Dagsordener og referater

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 23. november 2020
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 05.00.00-P20-4-18 Sagsbehandler: Line Engell Nørby  

Forslag til fremtidige vejprojekter

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
XØvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen

Sagsresume

Der er udarbejdet et vejkatalog med en række fremtidige vejprojekter, som vurderes nødvendige for at sikre en fortsat udvikling af by- og infrastrukturen i Herning Kommune til gavn for borgerne og erhvervslivet. Vejkataloget er et dynamisk katalog, hvor projekterne udgår, og evt. ny kommer ind, i takt med der bliver afsat penge på budgettet til projekterne.


Vejkataloget vil blive fremlagt på mødet.


Forvaltningen anbefaler, at forslag til fremtidige vejprojekter drøftes og udvalget tager stilling til om vejprojekterne (4-12 års perspektiv) skal indarbejdes i kommuneplanen.

Sagsfremstilling

Projekterne i kataloget er fundet ved at se på de trafikale behov og udfordringer, vi ser nu og her og i nær fremtid på det overordndede vejnet, det vil sige primært på trafikveje og tilstødende veje. Der er valgt denne snitflade på grund af først og fremmest det trafikale behov, men også for at skabe et overskueligt katalog.


Projekterne er ikke listet i en prioriteret rækkefølge, men i stedet tidsmæssigt kategoriseret i henholdsvis 4-12 års og 30 års perspektiv ud fra vurdering af trafikalt behov.


Alle viste linjeføringer for nye veje i kataloget, skal ses som principper, idet de ikke er endeligt fastlagte. Det vigtige er formålet med vejen, hvilket oftest vil sige at to punkter skal forbindes.


I den kommende revision af kommuneplanen indarbejdes de vejprojekter, som kræver arealreservation og på baggrund af trafikale behov forventes at skulle realiseres helt eller delvis inden for kommuneplanens 12 års gyldighedsperiode. Dermed sikres, at projekterne kan gennemføres på ubebyggede arealer, jvf. pkt 214. Der er tale om 11 vejprojekter.

Samtidig indskrives de 6 vejprojekter, som har en 30 årige tidshorisont i kommunensplanens afsnit 'Langsigtet byudvikling'. Så de på et senere tidspunkt nemt kan indarbejdes som egentlig arealreservationer, når der bliver behov for det.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at forslag til fremtidige vejprojekter drøftes og udvalget tager stilling til om vejprojekterne (4-12 års perspektiv) skal indarbejdes i kommuneplanen.

Beslutning

Forslag til fremtidige vejprojekter blev drøftet og vejprojekterne (4-12 års perspektiv) indarbejdes i kommuneplanen.

 

Sagsnr.: 01.02.03-P15-2-19 Sagsbehandler: Kaare Hjorth  

Fagudvalgsbehandling af afsnit til forslag til Herning Kommuneplan 2021-2032

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X
Øvrige sagsbehandlere: Trine Eide, Fie Salhøj-Abel, Lene Kimø, Jacob Philipsen

Sagsresume

Planstrategi 2019 og Agenda 21-strategi blev endeligt vedtaget i Byrådet den 3. marts 2020, pkt 36 og ligger til grund for udarbejdelsen af forslag til Herning Kommuneplan 2021-2032.


Forud for udarbejdelse af det samlede kommuneplanforslag fremsendes afsnittene ”Mobilitet”, ”Jordbrug” og ”Grønt Danmarkskort” med flere til behandling i Teknik- og Miljøudvalget, for at sikre, at udvalget har mulighed for at kommentere på de afsnit, der ligger inden for udvalgets ansvarsområde.


Forvaltningen indstiller, at udvalget diskuterer og kommenterer på kommuneplanens afsnit.

Sagsfremstilling

Herning Kommuneplan revideres hvert fjerde år på baggrund af en vedtaget Planstrategi. Kommuneplanen sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for kommunen. I kommuneplanen fastlægger Byrådet politikken for kommunens udvikling og for byerne og det åbne land for de næste 12 år.


Udarbejdelse af det samlede kommuneplanforslag sker på baggrund af bidrag fra de respektive fagudvalg og de pågældendes ansvarsområder. På baggrund af fagudvalgsbehandlingerne fremlægges et samlet forslag til Herning Kommuneplan 2021-2032 for Byplanudvalget, hvorefter den samlede plan fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet til forventet behandling i start 2021. Med en forventet offentlig høring i det tidlige forår 2021.


Idet temaerne i de følgende oplistede afsnit ligger inden for Teknik- og Miljøudvalgets ansvarsområde, lægges der op til, at udvalget drøfter og kommenterer på afsnittene. Ud over de enkelte afsnit lægges, der også op til, at udvalget drøfter og kommenterer kommuneplanens introduktionsdel. Forslagene til ændringer vedrører følgende afsnit:


 • Introduktion Herning Kommuneplan 2021-2032
  • I afsnittet præsenteres Byrådets vision og kommunens kernefortælling. Afsnittet indeholder desuden en beskrivelse af, hvordan Herning Kommune arbejder med bæredygtighed og FN’s 17 verdensmål.
 • Mobilitet
  • Revideret afsnit der tidligere blev kaldt Trafik
  • I kommuneplanen medtages de forventede nye vejinfrastrukturanlæg, som forventes opført inden for planens 12 års gyldighedsperiode, se notat om vejreservationer
  • Endvidere medtages i kommuneplanens afsnit om langsigtet byudvikling de vejinfrastrukturanlæg som kan forventes realiseret inden for en 30årig periode, se notat om vejreservationer
  • Aulums fortsatte vækst gør, at der i et 30 års perspektiv bør reserveres areal til en omfartsvej syd om Aulum. For at sikre den størst mulige fremkommelighed og aflastning gennem byen bør ny omfartsvej forsøges tilsluttet rundkørslen Videbækvej/ Hovedvejen/Jersildvej, se notat om vejreservationer
  • Forvaltningen anbefaler, at omfartsvej om Aulum nævnes i kommuneplanens afsnit om langsigtet byudvikling, og at linjeføringen undersøges nærmere i planperioden for en eventuelt senere indarbejdelse i kommuneplanen, samt at salg af erhvervsjord på matrikel 1ro indstilles, så det sikres, at en eventuel omfartsvej kan realiseres.
 • Jordbrug
  • Revideret afsnit om kommunens jordbrug og landbrugsjord
  • Retningslinjerne er tilpasset, at dyreenheder ikke længere benyttes i lovgivningen. Definitionen af større husdyrbrug er på den baggrund udvidet til at omhandle alle landbrug, der kræver miljøgodkendelse
  • Definitionen af, hvad der betragtes som særlig værdifuld landbrugsjord er udvidet. I forrige kommuneplan blev potentiel økologisk forbindelse og potentiel natur ikke betragtet som særligt værdifuld landbrugsjord. I denne kommuneplan tillades en dobbelt udpegning. Dette gøres for at tydeliggøre, at en ændring til økologisk forbindelse og natur kun kan ske i dialog med jordejer.
 • Grønt Danmarkskort
  • Nyt afsnit. Temaerne Natur, Overordnet grøn struktur og Internationale naturområder er revideret og indgår nu i det samlede afsnit Grønt Danmarkskort. Afsnittene udgår sammen med Naturkvalitetsplanen som selvstændige afsnit i kommuneplanen
  • Udarbejdelsen af Grønt Danmarkskort har taget udgangspunkt i Herning Kommunes hidtidige planlægning for naturinteresser. Denne planlægning er sammenholdt og suppleret med tilgængelig viden om natur, anbefalinger fra det lokale naturråd, drøftelser med nabokommuner samt de nationale kriterier for udpegningen
  • Herning Kommunes naturindsats inden for Grønt Danmarkskort prioriteres, så der fokuseres på sikring af eksisterende særlige værdifulde naturområder og Natura 2000-områderne. Fokus rettes derefter på at skabe sammenhæng til tilstødende eller omkringliggende naturarealer. I naturindsatsen vil der, hvor det er muligt, arbejdes med opnåelse af synergi mellem natur og anden arealanvendelse
  • I forhold til den tidligere udpegning til overordnet grøn struktur, er der i Grønt Danmarkskort udpeget områder til potentiel natur. Disse områder er i høj grad sammenfaldende med kulstofholdige lavbundsarealer
  • Der peges i afsnittet på, at der i den kommende planperiode blandt andet arbejdes med at opdatere og forbedre viden om kommunens natur, et proaktivt samarbejde samt et fokus på, hvor der er særlige potentialer for at give mere plads til naturen, og/eller hvor der muligheder for at rumme en mere vild natur
  • Det forventes, at der i forbindelse med den offentlige høring af kommuneplanen vil blive afholdt et temamøde om Grønt Danmarkskort, hvor blandt andet lodsejere vil have mulighed for at drøfte temaet.
 • Lavbundsarealer
  • Revideret afsnit, hvor arealudpegningerne er opdateret med statens nyeste kortlægning af arealerne.
 • Vandområder
  • Revideret afsnit tilføjet en generaliseret retningslinje om kommunens fjordoplande.
 • Skov
  • Revideret afsnit, som er opdateret i forhold til de allerede opnåede målsætninger
  • Med afsnittet lægges op til, at Byrådet vil udarbejde en strategi for udvikling af skov i planperioden
  • Udpegning af negativ skovrejsning er gennemgået og fastholdt som udpeget i Kommuneplan 2017-2028.
 • Geologi
  • Revideret afsnit med en beskrivelse af kommunens geologi.
 • Bynære grønne områder (behandles også af Byplanudvalget)
  • Revideret afsnit med afsæt i parkpolitikken
  • Der lægges op til, at der i den kommende planperiode, i sammenhæng med vores natur- og parkpolitik, sættes fokus på bynatur. Der ses nærmere på muligheder for at skabe mere og bedre natur i byen og på bynære arealer til gavn for både borgere og biodiversitet, herunder også fokus på den blå-grønne ring om Herning.
 • Landskab
  • Revideret afsnit i forhold til landskabskarakteranalysen, der er under udarbejdelse
  • På baggrund af landskabsudpegningen efter landskabskaraktermetoden forventes udarbejdet et kommuneplantillæg i planperioden, hvor analysen indarbejdes i kommuneplanen.
 • Større uforstyrrede landskaber
  • Revideret afsnit i forhold til landskabskarakteranalysen, der er under udarbejdelse
  • På baggrund af landskabsudpegningen efter landskabskaraktermetoden forventes udarbejdet et kommuneplantillæg i planperioden, hvor analysen indarbejdes i kommuneplanen.
 • Energistrategi (behandles også af Byplanudvalget)
  • Revideret afsnit efter den nye opbygning af kommuneplanens afsnit
  • Afsnittet forventes revideret med baggrund i udarbejdelse af en ny strategi for produktion af vedvarende energi. Strategien skal udarbejdes som del af arbejdet med DK2020
  • Afsnittet er styrende for afsnittene Vindmøller, Biogas, Solceller og Biomasse. I de andre afsnit fastsættes retningslinjerne, der administreres efter for de enkelte emner
  • Afsnittet ”Strategi for bæredygtig udvikling” udgår af kommuneplanen og er indarbejdet i kommuneplanens introdel, energistrategi afsnittet, samt de afsnit, hvor målsætninger fra afsnittet ”Strategi for bæredygtig udvikling” hører til.
 • Vindmøller (behandles også af Byplanudvalget)
  • Revideret afsnit efter den nye opbygning af kommuneplanens afsnit
  • Afsnittet forventes revideret med baggrund i udarbejdelse af en ny strategi for produktion af vedvarende energi.
 • Biogas (behandles også af Byplanudvalget)
  • Revideret afsnit efter den nye opbygning af kommuneplanens afsnit
  • Afsnittet forventes revideret med baggrund i udarbejdelse af en ny strategi for produktion af vedvarende energi.
 • Solceller (behandles også af Byplanudvalget)
  • Nyt afsnit med tilhørende retningslinjer for opstilling af solceller
  • Afsnittet er udarbejdet på baggrund af, at Herning Kommune modtager projektforslag og forespørgsler fra opstillere til nye store solcelleanlæg
  • Afsnittet forventes revideret med baggrund i udarbejdelse af en ny strategi for produktion af vedvarende energi.
 • Biomasse (behandles også af Byplanudvalget)
  • Nyt afsnit med fokus på brugen af bæredygtig biomasse
 • Klimatilpasning (behandles også af Byplanudvalget)
  • Revideret afsnit med afsæt i Klimatilpasningsplanen ”Strategi for klimatilpasning” (2018) samt spildevandsplanen (2015-2025)
  • Afsnittet indeholder de nye og aktuelle klimatilpasningsprojekter samt retningslinje om, at der ved nye byudviklingsområder skal reserveres areal til at kunne håndtere ekstrem regnhændelser
  • Fremtidig byudvikling ønskes således, at der ved planlægning for ny by, kan sikres areal til håndtering af ekstrem regnhændelser. Der igangsættes en undersøgelse af serviceniveauet for ekstremregn. Formålet med undersøgelsen er, at denne kan ligge til grund for udpegning af arealreservationer til håndtering af ekstremregn ved fremtidig lokalplanlægning.
 • Råstofindvinding
  • Revideret afsnit, hvor punkter vedrørende dispensation er udtaget, da det er Regionen, der træffer afgørelser vedrørende dispensationer.
 • Affald
  • Revideret afsnit, som tager afsæt i Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan (2015-2024) samt den nye nationale Klimaplan (2020), som pålægger alle kommuner at sortere i 10 fraktioner.
 • Nyttiggørelse af jord og restprodukter samt bygge- og anlægsaffald
  • Revideret afsnit (tidligere lettere forurenet jord og restprodukter) omhandlende genanvendelsen af forurenet jord, restprodukter, samt bygge- og anlægsaffald i bygge- og anlægsarbejde
  • Der er et øget fokus på nyttiggørelse af lettere forurenet og forurenet jord, restprodukter, samt sorteret lettere forurenet og forurenet forarbejdet bygge- og anlægsaffald i bygge- og anlægsarbejde.
 • Forurenede arealer
  • Revideret afsnit omhandlende håndteringen af forurenede arealer samt forebyggelse af yderligere spredning af forurening
  • Afsnittet tager udgangspunkt i Lov om forurenet jord med særligt fokus på § 8 tilladelse, som omhandler et ligeligt fokus på mennesker, faglighed og økonomi
 • Støjbelastede arealer
  • Revideret afsnit efter den nye opbygning af kommuneplanens afsnit.
 • Akvakultur
  • Revideret afsnit, fremadrettet forventes et større fokus på at udvikle recirkulære dambrug.
 • Vandindvinding
  • Revideret afsnit opdateret med nye vandindvingsbeskyttelseszoner baseret på de nye vandboringer i Løvbakkerne
  • I kommuneplanens afsnit om langsigtet byudvikling sikres reservation til nyt vandværk i Løvbakkerne.
 • Beskyttelse af grundvand og drikkevand
  • Revideret afsnit tilføjet en grundvandsredegørelse, som beskriver rammerne for placering af boliger og virksomheder i forhold til at sikre grundvandsressourcen.
  • De boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) nævnes ligeledes i grundvandsredegørelsen, da områderne er forbudszoner i forhold til byudvikling og har til formål at sikre at de konkrete drikkevandsboringer.
 • Spildevandsforsyningsområdet
  • Revideret afsnit efter den nye opbygning af kommuneplanens afsnit
  • I kommuneplanens afsnit om langsigtet byudvikling sikres reservation til nyt centralt rensningsanlæg nær Sinding biogasanlæg.
 • Spildevandsrensning
  • Revideret afsnit efter den nye opbygning af kommuneplanens afsnit
  • I kommuneplanens afsnit om langsigtet byudvikling sikres reservation til nyt centralt rensningsanlæg nær Sinding biogasanlæg.


De enkelte afsnit er udformet på baggrund af kommunes gældende politikker og strategier. I forhold til den tidligere Herning Kommuneplan 2017-2028 er afsnittene omstruktureret med ønsket om at skabe en mere forenklet kommuneplan, hvor mål og retningslinjer tydeliggøres. Enkelte afsnit vil dog stadigt fremstå særligt tekniske på grund af formkrav fra den bagvedliggende lovgivning. Alle afsnit er vedlagt som bilag. Der er kun vedlagt kortbilag for de afsnit, hvor der er ændringer til udpegninger. Nuværende kortbilag kan findes på webversionen af den nuværende kommuneplan på https://webkort.herning.dk/spatialmap?&profile=kommuneplan_2017_2028.


På baggrund af fagudvalgsbehandlingen af de konkrete afsnit udarbejdes et samlet forslag til Herning Kommuneplan 2021-2032, som Byplanudvalget præsenteres for på et kommende møde. Ved behandlingen af det samlede forslag vil fagudvalgets indstilling fremgå.


Forvaltningen anbefaler, at udvalget diskuterer og kommenterer på kommuneplanens afsnit.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at udvalget diskuterer og kommenterer på kommuneplanens afsnit


at udvalget tager stilling til om mulig omfartsvej ved Aulum skal indarbejdes i kommuneplanen for en yderligere undersøgelse af, om den kan realiseres med den præsenterede arealreservation til vejanlæg


at der igangsættes en undersøgelse af serviceniveauet ved ekstrem regnhændelser med henblik på klimatilpasning af bymæssig bebyggelse.


Beslutning

Udvalgets bemærkninger tages med i det i videre arbejde med udarbejdelse af forslag til kommuneplan 2021-2032.


Omfartsvej ved Aulum indarbejdes i kommuneplanen for en yderligere undersøgelse af, om den kan realiseres med den præsenterede arealreservation til vejanlæg. Alternativ linjeføring, som kobles til Hovedvejen, skal ikke indarbejdes i kommuneplanen.


Der igangsættes en undersøgelse af serviceniveauet ved ekstrem regnhændelser med henblik på klimatilpasning af bymæssig bebyggelse.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.15.00-G01-1-18 Sagsbehandler: Marius Reese  

Forslag til strategi for bæredygtig jordhåndtering

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX

X
Øvrige sagsbehandlere: Kaare Hjorth, Karin Skov-Aggerholm

Sagsresume

Bygge- og anlægsaktiviterne rundt omkring i Herning Kommune betyder, at der opstår betydelige mængder jord, som skal deponeres eller genanvendes. Al overskudsjord, som udgraves i forbindelse med byggeri og anlæg, betragtes efter regelgrundlaget som affald. Ikke-forurenet overskudsjord betrages dog ikke som affald, hvis der før opgravningstidspunktet er indgået aftale med en modtager om nyttiggørelse af jorden i et anlægsprojeket, f.eks. en støjvold eller lignende. Lettere forurenet og forurenet jord betragtes altid som affald. Op mod 90 % af overskudsjorden er uforurenet og kan derfor betrages som en ressource.


Transporten af jord, som skal i deponi eller nyttiggøres, er forbundet med et stort transportarbejde og deraf følgende miljøbelastning, særligt CO2.


Med henblik på at minimere transport og miljøbelastning og sikre, at jord, der kan nyttiggøres, også bliver det, er der udarbejdet et forslag til "Strategi for Bæredygtig jordhåndtering", hvor overskudsjord betrages som en ressource, som kan nyttiggøres og genanvendes i forbindelse med byudviklingen, samtidig med, at transportarbejdet søges minimeret.


Forvaltningen indstiller, at forslag til Strategi for Bæredygtig Jordhåndtering godkendes.

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget har den 3. juni 2019, pkt. 115 givet afslag på ansøgning om landzonetilladelse til bakkelandskab ved Kollund Byvej. Efterfølgende har Byplanudvalget på møde den 16. september 2019, pkt 138 besluttet ikke at igangsætte planlægning for jorddepot ved Kollund. I samme sag besluttede udvalget, at der igangsættes arbejde med Strategi for Bæredygtig Jordhåndtering for hele Herning Kommune. Strategien skal anvise, om der er andre og mere bynære områder i Herning Kommune, hvor overskudsjord kan udnyttes til f.eks. støjvolde og rekreative fritidslandskaber til glæde og gavn for beboerne i området. Det skønnes, at der være behov for deponeringsplads til overskudsjord på 266.000-333.000 m3 årligt, hvoraf 80-90 % er uforurenet jord, som kan nyttiggøres.


Forvaltningen har, som bilag til sagen, udarbejdet forslag til en strategi, hvor der er peget på relevant områder, hvor der kan etableres nyttiggørelsesprojekter.


I forhold til placering af jorddepoterne vurderes det, at der er 4 væsentlige faktorer, som har betydning:


 1. Det skal være områder, der ligger bynært eller i bymæssig sammenhæng
 2. Det skal være områder, der ligger tæt på de jordgenererende projekter
 3. Områderne må ikke ligge indenfor nitratfølsomme indvindingsområder (NFI) eller for tæt på boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)
 4. Det bør være områder, der ligger hensigtsmæssigt i forhold til transport til og fra aktive grusgrave, så vognmændene ikke skal køre med tomme læs.


Med udgangspunkt i forslaget til strategi, anbefaler administrationen, at der i forslag til ny kommuneplan indarbejdes rammer til deponering af overskudsjord i to områder, i henholdvis Vildbjerg og Lind.


Fordelen ved disse to områder er, at de behandler nyttiggørelsesprojekter ud fra to parametre, dels som støjvold, for kommende byggemodningsområder dels som fritidslandskab, der kan højne kvaliteten af boligområderne. I begge projekter kan der arbejdes videre med inspiration fra fritidslandskabet syd for Messemotorvejen, nord for Koustrupparken og Knudmoseparken.


Der skal for begge områder indgås aftale om overtagelse af jord, udarbejdes lokalplan og miljøvurdering af projektet, og projekterne skal desuden projekteres og tilrettelægges, så der kan fyldes jord på over en periode på 10-12 år. Detailplanlægningen kan igangsættes, når kommuneplanen er endeligt vedtaget til maj 2021.


Strategien anviser flere områder, som det efterfølgende kan være relevant at inddrage til formålet. Disse områder skal vurderes nærmere, men kan optages i kommuneplanen gennem tillæg, hvis der skulle vise sig behov herfor i kommuneplanperioden. Det er dog administrationens vurdering, at der med projekterne i Vildbjerg og Lind, sammen med de jorddepoter, som allerede er i drift, vil være den fornødne kapacitet i et 12 års perspektiv.


Endvidere forventes, at der i området ved Tangsøparken og erhvervsområdet ved Fastrupdalen vil blive mulighed for at åbne et jorddepot i løbet af 2022-2023 i forbindelse med udgravning af Tangsøen og byggemodningen i området. Jordmængder fra udgravningen af Holing Sø og Tangsø er ikke medtaget i forhold til den generelle 12 års jordberegning og skal løses i selvstændige projekter. Det forventes dog at jord fra udgravning af Tangsø kan placeres lokalt i jorddepotet ved Tangsøparken.


Det undersøges endvidere om der kan etableres et jorddepot ved Stenbjergkvarteret syd for boligkvarteret ned mod motortrafikvejen.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der i forslag til kommuneplan 2021-2032 indarbejdes ramme til jorddeporter i Lind og Vildbjerg med henblik på, at disse kan anlægges og udvikles som støjvolde og rekreative fritidslandskaber, forud for eller parallelt med byggemodning i områderne


at ''Forslag til Strategi for Bæredygtig Jordhåndtering" godkendes som grundlag for det fortsatte arbejde med nyttiggørelse af overskudsjord.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.13.00-G01-1-20 Sagsbehandler: Karin Skov-Aggerholm  

Forpagtningsarealer omfattet af BNBO - boringsnære beskyttelsesområder

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X
Øvrige sagsbehandlere: Trine Koch Jacobsen, Tommy Jonassen

Sagsresume

Boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) skal pålægges pesticidfri drift. Herning Kommune er lodsejer i fire områder, som er omfattet af BNBO, og som samtidig forpagtes ud til landbrugsdrift.


Forvaltningen anbefaler, at forpagtningsaftaler for arealer, som helt eller delvist er omfattet af BNBO, pålægges pesticidfri drift, samt at der indgås aftale med Herning Vand om driftstab på forpagtningsaftale i Løvbakkerne.

Sagsfremstilling

Boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) er arealer omkring boringer til almen vandforsyning. Arealerne er beregnet af Miljøstyrelsen og fastsat i en bekendtgørelse. Der er forskel i størrelse og udformning af BNBO afhængig af geologi og indvinding fra boringen. Teknik- og Miljøudvalget har tidligere behandlet boringsnære beskyttelsesområder på møde den 8. juni 2020, pkt. 113. Udvalget besluttede at godkende behovet for beskyttelse og indsats mod brug af pesticider i BNBO. Behovet for i pesticidfridrift i BNBO er besluttet af Byrådet den 20. juni 2020 pkt. 147

Vandværkerne, som har fordel af beskyttelsen, skal lave frivillige aftaler og betale erstatning til de lodsejere, der evt. må ophøre med at bruge pesticider, når de dyrker deres marker.


Herning Kommune er lodsejer i fire områder, som er omfattet af BNBO, og som samtidig er forpagtet ud til landbrugsdrift. Der skal på disse arealer pålægges restriktioner om pesticidfri drift såvel i nuværende som fremtidige forpagtningsaftaler samt ved evt. salg af arealet. Forpagtningsarealerne ligger i fire forskellige indvindingsområder. I det følgende beskrives de enkelte arealer og de økonomiske konsekvenser for Herning Kommune ved restriktioner om pesticidfri drift.


Herning Vand, Østre Vandværk

Det er kun en mindre del af arealet (ca. 5%), som er omfattet af BNBO. Da arealet pt. er økologisk dyrket, vil det ikke have konsekvenser for den nuværende forpagtningsaftale, når der pålægges pesticidfri drift. Da området er vandlidende og derfor bedst egnet til græsningsareal, forventes det ikke at blive anvendt til traditionel landbrugsdrift fremadrettet. Det anbefales, at hele matriklen pålægges pesticidfri drift.

Området er pt. udlagt til rekreativt areal og forventes ikke udbudt til salg med den nuværende planlægning.


Herning Vand, Løvbakkerne

Forpagtningen er delt i to aftaler. På del 3 (4,4 ha) er der allerede indgået aftale mellem forpagter og Herning Vand omkring drift uden pesticider og husdyrgødning. Forpagteren kompenseres af Herning Vand med 10.000 kr. om året for denne restriktion, indtil forpagtningsaftalen udløber den 31. december 2021. Herning Kommunes indtægt for forpagtningen er 3.100 kr./ha pr. år svarende til 13.640 kr./år. Det er ca. 70% af forpagtningsarealet, som er omfattet af BNBO. Det anbefales, at hele del 3 pålægges pesticidfri drift.

På del 1 er det kun en meget lille del af forpagtningen, som er omfattet af BNBO (ca. 1 ha). Det anbefales, at der pålægges restriktioner for området omfattet af BNBO, samt at den resterende del af forpagtningsaftalen på del 1 (ca. 38 ha) fortsætter uændret med traditionel landbrugsdrift.

Det anbefales desuden, at der indgås aftale med Herning Vand om erstatning for driftstab for del 3 og området i del 1, som er omfattet af BNBO, i alt ca. 5,4 ha.

Begge arealer er uden planlægning og forventes ikke udbudt til salg.


Hammerum Vandværk

Forpagtningsaftalen er opdelt i fire delaftaler. Dyrkningen er ekstensiv som græsareal og brak. Områderne omfattet af BNBO udgør mellem ca. 45% og 90% af forpagtningsarealerne. Det anbefales, at der pålægges restriktioner om pesticidfri drift på de fire delaftaler. Da det er mindre, ukurante arealer er forpagtningsafgiften relativ lav på 350 kr./ha pr.år. Det forventes ikke at få betydning for forpagtningsafgiften, at der pålægges pesticidfri drift.

Arealerne ligger i erhvervsområdet HI Park. Hvis der sælges arealer indenfor BNBO, skal det tinglyses, at der ikke må bruges pesticider på arealet. Det forventes ikke at have konsekvenser for salgsprisen.


Aulum Vandværk

Det samlede areal i forpagtningsaftalen er omfattet af BNBO. Arealet ligger i Aulum By og må ifølge aftalen kun anvendes til afslåning. Arealet er udlagt til boligområde til tæt-lav byggeri. I forbindelse med salg skal det tinglyses på matriklen, at der ikke må anvendes pestidcider. Restriktioner om pesticidfri drift har ingen økonomiske konsekvenser hverken for den nuværende forpagtningsaftale eller ved salg af arealet.

Økonomi

Der forventes en reduceret indtægt på Serviceområde 01, drift, på ca. 12.300 kr./år fra 2022 som følge af pesticidfri drift i BNBO ved Løvbakkerne. Der kan indgås aftale med Herning Vand om erstatning for driftstabet.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der pålægges restriktioner om pesticidfri drift på kommunens forpagtningsarealer, som er helt eller delvist omfattet af BNBO ved Hammerum, Østre og Aulum Vandværker


at der pålægges restriktioner om pesticidfri drift for ca. 5,4 ha, som er helt eller delvist omfattet af BNBO ved Løvbakkerne


at der indgås aftale med Herning Vand om erstatning for driftstab ved pesticidfri drift af ca. 5,4 ha ved Løvbakkerne.


Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 05.12.10-P20-1-17 Sagsbehandler: Tommy Jonassen  

Frigivelse af anlægsbevilling til renovering af veje i forbindelse med kloakfornyelse

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X

X

X


Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløb på 7,009 mio. kr. afsat i 2021 til renovering af veje i forbindelse med kloakfornyelse.


Forvaltningen anbefaler, at rådighedsbeløbet frigives.

Sagsfremstilling

Der er afsat rådighedsbeløb på i alt 7,009 mio. kr. i 2021 på Serviceområde 09 Trafik i investeringsoversigten til renovering af veje i forbindelse med kloakfornyelse.


Beløbet foreslås anvendt til renovering af kantsten, fortove og rendestensbrønde i forbindelse med fornyelse af kloaksystemerne i Aulum, Sunds, Ørnhøj, Timring, Sinding og Vildbjerg.


Der er tale om både mindre og større renoveringsopgaver. Arbejderne vil blive koordineret med renovering af øvrige vejelementer samt med midler afsat til renovering af gadelys, trafiksikkerhed og forskønnelsestiltag.


Som bilag er vedlagt oversigt over koordinerede vej- og kloakprojekter i 2021.


Ovenstående projekter vil medføre, at der renoveres ca. 290 stk. rendestensbrønde ud af et samlet antal rendestendsbrønde på ca. 26.000 stk. Desuden vil der blive renoveret ca. 10 km fortove i forbindelse med kloakfornyelserne ud af i alt ca. 600 km fortove.


Det skal bemærkes, at der kan forekomme ændringer i de enkelte projekter i forbindelse med den nærmere planlægning af arbejderne.

Økonomi

Der anmodes om anlægsudgiftsbevilling på 7,009 mio. kr. til renovering af veje i forbindelse med kloakfornyelser i 2021.


Anlægsudgiften finansieres af afsat rådighedsbeløb på 1,739 mio. kr. i 2021 på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 223084 renovering af gader og veje ifm. kloakering, pulje

2018-2021 samt rådighedsbeløb på 5,270 mio. kr. i 2021 på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 223099 09 renovering af gader og veje i forbindelse med kloakfornyelse.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 7,009 mio. kr. på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 223084 Renovering af gader og veje i forbindelse med kloakering, pulje 2018-2021. Rådighedsbeløbet forhøjes med 5,270 mio. kr. på samme stednr. i 2021


at anlægsudgiften delvist finansieres af afsat rådighedsbeløb på 1,739 mio. kr. i 2021 på samme stednr.


at anlægsudgiften delvist finansieres af afsat rådighedsbeløb på 5,270 mio. kr. i 2021 på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 223099 09, Renovering af gader og veje i forbindelse med kloakfornyelse.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 05.01.02-P20-10-20 Sagsbehandler: Kim Bredgaard Grarup  

Køb af jord til vejformål, N.O. Hansens Vej, Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X

X

X


Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen, Pia Colstrup

Sagsresume

I samarbejde med Ikast-Brande Kommune skal der etableres en vejforbindelse mellem N.O. Hansens Vej og O. Vestergaard-Poulsens Allé. Der er dermed behov for at erhverve et stykke jord fra ejendommen Skovbyvej 5, 7400 Herning (matr. 1r Skovby By).


På Byrådsmødet den 22. juni 2020, pkt. 143 blev forvaltningen bemyndiget til at indlede forhandlinger om køb af jorden.


Forvaltningen anbefaler, at ekspropriation gennemføres.

Sagsfremstilling

Den 11. august 2020 blev der afholdt åstedsforretning som forberedelse til ekspropriation af det areal, der skal bruges til en 1 km ny vej, som krydser kommunegrænsen og skaber en vejforbindelse mellem N.O. Hansens Vej og O. Vestergaard-Poulsens Allé. Ca. 250 m af vejen forløber i Herning Kommune. Karlo Brondbjerg deltog som repræsentant for Herning Kommunes Byråd, og Ib Lauritsen deltog som repræsentant for Ikast-Brande Byråd.


Bemærkninger fra åstedsforretningen samt de bemærkninger, der inden 4 ugers fristens udløb er kommet til ekspropriationen, er vedlagt sagen (kopi af protokollen).


Ekspropriationen gennemføres med hjemmel i "Lov om offentlige veje" §§ 96-98, da det er nødvendigt at erhverve jorden for at kunne gennemføre vejprojektet.

Efter åstedsforretningen blev der afholdt forhandlinger om erstatningssummen med ejeren, hvilket førte frem til, at der blev indgået et forlig.

Økonomi

Den del af erstatningssummen, der skal betales af Herning Kommune, udgør 150.000 kr. Udgiften finansieres af anlægsbevilling til projektet på 2,2 mio. kr. på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 222092 Ny vejforbindelse mellem HI Park og Ikast.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at ekspropriation gennemføres med hjemmel i "Lov om offentlige veje" §§ 96-98 i henhold til ekspropriationsplan


at den samlede erstatning på 150.000 kr. finansieres af anlægsbevilling på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 222092 Ny vejforbindelse mellem HI Park og Ikast.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 05.00.00-G01-5-17 Sagsbehandler: Martin Lystbech Nørgaard Frandsen  

Orientering om møde i Trafiksikkerhedsudvalget

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X
Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen

Sagsfremstilling

Der foreligger referat fra møde i Trafiksikkerhedsudvalget den 29. oktober 2020 vedlagt som bilag.


Det anbefales, at referatet tages til orientering.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at referatet tages til orientering.

Beslutning

Sagen taget til orientering.

Bilag

 

Sagsnr.: 07.18.06-P00-1-18 Sagsbehandler: Karen Marie Frost Troelsen  

Frigivelse af anlægsbevilling til nye affaldsbeholdere

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X

X

X


Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløb på 35,496 mio. kr. til indkøb af nye affaldsbeholdere til samtlige husstande i hele Herning Kommune.

Sagsfremstilling

I forbindelse med implementeringen af ny renovationsordning, hvor der skal ske affaldssortering i 2-delte affaldsbeholdere ved husstandene, skal samtlige affaldsbeholdere i hele Herning Kommune udskiftes.


Som præsenteret for Teknik- og Miljøudvalget på møde den 8. juni 2020, pkt. 123 har Herning Kommune efter udbud valgt PWS A/S som ny leverendør af beholderne. PWS står samtidig for udkørsel og hjemtagning af beholderne, herunder montering af sorteringsvejledninger, piktogrammer og labels på beholderne. Alle husstande får desuden udleveret en køkkenspand, poser til madaffald og sorteringsvejledning til ophæng.


Der er i alt afsat 35,496 mio. kr. på Serviceområde 07 Renovation til affaldsbeholdere inkl. udkørsel og hjemtagning. Dette beløb skal dække alle udgifter i forbindelse med udskiftning af beholderne, herunder bl.a. informationsmateriale, skilte og mærkater.

Økonomi

Udgifterne finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 35,496 mio kr. i 2020 på Serviceområde 07 Renovation, stednr. 161099 Udskiftning af affaldsbeholdere.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 35,496 mio. kr. på Serviceområde 07 Renovation, stednr. 161099 "Udskiftning af affaldsbeholdere"


at anlægsudgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 35,496 mio. kr. på samme stednr. i 2020.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 09.02.15-A00-1-19 Sagsbehandler: Ole Damgaard  

Godkendelse af anlægsregnskab for opkøb af Staulund Dambrug, Haderup

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X
Øvrige sagsbehandlere: Jonna Sørensen, Pia Colstrup, Martin Skøtt

Sagsresume

Der er udarbejdet anlægsregnskab for opkøb af Staulund Dambrugs foderkvote samt ret til vandindvinding.


Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

Der foreligger anlægsregnskab for stednr. 071067 Opkøb af Staulund Dambrug, Haderup på Serviceområde 04 Grønne områder.


Byrådet bevilgede den 12. november 2019, pkt. 240 anlægsbevillinger på henholdsvis 3,967 mio. kr. til udgifter og 3,967 mio. kr. til indtægter i forbindelse med opkøb af Staulund Dambrugs foderkvote og ret til vandindvinding samt tilskud fra Miljøstyrelsen til formålet.


Opkøbet af Staulund Dambrugs foderkvote samt stemmeret er nu gennemført. Dambrugsarealet er reetableret af ejer som en del af opkøbsaftalen af dambrugets foderkvote og vandindvindingsret. Alt beton er opgravet og bortskaffet, reguleringsværk og rør er opgravet samt bortskaffet, diverse stolper er fjernet og bortskaffet og alt løsøre (dambrugs materiel) er sorteret samt bortskaffet. Dambrugsarealet er herefter planeret, og der er etableret 3 søer på arealet.

Økonomi

Stednr.

Anlæg


Bevilling kr.

Forbrug kr.

Forskel kr.

071067

Opkøb af Staulund Dambrug, Haderup

U


3.967.000


3.966.160


840

I

-3.967.000

-3.966.160

-840

N

0

0

0


Anlægsregnskabet vil blive optaget i Herning Kommunes årsregnskab og godkendt sammen med det samlede årsregnskab for 2020.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 09.02.15-A00-1-18 Sagsbehandler: Ole Damgaard  

Godkendelse af anlægsregnskab for opkøb af Sdr. Karstoft Fiskeri, Ronnum, Silstrup og Vesterkrog Dambrug.

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X

X

X

Øvrige sagsbehandlere: Jonna Sørensen, Pia Colstrup, Martin Skøtt

Sagsresume

Der er udarbejdet anlægsregnskab for opkøb af Sdr. Kartoft Fiskeri, Ronnum, Silstrup og Vesterkrog Dambrug.


Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

Der foreligger anlægsregnskab for stednr. 071079 Opkøb af Sdr. Karstoft Fiskeri, Ronnum, Silstrup og Vesterkrog Dambrug på Serviceområde 04 Grønne områder.


Byrådet bevilgede den 17. april 2018, pkt. 88, anlægsbevillinger på henholdsvis 8,275 mio. kr. til udgifter og 8,275 mio. kr. til indtægter i forbindelse med opkøb af Sdr. Karstoft Fiskeri, Ronnum, Silstrup og Vesterkrog Dambrug samt tilskud fra Miljøstyrelsen til formålet.


Silstrup Dambrug har valgt at aflyse opkøbet, idet ejer ønsker at bevare foderkvoten til andre formål. Opkøbet af Silstrups foderkvote gennemføres derfor ikke.


Opkøb af foderkvoten samt retten til vandindvinding ved Sdr. Karstoft Fiskeri, Ronnum og Vesterkrog Dambrug er nu gennemført.


Ronnum Dambrug og Sdr. Karstoft Fiskeri skal i henhold til aftalen reetablere arealerne for egen regning og bortskaffe fremmedlegemer mm. i henhold til gældende regler samt kommunens anvisning. Udgiften indgår ikke i opkøbet af foderkvoten samt retten til vandindvinding.


Ronnum Dambrug forventes reetableret i løbet af 2021. Sdr. Karstoft er tæt på at være færdigreetableret og forventes afsluttet inden årets udgang.


Vesterkrog Dambrug er fredet (en del af fredningen af Skjern Å Nørrekanal) og henligger derfor som et spor i landskabet.

Økonomi

Stednr.

Anlæg

U/I

Bevilling kr.

Forbrug kr.

Forskel kr.

071079

Opkøb af Karstoft Fiskeri, Ronnum, Silstrup og Vesterkrog Dambrug.

U

8.275.000

5.873.820

2.401.180

I

-8.275.000

-5.873.730

-2.401.270

N

0

90

-90


Afvigelsen skyldes, at ejeren af Silstrup Dambrug ikke ønsker dambruget opkøbt.


Da Silstrup Dambrug ikke erhverves som forudsat ved bevillingsafgivelsen, fremsendes anlægsregnskabet med tilhørende bemærkninger til særskilt godkendelse i Byrådet.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 02.34.02-P19-876-20 Sagsbehandler: Sussi Munch Jensen  

Østre Kirkevej 25A, Herning - Etablering af kvist og øget bebyggelsesprocent

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X
Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

På ejendommen Østre Kirkevej 25A, 7400 Herning er der ansøgt om tilladelse til opførelse af en mindre tilbygning i stueplan, hems og kvist i tagrummet samt et hævet opholdsareal i 1. sals niveau.


Forvaltningen anbefaler, at der gives tilladelse til det ansøgte.

Sagsfremstilling

På ejendommen Østre Kirkevej 25A, Herning, ansøges om byggetilladelse til at lave en mindre tilbygning til den eksisterende bolig i stueplan. Tilbygningen udføres som en mindre karnap ud mod gaden i god afstand til både nabo- og vejskel.


Over karnappen og det eksisterende udhus etableres et hævet opholdsareal, som skal forbedre udearealerne for boligen på 1. sal.

I tagetagen monteres en kvist mod syd. Tagetagen er relativ lav og kan ikke anvendes til opholdsrum. Ved etablering af kvisten skabes et mindre areal, som kan anvendes til ophold svarende til en hems til midlertidig ophold og opbevaring.Området er ikke omfattet af lokalplan, men ligger indenfor kommuneplanramme 12.B12, der udlægger området til åben/lav boligbebyggelse i 2 etager.


Da tagetagen har et areal, som er større end 4,5 m² kan den lovgivningsmæssigt ikke betragtes som en egentlig hems, men vil derimod have karakter af en ekstra etage. Forvaltningen vurderer, at den kan betragtes som en halv etage på grund af den begrænsede rumhøjde på max. 1,9 m i kippen.


Efter udnyttelse af tagetagen har ejendommen derfor en højde på 2½ etage, hvilket både er mere end angivet i byggeretten og kommuneplanrammens bestemmelser.

Der er dog ikke tale om at bygningen ændres, men derimod, at det eksisterende tagrum indrettes til hems og opbevaring. Ejendommens bygningsvolumen ændres derfor ikke i forbindelse med den ekstra halve etage.


Ejendommen tilføres flere m² i form af en kvist og en mindre tilbygning i stueplan. Bruttoetagearealet øges med i alt 14 m². Ejendommen får efter ombygningen en bebyggelsesprocent på 69%, hvilket er over byggeretten på 30% for tofamiliehuse. Den eksisterende bebyggelsesprocent for ejendommen er på 65%.


Da projektet overskrider byggeretten i forhold til etageantal og bebyggelsesprocent, er der foretaget en helhedsvurdering, som er sendt i høring hos de omkringliggende naboer, som vurderes at være parter i sagen.


Der er i forbindelse med partshøringen kommet indsigelse fra Østre Kirkevej 25 og 27.


Bemærkningerne i indsigelsen omhandler i hovedtræk følgende:


 • Bekymring for indbliksgener i forbindelse med det hævede opholdsareal
 • Bekymring for udskiftning af glasbyggesten til et almindeligt vindue
 • Spørgsmål til tagetagens areal og bebyggelsesprocent
 • Bekymring for indbliksgener fra den nye kvist


Indsigelserne med den fulde tekst er vedhæftet som bilag.


Forvaltningens vurdering


Indbliksgener fra det hævede opholdsareal

Terrassen er placeret 2,5 m fra skel mod syd og ca. 4 m fra skel mod nord. Begge naboer har bygninger i skel, som vil begrænse indblikket fra opholdsarealet. Det hævede opholdsareal overholder byggeretten, som angiver en mindste afstand til naboskel på mindst 2,5 m.

Forvaltningen vurderer, at det hævede opholdsareal ikke umiddelbart vil give anledning til indbliksgener, som ikke ville kunne forventes i et tæt bebygget boligområde.


Udskiftning af glasbyggesten til vindue

Indsiger oplyser, at de eksisterende glasbyggesten i facaden mod nord er udskiftet til et almindeligt vindue. Indsiger oplyser også, at glasbyggestenene har været et krav i forbindelse med en tidligere byggetilladelse.

Ansøger oplyser, at de ikke har været bekendt med det tidligere krav og at de har udskiftet glasbyggestenene grundet de fugtskader, som konstruktionen forvoldte i boligen bl.a. på grund af manglende udluftningsmuligheder.


Ansøger oplyser, at de på baggrund af henvendelsen, vil montere film i vinduerne for at mindske indbliksgener.

Forvaltningen vurderer, at der vil kunne gives tilladelse til et vindue med matteret film i stedet for glasbyggesten, da dette vil have samme funktion i forhold til indblik. Der er ingen brandkrav til konstruktionen på grund af afstanden til naboskel (2,8 m)


Tagetagens areal og bebyggelsesprocent

Indsiger undrer sig over at tilbygningen ved kvisten er oplyst til 7 m², da tagetagens areal vurderes større og at den samlede bebyggelsesprocent for ejendommen derfor også vurderes større end oplyst.


Ved beregning af en tagetages areal skal man regne arealet som et plan 1,5 m over gulvet til skæring med tagets udvendige begrænsning. Det betyder, at store dele af tagetagens areal ikke skal medregnes i bruttoetagearealet på grund af tagkonstruktionens udformning.


Jævnfør Håndbog for byggemyndigheder skal areal af tagetager, som ikke kan anvendes som beboelsesrum heller ikke medregnes i bruttoetagearealet. Det er derfor kun kvistens areal (7 m² udvendigt), som er medtaget i beregningen, da det er det eneste areal, hvor man vurderes at kunne stå fuldt oprejst.


Forvaltningen vurderer ud fra ovenstående at beregning af bebyggelsesprocenten er foretaget korrekt.


Ejendommens bygningskrop udvides med en kvist og en karnap på hver 7 m², i alt 14 m².

Karnappen tilbygges på terræn og bygges ind under et hævet opholdsareal, som kan etableres på ejendommen indenfor byggeretten. Kvisten skærer sig ned i den eksisterende tagflade og giver ikke et større fodaftryk af bygningen.


Forvaltningen vurderer ikke, at tilbygningerne udvider bebyggelsens eksisterende volumen i væsentligt omfang og at der derfor kan gives tilladelse til udvidelsen, selvom bebyggelsesprocenten øges.


Indbliksgener fra kvist

Indsiger anfører, at der er væsentlige indbliksgener forbundet med etablering af kvist med fransk altan i tagfladen mod syd.

Indsiger vurderer ikke, at de kan reducere disse indbliksgener ved f.eks. beplantning, hæk eller hegn.


Kvisten er placeret i tagfladen ca. 1,5 m fra gavlen af huset. Kvisten er ifølge ansøger netop flyttes så langt mod øst for at minimere indblik til naboens have.


Udsyn fra kvisten vil være hen over naboens bygning i skel, bygningen er dog kun i 1 etage (ca. 2,5 m) og vil derfor ikke begrænse indblik i fuldt omfang. Der vurderes at være mere end 11 meter til naboens primære opholdsarealer. Se bilag.


Kvisten har en fransk altan mod syd. Det brugbare areal med almindelig ståhøjde indenfor den franske altan er dog begrænset til kvistens areal og der er derfor tale om et areal med begrænsede anvendelsesmuligheder.


Indsiger foreslår, at kvisten udføres uden vinduer mod syd, men i stedet med et sidevindue mod øst. Ansøger oplyser, at de ikke ønsker dette og at sidevinduer er fravalgt for at minimere indbliksgener.


Samtidig gøres opmærksom på, at arealet i tagrummet ikke er beboelsesrum og at ophold derfor er af begrænset omfang, ligesom der er tale om de samme personer, som har indblik fra boligens eksisterende vinduer på 1. sal.


Forvaltningen vurderer, at der kan gives tilladelse til kvisten som ansøgt. Forvaltningen anbefaler, at der stilles vilkår om at værn på de franske altaner skal udføres matteret eller ugennemsigtigt, så det virker som afskærmning af indblik til naboens opholdsarealer, når man sidder ned i kvisten.


Samlet vurdering

Forvaltningen vurderer, at der ud fra ovenstående kan gives tilladelse til det ansøgte. Byggeriet vurderes at være af et omfang, som ikke påvirker helhedsopfattelsen af boligens volumen og byggeriet vurderes ikke at påvirke naboejendommene i væsentlig grad.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der gives tilladelse til om- og tilbygninger som ansøgt og beskrevet


at der stilles vilkår om, at værn ved de franske altaner udføres som ugennemsigtigt eller matteret


at eksisterende glasbyggesten i facade mod nord kan udskiftes med et vindue med matteret glas eller matteret folie.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 02.00.00-P19-196-16 Sagsbehandler: Thomas G. Frydensbjerg  

Orientering om afgørelse fra Byggeklageenheden, Nævnenes Hus - Kirkebyvej 12, Herning, klage over påbud om lovlliggørelse af skilt

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X
Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

Byggeklageenheden, Nævnenes Hus, afviser at behandle klagen over Herning Kommunes afgørelse af 25. april 2018 vedrørende et påbud om at fjerne et henvisningsskilt. Nævnet vurderer ikke, at klagerne er klageberettigede.


Forvaltningen anbefaler, at sagen tages til orientering.

Sagsfremstilling

Herning Kommune har den 25. april 2018 over for ejeren af ejendommen Kirkebyvej 12, 7400 Herning påbudt at fjerne et henvisningsskilt til Gjellerup Auto, da virksomheden ikke er på ejendommen.


Afgørelsen er blevet påklaget til Statsforvaltningen den 3. maj 2018. Klagen er pr. 1. januar 2019 overført til Byggeklageenheden, Nævnenes Hus.


Klagen er indgivet af Gjellerup Auto, som ejer og har opstillet skiltet på Kirkebyvej 12.


Byggeklageenheden kan ikke behandle de dele af klagen, der vedrører hævd, ekspropriation samt erstatning, da enheden kun har kompetence til at tage stilling til spørgsmål, der er reguleret efter Byggeloven.


Byggeklageenheden afviser desuden at behandle den resterende del af klagen, da klageren ikke er klageberettiget.


Ved afgørelse af om klagerne er klageberettigede, har Byggeklageenheden lagt særlig vægt på, at påbuddet adresseret til ejeren af ejendommen, og at klageren ikke er ejeren af ejendommen, men alene er ejer af skiltet.


På den baggrund afviser Byggeklageenheden at behandle sagen. Afgørelsen kan ses i bilaget.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til orientering.

Beslutning

Sagen taget til orientering.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-768-08 Sagsbehandler: Rene Frahm Jørgensen  

Frigivelse af anlægsbevilling til energimærkning af kommunale bygninger

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X

X

X


Øvrige sagsbehandlere: Jonna Sørensen, Pia Colstrup

Sagsresume

Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløb på 1,351 mio. kr. på Serviceområde 03 Kommunale ejendomme til energimærkning af kommunale bygninger.


Forvaltningen anbefaler, at rådighedsbeløbet frigives.

Sagsfremstilling

Der er generelt fokus på energiforbruget i offentlige bygninger, og derfor er det i kommunens interesse, at bygningerne holdes i en sådan stand, at unødigt energiforbrug undgås.


I 2009 blev det i Herning Byråd besluttet, at der skulle gennemføres energimærkning af kommunale ejendomme, hvilket blev iværksat successivt fra 2009. Der er således gået ca. 10 år fra de første energimærkninger, og der skal således foretages genmærkning af de kommunale ejendomme, da en energimærkning er gældende i 10 år. Samtidig har kommunen nogle få ejendomme, hvor der skal ske en førstegangs energimærkning (blandt andet ved senere erhvervelser).

Økonomi

Der er afsat rådighedsbeløb på 1,351 mio. kr. i 2020 til energimærkning af kommunale bygninger på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme, stednr. 013087.


Der er en mindre periodeforskydning af mærkningen, hvilket betyder, at omkostningerne i 2020 forventeligt ikke bliver så høje, som tidligere antaget. Ud af budgettet på 1,351 mio. kr. forventes omkostningerne i 2020 at blive 0,6 mio. kr. Det resterende rådighedsbeløb på 0,751 mio. kr. vil blive anvendt i 2021 og forventes overført til 2021 i den samlede sag med overførsel af uforbrugte midler fra 2020 til 2021.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 1,351 mio. kr. på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme, stednr. 013087 Energimærkning af kommunale bygninger


at anlægsudgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 1,351 mio. kr. i 2020 på samme stednr.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 82.21.00-P20-1-17 Sagsbehandler: Rene Frahm Jørgensen  

Godkendelse af anlægsregnskab for nedrivning af svømmehallen ved Holtbjergskolen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X
Øvrige sagsbehandlere: Jonna Sørensen, Pia Colstrup

Sagsresume

Der er udarbejdet anlægsregnskab for nedrivning af svømmehallen ved Holtbjergskolen.


Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

Der foreligger anlægsregnskab for stednr. 308097 Nedrivning af svømmehallen ved Holtbjergskolen på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme.


Byrådet bevilgede den 13. november 2018, pkt. 261 2.250.000 kr. til nedrivning af svømmehallen ved Holtbjergskolen.


Den gamle og nedslidte svømmehal er nedrevet og tilhørende installationer fjernet. Efterfølgende er den nye ydervæg efterisoleret, og der er støbt en ny kældervæg i teknikrummet. Endvidere er der etableret yderligere 14 p-pladser i asfalt, og der er lavet en rundkørsel ved bagindgangen for sikker taxa-afhentning af børn. Nedrivningsprojektet er afsluttet med blandt andet flytning af eksisterende hegn og låger og suppleret med nyt hegn mv.

Økonomi

Stednr.

Anlæg

Bevilling

Forbrug kr.

Forskel kr.

308097

Nedrivning af svømmehal ved Holtbjergskolen

2.250.000

2.188.179

61.821


Anlægsregnskabet vil blive optaget i Herning Kommunes årsregnskab og godkendt sammen med det samlede årsregnskab for 2020.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 82.21.00-P20-1-17 Sagsbehandler: Rene Frahm Jørgensen  

Godkendelse af anlægsregnskab for nedrivning af tomme kommunale ejendomme

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X
Øvrige sagsbehandlere: Jonna Sørensen, Pia Colstrup

Sagsresume

Der er udarbejdet anlægsregnskab for nedrivning af en række tomme kommunale ejendomme.


Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

Der foreligger anlægsregnskab for stednr. 013092 Nedrivning af tomme kommunale ejendomme på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme.


Byrådet bevilgede den 11. marts 2008, pkt. 65 3,200 mio. kr. til nedrivning af tomme kommunale ejendomme. Bevillingen er nedskrevet med 0,240 mio. kr. jf. beslutning på byrådsmøde den 13. november 2018, pkt. 261 i forbindelse med godkendelse af anlægsbevilling bl.a. til nedrivning af svømmehallen ved Holtbjergskolen.


Bevillingen har dækket følgende nedrivninger i perioden fra 2008-2018:


2008/2009:

 • Burgårdsvej 8, Vildbjerg (Vildbjerg Gl. Skole)
 • Kløvermarken 5, Vildbjerg
 • Østergade 16, Vildbjerg
 • Åbjergvej 2, Vildbjerg


2010/2011:

 • Grønnegade 17, Baghuset, Herning
 • Gyvlens kvarter 10, Herning
 • Skivevej 2, Sunds
 • Skivevej 5, Sunds
 • Birk Centerpark 17, Herning


2012/2013:

 • Bredgade 2, Vildbjerg


2017:

 • Ringkøbingvej 86, Herning (Herning Park Camping)


2018:

 • Sjællandsgade 86, Herning

Økonomi

Stednr.

Anlæg

U/I

Bevilling kr.

Forbrug kr.

Forskel kr.

013092

Nedrivning af tomme kommunale ejendomme

U

2.960.000

2.960.463

-463

I

0

-81.175

81.175

N

2.960.000

2.879.288

80.712


Indtægten vedr. en skadeserstatning i forbindelse med nedrivning og rømning af Kløvermarken 5 i Vildbjerg i 2008.


Anlægsregnskabet vil blive optaget i Herning Kommunes årsregnskab og godkendt sammen med det samlede årsregnskab for 2020.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 02.34.00-P19-1275-20 Sagsbehandler: Hanne Agerskov  

Orientering om politianmeldelse - ulovlig etablering af jordvolde

 

Sagsnr.: 02.34.00-P19-1276-20 Sagsbehandler: Hanne Agerskov  

Orientering om politianmeldelse - ulovlig etablering af jordvolde og opstilling af container

 

Sagsnr.: 02.34.02-P19-924-19 Sagsbehandler: Hanne Agerskov  

Orientering om politianmeldelse - ulovlig opstilling af telt

 

Sagsnr.: 00.22.04-P35-1-17 Sagsbehandler: Nina Skov Lauridsen  

Meddelelser