Dagsordener og referater

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 26. april 2016
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.00.00-P19-6-16 Sagsbehandler: Mette Berggreen  

Forslag til revision af landdistriktspolitikken

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Byrådet reviderede i 2011 den gældende landdistriktspolitik. Landsbykontaktudvalget har med udgangen af 2015 gennemgået politikken og den tilhørende handlingsplan med henblik på revision i forhold til den kommende revision af kommuneplanen. Landsbykontaktudvalgets forslag til rettelser fremsendes hermed til høring i fagudvalgene, med henblik på kommentarer til de for fagudvalget relevante afsnit. 

Forvaltningen anbefaler, at de fremsendte forslag til ændringer indenfor Teknik og Miljøs område drøftes.

Sagsfremstilling

Landsbykontaktudvalget har gennemgået den eksisterende landdistriktspolitik og har nogle ændringsforslag. I bilagene er forslagene til ændringer markeret med rød og grøn tekst. Rød tekst er tekst, der foreslås fjernet og grøn tekst er forslag til ny tekst.

For Teknik- og Miljøudvalgets område er der ændringsforslag til side 4 og 12 i landdistriktspolitikken vedrørende kollektiv trafik samt side 10 vedrørende fiskeri, kanosejlads, Å-turisme.

Side 2 og side 13 retter sig mod alle fagudvalg, da det handler om forudgående høringer samt ønske om større bevågenhed i den kommunale administration.

Fagudvalgenes behandling vil indgå i det samlede forslag, der fremsendes til byrådets behandling.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at de fremsendte ændringsforslag til landdistriktpolitik indenfor Teknik og Miljøs område drøftes.

Beslutning

De fremsendte ændringsforslag til landdistriktspolitik indenfor Teknik og Miljøs område blev drøftet og godkendt.

Bilag

 

Sagsnr.: 06.01.00-A00-2-16 Sagsbehandler: Peter Vallentin  

Godkendelse af ekspropriation af arealer til spildevandsledninger ved Vestergade i Aulum

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Herning Vand A/S har anmodet Herning Kommune om at ekspropriere areal til at anlægge spildevandsledninger på ejendomme beliggende ved Vestergade i Aulum.

 

Herning Vand A/S vurderer, at der muligvis kan indgåes frivillige aftaler på ekspropriationslignende vilkår med nogle af lodsejerne, men forventer, at der kan være nogle lodsejere, hvor det bliver nødvendigt at ekspropriere. 

 

Forvaltningen anbefaler, at der igangsættes ekspropriationsprocedure og afholdes åstedsforretning.

Sagsfremstilling

Ledninger.

Herning Vand A/S har anmodet Herning Kommune om at ekspropriere areal til brug for ledningsdeklarationer.

 

Hjemlen til at ekspropriere findes i Miljøbeskyttelseslovens § 58, som giver kommunen mulighed for at ekspropriere til spildevandsanlæg, hvis disse anlæg er godkendte.

 

Godkendelsen foreligger i forbindelse med anlæggets beskrivelse i Herning Kommunes spildevandsplan 2015 - 2025 område AU3-2.

 

Herning Kommune har således den fornødne hjemmel til at ekspropriere til fordel for Herning Vand A/S.

 

Herning Vand A/S anmoder om, at den principielle ekspropriationsbeslutning omfatter ret til nedlæggelse af ledninger, samt den nødvendige deklarationsbeskyttelse af ledningerne, imod behørig erstatning til lodsejerne.

 

Der anmodes om ekspropriation af arealer på matriklerne: (Se vedhæftede kortbilag.)

1et Lundgård, Avlum
1ev Lundgård, Avlum
1gy Lundgård, Avlum
1gz Lundgård, Avlum
1gæ Lundgård, Avlum
1gø Lundgård, Avlum
1ha Lundgård, Avlum
1hb Lundgård, Avlum
1hc Lundgård, Avlum
1hd Lundgård, Avlum

 

Herning Vand A/S ønsker også at anlægge ledninger på kommunal jord. Der fremsendes særskilt sag til Økonomi- og Erhvervsudvalget vedrørende denne del af anmodningen.

 

Økonomi

Ingen udgifter forbundet med sagen, da Herning Vand A/S afholder de til sagen omhandlede omkostninger.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at forvaltningen bemyndiges til at igangsætte ekspropriationsprocedure og afholde åstedsforretning vedrørende arealerne beskrevet på kortbilaget og i sagen,

 

at Herning Vand A/S tilpligtes at afholde eventuelle udgifter forbundet med ekspropriationen ex. erstatning, udgifter til landinspektør, taksation mv.,

 

at Herning Vand A/S opfordres til at indgå frivillige aftaler eventuelt på ekspropriationslignende vilkår. 

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 13.06.04-P20-1-16 Sagsbehandler: Henrik Steffensen Bach  

Godkendelse af arealer til skovrejsning i Lind

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 x

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Karin Skov-Aggerholm, Pia Colstrup

Sagsresume

En virksomhed har ønsket at indgå aftale med Herning Kommune om erstatningsskov. Virksomheden ønsker, at Herning Kommune stiller areal til rådighed for etablering af ca. 2 ha bynær skov.

Virksomheden er i dialog med Naturstyrelsen om anvendelse af et fredskovpligtigt areal til indvinding af vand. I den anledning stilles der krav om etablering af bynær fredsskov.

 

Forvaltningen anbefaler, at der på restarealet nord for Fejerskovparken etableres ca. 4½ ha bynær kommunal skov, som puljeskov, da arealet ikke vil kunne anvendes til bymæssig bebyggelse pga. nærhed til Messemotorvejen, og idet det grænser op til boligområdet Fejerskovparken.

 

Inden tilplantning undersøges mulighederne for at tilføre overskudsjord fra byggeprojekter. Grundejerforeningen Fejerskovparken har på vegne af en gruppe beboere opfordret kommunen at tilplante arealet.

Sagsfremstilling

Fremgangsmåden vil være, at Herning Kommune inden etablering af skov får arealet godkendt som puljeskov til erstatning for ophævelse af fredskovpligten på andre arealer. Der vil over tid ske en nedskrivning af puljeskovsarealet, såfremt Naturstyrelsen kan godkende de enkelte projekter.

Herning Kommune kan stille krav om dækning af en del af omkostningerne, mod at påtage sig forpligtelsen, hvilket kommune i de konkrete tilfælde vil gøre ved at få dækket anlægsomkostningerne.

  

Generelt om området i den nordlige del af Lind.

Herning Kommune har siden slutningen af 1980'erne løbende opkøbt ejendomme til byudvikling (byggemodning) i den nordlige del af Lind.

 

Arealer beliggende nord for Koustrupparken og Knudmoseparken og syd for Messemotorvejen er anvendt til håndtering af overfladevand, til modtagelse af ren overskudsjord og til skovrejsning. I daglig tale kaldet Fritidslandskabet. Tilplantning afsluttes i efteråret 2016, og har bla. tjent som erstatning for skovarealer i andre områder i forbindelse med byggemodning og vejbyggeri.

 

Arealerne i Fritidslandskabet er allerede taget i brug af et stort antal brugere, selv om anlægsarbejderne først forventes afsluttet senere.

Etableringen finansieres af grundsalget i området. 

 

 

Projektet ønskes nu fortsat ved tilplantning af ca. 4,5 ha i umiddelbar tilknytning til Fejerskovparken, som ikke kan byggemodnes pga. støj fra motorvejen, og ligger i tråd med tidligere beslutninger.

 

Udvalget besluttede den 29. april 2013, lukket pkt. 117, at sikre sig vejadgang til arealet over en nabos ejendom, for at undgå færdsel igennem boligområdet, og således at der kunne opnåes sammenhæng med Fritidslandskabet.

Arealet anvendes i dag som landbrugsareal og er udlejet til udgangen af 2017.

Arealet er udlagt som skovrejsningsområde i den gældende kommuneplan.

Arealet er drikkevandsområde (OSD).

 

Grundejerne i Fejerskovparken efterspørger jævnligt kommunens planer for tilplantning, senest i mail af 29/2-2016 - se bilag med svar.

 

Forvaltningen anbefaler, at arealet anvendes til etablering af skov (puljeskov), idet der er en konkret henvendelse om erstatningsskov.

Tilplantning iværksættes tidligst efter udløb af eksisterende forpagtningskontrakt (ultimo 2017).

Muligheden for i mindre omfang at indbygge ren overskudsjord inden tilplantning undersøges. 

Økonomi

Udgifter til anlægsarbejder i størrelsesordenen 200.000 kr. afholdes af Serviceområde 01 Byggemodning, Fejerskovparken, stednr. 00219, forventeligt i 2018. Virksomheder eller projekter, der ønsker at gøre brug af erstatningsskov/puljeskov, betaler et beløb svarende til den forholdsmæssige del af anlægsudgiften.

 

Anlægsbudget til indtægter, forventeligt i 2017, indgår i arbejdet med investeringsoversigten for 2017-2020.

 

De afledte driftsudgifter fra 2022 indgår i en generel sag om afledte driftsudgifter for bynære skove til Teknik- og Miljøudvalget, og vil i høj grad være afhængig af mængden af publikumsfaciliteter og evnen og viljen til at indgå partnerskaber. Arealet forventes først afleveret til drift (Natur og Grønne områder) efter 2021. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der på restarealet nord for Fejerskovparken etableres ca. 4½ ha bynær kommunal skov,

 

at forvaltningen undersøger mulighederne for - og hvis muligt - at indgå aftale om puljeskov inden tilplantning,

 

at forvaltningen bemyndiges til at indgå aftaler med virksomheder og/eller kommunens egne projekter om nedskrivning af puljeskovsarealet, mod betaling svarende til de forventede anlægsomkostninger,

 

at forvaltningen undersøger mulighederne for, at arealerne inden tilplantning kan tilføres ren overskudsjord, og hvis det vurderes muligt igangsætter modtagelsen af ren overskudsjord,

  

at anlægsbudget til indtægter indgår i arbejdet med investeringsoversigten for 2017-2020. 

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 00.32.10-P19-1-16 Sagsbehandler: Jette Mose Søndergaard  

Orientering om Årsrapport for Teknik og Miljø - Drift

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

x

 

     

Øvrige sagsbehandlere: Peter Dalsgaard, Pia Colstrup

Sagsresume

DRIFT i Teknik og Miljø udarbejder hvert år en årsrapport. Det økonomiske regnskab aflægges efter principperne i Årsregnskabsloven, miljøregnskabet efter miljøledelsessystemet ISO 14001 og den sociale ansvarlighed ud fra det Sociale Indeks. Det økonomiske regnskab indgår som en del af Herning Kommunes samlede regnskab.

 

Forvaltningen anbefaler, at årsrapporten godkendes.

Sagsfremstilling

Regnskab er udarbejdet efter principperne i årsregnskabsloven, og viser en omsætning på 80 mio. kr. og et positivt driftsresultat på 1,570 mio. kr.

 

Opgøres resultatet i henhold til regelsættet for kommunernes regnskabsaflæggelse udgør nettoindtægten 2,150 mio. kr.  Der var budgetteret med en nettoindtægt på 2,138 mio. kr. Merindtægten på 11.940 kr. indgår i kommunens samlede regnskab.

 

Differencen mellem kommunens regnskabsaflæggelse og DRIFTs resultatet skyldes, at der i kommunens regnskabsaflæggelse er kalkuleret med et budgetoverskud på 2,138 mio. kr., samt at der i årsrapporten er indregnet afskrivninger på bygninger og materiel samt differencer i lagerbeholdningerne.

 

Omsætningen og driftsresultatet i 2015 er steget i forhold til 2014. Årsagen er en større efterspørgsel af DRIFTs ydelser udover de aftalte rammer inden for vej/parkdrift.

 

Sygefraværet i 2015 er på 3,35%. En lille stigning i forhold til 2014 på 0,62%.

 

Miljøindsats

 

DRIFT er miljøcertificeret efter ISO 14.001:2004. I opbygningen af miljøcertificeringssystemet er arbejdsmiljøet også indarbejdet, men ikke certificeret. I praksis betyder det, at der på begge områder vedvarende skal ske forbedringstiltag.

I dagligdagen betyder ISO-certificeringen, at det sikres, at lovgivning og myndighedskrav på både miljø- og arbejdsmiljøområdet overvåges og overholdes, samtidig med der sker en målstyring. 

 

I 2015 har DRIFT foretaget følgende miljø- og arbejdsmiljøinitiativer:

 

  • Udskiftning af udstyr og materiel. Der er indkøbt udstyr, som påvirker både miljø- og arbejdsmiljøområdet positivt i forhold til det materiel, som det indkøbte erstatter. I 2015 er der indkøbt/udskiftet ladbiler, lastbil, terrængående bil, traktorer og saltspredere. Det er et sigte at indkøbe effektivt udstyr, som samtidig forbedrer miljø og arbejdsmiljø. 

  

  • DRIFT har deltaget i udviklingen af en ny målemetode for kortlægning af henkastet affald i samarbejde med Københavns Kommune og Hold Danmark Rent. Udviklingen er en del af Danmarks bidrag til en fælles europæisk målemetode. Metoden afprøves i Danmark herunder Herning i maj og september 2016.

 

  • Indsamlet affald i poser køres direkte til omlastestationen på Nederkærgård i stedet for Østdeponi.

 

Social ansvarlighed

 

Hvert år, og siden 2001, er Det sociale Indeks blevet målt i DRIFT. Det Sociale Index er metode måler trivsel, fastholdelse/rekruttering, involvering, forebyggelse, hensyn til seniorer/lærlinge, socialt engagement m.m. Indekset for 2015 blev igen målt til en høj score på 79,0 point. Resultatet er dog et fald på 0,7 point i forhold til 2014. En score på 60 og derover indikerer, at DRIFT er en 'social ansvarlig’ virksomhed.

 

Det sociale ansvar ses bl.a. også ved et samarbejde med Center for Erhvervsafklaring & Beskæftigelse (CEB), Jobcentret, Knudmoseskolen og Projektenheden under Herning Kommune. I 2015 har 9 borgere arbejdet hos DRIFT, fordi de har vist interesse for praktik med udendørs arbejde. Borgerne får på den måde en jobrelevant afprøvning af deres kompetencer.

 

DRIFT har 2015 en anlægsstruktørlærling og 4 anlægsgartnerlærlinge, samt uddannet den første materiel-mekaniker.  

Økonomi

Merindtægten på 11.940 kr. indgår i den samlede regnskabs- og overførselssag, som blev behandlet på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 30. marts 2016, pkt. 76.

 

Årsrapporten 2015 - DRIFT sendes til orientering i Økonomi- og Erhvervsudvalget. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at Årsrapporten 2015 - DRIFT godkendes, og sendes til orientering i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 05.01.10-P00-5-12 Sagsbehandler: Keld Bruun Hansen  

Farvergårdvej / Bellisvej, Herning - Trafikregulering

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen

Sagsresume

Kommunen har modtaget en ansøgning om lukning af Farvergårdvej ved Gl. Landevej. Forvaltningen har med baggrund i ansøgningen udsendt en høring om trafikregulering for hele kvarteret Farvergårdvej / Bellisvej. Udfordringen for kvarteret er gennemkørende trafik og parkerings-søgetrafik i forhold til Social & Sundhedsskolen. Der er indkommet 8 indsigelser i sagen.

 

Forvaltningen indstiller, at der træffes beslutning om hvorvidt trafikreguleringen skal gennemføres.

Sagsfremstilling

Forvaltningen var indstillet på at meddele tilladelse til det ansøgte på vilkår af, at beboerne afholder alle udgifter i forbindelse med vejlukningen. Hovedvægten af begrundelsen for at meddele tilladelse var lagt på trafiksikkerhed i krydset Farvergårdvej/Gl. Landevej. Her er oversigtsforholdene dårlige pga. at Gl. Landevej har en kurve lige i krydset.

Der fremkom imidlertid indsigelser bl.a. fra beboere på Bellisvej som påpegede, at vejlukningen ville medføre mere trafik på Bellisvej.

 

Der er efterfølgende afholdt et borgermøde hvor trafikforholdene i hele boligområdet blev fremlagt af forvaltningen og hvor modstridende interesser og forventninger blev ytret og kommenteret af de fremmødte borgere.

 

Gennemgående er udfordringen for beboerne i kvarteret den omfattende p-søgetrafik samt parkering i gaderne af elever fra Social & Sundhedsskolen. Skolen ligger i kvarteret og har ikke selv tilstrækkelige parkeringsforhold og derfor bliver boligvejene i området anvendt til parkering.

 

Forslag til trafikplan

Forvaltningen har udarbejdet nedenstående forslag til trafikplan, der kan regulere trafikken til, fra og i kvarteret.

 

 

 

Forslaget bygger i høj grad på at lede trafikken gennem de sikrede lysregulerede kryds Kærmindevej / Gullestrupvej og Kløvermarken / Gl. Landevej. Det sker ved at begrænse ind- og udkørsel i krydset Bellisvej / Gullestrupvej samt ved at lukke krydset Farvergårdvej / Gl. Landevej. Disse regulerende tiltag vil begrænse trafikken på Bellisvej og Farvergårdvej, selvom det ikke giver en løsning på parkeringsforholdene.

 

Formålet med lukning af Farvergårdvej er at fjerne den gennemkørende trafik i den sydlige del af Farvergårdvej og at undgå krydsning ved Farvergårdvej / Gl. Landevej i krydset, som ligger netop hvor Gl. Landevej har en udadgående kurve, der er med til at forringe oversigtsforholdene på stedet. Der er ikke registreret uheld i krydset.

 

Formålet med regulering af krydset Bellisvej / Gullestrupvej er at formindske trafikmængden på Bellisvej uden at lukke helt for adgangen, at undgå krydsning af Gullestrupvej, at forbedre forholdene for cyklisterne på cykelstien fra rundkørslen mod nord ad Gullestrupvej og forbedre fremkommeligheden for trafikken på Gullestrupvej. Der er i 2011 sket et uheld i krydset ved påkørsel bagfra af køretøj placeret for højresving. Ingen personskade og kun ringe materiel skade.

 

Det samlede overordnede formål med trafikreguleringen er således at formindske gennemkørende parkerings-søgende trafik i kvarteret Farvergårdvej / Bellisvej, og at lede hovedparten af trafikken gennem de sikre lysregulerede kryds Kærmindevej / Gullestrupvej og Kløvermarken / Gl. Landevej, altså at øge trafiksikkerheden.

 

Trafikplanen er udsendt i høring 5. februar 2016 til de berørte ejendomme på Farvergårdvej, Bellisvej, Kærmindevej og Kløvermarken.

Der er inden for høringsperioden indkommet følgende 8 høringssvar, som er vedlagt som bilag:

 

Bellisvej 3: Mener af lukning af Farvergårdvej vil forøge trafikken på Bellisvej, som i forvejen er belastet af trafik relateret til løbende udvidelser af SOSU-skolen. Generelt forøger vejlukninger gener med øget trafik andre steder for andre grundejere.

 

Bellisvej 12: Påpeger at vejlukningen og trafikreguleringen vil føre mere trafik til de lysregulerede kryds, som i forvejen er meget belastede når SOSU-skolen lukker. Det finder de urimeligt blot ”for at tilfredsstille de 7 husstande på Farvergårdvej”.

 

Bellisvej 23: Foreslår regulering af parkeringsforholdene på Bellisvej i dagtimerne. Påpeger at vejlukningen og trafikreguleringen vil give omvej for beboerne, og ikke fjerne p-søgetrafikken af eleverne fra SOSU-skolen.

 

Bellisvej 25: Fremhæver at Bellisvej er belastet af trafik og parkering relateret til SOSU-skolen og foreslår, at Bellisvej lukkes ved Gullestrupvej og bliver stillegade.

 

Bellisvej 27: Mener ikke der er tale om en samlet løsning, men en løsning for nogle få beboere på Farvergårdvej, der blot forværrer forholdene for beboerne på de øvrige veje i kvarteret. Specifikt frarådes reguleringen ved Bellisvej / Gullestrupvej.

 

Kærmindevej 31: Beboere opfatter kvarteret som parkeringsområde for SOSU-skolen. De forudser kaoslignende forhold ved skolens lukketid, når alle eleverne skal forlade området af færre udkørsler og er nødt til at vende for at komme ud. De mener ikke planen forøger trafiksikkerheden.

 

Kærmindevej 38: Mener det er forkert at samle trafikken på få veje ved lukning af andre veje.

 

Farvergårdvej 3: Fremlægger et forslag hvor begge kryds lukkes. Forslaget begrundes med øget trafiksikkerhed for cyklister på Gullestrupvej samt kanalisering af trafikken til større veje ad sikrede lyskryds. Endelig nævnes fredeliggørelse af dele af Bellisvej og Farvergårdvej.

 

Generelt konstateres det i høringssvarene, at der ved lukning af en vej et sted sker en flytning af trafikken til andre steder til gene for andre grundejere. Det nævnes, at lyskrydsene bliver mere belastede, specielt Kærmindevej / Gullestrupvej, der i forvejen er meget belastede i spidsperioder. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der træffes beslutning om, hvorvidt trafikreguleringen skal gennemføres.

Beslutning

Udvalget ønsker ikke trafikregulering for Farvergårdvej / Bellisvej området gennemført.

Bilag

 

Sagsnr.: 05.02.02-G01-1-15 Sagsbehandler: Tommy Jonassen  

Orientering om udskiftning af vejbelysningsarmaturer på private fællesveje

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Herning Kommune udsender orienteringsskrivelse til grundejere på udvalgte private fællesveje med oplysning om, at der er behov for at få udskiftet vejbelysningsarmaturer som er bestykket med kviksølvlyskilder.

 

Forvaltningen anbefaler, at sagen tages til orientering.

Sagsfremstilling

EU har med eco-design direktiv (2005/32/EC) besluttet, at det fra 1. januar 2015 ikke længere er tilladt at markedsføre kviksølvlyskilder indenfor EU. Det betyder, at der vil være behov for at udskifte alle vejbelysningsarmaturer med kviksølvlyskilder med nye armaturer inden for de næste par år.

 

Herning Kommune har i alt 24.000 vejbelysningsarmaturer, og har en plan for udskiftning på offentlige veje i løbet af 2017.

 

På de private fællesveje er det grundejerne der ejer vejbelysningsanlægget og derfor har ansvaret for at ca. 630 armaturer med kviksølvlyskilder bliver udskiftet. Armaturerne er fordelt på ca. 40 private fællesveje.

 

Gadelys på de private fællesveje er tilsluttet det offentlige gadelysnet, og det er således Herning Kommune, der betaler strømudgiften og varetager det løbende vedligehold med udskiftning af lyskilde, renhold og eftersyn.

 

Henvendelsen til grundejerne har til formål at gøre opmærksom på behovet for udskiftning af de armaturer, der har kviksølvlyskilder, da Herning Kommune ellers ikke har mulighed for at servicere armaturerne og dermed sikre, at der er lys på gaden fremover. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til orientering.

Beslutning

Sagen taget til orientering.

 

Sagsnr.: 01.05.12-P20-1-16 Sagsbehandler: Lise Kjær Poulsen  

Frigivelse af anlægsbevilling til naturpleje og naturgenopretningsprojekter

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted, Pia Colstrup

Sagsresume

Der anmodes om frigivelse af anlægsudgiftsbevilling på 266.000 kr. i 2016 på Serviceområde 04 Grønne områder, Skov og Naturområder til særlige naturpleje- og genopretningsprojekter. Både i fredede områder og på særlige privatejede naturarealer.

 

Forvaltningen anbefaler, at der meddeles anlægsudgiftsbevilling og rådighedsbeløb på 266.000 kr. i 2016 til Serviceområde 04 Grønne områder, og at udgiften finansieres af samme serviceområde afsatte rådighedsbeløb.

Sagsfremstilling

På investeringsoversigten er der afsat 266.000 kr. i 2016 på Serviceområde 04 Grønne områder, Skov og naturområder til særlige naturpleje- og genopretningsprojekter (stednr. 050099). Indsatsen kan bl.a. gå på registrering af natur, sikring af større sammenhæng i naturen og på at forbedre forhold for ansvarsarter, også på private arealer.

 

Beløbet anbefales anvendt til at udføre nogle specifikke pleje- og genskabelsesprojekter i de fredede områder og på særligt relevante private naturarealer, som beskrevet herunder. Samtidig anbefales en opgradering af vidensniveauet om, hvor den værdifulde natur befinder sig, så det i fremtiden bliver muligt at udføre en mere præcis prioritering af plejeindsatsen. Desuden påbegyndes udarbejdelse af de lovpligtige plejeplaner for de fredede områder.

 

Genskabelse af engvandingskanaler ved Skjern

Engvandingssystemerne er historiske kultur-/fortidsminder, som er ved at forsvinde fra landskabet. De søges genskabt, ved at reetablere kanalerne, så de igen bliver synlige i landskabet. Projektet skal laves i samarbejde med Museum Midtjylland og de lokale lodsejere. Projektet kan gennemføres i 2016.

 

Plejeprojekter på udvalgte arealer

Et af fokusområderne i Herning Kommunes naturpolitik er, at få skabt bedre sammenhænge i naturen. På den måde sikres bedre vilkår for kommunens ansvarsarter. Hvis der laves indsatser på private arealer, skal det være efter en forudgående aftale med lodsejeren. Der indgås kun frivillige aftaler. I 2016 er et af indsatsområderne udvidelse af en 22 ha stor indhegning ved Fuglkær Å nord for Ørnhøj. Udvidelsen skal øge naturværdien på de vandløbsnære arealer, og en ekstensiv græsning vil sikre bedre vilkår for bl.a. klokke-ensian, som er ansvarsart i Herning Kommune.

 

Plejeplan

Det er lovbestemt, at kommunerne skal lave plejeplaner for de fredede områder. En plejeplan er en plan for målrettet pleje, der langsigtet udvikler et naturområdes værdier. Plejeplanen kan indeholde natur-, kultur-, landskabelige og rekreative værdier. Planen skal desuden omfatte en beskrivelse af den naturtilstand, der ønskes opretholdt eller genskabt. Indsatsen skal leve op til fredningens formål.

 

Der er ikke udarbejdet samlede plejeplaner for de fredede områder i Herning Kommune. Den pleje, der er udført siden 2007, er sket på baggrund af konkrete faglige vurderinger af det konkrete areals tilstand og ønskede udvikling, og altid efter aftale med lodsejeren.

 

Grønt Råd har anbefalet, at Herning Kommune får udarbejdet plejeplaner. Der vil blive udarbejdet plejeplaner for de 35 fredede områder i Herning Kommune ud fra en prioriteret liste over områderne. Der kan forventes udarbejdet 1-2 plejeplaner i 2016 herunder Stoubæk Krat ved Hodsager.

 

Forvaltningen anbefaler, at ovenstående opgaver igangsættes og udgiften holdes inden for den afsatte budgetramme.

Økonomi

Forvaltningen foreslår, at der frigives rådighedsbeløb på i alt 266.000 kr. i 2016 på Serviceområde 04 Grønne områder, Skove og Naturområder, nyt stednr., Særlige naturpleje- og genopretningsprojekter.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling og rådighedsbeløb på 266.000 kr. i 2016 til Serviceområde 04 Grønne områder, Skove og Naturområder, nyt stednr., Særlige naturpleje- og genopretningsprojekter,

 

at udgiften finansieres af det på Serviceområde 04 Grønne områder, stednr. 050099 afsatte rådighedsbeløb på 266.000 kr. i 2016.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 06.00.00-P20-1-15 Sagsbehandler: Søren Brandt  

Godkendelse af projektbeskrivelse til EU projekt om grundvandsproblemer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted, Lotta Sandsgaard

Sagsresume

Teknik- og Miljøudvalget blev den 8. februar 2016, pkt. 37 orienteret om Herning Kommunes deltagelse i ansøgning til EUs Interreg program. Region Midtjylland har fået tilsagn om støtte til projektet, der handler om at kortlægge de øverste jordlag med henblik på bedre at kunne forudsige effekten af klimaforandringer, herunder ændringer i grundvandstand og udvaskning af forurenende stoffer fra landbrugsarealer og lossepladser.  

 

Forvaltningen anbefaler, at projektet godkendes og der samlet afsættes 373.085 kr. til projektet over de næste 4 år.

Sagsfremstilling

Der er 26 partnere fra 5 lande, som deltager i projektet - kaldet: Projekt TopSoils. Projektet arbejder over de næste tre og et halvt år med at undersøge grundvandsforholdene og forberede samfundet på klimaforandringer.

 

Fremover forventes der at komme stigende nedbørsmængder og kraftigere regnskyl, som både kan forårsage oversvømmelser, give øget udvaskning af forurenende stoffer til vandmiljøet og forværre situationen omkring højtliggende grundvand i byområder.

 

Projektet, der har et samlet budget på 7,3 mio. Euro, omfatter 26 partnere fra Tyskland, Holland, Belgien, England og Danmark og kortlægning i 16 områder, heraf 4 i Danmark.

De danske partnere er Region Midtjylland, Region Syddanmark, Institut for Geoscience ved Aarhus Universitet, De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS), Horsens Kommune og Herning Kommune.

 

Målet med undersøgelserne i Herning Kommune er, at belyse konsekvenser for grundvandspejlet ved en kombination af kloakseparering og stigende nedbørsmængder om vinteren med Sunds By, som pilotområde. Situationen i Nørholmvej-området i Herning ligner meget situationen i Sunds, og derfor kan projektet forhåbentlig bidrage med at pege på løsninger i begge områder. Ligeledes er målet at finde evt. løsningsforslag til at løse problemerne med det stigende grundvandsspejl. Dette kunne f.eks. være ved at inddrage vandforbrugende lokale erhvervsvirksomheder. Løsningsforslagene kan dermed vise sig at være til fordel for både private med oversvømmede kældre og for erhverv.

 

Med den gældende lovgivning, har Herning Vand eller Herning Kommune hverken et ansvar for konsekvenserne af en udført kloak separering eller for de efterfølgende konsekvenser som f.eks. et stigende grundvandsspejl. Der er heller ingen ansvarsudpegning i forhold til et stigende grundvandsspejl, som følge af klimaforandringerne. Disse elementer vil være en naturlig del af arbejdet med projektet. I Holland har man arbejdet med denne problemstilling i mange år, og det vil derfor være oplagt at opsøge ny viden der. 

Økonomi

Der gives 50 % støtte fra EU til projektet. Herning Kommunes betaling til projektet sker gennem de timer, der bruges på at deltage.

I beregningerne er der brugt en Eurokurs på 7,46 kr.

Det anslås, at Herning Kommunes udgift til projektet udgør 100.000 Euro/746.170 kr. Herning Kommune vil efterfølgende modtage 50.000 Euro/373.085 kr. i støtte fra EU. 

 

Fordelingen af Herning Kommunes andel af udgifter/indtægter i løbet af projektperioden 2016-2019:

 

2016

2017

2018

2019

I alt 2016-2019

Projektets udgift

223.851

186.543

186.543

149.234

746.170

Indtægt fra EU

-111.926

-93.271

-93.271

-74.617

-373.085

Herning Kommunes samlede udgift

111.926

93.271

93.271

74.617

373.085

 

Af de 50.000 Euro kan de 30.000 Euro bruges til f.eks. rådgiverbistand.

 

Herning Vand vil deltage aktivt i både møder og studieture i det omfang det vil være relevant. Herning Vand kan ikke deltage direkte i finansieringen af projektet, men har mulighed for og ønsker at tilføre projektet viden i form af det eksisterende måleprogram i Sunds og nye undersøgelser, som vil være relevante i forhold til den igangværende separering i Sunds.

 

Forvaltningen anbefaler at Herning Kommunes bidrag til projektet primært sker i form af egne timer, der hidtil har været brug i blandt andet Green Cities samarbejdet.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at udvalget godkender Herning Kommunes deltagelse i Topsoils projektet

 

at projektet søges finansieret ved omprioriteringer inden for nuværende budget.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 83.00.00-42-15 Sagsbehandler: Annika Sundberg Lauridsen  

Orientering om udbud af vandløbsvedligeholdelsen 2016-2019

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Charlotte Højbjerre, Erik Skibsted

Sagsresume

Forvaltningen har haft vedligeholdelsen af de offentlige vandløb i Herning Kommune i EU-udbud. Resultatet af tilbudsevalueringen blev, at tre entreprenører fik tildelt opgaven.

 

Sagsfremstilling

Udbuddet omfattede vedligeholdelse af de offentlige vandløb i Herning Kommune i perioden 2016-2019 herunder:

 

  • maskinel og manuel grødeskæring af vandløb
  • træbeskæring langs vandløb
  • gennemgang af vandløb for væltede træer m.v.
  • tømning af sandfang

 

En nærmere beskrivelse af opgavens omfang m.m. fremgår af udbudsmaterialets afsnit "Arbejdsbeskrivelse" (se bilag).

 

Vedligeholdelsesarbejdet blev udbudt i 10 delaftaler (delaftale A-J). Tilbudsgiverne har haft mulighed for at byde på en, flere eller alle delaftaler, så også mindre entreprenørfirmaer kunne byde på opgaven.

 

I alt seks entreprenører har budt på en eller flere af delaftalerne i udbudsmaterialet. Kontrakten blev tildelt de entreprenører, der afgav det økonomisk mest fordelagtige tilbud ud fra en helhedsvurdering af kriterierne: Økonomi, kvalitet og miljø. Resultatet af tilbudsevalueringen blev, at følgende entreprenørfirmaer fik tildelt opgaven:

 

  • Jysk Naturpleje (delaftale A, E og J)
  • HedeDanmark (delaftale B, G og H)
  • Laursen Group A/S (delaftale C, D, F og I)

 

Den samlede tilbudssum ifbm. udbud af vandløbsvedligeholdelsen 2016-2019 blev 2.999.329 kr. årligt mod 2.964.000 kr. årligt fra det tidligere udbud af vandløbsvedligeholdelsen.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til orientering.

Beslutning

Sagen taget til orientering.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-560-06 Sagsbehandler: Anders Røhr Lauritzen  

Orientering om møde i Grønt Råd

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted

Sagsresume

Der er afholdt møde i Grønt Råd den 31. marts 2016.

 

Forvaltningen anbefaler, at referatet tages til orientering.

Sagsfremstilling

Der var 6 hovedpunkter på dagsordenen:

 

·         Helhedsplan for Søby Brunkulslejer

·         Nyt til Kommuneplanen – Bynær skov

·         Usædvanlige hegn i landskabet vs. Krondyr

·         Status på Vandområdeplaner

·         Naturindsatsen 2015 – Grønt Regnskab for Natur og Grønne Områder

·         Friluftslivsstrategi – vedtaget og hvad så nu?

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at referatet fra Grønt Råds møde den 31. marts 2016 tages til orientering.

Beslutning

Sagen taget til orientering.

Bilag

 

Sagsnr.: 06.02.03-P20-13-14 Sagsbehandler: Erik Skibsted  

Orientering om landbrugspakkens betydning for kommunen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

  x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Lene Kimø, Erik Skibsted, Thomas Gad, Daniel Lindvig, Lotta Sandsgaard

Sagsresume

Forelæggelse af foreløbig vurdering af landbrugspakkens betydning for kommunen.

 

Forvaltningen anbefaler, at sagen tages til orientering.

Sagsfremstilling

 

Kommunerne har en central rolle i forhold til miljøregulering af landbruget. Det sker gennem kommunernes myndighedsbehandling, implementering af bl.a. vandområdeplaner, indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse med videre.

 

Regeringen indgik den 22. december 2015 en aftale med et flertal i Folketinget om en Fødevare- og landbrugspakke. Med aftalen er regeringen og aftaleparterne enige om at gennemføre et paradigmeskift for miljøreguleringen af landbruget, som i fremtiden skal være målrettet og baseret på en vurdering af lokale behov, så der sættes ind, hvor der er brug for det. Forvaltningen redegør her i overordnede træk for Fødevare- og landbrugspakkens betydning for kommunen.

 

Status for Herning Kommunes indsats fra den første vandplan, fremgik af pkt. 70 på Teknik- og Miljøudvalgsmødet den 30. marts 2015. Status på 2. vandplan er, at planen oprindeligt skulle offentliggøres den 23. december 2015, men blev udskudt som følge af, at den daværende miljø- og fødevareminister ville sikre et opdateret fagligt grundlag for vandområdeplanerne. Meldingen i forbindelsen med udskydelsen af vandområdeplanerne var, at disse ville blive offentliggjort i første halvdel af 2016.

 

Randzoneloven blev ophævet i januar 2016. De obligatoriske 9 meter dykningsfrie randzoner er ophævet og bliver nu et frivilligt virkemiddel. Derudover arbejdes der med at implementere alternative virkemidler, som vådområder, minivådområder og skovrejsning. Princippet er at erstatte den generelle miljøregulering med en målrettet miljøregulering, som skal differentiere miljøindsatserne på landsplan, så indsatserne koncentreres der, hvor behovet er størst.

 

Der er igangsat et arbejde, som skal revurdere det faglige grundlag for udpegningen af miljømål for de små vandløb. Udbyttet af dette arbejde skal efterfølgende behandles i vandrådene, og forventes at medføre en reducering af miljømålsatte små vandløb. Dette arbejde forventes færdigt i 2017, og i den mellemliggende periode er nuværende miljømål for de små vandløb fortsat gældende.

 

I Fødevare- og landbrugspakken kommer der en ny husdyrregulering, der vil være fuldt udbygget i 2021. Med pakken gennemføres et grundlæggende paradigmeskifte i reguleringen af landbruget. I dag er der samme krav til landmanden uanset om deres marker grænser op til sårbar fjord eller er langt fra nærmeste sårbare kystvandområde. Fremtidens miljøregulering skal være målrettet, den skal være baseret på en vurdering af det lokale behov for indsats og herunder adskilles reguleringen af staldanlæg og markarealer.

 

Princippet er målrettede indsatser og målrettet regulering. Reguleringen af staldanlæg og markarealer er i dag koblet sammen i en konkret husdyrgodkendelse. Med de nye regler vil miljøgodkendelser fra forventeligt medio 2017 udelukkende omfatte anlægget, reguleret som det tilladte maksimale produktionsareal (antal stipladser).

 

Hovedprincipperne er, at udvaskningsadgangen differentieres geografisk i forhold til målet for kvælstoftilstanden i de enkelte kystvande. For vores område forventes det at betyde mindre reguleringstryk eller samme niveau. Den enkelte bedrift tildeles en udvaskningsadgang i vandmiljøet, opgjort som kilo kvælstof, der maksimalt må udvaskes pr. ha areal.  

 

Derudover forventes harmonikravet i 2017 at blive udlignet i forhold til EU, så f.eks. kravet vedrørende slagtesvin stiger fra 1,4 dyreenheder pr. ha til 1,7 dyreenheder pr. ha. Harmonikravet fastsætter krav om, hvor stort et areal der skal anvendes når husdyrgødning fra en given husdyrproduktion udbringes.

 

Den nye husdyrregulering forventes at få følgende betydning for kommunens sagsbehandling af husdyrbrug: Arealdelen skal ud at miljøgodkendelserne, således godkendelserne kun omfatter staldanlæg. Der kan også blive tale om færre landbrug, der skal have en miljøgodkendelse til staldanlæg, hvis der indføres en anmeldelseslignende ordning. Det fremgår ikke af pakken, hvordan arealdelen tænkes reguleret, eller om opgaven fortsat vil høre til i kommunen. Lovgivningsarbejdet der skal laves for at implementere landbrugspakken vil præcisere hvor opgaverne placeres.

 

Med landbrugspakken vil man for at understøtte den nødvendige strukturudvikling af akvakulturen (dambrugserhvervet) afsætte en kvælstofpulje der kan tilføres dambrug der som minimum har en ressourceeffektivitet på niveau med såkaldte modeldambrug. Disse er kendetegnet ved at være reguleret på baggrund af anlæggets udledninger og har en udpræget anvendelse af miljøteknologi.

 

En kvælstofpulje til dambrugserhvervet vil kunne betyde, at kommunen vil modtage flere ansøgninger om ombygning af eksisterende traditionelle dambrug til modeldambrug.

 

Kommunen har som myndighed en forpligtelse til at sikre grundvandsbeskyttelsen. De områder som staten har udpeget som særligt sårbare for grundvandet, er kommunen forpligtet til at lave indsatsplaner for. Det betyder, at det efter konkret vurdering, kan blive nødvendigt at stille særlige krav til de lodsejere som udnytter arealerne erhvervsmæssigt inden for de sårbare områder.

 

Som en konsekvens heraf, kan lodsejere i særlige situationer kræve erstatning, hvis lovmæssige grænseværdier ikke gør det muligt for dem at udnytte arealerne på en hensigtsmæssig måde.

Vandforsyningen og deres forbrugere vil pålægges udgifterne for evt. erstatning.

 

Landbrugspakken får ikke betydning for vandindvindingen i øvrigt i kommunen. Vandområdeplanen har derimod betydning for vandindvindingen. Når vandområdeplanen er endeligt godkendt vil administrationsgrundlaget for vandindvindingen blive revideret, så det er i tråd med planen.

 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til orientering.

Beslutning

Sagen taget til orientering.

 

Sagsnr.: 07.04.00-A00-1-12 Sagsbehandler: Gitte Østergaard  

Høring af strategiforslag for det fælleskommunale affaldsselskab Energnist I/S

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Birger Strandby Ernst

Sagsresume

I samarbejde med ejerkommunerne har Energnist I/S udarbejdet et strategiforslag for det fælleskommunale affaldsselskab Energnist I/S. Strategiforslaget er godkendt af bestyrelsen for Energnist I/S, og er nu sendt i høring hos ejerkommunerne. Høringsperioden afsluttes med udgangen af maj 2016.

 

Forvaltningen anbefaler, at strategiforslaget godkendes.

 

Sagsfremstilling

Herning Kommune er sammen med 15 andre kommuner interessenter i Energnist I/S. Energnist I/S blev stiftet den 1. januar 2015, som resultat af fusionen af TAS I/S og L90. Selskabet ejer 2 affaldsforbrændingsanlæg beliggende i henholdsvis Kolding og Esbjerg.

 

Strategiprocessen for Energnist I/S blev igangsat af selskabets bestyrelse den 29. januar 2015, og fulgt op af en temadag den 27. maj 2015, hvor en række fagspecialister gav en bred orientering om udfordringer og muligheder i affaldsbranchen og forbrændingssektoren de kommende år. I temadagen deltog både politikere og embedsfolk fra ejerkommunerne og selskabet, og hensigten var, at etablere et fælles fundament for det videre strategiarbejde.

 

Bestyrelsen for Energnist I/S godkendte den 23. februar 2016 forslag til strategi for Energnist I/S. Forslaget er vedlagt som bilag til dagsordenen.

 

Forud for det forslag, der nu foreligger, har pågået et arbejde, hvor såvel bestyrelsen, teknisk råd (ejerkommunernes direktørgruppe) og faggruppen (ejerkommunernes affaldsansvarlige) ad flere omgange har behandlet forslag til selskabets mission, visioner og strategier. Formålet har været at sikre en forankring af Energnist I/S' strategi hos de enkelte ejerkommuner.

 

Nærværende høring har således også til formål at give ejerkommunerne mulighed for at komme med bemærkninger forud for bestyrelsens endelige behandling og fastlæggelse af strategien. Høringsperioden forventes afsluttet med udgangen af maj 2016.

 

Formål for Energnist I/S fremgår af selskabets vedtægter og danner grundlaget for den overordnede mission for selskabet, der er foreslået formuleret som følgende:

 

Energnist skal, med fokus på miljø og økonomi, sikre ejerne en tilstrækkelig forbrændingskapacitet, internt som eksternt.

 

I forhold til formulering af missionen er det relevant at bemærke, at der åbnes mulighed for, at Energnist I/S tilvejebringer den tilstrækkelige forbrændingskapacitet enten ved at indgå kontrakter med andre forbrændingsanlæg, eller ved selv at etablere kapacitet. Pt. sikrer Energnist I/S den tilstrækkelige kapacitet ved at udbyde ca. 80.000 – 90.000 årston ud af en samlet årsmængde på ca. 450.000 ton. Denne mængde inkluderer dog ca. 35.000 ton fra ikke ejerkommuner, mængder der bortfalder med udgangen af 2017.

 

 De overordnede visioner for Energnist I/S er defineret som følgende:

 

1.        At kunne være selvforsynet med kapacitet, herunder at sikre en høj

forsyningssikkerhed via egen og/eller ekstern kapacitet under

hensynstagen til pris og miljø.

 

2.        At medvirke til indfrielse af ejernes miljømål via dialog med ejerne om

eksempelvis yderligere kvalitetssikring og sortering af modtaget affald.

 

3.        At være en aktiv spiller i det landspolitiske arbejde med affaldsforbræn-

ding.

 

Med vision nr. 1 understreges igen vigtigheden af, at Energnist I/S skal levere forsyningssikkerhed for så vidt angår forbrænding af det affald, som ejerne anviser til selskabet.

 

Den formulerede strategi i forhold til vision 1 er bl.a. baseret på Miljøstyrelsens fremskrivninger af affaldsmængderne samt prognoser for udvikling i forbrændingskapaciteterne i Danmark. Til trods for Miljøstyrelsens Ressourceplan og de heri definerede initiativer og målsætninger, forventer Miljøstyrelsen en svag stigning i affaldsmængderne til forbrænding i perioden frem mod 2030. I forhold til prognosen for forbrændingskapacitet har Miljøstyrelsen arbejdet med 2 modeller, hvor enten al nuværende kapacitet løbende fornyes eller kapacitet nedlukkes, når anlægget er 30 år gammelt. Sammenholdes disse prognoser med Energnist I/S' kapacitetsbehov, kan forsyningssikkerheden blive udfordret hen omkring 2023-2024, afhængig af, hvordan de øvrige forbrændingsanlægsejere vælger at kapacitetstilpasse.

 

Prognoser og fremskrivninger danner grundlaget for formulering af strategien i forhold til vision nr. 1:

 

Perioden 2016 – 2022

Linje 2 i Kolding levetidsforlænges til udgang 2022 forudsat indgåelse af ny/nye varmeafsætningsaftaler med TreFor og/eller TVIS (alder på linje 2 i 2022: 28 år).

 

Overskydende mængder udbydes (årligt ca. 50.000 ton).

 

 

 

Senest med udgangen af 2018 skal kommunerne godkende en plan for sikring af den fremtidige forsyningssikkerhed. Energnist skal senest med udgangen af 2017 have planen klar til kommunal behandling. I denne forbindelse skal indgå en afklaring af selskabets opland (eventuelt nye interessenter).

 

Perioden 2023 - 2030

Planen fastlægges i 2018 omfattende bl.a.:

- Kapacitetsplan fra 2023 og frem

- Plan for levetidsforlængelse af Esbjerg og linje 5 i Kolding

 

Det er væsentligt at bemærke, at ejerkommunerne i høj grad vil blive involveret forud for fastlæggelse af planen for, hvordan Energnist I/S skal sikre den fremtidige nødvendige forbrændingskapacitet. Med den skitserede tidsplan vil det forventeligt også være muligt at tilpasse planerne i forhold til en mulig omlægning af rammevilkårene for forbrændingsanlæggene. Der har således i en årrække været forlydende om en eller anden form for mere konkurrenceudsættelse i forbrændingssektoren og forventningen er, at nærmere udmeldinger herom kommer snart.

 

I forhold til vision nr. 2 er foreslået følgende strategi:

 

Perioden 2016 - 2017

Behov for og krav til yderligere sortering af modtaget affald afklares inden 2018. Dette sker bl.a. ved involvering af relevante myndigheder, ejerkommunerne og under hensyntagen til gældende affaldsplaner.

 

Alle ejerkommunerne i Energnist I/S arbejder med en række initiativer, som skal løfte genanvendelsen af affald fra husholdninger og erhverv. Energnist I/S kan medvirke til at understøtte dette ved f.eks. at give yderligere feedback omkring leveret affald eller foretage mere forsortering eller kvalitetssikring af modtaget affald. Derudover vil ændringer i f.eks. brændværdi i det leverede affald have betydning for planlægning af forbrændingskapacitet. Det bemærkes, at der er lagt op til et samarbejde med ejerkommunerne og øvrige relevante myndigheder.

 

Vision nr. 3 tager bl.a. sit udgangspunkt i, at Energnist I/S er et af landets absolut største affaldsselskaber og kan og bør være aktive i forhold til at arbejde for gunstige betingelser for affaldsforbrænding med henblik på at sikre ejerkommunerne sikker afsætning og fornuftig økonomi heri. Strategien i forhold til vision nr. 3 er formuleret som følgende:

 

Perioden 2016 - 2017

Energnist I/S bestyrelsesmedlemmer er i indeværende valgperiode repræsenteret i bl.a. følgende relevante organisationer:

 

Dansk Affaldsforening

Dansk Fjernvarme

KL

 

I 2016-2017 skal der arbejdes med Energnist I/S' overordnede holdninger i forhold til rammerne for affaldsforbrænding i Danmark. Det skal sikres, at Energnist I/S på udvalgte områder taler med én stemme med henblik på størst mulig gennemslagskraft.

 

I strateginotatet er nævnt en række områder, hvor Energnist I/S ser det hensigtsmæssigt at rette fokus. Det drejer sig bl.a. om sektorens organisering, afgiftsforhold, CO2-kvoteordning og import/eksport af forbrændingsegnet affald.

 

Samlet lægger strategiforslaget fra Energnist I/S i høj grad op til, at selskabet, sammen med bl.a. ejerkommunerne, bruger de næste 2 år på at klarlægge rammer og planer for selskabets fremtidige kapacitetstilpasninger.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at strategiforslaget for det fælleskommunale affaldsselskab Energnist I/S godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 07.00.01-P15-1-14 Sagsbehandler: Gitte Østergaard  

Godkendelse af forslag til tids- og procesplan for implementering af affaldshåndteringsplan 2015-2024

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Birger Strandby Ernst, Bjarne Kallesø

Sagsresume

Forvaltningen har udarbejdet et forslag til en tids- og procesplan, for implementering af initiativer i affaldshåndteringsplan 2015-2024.

 

Med denne plan tages der ikke stilling til de enkelte projekter. Der er alene tale om en oversigt der viser, hvornår de enkelte sager behandles og hvornår udvalget kan forvente at skulle tage stilling til indhold, økonomi mv. i de enkelte projekter.

 

Forvaltningen anbefaler, at forslag til tids- og procesplan for implementering af affaldshåndteringsplan 2015-2024 godkendes. 

Sagsfremstilling

I forlængelse af, at Herning Kommunes affaldshåndteringsplan blev vedtaget i december 2015, fremlægges en tids- og procesplan over de initiativer, der indgår i planen.

 

Den forholdsmæssige lange tidsplan skyldes, at både forsøgsordninger og udbudsforretninger er omfattende - både teknisk og ressourcemæssigt.

 

Beslutnings- (politisk) og implementeringsfase (forvaltningen):

 

Maj 2016

Teknik- og Miljøudvalgsmøde

Forslag til tids- og procesplan 

November/december 2016 

Studietur for Teknik- og Miljøudvalget

Efterår 2016

Udarbejdelse af masterplan for Nederkærgård 

Jan.-feb. 2017

Teknik- og Miljøudvalgsmøde

Forslag til masterplan for opgradering af Nederkærgård

Økonomi- og Erhvervsudvalgsmøde

Byrådsmøde 

Forår 2017

Opgradering af Nederkærgård sendes i udbud 

Sommer 2017

Teknik- og Miljøudvalgsmøde

Endelig godkendelse af opgradering på Nederkærgård

Økonomi- og Erhvervsudvalgsmøde

Byrådsmøde   

2017-2018

Opgradering af Nederkærgård udføres

Forventes færdig i sommeren 2018 

2017

Planlægning og igangsætning af forsøgsordning med emballagespand i et afgrænset byområde.

Forsøget skal køres i samarbejde med nuværende renovatør (Meldgaard) og andre aktører indenfor affaldsbehandling 

2017

Opsamling på forsøg med emballagespand

Opsamling på forsøg med sortering af tørre fraktioner ved hjælp af robotteknologi 

Forår 2018

Udarbejde forslag til politisk behandling 

Forår 2018

Teknik- og Miljøudvalgsmøde

Fastlæggelse af serviceniveau vedrørende ordning for indsamling af emballage ved husstandene. Herunder også forslag til beholdertype. Inddrage erfaringer fra forsøgsordning (i 2017) og projekt med robotteknologi (i samarbejde med AFLD,NOMI4S og Renosyd)

Økonomi- og Erhvervsudvalgsmøde

Byrådsmøde 

Forår 2018

Udarbejde beholderudbud

Udarbejde udbud af dagrenovationsordning

Offentliggørelse af udbud før sommeren 2018

(Gennemføres i samarbejde med indkøbsafdelingen) 

Efterår 2018

Teknik- og Miljøudvalgsmøde

Orientering vedrørende ny renovatør og beholderleverandør 

Efterår 2018 /

start 2019

Kontrakt med beholderleverandør

Kontrakt med ny renovatør

(6-8 md før kontraktstart)

Forår 2019

Planlægge implementering af beholder til emballage  

Forår 2019

Afsætningsaftaler på nye fraktioner (AFLD) 

1/7- 2019

Kontraktstart med ny renovatør

Ny emballagespand indføres evt. etapevis 

Sommer 2019

Tilrette regulativ for husholdningsaffald i forhold til ny indsamling  

Sommer 2019

Teknik- og Miljøudvalgsmøde

Godkendelse af regulativ for husholdningsaffald 

 

Økonomi

Der tages først stilling til de enkelte projekters økonomi ved den politiske behandling af hvert projekt. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at forslag til tids- og procesplan for implementering af affaldshåndteringsplan 2015-2024 godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P19-56-12 Sagsbehandler: Anja Plykker  

Børglumvej 26, Tjørring - Lovliggørelse af opført carport

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj 

Sagsresume

Sagen omhandler fysisk lovliggørelse (nedtagning) af del af en carport på ejendommen Børglumvej 26, Tjørring. Carporten er opført ud over byggelinje mod vej. Som konsekvens af normal påbudsprocedure skal sagen nu overdrages til politimæssig opfølgning.

 

Ejers advokat har på den baggrund anmodet om at få sagen behandlet af Teknik- og Miljøudvalget. Se bilag.

 

Forvaltningen anbefaler, at den ønskede dispensation til lovliggørelse af carporten ikke imødekommes, og at det ulovlige forhold overdrages til politimæssig opfølgning.

Sagsfremstilling

I området St. Lundgård Vej, Børglumvej, Spøttrupvej og Frijsenborgvej fik kommunen i 2012 en anonym henvendelse om flere formodede ulovlige byggerier i området. Forvaltningen valgte at gennemgå området og fandt 3 byggerier, der er opført ulovligt iht. gældende lokalplan for området - Byplanvedtægt nr. 21. Byggerierne er opført ud over byggelinjen mod vej.

 

Området er et ældre parcelhuskvarter fra starten af 70'erne, hvor byggelinjen ellers er opretholdt og stadig opretholdes.

Forvaltningen valgte derfor at henstille til de 3 grundejere, at lovliggøre deres byggerier ved fjernelse af den del af bygningerne, der var anbragt uden for byggelinjen. 2 af sagerne er løst ved at grundejerne har fjernet den del af deres bygninger, der var placeret ude i det byggelinjebelagte område.

Den sidste sag, Børglumvej 26, er endnu ikke afsluttet, og der er en privatretslig tvist mellem den aktuelle ejer (køber) og daværende ejer (sælger), som har opført det ulovlige forhold.

 

Der er i 2002 meddelt tilladelse til carport, hvor tegningerne angiver "min. afstand til skel 2,5 m". Carporten er efterfølgende opført i en afstand af ca. 0,7 m fra skel mod vej.

I den aktuelle sag skrev forvaltningen en henstilling til ejendommens ejere. De valgte, på baggrund af henstillingen, at klage til Statsforvaltningen, som videresendte klagen til rette klageinstans, Natur- og Miljøklagenævnet. Sagen blev her afvist, da der ikke var truffet kommunal afgørelse i sagen.

 

Herefter behandlede forvaltningen en ansøgning om dispensation og meddelte afslag på den ønskede dispensation med klagevejledning. Herefter påklagede ejeren denne afgørelse til Natur- og Miljøklagenævnet, som i sin afgørelse gav kommunen medhold i, at carporten er ulovligt opført.

 

Forvaltningen sendte en ny henstilling om lovliggørelse ved ændring af carporten. Efterfølgende har forvaltningen afholdt møder med ejerne af ejendommen og med de tidligere ejere (som opførte carporten).

 

I efteråret 2015 udstedte kommunen påbud om lovliggørelse. De nuværende ejere har hen over vinteren kørt en syn- og skønssag mod sælger. Efter anmodning fra de nuværende ejere, har forvaltningen udsat en politianmeldelse af det ulovlige forhold, for at afvente den privatretlige sag mellem køber og sælger. Forvaltningen kender ikke udfaldet af denne sag, og den har ikke betydning for kommunens behandling af sagen. Forvaltningen har alligevel givet ejerne nogle måneder til at afklare forholdet. Sagen står nu for en politianmeldelse, og forvaltningen har herefter modtaget en skrivelse fra de nuværende ejeres advokat, Kaare Kristensen. Skrivelsen er stilet til Teknik- og Miljøudvalget, med anmodning om politisk behandling af sagen.

 

Byplanvedtægt 21 dækker hele området fra Frijsenborgvej og Egeløkkevej i syd til Liselundvej på østsiden og Vildbjergvej på vestsiden af Holstebrovej mod nord. Forvaltningen har derfor som sammenligningsgrundlag for de lovliggørelsessager, der er behandlet, valgt at koncentrere sig om området, som udgør det aktuelle villakvarter, nemlig vestsiden af Holstebrovej fra Frijsenborgvej i syd til Vesterholmvej i nord. I dette område er der ikke givet dispensationer til overskridelse af byggelinjen. De 3 sager, der er fundet, er så vidt forvaltningen har kendskab til, de eneste i området, der har overskredet byggelinjen. Hvoraf de 2 nu er lovliggjort på nuværende tidspunkt.

 

Vurdering:

Kommunen vurderer, at man ved meddelelse af dispensation til bibeholdelse af den ulovligt opførte carport, mister retten til at fastholde den byggelinje, som er fastholdt i området siden kvarteret opstod i starten af 1970'erne. Der er 2 andre grundejere i området, som allerede har efterkommet kommunens henstilling om lovliggørelse ved fjernelse af deres ulovligt opførte bygninger. Kommunen bør således fastholde, at carporten lovliggøres ved ændring/reduktion til overholdelse af byggelinjen på 2,5 m fra skel mod vej.

 

Forvaltningen har den opfattelse, at ansvaret for det ulovlige forhold må afklares ved privat søgsmål mellem køber og sælger.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at den ønskede dispensation til lovliggørelse af carporten uden for byplanvedtægtens 2,5 m byggelinje ikke imødekommes, og at det ulovlige forhold som konsekvens af igangværende påbudsprocedure overdrages til politimæssig opfølgning.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 02.34.02-P19-289-16 Sagsbehandler: Casper Laursen  

Knudsvej 10-12, Herning - Dispensation til midlertidig indkvartering af flygtninge

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

Der er modtaget ansøgning om indretning af modtagecenter for flygtninge på ejendommen Knudsvej 10-12, Herning. Ejendommen anvendes p.t. til foreningsformål.

 

Forvaltningen anbefaler, med henvisning til de særlige muligheder for at fravige planlovens anvendelsesbestemmelser, at der dispenseres til midlertidig opholdssted til nyankomne flygtninge, jf. integrationslovens § 12, stk. 6, på ejendommen.

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesudvalget har på møde den 16. marts 2016 besluttet, at ejendommen Knudsvej 10-12 skal anvendes til midlertidig flygtningeindkvartering, såfremt myndighedsgodkendelse kan opnås. Knudsvej 12 står pt. tom - har tidligere huset Billedskolen. Knudsvej 10 anvendes pt. af Herning Husflid, som fraflytter lokalerne i efteråret 2017.

 

Det ansøgte kræver dispensation fra planlovens anvendelsesbestemmelser. Ejendommen er omfattet af kommuneplanramme 12.R7 og udlagt til rekreativt område. Af rammebestemmelserne fremgår det, at arealet, på grund af dets nære beliggenhed ved motorvejen, skal anvendes til offentligt grønt område. I området kan etableres ikke støjfølsomme anvendelser, som f.eks. klub- og foreningsaktiviteter, busterminal, garager og oplagring. Aktiviteter må ikke støjmæssigt eller visuelt være til gene for Holtbjerg områdets boliger.

 

For arealer i byzone, hvor der ikke er en lokalplan eller en plan m.v. opretholdt efter planlovens § 68, stk. 2, kan kommunalbestyrelsen uden tilvejebringelse af en lokalplan efter planlovens § 13, stk. 2, meddele tilladelse til ændret anvendelse af eksisterende bebyggelse og til bygge- eller anlægsarbejder med henblik på etablering af midlertidige opholdssteder til nyankomne flygtninge, jf. integrationslovens § 12, stk. 6.

 

Dispensationer til etablering af midlertidige opholdssteder til nyankomne flygtninge skal være tidsbegrænset og kan højst gives med en varighed på 5 år fra meddelelsen. Dette vil fremgå af tilladelserne når de behandles.

 

Ansøgningen er sendt i naboorientering den 5. april 2016 og eventuelle bemærkninger vil foreligge til udvalgsmødet.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der dispenseres fra planlovens anvendelsesbestemmelser til indretning af midlertidig opholdssted til flygtninge, på ejendommen Knudsvej 10-12, Herning, for en periode på 5 år, med henvisning til planlovens særlige kap. 2e, § 5u og med baggrund i integrationslovens § 12,stk 6.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.05.00-P00-66-15 Sagsbehandler: Erik Skibsted  

Orientering om Natur- og Miljøklagenævnsafgørelse og politianmeldelse

 

Sagsnr.: 09.13.01-P19-27-15 Sagsbehandler: Hans Eghøj  

Hjemtagelse af opgave

 

Sagsnr.: 09.17.60-K08-56-15 Sagsbehandler: Kirsten Marie Brødbæk  

Orientering om politianmeldelse for overtrædelse af husdyrgødningsbekendtgørelsen

 

Sagsnr.: 00.22.04-P35-1-13 Sagsbehandler: Lotte Vinter  

Meddelelser