Dagsordener og referater

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 23. januar 2017
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.32.10-S55-1-16 Sagsbehandler: Jan William Mærcher  

Anlægsregnskab for to udstykninger - Klinten i Kibæk og Bjerregårdvænget i Timring

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Karin Skov-Aggerholm

Sagsresume

Anlægsregnskaber for nedenstående udstykningsområder kan nu afsluttes.

 

Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskaberne godkendes.

Sagsfremstilling

Alle grunde i de nævnte udstykningsområder er solgt, og anlægsregnskaberne kan nu afsluttes.

 

 

Der har været nettoindtægter på i alt 1.190.939 kr. for ovenstående udstykningsområder.

I resultatet indgår overførsel af kommunalt ejede arealer til udstykningsområdet. Den medtagede værdi er det overførte areals grundværdi.

 

Hvis et anlæg, for hvilket der er opnået momsrefusion, inden for en periode af 5 år sælges, skal den refunderede købsmoms tilbagebetales til momsrefusionsordningen.

Tilbagebetalingen for ovenstående udstykninger er således sket i takt med salget af

grunde og arealer.

Tilbagebetalingen udgør i alt 787.675 kr.

 

Regnskabsresultatet inkl. momstilbagebetaling viser således samlet nettoindtægter på 403.264 kr.

Det skal bemærkes, at der ikke i ovenstående er en sammenstilling af regnskabsresultatet med givne anlægsbevillinger. Dette skyldes, at bevillingerne historisk ikke har været givet til konkrete udstykningsområder, men som puljebeløb dækkende flere udstykninger. Fra 2011 og frem bliver bevillingerne givet til de konkrete udstykningsområder.

  

I det følgende er der en kort forklaring til de enkelte udstykningsregnskaber.

 

002057 Klinten i Kibæk

Udstykningen er påbegyndt i 2005. Der var oprindeligt planlagt 51 grunde. Heraf er 10 grunde solgt som dobbeltgrunde, og der er bygget 46 parcelhuse.

  

003025 Bjerregårdvænget i Timring

Området er udlagt til storparceller til let blandet bolig og erhverv samt hobbylandbrug.

Området blev udstykket i 2004 og består af 10 grunde.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at anlægsregnskaberne godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 13.06.02-G01-16-16 Sagsbehandler: Anne Mette Skjærlund Knudsen  

Orientering om statistik for Herning Kommunes grundsalg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Det følger af de politisk godkendte retningslinjer for grundsalg, at statistik for grundsalg forelægges de respektive fagudvalg til orientering to gange årligt. Ud over grundsalgsstatistikken vil der blive orienteret om Herning Kommunes udbud af grunde i de enkelte udstykningsområder.

Sagsfremstilling

Salgsstatistik for boliggrunde:

Herning Kommune har pr. 30. december 2016 solgt i alt 57 boliggrunde i 2016. Der er budgetteret med et salg på 43 boliggrunde for hele 2016. Ud af de 57 solgte byggegrunde, er der solgt 19 i Fejerskovparken i Lind, 16 grunde på Ørskovbakken i Snejbjerg, 7 i Velhustedparken i Kibæk og 6 på Kirkebakken i Gjellerup.

 

Salget i første, andet, tredje og fjerde kvartal 2016 fordeler sig som vist i Tabel A.  

 

 

 

 

 

Det kan på det foreliggende grundlag konstateres, at grundsalget har været bedst i årets første 3 kvartaler, hvor det er nogenlunde jævnt fordelt.

 

Kommunens grundsalgsteam forsøger løbende at holde skarpt øje med boligmarkedet og forholde sig aktiv i forhold til at kende markedet og hvad der efterspørges. På den måde kan kommunen optimere udbuddet af boliggrunde og være med til sikre, at kommunens offentligt udbud af byggegrunde bliver succesfulde.

 

Et godt udbud af boliger både byggegrunde, nyere og ældre huse samt lejligheder er med til at sikre nye borgere. Undersøgelser fra Center for fremtidsforskning dokumenterer, at tilflyttere, som var flyttet til en by eller sted, som de ikke kendte på forhånd, så var det boligens pris og kvalitet, som fik dem til træffe den endelige beslutning om bolig og bopæl.

 

Som det kan ses i Tabel B og Figur A solgte Herning Kommune i 2013 i alt 28 og i 2014 i alt 25 byggegrunde. Salget af 57 boliggrunde i 2016 ligger markant højere og lever stort set op til det flotte salgsniveau på 65 boliggrunde i 2015.

  

Der er i budget 2017-2020 planlagt at byggemodne følgende boliggrunde i 2017:

Fejerskovparken, Lind (13 grunde er udbudt til salg)

Kirkebakken, Gjellerup (8 grunde er udbudt til salg)

Ørskovbakken, Snejbjerg (ca. 26 grunde udbydes til salg i løbet af 2017)

Grønbækparken, Aulum (ca. 10 grunde udbydes til salg i løbet af 2017)

Hjortehøj, Sinding (ca. 10 grunde udbydes til salg i løbet af 2017)

Søengen, Sunds (ca. 21 grunde udbydes til salg i løbet af 2017)

 

 

 

Salgsstatistik for erhvervsgrunde:

Der er pr. 30. december 2016 solgt 113.260 m2 erhvervsjord i løbet af 2016. Salget af erhvervsjord fordeler sig som det fremgår af Tabel C. Der er budgetteret med et salg af erhvervsarealer på 14.000 m2 i 2016.

 

I Tabel E og Figur B fremgår Herning Kommunes salg af erhvervsgrunde i perioden 2006-2015. Herning Kommunes salg af erhvervsjord i 2016 er markant bedre end i 2013, 2014 og 2015, hvor kommunen solgte henholdsvis 69.596, 3.817 og 46.470 m2 erhvervsjord.

 

 

 

Udover erhvervsjord har kommunen også i løbet af 2016 solgt diverse restarealer og kommunale ejendomme. Disse salg fremgår ikke af salgsstatistikken.  


Økonomi- og Erhvervsudvalget er ligeledes orienteret.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Sagen taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 05.13.10-G01-7-08 Sagsbehandler: Kim Bredgaard Grarup  

Anlægsregnskaber for 4 trafiksikkerhedsprojekter

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen, Pia Colstrup

Sagsresume

Der er udarbejdet anlægsregnskaber for 4 trafiksikkerhedsfremmende projekter.

 

Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskaberne godkendes.

Sagsfremstilling

Der foreligger anlægsregnskaber for 4 trafiksikkerhedsfremmende projekter på Serviceområde 09 Trafik

 

Økonomien for hvert anlæg vil i det efterfølgende blive gennemgået enkeltvis.

 

222073 Sikre skoleveje, trafiksikkerhed

Byrådet bevilgede den 24. august 2010, pkt. 232, 509.000 kr. og den 17. maj 2011, pkt. 143, 509.000 kr. til trafiksikkerhedsfremmende tiltag på skoleveje.

 

Projektet er gennemført og der er blandt andet etableret 2 signalanlæg ved eksisterende fodgængerovergange på henholdsvis Vesterlindvej ved Højgårdskolen samt på Skjernvej ved Arnborg skole.

 

Sted nr.

Anlægssag

Bevilling

Forbrug

Forskel

222073

Sikre skoleveje

1.018.000 kr.

1.050.552 kr.

-32.552

 

222087 Trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger 2006

Byrådet bevilgede den 2. maj 2006, pkt. 102, 335.000 kr. til trafiksikkerhedsfremmende tiltag. 

 

Projektet er gennemført og der er udført diverse trafiksikkerhedskampagner og fysiske foranstaltninger.

 

Sted nr.

Anlægssag

Bevilling

Forbrug

Forskel

222087

Trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger

335.000 kr.

339.511 kr.

-4.511 kr.

 

 

222097 Trafiksikkerhedsfremmende projekter

Byrådet bevilgede den 21. juni 2011, pkt. 184, 520.000 kr. og den 8. maj 2012, pkt. 148, 320.000 kr. til trafiksikkerhedsfremmende projekter.

 

Projektet er gennemført og der er udført diverse trafiksikkerhedskampagner i 2011 og 2012.

 

Sted nr.

Anlægssag

Bevilling

Forbrug

Forskel

222097

Trafiksikkerhedsfremmende projekter

840.000 kr.

921.165 kr.

-81.165 kr.

 

223065 Sikring af skolepatruljer

Byrådet bevilgede den 22. juni 2015, pkt. 188, 917.000 kr. til sikring af skolepatruljer.

 

Den 4. juni 2012 trådte en ny "Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning" (nr. 801) i kraft. Bekendtgørelsen medfører, at samtlige skolepatruljer, der arbejder på steder, der ikke er signalregulerede, eller synlige ved anden type blink, skal afmærkes med særlige skolepatruljeblink.

 

Projektet er gennemført, og der er etableret de nødvendige skolepatruljeblink.

 

 Sted nr.

Anlægssag

Bevilling

Forbrug

Forskel

223065

Sikring af skolepatruljer

917.000 kr.

817.794 kr.

99.206 kr.

 

Økonomi

Idet bruttoudgifterne er under 2 mio. kr. aflægges anlægsregnskaberne alene for Teknik- og Miljøudvalget. Anlægsregnskaberne vil blive optaget i Herning Kommunes årsregnskab og godkendes sammen med det samlede regnskab for 2016.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at anlægsregnskaberne godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 05.01.00-P19-13-11 Sagsbehandler: Kim Bredgaard Grarup  

Anlægsregnskab til trafiksikkerhedsby 2011

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Forvaltningen fremsender anlægsregnskab for Herning Trafiksikkerhedsby 2011- 2015.

 

Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

På Byrådsmødet den 21. juni 2011, pkt. 183 blev der bevilget 14 mio. kr. til trafiksikkerhedsfremmende tiltag i Herning samt indtægtsbevilling på 10 mio. kr. til tilskud fra staten.

 

Projektet er gennemført, og der er udført en hel række delprojekter, så som ombygning af 13 særligt uheldsbelastede kryds, etablering af fodgængerfelter med blink, etablering af hastighedszoner i boligområder samt diverse trafiksikkerhedskampagner.

 

Sted nr.

Anlæg

Bevilling

Udgift/indtægt

Afvigelse

223085

Trafiksikkerhedsby

 14.000.000

13.936.627

63.373

 

 

-10.000.000

- 9.997.893

- 2.107

Netto

 

 

 

61.266

 

Økonomi

Samlet set er der et mindreforbrug på 61.266 kr. netto.

 

Idet bruttoudgifterne er over 2 mio. kr., fremsendes anlægsregnskabet med tilhørende bemærkninger til særskilt godkendelse i Byrådet.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 05.01.11-P19-2-09 Sagsbehandler: Kim Bredgaard Grarup  

Anlægsregnskab for følgeudgifter i forbindelse med Sunds omfartsvej

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen, Pia Colstrup

Sagsresume

Der er udarbejdet anlægsregnskab for følgearbejder i forbindelse med anlæg af Sunds omfartsvej samt tilhørende arbejde for fremmed regning i forbindelse med projektet.

 

Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

Der foreligger anlægsregnskab for stednr. 222074 Sunds omfartsvej - følgearbejder samt tilhørende arbejde for fremmed regning, stednr. 203088 på Serviceområde 09 Trafik.

 

På Byrådsmøde 15. december 2009, pkt. 325 blev der bevilget 10,210 mio. kr. til forlængelsen af Hjejlevej og Skalmejevej i Sunds i forbindelse med at Vejdirektoratets etablering af Sunds omfartsvej. På Byrådsmøde 12. april 2011, pkt. 113 blev der frigivet yderligere 9,671 mio. kr. til anlægsarbejdet. På Byrådsmøde 6. marts 2012, pkt. 83 blev der frigivet 9,834 mio. kr. til anlægsarbejdet.

 

Sagen er yderligere blevet behandlet på følgende byrådsmøder; den 9. november 2010 pkt. 330, 22. juni 2010 pkt.  210, 12. april 2011 pkt. 101, 18. december 2012 pkt. 333, 18. juni 2013 pkt. 224, 26. januar 2016, pkt. 27 hvor anlægsbevillingen samlet set er nedskrevet med 8,396 mio. kr. med henblik på bl.a. at finansiere anlægsprojekterne Herning Cykler, Modulvogntog, Modernisering af bybusbetjening og Vesterholmvejs forlængelse.

 

I forbindelse med at Vejdirektoratet anlagde Sunds omfartsvej, forlængede Herning Kommune Hjejlevej ud til omfartsvejen og forbandt Skalmejevej og Hjejlevej. I forbindelse med arbejdet lavede Herning Kommune og Vejdirektoratet et fælles beplantningsprojekt, som Vejdirektoratet har betalt Herning Kommune for. Indtægter og udgifter for beplantningsprojektet er anført på stednr. 203088 arbejde for fremmed regning.

 

 

 

    

Økonomi

Anlægsregnskab:

Stednr.

Anlæg

U/I

Bevilling kr.

Forbrug kr.

Afvigelse kr.

222074

Sunds omfartsvej - følgearbejder

U

21.319.000

21.150.581

168.419

 

 

I

0

0

0

203088

Arbejde for fremmed regning (Beplantning)

U

0

287.100

-287.100

 

 

I

0

-287.100

287.100

222074 /

203088

Sunds omfartsvej - følgearbejder

U

21.319.000

21.437.681

-118.681

 

 

I

0

-287.100

287.100

Netto

 

 

 

 

168.419

  

Samlet set er der et mindreforbrug på 168.419 kr.

 

Idet bruttoudgifterne er over 2 mio. kr., fremsendes anlægsregnskabet med tilhørende bemærkninger til særskilt godkendelse i Byrådet.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 05.05.06-P20-2-14 Sagsbehandler: Mohamad Hamze  

Frigivelse af anlægsbevilling til renovering af gader i forbindelse med kloakfornyelse 2014 - 2017

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen, Pia Colstrup

Sagsresume

Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløb på 1,652 mio. kr. afsat til renovering af gader i forbindelse med kloakfornyelse.

 

Forvaltningen anbefaler, at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 1,652 mio. kr. i 2017 til Serviceområde 09 Trafik, stednr. 223068, samt at udgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 1,652 mio. kr.

Sagsfremstilling

På investeringsoversigten er der i 2017 afsat 1,652 mio. kr. til renovering af veje i forbindelse med større ledningsomlægninger, hvor vejbelægningen bliver opbrudt.

 

Beløbet foreslås primært anvendt til nye kantsten, omlægning af fortove og fornyelse af rendestensbrønde og stikledninger i Sølvgade i Herning, Idrætsvej i Sunds og Tjørring Hovedgades nordlige del mellem Vildbjergvej og Bymarksvej.

 

Renovering af afvandingssystemer bliver erfaringsmæssigt 50 - 75 % billigere, når den udføres i forbindelse med kloakfornyelse.

Økonomi

Det afsatte rådighedsbeløb i 2017 på 1,652 mio. kr. på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 223068 "Renovering af gader og veje ifm. kloakfornyelse" søges frigivet.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 1,652 mio. kr. i 2017 til Serviceområde 09 Trafik, stednr. 223068 "Renovering af gader og veje ifm. kloakfornyelse",

 

at anlægsudgiftsbevillingen finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 1,652 mio. kr. i 2017 på samme stednr.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 05.13.00-G01-1-16 Sagsbehandler: Jesper Enggaard Jensen  

Frigivelse af anlægsbevilling - Trafiksikkerhedsfremmende tiltag 2017

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen, Thomas Bøgh,  Pia Colstrup

Sagsresume

Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløb på 532.000 kr. til gennemførelse af trafiksikkerhedsfremmende tiltag i 2017, herunder trafiksikkerhedskampagner, undervisning og holdningsbearbejdelse samt fysiske foranstaltninger til trafiksikring.

 

Forvaltningen anbefaler, at rådighedsbeløbet frigives.

Sagsfremstilling

Med udgangspunkt i det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb på 532.000 kr. har forvaltningen i samarbejde med Færdselssikkerhedsudvalget foretaget en samlet prioritering af midlerne til trafiksikkerhedskampagner, undervisning og holdningsbearbejdelse samt etablering af fysiske foranstaltninger til trafiksikring.

 

Trafiksikkerhedskampagner 

Trafiksikkerhedskampagnerne afholdes i samarbejde med Rådet for Sikker Trafik og Politiet.

 

Skolekampagne afholdes i ugerne 32 - 35

Fartkampagne afholdes i ugerne 14 - 16

Spritkampagne afholdes i ugerne 22 - 24 og 48 - 50

Uopmærksomhedskampagne afholdes i ugerne 38 - 40

 

Det endelige kampagnemateriale er ikke fastlagt endnu.

 

Undervisning og holdningsbearbejdelse

En en to dag

I samarbejde med Beredskab, Falck, MCH og Lokalpolitiet i Herning inviteres samtlige børn i indskolingen i Herning Kommune til en stor event, hvor der på en let forståelig måde gives ”undervisning” i brugen af alarm telefon.

 

Bekæmpelse af højresvingsulykker

I samarbejde med skoler og lokale vognmænd udformes en lokal kampagne rettet mod cyklister, der skal være særlig opmærksomme på faren ved, at specielt lastbilchauffører har svært ved at se cyklisterne under højresving. Kampagnen afvikles sideløbende med en national kampagne i uge 35-36.

 

Kursus for ældre bilister

Kurset udbydes af Ældresagen til ældre over 60 år bosiddende i Herning Kommune, der ikke har gennemført et lignende kursus inden for de seneste 5 år. Formålet med kurset er at genopfriske færdselsreglerne samt give indblik i den komplekse infrastruktur i Herning området, herunder rundkørsler og motorveje.

 

Kursus for unge bilister

Kurset udbydes af Herningsholm Erhvervsakademi i samarbejde med Falck og Lokalpolitiet i Herning. Det er målrettet unge i alderen 18-24 år, der statistisk set er den gruppe af unge, der er mest udsat i trafikken. Kurset har til formål at holdningsbearbejde de unge i forhold til hastighed, spiritus-/narko kørsel samt uopmærksomhed (mobiltelefon).

 

Reflekskampagne

Der etableres en lokal kampagne (om muligt i samarbejde med Rådet for Sikker Trafik og Trygfonden), hvor der uddeles reflekser til at hæfte på tasker/tøj, til børn i 7. klasse, der samtidig undervises i vigtigheden af, at være synlig i trafikken. 

 

Munkgårdkvarteret, Snejbjerg

Langs nordsiden af Munkgårdkvarteret over en strækning på ca. 675 m ønskes der etableret et fortov mellem Studsgårdvej og Toustrupvej, idet der kun er en græsrabat, hvilket medfører, at gangbesværede og personer med barnevogn er tvunget til at færdes på kørebanen. Der er busrute med 2 stoppesteder på strækningen.

Desuden etableres en cykelbane på begge sider af vejen.

Projektet i Snejbjerg er delvist finansieret af midler til trafiksikkerhedsfremmende tiltag i 2016 afsat på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 223080 02 Trafiksikkerhedsplan. Der blev givet anlægsudgiftsbevilling til formålet på Byrådsmøde den 30. august 2016, pkt. 222. Anlægsudgiftsbevillingen i 2017 afsættes på samme stednr.  

Økonomi

Udgifterne til de foreslåede trafiksikkerhedsfremmende tiltag fordeler sig på følgende måde: 

 

Trafiksikkerhedskampagner

200.000 kr.

Undervisning og holdningsbearbejdelse

100.000 kr.

Munkgårdkvarteret - fortov

232.000 kr.

I alt

532.000 kr.

 

På investeringsoversigten er der i 2017 afsat rådighedsbeløb på 532.000 kr. på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 223099-90 til gennemførelse af trafiksikkerhedsfremmende tiltag. Der anmodes om frigivelse af beløbet.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at midlerne til trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger i 2017 anvendes som beskrevet,

 

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 532.000 kr. i 2017 til Serviceområde 09 Trafik, stednr. 223080 02 Trafiksikkerhedsplan 2016-2017,

 

at anlægsbevillingen finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2017 på 532.000 kr. på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 223099 90 Trafiksikkerhedsfremmende tiltag.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 13.06.01-P12-8-08 Sagsbehandler: Jesper Enggaard Jensen  

Orientering om vejadgang til Gødstrupvej 8 i Snejbjerg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen

Sagsresume

Herning Kommune har igennem en længere periode forsøgt at ændre vejadgangen til en ny privat udstykning mellem Gødstrupvej og Lerbjerg.

Det har vist sig problematisk, og Herning Kommune har fået 2 beslutninger om vejudlæg hjemsendt til fornyet behandling af Vejdirektoratet 

 

Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 24. oktober 2016, pkt. 222 besluttede udvalget at den nuværende vejadgang via Lerbjerg opretholdes som permanent vejadgang, indtil udstykningen af 2. etape, beliggende Gødstrupvej 6, udføres.

 

Efterfølgende indkaldte forvaltningen beboerne på Lerbjerg og Gødstrupvej 8 til et dialogmøde om udformningen af vejadgangen samt eventuelt andre tiltag på Lerbjerg. Der var sendt to løsningsforslag med invitationen.

 

På dialogmødet den 24. november 2016 ønskede borgerne ikke at drøfte de fremsendte løsningsforslag, men de ønskede derimod at afprøve muligheden for, at få Vejdirektoratet til at genoptage sagen. Borgergruppen Gødstrupvej 8 og Lerbjerg fremsendte den 8. december 2016 deres klage til Vejdirektoratet. Den 24. december 2016 fremsendte Vejdirektoratet deres afslag til borgerne om at genoptage behandlingen af klagen. Klagebrev og afslag er vedlagt som bilag.

 

Forvaltningen vil efter denne orientering effektuere udvalgets beslutning af 24. oktober 2016 - 'Nuværende vejadgang via Lerbjerg opretholdes som permanent vejadgang, indtil udstykningens 2. etape, beliggende Gødstrupvej 6, laves.'

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 05.01.02-P20-3-16 Sagsbehandler: Satenik Gasparyan  

Cykelsti langs Pugdalvej, Vildbjerg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen

Sagsresume

Der foreligger projekt for etablering af cykelsti langs Pugdalvej i Vildbjerg.

 

Forvaltningen anbefaler, at projektet godkendes.

Sagsfremstilling

Som en del af de anlægsprojekter, der hører under Herning Cykler fase 4, har Vejdirektoratet tilkendegivet støtte fra Statens Cykelpulje til at anlægge cykelsti langs Pugdalvej. Der er afsat 2,0 mio. kr. til projektet.

 

Cykelstien er tænkt som enkeltrettet, en meter bred sti + 15 cm kantsten i hver side af vejen. Cykelstien går mellem Park Allé og Sofiedalvej. Stiens nærmere placering er vist på vedlagte oversigtsplan. Ved denne løsning med en kantsten mellem cykelsti og Pugdalvej, forventes der ikke at skulle eksproprieres jord til projektet i større omfang.

 

Der laves en ændring af banekrydsningen således, at også cykelstien bliver en del af de sikkerhedsspærringer, der pågår ved togkrydsning.

 

For at forbinde cykelstien med stinettet mod syd laves en 2 meter bred dobbeltrettet sti fra Pugdalvej til Kærvænget. Herfra bliver der adgang til cykelstien på Østergade og videre under Pugdalvej mod Herning.

 

Ved krydsning af indkørsler til virksomhederne på Pugdalvej laves der ubetinget vigepligt (hajtænder) for kørsel ind/ud. Dvs. der skal holdes tilbage for evt. cyklister.

 

Den 7. juni 2016 blev skitseforslaget udsendt i høring til alle berørte parter og forvaltningen har modtaget en indsigelse fra Vildbjerg Borgerforening.

 

 Nedenstående punkter sammenfatter indsigelsen:

 

 1. Cykelstien bør gå mellem Park Allé og Trehøjevej og således ikke ophøre ved Sofiedalvej.
 2. Cykelstien anbefales etableret som dobbeltrettet sti langs sydsiden af Pugdalvej.

 

Bemærkninger til indsigelsen:

 

1. Det er forvaltningens vurdering, at det ikke er hensigtsmæssigt at anlægge

en cykelsti langs Pugdalvej mellem Sofiedalvej og Trehøjevej, da der er tale

om en ubelyst vejstrækning uden for bymæssig bebyggelse. En cykelsti på

denne strækning vil kun blive anvendt af få cyklister, idet de fleste cyklister

vil vælge den eksisterende belyste sti langs Østergade og herfra anvende

eksisterende veje og stier i Vildbjerg by frem til Pugdalvej.

Udgiften til en cykelsti langs Pugdalvej mellem Sofiedalvej og Trehøjevej vil

desuden ikke kunne afholdes inden for projektets bevilling.

 

2. En dobbeltrettet cykelsti vil ved erhvervelse af jord medføre at større indgreb

i nogle ejendomme og der er ikke plads til at krydse banen med dobbeltrettet

cykelsti.

 

Efterfølgende har forvaltningen afholdt møde med Vildbjerg Borgerforening, som er indforstået med den valgte linjeføring.

 

Anlæggelsen af cykelstien vil blive koordineret med en renovering af Pugdalvej, som omfatter ny asfaltbelægning, striber, afvanding m.v.. Arbejderne forventes udført ultimo 2017. Tidsplanen afhænger dog af Banedanmarks godkendelse af projektet.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at projektet godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 04.01.00-S00-1-16 Sagsbehandler: Hans Henrik Schmidt  

Frigivelse af anlægsbevilling - parker og bynære grønne områder 2017

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

X

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted, Pia Colstrup

Sagsresume

Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløb på 1,652 mio. kr. i 2017 til diverse anlægsprojekter i parker og bynære grønne områder. Der søges om godkendelse af udvalgte anlægsopgaver i overensstemmelse med den opgaveprioritering, der blev forelagt Teknik- og Miljøudvalget 20. juni 2016.

 

Forvaltningen anbefaler, at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 1,652 mio. kr. i 2017 til Serviceområde 04 Grønne områder, og at de udvalgte anlægsopgaver godkendes til udførelse i 2017.

Sagsfremstilling

En samlet prioriteringsliste over anlægsprojekter i perioden 2017-2019 blev behandlet på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 20. juni 2016.

Anlægsbevillingen i 2017 ønskes anvendt til realisering af følgende anlægsprojekter:

 

Løg i rabatter og helleanlæg

I forbindelse med Projekt Smukkere indfaldsveje til Herning, er det muligt at tilføre en ekstra dimension til projektet ved at sætte blomsterløg langs udvalgte vejstrækninger. Sagen har været behandlet i særskilt sag på møde i Teknik- og Miljøudvalget den 15. december 2016, pkt. 280, hvor anlægsprojektet blev principgodkendt.

Anlægssum: 200.000 kr.

 

Dronningens Boulevard

Genplantningsprojekt for træer i midterrabat, som er fjernet på grund af sygdom, og skal erstattes af nye. Projektet er koordineret med Projekt Smukkere indfaldsveje, hvor det er udpeget som et central vejforløb.

Anlægssum: 500.000 kr.

 

H.P. Hansens Vej

Forenkling og udskiftning af udtjent inventar bænke m.m., da det eksisterende ikke længere kan renoveres.

Anlægssum: 100.000 kr.

 

 

 

Hjertestien, Lillelund Engpark

Opgradering af hjertestien. Eksisterende flissti retableres i flere etaper efter gravearbejde og stien opgraderes med grus og stenmel. Formålet er at sikre tilgængeligheden for handicappede samt forbedre kvaliteten af stien som gangsti, løberute og cykelforbindelse. Da der er tale om et forholdsvis dyrt projekt, udføres opgaven over flere år, hvor dette er etape et af i alt tre.

Anlægssum: 332.000 kr.

 

Mindeparken

Renovering af området omkring en mindre kompostplads til parkens haveaffald. Det vil lette plejen af området fremadrettet og udvikle området i en positiv retning.

Anlægssum: 50.000 kr.

 

Kollundvej

I 2016 blev der udarbejdet et projekt for at forskønne Kollundvej og understøtte de grønne indfaldsveje. Beplantningsprojektet kunne ikke færdiggøres indenfor anlægsbudgettet i 2016.

Projektet gøres færdig med træer og bunddækkende stauder.

Anlægssum: 75.000 kr.

 

Lind, Koustrupparken 10-14

Etablering af beplantet skærmende vold mod boligområdet, for at understøtte den grønne profil i området. Koustrupparken er omkranset af volde, men volden mangler ud for fire grunde. Borgerne ønsker en vold og beplantning på grund af lysgener fra biler.

Udføres i samarbejde med Byggemodning.

Anlægssum: 50.000 kr.

 

Skarrild

Forskønnelse af Torvet i samarbejde med Borgerforeningen, og efter deres ønsker.

Anlægssum: 100.000 kr.

 

Sunds. Søparken ved Sunds Hovedgade

Udskiftning af den eksisterende nedslidte søbrink/spunds ved Sunds Sø. Søbrinken/spunsen er i en meget dårlig stand. Udskiftningen vil medvirke til at færdiggøre anlægget, som i 2016 gennemgik en større renovering med ny legeplads, stisystem, opholds- og bålplads, som led i områdefornyelsesprojektet for Sunds.

Anlægssum: 170.000 kr.

 

Aulum Lystanlæg, Aulum

Stirenovering. I 2015 blev der gennemført renovering af hovedsti samt anlæggelse af ny servicevej til amfi-scene. Der mangler udskiftning af toplag med stenmel på de øvrige stier, så stierne fremtræder ens.

Anlægssum: 75.000 kr.

 

Da der er tale om et overslag, kan der forekomme ændringer og justeringer på den endelige pris for udførelsen af opgaven. Projekterne søges derfor samlet realiseret inden for den samlede anlægsramme på 1,652 mio. kr.

 

De prioriterede projekter til realisering i 2017 er vist med fed og fremgår af vedlagte bilag. Projekterne for 2018 og 2019 prioriteres senere.

Økonomi

Anlægsudgiften på i alt 1,652 mio. kr. afholdes af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2017 på Serviceområde 04 Grønne områder, stednr. 020099 Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder i parker og bynære grønne områder.

 

Afledte driftsudgifter afholdes indenfor den ordinære driftsramme på SO 04, Grønne områder, da der primært er tale om opgaver, hvor der i forvejen er en tilhørende drift.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at det godkendes at nævnte projekter søges realiseret i 2017,

 

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 1,652 mio. kr. og tilhørende rådighedsbeløb i 2017 på Serviceområde 04 Grønne områder, nyt stednr. til diverse anlægsarbejde i parker og bynære grønne områder,

 

at anlægsudgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 1,652 mio. kr. i 2017 på Serviceområde 04 Grønne områder, stednr. 020099 rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 04.01.00-G00-1-16 Sagsbehandler: Cecilie Helene Rosenberg  

Anlægsregnskab for tre bynære projekter i 2016

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted, Pia Colstrup

Sagsresume

Der fremsendes anlægsregnskab for tre bynære projekter udført i 2016 på Serviceområde 04 Grønne områder, stednr. 020096 til godkendelse.

 

De tre projekter er: Renovering af rundkørsel i Skarrild, beplantning på kommunale arealer i tilknytning til Herning Golfbane og oprensning af skøjtesø i Sørvad.

 

Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes. 

Sagsfremstilling

Der blev på byrådsmøde 26. april 2016, pkt. 117 givet anlægsudgiftsbevilling på 158.000 kr. til realisering af tre bynære projekter i 2016.

 

Alle projekter er enten helt eller delvis gennemført som borgersamarbejdsprojekter, i samarbejde med lokale.

 

Renovering af rundkørsel i Skarrild udført i samarbejde med Skarrild Borgerforening. Projektet blev indviet ved udvalgsformand Finn Stengel Petersen den 13. august 2016. Projektet blev lidt billigere end forventet, 34.795 kr. mod anslået 50.000 kr.

 

Genplantning af kommunale arealer i tilknytning til Herning Golfbane. Herning Golfklub har ansøgt om tilskud på 40.000 kr. Klubben har selv stået for plantningen, som nu er færdiggjort.  

 

Søoprensning af Sørvad Skøjtesø er gennemført efter ønske og på foranledning af Sørvad Borgerforening. Oprensningen er blevet dyrere end forventet. Årsagen er, at der var forurenet slam i søen, og det fordyrede oprensningen. Oprensningen af den mindre skøjtesø i Sørvad har kostet 99.650 kr., herudover har der været afholdt udgifter på 55.082 kr. til dækning af bl.a. forundersøgelse og slamafgift på driftsbudgettet på Serviceområde 04 Grønne områder.  

 

Økonomi

Sted nr.

Anlæg

Bevilling

Udgift/indtægt

Forskel

 020096

Anlægsbevilling til realisering af tre bynære projekter i 2016

 158.000

175.195

-17.195

 

Idet bruttoudgifterne er under 2 mio. kr. aflægges regnskabet alene for Teknik- og Miljøudvalget.

 

Anlægsregnskabet vil blive optaget i Herning Kommunes årsregnskab og godkendt sammen med det samlede årsregnskab for 2016. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 04.01.00-P22-1-15 Sagsbehandler: Cecilie Helene Rosenberg  

Frigivelse af anlægsbevilling til allergivenlig beplantning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted, Pia Colstrup

Sagsresume

Der anmodes om frigivelse af anlægsudgiftsbevilling på 1,018 mio. kr. på Serviceområde 04 Grønne områder til allergivenlig beplantning i 2017.

 

Forvaltningen anbefaler, at puljen administreres efter den beskrevne model A hvor ansøger selv står for fældningen af det allergene træ og Herning Kommune støtter ved at leverer det nye træ og evt. plante dette.

Sagsfremstilling

I budget 2017-2018 er der på baggrund af strategien indarbejdet en pulje til udskiftning af allergene træer.

 

Administration af pulje til udskiftning af allergene træer.

Puljen kan søges af boligforeninger, grundejerforeninger, daginstitutioner og skoler til udskiftning af ét eller flere højallergene træer fra Herning Kommunes liste (Planteliste Allergivenlig Beplantning) på et offentligt tilgængeligt areal inden for byzone.

 

Ansøgning om del i puljen sker via Giv et Praj, enten på Herning Kommunes hjemmeside eller via app.

Ansøgningen skal indeholde oplysning om placering af træet (markeret på et kort) og et foto af det eller de træer der søges tilskud til at udskifte.

 

Processen kunne være som følger:

Der fastsættes ansøgningsfrist i foråret/forsommeren, de indkomne ansøgninger behandles og der tildeles støtte. Tilsagn gives til udskiftning af allergene træarter, som står på ansøgers grund og på et offentligt tilgængeligt areal under forudsætning af at træet ikke er sikret ved fredning eller vurderes at have en særlig historisk eller æstetisk betydning i bybilledet.

 

Herunder er der oplistet to modeller for, hvordan ordningen kan administreres for brug af de afsatte puljemidler.

I de to modeller leveres udelukkende træarter, som ikke er højallergene. Træerne leveres i den størrelse, der normalt anvendes ved nyplantninger i byrum, med mindre andet ønskes af ansøger. Samtidig kan forvaltningen rådgive om træartsvalg, så træet passer til stedet og pladsen også på langt sigt.

 

Puljen formidles via en kampagne i Herning Folkeblad, på Herning Kommunes hjemmeside og på Facebook. Kampagnen sætter fokus på Herning Kommunes indsats for at nedbringe pollen i byens rum samt boligtætte områder og give forslag til, hvad borgerne selv kan gøre for at nedbringe påvirkning af pollen lokalt. Der afsættes 250.000 kr./år til kampagne og administration af puljen.

 

Den efterfølgende drift af træerne påhviler ansøger og ejer af arealet.

 

Strategi for allergivenlig beplantning følges i det fremtidige arbejde med udskiftning af træer og ny beplantning i boligtætte områder . Der vil løbende blive ajourført en liste over højallergene træer og planter, som bør undgås ved plantning i boligtætte områder.

 

Forvaltningen har udarbejdet to modeller for anvendelse af puljen. Det anbefales, at puljen administreres efter model A.

 

Model A

Borgeren står selv for fældningen og Herning Kommune leverer det nye træ (2.200 kr.) som enten plantes af ansøger selv eller på bestilling af Herning Kommune (2.000 kr.). Kommunens ydelse i form af levering af nyt træ og evt. plantning vil ligge på enten 2.200 kr./træ eller 4.200 kr./træ. Vælges model A kan 183-349 allergene træer udskiftes.

 

Model B

Der kan søges om tilskud til en ukompliceret udskiftning (1.500 kr./træ) eller en kompliceret udskiftning (4.000 kr./træ), hvor der fx. pga. træets placering tæt på bygninger eller andre træer er behov for kran til fældningen. Herning Kommune yder tilskud til fældningen, samt leverer træet og bestiller plantning af dette (4.200 kr./træ), med mindre ansøger selv ønsker at plante. Kommunens tilskud til fældning samt ydelse i form at levering af træ samt plantning svarer til 5.700-8.200 kr./træ. Vælges model B kan 94-135 allergene træer udskiftes.

  

Økonomi

Anlægsudgiftsbevillingen finansieres af afsat rådighedsbeløb på 1,018 mio. kr. i 2017 på Serviceområde 04 Grønne områder, stednr. 020095 strategi for allergivenlige beplantninger i Herning Kommune.

 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at puljen administreres som beskrevet i model A,

 

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 1,018 mio. kr. i 2017 på Serviceområde 04 Grønne områder, stednr. 020095 Strategi for allergivenlige beplantninger i Herning Kommune,

 

at anlægsudgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 1,018 mio. kr. på samme stednr. i 2017.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.00.00-P00-7-16 Sagsbehandler: Asger Astrup Kristensen  

Frigivelse af anlægsbevilling til realisering af fredning ved Gødstrup Sø

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted, Pia Colstrup/Louise T. Nikolajsen

Sagsresume

På investeringsoversigten er der et rådighedsbeløb på i alt 1,106 mio. kr. på Serviceområde 04 Grønne områder, stednr. 005098 til realisering af fredningen af Gødstrup Sø. Heraf er 43.000 kr. tidligere frigivet.

 

Realisering af fredningens rekreative elementer herunder en sti rundt om søen, vil sikre borgerne adgang til området omkring Gødstrup Sø.

 

Der anmodes om frigivelse af anlægsudgiftsbevilling på 1,063 mio. kr. i 2017 på Serviceområde 04 Grønne områder, stednr. 050098 til realisering af fredning ved Gødstrup Sø.


Forvaltningen anbefaler, at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 1,063 mio. kr. til realisering af fredningen.  

Sagsfremstilling

Gødstrup Sø med omgivelser blev fredet den 17. februar 2014. Af afgørelsen fremgår, at formålet med fredningen er:

 

 • at sikre og udvikle Gødstrup Sø og omgivelsernes rekreative kvaliteter, herunder bl.a. at udvikle støttepunkter for friluftslivet,
 • at forbedre offentlighedens adgang ved at der skabes grundlag for, at der etableres et sammenhængende stisystem rundt om Gødstrup Sø,
 • at skabe grundlag for naturpleje, naturgenopretning og naturformidling,
 • at bevare og forbedre områdets landskabelige, naturmæssige og kulturhistoriske kvaliteter,  
 • at medvirke til at sikre en gunstig bevaringsstatus inden for internationalt beskyttede naturområder, som fredningsområdet har en sammenhæng med.

 

Plejemyndigheden, som er Herning Kommune, skal i henhold til fredningen anlægge det nye stiforløb, som er angivet på fredningskortet (se bilag 1). Der etableres/opgraderes ca. 2.400 meter sti. Herefter vil der være en sammenhængende sti rundt om Gødstrup Sø på omkring 3.500 meter. Stien skal i henhold til fredningen etableres som en trampesti. På enkelte delstrækninger etableres stien som kørestolsegnet, til og fra evt. fugleskjul i søens sydøstlige ende. Flere steder er det på grund af meget fugtig og blød bund nødvendigt at etablere boardwalk. Der etableres spang/bro over det gamle løb af Herningsholm Å.

 

Fredningen giver desuden mulighed for etablering af rekreative anlæg, shelterplads, toiletter, fiske- og bådplads og fugleskjul på de kommunale arealer omkring Gødstrup Sø. Med fokus på sundhed og motion er der til udvikling af de rekreative anlæg etableret et internt samarbejde med Staben for Sundhed og Ældre samt By, Erhverv og Kultur. Som ekstern partner i samarbejdet indgår Hjerteforeningen.

 

I samarbejdet omkring forebyggelse og sundhedsfremmende initiativer omkring søen er der ca. 500.000 kr. til rådighed i regi af Sundhed og Ældre.

 

Tidsplan for forventet etablering af sti og tilhørende rekreative anlæg i samarbejde med de berørte lodsejere og brugere fremgår af bilag 2.   

 

Økonomi

På Serviceområde 04 Grønne områder, stednr. 050098 Gødstrup Sø-fredningen er der afsat et rådighedsbeløb på 1,063 mio. kr. i 2016. Herudover er der på samme anlægsprojekt overført 43.000 kr. fra 2015, som tidligere er frigivet til erstatninger for Fredning af Gødstrup sø. Det indstilles, at det samlede beløb på 1,106 mio. kr. anvendes til realisering af Gødstrup Sø fredningen. Beløbet overføres til 2017 i den samlede overførselssag om overførsel af uforbrugte midler fra 2016 til 2017.

 

Der anmodes således om en anlægsudgiftsbevilling på 1,063 mio. kr. til anlægsprojektet. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 1,063 mio. kr. på Serviceområde 04 Grønne områder, stednr. 050098 i 2017 til realisering af Gødstrup Sø Fredningen,

 

at anlægsudgiften finansieres af afsat rådighedsbeløb på 1,063 mio. kr. i 2016 på samme stednr. Rådighedsbeløbet overføres til 2017 i den samlede overførselssag om overførsel af uforbrugte midler fra 2016 til 2017,

 

at restrådighedsbeløb på 43.000 kr., som tidligere er frigivet på samme stednr., overføres til 2017 i den samlede overførselssag og anvendes til projektet.  

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 17.04.16-P20-1-15 Sagsbehandler: Lise Kjær Poulsen  

Frigivelse af anlægsudgiftsbevilling - opgradering af publikumsfaciliteter, Løvbakke Naturcenter

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted, Pia Colstrup

Sagsresume

Der anmodes om frigivelse af anlægsudgiftsbevilling på 1,9 mio. kr. i 2017 på Serviceområde 04 Grønne Områder, Skov og Naturområder til udvidelse af publikumsfaciliteter ved Løvbakke Naturcenter.

 

Forvaltningen anbefaler, at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 1,9 mio. kr. i 2017 til Serviceområde 04 Grønne Områder, og at udgiften finansieres af det på samme serviceområde afsatte rådighedsbeløb.

Sagsfremstilling

På investeringsoversigten er der afsat 1,9 mio. kr. i 2017 på Serviceområde 04 Grønne Områder, Skov og naturområder til udvikling af publikumsfaciliteter ved Løvbakke Naturcenter (stednr. 020094). Forbedringen består i, at skabe bedre toiletforhold og flere parkeringspladser til de mange besøgende. Driften af faciliteterne afholdes indenfor Teknik og Miljøs ordinære driftsramme på Serviceområde 04, Grønne områder.

 

Baggrunden for udviklingen af supplerende publikumsfaciliteter i området er et stødt stigende antal besøgende, der langt overstiger kapaciteten i de nuværende faciliteter særligt for toiletter og parkeringspladser. Forbedringen skal imødekomme det store besøgstal i og omkring Naturcentret, så det også fortsat bliver en god oplevelse at besøge og benytte stedet, som anvendes til mange forskellige formål.


Forvaltningen vil undersøge muligheden for fundraising og udvalget vil få forelagt en ny særskilt sag, når forvaltningen har udarbejdet løsningsforslag, som kan bidrage til udvikling af Løvbakke Naturcenter.

Økonomi

Det indstilles, at rådighedsbeløb på 1,9 mio. kr. i 2017 på Serviceområde 04 Grønne områder, stednr. 020094, Løvbakke Naturcenter, frigives.

 

Driften af faciliteterne afholdes indenfor Teknik og Miljøs nuværende driftsramme på Serviceområde 04 Grønne områder.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 1,9 mio. kr. i 2017 til Serviceområde 04 Grønne områder, stednr. 020094 Løvbakke Naturcenter,

 

at anlægsudgiften finansieres af det på Serviceområde 04 Grønne områder, stednr. 020094 afsatte rådighedsbeløb på 1,9 mio. kr. i 2017.

 

at driften af de nye publikumsfaciliteter finansieres via de ordinære midler på Serviceområde 04, Grønne områder.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 06.00.00-K08-1-15 Sagsbehandler: Jette Kith Skovgaard  

Påbud om retablering af Trindkær Bæk

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

  X 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Annika Sundberg Lauridsen, Erik Skibsted

Sagsresume

Teknik- og Miljøudvalgets formand, Finn Stengel Petersen, har ønsket sag om omlægning af Trindkær bæk genoptaget og forelagt udvalget.

 

Der er tale om et vandløb, beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3, som er omlagt ud til markens skel, med begrundelse om en mere rationel markdrift og at undgå krav om gyllealarm.

 

Herning Kommune blev bekendt med sagen i december 2015, på baggrund af en klage fra naboen. Forvaltningen meddelte umiddelbart derefter påbud om, at forholdet skulle lovliggøres. Sagen blev påklaget og ligger for øjeblikket i Natur- og Miljøklagenævnet.

 

Forvaltningen anbefaler, at påbudet om at retablere vandløbet fastholdes. 

Sagsfremstilling

Omlægning og oprensning af vandløb

Ejer af ejendommen Fjederholtvej 12, 7400 Herning har ultimo 2015 omlagt dele af Trindkær Bæk, således at en strækning på 259 meter, der gik over en mark, er nedlagt, og et nyt forløb på 374 meter er gravet langs markskel (markeret med rød på kortudsnit 1). Trindkær Bæk er et § 3 beskyttet vandløb og er omfattet af vandløbsregulativ. Ud over omlægningen har lodsejer også oprenset vandløbet på en længere strækning, hvor brinkerne er gjort mere skrånende, og der er oprenset materiale fra vandløbets bund. Omlægning og oprensning skete uden de fornødne dispensationer og tilladelser efter naturbeskyttelsesloven og vandløbsloven.

 

Kortudsnit 1 (fra påbuddet) med angivelse af Trindkær Bæk (blå linje). Strækningen med den

dispenserede oprensning er vist med grøn linje og omlægningen vist med rød linje. Det oprin-

delige forløb er vist med fuld rød linje og omlægningen med stiplet rød linje.

 

Kortudsnit 2 (fra ansøgningen). Her ses den afstand indenfor hvilken, der er krav om gyllealarm.

 

Ansøgning om lovliggørende dispensation

I et varsel om påbud opfordrede forvaltningen lodsejer til at indsende ansøgning om lovliggørende dispensation til de ulovlige indgreb, hvilket lodsejer gjorde. Lodsejer var af den opfattelse, at der var tale om en åben drængrøft og ikke et § 3 beskyttet vandløb. Lodsejers begrundelse for omlægningen var hensynet til en mere rationel markdrift og for at undgå gyllealarm. Her anførte lodsejer desuden, at der var opnået flere miljøgevinster ved at omlægge vandløbet ud til skel, bl.a. at det havde reduceret skader på vandløbet fra sprøjtning og gødskning. Desuden var vandløbet blevet 115 meter længere, og dermed var der opnået 115 meter mere biotop til gavn for flora og fauna. Oprensning var udført, fordi han vurderede, at der var et væsentligt behov for renovering. Vandløbet havde en meget lille vandgennemstrømning, og han havde haft problemer med oversvømmede marker.

 

På baggrund af ansøgningen har forvaltningen meddelt lovliggørende dispensation til oprensningen på den strækning, der ligger udenfor omlægningen (markeret med grøn på kortudsnit 1). Grunden var, at naturbeskyttelsesloven rummer en mulighed for dispensation til 'sædvanligt vedligehold' af vandløb. Og for at imødekomme lodsejers behov for afvanding så vidt muligt, blev der meddelt lovliggørende dispensation - selv om den pågældende oprensning var langt mere hårdhændet, end ’sædvanligt vedligehold’.

 

Påbud

Forvaltningen vurderede, at der ikke kunne dispenseres til omlægningen, og meddelte derfor påbud om, at den del af vandløbet, der var omlagt, skulle lægges tilbage i det oprindelige forløb. Det er forvaltningens vurdering, at der ikke er dispensationsmuligheder inden for naturbeskyttelseslovens rammer til at meddele lovliggørende dispensation til omlægningen. I lovens § 65 fremgår det, at der kun i ’særlige tilfælde’ kan dispenseres fra § 3 beskyttelsen. Det følger af bemærkningerne til loven, at en væsentlig jordbrugs- eller anden almindelig økonomisk interesse ikke betragtes som et ’særligt tilfælde’. Der kan således ikke meddeles dispensation til omlægningen med begrundelse i en mere rationel markdrift og for at undgå udgifter til gyllealarm. Afgørelser fra Natur- og Miljøklagenævnet viser, at praksis på området er yderst restriktiv.

 

Klage og kommunens kommentar til klagen

Påbuddet blev påklaget af lodsejer og ligger p.t. til behandling i Natur- og Miljøklagenævnet (NMKN).

 

Forvaltningen har forholdt sig til indholdet i klagen. Argumentet for at omlægge vandløbet var at give mere sollys til vandløbet, at opnå bedre arrondering af marken og for en bedre beskyttelse af vandløbet pga. større afstand til gylletank. Hvis begrundelsen for at omlægge vandløbet primært var at give mere sollys til vandløbet, kunne det være sket i det oprindelige forløb. Og som det fremgår af lovbemærkningerne – og den juridiske vurdering af den konkrete sag - så er der ikke hjemmel til et indgreb, selv om det er naturforbedrende, så længe begrundelsen er af jordbrugs- eller anden almindelig økonomisk interesse. Forvaltningen vurderer ikke, at de miljøgevinster, der er nævnt i klagen, er elementer, der forbedrer vandløbets økologiske tilstand. Forvaltningen vurderer, at omlægningen ikke vil reducere skader fra sprøjtning og gødskning, da der også er intensiv markdrift på nabomarkerne. Og 115 meter mere vandløb er ikke en gevinst i sig selv, da det i stedet reducerer strømhastigheden og dermed betyder mere stillestående vand, hvilket ikke er en fordel for flora og fauna. De øvrige to argumenter i klagen (arrondering og større afstand til gylletank) er væsentlige jordbrugs- eller anden økonomisk interesse, og det kan der, som nævnt tidligere, heller ikke dispenseres til.

 

Efterfølgende korrespondance

Efter at sagen var afsluttet og påklaget til NMKN, har der været en dialog mellem landboforeningen og Herning Kommune. Herning Kommune har i den forbindelse bl.a. oplyst, at det ikke er muligt at ændre §3 udpegningen for det konkrete vandløb, for på den måde at lovliggøre forholdet.

 

Landboforeningen har flere gange udtrykt ønske om, at Herning Kommune trækker påbudet tilbage. Forvaltningen har oplyst, at påbudet ikke kan trækkes tilbage, men mindre det vurderes, at der er væsentligt nyt i sagen. Vurderingen af en fornyet ansøgning om lovliggørende dispensation i sagen, indsendt sommeren 2016, er dog, at der ikke er væsentligt nye forhold i sagen, der kan begrunde, at sagen kan genoptages til fornyet behandling.

 

Sammenligning med andre sager

Lodsejers konsulent er efterfølgende blevet opmærksom på en sag fra 2014 i Struer Kommune, hvor der er meddelt dispensation til omlægning af et vandløb netop pga. kravet om gyllealarm. Konsulenten mener, at de to sager kan sidestilles, og forvaltningen derfor bør trække påbudet tilbage.

 

Forvaltningen har gennemgået sagen for at vurdere, om de to sager kan sidestilles. Der er en række væsentlige faktorer, der adskiller de to sager, og derfor vurderer forvaltningen, at de ikke umiddelbart kan sidestilles. I den anden sag indebærer omlægningen flere tiltag, der samlet set giver vandløbet en forbedret økologisk tilstand, som er med til at opfylde målsætningerne i de statslige vandplaner (genslyngning, udlægning af gydegrus og store sten samt øget strømhastighed og randzoner). Omlægning af Trindkær Bæk indebærer ingen af disse tiltag, og har ikke medført en forbedret økologisk tilstand. Det er forvaltningens vurdering, at tilsvarende vilkår i Trindkær Bæk ikke kan begrunde en dispensation, fordi der er okker i området, og enhver form for gravning risikerer at medføre okkerudfældning, som påvirker vandløbets miljøtilstand negativt.

 

Den juridiske vurdering af sagen er, at selv om en omlægning af vandløbet medførte forbedrede økologiske forhold, så er det overvejende sandsynligt, at en dispensation til omlægning ville blive ophævet, hvis den blev påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet, netop fordi begrundelsen er at undgå gyllealarm og sikre en mere rationel markdrift, hvilket der ikke er hjemmel til indenfor naturbeskyttelseslovens dispensationsbeføjelser.

 

Præcedens

I forvaltningens afgørelser skal der ud fra lighedsprincippet tages hensyn til en mulig præcedensvirkning. I dette tilfælde vurderer forvaltningen, at det vil skabe en uhensigtsmæssig præcedens, hvis det blev tilladt at flytte et vandløb for at undgå gyllealarm og for at opnå en mere rationel markdrift. Og da der ikke er særlige forhold i denne sag, der begrunder, hvorfor det skulle tillades her, og ikke i andre sager, vil det være en uhensigtsmæssig præcedens at tillade omlægning af vandløb med begrundelse i en væsentlig jordbrugs- eller anden almindelig økonomisk interesse.   

 

Forvaltningen anbefaler, at det tidligere meddelte påbud om retablering fastholdes med følgende begrundelse:

· at der vurderes ikke at være hjemmel i naturbeskyttelsesloven til at give tilladelse til omlægningen,

· at sagen vil have en præcedensvirkning i forhold til andre lignende sager,

· at forvaltningen ikke ville have tilladt en omlægning af hensyn til okkerudfældning, hvis der var blevet ansøgt, og

· at der ikke er indkommet væsentligt nyt i sagen, der kan begrunde en genoptagelse af sagen.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at tidligere meddelte påbud om retablering fastholdes.

Beslutning

Udvalget ønsker at meddele en lovliggørende dispensation til omlægningen af vandløbet under forudsætning af, at følgende vilkår er opfyldt:

 • etablering af et slynget forløb og vandløbsprofil med variation i bredde og dybde 
 • udlægning af bundmateriale og skjulsten i vandløbet
 • udplantning af vandløbsplanter 
 • etablering af partier med skyggegivende træer langs vandløbet

 

Udvalget finder hermed, at vandløbets økologiske tilstand vil kunne opretholdes. 

Bilag

 

Sagsnr.: 04.08.00-P20-1-16 Sagsbehandler: Anne Kirstine Kjær  

Midlertidig brugsaftale for containere ved Fuglsang Sø - Herning Kajakklub

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted, Helle Rasmussen, Morten Koppelhus, Hans Eghøj

Sagsresume

Herning Kajakklub har i en længere årrække benyttet et område ved Fuglsang Sø, dels til opbevaring af klubbens kajakker i containere, dels som udgangspunkt for sejlads på søen.

 

Det anbefales at gøre placeringen af containerne permanent, ved at bringe dem i overensstemmelse med bestemmelserne i lokalplan nr. 41.OF20.1 for bebyggelse i området, herunder den ydre fremtræden heraf. Forvaltningen ønsker også at lovliggøre containerne jf. byggelovens bestemmelser om byggetilladelse samt naturbeskyttelseslovens § 16.

 

Forvaltningen anbefaler, at der gives en midlertidig tilladelse til placering af klubfaciliteter for Herning Kajakklub ved Fuglsang Sø.

Sagsfremstilling

Herning Kajakklub har siden 2006/2007 haft aktiviteter og bådoplag ved Fuglsang Sø. Oprindeligt benyttede klubben sig af en nu nedrevet gård. Gården blev nedrevet i forventning om etablering af feriecenter, og kajakklubben blev genhuset i 2 containere placeret i umiddelbar nærhed af den tidligere gård. Det har været et politisk ønske, at klubben på sigt skulle etablere sig ved den kommende Holing Sø, hvorfor genhusningen har været af midlertidig karakter.

 

Med årene er klubbens aktiviteter og pladsbehov øget, så der i dag er opstillet 5 containere på stedet. Containerne er malet i en kraftig blå farve og fremstår markant i området.

Da en permanent løsning ved Holing Sø ikke forventes at blive realiseret i nærmeste fremtid, og da klubben ønsker at blive ved Fuglsang Sø, ønsker forvaltningen, som led i arbejdet for en opgradering af området, at få bragt situationen i overensstemmelse med planen for området samt øvrig lovgivning (byggeloven, naturbeskyttelsesloven). I nedenstående punkter redegøres for problemstillinger i den forbindelse:

 

1.  Jf. Lokalplan 41.OF20.1, § 3.14, skal området anvendes til offentlige friarealer, hovedsageligt til fritidsformål. Der kan etableres byferie i området, udført efter en samlet plan, der skal godkendes af byrådet.

Forvaltningen vurderer, at en midlertidig anvendelse for kajakklubben ikke strider imod planen.

 

2.  Jf. Lokalplan 41.OF20.1, § 7.8 må der kun opføres bygninger til byferie i området.

Da containerne er flytbare vurderer forvaltningen, at en midlertidig tilladelse til placeringen ikke er til hinder for planens gennemførelse.

 

3.  Jf. Lokalplan 41.OF20.1, § 8.6, skal bygninger i område V opføres med en taghældning på mellem 10 og 45 grader.

Forvaltningen vurderer, at en forskønnelse af containerne forudsætter en dispensation fra denne bestemmelse, da det ikke er hensigtsmæssigt i forhold hertil at bygge et skråt tag ovenpå containerne.

 

4.  Jf. Lokalplan 41.OF20.1, § 8.7 skal tage beklædes med græstørv eller tagpap.

Forvaltningen vurderer, at en forskønnelse af containerne forudsætter en dispensation fra denne bestemmelse. Der gøres opmærksom på, at andre mindre bygninger i området ikke har tage beklædt med græstørv, og at tagpap ikke vil være synligt set fra jorden.

 

5.  Jf. Lokalplan 41.OF20.1, § 8.8, skal udvendige bygningssider fremtræde i træ i mørk, afdæmpet farve.

Ifm. ansøgning om byggetilladelse skal det sikres, at den ydre fremtræden af containerne bringes i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelse.

 

6.  Jf. Lokalplan 41.OF20.1, § 8.10 må udendørs oplag, indhegninger, containere, varegårde, kompressorrum og lign. ikke udføres. Dog vil der kunne tillades bygninger og anlæg for ovennævnte udført efter en samlet plan og arkitektur for området, der skal godkendes af Herning Byråd.

Forvaltningen vurderer, at en midlertidig tilladelse til containerne forudsætter en dispensation fra denne bestemmelse.

 

7.  Tilladelse til containerne forudsætter, at der kan meddeles dispensation fra søbeskyttelseslinjen, naturbeskyttelsesloven § 16 .

 

Der har pågået en dialog med klubben over flere år med henblik på at finde en løsning, der kan gøre det muligt for klubben at blive i området indenfor de gældende rammer.  

Det er forvaltningens forslag, at containerne forskønnes ved at tage og alle synlige sider males i en mørk, afdæmpet farve (mørkegrå/sort) og at siderne beklædes med mørkegrå- eller sortmalede trælister eller lister i cedertræ. Herved forventes det, at containernes ydre fremtræden indpasses i områdets øvrige arkitektur og bringes i overensstemmelse med lokalplanen.

Klubben er orienteret om forvaltningens oplæg. Såfremt det godkendes politisk at arbejde videre med en placering ved Fuglsang Sø vil forvaltningerne arbejde videre med en konkret løsning i dialog med klubben.

 

Forvaltningen vurderer, at der med ovennævnte forskønnelse administrativt kan gives de nødvendige tilladelser og dispensationer fra hhv. byggelov samt lokalplan og naturbeskyttelseslov til placering af klubfaciliteter ved Fuglsang Sø.

 

Forvaltningen foreslår, at der udarbejdes en midlertidig brugsaftale for Herning Kajakklub, som løber indtil færdiggørelse af Holing Sø. Aftalen formuleres, så den kan opsiges med 6 mdrs. varsel, såfremt anden planlægning tilsiger det.

 

Der vil i brugsaftalen derfor blive stillet vilkår om, at alle containere inden 1. august 2017 males med en mørkegrå/sort dækkende bundfarve og på synlige ydersider beklædes med en sortmalet listebeklædning i træ, så containerne opfattes som bygninger, og bedre indpasses i området ved Fuglsang Sø, hvor der arkitektonisk er blevet stillet krav om harmoniske løsninger, som passer ind i landskabet. Forvaltningen vurderer, at løsningen af bygningsbehovet via containere er en midlertidig løsning, hvorfor der kun gives en midlertidig tilladelse til etablering af klubfaciliteter for Herning Kajakklub, indtil Holing Sø færdiggøres, med mindre anden planlægning forhindrer det.  

Økonomi

Forvaltningen indstiller, at klubben selv varetager koordinering og løsning af opgaven. Eventuel kommunal økonomisk støtte til projektet skal søges ved Kultur- og Fritidsudvalget.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at midlertidig placering af klubfaciliteter ved Fuglsang Sø godkendes,

 

at der udarbejdes brugsaftale med udgangspunkt i ovenstående vilkår.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 06.00.00-P20-1-16 Sagsbehandler: Søren Brandt  

Orientering om EU støtte til midtjysk klimaprojekt

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Lotta Sandsgaard og Erik Skibsted.

Sagsresume

I de kommende seks år skal Region Midtjylland sammen med en lang række partnere og støttende organisationer, gøre Midtjylland mere robust over for klimaforandringerne. EU har valgt at støtte det midtjyske projekt "Coast to Coast Climate Change" (C2C CC), der også skal generere ny viden, erhvervsudvikling og eksport. Holstebro og Herning Kommuner er sammen om projekt "The River Storå" med Ikast-Brande Kommune som observatør.

 

Forvaltningen anbefaler, at sagen tages til orientering.

Sagsfremstilling

Sagen er senest behandlet af Teknik- og Miljøudvalget på mødet den 30. marts 2016, pkt. 67.

 

Projektet finder sted i den nordlige del af Herning Kommune. Vandstanden i Storå stiger meget, når det regner. I fremtiden vil mere regn falde på kortere tid og dermed være skyld i større oversvømmelser, til skade for de byer Storå løber igennem - herunder Holstebro. Målet med dette projekt er, at få landområder i oplandet til at holde bedre på vandet, så vandet tager længere tid om at løbe ned i Storå og til Holstebro. Projektet omfatter 3 kommuner (Herning, Holstebro og Ikast-Brande Kommuner).

 

Konkret udbytte:  

-

Levere eksempler på, hvordan man kan reducere presset på de byområder, som Storå løber igennem.

-

Projektet skal belyse, hvordan konsekvenserne af kraftigere regnfald kan imødekommes.

-

Undersøgelse af løsninger, der kan reducere risikoen for overbelastning af kloaksystemer; økonomiske tab på grund af ødelagte genstande, bygninger og infrastruktur og dårligere livskvalitet.

-

Projektet bygger videre på de nationale projekter ”Vandet fra Landet” og ”Landmanden som Vandforvalter”.

-

Projektet understøtter Holstebro og Herning Kommuners klimatilpasningsplaner.

 

Herning Kommunes andel af projektet er ca. 400.000 kr., hvoraf ca. halvdelen er støtte, og halvdelen er egen finansiering, som svarer til ca. 100 arbejdstimer pr. år i de næste 6 år.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til orientering

Beslutning

Sagen taget til orientering.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-302-10 Sagsbehandler: Lene Kimø  

Legalitetsgodkendelse af takster for afledning af spildevand i 2017 for Herning Vand A/S

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 x

 x

Øvrige sagsbehandlere: Tove Jakobsen, Lotta Sandsgaard

Sagsresume

Herning Vand A/S har i november 2016 bedt Herning Kommune om at legalitetsgodkende selskabets takster vedr. afledning og rensning af spildevand for 2017.

Forvaltningen anbefaler, at taksterne legalitetsgodkendes.  

Sagsfremstilling

Som følge af Lovbekendtgørelse om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber skal Herning Kommune legalitetsgodkende selskabets takster. 

Godkendelsen er en såkaldt legalitetsgodkendelse, idet kommunalbestyrelsen skal tilse, om taksterne er fastsat i overensstemmelse med lovgivningen. Lovgivningen er i denne forbindelse især betalingsloven og vandsektorloven. 

I forbindelse med legalitetsgodkendelsen har Herning Vand A/S tilsendt følgende for 2017: Takster for afledning af spildevand, selskabets budget, forsyningssekretariatets fastsættelse af "økonomiske rammer" for selskabet.

Konkret skal følgende overholdes:

at

økonomien i spildevandsforsyningen hviler-i-sig-selv. Det betyder, at indtægter og udgifter skal balancere over en årrække i forsyningsselskabets regnskaber,

 

at

taksten ikke overskrider de "økonomiske rammer", fastsat af Forsyningssekretariatet under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Med "økonomiske rammer" fastsættes en indtægtsramme for forsyningsselskabet, og en øvre grænse for selskabets indtægter fra den primære drift i 2017. De "økonomiske rammer" fastsættes i kr. pr. m³.

Takster
Takster for vandafledning for 2017 er vedlagt dagsordenen som bilag 1. Vandafledningsbidraget er opdelt i et fast og et variabelt bidrag. Det faste bidrag opkræves pr. stikledning, der er ført frem til en ejendoms grundgrænse. Beløbet er fastsat efter gældende lovgivning og udgør 592 kr. ekskl. moms for 2017. Det variable vandafledningsbidrag er fastsat til 24,50 kr. pr. m³ for 2017. Det faste bidrag er steget med 3 %, og det variable bidrag er steget med 11 % siden 2016.

Taksterne for 2017 er opsplittet i en trappemodel for henholdsvis Vand A/S (betaling for distribution og rensning) og Rens A/S (betaling for rensning alene). Tilslutningsbidraget (pr. bolig eller pr. påbegyndt 800 m² erhvervsgrund) er i 2017 fastsat til 49.115 kr. ekskl. moms, svarende til et stigning på 3 % i forhold til 2016. 
 
Herning Vand A/S overholder med de fastsatte takster indtægtsrammen fra Forsyningssekretariatet (se bilag 2).

Forvaltningen finder, at fastsættelse af taksterne er sket i overensstemmelse med gældende lovgivning, dvs. at hvile-i-sig-selv princippet og "indtægtsrammen" forventes overholdt.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at taksterne for 2017 legalitetsgodkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 06.00.00-P16-1-15 Sagsbehandler: Trine Grud Fisker  

Endelig vedtagelse af spildevandsplan tillæg nr. 5 for Sinding

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Lene Kimø

Sagsresume

Tillæg 5 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025 udarbejdes på baggrund af en ny lokalplan for boligområde ved Sinding Hovedgade, lokalplan nr. 42.B3.2.

 

Tillæg 5 har været fremlagt i offentlig høring fra den 27. oktober til den 22. december 2016. Der er ikke indkommet bemærkninger i forbindelse med høringen.

 

Forvaltningen anbefaler, at tillæg 5 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025 vedtages.

Sagsfremstilling

Med lokalplanen bliver det muligt at etablere et nyt boligområde i Sinding. Lokalplanen er endeligt vedtaget af Byplanudvalget den 19. december 2016.

 

Det er kun lokalplanens delområde II, der skal bebygges. Delområde II ligger syd-vest for Sinding Hovedgade. Resten af lokalplanområdet (delområde I) udlægges som offentligt/rekreativt areal.

 

En forudsætning for at etablere nyt boligområde ved Sinding Hovedgade er, at området optages i Herning Kommunes spildevandsplan. Med dette tillæg (bilag 4) optages lokalplanens delområde II i Spildevandsplanen som opland E46.P, jf. oplandskort, udløbsskema og oplandsskema i tillæggets bilag 1 - 3.

 

Det nye opland optages i spildevandsplanen som separatkloakeret, med afledning af spildevand og regnvand fra befæstede arealer til Herning Vand A/S kloaksystem.

 

Afledning af spildevand fra det nye opland skal ske til Herning Renseanlæg.  

 

Regnvand skal ledes til et eksisterende nedsivningsbassin. I bassinet sker der nedsivning i et vist omfang. Bassinet fungerer ikke optimalt, bl.a. fordi det tilføres vand fra et naturligt kildevæld i området.

 

Om to år udfører Herning Vand kloakfornyelse i Sinding. Herning Vand anlægger i den forbindelse et nyt regnvandsbassin syd-øst for Sinding med udløb til Herningsholm Å. Når det nye regnvandsbassin ved Herningsholm Å etableres, skal det eksisterende nedsivningsbassin ikke længere benyttes til håndtering af regnvand. Bassinet nedlægges som regnvandsbassin, men skal bevares som naturlig sø. Der har altid været en sø pga. kildevæld i området.

 

I det nye regnvandsbassin vil der ske forsinkelse og rensning af vandet inden videre udledning til åen.

 

Miljømål for Herningsholm Å er ”god økologisk tilstand”. Miljømålet er opfyldt hvad angår vandløbsfauna (DVFI), men ikke for fisk.

 

Etablering af det nye lokalplanområde betyder, at der vil blive tilledt mere regnvand til det nye regnvandsbassin syd-øst for Sinding end oprindelig planlagt. Bassinet vil blive indrettet efter spildevandsplanens retningslinjer for regnvandsbassiner og anlægges, så det kan håndtere hele den tilførte vandmængde. Afløbsvandføringen neddrosles svarende til naturlig afstrømning. Desuden nedlægges alle nuværende, uforinkede udløb og overløb i Sinding. Dette burde medvirke til at forbedre åens tilstand. Etablering af det nye lokalplanområde forventes derfor ikke at give anledning til øget hydraulisk belastning eller øget forurening af Herningsholm Å.    

 

Tillæg 5 har været fremlagt i offentlig høring fra den 27. oktober til den 22. december 2016. Der er ikke indkommet bemærkninger i forbindelse med høringen.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at tillæg 5 til Herning Kommunes Spildevandsplan vedtages.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 06.00.00-P16-1-15 Sagsbehandler: Tove Hovgaard Jakobsen  

Endelig vedtagelse af spildevandsplan tillæg nr. 6 vedr. Arnborg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Lene Kimø 

Sagsresume

Tillæg 6 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015 - 2025 udarbejdes på baggrund af følgende:  

 • Byggemodning af boligområde syd for Gl. Skarrildvej i Arnborg.
 • Etablering af fælles nedsivningsanlæg for regnvand, der skal optages i spildevandsplanen, idet det ikke ejes af et spildevandsforsyningsselskab.

 

Tillægget har været i offentlig høring fra 5. oktober til 30. november 2016. Der er ikke indkommet bemærkninger i høringsperioden.

 

Forvaltningen anbefaler, at tillæg 6 til Herning Kommunes spildevandsplan 2015 - 2025 endelig vedtages. 

Sagsfremstilling

Baggrund for tillægget

Tillæg 6 udarbejdes i forbindelse med byggemodning i lokalplanområde 71.B6.1 ”Boligområde syd for Gl. Skarrildvej i Arnborg”.

 

Baggrunden for tillægget er, at alt regnvand fra lokalplanens veje og fælles befæstede arealer skal håndteres via fælles nedsivningsanlæg, der etableres, drives og vedligeholdes af bolig- og grundejere i lokalplanområdet ved dannelse af et spildevandslav.

 

 Uddrag af luftfoto over lokalplanområdet fra lokalplan nr. 71.B6.

 

Tillæggets indhold

Lokalplanområdet er iht. Herning Kommunes spildevandsplan 2015 – 2025 udlagt til nedsivning af regnvand fra tage og befæstede arealer, både for den enkelte ejendom og for lokalplanens fællesarealer (veje, stier osv.).

 

Lokalplanens 11 parceller tilsluttes kun Herning Vand A/S kloak for spildevand. Regnvand fra tage og befæstede arealer fra parcellerne skal håndteres på egen grund ved nedsivning.

Regnvand fra lokalplanens øvrige arealer (veje, stier o.lign.) skal nedsives lokalt i tørt nedsivningsbassin placeret på lokalplanens grønning. Dette anlæg etableres, drives og vedligeholdes af de berørte bolig- og grundejere i området. Disse arealer tilsluttes således ikke Herning Vand A/S kloak for hverken regnvand eller spildevand.

 

 

 

 

 

Uddrag af kortbilag 2, fra lokalplan nr. 71.B6 med grønningen i midten, hvor tørt nedsivningsbassin etableres ved 30 cm forsænkning af terrænet.

 

Nedsivningsanlæg til håndtering af regnvand fra veje og fællesarealer i lokalplanen skal etableres som fælles spildevandsanlæg, hvor etablering, drift og vedligeholdelse varetages af det fælles spildevandslav, ”Spildevandslavet Rind Å Engen”, under grundejerforeningen.

 

En forudsætning for etablering af fælles spildevandsanlæg for regnvand fra fællesarealer i lokalplanen er:

 • at berørte bolig- og grundejere opretter et spildevandslav, der varetager anlæggets etablering, drift og vedligeholdelse, og vedtægter for lavet foreligger samtidig med planforslagets offentliggørelse.
 • at Herning Kommune afgrænser opland N12.P, der afleder regnvand til det fælles spildevandsanlæg i spildevandsplanen, med angivelse af, at anlægget ikke er ejet af et spildevandsforsyningsselskab.

 

Med dette tillæg optages spildevandopland N12.P, som opland med fælles spildevandsanlæg, der ikke er ejet af et spildevandsforsyningsselskab i Herning Kommunes spildevandsplan jf. oplandskort, udløbsskema og oplandsskema for Arnborg i tillæggets bilag 1 - 3.

 

Det fælles nedsivningsanlæg for oplandet etableres på den fælles grønning i overensstemmelse med lokalplanen. Anlægget dimensioneres til at kunne modtage regn fra regnhændelser svarende til en gentagelsesperiode på hvert 10. år og etableres med mulighed for opstuvning i anlægget og på grønningen, svarende til en 100 års regnhændelse. På denne baggrund etableres der ikke nødoverløb fra anlægget. Konkrete undersøgelser i området har vist, at jordbundsforholdene er nedsivningsegnede, og at grundvandsstanden ikke vil være til hinder for, at nedsivningsanlægget har den tiltænkte effekt. 

 

Tillægget har været i offentlig høring fra 5. oktober til 30. november 2016. Der er ikke indkommet bemærkninger i høringsperioden.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at tillæg 6 til Herning Kommunes spildevandsplan endelig vedtages.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 05.01.01-P19-19-14 Sagsbehandler: Annette Bloksgaard  

Orientering om afgørelse fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering vedrørende adresseændring Ørre Byvej, Sinding

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering har givet kommunen medhold i forhold til beboeres klage over adresseændring af vejnavnet Ørrevej til Ørre Byvej, Herning i forbindelse med Holstebromotorvejen Nord.

 

Forvaltningen anbefaler, at sagen tages til orientering. 

Sagsfremstilling

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering har givet kommunen medhold i afgørelsen, efter at en del beboere på Ørrevej i Sinding har klaget til Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering over Herning Kommunes afgørelse af 27. juni 2016 om ændring af en del af vejnavnet Ørrevej til Ørre Byvej.

 

Afgørelsen er vedlagt som bilag.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til orientering.

Beslutning

Sagen taget til orientering.

Bilag

 

Sagsnr.: 02.34.02-P19-132-16 Sagsbehandler: Hanne Jacobsen  

Orientering om Natur- og Miljøklagenævns afgørelse vedrørende beklædning af husfacade på Ørskovbakken 64, Snejbjerg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 15. august 2016, pkt. 194, blev udvalget orienteret om forvaltningens afgørelse.

Forvaltningens afgørelse den 28. juni 2016 gav ikke mulighed for at anvende naturskifer som facadebeklædning i det omfang, som det blev ansøgt på ejendommen Ørskovbakken 64, Snejbjerg.

 

Forvaltningen anbefaler, at sagen tages til orientering.

Sagsfremstilling

Ejeren har efterfølgende påklaget Herning Kommunes afgørelse til Natur- og Miljøklagenævnet.

 

Natur- og Miljøklagenævnet giver Herning Kommunes medhold i afgørelsen og udvalget orienteres hermed. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til orientering.

Beslutning

Sagen taget til orientering.

Bilag

 

Sagsnr.: 13.02.03-G01-1-16 Sagsbehandler: Trine Koch Jakobsen  

Godkendelse af takster 2017 for 2 vandforsyningsselskaber

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

De to sidste vandforsyningsselskaber har sendt takster for 2017 til godkendelse i henhold til vandforsyningsloven.

Taksterne for de øvrige vandforsyningsselskaber blev godkendt på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 15. december 2016, pkt. 283.

 

Forvaltningen anbefaler, at taksterne for 2017 for de to vandforsyningsselskaber godkendes.

Sagsfremstilling

Hammerum Vandværk og Fasterholt Vandværk har fremsendt takster for 2017.

Hammerum Vandværk er omfattet af vandsektorloven og har først den 5. december 2016 fået endelig afgørelse om deres økonomiske ramme.

Fasterholt Vandværk har skiftet bogholder i efterår 2016 og derfor været forsinket i arbejdet.

 

Forvaltningen har gennemgået takster, regnskaber og budgetter for de to vandforsyninger. Udformning og beregning af takster overholder beskrivelsen i regulativet.

Tilslutningspriserne for begge selskaber er fremskrevet med standardtal for prisudvikling.

 

Hammerum Vandværk hæver prisen både for det variable og faste bidrag. Dette skyldes, at prisen tidligere har været presset ned af prisloftet i henhold til vandsektorloven. Det vil sige selskabet har haft underskud de sidste år. Der er nu ændret i reglerne i forhold til selskabets mulighed for indtjening, samtidig har selskabet fået en ekstra skatteregning i 2015. Dækning af udgiften til Told og Skat på 1.250.000 kr. er fordelt over de næste 4 år. Den fastsatte økonomiske ramme giver mulighed for en større stigning end den selskabet har valgt.

 

Fasterholt Vandværk har uændrede vandpriser i 2017. Selskabet har en god økonomi og ingen planlagte større investeringer.

 

Det fremgår af bilaget ”Oversigt 2017 takster for vandforsyningsselskaber” hvilke selskaber, der har sat prisen for vand op eller ned.

 

Forvaltningen anbefaler, at taksterne for de to vandforsyningsselskaber godkendes.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at takstblad 2017 for de to vandforsyningsselskaber Hammerum Vandværk og Fasterholt Vandværk godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 22.11.00-G00-1-16 Sagsbehandler: Peter Jørgensen  

Orientering om kvartalsmøde med taxa

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

  X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Eva Freidahl Graae

Sagsresume

Forvaltningen afholder hvert kvartal et møde med bestyrelsen for Herning Taxa og vognmanden udenfor bestillingskontoret.

Politiet deltager, hvis de finder det hensigtsmæssigt i forhold til dagsordenen.

 

Forvaltningen indstiller, at sagen tages til orientering

Sagsfremstilling

Referatet fra mødet den 5. december 2016 er vedlagt.

 

I 2017 er følgende datoer blevet fastsat og godkendt for kvartalsmøder:

2. marts 2017 kl. 9:30-11:30

13. juni 2017 kl. 9:30-11:30

4. september 2017 kl. 9:30-11:30

7. december 2017 kl. 9:30-11:30

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til orientering.

Beslutning

Sagen taget til orientering.

Bilag

 

Sagsnr.: 05.01.12-P27-1-14 Sagsbehandler: Tommy Jonassen  

Forhandling om forsyningsanlæg

 

Sagsnr.: 05.01.02-P20-4-15 Sagsbehandler: Satenik Gasparyan  

Ekspropriation

 

Sagsnr.: 00.22.04-P35-1-13 Sagsbehandler: Lotte Vinter  

Meddelelser fra udvalgets medlemmer

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-2197-07 Sagsbehandler: Bjarne Kallesø  

Orientering om returbetaling for overdækning på affaldshåndtering fra AFLD

 

Sagsnr.: 09.17.60-K08-221-15 Sagsbehandler: Christina Thorslev Petersen  

Orientering om politianmeldelse