Dagsordener og referater

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 20. juni 2018
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 05.23.00-G01-1-18 Sagsbehandler: Rasmus Bartholdy Jensen  

Sikring af torvet og gågaderne i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

  x

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen, Mari Lohne

Sagsresume

Der foreligger en plan for, hvorledes Torvet og gågaderne i Herning kan terrorsikres med permanente og fleksible afspærringer, som kan være med til at skabe tryghed/sikkerhed og forhindre køreskader på belægninger og inventar.

 

Forvaltningen anbefaler, at der træffes beslutning om, hvorvidt der skal arbejdes videre med planen. 

Sagsfremstilling

Herning bymidte danner rammen for en lang række store nationale og internationale begivenheder. I den forbindelse bliver der stillet større og større krav til at få skabt et trygt og sikkert miljø at færdes i, når man deltager i arrangementer. Det er forholdsvis dyrt at skulle terrorsikre gågaden fra gang til gang, idet der ved større events bruges ca. 100.000 kr. til sikring ved den enkelte begivenhed.

Sikringen skal understøtte, at der ikke kan køres ind i gågaden med bil/lastbil, med mindre man har et specielt ærinde og har fået tilladelse.

 

Derved fredeliggøres gågaden også i hverdagen, og man undgår varetransport og anden uønsket kørsel. Der konstateres mange køreskader på træer, byinventar og belægninger - og ved at nedbringe kørsel markant, sikres i højere grad de investeringer, der er lagt i en flot gågade. Det bliver også mere attraktivt at være fodgænger i området, da varetransporten vil foregå fra baggårde eller blive kørt ind på små pallevogne.

At få varer ind fra baggårde mv. har i seneste anlægsfase af Bredgade fungeret udmærket. Det kræver, at transportfirmaerne informeres om ændret afleveringsprocedure, og efter en kortere periode har det fungeret uden større problemer.

 

Forvaltningen sammen med Beredskabet vurderet afspærringsløsninger. Der er brugt to principielle løsninger.

 

1. Hæve/sænkepullert:

    Denne model kan modstå en lastbil i høj fart og sænkes med kode eller

    elektronisk nøgle.

    Det vil kræve speciel tilladelse at komme igennem afspærringen, der normalt vil

    være oppe.

 

2. Permanent afspærring:

    Denne model bruges primært til sidegaderne, og tænkes udført som kunst

    eller sidde/plantemiljø, der kan modstå sammenstød.

 

Herning Cityforening bakker op om løsningerne. 

Økonomi

Med udgangspunkt i 9 hæve/sænkeløsninger (ambassadepullert) samt 5 permanente lukninger/afspærringer kan den samlede udgift anslås til ca. 2,5 mio. kr.

En såkaldt "ambassade" pullert er vurderet til at koste 225.000 kr. pr. stk., og en permanent lukning er vurderet til 100.000 kr. pr. gang.

 

Der er på nuværende tidspunkt konstateret køreskader på belægninger og inventar i gågaden til en værdi af ca. 500.000 kr. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der arbejdes videre med at terrorsikre torvet og gågaderne i Herning med hæve/sænke pullerter og permanente afspærringer i dialog med Cityforeningen/butikkerne i området

 

at anlægsprojektet søges indarbejdet i investeringsoversigten.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 05.01.22-P00-6-18 Sagsbehandler: Keld Bruun Hansen  

Nedlæggelse af offentligt vejareal Museumsgade 28 og 32, Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen

Sagsresume

I forbindelse med lokalplanlægning og salg af ejendom ønskes mindre kommunalt vejareal overdraget til tilstødende ejendomme ejet af Herning Kommune.

 

Forvaltningen anbefaler, at vejareal foran ejendommene Museumsgade 28 og 32 nedlægges og sammenlægges med ejendommene.

Sagsfremstilling

Det drejer sig dels om vejareal, der i øjeblikket fungerer som en del af forhaven til det tidligere Fotomuseum, Museumsgade 28, dels om vejareal, der i øjeblikket fungerer som en del af forpladsen til det tidligere Kulturmuseum, stadig frilandsmuseum, Museumsgade 32.

Sammenlagt er der tale om et vejareal på ca. 180 m2. Begge ejendomme, hvortil vejareal overdrages, ejes af Herning Kommune.

 

Nedlæggelse og overdragelse af omtalte vejareal er oprydning, tilpasning til faktiske forhold, i forbindelse med salg af kommunens ejendom.

 

 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at 180 m2 vejareal på Museumsgade 28 og 32, Herning nedlægges og overdrages til de tilstødende ejendomme, som ejes af Herning Kommune.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 05.05.06-P20-1-17 Sagsbehandler: Mari Lohne  

Orientering om renovering af Søndergade - materialeskifte på kørebane

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 

 

 

Sagsresume

I skitseprojektet for Søndergade i Herning har det været intentionen, at belægningen i Søndergade æstetisk bør hænge sammen med materialerne fra både Østergade og Sølvgade/Banegården, da Søndergade er bindeleddet mellem disse centrale steder i Herning bymidte. Den nordlige del af Søndergade bliver dermed belagt med granit i det belægningsmønster, vi kender fra blandt andet Østergade og Bredgade, og den sydlige del med det belægningsmønster i betonfliser der blev udviklet specielt til Banegårdspladsen.

 

Med denne sag vil forvaltningen orientere om overvejelser og ønsker om at ændre belægningen i den sydlige del af Søndergade. Det drejer sig kun om den midterste del af gaden/kørebanen, hvor der forventes øget kørsel og vægtbelastning til det planlagte parkeringshus og dagligvarebutik på Smedegades parkeringsplads.

 

Byplanudvalget har 28. maj 2019, pkt. 109, taget sagen til efterretning.

 

Forvaltningen anbefaler, at sagen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Planlægningen for et nyt parkeringshus og en ny dagligvarebutik på Smedegades p-plads er igangsat og forventes at blive realiseret i 2020-21, efter renoveringen af Søndergade. I byggeperioden, og når byggeriet på Smedegade er færdigt, må der forventes øget kørsel og vægtbelastning via Søndergade til området. Forvaltningen ønsker hermed at udtrykke bekymring for, om den planlagte belægning i betonfliser stadig er god nok i Søndergade, og har undersøgt dette samt alternative dimensioner og materialer.

 

Bekymringerne drejer sig om knækkede fliser, vrid -og sætningsskader med mere, samt den øgede drift dette medfører.

 

I forlængelse af, at der skal findes besparelser i Søndergade, giver budgettet ikke mulighed for at opgradere betonflisernes dimensioner eller på anden måde gøre belægningen mere robust.

 

Forvaltningen anbefaler derfor, at betonbelægningen i den midterste del af gaden/kørebanen bliver udskiftet til asfalt med et lyst tilslag og bevarer betonbelægningen i siderne som planlagt. Belægningen bliver stadig lagt med samme højde så der ikke opleves niveauspring i Søndergade. De andre belægningselementer i den sydlige del af Søndergade, så som riste i støbejern til træer og afvanding, vil skabe en fin overgang og sammenhæng mellem de to materialer.  

Økonomi

Det forventes at der kan findes en mindre besparelse på materialeskiftet fra betonfliser til asfalt. Besparelsen vil blive optaget i den samlede besparelsesøvelse for Søndergade, som Byplanudvalget blev orienteret om til udvalgsmødet 17. april 2018.  

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 06.02.11-K08-7-17 Sagsbehandler: Winnie Liza Post  

Indsigelser til regulativ for vandløbsvedligehold i Røjenkær Bæk

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

  Øvrige sagsbehandlere: Dan Overgaard

Sagsresume

Røjenkær Bæk er et offentligt vandløb, som er tilløb til Storå. På strækningen mellem Malmkær Bæk og udløbet i Storåen løber vandløbet igennem ekstensivt dyrket landbrugsjord og habitatområdet Oustrup Hede. Ud over en fredning af området er størstedelen af strækningen beskyttet efter § 3 Naturbeskyttelsesloven.

 

På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 22. januar 2018, pkt. 15, blev det vedtaget, at den endelige version af Røjenkær Bæk regulativet skulle sendes i offentlig høring.

 

Forvaltningen har indenfor høringsperioden på 8 uger modtaget to indsigelser.

  • En indsigelse fra Aage V. Jensens Fonde, som er bredejer indenfor habitatområdet.
  • En indsigelse fra SAGRO på vegne af lodsejerlauget ved Røjenkær Bæk.

 

Indsigelserne har meget fokus på det fremtidige administrationsgrundlag indenfor habitatområdet. Herunder bemærkninger til vedligeholdelsespraksis indenfor området, håndtering af bæver og nogle ændringer til formulering i teksten.

Indsigelserne er vedlagt som bilag.

 

Begge indsigelser indeholder blandt andet bemærkninger omkring det anvendte datagrundlag til udarbejdelse af QH kurverne.

 

Forvaltningen anbefaler:

·         At enten anvendes det datagrundlag, som blev vedtaget på møde med landbo-

          foreningen, lodsejere, politisk repræsentant og forvaltningen (referat vedlagt).

          Eller der foretages en ny opmåling 2018/19 for at styrke datagrundlaget, som vil

          beløbe sig til ca. 100.000 kr.

 

·         At rådgivers anbefalinger følges i forbindelse med vedtagelse af afstand mellem

          vedligeholdelseskurver og kravkurver, hvilket betyder, at der fastholdes minimum

          20 cm mellem kurverne.  

 

 

Sagsfremstilling

I henhold til vandløbsloven skal et vandløbs regulativ angive en fast skikkelse af vandløbet. Det kan enten være en skikkelse med fast bredde, anlæg og bundkoter eller en fastsættelse af en bestemt vandføring, som vandløbet skal kunne lede. Det sidste regulativ giver mulighed for en større naturlig dynamik i vandløbet, hvor det første fastholder vandløbet i en bestemt fysisk form.

 

I det gældende regulativ for Røjenkær Bæk fra station 0-6320 meter angiver ikke en dimensionering af hverken vandløbsprofilet eller en vandføringsevne. Der er kun defineret en strømrendebredde på 2-3 meter igennem strækningen. Dette opfylder ikke kravene i vandløbsloven omkring en fast dimensionering.

I 2007-09 var der en del dialog omkring den forventede grødeskæring i vandløbet mellem forvaltningen og lodsejerne. Derfor blev det besluttet at udarbejde et nyt regulativ for strækningen.

 

I 2012 vedtog forvaltningen et nyt regulativ for Røjenkær Bæk. Regulativet blev påklaget af lodsejerlauget og Natur- og Miljøklagenævnet hjemsendte det i 2013 til fornyet behandling.

  

I forbindelse med vedtagelse af et nyt regulativ uden faste dimensioner, skal de regulativmæssige krav tage udgangspunkt i de nuværende og faktiske forhold. Det har ikke været muligt at anvende opmålingsdata fra 2009 i QH regulativet som ønsket fra Landboforeningen. Derfor tager QH regulativet udgangspunkt i data fra 2014/15.

 2012 blev der i vandløbet opsat en vandstandsmåler, som viser den daglige vandstand.

 

 

Det endelige produkt er et regulativ er opdelt i to forskellige former. Et teoretisk skikkelsesregulativ og et QH regulativ.

 

Det teoretiske skikkelsesregulativ er lavet ud fra en fysisk opmåling af vandløbsprofilet. Ud fra de data man har af det fysiske profil, laver man en beregning af vandspejlet i vandløbet. Kontrollen af vandløbsregulativet udføres ud fra en opmåling af vandløbet og en beregning af vandstanden i det opmålte forløb, hvor vandløbet skal kunne føre vandmængderne ved tre fastsatte vandføringer. Er det tilfældet, opfylder vandføringen det regulativmæssige krav.

 

QH regulativ er et vandføringsregulativ, hvor der tages udgangspunkt i faste punkter langs vandløbet. Her er lavet aflæsninger af vandføringsevnen ved det pågældende punkt, sammen med vandhøjden i vandløbet. Ud fra data er der lavet en vedligeholdelseskurve, som angiver den vandføring, vandløbet som minimum skal kunne lede. Kravkurven angiver den mest hårde vedligeholdelse, der må udføres i vandløbet og dermed den højeste vandføring. Vandføringen og dermed graden af vedligeholdelse skal dermed ligge mellem de to kurver. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at det nuværende datagrundlag fra 2014/15 anvendes i det vedtagne regulativ

 

eller

 

at der alternativt foretages en ny opmåling 2018/19. 

 

at rådgivers anbefalinger følges i forbindelse med vedtagelse af afstand mellem vedligeholdelseskurver og kravkurver, hvilket betyder, at der fastholdes minimum 20 cm mellem kurverne. 

Beslutning

Udvalget ønsker flere forhold i sagen yderligere belyst inden stillingtagen til ny opmåling og afstand mellem vedligeholdelseskurver og kravkurver.

Bilag

 

Sagsnr.: 09.00.00-K07-1-18 Sagsbehandler: Monica Klitgaard Hansen  

Tilsynsindberetning for 2017 for landbrug og virksomheder

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

  x

 

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Kommunen skal iht. tilsynsbekendtgørelsen årligt indberette oplysninger til Miljøstyrelsen om årets miljøtilsyn, håndhævelser, miljøgodkendelser og brugerbetaling på landbrugs- og virksomhedsområdet. Indberetningen for 2017 viser bl.a., at minimumsfrekvenserne for miljøtilsyn er overholdt.

 

Forvaltningen anbefaler, at tilsynsindberetningen godkendes. 

Sagsfremstilling

Hovedtal for tilsyns- og godkendelsesaktiviteterne i 2017 angives i det følgende, sammen med oplysninger om tilsynskampagnerne i 2017.

 

Data til indberetningen trækkes automatisk fra kommunens eget registreringssystem, GeoEnviron, til DigitalMiljøAdministration (DMA). DMA er et landsdækkende, statsligt system, som kommunen har pligt til at bruge. Desværre er der ikke fuld overensstemmelse mellem vores egne data og de data, der nu findes i DMA. Vi har endnu ikke fundet årsagen til alle uoverensstemmelserne, men er i dialog med Miljøstyrelsen herom. Det er ikke muligt at rette i tallene, men vi har kommenteret på nogle af tallene, hvilket kan ses som kommentarer i vedhæftede bilag.

 

Landbrug

Der er udført 97 basistilsyn, 78 prioriterede tilsyn, 6 kampagnetilsyn og 39 øvrige tilsyn på landbrug i Herning Kommune.

Tilsynene på landbrug har medført i alt 261 reaktioner, heraf 71 henstillinger, 189 indskærpelser, 0 påbud, 0 forbud samt 1 politianmeldelse.

Der er meddelt 25 miljøgodkendelser og tillæg efter § 11/12, 3 tilladelser efter § 10, 9 revurderinger og behandlet 57 anmeldelser.

 

Virksomheder inkl. dambrug

Der er udført 136 basistilsyn, 2 opstartstilsyn, 39 prioriterede tilsyn, 15 kampagnetilsyn og 25 øvrige tilsyn på virksomheder og dambrug i Herning Kommune.

Tilsynene på virksomhederne har medført i alt 105 reaktioner, heraf 16 henstillinger, 79 indskærpelser, 5 påbud, 3 forbud og 2 politianmeldelser.

Der er meddelt 12 miljøgodkendelser og tillæg, 5 revurderinger og behandlet 2 anmeldelser.

 

 

 

Tilsynskampagner

Der er gennemført to tilsynskampagner, en med gyllealarmer på landbrug og en med garageanlæg og pladser til kørende materiel, dvs. entreprenører og maskinstationer. Afrapporteringen af de to kampagner er vedlagt som bilag, og offentliggøres efterfølgende på kommunens hjemmeside.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at tilsynsindberetningen for 2017 godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 09.00.00-K07-1-18 Sagsbehandler: Monica Klitgaard Hansen  

Temaorientering om miljøgodkendelser og håndhævelser

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

  x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Orientering om miljøgodkendelser til virksomheder og håndhævelse af miljøkrav overfor virksomheder og landbrug.

Sagsfremstilling

Efter anmodning fra udvalget på mødet den 19. marts 2018 gives en orientering om følgende:

- Miljøgodkendelser til virksomheder, herunder omfang, indhold og sagsbehandlings-

  tider.

- Regler og praksis for håndhævelse af miljøkrav overfor virksomheder og landbrug,

  herunder henstillinger, indskærpelser, påbud og politianmeldelser. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til orientering.

Beslutning

Sagen taget til orientering.

 

Sagsnr.: 00.03.10-Ø34-1-18 Sagsbehandler: Line Thastum  

Orientering om deltagelse i EU-ansøgning - Integreret Energirenoveringsservice

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

  x

 

 

  Øvrige sagsbehandlere: Lene Kimø

Sagsresume

Herning Kommune har fået en henvendelse fra European Green Cities danske afdeling, om deltagelse i en ansøgning til EU's Horizon 2020-program om “Integreret energirenoveringsservice” rettet mod borgerne. Projektet forventes at løbe fra ultimo 2019 og tre år frem. Herning Kommune er blevet udvalgt pga. arbejdet med projektet ”Landsbyenergi Herning”. Bliver ansøgningen godkendt vil Herning Kommune få 100% finansiering af projektet + 25 % overhead.

 

Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning. 

Sagsfremstilling

Selve projektet

Projektet vil have fokus på en helhedsorienteret indsats ift. borgeren. Det vil sige en proces som både omfatter energitjek, inspiration og støtte til at gennemføre energirenovering og energivenlig adfærd, herunder finansieringsmuligheder (som ofte kan være en barriere). Lokal inddragelse af borgerne, formidling og inspiration f.eks. i form af lokal energimesse, temadage mv. samt inddragelse af lokale håndværkere og lignende kan være en del af projektet. Det kan derfor blive en videreførsel og udbygning af ”Landsbyenergi Herning”, så også landsbyer i en anden del af kommunen, hvor der er besparelsespotentiale pga. individuel opvarmning (oliefyr) og ældre bygninger, kan få tilbuddet.

 

Ud over fordelene for de enkelte borgere og for landsbyerne vil projektet både have en kortsigtet og et langsigtet energi- og CO2-besparelseseffekt. Et overordnet mål med det samlede projekt, er endvidere at udvikle en selvfinansierende model for en "forbrugerrejse" for energirenoveringer, der kan udbredes til andre kommuner/lande.

 

Samarbejdspartnere, finansiering og arbejdsfordeling

Det danske team består indtil videre af EnergiTjenesten, Scanenergi, Aalborg Universitet og European Green Cities Network. Hertil kommer en eller to kommuner. De europæiske partnere er fra Tyskland, Polen, Tjekkiet, Spanien og Slovenien.

 

Med 100% finansiering og 25% til administrativt overhead, får Herning Kommune dækket alle udgifter (rejser, møder, materialer, mv) og lønomkostninger til ansættelse af (deltids) projektmedarbejder, samt refunderet de timer andre medarbejdere bruger i projektet. Energitjek, arrangementer for borgerne, overordnet kommunikation, overordnet udarbejdelse af projektmodel, afrapportering, opgørelse af energi- og CO2-besparelser mv, vil også være finansieret og varetaget af samarbejdspartnerne.  European Green Cities som har stor erfaring med EU-projekter, udarbejder ansøgningen.

 

Overordnet set vil det at være en del af et større projekt, der vil give viden og inspiration og måske andre fremtidige samarbejdsmuligheder. Endvidere ligger projektet op ad målsætningerne i kommunens Energistrategi om at prioritere samarbejdsprojekter med eksterne partere og at inddrage borgerne. Endelig vil Herning Kommune bliver synlige som en del af et innovativt internationalt projekt. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 05.02.05-G01-4-18 Sagsbehandler: Anne Marie Fredslund Schmidt  

Navngivning af nyt boligområde i Gullestrup

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

   X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

Ved Violens kvarter i Gullestrup opføres en privat udstykning til boligformål. Der bliver opført etageboliger i 2 plan.

Vejen Engens Kvarter forlænges, og der etableres en ny stamvej til det nye boligområde.

 

Forvaltningen anbefaler, at den nye stamvej navngives Smørblomstens Kvarter

Sagsfremstilling

Alle veje i området omkring udstykningen er navngivet med danske mark- og grøftekantsblomster.

I samarbejde med den private udstykker foreslår forvaltningen, at vejen navngives Smørblomstens Kvarter.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at vejen navngives Smørblomstens Kvarter.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 02.34.02-P19-318-18 Sagsbehandler: Sussi Munch Jensen  

Østre Kirkevej 22, Herning - Opførelse af udestue i skelbræmmen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

Der er på Østre Kirkevej 22, Herning søgt om tilladelse til at opføre en udestue i skelbræmmen.

 

Forvaltningen anbefaler, at der gives tilladelse til det ansøgte projekt.

Sagsfremstilling

Projektet omfatter opførelse af en udestue på 18 m². Udestuen ønskes placeret i skelbræmmen i forlængelse af en eksisterende garage.

Udestuen ønskes opført i en fremtoning, kvalitet og stilart, som passer til hovedhusets arkitektur fra starten af 1900-tallet. Udestuen er inspireret af pavilloner og havehuse fra romantiske engelske haver fra en tid med opsprossede vinduer og kobbertag suppleret med et afvalmet glastag. 

 

Ejendommen er beliggende i et område, der er omfattet af lokalplan nr. 12.B12.6. Lokalplanen indeholder ikke særlige bestemmelser for bygningers placering, og dette reguleres derfor af gældende bygningsreglement (BR-15).

 

Da udestuen ikke overholder byggeretten i BR-15 er der foretaget en helhedsvurdering af projektet samt en partshøring af de berørte naboer (se bilag).

Samtidig er der foretaget en naboorientering, da projektet kræver dispensation fra lokalplanens bestemmelser om bebyggelsesprocent og tagbeklædning.

 

Der er i forbindelse med partshøringen kommet bemærkninger fra 1 nabo i forhold til bygningens placering.

Der er ikke kommet bemærkninger til bebyggelsesprocent og tagbeklædning.

 

Bemærkningerne går primært på følgende:

  • Bygningen vil med den ønskede placering tage naboejendommens udsigt til en del af områdets mange flotte og restaurerede ejendomme i det “gamle” Herning - bl.a. på Nørre Allé.
  • Højden på bygningen og især ovenlyset vil give skyggevirkninger i naboens have.
  • Ved opførelse af bygningen vil naboens have blive lukket på alle sider af høje mure, og de frygter, at de kommer til at føle sig ”indespærret”.
  • Byggeriet vil give værdiforringelse af naboejendommen.

 

Forvaltningen har efter høringen besigtiget naboens ejendom. Naboens have er omgivet af mure/bygninger i op til 2,5 m højde. Mod øst er nærmeste nabo en etageboligblok. Ejendommens eneste ”udsigt” er over den eksisterende havemur (ca. 1,8 m) mod vest. Udsigten er dog begrænset af flere træer på egen ejendom og et stort fredet træ på Østre Kirkevej 22.

 

Byggeloven sikrer ikke ret til udsigt og udsyn i forhold til byggeri på naboejendomme. Den mistede udsigt eller naboejendommens afgrænsning mod de øvrige naboejendomme indgår derfor ikke i helhedsvurderingen af projektet.

 

Naboen bemærker i øvrigt, at udestuen ikke svarer til det, som ejer tidligere har forevist, og man tvivler samtidig på anvendelsesgraden af en uopvarmet udestue placeret væk fra huset.

Der er netop foretaget partshøring af naboen for at sikre, at han har set det projekt, som forvaltningen forholder sig til, så han har mulighed for at komme med bemærkninger til det ansøgte.

Anvendelsesgraden af bygningen er uvedkommende i forhold til tilladelse efter byggelovgivningen.

 

Udestuens højde (uden ovenlys) svarer til byggeretten for garager, udhuse, overdækkede terrasser og lignende sekundære bygninger i skelbræmmen (2,5 m). Højden svarer til den eksisterende garage i skel.

 

Taget på udestuen udformes som et fladt tag med et centreret ovenlys. Ovenlyset vurderes at have en højde på ca. 50-60 cm på midten og en hældning på ca. 25 grader. Ovenlyset udformes i glas med smalle sprosser.

Det er forvaltningens vurdering, at ovenlyset kun vil give en ubetydelig skygge på naboejendommen. Forvaltningen vurderer også, at selve udestuen vil kaste en skygge, som det kan forventes af sekundært byggeri i skelbræmmen.

 

Værdiforringelse af ejendomme ligger uden for kommunens kompetenceområde, og indgår derfor ikke i vurderingen.

 

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at det ansøgte byggeri ikke vil påføre naboejendommen væsentlige skyggegener, da naboejendommens opholdsareal i haven er placeret i den modsatte side af haven (mod øst) og dermed har en afstand til byggeriet på 15-16 m.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der ud fra helhedsvurderingen kan meddeles byggetilladelse til den ansøgte udestue.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.22.04-P35-1-17 Sagsbehandler: Eva Kanstrup  

Præsentation af udvalgets opgaveområder

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

  x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Præsentation af udvalgets opgaveområder og økonomi, samt forvaltningens organisering.

Sagsfremstilling

Introduktion til fagområdet Kommunale Ejendomme ved afdelingsleder Anne Marie Muff Grønkjær,

og Administration og Udvikling ved afdelingsleder Vivi Kjær.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at præsentationen tages til orientering.

Beslutning

Præsentationen taget til orientering.

 

Sagsnr.: 05.04.06-G01-2-17 Sagsbehandler: Rasmus Bartholdy Jensen  

Erhvervelse af jord til vejformål

 

Sagsnr.: 15.00.00-P19-18-08 Sagsbehandler: Thomas Sneftrup  

Orientering om politianmeldelse - utæt gyllebeholder

 

Sagsnr.: 00.22.04-P35-1-17 Sagsbehandler: Lotte Vinter  

Meddelelser