Dagsordener og referater

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 24. oktober 2016
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 13.06.01-P12-8-08 Sagsbehandler: Peter Vallentin  

Adgangsvej til udstykning i Snejbjerg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Jacob Philipsen, Marius Reese, Hans Eghøj, Tommy Jonassen.

Sagsresume

Herning Kommune har igennem en længere periode forsøgt at ændre vejadgangen til en ny privat udstykning mellem Gødstrupvej og Lerbjerg.

 

Det har vist sig problematisk, og Herning Kommune har fået 2 beslutninger om vejudlæg hjemsendt til fornyet behandling af Vejdirektoratet.

 

Forvaltningen anbefaler, at Teknik- og Miljøudvalget beslutter, om vejarealet skal eksproprieres eller om nuværende vejadgang via Lerbjerg er permanent, indtil 2. etape af udstykningen udføres på Gødstrupvej 6.  

Sagsfremstilling

 

Sagens forløb.

 

1.

Ivan Mortensen (IM), Ide-huse A/S, erhverver et areal beliggende mellem Gødstrupvej og Lerbjerg (markeret med grønt på kort), hvor han ønsker lokalplan, som gør det muligt at opføre 7 huse. Den første lokalplan beskriver, at vejadgangen til udstykningen er via den offentlige vej Lerbjerg (markeret med rødt på kort). I lokalplanens høringsfase indkommer der protester fra beboerne på Lerbjerg. De ønsker ikke, at flere biler skal benytte den offentlige vej Lerbjerg. Byplanudvalget lytter til protesterne, og den endelige lokalplan beskriver nu vejadgangen ind over den private nabogrund Gødstrupvej 6 (markeret med lilla på kort). Gødstrupvej 6 er omfattet af lokalplanen, og er også udlagt til boliger. Ejeren af ejendommen har dog ingen planer om udstykning, men har tværtimod ombygget ejendommen for et ikke uvæsentligt beløb.

2.

IM beder nu Herning Kommune om at fordelsekspropriere arealet til ham, så han kan anlægge vejen. Dette afvises af forvaltningen, da det af parterne oplyses, at det eneste parterne er uenige om er prisen, og at uenigheden drejer sig om et meget lille beløb. IM henvises til at få lavet en almindelig aftale.

3.

IM får lavet en aftale med lodsejeren, men er nu ved at være tidsmæssigt presset, da han ikke kan opnå byggetilladelse, så længe der ikke er en vejadgang.

4.

Teknik- og Miljøudvalget beslutter den 20. oktober 2014 pkt. 195, at give IM en midlertidig vejadgang til udstykningen via Lerbjerg gældende i 6 måneder. På den måde kan IM få byggetilladelse og påbegynde byggeriet.

5.

Gødstrupvej 6 bliver solgt, inden der er indgået en endelig aftale med IM. Den nye ejer vil efterfølgende ikke anerkende at være bundet af den aftale, som den tidligere ejer har indgået.

6.

I henhold til udstykningsloven, så kan man ikke udstykke en grund, uden der foreligger en permanent vejadgang. Teknik- og Miljøudvalget beslutter derfor den 8. juni 2015 pkt. 120, at vejadgangen via Lerbjerg gøres permanent, men at IM og køberne af grundene skal acceptere, at vejadgangen skal flyttes, når adgang via Gødstrupvej 6 etableres.

7.

Herning Kommune rådes af kommunens rådgiver Landinspektørfirmaet LE34 til at lave et vejudlæg i stedet for en ekspropriation. LE34 bistår kommunen igennem hele sagen, som resultere i at Vejdirektoratet hjemsender sagen 2 gange til kommunen, da Vejdirektoratet ikke mener. at kommunen har hjemmel til at lave vejudlægget. Vejdirektoratet angiver 2 hovedargumenter for afgørelsen.

a. Kommunen har forsøgt at udlægge mere vejareal end beskrevet i

    lokalplanen. Lokalplanen beskriver en vejprofil på 5 meter i

    bredden, Herning Kommune vil gerne udlægge 5 meter vejbane

    samt 1,5 meter rabat i begge sider.

b. Kommunen har ikke begrundet eller beskrevet, hvorfor det er

     nødvendigt at lave vejadgang over Gødstrupvej 6, når der nu er

     en eksisterende offentlig vejadgang via Lerbjerg.

8.

Forvaltningen undersøger muligheden for en fordelsekspropriation, da det konstateres, at det ikke kan lade sig gøre at lave et vejudlæg.

9.

Der afholdes et møde med IM, som oplyser, at han ikke længere er interesseret i en fordelsekspropriation, da han jo allerede har fået en permanent vejadgang. Han mener med andre ord, at det er op til kommunen at skaffe en eventuel vejadgang via Gødstrupvej 6. Det er forvaltningens juridiske vurdering, at grundlaget for at ekspropriere til fordel for IM, forsvandt, i det øjeblik Herning Kommune gav vejadgang via Lerbjerg.

10.

Fakta er derfor, hvis arealet skal erhverves og vejen anlægges over Gødstrupvej 6 nu, så er det blevet et kommunalt projekt, da Herning Kommune ved at udstede byggetilladelse og gøre vejadgangen via Lerbjerg permanent, har mistet muligheden for at forlange, at IM anlægger vejen.

  

Forvaltningen anbefaler, at udvalget drøfter sagen. Forvaltningen kan anvise 2 veje, man kan gå.

 

1. Herning Kommune eksproprierer vejarealet og anlægger efterfølgende vejen, det

     kræver kommunal finansiering til anskaffelsen samt anlæggelse af vejen.

 

eller

 

2. Herning Kommune fastholder status qou. Det betyder, at nuværende vejadgang

    via Lerbjerg er permanent indtil 2. etape af udstykningen, beliggende på Gødstrup-

    vej 6 laves. Ejendommen Gødstrupvej 6 er en gammel skole, der for et stort beløb

    er ombygget til privat bolig med mulighed for erhverv. Det må derfor forventes, at

    der vil gå en længere periode, inden arealet udstykkes, og vejen etableres.  

 

 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at udvalget drøfter sagen og beslutter,

-   om Herning Kommune skal ekspropriere arealet til vej på ejendommen Gødstrup-

    vej 6, og anlægge vejen med den tilhørende finansiering,

eller

-   om man vil opretholde nuværende adgang via Lerbjerg som permanent vejad-

    gang, indtil udstykningens 2. etape, beliggende Gødstrupvej 6, laves.

Beslutning

Nuværende vejadgang via Lerbjerg opretholdes som permanent vejadgang, indtil udstykningens 2. etape, beliggende Gødstrupvej 6, laves.

 

Sagsnr.: 05.01.02-P20-4-15 Sagsbehandler: Kim Bredgaard Grarup  

Cykelsti Herning - DNV Gødstrup, linjeføring ved Bassumgårdvej

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen

Sagsresume

Cykelstien fra Herning til Skibbild-Nøvling er planlagt etableret som en dobbeltrettet cykelsti langs sydsiden af Bassumgårdvej. Som alternativ kan stien på denne strækning undlades ved at ændre Bassumgårdvej til en 2 minus 1 vej.

 

Forvaltningen anbefaler, at den planlagte dobbeltrettede cykelsti langs sydsiden af Bassumgårdvej etableres.

Sagsfremstilling

På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 15. august 2016 blev der mundtligt orienteret om åstedsforretningen på den nye cykelsti mellem Herning og Skibbild-Nøvling. I den forbindelse blev der drøftet alternative løsninger til den planlagte cykelsti langs Bassumgårdvej.

 

Da Bassumgårdvej kun betjener 3 ejendomme, er trafikmængden på vejen begrænset, og derfor kan et alternativ til en cykelsti i eget tracé være, at de bløde trafikanter anvender vejen, forudsat at denne så ændres til en 2 minus 1 vej.

Som det fremgår af nedenstående oversigtskort har Bassumgårdvej imidlertid et skarpt 90 graders sving med meget dårlige oversigtsforhold. Det vurderes at være et trafikfarligt sted at passere som cyklist eller gående.

 

 

Det trafikfarlige 90 graders sving kan fjernes ved at etablere en ny vejstrækning på 230 meter, som vist på ovenstående kort.

 

Det skal bemærkes, at Bassumgårdvej har en bredde på 5 meter. 2 minus 1 veje skal som minimum have en bredde på 5 meter, men helst 6 meter bred, derfor har forvaltningen regnet på, hvad det vil koste at udvide Bassumgårdvej med 1 meter, herunder også den nye vej.

 

Forvaltningen anbefaler, at den planlagte cykelsti i eget trace vælges, da den giver den bedste trafiksikkerhed/tryghed og samtidig er den billigste løsning. Desuden vil en cykelsti i eget trace give en bedre sammenhængende oplevelse af, at der er tale om en supercykelrute, hvor de bløde trafikanter er højt prioriteret.

Økonomi

Projekt

Pris

Planlagt cykelsti i eget tracé, 675 m lang, bredde 3 m

1.090.000 kr.

Ny 230 m vej, bredde 5 m

1.230.000 kr.

Ny 230 m vej, bredde 6 m - samt 1 m sideudvidelse af Bassumgårdvej

1.480.000 kr.

 

I priserne er indregnet udgifter til arealerhvervelse og belysning. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der etableres cykelsti i eget tracé langs den sydlige side af Bassumgårdvej.

Beslutning

Der etableres cykelsti i eget tracé på en del-strækning af Bassumgårdvej ud for Bassumgårdvej nr. 11 og 13,  med en linieføring svarende til den på oversigtskortet viste sorte linje.

 

Derudover etableres der en 2 minus 1 vej på Bassumgårdvej fra Bassumgårdvej nr. 11 og mod øst. 

 

Sagsnr.: 07.04.04-A00-1-15 Sagsbehandler: Bjarne Kallesø  

Godkendelse af ændrede vedtægter for Energnist

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Maria Kringelholt Nielsen, Birger Strandby Ernst

Sagsresume

Det fælleskommunale affaldsselskab Energnist I/S ønsker af få godkendt ændringer i selskabets vedtægter. Ændringerne er lavet på baggrund af ønsker fra Statsforvaltningen.

Sagsfremstilling

Herning Kommune er sammen med 15 andre kommuner interessenter i Energnist I/S, der blev stiftet den 1. januar 2015 som resultat af fusionen af TAS I/S og L90.

 

I forbindelse med fusionen blev vedtægter for selskabet godkendt af samtlige kommunalbestyrelser samt forhåndsgodkendt af Statsforvaltningen. Statsforvaltningen betingede sig at vedtægterne skulle præciseres i overensstemmelse med Statsforvaltningens bemærkninger, som fremsendt efterfølgende, hhv. den 30. september 2015 og 30. marts 2016 – vedlagt som bilag.

 

På baggrund af disse bemærkninger er der udarbejdet et tilrettet sæt vedtægter. De nye vedtægter er vedlagt som bilag. De anførte ændringer er afstemt med Statsforvaltningen.

 

Ændringerne vedrører en præcisering af reglerne for opgaveoverdragelse, regnskabsaflæggelse- og godkendelse, interessentskabsbeslutninger og vederlagsfastsættelse.

 

Energnists bestyrelse godkendte ændringerne på møder hhv. den 30. november 2015 og 26. april 2016. Den 31. maj 2016 godkendte repræsentantskabet ændringerne med henblik på efterfølgende godkendelse i de 16 kommunalbestyrelser samt endelig godkendelse af Statsforvaltningen. Bestyrelsens og repræsentantskabets behandlinger er vedlagt som bilag. 

 

Til orientering har alle øvrige medlemskommuner godkendt de reviderede vedtægter. Dog behandler Fredericia byråd vedtægtsændringerne den 10. oktober 2016.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at vedtægtsændringerne tiltrædes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 04.01.11-G01-1-16 Sagsbehandler: Erik Skibsted  

Temadrøftelse om administration og drift af grønne arealer i Herning Kommune

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Peter Dalsgaard

Sagsresume

Forvaltningen vil på udvalgsmødet redegøre for serviceniveauet omkring driften af kommunens grønne områder.

 

Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning, og at sagen drøftes.

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget har tidligere udtrykt ønske om at få en lidt bredere indsigt i kommunens fastlæggelse af serviceniveauet, administration og drift af kommunens grønne områder.

 

Forvaltningen vil på mødet redegøre for opgavens omfang, hvordan driften af de grønne opgaver administreres og løses i praksis. Samtidig redegøres der for, hvilke opgaver i tilknytning til det grønne, der hører under Teknik- og Miljøudvalgets ansvarsområde, og hvilke dele af den grønne opgave, der løses i andet regi. Samtidig redegøres for principperne i HOD (HelhedsOrienteretDrift), som er rammen om en samlet opgaveløsning.

 

Forvaltningen vil redegøre for de overordnede politiske mål jfr. Parkpolitikken og de udfordringer, som i den daglige drift søges løst på vegne af udvalget i administration af den samlede opgave: Borgerhenvendelser, klager, borgermålinger m.m.

 

Forvaltningen vil på mødet redegøre nærmere for temaet.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at redegørelsen tages til efterretning, og at sagen drøftes.

Beslutning

Redegørelsen taget til orientering.

 

Sagsnr.: 06.02.11-G01-1-16 Sagsbehandler: Erik Skibsted  

Frigivelse af anlægsudgiftsbevilling til fjernelse af slamdepot på areal til regnvandsbassin i Kibæk

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

X

 Øvrige sagsbehandlere: Karin Aggerholm, Tove Jakobsen, Pia Colstrup, Lotta Sandsgaard

Sagsresume

I forbindelse med igangværende udstykning og gennemført grundsalg af ny etape i Velhustedparken, Kibæk, skal der, som en del af byggemodningen og afledning af overfladevand, etableres et nødvendigt regnvandsbassin. Bassinet kan af hensyn til den naturmæssige og fremtidige byudvikling kun placeres på areal, hvor der p.t. ligger rester af et gammelt slamdepot.

 

Forvaltningen anbefaler, at en del af mindreforbruget på knap 0,5 mio. kr. på færdiggjort anlægsprojekt med vandløbsrestaurering af Ronnum Bæk, på i alt 276.140 kr., må anvendes til fjernelse af slamdepot, der strammer fra tidligere restaureringsprojekt fra oprensning af Mølledammen i Kibæk, så der ultimo 2016 kan etableres det nødvendige regnvandsbassin.

Sagsfremstilling

Jfr. budget 2016-19 skal der byggemodnes 14 grunde i Velhustedparken i Kibæk i 2016 jfr. prioritering i byggemodningsplanen. På byrådets møde den 1. marts 2016, pkt. 47, blev der frigivet anlægsbevilling til rådighedsbeløb til byggemodningen. Da der i de senere år har været en øget efterspørgsel efter grunde i Kibæk, var det planen, at byggemodningen skulle igangsættes hurtigst muligt, og der skulle udbydes grunde, som var klar til overtagelse pr. 1. juni 2016. Byggemodningen og udbud af grunde blev imidlertid udskudt til efteråret 2016, da der skulle laves tillæg til spildevandsplanen pga. ændret placering af regnvandsbassin. Ved grundudbud i august 2016 blev der solgt 4 grunde og efterfølgende er yderligere 3 grunde reserveret. Grundene er solgt med overtagelsesdato den 1. november 2016.

Byggemodningen udføres i perioden august-oktober 2016 og er derfor i fuld gang.

 

Byrådet bevilligede den 22. juni 2015, sag nr. 190, 1.024.000 kr. til realisering af vandløbsrestaureringsprojekt i Ronnum Bæk. Projektet er færdiggjort og regnskabsafsluttes på et kommende udvalgsmøde med et mindreforbrug på knap 0,5 mio. kr.

 

Forvaltningen anbefaler at realisere igangværende udstykning med etablering af nyt nødvendigt regnvandsbassin, at anvende en andel af et mindreforbrug på knap 0,5 mio. kr. fra færdiggjort vandløbsrestaureringsprojekt Ronnum Bæk (sted. nr. 071087) på Serviceområde 04 Grønne områder. Beløbet ønskes anvendt til lignende projekt med fjernelse af slamdepot fra oprensning af Mølledammen, Kibæk. Oprensningen af Mølledammen, udført i 2008 og 2009, blev betydelig mere omfattende end forudset p.g.a. store mængder oprenset slam på godt 20.000 m3. Dette projekt er tidligere regnskabsafsluttet, pkt. 146 på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 23. juni 2014.

 

En stor del af slammet fra depotet er blevet fjernet og spredt ud på landbrugsarealer. Men tilbage ligger resterne af slamdepotet indeholdende anslået 9.000 m3. Under hensyn til planlægning, og fortsat udstykning i området, og under hensyn til de naturmæssige forhold, ønskes regnvandsbassinet placeret netop på dette areal.

 

Sagen fremlægges til politisk behandling, da depotet nu helt ønskes fjernet, da netop dette areal, mod forventning, skal anvendes til placering af et regnvandsbassin i forbindelse med igangværende udstykning af ny etape i Velhustedparken. Herning Vand har ønske om, at regnvandsbassinet kan etableres primo november 2016.

 

 

 

 

Flere placeringer af regnvandsbassinet har været i spil. Området mellem Velhustedvej og Følpøt Bæk er valgt, fordi denne placering vil være det mest hensigtsmæssige i forhold til kommende byudvikling af området, så der bliver plads til flest mulige fremtidige grunde. Placeringen hænger også sammen med, at vandet herfra kan løbe videre til vandløbet uden pumpning. I forbindelse med undersøgelser i området har det vist sig, at en anden og planlagt placering ikke var mulig, da der vil blive presset grundvand ud i bassinet i samme mængder, som det regnvandsbassinet skal håndtere fra veje og tage i oplandet.

 

Herning Vand A/S, som afholder udgiften til etablering af regnvandsbassinet og den fremtidige drift, kan jfr. regler om udgifter ikke påtage sig merudgiften til udbringning af slammet og oprydning efter tidligere vandløbsprojekt, jfr. de regler som selskabet er underlagt fra Forsyningssekretariatet.

 

Herning Kommune ejer selv landbrugsarealer tæt på depotet. Disse arealer er erhvervet til fremtidig byudviklingsformål. Slamdepotet vil kunne udspredes og nedpløjes på disse arealer, som p.t. ikke er omfattet af forpagtningsaftaler, da der ved seneste udbud ikke er indkommet bud på landbrugsmæssig forpagtning. Ud over tidspresset, på løsning af opgaven, er muligheden også for, at det netop nu kan løses i nærområdet.

 

Der er indhentet tilbud på fjernelse af slammet og udspredning på nærliggende landbrugsarealer og aftalt erstatning for nedgang i udbytte på landbrugsdriften.  

Økonomi

Prisen er, jfr. tilbud i alt 236.000 kr., og dækker læsning, transport samt udspredning af 9.000 m3 slam på landbrugsareal samt nedknusning af selvsåede træer inden udbringning. Dertil kommer en samlet engangserstatning i to år på forringet dyrkning af landbrugsjorden på 900 kr./ha/år på de 22,3 ha, hvor slammet udspredes, svarende til i alt 40.140 kr. De samlede omkostninger udgør i alt 276.140 kr.

 

Forvaltningen anbefaler at anvende en andel af det resterende rådighedsbeløb på 276.140 kr. på Serviceområde 04 Grønne Områder, Ronnum Bæk (Stednr. 071087) til oprydning af lignende projekt med oprensning af Mølledammen i Kibæk og fjernelse af resterne af tidligere slamdepot, da arealet ønskes anvendt til etablering af regnvandsbassin i forbindelse med færdiggørelse af igangværende udstykning.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 276.000 kr. på Serviceområde 04 Grønne områder, nyt stednr. i 2016 til fjernelse af slamdepot, så arealet kan anvendes til etablering af nyt regnvandsbasssin i forbindelse med igangværende udstykning,

 

at anlægsudgiften på 276.000 kr. finansieres af anlægsbudget på Serviceområde 04 Grønne områder, stednr. 071087 Ronnum bæk i 2016. Anlægsudgiftsbevillingen nedskrives tilsvarende med 276.000 kr. samme sted.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 06.02.03-P20-19-12 Sagsbehandler: Annika Sundberg Lauridsen  

Frigivelse af anlægsbevilling til vandplanprojekt i Sunds Nørreå

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Winnie Post, Pia Colstrup, Erik Skibsted

Sagsresume

Opstemningen ved Nybro Mølle Dambrug er udpeget som en spærring i den statslige Vandplan 1.4 for Nissum Fjord. Projektet med fjernelse af faunaspærringen er fuldt finansieret via støtteordningen under Vandplanen.

 

NaturErhvervstyrelsen har den 5. juli 2016 meddelt Herning Kommune tilsagn om tilskud til et vandløbsrestaureringsprojekt til forbedring af faunapassagen ved Sunds Nørreå. Tilskuddet vil blive udbetalt til kommunen, når projektet er gennemført.

 

Forvaltningen anbefaler, at der meddeles anlægsbevilling på 2.583.000 kr. samt tilhørende rådighedsbeløb til gennemførelse af projektet.

Sagsfremstilling

Herning Kommune ønsker at gennemføre et vandløbsrestaureringsprojekt ved Sunds Nørreå. Projektets formål er at genskabe kontinuitet i Sunds Nørreå, hvorved der skabes passage for fisk og fauna til vandløbssystemet opstrøms Nybro Mølle Dambrug ved udløbet i Storå.

 

Projektet omfatter en forlægning af det eksisterende vandløbsforløb til et nyt udløb i Storå. Derved fjernes opstuvningszonen ved opstemningen af dambruget, og der skabes fri passage og optimale gyde- og opvækstforhold for laksefisk i Sunds Nørreå.

 

NaturErhvervstyrelsen har den 5. juli 2016 meddelt Herning Kommune tilsagn om tilskud til vandløbsrestaureringsprojektet til forbedring af faunapassagen ved Sund Nørreå. Tilskuddet vil blive udbetalt til kommunen, når projektet er gennemført.

 

Herning Kommune vil hos rådgiver få udarbejdet et detailprojekt og udbudsmateriale i forbindelse med projektet med fjernelse af spærring ved Nybro Mølle Dambrug i Sunds Nørreå i 2016/2017. Anlægsarbejdet planlægges gennemført i 2017/2018.  

Økonomi

Herning Kommune har fået tilsagn fra NaturErhvervstyrelsen om tilskud til projektet til forbedring af faunapassagen for vandrefisk i Sunds Nørreå ved Nybro Dambrug. Tilskuddet er på 2.583.000 kr. Tilskuddet består af midler fra den Europæiske Hav- og Fiskerifond og midler fra Fødevareministeriet. Der skal ikke afregnes moms af tilskuddet, da der er tale om offentlige midler.

 

NaturErhvervstyrelsen har godkendt Herning Kommunes budget over udgifter til projektet - se bilag. Udgifter til konsulent udgør 158.000 kr. i 2017, og udgifter til anlægsarbejde udgør 2.425.000 kr. i 2018.

 

Herning Kommune kan søge om udbetaling af tilskuddet ved NaturErhvervstyrelsen, når vandløbsrestaureringsprojektet er gennemført i 2018.

 

Forvaltningen anmoder om anlægsbevilling og rådighedsbeløb på Serviceområde 04 Grønne områder til udgifter til konsulent- og anlægsudgifter i alt 2.583.000 kr. i forbindelse med gennemførelse af projektet. Udgifterne finansieres af det modtagne tilskud. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der meddeles anlægsindtægtsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 2.583.000 kr. i 2018 på Serviceområde 04 Grønne områder, nyt stednr. til tilskud til projektet Forbedring af faunapassage ved Sunds Nørreå,

 

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på i alt 2.583.000 kr. med tilhørende rådighedsbeløb på 158.000 kr. i 2017 og 2.425.000 kr. i 2018 på Serviceområder 04 Grønne områder, nyt stednr. til gennemførelse af projektet Forbedring af faunapassage ved Sunds Nørreå. 

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 06.02.00-P19-9-08 Sagsbehandler: Winnie Liza Post  

Fastlæggelse af principper for udarbejdelse nye regulativer for Røjenkær Bæk

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

  

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted, Daniel Lindvig

Sagsresume

Teknik- og Miljøudvalget udsatte behandling af sagen på mødet den 19. september, pkt. 208 hvor der blev forelagt et forslag til et revideret vandløbsregulativ for Røjenkær Bæk.

Sagen blev udsat med henblik på at få en endelig afklaring med landbrugets rådgivere.

 

Forvaltningen anbefaler efter drøftelse om fælles løsninger med landbrugets rådgivere, at der laves to typer af regulativ for Røjenkær Bæk.

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget vedtog den 12. december 2011, pkt. 292, et regulativ for Røjenkær Bæk. Regulativet blev påklaget af lodsejerne, hvorefter Natur- og Miljøklagenævnet efter behandling af sagen hjemsendte regulativet til fornyet behandling i kommunen, med angivelse af nogle punkter, der skulle ændres. Blandt skal regulativet indeholde en mere uddybende beskrivelse af vedligeholdelsen, og en supplering af en manglende vandløbsstrækning i regulativet. Disse punkter blev behandlet på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 25. november 2013, pkt. 283.

 

I forbindelse med udarbejdelse af nyt regulativ, blev det aftalt mellem kommune, lodsejere og deres rådgivere, at hele regulativet i stedet skulle laves som et såkaldt QH-regulativ.

Et QH-regulativ er et vandføringsevne-bestemt regulativ. Regulativet indeholder et krav til en bestemt vandføring, hvilket betyder, at der ikke er fastlagt en fast bundkote eller bredde i vandløbet. Sagen blev behandlet på ny af Teknik- og Miljøudvalget på mødet den 8. februar 2016, pkt. 34, hvor der blev forelagt et forslag til et revideret QH-vandløbsregulativ for Røjenkær Bæk. På mødet blev det besluttet, at udsætte sagen, med henblik på at få en endelig afklaring og eventuel enighed om principper for regulativet med Heden & Fjorden.

 

Det udarbejdede forslag til nyt regulativ manglede mindre justeringer, som blev drøftet med landbrugets rådgivere fra Heden & Fjorden. Siden har forvaltningen i fællesskab med berørte lodsejer, samt Heden & Fjorden landet de sidste justeringer til forslag for to nye regulativer.

 

Med de skitserede vilkår anbefaler forvaltningen, at der vil blive udarbejdet et regulativ opdelt i to forskellige regulativ typer:

 

1.

Den nederste strækning fra udløb i Storå til st. 3900 bliver et QH-regulativ. Vandløbet er varieret på denne strækning, og forvaltningen vurderer, at QH-regulativ er det bedste værktøj til administration af denne strækning.

2.

På strækningen opstrøms st. 3900 ændres regulativet til typen teoretisk skikkelse. Denne type er magen til typen anvendt i de to ’prøveregulativer’ der er under udarbejdelse i forbindelse med kommunens generelle regulativ revision.

 

På strækningen fra st. 3900-6300, hvor der hidtil har manglet en bundkote i regulativet, er det de faktiske opmålinger i vandløbet, der vil ligge til grund for regulativets bundkote. Da opmålingerne viser, at der flere steder på strækningen ligger betydelige sandpukler over den faktiske bund, vil disse blive fjernet i efteråret 2016, som en del af regulativforpligtigelserne. Dertil vil man af hensyn til de miljø- og afvandingsmæssige interesser forsøge at finde et egnet sted til at etablere et sandfang på strækningen, for at begrænse sandvandringen i vandløbet. Revision af regulativet for Røjenkær Bæk er herefter i overensstemmelse med de principielle aftaler, der tidligere er indgået mellem Herning Kommune og Heden & Fjorden om de kommende regulativ revisioner.

 

Der er fra 2014 ændret grødeskæringspraksis i vandløbet, hvor der nu grødeskæres med mejekurv/båd ovenfor habitatområdet st. 3900. Forvaltningen har fået positive tilbagemeldinger fra lodsejerne på den nye praksis, det vil derfor blive indarbejdet i det nye regulativ.

 

I forbindelse med den seneste lodsejer dialog efter netop gennemført grødeskæring, er det desuden drøftet med lodsejerne, at gå videre med et mindre restaureringsprojekt på strækningen fra st. 3900-6300. Forvaltningen kan udarbejde forslag til restaureringsprojekt med groft anslået økonomi på 50.000 kr., med mulig realisering i 2017. Projektet indgår i særskilt sag om omfordeling af midler til vandløbsprojekter, som fremlægges for udvalget på et kommende møde. Projektet indebærer i store træk følgende: På 5-6 delstrækninger af Røjenkær Bæk er der meget tæt bevoksning af vandplanten pindsvineknop, som dels forringer de miljø- og afvandingsmæssige forhold markant på strækningen og som dels bidrager til opstuvning af vand. Ved at fjerne pindsvineknop med rodnet, og erstatte bunden med grus, uden at hæve bunden, vil forvaltningen søge at ændre den negative spiral, som pindsvineknop har på vandløbet. Lodsejerne på den berørte strækning, har desuden oplyst, at der tidligere var mange stallinger i vandløbet. Projektet vil samtidig bidrage til forbedring af gyde- og opvækst muligheder for fisk i vandløbet.  

 

Foruden ovenstående har forvaltningen aftalt et årligt møde med lodsejerne på strækningen st. 3900-6300, så der også fremadrettet er en tæt og god dialog omkring kommunens vedligeholdelse af vandløbet.  

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at det nye regulativ opdeles i to typer, et QH-regulativ for strækning fra st. 0-3900 og teoretisk skikkelse regulativ opstrøms st. 3900.

 

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 04.00.00-P20-3-12 Sagsbehandler: Louise Berg Hansen  

Bekæmpelse af invasive arter, status og forslag til nye indsatser

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted

Sagsresume

Det 4-årige forsøg med bekæmpelse af glansbladet hæg er afsluttet. Forsøget viser, at en opløsning på 10 % af det aktive stof glyphosat er effektivt til at bekæmpe glansbladet hæg. Forvaltningen foreslås at gøre ordningen permanent.

 

Store pileurter er et stigende problem i skov- og naturområder i kommunen. Planterne er meget svære at bekæmpe med mekaniske metoder. Forvaltningen foreslår derfor, at det bliver muligt at bekæmpe kæmpe-pileurt og japansk pileurt med sprøjtemiddel.

 

En status for bekæmpelsen af bjørneklo viser, at en vedholdende bekæmpelse af denne plante er nødvendig. Forvaltningen foreslår, at fortsætte bekæmpelsen som beskrevet i indsatsplanen, samt at indsatsplanen forlænges til 2024.

 

Signalkrebs er et stigende problem i flere vandløb. Forvaltningen foreslår, at der informeres om signalkrebs, hvor de forekommer og om hvordan de bekæmpes og hvordan deres spredning forhindres.

 

Forvaltningen anbefaler, at den tilrettede version af indsatsplanen godkendes og forlænges til 2014, at flere invasive arter bekæmpes med sprøjtemiddel, samt at der informeres om bekæmpelse og indsats mod spredning af signalkrebs.

Sagsfremstilling

Glansbladet Hæg

På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 3. september 2012, pkt. 171, blev det besluttet, at iværksætte en forsøgsordning med bekæmpelse af glansbladet hæg. Forsøgsordningen skulle forløbe i 4 år og gælde for udvalgte natur- og skovområder.

 

Forsøget viser at udbredelsen af glansbladet hæg kan mindskes i et område ved hjælp af sprøjtemiddel. Når forekomsten er minimeret kan forekomsten holdes nede mekanisk og uden brug af sprøjtemiddel.

 

På baggrund af forsøget, foreslår administrationen at ordningen gøres permanent og udvides til at omfatte andre skov- og naturområder også. Det er ikke muligt at behandle med sprøjtemiddel i alle områder hvor der findes glansbladet hæg. Der vil altid skulle foretages en konkret vurdering af det enkelte område, inden en behandling med sprøjtemiddel sættes i gang. Det skal bl.a. vurderes om det er forsvarligt i forhold til grundvandsbeskyttelsen og vandmiljøet at anvende sprøjtemiddel i det enkelte område.

 

Store pileurter

Kæmpe-pileurt og japansk pileurt kan også give problemer for den oprindelige natur. Disse planter danner en tæt skov af stængler og kan blive op til et par meter høje. De levner ikke plads til andre planter, og de breder sig villigt. Derfor er det et problem, hvis de vokser i naturarealer, langs vandløb, stier osv.

 

For at undgå at problemet med pileurt bliver uoverstigeligt stort, foreslår administrationen at der bliver lavet en permanent ordning med bekæmpelse af pileurt med sprøjtemiddel. Ordningen foreslås lavet på samme måde som ordningen for glansbladet hæg. Inden igangsætning af sprøjtning, laves en konkret vurdering af det pågældende areal. Det skal vurderes, hvor stor en trussel pileurten på arealet udgør, vil den ødelægge værdifuld natur, vil den kunne sprede sig til andre arealer, vil sprøjtning udgøre en risiko for grundvandet, vandmiljøet osv.

 

Bjørneklo

Bjørneklo er blevet bekæmpet systematisk siden 2009, hvor en vedtaget en kommunal indsatsplan for bekæmpelse af bjørneklo trådte i kraft. Indsatsplanen er gældende indtil 2018.

 

Generelt er indtrykket, at forekomsten af bjørneklo er stabil. Kendte bestande af bjørneklo bliver stødt mindre, mens der ind imellem opdages nye bestande. Tidsforbruget til bekæmpelsen er nogenlunde konstant, mens giftforbruget har stabiliseret sig på et lavt niveau.

 

Det er vigtigt at indsatsen med at bekæmpe bjørneklo opretholdes. Frøene fra bjørneklo er spiredygtige i mange år og man se ofte en opblomstring i områder hvor jorden bliver blottet. Bjørneklo bliver nok aldrig udryddet, men ved konstant at bekæmpe de planter der findes, kan man holde arten nede på et fornuftigt niveau. Administrationen foreslår derfor at indsatsen imod bjørneklo fortsætter uændret og forlænges til 2024. En tilrettet version af den gældende indsatsplan vedlægges som bilag.

 

Signal-krebs

Signalkrebs stammer fra det nordvestlige USA og det sydvestlige Canada og lever i vandløb og søer. Den blev indført i 1970'erne til opdræt, men er siden sluppet ud i naturen. Den er en invasiv art i Danmark og ønskes bekæmpet.

 

Forvaltningen anbefaler, at der informeres om den invasive signalkrebs, og om hvordan den kan bekæmpes.  

 

I notatet, "Evaluering af bekæmpelse af invasive arter", findes yderligere information om de invasive arter, forsøg og bekæmpelsesmetoder. Notatet er vedlagt som bilag.

Økonomi

Indsatsen til bekæmpelse af bjørneklo, glansbladet hæg og pileurter afholdes indenfor den ordinære driftsramme på serviceområde 04, Grønne områder.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at glansbladet hæg, japansk pileurt og kæmpe-pileurt kan bekæmpes med sprøjtemiddel,

 

at den tilrettede version af den gældende indsatsplan for bekæmpelsen af bjørneklo godkendes og forlænges til 2024,

 

at der informeres om den invasive art signalkrebs, hvordan de bekæmpes og hvordan spredning forhindres.  

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 06.00.00-P16-1-15 Sagsbehandler: Trine Grud Fisker  

Endelig vedtagelse tillæg 4 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025 - Hammerum/Gjellerup

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Lene Kimø

Sagsresume

Der er udarbejdet et tillæg til spildevandsplanen som følge af ny lokalplan til offentlige formål i område mellem Hammerum og Gjellerup.

 

Tillægget har været i 8 ugers offentlig høring, og der er ikke kommet bemærkninger i høringsperioden.

 

Forvaltningen anbefaler derfor, at tillæg 4 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025 vedtages endeligt.

Sagsfremstilling

Med lokalplanen bliver det muligt at etablere en ny skole for Hammerum/Gjellerup, samt udvikle de eksisterende institutioner og idrætshallen med tilhørende fodboldbaner. Desuden lægger lokalplanen op til, at der kan skabes nye rekreative områder i den grønne kile langs Hammerum Bæk. Lokalplanen er foreløbigt vedtaget af Byrådet den 17. maj 2016, pkt. 137.

 

En forudsætning for at etablere en ny skole og udvide eksisterende institution i området er, at området optages i Herning Kommunes spildevandsplan. Med dette tillæg (bilag 4) optages følgende dele af lokalplanområdet i Spildevandsplanen, jf. oplandskort, udløbsskema og oplandsskema i tillæggets bilag 1- 3:

  • området, hvor skolen skal bygges (opland Y14-3.P)
  • området, hvor institutionen ved Frølundvej 49 ligger (opland Y10-2.P)

 

Lokalplanen udlægger arealer til grønne områder og til boldbaner. Disse optages ikke som nye oplande, da der ikke skal ledes regn- og spildevand væk herfra til offentlig kloak. Hvis fodboldbanerne skal drænes, skal der søges om særskilt tilladelse til afledning af drænvand.

De nye oplande optages i spildevandsplanen som separatkloakerede, med afledning af spildevand og regnvand fra befæstede arealer til Herning Vand A/S kloaksystem.

 

Afledning af spildevand fra de nye oplande skal ske til Herning Renseanlæg.  

    

Regnvand fra ny skole

Regnvand skal ledes til eksisterende regnvandsbassin vest for lokalplanområdet ved Drosselvej og Bogfinkevej. I regnvandsbassinet sker der forsinkelse og rensning af vandet. Regnvandsbassinet er etableret for få år siden. Det skal udvides for at kunne aftage den ekstra vandmængde fra det nye opland, hvor skolen bygges. Herning Vand A/S foreslår at lede vandet hen til bassinet via en grøft. I forbindelse med ansøgning om udledningstilladelse vil det blive nærmere planlagt/afklaret, hvordan afledningen af regnvand skal foregå, og i hvilket omfang bassinet skal udvides/ændres.

 

Regnvand fra institutionen ved Frølundvej 49

Regnvand fra institutionen ledes direkte til udløbsledningen fra regnvandsbassinet for opland Y09. Der sker således ingen rensning af vandet, inden det løber ud i bækken. Når institutionen skal udvides, vil Herning Vand etablere et regnvandsbassin til rensning og forsinkelse af alt regnvand fra institutionsområdet.   

 

Recipient for regnvand

Både det eksisterende bassin ved Drosselvej/Bogfinkevej, og det nye bassin ved Frølundvej udleder/skal udlede til Hammerum Bæk. Miljømål for Hammerum Å er ”god økologisk tilstand”. Vandløbets aktuelle tilstand er "moderat økologisk tilstand".

 

Etablering af ny skole og eventuel udvidelse af eksisterende institution betyder, at der vil blive ledt mere regnvand til det nuværende og kommende bassin i området, end det er tilfældet i dag. Bassinerne anlægges/udvides, så de kan håndtere den øgede vandmængde, og de bliver indrettet efter spildevandsplanens retningslinjer for regnvandsbassiner. Den øgede befæstelse i lokalplanområdet forventes derfor ikke at give anledning til, at vandføringsevnen påvirkes eller anledning til ringere tilstand i vandløbet.  

 

Offentlig høring

Forslag til tillæg 4 har været i offentlig høring i 8 uger indtil den 25. august 2016, og der er ikke indkommet bemærkninger.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at tillæg 4 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025 vedtages.

 

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 09.17.00-P19-75-16 Sagsbehandler: Christina Thorslev Petersen  

Dispensation til placering af gyllebeholder indenfor en afstand af 100 meter til vandløb

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Lene Kimø

Sagsresume

Herning Kommune har modtaget en ansøgning om udvidelse af kvæghold. I forbindelse med udvidelsen ansøges om etablering af en gyllebeholder og en møddingsplads indenfor 100 meter af Stalmose Grøft (gyllebeholderen vil ligge 87 meter fra vandløbet). Dette kræver dispensation fra husdyrloven.

 

Forvaltningen anbefaler, at der meddeles dispensation for afstand til vandløb efter husdyrloven. 

Sagsfremstilling

Hovedreglen i husdyrloven er, at gyllebeholdere som udgangspunkt ikke må opføres indenfor 100 meter af et vandløb eller en sø.

 

En dispensation vil medføre vilkår om indretning og drift. Der vil blive stillet vilkår om etablering af en jordvold, der kan tilbageholde indholdet af gyllebeholderen, etablering af gyllealarm samt beholderkontrol hvert 5. år. Det er ansøger indforstået med.

 

Herning Kommune kan ikke anvise en bedre placering, idet der i nord-, vest- og sydlig retning omkring ejendommen findes vandløb indenfor en afstand af 100 meter. Alternativet er derfor, at gyllebeholderen etableres uden tilknytning til eksisterende byggeri, hvilket er i uoverensstemmelse med landzonereglerne. Den omtalte gyllebeholder fremgår som nr. 12 på nedenstående oversigtsfoto.

 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der gives dispensation efter husdyrloven til opførelse af gyllebeholder indenfor 100 meter til vandløb.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 09.00.00-G01-2-15 Sagsbehandler: Line Thastum  

Grønt Overblik 2015

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 x

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Lotta Sandsgaard

Sagsresume

Herning Kommune har siden 2009 hvert år lavet Grønt Regnskab, der består af Grønt Overblik og flere temarapporter. Grønt Overblik er en udvalgt sammenfatning af årets resultater og aktiviteter, der behandles politisk og offentliggøres. Grønt Regnskabs temarapporter er små fagrapporter for de enkelte områder, der ligger bag Grønt Overblik. Regnskabet dækker både kommunale aktiviteter og hele kommunen geografisk – borgere og virksomheder.

 

Grønt Overblik 2015 behandles i Teknik- og Miljøudvalget, Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet, i modsætning til de sidste år, hvor det har været behandlet i alle fagudvalg.

 

Forvaltningen anbefaler, at Grønt Overblik 2015 godkendes.

Sagsfremstilling

Grønt Overblik 2015 fortæller om udvalgte grønne indsatser og aktiviteter, og indeholder i mindre omfang opgørelser. Det er fordi kommunens grønne mål er blevet ændret i løbet af året, og de miljøsamarbejder, vi har været med i, er inde i en udviklingsfase.

 

Det betyder ikke, at det grønne ambitionsniveau er ændret. Tvært i mod åbner fremtiden mulighed for nye mere tidssvarende samarbejder, mål og indsatser, der både kan gavne væksten og rumme social- og miljømæssig bæredygtighed.

 

Grønt overblik sætter udelukkende fokus på gode historier, resultater og kommende indsatser, mens opgørelser og status for 2015 findes i temarapporterne, der også peger på områder, hvor kommunens grønne mål endnu ikke er opnået og hvor der er plads til, at den bæredygtige udvikling kan blive bedre. Temarapporterne omfatter: Klima og Energi, Transport, Kommunale bygninger - Energiforbrug, Naturindsatsen, DRIFT, Grønne Indkøb, Genbrug og Affald, Planlægning og Privat byggeri, Vand. Enkelte temarapporter er kun udarbejdet internt i 2015 og bliver derfor ikke offentliggjort.

 

 

 

 

Nogle af de gode historier, som fortælles i Grønt Overblik er: 

 

Fremgang for solenergi i Herning Kommune med bl.a. planlægning af stort anlæg ved Vildbjerg svarende til elforbrug for cirka 6.900 husstande.

 

Flere varmeværker er nu CO2-neutrale pga. solvarme.

 

Mange spændende natur- og cykelprojekter i samarbejde med lokale aktører. Bl.a. etablering af Rideskoven i Hodsager og forbedring af Grimstrup Bæk, cykelpicnic og fokus på cykling i fritiden.

 

Kobling af naturpleje og social kompetence gennem projektet ” Naturen som social løftestang”.

 

Borgersamarbejde og kampagner: ”Fra skrald til genbrug” affaldssortering i landsbyerne. Kampagne for brug af kassen til problemaffald, Grøn Herning Uge og uddeling af anerkendelser for miljø- og klimvenlig indsats.

 

Snejbjerg Skole er bygget med høj energistandard og grønne løsninger.

 

Hjemmeplejen sætter retningslinjer for optimering af kørsel og nedbringelse af brændstofforbrug.

 

Fokus på miljø og natur i børnehøjde gennem Naturfagsmaraton, Naturskolerne og affaldskampagnen ”Skraldiaden”, med læring, teater mm.

 

Nye aktiviteter i Løvbakkerne

 

Grønt regnskab fremover

Grønt regnskab har siden 2009 været et vigtigt redskab til at strukturere arbejdet med kommunens grønne mål og indsatser. Det har været med til at vise Herning Kommune som en ansvarlig kommune. Samtidig sikrer det, at vi arbejder hensigtsmæssigt med miljøindsatsen og sætter ind, der hvor det giver bedst resultat, og der, hvor behovet for indsats er størst. Grønt regnskab er gennem årene hele tiden blevet udviklet, så det passer bedst muligt til kommunens behov.

 

Grønt regnskab vil forsat have samme funktion som tidligere, og danne ramme om kommende indsatser. Det kan være de strategiske energiindsatser, som besluttes fremadrettet, og de aftaler og mål, som kommunen allerede har tilsluttet sig, som Partnerskab for Offentlige grønne indkøb og Compact of Mayors.

 

Der arbejdes i 2016 på at forbedre Grønt regnskab endnu mere, så form og indhold kan rumme nye tanker og muligheder, samt de spændende samarbejder og projekter.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at Grønt Overblik 2015 godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 02.34.02-P19-608-16 Sagsbehandler: Thomas G. Frydensbjerg  

Agerbjerg 41, Snejbjerg - opførelse af tilbygning - overskridelse af højdegrænseplan

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

  X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

Ejeren af ejendommen, Agerbjerg 41, Snejbjerg har søgt om tilladelse til at opføre en tilbygning til ejendommens enfamiliehus. Tilbygningens udformning, højde og placering gør, at tilbygningen overskrider det skrå højdegrænseplan.

 

Der er i forbindelse med en partshøring kommet en indsigelse vedrørende indblikgene.

 

Forvaltningen anbefaler, at udvalget godkender forvaltningens helhedsvurdering i forhold til indsigelsen omkring indblikgene, således at det ansøgte projekt kan godkendes i sin helhed.

Sagsfremstilling

Den ansøgte tilbygning placeres vest for eksisterende bebyggelse og er orienteret mod en offentlig sti og et grønt område. Tilbygningen opføres i to etager, hvor stueetagen indrettes med en integreret garage og 1. sal indrettes med beboelsesrum.

 

Tilbygningen placeres 2,5 m fra skel mod vest med en højde på ca. 6 m. Facaden beklædes med naturskiffer. Tilbygningens højde og placering medfører, at den overskrider det skrå højdegrænseplan med sekundære bygningsdele som f.eks. murkrone.

 

Området er et villakvarter fra 1970’erne bestående af fritliggende villaer. Bygningerne er primært opført i 1 etage. Dog er der enkelte ejendomme, hvor bygningerne er opført i 1 etage med udnyttet tagetage.

Kommuneplanens bestemmelser for området angiver, at der skal være fritliggende boligbebyggelse i maksimalt 2 etager.

 

Da tilbygningen overskrider byggeretten har forvaltningen foretaget en partshøring hos de naboer, der vurderes at have en individuel interesse i sagen.

 

I forbindelse med partshøringen er der kommet én indsigelse. Indsigelsen er fra naboen mod syd øst (naboen placeret længst væk fra tilbygningen). Af indsigelsen fremgår en bekymring om indblikgener.

 

Forvaltningen vurderer, at indbliksgenerne er tilsvarende de gener, som vil opstå fra en bygning i 1 etage med udnyttet tagetage eller en bygning i 2 fulde etager, der overholder byggeretten

Forvaltningens vurdering begrundes med, at tilbygningen er placeret 2,5 m fra det vestlige skel, og vinduerne, som naboen vurderer giver en øget indblikgene, er placeret inden for byggeretten.

 

Ansøgeren har som kommentar til indsigelsen fremsendt nogle illustrationer, som viser tilbygningen set fra naboejendommen. Illustrationerne er vedlagt som bilag.

 

Der er i indsigelsen også inddraget tidligere afgørelse fra området. Forhold som ikke har baggrund i den konkrete ansøgning.

Økonomi

Ingen

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at udvalget på baggrund af helhedsvurderingen godkender det ansøgte.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 02.34.02-P19-672-16 Sagsbehandler: Jesper Leding  

Timlundvej 3A, Stakroge - opførelse af industribygning til produktion af ørreder

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

  X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

RETCO ApS ansøger om tilladelse til opførelse af ny driftsbygning samt ombygning af eksisterende driftsbygning til produktion af ørreder på ejendommen Timlundvej 3A, Sandet.

 

Forvaltningen anbefaler, at der, i henhold til Planlovens § 35, stk.1, meddeles landzonetilladelse til det ansøgte.

Sagsfremstilling

På ejendommen tilhørende RETCO ApS, er søgt om tilladelse til at opføre bygning til ørredopdræt.

 

De eksisterende bygninger har tidligere været anvendt til en tilsvarende virksomhed, der omfattede fiskeslagteri og ørredpakkeri.

 

Bygningen vil indeholde et recirkulerende akvakulturanlæg til produktion af ørreder, hvor omfanget af produktionen vil være ca. 300 ton ørreder årligt. Anlægget vil fungere som mere eller mindre fast arbejdsplads for 2-5 ansatte til pasning af fiskene og anlægget, og det vil endvidere fungere som testfacilitet for nye teknologier inden for akvakultur.

 

Den nye bygning er projekteret til 23 x 26 m svarende til ca. 600 m2. Bygningen opføres med tagdækning i PVC-lysplader, og facadedækning af stålplader nederst og lysplader øverst. Bygningen placeres som tilbygning til eksisterende bygning, og højden vil blive ca. 8 - 10 m.

 

Ejendommen er beliggende i landzone og er derfor omfattet af landzonebestemmelserne i planloven. Det er samtidig vurderet, at den ansøgte produktion ikke har et omfang, der er lokalplanpligtigt.

 

Sagen har været sendt til høring hos bl.a. nærmeste naboer, hvorfra der fremkom 1 indsigelse mod projektet.

 

Indsigelsen omfattede flere spørgsmål, så sagen blev sendt til høring hos ansøger og i berørte afdelinger i forvaltningen. Indsigelser og besvarelser er vedlagt i bilaget.

 

Inden ansøgning om byggetilladelse blev ansøgt, har sagen været til behandling i forvaltningen, hvor der blev meddelt miljøgodkendelse den 5. juli 2016.

 

Det skønnes, at indsigelserne ikke har indflydelse på, at der kan meddeles landzone- og byggetilladelse til projektet.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der meddeles landzonetilladelse i henhold til planlovens § 35, stk. 1 til ombygning af eksisterende bygninger og til opførelse af bygning til ørredopdræt.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt. 

 

Indsigelsen mod projektet er den 13. oktober 2016 trukket tilbage.

Bilag

 

Sagsnr.: 05.02.05-P00-3-16 Sagsbehandler: Signe Thorsted  

Ansøgning om navngivning af plads

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

Forvaltningen har fra Vildbjerg Borgerforening modtaget ønske om navngivning af "Tandlægegrunden" i Vildbjerg. Grunden er beliggende på hjørnet af Bredgade/Østergade og ejes af Herning Kommune. Der har tidligere ligget en tandlægeklinik. Området er nu et rekreativt område med bænke og bede. Borgerforeningen ønsker at rejse en mindesten for Niels Mouritsen på pladsen.

 

Forvaltningen anbefaler, at grunden navngives Niels Mouritsens Plads.

Sagsfremstilling

Borgerforeningen har foreslået navnet Niels Mouritsens Plads.

 

Niels Mouritsen har betydet meget for Vildbjerg. Som sogneråds- og amtsrådsformand mm. har han sat sit store præg på byens udvikling omkring 1900 tallet.

 

Til orientering ligger der også en Niels Mouritsens Vej i nærheden af pladsen (se bilag).

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at "Tandlægegrunden" i Vildbjerg navngives Niels Mouritsens Plads.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.14-Ø00-2-16 Sagsbehandler: Jacob Philipsen  

Budgetopfølgning pr. 30. september 2016, Teknik og Miljø

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Jonna Sørensen

Sagsresume

Forvaltningen har foretaget budgetopfølgning på det forventede regnskab for 2016. Opfølgningen bygger på forbruget pr. 30. september 2016.

 

Opfølgningen viser, at Teknik og Miljø området samlet set forventer et merforbrug på driftsbudgettet ekskl. det takstfinansierede område på 2,995 mio. kr.

 

På det takstfinansierede område forventes et mindreforbrug på 9,751 mio. kr.

 

Forventningen til afvigelserne skyldes primært:

 

Serviceområde 01 Byggemodning

Tilbagebetaling af ejendomsskatter 0,509 mio. kr.

Serviceområde 03 Kommunale ejendomme

Manglende huslejeindtægt vedr. Knudsvej 10-12, Herning til midlertidig flygtningeindkvartering 0,143 mio. kr.

Serviceområde 05 Miljøforanstaltninger

Mindreudgift til bærbare batterier samt skadedyrsbekæmpelse 0,623 mio. kr.

Serviceområde 09 Trafik

Mindreindtægt på arbejder for fremmed regning 0,770 mio. kr.

Merudgift vejafvandingsbidrag 1,8 mio. kr.

Merudgift vintertjeneste 2,0 mio. kr.

Mindreindtægt busdrift 0,800 mio. kr.

 

På anlæg forventes samlet set et mindreforbrug på 72,638 mio. kr.

Sagsfremstilling

Opfølgningen er opdelt i tre hovedområder: Drift, anlæg og budgetomplaceringer.

 

Drift

Det forventede driftsregnskab for 2016 sammenholdt med det korrigerede budget fremgår af nedenstående skema:

 

 

 

Som det fremgår af ovenstående tabel, forventes samlet set et merforbrug på 2,995 mio. kr. ekskl. det takstfinansierede område. På det takstfinansierede område forventes en netto mindreudgift på 9,751 mio. kr.

 

De væsentligste afvigelser skyldes følgende:

 

Serviceområde 01 Byggemodning.

Mindreudgiften på 0,509 mio. kr. skyldes tilbagebetaling af ejendomsskatter afledt af, at der har været indsendt klage til Skat over en række ejendomsvurderinger, som kommunen har fået medhold i.

 

Serviceområde 03 Kommunale ejendomme.

Af merforbruget på 0,214 mio. kr. vedrører. 0,143 mio. kr. manglende huslejeindtægt for midlertidig flygtningeindkvartering på Knudsvej 10-12, Herning. Beskæftigelsesudvalget har på møde den 5. oktober 2016 pkt. 86 besluttet, at etablering af flygtningeindkvartering på Knudsvej 10-12, Herning opgives som følge af, at der kommer færre flygtninge, hvorfor der vil være mindre behov for tilgang af midlertidige boliger.

 

Serviceområde 05 Miljøforanstaltninger.

Under funktion 005593, Skadedyrsbekæmpelse forventes et mindreforbrug på 0,494 mio. kr. da nogle af kurserne for de ansatte formentligt først kan gennemføres i 2017, samt at nogle af investeringerne i nye redskaber til giftfri bekæmpelse først sker primo 2017.

 

Serviceområde 07 Renovation.

På serviceområdet forventes en afvigelse på 9,751 mio. kr. De væsentligste afvigelser forventes på følgende områder:

 

Øgede indtægter ved:

Salg af papir

Salg af materialer på genbrugspladserne

Omlastestationen (opkrævning ved private vognmænd)

 

Mindre indtægter fra:

Erhverv på genbrugspladsen

 

Mindreforbrug:

Behandling af dagrenovation (midlertidig tilbagebetaling af overhead fra fælleskommunalt forbrændingsanlæg)

Husleje (bogført i 2015)

Kommunikation

Varekøb (p-kasser, poser, spande m.m.)

Behandling af affald fra genbrugspladserne (lovkrav om PCB analyser er ikke igangsat endnu)

Lønudgifter

 

Merforbrug:

Forbrugsafgifter (bl.a. omlastestationen)

 

Serviceområde 09 Trafik.

Under funktion 022003 Arbejder for fremmed regning forventes en mindreindtægt i 2016 på 0,770 mio. kr. Området omfatter udgifter og indtægter til asfaltretableringer i forbindelse med ledningsopgravninger i asfaltbelagte vejarealer. Der er en forventning om, at kontoen over en årrække vil balancere. Der forventes et merforbrug på vejafvandingsbidrag på 1,8 mio. kr. på grund af øget aktivitet fra Herning Vand i forbindelse med kloakrenoveringer. Under vintertjenesten forventes et merforbrug på 2 mio. kr. på baggrund af forbruget i første halvår af 2016. Vintertjenestens budget ligger udenfor rammestyring. Herudover forventes et netto merforbrug under busdrift på 0,800 mio. kr. grundet en negativ afregning for 4. kvartal 2015 på 2,763 mio. kr. Heraf vedrører 1,908 mio. kr. manglende indtægter.

 

Korrigerende handlinger.

Det forventede merforbrug til vejafvandingsbidrag på 1,8 mio. kr. forventes overført til 2017. Budgettet vil, med de forudsætninger der er kendte på nuværende tidspunkt, over en årrække (forventet 10-15 år) balancere. Det forventede merforbrug under busdriften på netto 0,800 mio. kr. skyldes manglende indtægter i 2015. Der er en forventning om, at afvigelsen dækkes af Herning Kommunes samlede budget, da tidligere års merindtægter er tilgået de likvide midler, og mindreindtægten i 2015 bør derfor tilsvarende dækkes heraf.

 

Anlæg

 

Det forventede anlægsregnskab for 2016 sammenholdt med det korrigerede budget fremgår af nedenstående skema.

 

 

Som det fremgår af ovenstående tabel, forventes samlet set et mindre forbrug på 72,638 mio. kr.

 

Serviceområde 01 Byggemodning.

 

 

På jordforsyningsområdet forventes det at realisere indtægter på 45,031 mio. kr. i 2016. Der forventes overført en merindtægt på 3,0 mio. kr. fra 2016 til 2017.

 

Forventet regnskab 2016 for byggemodningsudgifter (ØKE + TMU) udgør i alt 30,430 mio. kr.

 

Byrådet har den 6. marts 2012, den 16. april 2013 samt den 26. august 2014 besluttet, at byggemodningsprojekter for 14 mio. kr. afventer igangsættelse. Herudover forventes en mindreudgift på 17,426 mio. kr., som er frigivet til betingede byggemodninger, hvor igangsættelse afventer grundsalg samt til byggemodningsprojekter, hvor arbejdet er udsat til 2017. Desuden er der tilbagebetalt ejendomsskat for 3,3 mio. kr. i Birk Centerpark for årene 2014-16 pga. ændret ejendomsvurdering. Der forventes i alt overført mindreudgifter (ØKE + TMU) på 34,726 mio. kr. fra 2016 til 2017.

 

Budgetomplaceringer:

Der er behov for følgende budgetomplaceringer/tillægsbevillinger:

 

Byrådet har på mødet den 21. juni 2016, pkt. 189, meddelt anlægsudgiftsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 1,372 mio. kr. i 2016 til serviceområde 03 Kommunale ejendomme til ombygning af den kommunale ejendom Knudsvej 10-12, Herning til midlertidig flygtningeindkvartering. Bygningen krævede en ombygning for at blive egnet til boligformål. Bevillingen er finansieret ved opskrivning af indtægtsbudgettet på serviceområde 03 Kommunale ejendomme, funktion 00.25.13 "Andre faste ejendomme" med 0,143 mio. kr. i 2016, 0,343 mio. kr. i 2017, 0,343 mio. kr. i 2018, 0,343 mio. kr. i 2019, 0,200 mio. kr. i 2020.

Beskæftigelsesudvalget har på mødet den 5. oktober 2016 pkt. 86 besluttet, at de ikke vil gøre brug af Knudsvej 10-12, Herning til midlertidige boliger til flygtninge på grund af mindre tilgang af flygtninge.   

Rådighedsbeløb og anlægsbevilling tilrettes herefter.  

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der meddeles negativ anlægsudgiftsbevilling og tilhørende reduktion af rådighedsbeløbet på 1,372 mio. kr. i 2016 på Serviceområde 03 Kommunale ejendomme, stednr. 364091 "Ombygning af Knudsvej 10-12, Herning". Mindreudgiften tilgår de likvide midler,

 

at indtægtsbudgettet på Serviceområde 03 Kommunale ejendomme, funktion 00.25.13 "Andre faste ejendomme" reduceres med 0,143 mio. kr. i 2016, 0,343 mio. kr. i 2017, 0,343 mio. kr. i 2018, 0,343 mio. kr. i 2019 og 0,200 mio. kr. i 2020. Mindreindtægten finansieres af de likvide midler,

 

at budgetopfølgningen i øvrigt tages til efterretning og indgår i den samlede budgetopfølgning, som behandles i Økonomi- og Erhvervsudvalget, den 7. november 2016 og i Byrådet den 15. november 2016.  

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 05.01.12-P27-1-14 Sagsbehandler: Tommy Jonassen  

Køb af gadelysanlæg i Sdr. Felding

 

Sagsnr.: 05.01.10-P00-1-16 Sagsbehandler: Kim Bredgaard Grarup  

Erhvervelse af jord til vejformål

 

Sagsnr.: 05.01.02-P20-4-15 Sagsbehandler: Satenik Gasparyan  

Cykelsti Herning - Skibbild-Nøvling, ekspropriation til vejformål

 

Sagsnr.: 01.02.05-P19-56-12 Sagsbehandler: Anja Plykker  

Orientering om politianmeldelse

 

Sagsnr.: 22.11.02-P19-1-16 Sagsbehandler: Peter Jørgensen  

Orientering om udstedelse af yderligere en tilladelse til taxikørsel under Herning Taxa's bestillingskontor

 

Sagsnr.: 00.22.04-P35-1-13 Sagsbehandler: Lotte Vinter  

Meddelelser