Dagsordener og referater

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 25. september 2017
Mødested: Nederkærgård genbrugsplads

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 05.01.02-P20-12-16 Sagsbehandler: Kim Bredgaard Grarup  

Frigivelse af anlægsbevilling til etablering af fordelingsvejen omkring DNV-Gødstrup

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup, Tommy Jonassen

Sagsresume

Der anmodes om frigivelse af anlægsudgiftsbevilling på 8,811 mio. kr. til etablering af en ca. 1,2 km lang kommunal fordelingsvej omkring det nye hospital i Gødstrup.

 

Forvaltningen anbefaler, at anlægsudgiftsbevillingen frigives, finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb. 

Sagsfremstilling

Herning Kommune har i samarbejde med regionen udarbejdet nedenstående plan for en ny kommunal fordelingsvej omkring det nye hospital i Gødstrup. Fordelingsvejen bliver hovedadgangsvej til hospitalet og togstationen.

 

Det er aftalt, at regionen medfinansierer den del af vejprojektet, som er vist med rødt med 6 mio. kr. Den øvrige del af fordelingsvejen og stationsforpladsen finansieres af Herning Kommune.

  

Økonomi

På investeringsoversigten er der på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 222030 Regionshospitalet Vest - Infrastruktur, afsat rådighedsbeløb på henholdsvis 8,811 mio. kr. i 2017 og 6,436 mio. kr. i 2019.

Regionens tilskud på 6 mio. kr. er frigivet på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 203087 på byrådsmøde den 17. december 2013, pkt. 345.

Der anmodes om frigivelse af anlægsudgiftsbevilling på 8,811 mio. kr. til anlæggelse af vejen samt projektering af stationsforpladsen.

 

Der er således afsat rådighedsbeløb til udgifter i 2016-2019 på i alt 15,247 mio. kr. + tilskuddet på 6 mio. kr. fra regionen.

 

Der vil senere blive fremsendt særskilt sag med anmodning om frigivelse af rådighedsbeløbet i 2019.

 

Den afledte drift til anlægsprojektet indgår i arbejdet med investeringsoversigten for 2018-2021 med 275.000 kr. årligt. Idet hospitalet først åbner i 2020 vil der være begrænset trafik de første par år. Derfor vil driftudgiften i 2018 og 2019 være 100.000 kr. om året.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

atder meddeles anlægsudgiftsbevilling på 8,811 mio. kr. i 2017 på Serviceområde 09 Trafik, sted nr. 222030 "Regionshospitalet Vest - Infrastruktur",

 

atudgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 8,811 mio. kr. i 2017 på Serviceområde 09 Trafik, samme stednr. 

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 05.01.02-P20-12-16 Sagsbehandler: Kim Bredgaard Grarup  

Nedlæggelse af vejareal, Gødstrupvej i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen

Sagsresume

I forbindelse med anlæggelse af den nye fordelingsvej omkring DNV-Gødstrup omlægges en del af Gødstrupvej. Dette medfører at et mindre areal af den tidligere Gødstrupvej nedlægges.

  

Punktet er tidligere behandlet på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 28. november 2016, pkt. 245.

 

Forvaltningen anbefaler, at det tidligere vejareal tillægges de nærliggende matrikler.  

Sagsfremstilling

Som det fremgår af nedenstående oversigtskort skal Gødstrupvejs vejforløb ændres omkring baneoverskæringen i forbindelse med etablering af den nye fordelingsvej omkring DNV-Gødstrup.

 

I den forbindelse har forvaltningen været i kontakt med de 3 lodsejere, hvis ind- og udkørsel til Gødstrupvej bliver påvirket af projektet.

 

Når Gødstrupvej omlægges, vil der været et stykke vejareal, der ligger tilbage. For ikke at skulle drifte dette stykke jord, foreslår forvaltningen, at det tillægges nedenstående 2 ejendomme, hvis matrikler støder op til vejen. 

  • Gødstrupvej nr. 50, matr. nr. 1bf, Gødstrup præstegård, Snejbjerg vil få tillagt ca. 120 m2, vist med rød markering.
  • Gødstrupvej nr. 62, matr. nr. 1ay, Gødstrup præstegård, Snejbjerg vil få tillagt ca. 300 m2 vist med gul markering.

 

 

 

Økonomi

De 2 lodsejere har bekræftet, at de gerne vil modtage jorden vederlagsfrit. Vejareal handles som udgangspunkt, efter en konkret vurdering, til 0 kr./m2.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at det tidligere vejareal på Gødstrupvej nedlægges og tillægges de tilstødende matrikler.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 04.00.00-P20-4-15 Sagsbehandler: Erik Skibsted  

Etablering af friluftsfaciliteter i Søby Brunkulsleje

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Karen-Louise Smidth, Mathias Utoft Jørgensen, Pia Colstrup

Sagsresume

I forbindelse med realisering af fredningen i Søby-området med naturpleje, etablering af diverse publikumsfaciliteter m.m., er der brug for valg af serviceniveau for friluftsfaciliteter særligt ved Vejerboden (benævnes Elmers Hus på oversigtskortet) i Søby.

 

Der fremlægges 4 modeller, som graduerer tilbud for ophold og formidling ved Vejerboden.

 

Forvaltningen anbefaler, at udvalget drøfter og tager stilling til hvilken model, der skal være ved Vejerboden.   

Sagsfremstilling

I forbindelse med igangværende arbejde med realisering af fredningen i Søby-området med naturpleje, etablering af diverse publikumsfaciliteter m.m., er der brug for fastlæggelse af serviceniveauet omkring friluftsfaciliteter særligt ved Vejerboden. Vedlagt er et bilag, hvor de enkelte faciliteter og serviceniveauer gennemgås.

 

Der samarbejdes med lodsejere, Naturstyrelsen og Brunkulsmuseet om realisering af de samlede ønsker ud fra den allerede vedtagne plan for Søby Brunkulsleje. Planen med tilhørende økonomi jfr. anlægsbevillingen, blev godkendt af Byrådet på mødet den 21. juni 2016, pkt. nr. 190.

  

Planerne har været fremlagt for den nedsatte styregruppe. De lokale har overfor styregruppen udtrykt betænkelighed ved størrelsen af madpakkehuset. Derfor har forvaltningen lavet alternative forslag til et stort madpakkehus, som vil kunne rumme siddepladser til gæster, der kommer i en stor bus/eller to skoleklasser på tur. Desuden har der været udtrykt bekymring om, hvorvidt der er tilstrækkelig økonomi til den fremadrettede drift af anlægget. Indholdet i brevet er vendt med styregruppen og på et lodsejermøde, og forbehold og usikkerheder er afklaret og indarbejdet i modellerne. Der har været afholdt endnu et informations- og dialogmøde med lodsejerne i Søby den 29. august 2017, hvor skitser og løsningsforslag er fremlagt og drøftet.

 

Forvaltningen har, sammen med ekstern arkitekt, udarbejdet skitseforslag med tilhørende overslag over disse anlæg. Det er vurderet, at det bygningsfagligt kan forsvares at istandsætte Vejerboden (en eksisterende bygning, som blandt andet havde funktion som brovægt under brunkulsgravningen) i stedet for eventuelt at fjerne bygningen og opføre en helt ny bygning. Samtidig kan nogle af de fælles funktioner etableres i det historisk autentiske hus, som også bidrager til at give de besøgende en særlig oplevelse.

 

Vejerboden har desuden haft en central betydning for brydning af brunkul i Søby, hvorfor brovægten ved huset, som stadig findes, er en del af den kulturhistoriske fortælling. Der er lavet udkast til indretning og brug af Vejerboden med særudstilling om Vejerboden, naturformidling og et samlet overblik over området. Herudover etableres der to toiletter - et handicapegnet og et almindeligt. Der er opbakning fra Søby Brunkulsmuseum til, at en renovering af Vejerboden vil kunne samarbejde og understøtte museets drift, og som vil give et besøgssted i vinterhalvåret, når museet har lukket. Søby Brunkulsmuseum havde i 2016 15.447 besøgende, så området er et meget benyttet udflugtsmål.

 

Overslagspris for renovering af Vejerboden er 600.000 kr.

 

Dertil er der udarbejdet forslag til to typer madpakkehus (stor og lille model), som borgere og turistbusser frit kan benytte ved et besøg eller et arrangement i Søby Brunkulsleje. En let konstruktion med tagpap og lameller som sider, samt faste borde og bænke, grill- og bordfunktion.

 

Forvaltningen og VisitHerning får ofte spørgsmål om, hvor der i kommunen findes lidt større steder med ly og læ samt toiletter, så der uanset vejret kan der laves en tur eller et arrangement, derfor er dette indtænkt som en mulighed.

 

Madpakkehuset foreslås placeret ved siden af Vejerboden, hvor der tidligere har ligget en smedje. Madpakkehuset er udformet med inspiration fra gamle billeder af smedjen.

 

Ovenstående er sammendraget i 4 modeller, som graduerer, hvad området skal kunne tilbyde.

 

Model 1 - Renovering af Vejerboden og etablering af et madpakkehus (stor model)

Dette niveau bevarer en autentisk bygning til formidling samt udgangspunkt for en tur i området, og skaber ly og læ til større grupper op til 80 personer.

Anslået pris 1.150.000 kr.


Model 2 - Renovering af Vejerboden og etablering af et madpakkehus (lille model)

Dette niveau bevarer en autentisk bygning til formidling samt udgangspunkt for en tur i området, og skaber ly og læ til grupper op til 40-50 personer.

Anslået pris 1.025.000 kr.

 

Model 3 - Renovering af Vejerboden og opsætning af borde og bænkesæt uden overdækning  

Dette niveau bevarer en autentisk bygning til formidling samt udgangspunkt for en tur i området, og skaber plads til 20-30 personer, men uden ly og læ i form af overdækning og uden grill- og bordfunktion, som er indeholdt i serviceniveau 1-2. Hvis vejret er dårligt, vil der være plads til en lille gruppe inde i selve Vejerboden.

Anslået pris 715.000 kr.

 

Model 4 - Nedrivning af Vejerboden og etablering af et nyt toilethus med borde og bænke

Et besøgssted med overdækkede borde og bænke, et handicapvenligt toilet og et udendørs køkken med vask. Formidling af et samlet overblik over området og en mindre naturformidling på siderne af bygningen.

Anslået pris 550.000 kr. 

 

Udsigtstårn

Der er udarbejdet forslag til et Søby-tårn. Et udsigtstårn, som gør, at man kan se én af de to tilbageværende ørkener i Søby. Samtidig ligger det helt op til jernbanen, Herning-Vejle, og vil også kunne ses fra toget. Udformningen er, som det også fremgår af bilag, inspireret af de maskiner og rester af samme, som stadig kan ses i Søby. Derfor er der tale om en jernkonstruktion.

Anslået pris 650.000 kr.

 

Fugletårn

I samarbejde med Staten søges opført et fugletårn, så besøgende, der ikke kan komme helt tæt på Søby Sø, kan få udsigt til søen og dens fugleliv herfra. Tårnet laves i træ med inspiration fra tilsvarende tårne opført af Naturstyrelsen.

Anslået pris 100.000 kr.

 

Ovenstående aktiviteter vil samlet set løfte besøgsoplevelsen i Søby Brunkulsleje og skabe nogle unikke støttepunkter i det specielle landskab. Forvaltningen anbefaler derfor model 2, som vil skabe en autentisk og speciel oplevelse for en bred gruppe af besøgende.  

Økonomi

Den afsatte anlægssum afsat til projektet Service Område 04, Grønne områder, Søbyfredningen, sted. nr. 050095, udgør i alt 3,188 mio. kr. Byrådet har tidligere, i forbindelse med selve fredningen, bevilget et driftsbudget på 245.000 kr., som er en del af driftbudgettet på Service Område 04, Grønne områder, Skove og naturområder.

 

Nedenfor ses overslagspriser for de enkelte serviceniveauer samt for tårne og skiltedesign i jern.

 

 

Der er i projektet på nuværende tidspunkt brugt 900.000 kr. til blandt andet etablering af stier og rydning af arealer og udsigter. Forvaltningen anbefaler model 2, der sammen med skilte, fugletårn og udsigtstårn vil give en samlet anlægssum på 2.075.000 kr. Dette efterlader 213.000 kr. i projektet, som vil blive anvendt på at færdiggøre de sidste stier og udsigter.

Den nedsatte Styregruppe for Søby Brunkulsleje har fået forelagt og har drøftet den tilhørende driftsøkonomi, så der er skabt indsigt i, at der også er midler til den efterfølgende drift.

 

Udkast til driftsbudget fremlægges og gennemgås på udvalgsmødet.

 

Anlæggene, som er indeholdt i planen, omfattende udsigtspunkt, p-plads, sti m.m. på "affaldsbjerget" ved AFLD, som i øvrigt ikke er omfattet af fredningen, udføres af AFLD, som har afsat egne midler, og som dermed bidrager væsentligt til realisering af de samlede ønsker for området.

 

Forvaltningen har i første omgang peget på en løsning, som foreslået i model 1. Det vurderes, at mange efterspørger faciliteter i kommunen, hvor der både er ly og læ samt toiletter, også i forbindelse med busture, udflugter og større arrangementer. Model 2, 3 og 4 er udarbejdet efter drøftelse i den nedsatte styregruppe, som har ønsket alternative forslag til den store model 1.

 

Forvaltningen vurderer, at model 2 vil skabe en autentisk og speciel oplevelse. Modellen er mindre i udtryk og omfang, men vil stadig kunne dække behovet for langt de fleste besøgende.  

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at udvalget drøfter og tager stilling til hvilken model, der skal være ved Vejerboden.

Beslutning

Sagen udsat.

Bilag

 

Sagsnr.: 04.01.00-S00-1-16 Sagsbehandler: Cecilie Helene Rosenberg  

Godkendelse af handlingsplan for byernes grønne områder i 2018-2020

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted, Pia Colstrup

Sagsresume

Forvaltningen fremlægger revideret udkast til en samlet plan for prioritering af renoverings- og anlægsprojekter i byernes grønne områder i 2018-2020. Projekterne bidrager til at opfylde målene i Parkpolitikken og til at renovere byens grønne rum og parker til understøttelse af det gode liv for borgerne.

 

Sagen var på Teknik- og Miljøudvalgets dagsorden den 14. august 2017 pkt. 140. Punktet blev udsat.

 

Forvaltningen anbefaler, at fremlagte reviderede forslag til prioritering af de afsatte midler i 2018 drøftes og godkendes.

Sagsfremstilling

Der er på investeringsoversigten for 2017-2020 budgetteret med 1,652 mio. kr. årligt til renoverings- og anlægsopgaver i parker og bynære grønne områder, Serviceområde 04 Grønne områder. Af vedhæftede bilag 1 og 2 fremgår forvaltningens forslag til prioritering af de afsatte midler. Prioriteringen afspejler de politiske målsætninger og retningslinjer i Parkpolitikken, herunder fokus på en effektiv drift, samt de ønsker, forvaltningen modtager fra borgere. Det afsatte beløb er i 2018 reduceret til 1.502.000 kr., da 150.000 kr. på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 19. juni 2017, pkt. 121, blev besluttet fremrykket til oprensning af Møllegårdssøen i Kibæk i 2017.

 

Handlingsplan 2018-20 for bynære grønne områder - liste over de foreslåede opgaver med en kort beskrivelse af de enkelte opgaver - bilag 1.

 

Forvaltningen har ændret i indstilling af projekter til realisering i 2018 på baggrund af Teknik- og Miljøudvalgets drøftelse af sagen på mødet den 14. august 2014.

 

Handlingsplan 2018-20 for bynære grønne områder - den anslåede økonomi på opgaverne og forvaltningens forslag til prioritering. Eventuel etableringspleje og/eller afledt drift er ikke medregnet, dog tages der som udgangspunkt hensyn til at minimere etableringspleje og afledt drift i projektudarbejdelsen - bilag 2.

 

Projektøkonomien beror på faglige og erfaringsmæssige skøn og kan forskydes mellem de enkelte projekter, således at der samlet er balance inden for den økonomiske ramme.

 

Der fremlægges en særskilt sag om frigivelse af anlægsbevilling til projekterne primo 2018.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at forvaltningens fremlagte forslag til prioritering af de afsatte midler til anlægsprojekter i byernes grønne områder i 2018 drøftes og godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.05.13-A50-1-17 Sagsbehandler: Annika Sundberg Lauridsen  

Orientering om informationskampagne om signalkrebs

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Charlotte Højbjerre, Louise Berg Hansen, Erik Skibsted

Sagsresume

Forvaltningen har udarbejdet en informationsfolder om den invasive art signalkrebs, der er konstateret i flere vandløbssystemer i Herning Kommune.

 

Med folderen ønsker kommunen at gøre opmærksom på signalkrebsens udbredelse i de enkelte vandløb, beskrive hvorfor signalkrebsen udgør et problem i naturen, samt opfordre bredejerne til at opfiske signalkrebs. På den måde kan man være med til at begrænse dens udbredelse i kommunen.

 

Forvaltningen anbefaler, at sagen tages til orientering.

Sagsfremstilling

Den invasive art signalkrebs er registreret i flere vandløbssystemer i Herning Kommune. Således findes den p.t. i Rind Å, Fjederholt Å, Karup Å og Haderis Å. Signalkrebs står opført på EU's liste over arter, der er særligt problematiske for naturen.

Krebsen stammer oprindeligt fra det nordvestlige USA og det sydvestlige Canada. Den blev i 1970'erne indført til dansk opdræt, men er senere sluppet ud i naturen, hvor den har spredt sig og etableret en voksende vild bestand.

 

Signalkrebsen kan kendes på de lyse pletter på klosaksen, hvilket har givet den navnet "signalkrebs".

 

Signalkrebs har samme levesteder som den naturligt hjemmehørende flodkrebs, men den er mere aktiv/aggressiv og fortrænger derved flodkrebsen. Signalkrebs har også en betydelig effekt på plantelivet i vandmiljøet, da den æder store mængder planter. Derudover lever den bl.a. af fiskeæg og ferskvandssmådyr, så når signalkrebsebestanden er stor, kan den udgøre en alvorlig trussel for biodiversiteten i hele vandløbet.

 

Signalkrebsen graver og lever ligesom flodkrebsen i huller i brinken langs vandløb. Ved store bestande af signalkrebs kan der ske brink-erosion med sandtransport og forringelse af de fysiske forhold i vandløbet til følge.

 

Signalkrebsen kan desuden være bærer af en svamp, der kaldes krebsepest. Flodkrebsen er ikke modstandsdygtig over for krebsepest og vil dø kort efter smitte, mens signalkrebsen er en rask smittebærer.

 

Resultater fra tidligere undersøgelse med bekæmpelse af signalkrebs (bl.a. i Alling Å systemet ved Randers) har vist, at der ikke er noget, der tyder på, at signalkrebs kan udryddes i de vandløbssystemer, hvor de allerede har etableret sig. Forsøg med bekæmpelsesfiskeri kræver mange ressourcer og har i andre kommuner indtil videre ikke vist en stor effekt på udbredelse af signalkrebs.

 

Herning Kommune ønsker, på den baggrund, i stedet at få bredejere, lystfiskerforeninger m.fl. til at have fokus på signalkrebsen, herunder at få deres hjælp til at begrænse udbredelsen af signalkrebsen.

 

Forvaltninger ønsker således at lave en informationskampagne i kommunen til bredejerne ved de vandløb, hvor signalkrebsen er registreret. I den forbindelse har forvaltningen udarbejdet en informationsfolder (se bilag), der indeholder en beskrivelse af signalkrebsen, dens udbredelse, levevis og skadevirkning samt oplysninger om, hvordan man lovligt kan fiske efter signalkrebsen.  

 

Danmarks Tekniske Universitet (DTU Aqua) og Fiskerinspektoratet har været med i arbejdet med udarbejdelse af informationsfolderen og er bl.a. kommet med bemærkninger til informationsfolderen.

 

Med informationsfolderen vil forvaltningen opfordre bredejere, lystfiskerforeninger m.fl. til at opfiske signalkrebsen for at begrænse dens udbredelse i kommunen. Det er planen, at informationsfolderen i løbet af efteråret 2017 vil blive sendt til samtlige bredejerne ved de vandløb, hvor signalkrebsen er registreret.  

 

Grønt Råd er den 31. august 2017 blevet præsenteret for informationsfolderen.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til orientering.

Beslutning

Sagen taget til orientering.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-560-06 Sagsbehandler: Louise Berg Hansen  

Orientering om møde i Grønt Råd

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted

Sagsresume

Der har været møde i Grønt Råd den 31. august 2017.

 

Forvaltningen anbefaler, at referatet tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Der har været møde i Grønt Råd den 31. august 2017. På dagsordnen var der 6 punkter:

  • Naturspot
  • Signalkrebs
  • Vandråd
  • Grønt Danmarkskort og naturråd
  • DOF's atlasundersøgelse
  • Nationalpark Skjern Å

 

Referatet er vedlagt til orientering.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at referatet fra Grønt Råds møde den 31. august 2017 tages til efterretning.

Beslutning

Sagen taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 09.00.00-K07-1-17 Sagsbehandler: Monica Klitgaard Hansen  

Godkendelse af tilsynsindberetning 2016 for virksomheder og landbrug

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

  x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Peter Raben Refsgaard, Lene Kimø

Sagsresume

Kommunen skal iht. tilsynsbekendtgørelsen årligt indberette oplysninger til Miljøstyrelsen om årets miljøtilsyn, håndhævelser, miljøgodkendelser og brugerbetaling på landbrugs- og virksomhedsområdet. Indberetningen for 2016 viser bl.a., at minimumsfrekvenserne for miljøtilsyn er overholdt.

 

Forvaltningen anbefaler, at tilsynsindberetningen godkendes.

Sagsfremstilling

Hovedtal for tilsyns- og godkendelsesaktiviteterne i 2016 angives i det følgende, sammen med oplysninger om tilsynskampagnerne i 2016. Tallene er udtræk fra kommunens eget registreringssystem, GeoEnviron.

 

Indberetningsskemaerne til Miljøstyrelsen er vedhæftet. Skemaerne er opdelt i to perioder, da lovgivningen om indberetning er ændret pr. 1. maj 2016. Fra denne dato er data trukket automatisk fra GeoEnviron til DigitalMiljøAdministration (DMA). DMA er et landsdækkende, statsligt system, som kommunen har pligt til at bruge. Desværre er der ikke fuld overensstemmelse mellem vores egne data og de data, der nu findes i DMA. Vi har endnu ikke fundet årsagen til uoverensstemmelserne. Det er ikke muligt at rette i tallene, men vi har kommenteret på nogle af tallene, hvilket kan ses som kommentarer i vedhæftede bilag.

 

Tallene i det følgende, som er korrekte, stemmer derfor ikke fuldstændigt overens med tallene i vedhæftede bilag.

 

Forvaltningen vil gennem inddragelse af de ansvarlige for GeoEnviron og DMA, arbejde på at sikre, at indberetningen for 2017 bliver retvisende.

 

Landbrug

Der er udført 171 basistilsyn, 43 prioriterede tilsyn, 13 kampagnetilsyn og 29 øvrige tilsyn på landbrug i Herning Kommune.

Tilsynene på landbrug har medført i alt 332 reaktioner, heraf 52 henstillinger, 227 indskærpelser, 0 påbud, 0 forbud samt 6 politianmeldelser.

Der er meddelt 42 miljøgodkendelser og tillæg efter § 11/12, 4 tilladelser efter § 10, 5 revurderinger og 21 anmeldelser til landbrug.

Der er ikke anvendt eksterne konsulenter.

 

Virksomheder inkl. dambrug

Der er udført 113 basistilsyn, 53 prioriterede tilsyn, 19 kampagnetilsyn og 29 øvrige tilsyn på virksomheder og dambrug i Herning Kommune.

Tilsynene på virksomhederne har medført i alt 188 reaktioner, heraf 34 henstillinger, 120 indskærpelser, 21 påbud, 0 forbud og 0 politianmeldelser.

Der er meddelt 22 miljøgodkendelser til virksomheder og dambrug.

Der er anvendt ekstern konsulent til faunabedømmelser i forbindelse dambrugstilsyn.

 

Tilsynskampagner

Der er gennemført to tilsynskampagner, dels med gyllealarmer på landbrug og dels med garageanlæg og pladser til kørende materiel, dvs. entreprenører og maskinstationer. Afrapporteringen af de to kampagner er offentliggjort på kommunens hjemmeside.

 

Gyllealarmer: http://erhverv.herning.dk/media/14850559/evaluering-tilsynskampagne-2016.pdf

Garageanlæg og pladser: http://erhverv.herning.dk/media/14850560/afrapportering-af-tilsynskampagne-2016-h51.pdf

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at tilsynsindberetningen for 2016 godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 06.00.00-P16-1-16 Sagsbehandler: Sisse Redeker  

Endelig vedtagelse af tillæg 12 til spildevandsplan 2015-2025 ved Frølundvej i Hammerum

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Lene Kimø

Sagsresume

Tillæg 12 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015 - 2025 for Frølundvej i Hammerum udarbejdes i forbindelse med etablering af et nyt større regnvandsbassin til erstatning for eksisterende ikke-fungerende regnvandsbassin. Det nye bassin ønskes placeret på anden matrikel end det eksisterende bassin.

 

Tillæg 12 har været fremlagt i offentlig høring fra den 23. juni 2017 til den 18. august 2017. Der er ikke indkommet bemærkninger i forbindelse med høringen.

 

Forvaltningen anbefaler, at tillæg 12 til Herning Kommunes spildevandsplan 2015 - 2025 vedtages.

Sagsfremstilling

Baggrund for tillægget

Det eksisterende bassin er ikke dimensioneret til den fremtidige udbygning af områderne tilknyttet bassinet og lever ikke op til gældende standarder rent rensemæssigt. Da bassinet er placeret tæt på jernbanen, er det ikke muligt at udvide eller uddybe det eksisterende bassin.

 

Herning Vand A/S ønsker derfor at etablere et nyt større regnvandsbassin på nærliggende matrikler. På den måde sikres der tilstrækkelig kapacitet af bassin i forhold til den forventede fulde udbygning af oplandene Y09, Y09.P og Y12, og der sikres en optimal rensning af overfladevand fra områderne.

 

Herning Vand A/S ønsker desuden at ændre afløbskoefficienten (den del af regnvandet, der falder på en overflade og løber videre til regnvandskloakken) for 2 oplande (Y09 og Y12) således, at disse svarer til de gældende lokalplaner for områderne.

 

En forudsætning for at etablere et nyt regnvandsbassin, nedlægge et eksisterende bassin samt ændre afløbskoefficienter er, at Herning Kommunes spildevandsplan opdateres. Med dette tillæg ændres afløbskoefficienten for opland Y09 og Y12, og regnvandsbassin Y09RRB2 med udløb Y09RUL1 optages i Herning Kommunes spildevandsplan 2015-2025.

 

Oplysninger om nuværende og kommende forhold fremgår af tabel herunder.

  

Oplande

Areal (ha)

Afløbskoefficient

Bef. Areal (ha)

Bemærkning

Nuværende:

Y09

39,11

0,16

6,26

 

Y09.P

2,8

0,45

1,26

 

Y12

4,56

0,27

1,23

 

Bassin Y09RRB1

 

 

 

Nedlægges i plan

 

 

 

 

 

Kommende:

Y09

39,11

0,47

18,38

Større befæstet areal pga. udbygning i området.

Y09.P

2,8

0,45

1,26

 

Y12

4,56

0,45

2,05

Større befæstet areal pga. udbygning i området

Bassin Y09RRB2

 

 

 

Nyt større bassin, udløb via Y09RUL1.

  

Det nye regnvandsbassin etableres som et vådt regnvandsbassin, der i en fremtidig situation med fuld bebyggelse kan modtage overfladevand fra alle 3 oplande (Y09, Y09.P og Y12).

 

Det eksisterende regnvandsbassin Y09RRB1planlægges nedlagt, da det vurderes, at bassinet ikke har den ønskede rensende effekt i forhold til organisk materiale og næringsstoffer. I forbindelse med nedlæggelse af bassin Y09RRB1 vil bassinet blive fyldt op.

 

Rettelse af mindre uoverensstemmelser i spildevandsplan 2015-2025

I Herning Kommunes spildevandsplan 2015-2025 er det planlagt, at udløb Y23RUL1 nedlægges, når ovenstående nye bassin med udløb Y09RUL1 etableres. Da vandet fra regnvandsbassin i opland Y23 med udløb Y23RUL1 benyttes i forbindelse med glatførekursus på Herning Køretekniske anlæg, skal bassinet ikke nedlægges og udledningspunktet bliver derfor ikke ændret eller nedlagt.

 

Recipient for regnvand

Udløb fra det nye bassin vil ske via det eksisterende udløb til Hammerum Bæk.

 

Miljømål for Hammerum Bæk er ”god økologisk tilstand”. Vandløbets aktuelle tilstand er ”moderat økologisk tilstand”. Der er således ikke målopfyldelse i recipienten.

 

Ved etablering af det nye bassin vil kapaciteten øges, og bassinet kan dermed håndtere kommende regnvand fra alle tilknyttede oplande. Bassinet vil blive indrettet efter spildevandsplanens retningslinjer for regnvandsbassiner, og dermed sikres en optimal rensning af overfladevandet inden udløb til recipient.

 

Den planlagte forøgede udledning (på grund af de højere afløbskoefficienter) i forhold til nuværende situation, forventes at være begrænset. Dette skyldes den ringe tilbageholdelse af regnvand i det eksisterende bassin, som betyder, at den reelle belastning af vandløbet er højere end angivet i spildevandsplanen. Da rensningsgraden i det nye regnvandsbassin vil være væsentligt forbedret, og der er tillagt en klimafaktor i forbindelse med dimensioneringen af regnvandsbassinet, forventes den forøgede udledning dermed ikke, at give anledning til hydraulisk belastning eller ringere tilstand i vandløbet.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at tillæg 12 til Herning Kommunes Spildevandsplan vedtages.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 02.34.02-P19-461-17 Sagsbehandler: Sussi Munch Jensen  

Ollingvej 1, Kibæk - etablering af 1. sal og opholdsareal i naboskel

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

Der er på Ollingvej 1, 6933 Kibæk søgt om tilladelse til at ændre tagetagen til en fuld boligetage (1. sal), samt etablere et hævet opholdsareal i forbindelse med en ny adgangstrappe placeret i skel.

 

Forvaltningen anbefaler, at der gives tilladelse til etablering af 1. salen samt det hævede opholdsareal som ansøgt.

Sagsfremstilling

Der er på ejendommen Ollingvej 1, Kibæk, søgt om byggetilladelse til at ændre den eksisterende tagetage på ejendommen til en fuld boligetage (1. sal). Samtidig søges om tilladelse til etablering af et mindre opholdsareal i naboskel i forbindelse med adgangstrappen.

 

Ejendommen er en tidligere kontorbygning, som er ombygget til boliger - en på hver etage. Ejendommen er omfattet af kommuneplanramme 91.C3, som udlægger området til centerformål og boliger. Bebyggelse må opføres i max. 3 etager og skal langs Nr. Bredgade opføres som en overvejende sluttet bebyggelse. Flere ejendomme er derfor sammenbygget i skel ligesom denne ejendom er sammenbygget med naboejendommen.

 

Udstrækningen af den nye etage holder sig indenfor udstrækningen af gavlen på naboejendommen, som er højere end denne ejendom (se tegninger i bilag).

 

Adgangstrappen er placeret på bygningens bagside og ender på en repos, som er et kombineret adgangs- og opholdsareal. Reposen er placeret op ad nabobygningens gavl, som delvist hindrer indblik til nabogrundens udearealer.

Der vil dog være et vist indblik til nabohaven fra den forreste del af reposen og den øverste del af trappen.

 

Partshøring

Da boligen og det hævede opholdsareal er placeret i naboskel, og denne type byggeri ikke er omfattet af byggeretten, har projektet været sendt i partshøring hos de berørte naboer.

 

Der er indkommet bemærkning fra 1 nabo. Bemærkningen går på, at det udendørs opholdsareal på naboejendommen ikke længere kan benyttes uforstyrret og privat.

Naboen har ingen bemærkninger til ændringen af selve boligetagen, men er bekymret for etablering af det udendørs opholdsareal.

 

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at der kan gives tilladelse til opholdsarealet, da det er placeret delvist afskærmet bag nabobygningens gavlmur. Det vurderes at der vil være mulighed for indblik til nabogrunden i forbindelse med benyttelse af trappen (adgangsvejen), men at dette indblik vil være kortvarigt.

 

Det vurderes, at selve opholdsarealet (altanen) er placeret afskærmet og i en sådan afstand fra naboskel, at der ikke vil være flere indbliksgener end fra en tilsvarende altan placeret indenfor byggeretten på et enfamiliehus i 2 etager.

 

Det vurderes desuden, at indbliksgenerne fra adgangstrappe og opholdsareal ikke er større end det kan forventes i et centerområde med boliger i flere etager.

 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der gives tilladelse til ombygning af tagetagen til en fuld boligetage (1. sal),

 

at der gives tilladelse til etablering af et hævet opholdsareal i naboskel i forbindelse med adgangstrappen til 1. sal.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.22.04-P35-1-13 Sagsbehandler: Lotte Vinter  

Mødekalender 2018

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Forslag til datoer for afholdelse af Teknik- og Miljøudvalgsmøder i 2018.

 

Forvaltningen anbefaler, at forslaget godkendes.

Sagsfremstilling

 

Januar

Torsdag den 4.

Februar

Mandag den 19.

Marts

Mandag den 19.

April

Mandag den 30.

Maj

Mandag den 28.

Juni

Ingen

Juli

Ferie

August

Mandag den 13.

September

Mandag den 3. og mandag den 24.

Oktober

Mandag den 22.

November

Ingen

December

Mandag den 3.

 

Mødestart kl.8.30. 

 

Temadage og faglige studieture søges indpasset efter behov.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at forslag til mødedatoer godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt, med den ændring, at mødet torsdag den 4. januar flyttes til fredag den 5. januar.

Bilag

 

Sagsnr.: 13.02.01-K08-1-12 Sagsbehandler: Lucia Aagaard  

Politianmeldelse

 

Sagsnr.: 00.22.04-P35-1-13 Sagsbehandler: Lotte Vinter  

Meddelelser