Dagsordener og referater

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 26. maj 2014
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 22.11.38-A21-1-14 Sagsbehandler: Alex Dahl Karlsen  

Oprettelse af Taxinævn i Herning Kommune - vurdering af fordele og ulemper

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 X
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Eva Freidahl Graae

Sagsresume

Forvaltningen er blevet bedt om en redegørelse for fordele og ulemper ved oprettelse af et taxinævn. Formålet er at afdække, hvordan et taxinævn kan bidrage til samarbejdet mellem Herning Kommune og taxibranchen, herunder løbende at sikre, at taxibetjeningen af borgerne opleves som tilfredsstillende.  

 

Spørgsmålet om taxinævn har været sendt i høring, og der er modtaget høringssvar fra Herning Taxas bestyrelse, landtaxavognmændene, chaufførforeningen samt Politiet.

Høringssvarene medsendes.

 

Forvaltningen vurderer, at oprettelse af et taxinævn ikke ville kunne sikre en bedre taxibetjening, og anbefaler i stedet en tættere dialog med taxibranchen, og at kommunen søger at indgå frivillig partnerskabsaftale med taxivognmændene for at sikre kontrol med kvaliteten af taxibetjeningen.

Sagsfremstilling

Retsgrundlaget for nævnsmodellen er kommunestyrelseslovens § 17, stk. 4, som bestemmer, at byrådet under nærmere angivne omstændigheder kan overføre beslutningskompetence til et, til formålet, særligt oprettet nævn. Nævn oprettet efter § 17, stk. 4, kan besættes med medlemmer, som ikke er valgt til byrådet i Herning kommune.  

 

Forudsætningen for at oprette et taxinævn er, at Herning Kommunes styrelsesvedtægt skal ændres, idet Teknik- og Miljøudvalget er tillagt beslutningskompetence vedrørende spørgsmål om hyrevognskørsel.

 

Der er fem andre kommuner foruden Hovedstadsområdet, der har valgt nævnsmodellen. Derudover er der et på vej, som dækker to kommuner.

 

Herunder findes en beskrivelse af opgaver og medlemssammensætning af et taxinævn - der er taget udgangspunkt i eksisterende taxinævn, omend de er indbyrdes forskellige:

 

Mulige opgaver for et taxinævn:

 • Beslutning af Herning Kommunes taxistruktur

 • Almindelige spørgsmål i forbindelse med udførelsen af taxikørslen. Her tænkes på spørgsmål om taxireglement, indretning af vogne, vognparkens sammensætning, holdepladser og godkendelse af vedtægter og vedtægtsændringer for Herning Taxas bestillingskontor  

 • Tilsyn med taxibranchen

 • Klager, rettet til Herning Kommune over taxikørslen

 • Udarbejdelse af kriterier for tildeling af tilladelser til taxikørsel

 • Fastsættelse af antallet af tilladelser til taxikørsel

 • Tildeling af tilladelser

 • Fastsættelse af maksimaltakster for taxikørsel

 

Sammensætning af et taxinævn vil typisk kunne være:

- tre repræsentanter for Teknik- og Miljøudvalget, hvoraf en er formand for nævnet

- en repræsentant for bestillingskontoret

- en repræsentant for landtaxivognmændene

- en repræsentant for chaufførerne, hvilket kan være en fagforening (typisk 3F) eller chaufførforeningen

 

Her følger en sammenligning mellem et taxinævn og det eksisterende samarbejde med taxibranchen og Herning Kommune i form af kvartalsmøderne:

 

Deltagerkreds:

Ved kvartalsmøderne mødes forvaltningen med repræsentanter for taxivognmændene og Politiet.

Et taxinævn vil bestå af politikere, taxivognmænd og en chaufførrepræsentant, hvor forvaltningen deltager med sekretærbistand.

 

Opgaver og kompetence:

Forskellen imellem den nuværende løsning og et taxinævn er, at på kvartalsmøderne drøftes de store linjer og de overordnede sager af interesse for hele kommunen, hvor et nævn vil have sagsbehandlings- og beslutningskompetence på en lang række sager, som berører enkeltpersoner og vognmandsforretninger foruden at beskæftige sig med de før omtalte store linjer.

 

I forhold til mulighederne for tilsyn med taxibranchen, herunder at sikre en tilfredsstillende taxibetjening, vil et taxinævn ikke have større kompetence end Teknik- og Miljøudvalget har i forvejen.

 

Høringssvarene, som er samlet i et dokument, peger i flere retninger:

- chaufførforeningen er tilhænger af et taxinævn, idet den derved forventer at opnå et øget informationsniveau og indflydelse på taxirelaterede spørgsmål

- Herning Taxa finder, at idéen med et taxinævn er en god idé

- To landtaxivognmænd finder, at et taxinævn er en dårlig idé og et ekstra led

- En landtaxivognmand finder idéen god, idet der bliver mulighed for en direkte kommunikation med politikerne

- Politiet er primært optaget af et opnå et forum, hvor "lavpraktiske" spørgsmål kan løses i fællesskab    

 

Samtlige høringssvar lægger vægt på vigtigheden af at have et forum, hvor forhold, der vedrører taxabranchen kan drøftes mellem branchen og relevante myndigheder som Herning Kommune og Politiet.
I høringssvarene er der forskellige holdninger til, hvorvidt dette formål bedst varetages i et taxinævn eller i de eksisterende kvartalsmøder med evt. mindre justeringer i deltagerkreds og tilrettelæggelse af møderne eller i et taxanævn.

 

Forvaltningen vurderer, at der er følgende fordele og ulemper ved et taxinævn:

 

Fordele:

- Repræsentanter for det politiske system vil deltage i nævnsmøderne. Både chauffører og vognmænd har ytret ønske om at synliggøre en branche med særlige problemstillinger og udfordringer overfor politikerne. Det er ikke nok for branchen, at der er en dialog med forvaltningen, idet den er et ekstra led mellem branchen og beslutningstagerne.

 

Ulemper:

- Oprettelse af et nævn, hvor der er en blanding af valgte politikere og udpegede repræsentanter uden for det politiske system kan sløre skellet mellem demokratisk valgte repræsentanter og interessegrupper.

 

Oprettelse af et taxinævn tilfører efter forvaltningens vurdering ikke Herning Kommune flere værktøjer til at sikre taxibetjeningen. I stedet kan indgåelse af en frivillige partnerskabsaftale med vognmændene i og udenfor Herning Taxas bestillingskontor sikre kontrol med kvaliteten af taxibetjeningen.

 

Taxibetjeningen:
I Horsens Kommune er der indgået en frivillig partnerskabsaftale mellem kommunen og de to bestillingskontorer, hvor Horsens Kommune accepterer en nedgang i antal udstedte tilladelser til taxikørsel mod, at der opstilles en række servicemål, som bestillingskontorerne er forpligtet på at overholde. Der er aftalt, hvordan opfølgning på aftalen foregår. Partnerskabsaftalen er vedhæftet som bilag.

 

Forvaltningen foreslår derfor inspireret af ovenstående, at der i Herning Kommune udarbejdes en partnerskabsaftale med det formål at sikre en tilfredsstillende taxibetjening med mulighed for at fastlægge servicemål, som f.eks. sikring af, at alle biler er på gaden, og at chaufførerne er informeret tilstrækkeligt om igangværende arrangementer. Partnerskabsaftalen kunne også indeholde aftale om, at der ved behov udstedes midlertidige tilladelser til taxivognmænd udenfor Herning Taxas bestillingskontor ved større arrangementer.  

 
Forvaltningen vurderer, at der ikke er behov for oprettelse af et taxinævn, og anbefaler i stedet, at to repræsentanter for Teknik- og Miljøudvalget deltager i kvartalsmøderne med taxivognmændene 2 gange om året, hvor det næste er den 17. juni kl. 9.30-11.30 og efterfølgende 12. december kl. 9.30-11.30. På den måde kombineres kvartalsmødernes løbende dialog mellem forvaltningen og taxivognmændene med taxibranchens behov for synliggørelse overfor Teknik- og Miljøudvalget. Kvartalsmødernes dagsordener vil derfor blive tilrettelagt under hensyn til politikernes deltagelse.

 

 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at to repræsentanter for Teknik- og Miljøudvalget deltager i kvartalsmøderne 2 gange om året,

 

at Teknik- og Miljøudvalget udpeger to repræsentanter til deltagelse i disse møder,

 

at forvaltningen udarbejder et forslag til partnerskabsaftale med vognmændene til drøftelse på kvartalsmødet 17. juni.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Formand og næstformand blev udpeget til at deltage i kvartalsmøder med taxa 2 gange om året.

Bilag

 

Sagsnr.: 22.11.00-P19-1-13 Sagsbehandler: Alex Dahl Karlsen  

Nye vedtægter for Herning Taxas bestillingskontor

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Eva Freidahl Graae og Peter Vallentin

Sagsresume

Herning Taxa har fremsendt nye foreningsvedtægter for Herning Taxas bestillingskontor
til Herning Kommunes godkendelse.

 

Vedtægterne er godkendt på generalforsamling i Herning Taxa den 12. april 2014 og
træder i kraft under forudsætning af udvalgets godkendelse.

 

Forvaltningen anbefaler, at de nye vedtægter godkendes.

Sagsfremstilling

Generalforsamlingen vedtog følgende ændringer:

§ 9 stk. 1: Depositum ved tilslutning til bestillingskontoret er ændret fra 52.225 til 22.225 kr.

 

§ 9 stk. 3: Ved udtræden af bestillingskontoret afregnes ikke bare depositum, men også indskud til tilladelses-indehaveren senest 1 måned efter at bestillingskontorets årsregnskab for det pågældende år er godkendt på Herning Taxas bestillingskontors generalforsamling.

 

§ 15 stk. 1: Der kræves fremover, at hvis et forslag skal behandles på generalforsamlingen, skal forslaget ikke bare indsendes i behørig tid inden generalforsamlingen, men forslagsstilleren skal desuden møde personligt op.

 

Hvor ændringerne i § 9 stk. 1 og 3 er af teknisk karakter, har forvaltningen følgende kommentar til ændringen i § 15 stk. 1:

 
Det er ikke en bestemmelse, der følger af standardvedtægten for et bestillingskontor, men det er på den anden side heller ikke en bestemmelse, som går imod intentionen i standardvedtægten.
Det er ikke ualmindeligt, at der stilles krav til forslagsstillere om personligt fremmøde på generalforsamlingen.
Kravet udspringer af et demokratisk princip om, at der skal være én tilstede i salen, som kan forklare, forsvare og uddybe forslaget.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at Herning Taxas bestillingskontors reviderede vedtægter godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 05.01.00-G01-4-14 Sagsbehandler: Rasmus Bartholdy Jensen  

Herning Cykler fase 4 puljeansøgning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 x
 x
 x
 
 
 
 x
 (x)
 (x)

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen, Pia Colstrup

Sagsresume

Transportministeriet har med Cykelpuljen åbnet for ansøgninger til den, indtil videre, sidste tilskudsrunde.


I den anledning har forvaltningen udarbejdet forslag til hvilke projekter, der kan indeholdes i en cykelpuljeansøgning, samt kommunens medfinansiering.
 
Teknik- og Miljøudvalget har senest behandlet sagen på møde d. 22. april 2014, pkt. 71, hvor det blev besluttet at sende sagen i høring i de 3 fagudvalg, inden sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

 

Social- og Sundhedsudvalget ønsker imidlertid ikke at udskyde tilbygningen ved Rehabiliteringscentret, og kan således ikke anbefale en ændring af de afsatte beløb i investeringsoversigten.

 

Sagen fremsendes derfor påny til Teknik- og Miljøudvalget med et alternativt finansieringsforslag.

 

Forvaltningen anbefaler, at den fremsendte puljeansøgning, med de foreslåede cykelprojekter i Herning Kommune og med en samlet egenfinansiering på 7,2 mio. kr. fordelt over 2 år (2015 og 2016), finansieres som foreslået.

Sagsfremstilling

Herning Kommune har via Klimaplanen en målsætning om at flytte mindst 5% daglige bilture til cykler og/eller kollektiv trafik, og der arbejdes hen imod dette mål ved hjælp af en lang række tiltag under det samlede projektnavn "Herning Cykler".
 
I tre omgange har Herning Kommune fået tilsagn om støtte til cykelrelaterede projekter fra Transportministeriets Cykelpulje i hhv. fase 1, 2 og 3. Puljen støtter med 40 % af udgifterne.

 

 

 

 

 

 

 


Cykelpuljeansøgningen til Herning Cykler fase 4 indeholder følgende elementer:
 

Projekt    
 
Udgift
mio. kr.
 
Puljeandel (40%) mio. kr.
 
Egenfinansiering (60%) mio. kr.
 
Afledt
drift kr.
Anlæg:
 
 
 
 
 
 
 
 
Supercykelsti Herning - DNV Gødstrup
 
7,300
 
2,920
 
4,380
 
55.000
Cykelfaciliteter i midtbyen
 
0,800
 
0,320
 
0,480
 
12.000
Cykelsti langs Pugdalvej, Vildbjerg  
 
2,000
 
0,800
 
1,200
 
20.000
Adfærdstiltag:
 
 
 
 
 
 
 
 
Generelle kampagner og information
 
0,400
 
0,160
 
0,240
 
 
2 ambassadørskoler, inkl. anlæg
 
0,500
 
0,200  
 
0,300
 
 
Boligforeninger på cykel
 
0,275
 
0,110
 
0,165
 
 
Samlet ruteregistrering inkl. cykelkort  
 
0,300
 
0,120
 
0,180
 
 
Evaluering:
 
 
 
 
 
 
 
 
Statusundersøgelse, tællinger, spørgeundersøgelser og projektevaluering  
 
0,425
 
0,170
 
0,255
 
 
I alt
 
12,000
 
4,800
 
7,200
 
87.000

 
Projekterne er nærmere beskrevet i vedlagte bilag.
 
Det skal bemærkes, at Transportministeriet lægger stor vægt på, at puljeansøgninger ikke kun indeholder anlæg af nye cykelstier, men også at der gennemføres projekter, hvor inddragelse af borgere/brugere er afgørende, og hvor det at ændre adfærd til mere cykling er i fokus.


Økonomi

Der er ikke afsat særskilt rådighedsbeløb til projektet på investeringsoversigten 2014 - 2017.

 

Cykelpuljeansøgningen foreslås derfor finansieret og indarbejdet i investeringsoversigten for 2015 - 2018 med følgende beløb: 
 

Mio. kr.
2015
2016
2017
Projektudgift
4,700
7,300
 
Statsbidrag
1,880
2,920
 
Egenfinansiering
2,820
4,380 
 
Finansiering:
 
 
 
Sunds omfartsvej, stednr. 222074
2,192
0,200
 
Tilskud til CEU - infrastruktur,
stednr. 222070
 
1,100
 
Sikre skoleveje, stednr. 223099
 
0,524
0,524
Pulje til projekter, stednr. 222095
 
0,324
 
Thrigesvej, stednr. 222088
 
1,028
 
Momhøjvej, 223099
0,628
 
 
Sundhedsområdet
 
0,165
 
Skoleområdet
 
0,300
 
Byggemodning, Erhvervsgrunde, Pugdalvej, stednr. 003033
 
0,215
 
I alt
2,820
3,856
 0,524

 
Bemærkninger til finansieringen:

Der er et mindreforbrug på Sunds omfartsvej på 2,392 mio. kr. samt et mindreforbrug på CEU-infrastruktur på 1,100 mio. kr. De anførte rådighedsbeløb på sikre skoleveje, pulje til projekter (papirpenge), Thrigesvej og Momhøjvej er indarbejdet i gældende investeringsoversigt 2014 - 2017. Der finansieres endvidere 0,215 mio. kr. af det kommende byggemodningsprojekt på Pugdalvej, stednr. 003033 i 2016. Finansieringen skal ses i sammenhæng med det i ansøgningen nævnte anlægsprojekt på netop Pugdalvej, hvor der skal etableres en cykelsti i 2016.

 

Med baggrund i ovenstående finansieringsforslag indstilles det, at den fremsendte cykelpuljeansøgning, med det anførte indhold til en samlet udgift på 12 mio. kr., hvoraf 40 % dækkes af cykelpuljen, finansieres som foreslået.

 

De årlige driftsudgifter på 87.000 kr. kan finansieres på en af følgende måder:

 • indenfor driftsbudgettet på Serviceområde 09 Trafik

 • alternativt indgå i den almindelige prioritering ved budgetprocessen, som en afledt driftsudgift i forbindelse med arbejdet med investeringsoversigten.

 

Cykelprojektet kan alternativt søges tilpasset et mindre beløb i egenfinansiering.

Trafikministeriet vil i så fald skulle vurdere, om de vil opretholde tilskuddet fra puljen til Herning Kommune. Der vil i givet fald skulle tages stilling til hvilke delelementer af cykelprojektet, der prioriteres.

 

Herning Kommune forpligter sig ikke til gennemførelse af projektet ved fremsendelse af ansøgning.

 

Et eventuelt tilsagn forventes at skulle godkendes af kommunen i november 2014.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at den fremsendte cykelpuljeansøgning, med det anførte indhold til en samlet udgift på 12 mio. kr., hvoraf 40 % dækkes af cykelpuljen, finansieres som foreslået i sagsfremstillingen,

 

at de årlige driftsudgifter på 87.000 kr. indgår i den almindelige prioritering ved budgetprocessen, som en afledt driftsudgift i forbindelse med arbejdet med investeringsoversigten.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 05.01.11-P19-1-09 Sagsbehandler: Kim Bredgaard Grarup  

Motorvejen Herning - Holstebro, tilslutning af Schæferivej, Romvigvej og Krogstrupvej

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen

Sagsresume

I forbindelse med planlægningen af den nye motorvej mellem Herning og Holstebro blev der den 27. januar 2014 gennemført en linjebesigtigelse med det resultat, at en over/underføring af Schæferivej og Romvigvej blev taget ud af projektet og en ny tilslutning af Krogstrupvej blev medtaget.

 

Vejdirektoratet har efterfølgende arbejdet på andre løsningsforslag for Schæferivej og Romvigvej, som forvaltningen ønsker udvalgets stillingtagen til.

 

Forvaltningen anbefaler en vejforbindelse over motorvejen ved Schæferivej og en vejforbindelse under motorvejen syd for Romvigvej samt at Krogstrupvej tilsluttes rundkørslen ved Snejbjerg.

Sagsfremstilling

Af forhandlingsprotokolen fra linjebesigtigelsesforretningen den 27. januar 2014 fremgår det blandt andet, at Kommissionen har besluttet at lukke Romvigvej og Schæferivej, på trods af Herning Kommunes og borgernes ønske om at opretholde en over- eller underføring.
 
Efterfølgende har Vejdirektoratet tilkendegivet, at man gerne vil arbejde for en opretholdelse af vejforbindelserne.
 
Schæferivej
Ved Schæferivej vil Vejdirektoratet medtage broen i projektet igen, alternativt at følgende tiltag bliver gennemført:

 

 • Underføringen af Rosmosevej forlægges mod syd (billede 1)

 • Krydset Rosmosevej/Schæferivej forlægges med øst, så der bliver bedre oversigtsforhold (billede 2)

 • Der etableres en ny grusforbindelsesvej mellem Sikærvej og Schæferivej (billede 3)

 

[image]

Billede 1: Forlægning af Rosmosevej mod syd

[image]

Billede 2: Forlægning af krydset Rosmosevej/Schæferivej mod øst

[image]

Billede 3: Ny forbindelsesvej mellem Schæferivej og Sikærvej

 

Romvigvej
Ved Romvigvej vil Vejdirektoratet arbejde for, at der etableres en vejforbindelse syd for Romvigvej, som vist på nedenstående kort. Ved denne placering kan der etableres en underføring, der ligger indenfor de økonomiske rammer for projektet. Vejforbindelsen vil blive udført i en lav vejklasse med lidt skarpere sving.

 

Alternativt kan underføringen udføres som en cykeltunnel. Medfører at broen over Løvenå bliver opgraderet, og der etableres vigepladser på Asbækhedevej.

 

 

[image] 

Krogstrupvej
Vejdirektoratet er fremkommet med et løsningsforslag, hvor Krogstrupvej bliver sluttet til rundkørslen ved Snejbjerg som et 5. ben.  

[image]

Økonomi

Alle de omtalte løsningsforslag finansieres af Vejdirektoratet.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at Herning Kommune fastholder overfor kommissionen, at der skal etableres en vejforbindelse over motorvejen ved Schæferivej, samt en vejforbindelse under motorvejen syd for Romvigvej.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 05.01.00-G01-4-13 Sagsbehandler: Kim Bredgaard Grarup  

Ekspropriation af jord til vejformål

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen

Sagsresume

I forbindelse med tilslutning af Vesterholmvejs forlængelse til motorvejen og etablering af fordelingsvejen omkring det nye hospital i Gødstrup er der behov for at ekspropriere jord fra 2 lodsejere.

 

Forvaltningen anmoder om bemyndigelse til at indlede ekpropriationsprocedure.

Sagsfremstilling

Forvaltningen anmoder om bemyndigelse til efter vejlovens § 43 at indlede ekspropriationsprocedure vedrørende det på kortet afgrænsede delareal af matrikel nr. 1aa, 1æ Næstholt Gde, Snejbjerg. 

[image]


Der skal eksproprieres cirka 12.000 m2 fra matrikel 1aa og 11.500 m2 fra matrikel 1æ.

Arealerne er vist med rødt på nedenstående kort.

[image]  

Arealet der er markeret med blåt, bliver kun erhvervet, såfremt der kan opnås en fælles aftale mellem Regionen, lodsejeren og Herning Kommune.

 

Ekspropriationerne koordineres og gennemføres sammen med Vejdirektoratet, så det giver mindst mulig gene for de berørte lodsejere.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at forvaltningen bemyndiges til at indlede ekspropriationsprocedure
vedrørende en del af matrikel nr. 1aa, 1æ Næstholt Gde, Snejbjerg.

 

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 05.05.06-P20-2-14 Sagsbehandler: Ole Behrmann  

Anlægsbevilling til renovering af gader og veje i forbindelse med kloakfornyelse - pulje 2014-2017

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Jonna Sørensen, Tommy Jonassen, Martin Skøtt

Sagsresume

Der anmodes om en anlægsudgiftsbevilling på 574.000 kr. i 2014 til renovering af gader og veje i forbindelse med kloakfornyelse.

 

Forvaltningen anbefaler, at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 574.000 kr. i 2014 til serviceområde 09 Trafik, samt at udgiften finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 574.000 kr.

Sagsfremstilling

På investeringsoversigten er der afsat 574.000 kr. i 2014 på serviceområde 09 Trafik til renovering af veje i forbindelse med store ledningsomlægninger, hvor dele af vejbelægningen bliver opbrudt.

 

Beløbet foreslås anvendt til især nye kantsten, omlægning af fortove samt fornyelse af rendestensbrønde i forbindelse med renovering af kloaksystemet.

 

Renovering af afvandingssystemet bliver erfaringsmæssigt 50 - 75% billigere, når den foretages i forbindelse med kloakfornyelse.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 574.000 kr. i 2014 til serviceområde 09 Trafik, stednr. 223068 - Renovering af gader og veje i forbindelse med kloakfornyelse,

 

at udgiften finansieres af det på samme stednr. afsatte rådighedsbeløb på 574.000 kr. i 2014.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 05.01.08-P00-1-14 Sagsbehandler: Jens Arne Olesen  

Orientering: Resultat af asfaltlicitation 2014

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen

Sagsfremstilling

Der foreligger resultat af afholdt offentlig asfaltlicitation den 8. april 2014.

 

Arbejdet er opdelt i 2 entrepriser - slidlag og forstærkninger - med mulighed for reduktionspris ved overdragelse af begge entrepriser.

 

Strækningerne fremgår af vedlagte kortbilag.

 

NCC Roads A/S er med et samlet tilbud på 8.313.506 kr. det laveste bud og har derfor fået arbejdet overdraget. Tilbuddet fra NCC ligger ca. 10 % under 2013-priser.

 

Øvrige tilbud:

 

Arkil
 8.875.165 kr.
Pankas
 8.969.517 kr.
Colas Danmark
 9.674.258 kr.
Munck Asfalt
11.017.025 kr.
Lemminkainen
11.132.619 kr.

 

 

Med et rådighedsbeløb i 2014 til asfalt på ca. 24,0 mio. kr. er følgende disponeret:

1. Licitationsresultat
 8,3 mio. kr.
2. Reparationer DRIFT
 4,5 mio. kr.
3. Funktionskontrakt
 3,5 mio. kr.
4. Andel af Silkeborgvej
 0,5 mio. kr.
5. Sdr. Feldingvej, remix
 2,8 mio. kr.
6. Cykelstier
 0,5 mio. kr.
7. Disp. til regulering og        mindre arbejder
 3,9 mio. kr.
I alt
24,0 mio. kr.

 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 04.01.00-P20-1-14 Sagsbehandler: Anne Kirstine Kjær  

Frigivelse af rådighedsbeløb til Lysgård Sø og Vildbjerg Søpark

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
x
x

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted, Martin Skøtt

Sagsresume

Forvaltningen søger om frigivelse af anlægsbevilling på 257.000 kr. i 2014 på serviceområde 04 Grønne områder, stednr. 020099 01, til anlægs- og renoveringsopgaver ved Lysgård Sø og i Vildbjerg Søpark, Vildbjerg.

 

Forvaltningen anbefaler, at anlægsbevillingen frigives. 

Sagsfremstilling

Lysgård Sø

Forvaltningen har i samarbejde med lokale beboere udarbejdet en plan for beplantning og faciliteter ved Lysgård Sø. En mindre del af beplantningen blev etableret i 2013 i samarbejde med borgerne i området, mens den resterende del af projektet med etablering af opholds- og madpakkehus med tilhørende læbeplantninger ønskes færdiggjort i 2014.

 

[image]

Til dette projekt er der søgt og opnået tilsagn om støtte fra Friluftsrådet på op til 37.500 kr. til dækning af materialeudgifter. Tilsagnet er givet under forudsætning af, at projektet realiseres med en høj andel af borgersamarbejde. Tilskuddet kan dermed både justeres ned eller helt bortfalde.

 


Vildbjerg Søpark

I 2013 blev den store af i alt tre broer i Vildbjerg Søpark renoveret med nyt dæk og bærende underkonstruktion. I 2014 ønskes den lille bro renoveret og overliggerne på den store bro udskiftet. Derudover er en rørbro tæt på at blive skyllet væk og bør udskiftes, bl.a. fordi dimensionerne i flere små rør er for små. Broen ændret til en enkelt rørbro med en stor dimension, så også opstuvninger undgås. 

 

[image]

 

Opgaverne ligger udenfor ordinær drift og kan ikke indeholdes i det ordinære driftsbudget. Der er indhentet 3 tilbud på opgaven og det billigste er valgt.


Projekterne opfylder en række af målene i Parkpolitikken: Udvikling af grønne områder, nærhed til grønne områder, variation i grønne oplevelsesmuligheder, klimatilpasning og borgersamarbejde.

Økonomi

De samlede udgifter til de to projekter fordeler sig som følger: 

 

Projekt
Kr.
1 – Lysgård Sø
 
Beplantning, madpakkehus og platform/bro i søen
 81.000
Bænke, retablering af adgangsvej og uforudsete udgifter
 28.500
2 – Vildbjerg Søpark
 
Udskiftning af rørbro
 60.700
Udskiftning af brodæk og fodspark (gangbroen)
 69.700
Udskiftning af overligger (kørebroen)
 24.600
Retablering af stier samt diverse uforudsete udgifter
 30.000
Udgifter i alt
294.500

Vedrørende Lysgård Sø bemærkes det, at de afledte driftsomkostninger er beregnet til 30.000 kr. årligt. De afledte driftsudgifter afholdes indenfor det ordinære budget på serviceområde 04 Grønne områder.
 

Der forventes ikke afledt drift på renoveringen af broerne i Vildbjerg Søpark.

 

De samlede udgifter på 294.500 kr. finansieres af en anlægsindtægt på 37.500 kr., jf. tilsagn om støtte fra Friluftsrådet, samt af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 257.000 kr. i investeringsoversigten.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 294.500. kr. i 2014 til serviceområde 04 Grønne områder, nyt stednr.

 

at der meddeles en anlægsindtægtsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 37.500 kr. i 2014 til serviceområde 04 Grønne områder, samme stednr. Anlægsindtægten medfinansierer anlægsudgiften.

 

at udgifterne finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 257.000 kr. i 2014 på serviceområde 04 Grønne områder, stednr. 020099 01 Lysgård Sø, Vildbjerg.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 04.01.00-P20-2-14 Sagsbehandler: Hans Henrik Schmidt  

Frigivelse af rådighedsbeløb til byens parker

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 X
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted, Martin Skøtt

 

Sagsresume

Der søges om frigivelse af anlægsbevilling på 201.000 kr. i 2014 vedr. diverse anlægsarbejder i byens parker, f.eks. renovering af indgangsportal ved Vestre Anlæg.

 

Forvaltningen anbefaler, at anlægsbevillingen frigives.

Sagsfremstilling

Anlægsbevillingen ønskes bl.a. anvendt til udskiftning af udtjent indgangsportal i træ for enden af Dalgas Allè ved indgangen til Vestre Anlæg. Ny portal udarbejdes i jern, med en forventet længere levetid.

Økonomi

Anlægsudgiften på 201.000 kr. afholdes af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2014 på 201.000 kr. i investeringsoversigten, sted nr.: 020099 Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder - parker. Der søges oprettet et nyt særskilt stednummer til projektet.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling og rådighedsbeløb på 201.000 kr. i 2014 til
serviceområde 04 Grønne områder, nyt stednummer, til diverse anlægsarbejder i byens parker, f.eks. renovering af indgangsportal ved Vestre Anlæg,

 

at anlægsudgiftsbevillingen på 201.000 kr. finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2014 på serviceområde 04 Grønne områder, stednr. 020099
Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder - parker.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 82.18.00-S00-1-14 Sagsbehandler: Anne Marie Muff Grønkjær  

Kloakrenovering i kommunale bygninger - frigivelse af rådighedsbeløb i 2014

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Martin Skøtt

Sagsresume

Anmodning om frigivelse af rådighedsbeløb i 2014 på 1,013 mio. kr. afsat til kloakrenovering i kommunale bygninger i Haderup, Sørvad, Feldborg og Sunds.

 

Forvaltningen anbefaler, at rådighedsbeløbet frigives.

Sagsfremstilling

Der er i anlægsbudgettet afsat midler i 2014-2017 til separering af regnvand og spildevand i kommunale bygninger beliggende i Haderup, Sørvad, Feldborg og Sunds.

 

Det afsatte rådighedsbeløb i 2014 på 1,013 mio. kr., sted nr. 013082 "Kloakrenovering i kommunale bygninger - Haderup, Sørvad, Feldborg og Sunds" søges frigivet til konkrete separeringsprojekter i 2014.

 

Arbejdet forventes at gå i gang efter sommerferien 2014.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 1,013 mio. kr. i 2014 til Serviceområde 03, Kommunale Ejendomme, stednr. 013082, "Kloakrenovering i kommunale bygninger - Haderup, Sørvad, Feldborg og Sunds", 

 

at anlægsudgiftsbevillingen finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 1,013 mio. kr. i 2014 på samme stednr.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 82.07.00-P19-1-14 Sagsbehandler: Anne Marie Muff Grønkjær  

Facaderenovering på Børnehaven Børneliv i Sunds - frigivelse af rådighedsbeløb

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Martin Skøtt

Sagsresume

Anmodning om frigivelse af rådighedsbeløb i budget 2014 på 0,367 mio. kr. afsat til diverse anlægsarbejder til brug for facaderenovering på Børnehaven Børneliv, Strandvejen 26-28 i Sunds.

 

Forvaltningen anbefaler, at rådighedsbeløbet frigives.

Sagsfremstilling

Efter konkret henvendelse fra Børnehaven Børneliv i Sunds har forvaltningen besigtiget facadevægge, pga. mistanke om ustabil facade.
 
Det blev ved besigtigelsen konstateret, at sydvendt facadevæg og vestvendt gavl er de eneste oprindelige ydervægge tilbage, idet øvrige ydervægge er udskiftet ifm. om- og tilbygninger gennem årene. Det blev vurderet, forholdene krævede en nærmere undersøgelse.

 

Efterfølgende er tilknyttet ekstern rådgiver på sagen og i samarbejde med denne er det konstateret, at den oprindelige vestvendte gavl og sydvendte facadevæg er muret direkte på jorden 15 cm under terræn og ikke på fundament ført til bæredygtig og frostfri dybde.
 
De to pågældende ydervægge er nu så ustabile, at der er risiko for, at væggene kollapser.
 
Det vurderes, at vestvendt gavl kan understøbes. Sydvendt facadevæg skal nedrives, og der skal støbes nyt fundament og ny facadevæg mures op.

 

Facaderenoveringen på Børnehaven Børneliv ønskes igangsat hurtigst muligt og foreslås finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2014 på 0,367 mio. kr., sted nr. 011099 "Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder", som hermed søges frigivet.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling i 2014 på 0,367 mio. kr. til Serviceområde 03, Kommunale Ejendomme, nyt stednr., "Facaderenovering på Børnehaven Børneliv i Sunds",

 

at bevillingen finansieres af det i 2014 afsatte rådighedsbeløb på 0,367 mio. kr. på Serviceområde 03, Kommunale Ejendomme, stednr. 011099 "Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder".

 

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-2197-07 Sagsbehandler: Birger Strandby Ernst  

Vejle Kommunes udtræden af Østdeponi

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Bjarne Kallesø, Martin Skøtt

Sagsresume

Vejle Kommune har ønsket en tilføjelse i udtrædelsesaftalen med Østdeponi, således at de enkelte ejerkommuner påtager sig kautionsforpligtelser. Dette vil bl.a. gøre det nemmere for Østdeponi at fusionere med andre selskaber eller lave omorganiseringer. Dette skal godkendes i de enkelte ejerkommuner.

Sagsfremstilling

I brev af 27. marts 2014 har Vejle Kommune fremsat ønske om ændring af indhold i pkt. 8.1 i forhold til udkast til udtrædelsesaftale version 8. august 2013.
 
Ønsket indhold:
”Nærværende aftale kan kun overdrages, såfremt deltagerkommunerne som selvkautionister overfor Vejle Kommune indestår for opfyldelsen af aftalens forpligtelser”
 
Oprindeligt indhold (version 5. august 2013):
”Østdeponi kan alene med Vejle Kommunes samtykke overdrage denne aftale til andre end fælleskommunale affaldsselskaber eller kommunale selskaber”.
 
Som følge af Vejle Kommunes ønske om de øvrige deltagerkommuners påtagelse af kautionsforpligtelser vurderer advokat Ph.D Pernille Aagaard Truelsen fra advokatfirmaet Energi & Miljø, i skrivelse til direktør Hans Jørn Laursen, Ikast-Brande Kommune at udkast til udtrædelsesaftale skal til fornyet politisk behandling i deltagerkommunerne jf. § 41 i kommunestyrelsesloven. 


Baggrunden for Vejle Kommunes ønske om anden formulering af pkt. 8.1 er, at Vejle Kommune ikke ønsker ved krav om samtykke at skulle have indflydelse på de dispositioner, som de resterende ejerkommuner træffer for fremtiden vedrørende Østdeponi. Endvidere henviser Vejle Kommune som baggrund for bestemmelsen, at Vejle Kommune vil være sikker på, at Vejle Kommunes rettigheder ifølge aftalen opfyldes, uanset om aftalen senere overdrages til andre.
 
Ifølge advokat Pernille Aagaard Truelsen er konsekvensen af Vejle Kommunes ønske om ændring af pkt. 8.1, dels at det bliver nemmere for de resterende ejerkommuner at træffe beslutning om fusion af Østdeponi med andre selskaber eller omorganisering af selskabet, og dels at de resterende ejerkommuner som selvskyldnerkautionister skal hæfte for udtrædelsesaftalens opfyldelse. Det vil sige, at de resterende ejerkommuner hæfter for, at Østdeponi udbetaler Vejle Kommunes andel af nettoformuen på 4.601.642 kr. Endvidere hæfter de resterende ejerkommuner for, at Vejle Kommune får udbetalt sin andel af kapitalkontoen, når deponiet er færdigbehandlet og nedlukket.

Økonomi

I udtrædelsesversion 8. august 2013 pkt. 4.1.2 er Vejle Kommunes andel til nedlukning og efterbehandling af deponiet fejlagtigt opgjort til 2.727.000 kr. Det korrigerede beløb er 2.727.122 kr.
 
I udtrædelsesversion 8. august 2013 pkt. 4.2.4 er tallene fra Østdeponis regnskab for 2012 ikke indregnet i Vejle Kommunes andel af nettoformuen (kapitalandelen), som står anført til 4.601.642,00 kr.


Efter ønske fra medlemskommunerne udarbejdede KPMG pr. 26. august 2013 en opgørelse over den enkelte medlemskommunes andel af nettoformuen iberegnet regnskabstallene for 2012.


Det korrigerede beløb for Vejle Kommunes andel af nettoformuen er 4.470.369 kr.

Beløbet må forventes at være blevet nedbragt, når deponiet er færdigbehandlet, idet der er løbende udgifter.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at udtrædelsesaftale vedr. Vejle Kommune godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 02.34.02-P19-413-12 Sagsbehandler: Anja Plykker  

Fenrisvej 16, Herning. Dispensation til ændret tagkonstruktion på carport

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 X
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

På en nyopført carport søges tagkonstruktionen ændret fra fladt tag med pvc plader til tagkonstruktion med 15° saddeltag og betontagsten, som passer til boligens tagkonstruktion.

 

Forvaltningen anbefaler, at der meddeles dispensation til carportens ændrede tagkonstruktion.

Sagsfremstilling

Der er i 2012 meddelt byggetilladelse til carporten, som overholder byggeretten mht. højde og længde i skel.

 

Ejer ansøger nu om at ændre tagkonstruktionen til et sadeltag med 15° og betontagsten for arkitektonisk at skabe bedre sammenhæng med boligen.

 

Ændringen vil medføre en mindre overskridelse af det skrå højdegrænseplan i skelbræmmen, idet tagfladen fra carportens ydervæg og ind til 2,5 m fra skel overskrider 2,5 m i højden. Kippen på carporten er beliggende indenfor byggeretten, og det er således kun en del af tagfladen, der overskrider byggeretten.

 

Sagen har været sendt i nabohøring ved den berørte nabo, som har fremsendt indsigelser mod sagen.

 

Naboens indsigelse begrundes i, at carporten har taget udsigten fra et vindue, og at dette vil forværres yderligere ved den nye tagkonstruktion.

 

Vurdering:

Forvaltningen vurderer, at carporten, som med det nuværende flade tag ligger inden for byggeretten, ikke kan være til gene for naboen, og at den ændrede tagkonstruktion ikke vil forværre udsigten fra naboens vindue.

 

Det begrundes med, at carportens placering ikke afviger væsentligt fra øvrig bebyggelse i området, og at tagkonstruktionens højeste punkt (kip) ligger inden for byggeretten. Udsigtsforholdene vurderes derfor ikke at være væsentligt forringet.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der meddeles dispensation til ændret tagkonstruktion på carporten.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 02.34.02-P19-219-14 Sagsbehandler: Sussi Munch Jensen  

Kastanievej 23, Sunds. Dispensation til bygningshøjde og tagterrasse

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

Der er på Kastanievej 23, Sunds søgt om dispensation til at opføre etageboliger med delvis tagterrasse over 3. etage samt om dispensation til overskridelse af bygningshøjden for trappebygningerne.

 

Forvaltningen anbefaler, at der gives dispensation til det fremsendte projekt.

Sagsfremstilling

Projektet indeholder punkthuse med 8-9 boliger i 3 etager og med fælles tagterrasse på ca. 50 m² på taget.

 

Det ansøgte kræver dispensation fra bestemmelserne i lokalplan nr. 21.C3.2 §7.3, som foreskriver, at bebyggelsen maks. må opføres i 3 etager. Der er ved vedtagelse af den gældende lokalplan taget hensyn til indsigelser fra naboer, bl.a. således at der i §7.3 er tilføjet, at der ikke må etableres tagterrasse over 3. sals højde.

 

I projektet føres trappebygningen med op til tagetagen og der etableres en delvis tagterrasse, som er trukket ca. 2 m tilbage fra facaden. Ved at trække tagterrassen væk fra facaden minimeres indbliksgener til de nærmeste naboer.

 

Tagterrassen er et supplerende fælles opholdsareal for beboerne i ejendommen. Det primære opholdsareal vil være de private altaner, som alle lejligheder er forsynet med. Derudover sikrer projektet masser af luft mellem bygningerne og det giver yderligere opholdsarealer i terræn.

 

Trappebygningen er ikke indrettet til ophold, men tjener kun som adgangsvej til tagterrassen.

 

Trappebygningen ønskes opført i en højde på 12,35 m. Derved overskrider det den maksimale bygningshøjde iht. lokalplanens § 7.3 med 35 cm, dog kun i trappebygningens areal, ca. 40 m² pr. punkthus.

 

Projektet har været sendt i naboorientering ved 45 berørte parter.

 

1 part, Strandvejen 6, er fremkommet med indsigelse med følgende hovedpunkter:

 

 • Der er ved vedtagelse af tidligere og gældende lokalplan taget hensyn til indsigelser vedrørende bygningshøjde og altaner. Ejer føler at disse hensyn tilsidesættes ved en dispensation.

 • Ejeren frygter indbliks- og skyggegener i egen have og at værdien derfor falder væsentligt på hendes ejendom.

 

Indbliksgenerne er i projektet forsøgt minimeret ved at trække tagterrassen tilbage fra facaden. Desuden ligger trappebygningen som en afskærmning mod øst, og der vil derfor være et minimal indblik i indsigers have.

 

Bygningen holdes 9 m fra vejskel iht. lokalplanens § 7.1.

 
Afstanden til indsigers beboelse fra den nærmeste bygning i projektet er min. 21 m.
Afstanden til trappebygningen er min. 24 m.

 

Forvaltningen vurderer, at afstanden til de omkringliggende boliger er så stor, at indbliksgenerne fra tagterrassen er minimale.

 

Forvaltningen vurderer ikke, at der vil være skyggegener fra højdeoverskridelsen på trappebygningen, udover dem, som kommer fra den del af bygningen, som overholder lokalplanens bestemmelser.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der gives dispensation til en bygningshøjde på 12,35 m gældende for de planlagte trappebygninger

 

at der gives dispensation til etablering af den ønskede tagterrasse på bygningerne tilbagetrukket min. 2 meter fra facaden.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.03.03-P19-4-14 Sagsbehandler: Bodil Schreiber Aaes  

Lillevej 16, Sandet, Stakroge. Godstransportfirma i landzone

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
  X
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

Der er ansøgt om landzonetilladelse til opførelse af garage/lagerhal på ejendommen, Lillevej 16, Sandet, Stakroge.

 

Hallen opføres på lejet grund og skal anvendes til garage og lager for Midtjysk Godstransportfirma, som er beliggende og har adresse på ejendommen. I de tilgængelige kommunale arkiver foreligger der ikke dokumentation for at der tidligere er søgt eller givet tilladelse til firmaet men virksomheden oplyser selv at den har lejet sig ind på ejendommen siden 2002. Ejendommen er en landbrugsejendom med landbrugspligt. 

 

Transportvirksomheder som Midtjysk Godstransport uden relation til aktiviteter i landzone, bør i udgangspunktet henvises til et egnet erhvevsområde. Med henvisning til afgørelser i andre sager, og på baggrund af at virksomheden har eksisteret på ejendommen i en årræke uden problemer, anbefaler forvaltningen, at der gives landzonetilladelse.

Sagsfremstilling

På ejendommen har firmaet Midtjysk Godstransport ApS i følge oplysninger gennem en årrække lejet og anvendt en overflødiggjort rundbuehal. Hallen er 819 m².

 

Rundbuehallen er nu nedrevet, og derfor ansøger firmaet gennem landinspektørfirmaet Geopartner, om tilladelse til at opføre et nyt maskinhus/garage på ca. 800 m², med en placering hvor rundbuehallen samt endnu en nedrevet avls- og driftsbygning på 210 m², tidligere har ligget. Bygningen ønskes opført i materialer og med et udseende svarende til et maskinhus til landbrugsformål.

 

Firmaet har 3 medarbejdere, hvoraf de to er ejere af firmaet. Firmaet har 3 lastbiler, der dagligt kører til og fra ejendommen, Lillevej 16, Sandet.

 

Den nye hal ønskes anvendt til lager og garage for lastbiler. Det forventes dog ikke, at hallen kan rumme 3 biler. Den vil primært blive anvendt som garage for biler med værdifuldt gods, for at mindske risikoen for tyveri samt opbevaring af værdifuldt lager/gods.

 

Den ene ejer af tranportsfirmaet er også hovedejer af ejendommen Lillevej 16. Ejendommen er noteret som en landbrugsejendom med landbrugspligt og har et jordtilliggende på 43,5 ha.

 

Forvaltningen og udvalget har tidligere behandlet transportvirksomheder med ønske om placering i landzone. Væsentligt har det indgået i afgørelserne, om der var tale om enkelt mandsvirksomhed med relation til placering i landzone, landbrug, skovbrug eller tilsvarende. Egentlig transportvirksomhed med godstransport uden relation til ovennævnte, er henvist til egentlige erhvervsområder, hvor der er taget højde herfor med hensyn til infrastruktur, miljøforhold mm.

 

Til eksempel kan nævnes Vråvej 1, Aulum som havde etableret godstransportvirksomhed på ejendommen med indtil 10 lastbiler og flere ansatte. Virksomheden er i forbindelse med lovliggørelse af forholdet, flyttet til et egnet erhvervsområde i Hammerum.

 

Ejeren af Gilmosevej 22 i Tjørring fik, i forbindelse med en ekspropriation, tilladelse til at nyopføre sin vognmandsvirksomhed på Gødstrupvej 30, Gødstrup. Tilladelsen blev givet med henvisning til, at der var tale om enkeltmandsvirksomhed med 2 ansatte ud over ejeren. Det blev oplyst, at der kun var 1 lastvogn parkeret på ejendommen, og at de 2 øvrige biler kun lejlighedsvis var forbi og ellers ville være i drift eller parkeret i et egnet erhvervsområde i Vildbjerg. Tilladelsen blev givet på vilkår af, at der ikke sker udvidelse fremover på ejendommen og at den i givet fald skal ske i et egnet erhvervsområde, hvis det bliver aktuelt.

 

Herudover er der nogle eksempler på vognmandsvirksomhed som er ansøgt eller lovliggjort med placering i landzone, fordi vognmandsvirksomheden har været landbrugsorienteret eller med relation til skovdrift, og dermed ikke ville have været naturligt placeret i et erhvervsområde. Der er tilsvarende stillet en række vilkår for disse placeringer, med krav om afskærmende beplantning eller jordvolde, indendørs oplag mm.

 

Det er forvaltningens vurdering, at det i den konkrete situation vil være ønskeligt at samtlige lastbiler kan parkeres i den ønskede garage/lagerbygning, således at ejendommen kan fastholde karakter af at være en landbrugsbygning.

 

På baggrund af ovenstående eksempler og tidligere afgørelser, ligger antallet af lastbiler på den konkrete ejendom over mulighederne for vognmandsvirksomhed i landzone, og ideelt set ville det ansøgte, hvis det blev modtaget som en ny ansøgning, blive henvist til en placering i et egnet erhvervsområde.

 

Forvaltningen finder principielt, at enhver fremtidig udvidelse af virksomheden med lager og lastbiler placeret på ejendommen, herefter må placeres i et planlagt erhvervsområde. Derfor skal virksomheden være opmærksom på, om investeringen i nye bygninger modsvarer virksomhedens eventuelle vækstbehov på ejendommen.

 

Henset til at virksomheden faktisk har været etableret i flere år uden at den kommunale myndighed har reageret, og at der samtidig ikke har været anledning til klager og indsigelser fra naboer i området, finder forvaltningen, at der er forhold, der taler for at der kan meddeles landzonetilladelse i henhold til planlovens § 35, stk. 1.

 

Det fremgår således af ansøgningen, at der ikke er tale om udvidelse af nuværende aktiviteter.

Det vil kunne ske på vilkår af, at transportaktiviteter og parkering af biler fortrinsvis foregår i den ønskede bygning, og at der på nærmere vilkår etableres skærmende beplantning mod omgivelserne for containere, anhængere mm.

 

Da transporten består af 3 biler, der dagligt køres fra og til ejendommen, vurderer forvaltningen umiddelbart, at den offentlige vej Lillevej ikke får en større trafikal belastning end den, der naturligt vil være forbundet med daglig transport af tunge landbrugsmaskiner o.lign.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der under hensyntagen til eksisterende aktiviteter gennem en årrække, kan meddeles landzonetilladelse til planlovens § 35, stk. 1 til at oprette og lovliggøre transportvirksomheden med det antal ansatte, og det antal biler, som virksomheden består af i dag, på vilkår af, at parkerede lastbiler kan placeres i ny bygning, og der etableres afskærmende beplantning, samt at eventuelle fremtidige udvidelser af transportvirksomheden skal ske i et egnet erhvervsområde.

 

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 09.17.00-P19-33-14 Sagsbehandler: Kirsten Marie Brødbæk  

Mindelundvej 4, Herning. Dispensation til etablering af gyllebeholder indenfor 100 meter til sø

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Lene Kimø

Sagsresume

Jacob Knutsson ønsker at etablere en ny gyllebeholder på Mindelundvej 4, Herning. Gyllebeholderen ønskes placeret mindre end 100 meter til et regnvandsbassin omfattet af § 3 i Naturbeskyttelsesloven. I henhold til Husdyrgødningsbekendtgørelsen må beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning ikke etableres inden for af en afstand af 100 meter til søer.

 

Forvaltningen har vurderet alternativerne og anbefaler, at der meddeles dispensation til etablering af gyllebeholderen minimum 70 meter fra søen og med vilkår om beholderbarriere.

Sagsfremstilling

Tanja og Jacob Knutsson, Ejstrupholmvej 13, 7330 Brande ejer og driver ejendommen Mindelundvej 4, Herning. Ejendommen har en miljøgodkendelse fra 2009 til 14.000 slagtesvin/polte.

 

På ejendommen er der 2 gyllebeholdere. Jacob Knutsson ønsker at fjerne den ene af beholderne og etablere en ny beholder.

 

I forbindelse med etableringen af motorvejen, blev der etableret en sø, der aftager regnvand fra motorvejen. Søen har efterfølgende fået et veludviklet, naturligt plante- og dyreliv, som er karaterisktisk for søer og vandhuller. Dermed er søen beskyttet af § 3 i Naturbeskyttelsesloven.

 

I henhold til Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, må beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning ikke etableres inden for en afstand af 100 meter til åbne vandløb og søer over 100 m².  

Kortudsnit viser med blå stiblet linje afstanden på 100 meter fra søen.

 

[image]

 

I vejledning til husdyrloven fremgår, at kommunen som udgangspunkt i dialog med ansøgeren skal finde en anden placering udenfor forbudszonen. Hvis gennemgangen af ejendommen viser, at det ikke uden for zonen er muligt at finde en placering, hvor beholderen kan opføres, uden at det vil give andre væsentlige gener eller væsentligt øget risiko for forureninger, så kan kommunen meddele dispensation. En dispensation skal i så fald ledsages af vilkår, der sikrer, at der ikke opstår forurening.

 

Ved dialogen med landmanden og dennes konsulent, kan en placering nord for den eksisterende beholder ske uden væsentlige gener for driften. Beholderen placeres delvis inden for 100 meter til søen, men den placeres længere væk end den eksisterende gyllebeholder. Når den placeres inden for 100 meter til søen, så skal der i henhold til de generelle regler etableres alarm, og der skal udføres 5-årig beholderkontrol, som for øvrige beholdere, der allerede er placeret indenfor 100 meter til sø eller vandløb.

 

[image]

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der meddeles dispensation til etablering af gyllebeholder på Mindelundvej 4, Herning nord for eksisterende beholder og med minimum 70 meter til søen. Inden beholderen tages i brug, skal der etableres en beholderbarriere, der etableres i henhold til Miljøstyrelsens vejledning om etablering af beholderbarriere, terrænændringer og beholderalarmer.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 06.00.00-P16-1-13 Sagsbehandler: Tove Hovgaard Jakobsen  

Foreløbig vedtagelse af tillæg nr. 25 (Sportscenter Herning), til Herning Kommunes Spildevandsplan 2009-2020

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Lene Kimø

Sagsresume

Tillæg 25 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2009-2020 udarbejdes på baggrund af lokalplan nr. 13.OF26.1 for området Sportscenter Herning ved Holing.

 

Lokalplanområdet er allerede optaget i spildevandsplanen som opland B23, B24, B25 og B27. Med dette tillæg ændres den maksimale befæstelsesgrad for oplandene, ligesom grænser og navne for oplandene ændres.

 

Forvaltningen anbefaler, at tillæg 25 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2009-2020 foreløbig vedtages og sendes i offentlig høring i 8 uger.

Sagsfremstilling

Med lokalplan nr. 13.OF26.1, hvor forslag til planen sendes i offentlig høring samtidig med tillæg 25, bliver det muligt at udbygge fritids- og idrætsområdet i Holing. Formålet med lokalplanen er at udlægge området til offentligt fritidsområde og sikre byggeriets og anlæggets indpasning til landskabet og byen.

 

Lokalplanområdet ligger i den nordvestlige del af Herning tæt på Fulgsang sø og strækker sig fra Vesterholmvej i nord, Gullestrupvej i øst, Holing Bæk i syd og Herningsholm Å i vest. Området er et areal på 30,4 ha.

 

Med dette tillæg bliver det muligt at øge afledningen af regnvand fra lokalplanområdet til vandløb, hvilket er nødvendigt for at kunne øge bebyggelsen, parkeringsarealer osv. i området, såfremt regnvand ikke kan nedsives eller behandles lokalt i lokalplanområdet.

 

Med tillæg 25 lægges opland B23 og B27 sammen til opland B03P, og opland B24 og B25 lægges sammen til opland B25P (se bilag 1). Den maksimale befæstelsesgrad for opland B03P sættes til 60 % og befæstelsesgraden for opland B25P til max 50 %, (inkl. vejarealer).

 

Afledning af spildevand fra opland B03P og B25P vil ske til Herning Renseanlæg.

Der er væsentlige grundvandsinteresser i den sydlige og den midterste del af lokalplanområdet, på grund af vandindvindingsboringer til Nordre Vandværk, der ligger syd for Holing Bæk. Derfor placeres der ingen regnvandsbassiner umiddelbart nord for Holing Bæk, der er indenfor boringernes beskyttelseszone. Regnvand fra den syd/østlige del af lokalplanområdet (B03P) ledes i stedet til Holing Bæk med udløb via bassin B03RUL1 ved Lillelund Engpark, og regnvand fra den nord/vestlige del af området ledes til Herningsholm Å med udløb via bassin B25RUL1 ved Vesterholmvej.

 

 

Forslag til tillæg 25 skal fremlægges i offentlig høring i 8 uger inden den endelige vedtagelse.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at tillæg 25 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2009-2020 foreløbig vedtages og offentliggøres i 8 uger.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 09.00.00-G01-5-13 Sagsbehandler: Line Thastum  

Grønt Regnskab 2013

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Anders Debel

Sagsresume

Herning Kommune udarbejder årligt Grønt Regnskab, som i år består af flere temarapporter og af ”Grønt Overblik”, som er en udvalgt sammenfatning af årets resultater og aktiviteter. Regnskabet dækker både kommunen som virksomhed og kommunen som geografisk område.
 
Temarapporter vil være at finde på kommunens Intranet under: På Tværs, Grøn Kommune fra den 16. maj: http://intranet.herning.dk/Koncern?item=895. Temarapporterne er først offentlig tilgængelig efter endelig politisk vedtagelse.
Direktionen har evalueret ”Grønt Overblik” på møde den 24. april 2014 og indstiller det til godkendelse i alle fagudvalg inden behandling i Byrådet 24. juni 2014.

Sagsfremstilling

Om Grønt Regnskab
Grønt Overblik fortæller de gode historier om grønne aktiviteter og projekter, og hvordan en bæredygtig udvikling kan gå hånd i hånd med sundhed og det gode liv, økonomisk sund fornuft og erhvervsfremme. Desuden viser regnskabet udviklingen i forhold til de grønne mål, som Byrådet har vedtaget, ligesom det viser, at Herning lever op til den grønne profil, der har været kendetegnende for Herning Kommune gennem årene.
 
Regnskabet er også et styringsredskab, som giver overblik over, hvor der er behov for indsats og et godt grundlag for at vurdere, hvor vi får mest miljø for pengene.
 
Endelig er det en af kommunens forpligtelser, som medlem af miljøsamarbejdet Green Cities og dokumentation for vores indsats i forhold til Partnerskab for offentlige grønne indkøb, Klimakommuneaftalen og den Europæiske borgmesterpagt, som Byrådet har tilsluttet sig.
 
At skabe og fastholde en grøn profil lykkes kun, hvis der er et fælles engagement på tværs af fagområder og forvaltninger. Derfor samarbejdes der på tværs af forvaltningerne for grøn udvikling og opfyldelse af mål, og derfor bliver Grønt Regnskab behandlet i alle fagudvalg.  


Væsentlige temaer fra Grønt regnskab 2013: 

 

Klima og energi
CO2-udledningen falder både for kommunen som virksomhed og som geografisk område. Det sker, fordi andelen af vedvarende energi stiger samtidig med energibesparelser. Skal vi nå Green Cities-målet om 25 % CO2-reduktion i 2015, skal udledningen dog falde hurtigere.
 
Vedvarende energi i varmeforsyningen er steget fra 35 % til 53 % fra 2007 til 2013. I elforsyningen er den steget fra 58 % til 73 % i samme periode.

 

[image]
 
De gode erfaringer fra virksomhedssamarbejdet Carbon 20 sammen med revision af kommunens klimaplan i 2014 viser vej for initiativer, der kan sætte turbo på CO2-reduktionen. I Carbon 20 projektet sparede 15 Herning-virksomheder, med støtte fra kommune og energiselskab, 24 % CO2 over 3 år, og øgede samtidig deres konkurrenceevne.
 
 
Transport

Når den samlede CO2-udledning ikke falder så hurtigt, er det fordi den stiger for transporten, både i hele kommunen og for de kommunale aktiviteter. At ændre det kræver indsats fra mange sider; stat, kommuner og transportselskaber, forskning, borgere og virksomheder. Det handler om kollektiv transport, intelligent planlægning, cykling og nye brændstofformer. Nedenstående modeller viser fordelingen af CO2-udledning fra kommunal transport. DRIFT har mest kørsel og dermed størst udledning. I DRIFT arbejder man målrettet på at nedbringe CO2-udledningen fra kørsel. DRIFT arbejder generelt med at nedbringe deres miljøbelastning gennem miljøledelse.
  [image]
Med kommunens cykelindsats ”Herning Cykler” og med logistiktiltag, som den nye omlastestation for affald, er vi med til at skubbe i den rigtige retning. Indsatsen skal fastholdes og udbygges for at få CO2-kurven til at falde hurtigere.
 
Nedenfor ses CO2-udledningen for bybusser og for affaldsindsamling (renovationsbiler).

 

[image]
 
Kommunalt byggeri
Kommunen er bygherre for store byggerier. Ved at stille miljøkrav, når der bygges, sikres sundhed, miljø, klima og kvalitet, og dermed en langsigtet god økonomi og holdbarhed. Miljømærkede byggeprodukter stiller nemlig krav til alle disse områder, og energieffektivt byggeri sparer ressourcer på den lange bane.
 
I 2013 blev der brugt bæredygtige materialer i den indvendige skolerenovering. Det har givet erfaringer, som kan udbredes til andet kommunalt byggeri og renovering, og være med til at opfylde målet fra Partnerskab for offentlige grønne indkøb. Samtidig skabes der dialog mellem afdelingen for kommunale ejendomme som vejledere, og de forvaltninger, der er bygherre.
 
Energiforbrug fra kommunale bygninger
Den største CO2-udledning fra kommunen som virksomhed kommer fra energiforbrug i bygninger; skoler, institutioner, plejehjem mv. Men det er også her udledningen er faldet mest siden 2007. Årsagen er energistyring, energibesparelser og strukturændringer fx sammenlægning af institutioner.
 
[image]

 
 
For at nå målet er det vigtigt at fastholde og øge indsatsen. Det sker med den planlagte energirenovering og den kommende revision af kommunens klimaplan. Samtidig med en adfærdsindsats. 


Borger- og erhvervssamarbejde

Alene kan kommunen ikke skabe en grøn udvikling; samarbejde og initiativer fra borgere og erhvervsliv er helt nødvendig og viser vejen frem. Derfor uddeler kommunen hvert år anerkendelser for en aktiv klima- og miljøindsats til lokale ildsjæle. Vi afholder også en årlig grøn uge, hvor mange lokale aktører bidrager til at sætte miljø, energi og sundhed på dagsordenen, ligesom vi har en borgerrettet cykelindsats gennem ”Herning Cykler”, og flere grønne erhvervssamarbejder.
 
Fremadrettet er det målet at tænke grønne aspekter med i flere aktiviteter for borgere og virksomheder på tværs af kommunale fagområder og få fordele af at koble miljø, sundhed, livskvalitet og økonomisk sund fornuft!
 
Naturindsatsen
Takket være kommunens naturpolitik og en målrettet indsats, er næsten alle naturindsatsmålene opfyldt i 2013. Udvalget er i starten af året blevet præsenteret for Grønt Regnskab temarapporten om naturindsatsen i Herning Kommune 2013.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at Grønt Overblik 2013 godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 09.00.00-P00-1-14 Sagsbehandler: Anders Debel  

Orientering: Landbrug & Fødevarers undersøgelse af landbrugets rammevilkår

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
    x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsfremstilling

Landbrug & Fødevarer har spurgt landmænd over hele landet, hvordan de mener deres kommune klarer sig, når det kommer til rammevilkår og samarbejdet med landbruget i kommunen. I Herning Kommune omfatter undersøgelsen 954 landmænd, hvoraf Landbrug & Fødevarer har fået svar fra de 149, altså har godt 15 % svaret i undersøgelsen. Undersøgelsen placerer Herning Kommune på en 19. plads – lige midt i feltet af de midt-og vestjyske kommuner.
 
Det bemærkes, at man ikke af statistikken kan se, hvor stor en landbrugskommune, der er tale om eller hvor mange sager, der kommer ind. Det kan man derimod i Miljøstyrelsens ”Gabestok”, hvor Herning Kommune er placeret som den kommune, der behandlede næst flest miljøgodkendelser i 2013.
 
Landmændene er blevet bedt om at svare på følgende 5 spørgsmål

 • Hvor tilfreds er du med din kommunes indsats for at udrede tvivlsspørgsmål om randzoner?

 • Hvor tilfreds er du med din kommunes administration af vandløb, herunder vandløbsvedligeholdelse?

 • Hvor tilfreds er du med kommunens indsats for hurtig sagsbehandling af ansøgning om miljøgodkendelser?

 • Hvor tilfreds er du med dialogen med den kommunale miljøtilsynsførende i forbindelse med de kommunale miljøtilsyn af din bedrift?

 • Hvor tilfreds er du med kommunens indsats for hurtig sagsbehandling af ansøgninger om byggetilladelser?

 

Landbrug & Fødevarers undersøgelse af landbrugets rammevilkår i kommunerne er en god anledning til at kigge indad og finde de steder, hvor vi kan gøre det endnu bedre i Herning. Og naturligvis også en anledning til at konstatere de steder, hvor vi gør det godt og holde fast i det.

Forvaltningen har drøftet undersøgelsen og har følgende konkrete forslag til forbedringer:
 
Vedr. randzoner var forvaltningen over et par omgange i dialog med landbruget, før vi fandt en vejledning, der var til at forstå. Efterfølgende er det indtrykket - bl.a. efter drøftelse i Landbrugsrådet - at landbruget lokalt er tilfredse.
 
Vedr. vandløbsvedligeholdelsen har forvaltningen taget – og tager - en række initiativer, som Teknik- og Miljøudvalget i efteråret 2013 besluttede i "Handlingsplanen for større tilfredshed med vandløbsvedligeholdelsen".
 
Vedr. godkendelser arbejder forvaltningen til stadighed på at øge tilfredsheden gennem tidlig dialog. Et initiativ, som med Herning Kommune som eksempel, har fundet vej til den vækstplan for fødevarer, som regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Konservative indgik i april 2014. Forvaltningen arbejder løbende med at tilrette /simplificere de skabeloner og interne høringsprocedurer, der arbejdes efter, så sagsbehandlingstiderne kan reduceres.
 
Vedr. tilsyn overvejes at indføre dialogmøder med landmanden, efter at han har fået en miljøgodkendelse. Et møde, der har til formål at forklare og drøfte godkendelsen med landmanden, således at der på det ordinære tilsyn vil være færre forhold, hvor der skal gives indskærpelser. Færre indskærpelser forventes at give større tilfredshed.
 
Vedr. byggeri opfordrer vi bygherrer og rådgivere til at føre en endnu tættere dialog med forvaltningen. Det har f.eks. i forhold til minkhaller medført innovative løsninger i forhold til brandsikkerhed, som rækker ud over lovgivningen, og som derfor antages at være banebrydende for kommende projekter i kommunerne.
 
Vedr. tilsyn har vi mere positive resultater fra vores egen undersøgelse fra 2011, hvor 75% af de landmænd, der svarede, generelt var tilfredse med tilsynet målt på 8 konkrete parametre. De mest tilfredse var paradoksalt nok dem, hvor tilsynet havde medført én eller anden reaktion fra kommunens side. Det fortæller, at det handler meget om, hvordan forvaltningen agerer som myndighed, når den kommer ud til landmænd og virksomheder. Det arbejdes der fokuseret på.
 
I den forbindelse er det også interessant at se på, hvordan miljøtilsynet kan være en anledning til at give inspiration til f.eks. lønsomme energibesparelser, der konkret i Carbon20-projektet har vist nogle spændende perspektiver for det lokale erhvervsliv (udvalget er givet en orientering på møde den 22. april 2014, sag nr. 92).

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til orientering.

Beslutning

Sagen taget til orientering.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.00-S00-3-12 Sagsbehandler: Thomas Herskind  

Konkurrenceudsættelse

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
   x
  x
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Jacob Philipsen

Sagsresume

Byrådet besluttede med det seneste budgetforlig, at "Herning Kommune vil fra 2014 øge bestræbelserne på at finde områder, hvor konkurrenceudsættelse og eventuel efterfølgende udlicitering kan give borgerne mere og bedre service for skattekronerne.”

 

Den bagvedliggende tanke er, at konkurrence om offentlige serviceydelser flytter opgaven hen, hvor den bliver varetaget bedst og billigst. En mere effektiv arbejdsdeling mellem den offentlige og private sektor betyder, at ressourcerne bliver udnyttet bedre.

 
Direktionen rapporterede på budgetkonferencen den 8. april om det foreløbige resultat og det videre forløb.

 

Det videre forløb tager sig således ud:

 1. Behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 29. april 2014

 2. Udsendelse til fagudvalg

 3. Tilbage til Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16. juni

 4. Behandling i Byrådet den 24. juni 2014

 5. Igangsættelse af proces .

 

Denne sagsfremstilling vedrører punkt 2 i processen - fagudvalgsbehandlingen.

 

Forvaltningen anbefaler, at udvalget drøfter emner til konkurrenceudsættelse indenfor udvalgets resortområde.

Sagsfremstilling

Direktionen rapporterede på budgetkonferencen den 8. april om det foreløbige resultat og det videre forløb, som indebærer, at fagudvalgene skal på banen med det formål at fagudvalgene selv skal have lejlighed til at udpege relevante emner. Der tages afsæt i inspirationslisten fra budgetkonferencen, idet denne suppleres efter behov, og tragtmodellen og tankerne fra notatet i øvrigt

 

Tragtmodellen

Den konkrete vurdering af mulighederne for at øge konkurrenceudsættelsen kan tilrettelægges på flere forskellige måder. Det afgørende er, at der vælges en tilgang,
som sikrer en systematisk vurdering af mulighederne for at øge konkurrencen om de enkelte opgaver i kommunens opgaveportefølje.


I det følgende præsenteres ”tragtmodellen” som er et af de konkrete værktøjer, der kan anvendes til at sikre en systematisk vurdering af mulighederne for at konkurrenceudsætte bestemte opgaver og samtidig det værktøj, der anvendes i Herning Kommunes proces.

 

Alle opgaver er i princippet emner til konkurrenceudsættelse, medmindre der er tale om myndighedsopgaver. Forskellige forhold kan dog have betydning for de samlede muligheder for og hensigtsmæssigheden af at konkurrenceudsætte en given opgave. Det er derfor nødvendigt at vurdere de enkelte opgaver i relation til en række interne og eksterne forhold.


Tragtmodellen kan i den sammenhæng fremhæves som et muligt værktøj. Modellen sætter fokus på centrale vurderingskriterier og opstiller en vurderingsrækkefølge, der kan bidrage til at sikre en målrettet og struktureret gennemgang af konkurrenceudsættelsesmulighederne på det enkelte serviceområde.

 

Bedst og billigst

Konkurrence om de offentlige opgaver giver kun en gevinst for kommunen, hvis den medfører samme service til en lavere pris eller bedre service til samme pris. Derfor er det afgørende at vide, hvad der sker med kvaliteten, når en offentlig serviceydelse udliciteres. Dette er et væsentligt opmærksomhedspunkt, idet det er velkendt, at der mangler dokumentation for fordele og ulemper, når man udliciterer f.eks. ældrepleje og børnepasning. Således har Roskilde Universitet i samarbejde med en række faglige organisationer påbegyndt et storstilet forskningsprojekt, som skal afdække fordele og ulemper.

 

Produktivitetskommissionen bemærker, at uanset om ydelsen leveres af det offentlige selv eller af en privat virksomhed, er det centralt, at opgaven er tilstrækkeligt godt beskrevet, at der er en god og ansvarlig ledelse, og at der føres et effektivt løbende tilsyn med kvaliteten i opgaveløsningen for at påse, at serviceniveauet ikke glider.

 

Kontrolbud
Flere studier af området tyder på, at det ikke er de private aktører i sig selv, men konkurrencesituationen, som skaber besparelser, når der påvises lavere priser ved udlicitering. Det afgørende er ikke, om opgaven ender med at blive udført i offentligt eller privat regi, men at der skabes konkurrence. Der er således i flere tilfælde også opnået betydelige besparelser i den offentlige sektors egne bud (såkaldte kontrolbud), og flere studier viser, at forskellen mellem offentlige og private alternativer bliver mindre over tid. Samtidig er det centralt, at der skabes en reel og ligeværdig konkurrence, så et offentligt monopol ikke afløses af en situation med privat monopoltilstand.
 
Herning Kommune vil konsekvent benytte kontrolbud, da det sikrer, at de medarbejdere, der i dag løser opgaverne i kommunalt regi, får mulighed for at synliggøre, om de er konkurrencedygtige i forhold til private leverandører.

 

Proces
Konkurrenceudsættelse af kommunale driftsopgaver er en omfattende proces – ikke mindst som følge af kravene i EU’s udbudsdirektiver. En umiddelbar vurdering er, at det vil være realistisk at udbyde 3-4 opgaver årligt med de nuværende ressourcer, afhængig af de valgte områders omfang og kompleksitet.
 
Udbudsprocessen tager ½ til 1 år afhængig af omfang og detaljeringsniveau. Herefter følger implementering af den valgte løsning, inden den økonomiske effekt kan realiseres.
 
I forhold til at opnå en økonomisk effekt på 5 mio. kr. i 2015 og frem, er det nødvendigt at udvælge områder til konkurrenceudsættelse i 2014 og igangsætte udbudsprocessen i 2. halvår af 2014.
 
Det foreslås, at afdækningen sker i fire bølger med 3-4 emner afhængig af de valgte områders omfang og kompleksitet. En kraftigere indsats vil fordre yderligere ressourcer.

 

Teknik- og Miljøudvalget vil på mødet blive præsenteret for en status på konkurrenceudsættelse inden for de respektive serviceområder.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at udvalget drøfter emner til konkurrenceudsættelse indenfor udvalgets resortområde, og fremsender disse til Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 16. juni 2014.

Beslutning

Teknik og Miljøudvalget besluttede, at følgende opgaver konkurrenceudsættes fra

1. januar 2015:
- Naturpleje - forårsklargøring samt opsætning af hegn med et samlet budget på

 200.000 kr. udbydes som et rammeudbud
- Naturpleje - plantning af nye kulturer samt skov med et samlet budget på

 200.000 kr. udbydes som et rammeudbud
 
og at den udbudte opgave på vedligehold af kommunens grønne områder (1,377 mio. kr.) hjemtages pr. 28. februar 2015, og med en forventning om min. 16 % reduktion af udgifterne til opgaven ved hjemtagning.
 
Teknik- og Miljøudvalget anbefaler overfor Økonomi- og Erhvervsudvalget, at følgende yderligere opgaver kan konkurrenceudsættes:
- Administration af lejemål - med et samlet budget på 870.000 kr.
- Rengøring af rådhusbygninger - med et samlet budget på 2,5 mio. kr.
 
og at der foretages en nærmere undersøgelse af potentialet ved konkurrenceudsættelse af teknisk serviceopgaver på kommunens institutioner, herunder rådhusbygningerne.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1793-07 Sagsbehandler: Nina Gunn Bredahl Thomsen  

Herning Lufthavn S/I - Budgetforslag 2015

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
   x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Martin Skøtt

Sagsresume

Bestyrelsen for den selvejende institution Herning Lufthavn fremsender forslag til drifts budget for 2015 til behandling.

 

Forslaget fremsendes til behandling i udvalget, idet det ansøgte driftstilskud overstiger rammen til tilskuddet.

 

Forvaltningen anbefaler, at Teknik- og Miljøudvalget beslutter, hvilket driftstilskud til Herning Lufthavn S/I, der skal indgå i den kommunale budgetlægning for 2015.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Herning Lufthavn S/I har en forventning om, at der senest i 2015 er etableret GPS anflyvningsprocedurer. Når det er etableret, forventes det, at der vil ske en klar stigning i omsætningen på mellem 200.000 - 250.000 kr. årligt over en periode ved erhvervsflyvninger fra ind- og udland.

 

Indfrielse af kravene til GPS anflyvning er beregnet til en investering på mellem 300.000 – 400.000 kr. Herning Lufthavn S/I forventer i perioden 2012-2014 at havde reserveret 360.000 kr. til formålet. I 2015 er der afsat 120.000 kr. til anskaffelse af kraftigere materiel til fjernelse af sne og fejning af banen, således at den er brugbar i alle årets måneder.

 

Det vil samtidig være en mulighed for en opgradering af den offentligt godkendte flyveplads med erhvervsflyvninger til et højre niveau. På nuværende tidspunkt er der gennemført flyvninger med turbofly og erhvervsflyvninger til Norge med personel. Der arbejdes på et koncept med 19 personers fly, hvor der kræves udvidet beredskab og bemanding på pladsen om lørdagen og længere åbningstid. Det forventes, at konceptet anvendes til 30-35 events årligt. Det vil betyde en væsentlig indtægtsstigning.

 

Herning Lufthavn S/I har i 2013 modtaget et lån på 300.000 kr til etablering af nyt tankanlæg fra Herning Kommune. Pengene er videre-udlånt til Herning Lufthavn ApS der forestår den samlede ydelse på lånet. På den baggrund er lånet udgifts neutralt for Herning Lufthavn S/I, hvorfor det ikke optræder i budgettet. Forpligtelsen påfalder stadigvæk Herning Lufthavn S/I, hvilket også påpeges i det af Partner Revisions godkendte Årsrapport 2013 for Herning Lufthavn S/I.

Økonomi

Driftsbudgettets resultat for 2015 (før kommunalt driftstilskud) udviser en nettoudgift på 676.850 kr.

 

Heraf udgør den budgetterede løn til flyvepladsleder, assistent samt feriepenge 485.500 kr. og til vikar 20.000 kr. i alt lønudgifter på 510.800 kr. Her skal modregnes en løngodtgørelse fra Herning Flyveplads ApS på 32.000 kr.

 

Herning Kommune har i rammen for budget 2015 afsat et kommunalt driftstilskud på 660.000 kr. i 2014 priser.

 

Herning Kommune har hidtil givet tilsagn om at indestå for lønudgiftsbetalinger på Herning Lufthavn S/I, således at man har sikkerhed for, at status som offentligt godkendt flyveplads med flyvepladsleder kan opretholdes. Det i Herning Kommune afsatte driftstilskud til Herning Lufthavn S/I overstiger denne lønudbetaling.

 

Herefter mangler der i driftsbudgettet 16.850 kr. i forhold til 2014 budgettet.

 

Herning Lufthavn S/I begrunder merudgiften således:  

Vi er informeret om, at budgetrammen for Herning Lufthavn S/I er 660.000 kr.

Vi har hertil beregnet en indeksregulering på ca. 2% 13.200 kr.

 

Der er budgetteret med 8 timer ekstra til lønninger, således at lufthavnen kan holde åbent om lørdagen i sommerhalvåret.

 

Til vedligehold af teknisk materiel er der afsat 30.000 kr. mod 18.000 kr. i 2014. Til vedligehold af baneanlæg er der ekstraordinært afsat 30.000 kr.

 

Forvaltningen anbefaler, at udvalget beslutter, hvilket driftstilskud til Herning Lufthavn, der skal indgå i den kommunale budgetlægning for 2015, som vil blive afsluttet medio 2014, hvorefter bestyrelsen vil blive underrettet om størrelsen af det kommunale driftstilskud for 2015.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at budgettet godkendes, dog således at forslaget om forhøjelse af driftstilskuddet til Herning Lufthavn S/I med 16.850 kr. ikke imødekommes, hvorved den nævnte ramme for tilskuddet indgår uændret i den kommunale budgetlægning for 2015.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1793-07 Sagsbehandler: Nina Gunn Bredahl Thomsen  

Herning Flyveplads - Regnskab 2013

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Martin Skøtt

Sagsresume

Den selvejende institution Herning Lufthavn S/I fremsender årsrapport for 2013 til behandling og godkendelse.

 

Forvaltningen anbefaler, at årsrapporten for 2013 for Herning Lufthavn S/I godkendes.

Sagsfremstilling

Årsrapporten er aflagt efter samme retningslinjer som hidtil.

 

Selskabets revisor anfører i sin påtegning, at revisionen af årsrapporten ikke har givet anledning til bemærkninger.

 

Årsrapporten er godkendt af bestyrelsen den 25. feb.ruar 2014.
Årets resultat er 157.267 kr. Der er overført 37.267 kr. til næste år. Der er hensat 120.000 kr. til GPS anflyvning.

 

Bestyrelsen har i sin beretning konkluderet, at resultatet anses for nogenlunde tilfredsstillende.

 

Der har i 2013 været en lille fremgang på erhvervsflyvninger og en mindre nedgang i startafgifter for privatflyvninger. I alt svarer indtægterne til 2012. Det er ca. 39.000 kr. mindre end det budgetterede for 2013. Den mindre startafgift begrunder flyvepladesen med den manglende mulighed for GPS anflyvning.

 

I regnskab 2013 fremgår det af balancen, at der er hensat i alt 240.000 kr. til udbygning af vejrstationen (den samlede investering vil beløbe sig til 300.000-400.000 kr.). Der er ikke hensat til renovering af hangar siden 2011.

 

Udbygningen skal muliggøre GPS anflyvninger, hvorved muligheden for tiltrækning af erhvervsflyvninger vil blive forøget.

 

Langsigtet gældsforpligtelse på 520.000 kr. Gældsforpligtelsen består af lån fra Herning Kommune til lysanlæg 220.000 kr., samt de 300.000 kr., der er lånt af Herning Kommune og videre udlånt til Herning Lufthavn ApS vedr. tankanlæg.

 

Det positive resultat begrundes desuden med en tilbageholdenhed med vedligeholdelse og anskaffelser, samt sparret løn til flyvepladsafløseren. Der er brugt 35.000 kr. mindre i forhold til budgettet.

 

Egenkapitalen er forbedret i forhold til 2012, således at den er positiv med 59.018 kr.

 

På det foreliggende grundlag anbefaler forvaltningen, at årsrapporten for 2013 for Herning Lufthavn S/I godkendes.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at årsrapport 2013 for Herning Lufthavn S/I godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.14-Ø00-2-14 Sagsbehandler: Jacob Philipsen  

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 for Teknik og Miljø

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Jonna Sørensen

Sagsresume

Forvaltningen har foretaget budgetopfølgning på grundlag af det konstaterede forbrug pr. 31. marts 2014.
 
Sammenfattende viser opfølgningen, at Teknik og Miljø-området samlet set forventer en overskridelse af driftsbudgettet på 4,2 mio. kr.

Her i er indregnet de forventede budgetoverførsler fra 2013 til 2014. 
De forventede reelle udfordringer i 2014 er på 1,1 mio. kr.

 

Overskridelsen skyldes primært øgede udgifter til ejendomsskatter i Holing-området, manglende huslejeindtægter i forbindelse med salg og nedrivning af ejendomme, øgede udgifter til vejafvandingsbidrag samt vejbelysning. Herudover forventes en mindre omsætning på serviceområde 08, Drift i forbindelse med vintertjenesten.

 

På anlæg forventes samlet set et merforbrug på 39,3 mio. kr.  

 

I forventet regnskab er medregnet budgetoverførslerne fra 2013 til 2014. Overførslerne er på nuværende tidspunkt ikke indarbejdet i budgettet.

Sagsfremstilling

Opfølgningen er opdelt i tre hovedområder: drift, anlæg og budgetomplaceringer.
 
Drift:
Det forventede driftsregnskab for 2014 sammenholdt med det korrigerede budget fremgår af nedenstående skema: 

 

[image]

 

Som det fremgår af ovenstående tabel, forventes samlet set et merforbrug på 4,2 mio. kr. Her i er indregnet de forventede budgetoverførsler fra 2013 til 2014.

 

De forventede reelle udfordringer i 2014 er på 1,1 mio. kr. fordelt på følgende serviceområder:

 

Serviceområde 01 Byggemodning - merforbrug 640.000 kr.

Serviceområde 03 Kommunale ejendomme - merforbrug 900.000 kr.

Serviceområde 08 Drift - mindre omsætning 200.000 kr.

Serviceområde 09 Trafik - mindreforbrug 650.000 kr.  

 

De væsentligste afvigelser skyldes følgende:

 

Serviceområde 01 Byggemodning.

Der forventes et merforbrug på 1,3 mio. kr., som primært skyldes øgede udgifter til ejendomsskatter på landbrugsområder, som er lokalplanlagte til boligformål.

 

Kompenserende handlinger.

Fra budget 2015 og frem er yderligere 661.000 kr. indarbejdet i rammen. For budget 2014 findes beløbet på 661.000 kr. i forbindelse med budgetopfølgningen, så den forventede reelle udfordring i 2014 bliver på ca. 640.000 kr.  

 

Serviceområde 03 Kommunale ejendomme.

Der forventes et merforbrug på 0,9 mio. kr. under funktion 002513 Andre faste ejendomme. Merforbruget skyldes faldende indtægter på grund af manglende huslejeindtægter i forbindelse med salg og nedrivning af kommunale ejendomme samt stigende ejendomsskatter i lokalplanområdet Holing.

 

Kompenserende handlinger

Forvaltningen arbejder i øjeblikket på at få tilpasset kommunens ejendomsportefølje, således der indenfor serviceområdet kan findes en løsning på en del af ubalancen.

 

Serviceområde 08 Drift.

Der forventes en mindre indtægt på 0,2 mio. kr., som skyldes en forventet mindre omsætning på vintertjenesten.

 

Serviceområde 09 Trafik.

Der forventes et merforbrug på 550.000 kr. til etablering af nye busstoppesteder ved Koloritten og Fuglsang Plejecenter. Udvalget har tidligere besluttet, at der skal være busbetjening til Koloritten ved Markedspladsen og det nye plejecenter ved Fuglsang Sø. Projektet omfatter en ny ensrettet asfalteret busvej langs øst siden af markedspladsen samt en vendeplads for enden af Fuglsang Alle. Udgiften foreslås finansieret af et forventet overskud i 2014 på den kollektive trafik.

 

Herudover forventes et merforbrug på vejbelysningen på 0,5 mio. kr. og 1,3 mio. kr. til vejafvandingsbidrag samt et mindreforbrug på busdriften på 3 mio. kr.

 

De resterende afvigelser på driften skyldes, at budgetoverførslerne fra 2013 til 2014 på nuværende tidspunkt ikke er indarbejdet i budgettet.

  

Anlæg:
Det forventede anlægsregnskab for 2014 sammenholdt med det korrigerede budget fremgår af nedenstående skema: 

 

[image]

 

Som det fremgår af ovenstående tabel, forventes samlet set et merforbrug på 39,3 mio. kr.

 

De forventede reelle afvigelser i forhold til budgettet i 2014 skyldes primært, at serviceområde 01 Byggemodning afventer igangsættelse af projekter for 10 mio. kr. samt en udfordring på 1,0 mio. kr. under serviceområde 09 Trafik. De resterende afvigelser skyldes, at budgetoverførslerne fra 2013 til 2014 på nuværende tidspunkt ikke er indarbejdet i budgettet.   

 

Serviceområde 01 Byggemodning.  

[image]

[image] 

Serviceområde 09 Trafik.

På grund af projekteringen af motorvejen til Holstebro er det blevet nødvendigt at fremrykke projekteringen af Herning Kommunes tilslutning til motorvejen samt vejen rundt om det nye hospital i Gødstrup. Dette forventes at give et merforbrug på 1 mio. kr., som overføres til 2015.

  

Budgetomplaceringer.

Med henblik på at tilpasse budgettet til de faktiske forhold, er der behov for følgende budgetomplaceringer/tillægsbevillinger:

 

På anlægsområdet under serviceområde 01 Byggemodning er der behov for omplacering mellem stednumrene i henhold til vedlagte økonomiskema.

 

Vedr. projekt Bynær skovrejsning i Vildbjerg og Kibæk, stednr. 053096 er 2 ud af 4 arealer blevet dømt for småt/smalt, hvorfor det opnåede tilskud fra Naturstyrelsen er blevet reduceret med 110.000 kr. Det anbefales, at det manglende tilskud på 110.000 kr. i 2014 finansieres af driften. Beløbet findes i ekstraordinære indtægter på driftskontoen, som følge af oprydning/salg af træ efter stormen Bodil. Det bemærkes, at anlægssagen ikke kan lukkes før 2019, da tilskuddet falder i to rater, hvor den sidste rate falder 5 år efter plantningen.

 

Idet udgiften til asfaltering af Albækvej, stednr. 223082 blev væsentlig mindre end beregnet, anmodes restbudgettet på 656.000 kr. anvendt til asfaltslidlag på Trehøjevej.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der på serviceområde 01 Byggemodning foretages omplaceringer af budgetbeløb i 2014 i henhold til vedhæftede økonomiskema, således at budgettet svarer til de faktiske forhold,

 

at reduktionen i tilskuddet på 110.000 kr. fra Naturstyrelsen til projekt bynær skovrejsning i Vildbjerg og Kibæk, stednr. 053096 finansieres over driften i 2014 på serviceområde 04 Grønne områder, kontonr. 0202257100,

 

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 656.000 kr. i 2014 til serviceområde 09 Trafik, stednr. 223079 Trehøjevej, 3. etape. til asfaltslidlag på Trehøjevej,

 

at anlægsudgiften finansieres af et mindreforbrug under serviceområde 09 Trafik, stednr. 223082 Albækvej,

 

at budgetopfølgningen i øvrigt tages til efterretning og indgår i den samlede budgetopfølgning, som behandles i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16. juni 2014 og i Byrådet den 24. juni 2014.

Beslutning

Udvalget ønskede ikke at finansiere det manglende tilskud fra Naturstyrelsen til bynær skovrejsning i Kibæk og Vildbjerg over driften på serviceområde 04 Grønne områder i 2014.

 

De to projekter skal afvente udvalgets samlede drøftelse og prioritering af bynær skovrejsning i Herning Kommune.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.10-P19-1-14 Sagsbehandler: Jacob Philipsen  

Budget 2015 - 2018

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Jonna Sørensen

Sagsresume

Forvaltningen fremsætter forslag til budget 2015-2018 for Teknik- og Miljø området.

Sagsfremstilling

Forvaltningen fremsender jf. budgetproceduren for 2015 forslag til budget 2015-2018 for Teknik- og Miljøudvalgets område, serviceområderne: 01 Byggemodning, 03 Kommunale ejendomme, 04 Grønne områder, 05 Miljøforanstaltninger, 07 Renovation, 08 Drift og 09 Trafik.

 

Budgetforslaget indeholder nettodriftsrammer, ændringsskemaer, driftsbemærkninger, perspektivnotat, mål samt takstoversigt.

 

Driftsbudgettet er udarbejdet indenfor de af Økonomi- og Erhvervsudvalgets vedtagne nettodriftsrammer.

 

Udfordringer i budget 2015 - 2018

På Teknik- og Miljø området er der følgende udfordringer i budget 2015-2018: 

Serviceområde 01 Byggemodning: 0,6 mio. kr. vedr. øgede udgifter til ejendomsskatter på landbrugsområder, som er lokalplanlagte til boligformål. 

Serviceområde 03 Kommunale ejendomme: 0,9 mio. kr. vedr. faldende indtægter på grund af manglende huslejeindtægter i forbindelse med salg og nedrivning af kommunale ejendomme samt stigende udgifter til ejendomsskatter i lokalplanområdet Holing. 

Serviceområde 09 Trafik: Under vejbelysningen forventes en merudgift på 0,5 mio. kr. samt et merforbrug på 1,3 mio. kr. til vejafvandingsbidrag. Herudover forventes et mindreforbrug på 3 mio. kr. på den kollektive trafik.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at budgetforslaget indgår i det samlede budgetforslag, som forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16. juni 2014.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Udvalgets forslag til justeringer i perspektivnotater og politiske mål rettes i budgetmaterialet inden fremsendelse til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

 

 
Bilag

Forslag til budget 2015 -2018 (omfattende materiale - ikke elektronisk tilgængeligt).

 

Sagsnr.: 00.30.10-P19-1-14 Sagsbehandler: Jacob Philipsen  

Budget 2015 - udfordringer og løsningsmuligheder

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 X
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Steen Brokær,

Sagsresume

Forvaltningen giver en status på permanente kortsigtede og langsigtede udfordringer i forhold til budget for 2015 og frem.

 

Endvidere fremlægger forvaltningen forslag til justeringer og korrigerende handlinger for budget 2015 og frem.

 

Forvaltningen anbefaler, at udvalget drøfter forslag til justeringer og løsningsmuligheder til håndtering af udfordringer i 2015 og frem.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budget 2015 er udvalgene blevet bedt om at vurdere de respektive serviceområder i forhold til den nuværende budgetramme. En gennemgang af den samlede økonomi i forhold til kortlægning af mulige nuværende og fremtidige økonomiske udfordringer.

 

På den baggrund vil forvaltningen fremlægge en samlet oversigt over de samlede økonomiske udfordringer.

 

Forvaltningen vil i forhold til de økonomiske udfordringer fremlægge forslag til eventuelle justeringer og korrigerende handlinger, således at udfordringerne forventeligt kan håndteres indenfor forvaltningens nuværende ramme for budget 2015 og frem.

 

Teknik- og Miljøudvalget vil på sit møde den 23. juni 2014 få fremlagt konkrete forslag til justeringer i budget 2015 til endelig godkendelse.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at udvalget drøfter udfordringer på Teknik og Miljø området i forhold til budget 2015 og frem,

 

at udvalget drøfter forslag til justeringer og løsningsmuligheder til håndtering af udfordringer for budget 2015 og frem,

 

at udvalget på sit møde den 23. juni 2014 får fremlagt forslag til justeringer og korrigerende handlinger for budget 2015 og frem til godkendelse.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Udvalget ønskede flere af forslagene fra forvaltningen yderligere belyst og fremlagt på udvalgsmødet den 23. juni.

 

Sagsnr.: 09.00.00-K08-31-13 Sagsbehandler: Henrik Thimsen  

Orientering: Politianmeldelse for ikke at efterkomme påbud

 

Sagsnr.: 13.02.02-K08-65-12 Sagsbehandler: Lucia Aagaard  

Orientering: Politianmeldelse for manglende kontrol af drikkevand

 

Sagsnr.: 00.22.04-P35-1-13 Sagsbehandler: Lotte Vinter