Dagsordener og referater

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 23. september 2013
Mødested: Genbrugspladsen Nederkærgård, Mørupvej

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.00.00-P19-692-09 Sagsbehandler: Lotte Vinter  

Mødekalender 2014

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 X
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Forslag til datoer for afholdelse af Teknik- og Miljøudvalgsmødets møder i 2014.

Sagsfremstilling

Januar
6.
Februar
3.
Marts
10.
April
22.
Maj
26.
Juni
23.
 
 
August
11.
September
15.
Oktober
20.
November
24.
December
(15.) Efter behov

 

Mødestart kl. 8.30 - møder afholdes fortrinsvis om mandagen.

 

Temadage og faglige studieture søges indpasset efter behov.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at forslag til mødedatoer for 2014 godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 05.00.00-G00-25-13 Sagsbehandler: Keld Bruun Hansen  

Gravetilladelse privat fællesvej, Nørregade 28, Haderup

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 X
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonasson

Sagsresume

Ejer af ejendommen Nørregade 28 i Haderup, anfægter forvaltningens bemyndigelse til at give en gravetilladelse.

 

Forvaltningen anbefaler, at den meddelte gravetilladelse stadfæstes.

Sagsfremstilling

Der er givet gravetilladelse i henhold til Privatvej lovens §§ 67 - 70 til, at Herning Vand A/S kan forny kloak hovedledning på den private fællesvej Nørregade 28 – 32, 7540 Haderup.
 
Ejer af ejendommen Nørregade 28, hvorpå halvdelen af den private fællesvej ligger, anfægter, at forvaltningen har bemyndigelse til at give en sådan gravetilladelse. Han finder, at det er en væsentlig indgriben på ejendommen.
 
Forvaltningen fik på Teknik- og Miljøudvalgets møde 22. februar 2010 bemyndigelse til at sagsbehandle ensartede sager, hvor der allerede er lagt en fast linje, eller hvor afgørelsen er en direkte følge af lovgivningen.

 

I bemyndigelsen står også: ”Forvaltningen vil i tvivlspørgsmål, samt når der i forbindelse med en høring og offentliggørelse er negative indsigelser, altid forelægge sagen for fagudvalget til beslutning.”

 
Kort, ikke målfast: 

 

[image]

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at den meddelte gravetilladelse stadfæstes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-580-06 Sagsbehandler: Keld Bruun Hansen  

Lukning af offentlig vej Lyngholmsvej øst for Vardevej, Herning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 X
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen

Sagsresume

Forvaltningen har modtaget en ansøgning om lukning af Lyngholmsvej på østsiden af Vardevej i Herning, så ansøgers ejendom fredeliggøres for gennemkørende trafik.
Der er indkommet en tungtvejende indsigelse mod en vejlukning.
 
Forvaltningen kan ikke anbefale en lukning af Lyngholmsvej.

Sagsfremstilling

Sagen har tidligere været behandlet i Teknik- og Miljøudvalget i 2 omgange:
 
10. april 2007, sag nr. 94, Lukning af offentlig vej Lyngholmsvej på strækningen øst for Vardevej. Det besluttes, at Lyngholmsvej øst for Vardevej lukkes mod Vardevej.
 
7. januar 2008, sag nr. 5, Fornyet drøftelse vedr. lukning af Lyngholmsvej. Beslutningen om vejlukningen tilbagetrækkes efter anmodning fra ansøger.
 
Ejeren af ejendommen Lyngholmsvej 2, beliggende øst for Vardevej ønsker sagen genoptaget.

Ejeren har søgt om lukning af Lyngholmsvej øst for Vardevej pga. ønske om fredeliggørelse ved ejendommens bygninger, som er placeret på begge sider af vejen, bl.a. for trafik med tunge landbrugs køretøjer som gylletransporter m.m..
 
Lyngholmsvej 10, beliggende vest for Vardevej, som driver landbrug både øst og vest for Vardevej, har gjort indsigelse og lægger vægt på de trafiksikkerhedsmæssige forhold samt omvej.

Indsigelsen fra Lyngholmsvej 10 fremhæver:
 
Det eksisterende 4-benede kryds giver tunge landbrugs køretøjer mulighed for, efter at have orienteret sig, hurtigt at afvikle en krydsning af Vardevej.
 
I tilfælde af en vejlukning skal vest fra kommende tunge landbrugs køretøjer / trafik mod Stakroge foretage et venstresving ud på Vardevej og køre langsgående ca. 550 meter med kødannelse og risiko for hasarderede overhalinger til følge.
 

 

[image] 

Vejdirektoratet har i forbindelse med tidligere behandling af sagen, udtalt at man ikke vil hindre en lukning af Lyngholmsvej og Vejdirektoratet er samtidig indstillet på at finansiere fjernelsen af overkørslen.


Der er ikke registreret uheld i det eksisterende 4-benede kryds.
 
Det vurderes mere sikkert, at langsomkørende trafik krydser lige over i det eksisterende 4-benede kryds, frem for at køre langsgående ad Vardevej.
 
Den østlige del af Lyngholmsvej benyttes imidlertid også af andre trafikanter som smutvej.
Udmundingen til Vardevej fra Lyngholmsvej er ikke udbygget i modsætning til udmundingen fra Ilderhedevej, hvor trafiksikkerheden er stor, idet krydset er fuldt udbygget med højre- og venstre svingbaner samt midterheller.
 
Det er en generel antagelse, at et T-kryds er mere trafiksikkert end et 4-benet kryds.

 

Det er således det trafiksikkerhedsmæssige forhold mellem et 4-benet kryds og langsomkørende landbrugskøretøjer på Vardevej, som skal vurderes, og her er det forvaltningens vurdering, at den største sikkerhedsgevindst opnåes ved ikke at lukke Lyngholmsvej.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at Lyngholmsvej øst for Vardevej ikke lukkes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 05.01.00-A00-3-12 Sagsbehandler: Tommy Jonassen  

Cykelsti til Arnborg Badesø

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 X
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Forvaltningen anmoder om stillingtagen til, hvorvidt der skal ske etablering af yderligere ca. 250 m cykelsti ved Arnborg Badesø nu eller om projektet skal udskydes.

 

Udgiften til cykelstien udgør 200.000 kr., såfremt den etableres nu, og der anmodes i givet fald endvidere om stillingtagen til finansiering af beløbet.

 

Forvaltningen anbefaler at cykelstien etableres nu, således at der kan skabes et sammenhængende og trafiksikkert stisystem.

Sagsfremstilling

Byrådet meddelte på mødet den 29. januar 2013 anlægsbevilling på 1.033.000 kr. til etablering af en cykelsti langs Fasterholtvej mellem Arnborg og den nye badesø vest for rundkørslen ved den Midtjyske Motorvej.

 

Licitationsresultatet foreligger nu, og såfremt cykelstien skal tilsluttes eksisterende sti ved den Midtjyske Motorvejs vestlige rundkørsel, vil det kræve en yderligere bevilling på 200.000 kr.

 

Denne del af projektet vil med fordel kunne udføres nu i sammenhæng med den øvrige del af anlægsarbejdet. Såfremt den sidste del af strækningen på ca. 250 m udføres på et senere tidspunkt skal der beregnes en merpris på 100.000 kr.

Økonomi

Der ses følgende finansieringsmuligheder såfremt projektet gennemføres nu:

 

- vejdriften

- likvide aktiver

 

Finansieres udgiften via vejdriften vil det medføre en forøget nedbrydning af asfaltbelægningerne.  

 

Såfremt projektet udsættes kan det fremadrettet indgå i arbejdet med investeringsoversigten.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der tages stilling til, hvorvidt projektet skal udføres nu i sammenhæng med den øvrige del af anlægsarbejdet, eller om projektet skal udsættes og indgå i arbejdet med investeringsoversigten,

 

at der tages stilling til, hvorledes projektet på 200.000 kr. i givet fald finansieres, såfremt det skal udføres i 2013,

 

at der, såfremt projektet udføres nu, meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 200.000 kr. i 2013 til Serviceområde 09 Trafik, stednr. 222060 Cykelsti - Arnborg badesø. Finansiering af bevillingen sker jf. ovenstående indstilling.

Beslutning

Projektet udføres nu i sammenhæng med den øvrige del af anlægsarbejdet.
 
Der meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 200.000 kr. i 2013 til Serviceområdet 09, Trafik, stednr. 222060 Cykelsti - Arnborg badesø.
 
Udgift til projektet finansieres af driftsbudgettet på Serviceområde 09 Trafik, Kommunale veje i 2013.

 

Sagsnr.: 13.05.00-G00-2-13 Sagsbehandler: Edith Blynning  

Orientering: Midttrafiks Trafikplan 2013 - 2017 vs. 1 i høring

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 X
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen

Sagsresume

Midttrafik har fremsendt deres trafikplan for 2013 - 2017 i høring.

 

Forvaltningen har ingen bemærkninger til Trafikplanen.

Sagsfremstilling

Midttrafik har fremsendt deres trafikplan for 2013 - 2017 i høring.

Der er fire mål for udviklingen i perioden 2012 til 2017:

Flere tilfredse kunder - Bedre sammenhæng - Fokus på Public Service - Bæredygtig kollektiv trafik.

 

Trafikselskabet har spurgt borgerne om, hvad de synes, der skal forbedres i den kollektive trafik.

Desuden har der ved temamøder med repræsentanter fra busselskaber, kommunal- og regionspolitikere samt embedsmænd været indsamlet synspunkter og gode ideer.

 

Forvaltningen har ingen bemærkninger til Trafikplanen.

 

Trafikplanen er vedlagt som bilag.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Bilag

 

Sagsnr.: 13.06.04-P19-9-07 Sagsbehandler: Søren Brandt  

Tiltag mod oversvømmelser på Herning golfbane

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted

Sagsresume

Forvaltningen har fået en henvendelse fra Herning Golfklub med ønsker til en række initiativer, der skal gøre det mere sikkert at holde banen i spil året rundt.

 

Den kommende klimatilpasninsplan skal belyse risikoen for oversvømmelser her og andre steder samt komme med forslag til, hvilke yderligere indsatser der er muligheder for at gennemføre.

 

Forvaltningen anbefaler, at ønskerne til forhøjning af brinker langs vandløb ved Herning Golfklub afventer klimatilpasningsplanens oversvømmelseskort og forslag til indsatser.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har på et fællesmøde med repræsentanter for Herning Golfklub den 20. august drøftet en række initiativer, som golfklubben mener kan være med til at sikre mere stabile vandstandsforhold på banen året rundt.

Der ønskes blandt andet en række forhøjninger af brinkerne på udvalgte strækninger af både Herningsholm Å og Hammerum Bæk. Forhøjningerne skal være med til at sikre, at der ikke løber vand ind på banen fra vandløbene, når der er høj vandstand i disse.

Herning Vand A/S har sammen med kommunen lavet nye og større bassiner i oplandet til golfbanen, der sammen med forslagene til klimatilpasningsprojekter og det fortsatte arbejde med renovering af eksisterende regnvandsbassiner i f.eks. Knudmosen vil være med til at sikre en mere naturlig afstømning i vandløbene.

Den kommende klimatilpasningsplan skal både belyse risikoen for oversvømmelser på golfbanen og andre steder i kommune samt komme med forslag til, hvilke yderligere indsatser det er muligt for at gennemføre.
 
En etablering af de ønskede forhøjninger vil sandsynligvis kunne forhindre en udstrømning af vand de valgte steder. Til gengæld risikeres det, at vandet vil løbe ind både ovenfor og nedenfor forhøjningerne eller i værst fald oversvømme andre arealer i nærheden af golfbanen.

 

Klimatilpasningsplanen forventes politisk behandlet først i det nye år.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at udvalgets stillingstagen til forhøjning af brinker langs vandløb ved Herning Golfklub afventer klimatilpasningsplanens oversvømmelseskort og forslag til indsatser.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-382-10 Sagsbehandler: Søren Brandt  

Klimatilpasningsprojektet KLIT 1 ved Hammerum Å/Kløvervej, Herning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 X
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Anders Debel, Erik Skibsted

Sagsresume

Teknik- og Miljøudvalget behandlede på mødet den 29. april 2013 (pkt. 89) Herning Vand A/S og Herning Kommunes ansøgninger til 3 klimatilpasningsprojekter, som nu er godkendt af Forsyningssekretariatet. Det første projekt er KLIT 1: Hammerum Å/Kløvervej, og på mødet vil der blive fremlagt et forslag til både udformning og økonomi.

 

Forvaltningen anbefaler, at klimatilpasningsprojektet sendes i udbud.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har nu fået lavet et detailprojekt for det første klimatilpasningsprojekt ved Hammerum Å/Kløvervej (bilag 1).

 

Formålet med projektet er at forsinke tilledningen af overfladevand fra oplandet for at sikre større kapasitet i Herningsholm Å. Projektet kan tilbageholde 10.000-12.000 m3 vand.

 

[image]
Det er forvaltningens opfattelse, at projektet kan udbydes i nær fremtid med det forbehold at vores rådgiver på klimatilpasningsplanen (DHI) kan sandsynliggøre, at projektet vil have den ventede gavnlige effekt i forhold til den kommende vurdering af risikoen for oversvømmelser i den vestlige del af Herning By og i oplandet til Hammerum Å. DHIs analyse vil blive fremlagt på mødet.
 
Herning Museum er netop gået i gang med en forundersøgelse i projektområdet.
 
Da udgiften til projektet vil være meget afhængig af om de bydende entreprenører kan anvende det opgravede fyld (sand af god kvalitet) i andre sammenhænge, ønskes en anlægsfase, som strækker sig fra efteråret 2013 frem til 1. juli 2014.

Økonomi

Klimatilpasningsprojektet finansieres via låneoptagelser, hvor afdrag og renter efterfølgende opkræves hos Herning Vand A/S.

 

Når licitationen er afholdt og lånet skal hjemtages fremsendes særskilt sag herom.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at klimatilpasningsprojektet godkendes og sendes i udbud.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 06.02.11-K08-7-13 Sagsbehandler: Charlotte Sønderby Højbjerre  

Orientering: Klimatilpasning - Samarbejdsforum for Storå, samarbejde med Holstebro og Ikast-Brande kommuner

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 X
 X
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Anders Debel og Winnie Post

Sagsresume

Ikast-Brande, Holstebro og Herning Kommuner med tilhørende spildevandsselskaber (Ikast-Brande Spildevand as, Herning Vand A/S og Vestforsyning A/S), har indledt et fagligt samarbejde om at løse udfordringer med oversvømmelser i Storåsystemet i forbindelse med udarbejdelse at de kommunale klimatilpasningsplaner. 

Det er oplagt at kommunerne i Storåoplandet går sammen og ser helhedsorienteret og sammenhængende på de indsatser der kan gennemføres som klimatilpasningstiltag.

Sagsfremstilling

Indtil videre er der etableret et fagligt samarbejde, som har til formål at skabe fælles overblik over den viden, der findes og de tiltag, der arbejdes med i de enkelte kommuner.


Kommunerne skal ultimo 2013 være klar med forslag til individuelle klimatilpasningsplaner. Det er en oplagt mulighed, at der herudover laves en fælles klimatilpasningsplan for Storåoplandet, således at der skabes overblik og sammenhæng i hele indsatsen i oplandet. Klimatilpasningsplanen for Storå-oplandet tænkes som en samling af de tre kommuners klimatilpasningsplaner for egne dele af oplandet.


Der har været afholdt to møder, og der planlægges en faglig workshop.
Der er en del udfordringer for fælles løsninger. Ikke mindst fordeling af udgifter mellem det skattefinansierede og det brugerbetale område såvel som projektejerskab og opgørelse af nytteværdi for de respektive partere.


Forummet drager i det omfang det er relevant nytte af andre samarbejdsinitiativer om
klimatilpasning. For eksempel er alle tre kommuner repræsenteret i "Landmanden som
Vandforvalter", et projektinitiativ som Videncenter for Landbrug står for og har tilknyttet en række fagpersoner fra landboorganisationer og kommuner, samt rådgivere. Endvidere er Herning og Holstebro kommuner medansøger til et forskningsprojekt, HYDROCC (Managing farmland hydrology under climate change), hvor der arbejdes med konkrete pilotprojekter om løsninger til tilbageholdelse af vand på landbrugsarealer.


Samarbejdet mellem kommunerne og spildevandsselskaberne i Storå oplandet forventes at kunne få en del opmærksomhed, fordi det er et af de første eksempler på et sådant samarbejde. Samarbejdet skal resultere i, at de indsatser, der kan gennemføres som klimatilpasningstiltag i højere grad er helhedsorienterede og sammenhængende set i et oplandsperspektiv.

 

Senere vil der blive fremlagt et forslag til en fælles ekskursion for udvalgene i de tre kommuner i begyndelse af det nye år.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at Teknik- og Miljøudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 09.00.00-K08-79-12 Sagsbehandler: Jesper Thomsen  

Zwei Grosse Bier Bar, Silkeborgvej 5, Herning - ansøgning om dispensation til udeservering

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 X
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Lene kimø

Sagsresume

Værtshuset Zwei Grosse Bier Bar, Silkeborgvej 5, Herning, har søgt om dispensation fra støjgrænserne i "Forskrift om miljøkrav til restaurationer, diskoteker mv. i Herning Kommune", så der kan etableres udeservering på værtshusets egne arealer ud mod Silkeborgvej.

 

Forvaltningen anbefaler, at der gives dispensation på betingelse af en række driftsvilkår for udserveringen.

 

Teknik- og Miljøudvalget har på mødet den 26. april 2011, pkt. 114 givet dispensation til Fox and Hounds, Herning, i en lignende sag.

Sagsfremstilling

Zwei Grosse Bier Bar (ZGBB) ønsker at etablere udeservering og ophold på eget udendørs areal. Det er oplyst, at der bliver tale om opsætning af borde og bænke på områderne til venstre og højre for hovedindgangen ud mod Silkeborgvej. ZGBB vil indhegne områderne, så det bliver muligt at kontrollere brugen af disse.

 

ZGBB er omfattet af reglerne i "Forskrift om miljøkrav til restaurationer, diskoteker mv. i Herning Kommune", hvor der bl.a. er fastsat støjgrænser for værtshuses bidrag med støj i forhold til naboer. Der er tale om det samlede støjbidrag fra ZGBB, dvs. både støj fra musikanlægget indendørs og støj fra gæster på værtshusets egne udendørs arealer.  

Ved etableringen af ZGBB blev musikanlægget indreguleret, så støjbidraget herfra kan overholde støjgrænserne i forskriften. Støjen fra ophold på de udendørs arealer er vanskeligere at sætte tal på. Forvaltningen vurderer, at der i forhold til de nærmeste naboer allerede i dag er et problem mht. støjbidraget fra råbende gæster på værtshusets udendørs arealer ud mod Silkeborgvej.

 

ZGBB argumenterer for at det med etablering af udserveringen vil blive muligt i langt højere grad at styre støjbidraget fra gæsterne. Dels vil antallet af siddepladser begrænse, hvor mange der kan opholde sig på arealerne og dels vil indhegning og kontrol med dørmand gøre det nemmere at styre adfærden og stoppe brugen af arealerne, når udeserveringen lukker.

 

ZGBB foreslår i deres ansøgning følgende vilkår for udeserveringen:

 • Åben for ophold og servering fra 1. april til 30. september i tidsrummet
  fra kl. 12.00 – 23.00 på fredage og lørdage og øvrige dage fra kl. 12.00-22.00.

 • Der opsættes tydelig skiltning, der er synlig for gæsterne, med angivelse
  af åbningstider.

 • Der må ikke spilles musik uden forudgående tilladelse fra Herning
  Kommune.

 • ZGBB skal sikre, at støjbidraget fra udeserveringen ikke overstiger almindeligt
  samtaleniveau.

 

Ansøgningen om dispensation til udservering har været i nabohøring hos de nærmeste beboelser ved ZGBB. Beboerne på Silkeborgvej 3, 4 og 6B er blevet hørt. Dette har givet anledning til en række høringssvar. Enkelte stiller sig positiv over for en dispensation, mens flere er kritiske.

 

Der er kritik af den nuværende situation. Det drejer sig om støj fra åbne døre (så støjen fra musikken inde på ZGBB høres tydeligt), råb og skrig fra gæster udenfor, slåskampe, henkastelse af affald, urinering og opkast ved porten til Silkeborgvej 6 overfor ZGBB. Det påpeges også, at der burde være bedre oprydning mht. affald, så der var ryddet før kl. 9 morgenen efter.

 

Det påpeges fra en af høringsparterne, at der ved evt. dispensation skal være et vilkår om, at denne kan trækkes tilbage, hvis vilkårene for dispensationen ikke overholdes.

 

Forvaltningen vurderer, at det ved at stille en række driftsvilkår i en dispensation er muligt at undgå væsentlige gener fra en kommende udeservering. Når udeserveringen lukker sidst på aftenen, så må det dog forventes at gæsterne (eksempelvis rygere) i stedet trækker ud på offentligt fortov og vej. Her har kommunen som myndighed ingen mulighed for at gribe ind over for støj fra råben og skrigen (sag for politiet). Samlet set er det derfor muligt, at der ikke sker forbedring af støjforholdene set fra naboernes synspunkt, men ved fastsættelse af vilkårene i dispensationen bør det kunne sikres, at der ikke med udeserveringen sker en forværring.

 

Forvaltningen anbefaler, at der gives en dispensation på følgende driftsvilkår for udservering:

 1. Arealerne til udeservering må være åben for ophold og servering fra 1. april til 30. september i tidsrummet fra kl. 12.00 til kl. 23.00 på fredage og lørdage og øvrige dage fra kl. 1200 til kl. 2200.

 2. Der skal opsættes tydelig skiltning, der er synlig for gårdhavens gæster med angivelse af gårdhavens åbningstider.

 3. Ved åbningstidens ophør skal gæsterne straks vises bort fra arealerne, som skal indhegnes, så ingen efterfølgende tager ophold på arealerne.

 4. Der må ikke spilles musik i gårdhaven uden forudgående tilladelse fra Herning Kommune.

 5. Zwei Grosse Bier Bar skal ved opsynet med udeserveringsarealerne forebygge, at der opstår højtrystet råben og skrigen fra gæster, og straks skride ind og standse dette, hvis det alligevel opstår.

 6. Zwei Grosse Bier Bar skal sikre, at der er ryddet op på egne arealerne (fjernet affald) inden kl. 9.00 hver morgen.

 7. Dispensation kan trækkes tilbage, hvis de stillede vilkår i denne dispensation ikke overholdes.

 

Forvaltningen er bekendt med, at udeserveringen kræver en ændring af alkoholbevillingen til ZGGB, og at Bevillingsnævnet har valgt at udsætte deres behandling, indtil Teknik- og Miljøudvalget har truffet beslutning vedr. dispensationen til udeservering.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der meddeles dispensation fra "Forskrift om miljøkrav til restaurationer, diskoteker mv. i Herning Kommune" på betingelse af ovennævnte driftsvilkår.

 

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 13.06.02-G01-2-13 Sagsbehandler: Anne Mette Skjærlund Knudsen  

Orientering: Statistik for Herning Kommunes grundsalg

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 X
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Det følger af de politisk godkendte retningslinjer for grundsalg, at statistik for grundsalg forelægges de respektive fagudvalg til orientering to gange årligt. Udover grundsalgsstatistikken vil der blive orienteret om Herning Kommunes udbud af grunde i de enkelte udstykningsområder. Teknik- og Miljøudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget er senest blevet orienteret om grundsalgsstatisk på møderne i februar og marts 2013.

Sagsfremstilling

Salgsstitistik for boliggrunde:
Herning Kommune har pr. 30. juni 2013 solgt i alt 18 boliggrunde. Der er budgetteret med et salg på 34 boliggrunde for hele 2013. Ud af de 18 solgte byggegrunde er der solgt 6 grunde i Ørskovbakken i Snejbjerg og 4 i Fejerskovparken i Lind. Herudover er der solgt en i henholdsvis Stoubækparken i Hodsager og Løvbakkevej i Tjørring, men ingen i den også forholdsvis nyere udstykning på Udgaardsvej i Skibbild.
 
Salget i tredje og fjerde kvartal 2012 og i første og andet kvartal 2013, fordeler sig som følger i Tabel A i bilag 1.  
Det kan på det foreliggende grundlag konstateres, at grundsalget ligger forholdsvis stabilt fordelt i de fire kvartaler. Kommunen har netop udbudt 2. etape i boligudstykningen Ørskovbakken i Snejbjerg. Disse grunde er fortsat meget populære, hvilket kan skyldes den attraktive placering tæt på det kommende Regions Hospital.
 
Som det kan ses i Tabel B i bilag 1 solgte Herning Kommune i 2012 i alt 36 byggegrunde. Fortsætter salgstakten fra første halvdel af 2013 resten af året, vil det samlede salg i år være på niveau med 2012. Der er budgetteret med et samlet salg i 2013 på 34 grunde. Salget i udstykningen på Løvbakkevej i Tjørring er kommet godt i gang. Der er til dags dato solgt 3 grunde. Den ene grund er solgt i juni, hvor der også har været henvendelser fra flere købere som har ønsket at reservere en grund, hvilket betyder, at der på nuværende tidspunkt er reserveret 8 grunde i udstykningen. Administrationen forventer, at denne positive tendens i høj grad skyldes, at kommunen den 2. maj tog første spadestik på Holing Sø første etape.

 

I Arnborg og Haunstrup er der private udbydere af boliggrunde.
I løbet af andet halvdel af 2013 udbyder kommunen nye boliggrunde i Sdr. Felding og Sørvad.


Salgsstatistik for erhvervsgrunde:
Der er pr. 30. juni 2013 solgt 31.904 m2 erhvervsjord. Salget af erhvervsjord fordeler sig som det fremgår af Tabel C i bilag 1. I Tabel D i bilag 1 fremgår Herning Kommunes salg af erhvervsgrunde i perioden 2006-2012. Herning Kommunes salg af erhvervsgrunde var særdeles godt i 2010, hvor der blev solgt i alt 209.726 m2 erhvervsjord. Der er budgetteret med et salg af erhvervsarealer på 60.000 m2 i 2012. Dette mål forventes fortsat realiseret.
 
Herudover har kommunen i løbet af 2013 solgt rigtigt mange restarealer og kommunale ejendomme. Disse salg fremgår ikke af salgsstatistikken, men bliver fremsendt som en selvstændig orienteringssag i løbet af efteråret.  

 

I lokal presseomtale af grundpriserne i Herning den 8. august er chefjurist Steen Dahl Pedersen fejlagtigt citeret for, at administrationen oplever mange klager over priserne på de kommunale boliggrunde. Der er tale om et fejlagtigt citat, der dagen efter blev berigtiget. Det skal hermed præciseres, at administrationen ikke oplever mange klager over priserne.  Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller 19. august 2013, pkt. 300:

at orientering om grundsalg tages til efterretning.    Økonomi- og Erhvervsudvalget, 19. august 2013, pkt. 300:

Indstillingen er tiltrådt.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at orientering om grundsalg tages til efterretning.    

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 07.00.00-G00-7-10 Sagsbehandler: Gitte Østergaard  

Orientering: Temadrøftelse om genbrug- og affaldområdet

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 X
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Birger Strandby Ernst

Sagsresume

Temadrøftelse om genbrug- og affaldområdet afholdes i forlængelse af Teknik- og Miljøudvalgets møde 23. september.

 

Temadrøftelsens formål er præsentation og drøftelse af affaldsområdet. 

 

Sagsfremstilling

Temadag omkring genbrug- og affaldsområdet holdes i forlængelse af Teknik- og Miljøudvalgets møde 23. september 2013 på Nederkærgård, Mørupvej, og indeholder følgende: 

 • Præsentation og drøftelse af affaldsområdet

  • herunder genbrugspladser samt besøgstal og alternative indsamlere

  • Pap-ordning

  • Småt brændbart kampagne

  • De forskellige ordninger

  • Indsamling til velgørende formål

  • Plastik

 • Gennemgang af 2 dagsordener hhv. forslag om nedsættelse af renovationsgebyret og søndagsåbent på Nederkærgård.

 

Der afsluttes med frokost og rundvisning på den nye omlastestation.

 

De enkelte emner behandles i lyset af statens udmeldning i forhold til ressourcestategien.


Varighed 2-3 timer

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

 

Udvalget ønsker udarbejdet et forslag til, hvordan foreninger kan inddrages i salg af insamlede genbrugsprodukter.

 

Udvalget ønsker at afvente regeringens ressourcestrategi, og hvilke krav der her vil blive stillet til kommunernes affaldshåndtering, inden der træffes beslutning om evt. ændringer af de nuværende ordninger i Herning Kommune.

 

Sagsnr.: 07.00.00-G00-7-10 Sagsbehandler: Gitte Østergaard  

Søndagsåbent på Genbrugspladsen Nederkærgård, Herning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Bjarne Kallesø, Birger Strandby Ernst, Martin Skøtt

Sagsresume

Forvaltningen har undersøgt muligheden for søndagsåbent på Nederkærgård og indstiller, at der fra 1. april 2014 holdes åbent fra kl. 10-16 i sommerhalvåret (1. april - 1. oktober).

Sagsfremstilling

Der opleves et ønske fra borgerne om at kunne aflevere affald om søndagen. Det skyldes ikke mindst, at mange butikker er begyndt at have åbent om søndagen.

Flere nabokommuner har desuden åbnet op for muligheden, så det undrer nogle borgere, at de ikke kan få samme service i Herning Kommune.

 

Det anbefales dog, at der kun holdes søndagsåbent i sommerhalvåret fra 1. april til 1. oktober, hvor det vurderes at være det størst behov.

 

Forvaltningen har vurderet, at ekstraudgifterne til personale og transport vil løbe op i 250.000 kr excl. moms om året for et halvt års søndagsåbent. Det anbefales, at søndagsåbent kun gælder på Nederkærgård, og at der skal være samme bemanding som lørdag, hvor der er 3 personer og en åbningstid fra kl. 10 - 16.

 

Denne ekstraudgift kan finansieres ved at reducere åbningstiderne på andre dage, f.eks. ved at åbne genbrugspladsen senere onsdag til fredag, hvor der er færrest besøgende. Her bemærkes, at det hovedsagligt er erhvervsdrivende, der benytter genbrugspladsen i det tidsrum. Åbningstiderne onsdag til fredag bliver i så fald fra kl. 10-18. 

Alternativt kan finansieringen findes over gebyrerne med et tillæg på 7 kr. excl. moms til øvrige ordninger pr. bolig, dvs. at gebyret i såfald ville stige fra 598 kr til  605 kr excl. moms.

 

Ordningen kan træde i kraft til 1. april 2014.

 

Økonomi

Ekstraudgiften på 250.000 kr. kan finansieres ved at åbningstiderne på Nederkærgård reduceres med 2 timer onsdag, torsdag og fredag. Alternativtover gebyrerne med et tillæg på 7 kr. til øvrige ordninger pr. bolig.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der holdes søndagsåbent på Nederkærgård i sommerhalvåret fra 1. april - 1. oktober med start 1. april 2014

 

at åbningstiden på Nederkærgård reduceres med 2 timer onsdag, torsdag og fredag, eller

 

at der tillægges 7 kr. til øvrige ordninger pr. bolig.

Beslutning

Udvalget besluttede, at der holdes søndagsåbent i sommerhalvåret fra 1. april til 1. oktober med start 1. april 2014. Det finansieres ved, at åbningstiden på Nederkærgård i samme periode reduceres med 2 timer onsdag, torsdag og fredag.

 

Ordningen evalueres efter 1 år, dvs. ca. november 2014.

 

Sagsnr.: 09.00.00-P19-103-05 Sagsbehandler: Steen Brokær  

Forlængelse af fremlejekontrakter på S/I Herning Lufthavns arealer

 

Sagsnr.: 07.00.00-G00-7-10 Sagsbehandler: Gitte Østergaard  

Renovationsgebyr 2014

 

Sagsnr.: 05.01.00-A00-3-12 Sagsbehandler: Carsten Thomsen  

Arealerhvervelse

 

Sagsnr.: 09.00.00-P19-6-11 Sagsbehandler: Ole Damgaard  

Krav om erstatning

 

Sagsnr.: 13.02.01-K08-4-13 Sagsbehandler: Trine Koch Jakobsen  

Håndhævelse af ulovligt forhold i henhold til vandforsyningsloven

 

Sagsnr.: 09.02.00-P19-16-12 Sagsbehandler: Lise Brock Andersen  

Høringssvar

 

Sagsnr.: 15.00.00-P19-99-10 Sagsbehandler: Steffen Carton Nielsen  

Orientering: Politianmeldelse af overproduktion af svin

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-692-09 Sagsbehandler: Lotte Vinter  

Meddelelser