Dagsordener og referater

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 23. juni 2014
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.22.04-P35-1-13 Sagsbehandler: Eva Kanstrup  

Præsentation af udvalgets opgaveområder

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsfremstilling

Præsentation af udvalgets opgaveområder.

 

Introduktion til fagområdet: 

 

Kommunale ejendomme (byggeprojekter (ny- og ombygninger)), vedligeholdelse af kommunale ejendomme, energirenoveringer, udfordringer og særlige fokusområder i 2014-2017 ved afdelingsleder Anne Marie Muff Grønkjær.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til orientering.

Beslutning

Sagen taget til orientering.

 

Sagsnr.: 13.00.00-P15-1-12 Sagsbehandler: Anders Debel  

Temadrøftelse: Revision af klimaplan for Herning Kommune - en fortsat målrettet klima- og energiindsats

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Lene Kimø

Sagsresume

Byrådet vedtog i 2009 ”Plan for klimaforbedring i Herning Kommune” med det erklærede mål, at vise omverdenen, at det er muligt at udvikle en dynamisk vækstkommune med borgeren i centrum og med stort erhvervs- og fritidspotentiale uden at belaste klimaet.  

 

Af hensyn til et nyt byråd, er revisionen af klimaplanen udsat fra 2013 til 2014.

 

Klimaplanen har siden 2009 dannet ramme om kommunens klima- og energiindsats. Resultatet er, at CO2-udledningen er faldet både for kommunen som geografisk område og for kommunen som virksomhed. Kommunens indsats er afgørende og skal fortsætte.

 

Forvaltningen anbefaler derfor, at revision af klimaplanen igangsættes, og at rammer og proces for revisionen drøftes, herunder hvordan nedsættelse af politisk følgegruppe og inddragelse af eksterne interessenter.

Sagsfremstilling

Med den eksisterende klimaplan er der opnået betydelige resultater inden for mange områder. F.eks. omlægning fra individuel opvarmning med olie og naturgas til klimavenlig fjernvarme, så andelen af vedvarende energi i varmeforsyningen nu er oppe på 53 %, og takket være udbygning med vindmøller og solceller er andelen af vedvarende energi i elforsyningen nu oppe på 73 %. Sammen med et fokus på energioptimering betyder det, at CO2-udledningen fra el er faldet markant. Mange virksomheder har leveret markante CO2-reduktioner - bl.a. gennem Carbon20-projektet.

  

Byrådets muligheder i den eksisterende klimaplan er for en del områder indirekte og målopfyldelsen drives af rammer og incitamenter, som fastlægges på nationalt eller internationalt plan.
 
Derfor anbefales en drøftelse af perspektiverne i en mere handlingsorienteret plan, hvor der sættes fokus på områder, hvor kommunens indsats og handlinger mere direkte kan opfylde målene. Ligeledes anbefales en drøftelse af ambitionsniveau for kommunens klima- og energiindsats for de forskellige områder.
 
Ifølge Klima-, energi og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen har kommunerne en vigtig rolle i klimaarbejdet. Han nævner i artiklen ”Kommunernes indsats er afgørende for klimaet”, vedlagt som bilag 1, at en stor del af kommunerne i dag arbejder med strategiske energiplaner og at disse med fordel kan tænkes sammen med en klimastrategi (svarer til Herning Kommunes klimaplan). En strategisk energiplan er et planlægningsværktøj, som giver mulighed for at planlægge de lokale energiforhold til et mere fleksibelt og energieffektivt energisystem. Målet er, at potentialet for omstilling til mere vedvarende energi og energibesparelse udnyttes på en måde, som er den samfundsmæssige mest effektive. Alt sammen i lyset af de energiressourcer, der er til rådighed lokalt og det lokale energibehov.


Forvaltningen vurderer, at en revision af klimaplanen i retning af en strategisk energiplan vil give byrådet mulighed for at tage initiativ og vise ansvar og lederskab for udviklingen i Herning Kommune gennem en koordineret og helhedsorienteret indsats. Sammen med et fokus på grøn erhvervsudvikling og beskæftigelse gennem en tæt kobling til kommunens erhvervs- og udviklingsstrategi er potentialerne mange og store. I ”Notat om ny Klimaplan – strategisk energiplan” beskrives en række eksempler under overskrifterne; Nye arbejdspladser, bedre boliger, bedre bundlinjer for virksomheder og optimal udnyttelse af gylle og biomasse. Notatet er vedlagt sagen som bilag 2.
 
I bilag 2 gives ligeledes eksempler på klima- og energiindsatsen i Herning hidtil. Klimaplanen fra 2009 har udgjort rammen om kommunens aktiviteter i bl.a. Green Cities-samarbejdet og Klimakommuneaftalen og senest tilslutningen til EU's Borgmesterpagt i 2013 om en bred og målrettet klima- og energiindsats, samt kommunens egen vindmølleplanlægning, plan for energirenovering af de kommunale bygninger, Herning Cykler o.s.v.

Forvaltningen vil på mødet give en overordnet præsentation af klimaplanen 2009 og lægge op til en temadrøftelse af rammen og processen for revision på mødet.

 

Proces:
Det politiske ansvar for revisionens afgrænsning samt fastsættelse af mål og indsatser ligger hos Teknik- og miljøudvalget. Men da mange indsatser har tydelige positive beskæftigelses- og erhvervsudviklingsmæssige effekter foreslås en politisk følgegruppe nedsat med det mål, at sikre synergi, opbakning og ejerskab bredt i byrådet.

Teknik- og Miljøudvalget samt den politiske følgegruppe inddrages i afholdelse af workshops og lignende, hvor relevante eksterne parter skal indgå.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at revision af klimaplanen igangsættes,

 

at rammer og proces for revision af klimaplanen drøftes, herunder nedsættelse af politisk følgegruppe og inddragelse af eksterne interessenter i processen.

Beslutning

Revision af klimaplanen igangsættes.
 
Rammer og proces for revision af klimaplanen blev drøftet.

 

Der ønskes ikke nedsat en politisk følgegruppe.

Udvalget ønsker at sikre synergi og ejerskab bredt i Byrådet og blandt eksterne interessenter gennem en mere åbne og inddragende proces. Forvaltningen udarbejder en plan for den videre proces til Teknik- og Miljøudvalgets møde i september.

Bilag

 

Sagsnr.: 04.01.20-A26-1-12 Sagsbehandler: Anne Kirstine Kjær  

Erstatning for fældede og skadede træer

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted

Sagsresume

For at beskytte kommunens træer mod privates beskæring og fældning har Teknik- og Miljøudvalget på mødet 14. januar 2013, pkt. 4, vedtaget at skærpe opmærksomheden på området, ved at der kræves erstatning, når der konstateres skader, at erstatningen udregnes efter den gældende norm, VAT 03 (Værdisætning Af Træer 03), og at eventuelle erstatningsbeløb forbeholdes grønne udviklingsprojekter i lokalområdet.


Forvaltningen har efterfølgende informeret i pressen og på hjemmesiden samt sendt breve ud til ledningsejere og entreprenører om den gældende praksis.  

 

I 2 tilfælde har forvaltningen det seneste år gjort erstatningskrav gældende ved fældning af kommunale træer. På baggrund af de opnåede erfaringer samt en aktuel sag skal udvalget tage stilling til, om retningslinjer for erstatningskrav overfor private borgere skal ændres.

Sagsfremstilling

Bytræer repræsenterer en stor værdi i byerne og har betydning for såvel klima som miljø. Attraktive parker, grønne områder og byrum er vigtige elementer i profilering af Herning Kommune som en grøn kommune. Træernes værdi, herunder investeret drift, går tabt, når træer fældes eller dør på grund af skader. Det økonomiske aspekt i at erstatte beskadigede og fældede træer er vigtigt, da det er omkostningsfyldt at etablere et træ i byen.

 

For at vurdere det økonomiske tab i forhold til træets effekt på bymiljøet foretages der en værdisætning efter normen VAT 03. Normen er udarbejdet af Københavns Universitet, Skov og Landskab m.fl. for at få en ensartet vurdering af træer til brug i erstatningssager samt i planlægningssituationer. I normen tages højde for træets alder, sundhedstilstand, æstetiske værdi samt den investerede drift gennem årene.

 

Siden mødet 14. januar 2013 har forvaltningen haft flere sager, hvor der er krævet erstatning. Herning Vand vil få et erstatningskrav på ca. 40.000 kr. for skader på træer langs p-pladsen ved Herning Gymnasium/H. P. Hansens Vej, og i Gjellerup har en borger fået et erstatningskrav på ca. 13.000 kr.

 

Aktuelt har forvaltningen en sag i Vildbjerg, hvor en borger har fældet 2 stk. 45 år gamle bøgetræer uden aftale med kommunen. Træerne var en del af et beplantningsbælte med bøg, som gennem årene er tyndet, så den indbyrdes afstand mellem træerne i bæltet er ca. 10 m. Med fældningen af de 2 træer er der nu opstået et stort hul i beplantningen. Borgeren har vedkendt sig handlingen og begrundet den med ønske om sol i haven. Beregningen af værditabet giver et resultat på ca. 35.000 kr. Hertil skal lægges plantning af erstatningstræer og etableringsdrift, så et erstatningskrav beløber sig til i alt ca. 50.000 kr.


På baggrund af de nye erfaringer ønsker forvaltningen en drøftelse af, om den aktuelle sag pga. beløbets størrelse giver anledning til en revideret praksis.

 

Følgende kan indgå i drøftelserne:

  • Behovet for klare og ensartede retningslinjer at administrere efter

  • Behovet for ensartet behandling af borgere, grundejerforeninger og virksomheder

  • Behovet for at beskytte kommunale investeringer

  • Erstatningskravet bør afspejle den tabte værdi

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der tages stilling til, om retningslinjerne for private borgere skal ændres.

Beslutning

Retningslinjer for erstatning for fældede og skadede træer fastholdes.

Bilag

 

Sagsnr.: 06.02.00-P19-9-08 Sagsbehandler: Winnie Liza Post  

Udarbejdelse af nyt regulativ for Røjenkær Bæk, station 0 - 6320 meter

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted

Sagsresume

Forvaltningen udarbejdede i starten af 2012 et nyt regulativ for den nederste strækning i Røjenkær Bæk. Regulativet var udarbejdet som et teoretisk skikkelsesregulativ med udgangspunkt i vandløbets fysiske dimensionering. Regulativet blev påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet og hjemsendt til fornyet behandling i 2013.

 

Dialogen med lodsejere, Heden og Fjorden samt ekstern rådgiver har efterfølgende resulteret i et ønske om en anden form for regulativ.

Et regulativ, der i stedet stiller krav om en regulativmæssig vandføringsevne i den grødefrie situation i vinterhalvåret - et såkaldt QH regulativ.

 

Forvaltningen indstiller, at der via driftsbudgetter for vandløb anvendes ca. 200.000,- kr. samt udgifter til opsætning af skalapæle til udarbejdelse af et nyt QH regulativ. Et regulativ der, på grund af den store fysiske variation i Røjenkær Bæk på strækningen st. 0 - 6233 meter, vil være det bedste værktøj for alle parter. Beløbet er en engangsudgift, idet fremtidig drift og kontrol kan varetages af forvaltningen i vinterhalvåret.

Sagsfremstilling

Forvaltningen udarbejdede i starten af 2012 et nyt regulativ for den nederste strækning i Røjenkær Bæk. Vandløbet er i gældende regulativ uden bundkoter (udlagt til naturvandløb), hvilket jfr. Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse forpligter Herning Kommune til en revision af regulativet for den pågældende vandløbsstrækning. Regulativet blev påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet og hjemsendt til fornyet behandling i 2013. Se udvalgssag af 25. november 2013 (pkt. 283).

 

I regulativrevisionen blev regulativet udarbejdet som et teoretisk skikkelsesregulativ, der fastsætter en dimension i vandløbsprofilet ved bundkoter og brinkanlæg. På grund af Røjenkær Bæks fysiske variation er det dog meget vanskeligt at lave et krav, der beskriver en fast dimensionering i vandløbet. Usikkerhederne omkring dette har medført en række spørgsmål fra lodsejere og landbrugsorganisationen om bredejernes retssikkerhed og dokumentationen på overholdelse af de regulativmæssige krav.

 

Den efterfølgende dialog med lodsejere, Hedens og Fjorden samt rådgiver har resulteret i, at forvaltningen anbefaler, at der i stedet for udarbejdes et QH regulativ. QH regulativet stiller krav om en regulativmæssig vandføringsevne i den grødefrie situation, altså i vinterhalvåret.

 

I QH regulativet stilles der ikke krav til den fysiske dimensionering af vandløbet. Kravet går på, hvor meget vand der kan løbe i det givne vandløbsprofil.

Blandt andet Viborg Kommune har gode erfaringer med anvendelsen af QH regulativer.

 

Indsamling af data
Forud for udarbejdelsen af et QH regulativ stilles der krav om indsamling af nye data i vandløbet (aflæsning af vandstande og vandføringer). Oplysningerne vil danne grundlaget for de regulativmæssige vandføringer, som vandløbet efterfølgende skal opfylde. Disse data indsamles via 4 målerunder i vinteren 2014/15.

 

[image]

Oversigtskort over rådgivers udpegede stationer på strækningen.

 

Derudover er det nødvendigt at få placeret en række skalapæle på strækingen st. 0 - 6320 meter, som skal anvendes til den fremtidige kontrol af regulativet.

 

Forvaltningen har modtaget et tilbud fra rådgiver på udarbejdelse af QH regulativ på 200.000 kr. Beløbet er en engangsudgift, idet fremtidig drift og kontrol kan varetages af forvaltningen. 

 

Kontrol af vandløbet

Den fremtidige regulativkontrol indeholder: Aflæsning af vandstande på skalapæle samt måling af vandføringer på udvalgte stationer. Kontrollen foretages i en vintersituation og varetages af forvaltningen selv.

 

Udarbejdelsen af QH regulativet vil medføre et behov for fælles formidling mellem forvaltningen og samarbejdspartnere omkring en vished til de involverede parter om sikkerheden i regulativet og en tillid til, at "værktøjet" er brugbart.

 

Det har ikke været muligt at finde alternative bud på tilbuddet. Det vil blive undersøgt, om andre rådgivere kan tilbyde ydelsen til en billigere pris

Økonomi

Forvaltningen afholder udgiften på 200.000 kr. til udarbejdelse af QH regulativet inden for driftsbudgettet på serviceområde 04, Grønne områder, Vandløb.

 

Udgiften er en éngangsudgift. Afledt drift og kontrol varetages af forvaltningen.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at forvaltningen igangsætter udarbejdelsen af et nyt vandløbsregulativ (QH regulativ) for Røjenkær Bæk st. 0 - 6320 meter,

 

at udgiften på 200.000 kr. til udarbejdelse af regulativet afholdes inden for driftsbudgettet, SO 04, Grønne områder, Vandløb.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Kent Falkenvig deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 

Sagsnr.: 13.06.04-P19-9-07 Sagsbehandler: Søren Brandt  

Tiltag mod oversvømmelser på Herning Golfbane

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 X
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted, Morten Koppelhus, Martin Skøtt, Pia Colstrup

Sagsresume

Formålet med projektet med forbedringer af Herning Golfklubs bane er at bidrage til at banen, i tilfælde af oversvømmelser, er spilbar i en længere periode hvert år, og at Herning Golfklub kan planlægge turneringer og fastholde klubbens mange medlemmer.
Det indstilles, at Kultur- og Fritidsudvalget samt Teknik- og Miljøudvalget inden for den ordinære driftsramme hver bidrager med 100.000 kr. - svarende til 2/3 af de samlede anlægsudgifter på 300.000 kr. under forudsætning af, at Herning Golfklub selv bidrager med 100.000 kr. - svarende til 1/3 af de samlede udgifter.

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget behandlede en henvendelse fra Herning Golfklub på mødet den 23. september 2013, pkt. 226. Herning Golfklub ønskede en række initiativer, der pga. vandproblemer skal gøre det muligt at spille på golfbanen i en længere periode af året. På mødet besluttede Teknik- og Miljøudvalget at afvente klimatilpasningsplanens oversvømmelseskort og forslag til indsatser.


Herning Golfklub har lavet et katalog med konkrete forslag til forbedringer af banen. Forslaget er drøftet mellem Herning Kommune og Herning Golfklub. Herning Golfklub har opstillet deres eget budgetoverslag med en samlet opgradering af golfbanen, drivingrange og omkringliggende områder til en samlet pris på 797.127 kr. fordelt på tre parter:
Herning Kommune  359.800 kr.
Eget driftsbudget     107.000 kr.
Fonde og lignende  330.327 kr.


Formålet med indsatsen til forbedring af selve golfbanen er, at fastholde klubbens ca. 1200 medlemmer og brugere samt foretage fysiske ændringer og justeringer på selve banen, der gør, at problemer med vand på banerne mindskes, og at banen derfor er spilbar i en længere periode hvert år. Der indgår i kataloget forslag om, at fugtige og ofte vandfyldte områder omdannes til egentlige søer, der indgår som en naturlig del af banen på lige fod med bunkers og lignende. Samtidig ønskes nogle af banens eksisterende søer udvidet. Den opgravede jord anvendes som fyld til at forhøje terrænet øvrige steder. Desuden søges der etableret kanaler til afledning, som gør, at vandet hurtigere trækker væk fra golfbanen.
 
Ifølge kataloget ønsker Herning Golfklub, at Herning Kommune afholder udgifter for selve entreprenørarbejdet med flytning af jord, udvidelse af 3 eksisterende søer, ny gravning af 2 søer samt en etablering af kanalsystem mellem en række søer. Klubben bidrager til projektet ved at udføre arbejdet med finplanering af det opgravede fyld, retablering af baner herunder græssåning og plantning af træer m.m.
 
Der har også været fremsat et ønske om at etablere et dige langs en del af Hammerum Bæk. Teknik- og Miljøudvalget har på møde den 23. september 2013 besluttet, at dette ønske udskydes til effekten af planlagte og iværksatte klimatiltag i Herningsholm å kendes. Det samlede projekt vurderes til en samlet pris på ca. 300.000 kr.
 
I samarbejde med Herning Golfklub bliver der desuden nedsat nogle pejlerør, så vandstanden og grundvandstanden i området fremadrettet kan følges.
 
Flere af de ønskede forslag kræver dispensation fra naturbeskyttelsesloven. Forvaltningen forventer at meddele disse i uge 27. Hvis der ikke indkommer klager i sagen, kan etablering af søer m.m. foregå efter uge 31 (ultimo juli).


Det er forvaltningens vurdering, at de ønskede forbedringstiltag på golfbanen, sammen med igangværende klimatilpasningsprojekt for et 2 ha stort regnvandsbassin i Birk, kan bidrage til, at baneanlægget bliver mere spilbart i en længere periode end hidtil. I øjeblikket arbejdes der på færdiggørelse af projektet i Birk.

Økonomi

Forvaltningen vurderer, at forbedringstiltaget med søer og kanaler kan udføres for 300.000 kr., og at dette kan finansieres ved, at beløbet deles i tre, så Kultur- og Fritidsforvaltningen og Teknik og Miljø hver betaler 1/3 - dvs. i alt 200.000 kr. af de samlede entreprenøromkostninger.

 

Finansieringen sker for Teknik- og Miljøudvalgets vedkommende via det ordinære driftsbudgettet i 2014 på SO 04 Grønne Områder med hhv. 75.000 kr. fra budgettet til grønne områder SO 04, konto nr.: 020-01-555-05, og 25.000 kr. fra budgettet til SO 04, Vandløb konto nr.: 071-00-510-03.

 

Finansieringen sker for Kultur- og Fritidsforvaltningens vedkommende fra SO 11, Idræt og Fritid, konto nr.: 374-00-203-06 Særligt lokaletilskud.

 

Herning Golfklub bidrager selv med de resterende 100.000 kr. til realisering af det samlede budget.

 

Den fremtidige drift af søerne giver varetages af Herning Golfklub.

Indstilling

Direktøren for Kultur og Fritid og direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at udvalgene, under forudsætning af at Herning Golfklub bidrager med 100.000 kr. (svarende til 1/3 af de samlede udgifter), godkender den foreslåede partsfordeling, hvor Teknik- og Miljøudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget bidrager med hver 100.000 kr. svarende til 2/3 af de samlede udgifter.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 06.02.00-P19-11-10 Sagsbehandler: Søren Brandt  

Anlægsregnskab for Vandløbsrestaurering 2010 og 2012

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 X
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted, Martin Skøtt

Sagsresume

Der er udarbejdet anlægsregnskab for Vandløbsrestaurering 2010. 


Forvaltningen anbefaler, at regnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

Der foreligger anlægsregnskab for sted nr. 071094 Vandløbsrestaurering 2010. 


Byrådet har i årene 2010 og 2012 givet anlægsbevilling på i alt 287.000 kr. til vandløbsrestaurering i Clasonsborg Borris Kanal (ved Karstoft Å) og Karstoft Å (projektering).

Økonomi

  

Stednr. 071094 Vandløbsrestaurering 2010
Bevilling
Forbrug
Forskel
Udgift
287.000 kr.
287.200 kr.
200 kr.
Indtægt
0 kr.
-54.250
-54.250 kr.
Rest bevilling
 
 
54.050 kr.

 

Indtægten på 54.250 kr. stammer fra tilskud fra Natur- og Erhvervsstyrelsen.

 

Idet bruttoudgifterne er under 2 mio. kr. aflægges anlægsregnskabet alene for Teknik- og Miljøudvalget.
 
Anlægsregnskabet vil blive optaget i Herning Kommunes årsregnskab og godkendes sammen med det samlede årsregnskab for 2014.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-641-06 Sagsbehandler: Søren Brandt  

Anlægsregnskab for Mølledammen, Kibæk

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 X
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Ole Damgaard, Erik Skibsted, Martin Skøtt

Sagsresume

Der er udarbejdet anlægsregnskab for Mølledammen i Kibæk.

 

Forvaltningen anbefaler, at regnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

Der foreligger anlægsregnskab for sted nr. 071098 Mølledammen, Kibæk. 


Byrådet har i årene 2008 og 2009 givet anlægsbevilling på i alt 811.000 kr. til oprensning af Kibæk Mølledam og til deponering af det opgravede materiale.


Økonomi

Økonomi 

Stednr.
Anlæg
Bevilling kr.
Forbrug kr.
Forskel kr.
071098
Mølledammen, Kibæk
811.000
794.117
16.883

 

Idet bruttoudgifterne er under 2 mio. kr. aflægges anlægsregnskabet alene for Teknik- og Miljøudvalget.
 
Anlægsregnskabet vil blive optaget i Herning Kommunes årsregnskab og godkendes sammen med det samlede årsregnskab for 2014.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 06.02.11-K08-14-14 Sagsbehandler: Søren Brandt  

Orientering: Muligheder for ændringer af vandstanden i Herningsholm Å-systemet på 3 lokaliteter

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 X
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted, Anders Debel

Sagsresume

Repræsentanter fra Lodsejerlauget ved Herningholm Å, repræsentanter fra Teknik- og Miljøudvalget og repræsentanter fra forvaltningen var den 1. april 2014 på besigtigelse ved 3 lokaliteter i Herningsholm Å-systemet. Ved besigtigelsen blev der fremlagt en række ønsker til ændringer i den nuværende vandstand, som man ønskede Teknik- og Miljøudvalget skulle tage stilling til.

 
Forvaltningen anbefaler, at sagen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

1. lokalitet: Herningsholm Å ved Skibbild 
Lodsejerlauget ved Herningholm Å mente at vandstanden er steget, og at dræn derfor virker dårligt, hvilket medfører forsumpede arealer. Man mente også, at nedskridende brinker giver anledning til sandaflejringer. I sommeren 2013 var der problemer med grøde, så vandstanden var for høj. Der blev desuden peget på et parti med tagrør, der tvinger vandet over i den modsatte brink, med erosion til følge.

 
Herningsholm Å blev reguleret i 1953-1956, hvor vandløbet blev rettet ud, og der blev lavet en række styrt, for at kunne styre vandafledningen. Ringkøbing Amt byggede styrtene om til stenstryg omkring 1988, hvorefter det gældende regulativ blev vedtaget i 1989. Ved ombygningen blev strygene placeret en anelse lavere end de eksisterende styrt. Forvaltningen viste flere steder, at vandybden er meget stor, og at der ikke var mærkbare tegn på sandaflejringer. Det vurderes at være stenstryget ved udløbet af Lakmose Bæk, som bestemmer vandets højde på de arealer, der er truet af forsumpning.
 
Det blev aftalt, at partier med tagrør bliver fjernet inden sommerferien. Forvaltningen vil holde ekstra øje med grødevæksten i området til sommer og finde det optimale tidspunkt for grødeskæring. Skal stenstrygets højde sænkes, skal der laves en reguleringssag efter Vandløbsloven og gives en tilladelse efter Okkerloven og Naturbeskyttelsesloven. Dette vanskeliggøres af, at vandløbet og en del af de nærliggende arealer er udpeget som § 3 arealer jvf. Naturbeskyttelsesloven, og alle de lavt liggende arealer er klassificeret som okkerpotentielle i klasse 1. Det betyder, at der er stor risiko for udledning af jern og okker, hvis jorden afvandes yderligere. Der er desuden risiko for, at vandløbets tilstand forringes, fordi vandløbet vil komme til at ligge dybere i terrænet og øge risikoen for at brinkerne skrider sammen. Dette kan være et problem i forhold til Miljømålsloven.

 

Forvaltningen anbefaler, at der fremsendes særskilt sag til udvalgets behandling på møde i september 2014 om, hvorvidt arbejdet med udarbejdelse af nyt regulativ skal igangsættes.

 
2. lokalitet: Herningsholm Å ved Gullestrup 
Lodsejerlauget ved Herningholm Å mener, at stryget ligger for højt i forhold til regulativet, og at det giver anledning til for høj vandstand længere oppe i vandløbet.
 
Stryget er lavet i forlængelse af genslyngningen af Herningsholm Å i 1995. Ved genslyngningen blev der udgravet store lave arealer og vandløbet fik dobbeltprofil, som kompensation for genslyngningen af vandløbet. Stryget er gjort lavere efter henvendelse fra nærliggende lodsejere. 

Landinspektørcentret har den 15. maj målt stryget op. Opmålingen viser, at de dybeste punkter på stryget på strækningen mellem Gullestrupvej og cykelstien på syv steder ligger 2-25 cm for højt, og at det ligeledes på syv steder ligger 2-12 cm for lavt i forhold til den regulativmæssige bund.

 

Tolerancen i regnskabet er +/- 10 cm.

 

Forvaltningen vil sørge for, at stryget justeres, så det ligger op den regulativmæssige bund på de syv steder, hvor det ligger for højt.

 

Det er forvaltningens vurdering, at stryget har en meget gavnlig virkning på vandløbets iltindhold, og at stryget kun har betydning for afvandingen af de nærliggende kommunale arealer. Området er desuden et muligt kommende klimatilpasningsprojekt, hvor overfladevand skal forsinkes ved at udgrave nye lave områder.

 
3. lokalitet: Hammerum Å ved Fastrup 
Lodsejerlauget ved Herningholm Å mener at vandstanden er for høj i forhold til at give en tilfredsstillende afvanding fra de eksisterende dræn. Der blev desuden udtrykt tilfredshed med den netop udførte oprensning af sand i vandløbet.
 
I forbindelse med genslyngningen af Hammerum Å er der udlagt en række stenstryg, som ligger præcis i regulativmæssig højde. Forvaltningen har før mødet konstateret, at vandløbet opfylder regulativet.


I forbindelse med genslyngningen blev der også her lavet en række lave områder, og forvaltningen er i gang med at undersøge, hvor meget sand og okkerslam, der har lagt sig i de lave områder. Det er dog tydeligt at konstatere, at de lave områder stadig fungerer som okkerbassiner på trods af aflejringer. Forvaltningen vil efterfølgende undersøge muligheden for at fjerne nogle af aflejringerne efter aftale med de nærliggende lodsejere. En sænkning af vandløbsbunden vil kræve en reguleringssag. Sænkningen vil kunne give problemer med øget belastning med jern og okker.

 

Forvaltningen anbefaler, at der fremsendes særskilt sag herom til udvalgets behandling på møde i september 2014 om, hvorvidt arbejdet med udarbejdelse af nyt regulativ skal igangsættes.

Økonomi

Udgiften til gennemførelsen af en reguleringssag betales som regel af de parter, der har gavn af sagen (projektering og udførelse).

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til efterretning.

Beslutning

Sagen taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 09.00.00-K07-1-14 Sagsbehandler: Monica Klitgaard Hansen  

Tilsynsberetning 2013 for landbrug og virksomheder

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Lene Kimø, Kirsten Brødbæk

Sagsresume

Kommunen skal iht. tilsynsbekendtgørelsen årligt indberette oplysninger om årets miljøtilsyn og miljøgodkendelser for landbrugs- og virksomhedsområdet. Indberetningen for 2013 viser, at minimumsfrekvenserne for tilsyn er overholdt.

 

Forvaltningen anbefaler, at tilsynsberetningen godkendes.

Sagsfremstilling

Hovedtræk i indberetningen angives i det følgende. Den samlede indberetning er vedhæftet som bilag. 

Landbrug 

Der er i 2013 udført 207 basistilsyn på landbrug i Herning Kommune. Tilsynene på landbrugene har medført i alt 299 reaktioner, heraf 53 henstillinger, 239 indskærpelser, 0 forbud og 7 politianmeldelse. Reaktionerne handler især om husdyrgødningsopbevaring og overholdelse af vilkår i godkendelsen.

Der er meddelt 62 miljøgodkendelser/tilladelser til landbrug i 2013. Der er ikke anvendt eksterne konsulenter til tilsyn og godkendelser i 2013.

 

Virksomheder og dambrug

Der er i 2013 udført 206 basistilsyn på virksomheder og dambrug i Herning Kommune.
Tilsynene på virksomhederne har medført i alt 132 reaktioner, heraf 26 henstillinger, 99 indskærpelser, 2 påbud, 1 forbud og 3 politianmeldelser. Reaktionerne handler især om overholdelse af vilkår i godkendelsen.
Der er meddelt 31 miljøgodkendelser til virksomheder og dambrug i 2013.

Der er i 2013 anvendt eksterne firmaer til analyser i forbindelse med spildevandskontrol og faunabedømmelser i vandløb.

Økonomi

Brugerbetaling for landbrug 868.925 kr. og for virksomheder 862.465 kr. (inkl. 57,79 % brugerbetaling for udgifter til eksterne firmaer).

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at tilsynsberetningen godkendes og sendes til Miljøstyrelsen.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 05.14.07-G01-2-13 Sagsbehandler: Frank Hyldgaard  

Orientering: Digitale skilte og informationstavler

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Teknik- og Miljøudvalget besluttede på mødet den 25. november 2013, pkt. 254, at opstille 6 digitale skilte ved indfaldsvejene til Herning og 1 digitalt skilt på banegårds-

pladsen. Leverancen har været i EU udbud og leverandøren er fundet. På grund af den forestående ombygning af banegårdspladsen, har forvaltningen vurderet det vil være hensigtsmæssigt at vente med bestillingen af dette skilt, indtil ombygningen er færdig.

 

Forvaltningen anbefaler, at sagen tages til orientering.

Sagsfremstilling

To firmaer indsendte bud på levering af de digitale skilte.

Vinder af udbuddet blev Pro Shop Europe, som skal producere og opstille de 6 digitale skilte ved de udvalgte indfaldsveje. Skiltene skal være opstillet og klar til brug senest 1. oktober 2014. I kontrakten er indskrevet muligheden for at bestille flere skærme, hvis behovet skulle opstå.

Økonomi

Ved den indgående aftale er prisen på skærmene blevet reduceret i forhold til det oprindelige budget. Nedenfor er vist tidligere budget sammenlignet med aktuel kontrakt, hvor skiltet på banegårdspladsen ikke er medregnet i 'indgået aftale'. Alle priser er pr. år og ekskl. moms:

 

 
Første budget
 
Aktuel kontrakt
 
Leje og drift af 6 digitale skilte
(priserne er beregnet ud fra
gennemsnitlig pris på el)
    500.000 kr.
 
     390.000 kr.
 
 
 
 
Etableringsomkostningerne er uændrede
i forhold til tidligere
 
     155.000 kr.
 
 
 
Indtægter
   210.000 kr.
     200.000 kr.
Herning Kommunes finansiering
 
     190.000 kr.

 

Nettodriftudgift på 190.000 kr. finansieres af SO 09, Trafik, koncessionskontrakt på byinventar.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til orientering.

Beslutning

Sagen taget til orientering.

 

Sagsnr.: 00.30.10-P19-1-14 Sagsbehandler: Jacob Philipsen  

Budget 2015 - udfordringer og løsningsmuligheder

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 X
 X
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Steen Brokær, Nina Gunn Thomsen

Sagsresume

Forvaltningen gav på udvalgets møde den 26. maj 2014 pkt. 131 en status på permanente kortsigtede og langsigtede udfordringer i forhold til budget 2015 og frem. Endvidere blev der fremlagt forslag til justeringer og korrigerende handlinger for tilsvarende periode.
 
Udvalget ønskede flere af forslagene fra forvaltningen yderligere belyst, og fremlagt på udvalgsmødet den 23. juni 2014.
 
Forvaltningen fremlægger de permanente udfordringer på ny, samt løsningsforslag til hvordan udfordringerne kan løses via omprioriteringer indenfor udvalgets økonomiske ramme.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budget 2015 er udvalgene blevet bedt om at vurdere de respektive serviceområder i forhold til den nuværende budgetramme. En gennemgang af den samlede økonomi i forhold til en kortlægning af mulige nuværende og fremtidige økonomiske udfordringer.

 

Teknik- og Miljøs budgetforslag for 2015 er afleveret, hvorfor evt. ændringsforslag til budget 2015 skal fremlægges for Økonomi- og Erhvervsudvalget efterfølgende.

 

På den baggrund fremlægger forvaltningen en samlet oversigt over de samlede økonomiske udfordringer.

 

Forvaltningen har i forhold til de økonomiske udfordringer udarbejdet forslag til eventuelle justeringer og korrigerende handlinger, således at udfordringerne kan håndteres indenfor forvaltningens nuværende ramme fra budget 2015 og frem.
 
Forventede afvigelser i forhold til eksisterende budget

 

[image]

 

* Der er konstateret en samlet udfordring på kommunens asfaltbelægninger med ca. 7,0 mio. kr. om året. Forvaltningen har med denne sag fundet løsninger svarende til 1,1 mio. kr. Dermed er der stadig et udestående på ca. 5,9 mio. kr. om året.
 
På busdrift forventes et mindre forbrug på ca. 3,0 mio. kr. om året, hvilket forventes både at bestå af mindre udgifter på området samt flere indtægter.
 
Løsningsforslag
Ændringsforslag til eksisterende budget

 

[image]


Ovenstående ændringsforslag samt forslag til omprioriteringer drøftes af udvalget.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at ændringsforslag samt forslag til omprioriteringer for Teknik- og Miljøudvalgets serviceområder for 2015 og frem drøftes.

Beslutning

Ændringsforslag samt forslag til omprioriteringer for Teknik- og Miljøudvalgets serviceområder for 2015 blev som udgangspunkt godkendt, dog ønsker udvalget til mødet i august en nærmere redegørelse for udmøntningen af vejbelysningen, samt yderligere forslag til omprioritering indenfor serviceområderne.

 

Udvalget ønsker afklaret, om den økonomiske udfordring vedrørende vejbelysning og vejafvandingsbidrag, som blev besluttet i henholdsvis 2013 og 2012 ikke skulle løses af Teknik- og Miljøudvalget, også fortsat skal gælde for disse to områder.

 

Forvaltningen undersøger om rute 26 Skjern - Holstebro eventuelt kan betjene Sørvad.

 

Sagsnr.: 07.04.03-G01-1-14 Sagsbehandler: Bjarne Kallesø  

Orientering: Forsøgsprojekt for automatisk sortering af affald

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Birger Strandby Ernst

Sagsfremstilling

Østdeponi har sammen med forvaltningen og firmaet Wamatech søgt MUDP-midler (Miljøministeriets Miljøteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram

til etablering og test af et forsøgsanlæg til centralsortering af tørre affaldsfraktioner, såsom plast, metal, papir, pap, glas.


Målet er at udvikle sorteringsanlæg til al genbrugelige materialer fra husstande, med indførelse af ny robotteknologi.

 

Idéen og hensigten med projektet er at udvikle, etablere og afprøve et fuldautomatisk sorteranlæg til husholdningsaffald med særlig fokus på de tørre genanvendelige fraktioner. Formålet er at skabe et anlæg som kræver et minimum af manuel sortering af hensyn til de arbejdsmiljømæssige udfordringer. Dette skal ske ved omfattede brug af nyudviklet robotteknologi samt velvalgt sorterudstyr.

 

Miljøstyrelsens projekt nr. 1559 indikerer, at der skal endog meget store befolkningsgrundlag til, for at få en rentabel drift. Med dette projekt er det hensigten at indbygge en markant fleksibilitet således at anlægget i sit grundkoncept er modulbaseret og kan benyttes til både husholdningsaffald fra forskellige indsamlingsordninger (flere kommuner) og storskraldsbaserede fraktioner, som typisk modtages på genbrugspladserne (f.eks. hård mixed plast, hvor robotteknologien forventes at være anvendelig).

 

Herning Kommune deltager i projektet ved at stille affald til rådighed fra et udvalgt område i Herning kommune på ca. 2000 husstande. fx. Lind

 

Miljøstyrelsen forventer at give svar på ansøgningen til september, så man kan gå i gang med projektet fra primo 2015. Hvis Miljøstyrelsen godkender ansøgningen vil Teknik- og Miljøudvalget få en sag til beslutning, hvor projektet beskrives nærmere. Herunder hvordan det udvalgte forsøgsområde påvirkes, samt finansiering af projektet.

Økonomi

Den samlede beløbssum til projektet er på 38 mio. kr., hvor der er søgt om støtte til 19 mio. kr.

Herning Kommunes andel i projektet beløber sig til 950.000 kr.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til efterretning.

Beslutning

Sagen taget til orientering.

 

Sagsnr.: 13.02.08-P16-1-14 Sagsbehandler: Trine Koch Jakobsen  

Endelig godkendelse af tillæg 1 til vandforsyningsplanen

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

Teknik- og Miljøudvalget har på møde den 10. marts 2014 godkendt forslag til Tillæg 1 til vandforsyningsplanen. Tillægget ændrer forsyningsområde ved Gødstrup Vandværk og fastlægger placering af nye hovedledninger.

Forslaget har været sendt i høring. Der er ikke kommet indsigelser, der har givet anledning til ændring af forslaget til tillægget.

 

Forvaltningen anbefaler, at Tillæg 1 til vandforsyningsplanen godkendes.

Sagsfremstilling

Tillægget til vandforsyningsplanen udvider Herning Vand A/S forsyningsområde til også at omfatte forsyningsområdet for Gødstrup Vandværk. Selskabet Gødstrup Vandværk er nedlagt. Vandværket drives i øjeblikket af Herning Vand A/S, men forventes at blive nedlagt inden for en kortere årrække. Tillægget angiver desuden en cirka placering af nye hovedledninger til det nye sygehus ved Gødstrup, samt hvilke matrikler, der kan blive berørt af ved anlæggelse af nye hovedledninger.

 

Forslag til tillægget har været sendt i høring med brev til berørte parter. Der er kommet en enkelt bemærkning.
Bemærkningen handler om, at ledningerne kunne placeres i samme forløb som den nye vejstrækning fra Snejbjerg og nord om Gødstrup for at begrænse gravearbejdet. Dette er ikke er en optimalt placering og vil ikke begrænse gravearbejdet væsentligt, da de ikke skal udføres på samme tid.


Tillægget er ikke ændret på baggrund af bemærkningen.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at Tillæg 1 til Vandforsyningsplanen godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 13.02.00-P19-89-10 Sagsbehandler: Trine Koch Jakobsen  

Orientering: Politianmeldelse af manglende efterlevelse af indskærpelse om kontrol af drikkevand

 

Sagsnr.: 00.22.00-P35-1-12 Sagsbehandler: Lotte Vinter  

Orientering: Referat fra Centerbykontaktudvalget

 

Sagsnr.: 09.00.00-P19-168-05 Sagsbehandler: Lotte Vinter  

Orientering: Referat fra Citykontaktudvalget

 

Sagsnr.: 00.22.04-P35-1-13 Sagsbehandler: Lotte Vinter  

Meddelelser