Dagsordener og referater

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 21. juni 2021
Mødested: Klimatorium, Lemvig

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 07.18.06-P00-1-18 Sagsbehandler: Karen Marie Frost Troelsen  

Pilotprojekt indsamling af tekstilaffald

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X
Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Herning Kommune deltager i EU-projektet "Tekstilsymbiose Herning - Tekstilrester og -affald som ressource".

Projektet har en målsætning om at sikre bedst mulig udnyttelse af tekstilressourcerne, især når alle husstande fra 2022 skal sortere tekstilaffald.


Kommunen bidrager til projektet med et pilotforsøg om indsamling af tekstilaffald.


Forvaltningen anbefaler, at udvalget godkender forslag om gennemførelse af pilotforsøg om indsamling af tekstilaffald i Aulum.

Sagsfremstilling

Kommunens deltagelse i projektet har bl.a. til formål at afprøve en model til indsamling af tekstilaffald i et udvalgt område, og som evt. efterfølgende kan implementeres i hele kommunen.


Pilotforsøget vil foregå i tæt samarbejde med Røde Kors, som fortsat vil tage sig af de genbrugelige og salgbare tekstiler, mens det tekstilaffald, der indsamles, skal indgå i projekter med 25 små og mellemstore virksomheder i Herning/Ikast området, som skal udvikle nye forretningsmodeller til genanvendelse af tekstiler.


Forvaltningen anbefaler, at der gennemføres et pilotprojekt i Aulum, hvor der forsøges med husstandsnær indsamling af tekstilaffald i tøjcontainere opstillet ved siden af containerne til genbrugstøj. Der er i øjeblikket ca. 10 tøjcontainere til genbrugstøj forskellige steder i Aulum, det vil derfor dreje sig om et tilsvarende antal containere til tekstilaffald.


Husstandsnær indsamling af tekstiler i containere er en af de muligheder, som Miljøstyrelsen vurderer på, som en løsningsmodel for den fremtidige tekstilindsamling.


Aulum er udvalgt som forsøgsområde, da

  • det vurderes som repræsentativt område for hele kommunen med en blandet boligmasse bestående både af parcelhuse og lejeboliger
  • er et afgrænset område, hvor tekstilaffaldet formodes at blive i området
  • Aulum har egen genbrugsplads, som også kan indgå i forsøget.


Røde Kors stiller de ekstra tøjcontainere til rådighed i projektet, som forsynes med ny målrettet information. Mens Genbrug og Affald skal varetage indsamlingen af tekstilaffaldet.

Kommunikationen i pilotprojektet forventes at foregå i samarbejde med VIA University College, der bidrager med ressourcer og kompetencer fra deres animationsafdeling i Viborg.


Borgerforeninger og øvrige lokale frivillige organisationer inviteres som samarbejdspartnere i pilotforsøget.


Pilotforsøget forventes igangsat i september 2021.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at udvalget godkender forslag om gennemførelse af pilotforsøg om indsamling af tekstilaffald i Aulum.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 05.05.00-G01-1-21 Sagsbehandler: Anne Marie Fredslund Schmidt  

Navngivning af en plads i Ørre

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X
Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

Sinding-Ørre Borgerforening har anmodet om navngivning af en plads i Ørre efter Iver Holmgaard.


Forvaltningen anbefaler, at pladsen ved kirkens parkeringsplads navngives Iver Holmgaards Plads.

Sagsfremstilling

I Ørre arbejdes der på et Natur- og Kulturhistorisk formidlingsprojekt med navn "De Fire Hjørnesten". I den anledning har Sinding-Ørre Borgerforening anmodet om navngivning af en plads efter Iver Holmgaard.


Indvielse af 1. etape af "De Fire Hjørnesten" lørdag den 3. juli, og samtidig ønskes offentliggørelse af pladsens navn.

Offentliggørelse af pladsens navn foretages af Iver Holmgaards eneste nulevende slægtning.


Iver Holmgaard var et stort aktiv for Ørre. Foruden lærer på skolen var han også initiativtager til afholdelse af foredrag og sang på skolen. Han var med til dannelsen af blandt andet Ungdomsforening, Sangforening og Skytte- og Gymnastikforening i Ørre. Med stor tilslutning til foredrag, møder, sang og ønsket om at samles til gymnastik var Iver Holmgaard også med til at få Ørre Forsamlingshus bygget.

Han var også én af foregangsmændene for, at højskolebevægelsen på egnen blev udbredt.


Iver Holmgaard levede i perioden 1845-1913.Pladsen, som navngives, ligger på Ørre Kirkes ejendom og Ørre Sinding Menighedsråd er helt indforstået med navngivningen.


Navngivning af pladsen får ikke konsekvenser for adresseændringer for de omkringliggende ejendomme, men omhandler alene et nyt stednavn til pladsen ved kirkens parkeringsplads.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at pladsen ved Ørre Kirkes parkeringsplads navngives Iver Holmgaards Plads.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 02.34.00-P19-1395-21 Sagsbehandler: Sussi Munch Jensen  

Bredgade 19, Herning - Dispensation fra elevatorkrav

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X
Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

Der er på Bredgade 19, Herning (Herning Hus) søgt om dispensation til at undlade etablering af en elevator i forbindelse med indretning af boliger i den eksisterende erhvervsejendom og i det uudnyttede loftsrum.


Forvaltningen anbefaler, at der i det konkrete tilfælde meddeles dispensation fra bygningsreglementets elevatorkrav.

Sagsfremstilling

Ejendommen, på 3 etager og uudnyttet loftrum (3½ etage i alt), er registreret som en bygning til detailhandel, idet stuetagen, som udgør det største areal, anvendes til dette formål.

De øvrige etager har været anvendt som kontor, men ønskes ombygget til boliger sammen med det uudnyttede loftrum.


Området er omfattet af lokalplan 11.C3.3, som blandt andet giver mulighed for boliger på etagerne over stueplan. Den nye anvendelse er umiddelbart i overensstemmelse med planlægningen for området.


Ejendommens facade mod Bredgade, har en så høj bevaringsværdi (bevaringsværdi 3), at dens karakter og hovedtræk skal bevares i forbindelse med ombygningen.


Foto af den bevaringsværdige facade mod Bredgade


Ansøger ønsker at bevare den oprindelige indgang til boligerne fra Bredgade ved siden af butikken. Her fører en eksisterende trappe op til 1. sal og en ny udgang til tagfladen ovenpå butikken.

Fra tagfladen etableres direkte adgang til 2 boliger på 1. sal og via en udvendig trappe adgang til en altangang med indgang til 3 boliger. De øverste tre boliger er i to etager og etableres dermed på 2. sal og i tagetagen. De to etager er forbundet med interne trapper.
Alle boliger er gennemlyste, da de har vinduer mod både nord og syd.


På tagfladen mod syd etableres udendørs opholdsarealer til boligerne. Der etableres desuden altaner i forbindelse med tagetagen, da denne rummer opholdsarealerne i de øverste boliger.


Visualisering af det ansøgte projekt uden elevator


Ansøger har belyst udfordringerne ved placering af elevator/trappe forskellige steder i bygningen (se bilag).


Placering A

Hvis elevatoren skal placeres inde i bygningen, vil den gennembryde og ødelægge mange af de bærende konstruktioner i det ca. 100 år gamle hus. Elevatorkernen vil gennembryde tagfladen og ødelægge helhedsindtrykket af den nuværende bevaringsværdige facade, hvis den skal betjene alle boligetager. Hvis den ikke skal betjene den nye tagetage, kan den holdes indenfor den eksisterende tagflade.

Placeringen af elevatoren inde i bygningen, vil ødelægge den nuværende adgang til 1. sal. Der skal derfor etableres et nyt trappeforløb, som sammen med elevatorkernen vil optage et forholdsvis stort område i den eksisterende butik i stueetagen. (Se skitser i bilag)

Da butikken har en forholdsvis lille vinduesfacade mod Bredgade, vil en reducering af arealet betyde et betydeligt tab af dagslys i butikken. Dette vurderes ikke hensigtsmæssigt.


Placering B

Som alternativ kan elevator og trappeforløb placeres på bygningens bagside.

Et elevator- og trappetårn, som skal betjene alle boligetager, vil blive en ret markant bygning. Tilbygningen placeres mod vest, så den kan betjenes via den eksisterende dør mod Bredgade. Det betyder, at bygningen vil tage forholdsvis meget lys - både fra de nye udendørs opholdsarealer og fra boligerne.

Samtidig vil konstruktionen optage et større areal af den eksisterende butik, da både trappe og elevator skal føres til terræn for at have en tilgængelighedsfunktion.


Visualisering af projektet med elevatortårn på bagsiden. Elevatoren fortsætter ned i butikken i stueetagen


Placering C

Da ejendommen ligger op til naboskel mod både nord, øst og vest er det ikke muligt at etablere et trappe- og elevatortårn på siden af bygningen.


Kommunalbestyrelsen kan dispensere fra elevatorkravet, hvis dette skønnes foreneligt med de hensyn, som bestemmelsen varetager.


Ved om- og tilbygninger af eksisterende boligbebyggelse er der ikke krav om etablering af elevator uanset bygningens etageantal. Denne bestemmelse gælder også ved inddragelse af en tagetage til bolig (BR18, § 247).


I dette tilfælde er der dog tale om en erhvervsejendom, som ombygges til boliger. Elevatorkravet er derfor gældende.


Udvalget har tidligere behandlet en sag om administrationspraksis i forbindelse med elevatorkrav i bevaringsværdige og fredede bygninger (13. marts 2017, pkt. 66).

Her blev det besluttet at ændre administrationspraksis, så det fremadrettet, efter en konkret vurdering, vil være muligt at dispensere fra elevatorkravet ved udvidelse/tilbygninger af fredede og bevaringsværdige bygninger med en bevaringsværdi på 1- 4.


Forvaltningens vurdering

Ejendommen er i dag indrettet med kontor på 1. og 2. sal uden elevatoradgang. Enhederne har adgang via en eksisterende trappe, som ønskes bevaret. Adgangsforholdene til 1. sal ændres derfor som udgangspunkt ikke.


3 af de nye boliger vil være i to etager og har dermed en intern trappe i boligen. Der er ikke krav til elevatorbetjening af disse boligers øverste etage. Det vurderes derfor ikke sandsynligt, at disse boliger vil kunne fungere for f.eks. kørestolsbrugere, da boligernes primære opholdsarealer er placeret på den øverste etage (tagetagen).


Forvaltningen vurderer, at det er forbundet med store indgreb i bygningen at etablere elevatoradgang til bygningens to boliger på 1. sal. Der skal gås på kompromis med arealet i butikken i stueetagen og ved indretning af boligerne, da indgangen til begge boliger skal ligge i samme ende af bygningen. Det vurderes derfor særdeles vanskeligt at etablere velindrettede, gennemlyste boliger på etagerne.


Jævnfør tidligere administrationspraksis vurderer forvaltningen, at der kan gives dispensation fra kravet om etablering af elevator, da der er tale om en bygning med en bevaringsværdi på 3. Det vurderes samtidig belyst, at der ikke uden stor indgriben i den oprindelige bygning, kan etableres elevator i bygningen.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der i det konkrete tilfælde kan meddeles dispensation fra bygningsreglementets krav om etablering af elevator.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 02.34.02-P19-398-21 Sagsbehandler: Sussi Munch Jensen  

Vejlevej 2, Herning - Etablering af støjskærm i naboskel

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X
Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

Der er på Vejlevej 2, Herning, søgt om tilladelse til at etablere et støjhegn med en højde på 2,5 meter langs naboskel.

Støjskærmen skal begrænse støjen fra en ny dagligvarebutik for de eksisterende boliger i området.


Forvaltningen anbefaler, at der gives tilladelse til en støjskærm i en højde på 2,5 meter.

Sagsfremstilling

Aldi ønsker at opføre en ny dagligvarebutik i Lind. Bygningen placeres med indkørsel fra Lind Hovedgade, men også op ad en række eksisterende boliger. For at begrænse støjgener for boligerne skal der etableres en støjskærm mod boligområdet.


Området er omfattet af lokalplan 61.C4.1, som udlægger området til centerformål med boliger og detailhandel. Lokalplanen fastsætter, at der skal etableres støjværn mod et kommende boligområde nord for butikken samt omkring de eksisterende boliger mod øst (§ 6.9 samt kortbilag 2).


Projektet er blevet optimeret, så der ud fra støjberegningerne ikke er behov for at etablere støjskærm mod nord, idet bygningen i sig selv virker støjafskærmende.

Mod øst er dele af støjskærmen trukket ind til vareindleveringen, så støjen begrænses mest muligt tæt på kilden. Det har betydet, at den nødvendige del af støjskærmen ved naboskel kan reduceres til 2,5 meter. Hvis hele støjskærmen placeres ved naboskel, som angivet i lokalplanen, skal støjskærmen have en højde på 3,2 meter.


Støjskærmen ved vareindleveringen udføres i den højde, som er nødvendig for at støjgrænserne kan overholdes. Denne vurderes ikke at have betydning for skyggeforholdene ved naboerne.Da lokalplanen ikke fastsætter en højde på støjskærmen, er der foretaget en helhedsvurdering af skærmens indvirkning på området. Vurderingen er sendt i partshøring hos naboerne (se bilag).


Høringen slutter den 17. juni. Eventuelle indsigelser vil blive fremlagt på mødet.


Forvaltningens vurdering

Støjskærmens placering er angivet i lokalplanen. Det er lykkedes at optimere projektet, så en del af støjskærmen kan trækkes væk fra de eksisterende boliger og samtidig reducere højden på den nødvendige støjskærm ved skellet.


Støjskærmen får en højde på 2,5 meter, som svarer til byggeretten for sekundær bebyggelse i et boligområde. Det vurderes derfor, at støjskærmen ikke vil give skyggegener, som er væsentligt anderledes end normalt for et boligområde med åben/lav bebyggelse.


Støjskærmen er placeret mod nordvest og vil derfor primært give skygge hen på aftenen. Da boligernes primære udendørs opholdsarealer er placeret i den østlige side af grundene i tilknytning til boligerne, vurderes skyggen ikke at have væsentlig indflydelse på disse.


Forvaltningen vurderer ud fra ovenstående, at der kan gives tilladelse til en støjskærm med en højde på 2,5 meter langs naboskel.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der kan gives tilladelse til en støjskærm med en højde på 2,5 meter.

Beslutning

Der er ikke kommet indsigelser i høringsperioden.


Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1793-07 Sagsbehandler: Jonna Sørensen  

Herning Lufthavn S/I - Regnskab 2020

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
XØvrige sagsbehandlere: Jacob Philipsen

Sagsresume

Den selvejende institution Herning Lufthavn S/I fremsender årsrapport for 2020 til behandling og godkendelse.


Forvaltningen anbefaler, at årsrapporten for 2020 for Herning Lufthavn S/I godkendes.

Sagsfremstilling

Årsrapporten er aflagt efter samme retningslinjer som hidtil.


Selskabets revision anfører i sin påtegning, at årsrapporten giver et retvisende billede.


Årets resultat udviser et overskud på 16.319 kr.


Bestyrelsen har i sin beretning anført, at resultatet dækker over flere afvigelser i forhold til budget og forventninger til økonomien i løbet af året.

Grundet Corona nedlukningen har Herning Lufthavn S/I nedskrevet forventninger til indtægter på trafikken. Trafikken i 2020 har udgjort 80 % af trafikken i 2019. Den primære årsag er erhvervsflyvning, ultralet-flyvning og ikke mindst faldskærmsflyvning hos Dropzone Denmark, der ikke kunne åbne i foråret 2020. Startafgifterne i 2020 udgjorde 92,5 % i forhold til 2019, hvilket bestyrelsen anser som meget tilfredsstillende i forhold til dette specielle Corona år. Flere klubber har haft medlemsfremgang, og der har været stor opbakning til køb af årskort til både fly og personlige medlemskaber. Antallet på "Trafik- og skoleflyvning" har været på 6.000 for 2020, hvilket svarer til 95 % i forhold til 2019.


I 2020 er der arbejdet videre med etablering af GPS-anflyvningsprocedure til flyvepladsen. Ansøgningen til Trafikstyrelsen bliver revurderet i starten af 2021, efter at Trafikstyrelsen i efteråret 2020 varslede et afslag på lufthavnens ansøgning. Det er fortsat forventningen, at en godkendt GPS-anflyvningsprocedure til lufthavnen vil forbedre grundlaget for driftsøkonomien. Proceduren vil forbedre mulighederne for erhvervsflyvning med mindre fly (op til 19 passagerer) markant. En GPS-anflyvningsprocedure vil desuden øge udviklingsmulighederne for pladsens egne flyveskoler samt øge indtægterne ved skoleflyvning.


Der er en forventning om, at der i 2021 vil ske en normalisering i trafikken, når det igen bliver muligt at mødes, og Danmark lukkes op igen efter Corona-restriktionerne.


Foreningslivet, klubberne, flyveskolerne og virksomheden Dropzone er alle i en positiv udvikling. Visionsarbejdet og samarbejdet med Visit Herning forventes at bidrage positivt til yderligere vækst for klubber og erhvervsvirksomheder på flyvepladsens område, da de alle bidrager væsentligt til lufthavnens driftsøkonomi. Herning Lufthavn S/I forventes derfor også at udvikle sig positivt og vækste som følge af øget omsætning på årskort og trafik i øvrigt.


Herning Lufthavn S/I har hensat 278.299 kr. til vejrstation/GPS-anflyvning. Der er ikke anvendt hensatte midler i 2020.


Den langfristede gældsforpligtelse er på 373.274 kr. Gældsforpligtelsen består af et lån fra Herning Kommune til lysanlæg 220.000 kr. samt endnu et lån fra Herning Kommune på 95.211 kr. vedrørende tankanlæg. Lånet til tankanlægget er videreudlånt til Herning Lufthavn ApS. Herudover er der skyldige feriepenge og feriepengeforpligtelse (indefrosset) på kr. 58.063 kr.


Resultatet viser et overskud på 16.319 kr. Herning Kommune har øget sit tilskud til driften af pladsen fra 493.000 kr. i 2019 til 600.000 kr. i 2020.


Egenkapitalen er opskrevet med årets overskud (16.319 kr.) fra kr. 26.785 i 2019 og udgør med udgangen af 2020 en positiv egenkapital på 43.104 kr.


På det foreliggende grundlag anbefaler forvaltningen, at årsrapporten for 2020 for Herning Lufthavn S/I godkendes.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at årsrapporten for 2020 for Herning Lufthavn S/I godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1793-07 Sagsbehandler: Jonna Sørensen  

Herning Lufthavn S/I - Budget 2022

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
XØvrige sagsbehandlere: Jacob Philipsen

Sagsresume

Bestyrelsen for den selvejende institution Herning Lufthavn S/I fremsender forslag til driftsbudget 2022 til behandling.


Forvaltningen anbefaler, at Herning Lufthavn S/I's driftsbudget godkendes, og der i 2022 udbetales et driftstilskud på 599.000 kr.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Herning Lufthavn S/I har en forventning om, at få GPS anflyvningsprocedure godkendt i 2021, hvilket vil gøre det muligt at øge erhvervsflyvningen med jetfly fra udlandet. En GPS-anflyvning forventes at kræve en øget tekniske standard på lufthavnen. Denne investering er beregnet til mellem 300.000 - 400.000 kr. Der er derfor i regnskabsårene 2012 til 2015 hensat i alt 380.000 kr. til dette formål. I 2019 er der brugt af de hensatte midler til konsulentbistand og risikovurderinger samt omlægning af telefon- og datasystemer. Der er i årsregnskabet for 2020 afsat 278.299 kr. til tekniske anlæg i forbindelse med etablering af en GPS-anflyvningsprocedure.


Herning Lufthavn S/I har en forventning om, at der i 2021 og 2022 vil ske en fremgang for erhvervsflyvningen, såfremt det lykkes at skaffe beflyvning med mindre jetfly (op til 19 passagerer) med messegæster til MCH. Dette forudsætter godkendelse af pladsen til GPS-anflyvninger. Godkendelsen vil desuden øge udviklingsmulighederne for pladsens egne flyveskoler samt øge indtægterne ved skoleflyvning for øvrige flyveskoler i landet.


Foreningslivet, klubberne, flyveskolerne og virksomheden Dropzone Denmark er alle i en positiv udvikling. Der er startet et visionsarbejde og markedsføringsaktiviteter i samarbejde med Visit Herning. Disse tiltag forventes også at bidrage til yderligere vækst for klubber og erhvervsvirksomheder på flyvepladsens område.


I driftsbudgettet er det forudsat, at Herning Lufthavn S/I fortsat kan fungere som "Offentlig godkendt flyveplads med betjening."

Økonomi

Driftsbudgettets resultat for 2022 (før kommunalt driftstilskud) udviser en nettoudgift på 600.000 kr.

Lufthavnen har i driftsbudgettet indregnet løn til flyvepladsleder 525.000 kr., løn til flyvepladsassistent 138.000 kr. og løn til flyvepladsafløser 23.000 kr. Total 686.000 kr.


Herning Kommune har i rammen for 2022 afsat et kommunalt driftstilskud på 599.000 kr.


Herning Kommune har hidtil givet tilsagn om at indestå for lønudgiftsbetalinger på Herning Lufthavn S/I, således man har sikkerhed for, at status som offentlig godkendt flyveplads med flyvepladsleder kan opretholdes. Lønudbetalingen overstiger det af Herning Kommune afsatte driftstilskud til Herning Lufthavn S/I.


Det fremsendte driftsbudget er i balance.


I 2022 er der afsat 85.000 kr. til vedligeholdelse af baneanlæg, 15.000 kr. til tekniske anlæg og installationer og 10.000 til anskaffelse af maskiner.


Forvaltningen anbefaler, at der i 2022 udbetales et driftstilskud til Herning Lufthavn S/I på 599.000 kr.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at Herning Lufthavn S/I's driftsbudget godkendes, og der i 2022 udbetales et driftstilskud på 599.000 kr.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 04.08.00-P20-1-19 Sagsbehandler: Louise Berg Hansen  

Etablering af Naturnationalpark Stråsø og udpegning af repræsentant til lokal projektgruppe fra Herning Kommune

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X
Øvrige sagsbehandlere: Lene Kimø

Sagsresume

Miljøministeriet har besluttet at igangsætte arbejdet med etablering af yderligere 3 naturnationalparker i Danmark, herunder Naturnationalpark Stråsø.


I forbindelse med udarbejdelsen af planerne for naturnationalparkerne, er det besluttet, at der skal nedsættes lokale projektgrupper. Projektgruppen i Naturnationalpark Stråsø tager udgangspunkt i de lokale repræsentanter for en række organisationer, suppleret med en række lokale interessenter, samt en repræsentant for naboer til parken og en repræsentant for brugerrådet for Naturstyrelsen Vestjylland.


Herning Kommune anmodes om at udpege en politisk repræsentant samt en bisidder til den lokale projektgruppe for Naturnationalpark Stråsø, og fremsende oplysning herom til Naturstyrelsen senest den 23. juni.


Forvaltningen anbefaler, at der udpeges en politisk repræsentant samt en bisidder til den lokale projektgruppe for Naturnationalpark Stråsø.

Sagsfremstilling

Den lokale projektgruppe forventes at drøfte hvilke ønsker, hvilke muligheder og hvilke problemer en bred kreds af brugere ser ved oprettelse af Naturnationalpark Stråsø. Drøftelserne forventes at omfatte emnerne biodiversitet, græsning, dyrevelfærd, friluftsliv og adgangsforhold mm.


Drøftelser og anbefalinger fra de første møder i både den lokale projektgruppe for Stråsø samt de to nationale arbejdsgrupper vil indgå i Naturstyrelsens arbejde med udkast til projektforslag for naturnationalparken.


Herning Kommune anmodes om at udpege en politisk repræsentant samt en bisidder, og fremsende oplysning herom til Naturstyrelsen senest den 23. juni.


Miljøministeriet forventer, at Naturnationalpark Stråsø er klar til indvielse ved udgangen af 2. kvartal 2023.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der udpeges en repræsentant og en bisidder til den lokale projektgruppe for Naturnationalpark Stråsø.

Beslutning

Joan Hansen udpeges som politisk repræsentant for Herning Kommune til den lokale projektgruppe for Naturnationalpark Stråsø. Der udpeges en bisidder fra forvaltningen.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-560-06 Sagsbehandler: Louise Berg Hansen  

Orientering om møde i Grønt Råd

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X
Øvrige sagsbehandlere: Dan Overgaard

Sagsresume

Der er afholdt møde i Grønt Råd den 3. juni. Referat fra mødet er vedlagt. Forvaltningen anbefaler, at referatet tages til orientering.

Sagsfremstilling

Der blev den 3. juni 2021 afholdt møde i Grønt Råd. Der var 3 punkter på dagsordenen:

  • Bordet rundt inkl. orientering om Formidling i Løvbakkerne fra kommunen
  • Bæredygtig Herning
  • Danmarks Vildeste Kommune


Referatet er vedlagt som bilag.


Forvaltningen anbefaler, at referatet tages til orientering.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til orientering.

Beslutning

Taget til orientering.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.22.04-P35-1-17 Sagsbehandler: Nina Skov Lauridsen  

Meddelelser