Dagsordener og referater

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 24. juni 2013
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 05.13.00-S00-1-13 Sagsbehandler: Thomas Bøgh  

Anlægsbevilling - Trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger 2013

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen, Niels Madsen

Sagsresume

Frigivelse af anlægsbevilling på 426.000 kr. til gennemførelse af trafiksikkerhedsfremmende tiltag i 2013, herunder trafiksikkerhedskampagner, undervisning og holdningsbearbejdelse samt fysiske foranstaltninger til trafiksikring.

 

Forvaltningen anbefaler, at

Sagsfremstilling

Med udgangspunkt i det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb på 426.000 kr., har forvaltningen i samarbejde med Færdselssikkerhedsudvalget i Herning Kommune foretaget en samlet prioritering af midlerne til trafiksikkerhedskampagner, undervisning og holdningsbearbejdelse samt etablering af fysiske foranstaltninger til trafiksikring.

 

Trafiksikkerhedskampagner

 

Skolestartkampagne

Afholdes i ugerne 33-35 med vejkantplakater "Pas på de små i trafikken" samt udsendelse af færdselsrelateret materiale til lærere og børn på samtlige skoler i Herning Kommune.

 

Hastighedskampagne

Afholdes i et samarbejde med Rådet for sikker Trafik og politiet hen over året. Der udarbejdes vejkantplakater i samarbejde med kommunens børnehaver og SFOer. Plakaterne, der viser to vinkende piger, placeres på strækninger, hvor der er beboelse tæt på veje med høj hastighed.

 

Spiritus- og narkokampagne

I samarbejde med Rådet for Sikker Trafik og politiet, vil der hen over året blive afholdt kampagner og kontroller, ligesom politiet op til højtiderne vil foretage øgede spiritus- og narkokontroller, støttet af kommunens kampagne "Kom sikkert hjem".

 

Uopmærksomhedskampagne

Afholdes i uge 43 i samarbejde med Rådet for Sikker Trafik. Hen over året, vil politiet foretage kontroller med særlig fokus på mobiltelefoner.

 

 

 

Undervisning og holdningsbearbejdelse  

En en to dag

I samarbejde med Falck, Herning Brand og Redning, Røde Kors, MCH og lokalpolitiet i Herning inviteres samtlige daginstitutionsbørn, som skal starte i skole efter sommerferien, til en underholdende "undervisningsdag" i brugen af 112 alarmopkald.

 

Bekæmpelse af højresvingsulykker

I et samarbejde mellem skoler og vognmænd i Herning undervises 5. årgang i, hvor dårligt udsyn bus- og lastbilchauffører har, når de skal svinge til højre, og hvordan de, som cyklister, selv skal placere sig.

 

Kursus for ældre bilister

Kurset udbydes af ældresagen til ældre over 60 år, bosiddende i Herning Kommune og der ikke har gennemført et lignende kursus inden for 5 år. Kurset skal genopfriske færdselsreglerne samt give indblik i den komplekse infrastruktur i Herning området, herunder rundkørsler og motorveje.

 

Etablering af fysiske foranstaltninger til trafiksikring.

 

Trafiksikringsprojekter

Der vil i samarbejde med politiet og Vejdirektoratet blive etableret forskellige fysiske foranstaltninger til forbedring af trafiksikkerheden, herunder hastighedsdæmpende tiltag til fredeliggørelse af boligområder. Der er ikke udpeget konkrete projekter på nuværende tidspunkt. Beløbet vil blandt andet blive anvendt til at understøtte lokale initiativer som finansieres af borgerne.

Økonomi

Der er på investeringsoversigten for 2013 afsat 426.000 kr., der forventes anvendt med 190.000 kr. til kampagner og 81.000 kr. til undervisning og holdningsbearbejdelse samt 155.000 kr. til fysiske foranstaltninger til trafiksikring.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at midlerne til trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger i 2013 anvendes som beskrevet,

 

at der meddeles anlægsbevilling i 2013 på 426.000 kr. til Serviceområde 09 Trafik, sted nr. 223080, Trafiksikkerhedsplan,

 

at udgiften finansieres af det til samme formål afsatte rådighedsbeløb i 2013 på 426.000 kr., samme sted nr.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 05.13.00-G00-5-10 Sagsbehandler: Kim Bredgaard Grarup  

Anlægsregnskab: Infrastruktur ved DGI-huset

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen og Niels Madsen

Sagsresume

Forvaltningen fremsender anlægsregnskab for etablering af infrastruktur ved DGI-huset.

 

Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

På byrådsmøde den 27.01.2009 (pkt. 12) blev der bevilget 3,44 mio. kr. til infrastruktur ved DGI-huset. På møde den 25.01.2011 blev denne bevilling forhøjet med 0,61 mio. kr. til i alt 4,050 mio. kr.,  da det viste sig nødvendigt at etablere et signalreguleret kryds på Kousgaards Plads for dermed at sikre en god fremkommelighed for bybusserne.

 

Projektet er nu gennemført i sin helhed og gennemført som forudsat.

Økonomi

 

Sted nr.
Anlæg
Bevilling kr.
Forbrug kr.
Forskel kr.
222022
Infrastruktur ved DGI-Parken
 4.050.000
3.972.772
   77.228

 

Idet bruttoudgifterne er over 2 mio. kr., skal anlægsregnskabet med tilhørende bemærkninger fremsendes til særskilt godkendelse i Byrådet.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 05.00.00-P15-1-13 Sagsbehandler: Line Engell Nørby  

Orientering: Proces for udarbejdelse af cykelstiplan

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen

Sagsresume

Forvaltningen vil på mødet orientere om processen for udarbejdelse af en cykelstihandlingsplan.

 

Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Som et delelement i en samlet infrastrukturplan igangsættes arbejdet med udarbejdelsen af en cykelstihandlingsplan.

 

Cykelstihandlingsplanen kommer i hovedtræk til at omhandle følgende:

 

 • Eksisterende stifaciliteter

 • Klassificering af stierne

 • Udpegning af 'missing links'

 • Udpegning af fremtidige stier

 • Driftsserviceniveau for de enkelte stiklasser

 • Prioritering af fremtidige stianlæg

 • Investeringsoversigt

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 04.01.15-K08-1-13 Sagsbehandler: Carsten Thomsen  

Orientering: Procedure ved ulovlig anvendelse af kommunale arealer

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 X
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Karin Skov-Aggerholm, Erik Skibsted

Sagsresume

Der orienteres om skærpet procedure for håndtering af ulovlig anvendelse af kommunale arealer, herunder anvendelse af politianmeldelse ved manglende overenskomst.

 

Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Forvaltningen oplever, at grundejere inddrager offentlige arealer bla. til deres have. Praksis har hidtil været, at grundejerne er blevet kontaktet via telefon, brev eller ved personlig kontakt i forbindelse med tilsyn, og her har de modtaget en venlig henstilling om, at arealerne retableres. Den praksis forsætter.

Desværre opleves det gentagne gange, at de respektive grundejere herefter stadig nægter at respektere grundskellet og fortsætter den ulovlige aktivitet.

 

Forvaltningen har derfor skærpet praksis, og udarbejdet et standard brev, der herefter vil blive brugt, såfremt der ikke kan opnås enighed med pågældende grundejer. Brevet angiver slutteligt, at der vil blive indgivet politianmeldelse, såfremt henstilling om retablering ikke følges.

 

Brevet sendes, når det ulovlige forhold opdages/anmeldes.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 07.00.00-G00-1-04 Sagsbehandler: Gitte Østergaard  

Orientering: Opstart af ny renovatør pr. 1. juni 2013

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 X
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Bjarne Kallesø, Birger Strandby Ernst

Sagsresume

Pr. 1. juni er det Meldgaard der tømmer henholdsvis beholderen til restaffald og papirbeholderen. 

I den forbindelse er borgerne informeret om nye tømningstider på affaldsbeholderne, og ikrafttrædelse af den nye skel-ordning.

 

Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Mange borgere får herefter ændret tømningsdag på beholderen til restaffald, og alle vil opleve en ændring af tømningsdagen på papirbeholderen, som ændrer sig fra hver 6. uge til hver 8. uge.
 
Samtidig startede den nye skel-ordning, som ca. 8.700 husstande (ca. 30 %) har tilmeldt sig.  


Gennemførte informations- og kommunikationstiltag:
 
Uge 21 - Grøn linje blev forberedt til at kunne modtage spørgsmål vedrørende tømningsdagen. Der blev forberedt en telefonbesked, hvor borgerne bliver opfordret til at gå på kommunens hjemmeside, og der er ansat en vikar til kun at modtage kald vedr. tømningsdagen.
 
Uge 21 - Hjemmesiden blev gjort klar.
 
24. og 25. /5 - Husstandsomdeling af et postkort i adresseomslag med oplysning om tømning af beholderen til restaffald. Dvs. 10 forskellige tømningsdage/postkort.

 

Uge 22 - Information på genbrugspladserne (bannere).

 

Uge 23 - Meldgaards 8 biler kører med bannere fra mandag den 3. juni og sommeren over - med teksten 'HUSK ......................'.

 

Uge 23 og 24 - Alle der er tilmeldt skel-ordningen fik sat en hænger på affaldsbeholderen, første gang, der blev tømt (HUSK du er tilmeldt skel-ordningen). Alle får tømt første gang. Herefter sættes en almindelig beskedhænger på affaldsbeholderen, hvis forholdene ikke er, som de skal være.  

 

I informationsmaterialet har vi anbefalet borgerne at tilmelde sig kommunens mail og sms service, hvilket har resulteret i, at der pt er tilmeldt 8.870 mailadresser og 8.200 mobilnumre, som løbende vil modtage informationer omkring tømningsdage og evt. forskydninger.

 

Borgerne er flittige brugere af kommunens hjemmeside, hvor informationen vedr. nye tømningstider og skel-ordningen de sidste 2 uger har ligget mellem de 10 mest sete sider.

 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 07.00.00-S00-1-13 Sagsbehandler: Gitte Østergaard  

Anlægsregnskab vedr. harmonisering og miljøforbedringer på genbrugspladserne

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Birger Strandby Ernst, Niels Frede Kargaard Madsen

Sagsresume

Anlægsregnskab for harmonisering og miljøforbedringer på genbrugspladserne.

 

Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

Byrådet har den 30/6-08, 30/4-09, 6/12-11 og 28/8-12 bevilget sammenlagt 15.841.000 kr. til harmonisering og miljøforbedringer på genbrugspladserne.

 

De budgetterede renoveringer og miljøforbedringer er blevet gennemført som planlagt.
 

[image]


Bemærkninger:

 

Regnskabet udviser et forbrug på 15.841.963,41 kr., som fordeler sig som følgende:
 
Vildbjerg, udvidelse af asfaltbelægning 477.000 kr. 
Torstedvej, retablering af gl. grusgrav 604.000 kr. 
Skjerk, retablering af gl. grusgrav 41.000 kr. 
Ørnhøj, etablering af ny genbrugsplads 1.532.000 kr. 
Sørvad, etablering af ny genbrugsplads 1.832.000 kr. 

Kibæk, renovering af genbrugsplads 2.149.000 kr. 

Sdr. Felding, renovering af genbrugsplads 2.489.000 kr. 

Nederkærgård, renovering af genbrugsplads 4.958.000 kr. 

Nederkærgård, renovering af bygninger 220.000 kr. 

Indkøb af komprimatorcontainere 1.211.000 kr. 

Gl. fyldpladser, kontrolboringer 328.000 kr.

Økonomi

Idet bruttoudgifterne er over 2 mio. kr., skal anlægsregnskabet med tilhørende bemærkninger fremsendes til særskilt godkendelse i Byrådet

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 07.04.10-P20-1-12 Sagsbehandler: Gitte Østergaard  

Anlægsbevilling - fjernelse af omlastestation på Feldborgvej 8 i Aulum

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 X
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Birger Strandby Ernst, Niels Frede Kargaard Madsen

Sagsresume

Der søges om anlægsbevilling på 350.000 kr., til fjernelse af omlastestation på Feldborgvej 8 i Aulum.

 

Anlægsbevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløbet på serviceområde 07 renovation.

 

Forvaltningen anbefaler, at udgiften på 350.000 kr. til fjernelse af omlastestationen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb.

Sagsfremstilling

Byrådet har den 28. august 2012 behandlet sagen omkring flytning af genbrugspladsen i Aulum.

 

I forbindelse med forhandlinger med Meldgaard Miljø A/S om leje/køb af arealet Feldborgvej 8, Aulum, er det aftalt, at de materialer, der måtte fremkomme i forbindelse med at firmaet foretager den nødvendige regulering af arealet, og som ikke er egnet til gendeponering på arealet, overtages af Herning Kommune til videre foranstaltning.


Det er endvidere aftalt, at Herning Kommune fjerner den tidligere omlastestation med tilhørende installationer og afholder de hermed forbundne udgifter.

Økonomi

Anlægsbevillingen på 350.000 kr. finansieres af det afsatte rådighedsbeløb, serviceområde 07 renovation, rådighedsbeløb vedrørende diverse anlægsarbejder, sted nr. 160099

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at udgiften på 350.000 kr., til fjernelse af omlastestation m.m. på Feldborgvej 8 i Aulum, finansieres af det afsatte rådighedsbeløb, serviceområde 07 renovation, rådighedsbeløb vedr diverse anlægsarbejder, sted nr. 160099.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 15.00.00-G01-215-11 Sagsbehandler: Annika Sundberg Lauridsen  

Resultat af brugertilfredshedsundersøgelse af vandløbsvedligeholdelsen

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 X
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Søren Brandt, Erik Skibsted

Sagsresume

Forvaltningen har gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse af vandløbsvedligeholdelsen i Herning Kommune.


Overordnet viser resultatet, at godt halvdelen af de 145 bredejere, der har svaret, ikke er tilfredse med selve vedligeholdelsen. Tilfredsheden med kontakten til forvaltningen omkring tilsyn med vedligeholdelsen er generelt bedre.
 
Forvaltningen anbefaler, at den foreløbige præsentation af tilfredshedsundersøgelsen tages til efterretning og at udvalget behandler en redegørelse for resultatet og forslag til initiativer, der skal give større tilfredshed med vandløbsvedligeholdelsen efter sommerferien.

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget besluttede på mødet den 24. september 2012, at forvaltningen skulle gennemføre en brugertilfredshedsundersøgelse af vandløbsvedligeholdelsen i Herning Kommune.

 

Brugertilfredshedsundersøgelsen er gennemført for at få et nuanceret billede af tilfredsheden med vandløbsvedligeholdelsen. Undersøgelsen bruges desuden til at vurdere kendskabet til hjemmesidens informationer og til at forbedre fremtidige handlinger, som kan styrke brugertilfredsheden, samarbejdet og opfyldelsen af kvalitetsmålene for vandløbsvedligeholdelsen. 

 

Vandløbsvedligeholdelsen, der omfatter grødeskæring, træbeskæring samt oprensning af sand i anlagte sandfang m.m. i de offentlige vandløb, løses for kommunen af 5 private entreprenører efter udbud for 4 år af gangen.


Undersøgelsen er tilrettelagt sådan, at en række tilfældigt udvalgte bredejere langs kommunens offentlige vandløb er blevet spurgt om at deltage i brugertilfredshedsundersøgelsen ved at udfylde et elektronisk spørgeskema.  

 

Bredejerne er udvalgt indenfor de tre store vandløbssystemer, Karup Å systemet, Storå systemet og Skjern å systemet. Ved tilfældig udvælgelse er der udvalgt en repræsentativ stikprøve på 12 % af det samlede antal bredejere langs offentlige vandløb i Herning Kommune svarende til 500 bredejere.

 

Med udvælgelsen af bredejere på tværs af de tre vandløbssystemer sikres, at samtlige 7 entreprenører, der udfører vandløbsvedligholdelsen, er repræsenteret i undersøgelsen.

En foreløbig gennemgang af brugertilfredshedsundersøgelse viser bl.a. at kun hver fjerde bredejer er tilfreds eller meget tilfreds med vandløbsvedligeholdelsen. Godt halvdelen (53 %) er utilfreds eller meget utilfreds med vandløbsvedligeholdelsen. Der er en vis variation mellem de tre vandoplande, men såvel den største tilfredshed som utilfredshed ses i oplandet til Storå.


Hertil kommer en lang række bemærkninger til de enkelte spørgsmål samt 43 bredejere, som ønsker at blive kontaktet af forvaltningen.
 

Forvaltningen vil med udgangspunkt i de samlede besvarelser og de 43 opfølgende samtaler, lave en redegørelse samt udarbejde forslag til initiativer, der giver en større tilfredshed med vandløbsvedligeholdensen, som behandles på udvalgsmøde efter sommerferien.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at den foreløbige præsentation af undersøgelsens resultater tages til efterretning,

 

at resultatet af kontakten til de 43 bredejere og en gennemgang af den samlede undersøgelse samles i en redegørelse, som forelægges udvalget efter sommerferien,

 

og

 

at forvaltningen på baggrund af redegørelsen udarbejder en handlingsplan for større tilfredshed med vandløbsvedligeholdelsen, som behandles af udvalget efter sommerferien.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Per Sørensen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 

Sagsnr.: 01.05.16-K08-1-13 Sagsbehandler: Jette Kith Skovgaard  

Praksis vedr. kommunal skiltning i det åbne land

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 X
 
 

 
Øvrige sagsbehandlere: Gert Torhauge Andersen, Erik Skibsted, Karin Skov-Aggerholm

Sagsresume

Herning Kommune modtog den 10. september 2012 en klage over flere ulovlige reklameskilte i det åbne land langs Hodsagervej. Ved tilsyn fandt forvaltningen flere ulovlige skilte - der i blandt et skilt opsat af Herning Kommune om salg af boliggrunde.

 

Forvaltningen arbejder på at udskifte skiltene med en type skiltning, der overholder kravene i Naturbeskyttelsesloven og samtidig fortsat synliggør salg af boliggrunde.

 

Forvaltningen har udarbejdet en oplysningsfolder, der skal oplyse om reglerne omkring skitlning i det åbne land.

 

Forvaltningen anbefaler, at oplysningsfolderen godkendes.

Sagsfremstilling

Lov om naturbeskyttelse indeholder et generelt forbud mod friluftsreklamer og propagandaskiltning i det åbne land (§ 21). Der er tale om et absolut forbud, der ikke kan dispenseres fra. Der er dog visse skilte forbuddet gælder for. Det drejer sig f.eks. om skiltning for salg af erhvervsgrunde og mindre oplysningskilte vedrørende næringsdrift (dvs. skilte, der reklamerer for gårdslag og lignende). Hvis et reklameskilt ikke anbringes i umiddelbar tilknytning til virksomheden (normalt indenfor 50 meter) må det højst være 0,25 m2 og højst 1 m over terræn.

 

Ofte er opsætning af skilte i forbindelse med salg af boliggrunde sket, hvor der endnu ikke er bebyggelse, og derfor i områder omfattet af begrebet "det åbne land". Samtidig har mange borgere opstillet skilte i det åbne land uden at være klar over, hvordan begrebet "det åbne land" skal defineres. Derfor er der behov for at få klarhed over, hvad begrebet omfatter, og - især - ikke omfatter. Udvalget har tidligere i år vedtaget et administrationsgrundlag for servicevejvisning i Herning Kommune. Her defineres det, at skiltning i det åbne land henhører under Naturbeskyttelsesloven. Derfor er det relevant at få defineret begrebet "det åbne land" i relation til dette administrationsgrundlag.

 

På den baggrund er det nødvendigt  at ændre standardskiltene for kommunens salg af boliggrunde, så de kan anbringes lovligt i det åbne land. Salg af boliggrunde er ofte et synligt tegn på en aktiv by. Derfor har det stor bevågenhed hos borgere og borgerforeninger. Det er derfor væsentligt at finde en skiltning, der overholder naturbeskyttelseslovens rammer og stadig synliggør, at der er boliggrunde til salg i de respektive byer.

 

Forvaltningen har som led i dette initiativ udarbejdet en oplysningsfolder rettet til borgerne omkring lovlig skiltning i det åbne land. Heri vil fremgå, hvordan man kan skilte lovligt i det åbne land, og en nærmere beskrivelse af, hvordan begrebet "det åbne land" skal defineres.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at oplysningsfolderen om reklameskiltning i det åbne land godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 06.02.00-P19-6-11 Sagsbehandler: Søren Brandt  

Frigivelse af rådighedsbeløb til vandløbsrestaurering 2013

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 X
 X
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted, Niels Madsen

Sagsresume

I 2013 foreslås gennemført 2 vandløbsrestaureringsprojekter. Der vil som tidligere år blive søgt om økonomisk støtte til restaurering af disse 2 projekter. Det er dog blevet vanskeligere at få tildelt støtte, fordi en del af støttemidlerne er forbeholdt projekter nævnt i vandplanerne. I 2013 foreslås gennemført 2 vandløbsrestaurerings-projekter. Der er i investeringsoversigten afsat 614.000 kr. i 2013 til formålet.

 

Forvaltningen anbefaler, at der meddeles anlægsbevilling på 614.000 kr. til at igangsætte en genslyngning af en del af Gindeskov Bæk og udarbejdelse af kombineret skitse og detailprojekt samt udbudsmateriale for Ronnum Bæk.

Sagsfremstilling

Ronnum Bæk
Vandløbet Ronnum Bæk er et mindre tilløb til Karstoft Å, som løber ud i Skjern Å.
Vandløbet er kraftig reguleret og okkerbelastet med ringe fysiske forhold. Der findes 12 styrt i vandløbet, hvor flere af dem udgør en spærring for fiskene.
Vandløbet er på en kortere strækning omfattet af kommende vandplaner, hvor der forventes at skulle ske ændret vandløbsvedligeholdelse. Denne strækning indgår i projektet.
 
Ronnum Bæk ønskes genoprettet til et flot fiskevandløb ved at fjerne spærringer, genslynge vandløbet på hele strækningen, etablere nye gydebanker, samt at lave okkerbegrænsende foranstaltninger i vandløbet.
En lodsejer på den nedre del af Ronnum Bæk har vist interesse for et vådområde, så et vådområde indgår også i projektet, ligesom det flere steder vil være oplagt at lade drænvand sive ud på engarealet.
 
Et kombineret skitse – og detailprojekt, der også forholder sig til de afvandingsmæssige forhold, og udarbejdelse af udbudsmateriale beløber sig til ca. 344.000 kr. Anlægsarbejdet er skønnet til at koste omkring 1 mio. kr. Der vil blive søgt økonomisk støtte til selve udførelsen hos Staten og diverse fonde i 2014 som supplement til det afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten i 2014.   

Gindeskov Bæk
Toppen af Gindeskov Bæk er et reguleret og okkerbelastet vandløb med blød og sandet bund og ringe fald. Nedstrøms okkeranlægget ved Herningvej er okkerbelastningen mindre og de fysiske forhold bedre. Det sidste dambrug, Gindeskov Dambrug er lukket i 2012 og der er således fri passage.
 
Vandløbet genslynges på en ca. 1 km lang strækning (se oversigtskort) og der bliver udlagt gydegrus. Udgiften forventes at blive 270.000 kr. i 2013 for både projektering og udførelse.

 

[image]

På baggrund af skitse- og detailprojekt udarbejdes forslag til reguleringsprojekt til offentlig høring og efterfølgende politisk behandling.

Økonomi

Det afsatte rådighedsbeløb i 2013 på 614.000 kr. finansierer udarbejdelse af skitseprojekt for Ronnum Bæk 344.000 kr. og Gindeskov Bæk 270.000 kr.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der meddeles anlægsbevilling på 614.000 kr. i 2013 til serviceområde 04, Grønne områder, Vandløbsrestaurering 2013, nyt sted nr. til at igangsætte en genslyngning af en del af af Gindeskov Bæk og udarbejdelse af kombineret skitse og detailprojekt samt udbudsmateriale for Ronnum Bæk,

 

at udgiften på 614.000 kr. finansieres af de afsatte rådighedsbeløb på serviceområde 04, Grønne områder, rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder, sted nr. 071099.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Udvalget ønsker at se sagen igen, efter at skitseprojektet har været præsenteret for lodsejerne.

 

Sagsnr.: 09.00.00-P15-2-13 Sagsbehandler: Kirsten Marie Brødbæk  

Orientering: Nye regler for miljøtilsyn

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Monica Klitgaard Hansen, Inge Hansen, Lene Kimø

Sagsresume

Der er udstedt en ny bekendtgørelse den 23. maj 2013 om miljøtilsyn med virksomheder og landbrug. Dette medfører, at forvaltningen skal udarbejde en tilsynsplan, der skal offentliggøres første gang senest den 31. juli 2013.

 

Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Tilsynsbekendtgørelsen er udstedt som led i implementeringen af IE-Direktivet (Industrial Emissions Directive).

 

Tilsynsplan

Med tilsynsbekendtgørelsen skal tilsynsmyndigheden udarbejde en tilsynsplan, der skal i offentlig høring i 4 uger og herefter offentliggøres med eventuelle ændringer. Tilsynsplanen skal revideres minimum hvert 4. år. Tilsynsplanen skal offentliggøres første gang senest den 31. juli 2013.

 

Administrationen har udarbejdet et udkast til tilsynsplanen (bilag 1). Administrationen foreslår, at tilsynsplanen revideres allerede i 2014, da der kun har været kort tid til at udarbejde dette første bud på en tilsynsplan.

 

Typer af tilsyn

Fremover skal kommunen udføre forskellige typer af tilsyn.

Basistilsyn: Gennemgang af alle relevante miljøforhold på virksomheden/husdyrbruget. Der skal udføres et basistilsyn minimum hvert 3. eller 6. år afhængig af virksomheds-/hysdyrbrugstype og størrelse.

 

Prioriteret tilsyn: Prioriterede tilsyn målrettes virksomheder/husdyrbrug, hvor kommunen udfra en miljørisikoscore vurderer, at der skal føres flere tilsyn. Tilsynet skal minimum målrettes de områder, som er årsagen til tilsynet.

 

Kampagnetilsyn: Afgrænset og målrettet tilsynsindsats i henhold til de af kommunen valgte kampagner. Kommunen skal minimum udføre 2 kampagner om året, første gang i 2014. Kampagner kan eksempelvis omfatte olieudskillere, markstakke, særlige typer af virksomheder, pelsdyrfarme, filtre på trævirksomheder etc.

 

Offentliggørelse af tilsynsoplysninger

Tilsynsoplysninger og håndhævelser skal fremover offentliggøres digitalt efter hvert tilsyn. For de seneste 2 tilsyn skal disse være offentligt tilgængelige. Offentliggørelsen træder i kraft for tilsyn udført fra henholdsvis den 7. januar 2014 og den 7. juli 2015 afhængig af virksomheds-/husdyrbrugstype.

 

Tilsynsindberetning til Miljøstyrelsen

Kommunen skal årligt indsende en beretning til Miljøstyrelsen om kommunens godkendelses- og tilsynsarbejde. Beretningen skal indsendes digitalt senest den 1. april hvert år. Ligeledes skal tilsynsindberetningen offentliggøres digitalt.

 

Den nye tilsynsbekendtgørelse forventes i 2013 og 2014 at give anledning til et større ressourceforbrug på tilsynsopgaven svarende til 0,5 - 0,75 årsværk fordelt over begge år set i forhold til den gamle aftale om minimumstilsyn. I årene fremover forventes ressourceforbruget at være på samme niveau.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 06.00.05-P16-1-12 Sagsbehandler: Lene Hahn  

Foreløbig vedtagelse af tillæg nr. 20 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2009-20

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 X
X
X

 

Øvrige sagsbehandlere: Lene Kimø

Sagsresume

Tillægget omhandler etableringen af et nyt opland U11 i forbindelse med kloakering af lokalplanområde til den ny Snejbjerg Skole, som ved lokalplan nr. 51.OF7.1 giver mulighed for at anvende området til skole, institutioner og idræts- og fritidsformål i Snejbjerg.

 

Tillægget omhandler endvidere ændring af opland T01, T02, T03, T04, T05, T06, T07, T08 og T10 i forbindelse med en generel opdatering/opgradering af spildevandsplanen for Snejbjerg.

 

Forvaltningen anbefaler, at tillæg nr. 20 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2009-2020 foreløbig vedtages.

Sagsfremstilling

Tillæg nr. 20 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2009-2020 omhandler etableringen af et nyt opland U11 i forbindelse med kloakering af lokalplanområde til den ny Snejbjerg Skole, som ved lokalplan nr. 51.OF7.1 giver mulighed for at anvende området til skole, institutioner og idræts- og fritidsformål i Snejbjerg.

 

Tillægget omhandler endvidere ændring af opland T01, T02, T03, T04, T05, T06, T07, T08 og T10 i forbindelse med en generel opdatering/opgradering af spildevandsplanen for Snejbjerg.

 

Tillæg nr. 20 skal sikre håndtering af overfladevandet fra området, der ved afledning via eksisterende eller nye regnvandsbassiner ledes henholdsvis til Tyvkær Bæk, biløb til Tyvkær Bæk eller Mølbæk.

 

Området forventes optaget i spildevandsplanen, idet oplandsgrænserne i Snejbjerg ændres i forbindelse med tillægget;

 

Nuværende
opland
Ændret opland
Ændringer
T01
 
Opland T01 slås i plan sammen med opland T02, idet regnvand for begge oplandes arealer tilsluttes eksisterende regnvandsbassin, der blev ombygget i 2011 (udløb T01RUL1). Oplandet er separatkloakeret i dag.
 
 
 
 
T02
Opland T02 slås i plan sammen med og ændres til opland T01. Udløb T02RUL1 v/Asylgade nedlægges, idet regnvandet fra oplandet tilsluttes eksisterende regnvandsbassin for T01. Oplandet er separatkloakeret i dag.
 
T03
 
Opland T03 slås i plan sammen med nyt opland T12.P. Herved forsinkes regnvandsudløb ved tilslutning til nyt bassin ved T12RUL1. Oplandet er separatkloakeret i dag.
 
T04
 
Opland T04 slås i plan sammen med nyt opland T12.P. Herved forsinkes regnvandsudløb ved tilslutning til nyt bassin ved T12RUL1. Oplandet er separatkloakeret i dag.
 
 
T05
Opland T05 deles i T05-1, T05-2 og T05-3.
 
 
T05-1
Opland T05-1 slås i plan sammen med og ændres til opland T06. Området planlægges ændret fra fælleskloak til separat kloakeret. Separering er miljømæssigt og økonomisk begrundet og ønskes udført i 2015.  

Herning Vand A/S begrunder afvigelsen fra Ejerstrategiens 5 års frist til separering på egen grund med, at kloakkerne i opland T05-1 er stærkt nedslidte. Det vil medføre meromkostninger i mellemfasen dvs. fra hovedledningerne er udskiftet, og indtil de fleste har separeret på egen grund, hvis ikke separeringen på egen grund sker samtidig med separeringen i vejen. Meromkostningerne skønnes i størrelsesorden 130.000 kr. ekskl. moms.

Da spilde- og regnvand fra private grunde kun belaster spildevandssystemet/renseanlægget - og ikke belaster det nye regnvandssystem - er der ikke miljømæssige problemer i f. m. separat regnvandsudløb.  

Herning Vand A/S forventer en del frivillige aftaler om separering på egen grund i dette område indenfor to år. Herved forventes, at der vil være marginal udgiftsforøgelse til større spildevandsledning.

Herning Vand A/S vil snarest ved endelig vedtagelse af tillæg nr. 20 sende et brev til grundejerne, hvor de kan tilmelde sig frivillig separering på egen grund inden 2015. Dette byder, at grundejerne har mulighed for at udnytte fradraget under bolig-job-ordningen til gennemførelse af separering.

Forvaltningen vil sende  varsel om påbud samt påbud ud ca.1 år før borgerne skal separere på egen grund i 2015 i.h.t. gældende spildevandsplan.  
 
 
T05-2
Opland T05-2 ændres i plan til opland T12.P. Området planlægges ændret fra fælleskloak til separat kloakeret.
Når separering i hele opland T12.P er afsluttet, kan overløbsbygværk T05 OL1 nedlægges i lighed med det uforsinkede udløb T05RUL1, hvilket er en miljømæssig forbedring i forhold til Tyvkær Bæk og biløb til Tyvkær Bæk. Vandløbene er i dag hydraulisk og stofmæssigt overbelastede.  
Frem til dette tidspunkt vil der blive gradvist reduceret i aflastninger ved overløbsbygværk T05 OL1. Der blev i 2010 etableret større afløbsledning fra overløbsbygværket, hvorved afløb herfra blev øget fra 49 til 88 l/s via et 625 m3 stort sparebassin.

Separering er planlagt udført i perioden 2018 – 2025. Herning Vand A/S sender orienteringsbrev ud etapevis til berørte borgere senest 5 år før planlagt separering i.h.t. ejerstrategien.

Forvaltningen sender varsel om påbud samt påbud ud ca.1 år før borgerne skal separere på egen grund i.h.t. gældende spildevandsplan 2009-20.
 
 
T05-3
Opland T05-3 ændres i plan til T11-1.P. Området planlægges ændret fra fælleskloak til separat kloakeret. Herved reduceres regnvandsmængden til Tyvkær Bæk, der i dag er hydraulisk og stofmæssigt overbelastet. Regnvandet ledes i stedet til Mølbæk gennem nyt regnvandsbassin.  
Separering er planlagt udført i perioden 2018 – 2025. Herning Vand A/S sender orienteringsbrev ud etapevis til berørte borgere senest 5 år før planlagt separering i.h.t. ejerstrategien.
Forvaltningen sender varsel om påbud samt påbud ud ca.1 år før borgerne skal separere på egen grund i.h.t. gældende spildevandsplan 2009-20.
 
 
T06
Opland T06 er separatkloakeret i dag og udvides med opland T05-1, idet regnvand for begge oplandes arealer tilsluttes eksisterende regnvandsbassin, der blev ombygget i 2011 (udløb T06RUL1).
Ombygningen er sket uden forudgående myndighedstilladelse og er i strid med vandplanens retningsliner og gældende spildevandsplan ift. udløbsmængder og overløbshyppigheder. Der er ved ombygningen ikke taget højde for, at der afledes til et hydraulisk overbelastet vandløb. Ved meddelelse af udledningstilladelse stilles derfor vilkår om, at der ved fornyet ombygning af bassinet sikres, at afløbsforholdene bliver i overensstemmelse med spildevandsplanen og retningslinjer i kommende vandplaner.
Endvidere skal Herning Vand A/S ved kommunens byggemodning af Ørskovbakken (opland T06P) til fuldt udbygget planområde indbygge en neddrosling af afløbet fra regnvandsbassin ved Snejbjerg Skole samt sikring mod tilbagestuvning fra bassin til Engbjerg og Toftbjerg. Samtidig skal der sikres, at det samlede afløb fra T06 reduceres i henhold til spildevandsplanen og retningslinjer i kommende vandplaner.
Herning Vand forventer fremsendelse af ansøgning om udledningstilladelse medio juni 2013 for lovliggørelse af udledningen fra opland T06.
 
T08
 
Oplandet er separatkloakeret i dag.  
Der etableres bassin i 2013 – 2014 på matr. nr. 33l, Snejbjerg By, Snejbjerg, som er privatejet. Herning Vand A/S forventer, at arealerhvervelse sikres ved aftale og evt. deklaration eller indstilling om ekspropriationsbeslutning ved godkendt tillæg.
 
T10.P
 
Opland T10.P forbliver uændret. Der sker dog en administrativ tilretning af bassinstørrelse, for at bringe det planlagte regnvandsbassin i overensstemmelse med gældende spildevandsplan .
 
T11.P
 
Opland T05-3 ændres i plan til opland T11.P og den ny skole i Snejbjerg samt nye boldbaner ved Snejbjerghallen bliver en del af opland T11.P. Området ved skolebyggeriet separatkloakeres ved byggemodning.

Der etableres regnvandsbassin i 2013 – 2014 på matr. 1ai, Krogstrup By, Snejbjerg, som er privatejet. Arealerhvervelse forventes sikret ved aftale og evt. deklaration eller indstilling om ekspropriationsbeslutning ved godkendt tillæg. Regnvandet fra T11-1.P og T11-2.P ledes til fælles udløb T11RUL1 med afledning til Mølbæk.  

Området, hvor bassin ønskes placeret er et vigtigt og sårbart grundvandsområde. Derfor skal Herning Vand A/S i forbindelse med detailprojektering og etableringen af regnvandsbassin ved nyt udløb for opland T11 sikre grundvandsressourcerne ved at etablere forbassin med tæt bund og olie- og sandfang.  

 
T12.P
Opland T03, T04 og T05-2 ændres i plan til opland T12.P som angivet ovenfor.  
Der etableres regnvandsbassin i perioden 2017 – 2025 på matr. 33 af, 33 ai, 33 ak, 33 m og 34 a, Snejbjerg By, Snejbjerg, som alle er privatejede. Herning Vand A/S forventer, at arealerhvervelse sikres ved aftale eller evt. deklaration samt indstilling om ekspropriationsbeslutning ved godkendt tillæg.  
 
I forbindelse med detailprojektering af regnvandsbassin ved nyt udløb for opland T12, skal Herning Vand A/S i samarbejde med Herning Kommune sikre, at bassinplacering og udformning ikke er til hinder for en fortsat udvikling af erhvervsområderne i Snejbjerg. Endvidere skal det sikres, at placering af bassin og udformning heraf giver bedst mulig rekreativ værdi for området.
 
Når separering i hele opland T12.P er afsluttet, kan overløbsbygværk T05 OL1 nedlægges i lighed med det uforsinkede udløb T05RUL1, hvilket er en miljømæssig forbedring i forhold til Tyvkær Bæk og biløb til Tyvkær Bæk. Vandløbene er i dag hydraulisk og stofmæssigt overbelastede.  
 
Frem til dette tidspunkt vil der blive gradvist reduceret i aflastninger ved overløbsbygværk T05 OL1. Der blev i 2010 etableret større afløbsledning fra overløbsbygværket, hvorved afløb herfra blev øget fra 49 til 88 l/s via et 625 m3 stort sparebassin.
 
Separering er planlagt udført i perioden 2018 - 2025. Herning Vand A/S sender orienteringsbrev ud etapevis til berørte borgere senest 5 år før planlagt separering i.h.t. ejerstrategien.
 
Kommunen sender varsel om påbud samt påbud ud ca.1 år før borgerne skal separere på egen grund i.h.t. gældende spildevandsplan 2009-20.   

 
Spildevandet fra samtlige planoplande i Snejbjerg afledes til Herning Renseanlæg.  

 

Forslag til tillæg nr. 20 skal fremlægges i en offentlig høringsperiode på 8 uger, hvorefter det fremsendes til endelig godkendelse med de eventuelle ændringer, som høringen har givet anledning til.

 

Forvaltningen vurderer, at tillægget skal vedtages med frist for separering på egen grund på 5 år, da de samlede økonomiske og miljømæssige gevinster ved en tidligere separering ikke vurderes at være så store, at det kan begrunde en kortere frist end de normalt 5 år.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at forslag til tillæg nr. 20  til Herning Kommunes spildevandsplan 2009 - 2020 foreløbig vedtages og offentliggøres i 8 uger,

 

at tillægget vedtages med frist for separering på egen grund på 5 år, da de samlede økonomiske og miljømæssige gevinster ved en tidligere separering ikke vurderes at være så store, at det kan begrunde en kortere frist end de normalt 5 år.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 02.00.00-P19-53-13 Sagsbehandler: Casper Laursen  

Tjørring Hovedgade 33 - Opførelse af lagerhal og dispensation for afstand til skel

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 X
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

Der er på ejendommen Tjørring Hovedgade 33 i Herning, søgt om dispensation til opførelse af lagerhal med en afstand på 2,5 meter til skel.

 

Forvaltningen anbefaler, at der meddeles dispensation.

Sagsfremstilling

Det ansøgte kræver dispensation fra § 3.05 i Byplanvedtægt nr. 21 for Tjørringområdet 'Bygninger skal holdes mindst 5 meter fra skel'.

 

Ansøgningen om dispensation for afstanden til skel har været i naboorientering, og der er indkommet indsigelser fra Tjørring Hovedgade 35-39 og fra Bytoften 82.


Forholdet omkring afstanden til skel er anført i den ene indsigelse. Indholdet i indsigelserne i øvrigt omhandler områdets brug og karakter. Forvaltningen finder, at områdets brug og karakter er i overensstemmelse med at, området er udlagt til erhverv, jf. byplanvedtægten.

 

Indsigelserne er vedlagt som bilag.

 

Området var delvist bebygget ved vedtagelsen af den gældende byplanvedtægt for området, og hovedparten af ejendommene har bebyggelse nærmere skel end 5 meter.

Dette forhold er gældende for bebyggelse opført både før og efter vedtagelsen af byplanvedtægten. Forvaltningen vurderer, at der ud fra lighedsprincippet ikke er grund til at fastholde afstandskravet på 5 meter til skel for denne ene ejendom.


Afstandskravet på 5 meter til skel i byplanvedtægten skal ses i sammenhæng med kravet om en facadelængde ved udstykning på minimum 35 meter. Ejendommen er udstykket før vedtagelsen af den gældende byplanvedtægt og har en længde i skel mod Tjørring Hovedgade på ca. 19 meter. Overholdelse af afstandskravet vil derfor vanskeliggøre udnyttelsen af ejendommen, i det der med et afstandskrav på 5 meter til skel kun er 9 meter tilbage midt på grunden til opførelse af bygningen.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der meddeles dispensation fra Byplanvedtægt nr. 21. § 3.05 til opførelse af lagerhal med en afstand til naboskel på minimum 2,5 meter.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 02.34.02-P19-309-13 Sagsbehandler: Casper Laursen  

Dispensationer fra lokalplan nr. 11.C33.1 til opførelse af ny bebyggelse på Nygade 20, Herning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 X
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

Årstiderne Arkitekter A/S har fremsendt projektmateriale til opførelse af ungdomsboliger, ejerlejligheder og kontor til Fællesbo på den gamle brandstationsgrund omfattende følgende matr. nr.: 599, 600, 602, 603, 610, 611c, 612, 613 samt 7000dk beliggende på hjørnet af Skolegade og Nygade.

 

Herning Byråd har tidligere godkendt salg af ovennævnte kommunale arealer på baggrund af et skitseprojekt, i den sammenhæng projektets arkitektur. Teknik- og Miljøudvalget skal i henhold til sin bemyndigelse behandle projektets formelle dispensationer på et mere detaljeret grundlag.

 

Forvaltningen anbefaler, at de ønskede dispensationer imødekommes under forudsætning af at der foreligger positiv naboorientering eller at eventuelle indsigelser forelægges Teknik- og Miljøudvalget til behandling.

Sagsfremstilling

Der henvises til lokalplanen for området og fremsendte projektmateriale, idet der søges dispensation til følgende forhold:

 

 • Byggefelt A, opføres med en bygningshøjde på 16,52 meter, der medfører overskridelse på 1,52 meter i forhold til lokalplan nr. 11.C33.1 pkt. 7.1

 • Byggefelt B1, opføres med en bygningshøjde på 12,79 meter, der medfører overskridelse på 0,79 meter i forhold til lokalplan nr. 11.C33.1 pkt. 7.1

 • Byggefelt B2, opføres med en bygningshøjde på 13,45 meter, der medfører overskridelse på 1,45 meter i forhold til lokalplan nr. 11.C33.1 pkt. 7.1

 • Byggefelt B3, opføres med en bygningshøjde på 10,39 meter, der medfører overskridelse på 1,39 meter i forhold til lokalplan nr. 11.C33.1 pkt. 7.1.

 

Alle bygningshøjder er angivet fra færdig gulvniveau. Alt efter hvilken kote man skal måle bygningshøjden fra, vil bygningshøjden skulle tillægges en eventuel sokkelhøjde. Overskridelsen begrundes med pladskrav til bygningens teknik og isoleringskrav på taget.

 

 • Altaner fra 1. sals højde mod Nygade og på hjørnet af Nygade og Skolegade (ikke ved ungdomsboligerne) overskrider facadelinierne med 0,40 meter i forhold til lokalplan nr. 11.C33.1 pkt. 8.10.

 

Overskridelsen begrundes med hensynet til arkitektoniske forhold for at sikre variation og mulighed for gode udeopholdsarealer.

 

 • At etablere svalegang ved ungdomsboliger jfr. Lokalplan nr. 11.C33.1 § 8.11.

 

Fravigelsen begrundes med, at der ønskes mindst muligt fordelingsareal – boligerne må max. være 50 m². Der udføres i princippet en ”dobbelt” facade, således at svalegangen fremstår i samme materialer som på forsiden, og vil være en integreret del af bygningen. I projektet er der arbejdet med mindst muligt indkig fra boligerne til kvarterets omkringliggende boliger.

 

 • At opføre 1 tagterrasse på taget over 3. sal af bygningen placeret på byggefelt B2, tilhørende lejlighed på 4. sal.

 • At opføre 1 tagterrasse på taget over 2. sal af bygningen placeret på byggefelt B3, tilhørende lejlighed på 3. sal.

 • At opføre 1 tagterrasse på taget over 3. sal af bygningen placeret på byggefelt B1, tilhørende lejlighed på 4. sal.

 

Placeringen af altaner på dele af taget begrundes med, at der af arkitektoniske årsager ønskes, at bebyggelsen aftrappes fra 5 etager til 2 etager mod Nygade, således der skabes en sammenhæng til de omkringliggende bebyggelser. Arkitektonisk er der arbejdet med at understøtte denne aftrapning yderligere, ved at etablere tagterrasser til de boliger, der ligger i byggefeltsafgrænsningen.

 

 

Forvaltningen vurderer, at de samlede dispensationer til højde, altaner og tagterrasser kan anbefales under forudsætning af positiv naboorientering.

På grund af projektets tidspres og ansøgningstidspunktet har det ikke været muligt at sende de ønskede dispensationer til naboorientering, hvilket vil ske efter udvalgets behandling.

 

Det er forvaltningens vurdering, at der ikke umiddelbart vil kunne fremkomme gener i forhold til naboer, da lokalplanen sikrer, at der ved altaner og terasser opsættes afskærmning, der minimerer indbliksmuligheder.

 

Formelt vil en tagterrasse i henhold til bygningsreglementet skulle medtages som en ekstra etage, men pga. altanernes beskedne størrelse, vurderer forvaltningen at denne dispensation er af teoretisk betydning.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at de i sagsfremstillingen nævnte dispensationer til lokalplanens højder, altaner og tagterrasser imødekommes under forudsætning af,

 

at forvaltningen ved positiv naboorientering bemyndiges til at meddele dispensationer til det ansøgte, samt

 

at Teknik- og Miljøudvalgets formand bemyndiges til at meddele dispensation til det ansøgte, såfremt der indkommer nye indsigelser ved nabohøringen, eller

 

at nye indsigelser i forbindelse med nabohøringen, kan forelægges Teknik- og Miljøudvalget på mødet den 12. august 2013, så fremt de er væsentlige.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget besluttede, at de i sagsfremstillingen nævnte dispensationer til lokalplanens højder, altaner og tagterrasser kan imødekommes under forudsætning af, at naboorienteringen er positiv.

 

Forvaltningen bemyndiges til at meddele dispensationer til det ansøgte.

 

Teknik- og Miljøudvalgets formand bemyndiges til at meddele dispensation til det ansøgte, såfremt der ved nabohøringen indkommer nye væsentlige indsigelser.

 

Sagsnr.: 02.34.02-P19-329-13 Sagsbehandler: Bodil Schreiber Aaes  

Landzonetilladelse til etablering af trækstation ved Blåbjergvej 1, Sdr. Felding

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 X
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

Emtelle Scandinavia A/S ansøger om tilladelse til etablering af en trækstation i forbindelse med produktion af plastikrør til udlægning af telekommunikation i jord, hvor der skal nedgraves to trækrør i en afstand af 1 km fra virksomhedens bygninger, Vardevej 140 i Sdr. Felding til trækstationen, der placeres ved ejendommen, Blåbjergvej 1 i Sdr. Felding, del af matr. nr. 12a Sønderlandet Sdr. Felding. Oversigtskort - bilag 1.

 

Forvaltningen indstiller, at der meddeles landzonetilladelse til opstilling af en trækstation i nærheden af ejendommen, Blåbjergvej 1, Sdr. Felding på betingelse af, at der inden 3 år ansøges og opføres et maskinhus til overdækning af trækstationen, opruller mm.

 

Sagsfremstilling

Virksomheden har akut behov for at få mulighed for at etablere trækstationen, i forbindelse med en rørtrækkeproces, hvor der fremstilles multirør, som anvendes i telekomindustrien til installering af optiske fiberkabler. Der skal nedgraves to rør med en diameter på 250 mm i en afstand af 1 km, fra virksomheden, Vardevej 140 og til trækstationen ved ejendommen, Blåbjergvej 1 i Sdr. Felding.

 

Trækstationen opstilles i det åbne land og består af 2 containere og et telt, et wirespil, kompressor (diesel-drevet) og opruller (se fotos i bilag 2).

 

Trækstationen er 17 m lang og 6 m bred og består af en container med hydraulik og en container med to trækspil samt et telt. Containerne har en højde på 2,6 m og teltet en højde på 3,7 m. Det samlede "Bebyggede areal" bliver på ca. 100 m².

 

Trækstationen er i øjeblikket opstillet ved Vandel Flyvestation, hvor lejemålet ophører pr. 1. august 2013. Virksomheden har i 2013 erhvervet ejendommen, Vardevej 140, hvor den fremtidige fremstilling af multirør skal foregå.

 

Til rørtrækkeprocessen over 1 km anvendes wirespil, kompressor og opruller, der etableres i enderne af røret, henholdsvis ved trækstation, Blåbjergvej 1 og i virksomhedens bygninger, Vardevej 140 i Sdr. Felding.

 

Da trækstationen bliver placeret i det åbne land uden tilknytning til jordbrugsmæssig drift, vil anlægget kræve en tilladelse efter Planlovens § 35, stk. 1 - der foreskriver følgende: "I landzoner må der ikke uden tilladelse fra kommunen, foretages udstykning, opføres ny bebyggelse eller ske ændring i anvendelsen af ubebyggede arealer".

 

Forvaltningen finder, at det ikke er særligt hensigtsmæssigt, at der opstilles telte og container i det åbne land over en længere årrække og forslår derfor, at der kan meddeles landzonetilladelse til midlertidig opstilling af telt og container på betingelse af at trækstationen, inden for en periode af 3 år, bliver etableret i et maskinhus. Maskinhuset vil falde naturligt ind i det landskabelige miljø, da det vil kunne indgå i naturlig tilknytning til landbrugsejendommen, Blåbjergvej 1.

 

Den ansøgte placering af telt og container har umiddelbart en placering i forhold til eksisterende bygninger, som væsentligt overstiger de 20-25 m, som  er den maksimale afstand efter landzonebestemmelserne.

 

På den baggrund anbefales, at forvaltningen bemyndiges til at indgå forhandling med ansøger om en placering inde i den nærliggende beplantning. En sådan placering sikrer i videst muligt omfang landzonebestemmelsernes afstandskrav, og gør bygningen mindre synlig i landskabet.

 

Forvaltningen har først modtaget ansøgningen om opstilling af trækstationen, den 10. juni 2013, og da tilladelsen til trækstation gerne skal være klar senest 1. august, er der ikke tid nok til at orientere naboerne, Danmarks Naturfredningsforenings Hoved- og lokalkontor samt Friluftsrådet Midtjylland, inden sagen forelægges udvalget.

 

Da virksomhedens lejemål i Vandel ophører og produktionen af multirørene gerne skulle kunne fortsætte uden væsentlig ophold, har forvaltningen besluttet at forelægge sagen for Teknik- og Miljøudvalget den 24. juni 2013 med henblik på, at der kan meddeles en landzonetilladelse til opstilling af trækstationen i det åbne land.

 

Det skal bemærkes, at virksomheden har positive aftaler med samtlige naboer, der er berørt af projektet.


Såfremt der kommer indsigelser vil disse blive fremlagt for udvalget. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der meddeles en landzonetilladelse i henhold til Planlovens § 35, stk 1, til opstilling af en trækstation i nærheden af ejendommen, Blåbjergvej 1, Sdr. Felding på betingelse af at der inden 3 år ansøges og opføres et maskinhus til overdækning af trækstation, opruller mm.,

 

at forvaltningen bemyndiges til at indgå forhandling med ansøger om en placering inde i den nærliggende beplantning, som imødekommer landzonebestemmelsernes afstandskrav i forhold til eksistende bebyggelse.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 13.02.01-G01-1-13 Sagsbehandler: Anders Debel  

Indvinding af markvand

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj, Lucia Aagaard

Sagsresume

Herning Kommune har i lighed med flere andre kommuner en administrationspraksis, hvor tilladelse til indvinding af markvand gives for15 år, hvis det vurderes at det ikke vil påvirke målsætningen for vandløb. Hvis det vurderes, at vandløb er påvirket over målsætningen, gives tilladelse for 6 år - dog højest til 2020. Dermed sikres, at eventuelle krav om målopfyldelse for grundvandsforekomsten inden udgangen af anden vandplanperiode kan efterleves.
 
Der er fra landbrugets side et ønske om, at alle tilladelser gives for en periode for 15 år, som er det maksimale jf. vandforsyningsloven.
 
Forvaltningen anbefaler, at den nuværende administrationspraksis fastholdes.

Sagsfremstilling

I forslaget til vandplanerne konstateres det, at der er oplande, hvor foreløbige beregninger viser, at der er en overpåvirkning af vådområder i forhold til de fastsatte grænser for maksimal påvirkning. Samtidig konstateres, at beregningsmetoderne er usikre og uensartede, og på den baggrund udskydes en indsats til senere planperioder. Der foreligger således ikke et landsdækkende fyldestgørende fagligt grundlag for at vurdere, om indvindinger har givet eller vil give problemer i forhold til påvirkningen af vådområder.  

 

Forvaltningen benytter beregningsprogrammet BEST, som kan beregne vandindvindingers påvirkninger af vandløb og naturområder. Beregningen viser, hvilke områder, der vil blive overpåvirkede af en ansøgt vandindvinding og hvilke områder, der ikke vil.  

 

Hvis beregningen viser, at vandforekomsten vil blive overpåvirket, gives der ved fornyelse af indvindingstilladelser, en tilladelse på 6 år (dog højst til 2020) mod normalt 15 år. Hermed kan tilladelserne revurderes i lyset af det faglige grundlag for næste generation af vandplaner, som løber fra 2015 til 2021. Eventuelle nye tilladelser kan således tage højde for en eventuel indsats i disse planer.

 

Denne administrationspraksis sikrer, at Herning Kommune lever op til en ændring af Vandforsyningsloven, hvor der - netop af hensyn til mål og initiativer i kommende vandplaner - blev indført en bestemmelse, der administrativt forlængede eksisterende vandindvindingstilladelser til ét år efter vedtagelse af en vandhandleplan.


Tilladelser til indvinding af markvand gives med hjemmel i Vandforsyningsloven. I Vandforsyningslovens § 22, stk. 2 står: "Når en vandindvindingstilladelse bortfalder som følge af en tidsbegrænsning, skal en ny tilladelse meddeles i det omfang, der fortsat er behov for vandindvinding, medmindre samfundsmæssige hensyn, jf. §§ 1 og 2, er til hinder herfor."

 

Ifølge § 1 i Vandforsyningsloven er lovens formål at sikre, at udnyttelsen og den dertil knyttede beskyttelse af vandforekomster sker efter en samlet planlægning og efter en samlet vurdering af de hensyn, der er nævnt i § 2.

 

Jf. § 2 skal der ved administrationen af loven lægges vægt på vandforekomsternes omfang, på befolkningens og erhvervslivets behov for en tilstrækkelig og kvalitetsmæssigt tilfredsstillende vandforsyning, på miljøbeskyttelse og naturbeskyttelse, herunder bevarelse af omgivelsernes kvalitet, og på anvendelse af vandforekomsterne.

 

Ifølge § 22 stk. 1 i Vandforsyningsloven, kan tilladelser til vanding af landbrugsafgrøder gives for en periode på højst 15 år. De 15 år er altså et maksimum - ikke et krav.  

 

Kommunens administrationspraksis sikrer, at Vandforsyningsloven overholdes. Det er ikke alle tilladelser, der udnyttes fuldt ud. I et forsøg på fremadrettet, at sikre tilstrækkelig vand til de indvindere, der har det største behov, har forvaltningen tilbudt tilladelser på 15 år i overpåvirkede områder mod en frivillig nedsættelse af den oppumpede vandmængde på 20 %. Håbet er, at påvirkningerne i nogle belastede vandløbsoplande således kan falde til under den maksimale påvirkning.  

 

Alternativt kan et virkemiddel i næste vandplan blive en generel nedsættelse af alle tilladelser i områder, hvor påvirkningen af vådområder er større end målsætningen.  

 

Forvaltningen har sammenlignet kommunens administrationspraksis med administrationspraksis i Lemvig, Struer, Holstebro, Ikast-Brande, Ringkøbing-Skjern, Skive og Viborg kommuner. Med en enkelt undtagelse har disse kommuner en administrationspraksis, der ligger tæt op ad Herning Kommunes. I påvirkede oplande gives tilladelser således for mellem tre og seks år - typisk for fem år.  

 

Landbruget ønsker, at alle tilladelser gives for en periode for 15 år, som er det maksimale jf. vandforsyningsloven. Landbruget begrunder deres ønske med større sikkerhed for investering i vandingsudstyr og større udbytter som følge at bedre vandingsmulighed. 

 

Med bedre vandingsmuligheder sikres planterne et bedre næringsoptag. Herved tabes færre næringsstoffer, hvilket er en positiv miljøeffekt af markvanding.

Forvaltningen har forelagt landbrugets ønske om generelt at give tilladelser for 15 år for miljøadvokat, Mads Kobberø. Det er advokatens vurdering, at det kan være et problem, hvis kommunen som en helt generel praksis lægger sig på 15 år, dvs. ikke foretager en konkret vurdering af om det er forventeligt at tilladelsen bliver problematisk i forhold til fx kommende vandplaner.  

 

I 2012 er der meddelt 46 fornyelser af markvandingstilladelser heraf 23 for 6 år. I 2013 er der indtil dato meddelt 23 fornyelser – heraf 14 for 6 år. I løbet af de kommende 2 år udløber 123 markvandingstilladelser. Tilladelserne er lovmæssigt forlænget til 1 år efter vedtagelsen af de kommunale handleplaner. For at undgå en større sagspukkel får ejere brev om (når udløbsdato i tidligere tilladelse er nået), at de kan søge fornyelse, men ikke er forpligtet til det. Det gør en mindre del af ejerne – skønsmæssigt højst halvdelen. Det svarer til at ca. 40 anlæg i de kommende to år kun vil få fornyet deres tilladelser for 6 år.
 
Det er forvaltningens samlede vurdering, at der med den nuværende administrationspraksis tegnes de relevante og nødvendige hensyn, dels til grundvand og overfladevand dels til landbrugets grundlæggende behov for sikring af større udbytter gennem markvanding.
 
Kortbilag der viser målsætninger for vandløb og påvirkninger af vandløbsoplande

Økonomi

De administrative ressourcer, der er forbundet med at behandle en ansøgning om tilladelse til vandindvinding, vil være mindre, hvis alle tilladelser meddeles for 15 år, da det på sigt vil give færre ansøgninger om fornyelser. Men det vurderes at være marginalt.
 
For landbruget betyder den nuværende praksis, at sikkerheden for den nødvendige investering bliver mindre for de landmænd, der ikke opnår en tilladelse i 15 år. Udbytterne vil blive mindre, hvis landmænd med et stort vandingsbehov ikke kan få dette opfyldt som følge af den samlede tilladte vandingsmængdes påvirkning af grund- og overfladevand.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at den nuværende administrationspraksis fastholdes med tilladelse til indvinding af markvand for 15 år, når det vurderes, at det ikke vil påvirke målsætningen for vandløb. Vurderes det, at vandløb er påvirket af målsætningen, gives tilladelse for 6 år - dog højst til 2020.

Beslutning

Sagen udsat.

Bilag

 

Sagsnr.: 24.10.05-P20-6-12 Sagsbehandler: Merete Gammelmark  

Ansøgning til Rethink Business - Nye grønne forretningsmodeller

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Trine Bjørn Olsen, Steen Dahl Pedersen

Sagsresume

Region Midtjylland ønsker at understøtte en omstilling til nye grønne forretningsmodeller med afsæt i cirkulær økonomi for at skabe vækst hos små og mellemstore virksomheder.
 
I cirkulær økonomi fremmes et system, der henter morgendagens råstoffer i nutidens produkter. Et system, hvor produkterne så at sige går fra 'vugge til vugge', og hvor materialer og komponenter lever videre i nye produkter. I modsætning til den nuværende lineære 'vugge til grav' form, hvor virksomheder producerer en vare og sælger den til forbrugeren, som smider den ud, når den er brugt.


For at fremme omstillingen til cirkulær økonomi og skabe innovation og vækst, har regionen via operatøren Rethink Business afsat en pulje, hvor kommuner kan ansøge om projektmidler.

 

Herning Kommune har udformet en ansøgning til puljen, som forvaltningen anbefaler, bliver godkendt.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet projektansøgning, "Nye grønne forretningsmodeller for kommunale indkøb - fokus på arbejdsbeklædning og tekstilserviceindustri", og med forbehold for politisk godkendelse indsendt en projektansøgning til kommunepuljen.

 

Ansøgningen vil blive behandlet på et kommende møde i Vækstforum under Region Midtjylland.

 

Baggrunden for projektet er et ønske om, at skabe erhvervsmæssig grøn vækst med afsæt i Hernings historik som tekstilby. Konkret tages der udgangspunkt i en indkøbsaftale om arbejdsbeklædning hos Drift i Teknik og Miljø.

 

Projektets formål er at skabe vækst og beskæftigelse ved at fremme vilkår for genanvendelse i kommunens indkøbsaftaler og derved fremme grøn omstilling baseret på cirkulær økonomi.

  

Forretningsmodelprojektet består af to dele: Et kerneprojekt og et skalérbarhedsprojekt.  
Målet for kerneprojektet er at introducere cirkulær økonomi i kommunens indkøb med udgangspunkt i den konkrete indkøbsaftale om arbejdsklædning til det tekniske driftsområde i Herning Kommune. Her vil der være særligt fokus på finde frem til måder at fjerne logo på, kulturændring, idéudvikling med henblik på at finde nye genanvendelsesmuligheder for den udtjente arbejdsbeklædning og en costbenefit analyse.
 
Målet for skalérbarhedsprojektet er:

 • at formulere generelle vilkår for genbrug og genanvendelse til brug i indkøbsaftaler

 • at opnå kompetencer og viden, der kan indarbejdes i indkøbsaftaler på andre områder i Herning Kommune

 • at opnå kompetencer og viden, der kan indarbejdes i andre kommuners indkøbsaftaler, og at skabe en dialog med andre kommuner herom.  

 

Projektet løber over 1 år. Virksomheder og uddannelsesinstitutioner vil fungere som leverandører til projektet. Projektet er organiseret med en styregruppe, projektgruppe og projektledere.

Økonomi

Udgiftsbudget: kr.

Løn 0,6 årsværk á 500.000 DKK*
300.000
Konsulentbistand, leverandør/virksomhedsopgaver, tekniske undersøgelser, materialeindkøb m.v. *
175.000
Møder, forplejning og transport
 25.000
Vidensindsamling og formidling
 75.000
Andet
 25.000
I alt
600.000

 
Finansieringsbudget:                                                                       kr.

Herning Kommune (medgået arbejdstid)
300.000
Rethink Business’ kommunepulje
300.000
I alt
600.000

 
* Der ønskes en grad af fleksibilitet mellem løn- og konsulentressourcer. Udgifter til ekstern leverance af konsulentbistand, leverandøropgaver, tekniske undersøgelser, materialeindkøb m.v. afholdes ad hoc i projektperioden.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at projektansøgningen godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 22.11.02-P19-2-12 Sagsbehandler: Eva Freidahl Graae  

Orientering: Tildeling af tilladelse til taxikørsel - Herning Taxas bestillingskontor

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Der er i Herning Kommune pt. 2 ledige tilladelser til taxikørsel under Herning Taxas bestillingskontor. Tilladelserne er begge indleveret på grund af alder.

 

Herning Taxas bestyrelse har tidligere vurderet, at der ikke var kørselsgrundlag for at genudstede den ene tilladelse.  Nu da der er to ledige tilladelser, - og forventning om indlevering af yderligere én ultimo juni, vurderes det, at en stor vognstilladelse med lift bør udstedes snarest muligt.

 

Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

I maj/juni måned er der, ved offentligt opslag, indhentet ansøgninger om tilladelse til taxikørsel under Herning Taxas bestillingskontor. Ansøgningen er gældende for tilladelser der er ledige, eller måtte blive ledige, i løbet af 2013. Ansøgningsfristen var 14. juni.


Da udvalget sidst behandlede genudstedelse af taxitilladelser, den 24. september 2012 pkt. 192, besluttedes, at forvaltningen fremover bemyndiges til at genudstede tilladelser til den bedst kvalificerede ansøger.

 

Forvaltningen vil derfor behandle de indkomne ansøgninger og udstede storvognstilladelsen til den bedst kvalificerede ansøger pr. 1.7.2013.

 
Udvalget orienteres om, hvem der har fået udstedt tilladelsen på førstkommende møde efter sommerferien den 12. august 2013 og orienteres samtidig om øvrige ansøgeres kvalifikationer. Endvidere vil udvalget samtidig få en orientering om status på behovet for tilladelser og sammensætning af vognparken og herunder stillingtagen til, om den anden ledige tilladelse skal genudstedes.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 22.11.00-G00-1-12 Sagsbehandler: Eva Freidahl Graae  

Orientering: Kvartalsmøder med taxivognmænd

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Forvaltningen afholder hvert kvartal et møde med bestyrelsen for Herning Taxa og vognmændene udenfor bestillingskontoret. Referat fra møde 18. juni 2013 fremsendes til orientering.
 
I 2013 er møderne fastlagt til afholdelse 18. september og 12. december.

 

Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 05.26.10-P19-1-13 Sagsbehandler: Peter Vallentin  

Anmodning om ekspropriation til fordel for EnergiMidt

 

Sagsnr.: 13.05.00-Ø40-1-12 Sagsbehandler: Edith Blynning  

Muligheder for Flextur i Herning Kommune

 

Sagsnr.: 06.03.00-G14-1-13 Sagsbehandler: Peter Vallentin  

Herning Vand A/S anmoder Herning Kommune om principiel beslutning om ekspropriation

 

Sagsnr.: 15.00.00-P19-86-05 Sagsbehandler: Christina Thorslev Petersen  

Orientering: Politianmeldelse for manglende efterkommelse af indskærpelse om overdækning af fast gødning på møddingsplads

 

Sagsnr.: 09.35.00-K08-4-13 Sagsbehandler: Inge Hansen  

Orientering: Politianmeldelse for ulovlig opbevaring af palletank med kemikalie

 

Sagsnr.: 09.00.00-K08-9-13 Sagsbehandler: Inge Hansen  

Orientering: Politianmeldelse for ulovlig afbrænding af affald

 

Sagsnr.: 13.02.01-K08-4-12 Sagsbehandler: Lucia Aagaard  

Orientering: Politianmeldelse for manglende indberetning af oplysninger om sløjfning af boringer

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-692-09 Sagsbehandler: Lotte Vinter