Dagsordener og referater

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 24. september 2018
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 05.01.45-K04-1-18 Sagsbehandler: Tommy Jonassen  

Hastighedsopgradering på Vardevej og Sunds Omfartsvej

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Vejdirektoratet har anmodet Herning Kommune om udtalelse til de udpegede 90 km/t projekter på statsveje i Herning Kommune.

 

Forvaltningen anbefaler, at projektet på Sunds Omfartsvej tages til efterretning, mens 90 km/t ikke kan anbefales på de dele af Vardevej, hvor der mangler cykelsti.

Sagsfremstilling

1. januar 2018 trådte den nye hastighedsbekendtgørelse i kraft, hvilket betyder, at det nu er muligt at etablere 90 km/t på udvalgte veje i åbent land. I den forbindelse har Vejdirektoratet fået bevilget midler til at indføre en højere hastighedsbegrænsning på nedenstående udvalgte statsveje, hvor hastigheden sættes op fra 80 km/t til 90 km/t.

 

Sunds Omfartsvej - 4,7 km

Det af Vejdirektoratet udarbejdede projekt skal øge trafiksikkerheden på strækningen, så hastigheden på ca. 2,5 km delstrækninger kan øges til 90 km/t, uden at det medfører flere ulykker. Den nuværende gennemsnitshastighed er målt til 88,8 km/t og årsdøgntrafikken er på 5.419 køretøjer. Der er forbud mod cykling på vejstrækningen.

Der etableres rumleriller i vejmidten, i ydersiden af kørebanerne og foran rundkørslerne. Desuden fjernes bevoksning for sikring af oversigt, særligt i kurverne.

Projektet er godkendt af politiet og forventes udført i år.

 

Forvaltningen har modtaget henvendelser fra borgere i den tilgrænsende udstykning til Sunds Omfartsvej. Borgerne er bekymrede for at den øgede hastighed og rumlerillerne, vil medføre et øget støjniveau omkring boligerne. Det er Vejdirektoratets vurdering, at støjeffekten af den forhøjede hastighedsgrænse vil være så lav, at den ikke kan opfattes.

 

Vardevej

Projektet er i en afklaringsfase, der foreligger således ikke et færdigt projekt for Vardevej. Projektet er planlagt til udførelse i 2020.

 

Det er forvaltningens vurdering, at hastigheden ikke bør hæves på de dele af Vardevej, hvor der mangler cykelsti.  

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at projektet for Sunds Omfartsvej tages til efterretning, mens 90 km/t ikke kan anbefales på de dele af Vardevej, hvor der mangler cykelsti.

Beslutning

Hastighedsopgradering for Sunds Omfartsvej tages til efterretning, mens hastighedsopgradering ikke kan anbefales på de dele af Vardevej, hvor der mangler cykelsti.

 

Sagsnr.: 13.05.22-G01-1-18 Sagsbehandler: Katrine Damsgaard Boye  

Orientering om skolebuskørsel 2018/2019

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

  x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen

Sagsresume

Orientering om den årlige gennemførte revision af skolebussernes køreplaner gældende for skoleåret 2018/2019.

 

Forvaltningen anbefaler, at sagen tages til orientering. 

Sagsfremstilling

Med udgangspunkt i rammerne for befordring af folkeskoleelever i Herning Kommune, senest behandlet på møde i Børne - og Familieudvalget den 11. november 2016, pkt. 170, er der gennemført en revision af skolebussernes køreplaner gældende for skoleåret 2018/2019.

 

Skolebuskørslen omfatter i alt 28 skolebusruter. I det følgende vil ruterne kort blive gennemgået med henblik på at beskrive eventuelle ændringer eller udfordringer for det nye skoleår.

 

Generelt skal bemærkes, at der ikke har været grundlag for at lave de store ruteændringer. De justeringer, der er gennemført, er sket primært ud fra ændringer i elevgrundlaget eller af hensyn til at imødekomme ønsker fra forældre, hvor det har kunnet lade sig gøre.

 

For overblikkets skyld vil den nedenstående gennemgang tage udgangspunkt i de pakker, ruterne har været udbudt i. Pakkerne dækker seks geografiske områder af kommunen.

 

Pakke 1, Holstebro Turistbusser Aps – Haderup, Aulum og Hodsager

Der er lavet småjusteringer på enkelte ruter på grund af nye kørselsberettigede elever. I år og tidligere år har der været stor interesse for særligt køreplanen omkring Aulum og Hodsager skoler. Der har både været ønsker til afhentning tættere på hjemmet og ønsker om en kortere rute. Der er konstateret enkelte optimeringsmuligheder på ruten som gennemføres. Dette vil forhåbentlig gøre ruten mere tilgængelig. Der vil fortsat være ventetid på særligt Aulum afdelingen af Aulum-Hodsager skole om eftermiddagen. Dette skyldes primært, at der kun er tre kvarter mellem ringetiderne på henholdsvis skoleafdelingen i Aulum og i Hodsager. Skolen har ikke mulighed for at ændre på ringetiderne. På grund af rutens fysiske udformning og elevernes indbyrdes placering er det ikke muligt at nå en runde på ruten på tre kvarter. 

 

Pakke 2, Brande Buslinjer Aps – Sørvad og Vind

Der er udelukkende foretaget småjusteringer på ruterne.

 

Pakke 3, Brøchners Biler – Ilskov og Sunds

Ruterne er fastholdt som de så ud sidste år.

 

Pakke 4, Mørups Turistkørsel – Snejbjerg, Timring, Vildbjerg, Sinding og Lundgårdskolen

Der er udelukkende foretaget småjusteringer på ruterne. Dog har det vist sig nødvendigt at lave en ændring på rute 158, som betjener Snejbjerg Skole og Engbjergskolen. Ændringen vil medføre en forlængelse, så rutens omløbstid bliver 60 min. Det er dog ikke muligt at lave en alternativ ruteføring pga. områdets beskaffenhed og vendeforhold.

 

Pakke 5, Mørups Turistkørsel – Lind, Arnborg, Kølkær, Hammerum og Fasterholt

Der er lavet en enkelt justering på ruterne. Rute 151 mellem Fasterholt, Arnborg og Lind har fået en lidt anden ruteføring. Dette er sket som en almindelig tilretning af hensyn til at kunne hente eleverne på en mere hensigtsmæssig måde.

 

Pakke 6, Brande Buslinjer Aps– Kibæk, Sdr. Felding og Skarrild

Ruterne er fastholdt, som de så ud sidste skoleår.

 

Alle informationer om køreplaner og ruteforløb kan ses på Herning Kommunes hjemmeside http://skole.herning.dk/kort/kort-over-skolebusruter.

Økonomi

Den gennemførte revision er udgiftsneutral.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til orientering.

Beslutning

Sagen taget til orientering.

Udvalget ønsker en tættere koordinering med skoleområdet ved planlægning af skolebusruterne for at reducere omløbstiden mest muligt.

 

Sagsnr.: 07.18.06-P00-1-18 Sagsbehandler: Karen Marie Frost Troelsen  

Husstandsindsamling af papir og pap

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

  x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Gitte Østergård, Bjarne Kallesø

Sagsresume

Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 30. april 2018, pkt. 82 at udvide den nuværende indsamling af papir til også at omfatte småt pap. En stor del af papaffaldet bliver i dag afleveret sammen med restaffaldet og brændt. Der er derfor en miljømæssig fordel i at indsamle pap ved husstandene.

 

Afsætningspriserne på papir og blandet papir/pap svinger meget. Der forventes en mindre stigning i omkostninger ved at udvide den nuværende indsamling af papir til også at omfatte småt pap. Dette vil dog kunne dækkes af renovationsgebyret. Samtidig er det en serviceforbedring for borgerne at kunne aflevere småt pap ved husstandene og derved spare ture til genbrugspladsen, og den samlede indsamlingsmængde øges til gavn for miljøet og medfører en højere genanvendelsesprocent.

 

Forvaltningen anbefaler, at beslutningen om at udvide den nuværende indsamling af papir til også at omfatte småt pap fastholdes.

Sagsfremstilling

Herning Kommune har gennem en længere årrække indsamlet papir ved husstandene. Papirmængderne har de seneste år været faldende, og der er derfor ekstra kapacitet i papirbeholderne. Udgiften til papirindsamlingen er beregnet til ca. 3,2 mio. kr. pr. år, som skal fratrækkes en indtægt på ca. 1,6 mio. kr. pr. år (nuværende markedspris) for det indsamlede papir. Nettoudgiften vil derfor i alt være ca. 1,6 mio. kr. pr. år.

 

Indsamlingen af småt pap sammen med papir forventes igangsat pr. 1. januar 2019, hvor den nuværende aftale om afsætning af papir ophører. Der er lavet aftale med renovatøren, hvor ændringen ikke medfører en merudgift på tømningerne.

 

Der kommer jævnligt henvendelser fra borgere, som netop peger på den faldende mængde papiraffald, og som er meget interesseret i at kunne bruge den overskydende kapacitet i papirbeholdere til pap. Antallet af tømninger vil ikke blive øget. I de tilfælde, hvor borgerne har mere pap end der er plads til i beholderen eller har større papkasser, vil de fortsat skulle benytte genbrugspladserne. Inden en eventuel ændring skal der iværksættes informationsindsats.

 

Afsætningsprisen for blandet papir og pap er lavere end for rent papir, men den samlede mængde øges. Afsætningspriserne varierer meget, hvor den gennemsnitlige prisforskel i perioden januar 2017 – juli 2018 har været på 179 kr./ton. Ved denne prisforskel vil udgiften stige med ca. 300.000 kr./år.

 

I beregningen er der taget højde for, at den samlede mængde øges, når pap indsamles ved husstanden, udgifterne til tømning af papcontainere spares, og der vil være en besparelse på forbrændingen.

 

AFLD har den 5. juli 2018 udarbejdet et oplæg til fælles ordninger blandt ejerkommunerne, her anbefales en blandet fraktion af papir/pap. Hvis der besluttes en fælles løsning for AFLD-kommunerne, vil denne derfor sandsynligvis indeholde en blandet papir/pap-fraktion.

Økonomi

Der forventes en merudgift på ca. 300.000 kr. ved indsamling af en blandet papir/pap fraktion.

Denne udgift dækkes via indtægterne fra de nuværende renovationsgebyrer. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at papirindsamlingen pr. 1. januar 2019 udvides til at omfatte småt pap.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 01.02.03-P17-2-16 Sagsbehandler: Gert Thorhauge Andersen  

Orientering om anbefalinger fra naturrådet for Herning, Ikast-Brande, Ringkøbing-Skjern og Viborg Kommuner

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Trine Eide, Dan Overgaard

Sagsresume

Det lokale naturråd for Herning, Ikast-Brande, Ringkøbing-Skjern og Viborg Kommuner har afsluttet deres arbejde, og udarbejdet anbefalinger til kommunernes arbejde med udpegning af Grønt Danmarkskort til kommuneplanen. Anbefalingerne er med følgebrev og supplerende bemærkninger sendt til byrådene den 29. juni 2018 – se bilag 1. Herudover er der udarbejdet anbefalinger til hhv. Erhvervsministeren og til Miljø- og Fødevareministeren - se bilag 2.

 

Forvaltningen anbefaler, at sagen tages til orientering, og indgår i den kommende kommuneplanproces.

Sagsfremstilling

I juni 2017 vedtog Folketinget en ændring af planloven. Ændringen indebærer, at kommunerne skal foretage en samlet planlægning for naturbeskyttelsesinteresser og Grønt Danmarkskort, med det formål at sikre en forstærket indsats for større og sammenhængende naturområder.

 

Ifølge planlovens § 11 a stk. 1, nr. 14 skal kommuneplaner indeholde retningslinjer og kort, der beskriver ”varetagelse af naturbeskyttelsesinteresserne, som udgøres af naturområder med særlige naturbeskyttelsesinteresser, herunder eksisterende Natura 2000-områder på land og andre beskyttede naturområder, samt økologiske forbindelser, potentielle naturområder og potentielle økologiske forbindelser, og for prioritering af kommunalbestyrelsens naturindsats indenfor Grønt Danmarkskort. ”

Det grønne Danmarkskort skal i kommuneplanen erstatte den overordnede grønne struktur, der er udarbejdet på baggrund af den naturpolitik, byrådet vedtog i 2008.

 

Det lokale naturråd er oprettet ved årsskiftet 2017/2018 som beskrevet i bekendtgørelsen om etablering af lokale naturråd. Rådet er nedsat for at hjælpe kommunerne med at udpege de områder, der skal indgå i Grønt Danmarkskort. Udvalget er tidligere orienteret herom.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø og direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at sagen tages til orientering, og at anbefalingerne indgår i det videre arbejde med udvikling af Grønt Danmarkskort.

Beslutning

Sagen taget til orientering, og anbefalingerne indgår i det videre arbejde med udvikling af Grønt Danmarkskort.

Bilag

 

Sagsnr.: 82.07.00-G01-1-18 Sagsbehandler: Anne Marie Muff  

Frigivelse af anlægsbevilling til renovering af kommunale bygninger

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløb på 0,550 mio. kr. i 2018 til renovering af pavillon ved daginstitution i Sunds og reparation af elevator i udlejningsejendom på H.C. Ørstedsvej i Herning.

 

Forvaltningen anbefaler, at rådighedsbeløbet frigives.

Sagsfremstilling

På investeringsoversigten for 2018 er der afsat et rådighedsbeløb på 0,550 mio. kr. på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme til diverse anlægsarbejder/renovering af bygninger i Herning Kommune.

 

Forvaltningen ønsker at anvende beløbet til følgende renoveringer:

 

Pavillon ved daginstitutionsbygningen Qualsholm i Sunds (en del af daginstitutionen Børneliv)

Den malede træbeklædning på pavillonen er nedbrudt i et omfang der medfører, at det ikke længere er rentabelt at vedligeholde den. Beklædningen ønskes derfor udskiftet til en vedligeholdelsesfri pladebeklædning, hvor der samtidig foretages efterisolering af bygningen. Pavillonen er placeret som en permanent del af daginstitutionen. Renoveringen beløber sig til ca. 0,250 mio. kr.

 

Elevator i udlejningsejendom H.C. Ørstedsvej 24, Herning

Automatdørene i elevatoren i ejendommen er nedslidte og har så mange funktionssvigt, at en reparation er nødvendig. Ejendommen beboes af borgere, der på grund af forskellige funktionsnedsættelser er afhængige af elevatoren. Det er af leverandøren vurderet, at en udskiftning af automatdøre samt forskellig automatik i elevatoren vil kunne forlænge levetiden med ca. fem år. Reparation beløber sig til ca. 0,300 mio. kr., hvilket er ca. halvdelen af prisen for en ny elevator.

Begge renoveringer vil blive igangsat i løbet af efteråret 2018 og forventes færdiggjort inden udgangen af året.

Økonomi

Udgiften til de to renoveringer forventes at kunne dækkes af rådighedsbeløbet på 0,550 mio. kr. på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme, stednr. 011099 "Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder" i 2018.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb i 2018 på 0,550 mio. kr. på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme, nyt stednr. "Renovering pavillon v/Qualsholm og reparation af elevator H.C. Ørstedsvej"

 

at anlægsbevillingen finansieres af det i 2018 afsatte rådighedsbeløb på 0,550 mio. kr. på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme, stednr. 011099 "Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder".

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 09.13.01-P19-35-18 Sagsbehandler: Lene Skovmose  

Rottebekæmpelse 2019 og frem

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj, Jacob Philipsen, Lene Kimø, Pia Colstrup

Sagsresume

Der er vedtaget en ny Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter (Bek. nr. 1723 af 17/12/ 2017) med ikrafttræden den 1. januar 2018, der bl.a. medfører, at kommunen skal udarbejde en rottehandleplan for de kommende 3 år 2019 - 2021. Der er i den nye bekendtgørelse meget vidtgående ændringer. Bekendtgørelsen får stor indflydelse på kommunernes fremadrettede rottebekæmpelse og på de resurser, der skal afsættes for at opfylde den.

 

Grundet tidspunktet havde forvaltningen ikke mulighed for at indarbejde de omfattende lovændringer ved Byrådets seneste behandling af rottebekæmpelsen den 31. oktober 2017, pkt. 252. Her blev taksterne for rottebekæmpelsen justeret i forhold til en ny kemikalielovgivning som udkom den 26. januar 2017.

 

Bekendtgørelsen har medført uforudsete ændringer i opgaven allerede fra 2018. Derfor har der i en periode ikke været overensstemmelse med budgettet for 2017 og 2018.


Med udgangspunkt i den nye bekendtgørelse har forvaltningen udarbejdet forslag til en Rottehandleplan for Herning Kommune for perioden 2019 - 2021 og et forslag til takstændring for de afledte merudgifter til rottebekæmpelsen.

 

Forvaltningen anbefaler, at forslag til Rottehandleplanen 2019 - 2021 godkendes, samt at den fremover revideres hvert år i forbindelse med budget for følgende år. 

Forvaltningen anbefaler ligeledes, at den afledte merudgift til rottebekæmpelse afvikles over de kommende 4 år, 2019 - 2022, med en ny årlig takst på 78 kr. pr. 1 mio. kr. offentlig ejendomsvurdering.

Sagsfremstilling

Rottebekæmpelse har øget fokus på grund af de store samfundsmæssige skader og udgifter, som rotter er årsag til. Det er vurderet, at den tidligere lovgivning ikke har været tilstrækkelig til at indfri bekæmpelsen i landets kommuner.

Siden hjemtagelse af opgaven i 2016 har Herning Kommune uanset fået et fald i antallet af rotteanmeldelser i 2017 på 27 %, hvor mange andre kommuner i samme periode har haft en stigning.

 

Lovgrundlaget

Der er i den nye bekendtgørelse meget vidtgående ændringer. Bekendtgørelsen får stor indflydelse på kommunernes fremadrettede rottebekæmpelse og på de resurser, der skal afsættes for at opfylde den.

Overordnet sætter bekendtgørelsen øget fokus på forebyggelse og bekæmpelse af rotter, via en mere målrettet indsats i de perioder, hvor rottetrykket er højest, og på nogle særlige ejendomme. Der lægges større vægt på information til borgerne om forebyggelse, og der stilles større krav til borgeren mht. at sikre egen ejendom.

 

Kommunerne har været pålagt at bruge året 2018 til indkøring og implementering af arbejdet, idet lovændringen først får endelig virkning ultimo 2018. Underforstået skal selve opgaven være indkørt og klar fra 2019.

 

Handleplanen

Handleplanen er udtryk for kommunens overordnede strategi for bekæmpelse af rotter og skal gælde for en 3 årig periode 2019 - 2021, og skal derfor revideres hvert tredje år. 

Handleplanen erstatter tidligere rottehandleplan for perioden 2013 - 2015. Denne handleplan har været videreført i den mellemliggende periode og erstattes først nu grundet flere ændringer i love og bekendtgørelser, som trådte i kraft oven i hinanden.

Forvaltningen anbefaler, at den nye handleplan revideres hvert år i forbindelse med budget for følgende år. 

 

Handleplanen indeholder følgende nye væsentlige indsatsområder:

 

- Tilsynspligtige ejendomme med dyrehold og primær produktion af fødevarer,

   ca. 4.000 ejendomme.

- Weekend vagt og bekæmpelse

- Opsætning af rottespærre på private institutioner og tilsyn

- Servicering af rottespærre på kommunale og private institutioner 1 gang årligt

- Øget administration

- Kontrol af private bekæmpere

Økonomi

 

Lovgivningen har medført en række uforudsete udgifter i indkøringsperioden 2018 - udgifter der ikke har været budgetteret med. For 2018 blev taksten fastsat til 49 kr. årligt for en ejendom med offentlig ejendomsvurdering på 1 mio. kr.

Muligheden for at sikre økonomisk dækning over ejendomsskatten for kommende år 2019 har frist 11. november 2018.

 

Regnskab 2017

Regnskab 2017 generede et samlet underskud på 899.000 kr. Byrådet godkendte den 31. oktober 2017 et forventet underskud på 535.000 kr., som dog blev forøget med 364.000 kr. pga. en række uventede rotteopgaver sidst på året.

 

Forventet økonomi i 2018

I 2018 forventes et underskud på ca. 533.000 kr. For at undgå yderligere underskud i resten af 2018 udføres opgaverne efter en konkret prioritering af hvilke anmeldelser, der skal udføres indenfor den lovpligtige besøgsfrekvens. Derudover er serviceringen af rottespærrere for 2. halvår blevet reduceret til de rottespærrere, der kræver ekstra opmærksomhed. Serviceringen af rottespærrere for 1. halvår er opfyldt.

 

Administration

Udgiften til administration er steget grundet mange ekstra timer med kurser/erfa-møder i forbindelse med nye lovgivninger, udarbejdelse af rottehandleplan samt flere varsler og påbud, der kræver mere administration.

 

Selvhjælpshandling

I forbindelse med et meget voldsomt rotteangreb på en privat ejendom har det iht. Miljøbeskyttelseslovens § 17, stk. 5, været nødvendigt at afholde ekstra kommunale udgifter til udbedring af ejendommen samt genhusning af beboere. Beløbet udgør 108.000 kr. Kommunen kan efterfølgende lade omkostningerne tinglyse som pant i ejendommen med førsteprioritet jf. § 69, stk. 1 nr. 4, i samme lovgivning.

Dette beløb forventes udlignet primo 2019.

 

Forventet økonomi 2019 - 2022

Forvaltningen anbefaler, at den afledte merudgift, som følge af lovændringen og de uafviklede omkostninger, afvikles over en 4 årig periode. 

Det anbefales ligeledes, at taksten for opkrævning af ejendomsskat fastsættes til samme niveau over hele perioden.

Det forventes, at den afledte merudgift herefter vil være udlignet, forudsat der ikke i perioden kommer nye væsentlige lovændringer, samt at rottebelastningen ikke stiger

Gebyr for 2019 - 2022 vil herefter udgøre 78 kr. årligt pr. 1 mio. kr. ejendomsværdi.

 

Vurdering

Til sammenligning har forvaltningen undersøgt niveauet i andre kommuner, der tilsvarende er igang med implementering af den nye bekendtgørelse.

Det kan f.eks. fremhæves, at Ålborg Kommune allerede har fastsat deres gebyr til 70 kr. fra deres nuværende takst på 17 kr.

Tilsvarende i Viborg Kommune, som på flere punkter er sammenlignelig med Herning Kommune, der har deres rottebekæmpelse i udbud. Her forventes et resultat, der ligger tæt på Herning Kommunes niveau.

Der er flere tilbagemeldinger fra andre kommuner, der forventer en fordobling af taksten.

 

SKAT overtager fra 2021 administrationen af den kommunale ejendomsskat. Der foreligger i øjeblikket ingen oplysninger for, hvordan de kommunale ydelser (renovation, skorstensfejning og rottebekæmpelse) skal opkræves fra 2021.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at rottehandleplanen 2019 - 2021 godkendes

 

at rottehandleplanen revideres hvert år i forbindelse med budget for følgende år, og hvor implementering af fokusområder samtidig er indarbejdet

 

at den afledte driftsøkonomi som følge af lovændringen, og at afviklingsperioden for merudgifter, sker over 4 år, 2019 - 2022, med en ny takst på 78 kr. årligt pr. 1 mio. kr. ejendomsværdi godkendes

 

at indtægts- og udgiftsbudgettet på Serviceområde 05, Miljøforanstaltninger, funktion 005593 Skadedyrsbekæmpelse forhøjes med 2,070 mio. kr. for 2019, 2,160 mio. kr. for 2020, 2,210 mio. kr. for 2021 og 2,249 mio. kr. for 2022.

Beslutning

Rottehandleplanen for 2019-22 blev godkendt.

 

Rottehandleplanen vil blive revideret hvert år i forbindelse med budget for det følgende år, og hvor implementering af fokusområder samtidig er indarbejdet.

 

Den afledte driftsøkonomi som følge af lovændringen blev godkendt, og afviklingsperioden for merudgifter sker over 6 år med en ny takst på 75 kr. årligt pr. 1 mio. kr. ejendomsværdi.

 

Indtægts- og udgiftsbudgettet på Serviceområde 05, Miljøforanstaltninger, funktion 005593 Skadedyrsbekæmpelse forhøjes med 1,845 mio. kr. for 2019, 1,932 mio. kr. for 2020, 1,981 mio. kr. for 2021 og 2,018 mio. kr. for 2022 og frem. 

Bilag

 

Sagsnr.: 02.34.02-P19-527-18 Sagsbehandler: Hanne Jacobsen  

Korsørvej 29A, Herning - ansøgning om dispensation til bebyggelsesprocent

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

  x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

På ejendommen Korsørvej 29A, Herning søges om at opføre en ny boligblok i 2 etager med 8 boliger.

 

Forvaltningen anbefaler, at der meddeles tilladelse til det ansøgte projekt, idet det ud fra en helhedsvurdering vurderes, at omfanget og placeringen af den nye bygning er hensigtsmæssig i forhold til benyttelsen, eksisterende bebyggelse og grundens størrelse.

Sagsfremstilling

Der ønskes opført 8 boliger på i alt 710 m² fordelt på 2 plan med et grundareal på 355 m² + trappe/altangang mod nord og altaner/have mod syd.

 

På grunden er i forvejen opført en ældre boligblok indeholdende i alt 12 boliger fordelt på 3 etager. Disse boliger får i forbindelse med det nye projekt monteret altaner.

 

Den nye boligblok ønskes placeret 4,8 m fra nordlig skel og med gavlen placeret 5,2 m fra skel mod øst.

 

Ejendommen er beliggende i et område med flere parcelhuse mod vest og nord, og en kolonihaveforening mod øst.

 

 

Projektet er ikke reguleret i en lokalplan, men er omfattet af kommuneplanramme nr. 12.B9, som udlægger området til boliger med tæt/lav karakter.

 

Bebyggelsesprocenten er beregnet til 48, hvilket er lidt over Bygningsreglements (BR15) bestemmelse om 45 procent for grunde med etageboliger i områder, der ikke er udlagt dertil.

 

Da projektet overskrider byggeretten, er der foretaget en helhedsvurdering med efterfølgende partshøring ved berørte naboer.

 

Forvaltningen har modtaget indsigelse fra 5 partshørte, derudover har 2 ikke partshørte også sendt bemærkninger.

 

Indsigelserne går fortrinsvis på indbliksgener og skyggegener på ejendommene mod nord og mod vest, samt øget trafik på Korsørvej og parkeringsforhold på ejendommen som følge af otte nye boliger. Der er også indsigelser mod yderlige fortætning i området. (Se bilag)

 

Forvaltningen har vurderet, at opførelse af de 8 nye boliger ikke er lokalplanpligtig, da kommuneplanens ramme giver mulighed for en fortætning af området. Desuden er der ud fra en helhedsvurdering forhold i projektets placering og sammenhæng med eksisterende boliger i området, som ikke giver anledning til at kræve lokalplan.

 

Forvaltningen vurderer, at bygningens omfang og placering ikke giver væsentlig mere indbliksgene for omkringboende, end der normalt skal tåles i et boligområde præget af åben/lav bebyggelse, hvor der må bygges i 2 etager.

 

Forvaltningen vurderer, at de 8 nye boliger kan opføres i 2 etager. Det indgår i vurderingen, at etageantallet svarer til byggelovens bestemmelser, at bygningens højde er næsten 2 m under byggelovens 8,5 m. Herudover er afstand til skel respekteret, og indbliksmuligheder svarer til det indblik, der normalt skal accepteres i et boligområde med åben/lav bebyggelse.

Det vurderes samtidig, at ejendommens samlede opholdsarealer og parkering er passende og svarer til tilsvarende bebyggelse. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der ud fra en helhedsvurdering gives tilladelse til at opføre 8 nye boliger i 2 etager som ansøgt

 

at der dispenseres til BR15 til en bebyggelsesprocent på 48, svarende til en overskridelse på 3 %.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 88.16.12-Ø54-1-18 Sagsbehandler: Rasmus Raun  

Orientering om udbud

 

Sagsnr.: 05.23.04-G01-1-18 Sagsbehandler: Tommy Jonassen  

Videoovervågning

 

Sagsnr.: 05.05.00-G01-1-18 Sagsbehandler: Anne Marie Fredslund Schmidt  

Navngivning af plads

 

Sagsnr.: 00.22.04-P35-1-17 Sagsbehandler: Lotte Vinter  

Meddelelser