Dagsordener og referater

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 22. januar 2018
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.22.02-A00-4-17 Sagsbehandler: Grethe Wilmoes  

Valg af Teknik- og Miljøudvalgets formand og -næstformand

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Formelt skal et stående udvalg efter kommunestyrelseslovens § 22, stk.1 vælge udvalgets formand og næstformand.

Sagsfremstilling

På Byrådets konstituerende møde den 11. december 2017 pkt. 4 valgte Byrådet i enighed dels den politiske sammensætning og dels medlemmerne af alle stående udvalg.


Der henvises til Byrådets beslutning på det konstituerende møde om udpegningen af udvalgsformand og -næstformand for Teknik- og Miljøudvalget.

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

at Joan Hansen (V) vælges til udvalgsformand,

 

at Erling Præstekjær (O) vælges til udvalgets næstformand.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 00.22.04-P35-1-17 Sagsbehandler: Eva Kanstrup  

Præsentation af udvalgets opgaveområder

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

  x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Præsentation af udvalgets opgaveområder og økonomi, samt forvaltningens organisering og overordnede strategiske retning ved teknisk direktør Eva Kanstrup samt de 2 chefer i Teknik og Miljø Sofie Faarup Britze og Jacob Philipsen.

Sagsfremstilling

Introduktion til fagområdet Natur og Grønne områder (naturpleje, parker, vandløb, friluftsliv) ved afdelingsleder Erik Skibsted.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at præsentationen tages til orientering.

Beslutning

Udsat.

 

Sagsnr.: 00.22.04-P35-1-17 Sagsbehandler: Eva Kanstrup  

Valg af repræsentanter til råd mv. indenfor Teknik- og Miljøudvalgets område

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

  x

 

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Udpegning af repræsentanter til udvalg, råd og styregrupper m.v.

 

Forvaltningen anbefaler, at der vælges repræsentanter til de nævnte råd mv.

Sagsfremstilling

Råd, nævn m.v.:

 

Repræsentanter:

Ekspropriationer inden for Teknik- og Miljøudvalgets område

 

Alle udvalgets medlemmer

undtaget formanden - der udpeges 1 repræsentant til hver ekspropriation, når behovet opstår.

Det tilstræbes, at den repræsentant, der udpeges til den enkelte ekspropriation ikke har nogen væsentlig interesse i det pågældende område.

 

Grundvandsrådet

 

2 repræsentanter

0 - 2 møder pr. år - afhængig af behov

 

Grønt Råd

 

2 repræsentanter

Deltgelse i 1 møde pr. år  

Landbrugsrådet

 

2 repræsentanter

2 møder pr. år

 

Limfjordsrådet

 

2 repræsentanter

Ca. 4 møder pr. år

 

Færdselssikkerhedsudvalget

Formanden for Teknik- og Miljøudvalget

 

Kvartalsmøder med Taxa

 

 2 repræsentanter

Deltagelse i 2 møder pr. år

 

 Observatør i Naturrådet (Grønt Danmarkskort)

 

 1 repræsentant + 1 suppleant

 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der vælges repræsentanter til de nævnte råd mv.

Beslutning

Karlo Brondbjerg og Jens-Bernhard Knudsen blev udpeget som primære repræsentanter ved ekspropriationer.

Anne Marie Søe Nørgaard og Lone Børlum blev udpeget til Grundvandsrådet.

Jens-Bernhard Knudsen og Erling Præstekjær blev udpeget til Grønt Råd.

Anne Marie Søe Nørgaard og Jens-Bernhard Knudsen blev udpeget til Landbrugsrådet.

Joan Hansen og Anne Marie Søe Nørgaard blev udpeget til Limfjordsrådet.

Joan Hansen blev udpeget til Færdselssikkerhedsudvalget

Joan Hansen og Erling Præstekjær blev udpeget til Kvartalsmøder med Taxa.

Anne Marie Søe Nørgaard blev udpeget til observatør i Naturrådet, og Lone Børlum blev udpeget som suppleant.

 

 

Sagsnr.: 01.00.05-P20-1-16 Sagsbehandler: Sine Dall  

Orientering om forskønnelsespuljen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen

Sagsresume

Nærværende sag er en orientering om status på de projekter, som tidligere er besluttet i Forskønnelsespuljen. Der er flere afsluttede og igangværende projekter i Forskønnelsespuljen.

 

Byplanudvalget besluttede på møde den 4. december 2017, pkt. 195, at der afsættes 450.000 kr. til Snejbjerg Hovedgade, 310.000 kr. af 2016 midlerne og 140.000 kr. af 2017 midlerne, samt at sende sagen til orientering i Teknik- og Miljøudvalget.

 

Forvaltningen anbefaler, at sagen tages til orientering.

Sagsfremstilling

Status på projekter

 

Lind

Der er afsat midler til grafik på asfalten på Kollundvej. Byplanudvalget besluttede på møde den 21. november 2016 at afsætte 170.000 kr. til et projekt med grafik på asfalten. Dette har vist sig at være en udfordring at få godkendt af politiet. Skitsering og dialog med politiet pågår for at finde en løsning.

  

Derudover er der plantet træer langs Kollundvej. Der er ligeledes plantet lindetræer langs Lind Hovedgade ved ankomsterne fra nord og syd.

 

Der er afsat midler til belysningsprojekt på Lind Hovedgade med wiresystem, som et gridnet over vejen og ophængte lysarmaturer. Projektet har afventet en nærmere fastlæggelse af adgangsforhold og vejtilslutning ved hjørnegrunden Lind Hovedgade og Vejlevej. Der er nu fundet en løsning på vejtilslutningen, og projektet igangsættes.

 

Sunds

Der er etableret grøn byport krydset Sunds Hovedgade / Ilskovvej i form af forskønnelse med nye træer og bøgebeplantning.

 

          Grøn byport i Sunds

 

Der er etableret nyt areal ved Sunds Skole og Multicenter i form af et sammenbindende projekt med bakkelandskab, grafik, ny belysning og nye træer. Der er sideløbende med projektet etableret nyt vejprofil på Idrætsvej. Projekterne er udført og indviet.

 

Vildbjerg

Der er foretaget forskønnelse af Park Allé. Første fase på den nordlige del af strækningen, med plantebede langs vejen, udføres i efteråret 2017. Den anden fase udføres i efteråret 2018.

 

Der er foretaget forskønnelse på Niels Mouritzens Plads. I form af pullertlys og beplantning omkring mindestenen. Projektet udføres i efteråret/vinteren 2017.

 

Der er udført forbedring af udearealet ved Den gule bygning. Projektet udføres af bestyrelsen for Den Gule Bygning i efteråret/vinteren 2017.

 

Aulum

Der etableres ny beplantning i Danmarksgade med større plantebede og nye træer samt udskiftning af lysmaster. Projektet udføres december 2017.

Aulum Vandværk ønsker at opsætte en drikkevandspost i Danmarksgade. Forvaltningen finder en placering, som kan indgå i en sammenhæng med den øvrige projekt i Danmarksgade.  

 

På Lilletorv, hjørnet Danmarksgade/Højgade, forskønnes med beplantning, bænke og nyt pullertlys. Projektet udføres december 2017.

 

Desuden etableres der flagbøsninger i bymidten. Projektet udføres i vinteren 2017/2018.

 

Digitale skilte

Den 13. marts 2017 behandlede Byplanudvalget en sag om digitale skilte. Det blev besluttet, at hver centerby kan få ét digitalt skilt, og at Herning Kommune skal ansøges herom. Sammen med beslutningen blev forvaltningen bedt om at undersøge, om der kan gives kommunal driftsstøtte til skiltene. Efter at have undersøgt mulighederne for driftsstøtte må det konstateres, at dette ikke er muligt med midler fra Forskønnelsespuljen. Forskønnelsespuljen er en anlægspulje og der kan derfor ikke gives driftsstøtte. Det er ikke muligt at pege på alternative konti eller finansieringskilder hertil.

 

Prisen for køb og opsætning af et digitalt skilt er ca. 150.000 kr. Hertil kommer udgift til etablering af strøm. Denne udgift kan bevilges fra Forskønnelsespuljen.

 

Ud over selve anlægget kommer driften af skiltet, som centerbyerne selv skal stå for. Ved etablering af skiltene skal der betales for en serviceaftale på 600 kr. om måneden. Endvidere skal der betales strøm og netværksforbindelse samt softwarelicens. Det årlige strømforbrug på Herning Kommunes skilte andrager ca. 8800 kr., og udgiften til softwarelicens ligger på 1500 kr. årligt. Med en serviceaftale anslås det, at den samlede, årlige drift for skilte i centerbyerne løber op i 17.500 kr. pr. skilt.

 

Herning Kommune har på nuværende tidspunkt ikke modtaget ansøgninger på opsætning af digitale skilte i centerbyerne.

 

Forslag til projekter

I starten af 2018 vil forvaltningen komme med forslag til nye forskønnelsesprojekter. Forvaltningen anbefaler, at et forskønnelsesprojekt på Snejbjerg Hovedgade godkendes i nærværende sag. 

 

Snejbjerg Hovedgade/Ringkøbingvej

Ringkøbingvej/Snejbjerg Hovedgade, mellem den tidligere campingplads og Snejbjerg Kirke forslås som nyt projekt koordineret med en renovering af asfaltbelægningen og etablering af belysning i 2018. Vejstrækningen er 2 km lang, og den foreslås at gøre den meget brede kørebane på ca. 11 meter smallere. Ved at gøre kørebanen smallere kommer der en bred rabat mellem vejbane og cykelsti. I rabatten foreslåes det, at der etableres beplantning. Projektet er endnu ikke godkendt af politiet.

Det endelige vejprojekt vil blive forelagt Byplanudvalget og Teknik- og Miljøudvalget til godkendelse.

 

Forvaltningen anbefaler, at der afsættes 450.000 kr. fra Forskønnelsespuljen til Snejbjerg Hovedgade. Hermed opnås en større forskønnelse, af en lang vejstrækning som forbinder Snejbjerg med Herning.

 

Det anbefales endvidere, at projektet tilføres midler fra Smukke Indfaldsveje, f.eks. 350.000 kr., således at forskønnelses af vejprofilet kan ske på hele strækningen mellem den gamle campingplads ved. Gl. Ringkøbingvej og Snejbjerg Kirke.

   

Økonomi

Der er afsat midler i Forskønnelsespuljen på 1.690.000 kr. af 2016 midlerne. Der er et restbeløb på 310.000 kr. tilbage af 2016 midlerne.

Forvaltningen anbefaler, at der reserveres 450.000 kr. til Snejbjerg Hovedgade, hvoraf de 310.000 kr. er 2016 midler som er frigivet og 140.000 kr. er 2017 midler.

2017 midlerne anbefales frigivet i en senere sag sammen med konkrete forslag til nye projekter. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til orientering.

Beslutning

Sagen taget til orientering.

 

Sagsnr.: 05.01.15-P20-1-13 Sagsbehandler: Sine Dall  

Orientering om smukke indfaldsveje

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen

Sagsresume

Der er flere afsluttede og igangværende projekter i Smukke Indfaldsveje.

Nærværende sag er en orientering og status på projekter samt et forslag til, hvordan de resterende midler kan prioriteres.

 

Byplanudvalget besluttede på møde 4. december 2017, pkt. 195, at der afsættes 350.000 kr. til vejforskønnelse af Snejbjerg Hovedgade/Ringkøbingvej på strækningen fra Snejbjerg Kirke til Gl. Ringkøbingvej samt at sagen sendes til orientering i Teknik- og Miljøudvalget.

 

Forvaltningen anbefaler, at sagen tages til orientering.

Sagsfremstilling

Status på projekter

 

Viborgvej

Der er etableret nye plantebede langs vejen, vejprofilet er smallere, og vejen har fået en ny identitet. Projektet er udført.

 

Viborgvej, Herning

 

Tjørring Hovedgade

Der er etableret nyt vejprofil med nyt anlagt fortov og cykelsti og der er plantet vejtræer langs vejen. Vejprofilet er i desuden gjort smallere. I oktober 2017 kom der slidlag på strækningen, projektet nu er afsluttet.

 

Rundkørsel ved Lind

Der er plantet avnbøg, og der er etableret et podie til udsmykning centralt i rundkørslen. Projektet er udført.

 

Rundkørsel Dr. Boulevard / Mads Eg Damgaards Vej

Der er plantet spiræa, og der er etableret et podie til udsmykning centralt i rundkørslen. Projektet er udført.

 

Plankeværk Dr. Boulevard

Kommunens vejafdeling har etableret nyt planteværk på strækningen. Smukke Indfaldsveje har suppleret med klatrende beplantning på strækningen. Projektet er udført.

 

Chr. Ydes vej

Udtynding af popler og plantning af syrener på skråningen. Projektet er udført.

 

Vesterholmvej fra Holstebrovej til Gullestrupvej

Der er etableret plantebede på strækningen, som over tid skal udvikle sig med grupper af større træer. Projektet er udført.

 

Diverse udtyndning af beplantning

Der er et ønske om udtyndning af beplantning for at skabe kig til Elia fra motorvejen. Herning Kommune afventer tilbagemelding fra Vejdirektoratet, da en del af beplantningen er på deres areal.

 

Belysningsprojekt under motorvejsbro på Silkeborgvej

Der er opsat farvet lys under broen. Lyset er tændt og skaber en veldefineret ankomst fra øst. Projektet er udført.

 

Belysningsprojekt på cykelbroen til Lind

Der er opsat master med belysning som oplyser siderne på betonbroen. Der er i projektet mulighed for at skifte mønster i lyset. De opsatte armaturer skal justeres og eventuelt udskiftes til en kraftigere model for at få mere effekt på broen. Projektet er i gang.

 

Belysningsprojekt på cykelbroen vej Dr. Boulevard/motorvejen

Belysning af cykelbroens konstruktion og enkle form. Banedanmark har givet en mundtlig godkendelse af projektet, men skriftlig godkendelse afventes. Projektet udføres snarest herefter.

 

Vardevej

Der var oprindelig afsat 300.000 til forskønnelse af Vardevej. Der blev den 20. februar 2017 truffet beslutning i Byplanudvalget om, at 150.000 kr. af de afsatte midler til Vardevej kan anvendes til stiforbindelsen mellem MCH og trinbrættet. Der indgår allébeplantning langs Vardevej i MCH projekt, og det vurderes, at der hermed opnås en forskønnelse af området. Det kan overvejes, om de resterende beløb på 150.000 kr. til Vardevej skal prioriteres til et andet projekt.

 

Silkeborgvej midterhelle ved detailhandlen i øst

Der er den 21. november 2016 truffet beslutning om, at der sættes brøndringe med beplantning i asfalten i midterhellen på Silkeborgvej. Denne løsning har vist sig at være er en udfordring, da det er meget dyrt og vanskeligt at fjerne de op til 60-70 cm asfalt, som ligger i midterhellen. Forvaltningen har været i dialog med politiet med henblik på at sætte beplantningen oven på asfalten for at undgå at fjerne asfalt, men dette er ikke godkendt. Skitsering pågår for at finde en anden løsning.

 

Budget 

Det samlede anlægsbudget på Smukke Indfaldsveje er 3.044.000 kr. Der er disponeret og anvendt midler på 2.844.000 kr.  Der er derfor uforbrugte midler på 200.000 kr. som ikke for nuværende er prioriteret til projekter.

 

Forslag til nyt projekt

 

Ringkøbingvej/Snejbjerg Hovedgade

Ringkøbingvej/Snejbjerg Hovedgade, mellem den tidligere campingplads og Snejbjerg Kirke forslås som nyt projekt koordineret med en renovering af asfaltbelægningen og etablering af belysning i 2018. Vejstrækningen er 2 km lang, og den foreslås at gøre den meget brede kørebane på ca. 11 meter smallere. Ved at gøre kørebanen smallere kommer der en bred rabat mellem vejbane og cykelsti. I rabatten foreslåes det, at der etableres beplantning. Projektet er endnu ikke godkendt af politiet.

Det endelige vejprojekt vil blive forelagt Byplanudvalget og Teknik- og Miljøudvalget til godkendelse.

 

 

Forvaltningen foreslår, at de resterende 200.000 kr. af det samlede budget til Smukke Indfaldsveje, samt de resterende projektmidler fra Vardevej på 150.000 kr. reserveres til Ringkøbingvej/Snejbjerg Hovedgade. Det samlede beløb fra Smukke Indfaldsveje til Ringkøbingvej/Snejbjerg Hovedgade vil hermed være på 350.000 kr.

 

Det foreslås endvidere, at projektet tilføres midler fra forskønnelsespuljen, f.eks. 450.000 kr., således at forskønnelsen af vejprofilet kan ske på hele strækningen mellem den gamle campingplads ved Gl. Ringkøbingvej og Snejbjerg Kirke.  

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til orientering.

Beslutning

Sagen taget til orientering.

 

Sagsnr.: 13.05.00-G00-1-17 Sagsbehandler: Lene Ahle Skoubo Jakobsen  

Temadrøftelse af nyt bybusudbud

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen, Lene Ahle Skoubo, Line Engell Nørby

Sagsresume

På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 14. august 2017, pkt. 133 fik udvalget forelagt en analyse af bybusnettet i Herning.

Udvalget besluttede, at analysen skulle danne baggrund for det videre arbejde med en egentlig revision af bybusnettet.

 

Forslag til en revision af bybusnettet i Herning samt forslag til udbudsprocessen videre forløb fremlægges på mødet.

 

Forvaltningen anbefaler, at forslaget til revision drøftes.

Sagsfremstilling

 Analysen, der blev præsenteret for udvalget i august 2017, og som indeholder de første tanker om et nyt bybusnet i Herning, vedlægges igen til orientering.

 

Midttrafik og forvaltningen har med baggrund i analysen udarbejdet forslag til revision af bybusnettet, herunder fremtidig bybusbetjening af DNV-Gødstrup.

 

Hovedpunkterne i forslaget:

 • Linjerne rettes ud og forenkles, hvilket giver direkte og hurtige ruter
 • Samme rute ud og hjem
 • Kortere rejsetid og højere frekvens på hovedparten af linjerne
 • Forenkling af linjerne, så der ikke er så mange varianter med forskellige ruter
 • Busbetjening til Gødstrup medtages

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at forslag til revision af bybusnettet drøftes.

Beslutning

Udvalget drøftede forslag til revision af bybusnettet med fokus på linjeføringer.

Udvalgets bemærkninger indgår i det videre arbejde, og sagen forelægges på ny den 19. februar.

 

Bilag

 

Sagsnr.: 30.10.40-I02-1-16 Sagsbehandler: Line Engell Nørby  

Høringssvar - Statens togtrafikplan 2017 - 2032

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen, Line Engell Nørby

Sagsresume

Trafikplan for den statslige jernbane 2017-2032 er fremsendt til høring.

 

Forvaltningen anbefaler, at vedlagte forslag til høringssvar godkendes.

Sagsfremstilling

Trafikplan for den statslige jernbane 2017-2032 er fremsendt til høring hos kommuner, regioner, trafikselskaber, togoperatører m.fl. Høringssvar skal fremsendes senest den 26. februar 2018.

 

Trafikplanen redegør for Statens overvejelser og prioriteringer for den jernbanetrafik, der udføres som offentlig servicetrafik på kontrakt med Staten.

 

Trafikplanen har fokus på at skabe en fælles vidensramme for trafikale overvejelser på statsligt, regionalt og lokalt niveau. Planen giver et overblik over besluttede projekter på baneområdet og sandsynlige trafikale og passagermæssige effekter:

 

Der er udarbejdet forslag til høringssvar, som indeholder følgende væsentlige forhold som har stor betydning for Herning Kommune:

 

1.       Direkte togforbindelser uden skift til Odense og København ønskes opretholdt

          og styrket frem mod en direkte opkobling på Timemodellen.

2.       Der ønskes etableret ½-times betjening mellem Herning og Vejle. Hyppige

          togafgange til Herning som det naturlige knudepunkt vil sikre attraktive

          forbindelser de Midt- og Vestjyske strækninger imellem.

3.       Øvrige forhold.

 

Link til trafikplanen:  http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Kollektiv-Trafik/Trafikale-analyser/Trafikplan-for-den-statslige-jernbane-2017.aspx

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at forslag til høringssvar godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt. Udvalgets bemærkninger indarbejdes i høringssvaret.

Bilag

 

Sagsnr.: 05.01.02-P20-1-17 Sagsbehandler: Kim Bredgaard Grarup  

Frigivelse af anlægsbevilling til Pugdalvejs forlængelse, Vildbjerg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen, Pia Colstrup

Sagsresume

Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløb på 8,0 mio. kr. til etablering af forlængelsen af Pugdalvej til Røddingvej, en ca. 850 m lang ny kommunal vej.

 

Forvaltningen anbefaler, at rådighedsbeløbet frigives.

 

Forvaltningen anmoder samtidig om bemyndigelse til at indlede ekspropriationsprocedure.

Sagsfremstilling

På investeringsoversigten er der i 2018 afsat 8,0 mio. kr. til forlængelse af Pugdalvej mod vest med tilslutning til Røddingvej. Der bliver tale om en 850 meter lang ny kommunevej, som anlægges med en kørebanebredde på 8,0 meter og med åbne grøfter i begge sider. Nørregade forventes samtidig lukket mod vest.

 

Linjeføringen er vist på tegningen herunder.  

 

Der anlægges ikke cykelsti langs vejen, idet cyklister henvises til at anvende Nørregade.

 

For at kunne anlægge vejen skal der eksproprieres jord fra 3 lodsejere. Forvaltningen anmoder om bemyndigelse til, efter vejlovens kapitel 10, at indlede ekspropriationsprocedure vedrørende delareal af matrikel nr. 4a og 4b Pugdal Gde, Vildbjerg samt 3k Rødding by, Vildbjerg.

Økonomi

På investeringsoversigten er der på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 223063 Pugdalvej, Vildbjerg, afsat rådighedsbeløb på 8 mio. kr. i 2018. Der anmodes om frigivelse af beløbet.

 

Den årlige afledte driftsudgift er beregnet til 75.000 kr. Beløbet indgår i arbejdet med investeringsoversigten for 2019-2022, som en afledt driftsudgift fra og med 2019.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 8,0 mio. kr. i 2018 på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 223063 Pugdalvej, Vildbjerg

 

at anlægsudgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 8,0 mio. kr. i 2018 på Serviceområde 09 Trafik, samme stednr.

 

atforvaltningen bemyndiges til at indlede ekspropriationsprocedure vedrørende de ovennævnte matrikler.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 05.12.10-P20-1-17 Sagsbehandler: Tommy Jonassen  

Frigivelse af anlægsbevilling til renovering af veje i forbindelse med kloakfornyelse

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløb på 1,650 mio. kr. afsat til renovering af veje i forbindelse med kloakfornyelse.

 

Forvaltningen anbefaler, at rådighedsbeløbet frigives.

Sagsfremstilling

På investeringsoversigten er der på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 223084 Renovering af gader og veje i f.m. kloakfornyelse, afsat 1,650 mio. kr. i 2018.

 

Beløbet foreslås anvendt til renovering af kantsten, fortove og rendestensbrønde i forbindelse med fornyelse af kloaksystemet i Brogade, Møllevænget og Møllegaardsvej i Kibæk.

 

Arbejderne indgår i en samlet helhedsplan med de af Byplanudvalget afsatte midler til forskønnelse af gaden.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 1,650 mio. kr. i 2018 på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 223084 - Renovering af gader og veje i forbindelse med kloakfornyelse

 

at anlægsudgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 1,650 mio. kr. i 2018 på samme stednr.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 13.06.04-P19-23-10 Sagsbehandler: Lene Johansen  

Dispensation til Lokalplan nr. 21.B11.2 Boligområde nord for Øster Linåvej i Sunds, bestemmelser om levende hegn/hække mod fællesarealer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

   x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Henrik Steffensen Bach, Karin Skov-Aggerholm

Sagsresume

I forbindelse med overdragelse af læbælter mellem Søvænget/Søtoften har Grundejerforeningen søgt om dispensation for afgrænsning af grund med levende hegn/hække mod fællesarealer, herunder læbælter mod øst og vest samt beplantede støjvolde.

 

Forvaltningen anbefaler, at der gives dispensation til bestemmelse om levende hegn/høkke mod fællesarealer.

Sagsfremstilling

Herning Kommunes Byggemodning er i overdragelsesproces vedrørende læbæltet mellem Søvænget/Søtoften til Grundejerforeningen Søvænget. I forbindelse hermed er vi blevet opmærksomme på, at flere grundejere ikke opfylder lokalplanens bestemmelser om etablering af levende hegn/hække mod fællesarealer.

 

Grundejerforeningens bestyrelse har på vegne af alle grundejere og på baggrund af beslutning truffet på generalforsamling tilbage i 2011, fremsendt ønske om, at der gives dispensation fra tre punkter:

1.

vedligeholdelsespligt på arealet mellem læhegn mod Søtoften samt arealet mellem læbælte/volden mod Øster Linåvej og de grundstykker, der støder op til disse

2.

plantning af levende hegn/hække grænsende op til læbæltet mod Søtoften, mod at den enkelte grundejer vedligeholder arealet mellem skel og læbælte

3.

plantning af levende hegn/hække grænsende op til læbæltet mod Søparken, mod at den enkelte grundejer vedligeholder arealet mellem skel og læbælte

 

Ifølge lokalplanen skal eksisterende læbælte mellem Søvænget/Søtoften udbygges til 20 meters bredde. Bæltet er udmatrikuleret i 20 meters bredde og er færdig etableret. Beplantningen skal have plads til at udvikle sig, og derfor er der græsrabat mellem skel og den første planterække.  

 

Situationen er den samme for læbæltet mellem Søvænget/Søparken, jf. Lokalplan nr. 21.B11.4 Boligområde i den vestlige del af Søparken i Sunds, hvor § 9 stk. 6 dog giver mulighed for fritagelse: ’Alle grunde skal afgrænses af levende hegn eller hække mellem naboer, mod fællesarealer, mod stier og mod veje. Grundafgrænsningerne mod fællesarealerne i den vestlige del og beplantningsbæltet i den sydlige del af lokalplanområdet, kan fritages fra dette krav …”

 

Forvaltningen anbefaler, at grundejerforeningens ønske om dispensation til etablering af levende hegn/hække mod fællesarealer imødekommes, dvs. læbælter samt beplantede støjvolde, jvf. pkt. 2 og 3, imødekommes. Ansvaret for driften af bælterne i dens fulde bredde bør fastholdes hos grundejerforeningen og ikke overgå til den enkelte grundejer, således at der sikres en ensartet drift af læbælte.

 

Forvaltningen anbefaler, at der gives afsalg på dispensation fra vedligeholdelse mellem læhegn mod Søtoften samt mellem læbælte/volden mod Øster Linåvej og de grundstykker, der støder op til disse, jvf. pkt.1. Forpligtelsen til vedligehold af disse arealer påhviler grundejerforeningen Søvænget og kan ikke pålægges den enkelte grundejer eller grundejere i tilstødende områder.  

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der gives dispensation til grundejere på Søvænget for § 9.8 bestemmelse om levende hegn/hække mod fællesarealer, Lokalplan nr. 21.B11.2 Boligområde nord for Øster Linåvej i Sunds

 

at der ikke gives dispensation til grundejerforeningen Søvænget fra vedligeholdelse mellem læhegn mod Søtoften samt mellem læbælte/volden mod Øster Linåvej og de grundstykker, der støder op til disse.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 82.07.00-P00-7-14 Sagsbehandler: Anne Marie Muff  

Godkendelse af anlægsregnskab for udskiftning af ventilationsanlæg på Tre Birke

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Jonna Sørensen

Sagsresume

Der er udarbejdet anlægsregnskab for udskiftning af ventilationsanlæg på det beskyttede værksted Tre Birke, Dueoddevej 9, Herning.

 

Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes. 

Sagsfremstilling

Der foreligger anlægsregnskab for stednr. 559097 Udskiftning af ventilationsanlæg, Tre Birke på serviceområde 03 Kommunale ejendomme.

 

Byrådet bevilgede den 26. april 2016 pkt. 114, 2,029 mio. kr. til serviceområde 03 Kommunale Ejendomme til udskiftning af ventilationsanlæg på det beskyttede værksted Tre Birke, Dueoddevej 9, Herning.

 

Anlægsprojektet omfatter løsning af problemer med indeklimaet i værksteds- og kontorbygningerne.

 

Der er etableret et centralt ventilationsanlæg på 1. sal og i stueetagen er etableret decentral ventilation med microventilatorer. Arbejdet er færdiggjort ultimo 2017.

Økonomi

Stednr.

Anlæg

Bevilling kr.

Forbrug kr.

Forskel kr.

559097

Udskiftning af ventilationsanlæg, Tre Birke

2.029.000

1.224.258

804.742

 

Oprindeligt var påtænkt etablering af centralt ventilationsanlæg i hele bygningen. Bygningens udformning gjorde det imidlertid vanskeligt at realisere denne løsning inden for den økonomiske ramme.

 

Der blev foretaget en ny beregning af ventilationsbehovet, hvor det viste sig, at behovet for ventilation ikke var det samme i hele bygningen. Derfor var det muligt at vælge en væsentlig billigere løsning med decentral ventilation i stueetagen, hvor der primært foregår værkstedsaktiviteter.

 

Idet anlægsregnskabet viser en større afvigelse i forhold til bevillingen, fremsendes anlægsregnskabet med tilhørende bemærkninger til særskilt godkendelse i Byrådet.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 06.02.00-P19-10-07 Sagsbehandler: Annika Sundberg Lauridsen  

Frigivelse af anlægsbevillinger til undersøgelse af naturgenopretningsprojekter ved Vorgod Å og Fjederholt Å

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

X

 X

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted, Pia Colstrup

Sagsresume

Herning Kommune og Naturstyrelsen ønsker at få belyst, hvorvidt der er årsagssammenhæng mellem de gennemførte naturgenopretningsprojekter i henholdsvis Fjederholt Å og Vorgod Å og klager fra lodsejere over forhøjet vandstand ved vandløbene indenfor projektområdet. Udgifter til undersøgelsen, med udgangspunkt i et budget på 400.000 kr., fordeles ligeligt mellem Naturstyrelsen og Herning Kommune.

 

Der anmodes om anlægsudgiftsbevilling på 400.000 kr. på Serviceområde 04 Grønne områder samt anlægsindtægtsbevilling på 200.000 kr. til medfinansiering fra Naturstyrelsen. Herning Kommunes andel af udgifterne, i alt 200.000 kr., finansieres af uforbrugte driftsmidler fra 2017 på Serviceområde 04 Grønne områder, Vandløbsvæsen i 2018. 

 

Forvaltningen anbefaler, at den fælles proces med Naturstyrelsen om analyse af projekterne og vurdering af løsningsforslag igangsættes og finansieres som anført herover.

Sagsfremstilling

Herning Kommune har i samarbejde med Naturstyrelsen gennemført to større naturgenopretningsprojekter i henholdsvis Fjederholt Å og Vorgod Å (se nedenstående oversigtskort). Naturgenopretningsprojekterne blev gennemført i 2011/2012 med midler fra henholdsvis VMP III ordningen (Vådområdeprojektsmidler) og puljen for den særlige Vand- og Naturindsats (Miljømilliarden).

 

 

Projektet i Fjederholt Å omfattede bl.a. nedlæggelse af to dambrug samt udlægning af gydebanker. Projektet i Vorgod Å omfattede genslyngning af en delstrækning af åen nær Møltrupgård, udlægning af gydebanker for at hæve vandstanden i åen, og afbrydning af dræn.

 

En række lodsejere langs vandløbene har i en årrække, efter projekternes realisering, klaget til kommunen over, at de oplever forhøjet vandstand i vandløbene. Lodsejerne klager over, at de vandløbsnære arealer (haver og agerjord) er blevet vådere efter projekternes realisering.

 

Herning Kommune har som vandløbsmyndighed sammen med Naturstyrelsen brug for at få en rådgiver til at undersøge, om de gennemførte naturgenopretningsprojekter er årsag til øget vandstand og komme med anbefalinger til løsninger.

 

Der er af rådgiver, forud for projekternes gennemførelse, udarbejdet forundersøgelser, som skulle belyse de tekniske, biologiske og økonomiske muligheder for og konsekvenser ved at gennemføre naturgenopretningen i henholdsvis Fjederholt Å og Vorgod Å.

 

I forundersøgelserne er der på baggrund af opmålinger af vandløbene før projekternes gennemførelse og modelberegninger lavet en konsekvensvurdering med tilhørende kort over de afvandingsmæssige forhold langs vandløbene før og efter projekternes gennemførelse.

 

På baggrund af de vedvarende klager over projekterne er Naturstyrelsen og Herning Kommune som vandløbsmyndighed indstillet på, at få en ny og uvildig rådgiver til at vurdere, hvorvidt projekterne er årsag til de oplevede forhøjede vandstande ved vandløbene. Rådgiver skal ligeledes komme med forslag til eventuelle tilretninger af projekterne med overslag på den tilknyttede økonomi.

 

Anlægsbevillingen skal dække udgifter til en ny opmåling af vandløbene, modelberegning og udredning af forholdene i forhold til de gennemførte projekter, samt forslag og eventuelle tiltag til anlægsmæssige justeringer i de gennemførte projekter. 

Økonomi

Der er enighed med Natursturelsen om en ligelig udgiftsfordeling mht. undersøgelse af projekterne med udgangspunkt i et budget på 400.000 kr. Dermed bidrager begge parter med hver 200.000 kr. til forløbet med opmålinger, beregninger, vurderinger og heraf følgende løsningsforslag.  

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 400.000 kr. i 2018 på Serviceområde 04 Grønne områder, nyt stednr. Undersøgelse af projekter i Fjederholt Å og Vorgod Å

 

at der til indtægten fra Naturstyrelsen meddeles anlægsindtægtsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 200.000 kr. i 2018 på samme stednr.

 

at den resterende udgift på 200.000 kr. forventes finansieret af de overførte driftmidler fra 2017 på Serviceområde 04 Grønne områder, Vandløbsvæsen i 2018.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 04.01.00-S00-1-16 Sagsbehandler: Hans Henrik Schmidt  

Frigivelse af anlægsbevilling til parker og bynære grønne områder i 2018

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

X

ØKE

X

BYR

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Anne Kirstine Kjær, Erik Skibsted, Pia Colstrup

Sagsresume

Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløb på 1,450 mio. kr. i 2018 til anlægsprojekter i parker og bynære grønne områder i overensstemmelse med den opgaveprioritering, der blev besluttet Teknik-og Miljøudvalget den 25. september 2017.

 

Forvaltningen anbefaler, at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 1,450 mio. kr. i 2018 på Serviceområde 04 Grønne områder, til de udvalgte anlægsopgaver.

Sagsfremstilling

En samlet revideret prioriteringsliste over anlægsprojekter i perioden 2018-2020 blev behandlet på Teknik-og Miljøudvalgets møde 25. september 2017.

 

Anlægsbevillingen i 2018 ønskes anvendt til realisering af eksempelvis følgende anlægsprojekter:

Nyt indgangsparti i Aulum Lystanlæg, renovering af rosenhaven i Mindeparken og færdiggørelse af blomsterhaven i Vestre Anlæg.

Den grønne kile, Vegen Å i Sørvad, forskønnelse med blomsterkummer i Kibæk og beplantning på Nørre Alle/Østre Kirkevej og Dronningens Boulevard i Herning.

 

På grund af ændringer i vejlovgivningen er der bl.a. af hensyn til trafiksikkerheden krav om, at der etableres autoværn i forbindelse med plantning af træer på grund af hastigheden på Dronningens Boulevard, hvilket gør, at projektet bliver mere bekosteligt end forventet.

  

Udvalget vil ultimo 2018 få fremlagt en særskilt udvalgssag for prioritering af anlægsmidler i 2019.

Økonomi

Anlægsudgiften på i alt 1,450 mio. kr. finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2018 på Serviceområde 04 Grønne områder, stednr. 020099 Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder i parker og bynære grønne områder. Da der er tale om overslagspris for de enkelte projekter, kan der forekomme ændringer og justeringer på den endelige pris for udførelse af opgaverne. Projekterne søges derfor samlet realiseret inden for den samlede anlægsramme på 1,450 mio. kr.

 

Afledte driftsudgifter afholdes indenfor den ordinære driftsramme på Serviceområde 04 Grønne områder, da der primært er tale om opgaver, hvor der i forvejen er en tilhørende drift.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 1,450 mio. kr. i 2018 på Serviceområde 04 Grønne områder, nyt stednr. til diverse anlægsarbejder i parker og bynære grønne områder

 

at anlægsudgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 1,450 mio. kr. i 2018 på Serviceområde 04 Grønne områder, stednr. 020099 rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 04.01.00-P22-1-15 Sagsbehandler: Nichlas Bøge Øgendahl  

Frigivelse af anlægsbevilling til allergivenlig beplantning 2018

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted, Pia Colstrup

Sagsresume

I budgettet for både 2017 og 2018 er der på baggrund af strategien for allergivenlig beplantning, vedlagt i bilag, afsat en pulje på 1,018 mio. kr. til udskiftning af højallergene træer. Rådighedsbeløbet afsat i 2017 er frigivet på byrådsmøde den 7. marts 2017, pkt. 54.

 

Puljen kan søges af boligforeninger, grundejerforeninger, daginstitutioner og skoler til udskiftning af ét eller flere højallergene træer, på et offentligt tilgængeligt areal inden for tætte boligområder i byzone. Den efterfølgende drift af træerne påhviler ansøger og ejer af arealet.

 

Der anmodes om frigivelse af anlægsudgiftsbevilling på 1,018 mio. kr. på Serviceområde 04 Grønne områder til fortsættelse af projektet om allergivenlig beplantning i 2018. 

 

Forvaltningen anbefaler, at der meddeles anlægsudgiftsbevilling.

Sagsfremstilling

De indkomne ansøgninger behandles efter først til mølle-princippet og en konkret vurdering. Tilsagn gives til udskiftning af allergene træarter under forudsætning af, at træet ikke er sikret ved fredning eller vurderes at have en særlig historisk eller æstetisk betydning i bybilledet.

 

Puljen formidles via annonce i Herning Folkeblad, information på Herning Kommunes hjemmeside og via Facebook.

 

I efteråret 2017 er der udskiftet omkring 100 træer. De udskiftede træer er placeret på skoler og institutioner, samt ved boligforeninger og ejerforeninger. Mange steder har det været muligt at forene ønsket om et mere allergivenligt miljø, og samtidig give træerne en bedre placering.

Økonomi

Anlægsudgiftsbevillingen finansieres af afsat rådighedsbeløb på 1,018 mio. kr. i 2018 på Serviceområde 04 Grønne områder, stednr. 020095 strategi for allergivenlige beplantninger i Herning Kommune. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 1,018 mio. kr. i 2018 på Serviceområde 04 Grønne områder, stednr. 020095, Strategi for allergivenlige beplantninger i Herning Kommune

 

at anlægsudgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 1,018 mio. kr. på samme stednr. i 2018. 

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 06.02.11-K08-7-17 Sagsbehandler: Winnie Liza Post  

Nyt vandløbsregulativ for Røjenkær Bæk

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

  x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted

Sagsresume

Teknik- og Miljøudvalget behandlede på mødet den 24. oktober 2016, pkt. 228, et forslag til udformning af nyt vandløbsregulativ for Røjenkær Bæk. Her blev det vedtaget, at revision af regulativet for Røjenkær Bæk på strækningen, skulle indeholde to forskellige slags regulativtyper, efter aftale og møde med lodsejere og deres rådgiver.

  

Begge vandløbstyper er vandføringsevnebestemte og tager udgangspunkt i vandføringen i vandløbet. Dette er i modsætning til regulativer, der er udformet som geometriske skikkelser. Her er vandløbets profil fastsat ved en bundkote og et anlæg. De valgte regulativtyper tager hensyn til, at vandløbet er dynamisk, og til, at der indenfor det fastsatte krav til vandføring tages hensyn til naturen i vandløbet.

 

Forvaltningen har udarbejdet forslag til nyt vandløbsregulativ for Røjenkær Bæk på strækningen station 0 - 6320 meter.

 

Forvaltningen anbefaler, at regulativet sendes i 8 ugers offentlig høring.

Sagsfremstilling

Praksis omkring vedtagelse af nye regulativer er, at regulativforslaget sendes i 8 ugers høring. Hvis der ikke modtages bemærkninger eller indsigelser omkring regulativet i løbet af høringsperioden, kan regulativet endeligt vedtages. Herefter er der 4 ugers klagefrist inden regulativet træder endeligt i kraft. Forslag til regulativet for Røjenkær Bæk, er klar til at blive sendt i 8 ugers offentlig høring.

 

Regulativrevisionen indeholder opdaterede vandløbsopmålinger og dermed en opdatering i forhold til de nuværende, fysiske profiler. Målet er at imødekomme punkterne i tidligere afgørelse fra Natur- og Miljøklagenævnet, hvor sagen blev hjemsendt til fornyet behandling. Derudover er ønsket, at skabe en opdateret og mere overskuelig indgang til vandløbsregulativet, også for den enkelte bredejer.

 

 Oversigt over stationeringer i Røjenkær Bæk.

 

Hvis forvaltningen modtager indsigelser eller bemærkninger til regulativforslaget, fremsendes regulativet til fornyet behandling i Teknik- og Miljøudvalget. Hvis der ikke indkommer høringssvar, offentliggøres den endelige vedtagelse af vandløbsregulativet, med en 4 ugers klagefrist.

  

Som bilag vedlægges forslag til regulativ. Regulativet udgør det juridiske dokument. Bilaget indeholder en redegørelse, der giver en bredere forklaring på de enkelte elementer i regulativet. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at   forslag til vandløbsregulativ for Røjenkær Bæk foreløbigt godkendes og sendes i 8 ugers offentlig høring. 

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Udvalgets bemærkninger indarbejdes i regulativforslaget og sendes i høring i 8 uger.  

Bilag

 

Sagsnr.: 00.05.00-G20-1-17 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Orientering om beslutningsoplæg vedr. udvikling af "Blå Rum" ved Fuglsang Sø

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 X

 

 

                     

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted, Anne Kirstine Kjær

Sagsresume

Kultur- og Fritidsudvalget blev 4. december 2017, pkt. 143 præsenteret for beslutningsoplæg vedr. udvikling af "Blå Rum" ved Fuglsang Sø til udvalgets stillingtagen.

 

På mødet drøftede udvalget beslutningsoplægget, som afsæt for det videre arbejde frem mod præsentation af projektoplæg på budgetkonferencen i april 2018, og besluttede at eventuelle supplerende bemærkninger medtages i det videre forløb. Kultur- og Fritidsudvalget besluttede samtidig, at sende sagen til orientering i Teknik- og Miljøudvalget.

 

Forvaltingen anbefaler, at sagen tages til orientering.

Sagsfremstilling

Baggrund

Kultur- og Fritidsudvalget gennemførte den 19. maj 2017 en studietur ud fra temaet ”Blå Rum”. På studieturen besøgte udvalget henholdsvis Jels Søbad i Rødding, Vejen Kommune, Byg det op Broen/ Multibro i Kolding Kommune og Det flydende Kajakhus i Vejle Kommune.  

 

Formålet med turen var at indhente viden og inspiration vedr. udviklingstendenser og aktivt udeliv, og hvordan et aktivt udeliv ved bl.a. Fuglsang Sø kan understøttes i tæt dialog med brugere, interessenter og fonde.

 

I forlængelse heraf blev udvalget i august 2017 præsenteret for et foreløbigt ideoplæg, hvor det blev besluttet, at forvaltningen arbejder videre med oplægget mhp. inddragelse af evt. nye interessenter, eksempler fra andre steder i landet og muligheden for at inddrage andre søer i Herning Kommune.

Der åbnes dialog med fonde og andre forvaltninger i Herning Kommune og præsenteres et beslutningsoplæg for udvalget i december.

 

Jf. indgået budgetforlig i september 2017 ønsker byrådet ved budgetkonferencen i foråret 2018 at blive præsenteret for et oplæg til etablering af faciliteter ved Fuglsang Sø særligt til lystfiskere, triatleter, kajakroere og vinterbadere.

 

Beslutningsoplæg

I forlængelse af ovenstående har der på tværs af forvaltninger og i samarbejde med brugerklubber og Lokale og Anlægsfonden været afholdt et workshop forløb med afsæt i følgende udviklingskriterier:

 

 • Fortællingerne 
 1. De fælles værdier
 2. De fremtidige personlige fortællinger

 

 • Konkrete temaer og formgivningsrefleksioner 
 1. Temaer og refleksioner fra processen
 2. Praktiske perspektiver

 

 • Yderligere perspektiver for området.

 

Opsamlingen fra workshop forløb understøtter, via kortlægning af brugermønster og fremtidige ønsker og behov, en fælles facilitet på tværs af mange aktører under samme tag. En facilitet, som tilgodeser såvel de organiserede som de mere selvorganiserede brugere og aktiviteter.

 

Multifunktionalitet, åbenhed og almen tilgængelighed går hånd i hånd med fortællingen om det gode liv ved søen og aktiviteter på tværs af de mange brugere, som gerne vil hinanden, samt hvordan søen kan sættes i spil på en ny måde.

 

Samtidig er der indtænkt en række konkrete og praktiske overvejelser, og hvordan projektet knytter naturligt an til og indgår i sammenhæng og synergi med omgivelserne.

 

Opsamling fra workshop forløb kan ses her: Fuglsang Søbad, ideoplæg august 2017

 

Seneste indberettede medlemstal for de 4 brugergrupper:

 

 

Herning Kajakklub

Herning Ikast Lystfiskerforening

Team Triathlon Herning

Vinterbadere, Den gule Badeand

Antal medlemmer

134

heraf 55 u. 25 år

430

heraf 50 u. 25 år

102

heraf 3 u. 25 år

*78

 

* Vinterbaderne har en facebookgruppe, som pt. består af 78 medlemmer

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til orientering.

Beslutning

Sagen taget til orientering.

 

Sagsnr.: 01.02.03-P17-2-16 Sagsbehandler: Erik Skibsted  

Orientering om sammensætning af lokalt naturråd for Herning, Ikast-Brande, Ringkøbing-Skjern og Viborg Kommuner

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Gert Thorhauge Andersen, Andreas Boyschau

Sagsresume

Udvalget orienteres om sammensætning af medlemmer i det lokale naturråd for Herning, Ikast-Brande, Ringkøbing-Skjern og Viborg Kommuner.

 

Sagen behandles den 22. januar 2018 i Byplanudvalget og Teknik- og Miljøudvalget.

 

Forvaltningen anbefaler, at sagen tages til orientering.

Sagsfremstilling

Byplanudvalget og Teknik- og Miljøudvalget blev på møde den 4. december 2017, sag nr. 233 orienteret om nedsættelse og sammensætning af lokal naturråd for Herning, Ikast-Brande, Ringkøbing-Skjern og Viborg Kommuner.

 

Teknik- og Miljøudvalget besluttede, at Herning Kommunes observatørpost skulle besættes med en politiker.

 

Naturrådet skal være nedsat inden 15. januar 2018. Rådet skal inden den 15. juli 2018 have afleveret anbefalinger til kommunerne om retningslinjer m.m. for kommunernes udpegning af et Grønt Danmarkskort, som efterfølgende forventes udsendt som et tillæg til Kommuneplanen.

 

Ikast-Brande Kommune er fælles sekretariatskommune for Naturrådet. Som det fremgår af vedlagte bilag har Ikast-Brande Kommune, på baggrund af fremsendte ønsker om optag i det lokale Naturråd for de fire kommuner, truffet afgørelse om sammensætning af medlemmer af Naturrådet, som omfatter både erhvervsinteresser og grønne interesser.

 

 

De 14 medlemmer og udpegede suppleanter af Naturrådet fremgår af skemaet. Dertil kommer fire observatører, som i Viborg er en embedsmand  hvor

der er i Ikast-Brande, Herning og Ringkøbing-Skjern Kommune udpeges en politisk observatør.

 

18 havde søgt om optag i Naturrådet, som max. kan bestå af 20 medlemer. Men som det fremgår af bilaget, opfylder kun 14 kriterierne for optag jfr. vejledning om etablering af lokale naturråd.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til orientering.

Beslutning

Sagen taget til orientering.

Bilag

 

Sagsnr.: 04.01.00-G00-13-08 Sagsbehandler: Louise Berg Hansen  

Orientering om ny plejeplan for Gødstrup Sø

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted

Sagsresume

Der er udarbejdet en plejeplan for det fredede område ved Gødstrup Sø.

 

Planen beskriver hvilke indsatser, der skal ske i området, for at det lever op til fredningskendelsens formål.

 

Forvaltningen anbefaler, at planen tages til orientering.

Sagsfremstilling

Herning Kommune skal udarbejde plejeplaner for alle kommunens fredede områder. I 2016 blev de første 3 plejeplaner færdige, og fremover vil der blive lavet 1-2 plejeplaner årligt. I 2017 er der lavet plejeplan for det fredede område omkring Gødstrup Sø. Planen beskriver de indsatser, der skal ske i området, for at det lever op til fredningskendelsens formål.

 

Plejeplanen er langsigtet og forventes ikke at skulle opdateres før om 10-15 år. Plejeplanen giver et overblik over, hvilken pleje, der løbende skal foretages i området. Konkret naturpleje i de fredede områder sker altid i dialog med de berørte lodsejere.

 

Udkast til plejeplanen for Gødstrup Sø har været i høring i 8 uger hos lodsejere, Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet. I høringsperioden kom der 2 høringssvar fra lokale lodsejere. Høringssvarene gav anledning til enkelte mindre rettelser i planen. Den færdige plejeplan er sendt til lodsejere til orientering og er offentliggjort på kommunens hjemmeside. Plejeplanen kan læses via dette link. Plejeplanen for Gødstrup Sø vil blive forelagt Grønt Råd på deres næste møde den 22. marts 2018.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at plejeplan for Gødstrup Sø tages til efterretning.

Beslutning

Udvalget tager plejeplanen til efterretning.

 

Sagsnr.: 01.05.00-P00-3-14 Sagsbehandler: Jette Kith Skovgaard  

Orientering om Landsretsafgørelse - kommunalt påbud om ændring i beskyttet mose stadfæstet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted                     

Sagsresume

Påbud om retablering af mose stadfæstet i Landsretten den 16. november 2017.

 

Forvaltningen anbefaler, at sagen tages til orientering.

Sagsfremstilling

Ejeren af Paarupvej 19, Assing omgravede i februar 2014 ulovligt en mose beskyttet efter § 3 i naturbeskyttelsesloven. Mosen er beliggende ved Albækhedevej 4, Assing.

Mosen var gravet ud til tre søer, der var anlagt broer og plantet rhododendron. Forvaltningen lovliggjorde det, der retligt var muligt, og meddelte den 23. maj 2014 påbud om at retablere de dele, der ikke kunne lovliggøres. Dele af påbuddet blev efterkommet, men en del af påbuddet blev ikke efterkommet.

 

Kommunen politianmeldte sagen den 27. august 2014 for den del af påbuddet, der ikke var efterkommet. En byretsdom den 21. april 2016 stadfæstede kommunens påbud. Ejer ankede til Landsretten, og her blev byrettens dom stadfæstet den 16. november 2017 med frist for at efterkomme påbuddet den 1. marts 2018.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til orientering.

Beslutning

Sagen taget til orientering.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-560-06 Sagsbehandler: Louise Berg Hansen  

Orientering om møde i Grønt Råd

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted

Sagsresume

Der har været møde i Grønt Råd 30. november 2017.

 

Forvaltningen anbefaler, at referat fra mødet tages til orientering.

Sagsfremstilling

Grønt Råd er sammensat af repræsentanter fra en række interesseorganisationer samt 2 medlemmer fra Teknik- og Miljøudvalget, som hidtil har deltaget i 1 ud af 4 årlige møder.

 

Der var 8 punkter på dagsordnen den 30. november:

 • Drøftelse med Teknik- og Miljøudvalget
 • Brugertilfredshedsundersøgelse og erfaringer omkring vandløbsvedligeholdelse
 • Friluftsrådets rapport om tilgængelighed
 • Ny app og nyt kort til friluftsliv
 • Museum Midtjyllands planer for fremtiden
 • Status for Løvbakke Dyrehave og Naturcenter
 • Justering af Natura 2000-grænserne
 • Status på arbejdet med Nationalpark Skjern Å

 

Referat fra mødet er vedlagt til orientering.  

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at referat fra Grønt Råds møde 30. november 2017 tages til orientering.

Beslutning

Sagen taget til orientering.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-302-10 Sagsbehandler: Lene Kimø  

Legalitetsgodkendelse af takster for afledning af spildevand i 2018 for Herning Vand A/S

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Tove Jakobsen

Sagsresume

Herning Vand A/S har i november 2017 bedt Herning Kommune om at legalitetsgodkende selskabets takster vedr. afledning og rensning af spildevand for 2018.

Forvaltningen anbefaler, at taksterne legalitetsgodkendes.  

Sagsfremstilling

Som følge af Lovbekendtgørelse om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber skal Herning Kommune legalitetsgodkende selskabets takster. 

Godkendelsen er en såkaldt legalitetsgodkendelse, idet kommunalbestyrelsen skal tilse, om taksterne er fastsat i overensstemmelse med lovgivningen. Lovgivningen er i denne forbindelse især betalingsloven og vandsektorloven. 

I forbindelse med legalitetsgodkendelsen har Herning Vand A/S tilsendt følgende for 2018: Takster for afledning af spildevand, selskabets budget og forsyningssekretariatets fastsættelse af "økonomiske rammer" for selskabet.

Konkret skal følgende overholdes:

at

økonomien i spildevandsforsyningen hviler-i-sig-selv. Det betyder, at indtægter og udgifter skal balancere over en årrække i forsyningsselskabets regnskaber,

 

at

taksten ikke overskrider de "økonomiske rammer", fastsat af Forsyningssekretariatet under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Med "økonomiske rammer" fastsættes en indtægtsramme for forsyningsselskabet, og en øvre grænse for selskabets indtægter fra den primære drift i 2018. De "økonomiske rammer" fastsættes i kr. pr. m³.

Takster
Takster for vandafledning for 2018 er vedlagt dagsordenen som bilag 1. Vandafledningsbidraget er opdelt i et fast og et variabelt bidrag. Det faste bidrag opkræves pr. stikledning, der er ført frem til en ejendoms grundgrænse. Beløbet er fastsat efter gældende lovgivning og udgør 601 kr. ekskl. moms for 2018. Det variable vandafledningsbidrag er fastsat til 26,50 kr. pr. m³ for 2018. Det faste bidrag er steget med 1,5 %, og det variable bidrag er steget med 8 % siden 2017.

Taksterne for 2018 er opsplittet i en trappemodel for henholdsvis Vand A/S (betaling for distribution og rensning) og Rens A/S (betaling for rensning alene). Tilslutningsbidraget (pr. bolig eller pr. påbegyndt 800 m² erhvervsgrund) er i 2018 fastsat til 49.781 kr. ekskl. moms, svarende til en stigning på 1 % i forhold til 2017. 
 
Herning Vand A/S overholder med de fastsatte takster indtægtsrammen fra Forsyningssekretariatet (se bilag 2).

Forvaltningen finder, at fastsættelse af taksterne er sket i overensstemmelse med gældende lovgivning, dvs. at hvile-i-sig-selv princippet og "indtægtsrammen" forventes overholdt.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at taksterne for 2018 legalitetsgodkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 06.00.00-P16-1-16 Sagsbehandler: Sisse Redeker  

Foreløbig vedtagelse af tillæg 17 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-25 for Snejbjerg og den vestlige del af Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Lene Kimø

Sagsresume

Tillæg 17 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015 - 2025 for Snejbjerg og den vestlige del af Herning udarbejdes på baggrund af:

·         Ny lokalplan nr. 14.BL2.1 Blandet bolig og erhverv ved Teglparken i Herning

·         Kommende lokalplan nr. 51.B16.3 Boligområde ved Gødstrupvej i Snejbjerg

·         Eksisterende lokalplan 51.B15.1Boligområde nord for Snejbjerg Hovedgade

·         Ny kommuneplanramme 51.B16 ved Langvadbjergvej

·         Udvidelse af kommuneplanramme 51.E3 ved Kæret

·         Udvidelse af kommuneplanramme 51.B9 ved Ørskovvej

·         Placering af 4 regnvandsbassiner

·         Nedlæggelse af 1 regnvandsbassin

·         Flytning af 1 regnvandsbassin

·         Plan om nedlæggelse af tre uforsinkede afløb

·         Ændring af diverse oplandsgrænser, oplandsnavne og udløbsnumre.

 

Forvaltningen anbefaler, at tillæg 17 til Herning Kommunes spildevandsplan 2015 - 2025 foreløbig vedtages og sendes i offentlig høring i 8 uger. 

Sagsfremstilling

Tillæg 17 omfatter både ændringer i Snejbjerg samt den vestlige del af Herning.

 

SNEJBJERG

I forbindelse med at Herning Kommunes Kommuneplan 2017-2028 blev vedtaget i juni 2017, blev der udlagt nye kommuneplanrammer i Snejbjerg, ligeledes blev enkelte eksisterende kommuneplanrammer udvidet. En forudsætninger er derfor, at Herning Kommunes Spildevandsplan ændres således, at følgende områder medtages i Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025.

 

Kommuneplanramme 51.B16 og kommende lokalplan nr. 51.B16.3 (opland T10.P)

Med den kommende lokalplan nr. 51.B16.3 Boligområde ved Gødstrupvej i Snejbjerg bliver det muligt at etablere nye boliger i et område ved Gødstrupvej. Området ligger iht. vejledende nedsivningskort i spildevandsplanen i et område, hvor det ikke vurderes sandsynligt, at overfladevand kan nedsive. Derfor udlægges området til separatkloak. Afledning af spildevand vil ske til Herning Renseanlæg og overfladevandet vil blive udledt til Tyvkær Bæk efter forsinkelse og rensning i regnvandsbassin. Der reserveres plads til, at Herning Vand A/S kan etablere et regnvandsbassin i området.

 

Eksisterende lokalplan 51.B15.1 Boligområde nord for Snejbjerg Hovedgade (opland T06-2.P)
Lokalplanen blev endeligt vedtaget i 2004, men området er aldrig blevet spildevandsplanlagt. Spildevandsplanen opdateres derfor med et nyt planopland (T06-2.P). Området ligger iht. vejledende nedsivningskort i spildevandsplanen i et område, hvor det ikke vurderes sandsynligt, at overfladevand kan nedsive. Derfor udlægges området til separatkloak. Afledning af spildevand vil ske til Herning Renseanlæg, og overfladevand vil blive udledt til Biløb til Tyvkær Bæk. Overfladevandet vil blive renset og forsinket i eksisterende bassin inden udløb.

 

Udvidelse af kommuneplanramme 51.B16 (opland T09-1.P)
Den eksisterende kommuneplanramme 51.B16 ved Langvadbjergvej er blevet udvidet. Området ligger iht. vejledende nedsivningskort i spildevandsplanen i et område, hvor det ikke vurderes sandsynligt, at overfladevand kan nedsive. Derfor udlægges området til separatkloak. Afledning af spildevand vil ske til Herning Renseanlæg, og overfladevand vil blive udledt til Tyvkær Bæk efter forsinkelse og rensning i regnvandsbassin.

 

Udvidelse af kommuneplanramme 51.E3 (opland T08-1.P og T08-2.P)

Den eksisterende kommuneplanramme 51.E3 ved Kæret i Snejbjerg er blevet udvidet. Området ligger iht. vejledende nedsivningskort i spildevandsplanen i et område, hvor det ikke vurderes sandsynligt, at overfladevand kan nedsive. Derfor udlægges området til separatkloak. Området deles i to oplande, da det forventes, at der vil blive forskellige befæstelsesgrader. Afledning af spildevand vil ske til Herning Renseanlæg, og overfladevand vil blive udledt til Biløb til Tyvkær Bæk efter forsinkelse og rensning i regnvandsbassin. Der reserveres plads til, at Herning Vand A/S kan anlægge regnvandsbassin i området.

 

Udvidelse af kommuneplanramme 51.B9 (opland T17.P)

Den eksisterende kommuneplanramme 51.B9 ved Ørskovvej i Snejbjerg er blevet udvidet. Området ligger iht. vejledende nedsivningskort i spildevandsplanen i et område, hvor det ikke vurderes sandsynligt, at overfladevand kan nedsive. Derfor udlægges området til separatkloak. Afledning af spildevand vil ske til Herning Renseanlæg, og overfladevand vil blive udledt til Fonvad Bæk efter forsinkelse og rensning i regnvandsbassin. Der reserveres plads til, at Herning Vand A/S kan anlægge regnvandsbassin i området.

 

Flytning af bassin og ændring af udløbsnummer
Bassin T09RRB1 ved Langvad Enge med udløb til Tyvkær Bæk skal flyttes. Dette skyldes, at der ikke er plads nok til, at det eksisterende bassin kan udvides og dermed modtage den planlagte mængde af overfladevand. Da der er etableret en ny cykelsti og da der måske skal være en tilkørselsvej til den nordlige del af området, og en del af den omkringliggende natur er §3 beskyttet, er det ikke muligt at udvide bassinet. Bassinet flyttes derfor til den østlige side af Tyvkær Bæk. Bassinet vil herefter blive væsentligt større og modtage overfladevand fra flere oplande både fra Snejbjerg og fra Herning. Recipienten ændres ikke. Det eksisterende bassin tages ud af drift og vil efterfølgende henligge som naturområde.

 

I tillæg 17 er der endvidere mange små rettelser til spildevandsplanen ex. ændring af oplandsgrænser, oplandsnumre og udløbsnumre. Ligeledes planlægges det, at 3 uforsinkede udløb på sigt nedlægges og overfladevandet fra de 3 oplande ledes til rensning og forsinkelse i et nyt bassin.

 

Oversigt over nye oplande i tillæg 17 til Herning Kommunes spildevandsplan 2015-2025 for Snejbjerg kan ses i skitse herunder:

 

 

 

VESTLIG DEL AF HERNING

 

Ny lokalplan 14.BL2.1

Med den nye lokalplan nr. 14. BL2.1 Blandet bolig og erhverv ved Teglparken i Herning bliver området omdannet fra campingplads til et boligområde (østlig del af området) og et erhvervsområde (vestlig del af området). I den nordlige del er der mulighed for at etablere p-pladser. Parkeringspladsen udlægges som nyt opland A27-13.P i spildevandsplanen. Den tidligere campingplads er delvist udlagt i kommunens spildevandsplan, dog med meget lav befæstelsesgrad. En del af området er i dag fejlagtigt angivet som værende separatkloakeret. Med dette tillæg ændres spildevandsplanen således, at hele lokalplanområdet udlægges med plan om separatkloak, med højere befæstelsesgrader og nye planoplande. Overfladevand vil fremover blive udledt til Tyvkær Bæk via regnvandsbassin.

 

I tillæg 17 er der mange små ændringer til spildevandsplanen for den vestlige del af Herning, ex. oplande som deles i flere nye oplande, oplande som ændre udløbssted samt områdeafgrænsninger der ændres.

 

Oversigt over ændringerne i tillæg 17 til Herning Kommunes spildevandsplan 2015-2025 for den vestlige del af Herning ses i skitser herunder:

 

Signaturforklaring til spildevandsplanen:

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nuværende spildevandsplan:

     

 

Ny spildevandsplan (dette tillæg):

    

                   

 

Recipienter

Overfladevand fra Snejbjerg og den vestlige del af Herning vil blive udledt til tre forskellige recipienter; Biløb til Tyvkær Bæk, Tyvkær Bæk og Fonvad Bæk.


Biløb til Tyvkær Bæk og Tyvkær Bæk

Hverken Biløb til Tyvkær Bæk eller Tyvkær Bæk er målsat. Der er ingen planer om indsatser i vandløbene. Den generelle tilstand af vandløbene er ukendt, da tidligere undersøgelser er for gamle til at basere en vurdering af tilstand på i dag. Vandløbene bærer i dag præg af at være påvirkede af overfladevand og spildevand.

Mange af ændringerne i dette tillæg, herunder etablering af bassiner i nye planlagte områder, etablering af regnvandsbassiner i forbindelse med nedlægning af uforsinkede udløb samt etablering af nye bassiner i stedet for dårligt fungerende bassiner betyder, at de eksisterende udledninger forbedres væsentligt, hvilket alt andet lige bør højne tilstanden i Biløb til Tyvkær Bæk og Tyvkær Bæk i en vis grad.

 

Ligeledes forventes det ikke, at de øgede udledninger i forhold til nye byggemodningsområder vil give anledning til øget hydraulisk belastning eller væsentlig øget næringsstofbelastning af recipienterne. Dette skyldes, at der bliver etableret regnvandsbassiner til forsinkelse og rensning af den øgede mængde af overfladevand. På baggrund af ovenstående vurderes det at den ekstra tilledning af vand til vandløbssystemet er acceptabel.

 

Fonvad Bæk

Fonvad Bæk leder nedstrøms ud i Skibbild Sønderbæk, som er en del af Storå systemet. Miljømål for Fonvad Bæk er ”god økologisk tilstand”. Vandløbets aktuelle tilstand er samlet en ”dårlig økologisk tilstand”, hvilket betyder, at der ikke er målopfyldelse i dag. Der er ingen aktuelle planer om indsatser for Fonvad Bæk.

Det forventes ikke at merudledningen vil være til hindre for en fremtidig målopfyldelse i bækken og den kommende tilledning af regnvand til Fonvad Bæk vurderes at være acceptabel.

 

Specifikke vilkår vedr. placering og udledning, herunder indretning, eftersyn og vedligehold af regnvandsbassinerne vil blive fastlagt i de konkrete tilladelser, der skal meddeles, når planerne i dette tillæg, skal implementeres.  

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at tillæg 17 til Herning Kommunes Spildevandsplan foreløbig vedtages.

 

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P25-6-17 Sagsbehandler: Monica Klitgaard Hansen  

Dispensation fra lokalplan 14.E18.1 - erhvervsområde ved Miljøvej i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Lene Kimø

Sagsresume

KR Handel ApS har søgt om midlertidig dispensation fra lokalplan nr. 14.E18.1 til at udvide eksisterende aktiviteter med ophugning af kasserede togsæt.

 

Der er ikke kommet bemærkninger til det ansøgte fra naboerne i forbindelse med naboorientering og partshøring.

 

Forvaltningen anbefaler, at der kan meddeles en midlertidig dispensation på 3 år.

Sagsfremstilling

KR Handel ApS, Miljøvej 1, 7400 Herning har søgt om tidsbegrænset dispensation fra lokalplan nr. 14.E18.1 Erhvervsområde ved Miljøvej i Herning til ophugning af togsæt.

Ansøgningen omfatter tidsbegrænset dispensation til at modtage kasserede togsæt og adskille togsættene i forskellige affaldstyper. Aktiviteten vurderes at tilhøre miljøklasse 4-6, og er derfor ikke omfattet af rammerne i den gældende lokalplan, hvor området er udlagt til virksomheder, der kun giver anledning til ubetydelige miljøpåvirkninger af omgivelserne som fx kontor, hotel, liberalt erhverv, laboratorie, elektronikværksted og lignende indenfor virksomhedsklasse 1-2.

 

KR Handels nuværende aktiviteter på adressen omfatter oplagring og salg af brugte lastbiler, entreprenørmaskiner og reservedele samt mindre reparationer af biler, lastbiler, entreprenørmaskiner mv. Der har tidligere været modtagestation for farligt affald på stedet, og ejendommen har derfor skinner med forbindelse til Banedanmarks skinnenet.

 

Gældende lokalplan er vedtaget i 2009 med henblik på at omdanne området til lettere erhverv med mulighed for etablering af hotel. Der er ikke sket ændringer i områdets anvendelse siden lokalplanens vedtagelse.

 

Nord for virksomheden ligger banen og øvrige naboområder er i kommuneplanen udlagt til erhverv og tekniske anlæg. Naboarealerne ejes af hhv. DSB, Banedanmark, Post Danmark og Herning Kommune. Nærmeste bolig ligger ca. 250 m nord for virksomheden.

 

Virksomheden har søgt om længst mulig dispensationsperiode. Planloven giver mulighed for max. 3 år, og forvaltningen vurderer, på baggrund af ejendommens beliggenhed og naboområdernes anvendelse, at den ansøgte aktivitet kan accepteres i området i en tidsbegrænset periode på 3 år.

 

Naboerne er den 21. december 2017 orienteret om ansøgningen, og de har fået mulighed for at komme med bemærkninger til dispensationen frem til den 10. januar 2018. Der er ikke kommet bemærkninger til selve dispensationen, men Banedanmark gør opmærksom på, at sporet fra Banedanmarks spornet til KR Handel er lukket, og at det kræver en særskilt aftale med Banedanmark, hvis dette spor skal tages i brug igen.

 

Aktiviteten kræver også miljøgodkendelse iht. regler efter miljøbeskyttelsesloven. I miljøgodkendelsen bliver der fastsat grænseværdier for bl.a. støjpåvirkningen af omgivelserne i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledning. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at forvaltningen meddeler en treårig dispensation fra lokalplan nr. 14.E18.1 til ophugning af togsæt på KR Handel ApS, Miljøvej 1 i Herning.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 09.02.00-P19-22-15 Sagsbehandler: Inge Hansen  

Orientering om klagenævnets afgørelse i sag om miljøgodkendelse til Trehøje Døre A/S

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU
x

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Lene Kimø

Sagsresume

Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sag om revurdering af miljøgodkendelse til Trehøje Døre A/S, Fabriksvej 6 og Nordtoften 14, 6973 Ørnhøj.

 

Klagenævnet har:

 • stadfæstet vilkår om årlig måling af, hvor meget træstøv, der udledes gennem skorstenen
 • ophævet vilkår om, at virksomheden ved beregning skal eftervise, at grænseværdien for træstøv i omgivelserne (B-værdi) ikke overskrides med den eksisterende skorstenshøjde.

 

Forvaltningen anbefaler, at sagen tages til orientering.

Sagsfremstilling

Kommunen meddelte den 19. april 2016 miljøgodkendelse og revurdering af miljøgodkendelse til Trehøje Døre A/S.

 

Trehøje Døre A/S påklagede afgørelsens vilkår om måling af, hvor meget træstøv, der udledes til luften, og vilkår om beregning af om grænseværdien for træstøv i omgivelserne (B-værdien) er overholdt til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

 

Klagenævnet har:

 • stadfæstet vilkåret om årlig måling af, hvor meget træstøv, der udledes gennem skorstenen.
  Vilkåret svarer til standardvilkår, der er fastsat i en bekendtgørelse, og som kommunen er forpligtet til at fastsætte i en miljøgodkendelse.
 • ophævet vilkåret om, at virksomheden ved beregning skal eftervise, at grænseværdien for træstøv i omgivelserne (B-værdi) ikke overskrides med den eksisterende skorstenshøjde.
  Vilkåret er ikke et standardvilkår, men det blev fastsat, da virksomheden ikke forinden havde dokumenteret, at B-værdien er overholdt med den eksisterende skorstenshøjde.
  Klagenævnet begrunder ophævelsen med, at der ikke er tale om et standardvilkår, og at der ikke er en særlig begrundelse for at fastsætte vilkåret, da kommunes overslagsberegning viser, at B-værdien er overholdt med den eksisterende skorstenshøjde og det eksisterende filters forventede effektivitet.  

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til orientering.

Beslutning

Sagen taget til orientering.

Bilag

 

Sagsnr.: 09.00.00-P35-1-14 Sagsbehandler: Pernille Kjeldsen  

Orientering om referat af Landbrugsrådsmøde

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

  x

 

 

 

  Øvrige sagsbehandlere: Lene Kimø

Sagsresume

Der foreligger referat fra Landbrugsrådsmødet den 28. november 2017.

 

Mødet afholdes 2 gange årligt, hvor det skiftevis arrangeres af Sagro og Herning Kommune.

 

Forvaltningen anbefaler, at sagen tages til orientering.

Sagsfremstilling

Der er afholdt landbrugsmøde på Rådhuset den 28. november 2017, hvor følgende punkter blev behandlet:

- Status på miljøgodkendelser/tilsyn på landbrug

- Status på ny lovgivning i forbindelse med godkendelser

- Natura 2000 grænser

- Markvanding

- Registrering af sten- og jorddiger i Herning Kommune

- Naturråd

- §3 udpegninger

- Status på vandløbsvedligeholdelse

- Administration af okkeranlæg

- Brugertilfredshed på vandløbsvedligeholdelsen 2017

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til orientering.

Beslutning

Sagen taget til orientering.

Bilag

 

Sagsnr.: 02.34.02-P19-583-16 Sagsbehandler: Trine Ross Laursen  

Østre Kirkevej 25A, Herning - opførelse af enfamiliehus

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

Forvaltningen har modtaget et revideret projekt for opførelse af et nyt enfamiliehus på ejendommen Østre Kirkevej 25A, Herning.

 

Sagen har tidligere været behandlet af Teknik- og Miljøudvalget på mødet den 28. november 2016, pkt. 267. Forvaltningen blev dengang bemyndiget til at indgå dialog med ansøger om at justere projektet, således at indblikgener blev reduceret, og der sikres et grønt præg mod Østre Kirkevej. Udvalget ønskede at få forelagt det justerede projekt til endelig godkendelse.

 

I det reviderede projekt er indbliksgenerne mod vest nu minimeret. Indbliksgener mod syd er uændret og indbliksgener mod nord er forøget. Enfamiliehusets totale bygningshøjde er i forhold til tidligere projekt øget med ca. 1 m.

 

Forvaltningen anbefaler, at der meddeles afslag til det reviderede projekt, med begrundelse i afledte skygge- og indbliksgener og hensynet til projektets tilpasning på grunden.

Sagsfremstilling

Det nye projekt udføres i funkisstil og er ændret på flere punkter og er nu væsentligt tilføjet en kælder. Det omfatter et boligareal på 200 m², et udhus på 20 m² samt et overdækket areal på 97 m².

I følge BBR udgør ejendommens grundareal 301 m². Ejendommens bebyggelsesprocent udgør herefter 94. Arealet i kælderen medregnes ikke i bebyggelsesprocenten, da det omgivende terræn ligger mindre end 1,25 m under loft i kælderen.

 

Enfamiliehuset er placeret 2,5 m fra skel med undtagelse af et trappetårn, som er placeret i skel mod nord. Enfamiliehuset opføres med en bygningshøjde på 8,5 m, svarende til byggelovens maksimale højde.

I forhold til det første projekt, behandlet den 28. november 2016, indgik, at dette projekt faktisk havde en bebyggelsprocent på 65 svarende til det eksistrende. Forvaltningen har efterfølgende konstateret, at der er sket en fejl i beregningen af bebyggelsesprocenten, idet et overdækket areal på 80 m² under bygningen ikke har været medtaget i beregningen af bebyggelsesprocenten. Efter bygningsreglementets beregningsregler skulle bebyggelseprocenten faktisk udgøre 91 og dermed væsentlig større end de 65 procent som indgik i sagen.

 

Den eksisterende bolig, der nedrives, er en ældre bygning i 2 etager, med et samlet boligareal på 195 m². Bebyggelsesprocenten udgør hermed 65. Der er herudover registreret et udhus på 6 m², som ikke medregnes i beregningen af bebyggelsesprocenten. Eksisterende bolig er placeret 2,5 m fra skel med undtagelse af facaden mod vest og en del af boligen mod nord. Eksisterende bolig har en asymetrisk konstruktion med forskellige bygningshøjder og er ikke bevaringsværdig.

 

Ejendommen er ikke omfattet af en lokalplan og alene omfattet af kommuneplanramme 12.B12, som angiver følgende: Bebyggelsen skal have åben og lav karakter. Den maksimale bebyggelsesprocent for den enkelte ejendom er fastsat til 30. Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 2 etager og bebyggelseshøjden i området må ikke overstige 8,5 m.

 

Bygningsreglement 2010 giver som udgangspunkt byggeret til en bebyggelsesprocent på 30 og til opførelse af byggeri i 2 etager med en bygningshøjde på max. 8,5 m. Dette er dog forudsat, at det skrå højdegrænseplan overholdes. Ingen del af bygningens ydervægge eller tag må være højere end 1,4 m x afstanden til naboskel. Områdets særlige miljømæssige og arkitektoniske kvaliteter, værdifuld beplantning og værdifulde enkeltstående træer bør bevares.

 

Det nye projekt overskrider byggeretten (BR-10 kap 2.2.1 stk. 1 nr. 3) vedrørende en bebyggelsesprocent for fritliggende enfamiliehus på 30 og (kap. 2.2.3 stk. 1 nr. 1 og 2) vedrørende maksimal højde på 1,4 m x afstanden til naboskel og sti samt mindste afstand til nabo, vej og sti på 2,5 m. Forvaltningen har derfor lavet en helhedsvurdering (se vedlagte bilag).

 

Det nye projekt har i forbindelse med helhedsvurderingen været sendt ud i partshøring. Der er indkommet 5 indsigelser og 1 positiv bemærkning til det ansøgte (se bilag), som i hovedtræk beskriver følgende: 

 • Nabo mod nord og syd (Østre Kirkevej 25 og 27) giver udtryk for deres bekymringer omkring, at opførelse af et enfamiliehus i to etager med østvendt altan og vestvendt hævet terrasse vil medføre indblik i det meste af deres have, hvilket vil genere dem meget. De er endvidere bekymret for skyggevirkninger fra et så massivt byggeri.
 • Nabo (Østre Kirkevej 25) oplever, at det reviderede projekt er langt mere omfattende end det først fremsendte projekt, i form af øgede indbliks- og skyggegener.
 • Alle indsigere giver udtryk for deres bekymringer om, at en eventuel tilladelse til opførelse af enfamiliehus i den størrelse (bebyggelsesprocent på 94) og med en højde på 8,5 m 2,5 m fra skel (overskridelse af det skrå højdegrænseplan) på så lille en grund, vil danne præcedens for området omkring, hvilket vil ændre områdets karakter. Samtidig er de bekymret for, at det vil ødelægge områdets særlige miljømæssige og arkitektoniske kvaliteter.
 • 3 indsigere er bekymret for skyggegener, da byggeriet placeres i skel mod vej. De mener byggeriet bør placeres som omkringliggende ejendomme ca. 2 m fra skel mod vej.
 • Naboer mod vest (Nørre Alle 34 og 38) er positive overfor, at der er taget hensyn til deres tidligere indsigelser omkring indbliksgener. Det nye projekt viser en mur på 1,8 m ved den hævede terrasse mod vest.

 

Området er et ældre centralt placeret villakvarter præget af varierende bebyggelse. I området findes mange bevaringsværdige bygninger og mange forskellige arkitektoniske stilarter. Her findes eksempler på den historicistiske villa, den nationalromantiske villa, "bedre byggeskik villa", funkisvillaen, den klassiske murermestervilla og nyere typehuse. Med sine grønne haver, hække og store træer har området et karakteristisk grønt præg. Facadelinjen er et stærkt arkitektonisk træk på Østre Kirkevej, der er med til at skabe et fint, afgrænset gaderum.

Med områdets arkitektoniske mangfoldighed kan funkisstilen dog indpasses i gadebilledet, men ny bebyggelse bør trækkes ind på linje med nabobebyggelsen, der er er placeret ca. 2 meter fra skel mod Østre Kirkevej, så facadelinjen opretholdes i gadebilledet.

 

Forvaltningen vurderer, at der ved ny bebyggelse på Østre Kirkevej 25A bør opnås en bedre sammenhængende helhedsvirkning i forhold til facadelinje, bygningshøjde og tagform.

 

Forvaltningen vurderer endvidere, at det ansøgte projekt har en forholdsmæssig stor volumen på en grund på 301 m². Med en bebyggelsesprocent på 94, vil der visuelt ske en fortætning af området, og det vil være svært at bibeholde et område med et karakteristisk grønt præg, selvom dele af det overdækkede areal på 97 m2 udføres som et overdækket haveareal. En del af det ansøgte enfamiliehus (trappetårn) er placeret i skel med en fuld højde på 8,5 m, og resten af huset er placeret 2,5 m fra skel, men med en højde på 8,5 m.

 

Det er forvaltningens vurdering, at det ansøgte byggeri vil medføre skyggegener på flere nabogrunde. Forvaltningen vurderer samtidig, at det ansøgte byggeri vil give væsentlig flere indbliksgener på flere nabogrunde, da huset opføres i to etager i en afstand af 2,5 m fra skel, og der desuden etableres en hævet terrasse samt en altan. Indbliksgener mod vest er dog minimeret tilfredsstillende i forhold til det tidligere projekt.

 

På trods af en relativ lille grund med en bredde på ca. 12 m, vurderes det, at det vil være muligt, at opføre et enfamiliehus inden for byggeretten i forhold til afstand til skel og det skrå højdegrænseplan.

Det vurderes samtidig, at der ikke kan opføres et tidssvarende enfamiliehus (med et etageareal omkring 150 m² ) uden at bebyggelsesprocenten på 30 overskrides. Der er fortilfælde i området, hvor bebyggelsesprocenten er overskredet, og der kan argumenteres for, at der kan opføres nyt svarende til den nuværende udnyttelse på 65 procent.

 

Endvidere vurderes, at det må forventes, at et byggeri på så lille en grund, uanset vil påvirke skyggeforhold og indbliksmuligheder på naboejendommene i et vist omfang, også selvom byggeriet opføres indenfor byggeretten på ejendommen.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der meddeles afslag til det reviderede projekt, med begrundelse i afledte skygge- og indbliksgener, høj bebyggelsesprocent og hensynet til projektets tilpasning på grunden.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Udvalget bemyndiger forvaltningen til at gå i dialog med ansøger, idet udvalget ønsker, at eksisterende bebyggelsesprocent på 65 for ejendommen ikke overskrides, samt at der skabes bedre sammenhæng med områdets øvrige bebyggelse, herunder mod vej og skel, således at muligheden for skygge- og indblikgener minimeres.

 

Udvalget ønsker at få fremlagt et ændret projekt til endelig godkendelse.

Bilag

 

Sagsnr.: 02.34.02-P19-204-16 Sagsbehandler: Casper Laursen  

Orientering om Olufsgade 5, Herning - Statsforvaltningsafgørelse

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

Ejeren af Olufsgade 5, Herning, ansøgte den 13. marts 2016 om tilladelse til opførelse af carport i skel med et dobbelt saddeltag. Bygningen overskred byggeretten mht. højden i skelbræmmen og kom derfor i høring. Naboejendommen Olufsgade 7 kom med indsigelse mod det ansøgte.

 

På den baggrund blev sagen forelagt Teknik- og Miljøudvalget den 30. maj 2016, pkt. 123, hvor forvaltningen anbefalede, at der blev meddelt tilladelse til opførelse af carporten med en mindre (0,5 m) overskridelse af højden i skelbræmmen. Teknik- og Miljøudvalget tiltrådte indstillingen, og der blev meddelt byggetilladelse den 16. juni 2016.

 

Sagen blev efterfølgende påklaget til Statsforvaltningen af ejeren af Olufsgade 7, Herning.

 

Den 10. november 2017 har Statsforvaltningen stadfæstet kommunens afgørelse.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til orientering.

Beslutning

Sagen taget til orientering.

Bilag

 

Sagsnr.: 05.00.00-G00-11-17 Sagsbehandler: Jesper Enggaard Jensen  

Ekspropriation af privat vej til offentlig vej

 

Sagsnr.: 82.02.00-G10-6-17 Sagsbehandler: Asger Astrup Kristensen  

Salg af ejendom

 

Sagsnr.: 00.22.04-P35-1-13 Sagsbehandler: Lotte Vinter  

Meddelelser