Dagsordener og referater

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 24. november 2014
Mødested: Østdeponi, Fasterholtgårdvej 10, Søby

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 05.09.00-P21-1-14 Sagsbehandler: Thomas Bøgh  

Forslag til lokal parkeringsbekendtgørelse i Herning Kommune

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen

Sagsresume

Der er udarbejdet forslag til en ny kommunal bekendtgørelse om parkeringsbegrænsninger for visse køretøjer i Herning Kommune.

 

Forvaltningen anbefaler, at forslaget godkendes.

Sagsfremstilling

Ændringer i færdselsloven betyder, at kommunens lokale bekendtgørelse om parkeringsbegrænsninger for visse køretøjer ikke længere er gældende fra 1. marts 2014. Der er derfor behov for en ny lokal parkeringsbekendtgørelse.

 

Forslaget til ny lokal parkeringsbekendtgørelse - se bilag 1 - viderefører de tidligere kommunale regler omkring parkeringsbegrænsninger for visse køretøjer inden for byzonetavlerne.

 

Det betyder, at det på gade, vej og plads (herunder parkeringsplads) også fremover - uden særlig tilladelse - er forbudt at parkere

 

 • køretøjer af enhver art (herunder cykler og knallerter) med henblik på udlejning, salg, reparation, reklame eller beboelse

 • påhængsredskaber (herunder campingvogne), autocampere, traktorer, motorredskaber, frakoblede påhængs- og sættevogne, blokvogne, havarerede eller ubrugbare køretøjer i mere end 12 timer

 • køretøjer, hvis totalvægt overstiger 3.500 kg i tiden fra kl. 23.00 til kl. 06.00 samt søn- og helligdage. Undtaget fra dette forbud er pladser og strækninger, hvor der ved færdselstavler er angivet, at parkering er tilladt for omhandlede køretøjer.

 

Politidirektøren i Midt- og Vestjyllands Politi har givet samtykke til den nye bekendtgørelse.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at forslag til ny lokal parkeringsbekendtgørelse godkendes,

 

at bekendtgørelsen træder i kraft 1. januar 2015.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 05.05.06-P20-5-13 Sagsbehandler: Ole Behrmann  

Anlægsregnskab vedrørende renovering af gader og veje i forbindelse med kloakfornyelse

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Jonna Sørensen, Martin Skøtt

Sagsresume

Der er udarbejdet anlægsregnskab vedrørende renovering af gader og veje i forbindelse med kloakfornyelse.

 

Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

Der foreligger anlægsregnskab for stednr. 222054 Renovering af gader og veje i forbindelse med kloakfornyelse.

 

Byrådet bevilgede den 17. maj 2011, pkt. 144, 559.000 kr. samt 29. oktober 2013, pkt. 319, 1.126.000 kr. til renovering af veje i forbindelse med store ledningsomlægninger, hvor store dele af vejbelægningen bliver brudt op.

 

Der er foretaget omlægning/fornyelse af fortove samt omsætning/fornyelse af kantsten på blandt andet Strandvejen og Kvalsholmvej i Sunds, Danmarksgade og Grønnegade i Herning.  

 

Stednr.
Anlæg
Bevilling kr.
Forbrug kr.
Forskel kr.
222054
Renovering af gader og veje i forbindelse med kloakfornyelse
 1.685.000
 1.674.603
   10.397

 

Idet bruttoudgifterne er under 2 mio. kr. aflægges regnskabet alene for Teknik -og Miljøudvalget.

 

Anlægsregnskabet vil blive optaget i Herning Kommunes årsregnskab og godkendt sammen med det samlede årsregnskab for 2014.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 13.05.00-G00-12-08 Sagsbehandler: Edith Blynning  

Evaluering af udvidet busbetjening af Feldborg via rute 13

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 X
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen

Sagsresume

Ved høring af de regionale køreplaner i januar 2012 ønskede borgere i Feldborg, at den regionale rute 13 mellem Skive og Herning skulle køre via Feldborg på udvalgte ture på hverdage for at tilgodese uddannelsessøgendes rejsemulighed til Herning.

 

Region Midtjylland og Midttrafik besluttede, sammen med Herning Kommune som medfinansierende, at lade 2 ture om morgenen og 2 ture om eftermiddagen køre via Feldborg som forsøg fra 1. juli 2012 og 3 år frem.

 

Forvaltningen anbefaler, at forsøget gøres permanent, dog således at 2. morgentur nedlægges.

Sagsfremstilling

Siden juli 2012 har rute 13 på hverdage kørt med 2 morgen- og 2 eftermiddagsture via Feldborg. Kørslen var tænkt som et forsøg i 3 år, og skulle løbende evalueres ved hjælp af passagertællinger.

 

Region Midtjylland og Midttrafik har tidligere anvendt det kriterium, at der skal være minimum 5 kunder på en afgang for opretholdelse af en afgang eller et delrute forløb.

 

Midttrafik har ud fra tælling i oktober 2014 oplyst følgende tal på de afgange, som kører via Feldborg:

1. morgentur, ank. Herning 7.39, gennemsnit 11 passagerer pr. dag.

2. morgentur, ank. Herning 9.07, gennemsnit 2 passagerer pr. dag.

1. eftermiddagstur, afg. Herning 14.15, gennemsnit 5 passagerer pr. dag.

2. eftermiddagstur, afg. Herning 15.40, gennemsnit 5 passagerer pr. dag.

 

På baggrund af de målte passagertal foreslår Midttrafik, at forsøget gøres permanent. Dog bør det overvejes, om anden tilkørsel til Herning med ankomst kl. 9.07 skal nedlægges. Som alternativ kan de få kunder henvises til at benytte rute 140 Feldborg-Haderup og stige om til rute 13 i Haderup. Rute 13 kører mod Herning kl. 8.20. Rute 140 ankommer til Haderup kl. 8.07. Det vil sige en ventetid på 13 minutter.
 
Ved at undlade betjeningen af Feldborg på dette tidspunkt vil ankomst til Herning blive kl. 8.58, og der vil kunne etableres forbindelse med tog mod Vejle kl. 9.04.

 

Der vil kunne opnås en besparelse for Herning Kommune på 15.000 kr. pr. år ved at undlade betjeningen af Feldborg på anden morgentur. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at forsøget gøres permanent, dog således at 2. morgentur nedlægges,

 

at besparelsen på 15.000 kr. indgår i Teknik og Miljø's mulighedskatalog til budget 2016.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 07.04.00-A00-1-12 Sagsbehandler: Birger Strandby Ernst  

Fusion mellem L90 og TAS I/S

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 X
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Bjarne Kallesø, Gitte Østergaard, Martin Skøtt, Maria Kringeholt Nielsen

Sagsresume

Som led i bestræbelserne på at sikre konkurrencedygtige takster for affaldsforbrænding og fjernvarme i de midt- og vestjyske kommuner, der ejer L90 og TAS I/S, ønskes de to selskaber fusioneret til et nyt fælles selskab med navnet Energnist I/S.


Fusionen har været drøftet på møder i februar og september 2014 med borgmestrene i de i alt 16 ejerkommuner, og der er især lagt vægt på

 

 • at fusionen reducerer risikoen for takststigninger som følge af ændrede affaldsmængder

 • at der bliver øget konkurrence. Fusionen vil medføre et stort robust selskab med betydelig konkurrencekraft. Det reducerer risici for tab og øger muligheden for værdiskabelse for ejerne

 • at fusionspotentialet er ca. 300 mio. kr. til gavn for borgerne. Selskabet har dermed givet et væsentlig bidrag til at opfylde kravet om effektivisering af affaldsforbrændingsanlæggene i aftalen mellem KL og Regeringen. Potentialet fordeles med ca. 2/3 til affaldskunderne og 1/3 til varmekunderne

 • at fusionen reducerer risici ved ændring af afgifterne, som f.eks. senest Forsyningssikkerhedsafgiften, der ville have ramt supplerende flisfyring

 • at alle ejerkommuner får plads og dermed indflydelse i bestyrelsen.

 

Forvaltningen anbefaler, at Herning Kommune tiltræder fusionen mellem L90 og TAS I/S på de vilkår, der fremgår af fusionsaftalen, herunder vedtægterne for det nye fælles affaldsforbrændingsselskab Energnist I/S.

Sagsfremstilling

Baggrund
På grundlag af en rapport fra december 2010 fra et tværministerielt udvalg om forbrænding af affald har der nu i flere år været forventning om en liberalisering af reglerne for affaldsforbrænding med en hel eller delvis afskaffelse af hvile-i-sig-selv-princippet og kommunernes anvisningsret, kombineret med et krav om udskillelse af aktiviteten i selvstændige aktieselskaber.


Et afgørende formål med ændringerne er at effektivisere affaldsforbrændingssektoren, og rapporten vurderer, at der er tale om et økonomisk potentiale af en størrelsesorden på 3-400 mio. kr. p.a.

Senest har regeringen som led i vækstplanen aftalt med KL at nedsætte en fælles arbejdsgruppe, som skal stille forslag til effektiviseringer inden for sektoren på 200 mio. kr. p.a. i 2020.


Disse forhold har betydet, at affaldsforbrændingssektoren i de senere år har haft fokus på, hvordan man skal indrette sig, så man er godt rustet til en situation med øget konkurrence.

Ønsket om at være godt forberedt på en situation med øget konkurrence gælder naturligvis også L90 og TAS I/S, som i 2013 indledte drøftelser om en evt. fusion. Baggrunden var bl.a. det forhold, at L90 p.t. har overskud og TAS I/S har underskud af forbrændingsegnet affald fra egne kommuner.

 

Drøftelserne mundede ud i en hensigtserklæring i september måned 2013 om udarbejdelse af et beslutningsgrundlag til en fusionsaftale senest den 15. juni 2014 til efterfølgende politisk behandling. Hensigtserklæringen blev efterfølgende forlænget til den 1. november 2014.

I forlængelse heraf blev der i efteråret 2013 gennemført en analyse af potentialet for en sådan fusion. Resultatet blev beskrevet i en rapport i december måned. Rapporten blev præsenteret og drøftet på et møde i februar 2014 for borgmestrene i ejerkommunerne.

 

På mødet blev det konkluderet, at der var grundlag for at fortsætte processen med henblik på at realisere synergierne, som blev opgjort til ca. 300 mio. kr. for perioden 2014-2029, og gøre selskabet robust over for risici samt styrke konkurrenceevnen.


På et fælles møde den 26. september 2014 blev borgmestrene præsenteret for et konkret forslag til en fusion, og det blev konkluderet, at fusionen gennemføres med virkning fra den 1. januar 2015 efter godkendelse i samtlige ejerkommuner.

 

Fusionsgrundlaget 

Fusionsaftalen indeholder følgende hovedelementer:

 

 • Repræsentantskab med en repræsentant fra hver kommune - stemmer efter ejerandele

 • Bestyrelse som repræsentantskabet - stemmer efter hoveder

 • Overgangsbestyrelsen består at de to selskabers bestyrelser suppleret med
  medlemmer fra de kommuner, som ikke pt. er repræsenteret i L90's bestyrelse

 • Der etableres overgangsforretningsudvalg bestående af de nuværende 2
  formænd og 3 næstformænd

 • Ejerandele er baseret på indbyggerantal – justeres hvert fjerde år

 • Domicil: Herning

 • Kommunerne hæfter som hidtil for den eksisterende gæld

 • Hæftelse for ny gæld sker efter ejerandele i Energnist I/S og selskabets samlede
  gældsforpligtelse må ikke overstige gælden på fusionstidspunktet + 100 mio. kr.

 • Der etableres en solidarisk transportordning

 • Der anvendes en udligningsordning mellem de to selskaber i 5 år, således
  at fusionsgevinsten fordeles ligeligt pr. ton

 • Over/underdækninger fra tidligere år afvikles over en 5-årig periode

 • Der oprettes et teknisk råd og en faggruppe.

 

Fusionsaftalen med tilhørende bilag giver en nærmere beskrivelse af hovedelementerne. Fusionen skal godkendes af Statsforvaltningen.

Vedlagt uddrag af beslutningsgrundlag for fusionsaftale.

 

Det forslås, at følgende personer indgår i overgangsbestyrelsen og repræsentantskabet for Herning Kommune:

 

Overgangsbestyrelsen - Søren Green. Suppleant udpeges af Teknik- og Miljøudvalget.
Repræsentantskabet - Søren Green. Suppleant udpeges af Teknik- og Miljøudvalget.

 

Følgende uddrag af beslutningsgrundlaget er vedlagt:

-  Bilag 1.1.b: 'Fusion TAS-L90 - hvorfor er det en god idé'

-  'Vedtægter Energnist'.

Den fulde version af 'Fusion L90/TAS - Beslutningsgrundlag' - 94 sider - kan alene ses i e-dagsorden.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at fusionen af L90 og TAS I/S godkendes på de vilkår, der fremgår af Fusionsaftalen i Beslutningsgrundlaget af 10. oktober 2014 med bilag, herunder vedtægterne for det nye fælles affaldsforbrændingsselskab Energnist I/S,

 

at Søren Green udpeges til medlem af overgangsbestyrelsen og repræsentantskabet,

 

at Teknik- og Miljøudvalget udpeger suppleant til overgangsbestyrelsen og repræsentantskabet.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Kent Falkenvig er udpeget som suppleant til overgangsbestyrelse og repræsentantskab.

Bilag

 

Sagsnr.: 82.07.00-P19-1-13 Sagsbehandler: Vibeke Tolderlund  

Anlægsregnskab vedrørende diverse bygningsrenoveringer i 2013

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 X
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Jonna Sørensen, Martin Skøtt

Sagsresume

Der er udarbejdet anlægsregnskab vedrørende diverse bygningsrenoveringer i 2013.

 

Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

Der foreligger anlægsregnskab for stednr. 013081, Diverse bygningsrenoveringer 2013.

 

Byrådet bevilgede den 17. december 2013 362.000 kr. til projektet. Projektet er nu afsluttet, og der er udført diverse bygningsarbejder på Smedegade 13, 1, Nørregade 13, 13D, 15 og 15A, Nørrevang 39A, Strandvejen 28 samt H. C. Ørsteds Vej 22 og 26.

 

Stednr.
Anlæg
Bevilling kr.
Forbrug kr.
Forskel kr.
013081
Bygningsrenoveringer 2013
  362.000
  359.369
     2.631

 

Idet bruttoudgifterne er under 2 mio. kr. aflægges regnskabet alene for Teknik- og Miljøudvalget.

 

Anlægsregnskabet vil blive optaget i Herning Kommunes årsregnskab og godkendt sammen med det samlede årsregnskab for 2014.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 06.02.10-G01-1-14 Sagsbehandler: Per Frank Madsen  

Okkerbekæmpelse i Pårup bæk

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 X
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Peter Vallentin, Erik Skibsted

Sagsresume

Punktet blev udsat på Teknik- og Miljøudvalgets møde 20. oktober, pkt. 196.

 

Von Å blev i 2012 genslynget, og der er etableret et vådområde. De fysiske forhold i Von Å er allerede blevet så gode, at der har etableret sig en god fiskebestand af ørreder og laks.
 
Næste etape i planen til forbedring af forholdene i vandløbet, er at gøre tilløbet til Pårup Bæk til et godt fiskevandløb.


Pårup Bæk er et mellemstort offentligt vandløb, der har tilløb til Von Å, men er belastet af okkerudløb. Von Å løber ud i Vorgod Å, som er en del af Skjern Å-systemet.

Der ønskes etableret en okkersø i i tilknytning til Pårup Bæk for at forbedre forholdene for flora og fauna.

 

Forvaltningen anbefaler, at projektet igangsættes, hvis der ikke indkommer indsigelser i sagen.

Sagsfremstilling

Ifølge den seneste tilstandsrapport har Pårup Bæk et godt fald over sandet bund med nogen forekomst af grus på de nedre strækninger og mere grus på de øvre strækninger. Bækken er ret kraftig okkerbelastet, dog primært på de nedre strækninger.

 

Forvaltningen fik i 2009 lavet en okkerundersøgelse af Von Å med tilløb, herunder Pårup Bæk. Undersøgelsen anbefaler, at der etableres en okkersø i toppen af Pårup Bæk.

 

Forvaltningen ønsker at iværksætte 1. etape med etablering af en okkersø i toppen af Pårup Bæk nu. Der er endnu ikke lavet projekt eller vurderinger af et evt. etape 2 projekt vedr. vandstandshævning. Der vil bliver fremsendt en ny og særskilt sag vedr. evt. etape 2 hvor vandføringsevnen og evt. påvirkninger af omdriftsarealer belyses, hvis projektet søges realiseret.

 

Forvaltningen er i gang med at få udarbejdet et detailprojekt for okkersøen. Detailprojektet er endnu ikke færdiggjort. Forvaltningen har dog klarhed over arealbehovet, som kan ses på vedhæftede kortbilag.

 

Forvaltningen har været i kontakt med ejeren af det areal, hvor Herning Kommune påtænker at placere okkersøen. Der er ikke indgået en endelig aftale.

 

Da etableringen af en okkersø er omfattet af vandløbslovens § 16 om regulering af vandløb, har Herning Kommune lovhjemmel til at ekspropriere retten til at deklarere det beskrevne bassin på arealet. Lovhjemlen fremgår af Vandløbslovens § 71.Direktøren for Teknik og Miljø indstiller 20. oktober 2014, pkt. 196:

at   projektet etape 1 godkendes, igangsættes og udføres, hvis der ikke indkommer

      indsigelser,

 

at   forvaltningen bemyndiges til at igangsætte ekspropriationsprocedure og afholde

      åstedsforretning, med henblik på at erhverve ret til at deklarere ledninger og

      bassiner på lodsejers arealer,

 

at   forvaltningen opfordres til at indgå frivillige aftaler eventuelt på

      ekspropriationslignende vilkår,

 

at   det tilkendegives, at Herning Kommune er indstillet på at ekspropriere retten til

      at deklarere okkersøen på areal beskrevet i kortbilaget, såfremt der ikke

      indgås en frivillig aftale.

Teknik- og Miljøudvalget 20. oktober 2014, pkt. 196:

Sagen udsat.

Økonomi

De samlede udgifter for realisering af okkerprojektet forventes at udgøre ca. 500.000 kr., som finansieres inden for den ordinære driftramme på serviceområde 04, Grønne Områder, Vandløb.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at projektet etape 1 godkendes, igangsættes og udføres, hvis der ikke indkommer indsigelser,

 

at forvaltningen bemyndiges til at igangsætte ekspropriationsprocedure og afholde åstedsforretning, med henblik på at erhverve ret til at deklarere ledninger og bassiner på lodsejers arealer,

 

at forvaltningen opfordres til at indgå frivillige aftaler eventuelt på ekspropriationslignende vilkår,

 

at det tilkendegives, at Herning Kommune er indstillet på at ekspropriere retten til at deklarere okkersøen på areal beskrevet i kortbilaget, såfremt der ikke indgås en frivillig aftale.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 06.02.03-P20-13-14 Sagsbehandler: Daniel Lindvig  

Revision af forslag til indsatsprogram til Vandområdeplanerne 2016-2021 for Nissum Fjord

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted

Sagsresume

Forvaltningen fremkommer med forslag til rettelse til indsatsprogram til Vandområdeplanerne 2016-2021, tidligere drøftet på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 11. august 2014, pkt. nr. 168.

Forvaltningen anbefaler, at forslag til rettelse til indsatsprogram til Vandområdeplanerne 2016-2021 for Nissum Fjord godkendes.

Sagsfremstilling

I forbindelse med den endelige kvalitetssikring er Herning Kommune og sekretariatet for Nissum Fjord blevet opmærksom på, at der, som følge af en fejl i indberetningssystemet, har været udpeget to indsatser for rørlagte vandløb - indsatser, som ikke ønskes medtaget. Vandrådet er blevet orienteret om rettelsen, og embedsmandgruppen for Nissum Fjord stiller følgende forslag:

Rettelsen medfører følgende ændringer og indsatser i Herning Kommune:

Åbning af rørlagt strækning i Lundby Bæk (RIN-00579) samt Bæk nord for Hodsager (RIN-00692) udtages.

Følgende indsats indstilles medtaget i stedet for:

Etablering af okkeranlæg Lillekjær Bæk (08727). Se også vedlagte bilag.

 

Rettelserne medfører ingen ændringer i den samlede økonomiske ramme for forslaget til indsatsprogram i Nissum Fjord.


Sekretariatet for Nissum Fjord har anmodet Naturstyrelsen om lov til at fremlægge disse rettelser til godkendelse på det førstkommende udvalgsmøde. Rettelserne sendes derefter til Naturstyrelsen.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at rettelsen til forslag for indsatsprogram til Vandområdeplanerne 2016-2021 for Nissum Fjord godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 13.06.04-P19-37-08 Sagsbehandler: Søren Brandt  

Forslag til regulering af Hammerum Å ved Fastrupvej

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 X
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted

Sagsresume

Forvaltningen fremlægger forslag til reguleringsprojekt, som indebærer en forlægning af Hammerum Å på en ca. 410 m lang strækning øst for Fastrupvej. Projektet er en del af arbejdet med byggemodning af erhvervsområdet.

 

Forvaltningen anbefaler, at forslag til reguleringsprojekt godkendes.

Sagsfremstilling

Projektets formål er at gøre plads til byggemodning af erhversarealet øst for Fastrupvej.

 

[image]

 

Vandløbet får et nyt forløb langs motorvejen (se oversigtskort) og får dermed et kortere forløb. Forlægningen får ingen afvandingsmæssige konsekvenser for de tilstødende arealer.

Økonomi

Udgiften på ca. 250.000 kr. til regulering af vandløbet finansieres af serviceområde 01, Byggemodningen.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at forslag til reguleringsprojekt for Hammerum Å godkendes og sendes i 4 ugers
offentlig høring.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 06.02.10-P19-1-14 Sagsbehandler: Søren Brandt  

Frigivelse af rådighedsbeløb til vandløbsrestaurering 2014

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 X
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted, Charlotte Højbjerre, Martin Skøtt

Sagsresume

Der foreslås gennemført vandløbsrestaureringsprojekt i Karstoft Å, og til projektet søges frigivelse af anlægsbevilling på 622.000 kr. i 2014 vedr. diverse anlægsarbejder - vandløb.


Forvaltningen anbefaler, at anlægsbevillingen frigives.

Sagsfremstilling

Herning Kommune har tidligere arbejdet på at etablere et vådområde langs Karstoft Å fra kommunegrænsen til Ikast-Brande og til Karstoft by i henhold til Grøn Vækst aftalen mellem staten og landbruget. Vådområdeprojektet blev dog opgivet, da der ikke kunne opnås den nødvendige opbakning blandt lodsejerne.

 
I forbindelse med kontakten med lodsejerne i vådområdeprojektet blev der givet udtryk for, at der ville være en langt bredere opbakning til projektet, hvis man kunne nøjes med, at genslynge Karstoft Å uden en samtidig vandstandshævning i området.
 
En genslyngning af vandløbet uden en samtidig vandstandshævning vil forbedre de fysiske forhold i Karstoft Å væsentligt til stor gavn for fisk og fauna, samt øge muligheden for å- og lystfiskerturisme i form af flere levesteder for laksen.

 

Forvaltningen er derfor igang med at undersøge lodsejer-opbakningen til genslyngning af Karstoft Å på en ca. 2 km lang strækning. Der er kommet positiv tilbagemeldinger fra hovedparten af lodsejerne, men vi mangler at kontakte de sidste lodsejere på projektstrækningen. Vi forventer dog på baggrund af tidligere udmeldinger, at alle lodsejere er positive over for en genslyngning af Karstoft Å.
 
Som udgangspunkt vil slyngningerne blive placeret sådan, at der tages bedst muligt hensyn til ligelig fordeling af arealerne mellem lodsejerne.

 

Vandløbsprojektet vil blive forelagt Teknik- og Miljøudvalget inden projektet sendes i offentlig høring. Vi afventer dog påbegyndelse af vandløbsreguleringen, indtil vi har fået en tilbagemelding fra de sidste lodsejere.

 

 

 

Oversigtskort over projektområdet:

 

[image]

 

Økonomi

Der er følgende budget over projektet:

 

 
Anlægsarbejde i alt
622.000 kr.
 
Projektering
 35.000 kr.
 
Rydning og bortskaffelse af træ
 10.000 kr.
 
Fjernelse af små styrt
   5.000 kr.
 
Tilpasning af vandløbsbund m.m.
 30.000 kr.
 
Retablering, græssåning m.m.
 20.000 kr.
 
Etablering af arbejdsplads
 20.000 kr.
 
Genslyngning af vandløb
502.000 kr.

 

Anlægsudgiften på 622.000 kr. afholdes af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2014 på 622.000 kr. i investeringsoversigten, sted nr.: 071099 Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder - vandløb. Der søges oprettet et nyt særskilt stednummer til projektet.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftbevilling på 622.000 kr. i 2014 til
serviceområde 04, Grønne områder, Vandløbsrestaurering 2014, nyt sted nr. til
at igangsætte en genslyngning af en del af af Karstoft Å,

 

at anlægsudgiftsbevillingen på 622.000 kr. finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2014 på serviceområde 04, Grønne områder, sted nr. 071099 Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder - vandløb.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-382-10 Sagsbehandler: Søren Brandt  

Anlægsregnskab for KLIT 1 (klimatilpasningsprojekt) samt låneansøgning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 X
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted, Martin Skøtt, Jan Knudsen

Sagsresume

Byrådet behandlede på mødet den 17. december 2013, pkt. 352 kommunens første klimatilpasningsprojekt KLIT 1 Hammerum Å/Kløvervej. Projektet er nu gennemført, og der skal foretages lånoptagning. Samtidig skal anlægsregnskabet godkendes.

 

Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes, og at der optages lån til finansiering af projektet.

Sagsfremstilling

Der foreligger anlægsregnskab for stednr. 090097 Klimatilpasninger - KLIT 1. Byrådet bevilgede 17. december 2013 1.048.000 kr. til projektet. Det nye klimabassin er nu etableret og klar til at modtage overfladevand.

 

Stednr.
Anlæg
Bevilling kr.
Forbrug kr.
Forskel kr.
090097
Klimatilpasninger - KLIT 1
U 1.048.000
U 946.276
U 101.724

 

Mindreudgiften skyldes et gunstigt tilbud på entreprisen.

Økonomi

Med denne behandling af sagen godkendes anlægsregnskabet for KLIT 1.
 
Det er i den oprindelige ansøgning om etablering af klimatilpasningsprojekter i 2013 og 2014 (Byrådet den 14. maj 2013, pkt. 184) besluttet, at der indgås aftale mellem Herning Kommune som projektejer og spildevandsselskabet Herning Vand om finansiering af klimatilpasningsprojekter fra 2013.
 
I henhold til Lånebekendtgørelsen er der låneadgang til de igangværende klimaprojekter. Det er besluttet, at finansieringen tilvejebringes via låneoptagelse, og at afdrag og renter opkræves hos Herning Vand A/S.
 
Endelig er det besluttet, at der hjemtages et 10 årigt fastforrentet annuitetslån med en hovedstol svarende til de låneberettigede afholdte udgifter i 2013 og 2014, og at udgifterne til afdrag og renter i afviklingsperioden bliver opkrævet hos Herning Vand A/S.
 
På baggrund af en indhentet låneindikation via KommuneKredit den 7. november 2014, vil der kunne optages et 10-årigt annuitetslån med en fast årlig rente på 1,23% p.a. og en årlig ydelse på 100.857 kr. Hovedstolen er på 946.276 kr., hvilket svarer til udgiften til projektet i 2014. Der er ikke afholdt udgifter i 2013.
 
Den endelige ydelse vil afhænge af lånevilkårene på tidspunktet for hjemtagelse af lånet. Der vil efterfølgende blive optaget tilsvarende lån til KLIT 2 (Knudmosen) og KLIT 3 (Lillelund Engpark).
 
Med godkendelsen af denne sag bemyndiges forvaltningen til at foretage de bevillingsmæssige ændringer, når lånet er optaget og de endelige låneomkostninger samt ydelse er kendte.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes,

 

at der optages et 10-årigt annuitetslån til finansiering af KLIT 1 med en hovedstol på 946.276 kr., hvilket svarer til udgiften til projektet i 2014,

 

at forvaltningen bemyndiges til at foretage de bevillingsmæssige ændringer, når lånet er optaget, og de endelige låneomkostninger er kendte.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-3-13 Sagsbehandler: Kaare Hjorth  

Orientering: Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 13 vedr. Klimatilpasningsplan

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Marius Reese

Sagsresume

I 2012 indgik Regeringen og Kommunernes Landsforening en aftale om, at alle landets kommuner skal udarbejde en klimatilpasningsplan. I overensstemmelse hermed er der udarbejdet et forslag til Klimatilpasningsplan for Herning Kommune.
 
Klimatilpasningsplanen vedtages som tillæg nr. 13 til Herning Kommuneplan 2013-2024. Prioriteringen af de kommende års klimaindsatser er foregået i samarbejde med Herning Vand A/S med henblik på at sikre enighed om indsatsernes gennemførelse.
 
Forslaget har været i offentlig høring fra den 13. august til den 8. oktober 2014.
 
Der er ikke indkommet indsigelser eller bemærkninger til forslaget, hvorfor det indstilles vedtaget som fremlagt.

 

Forvaltningen anbefaler, at sagen tages til orientering.

Sagsfremstilling

Herning Kommune har i samarbejde med Herning Vand A/S udarbejdet forslag til tillæg nr. 13 til Herning Kommuneplan 2013-2024.
 
Klimatilpasningsplanen har til formål, at beskrive hvilke lokale udfordringer, der er i Herning Kommune. På denne baggrund skal der peges på, hvordan der kan ske klimatilpasning af byerne og det åbne land – på kort sigt og på langt sigt. Til grund for klimatilpasningsplanen ligger et større kortlægningsarbejde, der er udført i samarbejde med Herning Vand A/S. Kortlægningen viser, hvor konsekvenserne af oversvømmelser vil være størst. På baggrund af kortlægningen foretages en prioritering af i hvilke områder, hvor der skal igangsættes en indsats. Prioriteringen tager udgangspunkt i, hvor oversvømmelserne vil skade mest sammenholdt med de steder, hvor der i dag allerede er kendte oversvømmelseshændelser. Prioriteringen tager ligeledes udgangspunkt i kriterierne for den tidligere vedtagne klimatilpasningsstrategi. Klimatilpasningsplanen har fokus på Herning By, da det under kortlægningsarbejdet blev identificeret at oversvømmelsesrisikoen er størst her.
 
I indsatsplanen er der oplistet de indsatser, der ønskes gennemført de kommende år. Udover konkrete områder, hvor der skal laves nye klimaløsninger, lægges der op til en række generelle indsatser. Realiseringen af klimaindsatserne er et fælles ansvar. Planen indeholder til dette formål en række retningslinjer for Herning Kommunes planlægning, myndighedsbehandling og målsætninger for det fremtidige samarbejde mellem Kommunen, forsyningen og private om gennemførelsen af klimatilpasningen.
 
Netop fordi klimatilpasning fordrer et øget samarbejde mellem Herning Kommune, Herning Vand A/S og de private grundejere samt brugere af arealer, vil der i fremtiden være øget fokus på, at sikre en god koordination af og dialog om projekterne og de generelle indsatser. I afsnittet Handleplan (Klimaplanen side 22) er der nærmere redegjort for, hvordan klimatilpasning bør ske.

Link til Klimaplanen: http://www.herning.dk/media/3268118/tillaeg-13.pdf

 
Regeringen og Kommunernes Landsforening har i 2012 indgået en aftale om, at alle landets kommuner skal udarbejde en klimatilpasningsplan, der kortlægger risikoen for oversvømmelse. Klimatilpasningsplanen skal skabe overblik over, og dermed danne grundlag for beslutninger om nye investeringer i klimatilpasning. I aftalen ligger også et ønske om, at kommunerne skal løfte investeringerne til klimatilpasning med 2,5 mia. kr. om året.
 
Ny lovgivning gennemført i foråret 2013 medvirker til, at forsyningsselskaberne kan medfinansiere klimatilpassede løsninger over jorden. Samtidig er der lagt op til tværgående løsninger, hvor tekniske anlæg til håndtering af regnvand, der f.eks. har et rekreativt indhold, kan medfinansieres af forsyningsselskaber. Forsyningsselskabernes muligheder for medfinansiering gælder både kommunale og private anlæg og dækker både anlægs- og driftsudgifter, uden at selskabet altså kommer til at eje de nye anlæg. Herning Kommune og Herning Vand A/S samarbejder om 3 projekter (KLIT 1-3), hvoraf KLIT 1 ved Kløvervej i Birk er etableret.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til orientering

Beslutning

Sagen taget til orientering.

 

Sagsnr.: 06.00.00-P16-1-13 Sagsbehandler: Tove Hovgaard Jakobsen  

Foreløbig vedtagelse af tillæg 23, Lind, til Herning Kommunes spildevandsplan 2009-2020

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Lene Kimø

Sagsresume

Tillæg 23 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2009-2020 udarbejdes på baggrund af 2 nye lokalplaner i Lind: Lokalplan nr. 61.B11.1. for boligområde ved Stensbjergvej og lokalplan nr. 61.B12.2 for boligområde ved Kollundvej. Begge lokalplaner giver mulighed for områdernes anvendelse til boligformål.

 

Forvaltningen anbefaler, at tillæg 23 til Herning Kommunes Spildevandsplan foreløbig vedtages og sendes i offentlig høring i 8 uger.

Sagsfremstilling

Med lokalplan nr. 61.B11.1 for Stensbjergvej og nr. 61.B12.2 for Kollundvej, som p.t. er under politisk behandling, bliver det muligt at etablere boliger i to lokalplanområder i Lind. En forudsætning herfor er, at områderne er optaget i Herning Kommunes spildevandsplan. Med dette tillæg optages de 2 lokalplanområder i spildevandplanen ved udvidelse af opland Z04 med Z04-2 og Z04-3 (se bilag 1).

 

Den udvidelse af spildevandsplanens opland Z04, som er nødvendig for at vedtage lokalplan nr. 61.B11.1 og nr. 61.B12.2, er sammenlagt 10,4 ha. Det drejer sig om 3,5 ha for opland Z04-2 (Stensbjergvej) og 6,9 ha for opland Z04-3 (Kollundvej). Med max. befæstelse på den enkelte ejendom på 30 % i lokalplanområde. 61.B12.2 og 40 % i lokalplanområde 61.B11.1 forventes max. 50 % befæstelse af oplandsudvidelsen for opland Z04 (inkl. vejarealer). Opland Z04 udgør efter udvidelsen 42,6 ha.

 

Afledning af spildevand fra opland Z04-2 og Z04-3 vil ske til Herning Renseanlæg. Regnvand fra tage og befæstede arealer vil blive ledt til forsinkelse og nedsivning i eksisterende nedsivningsanlæg med overløb nr. Z04RUL1 til Søndre Kanal. Dette nedsivningsbassin er placeret i et område med særlig grundvandsinteresse (nitratfølsomt indvindingsområde (NFI) og lige udenfor grundvandsdannende opland til Lind vandværk) og indsatsplanområde for grundvand Herning-Lind. Som det fremgår af "den statslige udmelding omkring Vandplanretningslinjer fra 2012" betyder det, at en øget tilledning af forurening til nedsivningsbassinet ikke kan accepteres.

 

Idet det har været svært at finde egnede områder til placering af bassin til forsinkelse af overfladevand fra de 2 lokalplanområder, har Herning Vand A/S fundet det mest hensigtsmæssigt, at lede overfladevandet til nedsivningsbassinet i den nordlige del af Lind, og så foretage en rensning af vandet i lokalplanområdet inden da. Rensning af overfladevandet vil ske ved Millford-løsning, hvilket er et underjordisk anlæg, der forventes at rense vandet  85 % for COD (organisk stof) og P (fosfor), 45 % for N (kvælstof) og 90 % for TPH (total kulbrinter, olie), inden det ledes til nedsivningsbassinet.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at tillæg 23 til Herning Kommunes spildevandsplan 2009-2020 foreløbig vedtages og offentliggøres i 8 uger.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 09.00.00-P15-2-13 Sagsbehandler: Kirsten Marie Brødbæk  

Orientering: Tilsynsplan for virksomheder og husdyrbrug

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Monica Klitgard Hansen, Lene Kimø

Sagsresume

Forvaltningen har planlagt tilsynskampagner for 2015 og er ved at gennemføre tilsynskampagner i 2014. Tilsynsplanen opdateres og revideres efter behov eller senest i 2017.

 

Forvaltningen anbefaler, at sagen tages til orientering.

Sagsfremstilling

I 2013 udarbejdede forvaltningen en tilsynsplan, som blev fremlagt for Teknik- og Miljøudvalget den 24. juni 2013. pkt. 163. Tilsynsplanen blev udarbejdet i henhold til "Bekendtgørelse om miljøtilsyn". Forvaltningen forventede at revidere planen allerede i 2014, idet der kun var kort tid til at udarbejde planen i 2013.

 

Der er ikke fremkommet nye retningslinjer eller ny viden i det seneste år, og derfor finder forvaltningen ikke behov for at ændre i planen, udover at planen opdateres med nye lister over IED-virksomheder og IED-husdyrbrug (IED = Industriel Emission Direktiv).

 

Tilsynsplanen vil blive revideret ved behov eller senest i 2017.

 

Ifølge "Bekendtgørelse om miljøtilsyn" skal kommunen hvert år udføre to tilsynskampagner. I 2014 omfatter kampagnerne tæthedsprøvning af olieudskillere og opfølgning på kontrol med store olietanke (> 6.000 liter).

 

I 2015 har forvaltningen planlagt at udføre følgende kampagner:

 

1) tilsyn med møddingspladser, herunder tilsyn med bundens tæthed, randzoner, afløbsforhold og overdækning.

 

Forvaltningen oplever, at mange møddingspladser ikke overholder kravene i Husdyrgødningsbekendtgørelsen. Derfor vil vi informere om reglerne gennem medier og informationsmateriale, og derved forventes det, at antallet af håndhævelser på tilsynene vil blive reduceret.

 

2) tilsyn med forbrænding af træaffald på trævarevirksomheder. Tilsynskampagnen gennemføres som opfølgning på "Bekendtgørelse om forbrænding af visse typer af træaffald på trævareforarbejdende virksomheder" fra 2012. Bekendtgørelsen ændrede reglerne for afbrænding af træaffald. Ved at gennemføre opfølgningen som en tilsynskampagne håndhæves bekendtgørelsens krav samtidig for alle berørte virksomheder.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til orientering.

Beslutning

Sagen taget til orientering.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-279-10 Sagsbehandler: Line Thastum  

Orientering: Evaluering af Grøn Herning Uge 2014

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Lene Kimø

Sagsfremstilling

Herning Kommune har afholdt en grøn uge hvert år siden 2008. Ugen afholdes i samarbejde med lokale aktører og frivillige hjælpere. Formålet er at inspirere til grøn livsstil og grøn virksomhedsdrift. Ugen sætter fokus på miljø, klima og sundhed gennem aktiviteter og information. Kommunen skal gennem Agenda 21 (planloven), og vores Green Cities, informere og inddrage borgerne i forbindelse med miljø og klima. Det gør vi blandt andet gennem den grønne uge.
 
Overordnet set gik grøn uge 2014 rigtig godt. Det er positivt med mange frivillige lokale aktører. Deres indsats og aktiviteter skønnes at stå for mindst 3/4 af de ressourcer, der er brugt på ugen. Mange aktiviteter havde god tilslutning, mens nogle stykker havde for få deltagere. Disse erfaringer tager forvaltningen med fremadrettet.
- Se bilag med opgørelse af de enkelte arrangementer samt fotodokumentation og klimaavis.
 
I grøn uge 2014 har der været direkte kontakt til ca. 3.360 borgere gennem aktiviteter og indirekte kontakt til 95.650 borgere gennem udstillinger, klimaavis mv. Der har desuden været et antal besøgende i butikker med grønne varer og på gågaden i ugens løb, som der ikke er tal på. Til Grøn Herning Uge 2014 har der været 20 eksterne samarbejdsparter, hvor der i 2013 var 15. Sammenlignet med 2013 har der været direkte kontakt til ca. 1.000 personer mere i 2014. Det skyldes primært årets aktiviteter i daginstitutionerne.
 
Der har været direkte udgifter til Grøn Herning uge på ca. 30.000 kr. hvilket er i overensstemmelse med budgettet. Udgifterne omfatter annonce i grøn avis, grønne spots, udstillingsmateriale m.v.


Grøn Uge arrangeres ud fra princippet: Mest miljø, flest aktiviteter og mest information for pengene. Det betyder: 

 1. Der involvere så mange lokale aktører som muligt, som bidrager med en frivillig indsats i form af aktiviteter mv.

 2. Ugen benyttes til at afholde kampagner eller lignende, som under alle omstændigheder skulle afholdes.

 
På den måde får forvaltningen mere ud af koordineringsindsatsen, et større udbytte og større fokus på de enkelte aktiviteter, end hvis de var spredt i løbet af året.
 
Nogle eksempler: 

 • Arrangementet ”Byg og bo, sundt grønt og miljøvenligt” med stande i Bauhaus.

    Bauhaus står for langt det meste af koordineringen. Kommunen stiller med to ud

    af ti stande bl.a. information om byggeregulativ til folk, der vil bygge om mv.  

 • Promovering af grønne varer i detailhandlen. Teko og Cityforeningen arrangerer et studieprojekt for syv butikker.  

 • Herning Folkeblad redigerer den grønne avis, som husstandsomdeles. Kommunen og lokale aktører bidrager med input.  

 • Genbrug og Affald afholder en planlagt kampagne om at bruge klare sække på genbrugspladsen i grøn uge.

 • ”Herning Cykler” samler planlagte aktiviteter, bl.a. i Aulum i Grøn Herning uge, og får dem synliggjort i den husstandsomdelte grønne avis.

 • Social, Sundhed og Beskæftigelse får mulighed for at sætte fokus på sund og klimavenlig mad og at undgå madspild på en stand ved sensommermarkedet og få budskabet ud i den grønne avis.

 

Evaluering af Grøn Herning Uge tages med på næste møde i Citykontaktudvalget.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til orientering.

Beslutning

Sagen taget til orientering.

Bilag

 

Sagsnr.: 02.00.00-P19-70-08 Sagsbehandler: Hans Eghøj  

Gebyropkrævning for byggesagsbehandling pr. 1. januar 2015

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Jacob Phillipsen

Sagsresume

Folketinget har ved lov nr. 640 af 12. juni 2013 besluttet, at opkrævning af gebyr for byggesagsbehandling fra 1. januar 2015 skal ske efter medgået tid.

 

Lovbestemmelsen giver dog samtidig kommunerne den alternative mulighed at gøre byggesagsbehandlingen helt gebyrfri, og således finansiere byggesagsbehandlingen over kommunens skatteopkrævning.

 

Undtaget fra loven er mindre byggeri, som f.eks. udhuse, carporte m.m., som kan faktureres efter faste gebyrtakster, der overvejende modsvarer tidsforbruget.

Det indgår samlet i lovgrundlaget, at kommunen ikke må opkræve et gebyr, der overstiger den reelle kommunale omkostning, der er forbundet med sagsbehandlingen.
 
Forvaltningen anbefaler at indføre det lovbestemte gebyr for byggesagsbehandling efter medgået tid. Der vil løbende i 2015 blive fulgt op på eventuelle indtægtsmæssige afvigelser i forhold til nuværende gebyrprincip. Første opfølgning vil ske i forbindelse med Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2015. Med baggrund i budgetopfølgningerne kan det blive nødvendigt at finde kompenserende handlinger inden for Teknik- og Miljøudvalgets økonomiske ramme. De eventuelle indtægtsmæssige afvigelser vil endvidere kunne indgå i udarbejdelsen af Teknik- og Miljøudvalgets mulighedskatalog for 2016 og frem.

Sagsfremstilling

Herning Kommune har i lighed med øvrige danske kommuner gennem flere årtier opkrævet gebyr for byggesagsbehandlingen.


Gebyret har haft forskellige fordelinger både på faste gebyrsatser og pr. m2. Under hensyntagen til sagernes kompleksitet og et skønsmæssigt tidsforbrug, har m2 priserne afspejlet dette. I forhold til de reelle omkostninger har gebyrindtægten dækket ca. 50% af de omkostninger, der er medgået til behandlingen af sagerne.


Der har traditionelt altid været politisk interesse i, at gebyrniveauerne var sammenholdt med gebyrniveauerne hos nabokommuner, specielt på erhvervssagerne.
Forskellige lovændringer, nye områder m.m. har givet anledning til en årlig politisk præsentation og har i de senere år indgået som en del af takstbladet.


Herning Kommune har f.eks. for året 2013 haft en samlet indtægt på ca. 3,7 mio. kr. Beløbet afspejler den lokale byggeaktivitet og svinger fra år til år afhængig af antal ansøgninger og  fordeling på store og små sager.
 
Forvaltningen har foretaget en simpel simulering på en række udvalgte sager, hvor en omkostningsberegnet timesats, der i øjeblikket er på 751,45 kr., er sammenlignet med den traditionelle gebyropkrævning pr. m2. Simuleringen viser et større udsving på specielt de store erhvervssager, som fremadrettet forventes at blive væsentlig billigere efter medgået tid, men til gengæld vil sager med mindre bygninger ofte blive væsentlig dyrere, fordi der ofte er dispensationer og klager, som er særligt tidskrævende.


Forvaltningen forventer, at det nuværende gebyrniveau i forhold til 2013 vil blive reduceret med ca. 30 % som følge af overgang til timebaseret gebyr, således at gebyrniveauet for 2014 forventes at ville falde til ca. 2,8 mio. kr.

 
Der skal indføres et nyt tidsregistreringssystem, som skal kan håndtere op mod 1500 sager årligt. Det er målet, at et nyt tidsregistreringssystem skal give mulighed for integration med øvrige fagsystemer og danne grundlag for opkrævning af gebyr efter medgået tid. Herunder også som en vigtig del af dokumentationskravet i forhold til eventuelle uoverensstemmelser omkring gebyret i forhold til ansøgere.

 

Til orientering kan bl.a. nævnes, at flere kommuner har besluttet at indføre gebyrfri byggesagsbehandling bl.a. med henvisning til erhvervsvenlighed, og at ændringen på den baggrund forventes at give anledning til, at den manglende gebyrindtægt kommer ind på andre måder som følge af meraktiviteter, beskæftigelse m.m.

 

Forvaltningen har forespurgt nabokommuner hvorvidt der er overvejelser i forhold til at indføre gebyr efter medgået tid eller gøre det helt gebyrfrit.

 

Forvaltningen i Viborg Kommune oplyser, at der arbejdes på at udelade opkrævning af gebyr for byggesagsbehandling med henvisning til, at det alene er 30 % af gebyret, der dækker omkostningen for behandlingen.

 

Lemvig Kommune oplyser, at man gennem 2,5 år har behandlet byggesager efter medgået tid. Der foreligger oplysninger om, at det har medført et fald på indtægtssiden.  

De øvrige nabokommuner oplyser, at man forventer at indføre betaling efter medgået tid.

Økonomi

Ændringen forventes at medføre et fald i gebyrindtægten fra 1. januar 2015 på ca. 30 %, når gebyret beregnes efter medgået tid. Det vil være forvaltningens anbefaling at følge udviklingen og afklare afvigelser i indtægten i forbindelse med Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2015 og herudover ved udarbejdelsen af Teknik- og Miljøudvalgets Mulighedskatalog for 2016.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der i henhold til lovændringen pr. 1. januar 2015 indføres gebyr for byggesagsbehandling efter medgået tid efter fastsat timesats pt. 751,45 kr.,

 

at et forventet fald i gebyrindtægten afklares i forbindelse med Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2015 og kan indgå i udarbejdelsen af Teknik- og Miljøudvalgets Mulighedskatalog for 2016 og frem.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 24.01.00-P20-1-14 Sagsbehandler: Hans Eghøj  

Sanering af bygninger i det åbne land

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere:  

Sagsresume

Videncentret for Landbrug, Skejby, ønsker Herning Kommunes deltagelse i et pilotprojekt, med det formål at kunne anvise eksempler og løsninger til at omdanne de ca. 60 mio. m2 overflødige og udtjente landbrugsbygninger, der i dag henligger i det åbne land i Danmark.

 

Teknik-og Miljøudvalget orienteres hermed om projektet i forhold til vedlagte bilagsmateriale, og det anbefales, at der formelt gives tilsagn til, at Herning Kommune står som medansøger sammen med Heden & Fjorden i forhold til ansøgning om fondsmidler til arbejdet.

Sagsfremstilling

Projektet er uden økonomisk medvirken for Herning Kommune, og der indgår alene tidsforbrug til rådgivning om kommunens lovgrundlag og handlemuligheder inden for byggelovgivning og landzoneadministration mm. Herudover tid til behandling af nedbrydningsmateriale på en miljømæssig forsvarlig måde.

 

De øvrige parter i pilotprojektet udover Herning Kommune, er Nykredit, Top Danmark, Kingo Karlsen A/S (nedbrydning), Heden & Fjorden samt Byggeri og Teknik I/S.

 

Aktuelt indgår 3 frivillige ejendomme i projekter fra Herning Kommune:

 

1. "Voulundgaard", Voulundgaardvej 21, Kølkær.

2. Vardevej 60, Herning.

3. Voldsgaardvej 32, Herning. 

 

Projektet forventes at danne grundlag for kommende sager i hele landet og er formentlig Danmarks største saneringsindsats nogenside.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at Videncenter for Landbrug meddeles tilsagn om, at Herning Kommune deltager i pilotprojektet som medunderskriver på ansøgning om fondsmidler til projektet.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Evaluering af projektet fremlægges for udvalget ved pilotprojektets afslutning.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-242-10 Sagsbehandler: Alex Dahl Karlsen  

Ansøgning fra Herning Taxa om ændring af maksimaltakster

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Eva Freidahl Graae

Sagsresume

I henhold til lovbekendtgørelsen om taxikørsel fastsætter kommunalbestyrelsen maksimaltakster, herunder eventuelle takster for timebetaling samt eventuelle særlige tillæg til taksterne.

 

De nugældende takster er senest reguleret december 2013. Taksterne kan reguleres hvert år efter ansøgning fra Dansk Taxi Råd eller Herning Taxa.  

 

Der foreligger nu ansøgning fra Herning Taxa om regulering af taksterne med virkning fra 1. december 2014.

 

Desuden ansøges om en sproglig ændring i takstregulativet.

Forvaltningen indstiller, at regulering af de ansøgte maximaltakster godkendes, og at tekst og forklaringer i det nuværende takstregulativ fastholdes.

Sagsfremstilling

Aftalen med Dansk Taxiråd er, at udgangspunktet for den årlige regulering er det af Danmarks Statistik beregnede taxiindeks for 2. kvartal. Dette indeks viser en stigning fra 2. kvartal 2013 (som anvendtes som grundlag for sidste regulering) til 2. kvartal 2014 på 1,99 %.   

 

Herning Taxa ønsker, at reguleringen sker på de to mest brugte kilometertakster.

 

Herning Taxa anmoder om en regulering af disse på henholdsvis 68 og 88 øre. Takststigningerne svarer til en beregnet stigning i indtjening på 1,99 %.

 

De ønskede stigninger på km-taksten medfører automatisk en stigning i tur-retur-kørslen, som er aftalt kørsel til halv takst. Denne takst-kategori anvendes ikke ofte.

 

 

Nedenstående tabel viser de maksimaltakster, der senest er blevet godkendt af Teknik- og Miljøudvalget i Herning Kommune 25.11.2013, tilføjet den regulering, der foreslås pr. 1.12.2014.  

 

[image]

  

Der er udarbejdet en oversigt over de nugældende takster for de øvrige kommuner i Midt- og Vestjyllands politikreds. Ovenstående regulering er i tråd med de øvrige kommuners takster. Oversigten er vedlagt som bilag til sagen. Forvaltningen er i løbende dialog med de andre kommuner i Østjyllands og Midt- og Vestjyllands Politikredse om at justere den model, der bruges til at beregne maksimaltakstgrundlaget.

 

Herning Taxa foreslår derudover en ændring af takstregulativet: Fra start-taksterne fjernes numrene 1-5 og fra kilometer-taksterne fjernes numrene 1 og 3, men med bevarelse af forklaringerne. Forslaget begrundes med, at det ikke kan forventes, at kunderne ved, hvad de ovenfor nævnte numre dækker over.  

 

Det er forvaltningens vurdering, at det er væsentligt, at der er overensstemmelse mellem oplysningerne på takstregulativet (der er synlig som opslag i bilen) og oplysningerne, der kan aflæses på taxametret. Forvaltningen finder det derfor ikke hensigtsmæssigt at imødekomme dette ændringsforslag.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at kilometertakst 1 og 3 reguleres som ansøgt,

 

at ansøgning om ændring af takstregulativet afvises,

 

at forvaltningen fremover bemyndiges til at træffe afgørelse på ansøgninger fra Herning Taxa eller Dansk Taxa Råd om regulering af maksimaltaksterne, når de ansøgte takststigninger ikke overstiger stigningen i taxiindekset.

           Udvalget orienteres efterfølgende.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-302-10 Sagsbehandler: Jacob Philipsen  

Forslag til ændring af betalingsvedtægt for spildevandsforsyning i Herning Kommune

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
   X
  X
   X

 

Øvrige sagsbehandlere: Jan Märcher, Nina Gunn Bredahl

Sagsresume

Herning Vand A/S har sendt et forslag til ændring af Betalingsvedtægt for spildevandsforsyning i Herning frem til godkendelse.


Herning Vand A/S og forvaltningen foreslår ændring af betalingsvedtægt for spildevandsforsyning i følgende punkter:
- punkt 3.2, at vandafledningsbidraget opdeles i en fast del og en variabel del,  
- punkt 3.3, at formuleringen af bestemmelsen om særbidrag ændres, således

 den følger den til enhver tid gældende bekendtgørelse på området,
- punkt 3.4.2, at Herning Kommune fremover betaler for de faktisk afholdte

 anlægsomkostninger pr. år, og ikke som nu, hvor der betales ved anlægsafslutning,
- punkt 3.6.3, at der sker en redaktionel rettelse i bestemmelsen, således at de tre ?

 slettes fra bestemmelsen.   
 
I følge § 3 i Lovbekendtgørelse om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber skal betalingsvedtægten godkendes af kommunalbestyrelsen.
 
Forvaltningen anbefaler, at betalingsvedtægten for Herning Vand legalitetsgodkendes, og at de forventede merforbrug for vejafvandingsbidraget indgår i arbejdet med budget 2016 og frem.

Sagsfremstilling

Herning Vand A/S har sendt et forslag til ændring af Betalingsvedtægt for spildevandsforsyning i Herning frem til godkendelse.
 
Herning Kommune skal efter § 3 i lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber godkende betalingsvedtægten.
 
Der er tale om en legalitetsgodkendelse, således at kommunalbestyrelsen skal påse, at vedtægten overholder de af loven udstukne rammer.  

I det følgende er en gennemgang af de foreslåede ændringer og konsekvenserne heraf: 

Opdeling af vandafledningsbidraget i en fast og en variabel del (punkt 3.2)  

Herning Vand A/S ønsker at opdele vandafledningsbidraget i en fast og en variabel del. Der er derfor tilføjet vedtægtens punkt 3.2 et nyt afsnit 2 herom.
 
Opdelingen kan ske med hjemmel i Betalingslovens § 2a, stk. 7, hvorefter et spildevandsforsyningsselskab kan vælge at opdele vandafledningsbidraget i en fast og en variabel del. Hvis selskabet ønsker dette, skal det fremgå af betalingsvedtægten.
 
Ændringen i betalingsvedtægten er en forudsætning for, at ændringen i takstbladet for Herning Vand A/S kan godkendes på Teknik- og Miljøudvalgets møde i december 2014.
 
I punkt 3.2 sker der som følge heraf en redaktionel ændring i næstsidste afsnit, hvor "Vandafledningsbidraget" ændres til "Det variable vandafledningsbidrag".
 
Til samme afsnit tilføjes, at "Det faste bidrag fastsættes efter gældende lovgivning og indeksreguleres en gang årligt efter Danmarks Statistiks reguleringsindeks for jordarbejder. De regulerede bidrag vil fremgå af et takstblad." Der er tale om en normal reguleringsmekanisme, som i øvrigt også kontrolleres af Forsyningssekretariatet.
 
Ændring af formulering om særbidrag (punkt 3.3) 
Bestemmelsen ønskes ændret, fordi der er udstedt en ny bekendtgørelse om særbidrag for særligt forurenet spildevand den 16. oktober 2014. 
 
Derudover har den nuværende bestemmelse den ulempe, at såfremt bekendtgørelsen om særbidrag ændres, så skal vedtægten også ændres.
 
Det foreslås, at punkt 3.3 ændres fra
"Der betales særbidrag, når der tilledes spildevand med et højere forureningsindhold end almindeligt husholdningsspildevand, og når tilledningen giver anledning til særlige foranstaltninger i forbindelse med etablering og drift af Herning Vand A/S´ spildevandsanlæg.

 

De særbidragspligtige stoffer er total-organisk stof (COD) og total-kvælstof (TOT-N). Forbrugere med spildevand, der overskrider mindst en af følgende værdier, betaler særbidrag. COD: 2.000 mg/l eller TOT-N: 160 mg/l.

 

Særbidraget (SB) beregnes efter følgende formel: SB = Q*(F-1,0)*S

hvor Q er den målte vandmængde i m³, F er en forureningsfaktor, og S er særbidragstaksten i kr./m³.

 

Forureningsfaktoren F beregnes efter følgende formel: F = 0,5*COD/2000+0,5*TOT-N/160

COD og TOT-N fastsættes som årlige gennemsnitsværdier i mg/l på de prøvetagninger, som kommunen har specificeret i forbrugerens tilslutningstilladelse."
 
til
 
"Alle ejendomme, der afleder særligt forurenet spildevand, skal betale særbidrag, såfremt afledningen giver anledning til særlige foranstaltninger i forbindelse med etablering og drift af spildevandsforsyningsselskabets spildevandsanlæg. Spildevandsforsyningsselskabet skal opkræve særbidraget i overensstemmelse med reglerne i den til enhver tid gældende bekendtgørelse om særbidrag for særligt forurenet spildevand."
 
Ændringforslaget betyder, at såfremt bekendtgørelsen ændres, skal betalingsvedtæg-

ten ikke ændres fremadrettet, idet vedtægten henviser til den til enhver tid gældende bekendtgørelse. Man går således fra en meget konkret betalingsvedtægt til en mere generel, men også fremtidssikret vedtægt. Den konkrete beregning af særbidraget vil fremgå af takstbladet.
 
Ændring af termin for betaling af vejafvandingsbidrag (punkt 3.4.2)
Det foreslås, at vejafvandingsbidraget fremover betales som årlige a contobidrag på baggrund af årets faktisk afholdte anlægsomkostninger i stedet for som nu ved afslutning af anlægsregnskabet. 
 
Økonomiske konsekvenser for Herning Kommune ved denne ændring, fremgår af det følgende: 


Udviklingen i vejafvandingsbidraget
Udgiften til vejafvandningsbidraget i 2010-2013 kan ses i nedenstående figur. Der er store udsving i bidraget pr. år. Det skyldes, at Herning Vand kan have mange igangværende anlægsprojekter åbne, der lukkes på en gang.

[image]

 
Derfor er der et ønske om en mere jævn udvikling i bidraget. En forudsætning er, at betalingsvedtægten ændres, således der afregnes efter årets faktisk afholdte anlægsomkostninger, og ikke som i dag på grundlag af de akkumulerede omkostninger til afsluttede projekter.
 
Det foreslås, at punkt 3.4.2 ændres fra
 
 
"3.4.2 Kommunale veje og private fællesveje
For afledning af vejvand fra kommunale veje og private fællesveje betaler kommunen et årligt bidrag til Herning Vand A/S på 8 % af anlægsudgifterne til spildevandslednings-

anlæg, herunder udgifter til etablering af forsinkelsesbassiner, overløbsbygværker og anlæg til rensning af regnvand. I det omfang der ikke er leveret ydelser svarende til det betalte beløb, skal der ske en forholdsmæssig tilbagebetaling. 
Vejbidraget betales fra tilslutningstidspunktet, jf. betalingslovens § 2a, stk. 12 og opkræves løbende i forbindelse med afslutning af de enkelte anlægsregnskaber" .


til 


 "3.4.2 Kommunale veje og private fællesveje
For afledning af vejvand fra kommunale veje og private fællesveje betaler kommunen et årligt bidrag til Herning Vand A/S på 8 % af anlægsudgifterne til spildevandslednings-

anlæg, herunder udgifter til etablering af forsinkelsesbassiner, overløbsbygværker og anlæg til rensning af regnvand. I det omfang der ikke er leveret ydelser svarende til det betalte beløb, skal der ske en forholdsmæssig tilbagebetaling. 
Vejbidraget betales fra tilslutningstidspunktet, jf. betalingslovens § 2a, stk. 12 og opkræves årligt på baggrund af årets faktiske afholdte anlægsudgifter.”

 
Budgetmæssige konsekvenser ved ændring af betalingsvedtægterne
Herning Vand har sendt Herning Kommune en oversigt over, hvordan det forventede vejafvandingsbidrag kommer til at se ud fra 2015-2018 ud fra deres anlægsbudgetter, hvis betalingsvedtægten ændres. Dermed kommer Herning Kommune til at betale for årets faktisk afholdte anlægsomkostninger.  

[image]

 
Efterregulering

Flere af de anlægsprojekter, som vejafvandingsbidraget beregnes af, er flerårige.
Hvis betalingsvedtægten ændres til løbende afregning, baseret på årets anlægsudgifter, er der en række opsamlede udgifter fra 2014 og tidligere, der skal beregnes vejafvandingsbidrag af.
 
Herning Kommune har aftalt en betalingsmodel med Herning Vand jf. ovenstående tabel. Den samlede efterregulering udgør således 5,6 mio. kr. 
 
Hvis betalingsvedtægten ikke ændres, vil den forventede betaling for 2015 blive på 9,5 mio. kr. Det skyldes, at flere store flerårige anlægsprojekter bliver afsluttet i 2015. 
Herning Kommune kommer til at få de samme udgifter, men fordelingen mellem årene bliver mere jævn.  
 
Økonomi
Budgettet for 2014 og 2015 for vejafvandingsbidrag på serviceområde 9, Trafik ser ud som følgende:
 
2014: 5,3 mio. kr. (Inklusiv overførsel 2013).
2015: 5,47 mio. kr.
 
Herning Vand forventer en betaling på 4,1 mio. kr. for 2014 + betalingen på 0,8 mio. kr. for 2013 - i alt 4,9 mio. kr. Der vil således være et mindreforbrug i 2014 på ca. 0,4 mio. kr., som kan være med til at dække en del af merforbruget i 2015.
 
Såfremt det bliver besluttet at ændre betalingsvedtægten, vil der ud fra de forventede beregninger opstå et merforbrug i 2015 på ca. 0,9 mio. kr. Hvis mindreforbruget fra 2014 overføres til 2015, vil merforbruget således kun blive ca. 0,5 mio. kr.
 
Herning Vand forventer endvidere et stigende vejafvandingsbidrag i 2016, hvilket sammen med efterreguleringerne de efterfølgende år vil resultere i et løbende merforbrug.
 
Forvaltningen anbefaler, at de forventede merforbrug for vejafvandingsbidraget indgår i arbejdet med budget 2016 og frem.
 
Forudsætninger der kan få indflydelse på det årlige bidrag
I betalingsvedtægternes punkt 3.4.2 Kommunale veje og privat fællesveje er der mulighed for at foretage en kontrol beregning.
 
Derfor kan Herning Kommunes Teknik og Miljø foretage en kontrolberegning af det opkrævede bidrag for 2014. Kontrolberegningen går ud på, at der foretages en beregning på Herning Vands reelle omkostninger til behandling af vejvand fra kommunale veje og private fællesveje.
 
Hvis kontrolberegningen resulter i et beløb, der er mindre end de 8 %, skal der foretages en forholdsmæssig tilbagebetaling til Herning Kommune i følge betalingsvedtægternes punkt 3.4.2. Hvis beløbet bliver større, skal der kun betales de 8%. Det er max bidraget Herning Kommune skal betale til Herning Vand pr. år.  
 
Redaktionel ændring af bestemmelsen om tidsmæssig begrænsning af tilbud om tilbagebetaling (punkt 3.6.3)
 
Ved en fejl har der i den nugældende vedtægt været indføjet tre spørgsmålstegn (???) efter Herning Vand A/S i bestemmelsen. Det foreslås, at disse slettes.
 
Forvaltningens samlede konklusion er, at ændringsforslagene kan legalitetsgodkendes. Betalingsvedtægten anbefales derfor godkendt.


at forslag til ændring af betalingsvedtægt for spildevandsforsyning i Herning Kommune legalitetsgodkendes

at de forventede merforbrug for vejafvandingsbidrag indgår i arbejdet med budget 2016 og frem.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at forslag til ændring af betalingsvedtægt for spildevandsforsyning i Herning Kommune legalitetsgodkendes
at de forventede merforbrug for vejafvandingsbidrag indgår i arbejdet med budget 2016 og frem.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.10-P19-2-14 Sagsbehandler: Jacob Philipsen  

Orienteringssag

 

Sagsnr.: 05.05.06-P20-6-13 Sagsbehandler: Lars Ravnemose  

Konkurrencebetingelser

 

Sagsnr.: 15.00.00-P19-263-09 Sagsbehandler: Sirid Marie Kaatmann  

Orientering: Politianmeldelse af overproduktion af svin

 

Sagsnr.: 00.22.04-P35-1-13 Sagsbehandler: Lotte Vinter  

Meddelelser