Dagsordener og referater

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 24. oktober 2016
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 01.02.05-P19-56-12 Sagsbehandler: Lotta Sandsgaard  

Børglumvej 26, Tjørring - Lovliggørelse af opført carport

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj 

Sagsresume

Teknik- og Miljøudvalget behandlede denne sag på mødet den 26. april 2016, pkt. 101, og besluttede, at den ønskede dispensation til lovliggørelse af carporten uden for byplanvedtægtens 2,5 m byggelinje ikke imødekommes, og at det ulovlige forhold som konsekvens af igangværende påbudsprocedure overdrages til politimæssig opfølgning.

 

Teknik- og Miljøudvalgets formand ønsker sagen genbehandlet med henblik på at få de juridiske forhold i sagen nærmere belyst. Forvaltningen vil gennemgå de juridiske forhold på mødet.

 

Sagen omhandler fysisk lovliggørelse (nedtagning) af del af en carport på ejendommen Børglumvej 26, Tjørring. Carporten er opført ud over byggelinje mod vej. Som konsekvens af normal påbudsprocedure skal sagen nu overdrages til politimæssig opfølgning.

 

Ejers advokat har på den baggrund anmodet om at få sagen behandlet af Teknik- og Miljøudvalget. Se bilag.

 

Forvaltningen anbefaler, at den ønskede dispensation til lovliggørelse af carporten ikke imødekommes, og at det ulovlige forhold overdrages til politimæssig opfølgning.

Sagsfremstilling

I området St. Lundgård Vej, Børglumvej, Spøttrupvej og Frijsenborgvej fik kommunen i 2012 en anonym henvendelse om flere formodede ulovlige byggerier i området. Forvaltningen valgte at gennemgå området og fandt 3 byggerier, der er opført ulovligt iht. gældende lokalplan for området - Byplanvedtægt nr. 21. Byggerierne er opført ud over byggelinjen mod vej.

 

Området er et ældre parcelhuskvarter fra starten af 70'erne, hvor byggelinjen ellers er opretholdt og stadig opretholdes.

Forvaltningen valgte derfor at henstille til de 3 grundejere, at lovliggøre deres byggerier ved fjernelse af den del af bygningerne, der var anbragt uden for byggelinjen. 2 af sagerne er løst ved at grundejerne har fjernet den del af deres bygninger, der var placeret ude i det byggelinjebelagte område.

Den sidste sag, Børglumvej 26, er endnu ikke afsluttet, og der er en privatretslig tvist mellem den aktuelle ejer (køber) og daværende ejer (sælger), som har opført det ulovlige forhold.

 

Der er i 2002 meddelt tilladelse til carport, hvor tegningerne angiver "min. afstand til skel 2,5 m". Carporten er efterfølgende opført i en afstand af ca. 0,7 m fra skel mod vej.

I den aktuelle sag skrev forvaltningen en henstilling til ejendommens ejere. De valgte, på baggrund af henstillingen, at klage til Statsforvaltningen, som videresendte klagen til rette klageinstans, Natur- og Miljøklagenævnet. Sagen blev her afvist, da der ikke var truffet kommunal afgørelse i sagen.

 

Herefter behandlede forvaltningen en ansøgning om dispensation og meddelte afslag på den ønskede dispensation med klagevejledning. Herefter påklagede ejeren denne afgørelse til Natur- og Miljøklagenævnet, som i sin afgørelse gav kommunen medhold i, at carporten er ulovligt opført.

 

Forvaltningen sendte en ny henstilling om lovliggørelse ved ændring af carporten. Efterfølgende har forvaltningen afholdt møder med ejerne af ejendommen og med de tidligere ejere (som opførte carporten).

 

I efteråret 2015 udstedte kommunen påbud om lovliggørelse. De nuværende ejere har hen over vinteren kørt en syn- og skønssag mod sælger. Efter anmodning fra de nuværende ejere, har forvaltningen udsat en politianmeldelse af det ulovlige forhold, for at afvente den privatretlige sag mellem køber og sælger. Forvaltningen kender ikke udfaldet af denne sag, og den har ikke betydning for kommunens behandling af sagen. Forvaltningen har alligevel givet ejerne nogle måneder til at afklare forholdet. Sagen står nu for en politianmeldelse, og forvaltningen har herefter modtaget en skrivelse fra de nuværende ejeres advokat, Kaare Kristensen. Skrivelsen er stilet til Teknik- og Miljøudvalget, med anmodning om politisk behandling af sagen.

 

Byplanvedtægt 21 dækker hele området fra Frijsenborgvej og Egeløkkevej i syd til Liselundvej på østsiden og Vildbjergvej på vestsiden af Holstebrovej mod nord. Forvaltningen har derfor som sammenligningsgrundlag for de lovliggørelsessager, der er behandlet, valgt at koncentrere sig om området, som udgør det aktuelle villakvarter, nemlig vestsiden af Holstebrovej fra Frijsenborgvej i syd til Vesterholmvej i nord. I dette område er der ikke givet dispensationer til overskridelse af byggelinjen. De 3 sager, der er fundet, er så vidt forvaltningen har kendskab til, de eneste i området, der har overskredet byggelinjen. Hvoraf de 2 nu er lovliggjort på nuværende tidspunkt.

 

Vurdering:

Kommunen vurderer, at man ved meddelelse af dispensation til bibeholdelse af den ulovligt opførte carport, mister retten til at fastholde den byggelinje, som er fastholdt i området siden kvarteret opstod i starten af 1970'erne. Der er 2 andre grundejere i området, som allerede har efterkommet kommunens henstilling om lovliggørelse ved fjernelse af deres ulovligt opførte bygninger. Kommunen bør således fastholde, at carporten lovliggøres ved ændring/reduktion til overholdelse af byggelinjen på 2,5 m fra skel mod vej.

 

Forvaltningen har den opfattelse, at ansvaret for det ulovlige forhold må afklares ved privat søgsmål mellem køber og sælger.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at den ønskede dispensation til lovliggørelse af carporten uden for byplanvedtægtens 2,5 m byggelinje ikke imødekommes, og at det ulovlige forhold som konsekvens af igangværende påbudsprocedure overdrages til politimæssig opfølgning.

Beslutning

På baggrund af en fornyet konkret vurdering af sagen, besluttede udvalget at foretage en nabohøring med henblik på at dispensere til en lovliggørelse af carporten. Til grund for den foreløbige overvejelse om en eventuelt lovliggørende dispensation ligger:

·         Carporten er placeret for enden af vendepladsen, hvorfor den i sin form, omfang

          og udtryk ikke vurderes at hindre det frie udsyn og funktionen af vendepladsen.

·         Carporten er støttet af stolper, der er placeret inden for byggelinjen på 2,5 meter.

·         Carporten har et åbent udtryk, hvor taget er båret af en let og gennemsigtig

          konstruktion, der ikke virker markant eller skæmmende på området.

Bilag