Dagsordener og referater

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 26. april 2017
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 05.00.05-G01-1-16 Sagsbehandler: Tommy Jonassen  

Frigivelse af anlægsbevilling til østlig motorvejsrampe kryds på Silkeborgvej

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløb på 1.527.000 kr. til udbygning af det østlige motorvejsrampe kryds på Silkeborgvej med svingbaner og signalanlæg.

 

Forvaltningen anbefaler, at rådighedsbeløbet frigives.

Sagsfremstilling

Der er konstateret fremkommeligheds- og trafiksikkerhedsmæssige problemer i det østlige motorvejsrampe kryds på Silkeborgvej. Problemerne skyldes primært, at krydset ikke er signalreguleret i lighed med det vestlige rampekryds, samt at der kun er et tilkørselsspor fra rampen til krydset.

 

Med baggrund i de konstaterede problemer i krydset har Vejdirektoratet udarbejdet nedenstående principskitse for udbygning af krydset med et ekstra tilkørselsspor fra rampen til krydset, signalanlæg og en sikret krydsning for cyklister og gående.

 

 

 

Anlægsarbejdet forventes gennemført i efteråret 2017.  

Økonomi

Motorvejsrampe krydsene på Silkeborgvej administreres af Vejdirektoratet, og forvaltningen har derfor været i dialog med Vejdirektoratet om finansiering af udbygningen. Vejdirektoratet har imidlertid meddelt, at man ikke har mulighed for at finansiere projektet på nuværende tidspunkt.

 

På investeringsoversigten er der i 2017 afsat et rådighedsbeløb på 1.527.000 kr. på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 223047 til udbygning af krydset Silkeborgvej/Østlig motorvejsrampe samt signalanlæg. Der anmodes om frigivelse af beløbet.

 

Det skal bemærkes, at anlægsprojektet muligvis bliver dyrere end det afsatte rådighedsbeløb på 1.527.000 kr., men det vil licitationsresultatet efter sommerferien afgøre. Såfremt licitationsresultatet medfører at projektet bliver dyrere end det afsatte rådighedsbeløb, vil der blive fremlagt en ny sag med forslag til finansiering.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 1.527.000 kr. i 2017 til Serviceområde 09 Trafik, stednr. 223047 Udbygning af krydset Silkeborgvej/østlig motorvejsrampe samt signalanlæg,

 

at anlægsbevillingen finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2017 på 1.527.000 kr. på Serviceområde 09 Trafik, samme stednr.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 13.05.00-G00-1-17 Sagsbehandler: Lene Ahle Skoubo Jakobsen  

Temadrøftelse af nyt bybusudbud

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen                        

Sagsresume

Midttrafik har udarbejdet katalog over potentielle udviklingsmuligheder for bybusserne i Herning.

 

Forvaltningen indstiller, at der igangsættes en analyse af det nuværende bybussystem.

Sagsfremstilling

Bybusserne skal i udbud med kontraktstart juni 2019 og i den forbindelse vil der være mulighed for at lave større ændringer i bybusnettet. 

Midttrafik har i den anledning udarbejdet vedlagte katalog over potentielle udviklingsmuligheder for bybuskørslen i Herning, hvor følgende emner ønskes drøftet: 

 • Analyse af det nuværende bybusnet, herunder kundernes oplevelse af systemet
 • Tidsplan
 • Muligheder med Flextrafik (Flextur, Teletaxa)
 • Bonusordninger
 • Busteknologier
 • Betjening af DNV-Gødstrup

 

Midttrafik og forvaltningen foreslår, at der igangsættes en analyse af det nuværende bybusnet, og såfremt der viser sig et udviklingspotentiale, arbejdes der videre med forslag til servicemål, linjestruktur, frekvens m.v. Repræsentanter fra Midttrafik deltager under mødet. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der igangsættes en analyse af det nuværende bybussystem.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Udvalgets bemærkninger tages med i det videre arbejde. Analysens resultater og forslag til serviceniveau, linjestruktur, frekvens m.m. forelægges i udvalgets august-møde.

Bilag

 

Sagsnr.: 82.21.00-P20-1-17 Sagsbehandler: Anne Marie Muff Grønkjær  

Nedrivning af kommunale ejendomme

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Der anmodes om tilladelse til delvis anvendelse af restanlægsbevilling på 685.000 kr. på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme til nedrivning af to kommunale bygninger i 2017.

Sagsfremstilling

Der er primo 2017 opstået behov for nedrivning af nedenstående to kommunale bygninger:

 

Herning Park Camping, Ringkøbingvej 86, Herning - forpagterbolig og servicebygning

Herning Park Camping er lukket pr. 1. oktober 2016. Forinden har det været forsøgt at sælge området til privat investor, som ville kunne etablere en opdateret og tidssvarende campingplads i området. Det er også forsøgt at finde en ny forpagter til pladsen. Ingen af disse forsøg er lykkedes, og grunden ønskes derfor solgt til andet formål.

 

Byplanudvalget har igangsat en ny planlægning for området, så grunden fremover vil kunne bruges til boligformål m.m.

 

Det vurderes, at der vil kunne opnås en højere salgspris for grunden, såfremt bygningerne nedrives inden salg. Samtidig vil der være lavere tomgangsudgifter, herunder mindre behov for opsyn med området.

 

De gamle campinghytter er solgt for 18.000 kr. og vil blive fjernet fra campingpladsen. Indtægten anvendes til delvis dækning af tomgangsudgifterne i 2017 på Serviceområde 04 Grønne områder.

 

Bygningerne består af en gammel bolig/butik/ekspedition samt en servicebygning, som begge er nedslidte og ønskes fjernet med tilhørende tekniske installationer m.m.

Den samlede udgift til nedrivning af bygninger, fjernelse af diverse belægninger og tekniske installationer samt bortskaffelse er anslået til 250.000 kr.

 

Herningsholmskolen, Sjællandsgade 86, Herning - pedelbolig (Kastanjehuset)

I forbindelse med "Midtbyprojekt" på Herningsholmskolen, hvor hele forområdet mellem skolen og Sjællandsgade nytænkes, er der behov for yderligere m².

Skolens gamle pedelbolig fra 1956 (Kastanjehuset) med tilhørende have grænser op til dette forområde. Projektgruppen bag Midtbyprojekt Herningsholm ønsker at nedrive bygningen.

 

Der foreligger udtalelse fra skolens leder og bestyrelsesformand om, at man kan undvære bygningen, som i øvrigt er i dårlig vedligeholdelsesstand.

 

Den samlede udgift til nedrivning af bygningen, fjernelse af belægninger og installationer samt bortskaffelse er anslået til 100.000 kr.  

Økonomi

De samlede udgifter til nedrivning af ovennævnte ejendomme beløber sig til anslået 350.000 kr.

 

På Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme henstår i budget 2017 en restanlægsbevilling på stednr. 013092, "Nedrivning af tomme kommunale ejendomme" på 685.000 kr. netto.

Den oprindelige bevilling er fra 2008 og udgør 3,2 mio. kr. (Herning Byråd 11. marts 2008). Bevillingen blev afsat til nedrivning af en række tomme kommunale ejendomme i Vildbjerg, som alle er effektueret.

 

Der anmodes om, at 350.000 kr. af restbeløbet anvendes til nedrivning af de to i sagen nævnte bygninger.

 

Når nedrivningen er foretaget, forventeligt i løbet af første halvår 2017, vil der blive aflagt anlægsregnskab for den samlede bevilling, hvor restbeløbet vil tilgå de likvide aktiver.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at 350.000 kr. af restanlægsbevillingen på 685.000 kr. netto i 2017 på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme, stednr. 013092 anvendes til nedrivning af henholdsvis bygningerne på Herning Park Camping og "Kastanjehuset" ved Herningsholmskolen.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 09.00.00-P19-6-11 Sagsbehandler: Annika Sundberg Lauridsen  

Godkendelse af anlægsregnskab, retablering ved Sdr. Green Dambrug

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Ole Damgaard, Erik Skibsted, Pia Colstrup

Sagsresume

Der foreligger anlægsregnskab for Sdr. Green Dambrug på Serviceområde 04 Grønne områder, stednr. 071085. Byrådet bevilligede den 26. april 2016 pkt. 72, 430.000 kr. til udgift til opkøb af vandindvindings- og stemmeret, Sdr. Green Dambrug. Projektet omfattede desuden reetablering af det tidligere dambrugsareal ved Sdr. Green Dambrug.

 

Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

Projektet ved Sdr. Green Dambrug er nu gennemført. Dambrugsarealet er reetableret som en del af aftalen om opkøb af dambrugets vandindvindingsret. Alt beton er opgravet og bortskaffet, reguleringsværk og rør er opgravet samt bortskaffet, diverse stolper er fjernet og bortskaffet og alt løsøre (dambrugs materiel) er sorteret samt bortskaffet. Dambrugsarealet er herefter planeret.

Økonomi

Anlægsregnskab: 

 

Der er et merforbrug på 8.000 kr., der skyldes at reguleringsværk m.m. skulle opgraves og bortskaffes, da det viste sig at bestå af trykimprægneret træ.

 

Idet bruttoudgifterne er under 2 mio. kr. aflægges anlægsregnskabet alene for Teknik- og Miljøudvalget. Anlægsregnskabet vil blive optaget i Herning Kommunes årsregnskab og godkendt sammen med det samlede årsregnskab for 2017.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 06.02.03-P20-9-16 Sagsbehandler: Annika Sundberg Lauridsen  

Godkendelse af anlægsregnskab for reguleringsprojekt i Hammerum Å

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Søren Brandt, Erik Skibsted, Pia Colstrup

Sagsresume

 Der foreligger anlægsregnskab for Hammerum Å på Serviceområde 04 Grønne områder, stednr. 071083. Byrådet bevilligede den 26. april 2016 pkt. 119, 100.000 kr. til et reguleringsprojekt i Hammerum Å.

 

Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

Projektet ved Hammerum Å er nu gennemført. Der er foretaget regulering af en 2 km lang strækning af vandløbet, justering af tilløb, justering af lave områder og miljøforbedrende foranstaltninger i vandløbet.   

Økonomi

Anlægsregnskab:

 

Idet bruttoudgifterne er under 2 mio. kr. aflægges anlægsregnskabet alene for Teknik- og Miljøudvalget. Anlægsregnskabet vil blive optaget i Herning Kommunes årsregnskab og godkendt sammen med det samlede årsregnskab for 2017. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 06.02.00-P19-15-07 Sagsbehandler: Annika Sundberg Lauridsen  

Orientering om Tillægsregulativ for sejlads på Skjern Å påklaget til Miljø- og fødevareklagenævnet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted

Sagsresume

Den fælles kommunale sag om tillægsregulativ om sejlads på Skjern Å er blevet påklaget.

 

Forvaltningen anbefaler, at sagen tages til orientering.  

Sagsfremstilling

Kommunerne langs Skjern Å har vedtaget et fælles tillægsregulativ for sejlads på Skjern Å på strækningen fra Rørbæk Sø til Borris. Baggrunden for tillægsregulativet var et ønske fra kommunerne om at samle og harmoniseret de gældende bestemmelser for sejlads i ét fælles sejladsregulativ for kommunerne langs Skjern Å.

 

Tillægsregulativet er blevet påklaget til Miljø- og fødevareklagenævnet af en gruppe lodsejere (se bilag). Klagen omhandler følgende punkter:

 

1) kommunernes sagsbehandling omkring annoncering. Annoncering er som sædvanligt sket via kommunernes hjemmesider og ikke via direkte underretning af alle bredejerne langs med Skjern Å.

 

2) at antallet af kanoer på åen øges

 

3) at regulativet betyder en del unødig chikane ifm. bredejernes egen sejlads

 

4) sejlads i yngletiden.

 

Kommunerne har indsendt bemærkninger til lodsejernes klage via Klageportalen (se bilag) og afventer nu behandling af klagen.  

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til orientering.

Beslutning

Sagen taget til orientering.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.05.11-P16-1-16 Sagsbehandler: Lise Kjær Poulsen  

Orientering om 3 plejeplaner for fredede områder

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted, Louise Berg Hansen

Sagsresume

Herning Kommune skal udarbejde plejeplaner for alle kommunens fredede arealer. I 2016 er de første tre plejeplaner for fredede områder i Herning Kommune udarbejdet. Fremover søges udarbejdet 1-2 plejeplaner pr. år, indtil der er lavet plejeplaner for alle 35 fredede områder i Herning Kommune.

 

Forvaltningen anbefaler, at plejeplanerne tages til orientering.

Sagsfremstilling

Kommunerne skal lave plejeplaner for de fredede områder. En plejeplan er en plan for målrettet pleje, der langsigtet udvikler et naturområdes værdier. Plejeplanen kan indeholde initiativer til udvikling af områdets fredede arealer eller indeholder en beskrivelse af natur-, kultur-, landskabelige og rekreative værdier. Planen skal desuden omfatte en beskrivelse af den naturtilstand, der ønskes opretholdt eller genskabt. Indsatsen skal leve op til fredningens formål.

 

Den pleje, der løbende er udført i de fredede områder siden 2007, er sket på baggrund af faglige vurderinger af det konkrete areals tilstand og udvikling, og altid efter aftale med de berørte lodsejere.

 

På Grønt Råds anbefaling har forvaltningen arbejdet med at få udarbejdet plejeplaner i 2016. Der blev udarbejdet i alt 3 plejeplaner for de fredede områder Stoubæk Krat, Gindeskov Krat og Fjederholt Å.

 

Forud for arbejdets igangsættelse blev alle berørte lodsejere orienteret om det forestående arbejde. Det har givet anledning til en del henvendelser fra lodsejerne, der har været interesseret i arbejdet. Nogle lodsejere har bidraget med nyttig lokal viden, som ligger til grund for indholdet i disse plejeplaner. Enkelte er kommet med konkrete forslag til plejetiltag. Generelt har dialogen med lodsejerne været meget positiv.

 

Planerne er efterfølgende sendt til lodsejerne til orientering.

 

Der forventes udarbejdet 1-2 plejeplaner hvert år fremover, indtil der er lavet planer for samtlige fredede områder i Herning Kommune.

 

Eksempel på en plejeplan kan ses i e-dagsorden.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til orientering.

Beslutning

Sagen taget til orientering.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-560-06 Sagsbehandler: Louise Berg Hansen  

Orientering om møde i Grønt Råd

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted

Sagsresume

Grønt Råd holdt møde den 23. marts 2017. Referat fra mødet er vedlagt.

 

Forvaltningen anbefaler, at referatet tages til orientering.

Sagsfremstilling

Grønt Råd holdt møde den 23. marts 2017. På dagsordnen var der følgende punkter:

 • Status på EU-projektet Coast 2 Coast
 • Plejeplaner for 3 fredede områder
 • Vandløbsvedligeholdelse, tilfredshedsundersøgelse og borgermøder
 • Nyt fra kommunen
 • Naturprojekter med tilskud fra kommunen
 • Naturkapital
 • Bekæmpelse af invasive arter
 • Handleplan for Friluftslivsstrategi
 • Nationalpark Skjern Å

 

Referat fra mødet er vedlagt.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at referatet fra Grønt Råds møde den 23. marts tages til efterretning.

Beslutning

Sagen taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 05.05.00-P00-1-14 Sagsbehandler: Erik Skibsted  

Autocamping i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Birgitte Schwabe-Hansen, Tommy Jonassen

Sagsresume

Herning Kommune har i en 2-årig forsøgsperiode, fra sæson 2015, kunnet tilbyde 3 steder i og omkring Herning til brug for kort parkering/overnatning for autocampere.

 

Forvaltningen anbefaler, at pladserne, efter afsluttet forsøgsperiode, fortsat kan benyttes som autocamperpladser.

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget har den 15. december 2014, pkt. 235, behandlet sagen om autocamperpladser i Herning. Udvalget besluttede, at der for en 2-årig forsøgsperiode blev etableret pladser til autocampere 3 steder i og omkring Herning.

 

Pladserne er etableret i Herning by ved Gl. Vejlevej/Knudmosen, Markedspladsen og ved Sportscenter Herning (Holing).

 

Forvaltningen vurderer, at pladserne ikke er til gene og mest bliver brugt i forbindelse med afholdelse af større arrangementer i byen. Danhostel Herning har ingen indvindinger mod en eventuel forlængelse.

 

Der arbejdes med en eventuel ny planlægning for Markedspladsen. Der er i planen taget højde for opretholdelse af nuværende autocamperpladser.

Der har ikke været øgede udgifter til renhold i perioden.

 

Med hensyn til pladsen ved Gl. Vejlevej/Knudmosen, er der, da pladsen er en grusplads, vedligeholdelsesudgifter til supplerende grus m.m. samt udgift til en årlig slåning af opvækst for at holde pladsen mere synlig.

 

Det har tidligere været planen, at der, på den nu lukkede Herning Park Camping, skulle udlægges et delområde for autocampister, men efter nedlæggelse af campingpladsen indgår dette areal i anden anvendelse af området i ny lokalplan.

 

Autocamperforeningen, samt en af initiativtagerne til de nu etablerede pladser, oplyser, at pladserne er populære blandt medlemmerne og skønner, at behovet for pladser vil blive større i fremtiden.

 

Foreningen består af i alt 2500 medlemmer, og der henvises i dag til pladserne i Autocamperforeningens medlemsblad samt via en app. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at de 3 pladser fortsætter som autocamperpladser med mindre, de via planlægning inddrages til andre formål.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 02.00.00-P19-37-17 Sagsbehandler: Erik Skibsted  

Nørregade 145, Vildbjerg - afgørelse om placering af byggeri inden for skovbyggelinjen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

                                           

Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

En grundejer med en grund, der grænser op til den kommunale ”Vildbjerg Lilleskov”, har forespurgt om mulighed for at få byggetilladelse til opførelse af et nyt parcelhus. Den ansøgte bygning er placeret 14 m fra skovafgrænsningen. Skovbyggelinjen er tidligere reduceret fra 300 meter til 25 m, mod sædvanligvis 30 m, for at undgå, at nedfald af grene eller væltede træer forvolder skade på bygninger, hvor kommunen som skovejer er ansvarlig. Forvaltningen vil i den del af skoven, der ligger nærmest udstykningen sikre, at der ikke plantes eller fremdrives særligt høje eller vindfølsomme træer.


Sagen er speciel, da det vurderes, at det aldrig har været hensigten, at skoven skulle få indvirkning på udstykningens udnyttelse og dermed give særlige begrænsninger for bebyggelse.

 

Forvaltningen anbefaler, at det på baggrund af sagens forhistorie drøftes, om de afledte konsekvenser af den nu reducerede skovbyggelinje ønskes fastholdt, eller at der på baggrund af sagens forhistorie, de særlige omstændigheder og ud fra en samlet vurdering, meddeles dispensation fra skovbyggelinjen jfr. naturbeskyttelseslovens § 17 og § 65.

Sagsfremstilling

Grunden ligger sammen med 4 andre grunde delvist placeret indenfor den reducerede skovbyggelinje omkring skoven. Det medfører, at disse grunde i øjeblikket kun kan udnyttes med begrænsninger for bygningers placering.

 

Den kommunale skov ”Vildbjerg Lilleskov” blev tilplantet som skov i 1998. Skoven er tilplantet som erstatningsskov. Særligt den del af skoven, som er vist på nedenstående kortudsnit er i dag et meget benyttet rekreativt område for borgerne i Vildbjerg, fordi der i 2014 blev anlagt en hundeskov, som har mange daglige brugere.

 

Lokalplanen for boligområdet blev vedtaget i 2007 umiddelbart ved kommunesammenlægningen. I planlægningen burde der have været taget højde for skovbyggelinjen i forbindelse med lokalplanens udarbejdelse og godkendelse, men det er ikke sket.

 

Først i 2010 er der registreret skovbyggelinje. Dette er måske også en af grundene til, at man i lokalplanen ikke har forholdt sig til skovbyggelinjen.

 

Skovbyggelinjen bliver efter ansøgning først reduceret i 2015 i forbindelse med, at forvaltningen får fremsendt ansøgning om byggeri på én enkelt af grundene op til ”Vildbjerg Lilleskov”.

Den daværende Naturstyrelse, nu Miljøstyrelsen, beslutter, at der kan fastlægges en reduceret skovbyggelinje på 25 m. Dette er mindre end de normale 30 m. Der er således afgivet 5 m til retslig lovliggørelse af allerede opført bebyggelse på den sydligste af de fire grunde, der grænser op til skoven (se bilag). Den reducerede skovbyggelinje på nu 25 m danner i princippet præcedens for bebyggelse af de resterende grunde op mod skoven og herunder den aktuelle forespørgsel.

 

I den aktuelle forespørgsel ønskes byggeri tættere på skoven end de 25 meter. Normalt er der efter byggeretslige regler mulighed for at bygge på en grund indtil 2,5 meter fra skel.

 

Når skovbyggelinjen er reduceret betyder det, at man i princippet én gang for alle har taget stilling til, hvor der kan bygges, og hvor der ikke kan. Det betyder også, at der kun kan dispenseres i ganske særlige tilfælde, som f. eks. kan være væsentlige samfundsmæssige interesser. Kommunen har jfr. naturbeskyttelseslovens § 17 som myndighed mulighed for at meddele dispensationer fra skovbyggelinjen, dog med forudgående høring af skovejeren, her Herning Kommune. Miljøstyrelsen er alene myndighed på en generel reduktion af skovbyggelinjen.

 

Det skal hertil bemærkes, at kommunen som skovejer er erstatningsansvarlig for skade forvoldt af nedfaldne grene og væltede træer. Derfor er de normale 30 m i afstand til skove principielt fastsat som en sikkerhedsafstand for at imødegå dette.

 

Der er ikke lyst fredskov på den del af skoven nærmest udstykningen. Men i princippet er al kommunal skov som udgangspunkt fredskov. Fredskov har alene den betydning, at arealet skal fastholdes som skov. Der er tale om en ny skov. Herning Kommune kan selv i driften af skoven bestemme sammensætningen af træer. Ved at sørge for, at der på de nærmeste 30 meter ikke plantes med henblik på produktion eller opvækst af store træer. Derfor vil der i skovdriften kunne tages hensyn til, at der i 30 meter zonen ikke vokser store og særligt vindfølsomme træer, som i f.eks. en storm vil kunne udrette skade på bygninger.  

 

Det er lagt til grund for indstillingen, at det aldrig har været hensigten, at skovens udstrækning skulle få indvirkning på udstykningens udnyttelse og dermed give særlige begrænsninger for bebyggelse.

 

Ud fra en samlet vurdering og tidligere gennemført planproces med høringer m.m. er det forvaltningens vurdering, at det aldrig har været hensigten at lægge begrænsninger på de udstykkede grunde. På grund af forhistorien, og de netop helt særlige forhold, er det forvaltningens vurdering, at der med udvalgets behandling af sagen kan meddeles dispensation fra skovbyggelinjen.

 

Forvaltningen vil i den fremadrettede drift af ”Vildbjerg Lilleskov”, der ligger tættest på udstykningen, sikre, at der ikke plantes stor og vindfølsomme træer, som kan give skader ved storm ved nedfald af grene eller væltede træer.

 

Ansøgere gøres opmærksom på, at de med byggeri helt tæt på skoven har en øget risiko for nedfald af grene m.m., ligesom de må forvente skyggegener og blade i haven, som følge af en beliggenhed helt tæt ved skoven.  

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at det på baggrund af sagens forhistorie drøftes, om de afledte konsekvenser af den nu reducerede skovbyggelinje ønskes fastholdt, eller at der på baggrund af sagens forhistorie, de helt særlige omstændigheder og ud fra en samlet vurdering meddeles dispensation fra skovbyggelinjen jfr. naturbeskyttelseslovens § 17 og § 65.

Beslutning

På baggrund af sagens forhistorie, de helt særlige omstændigheder og ud fra en samlet vurdering meddeles dispensation fra skovbyggelinjen jfr. naturbeskyttelseslovens § 17 og § 65.

Bilag

 

Sagsnr.: 02.34.02-P19-753-16 Sagsbehandler: Hanne Jacobsen  

Bredgade 49, Herning - dispensation til byggefelt

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

"Lones Køkken" Bredgade 51, Herning, ansøger om dispensation til overskridelse af lokalplanens byggefelt for en udvidelse til køkken og overdækning på naboejendommen Bredgade 49, - tidligere "Cafe Fry."

 

Forvaltningen anbefaler, at der meddeles dispensation til overskridelse af lokalplanens byggefelt til den overdækkede konstruktion for køkken og udeophold og med henvisning til, at lokalplanen tillader udeservering efter gældende regler.

Sagsfremstilling

Ejendommen er beliggende i et område, der er omfattet af lokalplan nr. 11.C2.2. delområde II.

 

 

 

Eksisterende cafe (tidligere "Cafe Fry") Bredgade 49, ønskes benyttet uændret med hensyn til cafe og toilet forhold. Der ønskes nu mulighed for at tilbygge et nyt køkken på 23 m², og en overdækket terrasse på 76 m² under samme konstruktion.

 

Taget på konstruktionen udføres med sedumtag (tag med lav plantevækst), som beskrevet i lokalplanens § 8 stk. 4.

Det ansøgte overholder ikke lokalplanens bestemmelse § 7 stk. 1 - hvor det fremgår, at ny bebyggelse kun må opføres inden for de på kortbilag nr. 2 viste byggefelter.

En del af den ansøgte konstruktion er placeret udenfor byggefeltet, som vist på den vedhæftede vejledende illustration. (Se bilag)

 

Der er foretaget en forudgående nabohøring hos 22 berørte parter i området.

Forvaltningen har efterfølgende modtaget indsigelser fra 7 berørte parter, som alle udtrykker bekymring for gener i form af støj og larm fra "Lones Køkken".

Ejerforeningens advokat har herudover givet indsigelse mod, at områdets friareal indskrænkes ved opførelse af den overdækkede konstruktion til køkken og terrassen.

 

Udover de indsigelser, som forvaltningen har modtaget i forhold til udsendelseslisten, er der modtaget 2 telefoniske henvendelser fra 2 beboere i ejendommen Jyllandsgade 6. Begge giver udtryk for, at man på grund af generende støj og larm fra eksisterende beværtning, ikke ønsker en udvidelse af "Lones Køkken".

 

Da lokalplanen faktisk giver mulighed for udeservering i baggården, har forvaltningen vurderet, at alle parter udelukkende er hørt i forbindelse med den overdækkede konstruktion.
Detaljerede krav og miljømæssige forhold til f.eks. lugt og støj, vil blive fulgt op i forbindelse med den efterfølgende sagsbehandling. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at udvalget tager stilling til om der skal meddeles dispensation til overskridelse af lokalplanens byggefelt til den overdækkede konstruktion for køkken og udeophold og med henvisning til, at lokalplanen tillader udeservering efter gældende regler.

Beslutning

Lokalplanens byggefelt fastholdes.

Bilag

 

Sagsnr.: 13.16.00-P19-11-17 Sagsbehandler: Hans Eghøj  

Opsætning af antennesystem til fjernaflæsning af forbrugsmålere

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

  Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Forsyningsselskabet Herning Vand A/S er i gang med at implementere fjernaflæsning af vandforbruget ved alle deres 17.000 forbrugere.  

Forsyningsselskabet ønsker mulighed for at opsætte antenner på bygninger og installationer som eksempelvis på lygtemaster i det offentlige rum.

 

Forvaltningen anbefaler, at opgavens omfang tages til efterretning og at forvaltningen bemyndiges til at behandle forsyningsselskabets ansøgninger om placering i det offentlige rum ud fra vurderingen af antenneanlæggets æstetiske konsekvenser. 

Sagsfremstilling

Herning Vands løsningsforslag til at fjernaflæse forbrugernes vandforbrug ønskes løst ved anvendelse af trådløs radiokommunikation via et antennesystem. Systemet er opbygget med en antenneafsender på ejendommen placeret ved alle forbrugsmålere. Antennen sender herfra forbrugsinformationerne videre til en antennemodtager og videre med forbindelse til Herning Vand.

 

Antennemodtageren placeres, hvor der er bedst mulighed for at hente informationer fra så mange forbrugsmålere som muligt, og kan f.eks. være placeret i eksisterende master, på høje bygninger eller opsættes i en flagstang med et indbygget antennesystem.

 

Hvis signalet fra antenneafsenderen til antennemodtageren ikke er kraftigt nok, kan der yderligere opsættes en signalforstærker (Ø60 x 260 mm) på bygninger, lysmaster mm. 

 

Lovgivning

Det antenneanlæg, som forsyningsselskabet ønsker at implementere, kræver en byggesagsbehandling.

Forvaltningen har i den anledning været i kontakt med Energistyrelsen, for at få afklaret og præciseret om det omtalte antennesystem er en del af intentionerne med lovgivningen.

Styrelsen udtaler, at en antenne, uanset størrelse eller udformning, som indgår i et system, der anvendes af flere brugere, betragtes som et antennesystem efter lovens intentioner.

Styrelsen forventer at flere kommuner, vil opleve et stigende antal henvendelser vedrørende opsætning af antenner i forbindelse med fjernaflæsning.

 

Forvaltningen har yderligere drøftet forholdet med nabokommunerne. Nogle kommuner oplever ikke problematikken, da forsyningsselskaberne i deres kommune benytter eller køber sig ind i eksisterende kabel/fiberforbindelser til fjernaflæsning. Herved undgår man nye installationer i det offentlige rum og landskab.

 

Forvaltningen har ikke kendskab til, at andre forsyningsselskaber i kommunen arbejder med lignende planer vedrørende fjernaflæsning.

 

Forsyningsselskabet vurderer ud fra erfaringerne fra et pilotprojekt, at der samlet set skal monteres ca. 400 – 500 modtagerantenner, for at systemet kan betjene alle deres forbrugere.

Da antennesystemet er omfattet af bestemmelserne i byggeloven, er sagerne også omfattet af bygningsreglementet gebyrbestemmelser. På tilsvarende vis som teleudbyderne får behandlet deres sager.

Forvaltningen vurderer, at der i gennemsnit vil medgå ca. 1-1 1/2 time pr. sag, og at der samlet set skal bruges ca. 600 timer på den samlede opgave indtil 1. november 2017, svarende til 1/2 normering.

Ansøgningerne samordnes og gennemføres med anvendelse af mindst mulige administrative ressourcer.

 

Administrativ sagsbehandling

I forbindelse med forsyningsselskabets fjernaflæsningsprojekt, har forvaltningen sagsbehandlet modtagerantennerne i forbindelse med pilotprojektet.

 

Forvaltningens nuværende administrationspraksis, er beskrevet i Herning Kommunes "Retningslinjer for Master og Antenner". Her lægges stor vægt på de visuelle aspekter i placeringen af antennerne. Antennerne skal som udgangspunkt placeres, så de ikke er synlige i gadeplan – enten ved indarbejdelse i en mastekonstruktion, tilpasning af bærerør, indarbejdet i bygningens konstruktion/arkitektur eller ved en tilbagetrukket placering på et fladt tag.

 

Forsyningsselskabet ønsker, at opsætte antenner og signalforstærkere i det offentlige rum, på bygninger og andre offentlige installationer/bygningsværker som eksempelvis lysmaster. Dette strider mod retningslinjerne, da de ikke vil være indarbejdet i konstruktionen og derfor vurderes at være synlig i gadeplan.

 

Vurdering

Forvaltningen vurderer, at placeringen af de ønskede antenner og signalforstærkere på f.eks. lysmaster vil kunne danne præcedens for evt. efterfølgende og tilsvarende ansøgninger.

Det indgår i forsyningsselskabets forudsætninger, at der skal indgåes aftaler med lysmasternes ejer.

Forvaltningen vurderer, at de ønskede antenner mm. har en størrelse og omfang der giver mulighed for at den enkelte enhed kan opsættes uden væsentlige æstetiske konsekvenser for det offentlige rum. Uanset skal det være anbefalingen, at der fremadrettet arbejdes på at finde løsninger, hvor antenner mm. er indarbejdet som skjulte løsninger i konstruktionerne, herunder lysmaster.

I det tilfælde, at andre ansøgere ønsker tilsvarende løsninger i det offentlige rum skal løsningerne samordnes og koordineres efter konkret ansøgning.

 

Eventuel fremtidige ændringer og økonomiske udgifter i den sammenhæng, er Herning Kommune uvedkommende og alene et mellemværende mellem forsyningsselskabet og lysmasternes ejer

 

Link til Herning Kommunes retningslinjer for Master og Antenner. http://boligogbyggeri.herning.dk/media/515486/retningslinier-for-master-og-antenner.pdf

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at opgavens omfang tages til efterretning,

 

at forvaltningen bemyndiges til at behandle forsyningsselskabets ansøgninger om placering i det offentlige rum ud fra ovenstående vurdering af antenneanlæggets æstetiske konsekvenser.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 06.00.00-P16-1-16 Sagsbehandler: Trine Grud Fisker  

Foreløbig vedtagelse af tillæg 13 til Herning Kommunes Spildevandsplan

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Lene Kimø

Sagsresume

Tillæg 13 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025 udarbejdes efter ønske fra Herning Vand, som er i gang med at udarbejde kloakfornyelsesplan for Ørre.

 

Forvaltningen anbefaler, at tillæg 13 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025 foreløbig vedtages og sendes i offentlig høring i 8 uger.  

Sagsfremstilling

I Ørre påbegynder Herning Vand renovering og separering af kloaksystemet i 2018. Grundejere i Ørre har i 2014 modtaget en orientering om separering i medfør af den tidligere spildevandsplan og tillæg til denne. Fristen for separering er 31.12.2018.

 

Herning Vand A/S er i gang med at udarbejde en kloakfornyelsesplan for Ørre, og Herning Vand A/S har været i dialog med Herning Kommune om forskellige forhold, som skal ændres i spildevandsplanen for at muliggøre den ønskede fornyelse.

 

Med udgangspunkt i dialogen med Herning Vand A/S anbefaler forvaltningen at foretage en række ændringer i spildevandsplanen med dette tillæg (bilag 1-4):

 

 • Der anlægges kun ét regnvandsbassin i Ørre, da alt regnvand fra Ørre kan håndteres i dette ene bassin, som udleder til Løven Å. Det planlagte bassin i den sydlige del af Ørre etableres således ikke.

 

 • Oplandsgrænser justeres, svarende til de faktiske forhold

 

 • Nye oplande indføres i spildevandsplanen. Vestermosevej 6, 12 og 14 samt Foldagervej 2 håndterer selv regnvand, og oplandstypen ændres derfor fra "separatkloak" til "planlagt separat kloak med nedsivning af tag- og overfladevand". Oplandene får nummer E63.P.


Alt spildevand fra Ørre ledes til Herning Renseanlæg.

 

Regnvand fra tage og fra befæstede arealer vil efter separeringen i Ørre blive ledt til Løven Å. Miljømål for Løven Å er ”god økologisk tilstand”. Vandløbets aktuelle tilstand er ”ringe økologisk tilstand”. I regnvandsbassinet, som skal anlægges lige syd for åen, vil regnvandet blive neddroslet og renset. Overløbsbygværket ved Løven Å nedlægges i forbindelse med separeringen, og der vil derfor ikke længere ske udledning af opspædet spildevand ved større regnhændelser når separeringen er gennemført. Tiltagene i Ørre med renovering og separering af kloakken, nedlæggelse af overløb samt anlæg af regnvandsbassin forventes at medføre en forbedret tilstand i åen. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at

tillæg 13 til Herning Kommunes Spildevandsplan foreløbig vedtages.

 

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 06.00.00-P16-1-16 Sagsbehandler: Trine Grud Fisker  

Foreløbig vedtagelse af tillæg 14 til Herning Kommunes Spildevandsplan

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Lene Kimø

Sagsresume

Tillæg 14 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025 udarbejdes på baggrund af ønsket om at etablere en fordelingsvej ved det nye sygehus i Gødstrup, DNV. I følge spildevandsplanen skal regnvand i området udledes via privat grøft til Herningsholm Å, men det er ikke muligt at udlede alt regnvand fra vejen på denne måde. Derfor er det nødvendigt at ændre spildevandsplanen.

 

Forvaltningen anbefaler, at tillæg 14 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025 foreløbig vedtages og sendes i offentlig høring i 8 uger.

Sagsfremstilling

Ved DNV Gødstrup skal der etableres en fordelingsvej, der kan sikre en effektiv og forsvarlig afvikling af trafikken til og fra hospitalet. I forbindelse med planlægningen af vejprojektet har det vist sig, at det ikke er muligt at afvande hele vejstrækningen via den private grøft nord for området, som spildevandsplanen angiver.

 

Efter anmodning fra Vej, Trafik og Byggemodning foretages derfor følgende ændringer i spildevandsplanen for Gødstrup, jf. bilag 1-4:

 

Den nye fordelingsvej omkring selve sygehuset indføres som opland F03.P, F04.P og F05.P, hvorfra der alene skal afledes overfladevand. Vejstrækningen etableres i videst muligt omfang med græsbevokset midterrabat med mulighed for nedsivning. Dette bidrager til grundvandsdannelsen lokalt, og mindsker belastningen på vandløbene i området. Den del af vandet, der ikke kan nedsive, vil blive udledt via 3 regnvandsbassiner, hvor vil der ske forsinkelse og rensning af vandet inden videre udledning til recipienterne.

 

Fra opland F05.P (nordlig vejstrækning) udledes til et eksisterende regnvandsbassin, som udvides og opgraderes. Fra bassinet udledes til en private grøft, der leder til Herningsholm Å. Den private grøft er ikke målsat. Miljømål for Herningsholm Å er ”god økologisk tilstand”. Vandløbets aktuelle tilstand er ”moderat økologisk tilstand”.    

 

Fra opland F04.P og F03.P (vestlig og sydlig vejstrækning) udledes til Hundkær Bæk/Tilløb til Skibbild Sønderbæk. Dette sker via et nyt bassin, der anlægges umiddelbart vest for sygehuset og via et eksisterende bassin, som ligger lige syd for Hilmer Sølunds Vej. Tilløb til Skibbild Sønderbæk er ikke målsat. Miljømål for Skibbild Sønderbæk er ”god økologisk tilstand”. Vandløbets aktuelle tilstand er dårlig økologisk tilstand, bl.a. fordi det er okkerpåvirket.  

 

Da regnvandet fra vejen enten nedsives eller (i tilfælde af kraftig/vedvarende regn) ledes til regnvandsbassiner, hvor det bliver neddroslet og renset, forventes udledningerne ikke at give anledning til øget hydraulisk belastning eller væsentlig øget næringsstofbelastning af recipienterne.

 

Vilkår vedr. nedsivning og udledning, herunder indretning, eftersyn og vedligehold af regnvandsbassinerne, vil blive fastlagt i den nedsivnings- og udledningstilladelse, der skal meddeles for at muliggøre projektet.

 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at tillæg 14 til Herning Kommunes Spildevandsplan foreløbig vedtages.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.32.10-P19-1-17 Sagsbehandler: Jette Mose Søndergaard  

Orientering om Årsrapport 2016 for Teknik og Miljø - Drift og Service

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Peter Dalsgaard

Sagsresume

Drift og Service i Teknik og Miljø (park/vej-delen) udarbejder hvert år en årsrapport. Det økonomiske regnskab aflægges efter principperne i Årsregnskabsloven, miljøregnskabet efter miljøledelsessystemet ISO 14001 og den sociale ansvarlighed ud fra det Sociale Indeks. Det økonomiske regnskab indgår som en del af Herning Kommunes samlede regnskab.

 

Forvaltningen anbefaler, at årsrapporten godkendes.

Sagsfremstilling

Regnskabet er udarbejdet efter principperne i årsregnskabsloven, og viser en omsætning på 84 mio. kr. og et positivt driftsresultat på 2,681 mio. kr.

 

Opgøres resultatet i henhold til regelsættet for kommunernes regnskabsaflæggelse udgør nettoindtægten 2,357mio. kr.  Der var budgetteret med en nettoindtægt på 1,866 mio. kr.

Merindtægten er på 0,491 mio. kr.  0,341 mio. kr. er overført til 2017, og 0,15 mio. kr. er tilført de likvide midler.

 

Differencen mellem kommunens regnskabsaflæggelse og Drifts resultatet skyldes, at der i kommunens regnskabsaflæggelse er kalkuleret med et budgetoverskud på 1.866 mio. kr., samt at der i årsrapporten er indregnet afskrivninger på bygninger og materiel samt differencer i lagerbeholdningerne.

 

Omsætningen og driftsresultatet i 2016 er steget i forhold til 2015. Årsagen er bla. hjemtagelse af rottebekæmpelsen samt en større efterspørgsel af ydelser fra Drift og Service, udover de aftalte rammer inden for vej/parkdrift.

 

Sygefraværet i 2016 er fortsat meget lavt på 3,3 %.

 

Miljøindsats

 

Park/Vej-delen af Drift og Service er miljøcertificeret efter ISO 14.001:2004. I opbygningen af miljøcertificeringssystemet er arbejdsmiljøet også indarbejdet, men ikke certificeret. I praksis betyder det, at der på begge områder vedvarende skal ske forbedringstiltag.

  

I 2016 er der foretaget følgende miljø- og arbejdsmiljøinitiativer:

 

·   Der er indkøbt udstyr, som påvirker både miljø- og arbejdsmiljøområdet positivt i forhold til det materiel, som det indkøbte erstatter. Af særlige indkøb er der i 2016 indkøbt en ny fejesugebil som erstatter en 25 gammel model. Fejesugebilen benytter nyeste miljøteknologi bl.a. Euro-6 motor.

 

·   Kortlægningsanalyse omkring henkastet affald i Herning Kommune  er gennemført. Kortlægningen har omfattet 111 borger- og brugerinterviews på 12 udvalgte lokaliteter. Resultatet viser, at 95 % af de interviewede tilkendegiver, at man ønsker et rent nærmiljø, og at 88% er tilfredse med renholdelsesniveauet i Herning By. Samlet set scorer Herning 2,0 på en skala fra 1 til 6 hvor 1 er det reneste. Landsgennemsnittet er 2,75.

 

·  Administrationsbygningens nordside på Hammershusvej er isoleret og facadebeklædt. Reducerer bygningens varmeforbrug.  

 

Social ansvarlighed

 

Hvert år siden 2001 er Det sociale Indeks blevet målt i Drift/park og vej . Det Sociale Indeks er metode der måler trivsel, fastholdelse/rekruttering, involvering, forebyggelse, hensyn til seniorer/lærlinge, socialt engagement m.m. Indekset for 2016 blev igen målt til en høj score på 76,9 point. Resultatet er dog et fald på 2,1 point i forhold til 2015. En score på 60 og derover indikerer, at DRIFT er en 'social ansvarlig’ virksomhed.

 

Det sociale ansvar ses bl.a. også ved et samarbejde med Center for Erhvervsafklaring & Beskæftigelse (CEB), Jobcentret, Knudmoseskolen og Projekt-enheden under Herning Kommune. I 2016 har 7 borgere arbejdet hos DRIFT, fordi de har vist interesse for praktik med udendørs arbejde. Borgerne får på den måde en job relevant afprøvning af deres kompetencer.

 

Der er i 2016 indgået aftale med jobcenteret omkring aktivering af unge uddannelses parate (også kaldet nytteindsatsen). Det sker i et samarbejde mellem Natur og Grønne områder, Ungeenheden og Drift og Service. Opstart i december, hvor ca. 15 unge har været i aktivering. Samarbejdet fortsætter i 2017.

DRIFT har 2016 fået udlært en anlægsstruktørlærling for første gang og har 4 anlægsgartnerlærlinge, 1 kontorelev samt en materiel-mekaniker ansat i en ordning med personlig assistance.  

Økonomi

Merindtægten på 491.000 kr. indgår i den samlede regnskabs- og overførselssag.

 

Årsrapporten 2016 - Drift og Service Park/Vej-delen sendes til orientering i Økonomi- og Erhvervsudvalget. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at Årsrapporten 2016 - DRIFT godkendes, og sendes til orientering i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 22.11.00-G00-1-17 Sagsbehandler: Peter Jørgensen  

Orientering om kvartalsmøde med taxa

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

  X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Eva Freidahl Graae

Sagsresume

Forvaltningen afholder hvert kvartal et møde med bestyrelsen for Herning Taxa og vognmanden udenfor bestillingskontoret.

Sagsfremstilling

Referat fra mødet den 2. marts 2017 er vedlagt.

 

I 2017 er der aftalt følgende møder:

13. juni kl. 09:30-11:30 (politisk deltagelse)

04. sep. kl. 09:30-11:30

07. dec. kl. 09:30-11:30 (politisk deltagelse)

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til orientering.

Beslutning

Sagen taget til orientering.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.22.04-P35-1-13 Sagsbehandler: Lotte Vinter  

Meddelelser fra udvalgets medlemmer