Dagsordener og referater

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 21. september 2020
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.16.00-P20-1-19 Sagsbehandler: Mette Damkær  

El-løbehjul i Herning by

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
x
Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen

Sagsresume

Der foreligger evalueringsrapport af el-løbehjul i Herning by fra DonkeyRepublic, som har været leverandør af el-løbehjul siden 1. oktober 2019. DonkeyRepublic har meddelt at firmaet ikke ønsker at fortsætte med at udleje el-løbehjul i Herning efter den 30. september 2020.


Forvaltningen anbefaler, at evalueringen tages til orientering, og at mulighederne for at indgå en aftale med en ny leverandør drøftes.

Sagsfremstilling

Den 1. oktober 2019 indgik Herning Kommune en koncessionsaftale med DonkeyRepublic omkring udlejning af el-løbehjul i Herning by med en prøveperiode på 1 år.


Der foreligger nu en evalueringsrapport fra DonkeyRepublic, som samtidig har meddelt, at firmaet ikke ønsker at fortsætte med udlejning el-løbehjul i Herning efter den 30. september 2020.


Evalueringsrapporten vil blive gennemgået på mødet og mulighederne for at indgå en aftale med en ny leverandør vil blive fremlagt.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at evalueringsrapporten tages til orientering, og mulighederne for at indgå en aftale med en ny leverandør drøftes.

Beslutning

Evalueringsrapporten tages til orientering.


Forvaltningen bemyndiges til at indgå aftale med ny leverandør på nuværende aftales vilkår.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.10-P19-1-19 Sagsbehandler: Jacob Philipsen  

Vejafvandingsbidrag - Nyt beregningsgrundlag

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X
Øvrige sagsbehandlere: Jonna Sørensen, Pia Colstrup

Sagsresume

Forvaltningen fremlægger status på ny beregning af vejafvandingsbidrag til Herning Vand på baggrund af Østre Landsrets kendelse af 6. december 2019.


Forvaltningen anbefaler, at efterreguleringen for 2017 og 2018 indgår i regnskab 2020 til nedbringelse af det akkumulerede merforbrug under SO 09 Trafik, Vejafvandingsbidrag.

Sagsfremstilling

På baggrund af Østre Landsrets kendelse af 6. december 2019, om hvorvidt grundlaget for beregningen af vejafvandingsbidrag også omfatter udgifter til kloakledningsanlæg, der ikke afleder vejvand, samt udgifter til rensningsanlæg til spildevand eller alene af anlæg, som afleder vejvand, har Herning Kommune indledt forhandlinger med Herning Vand om nyt beregningsgrundlag for vejafvandingsbidrag.


Østre Landsrets dom lyder, at bestemmelserne i Spildevandsbetalingsloven skal fortolkes således, at den "alene giver mulighed for at medregne udgifter, der er anvendt til kloakledningsanlæg, hvor der er grundlag for at yde spildevandsforsyningsselskaberne kompensation for den forøgelse af anlægsudgifterne til kloakledningerne, som tilledning af vejvand til kloakkerne indebærer". Det vil sige, at kommunernes pligt til at betale vejbidrag efter Spildevandsbetalingslovens § 2 a stk. 11, ikke omfatter spildevandsledninger, som ikke optager eller leder vejvand.


På baggrund af dommen har Herning Vand og Herning Kommune drøftet beregningsgrundlaget for vejafvandingsbidraget og er blevet enige om nedenstående model. Der er endvidere aftalt en tilbageregulering af beregningsgrundlaget på 3 år jf. forældelsesfristen.
Beregningsgrundlag for 2017 til 30. juni 2020:


Område

Nuværende % sats

% sats efter ny beregningsgrundlag

Spildevandsledninger

100

55

Pumpestationer

100

5

Byggemodninger

100

65

Regnvandsbassiner

100

98


Økonomi

Fordeling

Kr.

Efterregulering 2017 - 2019

9.148.575

Efterregulering for 2019 er allerede indregnet i regnskab 2019/20

-3.593.052

Rest efterregulering

5.555.523

For meget opkrævet på byggemodningsområdet

efter nyt beregningsgrundlag

-527.074

Efterregulering for 2017 og 2018

5.028.449


På SO 09 Trafik, Vejafvandingsbidrag er der overført et akkumuleret merforbrug på 6,279 mio. kr. fra 2019 til budget 2020.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at efterreguleringen for 2017 og 2018 indgår i regnskab 2020 til nedbringelse af det akkumulerede merforbrug under SO 09 Trafik, Vejafvandingsbidrag.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 13.05.00-S55-1-16 Sagsbehandler: Kim Bredgaard Grarup  

Høringssvar til Midttrafiks budget 2021 - kollektiv trafik

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X

X

X


Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen

Sagsresume

Midttrafik har den 19. juni 2020 fremsendt forslag til budget 2021 i politisk høring hos bestillerne. Bemærkninger til forslaget skal fremsendes til Midttrafik senest den 31. oktober 2020 til endelig godkendelse i Midttrafiks bestyrelse.


Forvaltningen anbefaler, at Midttrafiks forslag til budget 2021 og de økonomiske udfordringer for den kollektive trafik i Herning drøftes.

Sagsfremstilling

Midttrafik har fremsendt forslag til budget 2021 på busdriften i Herning Kommune inden for Serviceområde 09 Trafik. Budgetforslaget, som er vedlagt som bilag, omfatter udgifter og indtægter i forbindelse drift af 9 bybusruter, 2 ruter til uddannelsessteder, 2 lokalruter, 2 uddannelsesruter og 27 skolebusruter under Serviceområde 09 Trafik.


Budgetforslaget omfatter også handicapkørsel, som henhører under Social- og Sundhedsudvalget og derfor behandles særskilt.


På baggrund af de høringssvar bestillerne indsender, behandles et endeligt budget for 2021 i Midttrafiks bestyrelse den 11. december 2020.


Forudsætninger for budgetforslag 2021 er følgende:


Udgifter

Omfatter udgifter til busdrift, rejsekortet og administrationsomkostninger til trafikselskabet.


Busdriften opjusteres med ca. 2,2 mio. kr. i forhold til 2020. Dette skyldes, at satserne, der er blevet brugt til 2020, har vist sig for lave, dette udgør de ca. 1,2 mio. kr. (de opdaterede satser vedrører bl.a. stigende chaufføromkostninger, busomkostninger samt øvrige faste omkostninger). Derudover forventes der en udgift til ekstra rengøring pga. corona-situationen på ca. 1,0 mio. kr.


I både 2020 samt 2021 bliver der afholdt ekstra udgifter til forlængelsen af den nuværende bybuskontakt med Arriva med ca. 0,6 mio. kr. pr. år samt til ekstra kørsel på diverse uddannelsesruter med ca. 0,9 mio. kr. pr. år i forbindelse med regionen nedlagde en række regionale ruter.


Der er endvidere forskel på den procentvise P/L-fremskrivning som Midttrafik anvender hvert år og den KL anvender. Midttrafik bruger hvert år en højere fremskrivningsprocent, hvilket for budget 2021 betyder en merudgift for Herning kommune på ca. 0,3 mio. kr.


Derudover bliver den overførte slutafregning for 2019 på 2,5 mio. kr. afregnet i 2021.


Budgettet for busadministrationen ændrer sig ikke i forhold til 2020.


Indtægter

Indtægtsbudgettet for 2021 er nedjusteret med 2,2 mio. kr. fra 2020, hovedsagelig pga. langtidsvirkningen af corona-situationen.

Økonomi

Med udgangspunkt i ovenstående forudsætninger ser økonomien for busdriften på Serviceområde 09 Trafik ud som følger:


Herning Kommunes budget for busdrift i 2021

41,2

Midttrafiks forslag til budget 2021:


Udgifter:


Busdrift

54,4

Rejsekort

1,4

Trafikselskabet

3,4

Regnskab 2019 til afregning i 2021

2,5

I alt

61,7

Indtægter:

-12,0

Total netto

49,7

Forskel

- 8,5


Ovenstående viser et forventet merforbrug for budget 2021 på 8,5 mio. kr. Det samlede merforbrug er dog sammensat af en række forskellige poster, som vil blive gennemgået nedenfor:


Covid-19 - afledte økonomiske udfordringer

Midttrafik har i deres oplæg til budget 2021 indregnet ekstra udgifter på 1,0 mio. kr. til rengøring med baggrund i corona-situationen. Derudover er indtægtsbudgettet for 2021 også nedjusteret med 2,2 mio. kr. Det giver en samlet økonomisk belastning i 2021 på 3,2 mio. kr.


Staten vil give kompensation for ekstra udgifter og manglende indtægter som følge af Covid-19 i 2020, men det er endnu ikke afklaret, hvorvidt der vil ske kompensation i 2021.


Underskud fra 2019

Midttrafiks endelige regnskab for 2019 viser et samlet merforbrug på 2,5 mio. kr.


Budgetopfølgningen pr. 31. august 2020 viser et forventet mindreforbrug i 2020 på ca. 0,4 mio. kr.


Opgørelse af den reelle forventede udfordring for busdriften i 2021:

Samlet udfordring jf. ovenstående opgørelse

- 8,5

Covid-19 - afledte økonomiske udfordringer

3,2

Forventet mindreforbrug 2020

0,4

TMU beslutning på møde d. 29. april 2019 - ekstra kørsel uddannelsesruter

(finansiering fra skolebusruter/lokalruter og funktionskontrakt asfalt)


0,9

Reel forventet udfordring i 2021

-4,0


Dermed forventes den reelle udfordring for busdriften i 2021 at blive -4,0 mio. kr.


Såfremt der ønskes gennemført besparelser på den kollektive trafik, må det forventes først at kunne træde i kraft et halvt år efter, at dette er meddelt til Midttrafik.


Forslag til Høringssvar

Herning Kommune har følgende bemærkninger til det fremsendte budget 2021:

 • Rejsekortet ses ikke at have givet en positiv udvikling på indtægtssiden, som ellers var forventet.
 • Midttrafik anmodes om at komme med forslag til at løse de økonomiske udfordringer, herunder muligheden for takstforhøjelse samt reduktion af administrative omkostninger.


Forslag til høringssvar er vedlagt som bilag.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at Midttrafiks forslag til budget 2021 drøftes.

Beslutning

Udkast til høringssvar til Midttrafik blev godkendt med følgende tilføjelse:

Midttrafiks årlige prisfremskrivning skal følge KL's prisfremskrivning.

Bilag

 

Sagsnr.: 13.05.00-G00-1-20 Sagsbehandler: Katrine Damsgaard Boye  

Udbud af kollektiv trafik på landet 2021/22

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X
Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen

Sagsresume

Der foreligger forslag til udbudsplan for Herning Kommunes kollektive trafik i landområder, der omfatter lokalruter, uddannelsesruter og skolebusruter.


Forvaltningen anbefaler, at der gennemføres et samlet udbud med kontraktstart medio 2022 eller 2023.

Sagsfremstilling

Herning Kommunes kollektive trafik i landområder skal i udbud, og i den forbindelse har Midttrafik udarbejdet vedhæftede notat, som beskriver de muligheder Midttrafik ser omkring et nyt udbud.


Følgende busruter skal i udbud:


Rute

Rutetype

Kontraktudløb

Mulig forlængelse

140 Aulum-Hodsager-Feldborg-

Haderup

Lokalrute

Ingen udløbsdato


-

150 Herning-Vildbjerg-Ørnhøj

Lokalrute

Ingen udløbsdato


-

168 Herning-Arnborg-Skarrild-
Karstoft

Uddannelsesrute (lokalrute)

Juni 2021


3 år

169 Herning-Hammerum-
Fasterholt

Uddannelsesrute (lokalrute)

Juni 2021


3 år

27 skolebusruter

Rabatruter

Juli 2021


3 år


Det kommende udbud af kollektiv trafik på landet er en oplagt mulighed for at se på, hvorvidt den kollektive trafik i landområderne kan gøres på en smartere måde - både til gavn for borgere, busentreprenører og kommunen.


Dette kan ikke gøres med skolebuskørslen alene, da antallet af køreplantimer er begrænset. Der bør i stedet ses på hele den kollektive trafik i landområder, som omfatter skolebusruter, lokalruter og uddannelsesruter. Derudover kan den øvrige bustransport fra skoler til f.eks. svømmeundervisning, kulturinstitutioner m.m. også indgå i arbejdet.


Det fremgår således også i Herning Kommunes mobilitetsstrategi, at der skal sættes fokus på nytænkning af den kollektive trafik under initiativet "Nytænkning af den kollektive trafik, for at øge fremkommeligheden og antallet af passagerer på den enkelte rute/i den enkelte bus".


Midttrafik og de 8 midt- og vestjyske kommuner skal i gang med at udarbejde en 'lokal' trafikplan for området.


Den samlede trafikplan for de 8 midt- og vestjyske kommuner er et resultat af det høringssvar kommunerne sammen lavede i forbindelse med Midttrafiks Trafikplan 2019-2022, hvor et kollektivt hovednet blev præsenteret som grundelementet i det fremtidige kollektive net i regionen. Det er så op til de enkelte kommuner at skabe koblinger til hovednettet. Det er koblingerne, som arbejdet med den 'lokale' trafikplan bl.a. skal indeholde.


Med baggrund i ovenstående kommende planlægning af den kollektive trafik i landområder samt Midttrafiks beskrivelse af mulighederne omkring et nyt udbud, anbefales det, at kontrakterne forlænges med 2 - 3 år. Dermed kan der gennemføres et samlet udbud af den kollektive trafik i landområder.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der gennemføres et samlet udbud af den kollektive trafik på landet med kontraktstart medio 2022 eller 2023.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt, med kontraktstart i 2023.

Bilag

 

Sagsnr.: 05.00.00-P00-1-20 Sagsbehandler: Line Engell Nørby  

Orientering om fælles kollektiv trafikplan 2022

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X
Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen

Sagsresume

Orientering om Kommissorium for udarbejdelse af Trafikplan og det kommende arbejde med en fælles kollektiv trafikplan i Midt- og Vestjylland.


Forvaltningen anbefaler, at sagen tages til orientering.

Sagsfremstilling

Midttrafik og kommunesamarbejdet i Midt- og Vestjylland, bestående af Lemvig, Struer, Skive, Viborg, Holstebro, Herning, Ringkøbing-Skjern og Ikast-Brande Kommuner, skal i gang med at udarbejde en 'lokal' kollektiv trafikplan for hele området. I den forbindelse er der udarbejdet et kommissorium, vedlagt som bilag.


Den samlede kollektive trafikplan for de 8 midt- og vestjyske kommuner er et resultat af det høringssvar kommunerne sammen lavede i forbindelse med Midttrafiks Trafikplan 2019-2022, hvor et kollektivt hovednet blev præsenteret som grundelementet i det fremtidige kollektive trafiknet i regionen. Det er så op til de enkelte kommuner at skabe koblinger til hovednettet. Det er koblingerne, som arbejdet med den 'lokale' trafikplan bl.a. skal indeholde. Høringssvaret er vedlagt som bilag.


Arbejdet med trafikplanen kommer blandt andet til at indeholde følgende elementer:

 • Udvikling af mobilitetsløsninger i den vestlige del af Region Midtjylland
 1. Harmonisering af regler og takster for flextrafik produkter
 2. Mobilitet i yderområderne, herunder vil det konkret blive vurderet, hvorvidt GoMore, NaboGo, GoTur, samkørsel og lignende kan blive en del af løsningen.
 • Udvikling af hovednettet og den øvrige mellemkommunale kollektive trafik.


Midttrafik har, på baggrund af henvendelser fra kommunerne omkring reklamefremstød fra forskellige samkørselsaktører, udsendt deres holdning til et eventuelt samarbejde. Midttrafik påpeger, at samkørsel vil indgå i arbejdet med den fælles trafikplan samt, at Midttrafik, som medejer af Rejseplanen, har den naturlige tilgang til samarbejderne, at de anbefaler samkørsels apps, der har visningssamarbejde med Rejseplanen. I øjeblikket er det NaboGo, der har dette samarbejde. TaMed (FDM) har ambitioner herom, når der er et vist volumen af kørselstilbud.


Arbejdet med den (fælles) kollektive trafikplan understøtter flere af initiativerne i Herning Kommunens mobilitetsstrategi - herunder er nogle af initiativerne fremhævet

 • Nytænkning af den kollektive trafik, for at øge fremkommeligheden og antallet af passagerer på den enkelte rute/i den enkelte bus
 • Arbejde med opgradering af infrastrukturen og de kollektive forbindelser til og fra kommunen for blandet andet at sikre pendlerforbindelserne
 • Fokus på nye former for transport og/eller kørselsordninger, for at støtte op om et aktivt og sundt liv med respekt for den enkelte
 • Støtte op om nye og/eller alternative transportformer, for eksempel samkørsel og delebil, for at understøtte det bæredygtige og smarte valg
 • Skabe sikkerhed og tryghed, for at sikre ubesværet færdsel mellem dagligdagens gøremål.

Økonomi

Midttrafik er hovedansvarlig for løsning af opgaven, men i forbindelse med dele af analyserne og opgaven med udvikling af mobilitetsløsninger, vil det fagligt og ressourcemæssigt være hensigtsmæssigt at anvende ekstern assistance. Der anslås en ramme for ekstern assistance til planlægningsopgaven på 500.000 kr. Region Midtjylland har afsat midler til Midttrafiks arbejde med områdeplaner, og afsat en ramme på 500.000 kr. til rådighed for ekstern assistance til gennemførelse af projektet.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til orientering.

Beslutning

Sagen taget til orientering.


Forslag om en politisk følgegruppe til arbejdet med en fælles kollektiv trafikplan anbefales de øvrige kommuner.


Vigtigt at inddrage fageksperter og erfaringer fra andre kommuner, f.eks. i Nordjyllands Trafikselskabs område.


Status-opfølgning til udvalget primo 2021.

Bilag

 

Sagsnr.: 02.01.02-Ø54-1-16 Sagsbehandler: Louise Dag Lodberg  

Godkendelse af anlægsregnskab for køb af p-pladser i ny p-kælder ved Nygade

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X
Øvrige sagsbehandlere: René Frahm Jørgensen, Pia Colstrup, og Peter Vallentin

Sagsresume

Der er udarbejdet anlægsregnskab for køb af parkeringspladser i ny p-kælder ved Nygade 3, Herning.


Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

Der foreligger anlægsregnskab for stednr. 013090 "P-kælder ved Nygade 3" på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme.


Byrådet har på mødet den 7. marts 2017, pkt. 67 bevilget en anlægsudgiftsbevilling på i alt 5.250.000 kr. til erhvervelse af 25 p-pladser.

Økonomi

Stednr.

Anlæg

U/I

Bevilling kr.

Forbrug kr.

Forskel kr.

013090

P-kælder Nygade 3

U

5.250.000

5.410.004

-160.004


Herning Kommune har erhvervet 25 p-pladser, fordelt med 9 pladser i 2018, 9 pladser i 2019 og 7 pladser i 2020.


Det fremgik af købsaftalen, at priserne på p-pladserne skulle indekseres efter stigningen i byggeomkostningsindekset for betonkonstruktioner.

I forbindelse med sagen blev der indarbejdet en økonomi, som skulle tage højde for stigningen i indekset.

Det har vist sig, at indekset er steget mere end oprindelig forudset, og derfor udviser anlægsregnskabet et merforbrug.


Anlægsregnskabet vil blive optaget i Herning Kommunes årsregnskab og godkendt sammen med det samlede årsregnskab for 2020.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 82.21.00-P20-1-17 Sagsbehandler: Rene Frahm Jørgensen  

Godkendelse af anlægsregnskaber for 3 kommunale ejendomme

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X
Øvrige sagsbehandlere: Jonna Sørensen, Pia Colstrup

Sagsresume

Der er udarbejdet anlægsregnskaber for to lærerboliger ved Kølkær Skole samt tidligere landejendom "Gården" ved Sdr. Felding Skole.


Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskaberne godkendes.

Sagsfremstilling

Der foreligger anlægsregnskaber for stednr. 301074 Nedrivning af 2 lærerboliger ved Kølkær Skole og stednr. 305093 Nedrivning af "Gården" ved Sdr. Felding Skole på Serviceområde 03 Kommunale ejendomme.


Byrådet bevilgede den 13. november 2018, pkt. 261 350.000 kr. til nedrivning af to lærerboliger ved Kølkær Skole samt 475.000 kr. til nedrivning af tidligere landejendom "Gården" ved Sdr. Felding Skole.


For så vidt angår anlægsbevillingen til nedrivning af de 2 lærerboliger ved Kølkær Skole, så udviser anlægsregnskabet et mindreforbrug på i alt 233.318 kr. Forvaltningen opstartede i januar 2019 nedrivning af de nævnte ejendomme, på grundlag af Byrådets beslutning i november 2018.


Herning Kommune modtog i starten af 2019 et købstilbud på ejendommene, og Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede herefter på mødet 25. februar 2019, pkt.101, at ejendommene skulle sælges og ikke nedrives. Der var på det tidspunkt allerede foretaget store dele af miljøsanering og ind- og udvendig stripning, hvorfor der var disponeret og afholdt udgifter i størrelsesorden ca. 115.000 kr.


I forhold til nedrivning af "Gården" ved Sdr. Felding Skole, så udviser anlægsregnskabet et mindreforbrug på i alt 260.060 kr. Bevillingen på 475.000 kr. er givet på grundlag af de erfaringstal, som forvaltningen har til udregning af en samlet pris for nedrivning. Dette tal kan og vil variere i forhold til udbud og efterspørgsel på nedbrydningsområdet, og her er der ved udbuddet opnået en bedre pris end forventet.

Økonomi

Stednr.

Anlæg

Bevilling

Forbrug kr.

Forskel kr.

301074

Nedrivning af to lærerboliger ved Kølkær Skole

350.000

116.682

233.318


Stednr.

Anlæg

Bevilling

Forbrug kr.

Forskel kr.

305093

Nedrivning af "Gården" ved Sdr. Felding Skole

475.000

214.940

260.060


Anlægsregnskaberne vil blive optaget i Herning Kommunes årsregnskab og godkendt sammen med det samlede årsregnskab for 2020.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at anlægsregnskaberne godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 04.00.00-G00-2-20 Sagsbehandler: Rene Frahm Jørgensen  

Frigivelse af anlægsudgiftsbevilling til renovering af tribunebygning på Herning Atletikstadion

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X

X

X


Øvrige sagsbehandlere: Jonna Sørensen, Pia Colstrup

Sagsresume

Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløb på 0,572 mio. kr. i 2020 på Serviceområde 03 Kommunale ejendomme til renovering af tribunebygning på Herning Atletikstadion.


Forvaltningen anbefaler, at rådighedsbeløbet frigives.

Sagsfremstilling

Der er på investeringsoversigten for 2020 på Serviceområde 03 Kommunale ejendomme afsat 0,572 mio. kr. til renovering af tribunebygning på Herning Atletikstadion.


Beløbet anbefales anvendt til renovering af tribunebygningen, der er opført i 1969. Den primære renovering vil være tag, og derudover vil der blive set på adgangsforhold og renovering af facader mv., såfremt budgettet tillader dette.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 0,572 mio. kr. i 2020 på Serviceområde 03 Kommunale ejendomme, stednr. 031074 Renovering af tribunebygning på Herning Atletikstadion


at anlægsudgiften på 0,572 mio. kr. finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 0,572 mio. kr. i 2020 på samme stednr.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 09.00.00-P20-1-20 Sagsbehandler: Line Thastum  

Tilslutning til DK2020 - klimaplaner i Danmark

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X

X

X


Øvrige sagsbehandlere: Lene Kimø

Sagsresume

DK2020 er et ambitiøst nationalt klimapartnerskab for kommuner, lanceret af Realdania, KL og de fem regioner. Partnerskabet tager udgangspunkt i Parisaftalen og målsætningen om netto-nuludledning af drivhusgasser i 2050. 20 udvalgte klimaambitiøse kommuner har været med i partnerskabet siden 2019, og der åbnes nu op for, at flere kommuner kan søge om deltagelse. Partnerskabet ligger i forlængelse af Herning Kommunes tidligere klimaindsats og vil kunne styrke og målrette en øget fremadrettet indsats.


Forvaltningen anbefaler, at udvalget drøfter, om Herning Kommune skal være medlem af DK2020.

Sagsfremstilling

Som partner i DK2020 skal kommunen udarbejde en handlingsorienterende klimaplan, med mål og indsatser, inden for halvandet år. Planen skal dække kommunen som geografisk område og alle sektorer, der udleder CO2 (energiforbrug og produktion, transport, arealanvendelse/landbrug), samt klimatilpasning. Desuden skal planen bygge på inddragelse og samarbejde med lokale aktører – virksomheder og borgere, indenfor sektorerne.
Rammerne for arbejdet med planen tager afsæt i tre principper:


1. Tilslutning til klimamål og til samarbejde

Kommunen skal arbejde med koordinering, kommunikation og inddragelse af borgere, virksomheder m.fl. både under udviklingen og implementeringen af klimaplanen.


2. Identifikation af udfordringer og muligheder

Man skal kende udgangspunktet for de tiltag, man vil igangsætte og vurdere, hvordan man kan nå målet om nul udledning i 2050. Man skal sætte delmål ift. 2030. Desuden vurdering og mål for håndtering af klimarisici (klimatilpasning).


3. Igangsættelse og implementering af tiltag
Kommunen skal udarbejde en klimaplan med konkrete handlings- og implementeringsplaner for de enkelte områder, prioritere mellem forskellige tiltag og følge udviklingen gennem klimaregnskab, evaluering, rapportering og justering.


Medlemskab er gratis, og Realdania finansierer et individuelt vejledningsforløb og klimafaglig bistand til at udarbejde og implementere plan og tiltag for alle DK2020 kommuner. Derudover er kommunerne med i et fællesskab med andre kommuner, så de lokale løsninger på klimatilpasning og initiativer til CO2-reduktion kan samles og deles. Med DK2020 får kommunerne en fælles metode til udarbejdelse af en klimahandlingsplan. Det er kommunen selv, der beslutter indsatser, fokus og virkemidler – det er alene metoden, der er ens.


Deltagende kommuner forventes at

 • være villige til at forankre projektet politisk og i topledelsen i kommunen
 • være villige til at indgå i et forpligtende samarbejde og tage de nødvendige skridt til at opdatere eller videreudvikle eksisterende klimaplan eller -strategi
 • udpege en kontaktperson, og afsætte de nødvendige medarbejdertimer til et tværfagligt team.


Herning Kommune har nogle erfaringer at bygge på i forhold til en eventuel deltagelse i DK2020

 • Vi har tidligere (i 2009) udarbejdet en klimaplan, afløst af den nuværende energistrategi vedtaget af Byrådet i 2016
 • Vi har erfaringer med klimaregnskab og har tradition for et godt samarbejde med virksomheder og borgere
 • Derudover har vi en strategi for klimatilpasning vedtaget af Byrådet i 2018.


Arbejdet med en klimaplan i DK2020 regi ligger fint i tråd med tankerne omkring det nye Bæredygtighedscenter, som netop involverer et samarbejde med lokale aktører.


For at deltage i DK2020 partnerskabet skal kommunen fremsende en ansøgning, hvor man bl.a. redegør for kommunens nuværende klimaarbejde samt for, hvordan man vil prioritere klimaindsatsen i kommunen. Ansøgningerne falder i 2 runder:
1. runde med opstart i november i år (deadline for ansøgning 21. oktober 2020)

2. runde med opstart november 2021 (endnu ingen deadline).

Deltagelse i forløbet varer ca. 1,5 år.


Såfremt Herning Kommune er interesseret i at deltage i DK2020, anbefales det at ansøge til 1. runde, da det vil passe godt ind i det allerede planlagte arbejde med en ny strategi for vedvarende energi jf. budgetforliget, og i den igangværende revision af kommuneplanens strategi for bæredygtig udvikling.


Bæredygtighed og FNs verdensmål for bæredygtig udvikling

Deltagelse i DK2020 vil berøre flere af FNs verdensmål positivt. Direkte vil mål nr. 13 om klimaindsats og mål nr. 7 om vedvarende energi samt mål nr. 17 om samarbejde om klimaindsatsen blive fremmet. Det sikres, fordi DK2020 er et gennemprøvet og kompetent redskab, der skaber bedst mulige rammer for at klimaindsatser og mål realiseres.

Økonomi

Deltagelse er gratis, og kommunerne får gratis konsulentbistand til udarbejdelse og implementering af klimaplanen. Der skal påregnes prioritering af interne arbejdsressourcer til udarbejdelse og implementering af klimaplanen og deltagelse i DK2020 sammenslutningen, samt ansættelse af en klimakoordinator (1 årsværk).

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at udvalget drøfter om Herning Kommune skal være medlem af DK2020.

Beslutning

Udvalget anbefaler, at Herning Kommune skal være med i DK2020 klimapartnerskabet og ansøge herom i oktober 2020.


Finansiering af klimakoordinator (1 årsværk) til udarbejdelse og implementering af DK2020 planer søges indarbejdet i budget 2021-2024.

 

Sagsnr.: 09.00.00-P05-1-15 Sagsbehandler: Line Thastum  

Fornyelse af klimakommuneaftale

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X

X

X


Øvrige sagsbehandlere: Lene Kimø

Sagsresume

Herning Kommune tilsluttede sig i 2008 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening (DN). Aftalen forpligtede Herning Kommune til at nedbringe CO2-udledningen fra egne aktiviteter med 3,5 % om året ind til 2015 og med 2 % om året fra 2016 - 2020.


Der skal politisk tages stilling til, om aftalen skal fornyes, og Herning Kommune dermed fortsætte som klimakommune.


Danmarks Naturfredningsforening tilbyder derudover en Klimakommune Plus aftale, som rækker ud over kommunen som virksomhed, men er rettet mod borgere, virksomheder og de fysiske omgivelser.


Forvaltningen anbefaler fornyelse af klimakommuneaftalen med 2 % CO2-reduktion om året for kommunen som virksomhed fra 2020 - 2025.


Forvaltningen anbefaler desuden, at udvalget drøfter eventuelt tillæg til klimakommuneaftalen i form af Klimakommune Plus.

Sagsfremstilling

Herning Kommune har løbende arbejdet med at nedbringe CO2-udledning fra egne aktiviteter. Det er blandt andet sket gennem energirenovering, optimeret arealanvendelse i kommunale bygninger, udskiftning til hybridbiler og optimeret transport i hjemmeplejen samt udskiftning til LED i vejbelysningen.


Siden 2008 har Herning Kommune i gennemsnit reduceret CO2-udledningen fra egne aktiviteter med 2,5% om året, vi har dermed godt og vel levet op til aftalen fra 2016 - 2020. Se grafen nedenfor.At være klimakommune signalerer, at man er blandt de kommuner, der gør en aktiv klimaindsats. 72 af Danmarks 98 kommuner er i dag klimakommuner.

Som klimakommune er vi en del af et netværk, og vores klimaindsats synliggøres på Danmarks Naturfredningsforenings hjemmeside. Klimakommuneaftalen har ind til nu ligget i tråd med og understøttet kommunens klimaindsats. Aftalen er og har været gratis at deltage i.


Ved en fornyelse af aftalen forpligter kommunen sig til minimum 2 % CO2-reduktion årligt for de kommunale aktiviteter. Det omfatter: El- og varmeforbrug, transport (herunder renovation, drift, og bybusser) samt vejbelysning. Kommunen kan selv beslutte aftalens varighed.


Forvaltningen vurderer, at det vil være muligt at opnå en årlig CO2-reduktion på 2 % i en årrække, hvis indsatsen for at nedbringe CO2-udledningen fra kommunale aktiviteter fortsat prioriteres. Blandt andet vil et skift til udledningsfrie busser betyde en væsentlig CO2-reduktion.


Fornyelse af aftalen om klimakommune indebærer desuden, at der fortsat laves CO2-regnskab for kommunens aktiviteter, og at der årligt indberettes til Danmarks Naturfredningsforening.


Klimakommune Plus

Danmarks Naturfredningsforening tilbyder en ny mulighed, som man kan tilslutte sig: Klimakommune Plus. Dette er udviklet for at anerkende klimaarbejde i kommunerne, der rækker ud over kommunens egen virksomhed, og som er rettet mod borgere og virksomheder eller de fysiske omgivelser.


For at blive Klimakommune Plus skal kommunen igangsætte initiativer indenfor mindst to af følgende seks områder: Energirenovering, Klimatilpasning, Indkøb, Økologi, Compact of Mayors, Ansvarlig kommune (= kommuner, der frasælger deres investeringer i fossile selskaber).


Herning Kommune vil kunne leve op til Klimakommune Plus, idet vi i øjeblikket har initiativer inden for: Klimatilpasning, (Klimatilpasningsplan og indsatser), Grønne Indkøb (følger Partnerskab for offentlige grønne indkøb) og Compact of Mayors (såfremt det besluttes at blive i sammenslutningen).


Tilslutning til Klimakommune Plus indebærer, at vi skal dokumentere de indsatser, der rækker ud over kommunen som virksomhed. Klimakommune Plus er gratis at deltage i. Det er et tillæg til klimakommuneaftalen og kan ikke stå alene. Der er i dag 9 Klimakommune Plus kommuner.


FNs verdensmål for bæredygtig udvikling

Som Klimakommune under Danmarks Naturfredningsforening vil Herning Kommune også understøtte flere af FNs verdensmål for bæredygtig udvikling. Direkte vil mål nr. 7 om vedvarende energi og mål nr. 13 om klimaindsats blive fremmet gennem de tiltag, kommunen gør for at nedbringe CO2-udledningen fra egne aktiviteter. Det kan f.eks. være energirenovering, mere LED i vejbelysningen, udledningsfrie busser eller klimavenlige indkøb.

Økonomi

Der koster ikke noget at indgå en klimakommune- eller klimakommune Plus aftale.


Der anvendes anslået 1/6 årsværk til udarbejdelse af CO2 regnskab for kommunens aktiviteter og indberetning til Danmarks Naturfredningsforening.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at aftalen fornyes med en 2% CO2-reduktion om året for kommunens egen virksomhed fra 2020 – 2025


at udvalget drøfter et eventuelt tillæg til klimakommuneaftalen i form af klimakommune Plus aftale.

Beslutning

Udvalget anbefaler, at klimakommuneaftalen fornyes med en 2% CO2-reduktion om året for kommunens egen virksomhed fra 2020-2025.


Udvalget kan ikke anbefale en Klimakommune Plus aftale, da initiativerne vurderes at være indeholdt i arbejdet med DK2020 klimaplanen for Herning Kommune.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.03.08-P20-1-12 Sagsbehandler: Line Thastum  

Borgmesterpagten - Compact of Mayors spørgsmål om fortsat medlemskab

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X

X

X


Øvrige sagsbehandlere: Lene Kimø

Sagsresume

I 2013 tiltrådte Herning Kommune den internationale klimasammenslutning ”Borgmesterpagten”, i dag kaldet ”Global Covenant of Mayors”. (CoM). CoM er en sammenslutning mellem byer og kommuner, som forpligter deltagerne til en struktureret klimaindsats, både hvad angår nedbringelse af CO2 og klimatilpasning. Reduktionsmålet for CO2 i kommunen som geografisk enhed er identisk med EU´s reduktionsmål på mindst 40% inden 2030 i forhold til 1990. Herning Kommune har i store træk levet op til sammenslutningens hidtidige rammer og mål. I marts 2019 var 9200 byer og kommuner heraf 53 danske med i sammenslutningen.


Ambitionsniveauet for klimaindsats og mål har forandret sig på nationalt plan med regeringens ambitiøse mål om 70% CO2 reduktion i 2030 i forhold til 1990. På den baggrund er der skabt et ambitiøst nationalt klimapartnerskab DK2020, som er et alternativ forpligtende klimapartnerskab, som Herning Kommune kan vælge fremfor CoM. Eventuel deltagelse i DK 2020 behandles i andet punkt på denne dagsorden.


Forvaltningen anbefaler, at udvalget drøfter om Herning Kommune fortsat skal være medlem af CoM .

Sagsfremstilling

Herning Kommune tilsluttede sig i 2013 CoM ud fra et ønske om at bidrage til klimaindsatsen og at styrke kommunens grønne branding og profil, også internationalt - herunder grøn erhvervsfremme og tiltrækning af grøn forskning. Desuden var forventningen, at et medlemskab gav øget mulighed for deltagelse i internationale EU støttede klimaprojekter. Samarbejdet har dog vist sig at været mere komplekst end forventet, og det har været svært at udnytte potentialet aktivt.


Hvilke forpligtelser skal Herning Kommune leve op til i medlemskabet af CoM?


De tre overordnede forpligtelser er at:


1. Reducere CO2- (og andre drivhusgas-) emissioner i kommunen som geografisk område, med mindst 40 % inden 2030 i forhold til 1990


Målet er identisk med EU's CO2-reduktionsmål, men mindre ambitiøst end Danmarks nationale mål om 70% CO2-reduktion i 2030 i forhold til 1990.

Herning Kommunes klima-mål er pt. det samme som den tidligere regerings mål om uafhængighed af fossilt brændstof i 2050. Med de nye nationale mål kan der forventes krav til kommunerne om at bidrage til at indfri målet lokalt.


2. Øge modstandsdygtighed og tilpasning til virkningerne af klimaforandringerne


Herning Kommune arbejder med klimatilpasning bl.a. gennem kommunens strategi for klimatilpasning, og kan dermed leve op til sammenslutningens forventninger.


3. Dele vision, resultater, erfaringer og knowhow med lokale og regionale myndigheder i og uden for EU


Denne forpligtelse indebærer bl.a. afrapportering i form af klimaopgørelser hvert andet år. Herning Kommune har siden 2007 ført klimaregnskab og har de fleste nødvendige data tilgængelige. Men selve indberetningen til CoM er kompleks og kræver en yderligere omskrivning af data.


Ud over de tre overordnede forpligtelser, binder deltagerne sig også til at sikre indsatsen gennem: Stærkt politisk lederskab, ambitiøse langsigtede mål, indsats på tværs af forvaltninger, ressourcemæssig prioritering, samarbejde på tværs af kommuner, inddragelse af borgere og virksomheder.


Bæredygtighed og FNs verdensmål for bæredygtig udvikling


Deltagelse i CoM vil berøre flere af FNs verdensmål positivt, såfremt der arbejdes aktivt med klimaindsatsen. Direkte vil mål nr. 7 om vedvarende energi og mål nr. 13 om klimaindsats blive fremmet. Det sker bl.a. gennem strategi og planlægning for vedvarende energi, og gennem kommunens forskellige tiltag for klimatilpasning og CO2-reduktion.

Økonomi

Medlemskab af Global Covenant of Mayors er gratis.


Der skal anvendes anslået 1/6 årsværk til udarbejdelse af klimaopgørelser og indberetning til CoM.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at udvalget drøfter om Herning Kommune fortsat skal være medlem af Global Covenant of Mayors.

Beslutning

Udvalget kan ikke anbefale, at kommunen fortsætter medlemskabet af Global Covenant of Mayors, da målene i aftalen vurderes at være indeholdt i arbejdet med DK2020 klimaplanen for Herning Kommune.

Bilag

 

Sagsnr.: 09.08.26-P19-17-19 Sagsbehandler: Martin Klejs Skøtt  

Opfølgning på byggeaffald i Rind Plantage

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

X
Øvrige sagsbehandlere: Lene Kimø

Sagsresume

Miljø- og Fødevareklagenævnet har i brev af 6. august 2020 oplyst Herning Kommune og ejerne af Rind Plantage om, at de ikke har fundet hjemmel til at kunne imødekomme Rind Plantages anmodning om opsættende virkning.


Det er herefter op til Herning Kommune, om sagen skal afvente udfaldet af klagesagen hos Miljø- og Fødevareklagenævnet eller om det udlagte byggeaffald skal fjernes fra delstrækning 1 og 2 inden klagenævnet træffer afgørelse.


Forvaltningen indstiller, at udvalget tager stilling til om byggeaffaldet skal fjernes eller afvente klagenævnets afgørelse.

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget behandlede den 2. december 2019, pkt. 204, sag vedr. byggeaffald i Rind Plantage. På mødet besluttede udvalget bl.a., at det udlagte bygge- og anlægsaffald i plantagen ikke har været sorteret godt nok. Udvalget besluttede på den baggrund, ud fra en helhedsbetragtning, samt henset til at bygge- og anlægsaffaldet er udlagt i et naturområde, at der skulle meddeles afslag på ansøgning om lovliggørende § 19 tilladelse til det udlagte bygge- og anlægsaffald.


Miljø- og Fødevareklagenævnet har den 26. marts modtaget klage over Herning Kommunes afgørelse. Det fremgår af klagen, at der anmodes om, at klagen tillægges opsættende virkning. Det vil sige, at Rind Plantage anmoder om, at de ikke skal fjerne affaldet, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet endelig afgørelse i sagen.


Miljø- og Fødevareklagenævnet har på den baggrund i brev af 6. august 2020 oplyst Herning Kommune / Rind Plantage om, at de ikke har fundet hjemmel til at kunne imødekomme klagers anmodning om opsættende virkning. Miljø- og Fødevareklagenævnets brev er vedlagt sagen.


Det følger af miljøbeskyttelseslovens §§ 95 og 96, at klager over påbud, forbud, tilladelser, godkendelser og dispensationer kan tillægges opsættende virkning. Der er ikke hjemmel i miljøbeskyttelsesloven til at tillægge en klage over et afslag på en tilladelse opsættende virkning. Miljø- og Fødevareklagenævnet har derfor ikke hjemmel til at træffe afgørelse om, at klagen over Herning Kommunes afgørelse af 5. februar 2020 har opsættende virkning.


Det oplyses endvidere i brevet, at Miljø- og Fødevareklagenævnet forventes at kunne færdigbehandle sagen inden for 15 måneder fra modtagelsesdatoen.


Dermed er det op til Herning Kommune om fjernelse af byggeaffaldet skal afvente udfaldet af klagesagen hos Miljø- og Fødevareklagenævnet eller om det udlagte byggeaffald skal fjernes fra delstrækning 1 og 2 inden klagenævnet træffer afgørelse.


Rind Plantage har tidligere i høringssvar opgjort udgiften til fjernelse og bortkørsel til mellem ca. 150.000 – 200.000 kr. (under forudsætning af anvendelse på en markvej eller lign.) og 925.000 – 975.000 kr. (ved deponi). Det vurderes, at kommunen vil kunne pådrages et erstatningsansvar i fald klagenævnet kommer frem til, at byggeaffaldet ikke skal fjernes.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at udvalget tager stilling til om byggeaffaldet skal fjernes eller afvente klagenævnets afgørelse.

Beslutning

Udvalget besluttede, at byggeaffaldet i Rind Plantage skal fjernes, og at påbudsprocedure igangsættes.

Erling Præstekjær og Karlo Brondbjerg ønsker at afvente klagenævnets afgørelse.

Bilag

 

Sagsnr.: 06.00.05-P16-1-19 Sagsbehandler: Trine Grud Fisker  

Endelig vedtagelse af tillæg 29 til Herning Kommunes Spildevandsplan - nyt boligområde ved Østergade, Vildbjerg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X
Øvrige sagsbehandlere: Martin Klejs Skøtt

Sagsresume

Tillæg 29 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025 udarbejdes på grund af ny lokalplan for et boligområde ved Østergade i Vildbjerg. Desuden fordi Herning Vand ønsker, at der indføjes et bassin i spildevandsplanen i forbindelse med opland V50V.P i Vildbjerg (boligområde ved Solsikkevej).


Der er ikke kommet skriftlige indsigelser i forbindelse med den offentlige høring på 8 uger, men forvaltningen er i høringsperioden blevet kontaktet telefonisk af en borger angående placering og udformning af den planlagte grøft.


Forvaltningen anbefaler, at tillæg 29 godkendes.

Sagsfremstilling

En ny lokalplan (nr. 81.B5.1) for et boligområde nord for Østergade i Vildbjerg betyder, at der skal laves et tillæg til spildevandsplanen. Området indføres i spildevandsplanen som opland V43V.P. I oplandet skal der etableres et regnvandsbassin. Herning Vand foreslår, at vandet fra bassinet skal afledes via en åben grøft. Grøften optages i spildevandsplanen som et spildevandsteknisk anlæg. Grøften forventes at blive omtrent 1 m bred og ca. 400 m lang (se kortudsnit og bilag).


Alt spildevand fra boliger i det nye opland V43V.P ledes til Vildbjerg Renseanlæg.


Desuden indføjes et nyt bassin i spildevandsplanen. Herning Vand foreslår, at bassinet placeres på matr. 12an, Burgård, Vildbjerg (se kortudsnit og bilag). Bassinet skal på sigt betjene opland V50V.P, som i nuværende spildevandsplan ikke har et bassin tilknyttet. Afledningen til bassinet vil ske via rør eller eventuel åben grøft, omtrent 1 m bred.Der er ikke kommet skriftlige indsigelser i forbindelse med den offentlige høring, men forvaltningen har modtaget en telefonisk henvendelse fra en borger, som ønskede oplysninger om grøftens placering og størrelse/udformning, om eventuel rørlægning af grøften og om arealerhvervelse. Borgeren er orienteret om:

 • at dette tillæg angiver en omtrentlig placering af grøft og bassiner
 • at det er Herning Vand A/S, der skal etablere grøften og bassiner
 • at etableringen af grøft og bassiner først vil ske, når der er meddelt en tilladelse efter Miljøbeskyttelsesloven til udledning af regnvand
 • at det miljømæssigt er en meget fornuftig løsning at etablere en grøft (fremfor at rørlægge afledningen), bl.a. for at undgå yderligere hydraulisk belastning af områdets recipienter
 • at berørte grundejere vil blive partshørt, når udkast til tilladelsen til udledning foreligger
 • at berørte grundejere vil blive kontaktet af Herning Vand A/S for nærmere aftale om placering af grøften og erhvervelse af jord hertil.


Henvendelsen giver ikke anledning til, at forvaltningen vurderer, at der skal ændres i tillægget.
Recipient for regnvand

Regnvand fra det nye opland V43V.P (Østergade) og fra opland V50V.P (Solsikkevej) vil blive ledt til bassiner med udløb til Tranholm Bæk via et mindre vandløb syd for Kærvænget. Fra opland V43V.P foreslår Herning Vand som nævnt ovenfor, at der anlægges en åben grøft til afledning af vandet fra bassinet i oplandet. Grøften bliver et spildevandsteknisk anlæg, som Herning Vand skal drifte og vedligeholde.


Vandløbet syd for Kærvænget er et privat vandløb, som blev anlagt i 2016 bl.a. for at afhjælpe oversvømmelser af omkringliggende haver. Vandløbet er ikke målsat. Vandløbet har et åbent og let snoet forløb. Inden der gives tilladelse til udledning fra de to bassiner, vil det være nødvendigt at lave en nærmere vurdering af kapaciteten både i selve vandløbet og i rørunderføringen under cykelstien.


Tranholm Bæk er hydraulisk belastet, og den aktuelle tilstand er ”ringe økologisk tilstand”. Miljømålet for Tranholm Bæk er ”god økologisk tilstand”.


Etablering af nye boligområder i henholdsvis opland V43V.P og V50V.P vil medføre en øget udledning af regnvand til vandløbet syd for Kærvænget, som løber ud i Tranholm Bæk. Opland V50V.P forventes ikke bebygget foreløbig. I opland V43V.P forventes bygget ca. 8 nye boliger. Den forøgede udledning af regnvand er dermed begrænset og forventes ikke at give anledning til øget hydraulisk belastning eller væsentligt øget næringsstofbelastning af Tranholm Bæk eller det private vandløb, fordi der etableres regnvandsbassin til forsinkelse og rensning af den øgede mængde overfladevand. Regnvandet fra V43V.P vil desuden i nogen grad blive forsinket og eventuelt nedsivet i den ca. 400 m lange åbne grøft. Den kommende tilledning af regnvand til Tranholm Bæk via det private vandløb vurderes derfor at være acceptabel. Der skal dog laves en vurdering af den hydrauliske kapacitet af Tranholm Bæk, inden der gives tilladelse til udledning af regnvand.


For at realisere planerne i dette tillæg, skal der meddeles tilladelse til udledning af regnvand fra de to nye bassiner. Der vil blive stillet specifikke vilkår vedrørende placering og udformning af både grøften og de nye bassiner. Der vil også blive stillet vilkår vedrørende indretning, eftersyn og vedligehold af regnvandsbassinerne og vilkår vedrørende afløbsvandføring.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at tillæg 29 godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 82.00.00-A00-7-20 Sagsbehandler: Rene Frahm Jørgensen  

Orientering om medlemskab af Foreningen for byggeriets samfundsansvar

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

X
Øvrige sagsbehandlere: Mari Lohne

Sagsresume

Orientering om medlemskab af Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar, der er en landsdækkende interesseorganisation. Sammen med knap 100 medlemmer arbejdes der for en ansvarlig bygge- og anlægsbranche med særligt fokus på at forbedre de sociale forhold i branchen, udarbejde løsninger på udfordringerne med miljø og klima gennem bl.a. cirkulært byggeri og samtidig skabe værdi for alle byggeriets parter.


Forvaltningen anbefaler, at sagen tages til orientering.

Sagsfremstilling

Forvaltningen er blevet opmærksom på foreningen i forbindelse med projektet Blå Rum, hvor der i forlængelse af tilskuddet fra Realdania er stillet krav om medlemskab af foreningen.


Med dette medlemskab vedkender vi os samtidig 6 principper for samfundsansvar:


1. Vi vurderer systematisk, om charterets principper overholdes, i de projekter, vi er involveret i

F.eks. ved

 • at formulere en politik for virksomhedens samfundsansvar
 • at bruge faste metoder og redskaber til at vurdere risiko og sikre overholdelse af virksomhedens samfundsansvar, herunder charterets principper
 • at kommunikere åbent og aktivt hvordan virksomheden håndterer charterets principper


2. Vi vurderer samarbejdspartneres og leverandørers håndtering af samfundsansvar

F.eks. ved

 • at lade charterets principper indgå i valg af samarbejdspartnere, hvor det er muligt og relevant
 • at indgå i dialog med samarbejdspartnere og leverandører om deres politik og praksis for samfundsansvar
 • at bidrage til at skabe overblik over alle aktører i et bygge- og anlægsprojekt i samarbejde med projektets væsentligste parter
 • at konkretisere og fastlægge håndteringen af charterets principper så tidligt som muligt i et projekt – og så vidt muligt i et samarbejde mellem de væsentligste parter


3. Vi indgår i dialog med samarbejdspartnere og interessenter

F.eks. ved

 • at samarbejde med arbejdsmarkedets parter om at oplyse projektets aktører om danske løn- og arbejdsforhold
 • at reagere på den viden man har, hvis man erfarer, at charterets principper ikke efterleves hos samarbejdspartnere eller leverandører
 • at bidrage til at problemer løses gennem dialog og på lavest mulige konfliktniveau, og herudover at benytte eksisterende systemer og myndigheder til konfliktløsning: det fag- og entrepriseretslige system, Arbejdstilsynet, Skat, m.fl
 • at indgå i dialog med projektets naboer og andre relevante interessenter, med henblik på at tage størst mulig hensyn til legitime interesser, samt afveje ønsker, der er i indbyrdes konkurrence


4. Vi arbejder for bæredygtige løsninger

F.eks. ved

 • at tilstræbe brugen af bæredygtige principper i projektering, udførelse og drift af byggerier og anlæg – eksempelvis ved brug af internationalt anerkendte certificeringsordninger som DGNB m.fl
 • at tilstræbe anvendelse af byggematerialer og -komponenter, der er bæredygtigt produceret, vurderet efter internationalt anerkendte metoder og standarder


5. Vi har ordentlige ansættelses- og arbejdsforhold

F.eks. ved

 • at anerkende vigtigheden af at respektere indholdet i overenskomsterne i forhold til løn- og arbejdstid samt øvrige forhold – både hos sig selv og underleverandører
 • at arbejde for et sundt og sikkert arbejdsmiljø – både som led i planlægning og udførelse af projekter
 • at arbejde for at sikre lærlinge- og praktikpladser til unge på erhvervsuddannelserne i Danmark
 • at sikre et højt kvalifikationsniveau hos medarbejdere


6. Vi udviser uafhængighed og antikorrupt praksis

F.eks. ved

 • ikke at modtage eller tilbyde vederlag, gaver, rejser eller forlystelser, der kan skabe tvivl om, hvorvidt ydelser leveres og beslutninger træffes på et sagligt grundlag
 • altid at informere kunder og samarbejdspartnere om eventuelle partsinteresser, relationer og særlige hensyn, der kan blive årsag til afhængighed eller interessekonflikter.


Det er forvaltningens vurdering, at vi med ovenstående principper rettet mod bæredygtige løsninger for vores kommunale ejendomme, vil opnå en bredspektret viden til gavn for kommende tiltag i vores bygningsmasse.

Økonomi

Medlemskabet koster 15.000 kr. årligt og forventes at kunne afholdes under Serviceområde 03.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til orientering.

Beslutning

Sagen taget til orientering.

 

Sagsnr.: 13.03.00-P16-4-19 Sagsbehandler: Sisse Redeker  

Konvertering af varmeforsyning fra naturgas til fjernvarme i et erhvervsområde i Sunds

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X
Øvrige sagsbehandlere: Martin Klejs Skøtt

Sagsresume

Herning Kommune har modtaget en ansøgning fra Sunds Vand- og Varmeværk A.m.b.a. om godkendelse af et varmeprojektforslag for konvertering af et eksisterende naturgasfyret erhvervsområde til fjernvarme. Konverteringen betyder, at Sunds Vand- og Varmeværk A.m.b.a’s forsyningsområde udvides til at omfatte erhvervsområdet på begge sider af Sundsvej i den sydlige del af Sunds.


Da projektet er det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt, taler de samfundsøkonomiske hensyn imod at opretholde den nuværende områdeafgrænsning mellem fjernvarme og naturgas. Områdeafgrænsningen kan jf. §9 i bekendtgørelsen ændres, under forudsætning af, at varmedistributionsselskabet yder en økonomisk kompensation. I projektforslaget er der indregnet et kompensationsbeløb til naturgasselskabet. Naturgasselskabet har ikke haft bemærkninger til beløbet eller til projektforslaget.


Det er forvaltningens vurdering, at projektforslaget støtter op om borgeres efterspørgsel efter fjernvarmeforsyning i det pågældende område samt bidrager til kommunens klimamål om at reducere afhængigheden af fossile brændsler. Resultaterne af projektforslaget viser positiv samfundsøkonomi, selskabsøkonomi og forbrugerøkonomi samt en reduceret belastning af miljøet.


Forvaltningen anbefaler derfor, at varmeprojektforslaget godkendes med følgende vilkår:

 • at godkendelsen af projektforslaget bortfalder, hvis gennemførelsen af projektet ikke er påbegyndt senest 3 år efter godkendelse.
 • at alle nødvendige tilladelser/dispensationer er indhentet, inden arbejdet igangsættes.
 • at forsyningspligten i erhvervsområdet overdrages fra Evida Nord A/S til Sunds Vand- og Varmeværk A.m.b.a.

Sagsfremstilling

Dansk Fjernvarmes Projektselskab A.m.b.a. har den 10. juni 2020 på vegne af Sunds Vand- og Varmeværk A.m.b.a sendt et revideret varmeprojektforslag, hvori der søges om at udvide Sunds Vand- og Varmeværks forsyningsområde. Projektområdet forsynes i dag primært med naturgas. Det ansøgte medfører, at projektområdet konverteres fra naturgas til fjernvarme.


Projektområdet er beliggende på begge sider af Sundsvej i den sydlige del af Sunds og omfatter Drejer-, Naver-, og Bødkervej samt en enkel ejendom på Thorupvej.

Figur: 1a. Den røde markering viser projektområdet. 1b. Projektområdet med ledningsanlæg (lilla markeringer).


Projektet tager udgangspunkt i, at der er stor interesse for at få fjernvarme til erhvervsområdet. Blandt andet har virksomhederne Kyocera A/S og Gemina Termix A/S gennem årene og specielt de seneste år, af flere omgange henvendt sig til Sunds Vand- og Varmeværk med ønske om at få fjernvarme ført frem til erhvervsområdet. Udover de to nævnte virksomheder, har andre potentielle forbrugere gennem årene også givet positive tilbagemeldinger til Sunds Vand- og Varmeværk om, at de overvejer at konvertere til fjernvarme, såfremt muligheden viser sig.

Projektet berører i alt 40 ejendomme, hvoraf de 31 er potentielle fjernvarmeforbrugere. Området etableres med et fuldt udbygget hovedledningsnet, så det er forberedt til at kunne forsyne samtlige forbrugere i erhvervsområdet med fjernvarme. Stikledningerne etableres i takt med tilslutning af ejendommene.


Det forudsættes i ansøgningen, at 6 af de 31 ejendomme konverterer fra naturgas til fjernvarme over en periode på 10 år. De resterende ejendomme er ikke medtaget i projektets beregninger, men det må antages, at en del af disse forbrugere ligeledes vil konvertere til fjernvarmen i takt med at deres eksisterende varmeanlæg skal udskiftes. Især konverterer olieforbrugere typisk til fjernvarme (7 ejendomme).


Varmebehovet i projektområdet dækkes næsten 100 % med kraftvarme fra Ørsted (Herningværket) baseret på flis (75,3 %) og træpiller (21,3 %) samt naturgas (3,4 %). Den resterende del (ca. 0,5 % samt ved revision af Herningværket) dækkes af kedelanlægget på Linåvej i Sunds, som er baseret på naturgas.


Samfundsøkonomisk-, brugerøkonomisk, selskabsøkonomisk og energi- og miljømæssig vurdering

Varmeforsyningslovens formål er at fremme den mest samfundsøkonomiske, herunder miljøvenlige, anvendelse af energi til bygningers opvarmning og forsyning med varmt vand og inden for disse rammer at formindske energiforsyningens afhængighed af fossile brændsler.


Af nedenstående tabel fremgår det, at projektet udviser en positiv samfundsøkonomi. Dette til trods for at der er valgt en konservativ tilgang i forhold til antal mulige tilslutninger til fjernvarme. Den samfundsøkonomisk fordel i projektet er på kr. 1.047.715 (svarende til 4,1%) i forhold til referencen (individuel gas).

Projektet udviser også en positiv samfundsøkonomi kr. 1.789.715 (svarende til 6,8%) i forhold til alternativet (individuelle varmepumper).I varmeprojektforslaget er der udarbejdet brugerøkonomi for de 6 valgte ejendomme og beregningerne viser, at brugerøkonomien er positiv for alle 6 ejendomme. Ligeledes er selskabsøkonomien positiv og viser, at projektet vil komme alle forbrugere i Sunds til gode. Projektet vil overordnet set bidrage til kommunens klimamål om at reducere afhængigheden af fossile brændsler.

Økonomi

Ingen

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at varmeprojektforslaget for konvertering af varmeforsyningen fra naturgas til fjernvarme i erhvervsområdet i Sunds godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 13.02.02-P19-25-10 Sagsbehandler: Lucia Aagaard  

Orientering om afgørelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet - Skovbjergvej 7, Arnborg, klage over kontrolprogram for drikkevand

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X
Øvrige sagsbehandlere: Martin Klejs Skøtt

Sagsresume

Miljø- og Fødevareklagenævnet stadfæster Herning Kommunes afgørelse om kontrol af drikkevand på udlejningsejendommen Skovbjergvej 7, Arnborg.

Sagsfremstilling

Forvaltningen fastsatte i december 2019 et 5-årigt kontrolprogram for drikkevand for ejendommen Skovbjergvej 7, Arnborg, 7400 Herning i henhold til Drikkevandsbekendtgørelsen. Ejendommen har egen drikkevandsforsyning, og stuehuset udlejes til bolig, og der er derfor krav om, at der skal fastsættes et kontrolprogram for drikkevandet.


Ejer påklagede afgørelsen om kontrolprogrammet til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Nævnet har den 10. august 2020 afgjort sagen og stadfæstet Herning Kommunes afgørelse.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til orientering.

Beslutning

Sagen taget til orientering.

Bilag

 

Sagsnr.: 06.02.03-P20-35-19 Sagsbehandler: Daniel Lindvig  

Godkendelse af forslag til vandløbsindsatser med vandrådenes anbefalinger

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X

X

X

Øvrige sagsbehandlere: Dan Overgaard

Sagsresume

Kommunerne har under inddragelse af vandråd udarbejdet forslag til indsatser for tredje planperiode med henblik på opfyldelse af miljømål i vandplanerne.


Arbejdet indebærer konkrete forslag til fysiske forbedringer i vandløbene.


Forvaltningen anbefaler, at forslag til vandløbsindsatser for respektive vandområder godkendes:

 • Forslag til indsatsprogrammet for Limfjorden (bilag 1)
 • Forslag til indsatsprogrammet for Nissum Fjord (bilag 2)
 • Forslag til indsatsprogrammet for Ringkøbing Fjord (bilag 3)

Sagsfremstilling

Med lov om vandplanlægning skal landets kommuner under inddragelse af vandråd for hvert hovedopland udarbejde forslag til konkrete indsatser til forbedring af de fysiske forhold i vandløbene for perioden 2021-2027 (tredje vandplanperiode) med henblik på opfyldelse miljømål fastsat i statens Vandområdeplan. Herning Kommune har vandløb, der indgår i hovedvandopland for henholdsvis Limfjorden, Nissum Fjord og Ringkøbing Fjord.


I hovedvandopland Limfjorden, Nissum Fjord og Ringkøbing Fjord har det været henholdsvis Aalborg Kommune (Limfjordsrådets sekretariat), Holstebro Kommune og Ringkøbing-Skjern Kommune som har varetaget sekretariatsfunktionen for arbejdet.


Yderligere information om arbejdet i vandrådene, referat mv., findes på hjemmesiden for de enkelte vandråd:

Vandråd for Limfjorden: https://www.limfjordsraadet.dk/projekter/vandraad/

Vandråd for Nissum Fjord: https://www.holstebro.dk/vandraad

Vandråd for Ringkøbing Fjord: https://www.rksk.dk/om-kommunen/raad-naevn-syn-og-kommissioner/vandraad-ringkoebing-fjord-2019


I de tre hovedvandoplande har de respektive vandråd været enige i de udpegninger, som er blevet udpeget i Herning Kommune (se bilag 1-3). Blandt de udpegede indsatser har et enigt Vandråd for Ringkøbing Fjord prioriteret at indstille en løsning af Skjern Å Forvirringen til indsats. Endvidere har Vandråd for Nissum Fjord opfordret staten til at sikre fri faunapassage ved Vandkraftsøen (se bilag 4). Det har inden for den bundne opgave ikke været muligt at udpege en konkret indsats ved Vandkraftsøen, men løsning af spærringsproblematikken i 3. planperiode, er en forudsætning for at sikre fuld effekt af en lang række indsatser i Storå opstrøms Vandkraftsøen. Foruden de konkrete forslag til forbedringer af de fysiske forhold, så har der i de enkelte hovedvandoplande også været forslag til supplerende indsatser, som ligger udenfor for den økonomiske ramme, samt fællesudtalelse fra Vandrådet til Nissum Fjord til Miljøstyrelsen i forbindelse med det videre arbejde (se bilag 4).


Efter politisk behandling i kommunerne og efter vandrådsmødet i oktober sender sekretariatet senest den 22. november 2020 det samlede godkendte forslag til indsatsprogram, forslag til supplerende indsatser, bidrag til miljøvurdering samt vandrådets samlede udtalelse til Miljøministeren inkl. eventuelle mindretalsudtalelser og forbehold.


Med eventuelt nødvendige justeringer indarbejder Miljøstyrelsen efterfølgende kommunernes forslag i udkast til bekendtgørelser, inden materialet sendes i offentlig høring. Vandområdeplanerne skal være færdige og vedtaget 22. december 2021, så de planlagte indsatser kan realiseres i løbet af 2021-2027.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at forslag til vandløbsindsatser for de respektive vandområder godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 09.00.00-P19-40-07 Sagsbehandler: Asger Astrup Kristensen  

Udlejning af areal til skydebane i Sørvad

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

X
Øvrige sagsbehandlere: Dan Overgaard

Sagsresume

Lokale jagtforeninger ønsker at indgå nyt lejemål for skydebanen vest for Sørvad. Skydebanen er beliggende i en bynær skov, ejet af Herning Kommune. Der er også andre interesser i området bl.a. arbejder Vinding borgerforening på at lave et 100 meter tårn på toppen af Resdal Baune, i umiddelbar nærhed af skydebanen. Skydebanen er af ældre dato og skal opgraderes for at kunne få en ny miljøgodkendelse. Opgraderingen omfatter bland andet, etablering af et større voldanlæg.


Forvaltningen anbefaler, at udvalget tager stilling til, om der skal laves ny lejeaftale for skydebanen og i givet fald om der kan bruges lettere forurenet jord til opbygning af støjvold.

Sagsfremstilling

Foreningen Resdal Riffelbane ønsker at indgå lejemål for skydebanen, beliggende på adressen Agerfeldvej 2a, 7550 Sørvad. Skydebanearealet ligger i en bynær kommunal skov, ca. 800 meter vest for Sørvad by. Skoven er udpeget som fredskov, den er certificeret, som Herning Kommunes øvrige skove og drives efter principperne for naturnær skovdrift. Skydebanen omfatter 200-meter bane, 100-meter bane, klubhus, p-plads, sikkerhedsvolde.


Lejemålet er et fælles projekt for Vinding-Sørvad Jagtforening, Aulum Jagtforening, Timring-Vildbjerg Jagtforening og Vind Jagtforening. Skydebanen ønskes overtaget efter Skytteforeningen, der har opsagt deres lejemål. For at skydebanen kan få en ny miljøgodkendelse, og dermed sikre den fremtidige drift, er det nødvendigt med en ny baneindretning med støjdæmpende foranstaltninger i form af en større støjvold. Voldanlægget vil sikre, at støjbelastningen fra skydebanen kan nedbringes således, at det er muligt at få en ny miljøgodkendelse af skydebanen. Endvidere vil et voldanlæg forbedre sikkerheden, da skydebanen vil kunne gøres til en afspærringsfri bane.


Jordvoldene skal efter planen opbygges af lettere forurenet jord, som er normal praksis ved etablering af støjvolde i forbindelse med vej projekter. Letter forurenet jord er den mildeste grad for forurening og må ikke benyttes i arealfølsomme områder, som børnehaver og skoler. Jorden leveres med lastbiler fra forskellige projekter i Jylland. Projektet med tilkørsel af jord vil forløbe over en ukendt tidsperiode.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at udvalget tager stilling til, om der skal laves ny lejeaftale for skydebanen vest for Sørvad


at udvalget tager stilling til, om der, såfremt der indgåes ny lejeaftale af skydebanen, kan bruges lettere forurenet jord til opbygning af støjvold.

Beslutning

Sagen udsat.

Bilag

 

Sagsnr.: 04.00.00-P20-2-17 Sagsbehandler: Louise Berg Hansen  

Orientering om pileurt i Herning Kommune

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X
Øvrige sagsbehandlere: Dan Overgaard

Sagsresume

Invasive pileurter breder sig i Herning Kommune og i resten af landet. De er svære og omkostningstunge at bekæmpe. Nationalt stilles der ikke krav om, at de skal bekæmpes. I Herning Kommune har vi gjort forsøg med tre former for bekæmpelse. Alle forsøg svækker bestandene, men udrydder dem ikke.


Forvaltningen oplever en stigning i borgerhenvendelser omkring pileurt.


Udfordringen med bekæmpelse af pileurter forventes at blive større i de kommende år.


Forvaltningen anbefaler, at sagen tages til orientering.

Sagsfremstilling

Hvorfor er pileurter et problem?

Japansk pileurt er på listen over de 100 mest invasive arter i verden. Pileurterne har et rigt forgrenet system af jordstængler, som kan gennemvokse drænrør og vokse op igennem asfalt og cement, og dermed give problemer og skader på veje og andre anlæg. Pileurterne stammer fra det østlige asien, hvor de vokser på skråninger af vulkaner. De kan overleve vulkanudbrud. Planterne kan vokse på alle typer af jordbund og har en ekstremt god overlevelsesevne.


I Herning Kommune er pileurterne de seneste år blevet registreret, når de er blevet observeret. Der er ikke tale om en komplet kortlægning, men kortet her giver et indtryk af omfanget.


Kort som viser, hvor i kommunen der er registreret pileurt.


Forsøg med bekæmpelse

Pileurter er meget svære at bekæmpe. Det kræver en lang vedholdende indsats over mange år at fjerne en bestand af pileurt. Herning Kommune har i øjeblikket forsøg i gang med bekæmpelse med afdækning med plast, sprøjtning og klipning. Ingen af metoderne har endnu udryddet en bestand helt og fortsat indsats er derfor nødvendig. Ved afdækning med plast er der er relativt stor opstartsudgift, plasten skal ligge på stedet i en årrække for at have effekt. Klipning og sprøjtning kræver størst indsats de første år, hvor man er nødt til at sprøjte 4-6 gange årligt, og klippe ca. hver 14. dag i gennem vækstsæsonen. Når bestandene efter et par år er blevet svækket, kan frekvenserne for sprøjtning og klipning sættes ned.

Hvad gør vi? Og hvad gør andre kommuner?

De senere år har flere borgere henvendt sig til kommunen for at få råd og vejledning om, hvordan man bortskaffer pileurter. Andre henvendelser drejer sig om pileurter, som vokser på kommunale arealer og breder sig ind i private haver. I modsætning til bjørneklo er der ikke krav om, at pileurter skal bekæmpes. Derfor har Herning Kommune ikke en indsatsplan mod pileurter, som vi har det mod bjørneklo. Udviklingen i pileurtbestandene og den stigende bekymring blandt borgerne, gør dog, at det formentlig inden for en nærmere årrække vil blive nødvendigt at gå mere systematisk til værks i bekæmpelsen af pileurterne.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til orientering.

Beslutning

Sagen taget til orientering.


Udkast til indsatsplan for bekæmpelse af pileurt-bestande i Herning Kommune udarbejdes og forelægges udvalget.

Bilag

 

Sagsnr.: 02.34.02-P19-705-20 Sagsbehandler: Sussi Munch Jensen  

Danasvej 34, Herning - Opførelse af 2 tofamiliehuse

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
XØvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

Der er på Danasvej 34, 7400 Herning søgt om tilladelse til opførelse af 2 stk. tofamiliehuse i et eksisterende boligområde.


Forvaltningen anbefaler, at der gives tilladelse til opførelse af boligerne.

Sagsfremstilling

Der er på ejendommen Danasvej 34, Herning, søgt om byggetilladelse til opførelse af 2 stk. tofamiliehuse. Hver bygning opføres i to etager med en bolig på hver etage.


Området er ikke omfattet af lokalplan, men ligger indenfor kommuneplanramme 13.B6, som udlægger området til åben/lav boligbebyggelse. Tofamiliehuse med en bolig på hver etage betragtes som åben/lav bebyggelse og anvendelsen er derfor i overensstemmelse med den overordnede planlægning for området.


Tofamiliehuse er omfattet af byggeretten i BR18, men da projektet overskrider byggeretten i forhold til højde og bebyggelsesprocent, er der foretaget en helhedsvurdering, som er sendt i partshøring hos de omkringliggende naboer, som vurderes at være parter i sagen.


Der er i forbindelse med partshøringen kommet en fælles indsigelse fra Danasvej 32, 36 og 38, samt Gl. Landevej 147.


Bemærkningerne i indsigelsen omhandler i hovedtræk følgende:


 • At der vurderes at være yderligere parter, som skal høres
 • At det ansøgte projekt vil fortætte området
 • At der er væsentlige indbliksgener fra projektet
 • At opførelse af byggeriet vil give værdiforringelser for de omkringliggende ejendomme som følge af, at projektet muliggør opførelse af udlejningsboliger
 • At der forventes øget trafik og støj fra matriklen, når der fremover vil være 4 boliger på ejendommen i stedet for 1.


Indsigelsen med alle bemærkninger er vedhæftet som bilag. Bemærkningerne besvares uddybende i indsigelsesnotatet, som ligeledes er vedhæftet.


Forvaltningens vurdering

Parter

Forvaltningen har vurderet, at der ikke er grundlag for yderligere partshøringer, idet de oplyste ejendomme ikke vurderes at være parter i sagen.


Bebyggelsesprocent og fortætning

Indsiger anfører, at grunden vil opleves som tæt bebygget, da grundens L-form ikke kan ses fra vejen. Indsiger anfører også, at de andre ejendomme i området, som overskrider bebyggelsesprocenten, har samme byggestil, som de øvrige boliger i området.

Forvaltningen har i helhedsvurderingen foretaget en vurdering af bebyggelsens samlede omfang på ejendommen. Der er især lagt vægt på, at hver bygning i sig selv ikke adskiller sig i størrelse fra de øvrige huse i området. Grundens disponering giver gode friarealer omkring boligerne, ligesom der er god afstand til alle naboskel.

Da der ikke er lavet lokalplan for området, findes der ikke særlige regler for udformning af bygningerne. Forvaltningen vurderer ikke, at bygningens udformning har særlig betydning for om området opleves som fortættet.


Indbliksgener

Indsiger anfører, at der er væsentlige indbliksgener forbundet med overskridelsen af højden, som følge af, at bygningerne udføres med fladt tag og 2 fulde etager. Det påpeges, at overskridelsen giver mulighed for placering af vinduer i facaden fremfor placering af tagvinduer, som giver mindre indblik.

Indenfor byggeretten vil det være muligt at udføre en 1. sal med et saddeltag, som følger de skrå linjer på principsnittet. Der er derfor ikke tale om, at den flade tagkonstruktion giver mulighed for at udnytte 1. salen yderligere. Vinduerne ville, uanset tagkonstruktionen, kunne placeres i facaden på de skitserede placeringer.

Forvaltningen vurderer derfor, at der ikke er tale om øgede indbliksgener i forbindelse med overskridelsen af det skrå højdegrænseplan.


Mulighed for udlejningsboliger og værdiforringelse

Indsiger anfører, at opførelse af 2 udlejningsejendomme med tofamiliehuse, vil adskille sig væsentligt fra de omkringliggende boliger. Dette vurderes at medføre en værdiforringelse af boligerne.

Hverken Byggeloven eller Planloven tager hensyn til, om der er tale om ejer- eller lejeboliger. Lovgivningen regulerer udelukkende boligtypen.

En eventuel værdigforringelse af naboejendommene vurderes ikke at være indenfor kommunens kompetenceområde. Der henvises i stedet til en privatretlig afgørelse ved domstolene.


Øget trafik og støj

Indsiger anfører, at der er risiko for mere trafik og støj på ejendommen, da den fremover vil bestå af 4 boliger fremfor 1.


Forvaltningen vurderer ikke, at omfanget af trafik bliver så generende, at det ikke kan tillades i boligområdet. Der er tale om en mindre parkeringsplads med plads til i alt 6 biler.

Ejendommen benytter en eksisterende vejadgang fra Danasvej. Der er ikke hjemmel i Vejloven til at begrænse trafik til ejendommen, uanset antallet af boliger, da der er tale om én og samme ejendom.


Samlet vurdering

Forvaltningen vurderer, at der ud fra ovenstående kan gives tilladelse til opførelse af de 2 tofamiliehuse, da byggeriet vurderes at være af et omfang, som kan indpasses i det eksisterende boligområde.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der gives tilladelse til opførelse af boligerne som ansøgt.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 02.00.08-G03-16-18 Sagsbehandler: Sussi Munch Jensen  

Orientering om afgørelse fra Byggeklageenheden, Nævnenes Hus - Tjelevej 25, Herning, klage over terrænregulering

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X
Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

Byggeklageenheden, Nævnenes Hus, afviser at behandle klagen over Herning Kommunes afgørelse af 5. marts 2018 om, at en terrænregulering ikke er til ulempe for naboerne.
Nævnet vurderer ikke, at klagerne er klageberettigede.


Forvaltningen anbefaler, at sagen tages til orientering.

Sagsfremstilling

Herning Kommune har den 5. marts 2018 truffet afgørelse om, at en terrænregulering på ejendommen Tjelevej 25, Herning, ikke er til ulempe for naboerne.


Afgørelsen er blevet påklaget til Statsforvaltningen den 31. marts 2018. Klagen er pr. 1. januar 2019 overført til Byggeklageenheden, Nævnenes Hus.


Klagen er indgivet af fire naboer og på vegne af ejerforeningen, hvor klagerne bor.


Byggeklageenheden har afvist at behandle klagen over mistet udsigt og værdiforringelse, da disse ikke er reguleret af byggeloven, og Byggeklageenheden derfor ikke har kompetence til at behandle klagepunkterne.


Byggeklageenheden afviser desuden at behandle klagen i sin helhed, da klagerne ikke er klageberettigede.


Det er en betingelse for at blive betegnet som klageberettiget i sagen, at interessen i sagen er individuel og væsentlig. Det betyder, at afgørelsen skal berøre klagerne med en vis intensitet og styrke i forhold, der er reguleret efter Byggeloven.


Ved afgørelse af om klagerne er klageberettigede, har Byggeklageenheden lagt særlig vægt på afstanden mellem terrænreguleringen og klagernes bolig (20-29 meter), at der er en offentlig sti mellem boligerne og terrænreguleringen, samt at jordvolden ikke er beregnet til fast ophold.


På den baggrund afviser Byggeklageenheden at behandle sagen. Afgørelsen kan ses i bilaget.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til orientering.

Beslutning

Sagen taget til orientering.

Bilag

 

Sagsnr.: 02.00.00-P19-365-17 Sagsbehandler: Trine Ross Laursen  

Orientering om afgørelse fra Byggeklageenheden, Nævnenes Hus - Museumsgade 40, Herning, klage over byggetilladelse

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X
Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

Byggeklageenheden, Nævnenes Hus giver ikke klager medhold i klagen over Herning Kommunes afgørelse af 8. december 2017, hvor der gives byggetilladelse til opførelse af enfamiliehus. Sagen er dermed endeligt afgjort.


Forvaltningen anbefaler, at sagen tages til orientering.

Sagsfremstilling

Herning Kommune har 8. december 2017 givet byggetilladelse til opførelse af et enfamiliehus med integreret garage på adressen: Museumsgade 40, Herning.


Der er givet tilladelse ud fra kommuneplanramme nr. 14.B9 og Bygningsreglement 2015.


Byggeriet opføres inden for kommuneplanrammens bestemmelser og byggeretten i bygningsreglementet. Forvaltningen har i forbindelse med sagsbehandlingen vurderet, der ikke skal foretages partshøring af naboejendommene, da de ikke har en særlig og individuel interesse i sagen.

Byggeklageenheden afviser at behandle klagen vedrørende manglende partshøring, da klager ikke er klageberettiget.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til orientering.

Beslutning

Sagen taget til orientering.

Bilag

 

Sagsnr.: 13.06.01-Ø54-1-20 Sagsbehandler: Steen Dahl Pedersen  

Orientering om bemyndigelse til afholdelse af åstedsforretning med henblik på ekspropriation efter vejloven af arealer fra Ørskovvej 30, Snejbjerg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X

X


Øvrige sagsbehandlere: Marius Reese

Sagsresume

I forbindelse med den store byggemodningsaktivitet ved Ørskovvej i Snejbjerg samt den kommende udvikling i Gødstrup, er det nødvendigt at udvide og omlægge Ørskovvej tættere mod Snejbjerg.


For at dette kan lade sig gøre, er det nødvendigt at erhverve en del af ejendommen beliggende Ørskovvej 30 i Snejbjerg.


Før der indledes dialog med ejeren af ejendommen er det hensigtsmæssigt, at forvaltningen bemyndiges til at kunne indlede ekspropriationsprocedure efter vejloven, såfremt ejeren ikke ønsker at afhænde den nødvendige del af ejendommen. Ejendommen er ikke omfattet af lokalplanlægning.


Supplerende bemærkninger

Formandskabet orienterer om, at der er truffet beslutning om at give forvaltningen tilladelse til at indlede en ekspropriationsprocedure efter vejlovens § 96 vedr. ejendommen Ørskovvej 30, 7400 Herning.


Sagen er af hastende karakter, idet der formentligt kan indgås en forligsmæssig løsning med ejeren i september måned, hvis forvaltningen kan igangsætte forhandlinger hurtigt. Der kræves imidlertid en bemyndigelse til at iværksætte åstedsforretning mv. Sagen kunne derfor ikke afvente det ordinære udvalgsmøde.


Beslutningen er truffet af næstformanden jf. styrelseslovens § 22, stk. 2 , idet formanden har erklæret sig inhabil i henhold til forvaltningslovens § 3, stk. 1, nr. 5.


Forvaltningen anbefaler, at sagen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

I de sidste par år er salget af kommunale parcelhusgrunde i Snejbjerg gået stærkt. Samtidig går udviklingen af Gødstrup snart i gang.


For at kunne håndtere den stigende trafikmængde på Ørskovvej er det nødvendigt at udvide og omlægge Ørskovvej tættere mod Snejbjerg.


Ejendommen beliggende Ørskovvej 30 har bygninger placeret i den kommende linjeføring. På ejendommen er der svineproduktion med tilladelse til produktion med 825 års-søer og 20.000 smågrise.


På nedenstående kort er det nye forløb tegnet ind. Bygningerne på Ørskovvej 30 er markeret med en blå pil.Ørskovvej 30 er ikke omfattet af lokalplanlægning.


Før der indledes dialog med ejeren af ejendommen er det hensigtsmæssigt, at forvaltningen bemyndiges til, at kunne indlede ekspropriationsprocedure efter vejlovens § 96, såfremt ejeren ikke ønsker at afhænde den nødvendige del af ejendommen.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til efterretning.

Beslutning

Sagen taget til efterretning.

Joan Hansen erklærede sig inhabil, og deltog derfor ikke i behandlingen af dette punkt .

 

Sagsnr.: 00.22.04-P35-1-17 Sagsbehandler: Lotte Vinter  

Mødekalender 2021

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X
Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Forslag til datoer for afholdelse af Teknik- og Miljøudvalgsmøder i 2021.


Byrådet besluttede 25. august 2020 pkt. 153 datoer for afholdelse af Økonomi- og Erhvervsudvalgets og Byrådets møder i 2021. Datoer fremgår af vedlagte mødekalender.


Forvaltningen anbefaler, at forslaget godkendes.

SagsfremstillingForslag - Teknik- og Miljøudvalget

Januar

Mandag den 18. (ØKE har møde samme dag kl. 14)

Februar

Mandag den 8.

Marts

Mandag den 15.

April

Mandag den 26.

Maj

Mandag den 31.

Juni

Ingen.

Juli

Sommerferie

August

Mandag den 9. og den 30.

September

Mandag den 20.

Oktober

Mandag den 4.

November

Mandag den 29.

December

Ingen


Forslag til mødedatoer er udarbejdet i forhold til en optimal proces for regnskab, budget og budgetopfølgning.


Mødestart kl. 8.30.


Temadage og faglige studieture søges indpasset efter behov.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at forslag til mødedatoer godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 02.00.00-P19-143-16 Sagsbehandler: Hanne Jacobsen  

Orientering om Landsretsafgørelse

 

Sagsnr.: 00.22.04-P35-1-17 Sagsbehandler: Lotte Vinter  

Meddelelser