Dagsordener og referater

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 25. juni 2012
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 27.00.00-G01-447-03 Sagsbehandler: Edith Blynning  

Ombygning af kortsalgskontoret på bybusterminalen

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 X
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen

Sagsresume

Som led i besparelse har Midttrafik ønsket at samle salgsstederne , hvor det er muligt.

I Herning ønsker man at nedlægge salgsstedet på rutebilstationen og samle salget på bybusterminalen.

 

Det vil være nødvendigt at udvide det eksisterende salgssted, så der kan skabes plads til 2 salgsstationer.

 

I forbindelse med ombygningen foreslås det at ændre status fra ventesal til salgssted, der kun er åbent i dagtimerne.

Sagsfremstilling

I forbindelse med de pålagte besparelser i administrationen i Midttrafik, har man gennemført en samling af salgsstederne på stationerne, hvor det er muligt.

I Herning ønsker Midttrafik at samle salget på bybusterminalen, og nedlægge salgsstedet på rutebilstationen.

 

Placeringen af salgskontoret på rutebilstationen ikke er særlig synligt, hvorimod det er mere publikumsvenligt og synligt på bybusterminalen.

 

Salgskontoret på bybusterminalen er i henhold til kontrakten for bybusserne i Herning bemandet af personale fra Arriva, og lokalerne stilles til rådighed af Herning Kommune.

 

For at gøre sammenlægningen mulig, skal salgskontoret på bybusterminalen udvides, da der i øjeblikket kun er plads til én person ved salgslugen, og kontoret skal fremover være bemandet med 2 personer idet den ene af personalet fra rutebilstationen skal flyttes over til det nye salgssted.

 

Merudgiften til personalet på bybusterminalens salgskontor betales af Midttrafik.

Herning Kommune får del i besparelsen på rutebilstationen i form af mindrebetaling til Midttrafik vedrørende rutebilstationen.

 

Dette giver mulighed for, at der kan komme bedre styr på den uro, der jævnligt er i ventesalen, på trods af, at der er installeret videoovervågning af rummet.

 

Mange, der ikke er passagerer, benytter ventesalen som "opholdsrum". Der er berusede personer, som personalet har svært ved at håndtere, og ligeledes har ventesalen i perioder været hjemsted for utilpassede unge, som udøver hærværk på inventaret, og opfattes som ubehagelige overfor salgspersonalet og ventende passagerer.

 

I perioder kommer der klager fra passagerer, som, på grund af den uro der er i ventesalen, ikke tør benytte denne.

 

Salgspersonalet har ofte kontaktet politiet om problemet, og politiet har også for nyligt fået udtag af videoovervågningen som hjælp til opklaring.

 

Ved at ændre indretningen fra en åben ventesal til et salgskontor, der kun er åbent i dagtimer på hverdage, vil stedet ikke fremover kunne benyttes af disse personer.

 

Ejeren af bybusterminalen udlejer dele af bygningen og pladsen til Herning Kommune, og ejeren er indforstået med, at ændre status fra ventesal til kortsalg.

 

Nedlæggelse af ventesalen vil give passagererne en dårligere ventemulighed. Det kan kompenseres ved at opsætte "skillevægge" mellem bænkene i det åbne rum, hvilket kan give læmulighed.

 

Forvaltningen anbefaler at udnytte ombygningen til at ændre status fra ventesal til kortsalg.

Økonomi

Herning Kommune betaler til rutebilstationen for dels at være der med rute 150 og dels være medbetaler til gods- og billetekspedition.


Ved at nedlægge kontoret og flytte det over på bybusterminalen er besparelsen for kommunen på ca 76.000 kr. pr. år.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at ventesalen ved bybusterminalen ændres fra ventesal til kortsalgssted.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 05.09.00-G01-1-12 Sagsbehandler: Steen Blichfeldt  

Ændring af korttidsparkeringen i Herning Midtby fra 2 til 3 timer

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Der har gennem længere tid været et ønske fra forretningsdrivende i Herning midtby om en harmonisering af korttidsparkeringen på de offentlige parkeringspladser i Herning Midtby på hverdage mellem kl. 08 og 18.
 
Forvaltningen vurderer, at ændringen ikke vil give væsentlige ændringer i trafikmønsteret, da disse pladser i forvejen har en høj belægningsprocent.
 

Sagsfremstilling

Det drejer sig om følgende parkeringspladser: Bethaniagade, Dalgas Plads, Danmarksgade, Kousgaards Plads, Rådhusgården, Rådhuset ved indgang C, Skolegade og Smedegade med i alt 712 parkeringsbåse.


Måske vil flere benytte parkeringskældrene, hvor der stadig, på dage uden særlige tiltag i byen, er god plads. Her er også er 3 timers tidsbegrænset parkering, men også mulighed for parkering i længere tid i Dalgashus og Kousgaards Plads på udvalgte parkeringsdæk.

Udgiften til indkøb og udskiftning af skilte vurderes til ca.  30.000 kr.

Udgiften kan afholdes inden for vejdriftskontoen.

 

Ændringen kan iværksættes først i august 2012.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller, at

at korttidsparkeringen ændres fra 2 timer til 3 timer på de offentlige parkeringspladser i Herning centrum på hverdage mellem kl. 08 og 18.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 07.00.00-G01-10-08 Sagsbehandler: Hans Meinhardt  

Evaluering af forsøgsordning med indsamling af pap

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 X
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Der foreligger nu status på 13 måneders drift af en forsøgsordning med indsamling af pap i de områder, hvor beboerne har langt til en genbrugsplads.

 

På 70-75 % af de etablerede indsamlingssteder er det vurderet, at der er en fornuftig status på indsamlingsmængderne, medens der på 4 lokaliteter ikke er den fornødne opbakning eller basis for ordningen.

 

Generelt er der ikke indsamlet de forventede mængder, men da prisen på pap er steget ret markant i afsætningsleddet, er der stadig gode miljømæssige og økonomiske grunde til at fastholde ordningen. 

 

Det anbefales at flytte 4 containere til nye indsamlingssteder og gentage en samlet vurdering af ordningen om ca. 1 år.  

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget vedtog i 2009 at iværksætte en forsøgsordning for indsamling af pap, da den tidligere indsamling ved husstandene blev opgivet i forbindelse med kommunesammenlægningen. Samtidig er pap en af de fraktioner der fylder meget, og en del borgere har relativt langt til genbrugspladserne.

 

Der fremlægges nu resultat af indsamlingen i 13 måneder fra 17 containere.

Det har vist sig, at der er ret store variationer i de indvejede mængder fra de forskellige lokaliteter, men generelt er der indsamlet acceptable mængder fra 70-75% af lokaliteterne.

 

Det er hovedsageligt i de tyndt befolkede områder med individuel opvarmning, der er indsamlet de mindste mængder.

 

For at opfylde de mål, der p.t. er stillet i udsigt i den nationale udmelding om affald som en resource, vil forvaltningen intensivere oplysning om værdien af genanvendelse af pap, idet dette bør genanvendes 5-7 gange inden det forbrændes.

 

For at optimere ordningen, foreslår forvaltningen, at 4 containere flyttes til områder med større befolkningstæthed og kollektiv opvarmning.

 

Ordningen er for øjeblikket omkostningsneutral, men da der er en miljøgevinst samt en serviceforbedring for borgerne, anbefales ordningen opretholdt med den nævnte ændring samtidig med, at den samlede ordning vurderes igen om ca. 1 år.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at forsøgsordningen fortsættes med ændring af indsamlingssteder 4 steder, samt at ordningen vurderes igen om et år.  

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.00.00-G01-134-03 Sagsbehandler: Søren Brandt  

Regulering af Herningsholm Å syd for Silkeborgvej

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 X
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted

Sagsresume

Forslag til regulering af Herningsholm Å har været i 4 ugers offentlig høring. Der er ikke indkommet indsigelser.

 

Forvaltningen anbefaler, at reguleringen af åen syd for Silkeborgvej godkendes endeligt.

Sagsfremstilling

Forvaltningen fremlægger projektet, som indebærer en regulering af en ca. 125 m lang strækning af Herningsholm Å syd for Silkeborgvej til endelig godkendelse. Projektet er en del af arbejdet med at forbedre naturforholdene i området i forbindelse med nybyggeri på Åvænget.

Vandstanden hæves ikke ved gennemførelse af projektet, og afvandingsforholdene vil således ikke forringes på de tilstødende arealer.

 

Udgiften til regulering af vandløbet afholdes af grundejerne.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at reguleringen af Herningsholm Å syd for Silkeborgvej godkendes endeligt.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 04.01.00-G00-1-04 Sagsbehandler: Lise Kjær Poulsen  

Lejeaftale for Herning Jagtcenters brug af Ørre Simmelkær plantage

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 X
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted

Sagsresume

I forbindelse med revidering af lejeaftalen for Herning Jagtcenters brug af arealer i Ørre Simmelkær plantage har Herning Jagtcenter fremsat ønske om en 20 årig aftale.

 

Ifølge folkeoplysningsloven har kommunen en forpligtelse til at stille kommunale lokaler, idrætshaller og udendørsanlæg vederlagsfrit til rådighed, såfremt de er egnede til formålet.

 

Forvaltningen anbefaler, at den nye lejekontrakt indgås for en 20-årig periode, uden lejeafgift.

Sagsfremstilling

Herning Jagtcenter har i mange år lejet arealer til skydebaneanlæg i Ørre Simmelkær plantage. Banen er den største og bedste bane i den vestlige del af Danmark, og er udnævnt til elitecenter i Team Danmark. Kun én bane, beliggende i hovedstadsområdet, overgår denne banes størrelse og kvalitet.

 

Den seneste lejeaftale blev lavet i 2007 for 5 år. I forbindelse med fornyelse af lejekontrakten ønsker Herning Jagtcenter en længerevarende aftale på 20 år. Dette begrundes med, at centret ønsker sikkerhed for, at investeringer i anlæg mv. svarer sig. Især tilsagnsgivere undres over den korte lejeperiode, når jagtcentret søger tilskud til udstyr mv.  
 
Der er i Herning Kommune eksempler på kontrakter på op til 30 års varighed. Lange kontraktlige bindinger, som disse kontrakter medfører, kan vanskeliggøre et salg af den pågældende skov, eller være medvirkende til at indskrænke antallet af mulige købere.
 
Ørre-Simmelkær plantage har ikke hidtil været drøftet som et muligt salgsobjekt og Herning Jagtcenters anlæg er af en sådan størrelse og karakter, at det forventes at være et aktiv uanset om skoven på et tidspunkt måtte skifte ejer.

 

Ifølge folkeoplysningsloven har kommunen en forpligtelse til at stille kommunale lokaler, idrætshaller og udendørsanlæg vederlagsfrit til rådighed, såfremt de er egnede til formålet. Derfor betaler Herning Jagtcenter ikke leje for brug af arealerne, ligesom ingen af de øvrige jagtforeninger i Herning Kommune betaler leje for arealer til skydebaner. Kun forsvaret betaler 22.450 kr./år for leje af Sandet Plantage.
 
Mange andre foreninger bruger Herning Kommunes arealer vederlagsfrit. Det gælder f.eks. rideskoler, hundeklubber, rollespilsforeninger og orienteringsklubber.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at den nye lejekontrakt med Herning Jagtcenter i Ørre Simmelkær Plantage indgås for en 20 årig periode.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 09.02.16-P19-1-12 Sagsbehandler: Inge Hansen  

Oplagring af fiberfraktion fra biogasanlæg på Østdeponi Affaldsbehandlingsanlæg, Fasterholtgårdvej 10, Herning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Anders Debel

Sagsresume

Østdeponi søger om miljøgodkendelse til oplagring af 20.000 tons fiberfraktion pr. år i en periode på 2 år. Fiberfraktionen udbringes hvert år som gødning på landbrugsarealer.
 
Der hersker stor usikkerhed om fiberfraktionens afgivelse af ammoniak og p.t. foreligger der ikke nogen detaljeret kortlægning af naturtypekvaliteten i det nærliggende område Søby brunkulsleje. Det er derfor vanskeligt at give en entydig vurdering af projektets potentielle påvirkning af miljøet.
 
Forvaltningen anbefaler, at oplaget godkendes for en periode på to år og der gives dispensation fra naturbeskyttelsesloven begrundet i bl.a. det korte tidsrum på to år.

Sagsfremstilling

Efter endt biogasproduktion på Måbjerg Bioenergy A/S, Holstebro separeres den afgassede biomasse i en væskefraktion og en fiberfraktion, der i struktur kan sammenlignes med kompost. Fiberfraktionen ønskes oplagret på Østdeponi på en asfaltbelagt plads, hvorfra der er opsamling af perkolat.
 
Der er tale om oplagring af 20.000 tons fiberfraktion pr. år i en periode på 2 år. Der er ønske om permanent oplagring, hvis forsøgsperioden på to år forløber tilfredsstillende.    
Leverandøren af fiberfraktionen arbejder på, at mest muligt af fiberfraktionen køres direkte til slutbrugeren (landmanden), og forventningen er, at lagerets størrelse bliver noget mindre end 20.000 tons. En lagermulighed på 20.000 tons giver imidlertid en fleksibilitet i forhold til driften.
 
Oplagring af fiberfraktionen
Fiberfraktionen indbygges i miler. Hver mile vil være ca. 100 m lang, 7 m høj, 20 m bred i bunden og 14 m bred i toppen. Under opbygningen står milens ene endestykke åben, nyt materiale aflæsses for enden af milen og komprimeres løbende. Efter opbygning af 6-7 meter i fuld højde overdækkes stykket med membran. 6-7 m mile svarer til den mængde, der modtages på 3 dage.
 

 

Overdækningen sker primært for at minimere afdampning fra milen og dermed tab af gødningsværdi.
 
Omgivende natur Oplagspladsen ligger umiddelbart op til Søby brunkulsleje m.v. Det meste af området er beskyttet efter naturbeskyttelsesloven og dermed beskyttet mod tilstandsændringer.
 
Tålegrænsen for heder angives ifølge statens retningslinjer til 10-25 kg N/ha/år. I nærværende tilfælde vurderes tålegrænsen til at være i den lave ende af intervallet. Det vurderes bl.a. ud fra en kraftig tilgroning af brunkulslejet med vedplanter og høje urter. Baggrundsbelastningen af området er ifølge Miljøministeriet angivet til 16 kg N/ha/år.
 
Ammoniakfordampning fra lageret Oplagring af fiberfraktion medfører fordampning af ammoniak. Ammoniak er kritisk for næringsfattige naturtyper, som bl.a heder, da den fremmer tilgroningen med uønskede og mere kvælstofelskende planter. 
 
Der er foretaget beregninger af ammoniakdepositionen i tre punkter på naturarealer nord, øst og nordøst for oplagspladsen. Der er stor usikkerhed forbundet med depositionsberegningerne, idet der ikke er særlig megen viden om, hvordan ammoniak fordamper fra en sådan fiberfraktion. På baggrund af undersøgelser fra langt mindre forsøgsstakke (få tons), er der fremlagt beregninger, der antager, at ammoniakfordampningen begrænses til 1,25 % af fibrenes totale N-indhold på grund af komprimering og oplagring i store overdækkede miler. Depositionen beregnes på den baggrund til:

 

Afstand fra lageret
Ammoniakdeposition
175 mod nord
1,9 kg/ha/år
350 m mod øst
0,7 kg/ha/år
1150 m mod nordøst
0,1 kg/ha/år

Forskningsprojekt
Miljøstyrelsen, Fødevarestyrelsen og Århus Universitet har inddraget leverandøren af fiberfraktionen i et forskningsprojekt, som har til formål at undersøge, hvordan ammoniakfordampningen i fiberfraktionen forløber efter, at den er placeret i en stak, der overdækkes, og hvordan udviklingen er over tid.
 
Endvidere ønskes det undersøgt, om fiberfraktionen kan håndteres, bearbejdes og komprimeres, så ammoniakfordampningen begrænses, eventuelt med henblik på at undgå overdækning.
 
Resultaterne skal indgå i et byggeblad for håndtering og opbevaring af fiberfraktion, så fiberen lovligt kan opbevares i markstak på planteavlsbrug, hvis undersøgelserne understøtter dette.

Oplag af fiberfraktion i store miler på Østdeponi kan eventuelt indgå i forskningsprojektet inden for de rammer, der vil blive stillet i en eventuel miljøgodkendelse – d.v.s. komprimeret og overdækket.
 

 

 

 

Forvaltningens vurdering

Anvendelse af gylle til biogasproduktion er en væsentlig del af Grøn Vækst og den generelle grønne omstilling af bl.a. landbrugs og energisektoren, som søges understøtte på mange områder. I den sammenhæng er en fornuftig anvendelse af fiberfraktionen en afgørende faktor. En miljømæssig forsvarlig opbevaring af fiberfraktionen er ligeledes en afgørende faktor. Med undtagelse af kvælstofproblematikken er oplaget på Østdeponi i alle henseende fornuftigt. 
 
Komprimering og opbevaring i store overdækkede miler vil reducere ammoniakafdampningen. Der hersker dog stor usikkerhed om i hvilket omfang, idet

  • milens endestykke står uoverdækket under opbygningen

  • fiberfraktionen tilføres lagvist for at opnå tilstrækkelig komprimering. Først efter opbygning af 6-7 m i fuld højde foretages der overdækning af området

  • fiberstakken eksponeres for luftens ilt under milens opbygning, og der frigives langt mere ammoniak i forhold til en til stadighed overdækket stak.

 

Af hensyn til ovennævnte forhold skønner forvaltningen, at de usikkerheder der knytter sig til beregningen af ammoniakfordampningen til 1,25 % af fibrenes totale N-indhold berettiger til en vis sikkerhedsmargen og ganger derfor med en faktor 5.
 
I betragtning af at brunkulslejet i forvejen er belastet til over tålegrænsen, må det antages, at merbelastningen på sigt – alt andet lige - vil skade brunkulslejet yderligere. Også selv om der kun er tale om et midlertidigt oplag af fiberfraktionen.
 
I den aktuelle situation er der i første omgang tale om et oplag i 2 år med ønske om oplag af permanent karakter, hvis undersøgelser viser, at det er miljømæssigt uproblematisk. Det vil det være, hvis fordampning af ammoniak viser sig at være reduceret til et absolut minimum med komprimering og overdækning. Ansøger opfordres i den forbindelse til at indgå samarbejde med relevante parter.
 
Et midlertidigt oplag af fiberfraktion på Østdeponi forudsætter:

  • miljøgodkendelse efter Miljøbeskyttelselovens § 33

  • dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 3, da det ikke kan udelukkes, at der vil ske en tilstandsændring af Søby brunkulsleje. Dispensationen skal indeholde vilkår om, at der skal ske naturpleje på specielt kvælstoffølsomme områder med henblik på at fjerne kvælstof til et niveau, der svarer til merbelastningen

  • afgørelsen efter VVM-bekendtgørelsen.

 

I den konkrete sag skal foretages en afvejning mellem natur- og erhvervsinteresser. Generelt er forvaltningen meget tilbageholdende med at meddele dispensation efter naturbeskyttelsesloven på grund af isolerede erhvervsinteresser. I den konkrete sag er det dog forvaltningens samlede vurdering, at en dispensation er velbegrundet. Dispensationen er begrundet i den korte periode på to år samt den samfundsmæssige interesse i at bidrage til grøn omstilling – her i form at lokalitet til placering af fiberfraktionen fra biogasproduktion, samt det forhold, at der med det stillede vilkår ”ryddes op” igen.
 
Dertil kommer ansøgers forventning om, at det faktiske oplag bliver betydeligt mindre end de ansøgte 20.000 tons, hvorved den forventede ammoniakfordampning også bliver mindre.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der meddeles dispensation efter naturbeskyttelsesloven til oplag af op til 20.000 tons fiberfraktion i en periode på to år,

 

at der stilles vilkår om naturpleje på specielt kvælstoffølsomme områder med henblik på at fjerne kvælstof til et niveau, der svarer til merbelastningen.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 06.00.05-P16-1-12 Sagsbehandler: Trine Grud Fisker  

Foreløbig vedtagelse af tillæg nr. 5 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2009-20 - kloakrenovering i Feldborg

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Lene Kimø

Sagsresume

Tillæget omhandler ændring af opland E1, E2, E3, E4 og E5 i forbindelse med kloakrenovering i Feldborg.

 

Forvaltningen anbefaler, at tillæg nr. 5 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2009-2020 foreløbig vedtages.

Sagsfremstilling

Tillæg nr. 5 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2009-2020 omhandler ændring af samtlige eksisterende kloakoplande i Feldborg i forbindelse med kloakrenovering.

 
Oplandene E1, E2, E3, E4 og E5 er i dag fælleskloakerede, men Herning Vand ønsker at separere kloakken i oplandene. I den forbindelse ændres oplandsgrænserne for flere af de eksisterende oplande:
 

Opland
Areal (ha)
Ændringer
E1
17,19
Oplandet udvides med E1.P. Området separatkloakeres og grundejerne meddeles påbud om separering på privat grund.
E2
 8,49
Oplandet ændres til E1.P og E2.P. Området separatkloakeres og grundejerne meddeles påbud om separering på privat grund. 
E3
9,57
Oplandet udvides med E3.P. Området separatkloakeres og grundejerne meddeles påbud om separering på privat grund.
E4
6,41
Oplandet ændres til E3.P og E2.P. Området separatkloakeres og grundejerne meddeles påbud om separering på privat grund.
E5
6,24
Området separatkloakeres og grundejerne meddeles påbud om separering på privat grund.

 

Planlagte
oplande
 
 
E2.P
 
Oplandet ændres til E6.P
E3.P
 
Oplandet ændres til E6.P
E4.P
 
Ingen ændringer
E5.P
 
Oplandet ændres til E6.P

 

Herning Vand A/S forventer, at separeringsprojektet i Feldborg påbegyndes i sidste halvdel af 2012 og færdiggøres i 2014. Den endelige beslutning vedr. projektopstart tager Herning Vands bestyrelse dog først i efteråret 2012

 

Efter separeringen vil spildevandet blive ledt til Feldborg Renseanlæg mens regnvandet ledes til Feldborg Bæk. Herning Vand ønsker at anlægge regnvandsbassiner i Feldborg til opsamling, forsinkelse og rensning af regnvand:  
 
Bassin for opland E1 og E1.P placeres på matrikel 2o, Over Feldborg By, Haderup, som ejes af privat lodsejer. Herning Vand oplyser, at der er indgået aftale med lodsejer om placering af bassinet. Ekspropriationsbeslutning behandles på særskilt dagsordenspunkt. Der etableres ét udløb fra bassinet til Feldborg Bæk.
  
Bassin for opland E2.P placeres på matrikel 2cn, Over Feldborg By, Haderup, som ejes af privat lodsejer. Herning Vand A/S oplyser, at der er indgået aftale med lodsejer om placering af bassinet. Ekspropriationsbeslutning behandles på særskilt dagsordenspunkt. Der etableres ét udløb fra bassinet til Feldborg Bæk.
 
Bassin for opland E3 og E3.P placeres på matrikel 2dg, Over Feldborg By, Haderup som ejes af Herning Vand. Der etableres ét udløb fra bassinet til Feldborg Bæk.

 

I opland E5 anlægges rørbassin med udløb til Feldborg Bæk. På sigt skal der evt. også anlægges rørbassin til forsinkelse af regnvand fra opland E4.P.
 
I forbindelse med anlæggelse af de nye regnvandsbassiner og nye udløb nedlægges de nuværende 5 udløb fra overløbsbygværker i oplandende. Der er dermed tale om en miljømæssig forbedring i forhold til recipienten. 
 
Herning Vand har i samarbejde med Herning Kommune planlagt at afholde et borgermøde i Feldborg i slutningen af juni 2012. På mødet vil borgerne blive orienteret om de planlagte projekter med kloakseparering og anlæggelse af bassiner.

 
Forslag til tillæg nr. 5 skal fremlægges i en høringsperiode på 8 uger, hvorefter det fremsendes til endelig godkendelse med de eventuelle ændringer, som høringen har givet anledning til.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at forslag til tillæg nr. 5 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2009 - 2020 foreløbig vedtages og offentliggøres i 8 uger.

Beslutning

De økonomiske konsekvenser ved tilbagebetaling af tilslutningsbidrag skal belyses yderligere, med fokus på en vurdering af de samfundsøkonomiske og de privatøkonomiske interesser. Herunder de juridiske aspekter i forhold til delvis tilbagebetaling af tilslutningsbidrag.

 

Redegørelsen skal foreligge inden udvalgets endelige behandling af dette tillæg, samt endelig behandling af øvrige tillæg til spildevandsplanen, som allerede er sendt i høring.

Bilag

 

Sagsnr.: 06.00.05-P16-1-12 Sagsbehandler: Lene Hahn  

Foreløbig vedtagelse af tillæg nr. 13 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2009-20 for Snejbjerg

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Lene Kimø

Sagsresume

Tillægget omhandler ændring af opland T01, T02, T03, T04, T05, T06, T07, T08 og T10 i forbindelse med en generel opdatering/opgradering af spildevandsplanen for Snejbjerg.  
 
Forvaltningen anbefaler, at tillæg nr. 13 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2009-2020 foreløbig vedtages.

Sagsfremstilling

Tillæg nr. 13 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2009-2020 omhandler ændring af opland T01, T02, T03, T04, T05, T06, T07, T08 og T10.P i forbindelse med en generel opdatering/opgradering af spildevandsplanen for Snejbjerg.  
 
Tillæg nr. 13 skal sikre håndtering af overfladevandet fra området, der enten ved afledning direkte eller via eksisterende regnvandsbassin ledes henholdsvis til Tyvkær Bæk eller til biløb til Tyvkær Bæk.
 
Området forventes optaget i spildevandsplanen, idet oplands grænserne ændres i forbindelse med tillægget;  

 

Nuværende opland
Ændret opland
Ændringer
 
 
 
T01
 
Opland T01 slås sammen med opland T02, idet regnvand for begge oplands arealer tilsluttes eksisterende regnvandsbassin, der blev ombygget i 2011 (udløb T01RUL1)
 
 T02 
Opland T02 slås sammen med og ændres til opland T01. Udløb T02RUL1 v/Asylgade nedlægges, idet regnvandet fra oplandet tilsluttes eksisterende regnvandsbassin for T01
 T03
 
Opland T03 forbliver uændret, men der sker en administrativ tilretning af udløbsskema til regnvandsudløb uden bassin. Ved senere kloakprojekt for oplandet skal der findes løsning for neddrosling af regnvandsudløbet, som indarbejdes i et senere tillæg til spildevandsplanen
T04
 
Opland T04 forbliver uændret, men der sker en administrativ tilretning af udløbsskema til regnvandsudløb uden bassin. Ved senere kloakprojekt for oplandet anbefales i stedet rørbassin i Studsgårdvej grundet pladsproblemer med åbent bassin ved regnvandsudløbet, der indarbejdes i et senere tillæg til spildevandsplanen
 
T05
Opland T05 deles i T05-1 og T05-2.
 
T05-1
Opland T05-1 slås sammen med og ændres til opland T06. Området planlægges ændret fra fælleskloak til separat kloakeret
 
T05-2
Opland T05 reduceres til T05-2, hvilket medfører færre aflastninger ved overløbsbygværk T05UL1. Der blev i 2010 etableret større afløbsledning fra overløbsbygværket, hvorved afløb herfra blev øget fra 49 til 88 l/s via et 625 m3 stort sparebassin
 
T06
Opland T06 udvides med opland T05-1, idet regnvand for begge oplands arealer tilsluttes eksisterende regnvandsbassin, der blev ombygget i 2011 (udløb T06RUL1). Ombygningen er sket uden forudgående myndighedstilladelse og er i strid med vandplanen og gældende spildevandsplan ift. udløbsmængder og overløbshyppigheder Der er ved ombygningen ikke taget højde for, at der afledes til et hydraulisk overbelastet vandløb. Ved meddelelse af udledningstilladelse stilles derfor vilkår om registrering af overløbshændelser og -mængder samt vilkår om, at Herning Vand evt. skal etablere dobbeltprofil i vandløbet, hvis det giver hydrauliske problemer. Endvidere skal Herning Vand ved kommunens byggemodning af Ørskovbakken (opland T06P) til fuldt udbygget planområde indbygge en drosling af afløbet fra regnvandsbassin ved Snejbjerg Skolen og sikring mod tilbagestuvning fra bassin til Engbjerg og Toftbjerg. Samtidig skal sikres mulighed for at reducere det samlede afløb fra T06. Disse tiltag indarbejdes i et senere tillæg til spildevandsplanen
T07
 
Der etableres regnvandsbassin i 2012 på matr. nr. 34a, Snejbjerg By, Snejbjerg, som er privatejet. Der er aftalt arealerhvervelse og truffet principiel ekspropriationsbeslutning
T08
 
Der etableres bassin i 2012 på følgende privat arealer: matr. nr. 33l, Snejbjerg By, Snejbjerg matr. nr. 34a, Snejbjerg By, Snejbjerg matr. nr. 34r, Snejbjerg By, Snejbjerg matr. nr. 34ø, Snejbjerg By, Snejbjerg Matr. nr. 33l og 34ø Snejbjerg By, Snejbjerg påtænkes erhvervet til etablering af regnvandsbassin og omlægning af Tyvkær Bæk. Matr. nr. 34a og 34r Snejbjerg By, Snejbjerg berøres alene af den påtænkte omlægningen af Tyvkær Bæk. Arealervhervelse forventes sikret ved aftale og evt. deklaration samt indstilling om ekspropriationsbeslutning ved godkendt tillæg
T10.P
 
Opland T10.P forbliver uændret. Der sker dog en administrativ tilretning af bassinstørrelse, for at bringe det planlagte regnvandsbassin i overensstemmelse med gældende spildevandsplan

 

Alle oplande er separat kloakerede (dog ikke opland T05-2, der er fælleskloakeret) og spildevandet afledes til Herning Renseanlæg.
 
Forslag til tillæg nr. 13 skal fremlægges i en høringsperiode på 8 uger, hvorefter det fremsendes til endelig godkendelse med de eventuelle ændringer som høringen har givet anledning til.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at forslag til tillæg nr. 13 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2009 - 2020 foreløbig vedtages og offentliggøres i 8 uger.

Beslutning

De økonomiske konsekvenser ved tilbagebetaling af tilslutningsbidrag skal belyses yderligere, med fokus på en vurdering af de samfundsøkonomiske og de privatøkonomiske interesser. Herunder de juridiske aspekter i forhold til delvis tilbagebetaling af tilslutningsbidrag.
 
Redegørelsen skal foreligge inden udvalgets endelige behandling af dette tillæg, samt endelig behandling af øvrige tillæg til spildevandsplanen, som allerede er sendt i høring.

Bilag

 

Sagsnr.: 06.00.05-P16-1-12 Sagsbehandler: Lene Hahn  

Foreløbig vedtagelse af tillæg nr. 15 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2009-20 - kloakrenovering i Aulum

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 X
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Lene Kimø

Sagsresume

Tillægget omhandler ændring af opland AU1, AU2, AU3, AU4, AU4.P, AU6, AU8, AU8.P, AU9, AU10, AU20, AU21 og AU22 i forbindelse med kloakrenovering i Aulum. Endvidere skal tillægget sikre gennemførelse af kommunens vandhandleplan for de punktkilder i Aulum, der er udpeget i Vandplanen for Nissum Fjord for planperioden 2012-15.
 
Forvaltningen anbefaler, at tillæg nr. 15 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2009-2020 foreløbig vedtages.

Sagsfremstilling

Tillæg nr. 15 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2009-2020 omhandler ændring af opland AU1, AU2, AU3, AU4, AU4.P, AU6, AU8, AU8.P, AU9, AU10, AU16, AU20, AU21 og AU22 i forbindelse med kloakrenovering i Aulum.

Endvidere skal tillægget sikre gennemførelse af kommunens vandhandleplan for de punktkilder i Aulum, der er udpeget i Vandplanen for Nissum Fjord for planperioden 2012-15.  

 
Området forventes optaget i spildevandsplanen, idet oplandsgrænser mv. i Aulum ændres i forbindelse med tillægget;
 

Nuværende opland
Ændringer
AU1
Regnvandsbassin ved 03393AR er forberedt for senere tilslutning af separat regnvand fra opland AU1 og AU3. Området separatkloakeres ved et senere kloakrenoveringsprojekt, som indarbejdes i et senere tillæg til spildevandsplanen.
Bassin placeres matr. nr. 2cu og 2dq Lundby By, Aulum samt  matr. nr. 1kl og 1ub Lundgård, Avlum, som er kommunalt ejet med udløb til Lundby Bæk. Beslutning om ekspropriation behandles på et særskilt dagsordenspunkt.
 
AU2
Opland AU2 samt sydlig del af opland AU21 (ca.10,1 ha v/Industrivej) separat kloakeres og regnvand ledes til nyt bassin ved 02853AR med udløb til Tved Bæk. Grundejerne meddeles påbud om separering på privat grund.
Bassin placeres på matr.  nr.1 cu Kirkeby By, Aulum som er kommunalt ejet samt  på matr. 1 g Kirkeby By, Aulum og 15a Tved By, Aulum som er privatejet. Beslutning om ekspropriation behandles på et særskilt dagsordenspunkt.
 
AU3
Opland AU3 tilkobles bassin ved udløb 03393AR til Lundby Bæk . Bassinplacering som ved AU1.
 
AU4/AU4.P
Overløb 04932AF v/Lergravsvej med udløb til Lundby Bæk nedlægges i overensstemmelse med kommunens vandhandleplan for Nissum Fjord.
Fælles kloak er i april 2012 ændret til separat kloak og regnvand ledes fremover til nyt regnvandsbassin ved 04014AR med udløb til Lundby Bæk. Grundejerne meddeles påbud om separering på privat grund.
Bassin placeres på matr. nr. 5b Lergrav Hgd., Avlum, der er privatejet og på matr. nr. 15b Lergrav Hgd., Avlum, som er kommunalt ejet. Beslutning om ekspropriation behandles på et særskilt dagsordenspunkt.
 
AU6
Udløb 01110AR til Lundby Bæk nedlægges. Regnvand ledes fremover til nyt regnvandsbassin ved 01529AR v/Rugbjergvej med udløb til Lundby Bæk.
Bassin placeres på matr. nr. 1z, 2dp og 2o Lundby By, Avlum samt matr. nr. 4gæ Lergrav Hgd., Avlum, som er kommunalt ejet. Beslutning om ekspropriation behandles på et særskilt dagsordenspunkt.
 
AU8/AU8.P
Regnvand ledes fremover til nyt regnvandsbassin med udløb 05005AR syd for Højager til Lundby Bæk.
Bassin placeres på matr. nr. 2e og 2ch Lundby By, Avlum, som er kommunalt ejet. Beslutning om ekspropriation behandles på et særskilt dagsordenspunkt.
 
AU9
Regnvand ledes fremover til nyt regnvandsbassin med udløb
vest for 04300AR v/Rugbjergvej til Lundby Bæk. Bassin placeres på matr. nr. 4gæ og 2o Lergrav Hgd., Avlum, som er kommunalt ejet. Beslutning om ekspropriation behandles på et særskilt dagsordenspunkt.
 
AU10
Udløb 04635AR til Lundby Bæk nedlægges.
Regnvand ledes fremover til nyt regnvandsbassin med udløb 05005AR syd for Højager til Lundby Bæk - som ved opland AU8/AU8.P.
 
AU16
Regnvand ledes fremover til nyt regnvandsbassin ved 02853AR med udløb til Tved Bæk - som ved Opland AU2 samt sydlig del af opland AU21.
 
AU20
Regnvand ledes fremover til nyt regnvandsbassin ved 01529AR v/Rugbjergvej med udløb til Lundby Bæk. - som ved opland AU6 og AU22.
 
AU21
Opland AU21 reduceres til 6,56 ha.red., da sydligste del separat kloakeres. Årlig aflastet vandmængde ved udløb 02903AF til Tved Bæk reduceres herved.
 
AU22
Overløb 01498AF med udløb til Lundby Bæk nedlægges i overensstemmelse med kommunens vandhandleplan for Nissum Fjord.
 
Regnvand ledes fremover til nyt regnvandsbassin v/01529ARmed udløb til Lundby Bæk - som ved opland AU6, AU20 og AU22.

  
Spildevand fra oplandene i Aulum forventes fortsat afledt til fremtidig pumpestation ved Aulum Renseanlæg.

 

Forslag til tillæg nr. 15 skal fremlægges i en høringsperiode på 8 uger, hvorefter det fremsendes til endelig godkendelse med de eventuelle ændringer som høringen har givet anledning til.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at forslag til tillæg nr. 15 til Herning Kommunes spildevandsplan 2009 - 2020 foreløbig vedtages og offentliggøres i 8 uger.

Beslutning

De økonomiske konsekvenser ved tilbagebetaling af tilslutningsbidrag skal belyses yderligere, med fokus på en vurdering af de samfundsøkonomiske og de privatøkonomiske interesser. Herunder de juridiske aspekter i forhold til delvis tilbagebetaling af tilslutningsbidrag.
 
Redegørelsen skal foreligge inden udvalgets endelige behandling af dette tillæg, samt endelig behandling af øvrige tillæg til spildevandsplanen, som allerede er sendt i høring.

Bilag

 

Sagsnr.: 06.00.05-P16-1-12 Sagsbehandler: Lene Hahn  

Foreløbig vedtagelse af tillæg nr. 16 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2009-20 for Åvænget i Herning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Lene Kimø

Sagsresume

Tillægget omhandler ændring af opland T01, T02, T03, T04, T05, T06, T07, T08 og T10 i forbindelse med en generel opdatering/opgradering af spildevandsplanen for Snejbjerg.  
 
Forvaltningen anbefaler, at tillæg nr. 13 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2009-2020 foreløbig vedtages.

Sagsfremstilling

Tillæg nr. 16 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2009-2020 omhandler ændring af opland A12, Y03 og Y26 i forbindelse med etablering af detailhandel og virksomheder på Åvænget i Herning og arealet vest for Åvænget.


I 2009 blev der for centerområdet ved Absolonsvej og Åvænget vedtaget lokalplan nr. 12.E3.3, der udlagde bebyggede og ubebyggede arealer til centerformål, så det bliver muligt at etablere nye butikker til detailhandel, kontorer og liberalt erhverv mv.
 
Tillæg nr. 16 skal sikre håndtering af overfladevandet fra området, der skal ledes til Herningsholm Å via eksisterende regnvandsbassin.


 Området forventes optaget i spildevandsplanen, idet oplands grænserne ændres i forbindelse med tillægget;  

 

Nuværende opland
Ændret opland
Ændringer
 
 
 
A12
 
Opland A12 udvides med arealet vest for Åvænget ("Ford-grunden"), opland Y03  samt Y26
 
 Y03  
Opland Y03 (Åvænget, hvor bl.a. Jem&Fix og McDonalds etableres) sammenlægges med og ændres til opland A12. Området separat kloakeres ved ændret arealanvendelse
 
 Y26
Opland Y26 (hvor Bauhaus er etableret) sammenlægges med og ændres til opland A12. Området separatkloakeres ved byggemodning

 
Opland A12 vil fremtidig udgøre ca. 17 ha (befæstet areal). Området vil være separat kloakeret, idet spildevandet ledes til Herning Renseanlæg og regnvandet ledes til Herningsholm Å fra det samlede opland A12. Der er planlagt forsinkelse af regnvandet inden udløb i Herningsholm Å, idet det eksisterende regnvandsbassin øst for Valdemarsvej udvides for håndtering af overfladevandet fra det øgede oplandsareal.
 
Udvidelse af regnvandsbassin sker på matr. nr. 6a, Birk By, Gjellerup og 1a, Holtbjerg, Herning Jorder, som ejes af Herning Kommune. Arealerhvervelse skal godkendes af Byrådet, idet Herning Vand har indgivet købstilbud.

 

Forslag til tillæg nr. 16 skal fremlægges i en høringsperiode på 8 uger, hvorefter det fremsendes til endelig godkendelse med de eventuelle ændringer som høringen har givet anledning til.

Økonomi

Indstillingen tiltrådt.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at forslag til tillæg nr. 16 til Herning Kommunes spildevandsplan 2009 - 2020 foreløbig vedtages og offentliggøres i 8 uger.

Beslutning

De økonomiske konsekvenser ved tilbagebetaling af tilslutningsbidrag skal belyses yderligere, med fokus på en vurdering af de samfundsøkonomiske og de privatøkonomiske interesser. Herunder de juridiske aspekter i forhold til delvis tilbagebetaling af tilslutningsbidrag.
 
Redegørelsen skal foreligge inden udvalgets endelige behandling af dette tillæg, samt endelig behandling af øvrige tillæg til spildevandsplanen, som allerede er sendt i høring.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1665-08 Sagsbehandler: Lene Kimø  

Orientering: Status på behandling af miljøgodkendelser til landbrug

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Kirsten Brødbæk, Anders Debel

Sagsresume

På Teknik- og Miljøudvalgets møde 16. januar 2012 pkt. 16 redegjorde forvaltningen for status på sagsbehandlingstiden for miljøgodkendelser til landbrug.

 

Som opfølgning på dette punkt redegør forvaltningen for status siden sidst.

Sagsfremstilling

Landbrugserhvervet i Herning Kommune har været inde i en udvikling, som medfører et stigende antal sager til behandling i forvaltningen. Det samlede antal ansøgninger og anmeldelser er således steget fra 123 sager i 2007 til 164 sager i 2011 - en stigning på 33 %. Pr. dags dato er alene i 2012 modtaget 120 sager, svarende til 73 % af det samlede antal sager i 2011. Sammenlignet med mange af vores nabokommuner er denne situation unik.
 
Med ændring af husdyrloven medio 2011 blev en række forhold omfattet af en anmeldeordning. I 2012 har forvaltningen pr. 1. juni modtaget 32 nye sager, hvor vi i 2011 modtog 59 sager.
 
En række af de mange sager er efter forskellige anmeldeordninger med lovbestemte maksimale sagsbehandlingstider fra 8 dage til 2 måneder - og de overholdes.
 
Nedenstående skema viser antallet af ubehandlede ansøgninger til tilladelser (§ 10), godkendelser (§§ 11, 12 og 16) samt tillæg til eksisterende godkendelser efter husdyrgødningsbekendtgørelsen. I opgørelsen er medtaget forvaltningens forventning til antal ansøgninger i 2012, og hvor mange der er indgået pr. 1. juni.   Det skal bemærkes, at antallet af § 16 (arealgodkendelser) ansøgninger er stigende. Dette skyldes, at dyretrykket i alle oplande i Herning Kommune er stigende og dermed er alle arealer sårbare. Dette medfører, at der skal udarbejdes § 16 godkendelser til alle aftalearealer. 

 

Miljøgodkendelser
Bunke fra 2010
Bunke fra 2011
Bunke fra 2012
2012 sager i alt
I alt
§§ 11 / 13 / 16
10
12
16
16
38
§ 10
3
4
1
2
8
Tillæg
0
1
4
5
5

 

Det er forvaltningens vurdering, at bunkerne fra 2010 og 2011 på henholdsvis 13 og 17 sager kan behandles med sagsbehandlingstider på 1,5 år. Godkendelser ansøgt i 2012 forventes at kunne behandles med en sagsbehandlingstid på ca. 1 år. Dermed vil udvalgets beslutning af 23. august 2011, om et servicemål på maksimalt 12 måneders sagsbehandlingstid for miljøgodkendelser på landbrug, være overholdt.

 

En medvirkende årsag til, at forvaltningen vurderer, at sagsbehandlingstiden kan nedbringes til ca 1 år er, at Natur- og Miljøklagenævnet fremover forventes at stadfæste afgørelser i de fleste tilfælde i stedet for som tidligere at hjemvise sagerne. Det er derfor en forudsætning, at denne nye praksis fortsætter.  


I forhold til den seneste "gabestok" pr. 2. februar 2012 fra Miljøstyrelsen, har der i Herning Kommune for hele 2011 været et gennemsnitligt antal behandlingsdage på 213 dage på i alt 27 ansøgninger om godkendelse, hvor gennemsnittet på landsplan har været 275 dage. Sammenholdt med ovenstående sagsbehandlingstider er forklaringen, at forvaltningen har lavet mange tillæg, og at arealgodkendelser efter § 16 også tælles med.


Forvaltningen har siden januar taget følgende initiativer til at nedbringe sagsbehandlingstiden på godkendelser:

 

Der er tilført ressourcer til landbrugsområdet fra andre teams svarende til ca. 0,75 årsværk.

 

3 landbrug, som skal have deres miljøgodkendelse revurderet i år, udskydes til næste år (kan gøres uden problemer for landmanden og forvaltningen).

 

Derudover er miljøgodkendelser prioriteret frem til sommerferien på bekostning af miljøtilsyn.

 

Initiativerne forventes at øge kapaciteten i landbrugsteamet med ca. 6 ekstra miljøgodkendelser i 2012, svarende til sagsbehandlingstider på 1,5 år på sager fra 2010 og 2011 og 1 års sagsbehandlingstid på sager fra 2012.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-183-10 Sagsbehandler: Ole Damgaard  

Orientering: Afgørelse fra Natur- og Miljøklagenævnet om miljøgodkendelse

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Lene Kimø

 

Natur- og Miljøklagenævnet afviser at realitetsbehandle Danmarks Sportsfiskerforbunds klage over Herning Kommunes afgørelse om miljøgodkendelse af Barslund Dambrug, Stavlundvej 26, 7540 Haderup.
 
Herning Kommune meddelte den 1. februar 2012 miljøgodkendelse til Barslund Dambrug, Stavlundvej 26, 7450 Haderup. Miljøgodkendelsen blev påklaget af Danmarks Sportsfiskerforbund, der mente, at godkendelsen ikke ville leve op til kravene i en bekendtgørelse der trådte i kraft den 15. februar 2012.

 

Det fremgår af afgørelsen, at klagen fra Danmarks Sportsfiskerforbund ikke er modtaget rettidigt i Herning Kommune. Som følge heraf afviser Natur- og Miljøklagenævnet at realitetsbehandle Klagen.

 

Herning Kommunes afgørelse af 1. februar står herefter uændret ved magt.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 09.00.00-P19-41-11 Sagsbehandler: Monica Klitgaard Hansen  

Orientering: Afgørelse fra Natur- og Miljøklagenævnet om aktindsigt i VVM-afgørelse

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Lene Kimø

Sagsfremstilling

Natur- og Miljøklagenævnet har stadfæstet Herning Kommunes afgørelse af 21. juni 2011 om afslag på aktindsigt i procesbeskrivelsen i kommunens sag om VVM-afgørelse til Advance Cellulose Insulation A/S.

 

Holst Advokater begærer den 22. juni 2011 aktindsigt i Herning Kommunes sag om VVM-adgørelse til Advance Cellulose Insulation A/S (ACI).

 

Herning Kommune hører ACI, om der er følsomme oplysninger i sagen, som efter deres vurdering bør undtages fra aktindsigt. ACI anmoder om, at procesbeskrivelsen undtages fra aktindsigten, da den er meget detaljeret og betragtes som en forretningshemmelighed.

 

Herning Kommune imødekommer Holst Advokaters begæring om aktindsigt, men undtager dog procesbeskrivelsen iht. offentlighedslovens § 12, stk. 1, nr. 2, da det vurderes sandsynligt, at den kan betragtes som en forretningshemmelighed.

 

Holst Advokater klager over denne afgørelse, men Natur- og Miljøklagenævnet giver den 14. februar 2012 Herning Kommune medhold i, at procesbeskrivelse er undtaget kravet om aktindsigt.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-2098-07 Sagsbehandler: Monica Klitgaard Hansen  

Orientering: Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet 2012

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Anders Debel

Sagsresume

Kommunens kvalitetsstyringssystemet for natur-, miljø-, og byggesagsområdet blev certificeret af bureau Veritas i 2009 og senest auditeret af samme firma i september 2011 uden afvigelser.

Der skal hvert år udarbejdes en status for kvalitetsstyringen og en analyse af årets resultater. Teknik og Miljøs ledelse har den 7. maj 2012 behandlet ’Analyserapport til ledelsens evaluering af 2011’ og udarbejdet kommentarer her til.

Ledelsen evaluering offentliggøres på kommunens hjemmeside efter denne orientering af udvalget.

Sagsfremstilling

Analyserapporten opgør for 2011 status på udvalgte sagsområder i forvaltningen og resultater af kvalitetsstyringsarbejdet.

 

For tilsyn og afgørelser viser rapporten: 

- at tilsynsforpligtigelsen ift. virksomheder, dambrug og landbrug er opfyldt,

- at der er sket en løbende behandling af indkomne byggeansøgningen indenfor en acceptabel gennemsnitlig sagsbehandlingstid,

- at sagspuklen af 5-års drikkevandskontroller er afviklet.

 

Derudover viser rapporten at der inden for følgende områder fortsat er sagspukler:

- naturområdet,

- miljøgodkendelser til landbrug,

- spildevandstilladelser til virksomheder.

 

Chefgruppen har forholdt sig til problemet med sagspuklerne, og allerede lavet en omfordeling af ressourcer. Derudover ønsker ledelsen, at der fortsat arbejdes med prioriteringen af sagerne, at samarbejdet med Herning Vand styrkes, og at der arbejdes med tilpasning af kvaliteten i forhold til ressourcer og behov.
 

Analyserapportens status for kvalitetsstyringssystemet viser,

- at der fortsat arbejdes med løbende forbedringer, dog ikke i alle afdelinger,

- at den interne audit kun medførte 1 afvigelse, og at dette tolkes som bedre implementering og bedre kvalitet,

- at den eksterne audit blev gennemført uden afvigelser.

 

Chefgruppen anerkender og roser den store arbejdsindsats i kvalitetsarbejdet.

Hele chefgruppens evaluering fremgår af vedhæftede bilag.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1841-09 Sagsbehandler: Mette Berggreen  

Orientering: Referat fra møde i Landsbykontaktudvalget 13. juni 2012

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsfremstilling

Referat fra Landsbykontaktudvalgsmøde afholdt 13. juni 2012.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at referatet tages til efterretning.

Beslutning

Referatet taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1793-07 Sagsbehandler: Steen Brokær  

Herning Flyveplads - Regnskab 2011

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 X
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Niels Madsen

Sagsresume

Den selvejende institution Herning Flyveplads fremsender årsrapport 2011 til behandling og godkendelse.

 

Forvaltningen anbefaler, at årsrapporten for 2011 for S/I Herning Flyveplads godkendes.

Sagsfremstilling

Årsrapporten er aflagt efter samme retningslinjer som hidtil.


Selskabets revisor påpeger i sin påtegning, at revisionen af årsrapporten ikke har givet
anledning til bemærkninger.


Årsrapporten er godkendt af bestyrelsen den 28. februar 2012.

Regnskabet viser et overskud på 24.615 kr.

 

Overskuddet er fremkommet på trods af en mindre indtægt på godt 40.000 kr. ved en afmatning af de almindelige startafgifter. Dette opvejes af besparelser på ca. 72.000 kr. på bla. reduktion af udgifter til flyvepladsafløser samt generel besparelse på vedligehold og anskaffelser.

Bestyrelsen påpeger i ledelsesberetningen, at denne besparelse ikke kan gøres igen,
uden at det vil gå ud over pladsens standard.


Egenkapitalen er forbedret i forhold til 2010, således at den nu er positiv med 2.101 kr.
kr.

 

På det foreliggende grundlag anbefaler forvaltningen, at årsrapporten for 2011 for S/I
Herning Flyveplads godkendes.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at årsrapporten for 2011 for S/I Herning Flyveplads godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1793-07 Sagsbehandler: Steen Brokær  

Herning Flyveplads - Budgetforslag 2013

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 X
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Niels Madsen

Sagsresume

Bestyrelsen for den selvejende institution Herning Flyveplads fremsender forslag til
driftsbudget for 2013 til behandling og godkendelse.

 

Forvaltningen anbefaler, at budgettet godkendes, dog således at driftstilskud til Herning Flyveplads ikke imødekommes.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Herning Flyveplads har en forventning om, at der i 2013 vil ske en klar fremgang af erhvervsflyvningen, da der på nuværende tidspunkt har været gennemført flyvninger med Sun-Air til Herning Lufthavn med messegæster til MCH fra Oslo og Stockholm.


Ovenstående stiller krav om fuld bemanding i lufthavnen og til tider længere åbningstid. Endvidere stiller det krav om indgåelse af aftale med Beredskabet, når disse flyvninger foretages. Dette er et krav fra Statens Luftfarts Væsen ved beflyvning med passagerfly på over 19 personer.

 

Hvis MCH vil gøre brug af konceptet, kan det forventeligt ved 35 events årligt medføre en mulig indtægt på 250.000 - 280.000 kr. årligt.

Endvidere arbejder bestyrelsen på, at Ikast-Brande Kommune indgår som partner i
Herning Lufthavn. Dette er dog ikke afklaret.

 

Driftsbudgettets resultat
Driftsbudgettets resultat for 2012 (før kommunalt driftsbudget) udviser en nettoudgift på
664.200 kr.

Heraf udgør den budgetterede løn til flyvepladsleder, assistent samt feriepenge 486.000 kr. og til vikar 20.000 kr. I alt lønudgifter på 506.000 kr. Her skal modregnes en løngodtgørelse fra Herning Flyveplads ApS på 32.000 kr.

Herning Kommune har i budget 2013 afsat et kommunalt driftstilskud på 650.000 kr. i 2012 priser.

Herning Kommune har hidtil givet tilsagn om at indestå for lønudgiftsbetalinger på flyvepladsen, således at man har sikkerhed for, at status som offentligt godkendt flyveplads med flyvepladsleder kan opretholdes. Det i Herning Kommunes afsatte driftstilskud til Herning Flyveplads overstiger denne lønudbetaling.

Herefter mangler der på driftsbudgettet 14.200 kr. i forhold til 2013 budgettet.

Forvaltningen anbefaler, at Teknik- og Miljøudvalget beslutter, hvilket driftstilskud til Herning Flyveplads, der skal indgå i den kommunale budgetlægning for 2013, som vil blive afsluttet medio oktober 2012, hvorefter bestyrelsen vil blive underrettet om størrelsen af det kommunale driftstilskud for 2013.

 

Forvaltningen vurderer, at det ikke vil være muligt inden for eksisterende driftsbudget at imødekomme bestyrelsens ønske om forhøjelse af driftstilskud til Herning Flyveplads.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at budgettet godkendes, dog således at forslaget om forhøjelse af driftstilskud til Herning Flyveplads med 14.200 kr. ikke imødekommes, hvorved den nævnte ramme for tilskuddet indgår uændret i den kommunale budgetlægning for 2013,

 

at forvaltningen bemyndiges til fremover at godkende budgettet for Herning Flyveplads, når rammen for tilskuddet til flyvepladsen er overholdt.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.17-P19-2-12 Sagsbehandler: Jesper Leding  

Solceller på bygninger - aktuelt og fremadrettet (fællesmøde med Byplanudvalget)

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
    X
    X
 
 

 

 

Fællesmøde mellem Byplanudvalget og Teknik- og Miljøudvalget kl. 11.00.

 

Øvrige sagsbehandlere: Claus Peter Blak, Hans Eghøj, Marius Reese

Sagsresume

Interessen for at opsætte solceller på eksisterende bygningers tag- og vægflader er steget eksplosivt i det seneste halve år. Interessen for bæredygtig energi er stigende, og en skattemæssig afskrivningsfordel har gjort investering i solceller økonomisk fordelagtigt.


Et solcelleanlæg til et almindeligt parcelhus af gennemsnitsstørrelse sparer årligt 2 - 3 tons CO2-udledning. De mange ansøgte solcelleanlæg vil udgøre et væsentligt bidrag til den reduktion af CO2-udledning pr. borger, som Herning Kommune har forpligtet sig til at gennemføre inden 2015.


Forvaltningen anbefaler, at forskellige problemstillinger vedr. solceller drøftes og at forvaltningen bemyndiges til at træffe afgørelse i sager om opsætning af solceller, når særlige betingelser er opfyldte.

Sagsfremstilling

Byggetilladelse kræves når et anlæg placeres på terræn, eller placeres så det afviger fra hældningen på en tagflade. Ligeledes kræves dispensation, hvis opsætning af solceller er i strid med en gældende lokalplan eller byplanvedtægt. Dette kan være bestemmelser om blanke overflader, byggematerialer og farver.


Generende refleksion fra solceller på tagflader forekommer kun mod bygninger eller terræn, der er beliggende på et højere niveau end den tagflade, anlægget er monteret på, såfremt solcellerne er monteret på den ifølge leverandøren ideelle placering.


En særlig problemstilling knytter sig til bygninger med høj bevaringsværdi eller et kvarters specielle karakter, som bør tages med i betragtning ved behandling af ansøgninger om etablering af solcelleanlæg.


Et solcelleanlæg omfatter et antal solcellepaneler, der oftest placeres på en tagflade. Panelerne har en blank eller matteret glasoverflade, der leveres i en sort eller blålig udgave.


På grund af den optimale hældning for solpaneler på 30 - 40° sammenholdt med solens højde i Danmark over et år, er det kun i meget få specielle tilfælde, at solens stråler kan spejles i solpanelerne til gene for naboer. Dette kan forekomme hvis nabohuset ligger højere i terrænet, eller nabohuset i sig selv har flere etager.

 

Bygningsreglementet 
I henhold til bygningsreglementet kræves ikke byggetilladelse til at etablere solcelleanlæg på eksisterende bygninger, hvis panelerne etableres direkte mod tagfladen og parallelt med denne. Tilladelse kræves kun, såfremt anlægget placeres på terræn eller rejses i forhold til tagfladen. Langt størstedelen af nye anlæg placeres på tage.  


Der kræves dispensation, hvis opsætning af solceller er i strid med en gældende lokalplan eller byplanvedtægt.

 

Eksisterende planer 
Bestemmelserne i mange eksisterende lokalplaner og byplanvedtægter hindrer opsætning af solcelleanlæg, og opsætning her er kun mulig, såfremt der kan meddeles dispensation. Bestemmelser der typisk kan hindre opsætning af solcelleanlæg, er: - bestemmelser vedr. blanke flader - bestemmelser vedr. byggematerialer - bestemmelser vedr. farver.


En del lokalplaner bestemmer, at der kan etableres solfangere på tagfladen. Solcellepaneler og solfangere kan sammenlignes, men solfangere består oftest af 2 – 4 paneler og dækker et areal på ca. 4 - 8 m2, mens et solcelleanlæg typisk dækker et areal på op til ca. 40 – 50 m2.


Dette er så stor en del af tagfladen, at det bør overvejes hvorledes solcelleanlægget skal betragtes. Er det et teknisk anlæg eller en tagflade. 


Hvis solcelleanlægget udgør mere end halvdelen af en sammenhængende tagflade er det forvaltningens holdning, at anlægget vil dominere tagfladen, og derfor bør betragtes som tagmateriale, med mindre meget specielle forhold spiller ind. Dette kan være tagets farve og overfladestruktur, eller hvis solpanelerne over tid produktudvikles til at falde harmonisk sammen med de gængse byggematerialer.


Bestemmelser om materialer og farver er også en væsentlig faktor i vurderingen af, om opsætning af solceller er i overensstemmelse med en given lokalplan.

 

Bestemmelser om at der ikke må anvendes blanke tagflader, er oprindeligt rettet mod glaserede tagsten.

 

Et solcellepanel er en blank overflade, der dog ikke helt kan sammenlignes med glaserede tagsten. Tagsten har en parabolvirkning, der kan samle solens stråler, og derved koncentrere spejlingen. Et fladt solcellepanel vil spejle himmelen og solen på samme måde som et tagvindue.

 

Genskin fra tagmonterede anlæg kan dog kun genere naboer, der befinder sig over det pågældende tags niveau. Et solcelleanlæg oplagt med den ideelle hældning på op til 40°, vil ikke kunne reflektere solens stråler mod jordoverfladen. I langt de fleste tilfælde vil solens stråler blive kastet tilbage mod himmelen.


Der er en del solcellepaneler på markedet, men udseendet af disse varierer ikke meget. Alle de anlæg forvaltningen har stiftet bekendtskab med, kan inddeles i tre varianter og med tre typer kanter. De tre overflader er: næsten helt sort, sort med hvide prikker og blålig. Samtidigt har et stigende antal paneler en matteret overflade, der reducerer genskinnet.


Panelernes kanter findes typisk også i tre varianter. En med en aluminiumskant, en med sort kantafslutning og en uden kant.


Dette indebærer at der er mulighed for at vælge de solceller der visuelt "skæmmer" bygning og omgivelser mindst.

 

Bevaringsværdige bygninger og følsomme områder 
Hvis en bygning er erklæret bevaringsværdig jvf. Kommuneatlas Herning, kan det være i strid med intentionen om bevaring af bygningens oprindelige karakter at tillade opsætning af solceller.


I områder eller kvarterer af særlig unik karakter kan det også være "imod stedets ånd" at etablere solfangeranlæg. Forvaltningen kan generelt ikke anbefale, at der etableres solcelleanlæg på bebyggelse med middel og høj bevaringsværdi. I de tilfælde hvor der ikke er en lokalplan som giver hjemmel til afslag på sådanne anlæg, kan der nedlægges forbud efter planlovens § 14, hvilket medfører, at der inden et år udarbejdes og vedtages en lokalplan for det pågældende område eller ejendom.
 
Administrative muligheder
Den store mængde ansøgninger om opsætning af solceller på eksisterende bygninger medfører behov for en stillingtagen til praksis for administration af gældende regler, herunder fastlæggelse af praksis for nye lokalplaner. 


Forvaltningen foreslår, at en konkret og individuel vurdering af ansøgninger om opsætning af solcelleanlæg tager udgangspunkt i følgende:

  1. Bevaringsværdig bebyggelse med middel og høj bevaringsværdi 1-6: Ingen tilladelse.

  2. Solcelleanlægget følger eksisterende tagflade: Administrationen bemyndiges til at give dispensation til opførelse af solcellepaneler i forhold til lokalplanbestemmelser om blanke og reflekterende materialer og farver, såfremt anlægget ikke udgør mere end halvdelen af den sammenhængende tagflade

  3. Solcelleanlægget følger ikke eksisterende tagflade: Administrationen bemyndiges til at dispensere fra evt. bestemmelser i byggeloven og lokalplanbestemmelser efter gældende procedurer og bestemmelser.

  4. I nye lokalplaner kan indføjes bestemmelser om, at der kan etableres solenergianlæg såfremt disse anlæg ikke medfører gener for nabobebyggelse, og det skal tilstræbes at sådanne anlæg indarbejdes i bebyggelsens arkitektur.

 

Hvis Byrådet ønsker at regulere eller hindre opsætning af et solcelleanlæg, f. eks. på bevaringsværdig bebyggelse, kan det være nødvendigt at nedlægge et §14-forbud som beskrevet ovenfor.


På mødet vil forvaltningen redegøre nærmere for de forskellige problemstillinger der knytter sig til solcelleanlæg, herunder redegøre for forholdet til gældende lovgivning og lokalplan. 

Indstilling

Direktørerne for By, Erhverv og Kultur og Teknik og Miljø indstiller,

at Teknik- og Miljøudvalget og Byplanudvalget drøfter de beskrevne problemstillinger vedrørende opsætning af solceller,

 

at forvaltningen bemyndiges til at give dispensation til bestemmelse om forbud mod blanke og reflekterende materialer og farver. såfremt anlægget ikke udgør mere end halvdelen af en sammenhængende tagflade,

 

at Teknik- og Miljøudvalget bemyndiger forvaltningen til at give tilladelse til materialer og farver efter forudgående positiv nabohøring og helhedsvurdering,

 

at Byplanudvalget tager stilling til, om der kan opsættes solceller på bygninger, der er erklæret bevaringsværdige med middel og høj bevaringsværdi 1-6,

 

at Byplanudvalget tager stilling til, at der i nye lokalplaner kan indføjes bestemmelser om, at der kan etableres solenergianlæg, såfremt disse anlæg ikke medfører gener for nabobebyggelse, og det skal tilstræbes, at sådanne anlæg indarbejdes i bebyggelsens arkitektur.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt, således der ved opsætning af solenergianlæg på bygninger, der har bevaringsværdi fra 1 til 6, og i områder af unik karakter, skal ske individuel politisk behandling, samt at der i nye lokalplaner indføjes bestemmelser om, at der kan etableres solenergianlæg, såfremt disse anlæg ikke medfører gener for nabobebyggelse, og det skal tilstræbes, at sådanne anlæg indpasses i bebyggelsens arkitektur.

 

Sagsnr.: 01.02.03-P15-1-12 Sagsbehandler: Kaare Hjorth  

Landbruget som Tema i Kommuneplan 2013 (fællesmøde med Byplanudvalget)

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 
 

 

Fællesmøde mellem Byplanudvalget og Teknik- og Miljøudvalget kl. 11.00.

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Landbruget som tema i kommuneplanen har været behandlet på fællesmøde mellem Teknik og Miljøudvalget og Byplanudvalget 16. maj 2012 hvorpå der blev truffet beslutning om at foretage en høring hos interesseorganisationerne gennem et dialogmøde. Dialogmødet er afholdt den 20. juni 2012.

 

Der vil på fællesmødet blive beskrevet interesseorganisationernes synspunkter og holdninger til udpegningen af særligt værdifulde landbrugsområder og områder til større husdyrbrug.

Sagsfremstilling

På baggrund af dialogmødet med interesseorganisationerne vil forvaltningen ved et oplæg beskrive interesseorganisationernes synspunkter og holdninger til udpegningen af særligt værdifulde landbrugsområder og områder til større husdyrbrug. Oplægget vil ligeledes indeholde forvaltningens indstilling til hvordan der kan foretages en udpegning af særligt værdifulde landbrugsområder, herunder med fokus på udpegningen af større sammenhængende områder til placering af større husdyrbrug.

Indstilling

Direktørerne for By, Erhverv og Kultur og Teknik og Miljø indstiller,

at oplægget drøftes,

 

at der tages beslutning om principperne for udpegning af særligt værdifulde landbrugsområder til placering af større husdyrbrug i Herning Kommune.

Beslutning

Udvalgene fremlægger forslag, hvor der er én samlet udpegning af SVL (Særligt værdifulde Landbrugsområder), og at der i begyndelsen af planperioden sker en kvalificering af SVL områderne, med henblik på udpegning af områder, hvor der kan placeres større husdyrbrug.
 
Forvaltningen udarbejder revideret tekstforslag i overensstemmelse hermed. Forslaget fremlægges som en del af det reviderede kommuneplanforslag i august. 

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.10-Ø02-1-12 Sagsbehandler: Jacob Philipsen  

Budget 2013 for Teknik- og Miljøudvalgets område

 

Sagsnr.: 13.02.00-P19-260-08 Sagsbehandler: Lucia Aagaard  

Orienteringssag: Manglende efterkommelse af påbud om at skaffe rent drikkevand

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-692-09 Sagsbehandler: Lotte Vinter  

Meddelelser