Dagsordener og referater

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 22. oktober 2018
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 13.05.00-S55-1-16 Sagsbehandler: Kim Bredgaard Grarup  

Høringssvar til Midttrafiks budget 2019 - Kollektiv trafik

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen, Pia Colstrup

Sagsresume

Midttrafik har den 21. september 2018 fremsendt forslag til budget 2019 i politisk høring hos bestillerne.

Bemærkninger til forslaget skal fremsendes til Midttrafik senest den 31. oktober 2018 til endelig godkendelse i Midttrafiks bestyrelse den 14. december 2018.

 

Forvaltningen anbefaler, at høringssvar til Midttrafik godkendes.

Sagsfremstilling

Midttrafik har fremsendt forslag til budget 2019 på busdriften i Herning Kommune inden for Serviceområde 09 Trafik. Budgetforslaget, som er vedlagt som bilag, omfatter indtægter og udgifter i forbindelse drift af 17 bybusruter, 2 lokalruter og 27 skolebusruter under Serviceområde 09 Trafik.

Budgetforslaget omfatter også handicapkørsel men denne del af budgettet hører ikke under Serviceområde 09 Trafik og behandles derfor ikke i denne sag.

 

På baggrund af de høringssvar bestillerne indsender, behandles et endeligt budget for 2019 i Midttrafiks bestyrelse den 14. december 2018.

 

Midttrafik har den 18. maj 2018 udsendt budgetoplæg til administrativ høring. På baggrund af tilbagemeldinger bl.a. fra Herning Kommune er der foretaget justeringer i materialet. Justeringerne er indarbejdet i dette budgetoplæg.

 

Forudsætninger for budgetforslag 2019 er følgende:

 

Udgifter

Omfatter udgifter til busdrift, rejsekortet og administrationsomkostninger til trafikselskabet.

 

Busdriften reguleres med udgangspunkt i regnskab 2017 efter omkostningsindeks, som er fremskrevet fra 2017 til 2018 med 2,2%, mens fremskrivning fra 2018 til 2019 er på 1,6%. Det skal bemærkes, at der er en betydelig usikkerhed omkring omkostningsindekset pga. udsving i brændstofpriser.

 

Der er ligeledes usikkerhed forbundet med rejsekortbudgettet for tilbagebetaling af lån og abonnementsbetaling, der begge fastlægges af Rejsekort A/S, samt de kunderelaterede udgifter, som afhænger af kundernes adfærd.

 

Budgettet for busadministrationen er baseret på en fremskrivning af budgettet for 2018 og fordelt på baggrund af køreplantimer.  

 

Indtægter

Indtægtsbudgettet for 2019 er som udgangspunkt baseret på regnskab 2017 med indregning af kendte ændringer.   

Økonomi

Med udgangspunkt i ovenstående forudsætninger ser økonomien for busdriften på Serviceområde 09 Trafik ud som følger:

 

Budget 2019

Midttrafik

Herning Kommune

Udgifter:

 

 

Busdrift

48.316.000

49.261.000

Rejsekort

1.162.000

 1.162.000

Trafikselskabet

3.081.000

3.180.000

I alt

52.559.000

53.603.000

Indtægter

14.167.000

13.754.000

Total netto

38.392.000

39.849.000

 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at forslag til høringssvar godkendes og fremsendes til Midttrafik.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 05.23.04-G01-1-18 Sagsbehandler: Tommy Jonassen  

Orientering om videoovervågning i Østergade, Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Kredsrådet i Midt- og Vestjyllands Politikreds har besluttet, at der opsættes videoovervågning i Østergade, Herning.

 

Forvaltningen anbefaler, at opsætningen af videoovervågning i Østergade tages til orientering.

Sagsfremstilling

Med henblik på at forbedre trygheden i Østergade, har Kredsrådet besluttet, at der opsættes videoovervågning. Der bliver tale om opsætning af i alt 4 kameraer på strækningen mellem Søndergade og Smedegade. Den nærmere placering er vist på nedenstående oversigtskort.

 

 

Økonomi

Opsætning og drift af videoovervågningen er uden udgift for Herning Kommune.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at opsætning af videoovervågning i Østergade tages til orientering.

Beslutning

Sagen taget til orientering.

 

Sagsnr.: 07.04.20-G01-1-16 Sagsbehandler: Gitte Østergaard  

Temadrøftelse vedr. genbrugspladser i Herning Kommune

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Karen Marie Frost

Sagsresume

Der vil på mødet være en temadrøftelse om genbrugspladserne i Herning Kommune.

 

Som oplæg til drøftelsen vil forvaltningen give en status på de forskellige genbrugspladser.

 

Forvaltningen anbefaler en drøftelse af det nuværende serviceniveau for genbrugspladserne i Herning Kommune og behov i fremtiden. 

Sagsfremstilling

Herning Kommune har i alt 9 kommunale og 2 borgerdrevne genbrugspladser. Pladserne er geografisk spredt over hele kommunen. Oversigt over pladserne fremgår af bilaget, hvor de enkelte pladser kort beskrives.

 

Der er igangsat en gennemgribende ombygning af kommunens største genbrugsplads Nederkærgård i Herning. Ombygningen forventes færdig i april 2020.

 

Derudover er der behov for at drøfte de fremtidige forventninger til genbrugspladserne i Herning Kommune.

 

I den forbindelse vil følgende spørgsmål blive vendt:

 

 • Hvilken standard ønskes på den enkelte genbrugsplads?
  • Er der forskel på små og store pladser?
 • Hvad må den maximale afstand være til den nærmeste genbrugsplads?
  • Hvilken betydning har det for de eksisterende genbrugspladser?
  • Er der alternative muligheder for at servicere hele kommunen?
 • Hvem skal drive genbrugspladserne?
  • Hvad er holdningen til borgerdrevne genbrugspladser?
  • Skal AFLD fortsat drive genbrugspladsen i Fasterholt?

 

Som oplæg til drøftelsen vil de enkelte genbrugspladser blive præsenteret, her gennemgås standarden på pladserne samt evt. ændringsforslag til pladserne. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at nuværende serviceniveau på genbrugspladserne i Herning Kommune drøftes

 

at forvaltningen udarbejder forslag til en langsigtet handleplan, herunder renoveringsbehov.

Beslutning

Udvalget drøftede nuværende serviceniveau på genbrugspladserne i Herning Kommune og ønsker supplerende oplysninger for flere af pladserne.

Sagen fremlægges igen på et senere møde i udvalget.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-2197-07 Sagsbehandler: Karen Marie Frost Troelsen  

Ændringer til AFLD vedtægter

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

AFLD har fremsendt forslag til nye vedtægtsbilag.

 

Forvaltningen anbefaler, at de nye vedtægtsbilag godkendes.

Sagsfremstilling

AFLD har i forbindelse med en revision af vedtægtsbilag A (borgerrettede opgaver) og vedtægtsbilag B (undtagne opgaver) fremsendt forslag til nye vedtægtsbilag til godkendelse i de respektive ejerkommuner.

 

Vedlagt er det gældende vedtægtsbilag A (kommunespecifik) og B (fælles), som de så ud på fusionstidspunktet samt de nye vedtægtsbilag til godkendelse.

 

Ændringerne går i hovedtræk ud på, at der henvises til instrukser, som beskriver opgaveudførelsen, hvor der i de tidligere bilag blev henvist til daterede dokumenter, som krævede vedtægtsændringer ved ajourføringer. Der er ingen indholdsmæssige ændringer, men de nye bilag forventes at medføre en mere hensigtsmæssig arbejdsgang. 

 

Ifølge vedtægterne §11.1 kan vedtægterne alene ændres efter forudgående godkendelse af samtlige ejerkommuners kommunalbestyrelse.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at AFLD vedtægtsbilag A og B godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-560-06 Sagsbehandler: Louise Berg Hansen  

Orientering om møde i Grønt Råd

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 Øvrige sagsbehandlere: Dan Overgaard

Sagsresume

Der har været afholdt møde i Grønt Råd.

 

Forvaltningen anbefaler, at referatet tages til orientering.

Sagsfremstilling

Der har den 30. august været møde i Grønt Råd.

 

Der var 5 punkter på dagsordenen:

 • Skiltning i naturen, regler og principper
 • Status på årets vandløbsvedligeholdelse/grødeskæring
 • Naturrådets anbefalinger
 • Nationalpark Skjern Å og udvalgsarbejdet
 • Grønt Råd i fremtiden

 

Referat er vedlagt til orientering.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at referat fra Grønt Råds møde 30. august 2018 tages til orientering.

Beslutning

Sagen taget til orientering.

Udvalget ønsker fremadrettet at godkende nye medlemmer af Grønt Råd.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.05.18-G00-1-17 Sagsbehandler: Louise Berg Hansen  

Orientering om justering af natura 2000-områdernes grænser

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Dan Overgaard

Sagsresume

Miljøstyrelsen er nu færdig med at behandle de høringssvar, som blev indgivet i forbindelse med, at grænserne for Natura 2000-områderne blev justeret. Resultatet på landsplan er blevet, at Natura 2000-arealet i alt reduceres med ca. 29.900 hektar, der primært er intensivt drevne jordbrugsarealer og byområder. Samtidig udvides det samlede Natura 2000-areal med ca. 30.900 hektar nye naturområder, der primært ligger på Naturstyrelsens arealer. Ændringerne af de Natura 2000-områder, der ligger i Herning Kommune, består af mindre tilretninger af grænserne. Et enkelt område er blevet udvidet med primært statsejede hedearealer.

 

Forvaltningen anbefaler, at de nye afgrænsninger af Natura 2000-områderne tages til orientering. 

Sagsfremstilling

 

Teknik- og Miljøudvalget besluttede på mødet den 4. december 2017, pkt. 235 'Høringssvar til Miljøstyrelsen ang. tilretning af natura 2000-grænser', at sende høringssvar, som støttede op omkring det forslag til grænsejustering, som Miljøstyrelsen havde fremlagt. Miljøstyrelsen har udarbejdet et høringsnotat for hvert af de Natura 2000-områder, hvor grænserne er foreslået justeret. Der er også udarbejdet et generelt høringsnotat om bl.a. forholdet til anden lovgivning og selve høringsprocessen. Høringsnotaterne kan findes her:

mst.dk/graensejustering-hoeringsnotater

 

Forvaltningen har gennemgået resultatet, og kan konstatere, at de ændringer Miljøstyrelsen har lavet, primært består af mindre tilretninger af grænserne til Natura 2000-områderne.

 

De steder, hvor der er taget større arealer ud af Natura 2000-områderne, drejer det sig om dyrket landbrugsjord eller plantage. De steder, hvor der er foreslået arealer taget ind i Natura 2000-områderne, er der tale om naturarealer, som understøtter udpegningsgrundlaget for det pågældende Natura 2000-område. Det Natura 2000-område der er ændret mest i, er område nr. 57 Heder og Klitter på Skovbjerg Bakkeø. Her er området overvejende udvidet med statsejede naturarealer. I nedenstående tabel er ændringerne beskrevet.

 

Natura 2000-område navn

Ændringer i afgrænsning

Karup Å, Kongenshus og

Hessellund Heder

Mindre dyrkede arealer er taget ud, mens mindre arealer af natur er taget med.

Sønder Feldborg Plantage

Ingen ændringer.

Heder og Klitter på Skovbjerg

Bakkeø, Idom å og

Ormstrup Hede

Større, primært statsejede, hedearealer er taget med, bl.a. er Tihøje Hede, som er statsejet, medtaget i Natura-2000-området.

Borris Hede

Landbrugsarealer er taget ud af området.

Skjern Å

Mindre dyrkede arealer er taget ud, mens mindre arealer af natur er taget med.

Harrild Hede, Ulvemosen og

heder i Nørlund Plantage

Mindre dyrkede arealer er taget ud, mens mindre arealer af natur er taget med.

Ovstrup Hede med Røjen

Bæk

Mindre naturarealer er taget med.

 

Kortudsnit som viser Natura 2000-område nr. 57 Heder og klitter på Skovbjerg Bakkeø. Skraveret areal angiver Natura 2000-området. Grå farve er arealer, der er taget ud, og blå farver med vandret skravering, er arealer, der er taget med i udpegningen. 

 

I forbindelse med udvidelse af Natura 2000-områder har man sikret, at eksisterende husdyrbrug ikke begrænses yderligere ved udvidelse af Natura 2000-områderne med ammoniakfølsom natur. Det er gjort ved at definere et areal rundt om alle registrerede husdyrbrug. Inden for dette areal er Natura 2000-områderne ikke blevet udvidet med ammoniakfølsom natur.

 

Ændringerne i Natura 2000-områdernes afgrænsning kan ses via dette link til styrelsens miljøgis: http://miljoegis.mim.dk/cbkort?&profile=natura2000-afgraensning2016_horing_bek

 

Miljø- og Fødevareministeriet har haft en ny bekendtgørelse i høring, som på baggrund af Miljøstyrelsens høringer fastlægger de endelige Natura 2000-grænser og fastlægger de nye Natura 2000-områder, der udpeges. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at de nye afgrænsninger af Natura 2000-områderne tages til orientering.

Beslutning

Sagen taget til orientering.

 

Sagsnr.: 06.00.00-P16-1-18 Sagsbehandler: Tove Hovgaard Jakobsen  

Foreløbig vedtagelse af Tillæg 19 til Herning Kommunes spildevandsplan 2015-2025 for Vildbjerg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

Øvrige sagsbehandlere: Monica Klitgaard

Sagsresume

Tillæg 19 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015 - 2025 for Vildbjerg udarbejdes, da der er behov for tilretning af spildevandsplanoplande i forhold til Herning Kommunes Kommuneplan 2017-2028, ønske om nye regnvandsbassiner i forbindelse med byudvikling i byens østlige del, ændret regnvandshåndtering for Pugdalvej samt mindre tilretninger af planen i øvrigt.

 

Forvaltningen anbefaler, at tillæg 19 foreløbig vedtages og sendes i offentlig høring i 8 uger. 

Sagsfremstilling

Tillæg 19 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015 - 2025 for Vildbjerg udarbejdes, da der er behov for følgende:

 

1. Tilretning af spildevandsplanen i forhold til Herning Kommunes Kommuneplan 2017-2028.

2. Ønske om nye regnvandsbassiner i forbindelse med byudvikling i byens østlige del.

3. Ændret regnvandshåndtering for Pugdalvej

4. Mindre tilretninger af planen i øvrigt.

 

1. Tilretning af spildevandsplanen i forhold til den nye kommuneplan 2017-2028 minimeres flere planområder, et planopland udgår helt af planen, et planopland udvides og tre nye planoplande lægges ind i planen. Samtidig foretages mindre tilretninger af oplande, så de følger matrikelskel/kommuneplanen. Oversigt over ændringer i oplande fremgår af fig. 1.

 

Fig. 1 Oversigt over ændringer af oplande med tillæg 19.

 

 

2. Der planlægges etablering af regnvandsbassiner til afvanding af byudvikling i den østlige del af byen. Bassinerne skal sikre, at regnvand fra planoplandene neddrosles inden udløb til recipient. Se fig. 2.

 

Fig. 2. Plan for etablering af regnvandsbassiner til neddrosling af regnvand fra planoplandene i den østlige del af byen.

 

3. Det planlægges at neddrosle regnvand fra Pugdalvej inden udledning til Tranholm Bæk og Rødding Å, så den hydrauliske belastning af disse vandløb nedbringes. Det gælder både regnvand fra den eksisterende del af Pugdalvej til Tranholm Bæk, samt fra den kommende forlængelse af vejen mod vest til Rødding Å. Ud over vejvand fra den kommende del af Pugdalvej mod vest, skal bassinerne også håndtere regnvand fra eksisterende opland og planoplandene i området. Se fig. 3.

 

Fig. 3. Plan for neddrosling af regnvand fra Pugdalsvejs forlængelse vest i Vildbjerg, samt planoplande i vestlig del af byen

 

4. Desuden foretages mindre justeringer af diverse oplandsgrænser i forhold til matrikelgrænser og kommuneplan/lokalplan.

 

 

Renseanlæg for spildevand

Afledning af spildevand fra nye planoplande skal ske til Trehøje Renseanlæg i Vildbjerg.

 

Vurdering af mulighed for nedsivning af overfladevand

Strategien i Herning Kommunes spildevandsplan 2015-2025 er, at så meget overfladevand som muligt skal håndteres lokalt.

 

Planoplande til nybyggeri i Vildbjerg ligger i områder, der iht. Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025, vurderes ikke nedsivningsegnede.  Det betyder, at overfladevand sandsynligvis ikke kan nedsives i området. Derfor udlægges der med dette tillæg ikke yderligere oplande til nedsivning af overfladevand i Vildbjerg.

 

Recipient for regnvand (Tranholm Bæk)

Udløb af regnvand tre nye planoplande øst i Vildbjerg samt udvidet planopland nord i byen, sker til Tranholm Bæk delvis via tilløb/grøfter. Udløb fra de nye eller udvidede planoplande vil ske gennem regnvandsbassiner, som vil blive indrettet som våde bassiner efter retningslinjer for regnvandsbassiner i Herning Kommunes Spildevandsplan. Afløbsvandføring neddrosles svarende til vandløbets hydrauliske kapacitet.

 

Det vurderes at udledningen til Tranholm Bæk og Merrild Bæk, med forøget tilførsel af næringsstoffer eller andre miljøskadelige stoffer er af så begrænset omfang, at den i sig selv ikke vil kunne forværre forholdene i nærrecipienten til Tranholm Bæk og Merrild Bæk. Udløbene forventes derfor ikke at forhindre, at målsætningen i vandområdeplanerne kan opfyldes.

 

Recipient for regnvand (Rødding Å)

Udløb af yderligere overfladevand fra Pugdalvejs forlængelse sker til Rødding Å vil ske gennem regnvandsbassiner, der vil blive indrettet som våde bassiner efter retningslinjer for regnvandsbassiner i Herning Kommunes Spildevandsplan. Afløbsvandføring neddrosles svarende til vandløbets hydrauliske kapacitet.

 

Det vurderes, at udledningen til Rødding Å med tilførsel af næringsstoffer eller andre miljøskadelige stoffer er af så begrænset omfang, at den i sig selv ikke vil kunne forværre forholdene i nærrecipienten Rødding Å.  Udløbene forventes derfor ikke at forringe tilstanden i Rødding Å og forventes ikke at være til hinder for, at målsætningen i vandområdeplanerne kan opfyldes. 

 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at tillæg 19 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025 foreløbig vedtages og sendes i 8 ugers offentlig høring.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 06.00.00-P16-1-18 Sagsbehandler: Tove Hovgaard Jakobsen  

Foreløbig vedtagelse af Tillæg 21 til Herning Kommunes spildevandsplan 2015-2025 for Kibæk

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Monica Klitgaard

Sagsresume

Tillæg 21 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015 - 2025 for Kibæk udarbejdes da der er behov for tilretning af spildevandsplanen i forhold til Herning Kommunes Kommuneplan 2017-2028, ønske om nye regnvandsbassiner i forbindelse med byens adskillelse af regn- og spildevand i kloakken og andre mindre tilretninger.

 

Forvaltningen anbefaler, at tillæg 16 til Herning Kommunes spildevandsplan 2015 - 2025 foreløbig vedtages og sendes i offentlig høring i 8 uger. 

Sagsfremstilling

Tillæg 21 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015 - 2025 for Kibæk udarbejdes med følgende indhold:

 

 1. Tilretning af spildevandsplanen i forhold til Herning Kommunes Kommuneplan 2017-2028.
 2. Ønske om nye regnvandsbassiner i forbindelse med byens adskillelse af regn- og spildevand i kloakken.
 3. Andre mindre tilretninger.

 

1. For at bringe spildevandsplanen i overensstemmelse med kommuneplanen udgår to planoplande. Se fig. 1.

 

Fig.1. Planoplande der udgår af spildevandsplanen.

 

2. Tillægget indeholder plan for etablering af udløb og bassin til neddrosling af regnvand fra to planoplande inden udløb til recipient. Se fig. 2.

 

Fig 2. Plan for etablering af udløb og regnvandsbassin til neddrosling af regnvand to oplande.

 

3. Desuden foretages mindre justeringer af diverse oplandsgrænser iht. kommuneplanen, ændring af recipient for enkelte oplande, hvor vandet ”vendes”, samt ændringer der sikrer, at regnvand fra Vorgodvej og Møllevænget og Aavænget neddrosles inden udløb til recipient.

 

Afledning af spildevand

Tillægget omfatter ikke nye planoplande med afledning af spildevand til renseanlæg.

 

Vurdering af mulighed for nedsivning af overfladevand

Strategien i Herning Kommunes spildevandsplan 2015-2025 er, at så meget overfladevand som muligt skal håndteres lokalt. På baggrund af en konkret vurdering udlægges et opland til nedsivning af overfladevand, der ligger i område, som i spildevandsplanens nedsivningskort vurderes nedsivningsegnet.  

 

Recipient for regnvand.

 

Ændring i udløb til Møllekanalen og til Von Å

Med dette tillæg til spildevandsplanen for Kibæk ændres tilledningen af spildevand og regnvand til Møllekanalen og Von Å. Idet regnvand og spildevand adskilles for hele byen, kan overløbsbygværker nedlægges. Når dette er sket, vil der ikke længere være udløb af opspædet spildevand til vandløbene under regn. Samtidig neddrosles udløb af regnvand fra Vorgodvej, Møllevænget og Åvænget, der tidligere har haft direkte, uforsinket udløb til vandløbene.

 

Der etableres regnvandsbassiner på udløb til Møllekanalen og udløb til Von Å. Bassinerne indrettes efter retningslinjer for regnvandsbassiner i Herning Kommunes Spildevandsplan, dog etableres bassin med udløb til Von Å af pladsmæssige hensyn ikke som vådt bassin, men som rørbassin. Afløbsvandføring til vandløbene neddrosles svarende til vandløbenes hydrauliske kapacitet.

 

Ændring af udløb fra oplande til Møllekanalen og til Von Å forventes ikke at give anledning til øget hydraulisk belastning eller øget forurening af Møllekanalen og Von Å.

 

Nyt udløb til Favsmose Bæk.

Afledning af overfladevand fra et nyt planområde til Favsmose Bæk vil ske gennem regnvandsbassin, der vil blive indrettet som vådt bassin efter retningslinjer for regnvandsbassiner i Herning Kommunes Spildevandsplan. Afløbsvandføring neddrosles svarende til vandløbets hydrauliske kapacitet.

 

Det vurderes derfor, at udløbet ikke vil være til hinder for, at målsætningen i vandområdeplanerne kan opfyldes.  

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at tillæg 21 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025 vedr. Kibæk foreløbig vedtages og sendes i 8 ugers offentlig høring.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 06.00.00-P16-1-18 Sagsbehandler: Trine Grud Fisker  

Foreløbig vedtagelse af Tillæg 22 til Herning Kommunes Spildevandsplan for område ved Mørupvej

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Monica Klitgaard Hansen

Sagsresume

Tillæg 22 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025 udarbejdes efter anmodning fra Herning Vand, som ønsker at ændre på afledningen af regnvand i området samt at ændre afgrænsningen af spildevandsplanens oplande, så der bliver er overensstemmelse med lokalplan og kommuneplanrammer.

 

Forvaltningen anbefaler, at tillæg 22 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025 foreløbig vedtages og sendes i offentlig høring i 8 uger.  

Sagsfremstilling

Herning Vand A/S har anmodet Herning Kommune om at ændre spildevandsplanen for erhvervsområde ved Mørupvej, beliggende sydvest for Tyvkær Bæk. I området anlægges en ny vej (Mørupvej forlægges) og flere store erhvervsarealer er sat til salg.

 

Forvaltningen anbefaler følgende ændringer i spildevandsplanen med dette tillæg:

 

 • opland C12.P, som i nuværende spildevandplan er meget stort (100 ha), deles af topografiske og praktiske årsager i tre mindre oplande og oplandsgrænserne justeres, så der bliver overensstemmelse med de faktisk forhold (afgrænsning af lokalplan og kommuneplanrammer samt hensyn til Messemotorvejens vejbyggelinje)
 • det planlægges at etablere to nye regnvandsbassiner: ét i det sydøstlige "hjørne", hvor togbanen krydser motortrafikvejen, og ét mod nord i nærheden af Tyvkær Bæk (se bilag 1).

 
Alt spildevand fra erhvervsområderne ledes til Herning Renseanlæg.

 

Regnvand fra tage og fra befæstede arealer samt veje vil blive ledt til regnvandsbassiner, hvor vandet bliver neddroslet og renset. Fra bassinerne ledes vandet ud i Lervadskær Bæk og Tyvkær Bæk.

 

Lervadskær Bæk er ikke målsat. Den leder nedstrøms til Rind Å, hvor miljømålet er ”god økologisk tilstand”. Vandløbets aktuelle tilstand er ”dårlig økologisk tilstand”.

 

Tyvkær Bæk er ikke målsat. Den leder nedstrøms ud i Herningsholm Å, hvor miljømålet er ”god økologisk tilstand”. Vandløbets aktuelle tilstand er ”moderat økologisk tilstand”.

 

Den øgede udledning af regnvand fra de nye erhvervsområder forventes ikke at give anledning til øget hydraulisk belastning eller væsentligt øget næringsstofbelastning af recipienterne, fordi der etableres regnvandsbassiner, hvor regnvandet kan blive forsinket og renset. De kommende, ekstra tilledninger af regnvand til Tyvkær Bæk og Lervadskær Bæk vurderes derfor at være acceptable.  

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at

tillæg 22 til Herning Kommunes Spildevandsplan foreløbig vedtages.

 

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.03-P15-2-16 Sagsbehandler: Tanja Henriksen  

Godkendelse og drøftelse af forslag til vejledning for byggeri i landzone i Herning Kommune

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Trine Ross Laursen, Lisbet Rørbæk Abildtrup

Sagsresume

Herning Kommune har i 2016 vedtaget en arkitekturstrategi med henblik på at angive en arkitektonisk ambition inden for planlægning og byggeri i Herning Kommune. Som supplement til arkitekturstrategien er der udarbejdet et forslag til vejledning for ”Byggeri i landzone”, der hermed fremsendes til drøftelse og godkendelse.

 

Forvaltningen anbefaler, at vejledningen godkendes og bliver et dialogredskab til kommunens byggesagsbehandling og behandling af landzonetilladelser. Vejledningens principper og anbefalinger tænkes ligeledes at kunne indgå i forbindelse med udarbejdelse af lokalplaner for arealer i landzone.

 

Sagen fremsendes til godkendelse i både Byplanudvalget og Teknik- og Miljøudvalget, da der er tale om en vejledning, der går på tværs af begge udvalgs kompetencer og arbejdsområder.  

Sagsfremstilling

Vejledningens forhold til arkitekturstrategien

Vejledningen er udarbejdet som en opfølgning på én af arkitekturstrategiens målsætninger om en vejledning for byggeri i landzone.

 

Vejledningen fokuserer på boligbebyggelse og mindre anlægs indpasning i landskabet, og medtager således ikke landbrugsbygninger eller erhvervs- og produktionsbygninger. Vejledningen behandler kun landsbybebyggelse i et meget begrænset omfang.

Denne afvejning er sket, fordi udformningen af landbrugsbygninger ofte afspejler den pågældende funktion/anvendelse. Planloven forhindrer som udgangspunkt, at erhvervsbygninger opføres i det åbne land, og der skal udarbejdes lokalplan i de tilfælde hvor andet er gældende, hvorfor det her er muligt at stille krav og forholde sig til de nære omgivelser. Forvaltningen har vurderet, at udformningen af de enkelte landsbyer og tilpasning af ny bebyggelse heri afhænger af den konkrete landsby og de udviklingsplaner, der er lavet herfor.

 

Ligesom med arkitekturstrategien er formålet med vejledningen at inspirere til at sikre kvaliteten af byggeri og anlæg i Herning Kommune, blandt andet ved at sætte fokus på bygge- og anlægsprojekters sammenhæng med deres nære omgivelser og de stedlige kvaliteter - f.eks. eksisterende beplantning eller bebyggelse - der kan være med til at skabe identitet og kvalitet.  

 

Formålet med vejledningen

Planloven fastslår, at spredt bebyggelse i landzone skal begrænses, så det åbne land generelt friholdes for byggeri. Derfor er det afgørende, at byggeri i landzone tilpasses omgivelserne bedst muligt. Vejledningen viser eksempler på veltilpasset byggeri. Det gode og tilpassede byggeri karakteriseres især ved sine proportioner, materiale- og farvevalg.

 

Formålet med vejledningen er at bidrage med inspiration og anbefalinger til at tilpasse nybyggeri samt om- og tilbygning i landzone bedst muligt til omgivelserne, og dermed højne den arkitektoniske kvalitet.

 

Hensigten er også, at kommunen kan give en mere entydig og let forståelig sagsbehandling gennem en tættere dialog med en ansøger. En tæt og tidlig dialog mellem en bygherre og kommunen bevirker, at processen i forbindelse med en landzone- og byggetilladelse forenkles.

   

Form og indhold

Vejledningen angiver anbefalinger og principper, der har til formål at belyse den traditionelle byggeskik i landzonen og belyse, hvordan en moderne byggeskik kan integreres. Det er af stor betydning, at nybyggeriet tager udgangspunkt i den traditionelle tilgang til landzonebebyggelse, da den traditionelle bygningskultur giver en fin og naturlig overgang til landskabet og dets kulturhistoriske værdier.

 

Vejledningen fastsætter ikke, hvordan et projekt skal se ud, men giver anbefalinger og principper for udformning og materialevalg, således at der altid skal foretages en individuel vurdering af det pågældende projekt.  

 

Vejledningen oplyser desuden om processen for byggeri i landzone.

 

Vejledningen tænkes ligeledes at kunne indgå i forbindelse med udarbejdelse af lokalplaner for arealer i landzone. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at udkast til ”Byggeri i landzone - en vejledning for tilpasning af boligbebyggelse og mindre anlæg i landskabet” drøftes

 

at vejledningen fremsendes til udtalelse i landsbykontaktudvalget inden endelig godkendelse.

Beslutning

Sagen blev drøftet, og vejledningen sendes til udtalelse i Landsbykontaktudvalget.

Bilag

 

Sagsnr.: 05.05.00-G01-2-18 Sagsbehandler: Anne Marie Fredslund Schmidt  

Skiltning af pladser

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

  X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

Herning Kommune har i 2017 navngivet enkelte pladser mv. efter personer, som har haft en særlig betydning og tilknytning til kommunen.

 

Da der forventes at komme flere navngivninger, hvor skiltningen ikke altid får konsekvenser for adressering, er det forvaltningens anbefaling, at der til formålet vælges en særlig skiltning, som afviger fra typisk vejskiltning.

 

Forvaltningen anbefaler skiltning som vist i nedenstående skitse.

Sagsfremstilling

Ved navngivning af en vej som f.eks. Hilmar Sølunds Vej, opsættes et almindeligt vejskilt med blå baggrund og hvid tekst. Det samme er sket ved Bitten og Aage Damgaards Plads, da Heart ønskede adresseændring.

 

Et almindeligt vejskilt bør ikke sættes op, når en plads navngives, og der ikke sker adresseændring. Når pladsen ikke defineres som en vej, indberettes det som et stednavn. Et stednavn kan bl.a. findes som et GPS punkt.

 

Et skilt, der viser en navngivet plads, må ikke forveksles med en traditionel vej, hvorfor det efter forvaltningens vurdering bør være særskilt skiltning.

 

I nogle situationer vil der være behov for at opsætte et mindre skilt, f.eks. på en bygningsfacade. Derfor vil store skilte med lange tekster ofte være en udfordring for tilpasning til bygningens arkitektur og omgivelser.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forvaltningen anbefaler nedenstående:

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at skiltning, som vist i ovenstående skitse, godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 02.34.02-P19-797-18 Sagsbehandler: Jesper Leding  

Sundsvej 87, Herning - placering af husstandsmølle

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

  

Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

Forvaltningen har modtaget ansøgning om tilladelse efter planlovens landzonebestemmelser til opførelse af en husstandsvindmølle på Sundsvej 87, Herning mere end 30 meter fra nærmeste bygning.

 

Forvaltningen indstiller, at der meddeles afslag efter landzonebestemmelserne i lov om planlægning til ansøgte, idet det vurderes, at der på grunden er mulighed for anden placering, hvor hensynet til nabobeboelse og afstand til bygninger og vej er tilgodeset.

Sagsfremstilling

 Husstandsvindmøllen, der ønskes opstillet, er en 25 m høj Zeteco ZEW25-18 fra 2011, der tidligere har været opstillet på anden ejendom.

 

Ansøger ønsker at placere møllen syd for ejendommen og godt 30 m fra nærmeste bygning på modsatte side af en fællesvej – og i umiddelbar nærhed af denne. Idet der efter byggeloven skal holdes en passende afstand til naboskel, vil afstanden til nærmeste nabobeboelse kun blive ca. 105 m.

 

Ansøger oplyser, at den ønskede placering er valgt ud fra optimale vindforhold.

 

Bygninger og anlæg i det åbne land, som ikke er erhvervsmæssigt nødvendige for en ejendoms landbrugsdrift, kan kun opføres, såfremt der kan opnås tilladelse efter planlovens landzonebestemmelser, § 35, stk.1.

 

I henhold til landzonebestemmelserne i §§ 34 – 38 i Lov om planlægning skal bygninger og anlæg som udgangspunkt – ud fra landskabelige hensyn – placeres i tilknytning til de hidtidige bebyggelsesarealer, således at ejendommens bebyggelses- og færdselsarealer udgør en hensigtsmæssig helhed.

 

I Vindmøllevejledningen fremgår det, at husstandsvindmøller skal placeres i umiddelbar nærhed af eksisterende bebyggelse. Den hidtidige praksis har været, at en afstand på max. 20 m fra den samlede bebyggelse bliver vurderet som passende. Der skal i henhold til bestemmelserne foreligge en særlig begrundelse for at fravige dette udgangspunkt, f.eks. landskabelige hensyn.

 

Der skal ligeledes tages hensyn til, at alle bygninger og anlæg på en ejendom placeres samlet i forhold til trafikerede og offentlige veje, således at trafikerede veje ikke går gennem en ejendoms bygningsmasse. Dette vil sige, at nye bygninger og anlæg bør kræves placeret på samme side af veje, som den eksisterende bygningsmasse. Selvom den pågældende vej kun er en privat vej til én ejendom, skønnes det af hensyn til nuværende og kommende naboer, at dette opretholdes.

 

Forvaltningen vurderer, at ansøgningen ikke bør imødekommes, og af der bør meddeles afslag med begrundelse i placeringen. I denne vurdering er medtaget:

 

 • Møllen er placeret meget tæt på den private vej, hvilket skønnes at kunne virke meget dominerende for forbipasserende. Møllen bør holdes i en passende afstand fra vejen, men grundet afstanden til ejendommens bygninger, vil afstanden ikke kunne øges mod syd.

 

 • Idet afstanden til ejendommens bygninger er stor, skønnes det, at bestemmelsen i planlovens landzonebestemmelser om samlet bebyggelse ikke er overholdt med den ansøgte placering.

 

 • Afstanden til nabobeboelse mod øst er kun ca. 105 m. Det vurderes, at denne placering af en husstandsmølle vil medføre gener for nabobeboelsen. Møllen har en højde på ca. 25 m til vingespids, og vil være placeret i vestlig retning fra nabobeboelsen. Dette vil medføre, at husstandsmøllen vil blive meget synlig fra naboejendommens opholdsarealer. Ifølge ansøgningen er krav til støj lige akkurat overholdt ud fra møllens oprindelige specifikationer, men ved en placering i ansøgte afstand og i vestlig retning, vil der kunne registreres mærkbar støj.

 

Ansøgningen er fremsendt til orientering hos naboer m.v., med frist den 15. oktober 2018. Der er ikke indkommet indsigelser til den ønskede placering i høringsperioden.

 

Forvaltningen vurderer, at der på ejendommen er mulighed for anden placering af en husstandsvindmølle, hvor hensyn til nabobeboelse og afstand til bygninger og vej er tilgodeset.

 

Idet husstandsvindmøller ligesom store vindmøller er omfattet af vindmøllebekendtgørelsens krav om størst mulig hensyntagen til omgivelserne, vurderes det, at der bør meddeles afslag på det ansøgte.

 

Teknik- og Miljøudvalget har i tilsvarende tilfælde tidligere meddelt afslag med baggrund i afstanden til nabobeboelse.

 

Sagen forelægges Teknik- og Miljøudvalget i henhold til beslutning af 17. april 2012. Her blev det bestemt, at alle ansøgninger om opstilling af husstandsvindmøller skal forelægges til politisk behandling, når forvaltningen vurderer, at der bør gives afslag på ansøgningen. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der meddeles afslag til det ansøgte efter landzonebestemmelserne i lov om planlægning § 35, stk.1, idet der på grunden er mulighed for placering af husstandsvindmølle, hvor hensyn til nabobeboelse og afstand til bygninger og vej er tilgodeset.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.14-Ø00-2-18 Sagsbehandler: Jacob Philipsen  

Budgetopfølgning pr. 31. august 2018, Teknik og Miljø

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

  

Øvrige sagsbehandlere: Jonna Sørensen

Sagsresume

Forvaltningen har foretaget budgetopfølgning på det forventede regnskab for 2018. Opfølgningen bygger på forbruget pr. 31. august 2018.

 

Opfølgningen viser, at Teknik og Miljø området samlet set forventer et merforbrug på driftsbudgettet på 13,1 mio. kr.

 

Eksklusiv det takstfinansierede område, serviceområde 07 Renovation forventes et merforbrug på 12,9 mio. kr. Merforbruget skyldes hovedsageligt et forventet merforbrug på serviceområde 01, Byggemodning på 1,2 mio. kr., serviceområde 05 Miljøforanstaltninger på 1,6 mio. kr., hvoraf 1,4 mio. kr. vedrører rottebekæmpelse., serviceområde 09 Trafik 11,9 mio. kr. hvoraf et akkumuleret underskud vedr. vejafvandingsbidraget udgør 10,6 mio. kr., vintertjenesten 3,8 mio. kr. Under belægninger samt kollektiv trafik forventes et mindreforbrug på henholdsvis 1 mio. kr. og 0,7 mio. kr. Under serviceområde 04 Grønne områder er der et mindreforbrug på 1,1 mio. kr., som vedrører genbevilling fra 2017. I henhold til sanktionslovgivningen kan beløbet ikke anvendes, hvis de kommunale serviceudgifter for kommunen under ét overskrider de økonomiske rammer.

 

På det takstfinansierede område, serviceområde 07 Renovation forventes en afvigelse på -0,2 mio. kr.

 

Under anlæg forventes samlet set et mindreforbrug på 50,4 mio. kr.

Eksklusiv det takstfinansierede område, serviceområde 07 Renovation forventes et mindreforbrug på 35,2 mio. kr. Heraf vedrører 31,5 mio. kr. serviceområde 01 Byggemodning.

 

Forvaltningen anbefaler, at budgetopfølgningen pr. 31. august 2018 tages til efterretning.  

Sagsfremstilling

Opfølgningen er opdelt i tre hovedområder. Drift, anlæg og budgetomplaceringer.

 

 

 

Økonomi

Drift 

Det forventede driftsregnskab for 2018 sammenholdt med det korrigerede budget fremgår af nedenstående skema.  

 

  

 

Som det fremgår af ovenstående skema, forventes samlet set et merforbrug på 13,1 mio. kr.

Eksklusiv det takstfinansierede område, serviceområde 07 Renovation forventes et netto merforbrug på 12,9 mio. kr.

 

På det takstfinansierede område, serviceområde 07 Renovation forventes en afvigelse på -0,2 mio. kr.

 

De væsentligste afvigelser skyldes følgende:

 

Serviceområde 01 Byggemodning.

På området forventes et merforbrug på 1,2 mio. kr., som primært skyldes øgede ejendomsskatter blandt andet fra nye lokalplaner, som udlægger øgede byggeretter blandt andet i Holing og MCH. Ejendomsskatten er påklaget vedrørende flere ejendomme, og man forventer en reduktion. Der er flere ejendomme, hvor der ikke har kunnet opnåes enighed om en ny vurdering, hvorfor sagerne er gået videre i klagesystemet. Det har forøget sagsbehandlingstiden, og reduktionerne er derfor ikke gennemført så hurtigt, som man først havde antaget.

 

Serviceområde 03 Kommunale ejendomme.

På området forventes et mindreforbrug på 0,4 mio. kr., som hovedsageligt vedrører et forventet mindreforbrug på de takstfinansierede områder.

 

Serviceområde 04 Miljøforanstaltninger.

På området forventes et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. Mindreforbruget vedrører genbevilling fra 2017. I henhold til sanktionslovgivningen kan beløbet ikke anvendes, hvis de kommunale serviceudgifter for kommunen under ét overskrider de økonomiske rammer.

 

Serviceområde 05 Miljøforanstaltninger.

På området forventes et merforbrug på 1,6 mio. kr. Heraf vedrører 1,4 mio. kr. rottebekæmpelse. Pr. 1. januar 2018 trådte en ny bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter i kraft. Der er i den nye bekendtgørelse meget vidtgående ændringer. Bekendtgørelsen får stor indflydelse på kommunernes fremadrettede rottebekæmpelse og på de resurser, der skal afsættes for at opfylde den. Bekendtgørelsen har medført uforudsete ændringer i opgaven allerede fra 2018 - udgifter der ikke har været budgetteret med. Forslag til takstændring pr. 1. januar 2019 fra 49 kr. til 75 kr., grundet de afledte merudgifter, er behandlet i Teknik- og Miljøudvalget den 24. september 2018, pkt. 162. Ændringen forventes godkendt i Byrådet den 9. oktober 2018.

 

Serviceområde 07 Renovation.

På området forventes en afvigelse på -0,2 mio. kr.

 

Serviceområde 08 Drift.

På området forventes et mindreforbrug på 0,2 mio. kr.

 

Serviceområde 09 Trafik.

På området forventes et merforbrug på 11,9 mio. kr., som hovedsageligt vedrører et forventet merforbrug på vintertjenesten på 3,8 mio. kr. samt et akkumuleret underskud på vejafvandingsbidraget på 10,6 mio. kr. Under belægninger forventes et mindreforbrug på 1 mio. kr., som i henhold til Teknik og Miljøudvalgets beslutning af 6. november 2017 pkt. 228 samt 4. december 2017 pkt. 228 anvendes til afvikling af underskuddet på vejafvandingsbidraget. Under kollektiv trafik forventes et mindreforbrug på 0,7 mio. kr.

 

Anlæg

Det forventede anlægsregnskab for 2018 sammenholdt med det korrigerede budget fremgår af nedenstående skema. 

 

 

Som det fremgår af ovenstående skema, forventes samlet set et mindreforbrug på 50,4 mio. kr.

Eksklusiv det takstfinansierede område, serviceområde 07 Renovation udgør mindreforbruget 35,2 mio. kr. Heraf udgør byggemodningen 31,5 mio. kr.

 

Af væsentlige afvigelser kan nævnes:

 

Serviceområde 07 Renovation.

Udskiftning af affaldsbeholdere er udskudt til 2020.

 

Serviceområde 09 Trafik.

Pugdalvej Vildbjerg laves i samarbejde med Herning Vand. Det meste af projektet er udskudt til 2019.

Udgifter/indtægter vedr. køb af p-pladser Nygade 3, Herning forventes først primo 2019.

Herning Cykler projekter: Fase 1 og 2 lukkes i løbet af efteråret. Fase 3 og 4 mangler tilskud fra Staten, som forventes i 2019.

 

Serviceområde 01 Byggemodning.

 

 

På jordforsyningsområdet forventes det at realisere indtægter på 64,244 mio. kr. i 2018. Det forventes, at vedtaget budget på 75,520 mio. kr. ikke kan realiseres, hvilket primært skyldes mindreindtægter i forbindelse med erhvervsgrundsalg på Åvænget. Vedtaget budget til indtægter fra grundsalg i boligområder forventes realiseret i 2018.

 

Forventet regnskab 2018 for byggemodningsudgifter udgør i alt 87,285 mio. kr. (27,086 + 60,199 mio. kr.). Der forventes i alt overført mindreudgifter på 31,5 mio. kr. fra 2018 til 2019, hvilket blandt andet skyldes, at Byrådet den 6. maj 2014 og den 26. august 2014 har besluttet, at byggemodningsprojekter for 6 mio. kr. afventer igangsættelse. Beløbet er afsat til færdiggørelsesarbejder, som forventes igangsat i 2019-20. Herudover er der reserveret rådighedsbeløb til betingede byggemodningsprojekter, samt større anlægsprojekter, som afventer grundsalg.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at budgetopfølgningen i øvrigt tages til efterretning og indgår i den samlede budgetopfølgning, som behandles i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 5. november 2018 og i Byrådet den 13. november 2018.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Der vil blive fremlagt særskilt sag med henblik på at skabe økonomisk balance på serviceområde 09 (vejafvandingsbidrag).

Bilag

 

Sagsnr.: 06.01.00-G14-7-18 Sagsbehandler: Peter Vallentin  

Anmodning om ekspropriation til fordel for Herning Vand A/S

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

X

X

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Herning Vand A/S har anmodet Herning Kommune om at ekspropriere areal til at anlægge spildevandsledninger, på en strækning fra Ørstedværket til kloaksystemet i Lind.

 

Herning Vand A/S vurderer, at der muligvis kan indgåes en frivillig aftale på ekspropriationslignende vilkår med lodsejerne.  

 

Forvaltningen anbefaler, at der igangsættes ekspropriationsprocedure og afholdes åstedsforretning, og at Herning Vand A/S opfordres til at søge at indgå aftale på ekspropriationslignende vilkår.

Sagsfremstilling

Hjemlen til at ekspropriere findes i Miljøbeskyttelseslovens § 58, som giver kommunen mulighed for at ekspropriere til spildevandsanlæg, hvis disse anlæg er godkendte.

 

Godkendelsen foreligger i forbindelse med anlæggets beskrivelse i Herning Kommunes spildevandsplan 2015 - 2025 tillæg 18, hvor anlægget er beskrevet i teksten og indtegnet på planens kortbilag.

 

Herning Kommune har således den fornødne hjemmel til at ekspropriere til fordel for Herning Vand A/S.

 

Herning Vand A/S anmoder om, at den principielle ekspropriationsbeslutning omfatter ekspropriation af areal til ledninger og arbejdsareal på matriklerne:

 

Matr.nr. 4q Lind By, Rind

Deklarationsareal:                     340 m²

Arbejdsareal:                              2.600 m²

 

Matr.nr. 24b Lind By, Rind

Deklarationsareal:                     3.195 m²

Arbejdsareal:                              6.195 m²

 

Matr.nr. 14s og 14x Lind By, Rind

Deklarationsareal:                     2.125 m²

Arbejdsareal:                              9.445 m²

 

Matr.nr. 37a Lind By, Rind

Deklarationsareal:                     345 m²

 

Matr.nr. 6r Lind By, Rind

Deklarationsareal:                     5 m²

 

Se vedhæftede kortbilag. Det bemærkes, at kortbilaget ikke viser servitutbæltet, som vil blive tinglyst 2 meter på hver side af ledningen.

 

Herning Vand A/S oplyser, at de har været i kontakt med nogle af lodsejerne. Herning Vand A/S oplyser på den baggrund, at de anser det for sandsynligt, at der kan indgås en frivillig aftale på ekspropriationslignende vilkår. Herning Vand A/S vil søge at opnå dette.

Økonomi

Ingen udgifter for kommunen.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at

forvaltningen bemyndiges til at igangsætte ekspropriationsprocedure og afholde åstedsforretning vedrørende arealet beskrevet på kortbilaget og i sagen

 

at

Herning Vand A/S tilpligtes at afholde eventuelle udgifter forbundet med ekspropriationen ex. erstatning, udgifter til landinspektør, taksation mv.,

 

at

Herning Vand A/S opfordres til at indgå frivillige aftaler eventuelt på ekspropriationslignende vilkår

 

at

Byrådet tilkendegiver at være indstillet på at ekspropriere, såfremt der ikke indgås aftale på ekspropriationslignende vilkår.

 

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 05.04.06-P20-1-17 Sagsbehandler: Tommy Jonassen  

Erhvervelse af areal

 

Sagsnr.: 00.22.04-P35-1-17 Sagsbehandler: Lotte Vinter  

Meddelelser