Dagsordener og referater

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 27. januar 2020
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 05.12.10-P20-1-17 Sagsbehandler: Tommy Jonassen  

Frigivelse af anlægsudgiftsbevilling til renovering af veje i forbindelse med kloakfornyelse 2020

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløb på 6,912 mio. kr. i 2020 afsat til renovering af veje i forbindelse med kloakfornyelse.

 

Forvaltningen anbefaler, at rådighedsbeløbet frigives.

Sagsfremstilling

Der er afsat i alt 6,912 mio. kr. i 2020 i investeringsoversigten til renovering af veje i forbindelse med kloakfornyelse.

 

Beløbet foreslås anvendt til renovering af kantsten, fortove og rendestensbrønde i forbindelse med fornyelse af kloaksystemerne i Aulum, Sunds, Ørnhøj, Sørvad, Timring og Gødstrup.

 

Der er tale om både mindre og større renoveringsopgaver.

 

Arbejderne vil blive koordineret med renovering af øvrige vejelementer samt med midler afsat til renovering af gadelys, trafiksikkerhed og forskønnelsestiltag. 

  

Som bilag er vedlagt oversigt over koordinerede vej- og kloakprojekter i 2020 samt oversigtskort over projekternes nærmere placering.

 

Ovenstående projekter vil medføre, at der renoveres ca. 350 stk. rendestensbrønde ud af et samlet antal rendestendsbrønde på ca. 26.000 stk. Desuden vil der blive renoveret ca. 10 km fortove ud af i alt ca. 600 km fortove.

 

Det skal bemærkes, at der kan forekomme ændringer i de enkelte projekte i forbindelse med den nærmere planlægning af arbejderne.

Økonomi

Der anmodes om anlægsudgiftsbevilling på 6,912 mio. kr. i 2020 til renovering af veje i forbindelse med kloakfornyelse 2020.

 

Anlægsudgiften finansieres af afsat rådighedsbeløb på 1,715 mio. kr. i 2020 på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 223084 renovering af gader og veje ifm. kloakering, pulje 2018-2021 samt rådighedsbeløb på 5,197 mio. kr. i 2020 på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 223099 09 renovering af gader og veje i forbindelse med kloakfornyelse.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 6,912 mio. kr. i 2020 på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 223084 Renovering af gader og veje i forbindelse med kloakering, pulje 2018-2021. Rådighedsbeløbet forhøjes med 5,197 mio. kr. på samme stednr. i 2020,

 

at anlægsudgiften delvist finansieres af afsat rådighedsbeløb på 1,715 mio. kr. i 2020 på samme stednr.,

 

at anlægsudgiften delvist finansieres af afsat rådighedsbeløb på 5,197 mio. kr. i 2020 på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 223099 09, Renovering af gader og veje i forbindelse med kloakfornyelse.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 05.01.12-P20-1-19 Sagsbehandler: Tommy Jonassen  

Frigivelse af anlægsbevilling til vejbelysningsanlæg på Kaj Zartows Vej, Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen, Pia Colstrup

Sagsresume

Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløb på 0,416 mio. kr. i 2020 afsat til etablering af vejbelysningsanlæg på Kaj Zartows Vej i Herning.

 

Forvaltningen anbefaler, at rådighedsbeløbet frigives.

Sagsfremstilling

Der er afsat 0,416 mio. kr. i 2020 i investeringsoversigten til etablering af vejbelysningsanlæg på Kaj Zartows Vej i Herning.

 

Belysningsanlægget vil omfatte høje master, der både kan oplyse kørebanen og den dobbeltrettede cykelsti i lighed med det belysningsanlæg, der findes på Chr. Ydes Vej. 

 

 

Økonomi

Der er afsat rådighedsbeløb på 0,416 mio. kr. i 2020 på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 223099 11 Vejbelysning, Kaj Zartows Vej. Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløbet.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 0,416 mio. kr. i 2020 på Serviceområde 09 Trafik, nyt stednr. Vejbelysning, Kaj Zartows Vej

 

at anlægsudgiften finansieres af afsat rådighedsbeløb på 0,416 mio. kr. i 2020 på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 22309911 Vejbelysning, Kaj Zartows Vej.

 

 

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 00.32.00-S00-1-16 Sagsbehandler: Kim Bredgaard Grarup  

Godkendelse af anlægsregnskaber for renovering af Kollundvej i Lind og Park Allé i Vildbjerg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen, Pia Colstrup

Sagsresume

Der er udarbejdet anlægsregnskaber for renovering af Kollundvej i Lind og Park Allé i Vildbjerg.

 

Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskaberne godkendes.

Sagsfremstilling

Der foreligger anlægsregnskaber for stednr. 223051 "Kollundvej" og stednr. 223052 "Park Allé" på Serviceområde 09 Trafik.

 

Byrådet bevilgede den 26. april 2016, pkt. 72, i alt 4,962 mio. kr. til asfaltarbejder i forbindelse med vej/kloakrenoveringsprojekter, fordelt med henholdsvis 2 mio. kr. til vej/kloakrenoveringsprojekt, Kollundvej, Lind, stednr. 223051 og 2,962 mio. kr. til vej/kloakrenoveringsprojekt, Park Allé i Vildbjerg på stednr. 223052.

Anlægsregnskaber for de 2 projekter fremsendes til politisk godkendelse samtidigt, da projekterne ses i sammenhæng.

 

Bevillingerne er anvendt til fornyelse af belægningen på Kollundvej og Park Allé.

Økonomi

Stednr.

Anlæg

U/I

Bevilling kr.

Forbrug kr.

Forskel kr.

223051

Kollundvej

U

2.000.000

1.747.333

252.667

 

Mindreforbruget på 252.667 kr. skyldes primært, at Kollundvej var i bedre stand end forventet. 

 

Stednr.

Anlæg

U/I

Bevilling kr.

Forbrug kr.

Forskel kr.

223052

Park Allé

U

2.962.000

3.384.679

-422.679

 

Merforbruget på 422.679 kr. skyldes primært, at belægningen på Park Allé var i væsentlig dårligere stand end forventet.

 

 

Idet merforbruget i forhold til anlægsbevillingen for anlægsprojekt for asfaltarbejder i forbindelse med vej/kloakrenoveringsprojekt på Park Allé er væsentligt, fremsendes anlægsregnskabet med tilhørende bemærkninger til særskilt godkendelse i byrådet. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at anlægsregnskaberne godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 05.05.06-P20-6-13 Sagsbehandler: Kim Bredgaard Grarup  

Godkendelse af anlægsregnskab for Banegårdspladsen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup, Tommy Jonassen

Sagsresume

Der er udarbejdet anlægsregnskab for den nye banegårdsplads i Herning.

 

Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

Der foreligger anlægsregnskab for stednr. 223064 "Nyt terminalområde, Banegårdspladsen" og 203086 "Nyt terminalområde, Banegårdspladsen (arbejde for fremmed regning)" på Serviceområde 09 Trafik.

 

Byrådet bevilgede den 28. april 2015, pkt. 133, 10.574.000 kr. til "Nyt terminalområde, Banegårdspladsen". Herudover bevilgede byrådet på møde den 17. november 2015, pkt. 304 12.185.000 kr. til projektet, således at anlægsudgiftsbevillingen til Nyt terminalområde, Banegårdspladsen er i alt 22.759.000 kr. På byrådsmøde den 17. november 2015, pkt. 304 blev der desuden givet en anlægsindtægtsbevilling på 10.275.000 kr. til tilskud fra Trafikstyrelsen.

 

For bevillingen er der lavet en ny banegårdsplads med en kompakt busterminal.

Økonomi

Sted nr.

Anlæg

U/I

Bevilling kr.

Forbrug kr.

Forskel kr.

223064

Nyt terminalområde, Banegårdspladsen

U

22.759.000

22.761.557

-2.557

 

 

I

-10.275.000

-10.267.139

-7.861

 

 

N

 

 

-10.418

 

Sted nr.

Anlæg

U/I

Bevilling kr.

Forbrug kr.

Forskel kr.

203086

Nyt terminalområde, Bangårdspladsen

U

0

403.440

403.440

 

 

I

0

-403.440

-403.440

 

 

N

 

 

0

 

Anlægsregnskabet vil blive optaget i Herning Kommunes årsregnskab og godkendt sammen med det samlede årsregnskab for 2019.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 05.01.02-P20-1-18 Sagsbehandler: Kim Bredgaard Grarup  

Godkendelse af anlægsregnskab for renovering af broer i 2018

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup, Tommy Jonassen

Sagsresume

Der er udarbejdet anlægsregnskab for renovering af en række broer i 2018.

 

Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

Der foreligger anlægsregnskab for stednr. 223095 "Renovering af broer i 2018" på Serviceområde 09 Trafik.

 

Byrådet bevilgede den 6. marts 2018, pkt. 54, 2.250.000 kr. til renovering af i alt 3 broer. Broerne er beliggende på Kragsnapvej, hvor kantbjælken blev udskiftet, Hovedgaden i Skarrild, hvor kantbjælken blev udskiftet og en totoaludskiftning af broen på Skovbjergvej. Derudover blev der udskiftet 40 meter støttemur på Messevejen. 

Økonomi

Stednr.

Anlægsprojekt

Anlægsbevilling kr.

Forbrug kr.

Forskel kr.

223 095

Renovering af broer 2018

2.250.000

2.294.127

-44.127

 

Anlægsregnskabet vil blive optaget i Herning Kommunes årsregnskab og godkendt sammen med det samlede årsregnskab for 2019.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 05.09.06-Ø54-1-15 Sagsbehandler: Kim Bredgaard Grarup  

Godkendelse af anlægsregnskab for erhvervelse af parkeringspladser i p-kælder ved Dalgashus

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup, Tommy Jonassen

Sagsresume

Der er udarbejdet anlægsregnskab for Dalgasgadeprojektet, hvor der er erhvervet parkeringspladser i p-kælderen ved Dalgashus.

 

Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

Der foreligger anlægsregnskab for stednr. 222008 "Dalgasgadeprojektet" på Serviceområde 09 Trafik.

 

Byrådet har på møderne den 5. oktober 2004 pkt. 237, 15. december 2009 pkt. 348, 18. maj 2010 pkt. 165, 27. august 2013 pkt. 256 samt 3. marts 2015 pkt. 91 bevilget en anlægsudgiftbevilling på i alt 48.285.000 kr. samt en anlægsindtægtsbevilling på i alt 12.862.000 kr. til erhvervelse af p-pladser samt indtægter fra bl.a. p-fonden.

Økonomi

Sted nr.

Anlæg

U/I

Bevilling kr.

Forbrug kr.

Forskel kr.

222008

Dalgasgadeprojektet

U

48.285.000

48.218.015

66.985

 

 

I

-12.862.000

-12.862.070

70

 

 

N

 

 

67.055

Der er erhvervet p-pladser på parkeringsdækkene niveau -1 til niveau -3 i p-kælderen ved Dalgashus i perioden 2005 - 2015. Der er i alt 412 offentlige p-pladser på de 3 dæk. Parkeringsfonden har bl.a. medfinansieret projektet.

 

Anlægsregnskabet vil blive optaget i Herning Kommunes årsregnskab og godkendt sammen med det samlede årsregnskab for 2019.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 13.06.00-P19-1-20 Sagsbehandler: Karin Skov-Aggerholm  

Frigivelse af anlægsbevilling til byggemodning i Tjørring og Gjellerup

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløb på i alt 23,1 mio. kr. til byggemodningsområderne Søfronten ved Fuglsang Sø i Tjørring og skolegrunden i Gjellerup.

 

Forvaltningen anbefaler, at rådighedsbeløbene frigives.

Sagsfremstilling

Byggemodning planlægger færdiggørelsesarbejder ved Fuglsang Sø samt nedrivning af Gjellerup Skole med opstart i foråret 2020.

 

Færdiggørelse af den sydlige del af Søfronten har afventet salg af grunde til etageboliger. Der er bebygget en storparcel ved Søtorvet, og der er mulighed for yderligere 4 parceller. Der opleves en efterspørgsel efter parcellerne og for at fremme et evt. salg, planlægges færdiggørelse af ca. 355 meter af Søfronten med molehoved (granitkant), asfaltsti langs vandet, træer, belysning samt grussti langs boligerne. Færdiggørelsen udføres i perioden marts - oktober 2020. Herefter resterer færdiggørelse af det sydvestligste hjørne af søområdet, hvor 5 stier skal samles i et mødested. Dette forventes udført i 2021.

 

 

Udbud af skolegrunden i Gjellerup blev godkendt på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 13. januar 2020, pkt. 34. Nedrivning af skolen igangsættes hurtigst muligt, da skolen står tom fra den 1. februar 2020. Der udføres miljøundersøgelser og udbud primo 2020. Nedrivningen forventes udført i perioden maj 2020 - februar 2021. Herudover igangsættes planlægning af byggemodning på skolegrunden, så denne kan udføres, når nedrivningen er afsluttet.

 

 

 

Økonomi

Udgift til færdiggørelse af Søfronten forventes at udgøre 4,7 mio. kr. i 2020.

Anlægsudgiften finansieres af afsat rådighedsbeløb til færdiggørelsesarbejder på Serviceområde 01 Byggemodning, stednr. 002003 i 2019. Rådighedsbeløbet overføres til 2020 i den samlede overførselssag med overførsel af uforbrugte midler fra 2019 til 2020.

Der er herudover afsat rådighedsbeløb på 2 mio. kr. på Serviceområde 01 Byggemodning, stednr. 002014 Fuglsang Sø, Herning i 2020 bl.a. til færdiggørelsesarbejder på Jordbærmarken. Der vil senere i 2020 blive fremsendt et dagsordenspunkt til politisk behandling, hvor der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløbet.

 

Udgift til nedrivning af Gjellerup Skole forventes at udgøre 15,4 mio. kr. Hertil kommer planlægning og opstart af byggemodning. Der er afsat 18,4 mio. kr. i 2020 på Serviceområde 01 Byggemodning, stednr. 002087 Skolegrunden, Gjellerup i 2020. Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløbet.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 4,7 mio. kr. i 2020 på Serviceområde 01 Byggemodning, stednr. 002014 Fuglsang Sø, Tjørring

 

at anlægsudgiften på 4,7 mio. kr. finansieres af afsat rådighedsbeløb på Serviceområde 01 Byggemodning, stednr. 002003 i 2019. Rådighedsbeløbet overføres til 2020 i den samlede overførselssag

 

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 18,4 mio. kr. i 2020 på Serviceområde 01 Byggemodning, stednr. 002087 Skolegrunden, Gjellerup

 

at anlægsudgiften finansieres af afsat rådighedsbeløb på 18,4 mio. kr. i 2020 på Serviceområde 01 Byggemodning stednr. 002087 Skolegrunden, Gjellerup.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 04.08.00-P20-1-19 Sagsbehandler: Louise Berg Hansen  

Forundersøgelse og foreløbig procesplan for Naturpark ved Vind Hede og Stråsø Plantage

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Dan Overgaard

Sagsresume

Forligspartierne bag Herning Kommunes budgetforlig for 2020 ønsker en forundersøgelse af muligheden for at gøre Stråsø Plantage og Vind Hede til Naturpark.

 

For at oprette en Naturpark, skal man ansøge om det hos Friluftsrådet. Der er 10 kriterier, som skal opfyldes, for at et område kan komme i betragtning som naturpark.

 

Forvaltningen anbefaler, at sagen tages til orientering.

Sagsfremstilling

Hvad er en Naturpark?

Det er Friluftsrådet, der står bag begrebet Danske Naturparker, som er en mærkningsordning. Friluftsrådets definition af en naturpark er et område med et større sammenhængende landskab, som er velafgrænset, har en rig natur og er karakteristisk for en egn. Med en Dansk Naturpark får man Friluftsrådets stempel på, at naturområdet er sammenhængende og af national eller regional betydning. Mærkningsordningen sikrer en langsigtet planlægning og udvikling af natur, kultur og friluftsliv i samspil med en landdistriktsudvikling til gavn for bosætning, turisme og øvrige erhverv i naturparken. Det er et krav i mærkningsordningen, at området indeholder mere end 50% natur defineret som Natura 2000-områder, beskyttet natur og urørt skov.

 

Som eksempler på naturparker kan nævnes Naturpark Vesterhavet, som blev oprettet i 2014 af Varde Kommune og Naturpark Nissum Fjord, som blev oprettet i 2018 af Holstebro og Lemvig Kommuner i samarbejde med Nissum Fjord Netværket. Desuden har Skive Kommune oprettet Flyndersø og Sønder Lem Vig som Pilotnaturpark i 2018. Der er på nuværende tidspunkt 11 naturparker og 1 pilotnaturpark i Danmark (se bilag).

 

Hvor

Området omkring Stråsø Plantage og Vind Hede ligger på kommunegrænsen imellem Ringkøbing-Skjern, Holstebro og Herning Kommuner. Hovedparten af natur og plantageområderne er ejet af Naturstyrelsen. Der er enkelte private lodsejere i området. Herning Kommunes arealer omkring Præstbjerg Naturcenter og Plantage ligger i tilknytning til naturområderne.

 

På oversigtskortet (bilag) ses udstrækningen af beskyttet natur og Natura 2000-områder samtidig med, at der er vist, hvor der er offentligt ejede arealer (Naturstyrelsens, forsvarets og kommunernes).

 

Hvad skal der til for at lave en Naturpark?

For at oprette en Naturpark, skal man ansøge om det hos Friluftsrådet. Der er 10 kriterier, som skal opfyldes, for at et område kan komme i betragtning som naturpark. De 10 kriterier er her beskrevet i punktform, og kan samtidig læses som en foreløbig procesplan:

 

 1. Der nedsættes en foreløbig arbejdsgruppe bestående af berørte kommuner og Naturstyrelsen.
 2. Der udpeges en administrativ ansvarlig medarbejder, projektleder, embedsmand eller sekretariatsleder.
 3. Der udpeges mindst én naturvejleder, som sikrer formidling af naturparken, til såvel danske som udenlandske besøgende.
 4. Formål, vision og ideoplæg udarbejdes. Foreløbig afgrænsning afklares i arbejdsgruppen
 5. Der udpeges et naturparkråd bestående af relevante interessenter. Det kan være lodsejere, Statslige styrelser, Danmarks Naturfredningsforening, landbruget, skovbruget, Friluftsrådet, Turismesektoren o. lign. Det er Kommunalbestyrelsen der skal nedsætte rådet.
 6. Naturparken skal afgrænses. Dette skal ske i et samarbejde imellem arbejdsgruppen og naturparkrådet. Mindst 50 % af naturparkens areal skal bestå af beskyttet natur. Frivillighed, lokal forankring og inddragelse er central.
 7. Der udarbejdes en naturparkplan, som beskriver vision og langsigtede mål for naturpark og planlagte projekter. Planperioden er 5-årig.
 8. Der udarbejdes et budget og en finansieringsplan for de første 5 år.
 9. Naturparken skal indarbejdes i kommuneplanen eller i et tillæg til denne.
 10. Ansøgning om oprettelse af naturpark sendes til Friluftsrådet.

 

Der er ansøgningsfrist 2 gange årligt: 1. marts og 1. oktober, og det er kommunen, der skal ansøge.

Mærkningen gælder for en 5-årig periode. I denne periode skal man udarbejde en årlig statusrapport.

 

Næste skridt i processen vil være at tage kontakt til Ringkøbing-Skjern og Holstebro Kommuner, Naturstyrelsen, Friluftsrådet og relevante interressenter med henblik på at skabe grundlag for en dialog om muligheden for at oprette en naturpark i området omkring Vind Hede og Stråsø Plantage.

Økonomi

Der er et årligt medlemsgebyr på 25.000 kr. til Danske Naturparker, når naturparken er certificeret.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til orientering.

Beslutning

Sagen taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 04.00.00-P20-4-19 Sagsbehandler: Thomas Brandt Ebbesen  

Borger-samarbejdspuljen - revision 2019

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Dan Overgaard, Pia Colstrup

Sagsresume

Teknik- og Miljøudvalget bedes tage stilling til, hvorvidt borgersamarbejdspuljen fremadrettet kan støtte projekter fx på skoler og institutioner.

 

Forvaltningen anbefaler, at der kan gives tilskud fra borgersamarbejdspuljen til projekter i mindre lokalsamfund – hvor fx skolen er det naturlige samlingssted, hvis der ansøges af en bred gruppe af interessenter.  

Sagsfremstilling

Sinding-Ørre Borgerforening fik i 2019 afslag fra borgersamarbejdspuljen på en ansøgning til ”Renovering, opgradering og udbygning af væresteds-, aktivitets- og legearealet omkring Sinding-Ørre Midtpunkt”. Projektet var planlagt i samarbejde mellem Hvepsereden, Sinding Skole, Støtteforeningen for Sinding-Ørre Midtpunkt, Fællesbestyrelsen, borgere og Sinding-Ørre Borgerforening.

 

Afslaget blev begrundet med, at projektet ligger på skolens areal.

 

Borgerforeningen har siden uddybet hele byens brug af arealet, også uden for skoletiden – og at der ikke er andre naturlige samlingssteder at udvikle i området.

 

Under den politiske behandling af sagen blev det indstillet, at Sinding-Ørre Borgerforening opfordres til at søge borgersamarbejdspuljen igen i 2020.

 

Forvaltningen valgte at anbefale et afslag, fordi vedligehold og udvikling af legepladser på skoler er en opgave for skolen, ikke borgersamarbejdspuljen. Forvaltningen vurderer, at borgersamarbejdspuljen hurtigt kan blive fuldt disponeret set i forhold til puljens størrelse.

 

Men hvis skolen er det sted, hvor landsbyens børn og unge mødes, og der ikke er parker eller lignende arealer i nærheden, kan det give stor værdi at understøtte dette møde- og aktivitetssted med borgersamarbejdspuljen. Hvis projektet ellers lever op til de øvrige kriterier for borgersamarbejdspuljen.

 

Forvaltningen ser følgende scenarier:

 

A.

Der gives ikke tilskud fra borgersamarbejdspuljen til projekter på skoler og idrætsarealer.

B.

Der kan gives tilskud fra borgersamarbejdspuljen til projekter skoler og idrætsarealer i mindre lokalsamfund – hvor fx skolen er det naturlige samlingssted, og hvis der ansøges af en bred gruppe af interessenter.

C.

Der kan gives midler fra borgersamarbejdspuljen, hvis der ansøges af en bred gruppe interessenter.

 

Økonomi

Udgifter til borgersamarbejdspuljen afholdes af driftsbudgettet på 172.000 kr. pr. år på Serviceområde 04 Grønne Områder.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der kan gives tilskud fra borgersamarbejdspuljen til projekter i mindre lokalsamfund – hvor fx skolen er det naturlige samlingssted, hvis der ansøges af en bred gruppe interessenter.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 01.05.12-P20-1-16 Sagsbehandler: Thomas Brandt Ebbesen  

Godkendelse af anlægsregnskab for særlig naturpleje og naturgenopretningsprojekter 2017

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Jonna Sørensen, Pia Colstrup

Sagsresume

Der er udarbejdet anlægsregnskab for særlig naturpleje og naturgenopretningsprojekter 2017.

 

Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

Der foreligger anlægsregnskab for stednr. 050094 Særlig naturpleje- og genopretningsprojekter 2017 på Serviceområde 04 Grønne områder.

 

Byrådet bevilgede den 4. april 2017, pkt. 87 552.000 kr. på Serviceområde 04 Grønne områder til særlig naturpleje- og genopretningsprojekter 2017.

 

Pleje i Fjederholt Å-fredningen

Vi har haft fokus på afgræsningsarealer i Fjederholt Å-fredningen. Der er lavet aftale om ca. 9 ha, hegning og græsning, som ikke har været afgræsset i en længere periode. Afgræsningen er i tråd med naturpolitikken og plejeplanen for området.

 

Hedepleje omkring Præstbjerg

Vi har lavet aftale med lodsejeren om naturpleje på ca. 45 ha. hede. Heraf var ca. 6 ha vokset helt til som nåleskov, mens der på resten af arealet var mere spredt opvækst. Stort set alt trævegetation blev ryddet i 2017. Arealerne vil indgå som afgræsningsareal med får. Med rydningen, på det private areal, er der nu ikke mindre end 180 ha sammenhængende hedeareal i forbindelse med Præstbjerg Naturcenter. Plejen er i tråd med naturpolitikkens vision om at skabe større sammenhængende naturarealer.

 

Søby Brunkulsleje

I 2017-2019 er der gennemført landskabsrydninger langs stierne, så der er skabt udsigt over brunkulssøerne. Ligeledes er den store ørken ved Fasterholdtgaard ryddet, så det fremstår som et åbent landskab. Rydningerne er i tråd med fredningen og plejeplanen for Søby Brunkulslejre.

 

 

Kortlægning af Markfirben

Markfirben blev i 2017-18 kortlagt i Herning Kommune på henholdsvis 21 og 19 lokaliteter. Ifølge Miljøportalen skulle markfirben være fundet 4 steder i kommunen. Der er blot blevet fundet markfirben på en enkelt lokalitet. Kortlægningen af ansvarsarter er en del af naturpolitikken.

 

Gindeskov Krat

Der er lavet hedepleje i det fredede Gindeskov Krat, hvor vi har skåret selvsået opvækst ned. Det nyetableret hegn, på i alt 8,5 ha., blev taget i brug, med kvægafgræsning. Afgræsningen og nedskæringen af opvækst er i tråd med plejeplanen for området og kommunens naturpolitik.

Økonomi

Stednr.

Anlæg

Bevilling kr.

Forbrug kr.

Forskel kr.

050094

Særlig naturpleje- og genopretningsprojekter 2017

552.000

526.374

25.626

 

Afvigelsens skyldes, at hovedparten af aftalerne er på privat jord, hvor der skal indgås frivillige aftaler, hvilket gør, at vi ikke kender det endelige omfang, før aftalen er indgået.

 

Anlægsregnskabet vil blive optaget i Herning Kommunes årsregnskab og godkendt sammen med det samlede årsregnskab for 2019.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 04.01.00-S00-1-16 Sagsbehandler: Cecilie Helene Rosenberg  

Frigivelse af anlægsbevilling til parker og bynære grønne områder 2020

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Dan Overgaard, Pia Colstrup

Sagsresume

Forvaltningen fremlægger forslag til prioritering af det afsatte rådighedsbeløb på 1,663 mio. kr. i 2020 på Serviceområde 04 Grønne områder, stednr. 020099 Rådighedsbeløb vedr. div. anlægsarbejder i parker og bynære grønne områder 2020.

 

Projekterne bidrager til at opfylde målene i parkpolitiken og til at vedligeholde og renovere byens grønne rum og parker og ønskes realiseret i 2020.

 

Forvaltningen har tænkt projekterne i sammenhæng med bevæg dig for livet.

 

Forvaltningen anbefaler, at forslag til prioritering af projekter i parker og bynære grønne områder 2020 godkendes.

Sagsfremstilling

Forvaltningen anbefaler, at nedenstående 8 projekter gennemføres i 2020

 • Herning, Museumsgade, Forskønnelse af vejbede
 • Herning, Lillelund Engpark, Etablering af stiforbindelse mellem Nordre Kirkegård og Lillelund Engpark
 • Herning, Mindeparken, renoveringsarbejder herunder randbeplantning
 • Herning, Sdr. Anlæg, Løsning af vandproblem på multibane vha. ny belægning samt etablering af wifi i samarbejde med Kultur- og Fritidsudvalget, IT og Digitalisering og Fermaten
 • Kibæk, Grønt område omkring børnesøen, udskiftning af broer
 • Lind, Kilen, Opgradering af trampesti med løs belægning
 • Tjørring, Fuglsang Torv, Udvikling og renovering af beplantning
 • På tværs af geografi, forskønnelse med løg og/eller engblandinger

 

Af vedlagte bilag 1 fremgår forvaltningens forslag til prioritering af de afsatte midler i 2020. Prioriteringen afspejler de politiske målsætninger i parkpolitiken, herunder fokus på effektiv drift, samt de ønsker, som forvaltningen modtager fra borgere.

Økonomi

Anlægsudgiften på i alt 1,663 mio. kr. finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2020 på Serviceområde 04 Grønne områder, stednr. 020099 Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder i parker og bynære grønne områder. Da der er tale om overslagspris for de enkelte projekter, kan der forekomme ændringer og justeringer på den endelige pris for udførelse af opgaverne. Projekterne søges derfor samlet realiseret inden for den samlede anlægsramme på 1,663 mio. kr.

 

De to projekter med anlæg af nye stier afkaster en øget drift. Der er i dag ingen eller begrænset drift af arealerne. Den afledte drift vurderes til at være 35.000 kr. De afledte driftsudgifter afholdes indenfor den ordinære driftsramme på Serviceområde 04 Grønne områder, gældende for alle ovenstående projekter.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at prioriteringen af Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder i parker og bynære grønne områder i 2020 godkendes

 

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 1,663 mio. kr. i 2020 på Serviceområde 04 Grønne områder, nyt stednr. til diverse anlægsarbejder i parker og bynære grønne områder 2020

 

at anlægsudgiften finansieres af afsat rådighedsbeløb på 1,663 mio. kr. i 2020 på Serviceområde 04 Grønne områder, stednr. 020099 rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 04.01.00-S00-1-16 Sagsbehandler: Cecilie Helene Rosenberg  

Godkendelse af anlægsregnskab for diverse anlægsarbejder i parker og bynære grønne områder 2018

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Jonna Sørensen, Pia Colstrup

Sagsresume

Der er udarbejdet anlægsregnskab for diverse anlægsarbejder i parker og bynære grønne områder 2018.

 

Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

Der foreligger anlægsregnskab for stednr. 020088 Parker og bynære grønne områder 2018 på Serviceområde 04 Grønne områder.

 

Byrådet bevilgede den 6. marts 2018, pkt. 51 1.450.000 kr. samt 19. juni 2018, pkt. 127 31.000 kr. på Serviceområde 04 Grønne områder til diverse anlægsarbejder i parker og bynære grønne områder i 2018.

 

Nedenstående projekter er realiseret inden for den samlede anlægsramme på 1.481.000 kr.

 • Aulum, Aulum Lystanlæg, nyt indgangsparti
 • Gjellerup, Klokkekilden, forskønnelse med blomstrende træer
 • Herning, Dronningens Boulevard, genetablering af beplantning
 • Herning, H.P. Hansens Vej, udskiftning af inventar (bænke og skraldespande)
 • Herning, Lillelund Engpark, beplantning, publikumsfaciliteter herunder belysning
 • Herning, Mindeparken, renovering af rosenhaven
 • Herning, Nørre Alle og Østre Kirkevej, gadetræer
 • Herning, Vestre Anlæg, pergola v. blomsterhaven
 • Kibæk, Forskønnelse med krukker
 • Lind, Koustrupparken, realisering af udviklingsplan
 • På tværs af geografi, udvikling af arealer efter nedlæggelse af legepladser
 • Snejbjerg, Agerbjerg, renovering af sti
 • Sørvad, Vegen Å, realisering af udviklingsplan.

 

 

 

Økonomi

Stednr.

Anlæg

Bevilling kr.

Forbrug kr.

Forskel kr.

020088

Parker og bynære grønne områder 2018

1.481.000

1.477.636

3.364

 

Anlægsregnskabet vil blive optaget i Herning Kommunes årsregnskab og godkendt sammen med det samlede årsregnskab for 2019.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 01.05.12-P20-1-16 Sagsbehandler: Louise Berg Hansen  

Frigivelse af anlægsbevilling til naturpleje og naturgenopretningsprojekter 2020

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Dan Overgaard, Pia Colstrup

Sagsresume

Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløb på 572.000 kr. i 2020 på Serviceområde 04 Grønne områder, Skov og Naturområder til særlige naturpleje- og genopretningsprojekter.

 

Forvaltningen anbefaler, at rådighedsbeløbet frigives.

Sagsfremstilling

På investeringsoversigten er der afsat 572.000 kr. i 2020 på Serviceområde 04 Grønne områder, Skov og naturområder til særlige naturpleje- og genopretningsprojekter. Indsatsen kan bl.a. gå på registrering af natur, sikring af større sammenhæng i naturen, og på at forbedre forhold for ansvarsarter, også på private arealer.

 

Beløbet anbefales anvendt til at udføre nogle specifikke pleje- og genskabelsesprojekter i fredede områder og på særligt relevante naturarealer med forekomst af ansvarsarter.

Samtidig anbefales det, at vidensniveauet om, hvor den værdifulde natur befinder sig, kontinuerligt opgraderes. Denne viden kan være afgørende for, om lodsejere kan opnå plejetilskud. På den måde sikres den mest hensigtsmæssige prioritering af midler, der hvor det giver størst værdi for naturen og særlige arter, naturtyper m.m., som også understøtter målene i naturpolitikken.

 

Teknik- og Miljøudvalget har senest på møde den 5. marts 2019, pkt. 60 godkendt en handlingsplan for, hvordan anlægsmidlerne for perioden 2019 og fremadrettet kan anvendes. En opdateret plan for 2020 er vedlagt som bilag.

 

Forventet disponering af anlægsmidler i 2020:

 

 

Økonomi

Forvaltningen anmoder om frigivelse af rådighedsbeløb på 572.000 kr. i 2020 på Serviceområde 04 Grønne områder, Skove og naturområder, nyt stednr., Særlige naturpleje og genopretningsprojekter. Udgiften finansieres af afsat rådighedsbeløb på Serviceområde 04 Grønne områder, stednr. 050099 rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder i 2020.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at opdateret handleplan for 2020 godkendes

 

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling og rådighedsbeløb på 572.000 kr. i 2020 på Serviceområde 04 Grønne områder, Skove og Naturområder, nyt stednr., Særlige naturpleje- og genopretningsprojekter 2020

 

at udgiften finansieres af det på Serviceområde 04 Grønne områder, stednr. 050099 afsatte rådighedsbeløb på 572.000 kr. i 2020. 

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-560-06 Sagsbehandler: Louise Berg Hansen  

Orientering om møde i Grønt Råd

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Dan Overgaard

Sagsresume

Der har være afholdt møde i Grønt Råd den 29. november 2019.

 

Forvaltningen anbefaler, at referatet tages til orientering.

Sagsfremstilling

Der har være afholdt møde i Grønt Råd den 29. november 2019. Temaet for mødet var formidling samt det nye formidlingssted - Løvbakkehuset. Referatet er vedlagt som bilag.

 

Forvaltningen anbefaler, at referatet tages til orientering.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at referatet tages til orientering.

Beslutning

Referatet taget til orientering, og forvaltningen fremsender skrivelse til Herning Idrætsråd om manglende deltagelse i Grønt Råds møder.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1-19 Sagsbehandler: Tove Hovgaard Jakobsen  

Legalitetsgodkendelse af Herning Vands takster vedr. spildevand for 2020

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Martin Skøtt

Sagsresume

Herning Vand A/S har 3. december 2019 bedt Herning Kommune om at godkende selskabets takster for afledning og rensning af spildevand for 2020.

 

Forvaltningen anbefaler, at taksterne godkendes.

Sagsfremstilling

Som følge af Lovbekendtgørelse om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber skal Herning Kommune godkende selskabets takster.

 

Godkendelsen er en såkaldt legalitetsgodkendelse, dvs. kommunen skal godkende at taksterne er fastsat i overensstemmelse med lovgivningen. Lovgivningen er i denne forbindelse Betalingsloven og Vandsektorloven. 

I forbindelse med godkendelsen har Herning Vand A/S tilsendt følgende for 2020: Takster for afledning af spildevand, selskabets budget og forsyningssekretariatets fastsættelse af "økonomiske rammer" for selskabet.

Konkret skal følgende overholdes:

at

økonomien i spildevandsforsyningen hviler-i-sig-selv. Det betyder, at indtægter og udgifter skal balancere over en årrække i forsyningsselskabets regnskaber

 

at

taksten ikke overskrider de "økonomiske rammer", fastsat af Forsyningssekretariatet under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Med "økonomiske rammer" fastsættes en indtægtsramme for forsyningsselskabet, og en øvre grænse for selskabets indtægter fra den primære drift i 2020. De "økonomiske rammer" fastsættes i kr. pr. m³.

 

Takster
Takster for vandafledning for 2020 er vedlagt dagsordenen som bilag 1. Vandafledningsbidraget er opdelt i et fast og et variabelt bidrag. Det faste bidrag opkræves pr. stikledning, der er ført frem til en ejendoms grundgrænse. Beløbet er fastsat efter gældende lovgivning og udgør 627 kr. ekskl. moms for 2020. Det variable vandafledningsbidrag er fastsat til 29,07 kr. pr. m³ for 2020. Det faste bidrag er steget med 0,7 %, og det variable bidrag er steget med 5,7 % (fra 27,50 til 29,07 kr. pr. m
3) siden 2019.

 

Som noget nyt har Herning Vand A/S for 2020 fastsat en takst for afledning af filterskyllevand til kloak. Betalingsloven har allerede over en periode givet mulighed for opkrævning af betaling for afledning af filterskyllevand, men det er først nu efter vedtagelse af seneste Betalingsvedtægt fra 2019, at Herning Vand A/S fastsætter tekst for afledning af dette vand. 

 

Taksterne for 2020 er opsplittet i henholdsvis Vand A/S (betaling for distribution og rensning) og Rens A/S (betaling for rensning alene). Tilslutningsbidraget (pr. bolig eller pr. påbegyndt 800 m² erhvervsgrund) er i 2020 fastsat til 51.966 kr. ekskl. moms, svarende til en stigning på 0,7 % i forhold til 2019. 
 
Herning Vand A/S overholder med de fastsatte takster indtægtsrammen fra Forsyningssekretariatet (se bilag 2).

 

Forvaltningen finder, at fastsættelse af taksterne er sket i overensstemmelse med gældende lovgivning, dvs. at hvile-i-sig-selv princippet og indtægtsrammen forventes overholdt.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at taksterne for 2020 godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 13.02.03-S29-1-19 Sagsbehandler: Trine Koch Jakobsen  

Godkendelse af takster for Vandforsyningsselskaber

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Martin Skøtt

Sagsresume

Alle 21 vandforsyningsselskaber (herefter vandselskaber) i Herning Kommune har fremsendt takster for 2020 til godkendelse.

 

Taksterne for 2019 blev godkendt på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 18. februar 2019, punkt 31.

 

Forvaltningen anbefaler, at vandselskabernes takster for 2020 godkendes med de nævnte bemærkninger.

Sagsfremstilling

Kommunen skal hvert år godkende vandselskabernes takster for vand og takster for tilslutning af nye forbrugere. Det står i Vandforsyningslovens § 53.

 

Godkendelsen er en kontrol af, at angivelse og beregning af taksterne overholder beskrivelsen i Fælles regulativ for almene vandforsyninger i Herning Kommune og Vandforsyningsloven. Vandselskabernes økonomi skal hvile-i-sig-selv og sikre en stabil vandforsyning.

 

Forvaltningen har gennemgået alle vandselskabernes takster, regnskab 2018, investeringsplaner og budget 2020. Alle takster overholder beskrivelsen i regulativet og lovgivningen.

 

Ud af de ialt 21 vandselskaber i Herning Kommune er der 16 selskaber, der umiddelbart lever op til målsætningen i vandforsyningsplanen om, at udformning af taksterne kan fastholde eksisterende forbrugere og få flere store vandforbrugere tilsluttet til gavn for helheden.

 

Ud af de 16 selskaber er der fem vandselskaber, hvor storforbrugerne tilgodeses på kubikmeterprisen for vand. Eksempelvis har tre vandselskaber en lavere kubikmeterpris ved forbrug over 1.000 m3, mens Hammerum Vandværk har flere takster for forskellige forbrug.

 

Ud af de 16 selskaber er der 11 vandselskaber, der har ændret taksterne, så der er større indtjening på det faste bidrag, hvorved kubikmeterprisen holdes nede. Heraf har 9 selskaber størst andel af indtjeningen på det faste bidrag.

 

Ud af de i alt 21 vandselskaber lever de sidste fem vandselskaber ikke op til målsætningen i vandforsyningsplanen om, at udformning af taksterne kan fastholde eksisterende forbrugere og få flere store vandforbrugere tilsluttet til gavn for helheden. Det drejer sig om Abildå, Aulum, Karstoft, Sunds og Sandet Vandværker, som alle har uændret pris i forhold til 2019. Det bemærkes dog, at blandt de nævnte har Abildå og Sandet Vandværker en forholdsvis lav kubikmeterpris, hvilket er medvirkende til at fastholde eksisterende forbrugere og tiltrække store vandforbrugere. Men for de øvrige tre bør godkendelse af takstbladet for Aulum, Karstoft og Sunds Vandværk ske med bemærkning om, at selskaberne fremadrettet bruger trappemodellen eller anden beregningsmodel, så prisen for vand lever op til målsætningen i vandforsyningsplanen.

 

Generelt har vandselskaberne en sund økonomi. Der er dog nogle vandselskaber, som har forhøjet taksterne eller fastholder høje takster. Disse selskaber står overfor at skulle gennemføre store renoveringer for fortsat at kunne leve op til forventningerne til driftssikkerhed og god vandkvalitet.

 

Stakroge har bygget helt nyt vandværk i 2019 og har derfor fortsat høje takster. Haunstrup Vandværk skal øge deres forsyningssikkerhed, hvilket kræver store investeringer i forhold til forsyningens størrelse.

 

Feldborg Vandværk har ligeledes behov for større renovering eller på anden måde at sikre forsyningen. Der er dog ikke i budget eller fastsættelse af takster taget højde for disse udgifter og selskabet har ingen opsparing. Forvaltningen vil gøre selskabet opmærksom på udgifterne i fremtiden og kræve en nærmere redegørelse for, at økonomien kan hænge sammen i fremtiden.

 

Ørnhøj Vandværk har tilpasset deres tilslutningsbidrag i landområdet i forhold til deres nye forsyningsområde, hvor prisen er sænket med ca. 40%. Haderup og Karstoft Vandværker har ikke nået at lave en ny beregning, hvorfor de to selskaber skal lave en ny beregning af tilslutningsbidrag til takstbladet 2021.

 

Bilaget ”Takster for vand 2020” viser en oversigt over udvalgte takster for de forskellige vandselskaber. Alle taksterne fremgår af bilaget ”Takstblade for vandselskaber 2020.”

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at alle vandselskabernes takster for 2020 godkendes med de nævnte bemærkninger.

Beslutning

Vandselskabernes takster for 2020 godkendes, dog opfordres Aulum, Karstoft og Sunds Vandværker til at indføre en trappemodel for store vandforbrugere, så prisen for vand lever op til målsætningerne i vandforsyningsplanen.

 

Udvalget ønsker endvidere at anerkende de øvrige vandselskabers arbejde med at opfylde målsætningerne i vandforsyningsplanen.

Bilag

 

Sagsnr.: 09.08.24-P16-1-19 Sagsbehandler: Trine Koch Jakobsen  

Boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Martin Skøtt

Sagsresume

Som led i Pesticidstrategien skal kommunerne vurdere behovet for at stoppe erhvervsmæssig brug af pesticider indenfor boringsnære beskyttelsesområder (BNBO). Kommunerne skal inden udgangen af 2022 have aftalegrundlaget for de udpegede BNBO på plads og om muligt via frivillige aftaler.

 

I det følgende beskrives baggrund og status for arbejdet med BNBO, økonomi samt videre proces.

 

Forvaltningen anbefaler, at udvalget tager orienteringen til efterretning og beslutter at pålægge vandselskaberne en solidarisk dækning af erstatninger, såfremt alle vandselskaber ikke kan tiltræde en aftale herom.

Sagsfremstilling

Baggrund

De 7 folketingspartier bag Pesticidstrategi 2017-2021 har januar 2019 vedtaget en tillægsaftale, der bl.a. har som mål at nedbringe risikoen for forurening af grundvandet fra erhvervsmæssig anvendelse af pesticider i BNBO.

 

Den nye bekendtgørelse, der træder i kraft den 1. januar 2020, vedrører de vandboringer, der indvinder vand til almene vandforsyninger. BNBO er et afgrænset område omkring en boring til et vandværk. Størrelse og udformning af området er beregnet af Miljøstyrelsen. BNBO mangler at blive fastsat for boringer ved den nye kildeplads i Løvbakkerne. De forventes at blive beregnet i løbet af 2020.

 

Med bekendtgørelsen pålægges kommunerne at gennemgå forureningsrisikoen for hvert BNBO og vurdere behovet for indsatser til beskyttelse af nuværende og fremtidige drikkevandsinteresser mod fare fra forurening fra erhvervsmæssig anvendelse af pesticider.

 

I praksis vil vurderingen være, om der er behov for at stoppe erhvervsmæssig brug af pesticider indenfor de enkelte BNBO.

 

Der er aftalt to faser. Aftalen lægger vægt på, at kommunerne i fase 1 så vidt muligt skal forsøge at opnå beskyttelsen gennem frivillige aftaler inden udgangen af 2022. Fase 2 er kun relevant, hvis kommunerne ikke kommer i mål med beskyttelsen mod forurening af BNBO i fase 1, dvs. inden udgangen af 2022.

 

Hvis det ikke lykkes at lave en frivillig aftale, skal kommunen beslutte, om man er indstillet på at give et påbud om beskyttelse af BNBO. Hvis dette er tilfældet, kan udbetalingen af erstatning ske på ekspropriationslignede vilkår.

 

Kommunen skal indberette, hvilke BNBO der er vurderet, og hvilke aftaler og indsatser, der er indgået og gennemført for en øget grundvandsbeskyttelse. Hvis kommunen beslutter, at en indsats mod pesticider ikke er nødvendigt for et BNBO, skal der sendes en detaljeret begrundelse for beslutningen til Miljøstyrelsen.

 

På baggrund af kommunernes indberetninger vil partierne bag aftalen i 2023 vurdere om, det er nødvendigt at gennemføre et generelt forbud mod erhvervsmæssig brug af pesticider i BNBO.

 

Der er i Herning Kommune ca. 18 hektar BNBO med dyrket mark fordelt på 22 lodsejere. BNBO er ofte halve cirkler i en mark, som i forbindelse med en frivillig aftale skal tilpasses markdriften. Derfor vil det samlede erstatningsareal blive større.

 

Et eksempel på BNBO er vist for Abildå Vandværks boringer med blå streg nedenfor:

 

Herning Kommune ejer en del jord i BNBO med meget forskellig aktivitet, f.eks. parker, golfbane, byggegrunde og dyrkede marker. Det skal besluttes, om kommunen vil acceptere et tab på lejeindtægt på disse arealer (eller sende erstatning videre til vandforsyningen). Der laves en særskilt sagsfremstilling, når beløbene kendes.

 

Økonomi

Det er Herning Kommune som myndighed, der skal lave de frivillige aftaler og betale erstatningen til de lodsejere, der evt. må ophøre med at bruge pesticider, når de dyrker deres marker. Kommunen har dog mulighed for at sende udgiften til erstatningen videre til den vandforsyning, som har fordel af beskyttelsen.

 

Arealerne med dyrket mark, og dermed størrelsen af erstatningen, er meget ulig fordelt i forhold til vandværkerne størrelse. Udgifterne vil derfor ramme vandværkerne og dermed forbrugerne meget forskelligt.

 

Vandrådets bestyrelse arbejder på at oprette et vandsamarbejde for alle vandselskaberne, hvor hovedformålet er grundvandsbeskyttelse og solidarisk dækning af erstatninger. Formålet er også at sikre kommunikation mellem kommune og vandselskaber under processen.

 

Hvis det ikke lykkedes for Vandrådet at etablere et samarbejde af frivillighedens vej kan Herning Kommune (jf. vandforsyningsloven § 48) påbyde, at vandselskaberne laver et samarbejde om grundvandsbeskyttelse og påbyde et vandselskab at deltage i et sådant samarbejde.

 

Videre proces

Forvaltningen har haft indledende informationsmøder med vandselskaberne, nabokommuner og landbrugsrådgivere om den forestående opgave.

 

Det er forvaltningens vurdering, at vandselskaberne er positive overfor øget grundvandsbeskyttelse og ønsker et tæt økonomisk og fagligt samarbejde om opgaven, både med kommunen og på tværs af selskaberne.

 

Landbrugets rådgivningsfirmaer har på mødet opfordret til hurtigt at gå i gang med opgaven, da risikoen for et generelt forbud (efter 2022) ikke er ønskværdigt.

 

Forvaltningen forventer at fremlægge sag for udvalget inden sommerferien 2020 med beslutning om, hvilke indsatser der er nødvendige i det enkelte BNBO, før der kan indgås aftaler. Herefter kan arbejdet med at lave frivillige aftaler med lodsejerne begyndes.

 

Status på arbejdet med at indgå aftaler med lodsejerne samt udbetaling af erstatninger forventes forelagt Teknik- og Miljøudvalget inden udgangen af 2020. Det forventes, at alle frivillige aftaler kan være indgået inden udgang af 2022.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at orienteringen om BNBO tages til efterretning

 

at udvalget opfordrer vandselskaberne til friviligt at oprette et vandsamarbejde

 

at udvalget beslutter at pålægge vandselskaberne en solidarisk dækning af erstatninger, såfremt alle vandselskaber ikke kan tiltræde en aftale herom.

 

Beslutning

Sagen udsat.

 

Sagsnr.: 09.35.00-K08-27-19 Sagsbehandler: Martin Klejs Skøtt  

Håndtering af byggeaffald i naturområde

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Lene Kimø

Sagsresume

Teknik- og Miljøudvalget har den 2. december 2019, pkt. 204, behandlet sagen vedr. byggeaffald i Rind Plantage. Udvalget besluttede bl.a. at ændre praksis, så der ikke længere gives en § 19 tilladelse efter Miljøbeskyttelsesloven i ansøgninger om udlægning af forurenet bygge- og anlægsaffald i naturområder, hvor naturområder defineres som skove, plantager, heder og lignende.

 

Efter behandlingen af sagen har forvaltningen været ude på to tilsyn vedr. affald i Høgildgård Plantage. Tilsynene er sket på baggrund af anmeldelse fra henholdsvis en borger og fra Danmarks Naturfredningsforening, og vedrører to forskellige strækninger i Høgildgård Plantage.

 

Forvaltningen anbefaler, at udvalget drøfter sagen og beslutter evt. håndhævelsesmæssige skridt.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har den 17. december 2019 og den 10. januar 2020 været på tilsyn to forskellige steder i Høgildgård Plantage. Begge tilsyn er sket på matrikler, der tilhører Høgildgård Plantage A/S.

 

I det følgende beskrives de to tilsyn, der fandt sted hhv. den 17. december 2019 og 10. januar 2020.

 

Tilsyn af 17. december 2019

På det første tilsyn af 17. december 2019 blev det konstateret, at der:

 • langs vejen på matr.nr. 2D, V. Høgild By, Rind ligger knust tegl og beton
 • ligger mindre bunker af byggeaffald på pladsen inde i plantagen
 • lå enkelte smårester af ledninger (3 stk. i alt) blandt byggeaffaldet langs vejen

 

Kort over tilsyn af 17. december 2019.

 

 

 

Høgildgård Plantage A/S har bl.a. oplyst, at:

 • byggeaffaldet stammer fra nedbrydning af Gl. Snejbjerg Skole
 • der er brugt rent byggeaffald bestående af tegl og beton til vejfyld
 • vejkanterne hurtigst muligt vil blive retableret, så vejfyldet ikke ses
 • de små bunker af affald på pladsen i plantagen, som er tilkørt af ukendte folk, vil blive fjernet af plantagen

 

Forvaltningen vurderer på baggrund af sagens oplysninger, at skovvejen ikke er nyetableret, og at det øverste sandlag sandsynligvis er skyllet delvist bort pga. regn. Der er ikke grundlag for at vurdere, at det anvendte byggemateriale, da vejen oprindeligt blev etableret, ikke skulle være rent og sorteret, hvorved det kan anvendes som vejfyld til vedligeholdelse af skovveje uden forudgående tilladelse.

 

Tilsyn af 10. januar 2020

Tilsynet er foretaget på en længere strækning, hvor forskellige forhold gør sig gældende, jf. kortudsnit nedenfor:

 

 

Vejstrækning markeret med rødt

Strækningen er en mindre skovvej, hvor der netop er kørt byggeaffald ud på. På tilsynet blev der på vejstrækningen markeret med rødt udover byggeaffaldet mange øvrige materialerester som f.eks. murbrokker med maling, klinker, fliser, armeringsjern, kabelrør i jern, metal i øvrigt, pvc-rør, kabelrør i plastik, plastik i øvrigt, træ, aluramme fra termovindue, planglas, el-kabler, afbrydere og kontakter, fuger og gummilister m.v. Byggeaffaldet vurderes at være lagt ud umiddelbart før forvaltningen er på tilsyn. Vejfyldet er ikke overdækket med sand.

 

Forvaltningen vurderer på baggrund heraf, at det anvendte byggeaffald, som er udlagt på strækningen markeret med rødt på kortudsnittet, ikke har været sorteret tilstrækkeligt.

 

Vejstrækning markeret med gul

Strækningen ligger i forlængelse af den røde strækning og er en mindre skovvej, hvor der netop er kørt byggeaffald ud på. På tilsynet blev der på vejstrækningen markeret med gult ikke fundet affald af betydning. Det er vurderingen på tilsynet, at vejfyldet er lagt ud for nyligt og det vurderes umiddelbart, at der er tale om sorteret byggeaffald. Vejfyldet er ikke overdækket med sand.

 

Vejstrækning markeret med blåt

På tilsynet blev der på vejstrækningen markeret med blåt fundet enkelte elementer affald, herunder metal, plastik, el-kabler, asfalt m.v. Det fundne affald blev samlet op og svarer til en ½ affaldssæk / ca. 5 kg. Dertil kommer synligt affald i mindre omfang, f.eks. kabler, der ikke kunne samles op, fordi det var sammenkørt med vejen. Omfanget af dette vurderes dog at være i en ubetydelig grad.

 

Der er tale om en tidligere etableret vejstrækning, der er overdækket med sand, og som sandsynligvis er etableret over en årrække.

 

Vejstrækning markeret med grønt

På den grønne del af vejstrækningen blev der ikke fundet affald af betydning.

 

Der er tale om en tidligere etableret vejstrækning, der er overdækket med sand, og som sandsynligvis er etableret over en årrække.

 

Høgildgård Plantage A/S oplyser til ovenstående, at:

 • byggeaffaldet stammer fra nedbrydning af ejendommene på hhv. Snejbjerg Hovedgade 65, 7400 Herning, Kongevej 39, 7430 Ikast og Navervej 30, 7430 Ikast
 • byggematerialet fundet den 21. december 2019 ved den røde, fede prik-markering på omstående kortudsnit, efterfølgende er lagt ud på den røde vej, der går nord/syd på kortudsnittet.

 

For alle ejendomme gælder det, at der i hhv. Herning og Ikast-Brande Kommuner er modtaget miljøscreeningsrapport og anmeldelse af affaldet. Farligt affald er anvist til modtageranlæg, som er miljøgodkendt til modtagelse af de respektive affaldsfraktioner.

 

I alle ejendomme er der påvist maling og fliser, som indeholder tungmetaller (bly og zink), samt asbest i fliseklæber i den ene ejendom. Der er ikke påvist PCB i nogen af ejendommene. For alle ejendomme gælder, at tagplader af eternit håndteres og bortskaffes som formodet asbestholdige.

 

Der er modtaget vejesedler på bortkørsel af affald til deponi, men ikke på alt forurenet affald. Hertil har bortskaffer bl.a. oplyst, at han i den forbindelse har opbevaret noget deponi-affald, til der var nok til at fylde en lastbil til kørsel på deponi.

 

På baggrund af de samlede oplysninger i sagen vurderer forvaltningen, at der ikke er noget der indikerer, at de forurenede materialer fra de tre ejendomme, som byggeaffaldet på den røde og gule strækning ifølge Høgildgård Plantage stammer fra, ikke har været bortskaffet korrekt.

  

Hvad angår sorteringen af det udlagte byggeaffald på den røde strækning, vurderer forvaltningen, at dette ikke er sorteret godt nok, idet byggeaffald i henhold til restproduktbekendtgørelsen uden forudgående tilladelse alene må indeholde: natursten, uglaseret tegl (mur- og tagsten), beton og blandinger af materialer fra natursten, uglaseret tegl og beton.

 

I henhold til Miljøstyrelsen er der ikke fastlagt en bagatelgrænse for, hvornår bygge- og anlægsaffald kan siges at være sorteret. Ved fastsættelse af sorteringskravet skal proportionalitetsprincippet inddrages i vurderingen af omfanget af sorteringen. Hænger der fx lidt isoleringsrester fast på noget armeringsjern på et betonstykke, indstøbte murbindere med påhængende rester af isolering, indstøbte træafstandsklodser, indstøbte elektrikerrør el.lign. vil bygge- og anlægsaffaldet efter omstændighederne kunne betragtes som sorteret, mens det ikke vil være tilfældet, hvis en hel isoleringsplade hænger fast. Hvis en affaldsproducent er i tvivl om sorteringskrav, kan kommunen kontaktes.

 

Miljøstyrelsen tolker kravet om forarbejdning således, at forarbejdning skal sikre, at byggeaffaldet får en kvalitet, der svarer til de primære råstoffer, det erstatter. Kravet til forarbejdning kan, afhængigt af det enkelte tilfælde, være alt fra nedknusning til afpudsning. Det er Miljøstyrelsens vurdering, at der stort set altid vil være behov for forarbejdning i en eller anden form.

 

Det er under alle omstændigheder afgørende, at hensigten med at anvende bygge- og anlægsaffald er som erstatning af primære råstoffer, og at der ikke er tale om en skjult deponering af bygge- og anlægsaffaldet.

 

Forvaltningen anbefaler, at udvalget drøfter sagen og beslutter evt. håndhævelsesmæssige skridt.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at udvalget drøfter sagen og tager stilling til, om der skal foretages håndhævelse om fjernelse af byggeaffald på vejstrækning i Høgildgård Plantage.

Beslutning

Udvalget kan på baggrund af de samlede oplysninger i sagen om Høgildgård Plantage konstatere, at det udlagte bygge- og anlægsaffald på ”rød” strækning i plantagen ikke har været sorteret godt nok. Udvalget har på den baggrund, ud fra en helhedsbetragtning samt henset til at bygge- og anlægsaffaldet er udlagt i et naturområde, besluttet, at byggeaffaldet på ”rød” strækning skal fjernes.

 

På de øvrige i sagen angivne strækninger i Høgildgård Plantage vurderer udvalget, på baggrund af de samlede oplysninger i sagen, at der ikke er grundlag for at vurdere, at det anvendte byggeaffald ikke skulle være rent og sorteret. Dermed kan det anvendes som vejfyld uden forudgående tilladelse. Det vurderes dog, at bygge- og anlægsaffaldet på ”gul” strækning skal yderligere forarbejdes.

 

Sagsnr.: 09.35.00-K08-12-19 Sagsbehandler: Martin Klejs Skøtt  

Orientering om høringssvar fra Rind Plantage

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Lene Kimø

Sagsresume

Teknik- og Miljøudvalget behandlede den 2. december 2019, pkt. 204, sag vedr. byggeaffald i Rind Plantage. På mødet besluttede udvalget bl.a., at det udlagte bygge- og anlægsaffald i plantagen ikke har været sorteret godt nok. Udvalget besluttede på den baggrund, ud fra en helhedsbetragtning, samt henset til at bygge- og anlægsaffaldet er udlagt i et naturområde, at der skulle meddeles afslag på ansøgning om lovliggørende § 19 tilladelse til det udlagte bygge- og anlægsaffald på delstrækning 1 og 2 i Rind Plantage.

 

Herning Kommune har den 19. december 2019 sendt det påtænkte afslag i partshøring. Den 15. januar 2020 har Herning Kommune modtaget Rind Plantage Aps's høringssvar. I det følgende orienteres om Rind Plantages høringssvar.

 

Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Herning Kommune har den 15. januar 2020 modtaget Rind Plantages høringssvar på det påtænkte afslag på ansøgning om lovliggørende § 19 tilladelse til det udlagte bygge- og anlægsaffald på delstrækning 1 og 2 i Rind Plantage.

 

Rind Plantage fastholder i deres høringssvar, at byggeaffaldet, der er anvendt som vejfyld på de 2 strækninger i Rind Plantage, er sorteret og uforurenet, og dermed kan anvendes som vejfyld uden tilladelse i henhold til Herning Kommunes ”Vejledning om brug af byggeaffald til vejfyld”.

 

Rind Plantage skriver derudover, at Herning Kommunes påstand om, at affaldet ikke har været sorteret godt nok, er udokumenteret og ikke korrekt. Byggeaffaldet indeholder faktuelt langt mindre end 1% fremmedlegemer, som er tilladt jf. ovennævnte vejledning.

 

Endvidere skriver Rind Plantage i deres høringssvar, at Herning Kommunes påstand om, at affaldet er forurenet, ikke er korrekt. Ifølge de af Eurofins Laboratoriet udtagne prøver indeholde byggeaffaldet ikke PCB eller asbest. Det knuste beton- og teglaffald indeholder i lighed med alt øvrig beton- og teglaffald i Danmark diverse uorganiske stoffer, men ikke i koncentrationer, som har negativ påvirkning af miljø og grundvand.

 

I forlængelse heraf fremhæver Rind Plantage, hvilke konsekvenser det vil få for anvendelsen af knust blandet beton- og teglaffald, hvis Herning Kommune fastholder beslutningen, ligesom Rind Plantage nævner områder, hvor de er bekendt med, at Herning Kommune selv har anvendt beton- og teglaffald som vejfyld i ”naturområder”.

 

Endelig skriver Rind Plantage i deres høringssvar, at det vil det indebære væsentlige omkostninger og brug af ressourcer, såfremt Herning Kommune får medhold i, at byggeaffaldet skal fjernes. Rind Plantage opgør i høringssvaret udgiften til fjernelse og bortkørsel til ca. 150.000 – 200.000 kr. + moms under forudsætning af, at byggeaffaldet kan finde anvendelse på en markvej et andet sted i Herning Kommune eller en skovvej i en nabokommune.

 

Rind Plantage skriver, at såfremt den massive medieomtale og frygten for en ny shitstorm ikke muliggør dette, og byggeaffaldet derfor skal køres til AFLD, vil der også skulle betales affaldsafgift svarende til 773.500 kr. + moms. Dvs. at den samlede pris for bortskaffelsen vil beløbe sig til 923.500 – 973.500 kr. + moms.

 

Afslutningsvist skriver Rind Plantage, at en fjernelse af byggeaffaldet således vil medføre meget væsentlige omkostninger og brug af ressourcer herunder mandetimer og dieselolie uden nogen som helst miljømæssig gevinst, da materialet ifølge Herning Kommune ikke er miljøskadeligt, og uden problemer vil kunne anvendes på andre veje i det åbne land. Herudover vil der skulle udlægges erstatningsmaterialer på de ødelagte skovveje, hvilket også vil kræve energi og råstofressourcer med væsentlige yderligere omkostninger til følge.

 

Til Rind Plantages høringssvar er der vedlagt en udtalelse fra Dansk Skovforening, der er skovbrugets brancheforening. Dansk Skovforening finder forløbet meget kritisabelt og udtryk for en administration med tilbagevirkende kraft, hvilket de finder retssikkerhedsmæssigt særdeles betænkeligt.

 

Videre proces

Forvaltningen er i øjeblikket ved at behandle sagen på baggrund af det indkomne høringssvar, herunder at fastsætte en frist i afslaget for, hvornår byggeaffaldet skal være fjernet. Såfremt høringssvaret ikke giver anledning til at ændre i afslaget, vil dette blive fremsendt til Rind Plantage, der inden fristens udløb skal fjerne det udlagte byggeaffald på strækning 1 og 2 i Rind Plantage.

 

Rind Plantage har mulighed for at påklage Herning Kommunes afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet indenfor 4 uger fra afgørelsen er offentliggjort.

 

I så fald vurder forvaltningen, at der kan gå op til 1 år før Miljø- og Fødevareklagenævnet når frem til en afgørelse, der kan resultere i en stadfæstelse eller hjemvisning til fornyet behandling.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Sagen taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 09.17.00-P19-50-16 Sagsbehandler: Peter Raben Refsgaard  

Orientering om afgørelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet vedr. klage over miljøgodkendelse på Hodsagervej 49, Aulum

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Martin Skøtt

Sagsresume

Miljø- og Fødevareklagenævnet stadfæster Herning Kommunes afgørelse af 15-09-2017, hvor der gives tilladelse til udvidelse af dyreholdet på minkbrug.

 

Forvaltningen anbefaler, at sagen tages til orientering.

Sagsfremstilling

Herning Kommune har i afgørelse af 15. september 2017, tillæg 2, givet en §12 miljøgodkendelse til minkbruget på Hodsagervej 49, 7490 Aulum.

 

Der er givet godkendelse til udvidelse af dyreholdet fra 10.749 årstæver til 17.000 årstæver. I forbindelse med udvidelsen er der givet tilladelse til at etablere 23 to-rækkede haller (længde 125 meter), ny gyllebeholder (5000 m3) samt ny møddingsplads (580 m2).

 

Omboende har i den forbindelse klaget over Herning Kommunes afgørelse på baggrund af lugt og fluegener samt værdiforringelse af ejendom. Miljø- og Fødevareklagenævnet har stadfæstet Herning Kommunes afgørelse.

 

Afgørelsen kan ses i bilaget.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til orientering.

Beslutning

Sagen taget til orientering.

Bilag

 

Sagsnr.: 02.34.02-P19-892-19 Sagsbehandler: Søren Kirkegaard  

Nr. Lindvej 30C, Herning - Lovliggørelse af drivhus

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

  X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

Ejeren af Nr. Lindvej 30C, Herning søger om lovliggørende tilladelse til at opføre et drivhus på matriklen.

 

Forvaltningen anbefaler, at der gives en lovliggørende tilladelse til det ansøgte.

Sagsfremstilling

Ejendommen er beliggende i et område, der er omfattet af lokalplan nr. 61.B10.1, som udlægger området til boligformål i form af åben/lav eller tæt/lav bebyggelse (§7.5)

 

Lokalplanens §7.6 angiver, at bebyggelse kan opføres tættere på nabobebyggelse end BR18 foreskriver under forudsætning af, at de brandmæssige forhold er opfyldt, og at bebyggelsen etableres ud fra en samlet plan.

 

Da drivhuset ikke overholder byggeretten med hensyn til samlet højde i skelbræmmen, er der foretaget en helhedsvurdering af projektet samt en partshøring af den berørte nabo/bagbo (se bilag).

 

Der er i forbindelse med høringen kommet bemærkninger fra naboen. Se bilag.

 

Bemærkningerne går primært på følgende:

 • At drivhuset anvendes til ”lysthus”, hvor der indtages frokoster mm, og derfor bør sidestilles med en udestue, som ikke kan placeres nærmere skel end 2,5m.

 

Anvendelse af drivhuset

Der er i ansøgningen anført, at der ønskes en lovliggørende tilladelse til et drivhus. Sagen er således behandlet ud fra forudsætningen om, at bygningen anvendes som drivhus. Det fremgår ligeledes, at den foreløbig helhedsvurdering, at det indstilles til, at der kan gives tilladelse til, at drivhuset er opført med en placering som angivet på situationsplanen.

 

I forlængelse af høringspartens bekymringer om anvendelsen af drivhuset, har forvaltningen anmodet ansøger om en redegørelse for drivhusets anvendelse. Ansøgers kommentar er vedlagt som bilag.

Her fremgår det, at drivhuset ikke anvendes til udestue-lignende formål.

I henhold til den foreløbige helhedsvurdering vurderes det fortsat, at der kan gives tilladelse til det ansøgte. Bl.a. med henvisning til at der er tale om en mindre overskridelse af drivhusets højde på 35 cm, grundplanen er kegleformet og taget er udført i glas. Det vurderes derfor kun af være begrænsede skyggegener forbundet med placeringen.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der ud fra helhedsvurderingen kan meddeles lovliggørende byggetilladelse til det ansøgte drivhus.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 02.00.14-P19-18-19 Sagsbehandler: Annemette Vinther Toft  

Nyt indfaldsvejsskilt ved Chr. Ydes Vej

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 3. juni 2019, pkt 100 blev det overordnet besluttet, at muligheden for at supplere kommunens eksisterende digitale skilte ved indfaldsvejene skulle undersøges nærmere.

Konkret var det et ønske at forvaltningen skulle undersøge muligheden for at opstille et nyt digitalt skilt ved Chr. Ydes Vej.

 

Det oprindelige placeringsforslag (cirka 130 meter syd for Grøndahlsvej), som Teknik- og Miljøudvalget fik præsenteret på mødet den 3. juni, har i forbindelse med en konkret sagsbehandling, vist sig at være i strid med Naturbeskyttelseslovens § 21.

Derfor har forvaltningen undersøgt en ny placering inden for byzone ved Chr. Ydes Vej og nord for Grøndahlsvej.
I forbindelse med byggesagsbehandlingen af den nye placering og partshøringen af de kommende naboer til skiltet, er der kommet 1 bemærkning til den nye placering af skiltet.

 

På ovenstående grundlag fremlægges den nye placering for udvalget.

 

Forvaltningen anbefaler, at der gives tilladelse til den nye placering af skiltet nord for Grøndahlsvej.

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget har den 3. juni 2019 overordnet besluttet, at kommunens eksisterende digitale skilte ved indfaldsvejene skal suppleres af et skilt ved Chr. Ydes Vej.

Chr. Ydes Vej er den eneste indfaldsvej til Herning udover Gullestrupvej, hvor der endnu ikke forefindes et skilt.

 

Oprindeligt var det hensigten, at placere skiltet cirka 130 meter syd for Grøndahlsvej, men dette område karakteriseres som åbent land. Ifølge Naturbeskyttelseslovens § 21, er skiltning som det ansøgte ikke tilladt i det åbne land, og der er ingen dispensationsmulighed fra forbuddet (jf. lovens kapitel 10).

 

Forvaltningen har vurderet, at skiltet med placering nord for Grøndahlsvej, vil være omgivet af bymæssig bebyggelse, og derfor ikke omfattet af forbuddet.

 

Den reviderede placering af skiltet, er således cirka 90 meter nord for Grøndahlsvej, efter det nyetablerede busskur, øst for Chr. Ydes Vej. Her vurderes både de naturbeskyttelses- og trafiksikkerhedsmæssige overvejelser at kunne imødekommes.

 

Skiltning som det ansøgte er ikke omfattet af byggeretten, og forvaltningen har derfor foretaget en helhedsvurdering af skiltets samlede omfang og indvirkning på omgivelserne (se vedlagte bilag).

På begge sider af Chr. Ydes Vej i den nærmeste kontekst af området, hvor skiltet ønskes opsat, findes der boliger; mod øst i form af fritliggende enfamiliehuse og mod vest i form af række-/kædehuse.

 

Der er på den baggrund foretaget partshøring af placeringen.

Beboerne af A.P. Møllers Vej 20 er kommet med bemærkninger til skiltet i forbindelse med partshøringen.

Bemærkningerne går primært på skiltets størrelse og dets indvirkning på en ellers grøn indgangsvej til bymidten. De foreslår, at skiltet tilpasses volden og ”indbygges” heri, så det fremstår som en mere integreret del af områdets grønne udtryk og appellerer til, at Teknik- og Miljøudvalget genovejer hvilket indtryk, besøgende til Herning skal få, når de ankommer til byen via Chr. Ydes Vej.

 

Det digitale skilt svarer til de 6 eksisterende indfaldsvejskilte i kommunen og er således en del af et samlet skiltekoncept. Forvaltningen vurderer på baggrund heraf, at det vil være mest hensigtsmæssigt for helhedsvirkningen, at det nye skilt holdes i samme proportioner som de eksisterende.
 

På baggrund af ovenstående, og fordi skiltet ikke vurderes at ville medføre væsentlige gener for områdets beboere, anbefaler forvaltningen, at der gives tilladelse til opsætning af skiltet nord for Grøndahlsvej.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der gives tilladelse til opsætning af skiltet som ansøgt nord for Grøndahlsvej.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 02.00.00-P19-350-19 Sagsbehandler: Hanne Agerskov  

Nybovej 17, Herning - Landzonetilladelse til etablering af nyt stuehus

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

  X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

Den nye ejer af Nybovej 17, Herning, ansøger om landzonetilladelse til at nedrive eksisterende stuehus og opføre et nyt. Samtidig ønskes der mulighed for at nedrive eksisterende udhuse og opføre 2 nye bygninger til garage og værksted.

 

Forvaltningen anbefaler, at der gives landzonetilladelse til opførelse af nyt stuehus og 2 nye bygninger til garage og værksted.

 

Sagsfremstilling

Den nye ejer har købt ejendommen med henblik på at opføre et nyt stuehus og renovere de eksisterende ladebygninger. Det har efterfølgende vist sig, at de eksisterende udhuse har en stand, der ikke gør det muligt at renovere dem til det ønskede formål. Da Planloven ikke giver mulighed for at opføre nyt byggeri til erhverv, der ikke er relateret til landbruget, søges der alene om opførelse af et nyt stuehus samt to bygninger til hhv. garage og værksted.

 

Det ansøgte stuehus er på 360 m² + ca. 140 m² overdækninger, herefter med et samlet areal på 500 m². I henhold til Planlovens bestemmelser kan der i dag opføres stuehuse på op til 250 m² uden landzonetilladelse. Der kan dog efterfølgende tilbygges op til 500 m² uden landzonetilladelse, hvorfor størrelsen på det ansøgte stuehus ikke vurderes at være et problem. De to udhuse får hver en størrelse på hhv. 180 m², samlet i alt ca. 360 m², hvilket er større end det Planlovens vejledning anbefaler på maksimalt 100 m². Det indgår, at de eksisterende udhuse på ca. 650 m² fjernes og bliver erstattet af 360 m².

 

Det ansøgte stuehus får et meget moderne udtryk, idet det traditionelle landhus med saddeltag er integreret med det store overdækkede areal. Grundhuset opføres i sorte materialer med omkransende hvide facader. De to udhuse opføres traditionelt med saddeltag, med sorte facader og sort tag.

Der er tale om en moderne fortolkning af den klassiske landejendom, og det samlede byggeri har en størrelse, der kræver en landzonetilladelse.

Forvaltningen har derfor forelagt sagen for naboerne, og der er ikke indkommet nogen bemærkninger til projektet.

 

Forvaltningen har givet tilladelse til at nedrive det eksisterende stuehus, og det er forvaltningens vurdering, at der ikke er bevaringsmæssige hensyn til de eksisterende udhusbygninger, som er registreret med en bevaringsværdi på 6 (middel).

 

Det er forvaltningens vurdering, at det ansøgte projekt kan ses som en nyfortolkning af det klassiske gårdrum/anlæg om end overdækningerne vurderes at være meget store. Det klassiske gårdrum understøttes af de to nye bygninger til garage og værksted, som placeres symmetrisk omkring stuehuset, hvorfor begge disse bygninger arkitektonisk og proportionelt bør være en del af det samlede projekt.

 

Ejendommen vil, set fra Nybovej, fremstå moderne, men dog klassisk og med et samlet og enkelt arkitektonisk udtryk. Facaden mod syd, som præges af det store overdækkede areal, vil kun delvis være synlig fra motortrafikvejen, idet ejendommen ligger ca. 700 m fra vejen, og de mellemliggende arealer er spredt beplantet. Kun for cyklende på Alhedestien mellem Herning og Sunds vil ejendommen være meget synlig.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der på baggrund af en samlet arkitektonisk vurdering af projektet, gives landzonetilladelse iht. Planlovens § 35, stk. 1, til det ansøgte projekt med en ny bolig på 360 m² og 140 m² overdækning. Herudover 2 nye bygninger til garage og værksted på i alt 360 m².

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 05.02.00-P00-3-17 Sagsbehandler: Anne Marie Fredslund Schmidt  

Navngivning af forlængelse af Pugdalvej, Vildbjerg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj 

Sagsresume

Ved Pugdalvej i Vildbjerg anlægges en forlængelse af vejen. Vejen skal navngives.

 

Forvaltningen anbefaler, at vejen navngives Pugdalvej.

Sagsfremstilling

  

  

Der er 2 ejendomme, der bliver berørt af forlængelsen af vejen, da deres adgangsvej fra Nørregade til deres ejendomme bliver skåret over af den nye vej. Adgang til deres ejendomme sker nu fra den nye vej, og dermed sker der en adresseændring for ejendommene, når der er blevet besluttet et nyt vejnavn.

 

Ejendommenes ejere er blevet hørt vedr. indsigelser, kommentarer eller forslag til nyt vejnavn. Forvaltningen har ikke modtaget bemærkninger eller forslag.

 

Forlængelsen af vejen forventes afsluttet marts 2020.Direktøren for Teknik og Miljø indstiller, 2. december 2019, pkt. 212:

at forlængelsen af vejen navngives Pugdalvej.Teknik- og Miljøudvalget, 2. december 2019, pkt. 212:

Indstillingen tiltrådt.

 

 

Teknik-og Miljøudvalgets møde den 27. januar 2020 

I forlængelse af ovennævnte sag behandlet på Teknik- og Miljøudvalget den 2. december 2019, er forvaltningen blevet opmærksom på, at der opstår problemer med tildeling af husnumre til forlængelsen af Pugdalvej. De ejendomme der var en del af denne beslutning er ikke blevet orienteret om beslutningen.

 

På Pugdalvej går husnumrene mod øst med lige husnumre på højre side og ulige husnumre på venstre side. Forlængelsen af vejen ligger mod vest og derfor giver det ikke mulighed for at tildele fremtidige husnumre.

 

På det grundlag genfremlægges sagen for udvalget med anbefaling af ændring i navngivningen.

 

 

Forvaltningen har derfor behov for at anvende et nyt vejnavn, der imødekommer muligheden for at tildele husnumre til nye fremtidige ejendomme samt til de 3 eksisterende ejendomme, der skal skifte adresse i forbindelse med anlæg af vejen.

 

Der er foretaget høring af de 3 ejendomme, som bliver berørt af ændringen. Der er i høringsperioden ikke indkommet bemærkninger til Lille Pugdalvej.

 

Forvaltningen anbefaler på ovenstående grundlag, at vejen navngives Lille Pugdalvej.

 

Vejnavnet Lille Pugdalvej eksisterer allerede i området. Den ligger i øjeblikket som en sidegade til forlængelsen. Der ligger i forvejen en ejendom på Lille Pugdalvej og den vil således bevare sin eksisterende adresse. Husnumrene vil gå mod vest med ulige husnumre på venstre side og lige husnumre på højre side.

 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at forlængelsen af vejen navngives Lille Pugdalvej.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 82.07.00-P19-1-13 Sagsbehandler: Rene Frahm Jørgensen  

Godkendelse af anlægsregnskab for indkøb af bygningsrelaterede IT værktøjer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Jonna Sørensen, Pia Colstrup

Sagsresume

Der er udarbejdet anlægsregnskab for indkøb af bygningsrelaterede IT værktøjer.

 

Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

Der foreligger anlægsregnskab for stednr. 010098 Indkøb af bygningsrelaterede IT værktøjer på Serviceområde 03 Kommunale ejendomme.

 

Byrådet bevilgede den 14. maj 2013, pkt. 177 320.000 kr. på Serviceområde 03 Kommunale ejendomme til indkøb af bygningsrelaterede IT værktøjer.

 

Bevillingen er anvendt til indkøb og implementering af DBD (Digital BygningsDatabase i Herning Kommune). Systemet er under fortsat udbygning, hvor samtlige ejendomme ejet af Herning Kommune er inddateret. Der arbejdes fortsat med at få oplysninger omkring vedligeholdelsesmæssig stand mv. inddateret. Dette sker løbende i forbindelse med bygningssyn.

Økonomi

Stednr.

Anlæg

Bevilling kr.

Forbrug kr.

Forskel kr.

010098

Indkøb af bygningsrelaterede IT værktøjer

320.000

318.136

1.864

 

Anlægsregnskabet vil blive optaget i Herning Kommunes årsregnskab og godkendt sammen med det samlede årsregnskab for 2019.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 82.07.00-G01-1-18 Sagsbehandler: Rene Frahm Jørgensen  

Godkendelse af anlægsregnskab for reparation af elevator, H. C. Ørsteds Vej 24, Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Jonna Sørensen, Pia Colstrup

Sagsresume

Der er udarbejdet anlægsregnskab for reparation af elevator i ejendommen H. C. Ørsteds Vej 24, Herning.

 

Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

Der foreligger anlægsregnskab for stednr. 011075 H. C. Ørsteds Vej 24, Herning - reparation af elevator på Serviceområde 03 Kommunale ejendomme.

 

Byrådet bevilgede den 9. oktober 2018, pkt. 224 300.000 kr. på Serviceområde 03 Kommunale ejendomme til reparation af elevator i ejendommen H. C. Ørsteds Vej 24, Herning.

 

Bevillingen er anvendt til udskiftning af de automatiske døre i elevatoren på alle etager i beboelsesejendommen H. C. Østeds Vej 24, Herning. Dørene var nedslidte og havde alle funktionssvigt.

 

Stednr.

Anlæg

Bevilling kr.

Forbrug kr.

Forskel kr.

011075

H. C. Ørsteds Vej 24 - reparation af elevator

300.000

277.294

22.706

 

Anlægsregnskabet vil blive optaget i Herning Kommunes årsregnskab og godkendt sammen med det samlede årsregnskab for 2019.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 82.20.00-P00-12-18 Sagsbehandler: Rene Frahm Jørgensen  

Godkendelse af anlægsregnskab for tagrenovering på Holtbjergskolen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Jonna Sørensen

Sagsresume

Der er udarbejdet anlægsregnskab for tagrenovering på Holtbjergskolen i 2019.

 

Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

Der foreligger anlægsregnskab for stednr. 301069 Holtbjergskolen - renoveringsarbejder på Serviceområde 03 Kommunale ejendomme.

 

Byrådet bevilgede den 25. juni 2019 pkt. 143 4.325.000 kr. til Serviceområde 03 Kommunale ejendomme til tagrenovering på Holtbjergskolen.

 

Der er påført nye lag tagpap på flere bygninger, samt udskiftet ovenlyskupler flere steder. Forankringer og inddækninger langs alle tagkanter er eftergået, og der er udført ekstra stormsikring af disse.

Skader på betonsøjler og betonfacader er repareret generelt på skolen, og solafskærmning på betonsøjler er udskiftet i nødvendigt omfang. Merforbruget på 92.545 kr. skyldes primært en uforudset udvikling i omfang og størrelse af betonskader.

 

Stednr.

Anlæg

Bevilling kr.

Forbrug kr.

Forskel kr.

301069

Holtbjergskolen - renoveringsarbejder

4.325.000

4.417.545

-92.545

 

Anlægsregnskabet vil blive optaget i Herning Kommunes årsregnskab og godkendt sammen med det samlede årsregnskab for 2019.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 82.07.00-G01-1-16 Sagsbehandler: Rene Frahm Jørgensen  

Godkendelse af anlægsregnskab for renovering af tage på daginstitutioner

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Jonna Sørensen, Pia Colstrup

Sagsresume

Der er udarbejdet anlægsregnskab for renovering af tage på daginstitutioner.

 

Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

Der foreligger anlægsregnskab for stednr. 513089 Renovering af tage på daginstitutioner på Serviceområde 03 Kommunale ejendomme.

 

Byrådet bevilgede den 30. august 2016, pkt. 224 574.000 kr. på Serviceområde 03 Kommunale ejendomme til renovering af tage på Solstrålen, afdeling Engen, Tjørring, Østbyens Børnecenter, afdeling Holmegården, Herning og Engblommen, afdeling Kernehuset, Studsgård. Renovering af taget på Solstrålen blev annulleret ved budgetopfølgningen pr. 31. august 2017 godkendt i Byrådet den 31. oktober 2017, pkt. 247. Bevillingen blev herved nedskrevet med 131.000 kr.

 

Taget på Engblommen, afdeling Kernehuseet, Momhøjvej 36 i Studsgård er udskiftet og taget på Østbyens Børnecenter, afdeling Holmegården, Holbækvej 40, Herning er renoveret med ny tagpapbelægning.  

Økonomi

Stednr.

Anlæg

Bevilling kr.

Forbrug kr.

Forskel kr.

513089

Renovering af tage på daginstitutioner

443.000

442.710

290

 

Anlægsregnskabet vil blive optaget i Herning Kommunes årsregnskab og godkendt sammen med det samlede årsregnskab for 2019.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 00.30.00-Ø00-1-19 Sagsbehandler: Jacob Philipsen  

Opfølgning Herning Kommunes budgetforlig 2020 - 2023

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Vivi Kjær

Sagsresume

Forvaltningen fremlægger status på de punkter i budgetforlig 2020 - 2023, der har direkte betydning for udvalgets område.

 

Forvaltningen anbefaler, at sagen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Teknik og Miljøudvalget behandlede den 23. oktober 2019, pkt. 187, Herning Kommunes budgetforlig for 2020 - 2023. På mødet blev punkter i budgetforliget, som har direkte betydning for udvalgets område gennemgået.

 

Forvaltningen fremlægger aktuel status på de punkter i budgetforlig 2020 - 2023, der har direkte betydning for udvalgets område.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at orientering om budgetforlig 2020-23 tages til efterretning.

Beslutning

Sagen taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 01.05.00-P00-76-15 Sagsbehandler: Rune Elnegaard Sørensen  

Orientering om politianmeldelse, lovliggørelse af byggeri

 

Sagsnr.: 01.05.00-P00-3-18 Sagsbehandler: Rune Elnegaard Sørensen  

Orientering om politianmeldelse, lovliggørelse af jordvold

 

Sagsnr.: 02.00.20-P07-23-19 Sagsbehandler: Signe Thorsted  

Orientering om politianmeldelse, lovliggørelse af bygning

 

Sagsnr.: 02.00.20-P07-88-18 Sagsbehandler: Rikke Gunther  

Orientering om politianmeldelse, lovliggørelse af bygninger

 

Sagsnr.: 00.22.04-P35-1-17 Sagsbehandler: Nina Skov Lauridsen  

Meddelelser