Dagsordener og referater

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 22. april 2014
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.32.10-P19-1-14 Sagsbehandler: Peter Dalsgaard  

Årsrapport 2013, Teknik og Miljø - Drift

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

DRIFT i Teknik og Miljø udarbejder hvert år en årsrapport. Det økonomiske regnskab aflægges efter principperne i Årsregnskabsloven, miljøregnskabet efter miljøledelses systemet ISO 14001 og den sociale ansvarlighed ud fra det Sociale Indeks. Det økonomiske regnskab indgår som en del af Herning Kommunes samlede regnskab.

 

Forvaltningen anbefaler, at årsrapporten godkendes.

Sagsfremstilling

Regnskabet er udarbejdet efter principperne i årsregnskabsloven, og viser en omsætning på 88 mio. kr. og et positivt driftsresultat på 2,4 mio. kr.
 
Opgøres resultatet i henhold til regelsættet for kommunernes regnskabsaflæggelse udgør nettoindtægten 2,867 mio. kr. Der var budgetteret med en nettoindtægt på 2,159 mio. kr. Den yderligere merindtægt på 0,7 mio kr. indgår i kommunens samlede regnskab og overførselssag. 
 
Differencen mellem kommunens regnskabsaflæggelse og Drifts overskud skyldes, at der i kommunens regnskabsaflæggelse er kalkuleret med et budgetoverskud på 2,159 mio. kr., samt at der i årsrapporten er indregnet afskrivninger på bygninger og materiel samt differencer i lagerbeholdningerne.
 
Omsætning og driftsresultatet i 2013 er faldet i forhold til 2012. Det skyldes en mere normal vintersituation og personalet på genbrugspladsen blev flyttet organisatorisk fra Drift til Genbrug og Affald pr. 1. april 2013.

 

Sygefraværet i 2013 har fortsat været faldende, hvilket giver en bedre udnyttelse af personaleressourcerne.

 

Miljøindsats
 
DRIFT er miljøcertificeret efter ISO 14.001:2004. I opbygningen af miljøcertificerings-
systemet er arbejdsmiljøet også indbygget, men ikke certificeret. I praksis betyder det, at der på begge områder vedvarende skal ske forbedringstiltag.
Hos DRIFT betyder det, at det sikres, at lovgivning og myndighedskrav på både miljø- og arbejdsmiljøområdet overvåges og overholdes.  

 

I 2013 har Drift foretaget følgende miljø og arbejdsmiljø initiativer: 

 • Anvendelse af ny teknologi, som f.eks. robotgræsklippere og hækklippere m.m. Særligt på græsklipningsområdet hentes der i øjeblikket markante miljømæssige gevinster ved at have investeret i meget effektivt græsklipningsmateriel som hurtigt kan flyttes rundt.
  Indkøb af maskiner og køretøjer sker typisk med minimum EURO 5 motorer, AdBlue-teknologi og partikelfiltre.

 • Udskiftning af hele taget på administrationsbygningen mhp. reduktion i varmeforbrug.  

 • Den planlagte opsætning af 66 solcellepaneler på taget af værkstedsbygningen er udskudt pga. mulig tilskud/støtte.

 • Afholdelse af Hold Herning By Ren 2013. Pga. vejr og sne gav det ikke mening af afholde Hold Herning By Ren i forbindelse med Herning By 100 års jubilæum. Derimod blev arrangementet afholdt i uge 47 sammen med Hold Danmark Rent kampagnen ”Kan du ramme? ” Der blev indsamlet 240 kg affald og uddelt 5.000 lommeaskebægre.

 • Indretning af materialpladsen på Hammershusvej er foretaget så der er lettere adgang til sorteringsbokse med det respektive affald.

 • Der er iværksat et intro-forløb for nye medarbejdere. Forløbet har været skræddersyet med henblik på den enkeltes arbejdsfunktion, men også fælles forløb i forhold til miljø, arbejdsmiljø og strategiarbejde.

 

Social ansvarlighed
 
Hvert år måles Det Sociale Indeks. I efteråret 2013 blev indekset målt til 78,5 point. Resultatet er en stigning på 0,4 point i forhold til 2012. En score på 60 og derover indikerer, at DRIFT er en ”social ansvarlig virksomhed”. 2013-scoren er den bedste i de 13 år, hvor målingen har været foretaget.

 

Det sociale ansvar udvises bl.a. også ved et samarbejde med Center for Erhvervsafklaring og Beskæftigelse (CEB), Jobcentret, Knudmoseskolen og Projektenheden under Herning Kommune. I 2013 har 10 borgere arbejdet hos DRIFT, fordi de har vist interesse for praktik med udendørs arbejde. Borgerne får på den måde en jobrelevant afprøvning af deres kompetencer.  

 

I 2013 indgik DRIFT i et LKV-projekt (læsning og kommunikation i virksomhederne), hvor vi har sat fokus på, at medarbejderne bliver bedre til almen IT-forståelse, idet digitalisering også bliver en del af hverdagen for produktionsmedarbejderne, som udfører praktiske opgaver.

 

 

Økonomi

Den yderligere merindtægt på 0,7 mio kr. indgår i den samlede regnskabs- og overførselssag, som behandles på samme møde den 22. april 2014.

 

Årsrapport 2013 - Drift sendes til orientering i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at Årsrapport 2013 - Drift godkendes og sendes til orientering i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 05.01.00-G01-4-14 Sagsbehandler: Rasmus Bartholdy Jensen  

Herning Cykler fase 4 puljeansøgning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 x
 x
 x
 
 
 
 x
 (x)
 (x)

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen, Pia Colstrup

Sagsresume

Transportministeriet har med Cykelpuljen åbnet for ansøgninger til den, indtil videre, sidste tilskudsrunde.


I den anledning har forvaltningen udarbejdet forslag til hvilke projekter, der kan indeholdes i en cykelpuljeansøgning, samt kommunens medfinansiering.
 
Forvaltningen anbefaler, at der fremsendes en puljeansøgning på de foreslåede projekter med en samlet egenfinansiering på 7,2 mio. kr. fordelt over 2 år (2015 og 2016).

Sagsfremstilling

Herning Kommune har via Klimaplanen en målsætning om at flytte mindst 5% daglige bilture til cykler og/eller kollektiv trafik, og der arbejdes hen imod dette mål ved hjælp af en lang række tiltag under det samlede projektnavn "Herning Cykler".
 
I tre omgange har Herning Kommune fået tilsagn om støtte til cykelrelaterede projekter fra Transportministeriets Cykelpulje i hhv. fase 1, 2 og 3. Puljen støtter med 40 % af udgifterne.
 
Cykelpuljeansøgningen til Herning Cykler fase 4 anbefales at indeholde følgende elementer:
 

Projekt    
 
Udgift
mio. kr.
 
Puljeandel (40%) mio. kr.
 
Egenfinansiering (60%) mio. kr.
 
Afledt
drift kr.
Anlæg:
 
 
 
 
 
 
 
 
Supercykelsti Herning - DNV Gødstrup
 
7,300
 
2,920
 
4,380
 
55.000
Cykelfaciliteter i midtbyen
 
0,800
 
0,320
 
0,480
 
12.000
Cykelsti langs Pugdalvej, Vildbjerg  
 
2,000
 
0,800
 
1,200
 
20.000
Adfærdstiltag:
 
 
 
 
 
 
 
 
Generelle kampagner og information
 
0,400
 
0,160
 
0,240
 
 
2 ambassadørskoler, inkl. anlæg
 
0,500
 
0,200  
 
0,300
 
 
Boligforeninger på cykel
 
0,275
 
0,110
 
0,165
 
 
Samlet ruteregistrering inkl. cykelkort  
 
0,300
 
0,120
 
0,180
 
 
Evaluering:
 
 
 
 
 
 
 
 
Statusundersøgelse, tællinger, spørgeundersøgelser og projektevaluering  
 
0,425
 
0,170
 
0,255
 
 
I alt
 
12,000
 
4,800
 
7,200
 
87.000

 
Projekterne er nærmere beskrevet i vedlagte bilag.
 
Det skal bemærkes, at Transportministeriet lægger stor vægt på, at puljeansøgninger ikke kun indeholder anlæg af nye cykelstier, men også at der gennemføres projekter, hvor inddragelse af borgere/brugere er afgørende, og hvor det at ændre adfærd til mere cykling er i fokus.

Økonomi

Der er ikke afsat særskilt rådighedsbeløb til projektet på investeringsoversigten 2014 - 2017.

 

Cykelpuljeansøgningen foreslås derfor finansieret og indarbejdet i investeringsoversigten for 2015 - 2018 med følgende beløb: 
 

Mio. kr.
2015
2016
Projektudgift
4,700
7,300
Statsbidrag
1,880
2,920
Egenfinansiering
2,820
4,380 
Finansiering:
 
 
Sunds omfartsvej, stednr. 222074
2,192
 
Sikre skoleveje, stednr. 223099
 
0,524
Pulje til projekter, stednr. 222095
 
0,324
Thrigesvej, stednr. 222088
 
1,028
Momhøjvej, 223099
0,628
 
Sundhedsområdet
 
0,165
Skoleområdet
 
0,300
Rehabiliteringscentret,stednr. 530099/532099
 
2,039  
I alt
2,820
4,380

 
Bemærkninger til finansieringen:

Der er et mindreforbrug på Sunds omfartsvej på 2,192 mio. kr. De anførte rådighedsbeløb på sikre skoleveje, pulje til projekter (papirpenge), Thrigesvej, Momhøjvej og Rehabiliteringscentret er indarbejdet i gældende investeringsoversigt 2014 - 2017. Der finansieres 2,039 mio. kr. af afsat rådighedsbeløb på investeringsoversigten i 2016 på Serviceområde 18 Sundhed og Ældre, stednr. 530099/532099 Rehabiliteringscentret, Brændgårdvej, idet forudsætningerne for dette projekt er ændret, således at en del af investeringsbehovet flyttes til 2018, hvilket indebærer, at der er prioriteret 2 mio. kr. af det ledige rådighedsbeløb i 2018.

 

Med baggrund i ovenstående finansieringsmodel indstilles det, at der fremsendes cykelpuljeansøgning med det anførte indhold til en samlet udgift på 12 mio. kr., hvoraf 40 % dækkes af puljen.
 

De årlige driftsudgifter på 87.000 kr. kan finansieres på en af følgende måder:

 • indenfor driftsbudgettet på Serviceområde 09 Trafik

 • alternativt indgå i den almindelige prioritering ved budgetprocessen, som en afledt driftsudgift i forbindelse med arbejdet med investeringsoversigten.

 

Cykelprojektet kan alternativt søges tilpasset et mindre beløb i egenfinansiering.

Trafikministeriet vil i så fald skulle vurdere, om de vil opretholde tilskuddet fra puljen til Herning Kommune. Der vil i givet fald skulle tages stilling til hvilke delelementer af cykelprojektet, der prioriteres.

 

Herning Kommune forpligter sig ikke til gennemførelse af projektet ved fremsendelse af ansøgning.

 

Et eventuelt tilsagn forventes at skulle godkendes af kommunen i november 2014.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der fremsendes cykelpuljeansøgning med det anførte indhold til en samlet udgift på 12 mio. kr., hvoraf 40 % dækkes af puljen,

 

at de årlige driftsudgifter på 87.000 kr. indgår i den almindelige prioritering ved budgetprocessen, som en afledt driftsudgift i forbindelse med arbejdet med investeringsoversigten.

Beslutning

Udvalget besluttede at sende sagen i høring i de 3 fagudvalg, som ønskes at bidrage til medfinansiering til projektet, inden sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Bilag

 

Sagsnr.: 05.01.10-P19-11-09 Sagsbehandler: Kim Bredgaard Grarup  

Anlægsregnskab for signalanlæg Holstebrovej/Ydunsvej og bro Chr. Ydes Vej

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen, Martin Skøtt

Sagsresume

Der er udarbejdet anlægsregnskaber på etableringen af et signalanlæg i krydset Holstebrovej/Ydunsvej/Gl. Skolevej samt på renovering af broen på Chr. Ydes Vej.


Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskaberne godkendes.

Sagsfremstilling

På Byrådets møde den. 18. maj 2010, pkt. 163 blev der frigivet en udgifts- og indtægtsbevilling på 2,2 mio. kr. til etablering af et signalanlæg i krydset Holstebrovej/Ydunsvej/Gl. Skolevej.
Indtægten finansieres i henhold til en infrastrukturaftale med Olsen properties A/S i forbindelse med etablering af en dagligvarebutik.

 

På Byrådets møde den 31. januar 2012, pkt. 30 blev der bevilget 4,5 mio. kr. til renovering af broen på Chr. Ydes Vej.

Økonomi

Sted nr.
Anlæg
U/I
 Bevilling kr.
Forbrug kr.
Forskel kr.
223083
Bro på Chr. Ydes Vej
U
  4.500.000
 4.471.373
     28.627

 

203097
Trafikregulering Ydunsvej og Gl. Skolevej
U
  2.200.000
 1.257.575
    942.425
 
 
I
- 2.200.000
-1.170.000
-1.030.000
Netto
 
 
 
 
-     87.575

 

Ændrede forudsætninger for projektet omkring trafikregulering Ydunsvej og Gl. Skolevej har betydet en mindre indtægt end forventet, og derfor er en del af udgifterne til de to vejkryds finansieret af vejdriften.

 

Idet bruttoudgifterne er over 2 mio. kr., fremsendes anlægsregnskabet med tilhørende bemærkninger til særskilt godkendelse i Byrådet.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-989-11 Sagsbehandler: Jens Arne Olesen  

Anlægsregnskab for Messecenterområdet - Landsskuepladsen og Parkeringsarealer

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen, Martin Skøtt

Sagsresume

Der er udarbejdet anlægsregnskab for Messecenterområde - renovering, Landsskueplads og parkeringsarealer.

 

Forvaltningen anbefaler, at regnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

Der foreligger anlægsregnskab for sted nr. 222005 Messecenterområde - renovering.

 

Byrådet har i årene 2004 - 2011 givet anlægsbevilling på i alt 10.830.000,00 kr. til nyanlæg og forbedring af veje, beplantning og installationer på Landsskuepladsen og parkeringsarealerne.

Arbejderne er udført i henhold til årlige aftaler med Messecenter Herning, Landsskueforeningen og Islandske Hesteforening.

 

Investeringen er siden 2012 overgået til Messecenter Herning som ligeledes har den almindelige drift af området.

Økonomi

Stednr.
Anlæg
Bevilling kr.
Forbrug kr.
Forskel kr.
2220005
Messecenter Herning - renov.
10.830.000
10.795.397
34.603

 

Idet bruttoudgifterne er over 2 mio. kr., fremsendes anlægsregnskabet med tilhørende bemærkninger til særskilt godkendelse i Byrådet.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at  anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 17.01.00-A00-1-14 Sagsbehandler: Bo Meldgaard  

Bustoppested Tjørring Skole

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 X
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hanne Sandberg, Edith Blynning, Tommy Jonassen

Sagsresume

Skolebestyrelsen ved Tjørring Skole har rettet henvendelse til Børne- og Familieudvalget om, at de ønsker etableret et bybusstoppested ved skolen.

 

Børne- og Familieudvalget behandlede sagen den 12. marts 2014 pkt. 25 og anbefaler Teknik- og Miljøudvalget, at henvendelsen fra skolebestyrelsen ved Tjørring Skole medfører ændring i busruten og flytning af bybusstoppestedet på Rosenholmvej.

 

Set ud fra en samlet vurdering af fordele og ulemper for kunderne i bybusserne, kan Teknik og Miljø forvaltningen ikke anbefale, at der etableres et stoppested ved Tjørring Skole. Udvidelsen i køreplanen til Tjørring Skole kan ikke ske uden en reduktion på linjen andre steder, og omvejskørslen til Tjørring Skole vil give mange passagerer en daglig unødig kørsel.

Sagsfremstilling

Skolebestyrelsen ved Tjørring Skole har sendt en henvendelse den 28. januar 2014 til Børne- og Familieudvalget, hvori de redegør for behovet for at få etableret et bybusstoppested ved Tjørring Skole.

 

Tjørring Skole har modtageklasseelever fra hele kommunen, en stor del af disse elever kører med bybus til og fra skole hver dag (pt. 16 elever). Eleverne er mellem 7 og 13 år gamle. De går hver dag mellem bybusstoppestedet på Rosenholmvej til Tjørring Skole - en tur på 10 - 15 min. Når så stor en gruppe børn selv skal komme frem og tilbage mellem bybusstoppestedet og skolen, medfører det uundgåeligt konflikter samt trafikale sårbare situationer. Tjørring Skole har derfor afsat personaleressourcer til, at eleverne er under voksenopsyn på turen fra skolen til bybusstoppestedet.

 

Skolen har tidligere haft rettet henvendelse til Teknik og Miljø forvaltningen om deres ønske, men har her fået afslag.

 

Børne og Familieforvaltningen har kontaktet Teknik og Miljøforvaltningen, som oplyser, at der ikke er mulighed for, at få lavet et stoppested tættere på skolen end Rosenholmvej. Der er ikke tid i køreplanen til en udvidelse af ruten ud til Tjørring Skole, desuden vil det give mange passagerer en unødig kørsel, da det vil være på alle afgange, man i så fald skal køre til Tjørring Skole.

 

Problemer med børnenes adfærd ved stoppestedet er ikke ukendt for bybuschaufførerne. Der er daglige episoder med børn der bl.a. løber rundt i bussen. Chaufførerne må ofte forsøge at bringe børnene til ro. Flere af børnene har en omstigning på bybusterminalen, hvor der også er problemer med deres adfærd.

 

Teknik og Miljø forvaltningen vil gerne i samråd med bybusdriftens leder samt Tjørring skole tilbyde denne gruppe børn en "undervisnings/oplevelsesdag", hvor de kommer ind i bussen og får en introduktion i, hvordan man stiger på, sætter sig, hvis der er plads eller står pænt og holder ved holdestængerne i bussen, kigger sig for når man går ud af bussen osv.

 

Teknik og Miljøforvaltningens vurdering: 

Som det også fremgår af ovenstående sagsfremstilling, vil en omlægning af bybuslinjen til Tjørring Skole betyde en udvidelse af køreplanen, som der ikke er mulighed for uden en reduktion andre steder på linjen.

Kørslen til skolen vil være en unødig omvejskørsel for passagererne på alle ture, da man ikke blot kan indlægge Tjørring Skole som udvidelse på linjen 2 gange på hverdage, hvor eleverne benytter bybussen.

Problemet med elevernes adfærd i bussen kan heller ikke løses ved, at der etableres et stoppested ved skolen. Derfor tilbyder forvaltningen i samarbejde med bybusdriftens ledelse og chauffører en "undervisningsdag" for at modtagerklassens elever lærer at benytte kollektiv trafik.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at  bybuslinjen ikke ændres og stoppestedet på Rosenholmvej bibeholdes,

 

at en eventuel omlægning af bybuslinjen til Tjørring Skole vil indgå i analysen af den samlede bybusdrift i 2015,

 

at  forvaltningen i samråd med bybusdriftens ledelse foranstalter en "undervisningsdag" for elevgruppen.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 13.06.00-P19-1-14 Sagsbehandler: Karin Skov-Aggerholm  

Mindreindtægter Serviceområde 01 Byggemodning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Der forventes overført en mindreindtægt på byggemodningsområdet på Serviceområde 01 Byggemodning på 25,254 mio. kr. fra 2013 til 2014. På denne baggrund er der iværksat et økonomisk genopretningsarbejde, og det anbefales, at de akkumulerede mindreindtægter på Serviceområde 01 Byggemodning dels overføres til 2015 med tilsvarende overførte mindreudgifter og dels udskydes til 2016 og 2017.

Sagsfremstilling

Salget af kommunale byggegrunde har ligget på et meget lavt niveau de seneste år, hvilket har resulteret i en akkumulering af overførte mindreindtægter. Mindreindtægten i 2013 var 25,254 mio. kr., som overføres til 2014. Den overførte mindreindtægt fra 2012 til 2013 stammer hovedsageligt fra forventet salg af Fuglsang Holm til investor, som ikke blev realiseret hverken i 2012 eller 2013.
 
På Serviceområde 01 Byggemodning forventes det at realisere indtægter svarende til det vedtagne budget på 28,162 mio. kr. i 2014. Det forventes ikke at kunne realisere de overførte mindreindtægter fra 2013 til 2014 på 25,254 mio. kr.
 
Byrådet har den 6. marts 2012, pkt. 86 og den 16. april 2013, pkt. 143 besluttet, at byggemodningsprojekter for 10,0 mio. kr. afventer igangsættelse. Projekterne omfatter Mørupvej (6,020 mio. kr.), Udgårdsvej, Skibbild (1,980 mio. kr.) og diverse færdiggørelsesarbejder (2 mio. kr.). Sidstnævnte i stedet for tilsvarende 2 mio. kr. til byggemodning i Holing som er igangsat jf. byrådsbeslutning af 1. april 2014, pkt. 146. Styregruppen for byggemodning anbefaler, at projekterne fortsat afventer igangsættelse, således at der overføres mindreudgifter for 10,0 mio. kr. fra 2014 til 2015. Tilsvarende anbefales det, at der overføres mindreindtægter for 10,0 mio. kr. fra 2014 til 2015.
 
Den resterende andel overførte mindreindtægter på 15,254 mio. kr. anbefales udskudt til 2016 og 2017, hvor der forventes salg af Fuglsang Holm (opdelt i mindre enheder). Det anbefales at udskyde indtægter for 5,254 mio. kr. til 2016 og 10,0 mio. kr. 2017.
 
Udgifter
Der blev på Byrådets møde den 1. april 2014, pkt. 146 frigivet anlægsudgiftsbevilling til byggemodningsprojekter for 14,122 mio. kr. til de absolut nødvendige projekter, som enten blev påbegyndt i 2013 og skal afsluttes i 2014, eller hvor igangsættelse forventes at have afgørende betydning for grundsalget i 2014.
 
Herudover skal der anvendes 8,401 mio. kr. til ejendomsskatter, drift og mindre færdiggørelsesarbejder på en række byggemodningsområder i 2014. Beløbene anmodes frigivet i forbindelse med budgetopfølgningssagen pr. 31.3.2014.

 

Senere på året skal der udføres større færdiggørelsesarbejder så som beplantninger og slidlag. Der vil blive fremsendt særskilt sag til politisk behandling med anmodning om frigivelse af bevilling til formålet.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at rammerådighedsbeløb til indtægter på Serviceområde 01 Byggemodning, stednr. 002003 reduceres med 15,254 mio. kr. i 2014 finansieret af de likvide midler,

 

at rammerådighedsbeløb til indtægter på Serviceområde 01 Byggemodning, stednr. 002003 forhøjes med 5,254 mio. kr. i 2016 og 10 mio. kr. i 2017. Beløbene tilskrives de likvide midler.

 

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 01.02.05-P19-2-14 Sagsbehandler: Karin Skov-Aggerholm  

Dispensation til lokalplan 15.B8.2 Boligområde ved Skovbakken i Gullestrup, etablering af hæk

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Grundejer Skovbakken 8 anmoder om dispensation fra bestemmelse om hækplantning mod boligvej og tilladelse til at bevare den nuværende hæk.

 

Ud fra et indretningsmæssigt synspunkt og ligebehandlings aspektet anbefaler forvaltningen, at der ikke gives dispensation til det ansøgte.

 

Forvaltningen anbefaler, at der ikke meddeles dispensation til lokalplanen.

Sagsfremstilling

I forbindelse med overdragelse af veje og grønne fællesarealer til Grundejerforeningen Løvbakkerne er forvaltningen gjort opmæksom på, at flere grundejere på Egebakken og Skovbakken ikke overholder bestemmelser om hækplantning.

 

Området er reguleret af lokalplan 15.B8.1 for boligområde ved Løvbakkevej i Gullstrup og lokalplan 15.B8.2 for boligområde ved Skovbakken i Gullestrup. I begge lokalplaner fastlægges i §10.2, at "der skal plantes Malus Sargentii eller lign i alle skel mod stamvej og 40 cm fra skel mod boligveje."

 

I november 2000 blev forholdene om hække præciseret i samråd med beboergruppen på Egebakken, da bestemmelserne i lokalplanerne gav anledning til forskellig tolkning.

 

Det blev præciseret at:

- hækplantning mod stamvej ud mod allebeplantning og 40 cm fra skel mod boligveje

skal ske med Malus Sargetii

- krav om hækplantning med Malus Sargentii i skel mod stamvej ud mod beplantningsbælte fastholdes ikke.

Præciseringen blev foretaget som en administrativ ændring i henhold til planlovens §19.

 

Intentionen med bestemmelser om hækplantning er at opnå ensartethed i området.

 

Forvaltningen har i perioden 2009-12 flere gange sendt anmodninger til grundejere om at plante hæk. En del grundejere har efterkommet anmodningen og plantet den manglende hæk, og enkelte har ændret eksisterende hæk, stensætning og lign. for at etablere den foreskrevne hækplantning.

 

Der blev i marts 2014 sendt varsel om påbud til 14 grundejere på Egebakken og Skovbakken som fortsat mangler at plante hæk eller har plantet en anden type hæk end Malus Sargentii.

 

Grundejer på Skovbakken 8 har plantet ligusterhæk i skel mod boligvej.

Grundejeren anmoder om dispensation fra bestemmelsen om hækplanting og tilladelse til at bevare eksisterende ligusterhæk. Grundejeren mener, at forholdet er af underordnet betydning, begrundet i den lange tidshorisont fra der sker en præcisering af bestemmelserne i 2000 og indtil der følges op med henstillinger og senest et varsel om påbud i 2010-13. Grundejeren mener ikke, at omkostninger og ulemper ved rydning af en veletableret ligusterhæk på en forholdsvis kort strækning (ca. 3,5 meter) og plantning af ny hæk, står mål med det opnåede æstetiske udtryk på boligvejen.

 

Det er sædvanlig praksis, at der følges op på forhold som bestemmelser om hækplantning efter anmodning fra grundejere eller senest når afleveringsprocessen påbegyndes. Det har ikke været aktuelt at foretage denne opfølgning tidligere, da området har været under udbygning og ikke klar til overdragelse. 

 

Forvaltningen anbefaler, at der ikke gives dispensation fra lokalplanens bestemmelser om hækplantning og tilladelse til at bevare den nuværende hæk på Skovbakken 8 ud fra et indretningsmæssigt synspunkt og ligebehandlings aspektet, da flere grundejere allerede har efterkommet anmodning om hækplantning.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der ikke gives dispensation til lokalplan 15.B8.2 §10.2 om hækplantning

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 13.06.04-P19-3-06 Sagsbehandler: Kristine Holm Essendrop  

Dispensation til lokalplan nr. 1.84 for boligområde ved Velhustedparken i Kibæk, hække mod veje og fællesarealer

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Karin Skov-Aggerholm

Sagsresume

Grundejere i Velhustedparken anmoder om udspecificering og tillæg til tidligere givet dispensation til lokalplanen for Velhustedparken i Kibæk.

 

Forvaltningen anbefaler, at der gives dispensation fra lokalplanen til hæk i max. 1,8 m's højde.

Sagsfremstilling

Hæk mod fællesarealer

På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 13. december 2010 blev der givet dispensation til at etablere bøgehække i stedet for gabionsmure mellem boligområder og fællesarealer i Velhustedparken. Der blev ikke fastlagt retningslinjer for højde og mulighed for åbninger i bøgehækkene.

I lokalplanens §8.3 er der beskrevet at gabinsmurene skal have en maks. højde på 1 meter og mulighed for én åbning på op til 1,5 meter fra hver enkelt grund mod fællesarealet.

 

Forvaltningen har i 2011 etableret 2 rækker bøgehække mellem boligområder og fællesarealerne.

 

En grundejer forespørger om mulighed for at etablere en åbning på ca. 6 meter i bøgehækken mod fællesarealet. Grundejerforeningen ønsker retningslinjerne for bøgehække præciseret, så det fremgår at gabionsmurerne er erstattet af en to-rækket bøgehæk og hvilken højde bøgehækken maks må være. Grundejerforeningen ønsker, at bøgehækken maks. må være 1,8 meter høj.  

 

Forvaltningen vurderer, at lokalplanens intentioner om afgrænsningen mellem boliggrundene og det grønne friareal efterleves bedst, hvis bøgehækkene har en højde på 1,5-1,8 meter.  Endvidere bør lokalplanens krav om åbninger i hækken med en bredden på maks. 1,5 meter fastholdes, da større åbninger vil bryde den landskabelige idé i lokalplanen.  

Hæk mod boligveje

I følge lokalplanens §5.2 må der ikke etableres hæk eller anden sammenhængende beplantning mod parkvejene (boligveje). Det er intentionen, at parkvejene skal fungere som åbne sociale rum og derfor er muligheden for at plante hæk begrænset.

Grundejerforeningen søger om dispensation til at plante bøgehæk i maks. 0,8 meter højde langs parkvejene.

 

Det er forvaltningens vurdering, at en dispensation til mulighed for hæk mod parkvejene er imod lokalplanens intentioner om boligvejene som åbne rum som ramme for det sociale liv.

 

Flere grundejere i Velhustedparken har allerede etableret lave hække mod parkvejene, og fastholdelse af lokalplanens bestemmelser medfører at eksisterende haveanlæg skal ændres.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der gives dispensation fra lokalplan nr. 1.84 til bøgehækkene (oprindelige gabionsmure) i maks. 1,8 m's højde,

 

at åbninger i bøgehække (oprindelige gabionsmure) mod fællesareal må være maks. 1,5 m,

 

at der ikke dispenseres til lokalplan nr. 1.84 til etablering af hæk mod parkvejene.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 07.00.00-G00-7-10 Sagsbehandler: Bjarne Kallesø  

Ændring af åbningstid på genbrugspladsen Nederkærgård, Herning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
  x
  x

 

Øvrige sagsbehandlere: Birger Strandby Ernst, Martin Skøtt

Sagsresume

Flere virksomheder har ønsket, at genbrugspladsen Nederkærgård i Herning åbnes kl. 7.  Forvaltningen anbefaler, at der indføres en forsøgsordning på Nederkærgård, hvor pladsen åbnes kl. 7 på hverdage fra 1. juni 2014 til 1. juni 2015.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har set på antal registrerede erhvervsbesøg fra 1/1-2012 -1/3-2014 dvs. lidt over 2 år.
 
I alt har der været 11.220 besøg.

 

Når en virksomhed skal have adgang til genbrugspladsen, skal den rekvirere en billet. Billetten fås ved at sende en SMS med en bestemt tekst og pladsnr. Virksomheden modtager derefter straks en SMS-billet, som kan fremvises for pladspersonalet. SMS-billetten er gyldig i en time. Hvis en virksomhed er tilmeldt med betalingskort trækkes straks et beløb på 150 kr, når SMSen sendes. Andre virksomheder får en regning for alle de besøg, de har haft i en periode.

 

Med dette system har forvaltningen information om afsendte SMSer, og der kan laves statistik over, hvornår virksomheder har bestilt en billet.


Inden kl. 8 er der sendt 230 SMS svarende til 2% - det svarer til 0,3 besøg pr. åbningsdag (man har kunnet sende SMS før pladsen åbnes).
Inden kl.   9 er der sendt 1244 SMS svarende til 11%
Inden kl. 10 er der sendt 2325 SMS svarende til 21%
Inden kl. 11 er der sendt 3903 SMS svarende til 35%

 

Ud fra disse tal ses, at der er nogle virksomheder, der forsøger at komme inden kl. 8.

 

Pladsfolkene har flere gange hørt, at firmaer var irriteret over, at de ikke kunne aflevere fra kl. 7.00.

Forvaltningen anbefaler, at pladsen Nederkærgård åbnes kl. 7 på hverdage, og at forsøgsordningen evalueres efter et år.

Økonomi

Eftersom der ikke forventes et stort antal besøgende, og da det hovedsageligt vil være virksomheder, regner forvaltningen med, at pladsen kan bemandes med 1 person fra kl. 7 til 8. Med ca. 250 hverdage på 1 år og en timeudgift på 450 kr. giver det en ekstra omkostning på 112.500 kr.
Området er takstfinansieret. Udgiften finansieres inden for det eksisterende budget.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at genbrugspladsen Nederkærgård åbner kl. 7.00 på hverdage fra 1. juni 2014 til 1. juni 2015,

 

at forsøgsordningen evalueres efter et år

 

at sagen sendes til orientering i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 04.03.00-P00-1-12 Sagsbehandler: Cecilie Helene Rosenberg  

Finansiering af udskiftning og renovering af legepladser som følge af strukturtilpasning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted, Martin Skøtt

Sagsresume

Målet med Herning Kommunes legepladser i de grønne områder er, at legepladserne skal udgøre et attraktivt tilbud til børn i alderen 0-10 år særligt med fokus på de 0-6 årige. Legepladserne skal inspirere til leg og bevægelse, de skal være i god stand og gennemgå et årligt sikkerhedseftersyn, så de er sikre at benytte. Legepladserne er desuden med til at gøre Herning Kommune attraktiv som bosætningskommune og fastholde allerede bosatte borgere. 

 

Teknik- og Miljøudvalget har den 3. februar 2014, pkt. 21 haft en temadrøftelse om strukturtilpasning af legepladser i Herning Kommune, hvorefter der blev opstillet et nyt scenarie for strukturtilpasning af de kommunale legepladser i de bynære grønne områder og indstillet, at 30 legepladser udfases. Teknik- og Miljøudvalget vedtog den 10. marts 2014, pkt. 55 en anbefaling til Byrådet om at søge 30 legepladser overdraget til lokale foreninger eller udfaset. Ligeledes vedtog Teknik- og Miljøudvalget at anbefale en udskiftningstakt på legeredskaber på 15 år og udvalget fastsatte vilkår for etablering og vedligeholdelse af eventuelt kommende legepladser på kommunale arealer.
 
Forvaltningen anbefaler, at der søges indarbejdet en årlig pulje på 250.000 kr. til løbende udskiftning og renovering af legepladser i investeringsoversigten.

Sagsfremstilling

Strukturtilpasning.
Ved kommunesammenlægningen i 2007 steg antallet af legepladser markant uden at driftrammen for legepladser blev øget. Over årene er der derfor oparbejdet et efterslæb på renovering og udskiftning af legepladsudstyr, hvilket har betydet, at nedslidte legeredskaber er taget ned i stedet for at blive udskiftet. Efterslæbet er opgjort til 1.650.000 kr.
 
For at skabe en strukturel balance og sikre grundlaget for 35 velfungerende legepladser i Herning Kommune besluttede Teknik- og Miljøudvalget på mødet den 10. marts 2014 at anbefale Byrådet at søge 30 legepladser overdraget til lokale foreninger, hvor dette er muligt eller udfaset.
 
Anbefalingen bygger på følgende kriterier i scenarie 4 fra Teknik- og Miljøudvalgmødet den 10. marts 2014:


Generelt – Legepladser og kommunale skoler og børneinstitutioner er offentligt tilgængelige uden for åbningstid og for dagplejemødre også i dagtimerne efter aftale.
 
Landsbyerne:
Der skal 40 børn til for at opretholde én kommunal legeplads i et bynært grønt område i en landsby.
 
Centerbyerne:
Der skal være én legeplads (i særlige tilfælde to legepladser) i hver centerby.
 
Forstæderne:
Børnetallet fastlægger antallet af legepladser, så der er én legeplads pr. 300 barn i alderen 0-10 år. Der tages desuden hensyn til trafikale barrierer i form af stærkt trafikerede veje og jernbaner.
 
Herning:
I Herning skal der være én legeplads i hver af de store byparker og derudover opretholdes legepladser, så der sikres et acceptabelt netværk af legepladser. Der arbejdes for indpasning og etablering af én ny citylegeplads i midtbyen.
 
Kort med legepladser, der foreslås bevaret eller udfaset fremgår af bilag 1.
 
Oplysninger om børnetal og antal legepladser i de enkelte byer fremgår af bilag 2. 
Vilkår for etablering og vedligeholdelse af legeplads på kommunalt parkareal vedtaget af Teknik- og Miljøudvalg den 10. marts 2014 fremgår af bilag 3.  
 
For nærmere oplysninger om baggrund henvises til tidligere sager behandlet i Teknik- og Miljøudvalget den 3. februar 2014, pkt. 21 og den 10. marts 2014, pkt. 55.

Økonomi

Der er i dag en manglende finansiering på 250.000 kr. for at kunne opnå den løbende udskiftning af legeredskaber, og holde den ønskede kvalitet på legepladserne.

 
Forvaltningen anbefaler, at der i investeringsoversigten for budget 2015 og frem indarbejdes en pulje til løbende udskiftning og renovering af legepladser på 250.000 kr. årligt.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at
 
 
 
det overfor Byrådet anbefales at godkende scenarie 4 af 10. marts 2014, hvorved 30 legepladser søges overdraget til lokale foreninger. Hvor overdragelse ikke er muligt udfases legepladserne,
at
det overfor Byrådet anbefales, at godkende en udskiftningstakt på legeredskaber på 15 år,
 
at
det overfor Byrådet anbefales, at der i investeringsoversigten for budget 2015 og frem søges indarbejdet en pulje til den løbende udskiftning og renovering af legepladser på 250.000 kr. årligt.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.00.00-G01-50-03 Sagsbehandler: Anne Kirstine Kjær  

Godkendelse af anlægsregnskab for 100-årsskoven ved Fuglsang Sø

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted, Martin Skøtt

Sagsresume

Anlægsregnskab for etablering af 100-års skoven ved Fuglsang Sø fremsendes til godkendelse. Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

Byrådet meddelte på mødet 18. marts 2013, pkt. 60, anlægsbevilling på 213.000 kr., herunder en indtægtsbevilling på 15.000 kr. fra borgerbidrag, til etablering af beplantning ved Fuglsang Sø. Projektet indgik i fejringen af Hernings 100-års købstadsjubilæum og opfylder en række af målene i Parkpolitikken: Udvikling af grønne områder, nærhed til grønne områder, en stærk grøn profil, variation i grønne oplevelsesmuligheder, klimatilpasning og borgersamarbejde.


På grund af vejrlig, den tørre sommer 2013, og efterplantning som følge heraf, er der et merforbrug på 30.846 kr.

Økonomi

Anlægsregnskab

Sted nr.
Navn
Bevilling kr.
Forbrug kr.
Forskel kr.
020075
100-års skoven
U 213.000
U 251.258
U 38.258
 
 
I - 15.000
I - 22.412
I - 7.412
 
 
 
 
N - 30.846

 

Idet bruttoudgifterne er under 2 mio. kr. aflægges regnskabet alene for Teknik- og Miljøudvalget. Anlægsregnskabet vil blive optaget i Herning Kommunes årsregnskab og godkendes sammen med det samlede årsregnskab for 2014.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-486-06 Sagsbehandler: Hans Henrik Schmidt  

Etablering af nye drænledninger ved kolonihaven Sønderager

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 X
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted, Martin Skøtt

Sagsresume

Forvaltningen har i slutningen af 2013 modtaget henvendelse fra kolonihaveforeningen Sønderager om løsningsforslag til afhjælpning af tiltagende vandproblemer med tilhørende oversvømmelser i kolonihaverne.

 

Der anmodes om anlægsudgiftsbevilling på samlet 175.000 kr. i 2014 og en anlægsindtægtsbevilling på 100.000 kr. i 2014. Den resterende udgift på 75.000 kr. til anlægsprojektet afholdes inden for den ordinære driftsramme på SO 04 Grønne områder i 2014.

 

Forvaltningen anbefaler, at der meddeles bevilling til afhjælpning af problemerne.

Sagsfremstilling

Koloniforeningen Sønderager har gennem flere år haft større problemer med højt grundvandsspejl kombineret med stigende nedbørsmængder. Dette har betydet længerevarende oversvømmelser i en stor del af haverne. Problemet er størst i den vestlige del af kolonihaveområdet, hvor vandet ikke kan trænge væk. Det har betydet, at beplantninger og hække i en del af haverne har stået under vand i længere perioder, som efterfølgende også har forårsaget frostskader.
 
Der er løbende ført tilsyn med de eksisterende drænledninger, som er holdt i funktionsdygtigt stand, men dræningen har gennem årene ikke været tilstrækkelig.

Forvaltningen har på den baggrund undersøgt de tekniske forhold og udarbejdet forslag til, hvordan drænforholdene kan forbedres.


Projektforslaget omfatter etablering af supplerende nye og større drænledninger, der kobles på det eksisterende anlæg. Drænene placeres langs med grusvejene, der fører ind til kolonihaverne. Desuden lægges der drænledninger i kanten af havekoloniens fællesareal med stikledning til kolonihaveområdet mod øst.
 
De samlede udgifter til drænprojektet udgør i alt 175.000 kr.

 

Omkostningerne omfatter nedgravning af nye drænledninger, brønde, stikledninger, tilslutninger samt grave- og retableringsarbejder.
 
Kolonihaveforeningens bestyrelse har meddelt forvaltningen, at der på generalforsamlingen den 17. marts 2014 er givet tilsagn om medfinansiering fra kolonihaveforeningen på i alt 100.000 kr. af det samlede projekt.

 
Foreningen har foreslået endnu en supplerende dræning ud over det planlagte. Men forvaltningen vurderer, at en yderligere etape ikke bliver nødvendig, da de foreslåede supplerende dræn forventes at kunne løse problemet. Det er aftalt med kolonihaveforeningen at vente i 2 år, for at se tiden an.  
 
Udgiften til evt. optagning og udskiftning af hække udgør ikke en del af det prissatte anlægsprojekt. Dette vil efterfølgende blive udført som et fælles projekt mellem kolonihaveforeningen og forvaltningen med deltagelse af også frivillig arbejdskraft. Der er tale om en mindre udgift, der afholdes inden for den ordinære driftsramme.
 
Det foreslåede projekt forventes udført i sommeren 2014.

Økonomi

Der søges om frigivelse af en anlægsudgiftsbevilling på 175.000 kr. i 2014 til etablering af nye og supplerende dræn. Udgiften dækkes delvis via eksternt bidrag fra kolonihaveforeningen på 100.000 kr. De resterende anlægsudgifter på 75.000 kr. afholdes inden for den ordinære driftsramme på SO 04 Grønne Områder under ekstraordinær drift.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der søges om frigivelse af en anlægsudgiftsbevilling og rådighedsbeløb på 175.000 kr. i 2014 på serviceområde 04 Grønne områder nyt stednr. til afhjælpning af problemer med overfladevand ved etablering af nye dræn i Kolonihaveforeningen Sønderager,

 

at der samtidig gives en anlægsindtægtsbevilling og rådighedsbeløb på 100.000 kr. 2014 på serviceområde 04 Grønne områder, nyt stednr., til kolonihaveforeningens medfinansiering af det samlede projekt,

 

at den resterende udgift på 75.000 kr. afholdes i 2014 inden for driftsrammen for Serviceområde 04 Grønne Områder.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 06.02.03-P20-17-12 Sagsbehandler: Annika Sundberg Lauridsen  

Administrative retningslinjer og procedure for sagsbehandling af ansøgning om rørlægning af vandløb

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 X
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted

Sagsresume

Forvaltningen har de senere år modtaget en række ansøgninger fra landmænd, der ønsker at rørlægge vandløb.

 

På baggrund af erfaringer fra den hidtidige sagsbehandling har forvaltningen, i samarbejde med bl.a. Ikast-Brande Kommune, udarbejdet forslag til retningslinjer og sagsbehandlingprocedure for området med det formål at sikre en mere ensartet og hurtigere sagsbehandling.

 

Det anbefales, at forvaltningen bemyndiges til behandle sager om rørlægning af vandløb i overensstemmelse med de beskrevne procedurer og retningslinjer.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har de senere år modtaget en række ansøgninger fra landmænd, der ønsker at rørlægge vandløb.
 
Formålet med rørlægning af vandløbene har ifølge ansøgningerne hovedsageligt været at opnå en bedre og mere rationel drift af landbrugssarealer.   
Sagsmængden vurderes at være steget efter indførelsen af Lov om randzoner. En del af vandløbene har været omfattet af reglerne om udlægning af randzoner. Kravet om udlægning af randzoner ved et vandløb bortfalder, hvis vandløbet kan rørlægges.

 

Regeringen har netop som en del af den nye vækstplan for landbruget halveret omfanget (arealet) ifbm. udlægning af randzonerne.

 

Rørlægning kræver tilladelse efter vandløbsloven med mindre det er omfattet af den frie dræningsret.
 
Ansøgningerne om rørlægning af vandløb er blevet behandlet som en reguleringssag efter Vandløbsloven § 17 med tilhørende VVM-screening af projektet (
Vurdering af Virkningerne på Miljøet).
 
På baggrund af erfaringer fra den hidtidige sagsbehandling er det forvaltningens vurdering, at der er behov for nogle generelle administrative retningslinjer for at ensrette den fremadrettede sagsbehandling.
 
Forvaltningen har i samarbejde med Ikast-Brande Kommune udarbejdet et forslag til retningslinjer og sagsbehandlingsprocedure for behandling af ansøgninger om rørlægning af vandløb.
 
Retningslinjerne skal ses i tilknytning til gældende miljølovgivning herunder Vandløbsloven, Miljømålsloven, Naturbeskyttelsesloven m.m. samt retningslinjer i Herning Kommuneplan 2013-2024 og Ringkøbing Amts Regionplan 2005.

Sagsbehandlingsprocedure: 
  
Vandløb omfattet af ”den fri dræningsret” efter Vandløbsloven: Alle vandløb, der hører ind under den frie dræningsret jf. Vandløbsloven og som ikke er omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3, kan som udgangspunkt rørlægges uden myndighedsbehandling.


Vandløb omfattet af den frie dræningsret er vandløb der kun løber på enkeltejers matrikel/matrikler med udløb i åbent naturligt vandløb, det vil sige vandløb, der også er omfattet af 2 m bræmmer.


Projektet skal dog altid vurderes i henhold til Natura 2000, beskyttede og truede dyr og planter, § 3 beskyttet natur samt fredninger. Vurderingen foretages af vandløbsmyndigheden, Herning Kommune.


Hvis det kan påvises, at et vandløb på enkeltejers matrikel har drænende effekt på tilstødende matrikler ejet af anden ejer, kan dette vandløb ikke opfattes som værende omfattet af den frie dræningsret, og rørlægning af disse vandløb skal derfor behandles efter Vandløbslovens § 17.


Generelle retningslinjer for behandling af ansøgning om rørlægning af vandløb:

1. Der gives, som udgangspunkt, ikke tilladelse til rørlægning af vandløb, der er omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3.

 

2. Der gives, som udgangspunkt, ikke tilladelse til rørlægning af vandløb, der får tilført vejvand eller andet offentligt vand.

 

3. Der gives, som udgangspunkt, ikke tilladelse til rørlægning af offentlige vandløb

 

4. Der gives ikke tilladelse til rørlægning af vandløb, der er målsat i de kommende vandplaner.

 

5. Der gives ikke tilladelse til rørlægning af vandløb, der er målsat i den gældende Regionplan.

 

Af Regionplan 2005 for Ringkøbing Amt fremgår at: ”Der gives ikke tilladelse til rørlægning og udretning af højt målsatte vandløb (A, B1, B0, B2, B3). Der gives ikke tilladelse til rørlægning af vandløb med lempet målsætning (C, D, E)”. 


6. Der gives ikke tilladelse til rørlægning af vandløb med en faunaklasse på 4 eller derover (faunaklasse 4, 5, 6 eller 7)

 

Reguleringssag efter Vandløbsloven med tilhørende VVM-screening
Sager, der ikke er omfattet af den fri dræningsret efter Vandløbsloven, behandles som udgangspunkt som reguleringssager efter Vandløbsloven § 17 med tilhørende VVM-screening af projektet efter Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning.
 
Sagsbehandlingen indebærer 4 ugers offentlig høring, hvorefter der kan træffes afgørelse i sagen med 4 ugers klagefrist.
 
Krav til ansøgningsmaterialet
Til vurdering af sager om rørlægning af vandløb kræver forvaltningen følgende oplysninger fra ansøger, før sagsbehandlingen kan påbegyndes:

 • Beliggenhed af vandløbet, herunder oplysninger om hvilket vandløbssystem vandløbet afvander til (indtegnet på kort)

 • Angivelse af længde af den strækning, der ønskes rørlagt

 • Beskrivelse af formålet med rørlægning af vandløbet

 • Beskrivelse af de nuværende afvandingsmæssige forhold i vandløbet, herunder om der er andre lodsejere, der afleder vand til den berørte strækning eller opstrøms den ønskede rørlægning

 • Oplysninger om hvorvidt vandløbet modtager vejvand eller andet offentligt vand

 • Beskrivelse af de fremtidige afvandingsmæssige forhold (rørdimension, længde, udløb/tilløb, eksisterende dræn m.m.)

 • Udfyldelse af VVM-screeningsskema (Vurdering af virkningerne på miljøet)

 

Desuden opfordres ansøger til at indhente accept fra evt. berørte parter det vil sige nabolodsejere m.fl., idet det vil sikre en hurtigere sagsbehandling, hvis parterne er indforstået med rørlægning. Herved forventes færre indsigelser i høringsperioden.
 
Vurdering i forhold til miljøet
Alle strækninger besigtiges, og der udtages smådyrsfaunaprøver inden for prøvetagningsperioden marts-maj måned med henblik på bestemmelse af vandløbenes biologiske vandløbskvalitet (faunaklasse) efter Dansk Vandløbsfaunaindeks (DVFI) jf. Miljøministeriets vejledning nr. 5 fra 1998 ”Biologisk bedømmelse af vandløbskvaliteten”.
 
Vandløb med en faunaklasse (DVFI) lavere end 4, dvs. faunaklasse 1, 2 eller 3, kan ud fra den biologiske vurdering rørlægges. Der meddeles afslag til rørlægning af vandløb med en faunaklasse (DVFI) på 4 eller derover (faunaklasse 4, 5, 6 eller 7).
 
Vandløbsmålsætningerne A, B, C, D i Regionplan 2005 skiller netop ved faunaklasse (DVFI) 4, hvor 4 eller derover betegner fiskevandløb (A og B). Det er derfor naturligt at bruge netop denne vurdering i forhold til sager om rørlægning af vandløb.
 
Proceduren indebærer, at ansøgninger om rørlægning af vandløb indsamles løbende gennem året, mens en egentlig sagsbehandling først kan igangsættes efter den førstkommende DVFI prøvetagningsperiode i marts-maj.
 
Projektet skal endvidere altid vurderes i henhold til Natura 2000, beskyttede og truede dyr og planter, § 3 beskyttet natur og fredninger.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at forvaltningen bemyndiges til behandle sager om rørlægning af vandløb i overensstemmelse med de beskrevne procedurer og retningslinjer.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 04.01.00-A50-1-14 Sagsbehandler: Erik Skibsted  

Orientering: Udgivelse af temaavis om natur- og friluftsoplevelser i samarbejde med Herning Folkeblad

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 X
 
 

 

Sagsresume

Forvaltningen anbefaler at der i samarbejde med Herning Folkeblad igangsættes udarbejdelse af en særskilt temaavis om natur- og friluftsoplevelser i Herning Kommune for at udbrede kendskabet til de mange muligheder og tilbud, som kommunen rummer.

Sagsfremstilling

For at give særligt borgere, men også besøgende i Herning Kommune, bedre og ny information om de mange natur- og friluftstilbud som kommunen rummer, søges der i et samarbejde med Herning Folkeblad udgivet er særskilt temaavis.

 

Temaavisen om natur- og friluftsoplevelser i Herning Kommune er tænkt som et særskilt indstik i Herning Folkeblad, som kan tages ud og gemmes, og som kan give inspiration til besøg, aktiviteter eller overnatning i naturen. Det er også en anbefaling af nogle af kommunens særlige attraktive friluftsfaciliteter, besøgssteder og helt særlige natursteder, som ikke alle borgere er bekendte med. Samtidig er det en temaavis, som lægger op til, at der også i nærområdet kan laves spændende ferie- og naturoplevelser, uden at det behøver at "koste en bondegård".

 

Selve indholdet af de ca. 10 temaer som præsenteres i temaavisen er endnu ikke fastlagt. Forvaltningen foreslår, at emner som Løvbakke Dyrehave, Præstbjerg Naturcenter, Svanholm Sø og Skovsnogen, overnatning i det fri i shelter eller i eget telt, ture på cykel eller til fods i naturen, børn i naturen, fang en fisk, kanosejlads, gode udsigtspunkter, hund i naturen, de særlige og fredelige og smukke natursteder, badesøerne og de bynære grønne oplevelser m.m. vil blive noget af indholdet.

 

Jfr. udkastet fra Herning Folkeblad bliver temaavisen et 36-siders tabloid-magasin, hæftet og skåret som klima-avisen (kendt fra Grøn Herning Uge). Avisen søges omdelt sammen med onsdagsudgaven, som udkommer i et oplag på 60.000 stk. Temaavisen vil, ud over fakta fra kommunen, også rumme omtale og interviews lavet af journalister fra avisen med brugere af naturen og friluftsfaciliteter i Herning. Forvaltningen forventer, at et oplæg af temaavisen også kan ligge på bibliotekerne og hos VisitHerning m.fl., så også besøgende kan få relevant ferieinspiration.

 

For at økonomien bliver overkommelig, sørger Herning Folkeblad for, at teamavisen bliver delvis finansieret via annonceindtægter, som i muligt omfang knytter sig til avisens natur- og friluftstema.

 

Kommunens andel udgør 64.000 kr. Beløbet afholdes inden for den ordinære driftsramme, SO 04 Grønne områder, for midler afsat til naturformidling.

 

Det forventes, at avisen udgives inden sommerferien i juni måned.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til efterretning.

Beslutning

Sagen taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 06.02.03-P20-3-14 Sagsbehandler: Winnie Liza Post  

Orientering: Undersøgelse af algeproblemer i Fuglsang Sø

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted, Martin Skøtt

Sagsresume

Badevandskvaliteten i Fuglsang Sø, har de sidste to år, været forringet på grund af opblomstríng af blågrønalger. Algerne gør vandet uklart og kan ved høje koncentrationer i vandet, medfører risiko for gener i form af udslet, kløe, kvalme og utilpashed.

 

Teknik og Miljøudvalget besluttede på udvalgsmødet den 7. oktober 2013, pkt. 245, at der ved inddragelse af konsulenter skulle vurderes nærmere på forholdene og eventuelle afværgeforanstaltninger i Fuglsang Sø. Med henblik på at genskabe den gode badevandskvalitet.


Der er nu indhentet et tilbud fra rådgiver om gennemførelser af et afklaringsforløb, som også kan give et bud på nødvendige afværgeforanstaltninger og genskabe den gode badekvalitet. Undersøgelserne vil kunne gennemføres for 61.000 kr. Forvaltningen indstiller, at undersøgelserne igangsættes. Beløbet afholdes inden for SO 04, Vandløb.

 

Forvaltningen anbefaler, at igangsættes en undersøgelse og udarbejdes et katalog over mulige afværkeforanstaltninger.

Sagsfremstilling

Der er igennem de seneste to år konstateret en uhensigtsmæssig opblomstring af blågrønalger i Fuglsang Sø. Umiddelbart vurderes årsagen at være en stigning i mængden af fosfor i søen. Årsagerne til stigningen af fosfor i søen er dog ukendte, og årsagsforklaringerne kan være temmeligt komplekse.

 

Forvaltningen ønsker derfor at gennemføre en grundig undersøgelse af forholdene i søen, årsager til ændringer i søen og eventuelle hensigtsmæssige afværgehandlinger.

 

For at målrette en fremtidig indsats er det nødvendigt med et solidt fagligt grundlag for beslutningen og udpegning af de nødvendige handlinger, som derefter evt. skal sættes i værk. 

Grundlaget skabes gennem indsamlede data fra søen. Indsamlingen af disse analyser forgår fra nu af og hen over hele sommerperioden – og dermed også igennem badesæsonen 2014. Det er i den varme og lyse tid, de relevante (og uønskede) processer foregår. Det er derfor i denne periode, der med rådgivers bistand er mulighed for at afdække årsager og sammenhænge.  

Den samlede mængde data skal danne grundlag for en vurdering af søens tilstand og de eventuelle handlinger, der kan gøres for at forbedre vandkvaliteten i søen.

 

Resultatet af undersøgelsen danner grundlag for udarbejdelse af et katalog, med mulige afværgehandlinger til genskabelse af en god badevandskvalitet i Fuglsang Sø.

 
Indholdet af undersøgelsen vil blive en samlet vurdering af blandt andet plantesamfund, kemiske processer og iltkoncentrationer i søen. I undersøgelsen indgår også konsekvenserne ved f.eks. en rastende mågekoloni på og omkring søen samt effekten fra fodring af søens ænder. Alt sammen mulige årsagsforklaringer for den forøgede mængde af fosfor, der er observeret i søen, og som sandsynligvis har været årsagen til opblomstring af blågrønalgerne i de seneste to år.

 

Udgiften for evt. efterfølgende iværksættelse af forbedringstiltag kendes endnu ikke.

 

Forvaltningen forventer, at der i 2015 kan iværksættes en indsats. Det er dog langt fra sikkert, at effekten indfinder sig med det samme.

 

Forvaltningen vil, når resultaterne og katalog med mulige løsningsforslag foreligger, fremlægge sagen for Teknik- og Miljøudvalget med henblik på de videre foranstaltninger.

Økonomi

Udgiften til analyser og tilhørende katalog med løsningsforslag udgør i alt 61.000 kr. og finansieres inden for den ordinære driftramme på serviceområde 04 Grønne Områder, Vandløb.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til efterretning.

Beslutning

Sagen taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 01.05.10-P19-5-07 Sagsbehandler: Torbjørn Tarp  

Orientering: Fredning af Gødstrup Sø og omgivelser

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted

Sagsresume

Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 17. februar 2014 om erstatningsudmåling i anledning af fredningen af Gødstrup Sø og omgivelser er påklaget til Taksationskommissionen.

Sagsfremstilling

Herning Kommune er ved brev af 24. marts 2014 af Taksationskommisionen blevet gjort bekendt med, at Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 17. februar 2014 om erstatning i anledning af ovennævnte fredning er påklaget til Taksationskommissionen af 2 lodsejere inden for fredningsområdet.

 

Det betyder, at sagen ikke er endelig afsluttet, vedr. erstatsningsbeløbene før Taksationskommissionen har truffet endelig beslutning i sagen.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til orientering.

Beslutning

Sagen taget til orientering.

 

Sagsnr.: 01.05.00-P00-14-14 Sagsbehandler: Iben Sophie Jakobsen  

Orientering: Status på Naturstyrelsens opdatering af § 3 registreringen i Herning Kommune

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted

Sagsresume

Som resultat af Naturstyrelsens opdatering af § 3 registreringen i alle landets kommuner er der i Herning Kommune registreret 655 ha ny natur samt 900 ha overset natur. Desuden er der fundet et antal uoverensstemmelser med den tidligere registrering. Uoverensstemmelserne vil munde ud i ca. 250-350 konkrete sager, hvoraf en del vil være af underordnet eller mindre betydning.

 

Forvaltningen anbefaler, at sagen tages til orientering.

Sagsfremstilling

Naturbeskyttelseslovens § 3 omfatter blandt andet de fleste vandløb, søer og vandhuller på mindst 100 m2, moser, enge, heder, overdrev, strandenge og strand-sumpe med arealer på mindst 2.500 m2. Kommunerne fik med kommunalreformen ansvaret for tilsyn og administration af disse naturtyper.
 
Naturtyperne har været beskyttet siden 1992 og er vejledende registreret på Danmarks Miljøportal. Den 23. november 2010 indgik Miljøministeriet og KL en aftale om opdatering af registreringen af § 3-naturen. 


Alle landets registreringer af § 3-natur er dermed blevet gennemgået i årene 2011 – 2013. Den eksisterende registrering er blevet sammenholdt med de nyeste luftfotos. Hvor der var forskelle mellem registreringen og luftfoto, blev området undersøgt i felten.

Der er konstateret flere slags forskelle: Dels kan der være registrerede områder, der er forsvundet, eller områder der har været fejlagtigt registreret, dels kan der være naturområder, der ikke er registrerede. Naturområde, der ikke tidligere var registreret, kan have været overset natur i den første registrering, eller det kan være natur, der er vokset sig ind i beskyttelsen efterfølgende i opdateringen bebævnt ny natur. Alle potentielt nye og oversete naturområder er besigtiget.

 

Besigtigelsen har bla.a. resulteret i, at 537 ha, der på luftfoto ser ud til at være ny eller overset natur, blev vurderet til at falde uden for § 3 beskyttelsen. Det svarer til 25 % af det besigtigede areal.


Alle Naturstyrelsens opdateringer har været til kvalitetssikring hos de enkelte kommuner. Forvaltningen har afleveret de kvalitetssikrede data til Naturstyrelsen i december 2013.


Herefter udarbejder Naturstyrelsen en kort sammenfattet rapport med hovedresultaterne af registreringsarbejdet og sørger for, at den opdaterede registrering gøres tilgængelig for alle på Danmarks Miljøportal.

 
I de tilfælde hvor opdateringen har vist, at naturen er forsvundet, er det kommunen, som skal følge op på, om dette er i overensstemmelse med § 3-beskyttelsen.
I Herning Kommune er der ca. 450 større eller mindre arealer, hvor naturen er forsvundet. Bag dette tal ligger der flere forhold, der betyder, at mængden af efterfølgende sager vurderes til ca. 250 – 350 konkrete enkeltsager. Af disse sager vil en del være af underordnet betydning.
 
Desuden er der i Herning Kommune fundet 655 ha ny natur samt 900 ha overset natur. Forvaltningen vil orientere alle lodsejere, der har fået registreret ny eller overset natur på deres ejendom. Det vil ske ved brev med orientering om beskyttelsen og vejledning til, hvordan man på Danmarks Arealinformation kan finde oplysningerne om de konkrete arealer. Ud over den direkte henvendelse vil der komme information på kommunens hjemmeside, og der vil blive sendt materiale til landboforeningerne, som de kan lægge ud på deres hjemmesider.
 
Når Naturstyrelsens registrering er offentliggjort, er det kommunens opgave løbende at vedligeholde registreringen af den § 3-beskyttede natur. Som noget nyt skal kommunerne fremover gennemgå de beskyttede naturarealer i en 10-årig cyklus. Reglerne for dette vil blive præciseret i lovgivningen.

 

Sammenlignes resultatet af opdateringen i Herning Kommune med resultatet af f.eks. Holstebro Kommune, der har gennemført en systematisk opdatering i perioden 2008-2010, så er der omtrent samme andel af ny og overset natur pr. km2 i de to kommuner, hvis man regner den andel med, som Holstebro Kommune selv har registreret.


Information om administrationen af § 3 beskyttelsen:


Reglerne i Naturbeskyttelsesloven § 3 er et udtryk for en generel samfundsmæssig interesse i at bevare de beskyttede naturtyper, som de vigtige levesteder, de er for de vilde planter og dyr for dermed at bevare den biologiske mangfoldighed. Desuden er bevarelsen af de beskyttede naturtyper med til at give landskabet indhold og befolkningen mulighed for rekreative oplevelser.


Kommunalbestyrelsen kan derfor kun i særlige tilfælde, efter Naturbeskyttelsesloven § 65, stk. 3, gøre undtagelse fra beskyttelsen i lovens § 3. Afgørelser i Natur- og Miljøklagenævnet viser en restriktiv administrationspraksis.


Der skal således være ganske særlige omstændigheder, før der kan gives dispensation til foranstaltninger, som ændrer tilstanden i de beskyttede naturtyper.

 

Administrationspraksis i Herning Kommune følger Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser.


For at et indgreb i en beskyttet naturtype kan accepteres, må det som hovedregel enten være fordi, det forbedrer naturtilstanden, forbedrer levemulighederne for plante- og dyrelivet, eller fordi det ud fra et naturbeskyttelseshensyn vurderes ikke at ville få negative konsekvenser for naturtypen og de arter, der lever her.

 

I sagsbehandlingen er det afgørende vigtigt, at sagen er tilstrækkeligt oplyst og beror på en konkret vurdering. Forvaltningen vil i oplysningen af sagen altid afsøge muligheden for bedre alternativer i dialog med lodsejer.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til orientering.

Beslutning

Sagen taget til orientering.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-560-06 Sagsbehandler: Louise Berg Hansen  

Orientering: Møde i Grønt Råd

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted

Sagsresume

Der er afholdt møde i Grønt Råd den 20. marts 2014

 

Det anbefales at referatet tages til orientering.

Sagsfremstilling

Der har været afholdt møde i Grønt Råd den 20. marts 2014. Der var 8 punkter på dagsordnen:

 

 • Vandløbsvedligeholdelse

 • Ny shelterplads ved Arnborg Hedegård

 • Status på Løvbakke Dyrehave

 • DOFs Altas III projekt

 • Udsigtstårn Ovstrup Hede

 • Status på Rideskov i Hodsager Plantage

 • Status på Strukturtilpasning af legepladser i Herning Kommune

 • Status på § 3 opdateringsprojektet

 

Referatet er vedlagt.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at referatet fra Grønt Råds møde den 20. marts 2014 tages til orientering.

Beslutning

Sagen taget til orientering.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.22.04-P35-1-13 Sagsbehandler: Eva Kanstrup  

Præsentation af udvalgets opgaveområder

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Lene Kimø, Hans Eghøj

Sagsfremstilling

Introduktion til fagområder:


Varmeplanlægning I Herning Kommune, herunder borgernes tilslutningspligt

ved afdelingsleder Lene Kimø.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til orientering.

Beslutning

Sagen taget til orientering.

 

Sagsnr.: 13.03.00-P16-1-14 Sagsbehandler: Tove Andersen  

Lovliggørelse af ledningsrenovering af Ågårdsvej, Vildbjerg

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Sisse Redeker og Lene Kimø

Sagsresume

Vildbjerg Varmeværk ansøger om godkendelse efter bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg til at udskifte/renovere eksisterende fjernvarmerør inkl. stikledninger i Ågårdsvej i Vildbjerg.

 

Sagen var på Teknik- og Miljøudvalget 10. marts 2014 - på baggrund af en ansøgning om godkendelse af projektet til gennemførelse i foråret 2014. Det ansøgte er udført i september - december 2013. Der er derfor tale om en lovliggørelse af projektet, og varmeværket har indsendt en ny ansøgning om godkendelse af det udførte projekt.
 
Forvaltningen anbefaler, at projektet godkendes, da renoveringsprojektet vurderes at være det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt, og at der gives bemyndigelse til, at forvaltningen godkender renoveringsprojekter med god samfundsøkonomi.

Sagsfremstilling

Vildbjerg Varmeværk har i perioden september - december 2013 udskiftet eksisterende fjernvarmerør inkl. stikledninger med nye fjernvarmerør i Ågårdsvej i Vildbjerg. Varmeværket ønsker med renoveringen at undgå ledningsbrud pga. for gamle rør, samt at ledningstabet i områdets fjernvarmenet reduceres. Renoveringen vil sikre en bedre og billigere drift til gavn for værkets forbrugere. Der er ikke sket ændringer på varmeværkets tekniske anlæg.  
 
I henhold til projektbekendtgørelsen skal varmeværket indhente godkendelse hos kommunalbestyrelsen, før større ledningsrenoveringer kan foretages. Der er nu ansøgt om lovliggørelse af projektet. Ansøgningen er baseret på de faktiske omkostninger for gennemførelse af projektet.

 

I ansøgningen belyses konsekvenserne ved varmeforsyning af området med hhv. det eksisterende kraftvarmeværk og fjernvarmenet med ledningsrenovering af Ågårdsvej (projektet) og det eksisterende kraftvarmeværk og fjernvarmenet (referencen).

Projektet viser positiv samfundsøkonomi, selskabsøkonomi og dermed forbrugerøkonomi. Beregningerne viser samtidig reducerede miljøpåvirkninger, hvilket skyldes reduceret naturgasforbrug samt motor- og kedeldrift. Ifølge projektforslaget er der samlet set over 20 år en samfundsøkonomisk besparelse på 1,8 mio. kr. ved projektet i forhold til referencen. 

  
Det er første gang forvaltningen modtager et varmeprojektforslag omhandlende ledningsrenovering af fjernvarmerør. Det forventes, at forvaltningen fremover vil modtage flere af denne slags projekter, dels fordi nogle strækninger af fjernvarmerør i Herning Kommune er ved at nå en alder, hvor det ikke længere kan betale sig at reparere på rørene, og dels er der strækninger med store rør, hvor varmetabet er stort, og steder, hvor der pga. lavenergibyggeri eller andet ikke er så stort et varmeforbrug som tidligere. Forvaltningen har i dag bemyndigelse til "I henhold til varmeforsyningsloven at godkende de samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekter". Bemyndigelsen er tidligere givet til projekter omhandlende udvidelse af varmeforsyningsområde samt anlægs- og brændselsændringer på varmeværker. Forvaltningen ønsker derfor, at bemyndigelsen fremover også omfatter godkendelse af projekter for ledningsrenoveringer.

Økonomi

Vildbjerg Varmeværk finansierer, ejer, forestår driften og vedligeholder de tekniske anlæg og det tilhørende fjernvarmenet.

 
Anlægsomkostningerne var ved udførelsen 2,8 mio. kr.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at projektforslaget om renovering af fjernvarmenettet i Ågårdsvej i Vildbjerg godkendes,

 

at bemyndigelsen til forvaltningen om at godkende de samfundsøkonomiske mest fordelagtige varmeprojekter også omfatter godkendelse af ansøgninger om renovering af varmeledningsnettet.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 06.00.00-P16-1-13 Sagsbehandler: Tove Hovgaard Jakobsen  

Foreløbig vedtagelse af tillæg nr. 26, Tjørring til Herning Kommunes Spildevandsplan 2009-2020

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Lene Kimø

Sagsresume

Tillæg 26 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2009-2020 udarbejdes på baggrund af lokalplan nr. 41.B12.2 for området omkring Tjørring Gl. Skole, der skal udlægges til boligformål.

 

En del af lokalplanområdet er allerede optaget i spildevandsplanen som en del af opland U14. Med dette tillæg optages den resterende del af lokalplanområdet også i spildevandsplanen med en udvidelse af opland U14.

 

Forvaltningen anbefaler at tillæg 26 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2009-2020 foreløbig vedtages og sendes i offentlig høring i 8 uger.

Sagsfremstilling

Med lokalplan nr. 41.B12.2, hvor forslag til planen netop er udsendt i offentlig høring, bliver det muligt at anvende den nedlagte Tjørring Skole, med omkringliggende boldbaner og et grønt område, til boligformål. Lokalplanen omfatter matrikelnr. 1a Tjørring, Herning Jorder.

 

I øjeblikket er det kun det vestlige område (omkring de eksisterende skolebygninger), der er spildevandsplanlagt. Dette område er separatkloakeret og omfatter ca. 1/3 af lokalplanområdet.

 

Lokalplanen gør det muligt at etablere boliger i de tidligere skolebygninger, samt udbygge med boliger omkring disse bygninger, på de tidligere boldbaner og det grønne område øst i lokalplanområdet. En forudsætning for etablering af boliger på de tidligere boldbaner og det grønne område er, at området er optaget i Herning Kommunes spildevandsplan. Med dette tillæg optages den resterende del af lokalplanområdet ved en udvidelse af opland U14 i spildevandsplanen (se bilag 1).

 

Den nødvendige udvidelse af spildevandsplanens opland U14, ved vedtagelse af  lokalplan 41.B12.2, er på 2,17 ha. Med max 40 % befæstelse af den enkelte ejendom, forventes max. 50 % befæstelse af oplandsudvidelsen (incl. vejarealer). Opland U14 udgør efter udvidelsen 31,03 ha.

 

Afledning af spildevand fra opland U14 vil ske til Herning Renseanlæg. Regnvand fra tage og befæstede arealer fra udvidelsen af opland U14 vil blive ledt til forsinkelse i nyt regnvandsbassin i lokalplanområdet og videre til den eksisterende regnvandsledning for opland U14 med udløb via bassin U14RUL1 til Sivebæk-Bassumgård Afledningsgrøft. Regnvand fra den del af lokalplanområdet, som allerede er spildevandsplanlagt som opland U14, ledes via bassin U14RUL1 til Sivebæk-Bassumgård Afledningsgrøft.

 

Forslag til tillæg 26 skal fremlægges i offentlig høring i 8 uger inden den endelige vedtagelse.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at tillæg 26 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2009-2020 foreløbig vedtages og offentliggøres i 8 uger.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 06.00.00-P16-1-13 Sagsbehandler: Lene Hahn  

Endelig vedtagelse af tillæg nr. 20 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2009-20

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Lene Kimø

Sagsresume

Tillægget omhandler etableringen af et nyt opland U11 i forbindelse med kloakering af lokalplanområde til den ny Snejbjerg Skole, som ved lokalplan nr. 51.OF7.1 giver mulighed for at anvende området til skole, institutioner og idræts- og fritidsformål i Snejbjerg.
 
Tillægget omhandler endvidere ændring af opland T01, T02, T03, T04, T05, T06, T07, T08 og T10 i forbindelse med en generel opdatering/opgradering af spildevandsplanen for Snejbjerg.
 
Forvaltningen anbefaler, at tillæg nr. 20 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2009-2020 endelig vedtages.

Sagsfremstilling

Tillæg nr. 20 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2009-2020 omhandler etableringen af et nyt opland U11 i forbindelse med kloakering af lokalplanområde til den ny Snejbjerg Skole, som ved lokalplan nr. 51.OF7.1 giver mulighed for at anvende området til skole, institutioner og idræts- og fritidsformål i Snejbjerg.
 
Tillægget omhandler endvidere ændring af opland T01, T02, T03, T04, T05, T06, T07, T08 og T10 i forbindelse med en generel opdatering/opgradering af spildevandsplanen for Snejbjerg.
 
Tillæg nr. 20 skal sikre håndtering af overfladevandet fra området, der ved afledning via eksisterende eller nye regnvandsbassiner ledes henholdsvis til Tyvkær Bæk, biløb til Tyvkær Bæk eller Mølbæk.
 

 

 

 

 

 

 

 

 


Området forventes optaget i spildevandsplanen, idet oplandsgrænserne i Snejbjerg ændres i forbindelse med tillægget;

 

Nuværen-
de opland
Ændret opland
Ændringer
 
 
T01
T02
Opland T01 slås i plan sammen med opland T02, idet regnvand for begge oplandes arealer tilsluttes eksisterende regnvandsbassin, der blev ombygget i 2011 (udløb T01RUL1). Oplandet er separatkloakeret i dag.      
 
 
T02
Opland T02 slås i plan sammen med og ændres til opland T01. Udløb T02RUL1 v/Asylgade nedlægges, idet regnvandet fra oplandet tilsluttes eksisterende regnvandsbassin for T01. Oplandet er separatkloakeret i dag.   
T03
 
Opland T03 slås i plan sammen med nyt opland T12.P. Herved forsinkes regnvandsudløb ved tilslutning til nyt bassin ved T12RUL1. Oplandet er separatkloakeret i dag.   
 
T04
 
Opland T04 slås i plan sammen med nyt opland T12.P. Herved forsinkes regnvandsudløb ved tilslutning til nyt bassin ved T12RUL1. Oplandet er separatkloakeret i dag.   
 
 
T05
Opland T05 deles i T05-1, T05-2 og T05-3.
 
 
T05-1
Opland T05-1 slås i plan sammen med og ændres til opland T06. Området planlægges ændret fra fælleskloak til separat kloakeret. Separering er miljømæssigt og økonomisk begrundet og ønskes udført i 2015.   Herning Vand A/S begrunder afvigelsen fra Ejerstrategiens 5 års frist til separering på egen grund med, at kloakkerne i opland T05-1 er stærkt nedslidte. Det vil medføre meromkostninger i mellemfasen dvs. fra hovedledningerne er udskiftet, og indtil de fleste har separeret på egen grund, hvis ikke separeringen på egen grund sker samtidig med separeringen i vejen. Meromkostningerne skønnes i størrelsesorden 130.000 kr. ekskl. moms. Da spilde- og regnvand fra private grunde kun belaster spildevandssystemet/renseanlægget - og ikke belaster det ny regnvandssystem - er der ikke miljømæssige problemer i f. m. separat regnvandsudløb.   Herning Vand A/S forventer en del frivillige aftaler om separering på egen grund i dette område indenfor to år. Herved forventes, at der vil være marginal udgiftsforøgelse til større spildevandsledning. Herning Vand A/S vil snarest ved endelig vedtagelse af tillæg nr. 20 sende et brev til grundejerne, hvor de kan tilmelde sig frivillig separering på egen grund inden 2015. Dette betyder, at grundejerne har mulighed for at udnytte fradraget under bolig-job-ordningen til gennemførelse af separering. Forvaltningen vil sende  varsel om påbud samt påbud ud ca.1 år før borgerne skal separere på egen grund i 2015 i.h.t. gældende spildevandsplan.  
  
 
T05-2
Opland T05-2 ændres i plan til opland T12.P. Området planlægges ændret fra fælleskloak til separat kloakeret. Når separering i hele opland T12.P er afsluttet, kan overløbsbygværk T05 OL1 nedlægges i lighed med det uforsinkede udløb T05RUL1, hvilket er en miljømæssig forbedring i forhold til Tyvkær Bæk og biløb til Tyvkær Bæk. Vandløbene er i dag hydraulisk og stofmæssigt overbelastede.   Frem til dette tidspunkt vil der blive gradvist reduceret i aflastninger ved overløbsbygværk T05 OL1. Der blev i 2010 etableret større afløbsledning fra overløbsbygværket, hvorved afløb herfra blev øget fra 49 til 88 l/s via et 625 m3 stort sparebassin. Separering er planlagt udført i perioden 2018 – 2025. Herning Vand A/S sender orienteringsbrev ud etapevis til berørte borgere senest 5 år før planlagt separering i.h.t. ejerstrategien. Forvaltningen sender varsel om påbud samt påbud ud ca.1 år før borgerne skal separere på egen grund i.h.t. gældende spildevandsplan 2009-20.  
 
 
T05-3
Opland T05-3 ændres i plan til T11-1.P. Området planlægges ændret fra fælleskloak til separat kloakeret. Herved reduceres regnvandsmængden til Tyvkær Bæk, der i dag er hydraulisk og stofmæssigt overbelastet. Regnvandet ledes i stedet til Mølbæk gennem nyt regnvandsbassin.   Separering er planlagt udført i perioden 2018 – 2025. Herning Vand A/S sender orienteringsbrev ud etapevis til berørte borgere senest 5 år før planlagt separering i.h.t. ejerstrategien. Forvaltningen sender varsel om påbud samt påbud ud ca.1 år før borgerne skal separere på egen grund i.h.t. gældende spildevandsplan 2009-20. 
 
 
T06
Opland T06 er separatkloakeret i dag og udvides med opland T05-1, idet regnvand for begge oplandes arealer tilsluttes eksisterende regnvandsbassin, der blev ombygget i 2011 (udløb T06RUL1). Ombygningen er sket uden forudgående myndighedstilladelse og er i strid med vandplanens retningslinjer og gældende spildevandsplan ift. udløbsmængder og overløbshyppigheder. Der er ved ombygningen ikke taget højde for, at der afledes til et hydraulisk overbelastet vandløb. Ved meddelelse af udledningstilladelse stilles derfor vilkår om, at der ved fornyet ombygning af bassinet sikres, at afløbsforholdene bliver i overensstemmelse med spildevandsplanen og retningslinjer i kommende vandplaner. Endvidere skal Herning Vand A/S ved kommunens byggemodning af Ørskovbakken (opland T06P) til fuldt udbygget planområde indbygge en neddrosling af afløbet fra regnvandsbassin ved Snejbjerg Skole samt sikring mod tilbagestuvning fra bassin til Engbjerg og Toftbjerg. Samtidig skal der sikres, at det samlede afløb fra T06 reduceres i henhold til spildevandsplanen og retningslinjer i kommende vandplaner. Herning Vand forventer fremsendelse af ansøgning om udledningstilladelse medio juni 2013 for lovliggørelse af udledningen fra opland T06. 
 
T08
 
Oplandet er separatkloakeret i dag.  
Der etableres bassin i 2013 – 2014 på matr. nr. 33l, Snejbjerg By, Snejbjerg, som er privatejet. Herning Vand A/S forventer, at arealerhvervelse sikres ved aftale og evt. deklaration eller indstilling om ekspropriationsbeslutning ved godkendt tillæg. 
 
T10.P
 
Opland T10.P forbliver uændret. Der sker dog en administrativ tilretning af bassinstørrelse, for at bringe det planlagte regnvandsbassin i overensstemmelse med gældende spildevandsplan. 
 
T11.P
 
Opland T05-3 ændres i plan til opland T11.P og den ny skole i Snejbjerg samt nye boldbaner ved Snejbjerghallen bliver en del af opland T11.P. Området ved skolebyggeriet separatkloakeres ved byggemodning. Der etableres regnvandsbassin i 2013 – 2014 på matr. 1ai, Krogstrup By, Snejbjerg, som er privatejet. Arealerhvervelse forventes sikret ved aftale og evt. deklaration eller indstilling om ekspropriationsbeslutning ved godkendt tillæg. Regnvandet fra T11-1.P og T11-2.P ledes til fælles udløb T11RUL1 med afledning til Mølbæk.   Området, hvor bassin ønskes placeret er et vigtigt og sårbart grundvandsområde. Derfor skal Herning Vand A/S i forbindelse med detailprojektering og etableringen af regnvandsbassin ved nyt udløb for opland T11 sikre grundvandsressourcerne ved at etablere forbassin med tæt bund og olie- og sandfang. 
 
 
T12.P
Opland T03, T04 og T05-2 ændres i plan til opland T12.P som angivet ovenfor.
Der etableres regnvandsbassin i perioden 2017 – 2025 på matr. 33 af, 33 ai, 33 ak, 33 m og 34 a, Snejbjerg By, Snejbjerg, som alle er privatejede. Herning Vand A/S forventer, at arealerhvervelse sikres ved aftale eller evt. deklaration samt indstilling om ekspropriationsbeslutning ved godkendt tillæg.
I forbindelse med detailprojektering af regnvandsbassin ved nyt udløb for opland T12, skal Herning Vand A/S i samar-
bejde med Herning Kommune sikre, at bassinplacering og udformning ikke er til hinder for en fortsat udvikling af erhvervsområderne i Snejbjerg. Endvidere skal det sikres, at placering af bassin og udformning heraf giver bedst mulig rekreativ værdi for området.
Når separering i hele opland T12.P er afsluttet, kan overløbsbygværk T05 OL1 nedlægges i lighed med det uforsinkede udløb T05RUL1, hvilket er en miljømæssig forbedring i forhold til Tyvkær Bæk og biløb til Tyvkær Bæk. Vandløbene er i dag hydraulisk og stofmæssigt overbelastede.
Frem til dette tidspunkt vil der blive gradvist reduceret i aflastninger ved overløbsbygværk T05 OL1. Der blev i 2010 etableret større afløbsledning fra overløbsbygværket, hvorved afløb herfra blev øget fra 49 til 88 l/s via et 625 m3 stort sparebassin.
Separering er planlagt udført i perioden 2018 - 2025. Herning Vand A/S sender orienteringsbrev ud etapevis til berørte borgere senest 5 år før planlagt separering i.h.t. ejerstrategien.   Kommunen sender varsel om påbud samt påbud ud ca.1 år før borgerne skal separere på egen grund i.h.t. gældende spildevandsplan 2009-20.   
 

  

Spildevandet fra samtlige planoplande i Snejbjerg afledes til Herning Renseanlæg.  
 
Forvaltningen vurderer, at tillægget skal vedtages med frist for separering på egen grund på 5 år, da de samlede økonomiske og miljømæssige gevinster ved en tidligere separering ikke vurderes at være så store, at det kan begrunde en kortere frist end de normalt 5 år. 

 

Høring af forslag til tillæg 20

Forslag til tillæg nr. 20 har været fremlagt i offentlig høringsperiode på 8 uger i perioden 16. januar 2014 til 13. marts 2014. Der er i høringsperioden indkommet 1 høringssvar fra grundejerne på Skolesvinget 6, 7400 Snejbjerg.

 

Høringssvaret er vedlagt som bilag 4 og forvaltningens bemærkninger/anbefalinger fremgår af bilag 5.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at forslag til tillæg nr. 20  til Herning Kommunes spildevandsplan 2009 - 2020 endelig vedtages,

 

at tillægget vedtages med frist for separering på egen grund på 5 år, da de samlede økonomiske og miljømæssige gevinster ved en tidligere separering ikke vurderes at være så store, at det kan begrunde en kortere frist end de normalt 5 år,

 

at forvaltningen bemyndiges til at igangsætte ekspropriationsprocedure og afholde
åstedsforretning,

 

at Herning Vand A/S forpligtes til at afholde eventuelle udgifter forbundet med ekspropriationen ex. erstatning, udgifter til landinspektør, taksation mv.,

 

at Herning Vand A/S opfordres til at indgå frivillige aftaler eventuelt på ekspropriationslignende vilkår,

 

at det tilkendegives, at kommunen er indstillet på at ekspropriere til fordel for Herning Vand A/S.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.16.00-P20-1413-10 Sagsbehandler: Trine Bjørn Olsen  

Orientering: Carbon 20-projektet

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Lene Kimø

Sagsfremstilling

Hvad var formålet?

Kommunernes kontakt med virksomhederne foregår primært via godkendelser og -tilsyn. Her har der ikke været tradition for dialog om energibesparelser og CO2-reduktion. Men netop kontaktfladen med virksomhederne giver os en god mulighed for at bidrage til virksomhedernes vækst samtidig med at klimabelastningen reduceres.


Carbon 20-projektet har arbejdet med, hvordan kommuner kan støtte op om energibesparelser i de små og mellemstore virksomheder. Der er blevet arbejdet med at finde nye veje til at reducere udslippet af CO2 og andre drivhusgasser, så vi får et bedre klima. Projektet har løbet i perioden fra 1. januar 2011 til 31. december 2013 og har været støttet med midler fra EU’s Life+-program.

 

Hvilke virksomheder var med?

Opmærksomheden har været rettet imod at fremme energibesparelser blandt de små og mellemstore virksomheder, som er en stor men også overset gruppe, hvad angår energiselskabernes energispareforpligtelse. I projektet deltog 119 virksomheder fra et bredt udsnit af brancher, lige fra servicevirksomheder, detailhandel, kontorvirksomheder, industri og landbrug. 15 virksomheder i Herning Kommune deltog i projektet:

 • Aqua d’Or

 • BEC

 • Brdr. Markussen

 • Dansk Wilton

 • Danstoker

 • Ehrno Flexible

 • Herning Vand

 • Herning Varmforzinkning

 • Innovatorium

 • Kemotextil

 • Kyocera Unimerco

 • Marius Pedersen a/s

 • Landmand Mogens Larsen

 • Landmand Morten Bjerre

 • Landmand Per Rosenlund

 
Projektet foregik i regi af Green Cities-kommunerne i samarbejde med Aalborg Universitet og KL.


 
Hvad har de arbejdet med?

Forvaltningen foretog indledningsvist det opsøgende arbejde for at sikre tilslutning og ledelsesmæssig opbakning hos virksomhederne til at gennemføre projektforløbet. Herefter fik virksomhederne foretaget en gratis energiscreening af en professionel energirådgiver. På baggrund af screeningerne fik hver virksomhed udarbejdet en rapport med en liste over besparelsesforslag samt overslag på pris og tilbagebetalingstid.

Screeningerne viste, at der især var store besparelser at hente ved opsætning af LED-belysning, temperaturregulering i serverrum og isolering af bygninger. Der ud over har især industrivirksomheder og landbrug haft betydelige besparelser på ventilation, trykluft og isolering af varmeførende rør.

 

Hvad kom der ud af det?

De 119 virksomheder sparede til sammen 15.400 tons CO2, svarende til 21,5 % af deres CO2-udledning ved projektets start. Hver virksomhed foretog i gennemsnit investeringer for 200.000 kr. og den gennemsnitlige tilbagebetalingstid var 2,1 år. Beskæftigelseseffekten ved investering i energibesparelser er ca. 1 årsværk pr. 1 mio. kr. (Kilde: ’Perspektivplan for 50% vedvarende energi i Region Midtjylland i 2025’, Regional Udvikling 2012). Hermed vurderes Carbon 20-projektet samlet at have genereret 24 nye lokale jobs i deltagerkommunerne.  

De 15 Herning-virksomheder sparede til sammen 5.000 ton CO2 i projektperioden, svarende til 24 % af deres udledning. Hver af virksomhederne foretog, ligesom gennemsnittet, investeringer for omkring 200.000 kr. Hermed anslås projektet at have skabt 3 nye job i Herning Kommune.  

Ved at klæde de kommunale medarbejdere på til rollen som dialogpartner frem for myndighedsperson kan vi som kommune ikke blot løfte en lovbunden tilsynsopgave, men også motivere virksomhederne til frivilligt at arbejde med klimatiltag. Kommunen kan ikke rådgive virksomhederne til forskellige løsninger, men kan i stedet inspirere og formidle kontakter til f.eks. energikonsulenter, der kan hjælpe virksomhederne videre.
 
Projektet beviser, at vi som kommune med en relativt beskeden indsats kan katalysere en betydelig energiindsats og forbedre konkurrenceevnen blandt virksomhederne. Dertil kommer, at virksomhedernes investeringer er forbundet med en betydelig beskæftigelseseffekt, som imødekommer ønsket om at få skabt flere lokale arbejdspladser.

I forbindelse med projektet er der udarbejdet en lægmandsrapport, hvori man kan læse om resultaterne samt konkrete eksempler fra nogle af de deltagende virksomheder (se bilag).

 

Hvad gør vi fremadrettet?

Carbon 20-projektet har udviklet en model for samarbejde mellem kommuner, energirådgivere og virksomheder om energibesparelser. Modellen understøttes af praktiske guidelines og værktøjer til kommunerne.   På baggrund af de foreliggende erfaringer og virkemidler planlægger forvaltningen at arbejde videre med at inddrage dialogen om energibesparelser via miljøtilsynet. Der udarbejdes nu en plan, hvori der vil indgå:

 • Et koncept for, hvordan miljømedarbejderne klædes på til at inddrage dialogen om energibesparelser under tilsynsbesøgene

 • Et idékatalog, som kommunens miljømedarbejdere kan bruge som inspiration i dialogen med virksomhederne

 • Materiale til formidling af simple energispareråd, som virksomhederne kan implementere direkte

 • Et koncept for, hvordan kommunen følger op i forhold til de virksomheder, der ønsker sparring til at arbejde videre med energibesparelser.

 • Et afsluttende møde med de virksomheder, der deltog i Carbon 20-projektet. Her præsenteres projektets resultater og kommunens plan for den videre indsats.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til orientering.

Beslutning

Sagen taget til orientering.

Bilag

 

Sagsnr.: 02.34.02-P19-65-14 Sagsbehandler: Thomas G. Frydensbjerg  

Lind Hovedgade 38. Ansøgning om oprettelse af ny boligenhed med dispensation til overskridelse af byggeret

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 X
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

Ejeren af ejendommen ønsker at indrette 2 selvstændige boligenheder. Projektet overholder ikke byggeretten som beskrevet i bygningsreglementet.
I forbindelse med en høring af de berørte naboer, er der kommet 5 indsigelser som belyser bygningens udseende og indbliksgenerne fra boligenheden i tagetagen.
 
Forvaltningen anbefaler, at projektet skal overholde byggeretten for at begrænse indbliksgenerne.

Sagsfremstilling

Herning Kommune har modtaget en ansøgning om at etablere 2 selvstændige boligenheder på ejendommen Lind Hovedgade 38, Lind.


Ansøgeren har påbegyndt byggearbejdet uden tilladelse. Først i forbindelse med etableringen af klimaskærmen, bliver ansøger gjort opmærksom på, at forholdet kræver en tilladelse.
 
Ejendommen er ikke omfattet af en lokalplan, men ligger inden for kommuneplanens rammeområde 61.B2 – Boligområde ved Lind Hovedgade. Rammeområdet angiver, at bebyggelsen skal have åben-lav karakter og kan opføres i 2 etager.
 
Ejendommen er i dag genstand for én boligenhed. Der er søgt om tilladelse til at etablere en ny boligenhed, ved at udbygge den eksisterende tagetage. Tilbygningen medfører, at bygningen opføres i 2 fulde etager. Boligenhederne får separate adgangsforhold. Boligenheden i tagetagen får adgang via en udvendig ståltrappe, som fører op til et hævet opholdsareal/repos.
 
Udvidelsen af den eksisterende tagetage medfører at bygningshøjden overskrider byggeretten i Bygningsreglement 2010, kapitel 2.2.3, stk. 1, som angiver, at bygningshøjden ikke må overstige 1,4 m x afstanden til naboskel og sti, foruden gavltrekanter af sædvanligt omfang.
 
Da byggeriet ikke overholder byggeretten skal forvaltningen foretage en helhedsvurdering i henhold til Bygningsreglement 2010, kapitel 2.3. Herunder skal bebyggelsen vurderes, bl.a. i forhold til det hensigtsmæssige i anvendelsen, det sædvanlige omfang af bebyggelse i området og med hensyn til lysforhold for nabobebyggelse, indblikgener m.v.
 
I forbindelse med helhedsvurderingen har forvaltningen foretaget en høring af de berørte naboer til ejendommen. I forbindelse med høringen har forvaltningen modtaget bemærkninger og indsigelser til projektet. Indsigelserne belyser primært indbliksgenerne i forbindelse med etableringen af boligenheden i tagetagen.

Forvaltningen vurderer, at etableringen af et tofamiliehus med vandret lejlighedsskel kan etableres inden for det eksisterende plangrundlag.

 

Der vil være flere muligheder for at begrænse indbliksgenerne, således at bygningen fremstår mindre dominerende og samtidig overholder byggeretten.

Projektet kan overholde byggeretten ved at ændre den nye etage til en udnyttet tagetage med hanebåndsspær. Dette ændrer de dominerende facader med vinduer mod naboerne til en tagflade. Tagfladen kan tillige indeholde vinduer, men bygningen vil ikke fremstå dominerende.
Ændringen vil medføre et mindre anvendeligt boligareal, eftersom tagkonstruktionen medfører skråvægge i boligenheden.

 
Ansøger har efterfølgende oplyst, at projektets hævede opholdsareal/repos, i forbindelse med adgangen til boligenheden i tagetagen, kan begrænses til et minimum ved kun at indeholde adgangen for boligenheden og derfor ikke kan anvendes til ophold.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at projektet skal overholde det skrå-højdegrænseplan, som beskrevet i byggeretten, samt at det hævede opholdsareal/repos skal begrænses til et minimum, der alene tilgodeser adgangskravet.
 

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Johannes Videbæk deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Bilag

 

Sagsnr.: 02.00.00-P19-70-14 Sagsbehandler: Sussi Munch Jensen  

Dispensation til andre tagløsninger end sadeltag i Præstehaven i Sdr. Felding

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

Ansøgning om dispensation fra lokalplan 5.66 for Præstehaven i Sdr. Felding til at udføre beboelsesbygning med andre tagløsninger, hvor lokalplanen foreskriver symmetrisk sadeltag.

 

Forvaltningen anbefaler, at der meddeles en dispensation for delområde C, etape 2, for andre tagløsninger, herunder fladt tag.

Sagsfremstilling

Der er søgt dispensation til andre tagløsninger på den nye kommunale udstykning Præsteskoven i Sønder Felding.

 

Området er omfattet af lokalplan nr. 5.66 fra tidligere Åskov Kommune, som foreskriver, at i delområde C skal beboelsesbygningernes tage udføres som symmetriske sadeltage og lignende skrå tage med 25-45° taghældning.


Område C er i lokalplanen opdelt i 2 delområder. Disse er ikke benævnt særskilt, men området mod øst er næsten udbygget og er i det efterfølgende kaldt etape 1. Området mod vest er kaldt etape 2. Der er endnu ikke solgt grunde i området, som i øjeblikket er under udførelse til salg.

En interesseret køber af en grund i område C, etape 2, ønsker et mere moderne udtryk på bygningen. Ansøger ønsker at opføre et funkishus med fladt tag i stil med vedlagte bilag.
Sagen har ikke været sendt i partshøring, da der endnu ikke er solgt grunde i delområde C, etape 2.


Forvaltningen vurderer, at af ligeretshensyn skal kravet til symmetriske sadeltage fastholdes i delområde C, etape 1, da området næsten er udbygget. Det er derfor ikke relevant at ændre kravet. 


Derimod vurderer forvaltningen, at der bør gives en dispensation til mere moderne tagløsninger i delområde C, etape 2. Området ligger som et selvstændigt område. Det er adskilt fra de øvrige delområder med beplantning/skov og derfor uden visuel sammenhæng med etape 1.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der for delområde C, etape 2, Præstehaven i Sdr. Felding, på i alt 10 nye byggegrunde meddeles dispensation fra lokalplan 5.66 til andre tagløsninger, herunder fladt tag,

 

at bestemmelsen indføjes i salgsbetingelserne på grundene, så kommende købere er orienteret om muligheden for flere forskellige tagløsninger i området, inden køb af byggegrund.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Johannes Videbæk deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Bilag

 

Sagsnr.: 22.11.00-G00-1-14 Sagsbehandler: Alex Dahl Karlsen  

Orientering: Referat fra kvartalsmøde med taxivognmænd

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Eva Freidahl Graae

Sagsfremstilling

Forvaltningen afholder hvert kvartal et møde med bestyrelsen for Herning Taxa og vognmændene udenfor bestillingskontoret. Referat fra møde 19. marts 2014 fremsendes til orientering.

 

I 2014 resterer tre møder, som er fastlagt til afholdelse 17. juni 2014 kl. 9.30-11.30, 25. september 2014 kl. 9.30-11.30 og 15. december 2014 kl. 9.30-11.30.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til orientering.

Beslutning

Sagen taget til orientering.

 

Johannes Videbæk deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-7-14 Sagsbehandler: Kaare Hjorth  

Foreløbig vedtagelse af tillæg nr. 23 til Herning Kommuneplan 2013-2024, Udpegning af områder til placering af store husdyrbrug (fællesmøde med Byplanudvalget)

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Eva Kanstrup, Anders Debel, Marius Reese

 

Sagsresume

Dette forslag til tillæg nr. 23 til Herning kommuneplan 2013-2024 er udarbejdet på baggrund af Naturstyrelsens indsigelse mod Forslag til Herning Kommuneplan 2013-2024 vedrørende udpegning til placering af store husdyrbrug. Med kommuneplantillæg nr. 23 udpeger Herning Kommune i alt 8 områder til placering af store husdyrbrug.
 
Udpegningen er medvirkende til at sikre en større investeringssikkerhed for det enkelte landbrug da man på baggrund af udpegningen må forvente at Herning Kommune ikke tager arealerne i brug til anden anvendelse.

Sagsfremstilling

 
Naturstyrelsen gjorde i forbindelse med Forslag til Herning Kommuneplan 2013-2024 indsigelse mod Herning Kommunes udpegninger til placering af store husdyrbrug. Store husdyrbrug er efter planloven defineret som husdyrbrug med over 500 dyreenheder (DE). For at sikre at Herning Kommuneplan 2013-24 kunne endeligt vedtages, blev det i den forbindelse aftalt at Herning Kommune i det første halvår af 2014 skulle udarbejde et tillæg med en fornyet udpegning af områder til store husdyrbrug.
 
Nuværende udpegning består af en retningslinje om, at de store husdyrbrug skal placeres inden for udpegningen af særligt værdifulde landbrugsjorde. Staten har stillet krav om at der sker en konkret udpegning af afgrænsede områder til store husdyrbrug på kort. Herning Kommune udpegning af særligt værdifulde landbrugsjorde ændres dermed ikke ved dette kommuneplantillæg men fastholdes som udpeget i Herning Kommuneplan 2013-2024.
  
Ved udpegningen af områder til store husdyrbrug er der taget udgangspunkt i de prioriteringer, her-under arealer til byudvikling, beskyttelsesområder mv. der allerede er vedtaget gennem Herning Kommuneplan 2013-2024 samt de metoder til udpegninger som bl.a. nabokommunerne har benyttet. Herning Kommunes metode til udpegning kan direkte sammenlignes med metoden benyttet i Ringkøbing-Skjern og Holstebro Kommuner. Se bilag 2 for nabokommunernes konkrete udpegninger.
 
På den baggrund er følgende lagt til grund for en udpegning (se også bilag 1 samt kortbilag A):
 
A-, B- og C-målsatte naturområder, Grundvandsindsatsplanområder, Områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD), Nitratfølsomt indvindingsopland, Områder der anvendes til råstofindvinding, Hygiejnisk zone til vandværksboringer, oplande til vandområder hvor målsætning ikke er opfyldt som følge af tilførslen af næringsstoffer (fosfor), 3 arealer, potential natur, Natura2000, Spredningskorridorer , de kommunale handleplaner for de statslige Vand- og Naturplaner, større uforstyrrede landskaber, kirkebyggelinjer, fredninger, særligt værdifulde landskaber, skov, sø og å beskyttelseslinjer, fredskov, 500 m til bebyggelse og 1000 m til centerbyer.
 
Analysen foretaget på baggrund af ovenstående parametre er at betragte som residual planlægning, dvs. en udpegning baseret kun på kendte bindinger uden en konkret vurdering af egnetheden af de enkelte områder. I ovenstående analyse er størsteparten af bindingerne baseret på lovgivning som stiller specifikke krav til hvordan de enkelte arealer kan anvendes. Viborg og Ikast-Brande kommuner har grundlæggende lavet residual planlægning.
 
Herning Kommune har et vist råderum inden for bindingerne ”Større uforstyrrede landskaber” og ”særligt værdifulde landskabsområder” hvor der gerne må opføres landbrugsbygninger men der må være en forventning om særlige krav i forhold til landskabet samt udpegning af ”Potentiel natur” og ”Spredningskorridorer” som ikke er lovfastsatte udpegninger dog følger disse udpegninger å’er og anden natur med udpegninger fastsat efter anden lovgivning. Endvidere er fastlæggelsen af 500 m og 1000 m zonerne om bebyggelse ligeledes ikke lovfastsatte udpegninger men medtaget med det formål at sikre plads til fremtidigt byudvikling.
 
Der er i den konkrete udpegning (de 8 områder) lagt til grund, at det er større sammenhængende områder, uden eller næsten uden bindinger der udpeges. Der er taget særligt hensyn til områder der efter husdyrloven skal beskyttes mod kvælstofbelastning samt sammenhæng til områder udpeget i nabokommunerne.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur og direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at forslag til tillæg nr. 23 til Herning Kommuneplan 2013-2024 foreløbig vedtages.

Beslutning

Sagen udsat.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.00.00-P00-2-14 Sagsbehandler: Mette Wraa Nielsen  

Revideret udgave af Retningslinier for Master og Antenner (fællesmøde med Byplanudvalget)

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 X
 X
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Bodil Schreiber Aaes

Sagsresume

Retningslinier for Master og Antenner blev politisk vedtaget i 2009. Siden er der kommet nye mastetyper og nye mobilteknologier (4G). Samtidig har Herning Kommune stadig arealer med dårlig - eller manglende mobildækning. Dette beror ikke på at Herning Kommune ikke behandler og giver tilladelse til alle de masteansøgninger der indkommer, men at Herning Kommune ikke har modtaget nye ansøgninger siden 2011.

 

Forvaltningen anbefaler, at der fremadrettet kan tillades opstilling af gittermast eller rørmast efter en konkret vurdering, og at teleselskaberne fortsat skal betale leje af den jord, masterne opstilles på.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har ikke siden 2011 modtaget ansøgninger om nye master i Herning Kommune. I 2014 er der modtaget en ansøgning, men den pågældende ansøgning var en fornyelse af en allerede givet tilladelse fra 2011, idet landzonetilladelsen udløber efter 3 år.

 

I 2009 blev det besluttet, at rørmaster var at foretrække frem for gittermaster. For teleselskaberne er det dyrere at opstille og vedligeholde en rørmast frem for en gittermast. Dels fordi der altid skal en lift ud, når rørmasten skal serviceres, dels fordi

rørmasten ikke kan bestykkes med nær så mange antenner som en gittermast, hvorfor der skal opstilles flere rørmaster for at dække et område.

 

Forvaltningen anbefaler, at der fremadrettet tillades opstillet gittermaster, hvor det vurderes hensigtsmæssigt.

 

Det vil jf. Retningslinier for Master og Antenner stadig kræve en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde, da der stadig vil være byområder, hvor en rørmast vil falde mere naturligt ind i omgivelserne end en gittermast.

 

Gittermaster, der tillades opstillet, bør være af den type, der har en konisk form og afsluttes i en langstrakt spids, da denne type kan bestykkes jævnt op langs masten, frem for den type gittermast, som har parallelle sider og afsluttes i en afskåret top. Disse gittermaster kan bestykkes med mange antenner, men ofte kræver de bærearme for at antennerne ikke skygger for hinanden. Samtidig falder den koniske gittermast også mere naturligt inden i omgivelserne.

[image]

 

I 2012 blev der udarbejdet et materiale i samarbejde med kommunens landsbyer. Materialet viste, at der var flere landsbyer og vejstrækninger, hvor der var problemer med mobildækningen. Forvaltningen vurderer, at det billede ikke har ændret sig nævneværdigt. Kortbilaget er vedhæftet til orientering.

Herning Kommune kræver ikke ansøgning ved opsætning af nye antenner på eksisterende master, men kræver alene ansøgning, hvis der skal opstille nye master eller hvis antennerne opsættes på bygninger.

 

Mobilteknologien 4G kræver en større mastetæthed i forhold til de tidligere teknologier. Det betyder, at der på sigt skal opstilles flere master end der er i dag for at sikre en stabil mobildækning.

 

Teleselskaberne har flere gange været fremme i bl.a. medierne med, at en af de ting, der begrænser dem i opstilling af nye master er, at de skal betale leje af den jord de benytter til opstilling af master, hvad enten det er til private grundejere eller til Herning Kommune. Teleselskaberne mener, at det der kunne fremme opstillingen af master til mobiltelefoni er, at selskaberne ikke skal betale leje af kommunal jord.

 

At give teleselskaberne ret til at opstille mobilmaster på kommunal jord gratis, vil skabe præsedens for at også andre infrastrukturelle aktører uden beregning skal kunne benytte kommunal jord. Samtidig er det areal teleselskaberne skal bruge i forbindelse med opstilling af master meget begrænset, hvorfor udgiften til leje af jorden er minimal set i forhold til de øvrige udgifter i forbindelse med opstilling af en mast. Her tænkes bl.a. på selve masterne, støbning af fundament og den teknologi masten skal bestykkes med.

 

Forvaltningen vurderer derfor, at selv om Herning Kommune ikke får den store indtjening på udlejning af areal til mobilmaster, bør vi fastholde lejen for ikke at skabe præcedens over for de øvrige aktører.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur og direktøren for Teknik- og Miljø indstiller

at der tillades opstilling af gittermaster (konisk form) efter en konkret vurdering,

 

at teleselskaberne fortsat skal betale leje af den jord masterne opstilles på,

 

at Retningslinier for master og antenner opdateres med nye mastetyper og teknologier.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 05.05.06-P20-6-13 Sagsbehandler: Lars Ravnemose  

Orientering: Status på Banegårdspladsen (fællesmøde med Byplanudvalget)

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 X
 X
 
 

 

Sagsresume

Orientering om status på lokalplanen for Banegårdspladsen i Herning samt projektet - Intelligent busterminal på Banegårdspladsen i Herning. Sagen er til orientering i Teknik- og Miljøudvalget og Byplanudvalget den 22. april 2014.

Sagsfremstilling

Lokalplanforslag nr. 11.OF1.3 for Banegårdspladsen i Herning er foreløbig vedtaget på Byrådsmødet den 1. april 2014, og vil være i offentlig høring fra den 16. april til den 11. juni 2014. Det forventes at lokalplanen endelig vedtages af Byrådet den 26. august 2014.
 
Lokalplanens formål er at muliggøre opførelsen af byggeri på Banegårdspladsen med andre anvendelsesmuligheder end terminalrelaterede funktioner. Den nye byggemulighed på Banegårdspladsen skal være med til at supplere en ny busterminal samt danne et interessant og funktionelt velfungerende byrum. Lokalplanforslaget er en del af udviklingen/omdannelsen af Banegårdspladsen med en ny samlet kompaktterminal til busser, en ny terminalbygning, omlægning af pladsen samt mulighed for nyt byggeri på pladsens vestlige område.
 
Status på projektet "Intelligent busterminal på Banegårdspladsen i Herning" er, at der igangsættes en prækvalifikation med hnblik på udvælgelse af omkring 5 teams, som skal byde på projektet ud fra et præcist beskrevet program. Projektet indeholder 3 dele.
 
1. Anlægsarbejde på busterminalen og Banegårdspladsen generelt, herunder belægninger, perroner, overdækninger, inventar, flytning af rampe til kælder, beplantning mm. Der er finasiering til disse arbejder fra Herning Kommune og Trafikstyrelsen. IT-systemet til styring og information ved busterminalen udbydes i et separat udbud efter kravsspecifikationer fra de aktuelle operatører på den kollektive trafik.
 
2. Terminalbygningen skal finansieres og bygges af en invester ud fra nogle krav til funktioner og kvadratmeter. Der tilbydes et antal faste lejere (Herning Kommune, DSB og Midttrafik) i en 30 årig lejeperiode, og der vil samtidig være mulighed for at finde en ekstra lejer til 2. sal i bygningen, med anvendelsesmuligheder beskrevet i den nye lokalplan.
 
3. I lokalplanområdets vestlige del er der en byggemulighed i henhold til den nye lokalplan. Byggemuligheden er en option i projektet, og derved en mulighed for, at en invester kan lave et projekt med funktioner, som ikke direkte relaterer sig til terminalprojektet. Der kan i dette byggefelt bygges i op til 5 etager med tilhørende parkeringskælder under Banegårdspladsen, alternativt kan der opføres et parkeringshus.
 
Den forventede overordnede tidsplan for projektet er:
 
Prækvalifikation af teams - maj-juni 2014.
Udarbejdelse af konkurrencemateriale og udbud - August – september 2014.
Fremsendelse af tilbud og bedømmelse – Ultimo november
Opstart af byggeri og anlæg – Primo 2015
Aflevering/færdiggørelse af byggeri og anlæg – ultimo 2015
 
Tidsplanen er afhængig af omfanget af bygningsanlæg og parkeringskælder mm. Trafikstyrelsen informeres om denne nye tidsplan for fortsat godkendelse af projekt og tilskud.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur og direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Sagen taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 01.11.00-P00-1-13 Sagsbehandler: Lisbet Rørbæk Abildtrup  

Orientering: Pulje til Landsbyfornyelse - strategi

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 X
 X
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Thomas Frydensbjerg

Sagsresume

Herning Kommune har fået tildelt op til 3 mio. kr. fra staten til nedrivning, istandsættelse mv. i form af "Pulje til Landsbyfornyelse". Anvendelsen af de tildelte, statslige midler forudsætter 40% kommunal medfinansiering. Herning Kommune skal således bidrage med op til 2 mio. kr. for at kunne anvende hele den statslige ramme.

 

På byrådsmøde den 4. marts 2014 blev det besluttet at foretage en omfordeling af Herning Kommunes afsatte byfornyelsesmidler og samle 586.000 kr. netto i 2014 i "Pulje til kondemnering, nedrivning, istandsættelse og indeklima". Denne pulje skal blandt andet dække den kommunale medfinansiering til statens ovennævnte "Pulje til Landsbyfornyelse".

 

På den baggrund fremlægger administrationen hermed et forslag til en strategi til udmøntning af "Pulje til Landsbyfornyelse" i 2014.

Sagsfremstilling

"Pulje til Landsbyfornyelse" følger byfornyelseslovens regelsæt og skal skabe forskønnelse og oprydning blandt boliger i de mindre byer og i landdistrikterne i 2014 og 2015, hvor der årligt fordeles i alt 200 mio. kr. til 66 kommuner.

 

Anvendelsesområdet for puljen er sammenfaldende med de aktiviteter, som kan gennemføres med 60% statsrefusion efter byfornyelsesloven. Puljen understøtter således den ændring af byfornyelsesloven, der trådte i kraft pr. 1 januar 2013, og hvis hovedformål var en fokuseret indsats i de små byer og landdistrikterne.

 

Geografisk kan puljemidlerne anvendes til aktiviteter på bygninger beliggende i byer med færre end 3.000 indbyggere samt til bygninger i det åbne land.

Puljemidlerne kan anvendes til følgende typer af aktiviteter:

 • Istandsættelse af nedslidte boliger.

 • Nedrivning af nedslidte boliger.

 • Nedrivning af private erhvervsbygninger. Det er en betingelse, at erhvervet er ophørt. Muligheden er begrænset til bygninger beliggende i byer med færre end 3.000 indbyggere. Erhvervsbygninger i det åbne land er således ikke omfattet.

 • Fjernelse af skrot og affald på boligejendomme.

 • Kommunalt opkøb af nedslidte ejendomme med henblik på istandsættelse eller nedrivning.

 

Kommunerne skal anvende de statslige midler for 2014 inden for en periode på 1 1/2 år - dvs. inden medio 2015. Aftalerne skal dog være indgået i 2014.

Hvis en kommune ikke ønsker eller ikke har økonomi til at anvende de tildelte puljemidler, kan kommunalbestyrelserne evt. i to eller flere kommuner indgå aftale om overdragelse af puljemidlerne. Dette skal sikre den mest optimale udnyttelse af alle midlerne.

 

Midlerne i "Pulje til Landsbyfornyelse", og demed de 60% statsrefusion, kan kun benyttes, hvor det er muligt at indgå frivillige aftaler med bygningsejer.
   

Strategi

Herning Kommunes byfornyelsesaktiviteter vedr. kondemnering, nedrivning og indeklimasager administreres i Teknik og Miljø (Byggesagsafd.). Forvaltningen har vurderet, at den bedste anvendelse af de afsatte midler i 2014, til udmøntning af Pulje til Landsbyfornyelse, vil være at koncentrere indsatsen om nedrivning.

 

Dette begrundes blandt andet med, at der i forvejen gennemføres bygningsfornyelse i Herning Kommune, jf. Byfornyelsesstrategi 2012-2015, hvilket der er afsat særskilte midler til.

 

Desuden er det ikke muligt for kommunen at udnytte den statlige ramme på 3 mio. kr. til "Pulje til Landsbyfornyelse" fuldt ud, i det, der pt. er afsat 586.000 kr. netto i 2014 i "Pulje til kondemnering, nedrivning, istandsættelse og nedrivning" til aktiviteterne.

 

Af de ialt 586.000 kr. netto anbefales det, at der reserveres 100.000 kr. netto til kondemnering, påbud om nedrivning samt indeklimasager (50% refusion), der ikke er omfattet af Pulje til landsbyfornyelse (60% refusion).

 

Dette giver således 486.000 kr. netto til nedrivning i henhold til "Pulje til Landsbyfornyelse".

 

Jf. Byfornyelsesloven har kommunen mulighed for at støtte nedrivning med op til 100%. Forvaltningen foreslår, at den kommunale støtte fastsættes til 50% af de samlede udgifter til nedrivning.

 

Nedrivning af et enfamilieshus koster ca.75.000 kr. Med de afsatte kommunale midler i 2014 vurderes det således, at der med støtte på 50% af nedrivningsudgifterne kan gives tilskud til nedrivning ca. 12 ejendomme.

   

Prioritering

Forvaltningen anbefaler, at der til prioritering af ansøgninger til nedrivning med "Pulje til Landsbyfornyelse" tages udgangspunkt i kommunens eksisterende "Handlingsplan for sundhedsfarlige, tomme og forfaldne ejendomme samt rod, skrot og affald".

 

Handlingsplanen indeholder en prioritering af indsatsen med kondemnering og nedrivning:

 • 1. lovpligtig kommunal kondemnering af beboede/benyttede sundhedsfarlige boliger og lokaler

 • 2. kondemnering og nedrivningspåbud på tomme forfaldne ejendomme samt påbud om oprydning mv. Kondemnering og nedrivningspåbud af tomme, forfaldne huse samt påbud og afhjælpning vedr. rod, skrot og affald m.v. gennemføres i det omfang, der er ressourcer til det, herunder også budgetmæssigt.

 

For tomme ejendomme skal indsatsen ske efter følgende underprioritering: 

 • Byområder, hvor tomme og forfaldne huse er en belastning for såvel de nuværende beboere som for en fremtidig udvikling og bosætning.

 • Forfaldne og tomme huse langs de offentlige veje. Selv ganske få tomme huse på et vejstykke giver generelt indtryk af forfald og tilbagegang.

 • Andre ejendomme, der enten er en belastning for områdets naboer eller for oplevelsen af kulturarv, naturværdier m.v.

 • Afsides beliggende, stærkt forfaldne ejendomme, der kun giver begrænsede gener, kan kondemneres for at sikre mod at ejendommen tages i brug.

 

Prioriteringen for tomme og forfaldne ejendomme (jf. ovennævnte 2. prioritering), er relevant at bruge i forbindelse med "Pulje til Landsbyfornyelse", hvor der skal indgåes frivillige aftaler.

 

Det skal i øvrigt bemærkes, at Handlingsplanen lægger op til, at en kondemnering som udgangspunkt altid bør følges op med et påbud om nedrivning, hvilket i de fleste tilfælde medfører at hele nedrivningsudgiften skal afholdes af kommunen.

 
Proces

Med ovennævnte, foreslåede strategi bliver den kommunale rolle at behandle indkomne ansøgninger og udbetale støtte, og altså ikke at gennemføre selve nedrivningen, hvilket vil kræve forholdsvis mange ressoucer.  

 

Forvaltningen foreslår, at der gennemføres en ansøgningsrunde til "Pulje til Landsbyfornyelse" i 2014 i maj/juni og med en frist på 3 måneder.

 

Der annonceres i avisen, på kommunens hjemmeside og sendes informationsmateriale ud til relevante borgerforeninger.

 

I det allerede igangsatte arbejde med udmøntning af Handlingsplanen er udarbejdet en liste med flere ejendomme, som vurderes at opfylde kriterierne for nedrivning i henhold til "Pulje til Landsbyfornyelse". Forvaltningen anbefaler, at ejerne af disse ejendomme kontaktes direkte, når ansøgningsrunden annonceres, med henblik på at få en frivillig aftale om nedrivning med 50% støtte.

 

Sagen er til beslutning i Byplanudvalget og til orientering i Teknik- og Miljøudvalget.Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller til Byplanudvalget 

at Byplanudvalget indstiller, at udmøntningen af "Pulje til Landsbyfornyelse" i 2014

   sker på baggrund af den af forvaltningen foreslåede strategi, og

 

at Byplanudvalget indstiller, at administrationen bemyndiges til at godkende

   ansøgninger på ejendomme, der skal tildeles støtte til nedrivning,

   jf. Handlingsplanens prioritering af ejendomme,

 

at Byplanudvalget indstiller, at ejendomme som allerede er registreret og opfylder

   kriterieren i handlingsplanen, prioriteres forud for øvrige ansøgninger.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Sagen taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 00.32.00-P19-1-14 Sagsbehandler: Jacob Philipsen  

Overførsel af uforbrugte budgetmidler fra 2013 til 2014

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Jonna Sørensen

Sagsresume

I forbindelse med afslutning af årsregnskab 2013 udarbejdes oversigt over budgetoverførsler fra 2013 til 2014 for drift og anlæg.

Sagsfremstilling

I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2013 er der følgende forslag til overførsel af restbudgetbeløb fra 2013 til 2014 for Teknik- og Miljøområdet.

 

Serviceområde 01 Byggemodning.

Området udviser et merforbrug på 1,2 mio. kr. Merforbruget søges dækket af et mindreforbrug under serviceområde 09 Trafik, funktion 023231 Busdrift.

 

Anlæg udviser et netto mindreforbrug på 19,6 mio. kr., som overføres til 2014.

 

Serviceområde 03 Kommunale ejendomme.

Området udviser samlet set et merforbrug på 1,9 mio. kr. Funktion 002510 til 002513 udviser netto et merforbrug på 0,8 mio. kr., som søges dækket af mindreforbrug under serviceområde 09 Trafik, funktion 023231 Busdrift.

Funktion 003231 til 056898 udviser samlet set et merforbrug på 1,2 mio. kr. Et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. på de takstregulerede områder: funktion 033046, 052823, 053842 og 053852 overføres i henhold til reglerne til 2014. Det resterende merforbrug på 1,7 mio. kr. søges dækket af et mindreforbrug under serviceområde 09 Trafik, 023231 Busdrift.

 

Anlæg udviser et mindreforbrug på 5,7 mio. kr. som ønskes overført til 2014 til fortsættelse af igangværende projekter.

 

Serviceområde 04 Grønne områder.

Området udviser samlet set et mindreforbrug på 241.000 kr., som søges overført til anlæg i 2014 til etablering af støjvold på kommunalt grønt areal ved Nr. Lindvej, til lovliggørelse af støjniveau i boligområde syd for Nr. Lindvej, jf. miljølovgivningen, efter indgivet klage og gennemførte støjmålinger fra tilstødende industriproduktion.

 

Anlæg udviser netto et mindreforbrug på 183.000 kr. Heraf ønskes 123.000 kr. netto overført til 2014 til fortsættelse af igangværende projekter.

 

 

Serviceområde 05 Miljøforanstaltninger.

Området udviser samlet set et mindreforbrug på 1,1 mio. kr.

Funktion 005285 Bærbare batterier udviser et merforbrug på 0,3 mio. kr., som overføres til 2014.

Funktion 005289 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. udviser et mindreforbrug på 0,3 mio. kr., som ønskes overført til 2014 med 151.000 kr. til tæthedsprøvning af olieudskillere samt 150.000 kr. til revision af spildevandsplan.

Funktion 005591 Skadedyrsbekæmpelse udviser et mindreforbrug på 1 mio. kr., som overføres til 2014 i henhold til reglerne om takstregulerede områder.

 

Serviceområde 07 Renovation.

Området udviser en merindtægt på 5,8 mio. kr., som tilføres kassen for nedskrivning af mellemregningskontoen mellem Herning Kommune og Renovation.  

 

Anlæg udviser et mindreforbrug på 2,4 mio. kr. Heraf vedrører 0,7 mio. kr. et merforbrug på afsluttede anlægsprojekter, som ikke overføres. Det resterende mindreforbrug på 3,1 mio. kr. overføres til det fortsatte arbejde i 2014.

 

Serviceområde 08 Drift

Området udviser et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. Heraf ønskes 0,4 mio. kr. overført til 2014 til implementering af Driftsweb (giv et praj) løsning. Det resterende beløb på 0,3 mio. kr. tilgår kassen.

 

Anlæg udviser et mindreforbrug på 0,6 mio. kr., som ønskes overført til 2014 til fortsættelse af igangværende projekter.

 

Serviceområde 09 Trafik.

Området udviser netto et mindreforbrug på 4 mio. kr. Ekskl. vintertjenesten udgør mindreforbruget 6,7 mio. kr. Heraf ønskes 0,8 mio. kr. overført til 2014 i henhold til nedenstående opgørelse.

 

Funktion 022201 - 022812 ekskl. 022203 giver samlet set et merforbrug på 2.083.000 kr. Heraf vedrører 4.933.000 kr. udgifter til vejbelysning, som jf. aftale dækkes af fællesskabet. 3.772.000 i indtægt for vejbelysningen deponeres i henhold til gældende regler. Herefter resterer et merforbrug på 922.000 kr., som søges dækket af et mindreforbrug under funktion 023231 Busdrift.

 

Merforbruget på 1,2 mio. kr. under funktion 022203 Arbejder for fremmed regning overføres til 2014.

 

Der overføres ikke overskud/underskud vedr. funktion 022814 Vintertjeneste. Beløbet reguleres via kassen.

 

Mindreforbruget på 10 mio. kr. under funktion 023231 Busdrift ønskes anvendt på følgende måde:

 

    922.000 kr.
Dækning af merforbrug under serviceområde 09 Trafik, funktion: 022205, 022811 og 022812.
 1.209.000 kr.
Dækning af merforbrug under serviceområde 01 Byggemodning.
    771.000 kr.
Dækning af merforbrug under serviceområde 03 Kommunale ejendom- me, funktion 002513 Andre faste ejendomme.
 1.663.000 kr.
Dækning af merforbrug under serviceområde 03 Kommunale ejendom- me, funktion 003231 - 056898 ekskl. 033046,052823, 053842 og 053852.
    880.000 kr.
Søges overført til 2014 til dækning af slutafregning på vejafvandings- bidrag vedr. 2013 fra Herning Vand.
 1.200.000 kr.
Søges overført til 2014 til indførelse af rejsekortet.
 3.035.000 kr.
Ekstra indtægter i forbindelse med busdriften - tilgår kassen
    360.000 kr.
Restmindreforbrug - tilgår kassen.

 

Anlæg udviser et mindreforbrug på 18,3 mio. kr. Heraf vedrører 0,6 mio. kr. et merforbrug på afsluttede anlægsprojekter, som ikke overføres. Det resterende mindreforbrug på 18,9 mio. kr. overføres til 2014 til det fortsatte arbejde.

 

Samlet set søges der overført 3.034.000 kr. i driftsmidler fra 2013 til 2014. Heraf ønskes 241.000 kr. overført til anlæg. På anlæg søges overført 47.903.000 kr. fra 2013 til 2014.

Økonomi

[image]

 

 [image]

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at overførslerne fra drift og anlæg på Teknik- og Miljøområdet godkendes jævnfør bilag,

 

at mindreforbruget på 241.000 kr. under drift på serviceområde 04 Grønne områder overføres til anlæg i 2014, nyt stednr. til etablering af støjvold på kommunalt grønt areal ved Nr. Lindvej,

 

at de overførte driftsmidler i 2014 til etablering af støjvold på kommunalt grønt areal ved Nr. Lindvej søges frigivet.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Udvalget vil på mødet den 26. maj få forelagt de økonomiske udfordringer på kort og på langt sigt, samt katalog med prioriteringsforslag.

Samtidig vil et katalog med mulige områder til konkurrenceudsættelse blive forelagt udvalget til drøftelse.

Bilag

 

Sagsnr.: 83.35.00-P20-1-13 Sagsbehandler: Carsten Thomsen  

Strategisk undersøgelse

 

Sagsnr.: 09.00.00-K08-6-14 Sagsbehandler: Jesper Thomsen  

Orientering: Politianmeldelse - lakering af metalemner

 

Sagsnr.: 15.00.00-P19-10-09 Sagsbehandler: Christina Thorslev Petersen  

Orientering: Politianmeldelse for manglende overdækning af fast gødning på møddingsplads

 

Sagsnr.: 02.34.04-P19-344-12 Sagsbehandler: Hanne Jacobsen  

Orientering: Politianmeldelse for manglende efterkommelse af påbud vedr. carport

 

Sagsnr.: 02.34.00-P19-831-11 Sagsbehandler: Anja Plykker  

Orientering: Politianmeldelse af ulovligt opført carport

 

Sagsnr.: 00.22.04-P35-1-13 Sagsbehandler: Lotte Vinter  

Meddelelser