Dagsordener og referater

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 23. september 2019
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 13.06.02-G01-9-18 Sagsbehandler: Anne Mette Skjærlund Knudsen  

Orientering om statistik for Herning Kommunes grundsalg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Jacob Philipsen

Sagsresume

Det følger af de politisk godkendte retningslinjer for grundsalg, at statistik for grundsalg forelægges de respektive fagudvalg til orientering to gange årligt. Ud over grundsalgsstatistikken vil der blive orienteret om Herning Kommunes udbud af grunde i de enkelte udstykningsområder. Økonomi- og Erhvervsudvalget er senest blevet orienteret om grundsalgsstatistik på møde 19. august, pkt 258.

 

Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning. 

Sagsfremstilling

Salgsstatistik for boliggrunde:

Herning Kommune har pr. 30. juni 2019 solgt i alt 58 boliggrunde i 2019. Der er budgetteret med et salg på 65 boliggrunde for 2019. Ud af de 58 solgte byggegrunde er der blandt andet solgt 25 i Lind, 11 grunde på Egebakken i Gullestrup, 6 ved Holing Sø i Tjørring samt 5 på Ørskovbakken i Snejbjerg.

 

Salget af boliggrunde fordelt på 3. og 4. kvartal af 2018 og 1. og 2. kvartal af 2019 fordeler sig som vist i Tabel A i bilaget.

 

Som det også fremgår af bilaget har kommunen blandt andet solgt 3 grunde på Åbjergvænget i Vildbjerg.

Herning Kommune har i 2019 udbudt nye parcelhusgrunde i følgende områder:

 

Ørnhøj, Solvang, 7 grunde samt en storparcel til tæt/lav byggeri

Kibæk, Velhustedparken, 17 grunde

Lind, Tavlund Allé, 16 grunde

 

Herudover er det planlagt at udbyde følgende parcelhusgrunde den 18. september 2019:

Gjellerup, Spinkebjergbakken, ca. 15 grunde

Snejbjerg, Helstrupvænget, ca. 38 grunde, heraf 12 med forventet overtagelse 1/12-2019. De resterende med forventet overtagelse 1/5-2020.

  

Det kan, som det fremgår af Tabel A og Tabel B i bilaget konstateres, at grundsalget i første halvår af 2019 er særdeles godt. Salget er tæt på Herning Kommunes samlede salg af parcelhusgrunde for hele 2018, som var 66 grunde og samtidigt tæt på det budgetterede salg på 65 grunde.  

 

Salgsstatistik for erhvervsgrunde:

Herning Kommunes salg af erhvervsjord i 2019 kan ses i Tabel C i bilaget. Der er pr. 31. juli 2019 solgt 70.072 m2 erhvervsjord i 2019. Der er budgetteret med et salg af erhvervsarealer på 30.000 m2 i 2019. Herudover er der 26.680 m2 erhvervsjord med overtagelse i 2021. Disse arealer fremgår derfor ikke af denne statistik.

  

I Tabel D i bilaget ses salget af erhvervsjord i 2014 og frem til 2018. Som det ses ligger salget i 2018 cirka som salget i 2017, men noget lavere end i 2016, hvor kommunen solgte 113.260 m2 erhvervsjord.

 

I bilaget fremgår det af Tabel E, at kommunen har solgt 25.810 m2 storparceller. De solgte storparceller er som oftest udlagt til tæt-lav bebyggelse, men kan også være udlagt til for eksempel dobbelthuse eller etagebyggeri såsom punkthuse. Fælles for alle solgte storparceller er at de alle bliver solgt til professionelle byggefirmaer eller projektudviklere som ønsker at udvikle boliger til videresalg eller udlejning. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Sagen taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 04.01.00-P22-1-15 Sagsbehandler: Mathias Utoft Jørgensen  

Status for allergipuljen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Dan Overgaard

Sagsresume

Effekten med udskiftning af allergitræer gennem allergipuljen kan med fordel øges ved at have fokus på offentligt ejede arealer.

 

Forvaltningen anbefaler, at der tages stilling til, om puljen til allergivenlig beplantning skal fastholdes med samme vilkår og forlænges til 2020 indtil midlerne er opbrugt, eller udvide indsatsområdet til også at dække offentligt ejede arealer.

Sagsfremstilling

I budget 2017-2018 blev der indarbejdet en pulje til udskiftning af allergene træer med 1 mio i 2017 og 1 mio. i 2018.

Puljen til udskiftning af allergene træer med ikke allergene arter blev på Teknik- og Miljøudvalgsmødet den 7. januar 2019, pkt. 1, forlænget til og med 2019 på samme vilkår som hidtil.

 

Disse vilkår betyder, at udskiftning kan ske på offentligt tilgængelige arealer, dog ikke kommunale parker og lignende, da der jf. strategien for allergivenlig beplantning udskiftes løbende her. Det er således primært skoler, institutioner, grundejerforeninger og boligforeninger, som kan søge puljen. Der er fokus på træarterne birk, el, elm og hassel.

 

Der er fra 1. januar 2019 til nu udskiftet, eller givet tilsagn til udskiftning, på i alt ca. 150 træer på 17 lokaliteter.

 

For at øge effekten af indsatsen yderligere foreslår forvaltningen, at puljen udvides til også at dække offentligt ejede arealer. Der er flere steder, hvor der er større grupper af allergitræer, som ikke kan udskiftes gennem den ordinære drift nu og her. Det vil være en stor fordel for den nære pollenpåvirkning at fælde og/eller udskifte disse træer til ikke allergene arter.

 

Forvaltningen har følgende forslag til lokaliteter:

 

  • Munkgårdkvarteret i Snejbjerg: Udskiftning af ca. 80 birketræer (rød streg) med ca. 70 glansbladet Tjørn. Træerne står mellem stien og husene mod vest. Beboerne er ikke hørt endnu, men der har tidligere været klager over træerne.

 

  • Koustrup Alle i Lind: Udskiftning af ca. 50 birketræer, som er plantet som allé (røde streger på kortet) og genplantning med 10-15 paradisæbler.

Grundejerforeningen mod vest er hørt om sagen og synes, det er en god ide.

 

  • Lillelund Engpark: Bevoksningerne (markeret med rød cirkel) tyndes for birk.

 

 

Andre områder kan også komme i spil, så længe der er penge i puljen.

 

Puljen har været markedsført bredt gennem hele perioden. Der har været rettet direkte henvendelse til alle skoler og institutioner hvert år. Ligeledes har puljen været formidlet i Herning Folkeblad og på Herning Kommunes Facebook side hvert år. Puljen har også været omtalt på P4 Midtvest. 

Økonomi

Der er 400.000 kr. tilbage i allergipuljen.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at de nuværende vilkår fastholdes og puljen forlænges til også at gælde i 2020, indtil midlerne er opbruget

 

eller

 

at puljen til allergivenlig beplantning udvides til også at dække projekter på offentligt ejede arealer i 2019.

Beslutning

Puljen til allergivenlig beplantning udvides til også at dække projekter på offentligt ejede arealer.

Bilag

 

Sagsnr.: 24.05.00-P22-1-15 Sagsbehandler: Mathias Utoft Jørgensen  

Orientering om vandløbsprojekt i Karup Å, Sdr. Resen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Charlotte Sønderby Højbjerre, Dan Overgaard

Sagsfremstilling

Herning og Viborg Kommuner, frivillige lystfiskere og lystfiskerprojektet Riverfisher har etableret et nyt stort gydestryg i Karup Å ved Resen bæk for at forbedre forholdene for havørrederne og dermed understøtte lystfiskerturismen ved Karup Å. Projektet blev udført i 2018, og inden projektet blev igangsat, blev der foretaget en fiskeundersøgelse, hvor der kun blev fundet 3 ørreder på 45 meter vandløb.

 

Fiskeundersøgelsen blev gentaget i august 2019, og her blev der registreret 2.756 ørredyngel pr. 100 meter vandløb. Høj økologisk tilstand for fiskebestanden opnås ved 250 stk. ørredyngel pr. 100 meter vandløb.

 

Resultatet af det nye gydestryg er en stor succes for ørredbestanden i Karup Å, og helhedsindtrykket af åen på strækningen er en tilsvarende opløftende oplevelse.

Læs rapport og se film om projektet under Fiskestryg i Karup Å, Sdr. Resen: https://natur.herning.dk/vores-vandloeb/vandloebsprojekter-og-undersoegelser  

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til orientering.

Beslutning

Sagen taget til orientering.

 

Sagsnr.: 01.05.08-K02-1-17 Sagsbehandler: Rune Elnegaard Sørensen  

Orientering om afgørelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Dan Overgaard

Sagsresume

Miljø- og Fødevareklagenævnet har den 15. august 2015 stadfæstet kommunens afgørelse om, at to mose-arealer og en sø er omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3.

 

Forvaltningen anbefaler, at sagen tages til orientering.

Sagsfremstilling

Forvaltningen udsendte i februar 2016 et generelt orienteringsbrev til ejerne af arealer med registrering af §3-beskyttet natur. På den baggrund blev forvaltningen kontaktet af en lodsejer, som ønskede en afklaring af, hvilke §3-beskyttede arealer der fandtes på ejendommen. Forvaltningen besigtigede de §3-registrerede arealer og vurderede på den baggrund, at to del-arealer ikke var §3-beskyttede, men fastholdt at en sø var omfattet af §3-beskyttelsen,og at to øvrige del-arealer var §3-beskyttet mose.

 

Ejeren påklagede vurderingen med henvisning til, at han ikke var blevet oplyst om beskyttelsen i forbindelse med køb af ejendommen og ikke selv havde ansøgt om, at arealet skulle være beskyttet natur.

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet stadfæstede kommunens afgørelse.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til orientering.

Beslutning

Sagen taget til orientering.

Bilag

 

Sagsnr.: 06.02.03-P00-1-19 Sagsbehandler: Søren Brandt  

Frigivelse af anlægsbevilling til klimatilpasningsprojekt i Spinkebjerg, Gjellerup

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Jan Märcher, Dan Overgaard

Sagsresume

Teknik- og Miljøudvalget behandlede på mødet den 11. marts 2019, pkt. 41 'Forslag til nyt klimatilpasningsprojekt i Spinkebjerg i Gjellerup'. Herning Vand A/S og Herning Kommunes ønsker i fællesskab at lave et klimatilpasningsprojekt i Spinkebjerg, der skal kunne håndtere en 50 års hændelse i det berørte opland.

 

Der skal laves et fællesbassin til håndtering af både normalregn og ekstremregn (fra tage og veje). Udgiften til den del, der skal håndtere normalregn, betales af Herning Vand, og den del, der skal håndtere klimavand, laves som et medfinansieringsprojekt, hvor Herning Kommune skal betale 25 % af udgiften.   

Udvalget besluttede, at der skulle udarbejdes detailprojekt og udbudsmateriale.

 

Forvaltningen anbefaler, at anlægsbevilling til projektet på i alt 1,5 mio. kr. frigives.

Sagsfremstilling

I forbindelse med byggemodningen af et areal i Spinkebjerg er det foreslået, at der laves et klimabassin, der skal kunne håndtere en 50 års hændelse i det berørte opland. Det er tanken, at klimadelen af bassinet skal laves som et medfinansieringsprojekt (KLIT 7), hvor Herning Vand betaler for 75 % og Herning Kommune betaler for 25 % af udgiften.

 

Herning Vand har i forvejen et bassin i området, som skal renoveres. I den forbindelse er der lavet et skitseprojekt, som har været fremlagt de lokale grundejerforeninger. Der etableres et fælles regnvandsbassin for normalregn, som Herning Vand har ansvaret for. I forbindelse med ekstremregn vil bliver bassinet større. Bassinet vil normalt have både en våd del og en lidt mere tør del. Et eksisterende skovområde bliver en del af det nye bassinområde.

 

 

Økonomi

Den forventede udgift til klimatilpasningsprojektet er ca. 1,5 mio. kr.


Heraf finansierer Herning Vand 75% (1.125.000 kr.) og Herning Kommunes egenfinansiering udgør 25% (375.000 kr.).

 

Der udarbejdes en kontrakt med Herning Vand, som efterfølgende sendes til Forsyningssekretariatet til forhåndsgodkendelse.  

 

Herning Kommunes andel af klimatilpasningsprojektet finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 1.020.000 kr. i 2019 på Serviceområde 04, Grønne områder, stednr. 020099 02, Klimatilpasning, regnvandsbassiner.

 

75 % af klimatilpasningsprojektet finansieres enten som straksbetaling eller via låneoptagelse, hvor afdrag og renter efterfølgende opkræves hos Herning Vand A/S.

 

Udgiften vedrørende klimatilpasningsprojekter er låneberettiget i henhold til lånebekendtgørelsen.

Den eventuelle låneoptagelsen for investeringen i 2019 vil blive fremsendt som særskilt sag ved projektets afslutning. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på Herning Vand A/S´s andel på 1.150.000 kr. til serviceområde 06, Klimatilpasning (nyt stednr.) i 2019

 

at der meddeles anlægsindtægtsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på Herning Vand A/S´s finansiering på 1.150.000 kr. til serviceområde 06, Klimatilpasning (samme stednr.) i 2019

 

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på Herning Kommunes andel på 375.000 kr. til Serviceområde 04, Grønne områder (nyt stednr.) i 2019. Bevillingen finansieres af afsatte rådighedsbeløb til klimatilpasning, regnvandsbassiner, stednr. 020 099 02.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 13.02.08-P16-1-16 Sagsbehandler: Trine Koch Jakobsen  

Endelig godkendelse af Vandforsyningsplan 2019

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

X

 

Øvrige sagsbehandlere: Martin Skøtt

Sagsresume

Kommunen skal i henhold til Vandforsyningsloven udarbejde en Vandforsyningsplan, som sikrer alle har adgang til rent drikkevand. Planen beskriver, hvilke vandforsyninger, der skal forsyne hvilke områder af kommunen, samt kapaciteten af eksisterende vandværker og fremtidigt behov.

 

Forslag til Vandforsyningsplan 2019 for Herning Kommune har været i høring i perioden 3. juli til 28. august 2019. Der er ikke kommet bemærkninger til forslaget.

  

Forvaltningen anbefaler, at Vandforsyningsplan 2019 endeligt vedtages.

Sagsfremstilling

Planen findes kun i digitalt format og kan læses her: https://umbracotest.herning.dk/vandforsyningsplan

 

Planen indeholder en vurdering af vandforsyningernes nuværende anlæg og behov for udvidelse for at dække et fremtidigt vandbehov, samt andre tiltag for at sikre drikkevandsforsyningen i fremtiden.

 

Planen indeholder en række mål og retningslinjer for drikkevandsforsyninger og indvinding af vand generelt.

 

Mål og retningslinjer er lavet på baggrund af drøftelser i en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra vandforsyningerne og Teknik- og Miljøudvalget. Udkast til retningslinjerne blev præsenteret for vandforsyningerne på fællesmøde i januar 2019.

 

Forsyningsområder

Hovedformålet med planen er at fastsætte forsyningsområderne for de enkelte vandforsyninger. Alle husstande indenfor et forsyningsområde har ret til at blive tilsluttet pågældende vandforsyning i henhold til takstblad og regulativ.

 

Øvrige områder er selvforsyningsområder, hvor en ejendom må forsyne sig selv fra egen eller fælles boring. Nogle ejendomme i selvforsyningsområder vil kunne blive tilsluttet almen vandforsyning, men vandforsyningen har ikke pligt til forsyne ejendommen, og prisen for tilslutning skal ikke følge takstbladet.

 

Forsyningsområderne er ændret i forhold til Vandforsyningsplan 2011.

Områderne med selvforsyning er udvidet. Antallet af ejendomme i selvforsyningsområder øges fra 47 til 144. 30 af disse ejendomme ligger så isoleret, at der ville skulle lægges meget lange ledninger til den enkelte ejendom.

 

De sidste ejendomme (67) ligger i større områder, der er taget ud af forsyningsområdet for 2 vandforsyninger. Ledningsnettet er ikke udbygget i områderne og de pågældende 2 vandforsyninger har behov for at prioritere ressourcerne på henholdsvis renovering af anlæg og tilslutning af ejendomme indenfor forsyningsområdet.

 

Fremtidigt behov og handlingsplaner for vandværker

Der er lavet en vurdering af behovet for drikkevand frem til 2030 på baggrund af befolkningsudviklingen, udlægning af erhvervsområder og manglende tilslutninger i forsyningsområderne. Overordnet er der kapacitet til fremtidig forsyning af drikkevand i Herning Kommune. Enkelte vandværker skal dog udvide kapaciteten eller supplere med vand fra andre forsyninger for at kunne dække fremtidige behov i deres forsyningsområde.

 

Planen indeholder en vurdering af vandværkernes kapacitet og tilstand i forhold til kommende forsyningsbehov. De enkelte vandværkers tilstand, samt selskabernes drift og økonomiske forhold, er også vurderet. På baggrund af vurderingen er der lavet en handlingsplan, som beskriver, om selskabet skal renovere eller udvide anlægget.

 

Mål og retningslinjer

Planen indeholder desuden mål for vandforsyning og vandindvinding.

Opsætning af mål og retningslinjer er tilpasset det digitale format og derfor ikke enslydende med mål og retningslinjer i vandforsyningsplanen 2011. Der er tilføjet nye mål og retningslinjer om

• Samarbejde mellem forsyninger om driftssikkerhed

• Tilpasning af takster for vand, herunder takster for store vandforbrugere

• Indvinding til supplerende forsyning

• Takster for store vandforbrugere

 

Samarbejde mellem forsyninger om driftssikkerhed

Der er lagt større vægt på forsyningssikkerhed både for beredskab ved akutte problemer og langsigtet økonomisk og driftsmæssig sikkerhed. Der er således mål og retningslinjer for samarbejde mellem vandforsyningerne med henblik på at øge forsyningssikkerhed.

 

Tilpasning af takster for vand

Der er nye mål og retningslinjer vedrørende fastsættelse af takster. Målet er, at takstbladene skal udformes, så det sikres, at store vandforbrugere fastholdes. Hvor det er vurderet, at vandforsyningerne ikke har taget stilling til taksterne i forhold til store vandforbrugere indgår dette i selskabets handlingsplan.

 

 

Indvinding af supplerende forsyning

De nye retningslinjer uddyber, hvornår der kan gives tilladelse til supplerende forsyning. Det vil sige indvinding af vand på en ejendom, hvor drikkevand leveres af alment vandværk. Vandforsyninger høres i forbindelse med en konkret ansøgning om supplerende forsyning til en ejendom, hvor de leverer drikkevand. Udover vurdering af indvinding i forhold til natur og miljø, vil forholdet til den almene vandforsyning også indgå i vurdering af en mulig tilladelse.

 

Der gives med de nye retningslinjer ikke tilladelse til indvinding af vand til vanding af græsarealer uden offentlig aktivitet eller fodermæssig værdi. 

 

Forslaget til Vandforsyningsplan er godkendt på mødet i Teknik- og Miljøudvalget den 3. juni 2019, pkt. 114.

 

Forslag til Vandforsyningsplan 2019 for Herning Kommune har været i høring i perioden 3. juli til 28. august 2019. Der er ikke kommet bemærkninger til forslaget.

 

Forvaltningen anbefaler, at Vandforsyningsplan 2019 endeligt vedtages.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at Vandforsyningsplan 2019 endeligt vedtages.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 09.35.00-K08-12-19 Sagsbehandler: Tove Andersen  

Byggeaffald i Rind Plantage

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Martin Skøtt, Lene Kimø

Sagsresume

Herning Kommune har indskærpet, at brug af byggeaffald til renovering af skovveje i Rind Plantage skal lovliggøres. Lovliggørelse kan ske ved fjernelse af affaldet eller ved lovliggørende tilladelse. Rind Plantage ApS vil ansøge om lovliggørende tilladelse.

 

Forvaltningen anbefaler, at sagen tages til orientering.

Sagsfremstilling

Sagen i hovedtræk

Den 30. april 2019 modtager Herning Kommune en henvendelse om oplag af byggeaffald i Rind Plantage. Rind Plantage ApS anmodes om at redegøre for sagen.

 

Den 20. maj 2019 oplyser Rind Plantage ApS, at byggeaffaldet stammer fra renovering af lejlighederne på Fruehøjgård, Grundtvigsvej og Brorsonsvej, i Herning, samt at byggeaffaldet er udlagt i Rind Plantage på en delstrækning angivet på et vedlagt kort over Rind Plantage (i det efterfølgende kaldt ”delstrækning 1”). Efterfølgende udfører Herning Kommune tilsyn i Rind Plantage på delstrækning 1.

 

Den 5. juli 2019 indskærper Herning Kommune, at forholdet skal lovliggøres senest den 15. august 2019 - enten ved fjernelse af affaldet eller ved ansøgning om lovliggørende tilladelse.

 

Rind Plantage anmoder om udsættelse af fristen for lovliggørelse, idet der pga. ferie ikke vil være muligt at få udtaget prøver til analyse indenfor den fastsatte frist. Den 21. august 2019 udtages prøver på delstrækning 1. Herning Kommune deltager ved udtagning af prøver til analyse.

 

Herning Kommune erfarer, at Rind Plantage ApS også har anvendt bygningsaffald i Rind Plantage på yderligere vejstrækninger end, det i brev af 20. maj 2019 oplyste (i det efterfølgende kaldt ”delstrækning 2”).

 

Den 5. september 2019 indskærper Herning Kommune, at forholdet på delstrækning 2 lovliggøres senest den 1. oktober 2019 enten ved fjernelse af affaldet eller ved, at der ansøges om lovliggørende tilladelse.

 

Hvor kommer affaldet fra

Det er oplyst, at affaldet kommer hhv. fra renovering af Fruehøjgård og nedbrydning af bygning på Helstrupvej 43, 7400 Herning. Derudover er det oplyst, at der i sommeren/efteråret 2018 er udlagt rene, genanvendelige betonbrokker i form af betonbelægningssten, knuste betonfliser og knuste betonrør. Det er ikke oplyst, hvor dette affald stammer fra.

 

Rind Plantage ApS har oplyst til Herning Kommune, at en del plast, metal og store elementer, herunder dele af altanbrystninger, er blevet sorteret fra efter modtagelse i Rind Plantage. 

 

Den videre sagsbehandling

Analyseresultateterne fra prøverne udtaget på delstrækning 1 forventes at foreligge i uge 38. Der vil blive orienteret om resultaterne af analyserne på mødet.

Ansøgning om lovliggørelse vil blive sendt til Herning Kommune umiddelbart efter, at analyseresultaterne foreligger.

Prøveudtagning på delstrækning 2 er foretaget i uge 38.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til orientering.

Beslutning

Udvalget besluttede at følge sagen nøje.

 

Sagsnr.: 00.22.04-P35-1-17 Sagsbehandler: Lotte Vinter  

Mødekalender 2020

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Forslag til datoer for afholdelse af Teknik- og Miljøudvalgsmøder i 2020.

 

Byrådet besluttede 27. august 2019 pkt. 163 datoer for afholdelse af Økonomi- og Erhvervsudvalgets og Byrådets møder i 2020. Datoer fremgår af vedlagte mødekalender.

 

Forvaltningen anbefaler, at forslaget godkendes.

Sagsfremstilling

 

 

Forslag - Teknik- og Miljøudvalget

Januar

Mandag den 27.

Februar

Ingen

Marts

Mandag den 9.

April

Torsdag den 16.

Maj

Mandag den 4.

Juni

Mandag den 8.

Torsdag den 25.

Juli

Sommerferie

August

Mandag den 10.

September

Mandag den 14.

Oktober

Mandag den 26.

November

Mandag den 23.

December

Mandag den 14.

 

Forslag til mødedatoer er udarbejdet i forhold til en optimal proces for regnskab, budget og budgetopfølgning.

 

Mødestart kl. 8.30. 

 

Temadage og faglige studieture søges indpasset efter behov.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at forslag til mødedatoer godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 09.08.15-P19-282-18 Sagsbehandler: Lene Kimø  

Forundersøgelse af udstykning

 

Sagsnr.: 00.22.04-P35-1-17 Sagsbehandler: Lotte Vinter  

Meddelelser