Dagsordener og referater

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 25. november 2013
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.32.10-P19-1-12 Sagsbehandler: Jan Märcher  

Anlægsregnskab for diverse udstykningsområder

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
     x
   x 
    x

 

Øvrige sagsbehandlere: Inge Voer Laursen, Karin Skov-Aggerholm

Sagsresume

Anlægsregnskaber for nedenstående udstykningsområder kan nu afsluttes.

 

Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskaberne godkendes.

Sagsfremstilling

Alle grunde i de nævnte udstykningsområder er solgt med undtagelse af en grund, hvortil der ikke er aktuelle forventninger til salg. I forbindelse med salg af denne grund bogføres indtægten under ubestemte formål.

 

I enkelte udstykningsområder resterer der enkelte udgifter til færdiggørelsesarbejder. Disse udgifter afholdes under ubestemte formål. Udgifterne til færdiggørelse forventes at kunne finansieres ved salgsindtægterne ved en endnu ikke solgt grund. 


Der forelægges regnskab for følgende udstykningsområder:

 

[image]

 

 Der har været nettoudgifter på i alt 7.686.513 kr. for ovenstående udstykningsområder.


I resultatet indgår overførsel af kommunalt ejede arealer til udstykningsområdet. Den
medtagede værdi er det overførte areals grundværdi.

 

Hvis et anlæg, for hvilket der er opnået momsrefusion, inden for en periode af 5 år sælges, skal den refunderede købsmoms tilbagebetales til momsrefusionsordningen. Tilbagebetalingen for ovenstående udstykninger er således sket i takt med salget af grundene og arealerne.

Tilbagebetalingen udgør i alt 3.313.385 kr.

 

Regnskabsresultatet inkl. momstilbagebetaling viser således samlet nettoudgifter
på 10.999.898 kr. 

 

Det skal bemærkes, at der ikke i ovenstående er en sammenstilling af regnskabsresultatet med givne anlægsbevillinger. Dette skyldes, at bevillingerne historisk ikke har været givet til konkrete udstykningsområder, men som puljebeløb dækkende flere udstykninger. Fra 2011 og frem bliver bevillingerne givet til de konkrete udstykningsområder.

 

 

I det følgende er der en kort forklaring til de enkelte udstykningsregnskaber.
 
002012 Skibbildvænget (Påbegyndt 1984)
Boligudstykning af 13 parcelhusgrunde. Nettoudgiften tilskrives dårlige jordbundsforhold.
 
002023 Ørre Byvej, Ørre (Påbegyndt 1981)
Boligudstykning for 8 parcelhusgrunde. De sidste 3 grunde blev solgt i 2010 i forbindelse med udbud uden mindstepris på en række grunde, som havde været til salg i mere end 20 år, jvf. punkt 141 på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 20. april 2009. De tre grunde blev solgt samlet for 34.318 kr. under den oprindeligt udbudte pris.
 
002027 Rosenholmvej, Tjørring (Påbegyndt 1987)
Boligudstykning for 64 parceller. Nettoudgiften skyldes primært afledte følgeudgifter omfattende forlægning af Østerbyvej, anlæg af Bytoftens forlængelse (nu Gilmosevej) fra Holstebrovej til rundkørsel ved Gl. Løvbakkevej samt anlæg af offentlige grønne områder øst for Rosenholmkvarteret. Der er på Byrådets møde den 28. august 2001 pkt. 211 angivet en bevilling til afholdte følgeudgifter på 6,85 mio. kr.

 

Desuden har der været merudgifter til museumsundersøgelser, da der blev gjort mange arkæologiske fund i området. På Byrådets møde den 28. august 2001 pkt. 211 blev det afsatte beløb til arkæologiske undersøgelse angivet til 350.000 kr., og det samlede forbrug i henhold til regnskabet er 2,061 mio. kr., dvs. et merforbrug på 1,711 mio. kr.

  
002029 Linåvej, Sunds (Påbegyndt 1988)
Boligområdet til parcelhuse og tæt-lav bebyggelse.
 
002045 Hybenvej og Hybenvænget, Vildbjerg (Påbegyndt ca. 1995)
Boligområde for 37 parcelhuse.
 
002054 Møllegården, Kibæk (Påbegyndt 2004)
Boligudstykning bestående af 36 parcelhusgrunde samt mindre område med tæt lav bebyggelse, hvor der er 10 boligenheder. Nettoindtægten skyldes, at stamvejen til området er finansieret over tidligere etaper på Møllegården.
 
002058 Åparken, Sdr. Felding (Påbegyndt før 1992)
Boligudstykning bestående af 27 parcelhusgrunde, hvoraf en ikke er solgt. Forventet udgift ved salg 5.000 kr.
 
003002 Damgaardsvej/Hvidelvej, Herning (Påbegyndt 1985)
Del af erhvervsområde i det sydvestlige Herning. Da udstykningen er påbegyndt medio 1980 har det ikke været muligt at finde bilag, som kan forklare nettoudgiften på sagen.
 
003006 Nystedvej, Herning (Påbegyndt 1986)
Del af erhvervsområde ved Vesterholmvej i det nordlige Herning. Da udstykningen er påbegyndt medio 1980 har det ikke været muligt at finde bilag, som kan forklare nettoindtægten på sagen.

 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at anlægsregnskaberne godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 05.14.07-G01-2-13 Sagsbehandler: Frank Hyldgaard  

Digitale skilte og informationstavler

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 X
 X
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Kaare Hjorth, Mette Wraa Nielsen, Per Thorsager

Sagsresume

På Byrådets møde 14. maj 2013 pkt. 187 blev det besluttet, at opsætte testskilt på Viborgvej i en prøveperiode på 6 måneder.
 
Testskiltet på Viborgvej har nu fungeret siden ultimo august, og forvaltningen har kun fået positive tilbagemeldinger på skiltet.
 
Der skal nu tages stilling til, om der skal etableres permanente digitale skilte ved indfaldsveje og på Banegården.
 
Forvaltningen anbefaler, at der opsættes digitale skilte ved 6 indfaldsveje til Herning og 1 på banegårdspladsen.

Sagsfremstilling

Der blev opsat et testskilt i august, og tilbagemeldingerne fra de 2 første driftsmåneder har været positive, både fra borgere og annoncører.


Udformningen og skiltets størrelse er ikke prøvet før i Danmark, men på dette punkt har der også været positive bemærkninger. Ligeledes har udformningen af ben, ramme og farve også kun fået positive bemærkninger.


Omfanget af annoncer svarer godt til de budgetterede indtægter, og efter udsendelse af salgsmaterialet til de potentielle kunder, har bestillinger på annoncering været fornuftig.


 Hvis det besluttes at opsætte flere skilte, foreslår forvaltningen følgende placeringer:

 • Banegårdspladsen, der er en vigtig indgangsport til Herning - her er der pr. år 3-4 mio. rejsende.

 

De 6 indfaldsveje, hvor der passerer flest biler:

 • Viborgvej (placering af testskilt)

 • Silkeborgvej ved Golfvej

 • Dronningens Boulevard mellem rundkørsel ved Godsbanevej og Sjællandsgade

 • Dronningens Boulevard mellem Ringkøbingvej og Messevej

 • Holstebrovej/Tjørring Hovedgade

 • Vardevej mellem Kaj Zartows Vej og motorvejsrampen

 
Forvaltningen vurderer, at skiltningen på banegårdspladsen og ved indfaldsvejene vil give borgere og besøgende god information om begivenheder, events m.v. i Herning Kommune, og forvaltningen anbefaler derfor, at der opsættes 6 digitale skilte ved de udpegede indfaldsveje og 1 digitalt skilt på banegårdspladsen.
 
Skiltene produceres med den nyeste teknologi indenfor LED belysning, hvilket er strømbesparende. Desuden vil skiltene være slukket i tidsrummet kl. 23.00 - 06.00.

Økonomi

De økonomiske nøgletal for 6 digitale skilte ved indfaldsvejene og 1 digitalt skilt på banegårdspladsen er følgende:

 

Etableringsomkostninger på ca. 155.000 kr. finansieres fra SO 15, Kultur, Aktiviteter i Herning Midtby, konto 364 13 025-02.


Leje + drift pr. år : 500.000 kr.

Anslåede indtægter: 250.000 kr.
Nettoudgift 250.000 kr. 
Herning Kommunes anslåede årlige nettodriftsudgift på 250.000 kr. finansieres fra SO 09, Trafik, konsessionskontrakten på byinventar.


Udgiftsposterne er budgetteret ud fra indhentede tilbud. Leverancen skal i EU-udbud, såfremt det besluttes at investere i de digitale skilte.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der opsættes 6 digitale skilte ved de udpegede indfaldsveje og 1 digitalt skilt på banegårdspladsen,

 

at etableringsomkostninger på 155.000 kr. finansieres fra SO 15, Kultur, Aktiviteter i Herning Midtby, konto 364 13 025-02,

 

at nettodriftsudgiften på 250.000 kr. finansieres fra SO 09, Trafik, konsessionskontrakten på byinventar.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 05.01.00-P19-3-11 Sagsbehandler: Kim Bredgaard Grarup  

Orientering: Vesterholmvejs forlængelse - Overtaksationskommissionsafgørelse vedr. Bassumgårdsvej 11

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen, Pia Colstrup

Sagsresume

Overtaksationskommisionen stadfæster taksationskommissionens dom således at der ikke skal udbetales erstatning for forringelse af ejendomsværdi.

 

Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

I forbindelse med ekspropriationen til Vesterholmvejs forlængelse, ønskede ejeren af ejendommen Bassumgårdsvej 11 at blive medtaget i ekspropriationen, på trods af at ejendommen ikke direkte var berørt af linjeføringen. Herning Kommune afviste at give erstatning for nærhed af Vesterholmvejs forlængelse ved åstedsforretningen.


Denne afgørelse blev af ejeren påklaget til taksationskommissionen som også fastslog at der ikke skulle betales erstatning for nærhed af vejen.

Denne afgørelse blev herefter påklaget til overtaksationskommisionen som stadfæster taksationskommissionens dom, dog skal der udbetales 15.000 kr. til ejeren for rådgivningsbistand.

 

Økonomi

Udbetalingen af de 15.000 kr. er sket, og beløbet er finansieret fra Serviceområde 09 Trafik, sted nr. 222037 Vesterholmvejs forlængelse.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at orienteringen taget til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 05.01.00-G01-4-13 Sagsbehandler: Kim Bredgaard Grarup  

Anlægsbevilling for fordelingsvej omkring det nye regionshospital i Gødstrup

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen og Pia Colstrup

Sagsresume

Der anmodes om en anlægsindtægtsbevilling på 6 mio. kr. samt tilsvarende rådighedsbeløb til udgifter til etablering af en ca. 1,2 km lang kommunal fordelingsvej omkring det nye hospital.

 

Det er aftalt at projektet medfinansieres af Region Midtjylland med 6 mio. kr.

 
Forvaltningen anbefaler, at der meddeles anlægsindtægtsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 6 mio. kr. og at der til anlægsudgifter afsættes rådighedsbeløb på hhv. 4 mio. kr. i 2015 og 2 mio. kr. i 2016.

Sagsfremstilling

Herning Kommune har i samarbejde med regionen udarbejdet nedenstående plan for en ny kommunal fordelingsvej omkring det nye hospital i Gødstrup. Fordelingsvejen bliver hovedadgangsvej til hospitalet og togstationen.

 

Det er aftalt at regionen medfinansierer den del af vejprojektet som er vist med rødt med 6 mio. kr. Den øvrige del af fordelingsvejen og stationsforpladsen finansieres af Herning Kommune.


 

[image]

Økonomi

Der anmodes om en anlægsindtægtsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb til medfinansiering fra Region Midtjylland på 6 mio. kr. i 2014. Indtægten medfinansierer udgifter til projektet, hvortil der afsættes rådighedsbeløb på hhv. 4 mio. kr. i 2015 og 2 mio. kr. i 2016.

 

Der er på investeringsoversigten på Serviceområde 09 Trafik sted nr. 222030 Regionshospital Vest - Infrastruktur herudover afsat 4,317 mio. kr. i 2015 og 6,116 mio. kr. i 2016 til fordelingsvejen og stationsforplads.

 

Der er således afsat rådighedsbeløb til udgifter i 2015-2016 på i alt 16,433 mio. kr. Der vil senere blive fremsendt særskilt sag med anmodning om frigivelse af rådighedsbeløbene.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der meddeles anlægsindtægtsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 6 mio. kr. i 2014 til Serviceområde 09 Trafik, nyt stednr. arbejder for fremmed regning ved Regionshospital i Gødstrup,

 

at der afsættes rådighedsbeløb på henholdsvis 4 mio. kr. i 2015 og 2 mio. kr. i 2016 til anlægsudgifter på Serviceområde 09 Trafik, nyt stednr. arbejder for fremmed regning ved Regionshospital i Gødstrup.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 05.01.00-P19-3-11 Sagsbehandler: Kim Bredgaard Grarup  

Anlægsbevilling for Vesterholmvejs forlængelse

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen og Pia Colstrup

Sagsresume

Der anmodes om frigivelse af anlægsudgiftsbevilling på 30,815 mio. kr. til Vesterholmvejs forlængelse frem til det nye regionshospital i Gødstrup.

 

Forvaltningen anbefaler, at beløbet frigives.

Sagsfremstilling

Med henblik på at skabe vejadgang direkte mellem Herning og det nye regionshospital i Gødstrup anlægges en forlængelse af Vesterholmvej som tilsluttes den ny vestlige motorvej omkring Herning.

Økonomi

På investeringsoversigten er der på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 222037 Vesterholmvejs forlængelse afsat rådighedsbeløb på henholdsvis 19 mio. kr. i 2012, 37,598 mio. kr. i 2013, 30,815 mio. kr. i 2014 og 0,564 mio. kr. i 2016. Rådighedsbeløbene for 2012 og 2013 på i alt 56,598 mio. kr. er frigivet. 
 
Der anmodes om frigivelse af anlægsudgiftsbevilling på 30,815 mio. kr. til følgende arbejder i 2014: 

 • Anlæg af bro over banen

 • Anlæg af vejen

 

Den samlede anlægsudgiftsbevilling til vejprojektet udgør herefter 87,413 mio. kr.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 30.815.000 kr. til Serviceområde 09 Trafik, sted nr. 222037 – Vesterholmvejs forlængelse,

 

at udgiften på 30.815.000 kr. finansieres af det under samme serviceområde og sted nr. i 2014 til formålet afsatte rådighedsbeløb.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 05.00.00-G00-9-12 Sagsbehandler: Keld Bruun Hansen  

Åvænget / Silkeborgvej 128, Herning - Påklage af Taksationskommissionens afgørelse om erstatning i f.m. opklassificering af privat vej til offentlig vej

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Steen Dahl Petersen, Tommy Jonassen

Sagsresume

I forbindelse med realisering af lokalplan nr. 12.E16.1 er et stykke privat vej i forlængelse af Åvænget opklassificeret til offentlig vej.

  

Taksationskommissionen har afgjort, at Herning Kommune skal betale 180.000 kr. + moms i erstatning for vejarealet. 

 

Forvaltningen anbefaler, at afgørelsen påklages til Overtaksationskommissionen da opklassificeringen bør ske uden erstatning til lodsejer.

Sagsfremstilling

I forbindelse med realisering af lokalplan nr. 12.E16.1 er et stykke privat vej på 569 m2 i forlængelse af Åvænget opklassificeret til offentlig vej.
 
Sagen har tidligere været behandlet i Teknik- og Miljøudvalget den 21. maj 2013, pkt. 129 - Åvænget / Silkeborgvej 128, Herning - Opklassificering af privat vej til offentlig vej.  
Det besluttedes at overdrage erstatningsspørgsmålet til Taksationskommissionen, idet der ikke kunne opnås enighed mellem kommunen og lodsejer.

 

Lodsejer forlangte 180.000 kr. plus moms i erstatning, svarende til det beløb lodsejer angiver at have haft som anlægsomkostning på vejen.

 

Forvaltningen vurderede, at erstatningen skulle udgøre 0 kr., idet kommunen, hvis vejen havde været offentlig ved lodsejers køb af arealet, kunne have pålignet lodsejer et vejbidrag svarende til anlægsomkostningen.

 

Lodsejer har således ikke efter forvaltningens vurdering lidt et tab ved opgraderingen, snarere tværtimod, idet lodsejer efter vejens opgradering ikke længere selv har omkostninger til vedligehold eller drift af vejen.

 

Taksationskommissionen har nu afgjort, at Herning Kommune skal betale 180.000 kr. + moms i erstatning for vejarealet. 

 

Der skal efter Taksationskommissionens afgørelse ikke betales for anlægsomkostningerne. Kommissionen begrunder dette med argumentationen herover om vejbidrag.

 

Kommissionen mener dog, at udnyttelsesgraden på lodsejers øvrige areal bliver mindre på grund af opgraderingen. Denne gene kan efter kommissionens vurdering passende erstattes med 180.000 kr. + moms.

 

Det er administrationens vurdering, at erstatningen skal være 0 kr./m2, da arealet i forvejen anvendes til vejformål. Det er eneste adgang til ejendommen og arealet kan ikke anvendes til andet formål.

 

Det kan oplyses, at da Herning Kommune i 2006 udbød arealet vejen er placeret på, blev de 26.000 m2 udbudt til en mindstepris på 900.000 kr., svarende til ca. 35 kr./m2. Vejarealet på 569 m2 ville således have kostet knap 20.000 kr. i 2006.

 

Selv med udviklingen i jordpris siden 2006 synes en erstatning på 180.000 kr. plus moms således at være helt urimelig.

 

Sagen ér af administrationen indbragt for Overtaksationskommissionen for at overholde klagefristen. Såfremt sagen ikke ønskes indbragt, vil den blive trukket tilbage.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at den af forvaltningen indbragte klage over Taksationskommissionens afgørelse til Overtaksationskommissionen opretholdes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 05.01.00-P19-3-10 Sagsbehandler: Ole Behrmann  

Anlægsregnskab for ombygning af p-plads ved Hammerum Hovedgade og Palle Fløes Vej

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Jonna Sørensen, Pia Colstrup

Sagsresume

Der er udarbejdet anlægsregnskab for ombygning af p-plads ved Hammerum Hovedgade og Palle Fløes Vej.

 

Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

Der foreligger anlægsregnskab for stednr. 223093 Ombygning af P-plads ved Hammerum Hovedgade og Palle Fløes Vej. Byrådet har den 24. august 2010, pkt. 256 bevilget 650.000 kr. i udgift og 650.000 kr. i indtægt til renovering af Palle Fløes vejs parkeringsplads. Pladsen er nu færdigetableret med nye parkeringspladser og ny belysning samtidig med opførelse af ny Fakta supermarked på pladsen.

 

Stednr.
Anlæg
Bevilling kr.
Forbrug kr.
Forskel kr.
223093
Ombygning af p-plads ved Hammerum Hovedgade og Palle Fløes Vej
U   650.000
I   - 650.000
         
U    794.749
I   -  712.405
U   -144.749
I    -   62.405   
N  -   82.344

 

Merudgiften skyldes hovedsageligt ekstra udgifter til asfaltopretning på grund af opstået niveauforskel mellem parkeringspladsen og det nye Fakta supermarked.

 

Idet bruttoudgifterne er under 2 mio. kr. aflægges regnskabet alene for Teknik- og Miljøudvalget.

 

Anlægsregnskabet vil blive optaget i Herning Kommunes årsregnskab og godkendt sammen med det samlede årsregnskab for 2013.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 27.00.00-G01-105-03 Sagsbehandler: Ole Behrmann  

Anlægsbevilling til byomdannelsesprojekt Thrigesvej i Herning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup, Jonna Sørensen

Sagsresume

Der anmodes om en anlægsudgiftsbevilling på 2.028.000 kr. til ombygning af Thrigesvej etape III og del af Grøndahlsvej.

 

Forvaltningen anbefaler, at der meddeles anlægsudgiftsbevilling.

Sagsfremstilling

Projektet er etape III i omdannelsen af Thrigesvej-området fra et nedslidt industriområde til et attraktivt boligområde. Byomdannelsesprojektet startede i 2002 og etape II blev udført i 2009 og 2010.

Etape III omfatter sidste del af Thrigesvej mod Grøndahlsvej samt påbegyndelse af ombygning af den vestlige del af Grøndahlsvej.

 

De på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb på henholdsvis 1.000.000 kr. og 1.028.000 kr. til projektet ønskes frigivet.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på i alt 2.028.000 kr. i 2013 til Serviceområde 09 Trafik stednr. 222088, Byomdannelsesprojekt Thrigesvej,

 

at udgiften finansieres af det på samme stednr. afsatte rådighedsbeløb på henholdsvis 1.000.000 kr. og 1.028.000 kr., i alt 2.028.000 kr.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 05.01.00-P19-12-11 Sagsbehandler: Rasmus Bartholdy Jensen  

Anlægsbevilling til Herning Cykler

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 X
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen, Pia Colstrup, Jonna Sørensen

Sagsresume

På Byrådets møde den 21. juni 2011, pkt. 185 blev delprojekterne samt finansieringen under "Cykling som daglig transportmiddel", Herning Cykler fase I, godkendt. Projektet er en del af statens Cykelpuljemidler hvori Transportministeriet finansierer 40% af udgifterne. 

 
Forvaltningen anbefaler, at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 3.653.000 kr. til færdiggørelse af projekterne.

Sagsfremstilling

Projekterne under Herning Cykler fase I omfatter bl.a. Interaktiv cykelhandlingsplan (www.herningcykler.dk), Firmacykelordning, Stianlæg -  Dalgasgade, Feldborg, Snejbjerg samt forbedring af cykelforhold ved tre skoler.

 

De samlede anlægsudgifter udgør 10,27 mio. kr. og staten støtter med 4,108 mio. kr. i alt. Herning Kommunes andel er 6,162 mio. kr.

 

På investeringsoversigten er der på serviceområde 09 Trafik, stednr. 222061 overført 3.653.000 kr. fra 2012 til projektet "Cykling som dagligt transportmiddel". Beløbet ønskes frigivet.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 3.653.000 kr. i 2013 til serviceområde 09 trafik, stednr. 222061 - Cykling som daglig transportmiddel,

 

at anlægsudgiften finansieres af det på samme stednr. afsatte rådighedsbeløb på 3.653.000 kr.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 13.05.00-G00-1-14 Sagsbehandler: Edith Blynning  

Omlægning af bybuskørsel til Koloritten

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 x
 x
 x 

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen, Martin Skøtt 

Sagsresume

Dagcenter Koloritten flytter til nye omgivelser til foråret 2014, og der er brug for en servicebus, der kører ind på Markedspladsen med stoppested tæt ved det nye center.

 

Forvaltningen anbefaler en omlægning af Servicebus S9, så den fremover kører en sløjfe ind på Markedspladsen.

Sagsfremstilling

Kolorittens nuværende beliggenhed i Nørregade betyder, at en del brugere bor i så kort afstand, at de kan gå til centeret.

 

Når Koloritten flytter fra Nørregade til Markedspladsen, er der en del svage brugere, som ikke er i stand til at bruge faciliteterne, uden der sikres en busforbindelse hertil.

 

Der foreslås følgende omlægning:

Servicebus S9 omlægges, så den kører ad Gullestrupvej i stedet for Brændgårdvej. Den kører en sløjfe via Markedspladsen med indkørsel ved pølsevognen og udkørsel til Danasvej. Herefter til sygehuset og videre på normal rute.

 

Servicebussen kører i dagtimerne alle hverdage til Koloritten på ca. minuttal 40.

Forslaget er drøftet og godkendt af Kolorittens leder og medarbejdere.

Omlægningen af S9 er driftsmæssig udgiftsneutral.

 

Brændgårdvej sløjfes for at skaffe tid i køreplanen til at køre ad Markedspladsen.

Behovet for at køre med en servicebus på Brændgårdvej er blevet mindre efter DGI er åbnet, og behovet bliver yderligere mindre, når biblioteket flytter til midtbyen.

Brændgårdvej er betjent med almindelige bybusser 3 gange i timen i dagtimerne på hverdage.

 

For at Koloritten kan serviceres med busdrift, skal Markedspladsen altid være farbar og udkørslen til Danasvej garanteres.

Økonomi

Omkostningen til at forstærke kørevejen på Markedspladsen og sikre udkørslen til Danasvej beløber sig til ca. 175.000 kr., som en engangsudgift.

Forvaltningen anbefaler engangsudgiften finansieres af serviceområde 09, Kollektiv trafik.

 

Sagen sendes til orientering i Social- og Sundshedsudvalget.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at udvalget godkender forslaget til omlægning af Servicebuslinje 9, så den kan servicere Koloritten fra Markedspladsen.

 

at udgiften på ca. 175.000 kr. til forbedring af kørevejen på markedspladsen finansieres af serviceområde 09, Kollektiv trafik.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 13.05.00-G00-1-14 Sagsbehandler: Edith Blynning  

Buskørsel til Fuglsang Sø Centret

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen

 

Sagsresume

Det nye pleje - og aktivitetscenter, Fuglsang Sø Centret, åbner til august 2014.

Der er udarbejdet 4 forskellige forslag til fremtidig busbetjening af centret.

 

Forvaltningen anbefaler, at busbetjeningen af Fuglsang Sø Centret i en overgangsperiode skal ske via rute 150. Der indarbejdes en mindre justering af ruten, således bussen fra august 2014 kører ind ad Fuglsang Alle og vender på p-pladsen ved torvet på Fuglsang Næs.

Sagsfremstilling

I forbindelse med at det nye plejehjem og aktivitetscenter Fuglsang Sø Centret åbner til august 2014, er der et ønske om, at der tilbydes brugere, besøgende og andre mulighed for, at benytte kollektiv trafik til området.

 

Det er ikke muligt at skønne, hvor mange kunder, der eventuelt vil være til en bus til Fuglsang Sø området.

 

I dag kører der en lokal rute 150 (Herning - Vildbjerg) forbi på Vesterholmvej med stoppesteder i begge sider af vejen. Ruten køres med en almindelig "rutebil" - en højgulvsbus.

 

Midttrafik er gået i gang med planlægningen af de kommende ændringer til køreplanen, der skal træde i kraft 29. juni 2014.Køreplanerne lægges ud til offentlig høring i januar 2014.


De eventuelle ændringer som Herning Kommune ønsker skal indgå i den kommende køreplan, skal derfor besluttes og meddeles Midttrafik  nu.
Efter høringen må der ikke ske væsentlige ændringer, der forringer køreplanen i forhold til det udsendte materiale.

 

Forvaltningen har udarbejdet 4 forskellige forslag til busbetjeningen af Fuglsang Sø Centret:

1.
Lokalrute 150 med holdeplads på Vesterholmvej
2.
Lokalrute 150 med kørsel ind ad Fuglsang Alle og vende på p-pladsen ved torvet på Fuglsang Næs.
3.
En omlægning af Servicebuslinje 8A Tjørring med kørsel ind ad Fuglsang Alle og vende på p-pladsen ved torvet på Fuglsans Næs.
4.
Indsættelse af ny bybus, der kan servicere pleje- og aktivitetscentret og desuden køre øvrige nødvendige dubleringskørsler.

1. Lokalrute 150 med holdeplads på Vesterholmvej

Der skal ikke ske ændringer i køreplanen, og det er udgiftsneutralt.

 

2. Lokalrute 150 med kørsel ind ad Fuglsang Alle og vende på p-pladsen ved torvet på Fuglsang Næs

Alle afgange på hverdage mellem klokken ca. 9 til ca.17 vil køre ind i området. Det vil blive 8 ture i hver retning, hvor der er beregnet 3 minutter pr. tur.

Kørsel til området morgen og eftermiddag ud over de 8 foreslåede ture samt i weekender vil stadig kunne ske med rute 150 med af/påstigning på Vesterholmvej.

 

Omlægningen vil kunne benyttes af buskunder fra "Gl Tjørring": Østerbyvej, Stenhøjen, Højgårdvej, Tjørring Hovedgade og Knuthenborgvej (gangafstand til stoppestedet på Rosenholmvej) samt buskunder fra Herning midtby.

 

Ekstra omkostning for denne udvidelse vil være ca. 88.000 kr. pr. år.

 

Der er fra entreprenøren og Midttrafik foreslået at nedlægge de 2 aften afgange på rute 150, da der stort set ikke er kunder på disse. Det drejer sig om afgang fra Vildbjerg kl. 21.46 (i Herning kl. 22.16), og afgang fra Herning kl. 22.16 (i Vildbjerg kl. 22.47).

 

Besparelse ved nedlægning af aftenkørsel har Midttrafik udregnet til ca. 130.000 kr. Det vil kunne finansiere den udvidede kørsel ind i området, som derved bliver udgiftsneutral.

 

3. En omlægning af Servicebuslinje 8A Tjørring

Servicebus S8 Tjørring tilgodeser i dag Herning Midtby, sygehuset, Brorsonsvej (aktivcenter), Ydunsvej og Kongeåvej, hele Tjørring herunder også området "Gl Tjørring": Østerbyvej, Stenhøjen, Højgårdvej, Tjørring Hovedgade og det nuværende Tjørring aktivcenter samt Kollektivcentret og Bytoften.

 

Ved en omlægning af denne rute vil det koste en reduktion andre steder på ruten, svarende til den ekstra tid det tager at køre til Fuglsang Sø.

 

Omlægningen er teknisk mulig ved at køre fra den ordinære rute ved Knuthenborgvej/Vesterholmvej ud ad Vesterholmvej til Fuglsang Sø, ad Fuglsang Alle og vende på p-pladsen ved torvet på Fuglsang Næs og derefter retur til Rosenholmvej, Gilmosevej til Bytoften, hvor den er tilbage på ordinær rute igen.

 

Omlægningen vil kunne benyttes af kunder fra Ydunsvej, Kongeåvej, Wedellsborgvej og Knuthenborgvej samt Rosenholmvej (gangafstand til stoppestedet på Knuthenborgvej).

 

Konsekvensen for de daglige kunder/brugere i "Gl. Tjørring" er, at de vil opleve en nedgang i antallet af daglige afgange. Bybusbetjeningen vil gå fra de nuværende 2 afgange i timen til 1 afgang i timen. Da det er servicebussen, der omlægges, vil der således ikke være bybusbetjening af en servicebus i "Gl. Tjørring". Bybusbetjeningen vil kun ske med den normale bybus, som også har en anden linjeføring.

 

Servicebussen i "Gl. Tjørring" benyttes dagligt af 10 - 12 buskunder.

 

En omlægning af S8 i Tjørring er udgiftsneutral.

 

4. Indsættelse af ny bybus, der kan servicere pleje- og aktivitetscentret og desuden køre øvrige nødvendige dubleringskørsler

Der kan indsættes en ekstra bybus og oprettes en ny bybuslinje, som kan betjene Fuglsang Sø området.

Denne buslinje kan aflaste andre linjer i Herning midtby, og kan også køre en nødvendig dubleringskørsel på linje 5B til Birk, en ekstraudgift på 180.000 kr. om året.

 

Omkostningen til indsættelse af en ekstra kontraktbus har Midttrafik udregnet til ca. 600.000 kr. og hertil kommer det antal køreplantimer, der er nødvendig. Midttrafik har skønnet kørsel mellem kl. 9 - 17 på hverdage, hvilket vil give en omkostning på ca. 800.000 kr. I alt vil en ny linje med ny kontraktbus brutto koste ca.1,4 kr.

 

En del af finansieringen kan findes ved reduktion på rute 150 (ca. 130.000) kr.), omlægning af dubleringskørsel (ca. 180.000 kr.) samt en ekstra indtægt i bussen. I alt kan nettoudgiften til en ny kontraktbus med køreplan til Fuglsang Sø Centret skønnes til ca. 900.000 kr.

 

Vælges denne model forelægges en ny sag for udvalget for at finde finansiering.

 

Kommende justering af bybusnettet

Der skal inden for de næste 2 år ske en ny planlægning af bybusnettet, grundet den nødvendige kørsel til det ny sygehus i Gødstrup. Køreplanerne skal være klar til april 2017.

 

De grundlæggende omlægninger skal skitseres og økonomiberegnes i 2014.

Den økonomiske ramme skal være politisk godkendt i forbindelse med budgetforhandlingerne i 2015, så den endelige køreplan kan udformes i 2016. Der kan forventes flere høringsrunder samt borgerinddragelse hertil.

 

I den kommende bybusomlægning i Herning, skal der blandt andet ses på omlægning af hele Servicebusnettet. Dette skal ske i tæt samarbejde med ældrerådet, handicaprådet og de enkelte aktivitetscentre.

 

Forvaltningen anbefaler derfor, at busbetjeningen af Fuglsang Sø centret, i en overgangsperiode på ca. 2 år, skal ske via en omlægning af rute 150, svarende til forslag 2.

 

Sagen sendes til orientering i Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at busbetjeningen af det kommende pleje- og aktivitetscenter Fuglsang Sø Centret skal, i en overgangsperiode på ca. 2 år, ske via den nuværende lokalrute 150 med kørsel ind ad Fuglsang Alle og vende på p-pladsen ved torvet på Fuglsang Næs

 

at de ekstra omkostninger ved omlægning af lokalrute 150 på ca. 88.000 kr. pr. år finansieres ved at nedlægge 2 aften afgange på rute 150. Besparelsen er beregnet til ca. 130.000 kr. pr. år.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

I den kommende bybusomlægning, som skal planlægges indenfor de næste 2 år, skal en servicebus til Fuglsang Sø Centret prioriteres.

 

Forvaltningen undersøger muligheden for, at der i overgangsperioden på de 2 år kan indsættes lavgulvsbus eller servicebus på rute 150. 

 

Sagsnr.: 13.05.00-G00-10-10 Sagsbehandler: Edith Blynning  

Orientering: Ikast-Brande Kommunes ønske om bybus mellem Ikast og HI Park

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 X
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen

Sagsresume

Midttrafik har sammen med Ikast Brande Kommune vurderet mulighederne for en bedre kollektiv trafik mellem Ikast og HI Park, og fremsender ønske om, at Herning Kommune godkender, at der kører en lokal bus fra Ikast Brande Kommune ind i Herning Kommune. Der er administrativt fremsendt godkendelse af projektet til Midttrafik.

 

Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Med baggrund i udbygningen af HI Park, har Midttrafik fået henvendelser gående på at forbedre forbindelserne fra Silkeborg/Århus til HI Park.

En løsning kan være, at Ikast Brande Kommune indsætter og betaler en ny bybuslinje i Ikast, som kører ud til HI Park via N O Hansens Vej.

Desuden skal der opsættes 2 stoppestedsskilte i HI Park, dette skal udføres af Herning Kommune.

 

Kørslen vil være omkostningsfri for Herning Kommune.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at  orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 13.06.02-G10-56-10 Sagsbehandler: Tommy Jonassen  

Anlægsregnskab for støttehelle på Godsbanevej

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Jonna Sørensen, Pia Colstrup

Sagsresume

Der er udarbejdet anlægsregnskab for etablering af trafiksikre forhold for buspassagerer ved det nye togbusstoppested på Godsbanevej.

 

Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

Der foreligger anlægsregnskab for stednr. 223090, Støttehelle på Godsbanevej.

Byrådet bevilgede på møde d. 14. december 2010, pkt. 397, 50.000 kr. til projektet som en afledt anlægsudgift i forbindelse med salg af den offentlige parkeringsplads syd for banegården ved Godsbanevej, som hidtil var blevet anvendt som togbusstoppested i forbindelse med sporarbejder.

 

Togbusstoppestedet på parkeringspladsen er erstattet af et nyt stoppested på Godsbanevej og i den forbindelse er der etableret trafiksikre forhold i form af steler, afstribning og perron.

 

Stednr.
Anlæg
Bevilling kr.
Forbrug kr.
Forskel kr.
223090
Støttehelle på Godsbanevej
50.000
58.187
-8.187

Merforbruget skyldes dårlige jordbundsforhold.

 

Idet bruttoudgifterne er under 2 mio. kr. aflægges regnskabet alene for Teknik- og Miljøudvalget.

 

Anlægsregnskabet vil blive optaget i Herning Kommunes årsregnskab og godkendt sammen med det samlede årsregnskab for 2013.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 82.09.01-G01-2-13 Sagsbehandler: Anders Bech Rasmussen  

Anlægsregnskab for energisparepulje 2002-2011

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Jonna Sørensen, Pia Colstrup

Sagsresume

Der er udarbejdet anlægsregnskab for energisparepulje for årene 2002-2011.

 

Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

Der foreligger anlægsregnskab for stednr. 013096, Energisparepulje 2002-2011.

Byrådet gav på møde d. 18. december 2001, pkt. 353 en bevilling på 8.200.000 kr. til at oprette en energisparepulje for årene 2002 til 2011. På møde d. 22. juni 2009, pkt. 170 blev bevillingen reduceret med 145.000 kr. ifm. renoveringsarbejde i Herning Svømmehal. Anlægsudgiftsbevillingen udgør herefter 8.055.000 kr.

 

Beløbet er anvendt til energibesparelser i kommunale institutioner herunder:

Konvertering af oliefyr til fjernvarme, frekvensregulering af ventilation, belysnings med dagslysstyring i svømmehal, konvertering af calofære anlæg til radiatoranlæg på skoler, udskiftning af hvidevarer på mange institutioner samt Co2-styring af ventilation i p-kælder på Banegårdspladsen.

 

I alt har projektet givet en anslået besparelse på 500.000 kWh el, 1.625 m3 vand og 671.000 kWh varme, svarende til 915.309 kr./år i energipriser 2005-niveau.

 

Stednr.
Anlæg
Bevilling kr.
Forbrug kr.
Forskel kr.
013096
Energisparepulje 2002-2011
8.055.000
8.256.064
-201.064

 

Idet bruttoudgifterne er over 2 mio. kr. fremsendes anlægsregnskabet med tilhørende bemærkninger til særskilt godkendelse i Byrådet.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 82.09.01-G01-1-13 Sagsbehandler: Anders Bech Rasmussen  

Anlægsregnskab for energistyring i kommunale bygninger

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Jonna Sørensen, Pia Colstrup

Sagsresume

Der er udarbejdet anlægsregnskab for energiteknisk gennemgang af 5 skoler for at forbedre fjernvarmeafkølingen.

 

Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

Der foreligger anlægsregnskab for stednr. 013085, Energistyringer. I forbindelse med overførsel af budgetmidler fra 2011 til 2012, jf. byrådsbeslutning af 8. maj 2012, pkt. 129, blev der fra Serviceområde 03 Kommunale ejendomme, drift overført 475.000 kr. til anlæg i 2012 til etablering af ny energistyring i flere af kommunens bygninger.

 

Der er foretaget energiteknisk gennemgang af 5 skoler. For at forbedre fjernvarmeafkølingen er der foretaget forbedringer og udbedret fejl på det tekniske udstyr.

 

 

Stednr.
Anlæg
Bevilling kr.
Forbrug kr.
Forskel kr.
013085
Energistyringer
475.000
484.258
-9.258

 

I det bruttoudgifterne er under 2 mio. kr. aflægges regnskabet alene for Teknik- og Miljøudvalget.

 

Anlægsregnskabet vil blive optaget i Herning Kommunes årsregnskab og godkendt sammen med det samlede årsregnskab for 2013.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 82.07.00-P19-1-11 Sagsbehandler: Vibeke Tolderlund  

Anlægsregnskab for bygningsrenoveringer 2012

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Jonna Sørensen, Pia Colstrup

Sagsresume

Der er udarbejdet anlægsregnskab for bygningsrenoveringer i 2012.

 

Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

Der foreligger anlægsregnskab for stednr. 011081, Bygningsrenoveringer 2012. Byrådet bevilgede den 20. november 2012, pkt. 307, 357.000 kr. til udskiftning af vinduer, fuger og malerarbejde på ejendommen beliggende Wedellsborgvej 8, Tjørring samt til udskiftning af elevatorstyring i udlejningsejendommen H C Ørsteds vej 22 B og C.

Ovennævnte arbejder er nu gennemført.

 

Stednr.
Anlæg
Bevilling kr.
Forbrug kr.
Forskel kr.
011081
Bygningsrenoveringer 2012
357.000
358.140
-1.140

 

Idet bruttoudgifterne er under 2 mio. kr. aflægges regnskabet alene for Teknik- og Miljøudvalget.

 

Anlægsregnskabet vil blive optaget i Herning Kommunes årsregnskab og godkendt sammen med det samlede årsregnskab for 2013.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 82.07.00-P19-1-13 Sagsbehandler: Kirsten Andersen  

Anlægsbevilling til diverse bygningsrenoveringer i 2013

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup, Vibeke Tolderlund, Jonna Sørensen

Sagsresume

Frigivelse af anlægsudgiftsbevilling til diverse bygningsrenoveringer i 2013.

 

Forvaltningen anbefaler, at der meddeles anlægsudgiftsbevilling og rådighedsbeløb til bygningsrenoveringer.

Sagsfremstilling

Anlægsbevillingen anvendes til renovering af følgende ejendomme: 

[image]

Beløbene er cirka priser og mindre variationer kan forekomme mellem opgaverne. Af prioriteringsmæssige årsager kan enkelte projekter udgå, således at den samlede budgetramme på 362.000 kr. overholdes.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 362.000 kr. i 2013 til Serviceområde 03 Kommunale ejendomme, nyt stednr., Bygningsrenoveringer 2013,

 

at udgiften på 362.000 kr. finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på Serviceområde 03 Kommunale ejendomme, sted nr. 011099, Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder i 2013.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-616-07 Sagsbehandler: Kirsten Andersen  

Tranholmvej 4, Vildbjerg. Brugsaftale med Vildbjerg Cup

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 X
 X
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Birgit Bækgaard, Martin Skøtt

Sagsresume

Vildbjerg Cup ønsker at indgå en brugsaftale for ejendommen Tranholmvej 4, som er en tidligere landbrugsejendom erhvervet af daværende Trehøje Kommune.

Vildbjerg Cup ønsker at benytte ejendommen til lager.

 

Forvaltningen anbefaler, at Vildbjerg Cup kan benytte ejendommen som lager under forudsætning af, at Vildbjerg Cup afholder alle udgifter til forbrug (el, vand og varme), og varetager løbende vedligehold af ejendommen, såvel stuehus som udbygninger, så den fremstår i samme stand som ved aftalens indgåelse.

Desuden nedrives 'hønsehus' og der etableres fast gulv i udbygninger.

 

Forvaltningen anbefaler endvidere, at evt. lager til Vildbjerg Cup på Sportsalle 10 flyttes til Tranholmvej 4, således kommunen kan nedrive ejendommen på Sportsallé 10, når denne engang fraflyttes af de nuværende lejere.

Sagsfremstilling

Trehøje Kommune indgik i januar 2006 en overenskomst/jordlejeaftale med Vildbjerg Sports- og Kulturcenter, som omhandler diverse arealer, som anvendes til idrætsanlæg. Af aftalen fremgår, at bygningerne på ejendommen Tranholmvej 4 ikke er en del af overenskomsten.

 

Ved kommunesammenlægningen var ejendommen udlejet. Lejer fraflyttede i 2010.

 

Vildbjerg Sports- og Kulturcenter henvendte sig i januar 2011 med et ønske om at få brugsret til ejendommen, men meddelte i september 2011, at der ikke var et ønske om at indgå en aftale med Herning Kommune.

 

Vildbjerg Cup henvendte sig til Herning Kommune i marts 2013 med et ønske om den fremtidige brug af ejendommen til lager.

 

 

 

 

 

 

Forvaltningen anbefaler, at der laves en brugsaftale med Vildbjerg Cup på følgende vilkår:

 

 • Vildbjerg Cup afholder alle udgifter til forbrug (el, vand og varme)

 • Vildbjerg Cup varetager løbende vedligehold af ejendommen, såvel stuehus som udbygninger, så ejendommen fremstår i samme stand som ved aftalens indgåelse.

 • Vildbjerg Cup nedriver "hønsehus" og etablerer fast gulv i i udbygninger. Desuden aftales det, at evt. lager på Sportsalle 10 flyttes til Tranholmvej 4, således kommunen kan nedrive ejendommen på Sportsallé 10, når denne engang fraflyttes af de nuværende lejere.

 

Økonomi

Under serviceområde 03, Kommunale Ejendomme, er der budgetteret med en lejeindtægt på 29.000 kr. årligt. Der afholdes ligeledes udgifter på 17.154 kr. årligt fordelt på ejendomsskatter og forsikringer.

Der er ikke afsat udgiftsbudget til vedligehold af bygningen.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der laves en brugsaftale på ovennævnte vilkår.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 09.17.00-P19-70-13 Sagsbehandler: Jette Kith Skovgaard  

Merbelastning på ammoniakfølsom skov ved Fastrupvej 41, Herning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 X
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted, Lene Kimø, Kirsten Marie Brødbæk

Sagsresume

I forbindelse med ansøgning om husdyrgodkendelse på Fastrupvej 41, Herning, er en nærliggende skov beliggende cirka 60 meter fra staldbygningerne kategoriseret som ammoniakfølsom, hvor højeste tilladte merbelastning er 1 kg N/ha/år jvf. Husdyrloven.

 

Desuden fastsætter kommuneplanen, at ammoniakfølsomme skove bevares som næringsfattigt miljø med deres variation af næringsfølsomme arter.

 
Fastrupvej 41 vil merbelaste skoven med 3,5 kg N/ha/år i den nuværende ansøgning. Opfyldelse af lovens krav om 1 kg N kræver en merinvestering i miljøforbedrende tiltag, der vurderes at ligge ud over proportionalitetsprincippets grænser.
 
Forvaltningen anbefaler, at der, på grund af særlige hensyn, tillades en merbelastning på 3,5 kg N/ha/år på skoven.

Sagsfremstilling

Ammoniakfølsomme skove er hjemlet i husdyrloven, og defineres som skov, der enten er gammel (omkring 200 år), er vokset frem på gammel natur, eller indeholder arter, der fremgår af en liste over arter, der anvendes til vurdering af særligt værdifulde skove (jf. skovlovens § 25). Hvis skoven er omfattet af definitionen for ammoniakfølsom skov, stilles der krav om en maksimal merbelastning på 1 kg N/kg/ha. Loven tillader dog, at en merbelastning kan overstige 1 kg N, hvis en konkret vurdering fastslår, at skoven kan tåle en højere merbelastning. I en sådan konkret vurdering skal bl.a. indgå naturområdets naturkvalitet og det aktuelle naturområdes status i kommuneplanen. Den konkrete skov fremstår som en næringsfattig skov, og det fremgår af kommuneplanen, at ammoniakfølsomme skove bevares som næringsfattigt miljø med deres variation af næringsfølsomme arter.


Fastrupvej 41 vil merbelaste en ammoniakfølsom skov med 3,5 kg N/ha/år – altså væsentligt mere end lovens krav på 1 kg N.

 

 

 

 

 
Nedbringelse af N-meremission fra Fastrupvej 41 er af landbrugskonsulenten beregnet til at have følgende økonomiske omkostninger:

 
N-reduktion (kg N/ha/år)
Omkostninger/dyr (kr.)
Biologisk luftrenser
2,4
62
Kemisk luftrenser
2,4
57-60
Benzoesyre
0,8
10
Overdækning
0,2
65
Gylleforsuring
*)
*)
Gyllekøling
1,6
**)

*) ikke muligt, da der leveres til biogasanlæg
**) prisen er ifølge landbrugskonsulenten ikke beregnet og kræver nærmere undersøgelse
 
Det betyder, at der ikke kan opnås en N-reduktion fra anlægget, der kan opfylde lovens krav om 1 kg N/ha/år uden en væsentlig merinvestering, der ligger langt over proportionalitetsprincippets grænser (som ligger på 8 kr./slagtesvin).

Normalt vil økonomi ikke kunne anvendes som argumentation for at belaste naturen mere, end den er vurderet at kunne tåle. I dette konkrete tilfælde er den økonomiske udgift dog så væsentlig, at fastholdelse af kravet om 1 kg N/ha/år vil kunne medføre, at skoven i stedet fældes. Ammoniakfølsomme skove er ikke beskyttet mod fældning, og da denne skov ikke er fredskov, vil den kunne fældes. Det bemærkes, at det i forvaltningens vurdering har haft afgørende betydning, at skoven ikke er pålagt fredsskovspligt.

 
Fældning af skov skal dog VVM screenes. Men det er forvaltningens klare opfattelse, at en screening i dette tilfælde ikke vil lede til en VVM-undersøgelse, der vil konkludere, at skoven ikke kan fældes.
 
Dermed vil en fastholdelse af et reduktionskrav på 1 kg N/ha/år kunne betyde, at skoven fældes, hvilket vil være et større miljømæssigt tab end en merbelastning på 3,5 kg N/ha/år.

 

Derfor anbefaler forvaltningen, at der tillades en merbelastning på 3,5 kg N/ha/år.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der tillades en merbelastning på 3,5 kg N/ha/år i forbindelse med ansøgning om udvidelse af husdyrbruget, Fastrupvej 41, Herning.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 04.01.00-G00-8-09 Sagsbehandler: Cecilie Helene Rosenberg  

Anlægsregnskab for bekæmpelse af svampeangreb i Sdr. Anlæg

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Anne Kirstine Kjær og Erik Skibsted, Pia Colstrup

Sagsresume

Anlægsregnskab for bekæmpelse af svampeangreb i Sdr. Anlæg forelægges til godkendelse.

 

Projektet er gennemført efter, at plantedirektoratet i 2009 registrerede europæisk visneskimmel i rododendronhegnet, der afgrænser Sdr. Anlæg mod nord og vest. Det gennemgribende projekt i Sdr. Anlæg er gennemført for at hindre spredning af sygdommen til de danske skove.

 

Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog på mødet den 20. september 2011, pkt. 252, en anlægsbevilling på 357.000 kr. til bekæmpelse af europæisk visneskimmel, i den store rododendronbeplantning i Sdr. Anlæg i Herning.

 

Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 13. august 2012, pkt. 152, at handlingsplanen for rydning af rododendron skulle igangsættes.

 

[image]

Sdr. Anlæg efter rydning af rododendron.

Økonomi

Anlægsregnskab:

 

Sted nr.
Navn
Bevilling kr.
Regnskab kr.
Forskel kr.
020082
Sdr. Anlæg - bekæmpelse af svampeangreb
357.000
358.853
-1.853

 

I forbindelse med projektet har der været en mindre budgetoverskridelse på i alt 1.853 kr.   

 

Idet bruttoudgifterne er under 2 mio. kr. aflægges regnskabet alene for Teknik- og Miljøudvalget. Anlægsregnskabet vil blive optaget i Herning Kommunes årsregnskab og godkendes sammen med det samlede årsregnskab for 2013.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 04.01.00-G00-8-07 Sagsbehandler: Cecilie Helene Rosenberg  

Anlægsregnskab for renovering af vandbassin i Mindeparken m.m.

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted, Pia Colstrup

Sagsresume

Anlægsregnskab for renovering af vandbassin i Mindeparken fremsendes til godkendelse.

 

Forvaltningen konstaterede i foråret 2012, at vandbassinet i Mindeparkens vandhave var utæt. Der var tidligere foretaget reparationer i forhold til det samme problem og forvaltningen vurderede, at reparationer ikke længere kunne løse problemet. Det var derfor nødvendigt at anlægge et nyt bassin.

 

Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

Byrådet meddelte på mødet den 28. august 2012, pkt. 232, en bevilling på 145.000 kr., og på Byrådsmødet den 14. maj 2013, pkt. 159, blev bevilget yderligere 75.000 kr. I alt en anlægsbevilling på 220.000 kr. til omlægning af bassin i Mindeparken i Herning. I forbindelse med det nye bassin blev pumpen til vandkunsten repareret, og brostenskanten omkring bassinnet blev sat om, så vandhaven nu står intakt.

 

 

[image]

Foto fra Vandhaven – det omlagte vandbassin.

Økonomi

Anlægsregnskab:
 

Sted nr.
Navn
Bevilling kr.
Regnskab kr.
Forskel kr.
020078
Omlægning af bassin i vandhaven
220.000
220.350
-350

 

Idet bruttoudgifterne er under 2 mio. kr. aflægges regnskabet alene for Teknik- og Miljøudvalget. Anlægsregnskabet vil blive optaget i Herning Kommunes årsregnskab og godkendes sammen med det samlede årsregnskab for 2013.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 04.01.00-G00-8-11 Sagsbehandler: Anne Kirstine Kjær  

Anlægsregnskab for Vildbjerg Søpark

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted, Jan Knudsen, Pia Colstrup

Sagsresume

Anlægsregnskab for renovering af bro i Vildbjerg Søpark fremsendes til godkendelse


Forvaltningen anbefaler, at regnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

Byrådet meddelte på mødet 28. august 2012, pkt. 232, anlægsbevilling på 50.000 kr. til renovering af bro i Vildbjerg Søpark. Det er oplyst, at broen menes at være opført i 1990.
 
Projektet er nu gennemført.

Under renoveringen blev det konstateret, at det også var nødvendigt at udskifte de bærende stolper. Udgiften hertil er afholdt over driften på Serviceområde 04, Grønne områder.

Økonomi

Anlægsregnskab
 

Sted nr.
Navn
Bevilling kr.
Regnskab kr.
Forskel kr.
020077
Renovering af bro
50.000
49.500
500

 
Idet bruttoudgifterne er under 2 mio. kr. aflægges regnskabet alene for Teknik- og Miljøudvalget. Anlægsregnskabet vil blive optaget i Herning Kommunes årsregnskab og godkendes sammen med det samlede årsregnskab for 2013.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-337-11 Sagsbehandler: Cecilie Helene Rosenberg  

Anlægsregnskab for udskiftning af stråtag i Sdr. Anlæg

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted, Jørgen Troels Møller og Pia Colstrup

Sagsresume

Der fremsendes anlægsregnskab for udskiftning af stråtag på klubhus og bygning til offentlige toiletter i Sdr. Anlæg til godkendelse.
 
Herning Orienteringsklub har til huse i bygningen på Godsbanevej i Herning, der også rummer offentlige toiletter, som benyttes af brugerne af parken og legepladsen. Herning Kommune har i henhold til indgået aftale om Herning Orienteringsklubs benyttelse af bygningen forpligtelsen til den udvendige vedligeholdelse.
 
Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede på mødet den 8. maj 2012, pkt. 129, at overføre 449.000 kr., uforbrugte midler til udskiftning af stråtag på toilet- og klubhus i Sdr. Anlæg. Projektet er nu gennemført.  

[image]
Foto af bygningen med det nytækkede tag.

Økonomi

Sted nr.
Navn
Bevilling kr.
Regnskab kr.
Forskel kr.
020080
Udskiftning af stråtage i Sdr. Anlæg
449.000
387.340
 61.660

 

Mindreudgiften skyldes et billigere tilbud i forbindelse med nyt udbud.

 

Idet bruttoudgifterne er under 2 mio. kr. aflægges regnskabet alene for Teknik- og Miljøudvalget. Anlægsregnskabet vil blive optaget i Herning Kommunes årsregnskab og godkendes sammen med det samlede årsregnskab for 2013.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 04.01.00-P00-1-13 Sagsbehandler: Anne Kirstine Kjær  

Salg af offentligt grønt areal ved Pedersgårdvej - Tjørring gl. skole

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted, Steen Dahl Pedersen, Mette Wraa Nielsen, Martin Skøtt

Sagsresume

Et grønt areal, som tidligere har været benyttet af skole og institutioner ved Tjørring Gl. Skole, udbydes til salg og indgår i en samlet plan for udvikling af området.

 

Forvaltningen anbefaler, at arealet på 1,3 ha udbydes til salg og dermed indgår i den samlede planlægning for Tjørring gl. skole.

Sagsfremstilling

I forbindelse med salg af Tjørring Gl. Skole, Pedersgårdvej, er et rekreativt grønt område på ca. 1,3 ha beliggende i tilknytning til skolen overdraget til Teknik og Miljø som et bynært grønt areal, hvorefter forvaltningen skal stå for den fremtidige drift, som tidligere er udført af skolen.

 

[image] 

 

 

 

Området har primært udgjort et legeområde benyttet af børn i tilknytning til skole og institutioner på Tjørring Gl. Skole. På arealet ligger nogle bakkeformationer, og der er plantet en del træer.
 
Området er i kommuneplanen udlagt til boligområde, kommuneplanramme 41.B12, og er omfattet af lokalplan nr. 2.01.3 - Tjørring Nord (boliger), delområde IV off. formål (skole m.m.)


Syd for det grønne areal ligger et boligområde med et nærrekreativt grønt areal. Det er forvaltningens vurdering, at dette grønne areal opfylder behovet for adgang til grønne områder i kvarteret omkring Pedersgårdvej.

 
Der skal i forbindelse med byudvikling på den allerede solgte parcel fra Tjørring Gl. Skole udarbejdes en lokalplan for udvikling af området. Dele af arealet kan eventuelt indgå som friareal for udvikling af området.
 
Forvaltningen indstiller, at det grønne areal udbydes til salg for at området kan indgå i en samlet udvikling af hele området.

 

Hvis det besluttes at sælge arealet, udarbejder forvaltningen indstilling til udvalget herom.

 

Sagen sendes til orientering i Byplanudvalget.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at arealet på 1,3 ha udbydes til salg og dermed indgår i den samlede planlægning for Tjørring gl. skole.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 04.00.00-P20-2-13 Sagsbehandler: Lise Kjær Poulsen  

Anlægsbevilling til afgræsning langs Von Å vest for Kibæk

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Per Madsen, Erik Skibsted, Martin Skøtt

Sagsresume

I forlængelse af det netop gennemførte vådområdeprojekt ved Von Å, behandlet i Teknik- og Miljøudvalget 12. marts 2012, pkt. 50, har NaturErhvervstyrelsen meddelt tilsagn om tilskud til etablering af afgræsning på sammenlagt 30 ha langs åen. Afgræsningen skal foregå på 7 delområder. Alle arealer er privatejet. Tilskudet udgør 55 % af projektomkostningerne, i alt 284.000 kr.
 
Forvaltningen anbefaler, at projektet gennemføres som et anlægsprojekt, hvor resterende udgifter på 232.000 kr. afholdes indenfor den nuværende driftsramme serviceområde 04 Grønne områder, skove og natur og vandløbsvæsen.

Sagsfremstilling

Tidligere på året afsluttedes vådområdeprojektet i ådalen omkring Von Å. Projektet var et samarbejde mellem Herning og Ringkøbing-Skjern Kommuner, og er gennemført med tilskudsmidler fra bl.a. VMP III ordningen (Vandmiljøplan III). Formålet med reguleringen er at forbedre og sikre naturindholdet og de landskabelige værdier i og omkring Von Å, og at imødekomme krav i vandrammedirektivet til vandløbet og de omkringliggende arealer. Desuden medvirker projektet til en begrænsning af næringsstofudvaskningen til habitatområdet Ringkøbing Fjord.
 
En naturlig forlængelse af vådområdeprojektet er etablering af afgræsning i ådalen. Skal de nyskabte landskabelige værdier i form af et frit udsyn gennem ådalen fastholdes, er det afgørende med en kontinuerlig afgræsning. Afgræsningen forventes at være et stærkt bidrag i retning af at fremme den biologiske mangfoldighed for vilde dyr og planter, idet livsbetingelserne for insekter og andre smådyr forbedres ved afgræsning. Virkningen forstærkes af, at arealerne er gjort fugtigere i forbindelse med vådområdeprojektet.
 
Projektet består af etablering af afgræsning på i alt 30 ha, fordelt på 7 delprojekter på en ca. 8,5 km lang strækning mellem Kibæk og Troldhede. Arealernes placering fremgår af vedlagt bilag. Alle arealer omfattet af ansøgningen er privatejede. Projektet finansieres udelukkende af tilskudsmidler suppleret med kommunale naturplejemidler til fremme af naturværdier på private arealer. Lodsejerne har ikke udgifter forbundet med projektet.
 
Fælles for delprojekterne er, at lodsejerne frivilligt deltager, og at arealerne stilles til rådighed til afgræsning. Lodsejerne binder sig til afgræsning af arealet i minimum en 5-årig periode.
 
Projektet er igangsat ultimo 2013, og det forventes, at hegningerne kan stå klar til afgræsning af arealerne fra 1. maj 2014.

Økonomi

Den samlede projektsum er på 516.000 kr. i 2014. NaturErhvervstyrelsen har givet tilsagn om tilskud til projektet på 284.000 kr. svarende til 55 % af de samlede projektomkostninger. Herning Kommune skal bidrage med den resterende del af omkostningerne i alt 232.000 kr.

 

Omkostningerne hertil afholdes inden for den nuværende driftsramme på serviceområde 04 Grønne områder, fordelt på:

 • 100.000 kr. i 2013 og 82.000 kr. i 2014 fra Skove og Naturområder, naturplejetilskud til private arealer

 • 50.000 kr. i 2014 fra Vandløbsvæsen.

 

Der påregnes ingen afledte driftsomkostninger, da den løbende vedligeholdelse af hegnet forventes udført af dyreholder.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på i alt 516.000 kr. med tilhørende rådighedsbeløb i 2014 til Serviceområde 04, Grønne områder, stednr. 071091 Von Å og anlægsindtægtsbevilling med rådighedsbeløb til den forventede indtægt på 284.000 kr. i 2014, samme sted nr.,  

 

at anlægsudgiftsbevillingen 516.000 kr. finansieres via det opnåede tilskud på 284.000 kr. i 2014 samt via driftsrammen på serviceområde 04, Grønne områder med 100.000 kr. i 2013 og 132.000 kr. i 2014, jf. økonomiafsnittet.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 04.00.00-P20-4-13 Sagsbehandler: Lise Kjær Poulsen  

Anlægsbevilling til beplantning vest for Snejbjerg Ny Skole

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted, Anne Kirstine Kjær, Pia Colstrup, Ole Thorn Madsen

Sagsresume

Den afsluttende beplantning som afrunding på Snejbjerg Ny Skole-projektet indgår ikke i anlægsbudgettet for skolen.
 
Forvaltningen anbefaler, at etape 1 af beplantningen gennemføres som et anlægsprojekt i 2014. Udgifterne afholdes inden for den nuværende driftsramme på  Serviceområde 04 Grønne områder, park i 2013.

Sagsfremstilling

Anlæg af Snejbjerg Ny Skole er i fuld gang. Projektet favner bygningsmassen og nye boldbaner. Som afrunding af anlæggene omkring skole og idrætsfaciliteter, planlægges etablering af et rekreativt areal med skov- og læbeplantning, i alt ca. 8 ha.  Anlægsomkostningerne hertil beløber sig til i alt 458.000 kr. for hele området. Friluftsfaciliteter, som f.eks. stier, er ikke indregnet. Heraf kan de 160.000 kr. findes på parkbudgettet for 2013.
 
Den endelige linjeføring for den nye motorvej vest om Herning er afgørende for afgrænsningen af det rekreative areal vest for skolen. Når linjeføringen er fastlagt, kan beplantningsplanen omkring Snejbjerg Ny Skole lægges helt på plads. Linjeføringen forventes endelig på plads primo 2014, hvorefter plantningen kan igangsættes. Der vil dog skulle beregnes et min. 20 meter arbejdsbælte fra motorvejen, hvor der først kan plantes når motorvejen er færdiganlagt.
 
Som bidrag til de samlede grønne løsninger i og omkring byerne, er der på 2013-budgettet prioriteret grønne midler til at påbegynde plantningen af de rekreative anlæg ved Snejbjerg Ny Skole. Beplantningen omkring de nyetablerede boldbaner prioriteres. Beplantningen udgør ca. en tredjedel af det samlede areal, i alt 2,5 ha og udgør projektets første etape.

 

Der arbejdes videre med projektets 2. etape primo 2014, når linjeføringen på den nye motorvej vest om Herning er fastlagt. 

Økonomi

Der anmodes om en anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 160.000 kr. i 2014 til etape 1 til beplantning og vedligeholdelsesudgifter de første 3 år efter anlæg. Beløbet udgør ca. en tredjedel af anlægsbudgettet for hele området på 458.000 kr.  

 

Til at påbegynde beplantningen i området er der reserveret i alt 160.000 kr. inden for den nuværende driftsramme på Serviceområde 04 Grønne områder, Park i 2013.

 

Driftsudgifterne er fra år 4 estimeret til ca. 12.000 kr. for det samlede areal. Driftsudgifterne indeholder ejendomsskat og pleje af beplantningerne. Ejendomsskat udgør knap halvdelen af de årlige driftsudgifter, og afholdes i dag af Idræt. Fremover kan de afledte driftsudgifter på ca. 12.000 kr. årligt afholdes inden for driftsrammen på Serviceområde 04 Grønne områder, Skov og Natur.

 

Sagen sendes til Børne- og Familieudvalget til orientering

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb til realisering af etape 1 på i alt 160.000 kr. i 2014 til Serviceområde 04, Grønne områder, nyt stednr.

 

at anlægsudgiften på 160.000 kr. finansieres af driftsbudgettet på Serviceområde 04, Grønne områder i 2013,

 

at den afledte drift på ca. 12.000 kr. årligt fra 2018 afholdes indenfor driftsbudgettet på Serviceområde 04, Grønne områder.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.13.23-P25-3-13 Sagsbehandler: Louise Berg Hansen  

Dispensation til skovrejsning i negativt skovrejsningsområde

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted

Sagsresume

Der er søgt om skovrejsning i et område hvoraf ca. 5 ha ligger inden for et område i Arnborg, der i kommuneplanen er udpeget som negativt skovrejsningsområde.

 

Forvaltningen anbefaler, at der meddeles dispensation til plantning af eg på dyrket mark, da det vil øge værdien af spredningskorridoren mellem 2 hedeområder. Samtidig anbefaler forvaltningen, at den gives bemyndigelse til fremadrettet, at dispensere til skovrejsning i negative skovrejsningsområder.

Sagsfremstilling

Herning Kommune har modtaget ansøgning om skovrejsning på matr.nr. 10bm Gl. Arnborg By, Arnborg. Området, hvortil der søges skovrejsning, er beliggende vest for Søby brunkulslejer og affaldsdepotet Østdeponi. Det ansøgte areal er på ca. 21 ha og ligger på grænsen mellem plantagepræget landskab og landbrugsland. Den sydøstlige del af det ansøgte areal er beskyttet § 3 hede og den nordøstlige del ligger indenfor område med uønsket skovrejsning, se kort nedenfor.
 
Matriklen er på ca. 21 ha, og der ønskes tilplantet 12 ha skov, mens resten skal beholdes som lysåbent. Naturstyrelsen Midtjylland har 20. november 2012 tilladt, at det ansøgte areal bliver gjort fredskovspligtigt. 

 

Arealet, som ønskes tilplantet, er i dag dyrket og grænser op til § 3-beskyttet hede på den sydlige side og til bevoksede arealer på den vestlige side.

 

[image]

Luftfoto fra 2010 der viser det ansøgte areal (rød). De skraverede områder er beskyttet hede (lyserød) og uønsket skovrejsning (hvid).

 

Projektet ligger inden for de områder, der i Kommuneplanen er udpeget som negative skovrejsningsområder. Det er muligt at få dispensation til skovtilplantning i områder, hvor skovrejsning er uønsket, hvis tilplantningen ikke strider mod grundlaget for udpegningen.

Området er udlagt som negativt skovrejsningsområde for at skabe spredningskorridor mellem hedeområdet syd for og et hedeområde, som ligger nord for det ansøgte areal. Spredningskorridoren mellem disse to heder består derfor af dyrket mark. Skov opfattes normalt som hæmmende for spredning af arter, som er tilknyttet lysåbne naturtyper.

 

Det er dog kommunens opfattelse, at skovrejsning på det ansøgte areal, i dette konkrete tilfælde, vil øge kvaliteten af spredningskorridoren, da den ønskede beplantning på stedet består af eg. Egekrat og egeskov er naturligt sammenhængende med naturtypen hede og dermed vil tilplantningen medvirke til at mindske opdelingen af naturen i området. Skovrejsning på arealet vil ligeledes medvirke til at forbedre forholdene på heden syd for, ved at fjerne udbringning af husdyrgødning og pesticider på det ansøgte areal.
 
På baggrund af ovenstående er det vurderet, at etablering af skov i dette konkrete tilfælde vil indebære en større naturværdi end ved at lade arealet ligge som landbrugsjord.

 

Der kommer løbende ansøgninger om dispensation til skovplantning i områder, der er udlagt som negativt skovrejsningsområde, derfor søger forvaltningen om bemyndigelse til at afgøre lignende dispensationssager i negativt skovrejsningsområde administrativt.

 

Det kan oplyses, at forvaltningen pt. arbejder på en lignende sag om skovrejsning i negativt skovrejsningsområde på adressen Haunstrupvej 1, Vildbjerg.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der meddeles dispensation til skovrejsning i negativt skovrejsningsområde på matr.nr. 10bm Gl. Arnborg By, Arnborg,

 

at forvaltningen meddeles bemyndigelse til fremadrettet administrativt at afgøre ukomplicerede dispensationssager i negativt skovrejsningsområde.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-560-06 Sagsbehandler: Louise Berg Hansen  

Orientering: Møde i Grønt Råd

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted

Sagsresume

Der har været møde i Grønt Råd.

 

Forvaltningen anbefaler, at referatet tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Grønt Råd har holdt møde den 29. august 2013. På dagsordnen var der 4 hovedpunkter:

 • Præsentation af Time-line projektet

 • Præsentation af klimatilpasningsplan

 • Status på bekæmpelse af bjørneklo

 • Status på Dyrehave-projekt

 

Referatet er vedlagt.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at referatet tages til efterretning.

Beslutning

Referatet taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 15.00.00-G01-215-11 Sagsbehandler: Søren Brandt  

Vandløbsvedligeholdelse - handlingsplan

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 X
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Per Madsen, Erik Skibsted, Anders Debel

Sagsresume

Teknik- og Miljøudvalget behandlede på mødet den 2. september 2013, pkt. 209, forvaltningens redegørelse om brugertilfredshedsundersøgelsen af vandløbsvedligehol-

delsen. På mødet blev der fremlagt 10 konkrete initiativer. Disse initiativer danner, sammen med en række andre forslag til indsatser, den handleplan, der fremlægges på mødet.

 

Forvaltningen anbefaler, at forslag til handleplan godkendes.

Sagsfremstilling

Forvaltningen forventer, at handleplanen kan være med til at igangsætte en proces med henblik på øget brugertilfredshed med vandløbsvedligeholdelsen i Herning Kommune.
 
Vandløb har en vigtig funktion til afledning af vand, navnlig overfladevand, spildevand og drænvand, og er samtidig levested for fisk, planter og dyr. Vandløbsloven har et såkaldt dobbelt formål, som skal sikre en afvejning mellem de nytte- og afvandingsmæssige interesser og de natur- og miljømæssige interesser. Den konkrete afvejning ses i de regulativer, der er lavet for alle offentlige vandløb om de fysiske forhold i vandløbet.

 

Vandløbsvedligeholdelsen i Herning Kommune foretages af private entreprenører efter udbud. Derfor er det afgørende vigtigt, at den enkelte entreprenør ved, hvordan vandløbet på en given strækning skal vedligeholdes. I den sammenhæng er kommunens tilsyn med vedligeholdelsesarbejdet vigtigt.

 

Brugertilfredshedsundersøgelsen indikerer, at der ikke har været afsat tilstrækkelige ressourcer til denne vigtige opgave. Forvaltningen har bedt entreprenørerne om at vurdere, om en række udpegede vandløb kan vedligeholdes mere effektivt med gravemaskine/mejekurv.

 

Generelt skal alle fiskevandsmålsatte vandløb stadig vedligeholdes manuelt, da de bedste fauna- og fiskemæssige resultater opnås ved denne metode. Da regulativerne naturligvis også skal overholdes i disse vandløb, kan opgravninger med maskine stadig forekomme i disse vandløb

 

Der er en gruppe potentielle vandløb med lav målsætning/ingen målsætning, hvor det er muligt at gøre mere brug af gravemaskine/mejekurv.

 

I handleplanen er der stillet forslag til indsatser på både den "korte" og den "lange" bane.

 

Ønskerne om at ændre vedligeholdelsen i primært de lavt målsatte vandløb fra manuel vedligeholdelse til maskinel vedligeholdelse med gravemaskine/mejekurv, vil betyde en forhandling med entreprenørerne om en eventuel justering af deres tilbud. Denne justering forventes sammen med et øget behov for træbeskæring at betyde en øget udgift til vedligeholdelse af vandløbene i Herning Kommune.

 

Udvalget vil få forelagt særskilt sag vedr. finansiering af eventuelt øget udgift til vedligeholdelse efter endt forhandling med entreprenøren. 
 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at forslag til handleplan for øget brugertilfredshed med vandløbsvedligeholdelsen godkendes med ikrafttrædelse fra dags dato.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Følgende bemærkninger fra udvalget indarbejdes i handleplanen:

 

-
Annoncering i de lokale aviser (ugeaviser) og eventuelt i Heden & Fjordens nyhedsblad 'Impulsen' kan suppleres med artikler om vandløbsvedligeholdelse.
-
Udvidelse af sms-løsning med en "Giv et praj" løsning undersøges.

 

Opfølgning på handleplanen inden udgangen af 2014. Forslag til indhold af opfølgningen drøftes med udvalget på augustmødet. Der gennemføres ikke en ny brugerundersøgelse i 2014.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-382-10 Sagsbehandler: Søren Brandt  

Anlægsbevilling til KLIT 1, klimatilpasningsprojekt

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 X
X
X

 

Øvrige sagsbehandlere: Anders Debel, Erik Skibsted, Martin Skøtt

Sagsresume

Teknik- og Miljøudvalget behandlede på mødet den 23. september 2013, pkt. 227, det første klimatilpasningsprojekt KLIT 1 Hammerum Å/Kløvervej og besluttede at projektet skulle sendes i udbud. Der er nu indkommet tilbud på udførelsen, som sammen med en status for de to øvrige projekter giver et overblik over kommunens klimatilpasningsindsats.

 

Forvaltningen anbefaler, at der meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb til KLIT 1 i 2014.

Sagsfremstilling

KLIT 1 Hammerum Å/Kløvervej

Formålet er at forsinke tilledningen af overfladevand fra oplandet for at sikre større kapacitet i Herningsholm Å. Projektet kan tilbageholde 10.000 - 12.000 m3 vand. Projektet sættes i gang den 17. december 2013 under forbehold af Byrådets og Herning Vand A/S godkendelse. Udførelsen og øvrige omkostninger beløber sig til 1.048.000 kr.

 

KLIT 2 Knudmosen/Miljøvej

Formålet er også her at sikre større kapacitet i Herningsholm Å. Der er en række udfordringer i projektområdet, fordi de geotekniske undersøgelser viser, at der skal fjernes en større mængde tørv for at kunne give plads til opsamling af overfladevand.

Der arbejdes videre på at finde en løsning.

 

KLIT 3 Lillelund Engpark
Formålet er også her at sikre større kapacitet i Herningsholm Å.

Sammen med Herning Vand A/S og en rådgiver arbejdes der på en helhedsløsning, der både skal rumme en ændring af de eksisterende regnvandsbassiner, sikre plads til opsamling af overfladevand og skabe rammerne for et rekreativt område med forskellige oplevelseselementer (se bilag).

Økonomi

De samlede anlægsudgifter vedr. KLIT 1 fremgår af tabellen nedenfor.

 

 

 

 

Beskrivelse
Udgift
Anlægsarbejde
  741.000 kr.
Omlægning af vandledning
  150.000 kr.
Museumsundersøgelser
    72.000 kr.
Rådgiver, herunder tilsyn
    65.000 kr.
Geotekniske undersøgelser
    15.000 kr.
Landinspektør, tinglysning af ledning
      5.000 kr.
 
 
I alt
1.048.000 kr.

 

Finansieringen af anlægsprojektet er tidligere behandlet i sag vedr. Ansøgning om etablering af klimatilpasningsprojekter i 2013 og 2014 (Teknik- og Miljøudvalget 29. april 2013). 

 

Vedrørende låneoptagelsen for investeringen i 2014 vil der blive fremsendt særskilt sag i forbindelse med låneoptagelsen.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling og rådighedsbeløb på 1.048.000 kr. til Serviceområde 04 Grønne områder, nyt sted nr. (KLIT 1) i 2014,

 

at der meddeles tillægsbevilling til anlægsprojektet, og at finansieringen tilvejebringes via låneoptagelse, med henvisning til at udgifterne i 2014 kan lånefinansieres, og at afdrag og renter efterfølgende kan opkræves hos Herning Vand A/S,

 

at der fremsendes en særskilt sag i forbindelse med den endelige lånoptagning i 2014.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 06.02.00-P19-9-08 Sagsbehandler: Winnie Liza Post  

Afgørelse fra Natur- og Miljøklagenævnet vedrørende tillægsregulativ for Røjenkær Bæk

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Sagsresume

Teknik- og Miljøudvalget har den 12. december 2012, pkt. 292, vedtaget offentliggørelse af tillægsregulativ for Røjenkær Bæk på strækningen st. 0-4133 meter.

 

Tillægsregulativet blev påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet.

 

Forvaltningen har modtaget afgørelsen fra Natur- og Miljøklagenævnet, der samlet set finder, at tillægsregulativet for Røjenkær Bæk lider af væsentlige mangler, hvorfor sagen hjemsendes til fornyet behandling hos Herning Kommune.

 

Forvaltningen anbefaler, at udarbejdelse af nyt regulativ igangsættes.

Sagsfremstilling

Natur- og Miljøklagenævnet (NMKN) behandler de indkomne klager punktvis. Klagepunkter og de enkelte afgørelser beskrives nedenfor. Afgørelsen er i sin helhed vedlagt som bilag.

 

NMKN redegør indledningsvist for, at indholdet i regulativer for offentlige vandløb (i henhold til bekendtgørelsen om regulativer for offentlige vandløb) inkluderer en præcis definition på vandløbets skikkelse. Herning Kommunes vedtagne tillægsregulativ for Røjenkær Bæk st. 0-4133 meter skulle derfor have omfattet st. 0 - 6320 meter. Vandløbet er på denne strækning udlagt til "naturvandløb" i det gældende regulativ fra 1996, hvilket ikke opfylder kravene i bekendtgørelsen.

Fornyet behandling af sagen kommer derfor til at inkludere strækningen fra st. 0 - 6320 meter. Her gennemgås de 11 klagepunkter i en kort form.

 

Klage 1. Herning Kommune skulle have gennemført en forudgående reguleringssag.
Der gives ikke medhold i dette klagepunkt. NMKN vurderer, at en regulering er en aktiv handling, der indebærer en ændring af vandløbet.

 

Klage 2. Sagen skal gå om på grund af en fejlagtig behandling på Teknik - og Miljøudvalgets møde, som et lukket punkt. Der gives ikke medhold i dette klagepunkt.
Der er ingen regler for, at den politiske behandling skal foregå på åbne dagsordener.

 

Klage 3. Det anføres, at der er oversvømmelsesrisiko ved vedtagne grødeskærings- praksis i tillægsregulativet. Der gives ikke medhold i dette klagepunkt:
NMKN bemærker, at de regulativmæssigt fastsatte krav indebærer en statistisk risiko for oversvømmelse. 

 

Klage 4. Kravene i tillægsregulativet er ikke overholdt i henhold til Vandløbslovens § 12. Begrundes med manglende bundkoter på den nederste strækning (st 0 - 400 meter). NMKN vurderer, at tabel 1 i tillægsregulativet st 0 - 4133 meter angiver vandføringsevenen i vandløbet. Herning Kommune er ikke forpligtiget til at angive bundkoter, som klager påpeger. Tillægsregulativet opfylder dermed krav til regulativer for offentlige vandløb på st 0 - 4133 meter ved en defineret vandføringsevne.

 

Klage 5. Den opmålte skikkelse svarer ikke til det faktuelle, og dimensionen (strømrendebredden) i tillægsregulativet bør udvides med 20 - 30 cm.
NMKN vurderer, at den model, der er anvendt til beregning af den teoretiske skikkelse, samt vandspejlsberegningerne, følger standarden.
Derudover vurderes antallet af profiler tilstrækkeligt til at gennemføre modellen. Dimensionerne i tabel 1 kan dermed ikke tilsidesættes.
Dog tager tillægsregulativet ikke udgangspunkt i de faktiske forhold på de nederste 400 meter (men i stedet udgangspunkt i en gammel opmåling).
Den nye behandling af tillægsregulativet, og beregning af vandføringsevnen, skal dermed tage udgangspunkt i en ny opmåling af strækningen st 0 - 400 meter.

 

Klage 6. Manglende angivelse af bundkote op- og nedstrøms stryg. NMKN vurderer, at der på baggrund af vandløbets store variation ikke er grundlag for at tilsidesætte Herning Kommunes angivelse af stryg ved en enkelt bundkote (tabel 1). 

 

Klage 7. Tillægsregulativets bestemmelser omkring vedligeholdelse. Beskrivelserne omkring vedligeholdelse i tillægsregulativet fra st 0 - 4000 meter er ikke i overensstemmelse med vandløbslovens § 27. Herning Kommune skal dermed indarbejde en beskrivelse af, hvornår det vurderes nødvendigt at lave en oprensning af aflejringer i vandløbet. NKMN forslår en løsning, hvor det beskrives, at der laves oprensning, når kravvandspejlet er overskredet. 

 

Klage 8. Tillægsregulativets bestemmelser for grødeskæring. NKMN vurderer, at Herning Kommune frit kan skønne behovet for grødeskæring under forudsætning af, at regulativets krav til vandspejl er overholdt.

 

Klage 9. Tillægsregulativets bestemmelser om vandspejl. Bestemmelserne omkring kontrol af kravvandspejl er ikke tilstrækkelige. Et vandspejl er i sig selv ikke tilstrækkeligt til at dokumentere den aktuelle vandføring.
Herning Kommune skal nærmere forklare, hvordan vandføringsevnen kontrolleres, således at administrationsgrundlaget for vandløbet er klart og tydeligt. 

 

Klage 10. Bemærkning i tillægsregulativet omkring kommende vandplaner og en udpeget indsats i Røjenkær Bæk. NMKN bemærker, at Herning Kommune skal indhente statslige tilladelser til ændring af vedligeholdelsen (ud over bestemmelserne i gældende regulativer) forud for en eventuel handling i henhold til vandplaner. 

 

Klage 11. Herning Kommune har forårsaget tilstandsændringer i naturarealerne ved manglende vedligeholdelse.
Herning Kommune har ikke truffet afgørelse efter Naturbeskyttelsesloven, hvorfor NMKN ikke kan tage stilling til dette klagepunkt. Klager kan anmode Herning Kommune om at træffe en sådan afgørelse.

 

NMKN konkluderer sammenfattende:

"Samlet set finder Natur -og Miljøklagenævnet, at tillægsregulativet for Røjenkær Bæk lider af væsentlige mangler:

 

 • da de opmålinger, der ligger til grund for beregning af vandføringsevnen på strækningen 0 - 400 meter, ikke med sikkerhed er retvisende for de aktuelle forhold i vandløbet,

 • da bestemmelserne om vedligeholdelse (oprensning) af vandløbet ikke er i overensstemmelse med bekendtgørelsen om regulativet § 3, nr. 2 og vandløbslovens § 27, og

 • da der i tillægsregulativet ikke er tilstrækkelige klare bestemmelser om kontrol af vandføringsevnen.

 

På den baggrund hjemsendes sagen til fornyet behandling.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at orienteringen tages til efterretning,

 

at der udarbejdes et nyt regulativ, som medtager de anførte mangler.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 06.02.10-K04-1-13 Sagsbehandler: Daniel Lindvig  

Høringssvar til de statslige vandplaner (2010-2015)

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Søren Brandt, Erik Skibsted

 

Sagsresume

Teknik- og Miljøudvalget fik på mødet den 12. august 2013 (pkt. 187) en orientering om høringsprocessen af forslag til vandplaner. Der foreligger nu et forslag til et høringssvar fra Herning Kommune.
 
Forvaltningen anbefaler, at Herning Kommunes høringssvar godkendes.

Sagsfremstilling

De reviderede forslag til vandplaner, der dækker hvert af de 3 vandoplande Limfjorden, Nissum Fjord og Ringkøbing Fjord, som Herning Kommune er omfattet af, var i to ugers teknisk forhøring hos kommunerne i maj 2013. Her pointerede forvaltningen enkelte tidligere afgivne anbefalinger og indberettede enkelte tekniske fejl. De tekniske fejl er ændret i de endelige forslag.
 
Staten har oplyst, at klassifikationen af 1700 km vandløb er ændret i de reviderede forslag, og at 400 km vandløb er taget ud af indsatsprogrammet på landsplan. Det pointeres endvidere, at indsatser, som fører til oversvømmelse af værdifuld landbrugsjord, ikke skal gennemføres.
 
Det anbefales, at kommunen tager forbehold for, at indsatsen med at ændre vedligeholdelse af vandløb ikke kan forventes gennemført inden udgangen af 2015 på grund af forsinkede vandplaner. Endvidere påpeges, at færdiggørelse af den kommunale vandplan i praksis har tabt mening, når den knap når at træde i kraft, før den ny vandplanperiode fra 2016-2021 er en realitet.
 
Forvaltningen har ikke i forslagene til vandplanerne fundet tekniske ændringer, som giver anledning til bemærkninger, ud over de bemærkninger, som forvaltningen allerede har afgivet i første offentlige høring. I den anden tekniske forhøring vedrørende Limfjordsrådet er der udarbejdet et forslag til et fælles høringssvar på forhold af generel karakter.
 
Herning Kommune har udarbejdet et forslag til et fælles høringssvar på forhold af generel karakter (se bilag).

 

Når den statslige vandplan er vedtaget, skal kommunerne udarbejde handleplaner for den konkrete indsats. Herning Kommunes handleplan vil tage udgangspunkt i den allerede udarbejdede handleplan, men tilpasset i forhold til den nye vandplan. Handleplanen skal behandles politisk - forventeligt i slutningen af 2014.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at høringsforslag for de 3 vandoplande godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Bemærkninger fra udvalget indarbejdes i høringssvarene.

 

Budgetforligspartiernes beslutning om Gødstrup Sø, hvor Herning Kommune finder det rimeligt, at Staten finansierer indsatsen i Gødstrup Sø i henhold til vandplanerne, indarbejdes i høringssvaret for Nissum Fjord.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1380-07 Sagsbehandler: Mogens Petersen  

Godkendelse af ændring i vedtægter for Limfjordsrådet

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 X
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Anders Debel

Sagsresume

Limfjordsrådet ønsker nu en ændring af vedtægterne med hensyn til sammensætningen i rådets styregruppe kaldet "Det Politiske Forum", således at kommunerne - i stedet for at udpege 2 byrådsmedlemmer - kan vælge at udpege en person uden for Byrådets midte samt ét byrådsmedlem til rådet.

 

Forvaltningen indstiller, at ændringer af vedtægterne for Limfjordsrådet godkendes.    

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 29. maj 2007 under punkt 178 et forslag til vedtægter for Limfjordsrådet og udpegede 2 byrådsmedlemmer til rådet.

 

Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 29. marts 2010 under punkt 85 vedtægter for Limfjordsrådet, som bl.a. fungerer som vandoplandsstyregruppe, og kommissorier for vandoplandsstyregrupperne for henholdsvis Nissum Fjord og Ringkøbing Fjord.

 

Herning Kommune har modtaget vedtægter for Limfjordsrådet, der er godkendt af rådet den 1. februar 2010, og som angiver, at de efterfølgende er godkendt i byrådene. Behovet herfor søges nu afklaret. Limfjordsrådet har nu anmodet om ændringer i vedtægterne, jf. rådets brev af 30. september 2013. Ændringerne ønskes gennemført inden den kommende byrådsperiode, således at kommunerne i forbindelse med konstitueringen efter kommunalvalget kan udpege efter de nye bestemmelser.

 

Ud over at ændringerne gør det muligt at udpege en person uden for Byrådets midte i stedet for et byrådsmedlem, foreslås det også i konsekvens heraf, at det præciseres, at formandskabet skal være folkevalgt. Det bemærkes, at begge suppleanter fortsat altid skal være byrådsmedlemmer.

 

I øvrigt fremgår det af § 5 i vedtægterne, at "Limfjordsrådet varetager for medlemskommunerne - i relation til Limfjorden - opgaven beskrevet for Vandoplandsstyregrupper", og at "Vandoplandsstyregruppen beslutter hvilke områder, der skal gennemføres nærmere forundersøgelser for, og de relevante kommuner indsender på den baggrund ansøgninger i prioriteret rækkefølge herom til Miljøministeriet.

 

Efter identifikation af egnede projekter prioriterer Limfjordsrådet som Vandoplandsstyregruppe, hvilke projekter og i hvilken rækkefølge, de pågældende kommuner skal indstille til staten med henblik på bevilling til realisering af projektet."

 

Brev af 30. september 2013 fra Limfjordsrådet med bilag, herunder vedtægter, vedlægges.  

Økonomi

Herning Kommune betaler medlemskontingent ifølge vedtægterne - 39.820 kr.i 2012. Dette finansierer bl.a. rådets sekretariat, der varetages af Aalborg Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning, samt rådets eksterne konsulentbistand.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at ændringer i vedtægter for Limfjordsrådet godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 09.02.00-P19-24-13 Sagsbehandler: Inge Hansen  

Vesterbro Produkthandel ApS, Granvænget 16, Herning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Lene Kimø

Sagsresume

Vesterbro Produkthandel i Herning har søgt om ændring af støjgrænsen fra 55 dB(A) til 60 dB(A) ved eksisterende boliger i erhvervsområde i perioden mandag - fredag kl. 07.00 - 18.00 og lørdag kl. 07.00 -14.00.
 

Hvis virksomhedens eksterne støjniveau skal sænkes til de fastsatte grænseværdier, skal der etableres støjskærme til en vurderet udgift på ca. 800.000 kr. Udgiften til støjskærme kan begrænses til 200.000 kr., hvis støjgrænsen ved eksisterende boliger hæves fra 55 dB(A) til 60 dB(A) i dagtimerne.

 

Forvaltningen anbefaler at støjgrænsen hæves fra 55 dB(A) til 60 dB(A) ved eksisterende boliger i erhvervsområde i perioden mandag - fredag kl. 07.00 - 18.00 og lørdag kl. 07.00 -14.00, samt at driftsprocedure for håndtering af metalskrot fastsættes ved vilkår.

Sagsfremstilling

Vesterbro Produkthandel har søgt om ændring af støjgrænsen fra 55 dB(A) til 60 dB(A)

ved eksisterende boliger i erhvervsområde i perioden mandag - fredag kl. 07.00 - 18.00 og lørdag kl. 07.00 -14.00.

 

Der er som opfølgning på vilkår i miljøgodkendelse af 24. november 2011 foretaget målinger af ekstern støj.  

 

Beregnings-
punkt
Støjbidrag i dB(A) *
Støjbidrag i dB(A) * 
Støjgrænse i dB(A)
 
mandag-fredag
lørdag
mandag-fredag kl. 07.00-18.00
lørdag kl. 07.00-14.00
1
48,9
29,5
45
2
37,1
24,6
55
3 **
65,8
60,5
55
4 **
58,7
46,9
55
5
67,6
60,7
60
6 **
60,7
54,3
55

*  Måleusikkerheden er trukket fra.
** Beregningspunkterne 3,4 og 6 er ved  boliger i erhvervsområde. 

Målingerne viser, at de fastsatte støjgrænser, som svarer til Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier, overskrides betydeligt i flere beregningspunkter.


Beregninger viser, at de fastsatte støjgrænser kan overholdes, hvis

 • der iværksættes gennemgribende procedureændring for håndtering af skrot med henblik på at undgå udsendelse af tydeligt hørbare impulser og

 • der etableres 2-6 m høje støjskærme. Virksomheden vurderer udgiften til støjskærme til ca. 800.000 kr.

 

Nye beregninger viser, at de fastsatte støjgrænser kan overholdes, hvis  

 • der iværksættes gennemgribende procedureændring for håndtering af skrot med henblik på at undgå udsendelse af tydeligt hørbare impulser og

 • støjgrænsen ved eksisterende boliger i erhvervsområde i perioden mandag – fredag kl. 07.00 - 18.00 og lørdag kl. 07.00 - 14.00 hæves fra 55 dB(A) til 60 dB(A) og

 • der etableres 2-4 m høje støjskærme. Virksomheden vurderer udgiften til støjskærme til ca. 200.000 kr.  


Forvaltningen finder det miljømæssigt forsvarligt, at hæve støjgrænsen ved eksisterende boliger i erhvervsområde fra 55 dB(A) til 60 dB(A) i perioden mandag – fredag kl. 07.00 - 18.00 og lørdag kl. 07.00 - 14.00, da  

 • der er tale om eksisterende boliger i et erhvervsområde

 • støjgrænsen hæves med 5 dB(A) og kun i dagperioden

 • de økominiske konsekvenser ved etablering af støjskærme, så de fastsatte støjgrænser i miljøgodkendelse af 24. november 2011 kan overholdes, ikke står mål med den miljømæssige gevinst

 • beboere i berørte boliger klager ikke over støj i erhvervsområdet.

 

Forvaltningen har foretaget partshøring hos nærmeste boliger i erhvervsområdet.

Høringen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at støjgrænsen hæves fra 55 dB(A) til 60 dB(A) ved eksisterende boliger i erhvervsområde i perioden mandag - fredag kl. 07.00 - 18.00 og lørdag kl. 07.00 -14.00,

 

at ændret driftsprocedure for håndtering af metalskrot fastsættes ved vilkår.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 06.00.05-P16-1-12 Sagsbehandler: Lene Hahn  

Endelig vedtagelse af Tillæg 18 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2009-20

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 X
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Lene Kimø

Sagsresume

Tillægget omhandler ændring af den gældende plan for spildevandshåndteringen i Herning Nord. Baggrunden herfor er økonomiske-, tekniske- og miljømæssige hensyn samt hensynet til kravene i de statslige vandplaner, som i juni 2013 er udsendt i offentlig høring til den 23. december 2013.
 
Forvaltningen anbefaler, at tillæg nr. 18 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2009-2020 endeligt vedtages.

Sagsfremstilling

Baggrund
Herning Vand A/S ønsker, med Tillæg 18 til Spildevandsplan 2009 – 2020, at ændre på den gældende plan for spildevandshåndteringen i Herning Nord.

For Herning Nord omfatter den gældende spildevandsplan nedlæggelse af 6 renseanlæg, centralisering af spildevandsrensningen på i første omgang Aulum og Hodsager Renseanlæg og senere på ét renseanlæg (Herning Renseanlæg) samt kloaksanering og -separering i et antal byområder.
 
Tillæggets indhold
Tillæg 18 dækker planperioden 2013 – 2032. Det omfatter en ændret centraliseringsstrategi for spildevandsrensningen samt supplerende forsinkelse og decentralisering af regnvand (udledning lokalt).

Renseanlæggene i Hodsager og Aulum opgraderes og bibeholdes frem til minimum 2032 sammen med Herning Renseanlæg. Desuden suppleres antallet af områder, der planlægges saneret og separeret, med dele af 12 byområder i Herning Nord.

Dette tillæg udgør, sammen med de netop vedtagne tillæg for Feldborg, Sørvad og Haderup, det samlede plangrundlag for overpumpning og separatkloakering i den nordlige del af Herning Kommune.

 

Nedenstående figur viser takten i hhv. etablering af overpumpningsanlægget og separering af afløbssystemerne.

[image]

Separering af spildevandsrensningen i Tillæg 18 sammenholdt med den eksisterende spildevandsplan 2009-2020 (skitsen nederst til højre).    

 

Berørte renseanlæg og byområder
Forud for udarbejdelsen af Tillæg 18 gennemførte Herning Vand i 2012 en teknisk og økonomisk analyse af den eksisterende spildevandsstruktur i Herning Nord.

Analysen, som er en del af grundlaget for Tillæg 18, viste at der vil være økonomiske og især tekniske fordele forbundet med at opgradere og bevare renseanlæggene i Aulum og Hodsager i ca. 20 år. Dertil kommer, at bibeholdelse af 3 anlæg til mindst 2032 bevarer fleksibiliteten for så vidt angår valgmuligheder og fremtidige tekniske-, miljømæssige- og økonomiske strategier for spildevandshåndteringen i Herning Kommune.  

Opgradering sikrer rensegrader tilsvarende- eller bedre end de, der kan opnås på Herning Renseanlæg.
 
Herudover rummer Tillæg 18 små justeringer i nedlæggelsestakten af de øvrige anlæg. De små renseanlæg i Sørvad, Haderup og Feldborg er teknisk og økonomisk mindre effektive og udledningerne herfra belaster miljøet, hvorfor de fortsat ønskes nedlagt når de igangværende separeringer i oplandene er gennemførte (vedrører allerede vedtagne tillæg 4, 5 og 6). Sunds Renseanlæg opgraderes i nogen grad og bevares frem til 2021.

Sideløbende med centraliseringen af spildevandsrensningen, finder en løbende decentralisering af regnvandshåndteringen sted. Spildevand og regnvand separeres i følgende 12 byområder i oplandene til de berørte renseanlæg: Aulum, Gødstrup, Hodsager, Sinding, Skibbild-Nøvling, Sunds, Timring, Tjørring, Vildbjerg, Vind, Ørnhøj, Ørre.  

 

Separeringerne planlægges tidsmæssigt så de i det omfang det er muligt, kan finde sted forud for nedlæggelse af renseanlæggene. Herved skal spildevandssystemet ikke dimensioneres til regnvandshåndtering og regnvand bliver ikke unødigt ledt til rensning på renseanlæggene. Overløbsbygværkerne nedlægges, når der er separeret. Regnvandet forsinkes og renses i eksisterende og nye bassiner.  

I planlægning og prioritering af separeringerne er der taget hensyn til nedslidningsgrad, indsivning af grundvand, miljøforhold og det gældende plangrundlag, som udgøres af kommuneplanen og Regionplan 2005 (erstattes af Vandplanerne efter vedtagelse af disse).  

 

Desuden er der taget hensyn til den i foråret 2013 vedtagne ejerstrategi for Herning Vand A/S:

 • Separering af spildevand og overfladevand er hovedlinjen i håndteringen af spildevand og regnvand.

 • Separering kan planlægges og gennemføres i oplande, hvor det er miljømæssigt og økonomisk begrundet.

 • Berørte grundejere orienteres normalt 5 år før separeringen skal være gennemført.

 
Berørte borgere
Samlet vil Tillæg 18 medføre, at spildevand og regnvand skal separeres på ca. 3200 ejendomme i planperioden. De planlagte frister for de enkelte områder fremgår af oversigten herunder:
 

By
Frist
Antal ejendomme (ca.-tal)
  Anlægsstart – offentlig separering
Anlægsstart private ejendomme
Begrundelser for igangsættelse i 2018. separering
 
 
 
 
 
 
Aulum
5 år
167
2014
2018
Vandplan, miljøtilstand, centraliseringsprojekt, økonomi
Aulum
5 år
521
>2018
>2018
 
 
 
 
 
 
 
Gødstrup
5 år
13
> 2018
> 2018
 
Hodsager
5 år
200
> 2018
> 2018
 
Nøvling
5 år
29
> 2018
> 2018
 
Sinding
5 år
63
> 2018
> 2018
 
Skibbild
5 år
99
> 2018
> 2018
 
 
 
 
 
 
 
Sunds
5 år
520
2015
2018
Indsivning, nedslidning
Sunds
5 år
Max. 100
2015
2018
Kraftig indsivning, nedslidning
 
 
 
 
 
 
Timring
5 år
291
> 2018
> 2018
 
 
 
 
 
 
 
Tjørring
5 år
322
> 2018
> 2018
 
Tjørring
5 år
40
2015
2018
Koordinering med allerede planlagte asfaltarbejder
 
 
 
 
 
 
Vildbjerg
5 år
451
 2018
> 2018
 
Vildbjerg
5 år
32
2014
2018
Vandplan, våde haver, miljøtilstand
 
 
 
 
 
 
Vind
5 år
53
2015
2018
Kraftig indsivning, nedslidning
 
 
 
 
 
 
Ørnhøj
5 år
270
> 2018
> 2018
 
 
 
 
 
 
 
Ørre
5 år
44
> 2018
> 2018
 
Ørre
5 år
6
2015
2018
Driftsproblemer, nedslidning
 
 
 
 
 
 
I alt
 
3200
 
 
 

 
I henhold til gældende lovgivning, har ejendommenes ejere pligt til at betale for den del af separeringen, der skal finde sted inden for ejendommens skelgrænser.  

Som det fremgår, igangsættes separering på offentlige arealer tidligt i Aulum, Sunds, Tjørring, Vildbjerg og Ørre; mens borgerne ingen steder skal gennemføre separering på egen grund med en kortere frist end 5 år fra vedtagelsen af Tillæg 18.
 
Borgerne kan dog frivilligt igangsætte tidligere separering og det er muligt at få skattemæssigt fradrag for håndværkerudgifter (håndværkerfradraget på arbejdsløn) til separering på egen grund på op til kr. 15.000,- pr voksen i en husstand i 2013 og 2014.  

Det vil være økonomisk, miljømæssigt og planmæssigt fordelagtigt, hvis borgerne i de ca. 13 % af de berørte ejendomme i oplandene, hvor det offentlige system separeres indenfor 5 års fristen, lader deres ejendomme separere før eller samtidigt hermed.
 

For så vidt angår centralisering af renseanlæggene, vil tillægget medføre etablering af samlet set 37 km overpumpningsledning fra de nedlagte anlæg til de bibeholdte anlæg.  

Ledningen nedgraves og etableres i videst mulige omfang på offentlige arealer og langs eksisterende veje og stier således, at der sker mindst muligt indgreb i private arealer, beskyttet natur, fortidsminder mv. Hvor private arealer skal krydses, vil der skulle tinglyses servitut herom; men arealerne eksproprieres som hovedregel ikke.
 
Implementering af Tillæg 18 
De planlagte aktiviteter i Tillæg 18 igangsættes umiddelbart efter vedtagelsen og ca. 13 % af de berørte ejendomme vil opleve, at det offentlige system bliver separeret indenfor 5 år jf. tabellen ovenfor. I disse områder vil det være fordelagtigt hvis ejendommen ligeledes separeres tidligt.

 

Årsagerne hertil er økonomiske, tekniske, klimamæssige, miljømæssige og planmæssige.

 

For så vidt angår udkastet til vandplanerne, er ét af virkemidlerne til målopfyldelse nedlæggelse af 4 specificerede overløbsbygværker i hhv. Aulum (3 i Lundby Bæk, hvoraf ét allerede er nedlagt, uden at oplandet dog er separeret) og Vildbjerg (1 i Tranholm Bæk) i indeværende planperiode - dvs. inden udgangen af 2015. Dertil kommer krav om nedlæggelse af ét bygværk i Aulum (Lundby Bæk) i næste planperiode - dvs. inden udgangen af 2021.
 
Målene i vandplanerne er bindende for kommunen, hvilket ikke er tilfældet med de gældende regionplaner fra 2005. 
 

Hvis de private ejendomme ikke separeres, kan overløbsbygværkerne kun nedlægges, hvis der etableres alternative løsninger til opbevaring af de forekommende vandmængder, der afledes, når det regner. Dette vil eksempelvis være følgende løsninger - enkeltvis eller i kombination:

 • Etablering af midlertidige, underjordiske sparebassiner (tank til forsinkelse og opbevaring af spildevand).

 • Overdimensionering af ledningerne i spildevandssystemet

 • Øget tilbageholdelse på private ejendomme medførende hyppigere opstuvninger til terræn/oversvømmelse af kældre med opspædet spildevand under regn

 • Mulighed for at aflede opspædet spildevand til de nyetablerede regnvandsbassiner fra private ejendomme, når det regner.

 
De enkelte projekter, som tillægget dækker, kan først gennemføres når der foreligger detailprojekter og disse, på baggrund af konkrete ansøgninger, har opnået de lovpligtige myndighedsgodkendelser/-tilladelser/-dispensationer efter gældende lov.  

 
Høring af forslag til tillæg 18

Forslag til Tillæg 18 med tilhørende miljøvurdering har været fremlagt til offentlig høring på kommunens hjemmeside i perioden fra den 29. august til den 24. oktober 2013. Samtidig er tillæg 18 den 29. august 2013 tilsvarende sendt i høring hos Naturstyrelsen Vestjylland (myndighed for Regionplan/Vandplanerne) samt hos de berørte nabokommuner.
 
Følgende har indsendt høringssvar til tillæg nr. 18:
 
Hodsager og Omegns Borgerforening
Vind Sogns Borgerforening
Herning Vand A/S

Høringssvarene er vedlagt som bilag. Hvilke forhold høringssvarene omhandler kan ses i bilaget, hvor forvaltningens bemærkninger/anbefalinger ligeledes fremgår.
 

Som følge af høringssvaret fra Herning Vand A/S anbefaler forvaltningen, at nedenstående indarbejdes i tillæg 18 (tekstdelen – se også bemærkninger/anbefalinger til høringssvar):

Hele det geografiske område, der er dækket af Tillæg 18 (bilag 3-14) kan udtræde delvist af det offentlige kloakfællesskab for så vidt angår regnvand i det omfang området er nedsivningsegnet og nedsivning ikke er i konflikt med beskyttelse af grundvandsinteresserne. Kommunen vurderer om der kan meddeles nedsivningstilladelse efter ansøgning fra grundejer. Herning Vand A/S træffer afgørelse om, hvorvidt økonomisk kompensation i konkrete tilfælde kan opnås, idet der henvises til notatet: "Økonomisk tilskyndelse til nedsivning", som kan findes på Herning Vand A/S´ hjemmeside – se bilag 23.)

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at tillæg nr. 18  til Herning Kommunes spildevandsplan 2009 - 2020 vedtages endeligt,

 

at forvaltningens anbefalinger i forbindelse med høringssvarene tages til efterretning og derved indgår som en del at tillæggets plangrundlag.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Dann Karlsen ønsker spørgsmål vedrørende tilbagebetaling af tilslutningsbidrag m.v. yderligere belyst inden sagens behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

 

Svar på de stillede spørgsmål vil blive vedlagt sagen til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-302-10 Sagsbehandler: Lene Kimø  

Legalitetsgodkendelse af ny betalingsvedtægt for Herning Vand A/S samt takster for afledning af spildevand i 2014

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Anders Debel

Sagsresume

Herning Vand A/S har den 17. oktober 2013 fremsendt ny Betalingsvedtægt til legalitetsgodkendelse af Herning Kommune. Den 25. september 2013 har Herning Vand A/S fremsendt taksten for afledning af spildevand for 2014 til legalitetsgodkendelse hos Herning Kommune.

  

Forvaltningen anbefaler, at betalingsvedtægten og taksterne godkendes.

Sagsfremstilling

Som følge af § 3 i Lovbekendtgørelse om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber skal Herning Kommune godkende betalingsvedtægt og taksterne. De fastsatte takster skal overholde det prisloft, der er fastsat for spildevandsforsyningsselskaberne i henhold til lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold.

 

Der er 2 forhold som kræver særlig opmærksomhed i forbindelse med godkendelse af betalingsvedtægten og fastsættelsen af taksterne for 2014, nemlig indførelse af en trappebetalingsmodel og det justerede betalingsprincip for sygehuset i Gødstrup.

 

Bekendtgørelse om fastsættelse af den variable del af vandafledningsbidraget er trådt i kraft den 6. september 2013. Hermed er der indført en trappebetalingsmodel for den variable del af vandafledningsbidraget for ejendomme med erhvervsmæssige virksomheder med et vandforbrug større end 500 m3 vand om året.

 

Betalingsvedtægten

Betalingsvedtægten er en revision af den eksisterende vedtægt godkendt af Byrådet den 8. marts 2013. Teksten er ændret i overensstemmelse med lovgivningen, relateret til indførelse af trappemodellen. Derudover er der 2 nye bilag, en standardkontrakt ved medlemsskab af forsyningsselskabet og notat af 2. oktober 2013 om økonomisk tilskyndelse til lokal afledning af regnvand

 

Trappemodellen indebærer, at kubikmetertaksten falder med stigende vandforbrug. Den variable del af vandafledningsbidraget skal således opkræves efter differentierede takster, der gælder for vandforbrug til og med 500 m3 (takst 1), vandforbrug på over 500 m3 og til og med 20.000 m3 (takst 2), samt vandforbrug på over 20.000 m3 (takst 3).

 

Den variable del af vandafledningsbidraget skal herefter af spildevandsforsyningsselskabet beregnes som vandforbruget på de enkelte trin multipliceret med den kubikmetertakst, der er fastsat for det pågældende trin.

 

Alle, der afregnes efter trappemodellen skal betale den samme takst for de første 500 m3 henholdsvis for forbruget over 500 m3 og til og med 20.000 m3. Det er dog alene ejendomme, hvor der findes erhverv, der opererer på markedsmæssige vilkår, der vil være berettiget til at bliver afregnet efter trappemodellen. Øvrige ejendomme skal således betale den højeste takst, dvs. takst 1. Herudover gælder særlige regler for ejendomme, der afregnes efter det såkaldte justerede betalingsprincip og ejendomme der har nedsættelse eller fritagelse for betaling. Det kan f.eks være spildevand fra afværgepumpninger mv. som spildevandsselskabet efter konkret vurdering har valgt at nedsætte eller fritage betaling for.

 

For ejendomme der afregnes efter det justerede betalingsprincip beregnes det variable tilslutningsbidrag som vandforbruget multipliceret med den kubikmetertakst, der er fastsat for trin 2.

 

Vandafledningsbidraget beregnes som et bidrag pr. m3 eller skønnet vandforbrug. Se bilag 1. Vandafledningsbidraget er uændret på 21,50 kr. i 2014.

 

Prisloftet, som Forsyningssekretariatet har beregnet for Herning Vand A/S for 2014, er 37,79 kr. pr m3 eksklusiv moms. Som følge af opdelingen af Herning Vand A/S i et holdingselskab og 2 datterselskaber har Herning Vand A/S ansøgt Forsyningssekretariatet om en genberegning af prisloftet, således de får et prisloft for vand, spildevand og rens. Denne ansøgning er endnu ikke færdigbehandlet.

 

Det justerede betalingsprincip

Herning Vand A/S har i brev af 20. september 2013 anmodet DNV Gødstrup om, at det justerede betalingsprincip først indføres fra årsskiftet 2014/2015. DNV Gødstrup har den 3. oktober 2013 accepteret Herning Vands ønske. Det betyder, at afregningen for 2014 sker efter selskabets standardtakst, som i 2014 udgør 21,50 kr. pr. m3 ekskl. moms.

 

Begrundelsen fra Herning Vand er en række praktiske og tidsmæssige udfordringer i forhold til at udarbejde en ny betalingsvedtægt, beregning af nye prislofter mv i forhold til den nye selskabskonstruktion Herning Vand Holding A/S og datterselskaberne Herning Vand A/S og Herning Rens A/S. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at betalingsvedtægten og taksterne godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1665-08 Sagsbehandler: Lene Kimø  

Orientering: Status på behandling af miljøgodkendelser til landbrug og tiltag til reduktion af sagsbehandlingstiden

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Anders Debel, Kirsten M. Brødbæk

Sagsresume

På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 2. september 2013 pkt. 213 redegjorde forvaltningen for status på sagsbehandlingstiden for miljøgodkendelser til landbrug og kom med forslag til fastholdelse af sagsbehandlingstiden.

 

Som opfølgning på dette punkt redegør forvaltningen for status siden sidst og iværksatte tiltag til nedbringelse af sagsbehandlingstiden

 

Forvaltningen anbefaler, at orienteringen om status og sagsbehandlingstid på landbrugsområdet tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Status

Gennem de seneste år har antallet af ubehandlede ansøgninger om miljøgodkendelse på landbrugsområdet været faldende. Tilsvarende for den gennemsnitlige sagsbehandlingstid.

 

Forvaltningen har i 2013 modtaget 52 ansøgninger. Af disse er 18 helt afsluttet. Pr. 1. november 2013 er der 9 ansøgninger fra 2013, som ikke er påbegyndt behandling, den ældste er fra den 5. juli 2013.
 
Ansøgninger om godkendelse indsendt i 2013 fra før 5. juli forventes at have en sagsbehandlingstid på ca. 9 mdr.
 
Fra marts til og med oktober 2013 har forvaltningen modtaget 22 nye ansøgninger efter § 10, § 11 og § 12 og 25 ansøgninger om tillæg. Det sidste halve år op til marts 2013 modtog forvaltningen kun 1 ny ansøgning og 9 ansøgninger om tillæg.

 

Forvaltningen modtog i 2012 73 sager efter anmeldeordningen. I 2013 har forvaltningen pr. 1. november modtaget 50 anmeldelser. Disse sager behandles løbende og overholder dermed den lovbestemte sagsbehandlingstid.

 

Tiltag til reduktion af sagsbehandlingstid

Af budgetforliget fremgår det, at det er meget vigtigt for budgetforligspartierne, at landbrugserhvervet ikke oplever unødig ventetid, når de søger om miljøgodkendelse. Både af hensyn til erhvervet og af hensyn til de mange afledte arbejdspladser.

 

Forligspartierne ønsker, at Herning Kommune udviser den nødvendige fleksibilitet internt og sørger for tilstrækkelige resurser til, at opgaven bliver løst så hurtigt som overhovedet muligt. Målet er, at sagsbehandlingstiden skal ned på seks måneder.

 

Derfor blev der i budgetforliget under drift afsat ekstra 500.000 kr. i 2014 til at løse opgaven.

 

På den baggrund har forvaltningen iværksat følgende tiltag:

 

 • midlertidig opnormering på landbrugsområdet på 1 årsværk i 1,5 år

 • aftale om merarbejde på tilsyn uden for normal arbejdstid

 • midlertidig opnormering af deltidsansat til fuldtidsansat.

 

Det er forvaltningens vurdering, at de iværksatte tiltag kan bringe den gennemsnitlige sagsbehandlingstid tæt på målet om 6 måneder for de fleste sager. Mere komplicerede sager må stadig forventes at få en længere sagsbehandlingstid.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at orienteringen om status på sagsbehandlingstiden og iværksatte tiltag tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 02.34.04-P19-297-13 Sagsbehandler: Hanne Jacobsen  

Dispensation til byggehøjde i skelbræmmen Jersildvej 11, Aulum

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

Der er på ovennævnte ejendom, søgt om tilladelse til at opføre en carport med redskabsrum indenfor skelbræmmen mod Jersildvej 9, 7490 Aulum.
 
Eksisterende udhus på næsten samme placering fjernes.

 

Forvaltningen anbefaler, at der meddeles dispensation til overskridelse af byggehøjden i skelbræmmen samt afstand til skel. 

Sagsfremstilling

Carporten med redskabsrum ønskes opført med samme tagkonstruktion som
enfamiliehuset, hvorved byggehøjden i skelbræmmen samt længere ind på grunden overskrides væsentligt.


[image]

 
Projektet kræver dispensation til Bygningsreglementet 2010 (BR10):

 

 • Kap. 2.2.6 stk. 2 pkt. 1, - at ingen del af bygningens ydervægge eller tag inkl. eventuel brandkam, må inden for en afstand af 2,5 m fra skel være højere end 2,5 m.

 • Kap 2.2.3 stk. 1 pkt. 1 - at fra 2,5 m og videre ind på grunden må højden ikke være over 1,4 x afstanden til naboskel.

 

Projektet har været i partshøring ved 1 berørt nabo, som udtrykker, at han er bekymret for, om højden vil komme til at fjerne alt sol om efteråret på hans terrasse, da solen står lavt.

 

Det er forvaltningens vurdering at projektet falder arkitektonisk ind med grundens øvrige bebyggelse samt at byggehøjden ikke berører naboens aftensol væsentligt, idet bygningens placering ved skel mod nord bevirker at solens skygger primært vil falder på egen grund.

 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der meddeles dispensation til BR10 kap. 2.2.3 stk. 1 og 2.2.6 stk. 2, til overskridelse af byggehøjden i skelbræmmen samt afstand til skel på ejendommen Jersildvej 11, Aulum.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 05.01.01-P19-3-13 Sagsbehandler: Annette Bloksgaard  

Godkendelse af nye vejnavne og adresser til kolonihaverne i Herning Kommune

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj, Annette Bloksgaard

Sagsresume

Med grunddataaftalen har Regeringen og Kommunernes Landsforening i efteråret 2012 indgået aftale om, at kommunerne skal tildele officielle adresser til bygninger og huse i kolonihaveforeningerne.

 

Nødvendigheden af tildeling af officielle adresser til kolonihavehusene hænger også sammen med den sikkerhed, som samtidig kan gives ambulance, politi m.m., så de får bedre muligheder for at finde frem til adresserne via GPS.

 

Forvaltningen anbefaler, at forslag til nye vejnavne og adresser til kolonihaverne i Herning Kommune godkendes.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har holdt møde med formændene for 10 kolonihaveforeninger i Herning Kommune i foråret 2013. Kommunens kolonihaveforeninger præsenterer ca. 520 kolonihavehuse.

 

Gennem dialogen med kolonihaveforeningerne er der således fremkommet forslag til nye vejnavne, som så vidt muligt har taget udgangspunkt i de nuværende uofficielle vejnavne eller andet lokalt afsæt.

 

Kolonihaverne er hen over sommeren blevet opmålt af forvaltningen med henblik på indberetning af data i BBR-registeret. Der har været foretaget høring, og der er ikke kommet indsigelser til de foreslåede nye vejnavne.

 

Forvaltningen vurderer, at beslutningen vil medføre behov for opsætning af 25 nye vejskilte.

 

Tildeling af husnummer følger de almindelige regler, som er gældende ved officielle adresser.

 

Forslag til nye vejnavne for 10 kolonihaveforeninger i Herning Kommune (se i øvrigt bilagsmateriale):

 

Godthåb Kolonihave: Lokale vejnavne ændres, så "vej" udskiftes med "stien"

Forslag: Violstien, Irisstien, Lupinstien, Tulipanstien, Valmuestien og Rosenstien.

 

Kolonihaven Nabkær I (øst), "vej" udskiftes med "haven"

Forslag: Fresiahaven og Tulipanhaven

 

Kolonihaven Nabkær II (vest), de nuværende lokale vejnavne Hyacintvej og Nabkærvej gøres officielle

Forslag: Hyacintvej og Nabkærvej

 

Kolonihaven Sønderager, "vej" udskiftes med "reden"

Forslag: Mågereden, Solsortereden, Lærkereden, Vibereden, Svalereden, Fasanreden, Spurvereden

 

Kolonihaven Aalykke, "vej" er udskiftet med "haven"

Forslag: Aahaven, Bøgehaven, Rosenhaven og Irishaven

 

Herningsholm Kolonihave, ønsker vejnavnet: Herningsholm Alle

Forslag: Herningsholm Alle

 

Haveforeningen Karolinelund, ønsker vejnavnet Karolinelund

Forslag: Karolinelund

 

Herning Fjerkræklub ønsker vejnavnet Racefjerkræhaven, det er vigtigt for dem, at ordet "Race" indgår i navnet, da det er meget sigende for områdets racefjerkræ

Forslag: Racefjerkræhaven

 

Godthåbsvejs Fjerkræforening ønsker vejnavnet Fjerkrævej.

Forslag: Fjerkrævej

 

Havekolonien Korsørgården, alle haverne får adresse til nuværende Korsørvej efter ønske.

 

Der vedlægges til orientering et oversigtskort over de 10 kolonihaver, samt detailkort over nuværende lokale adresser og tilsvarende detailkort over forslag til nye officielle adresser for kolonihaverne

   

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at forslag til nye vejnavne og adresser til kolonihaveforeninger o.lign. i Herning Kommune godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1509-09 Sagsbehandler: Trine Koch Jakobsen  

Godkendelse af 4 indsatsplaner for beskyttelse af grundvand

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
    x
    x

 

Øvrige sagsbehandlere: Thomas Gad, Hans Eghøj

Sagsresume

Forvaltningen har lavet 4 indsatsplaner til beskyttelse af drikkevandet omkring Hammerum, Sunds, Sørvad og Vind. Forslag til de 4 planer er godkendt på Teknik- og Miljøudvalgsmøde den 3. december 2012 punkt 246-249.

 

Planerne har været i offentlig høring fra den 7. februar til den 2. maj 2013. Der er kommet bemærkninger fra Naturstyrelsen til alle 4 planer. Desuden er der kommet 2 bemærkninger til indsatsplan for beskyttelse af grundvand ved Hammerum.

 

Bemærkninger er indarbejdet i de endelige udgaver af planerne.

 

Forvaltningen anbefaler, at de 4 indsatsplaner godkendes.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet 4 indsatsplaner til beskyttelse af drikkevandet omkring Hammerum, Sunds, Sørvad og Vind. Forslag til planerne har været i offentlig høring i 12 uger.

 

Der er kommet meget ens lydende bemærkninger til forslagene fra Naturstyrelsen, som hovedsagligt drejer sig om præcisering af lovgrundlag for de enkelte indsatser og mere præcis angivelse af, i hvilke områder de enkelte indsatser er gældende, samt understregning af, at planerne skal dække hele OSD-området (Område med Særlige Drikkevandsinteresser).

 

Forvaltningen har efterfølgende indarbejdet bemærkninger i planerne, hvilket har betydet, at opbygning af planerne er ændret. Men der er ikke ændret i indsatsernes indhold på baggrund af bemærkninger fra Naturstyrelsen.

 

Bemærkninger til indsatsplanen ved Hammerum er:

 

Ejeren af Krogslundvej 1, Herning er kommet med bemærkninger til de tidligere retningslinjer nr. 16 og 17 (nu nr. 10 og 11). Retningslinjerne fastsætter at udvaskningen af nitrat eller pesticider stoppes på udvalgte arealer i 300 meter beskyttelseszonen til Hammerum Vandværks boringer og i det grundvandsdannende opland, hvis der påvises indhold af nitrat eller pesticider i moniteringsboringerne.

 

Retningslinjerne er gjort mindre restriktive. Formuleringen er ændret til at udvaskning af nitrat eller pesticider skal nedbringes eller stoppes på udvalgte arealer inden for de omtalte områder. Indsatserne skal vurderes i forhold til hvilket og hvor meget stof, der påvises, samt i hvilke boringer stoffet påvises. Gennemførelse af begrænsninger i praksis kræver udarbejdelse af en ny indsatsplan.

 

AVO Skandinavia, HI Park, er kommet med bemærkninger til retningslinjer i forslaget til indsatsplanen. Disse retningslinjer inddelte virksomheder i grundvandklasser i forhold til aktiviteternes risiko for påvirkning af grundvandet, samt begrænsede placering og udvidelse af virksomheder i forhold til disse grundvandsklasser.

 

I følge en ny vejledning om indsatsplaner fra Naturstyrelsen, kan indsatsplaner ikke benyttes til at regulere byudvikling. Derfor er de retningslinjer, som AVO Skandinavia har haft bemærkninger til fjernet.

 

Følgende 6 retningslinjer er således fjernet i den endelige indsatsplan:

 

4. Grundvandsklasse 1 (GV1): Etablering af nye virksomheder må ikke ske i 25 meter fredningsbælte omkring vandværksboringer. Virksomheder i den resterende del af indsatsområdet i Herning Kommune orienteres om grundvandsmagasinernes sårbarhed via indsatsplanen.


4a. Grundvandsklasse 2 (GV2): Se kap.5.1 i bilag 1. Etablering af nye virksomheder må ikke ske i 25 meter fredningsbælte omkring vandværksboringer. Etablering af nye virksomheder i ION og i 300 meter beskyttelseszonen til Hammerum Vandværks boringer, kan kun undtagelsesvist ske efter en konkret vurdering. Der kan forventes krav om særlige grundvandsbeskyttende foranstaltninger. Eksisterende virksomheder må kun ændres/udvides efter en konkret vurdering. Der kan forventes krav om særlige vilkår om grundvandsbeskyttende foranstaltninger.


4b. Grundvandsklasse 3 (GV3): Se kap.5.1 i bilag 1. Etablering af nye virksomheder må som udgangspunkt ikke ske i indsatsområdet i Herning Kommune.


6. I 300 meter beskyttelseszonen til Hammerum Vandværks boringer og i
det grundvandsdannende opland, må der ikke etableres nye oplag af
vejsalt, olie- og benzin produkter, sprøjtemidler og kemikalier og lignende.


9. Som udgangspunkt må der ikke anlægges nye veje i 300 meter beskyttelseszonen til Hammerum vandværk. Hvis dette ikke kan undgås skal det sikres at der ikke sker nedsivning af vejvand i 300 meter beskyttelseszonen til vandværksboringerne.


10. Der må ikke anlægges ny jernbane i 300 meter beskyttelseszonen til vandværksboringerne. 

 

Forvaltning har vurderet, at en ny høringsperiode ikke er nødvendig, selv om planernes indhold er ændret. Ændringen består hovedsageligt i mere forklarende kortmateriale og mere kortfattet geologisk beskrivelse.

Der er ikke indført nye indsatser eller ændret i handlingsplanen.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at de 4 indsatsplaner til beskyttelse af drikkevandet/grundvand godkendes med de nævnte ændringer.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 13.02.03-G01-1-13 Sagsbehandler: Trine Koch Jakobsen  

Godkendelse af takstblade for vandforsyningsselskaber 2014

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

Godkendelse af vandforsyningsselskabernes takstblade for 2014 i henhold til vandforsyningsloven  53. Alle selskaberne har fremsendt takstblade for 2014, der opfylder kravene i regulativ og vandforsyningsloven.

 

Forvaltningen anbefaler, at takstbladene for 2014 godkendes.

Sagsfremstilling

Herning Kommune skal legalitetsgodkende (betydning) takstblade for vandforsyningsselskaberne i henhold til vandforsyningsloven 53 for at sikre vandforsyningsselskaberne kan leve op til vandforsyningsplanen med hensyn udbygning af forsyningsnet og sikre driften af vandværkerne.

 

Der er 22 almene vandforsyningsselskaber i Herning Kommune. 7 selskaber er omfattet af vandsektorloven på grund af større indvinding end 200.000 m3, de skal derfor overholde et prisloft fastsat af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Disse selskaber har ikke mulighed for at henlægge til kommende renoveringer og anlæg.  

 

Driftsbidraget består af en årlig fast afgift og pris pr. kubikmeter brugt vand. Driftsbidraget skal overholde hvile-i-sig-selv-princippet. Vandforsyningerne har fremsendt seneste regnskab og budget for 2014 med langsigtede investeringer, så det er muligt at vurdere driftsbidraget.  

 

Tilslutningsbidrag skal overholde regulativet, hvilket betyder, at der skal beregnes et hovedanlægsbidrag, et forsyningsanlægsbidrag og et stikledningsbidrag, som tilsammen udgør tilslutningsbidraget (anlægsbidraget). Alle takstblade er beregnet i overenstemmelse med regulativet.

 

Sandet Vandværk og Stakroge Vandværk har fremsendt en ny beregning af tilslutningstakster. Beregningen er lavet med den skabelon forvaltningen har anbefalet. Lidt over halvdelen af selskaberne har reguleret tilslutningsbidraget i henhold til indekset fra DANVA og FVD. Resten har undrede tilslutningsbidrag i forhold til 2013.

 

Følgende selskaber har ændret driftsbidrag i forhold til 2013:

 

 • Aulum Vandværk har sat prisen lidt ned og Sunds Vandværk har hævet prisen igen. Begge selskaber er underlagt prisloft.

 • Haunstrup Vandværk og Sørvad Vandværk har sat prisen op med få kroner. Priserne er beregnet ud fra budget for 2014.

 • Sønder-Felding Vandværk har hævet bidraget, da vandværket i 2013 pludselig har været nødsaget til at etablere en ekstra kildeplads og dermed har øgede udgifter i 2013 og 2014.

 • Stakroge Vandværk har sat prisen op. Der er forsat underskud i forhold til budgettet, men selskabet har oplyst, at den nødvendige prisstigning udjævnes over flere år. Vind Vandværk har ændret fordeling af opkrævning af fastbidrag og vandpris, således at den samlede regning for storforbrugere bliver lidt mindre.

 • Feldborg Vandværk ændrer ikke prisen for vand, selvom budgettet for både 2013 og 2014 viser et underskud. Feldborg Vandværk har ifølge regnskab for 2012 et driftsunderskud er ca. 200.000 og en formue p 0,8 mio. kr.  

 

Forvaltningen anbefaler, at takstbladene for 2014 godkendes med bemærkninger til de få selskaber, som ikke sikrer, at indtjeningen dækker driftsomkostningerne.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at taksterne for vandforsyningsselskaberne for 2014 godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.14-Ø00-1-13 Sagsbehandler: Jacob Philipsen  

Budgetopfølgning pr. 30. september 2013 for Teknik og Miljø

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 x

 
Øvrige sagsbehandlere: Jonna Sørensen

Sagsresume

Forvaltningen har foretaget budgetopfølgning på grundlag af det konstaterede forbrug pr. 30. september 2013.

 

Sammenfattende viser opfølgningen, at Teknik og Miljø området samlet set forventer en overskridelse af driftsbudgettet på 8,8 mio. kr. Overskridelsen skyldes primært et forventet merforbrug på vintertjenesten på 4,3 mio. kr., samt et forventet merforbrug på vejbelysningen på 5 mio. kr.

 

På anlæg forventes samlet set et mindreforbrug på 20,2 mio. kr.

Sagsfremstilling

Opfølgningen er opdelt i tre hovedområder: Drift, anlæg og budgetomplaceringer.

 

Drift

Det forventede driftsregnskab for 2013 sammenholdt med det korrigerede budget fremgår af nedenstående skema:

 

[image]

 

Som det fremgår af ovenstående tabel, forventes samlet set et merforbrug på 8,8 mio. kr.

 

De væsentligste afvigelser skyldes følgende:

 

Serviceområde 01 Byggemodning

Der forventes et merforbrug på 1,3 mio. kr., som skyldes øgede ejendomsskatter på landbrugsområder, som er lokalplanlagte til boligformål.

 

Kompenserende handlinger.

Styregruppen for byggemodning anbefaler, at driftsbudgettet forhøjes med 1,3 mio. kr. i 2013. 

Finansieringen anvises ved Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af den samlede budgetopfølgningssag.

 

Serviceområde 03 Kommunale ejendomme.

Der forventes en negativ afvigelse på 1,95 mio. kr.

 

På funktion 002513 Andre faste ejendomme forventes et merforbrug på 1,2 mio. kr., som hovedsageligt skyldes:

 

Ekstra udgifter til varmepriser. På grund af periodisering bliver merudgiften først opkrævet hos lejerne i 2014. I 2014 er der afsat 133.000 kr. i budgettet til dækning af denne udgift, hvorfor et merforbrug på 133.000 kr. overføres til 2014.

 

Faldende indtægter på grund af manglende huslejeindtægter i forbindelse med salg og nedrivning af ejendomme.

 

Stigende ejendomsskatter i lokalplanområdet Holing.

 

5 års efterregulering af el i p-kælderen, Dalgashus på grund af at målerne ikke var korrekt opdelt 150.000 kr.

 

Manglende nettoindtægt på 43.000 kr. i forbindelse med opsigelse af 22 p-pladser i Dalgashus. Byrådet besluttede på møde den 27. august 2013 pkt. 256, at mindreindtægten findes ved budgetopfølgningen pr. 30/9-13.

 

Herudover forventes et merforbrug på 750.000 kr. på funktion 032201 Folkeskoler. Merforbruget skyldes blandt andet 3 store ekstraordinære skader på følgende områder:

 

Vand i tagkonstruktion på Vestervangskolen. Risiko for rust i jernarmering. Fjernelse af vand og nyt tag 1,7 mio. kr.

Rotter i kloaksystemet på Hammerum Skole. Udskiftning/omlægning af kloakledninger 250.000 kr.

Nedbrud på mobilvæg i idrætshal på Holtbjerg Skole. Nødvendig reparation for at der kan foregå undervisning af flere klasser samtidigt i hallen 160.000 kr.

 

Kompenserende handlinger.

Forvaltningen arbejder i øjeblikket på at få tilpasset kommunens ejendomsportefølje, således der indenfor serviceområdet kan findes en løsning på en del af ubalancen.

 

Derudover anbefaler forvaltningen, at merforbruget på funktion 032201 Folkeskoler på 750.000 kr. overføres til budget 2014.

 

Af merforbruget på 1,2 mio. kr. under funktion 002513 Andre faste ejendomme forventes 1 mio. kr. dækket af et mindreforbrug på serviceområde 09 Trafik, busdrift.

 

Serviceområde 05 Miljøforanstaltninger.

Der forventes et merforbrug under funktion 005285 Bærbare batterier på 264.000 kr. Heraf vedrører 227.000 kr. en negativ overførsel fra 2011 og 2012. Det resterende merforbrug på 37.000 kr. skyldes, at området ikke er dækket ind fuldt ud via DUT. Området er genforhandlet, og DUT-midlerne er forhøjet med 133.000 kr. i 2014 og 2015. Fra 2016 og frem er forhøjelsen på 65.000 kr. 

Forvaltningen vurderer, at udgifterne til behandling af batterier og akkumulatorer er mindre end først antaget. Med forhøjelsen af DUT-midlerne og en mindreudgift til behandlingen skønnes det, hvis mængden af affald til behandling bliver på nuværende niveau, at budgettet for området balancere ultimo 2017.

 

Mindreforbruget på146.000 kr. under funktion 005289 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. ønskes overført til 2014 til et projekt med tæthedsprøvning af olieudskillere.

 

Serviceområde 09 Trafik.

Der forventes et samlet merforbrug på 8,8 mio. kr. Heraf vedrører 4,3 mio. kr et forventet merforbrug på vintertjenesten. 5 mio. kr. vedrører vejbelysningen, hvor forvaltningen pr. 31. december 2012 har flyttet indtægten for salg af gadebelysning fra drift til anlæg. Indtægten vil fra og med 1. januar 2013 blive konteret på byggemodningsregnskabet, og dermed opstår der en udfordring på driftsbudgettet for vejbelysningen på ca. 5 mio. kr. netto.  

Herudover forventes et mindreforbrug på busdriften på ca. 2,8 mio. kr. 1,8 mio. kr. er efterregulering fra 2012. I forbindelse med modtagelse af MidtTrafiks bud på et forventet regnskab for 2013, er det hermed vurderet, at efterreguleringen udmøntes i et forventet overskud.

 

Kompenserende handlinger.

Af udfordringen på 5 mio. kr. under vejbelysningen søges 2,8 mio. kr. dækket af et mindreforbrug på serviceområde 08 Drift på 1 mio. kr. samt af det resterende mindreforbrug på serviceområde 09 Trafik, busdrift på 1,8 mio. kr.

Finansieringen af den resterende udfordring på 2,2 mio. kr. anvises ved Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af den samlede budgetopfølgning.

 

Anlæg

Det forventede anlægregnskab for 2013 sammenholdt med det korrigerede budget fremgår af nedenstående skema:

 

[image]

 

Som det fremgår af ovenstående tabel, forventes samlet set et mindreforbrug på 20,2 mio. kr. De væsentligste ændringer skyldes følgende:

 

Serviceområde 03-09.

Der henvises til bemærkningerne i økonomiskemaet.

 

01 Byggemodning.
Det anbefales, at byggemodningsprojekter for 13,3 mio. kr. overføres til 2014. 10 mio kr. afventer igangsættelse og 3,3 mio kr. er udskudte færdiggørelsesarbejder. 

 

[image]

 

På jordforsyningsområdet forventes det at realisere indtægter svarende til det vedtagne budget på 32,923 mio. kr. i 2013. Den resterende mindreindtægt på 14,351 mio. kr., svarende til overførte mindreindtægter fra 2012 til 2013, forventes ikke at kunne realiseres i 2013, og forventes overført til 2014.

 

Forventet regnskab 2013 for byggemodningsudgifter (Økonomi- og Erhvervsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget) udgør i alt 47.927 mio. kr. Byrådet har den 6. marts 2012 samt 16. april 2013 besluttet, at byggemodningsprojekter for 10,0 mio. kr. afventer igangsættelse, og rådighedsbeløb til udgifter hertil er derfor ikke frigivet. Herudover forventes færdiggørelsesarbejder for 3,3 mio. kr. udskudt fra 2013 til 2014 blandt andet på grund af mindre grundsalg end forventet. Der forventes således i alt overført mindreudgifter på 13,3 mio. kr. fra 2013 til 2014.  Forventningen er, at der vil være et samlet underskud på området på 1,051 mio. kr., som forventes overført, og som ikke er finansieret.

   

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at driftsbudgettet på serviceområde 01 Byggemodning forhøjes med 1,3 mio. kr. i 2013. Finansieringen anvises ved Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af den samlede budgetopfølgningssag,

 

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 108.000 kr. i 2013 til serviceområde 01 Byggemodning, stednr. 002065 Kildevangen. Anlægsudgiften finansieres af det på samme stednr. afsatte rådighedsbeløb,

 

at indtægtsbudgettet på serviceområde 03 Kommunale ejendomme, p-kælder Dalgashus reduceres med i alt 43.000 kr. netto i 2013. Finansieringen anvises ved Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af den samlede budgetopfølgningssag,

 

at finansieringen af den resterende udfordring på 2,2 mio. kr. på vejbelysningen under serviceområde 09 Trafik anvises ved Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af den samlede budgetopfølgningssag,

 

at budgetopfølgningen i øvrigt tages til efterretning og indgår i den samlede budgetopfølgning, som behandles i Økonomi- og Erhvervsudvalget, den 9. december 2013 og i Byrådet den 17. december 2013.  

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 22.11.02-P19-2-12 Sagsbehandler: Alex Dahl Karlsen  

Taxisammensætning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 X
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Eva Freidahl Graae

Sagsresume

Herning Taxa har gjort forvaltningen opmærksom på, at sammensætningen af taxivognparken under Herning Taxa ikke svarer til det aktuelle kørselsbehov.

Herning Taxa har derfor ytret ønske om, at Herning Kommune reducerer antallet af storvognstilladelser og tilsvarende øger antallet af tilladelser til små vogne med plads til 4 passagerer. Det samlede antal tilladelser ændres ikke.

 

Forvaltningen indstiller, at antallet af storvognstilladelser reduceres, så vognsammensætningen i højere grad svarer til behovet.

Sagsfremstilling

Vognparkens sammensætning er som følger:

 • 32 små vogne, hvoraf de 25 er til 4 passagerer og de 7 er til 6 passagerer

 • 13 store vogne, alle til 8 passagerer og med lift

 • 45 i alt

 
Forvaltningen har undersøgt fordelingen af tilladelser i 9 andre kommuner.
Fordelingen er som følger:

 • Storkøbenhavn, Esbjerg, Randers og Holbæk Kommuner har intet krav om store vogne.

 • Århus, Odense og Aalborg Kommuner har ca. 5 % store vogne

 • Ringsted og Skive har henholdsvis 10 og 15 % store vogne

 
Herning Taxa adskiller sig ved at have relativt flere store vogne, ca. 30 % af vognparken er store vogne. Derudover er næsten alle biler hos landtaxavognmændene store vogne.
 
Herning Taxa nævner følgende argumenter for ønsket om at reducere antallet af store vogne:

- der er for mange store vogne i forhold til kørselsmængde og kørselsart

- omkostningerne for vognmanden er større ved stor vogn med lift end ved en lille vogn

- takstsammensætningen gør, at det ikke er dyrere at transportere større grupper i flere    små vogne end i færre store vogne

- kørsel i store vogne med tomme pladser er en unødig miljøbelastning

 

Forvaltningen har ikke kendskab til nogen klager over manglende transportmuligheder for borgere med behov for transport med stor vogn med lift.

 

Ændringen af vognsammensætningen vil ske på følgende måde:

 

 • Imødekomme de 4 vognmænd, der ønsker at skifte fra stor til lille vogn ved at ændre klausulen på deres taxitilladelse ved næste vognskift fra at være til stor vogn med lift til en vogn med plads til 4 passagerer.

 • Tage vognsammensætningen op til revision i forbindelse med næste ansøgningsrunde, som vil være i 2014.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at antallet af storvognstilladelser reduceres så vognsammensætningen i højere grad svarer til behovet.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 00.01.00-P19-2-12 Sagsbehandler: Alex Dahl Karlsen  

Maksimaltakster for taxikørsel i 2014

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 X
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Eva Freidahl Graae

 

Sagsresume

I henhold til lovbekendtgørelsen om taxikørsel fastsætter kommunalbestyrelsen maksimaltakster, herunder eventuelle takster for timebetaling samt eventuelle særlige tillæg til taksterne.
 
De nugældende takster er senest reguleret december 2012.Taksterne kan reguleres hvert år efter ansøgning fra Dansk Taxi Råd eller Herning Taxa.
 
Der foreligger nu ansøgning fra Herning Taxa om regulering af taksterne med virkning fra 1. december 2013. Herning Taxa ønsker at reguleringen sker på de to mest brugte kilometertakster. Herning Taxa anmoder om en regulering af disse på 60 øre, som også medfører, at tur-retur-kørsel tilsvarende stiger med 30 øre.

Sagsfremstilling

Aftalen med Dansk Taxiråd er, at udgangspunktet for den årlige regulering er det af Danmarks Statistik beregnede taxiindeks for 2. kvartal. Dette indeks viser en stigning fra 2. kvartal 2012 (som anvendtes som grundlag for sidste regulering) til 2. kvartal 2013 på 1,67 %.

 

Den ansøgte 60-øres stigning af kilometertaksterne svarer til en beregnet stigning i vognmændenes indtjening på 1,78 %, hvilket er for højt ift. taxi-indekset.

 

Forvaltningen har derfor lavet nedenstående forslag til regulering med udgangspunkt i Herning Taxas ønske om stigning på km-taksterne med taxi-indekset som ramme. Ønsket har været at ramme den takst, der dels ligger tættest på de 1,67 %, dels er delelig med 5 øre og dels ligger under de 1,67 %.

De ønskede stigninger på km-taksten medfører automatisk en stigning i tur-retur-kørslen, som er aftalt kørsel til halv takst. Denne takst-kategori fylder ikke meget i det samlede billede.

 

Takststigningerne svarer til en beregnet stigning i indtjening på 1,63 %.

 
Nedenstående tabel viser de maksimaltakster, der senest er blevet godkendt af Teknik- og Miljøudvalget i Herning Kommune 3.12.2012, tilføjet den regulering, der foreslås pr. 1.12.2013. Takstregulativet bevares i øvrigt uændret.

 

 
Tidsrum  
Lille vogn  
Stor vogn  
Regulering
Starttakst 1
 
     31,00
 
Uændret
Mandag - fredag (hverdage)
06-18 
 
   
 
Starttakst 2
 
     40,00
 
Uændret
Mandag - fredag (hverdage)
18-24
 
   
 
Lørdage, søn- og helligdage  
06-24  
 
   
 
Starttakst 3
 
     60,00
 
Uændret
Mandag - fredag
24-06
 
   
 
Lørdage, søn- og helligdage  
24-06  
 
  
 
Starttakst 4
  
     77,00
 
Uændret
24., 25., 26. og 31. december og
1. januar  
06-06
 
 
 
Starttakst 5*)
 
 
   70,00
Uændret
Hverdage, søn- og helligdage  
06-06  
  
  
 
Kilometertakst 1 
 
    14,40  
  
 14,95
Kilometertakst 3*)  
  
 
   18,75 
 19,30
Tur - returkørsel 
 
      7,20  
     9,40  
 7,50/9,65
Ventetid pr. time 
 
 431,15  
431,15  
Uændret
Cykler, barne- og klapvogne pr. stk.  
 
    25,00  
   25,00  
Uændret  
Handicapvogn med lift - mindstepris**)
 
 
199,00
Uændret
 

 
*) Storvognstaksterne må anvendes, når taxaen er bestilt som en stor vogn eller taxaen befordrer en passager i fastspændt kørestol.
 
**) Minimumstaksten må anvendes, når passageren sidder i fastspændt kørestol. Minimumstaksten "køres af", således at der kun kan kræves betaling ud over minimumstaksten, hvis prisen er højere med sædvanlig takst for stor vogn.
 
Der er udarbejdet en oversigt over de nugældende takster for de øvrige kommuner i Midt- og Vestjyllands politikreds. Ovenstående regulering er i tråd med de øvrige kommuners takster, - med iagttagelse af dato for ikrafttræden. Oversigten er vedlagt som bilag til sagen.

 

Forvaltningen er i løbende dialog med de andre kommuner i Øst- og Midtjyllands Politikreds om at justere den model, der bruges til at beregne maksimaltakstgrundlaget.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at kilometertaksterne for både lille vogn og stor vogn hæves med 55 øre samt at tur-returkørsel dermed hæves med henholdsvis 30 og 25 øre.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 22.11.00-G00-1-12 Sagsbehandler: Alex Dahl Karlsen  

Orientering: Kvartalsmøde med taxivognmænd 18. september 2013

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 X
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Eva Freidahl Graae

Sagsresume

Forvaltningen afholder hvert kvartal et møde med bestyrelsen for Herning Taxa og
vognmændene udenfor bestillingskontoret. Referat fra møde 18. september 2013 fremsendes til orientering.

 

I 2013 er der endnu et møde, som er fastlagt til afholdelse 11. december.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 22.11.00-G00-1-12 Sagsbehandler: Alex Dahl Karlsen  

Orientering: Referat fra dialogmøde med hoteller og MCH vedr. taxidækningen i Herning Kommune

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 X
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Eva Freidahl Graae

Sagsresume

Forvaltningen har efter ønske fra Teknik og Miljøudvalget afholdt et møde om taxidækningen i Herning Kommune med særlig fokus på, hvordan hoteller og Messecenter Herning oplever taxidækningen.
Ud over repræsentanter for forvaltningen var der repræsentanter for Herning Taxa, Messecenter Herning og hotellerne til stede.
 
På mødet blev Herning Taxas generelle servicering af hotellerne drøftet, herunder visse problemstillinger vedrørende offentlig og privat transport i forbindelse med store arrangementer i Boxen.

 

Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Der blev udtrykt generel tilfredshed på mødet med taxidækningen. Udfordringerne vedrørende taxidækningen om morgenen blev drøftet særskilt, herunder aftalt hvordan både Herning Taxa og hotellerne bedre kan koordinere henholdsvis taxidækningen og efterspørgslen efter befordring.
 
Derudover blev befordringen af koncertgæster til og fra MCH Arena og Boxen drøftet indgående. Følgende problemstillinger blev drøftet:

 • Privates afhentning af koncertgæster

 • Tog til og fra Herning i forbindelse med koncerterne

 • Shuttlebussernes køreplaner og betaling for billetter

 • Taxidækningen

Herning Taxa, Messecenter Herning og Herning Kommune koordinerer og informerer gensidigt hinanden op til større arrangementer. Messecenter Herning informerer særskilt koncertgæsterne bl.a. om transport på deres hjemmeside.
Alle involveredes erfaring er, at området ved Boxen normalt er tømt for gæster i løbet af en time.
 
Referat fra møde 24. oktober 2013 fremsendes til orientering.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 13.02.01-K08-4-13 Sagsbehandler: Trine Koch Jakobsen  

Orientering: Politianmeldelse af ulovlig indvinding af vand

 

Sagsnr.: 09.00.00-P19-168-05 Sagsbehandler: Anna Margrethe Buhl  

Orientering

 

Sagsnr.: 00.22.00-P35-1-12 Sagsbehandler: Anna Margrethe Buhl  

Orientering

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-692-09 Sagsbehandler: Lotte Vinter