Dagsordener og referater

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 20. oktober 2014
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 05.00.00-G01-2-13 Sagsbehandler: Kim Bredgaard Grarup  

Haderup omfartsvej

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen

Sagsresume

I forbindelse med Vejdirektoratets planlægning af en opgradering af vejforbindelsen rute 34/26, Herning - Hanstholm, er der igangsat en VVM-proces (Vurdering af Virkning på Miljøet) for en ny omfartsvej ved Haderup. Forslag til VVM-redegørelse er i høring indtil den 31. oktober 2014.

 

Forvaltningen anbefaler, at Herning Kommunes høringssvar peger på løsning A.

Sagsfremstilling

Vejdirektoratet har fremlagt forslag til VVM-redegørelse for omfartsvejen ved Haderup med følgende 3 forslag til linjeføring: 

Løsning A:

En ca. 7,5 km lang omfartsvej vest om Haderup anlagt som motortrafikvej med 2 spor (forslag A1) henholdsvis 2+1 spor (forslag A2) og hastighedsbegrænsning på 90 km/t.
Krydsning af rute 16 Viborgvej udformes som hankeanlæg med niveaufri skæring.

 

Løsning B: En ca. 4,5 km lang bynær omfartsvej vest om Haderup anlagt som landevej med 2 spor og hastighedsbegrænsning på 80 km/t. Krydsning af rute 16 Viborgvej udformes som hankeanlæg med niveaufri skæring.

 

Løsning C:

Opgradering af rute 34 gennem Haderup med cykel- og gangstier og en tunnel under vejen til cykeltrafik. Dette kombineret med en ca. 1,5 km lang forlægning af rute 34
nord for Haderup, så krydsningen med rute 16 Viborgvej samles i enten et hankeanlæg med niveaufri skæring (C1) eller en rundkørsel (C2).

 

I VVM forslaget fremhæves løsning A1 som den bedste samfundsøkonomiske løsning, der samtidig giver mulighed for en samlet højklassevejløsning for hele rute 34/26 Herning - Hanstholm.

 

Fortsat by- og erhvervsudvikling i Haderup vil kunne sikres i alle løsningsforslag, dog vil løsning C begrænse muligheden for planlagt områdefornyelse i Haderup bymidte.

 

For så vidt angår det naturmæssige, så vil løsning B medføre en mindre fragmentering af landskabet i forhold til løsning A.

Løsning A vil desuden medføre en gennemskæring af 7 flagermus-flyveruter mod 3 ruter ved løsning B. Feldborg Plantage og Røjbæk er begge primære lokaliteter for flere arter af flagermus.

 

Link til VVM-redegørelse, Sammenfattende rapport for Haderup Omfartsvej: http://www.vejdirektoratet.dk/DA/viden_og_data/publikationer/Lists/Publikationer/Attachments/806/Haderup_Rapport_509.pdf

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at løsning A godkendes.  

Beslutning

VVM-redegørelse, Sammenfattende rapport 509 - 2014 for Haderup Omfartsvej blev udleveret på mødet.

 

Udvalget beslutter, at løsning A2 til linjeføring af omfartsvej ved Haderup anbefales i Herning Kommunes høringssvar.

 

Sagen sendes til orientering i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

 

Sagsnr.: 05.01.02-P20-3-14 Sagsbehandler: Carsten Thomsen  

Midlertidig adgangsvej Gødstrupvej 8, Herning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 X
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen 

Sagsresume

Forvaltningen har modtaget ansøgning om tilladelse til etablering af en midlertidig adgangsvej til Lerbjerg for 8 nye parcelhuse på Gødstrupvej 8, da vejadgangen til Gødstrupvej, som den er beskrevet i lokalplanen, først etableres ved en senere etape.

 

Forvaltningen anbefaler, at der fra den nordlige del af matr. nr. 1 n gives tilladelse til etablering af en midlertidig adgangsvej til Lerbjerg.

Sagsfremstilling

Lokalplanen for Boligområde ved Gødstrupvej i Snejbjerg (51.B3.2) angiver, at adgangsvej til bebyggelse på matr.nr. 1 c og 1 n sker i den nordlige del af henholdsvis matr. nr. 1 c og 1 n.

 

Den ubebyggede grund, matr.nr. 1 n bebygges først. Derfor søges om midlertidig adgangsvej til Lerbjerg.

 

Fristen for den midlertidige adgangsvej sættes til den endelige udbygning af området, hvilket også harmonerer med de trafiksikkerhedsmæssige overvejelser, der primært går på mange udkørsler tæt på hinanden ved et kryds (Gødstrupvej/Toftbjerg) og sving på Gødstrupvej.

 

Denne problemstilling løses ved den endelige udbygning, da alle eksisterende overkørsler sløjfes, og der herefter kun forefindes én vejadgang til området.

 

Den midlertidige adgangsvej vil gå via den allerede etablerede boligvej Lerbjerg, der i forvejen har en meget begrænset trafikmængde.

 

Byrådet vil altid senere kunne kræve den endelige vej etableret, og da denne mulighed foreligger, vil det være hensigtsmæssigt at tillade den midlertidige adgang.

 

Vedlagte bilag viser midlertidig adgang til Lerbjerg, og den endelige adgangsvej til Gødstrupvej.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der gives tilladelse til midlertidig vejadgang via Lerbjerg til matr.nr. 1 n indtil området er fuldt udbygget.

Beslutning

Der gives tilladelse til midlertidig vejadgang via Lerbjerg til matr.nr. 1n indtil 1. november 2015.

Bilag

 

Sagsnr.: 06.02.10-G01-1-14 Sagsbehandler: Per Frank Madsen  

Okkerbekæmpelse i Pårup bæk

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 X
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Peter Vallentin, Erik Skibsted

Sagsresume

Von Å blev i 2012 genslynget, og der er etableret et vådområde. De fysiske forhold i Von Å er allerede blevet så gode, at der har etableret sig en god fiskebestand af ørreder og laks.
 
Næste etape i planen til forbedring af forholdene i vandløbet, er at gøre tilløbet til Pårup Bæk til et godt fiskevandløb.


Pårup Bæk er et mellemstort offentligt vandløb, der har tilløb til Von Å, men er belastet af okkerudløb. Von Å løber ud i Vorgod Å, som er en del af Skjern Å-systemet.

Der ønskes etableret en okkersø i i tilknytning til Pårup Bæk for at forbedre forholdene for flora og fauna.

 

Forvaltningen anbefaler, at projektet igangsættes, hvis der ikke indkommer indsigelser i sagen.

Sagsfremstilling

Ifølge den seneste tilstandsrapport har Pårup Bæk et godt fald over sandet bund med nogen forekomst af grus på de nedre strækninger og mere grus på de øvre strækninger. Bækken er ret kraftig okkerbelastet, dog primært på de nedre strækninger.

 

Forvaltningen fik i 2009 lavet en okkerundersøgelse af Von Å med tilløb, herunder Pårup Bæk. Undersøgelsen anbefaler, at der etableres en okkersø i toppen af Pårup Bæk, og der evt. senere gennemføres en vandstandshævning på den mellemste strækning af bækken.

 

Forvaltningen ønsker at iværksætte 1. etape med etablering af en okkersø i toppen af Pårup Bæk nu. Der er endnu ikke lavet projekt eller vurderinger af et evt. etape 2 projekt vedr. vandstandshævning. Der vil bliver fremsendt en ny og særskilt sag vedr. evt. etape 2 hvor vandføringsevnen og evt. påvirkninger af omdriftsarealer belyses, hvis projektet søges realiseret.

 

Forvaltningen er i gang med at få udarbejdet et detailprojekt for okkersøen. Detailprojektet er endnu ikke færdiggjort. Forvaltningen har dog klarhed over arealbehovet, som kan ses på vedhæftede kortbilag.

 

Forvaltningen har været i kontakt med ejeren af det areal, hvor Herning Kommune påtænker at placere okkersøen. Der er ikke indgået en endelig aftale.

 

Da etableringen af en okkersø er omfattet af vandløbslovens § 16 om regulering af vandløb, har Herning Kommune lovhjemmel til at ekspropriere retten til at deklarere det beskrevne bassin på arealet. Lovhjemlen fremgår af Vandløbslovens § 71.

Økonomi

De samlede udgifter for realisering af okkerprojektet forventes at udgøre ca. 500.000 kr., som finansieres inden for den ordinære driftramme på serviceområde 04, Grønne Områder, Vandløb.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at projektet etape 1 godkendes, igangsættes og udføres, hvis der ikke indkommer indsigelser,

 

at forvaltningen bemyndiges til at igangsætte ekspropriationsprocedure og afholde åstedsforretning, med henblik på at erhverve ret til at deklarere ledninger og bassiner på lodsejers arealer,

 

at forvaltningen opfordres til at indgå frivillige aftaler eventuelt på ekspropriationslignende vilkår,

 

at det tilkendegives, at Herning Kommune er indstillet på at ekspropriere retten til at deklarere okkersøen på areal beskrevet i kortbilaget, såfremt der ikke indgås en frivillig aftale.

Beslutning

Sagen udsat.

Bilag

 

Sagsnr.: 06.02.03-P20-17-14 Sagsbehandler: Daniel Lindvig  

Revision af vandløbsregulativer

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Annika Sundberg Lauridsen, Winnie Post, Erik Skibsted

Sagsresume

Herning Kommune er vandløbsmyndighed og har pligt til at udarbejde og revidere regulativer for offentlige vandløb i henhold til Vandløbsloven.


Revisionen skal sikre, at det med jævne mellemrum vurderes, om ændringer i regulativets forudsætninger, herunder i plangrundlaget, bør medføre justering af regulativet.

 

Det indledende arbejde med revision af vandløbsregulativerne er igangsat.

 

Forvaltningen anbefaler, at udvalget godkender typen af nye vandløbsregulativer og prioritering for udarbejdelse af disse.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har i gangsat det indledende arbejde, med revision af regulativerne for de offentlige vandløb i Herning Kommune.
 
Baggrund for regulativrevision
Vandløbsregulativet udgør administrationsgrundlaget for det enkelte vandløb, herunder bestemmelser om vandløbets fysiske tilstand, vedligeholdelse m.m.
 
Herning Kommune har 830 km offentlige vandløb. De nuværende vandløbsregulativer er udarbejdet i 1990’erne og før kommunesammenlægningen pr. 1. januar 2007. Vandløbsregulativerne og administrationsgrundlaget er som følge heraf meget forskellige.


Målet er at udarbejde et ensrettet administrationsgrundlag for sagsbehandling og vandløbsvedligeholdelsen, samt at skabe en opdateret og mere overskuelig indgang til vandløbsregulativer også for den enkelte bredejer.
 
Et nyt regulativ medfører ikke ændret vandføringsevne for vandløbet i forhold til det gældende regulativ
. Fysiske ændringer i vandløb forudsætter derimod udarbejdelse af en særskilt reguleringssag.


Forvaltningen arbejder med en model for regulativrevision med udgangspunkt i en regulativskabelon. Det arbejde, der er udført indtil nu, er en sammenstilling af de generelle bestemmelser i de gamle regulativer, som grundlag for en ny og mere ensartet regulativskabelon. Skabelonen skaber rammerne for en harmonisering af de enkelte særregulativer, i det fremtidige arbejde med revision af regulativet.


Ifølge Vandløbsloven § 12, stk. 1 skal et vandløbsregulativ indeholde bestemmelser om vandløbets skikkelse eller vandføringsevne. Dette kan gøres ved udarbejdelse af tre forskellige regulativtyper:
 
Geometrisk skikkelsesregulativ
Der er fast krav til bundkote, bundbredde og skråningsanlæg, hvilket skal kunne rummes af det opmålte profil på en vilkårlig vandløbsstation. Metoden er let forståelig og sikrer gode afvandingsforhold. Regulativet tilgodeser dog ikke vandløbets frie dynamik og vandløbet fastlåses i en form, der gør det svært at få vandløbene til at leve op til de miljømæssige målsætninger.
 
Teoretisk skikkelsesregulativ
Der er krav til bundkote, bundbredde og skråningsanlæg som ved geometrisk skikkelse, men dette skal sammenholdes med vandføringsevnen. Der laves en såkaldt vandspejlsberegning, hvor den faktiske vandføringsevne ikke må være ringere, end hvad den faste skikkelse fastlægger. Metoden kan være svær at forstå for lodsejeren, men sikrer vandføringsevnen, samtidig med at den muliggør, at vandløbene kan leve op til de miljømæssige målsætninger.
 
QH regulativ
Metoden stiller krav til, at der for en vilkårlig vandspejlskote skal kunne måles en vandføring, der er større end eller lig med den regulativmæssige vandføring, som er angivet ved en QH kravkurve. Metoden er svær at forstå for lodsejeren, meget dyr at implementere og kun egnet til større vandløb. QH regulativet tilgodeser vandløbets dynamik på samme måde, som teoretisk skikkelse, da det er vandføringsevnen man går ud fra og ikke hvordan vandløbet ser ud.
 
Herning Kommune har i dag kun vandløbsregulativer af typen geometrisk skikkelsesregulativ:
 
Forvaltningen anbefaler at udarbejde to typer af vandløbsregulativer således at
- samtlige miljømålsatte vandløb overgår til typen teoretisk skikkelsesregulativ og
- ikke-miljømålsatte vandløb fortsat har geometrisk skikkelsesregulativ.
 
Forvaltningen anbefaler ovenstående ændring til teoretisk skikkelsesregulativ for en række miljømålsatte vandløb fordi regulativformen:

 1. Tilgodeser lodsejernes afvandingsinteresser

 2. Tilgodeser de miljøinteresser og muligheder for målopfyldelse, der er i forhold til de gældende regionplaner og de kommende vandplaner

 3. Tilgodeser vandløbets mulighed for at udvikle sig dynamisk, uden at blive fastholdt i en ’’fastlåst skikkelse’’.

 
Forvaltningen anbefaler at arbejdet udføres over en årrække, så der sikres en kontinuitet i processen, og så udgiften til udarbejdelse af nye og reviderede vandløbsregulativer, kan holdes inden for den ordinære driftsramme på Service Område, 04 Vandløb.
 
Forvaltningen anbefaler denne prioritering af rækkefølgen for revision af regulativer: 

 1. Regulativer med mange reguleringsprojekter, mange lodsejerhenvendelser, ældste og mest uopdaterede regulativer.

 2. Regulativer for vandløb med risiko for manglende miljømålopfyldelse jf. Vandplanerne.

 3. Regulativer for vandløb med miljømålopfyldelse jf. Vandplanerne.

 4. Regulativer for vandløb, som ikke er målsatte jf. Vandplanerne.

 
Som et led i regulativarbejdet arbejder forvaltningen med at opstarte revisionen med udgangspunkt i to vandløb, Hammerum Bæk og Von Å. Erfaringerne ifbm. udarbejdelsen af regulativer for disse to vandløb skal være med til at danne rammerne for et overslag på økonomien og den tidsramme for den samlede proces for revisionen af kommunens vandløbsregulativer. Behovet for nye vandløbsopmålinger vurderes til 365 km vandløb, foruden de 92 km, der blev opmålt i 2013. Forvaltningen kender endnu ikke den endelige pris på, men anslår at de to opstartsregulativer kan udarbejdes med hjælp fra ekstern rådgiver for ca. 200.000 kr.
 
Endvidere anbefaler forvaltningen, at regulativerne udmøntes i en digital udgave, som udbydes af Orbicon til 20.000 kr./år, da denne form i høj grad vil forbedre brugervenligheden for borgerne og mindske arbejdsbyrden for forvaltningen.

Det digitale regulativ vil således fungere som en integreret del af selve regulativ revisionen, som automatisk understøtter de arbejdsgange, forvaltningen benytter. Det digitale regulativ er således et dynamisk regulativ, der giver fuld historik og mulighed for kontinuerte opdateringer for eksempel i forbindelse med efterfølgende reguleringssager.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at de anbefalede regulativtyper og prioriteringen for revision af vandløbsregulativerne godkendes,  

 

at forvaltningen arbejder videre med det digitale regulativ med de fordele, det giver.

 

Beslutning

Revison af regulativer for Hammerum Bæk og Von Å igangsættes og finansieres af driftsbudgettet for SO 04, Natur og Grønne områder.

 

Der afholdes workshop med rådgivere fra Heden & Fjorden for at drøfte de forskellige regulativtyper. Drøftes endvidere på næste Landbrugsrådsmøde i december.

 

Udvalget ønsker at afvente stillingtagen til de anbefalede regulativtyper og prioriteringen for revision af vandløbsregulativerne indtil resultaterne fra de to igangsatte vandløbsregulativer foreligger.

 

Sagsnr.: 06.02.00-P19-6-11 Sagsbehandler: Charlotte Sønderby Højbjerre  

Skitseprojekt ved Gindeskov Bæk

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Stig B. Nielsen, Erik Skibsted

Sagsresume

27. august 2013 pkt. 249 meddelte byrådet en anlægsbevilling på 270.000 kr. til igangsættelse af vandløbsrestaurering af en del af Gindeskov Bæk. Forvaltningen har nu udarbejdet et skitseprojekt for Gindeskov Bæk, og projektet er præsenteret for lodsejerne. På baggrund af skitseprojektet og indkomne bemærkninger udarbejdes et forslag til restaureringsprojekt til offentlig høring.

 

Teknik- og Miljøudvalget besluttede 24. juni 2013 pkt.163 i forbindelse med frigivelse af anlægsbevillingen, at udvalget ønsker at se sagen igen, efter at skitseprojektet har været præsenteret for lodsejerne. Skitseprojektet er vedlagt som bilag.

 

Forvaltningen anbefaler, at skitseprojektet godkendes.

Sagsfremstilling

Toppen af Gindeskov Bæk er et reguleret og okkerbelastet vandløb med blød og sandet bund og ringe fald. Nedstrøms okkeranlægget ved Herningvej er okkerbelastningen mindre, og de fysiske forhold bedre. Det sidste dambrug, Gindeskov Dambrug er lukket i 2012, og der er således fri passage. 

 

Vandløbsrestaurering af Gindeskov Bæk skal ske ved udlægning af gydegrus, fjernelse af rester af gammelt stemmeværk samt fjernelse af pil (se oversigtskort). Udgiften forventes at blive 270.000 kr. i 2014 for både projektering og udførelse.

 

[image]

 

 

Økonomi

Den afsatte og allerede frigivne anlægsbevilling i 2013 på 270.000 kr. finansierer projektet.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at skitseprojektet for Gindeskov Bæk godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-560-06 Sagsbehandler: Louise Berg Hansen  

Orientering: Møde i Grønt Råd

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted

Sagsfremstilling

Der er afholdt møde i Grønt Råd den 28. august 2014.

 

Forvaltningen anbefaler, at sagen tages til orientering.

 

Der var 7 punkter på dagsordnen: 

 • Plantning ved Lind

 • Grønne Partnerskaber

 • Kortlægning af birkemus

 • Status på § 3-opdateringsprojekt

 • Hodsager Rideskov

 • Formidling, opdatering af foldere

 • Præstbjerg Naturcenter

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til orientering.

Beslutning

Sagen taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 04.01.00-P05-1-12 Sagsbehandler: Morten Lange  

Orientering: Brugerundersøgelse om bynære grønne arealer

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 X
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Peter Dalsgaard

Sagsresume

Der har været gennemført burgerundersøgelse for bynære grønne arealer i henholdsvis Haderup og Skarrild. Der har tidligere været foretaget brugerundersøgelse i Arnborg og Lind - behandlet i Teknik og Miljøudvalget den 2. september 2013.
 
Generelt er brugerundersøgelserne positivt modtaget af de deltagende borgerforeninger. Borgerforeningen har tilkendegivet, at målingen kan anvendes bredt i forhold til samarbejdet med kommunen og kan anvendes internt i borgerforeningen.

Sagsfremstilling

Brugerundersøgelserne er valgt geografisk bredt i kommunen. Indledningsvis tager undersøgelsen udgangspunkt i en kontakt til den lokale borgerforening.

 

Det er forvaltningens vurdering, at borgerforeningens medlemmer har et godt lokalkendskab, engagement og ved, hvad der ”rør sig” og har lyst til at bruge tid til målingen. Målingen omhandler den oplevede kvalitet/udtryk opdelt i områderne træer og buske, blomster, stier og pladser, legeredskaber, grønne vejarealer og publikumsfaciliteter.
 
Resultat:
I Haderup var vurderingen, at de var tilfredse med vedligeholdelsen af de grønne arealer.
Der var i Haderup et stort ønske om forskønnelse af torvet, hvilket der løbende har været arbejdet på. Omkring torvet har det været et mål at skabe en helhed, som fremtræder mere harmonisk, samtidig med at vedligeholdelsen er ensrettet. Endvidere er der udlagt løgblomster i græs ved indfaldsveje, åbnet for indkig til Jens Jensens anlæg samt foretaget omlægning af græs og plantning af hække i Jens Jensens anlæg.
 
I Skarrild er der samlet set rimelig tilfredshed med vedligeholdelsen af de grønne arealer.


På baggrund af undersøgelsen er der foretaget åbenlyse og nemme tiltag bl.a. tynding /fritlægning af beplantning ved åen, mere finish på torvet bl.a. med renovering af springvand, bytavler er nedtaget, samt der er sket en foryngelse/beskæring af beplantning ved stadion.
 
Begge målinger har resulteret i et langsigtet bidrag til at opnå en god dialog, give lokalt ejerskab, vide hvem man skal henvende sig til og dermed give færre klager/misforstå- elser.
 
Det er fortsat brugermålingens langsigtede mål at skabe et fundament/platform for øget samarbejde, dialog og forventningsafstemning. Samtidig med at kunne skabe et afsæt for eventuelle forbedringsmuligheder/driftsomlægninger, som kan være værdiskabende for borgerne og samtidig sikre den fremtidige og overordnede planlægning.
 
Der vil blive gennemført tilsvarende brugerundersøgelser i Aulum, Fasterholt, Sørvad og Sdr. Felding. Brugerundersøgelsen i Aulum er afholdt, men ikke afrapporteret og brugerundersøgelse i Sdr. Felding forventes gennemført i 2014. De resterende i 2015.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller

at sagen tages til orientering.

Beslutning

Sagen taget til orientering.

Bilag

 

Sagsnr.: 06.00.00-P16-1-13 Sagsbehandler: Tove Hovgaard Jakobsen  

Endelig vedtagelse af tillæg nr. 26, Tjørring til Herning Kommunes Spildevandsplan 2009-2020

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Lene Kimø

Sagsresume

Tillæg 26 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2009-2020 udarbejdes på baggrund af lokalplan nr. 41.B12.2 for området omkring Tjørring Gl. Skole, der skal udlægges til boligformål.
 
En del af lokalplanområdet er allerede optaget i spildevandsplanen som en del af opland U14. Med dette tillæg optages den resterende del af lokalplanområdet også i spildevandsplanen med en udvidelse af opland U14.
 
Forvaltningen anbefaler, at tillæg 26 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2009-2020 endelig vedtages.

Sagsfremstilling

Med lokalplan nr. 41.B12.2, hvor forslag til planen netop er udsendt i offentlig høring, bliver det muligt at anvende den nedlagte Tjørring Skole, med omkringliggende boldbaner og et grønt område, til boligformål. Lokalplanen omfatter matrikelnr. 1a Tjørring, Herning Jorder.
 
I øjeblikket er det kun det vestlige område (omkring de eksisterende skolebygninger), der er spildevandsplanlagt. Dette område er separatkloakeret og omfatter ca. 1/3 af lokalplanområdet.
 
Lokalplanen gør det muligt at etablere boliger i de tidligere skolebygninger, samt udbygge med boliger omkring disse bygninger, på de tidligere boldbaner og det grønne område øst i lokalplanområdet. En forudsætning for etablering af boliger på de tidligere boldbaner og det grønne område er, at området er optaget i Herning Kommunes spildevandsplan. Med dette tillæg optages den resterende del af lokalplanområdet ved en udvidelse af opland U14 i spildevandsplanen (se bilag).
 
Den nødvendige udvidelse af spildevandsplanens opland U14, ved vedtagelse af  lokalplan 41.B12.2, er på 2,17 ha. Med max 40 % befæstelse af den enkelte ejendom, forventes max. 50 % befæstelse af oplandsudvidelsen (inkl. vejarealer). Opland U14 udgør efter udvidelsen 31,03 ha.
 
Afledning af spildevand fra opland U14 vil ske til Herning Renseanlæg. Regnvand fra tage og befæstede arealer fra udvidelsen af opland U14 vil blive ledt til forsinkelse i nyt regnvandsbassin i lokalplanområdet og videre til den eksisterende regnvandsledning for opland U14 med udløb via bassin U14RUL1 til Sivebæk-Bassumgård Afledningsgrøft. Regnvand fra den del af lokalplanområdet, som allerede er spildevandsplanlagt som opland U14, ledes via bassin U14RUL1 til Sivebæk-Bassumgård Afledningsgrøft.
 

Høring af forslag til tillæg 26

Forslag til tillæg 26 har været fremlagt i offentlig høring i 8 uger i perioden 7. maj til 2. juli 2014. Der er ikke indkommet høringssvar i perioden.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at tillæg 26 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2009-2020 endelig vedtages.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 06.00.00-P16-1-13 Sagsbehandler: Ageeth Millenaar  

Foreløbig vedtagelse af tillæg nr. 27 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2009 - 2020, for boligområde ved Rørkærvej i Aulum.

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
    X
     X
   X

 

Øvrige sagsbehandlere: Lene Kimø

Sagsresume

Tillæg nr. 27 omhandler en ændring af kloakeringsformen for en del af kloakopland AU8.P.

Et mindre område i kloakopland AU8.P ændres fra "Separatkloak"  til "Separatkloak med nedsivning af tagvand. Vejvand til recipient"

 

Forvaltningen anbefaler, at tillæg nr. 27 vedtages foreløbigt.

Sagsfremstilling

Et område (matr. 6a Lergrav Hgd, Aulum) ved Rørkærvej i Aulum ønskes udstykket til et nyt boligområde.

En ny lokalplan til boligområdet, nr. 01.B13.1 behandles samtidig med tillægget til spildevandsplan.

Det nye boligområde er allerede optaget i spildevandsplanen som en del af kloakopland AU8.P med kloakeringsformen "Separatkloak".

Kloakeringsformen i det nye boligområde bliver "Separatkloak med nedsivning af tagvand. Vejvand til recipient", og derfor skal spildevandsplanen ændres.

 

Det fremtidige boligområde er ca. 1,4 ha.
Regnvand fra veje, stier og indkørsler udledes via regnvandskloak til regnvandsbassin med udløbsnr. 05005AR sydvest for området (se bilag 1).

Befæstelsesgraden, som omfatter ovennævnte befæstelser, bliver ca. 12,7%.

 

Tagvand fra bygningerne nedsives.

Ifølge et geoteknisk notat, som er udarbejdet i forbindelse med projektet, vurderes det, at nedsivning af tagvand er muligt.

 

I forbindelse med ændringen af kloakeringsformen ændres oplandsnavnet for boligområdet til AU25.P.

For placeringen af boligområdet samt opland AU25.P henvises til bilag 1.  

 

Forslag til tillæg nr. 27 skal fremlægges i en høringsperiode på 8 uger, hvorefter det fremsendes til endelig godkendelse med de eventuelle ændringer, som høringen giver anledning til.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at tillæg nr. 27 til Herning Kommunes Spildevandsplan vedtages foreløbigt og sendes i 8 ugers offentlig høring.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 22.11.00-G00-1-14 Sagsbehandler: Alex Dahl Karlsen  

Orientering: Kvartalsmøder 2014

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
    x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Eva Freidahl Graae

 

Sagsfremstilling

Forvaltningen afholder hvert kvartal et møde med bestyrelsen for Herning Taxa, vognmændene udenfor bestillingskontoret samt en repræsentant for Politiet.

 

Referat fra møde 25. september 2014 fremsendes til orientering.
 
I 2014 resterer et møde, som er fastlagt til afholdelse 25. november 2014 kl. 10.00-12.00. På dette møde deltager repræsentanter for Teknik- og Miljøudvalget.

 

Forvaltningen anbefaler, at referatet tages til orientering.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til orientering.

Beslutning

Sagen taget til orientering.

Bilag

 

Sagsnr.: 13.05.00-P20-1-14 Sagsbehandler: Jacob Philipsen  

Partnerskab i Region Midt - Biogas til kollektiv trafik

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
   X
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Forvaltningen gav på udvalgets møde den 15. september, pkt. 182 en orientering om et muligt partnerskab i Region Midt vedrørende (bio)gasbaseret persontransportnet.

 

I energiforliget fra 2012 er der afsat 70 mio. kr., som skal bruges til at fremme infrastruktur og køretøjer på el, gas og brint. I 2014 udmøntes 23 mio. kr. fordelt på 13 mio. kr. til el og 10 mio. kr. til gas. Herudover afsættes 10 mio. kr. til brændselscellebiler og fyldestationer i 2015.  

Støtten gives til partnerskaber, der går sammen om at øge udbygningen af infrastruktur og antallet af køretøjer markant på el-, gas- eller brintområdet.

 

Forvaltningen indstiller, at Herning Kommune indgår i ansøgningen om at etablere et Partnerskab i Region Midt for biogas til kollektiv transport.

Sagsfremstilling

HMN koncernen har taget initiativ til at undersøge om der er grundlag for at etablere et partnerskab i Region Midt. Partnerskabet har i første omgang til formål at undersøge om der er den nødvendige interesse, der kan sikre organisering, etablering og drift af et (bio)gasbaseret persontransportnet mellem hovedbyerne i Region Midt, og gerne med tilknytning til hovedbyer i tilstødende regioner.
 
Partnerskabet skal i første omgang have udarbejdet en rapport der belyser, hvorledes en infrastruktur af gastankestationer kan etableres i regionen på basis af den regionale bustrafik, gerne suppleret med lokal transport i form af bybusser.
 
Det kan oplyses, at de enkelte parters investering i projektet kun består af arbejdstimer. Dvs. arbejdstimer i forbindelse med der skal leveres oplysninger om transportformer og -behov samt til diverse møder mv.

 

Udgifter til konsulenthjælp mv. forventes at kunne håndteres indenfor det tilskud der bliver givet, såfremt Partnerskabet bliver godkendt.

 
Det kan oplyses, at følgende interessenter vil deltage i arbejdet med at få udarbejdet en rapport:

Region Midt
Midttrafik
HMN Naturgas
 
Kommuner:
Århus
Holstebro
Skive
Ringkøbing/Skjern

Skanderborg

Favrskov

 

Følgende kommuner er interesseret, men har endnu ikke givet endelig tilsagn

 

Lemvig

Viborg

Randers

Silkeborg
 
Den endelig ansøgning til projektet skal senest afleveres af det samlede Partnerskab 1. november 2014.
 
Forvaltningen indstiller, at Herning Kommune indgår i Partnerskabet for Region Midt, og således indgår i arbejdet med at få udarbejdet en rapport der belyser området nærmere.

Økonomi

Herning Kommunens investering i Partnerskabet vil bestå af arbejdstimer.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at Herning Kommune indgår i Partnerskabet for Region Midt , og således indgår i arbejdet med at få udarbejdet en rapport der belyser området nærmere.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 00.30.14-Ø00-2-14 Sagsbehandler: Jacob Philipsen  

Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 for Teknik og Miljø

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Jonna Sørensen

Sagsresume

Forvaltningen har foretaget budgetopfølgning på grundlag af det konstaterede forbrug pr. 30. september 2014.

 

Sammenfattende viser opfølgningen, at Teknik- og Miljøudvalget samlet set forventer et mindreforbrug på driftsbudgettet på 0,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Når der bliver korrigeret for serviceområde 07 Renovation (takstreguleret område) forventes et mindreforbrug på 2,8 mio. kr. I forhold til det vedtagne budget forventes en overskridelse af driftsbudgettet på 3,5 mio. kr. Korrigeret for serviceområde 07 Renovation (takstreguleret område) forventes en overskridelse af driftsbudgettet på 0,6 mio. kr.

 

Overskridelsen skyldes primært øgede ejendomsskatter i Holing-området, øgede udgifter til kommunens andre ejendomme i form af p-kældre m.v., øgede udgifter til vejafvandingsbidrag samt vejbelysning. Herudover forventes en mindre omsætning på serviceområde 08 Drift, blandt andet i forbindelse med vintertjenesten.

På renovationsområdet forventes færre indtægter på grund af nedsættelse af renovationsgebyret.

 

På anlæg forventes samlet set et mindreforbrug på 37,5 mio. kr.

Sagsfremstilling

Opfølgningen er opdelt i tre hovedområder: Drift, anlæg og budgetomplaceringer.

 

Drift:

Det forventede driftsregnskab for 2014 sammenholdt med det korrigerede budget fremgår af nedenstående skema:

 

[image]

[image]

  

Som det fremgår af ovenstående tabel, forventes samlet set et mindre forbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

 

De væsentligste afvigelser skyldes følgende:

 

Serviceområde 01 Byggemodning

Der forventes et merforbrug på 651.000 kr., som primært skyldes øgede udgifter til ejendomsskatter på landbrugsområder, som er lokalplanlagte til boligformål.

 

Serviceområde 03 Kommunale ejendomme

Der forventes samlet set et merforbrug på 621.000 kr. Under funktion 002513 Andre faste ejendomme forventes et merforbrug på 900.000 kr., som skyldes faldende indtægter på udlejningsejendomme, øgede udgifter til p-kældre m.v. samt stigende ejendomsskatter i lokalplanområdet Holing.

 

Serviceområde 05 Miljøforanstaltninger

Der forventes et merforbrug på funktion 002585 Bærbare batterier på 174.000 kr. Beløbet overføres til 2015, og det forventes, hvis mængden af affald til behandling bliver på nuværende niveau, at budgettet for området balancerer ultimo 2017. 

Under funktion 005591 Skadedyrsbekæmpelse forventes overført 2,2 mio. kr. til 2015. Beløbet udskydes til 2015, hvor det afventer effektuering af kravet om opsætning af rottespærre på alle kommunale skoler, plejehjem og daginstitutioner, hvor kommunen er grundejer (jf. § 7 i Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter).
Undersøgelser og kortlægning er i slutfasen, og overslag fra entreprenør ventes inden udgangen af 2014. Investering og udfærdigelse vil ske i 2015. 

 

Serviceområde 07 Renovation

Der forventes en mindre indtægt på 2,7 mio. kr. på renovationsområdet grundet nedsættelse af renovationsgebyret jf. Byrådets beslutning af 29. oktober 2013. Herudover er der et fald i udgifterne til blandt andet behandling og transport. Dog ikke i samme grad som indtægterne er faldet.

 

Serviceområde 08 Drift

Der forventes en mindre indtægt på 150.000 kr., som skyldes en forventet mindre omsætning på vintertjenesten under forudsætning af, at vinteren bliver som 2013/14.

 

Serviceområde 09 Trafik

Der forventes samlet set et mindreforbrug på 2,150 mio. kr., som fremkommer således:

0,550 mio. kr. til etablering af nye busstoppesteder ved Koloritten og Fuglsangsø Plejecenter. Udgiften foreslås finansieret af et forventet overskud i 2014 på den kollektive trafik.

Endvidere forventes et merforbrug på vejbelysningen på 0,5 mio. kr., samt et merforbrug til vejafvandingsbidrag på 1,3 mio. kr. Herudover forventes et mindreforbrug på vintertjenesten på 1,5 mio. kr. samt et mindreforbrug på busdriften på 3,0 mio. kr.

 

Kompenserende handlinger

Efter fradrag for mindreforbrug på vintertjenesten (reguleres via kassen) på 1,5 mio. kr., mindreforbrug på skadedyrsbekæmpelse (gebyrreguleret område) på 2,2 mio. kr. samt mindreindtægt på renovationsområdet (takstfinansieret område) på 2,7 mio. kr. henstår en udfordring på 0,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.  

 

Som følge af de forventede merudgifter på Teknik- og Miljøudvalgets område forventes følgende kompenserende handlinger iværksat:

 

Under serviceområde 03 Kommunale ejendomme arbejder forvaltningen i øjeblikket på at få tilpasset kommunens ejendomsportefølje, således der indenfor serviceområdet kan findes en løsning på en del af ubalancen.

 

Under serviceområde 09 Trafik foreslås udgifterne til etablering af nye busstoppesteder (0,550 mio. kr.), merforbrug på vejbelysningen (0,5 mio. kr.) samt merforbrug på vejafvandingsbidrag (1,3 mio. kr.) finansieret af et forventet mindreforbrug på 3,0 mio. kr. i 2014 på den kollektive trafik.

 

Herudover kan anvises følgende løsningsmuligheder: På serviceområde 05 Miljøforanstaltninger, recertificering med 0,042 mio. kr., under serviceområde 09 Trafik, nedlæggelse af busrute 168, Sørvad - Aulum med 0,060 mio. kr. i 2014 samt et udbetalt beløb på 0,412 mio. kr. i henhold til aftalen om levering af byudstyr. Beløbet er fratrukket udgiften til opstilling og drift af 6 digitale skilte ved indfaldsvejene i Herning i 2014. Herudover resterer et restmindreforbrug på den kollektive trafik på 0,650 mio. kr. I alt 1.164 mio. kr.

 

 

 

Anlæg:

Det forventede anlægsregnskab for 2014 sammenholdt med det korrigerede budget fremgår af nedenstående skema:

 

[image]

 

Som det fremgår af ovenstående tabel, forventes samlet set et mindreforbrug på 37,5 mio. kr., som primært skyldes, at serviceområde 01 Byggemodning afventer igangsættelse af projekter for 16,4 mio. kr.

 

Under serviceområde 04 Grønne områder, vandløbsvedligeholdelse kan forventes en udfordring under stednr. 071093 Hyttens Dambrug. NaturErhvervstyrelsen har endnu ikke udbetalt det ansøgte tilskud på 675.000 kr., da de ikke kan se, at de har modtaget en ansøgning fra Herning Kommune om udbetaling af støttebeløbet, og henholder sig derfor til, at tidsfristen er udløbet. Ansøgningen er afsendt fra Herning Kommune inden tidsfristen, og der foregår nu korrespondance mellem de 2 parter om det videre forløb.   

Herudover henvises i øvrigt til bemærkningerne i økonomiskemaet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serviceområde 01 Byggemodning.  

[image]

 

På jordforsyningsområdet forventes det at realisere indtægter på 22,162 mio. kr. i 2014. Der forventes overført en mindre indtægt på 16 mio. kr. fra 2014 til 2015.

Forventet regnskab 2014 for byggemodningsudgifter (Økonomi- og Erhvervsudvalget + Teknik- og Miljøudvalget) udgør i alt 31,900 mio. kr. Byrådet har den 6. marts 2012, den 16. april 2013 og den 26. august 2014 besluttet, at byggemodningsprojekter og færdiggørelsesarbejder for 14 mio. kr. afventer igangsættelse, og rådighedsbeløb til udgifter hertil er derfor ikke frigivet. Herudover udsættes yderligere færdiggørelsesarbejder for 2 mio. kr. blandt andet til slidlagsarbejder i HI Park.
Samlet overføres der mindreudgifter på i alt 16 mio. kr. fra 2014 til 2015.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at budgetopfølgningen tages til efterretning og indgår i den samlede budgetopfølgning som behandles i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 3. november 2014 og i Byrådet den 11. november 2014.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Udvalget ønsker præciseret, at det resterende mindreforbrug på busdriften (0,65 mio. kr.) skal finansiere merforbruget på Serviceområde 01, Byggemodning, som skyldes øgede ejendomsskatter på landbrugsområder, som er lokalplanlagte til boligformål.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.10-P19-1-14 Sagsbehandler: Jacob Philipsen  

Omprioriteringer indenfor Teknik- og Miljøudvalgets serviceområder i 2015 og frem

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hanne Østergaard Rasmussen

Sagsresume

Teknik- og Miljøudvalget behandlede på møder den 26. maj 2014 pkt. 131, den 23. juni pkt. 150 samt den 11. august pkt. 177 de permanente langsigtede udfordringer på udvalgets serviceområder for budget 2015 og frem.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på møde den 8. september at flere af forvaltningens langsigtede udfordringer skulle indgå i de netop afsluttede budgetforhandlinger.

 

Forvaltningen anbefaler at udvalget tager stilling til de resterende udfordringer inden for udvalgets økonomiske ramme for budget 2015 og frem.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budget 2015 er udvalgene blevet bedt om at vurdere de respektive serviceområder i forhold til den nuværende budgetramme. En gennemgang af den samlede økonomi i forhold til en kortlægning af mulige nuværende og fremtidige økonomiske udfordringer.

På Teknik- og Miljøudvalgets møde d. 11. august, pkt. 177 blev der taget udgangspunkt i nedenstående udfordringer samt besluttet tilhørende omprioriteringer inden for udvalgets økonomiske ramme.

 
Forventede afgivelser i forhold til eksisterende budget blev fremlagt for Økonomi- og Erhvervsudvalget den 8. september 2014.

 

[image]

 

 

* Der er konstateret en samlet udfordring på kommunens asfaltbelægninger med ca. 7,0 mio. kr. om året svarende til, at asfaltbelægningerne ikke forringes yderligere. Forvaltningen har med denne sag fundet løsninger svarende til 0,7 mio. kr. Dermed er der stadig et udestående på ca. 6,3 mio. kr. om året.

 

 

Løsningsforslag

[image]

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på møde den 8. september, pkt. 311 at sende sagen tilbage til Teknik- og Miljøudvalget med en bemærkning om, at det forventede mindreforbrug på busdriften på 2,4 mio. kr. tilfalder fællesskabet og ikke fagudvalgets ramme.


Derudover er omprioritering af analyseudgifterne til svømmebade betinget af, at udgifterne ikke dermed overflyttes til andet serviceområde.


I budgetforhandlingerne for budget 2015 - 2018 blev udfordringerne med vejbelysningen samt vejafvandingsbidraget indarbejdet. Teknik- og Miljøudvalgets økonomiske ramme for budget 2015 blev herved udvidet med 1,6 mio. kr. og for budget 2016 og frem udvidet med 1,7 mio. kr.

 

Desuden blev der afsat 1,0 mio. kr. om året til asfaltvedligeholdelse på investeringsoversigten fra 2015 og frem. Forvaltningen anbefaler på den baggrund, at udfordringen på 0,7 mio. kr. til asfaltbelægninger udgår i opgørelsen i denne sag, således at udvalgets samlede udfordring herefter kun udgør 1,210 mio. kr.

 

 

 

 


Udvalgets resterende udfordringer i forhold til eksisterende budget samt løsningforslag ser pt. ud som følger:

[image] 

Løsningsforslag

Teknik- og Miljøudvalgets løsningsforslag fra den 11. august 2014 udgjorde i alt 1,112 mio. kr. om året. Herfra er trukket 0,260 mio. kr., da analyseudgifterne til svømmebade vil medføre udgifter på et andet serviceområde i kommunen. Dermed er der pt. løsningsforslag for 0,852 mio. kr.


Der er således ikke fundet løsningsforslag for 0,358 mio. kr. pr. år i 2015 og frem.

Forvaltningen indstiller, at de manglende løsningsforslag for 0,358 mio. kr. pr. år indgår i arbejdet med at finde nye spareforslag for budget 2016 og frem.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der foretages bevillingsmæssige tilretninger, således at Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme tilføres 0,745 mio. kr. i 2015 og frem fordelt med 0,553 mio. kr. fra Serviceområde 04 Grønne områder, 0,042 mio. kr. fra Serviceområde 05 Miljøforanstaltninger samt 0,150 mio. kr. fra Serviceområde 09 Trafik,

 

at der ved budgetopfølgningen pr. 31. marts 2015 udarbejdes kompenserede løsningsforslag for 0,358 mio. kr. for 2015.

 

at de manglende løsningsforslag for 0,358 mio. kr. pr. år indgår i arbejdet med at finde nye spareforslag for budget 2016 og frem.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 05.01.00-G01-4-13 Sagsbehandler: Kim Bredgaard Grarup  

Køb af jord til vejformål

 

Sagsnr.: 04.01.20-A26-1-12 Sagsbehandler: Anne Kirstine Kjær  

Orientering: Politianmeldelse for uretmæssig fældning af træer

 

Sagsnr.: 09.17.00-K08-27-14 Sagsbehandler: Pernille Kjeldsen  

Orientering: Politianmeldelse for afbrænding af affald

 

Sagsnr.: 15.00.00-P19-125-10 Sagsbehandler: Sirid Marie Kaatmann  

Orientering: Politianmeldelse for overproduktion af kvæg

 

Sagsnr.: 15.00.00-P19-189-07 Sagsbehandler: Sirid Marie Kaatmann  

Orientering: Politianmeldelse af overproduktion af kvæg

 

Sagsnr.: 00.22.04-P35-1-13 Sagsbehandler: Lotte Vinter