Dagsordener og referater

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 20. juni 2016
Mødested: Søgården i Sunds

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 06.00.05-G01-1-14 Sagsbehandler: Lene Kimø  

Temaorientering om overløbshændelser til vandløb

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Teknik- og Miljøudvalget har ønsket en orientering om overløbshændelser af urenset spildevand i Herning Kommune. Forvaltningen vil sammen med Herning Vand A/S give en generel orientering om overløb, hvilke bygværker, der er udpeget i vandplaner og vandområdeplaner til en indsats, og hvor bygværkerne er i Herning Kommune. 

Sagsfremstilling

Kloaksystemet i Herning Kommune består af fælleskloak, hvor spildevand og regnvand løber i samme ledning. I andre dele er der separat kloak, hvor spildevandet løber i en ledning og regnvandet løber i en anden ledning. Der er ca. 400 km fællesledning samt 450 km separat spildevandsledning og 580 km separat regnvandsledning.

 

Når det regner meget og ledningerne bliver overfyldte, kan der ske overløb til vandløb fra fælleskloak.

 

Der arbejdes kontinuerligt med at få separeret fælleskloakken i Herning Kommune, således at overløb helt kan fjernes, men det vil tage mange år, før vi er helt i mål. Herning Vand A/S, der ejer kloaksystemet, arbejder med kloakfornyelse/ sanering efter en økonomi- og tidsplan, hvor et af prioriteringskriterierne er manglende målopfyldelse i vandløb, som skyldes kloaksystemet. Der er i vandplaner og vandområdeplaner udpeget indsatser for at nedbringe udledningen af urenset spildevand fra 8 bygværker i Herning Kommune. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til orientering.

Beslutning

Sagen taget til orientering.

 

Sagsnr.: 09.00.00-K07-1-16 Sagsbehandler: Monica Klitgaard Hansen  

Godkendelse af tilsynsindberetning 2015 for virksomheder og landbrug

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Thomas Sneftrup, Lene Kimø

Sagsresume

Kommunen skal iht. tilsynsbekendtgørelsen årligt indberette oplysninger til Miljøstyrelsen om årets miljøtilsyn, håndhævelser, miljøgodkendelser og brugerbetaling på landbrugs- og virksomhedsområdet. Indberetningen for 2015 viser bl.a., at minimumsfrekvenserne for miljøtilsyn er overholdt.

 

Forvaltningen anbefaler, at tilsynsindberetningen godkendes.

Sagsfremstilling

Hovedtræk i indberetningen for 2015 angives i det følgende, sammen med oplysninger om tilsynskampagnerne i 2015. Indberetningen til Miljøstyrelsen er vedhæftet som bilag.

 

Landbrug

Der er udført 135 basistilsyn, 58 prioriterede tilsyn, 39 kampagnetilsyn og 11 øvrige tilsyn på landbrug i Herning Kommune.

Tilsynene på landbrug har medført i alt 186 reaktioner, heraf 40 henstillinger, 145 indskærpelser, 1 påbud, 0 forbud og 0 politianmeldelser.

Der er meddelt 44 miljøgodkendelser og tillæg efter § 11/12 og 3 tilladelser efter § 10 til landbrug.

Der er ikke anvendt eksterne konsulenter.

 

Virksomheder inkl. dambrug

Der er udført 121 basistilsyn, 37 prioriterede tilsyn, 35 kampagnetilsyn og 14 øvrige tilsyn på virksomheder og dambrug i Herning Kommune.

Tilsynene på virksomhederne har medført i alt 188 reaktioner, heraf 34 henstillinger, 120 indskærpelser, 21 påbud, 0 forbud og 0 politianmeldelse.

Der er meddelt 23 miljøgodkendelser til virksomheder og dambrug.

Der er anvendt ekstern konsulent til én opgave; faunabedømmelse i forbindelse med et dambrug.

 

Tilsynskampagner

Der er gennemført to tilsynskampagner, dels med møddingspladser på landbrug og dels med afbrænding af træaffald på træforarbejdende virksomheder. Afrapporteringen af de to kampagner er offentliggjort på kommunens hjemmeside.

 

Møddingspladser: http://erhverv.herning.dk/media/8678052/arapportering-tilsynskampagne-moeddingspladser-2015.pdf

Træaffald: http://erhverv.herning.dk/media/6037528/tilsynskampagne-2015-afbraending-af-traeaffald-paa-traeforarbejdende-virksomheder.pdf

 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at tilsynsindberetningen for 2015 godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 09.00.00-K08-3-16 Sagsbehandler: Thomas Sneftrup  

Fastholdelse af forskrift for dyrehold i boligområder i Herning Kommune

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Lene Kimø

Sagsresume

I forbindelse med pkt. 103 på Teknik og Miljøudvalgets møde den 11. maj 2015 ønskede udvalget en drøftelse af 'Forskrift for dyrehold i boligområder i Herning Kommune' i forhold til, hvad forskriften har betydet for håndteringen af diverse klager over dyrehold i byområder og en eventuel revision af forskriften.

 

Forvaltningen anbefaler, at forskriften for dyrehold fastholdes.

Sagsfremstilling

Forskriften for dyrehold er lavet i 1992 efter bekendtgørelsen om ikke erhvervsmæssigt dyrehold. I forbindelse med kommunesammenlægningen blev forskriften vedtaget på Teknik- og Miljøudvalgsmødet den 7. maj 2007.

 

Forskriften blev oprindelig lavet på grund af mange henvendelser/klager over diverse dyrehold i boligområder. Klagerne var mest vedr. støj, lugt og rotter pga. dårlig håndtering af foder og gødning.

 

Administrativ praksis

Ved henvendelse/klage fra en borger over dyrehold i boligområder anbefaler forvaltningen i første omgang, at borgeren tager en snak med naboen ud fra reglerne i forskriften inden kommunen inddrages i sagen. Det har vist sig, at denne fremgangsmåde er med til at begrænse nabostridigheder.

 

Det er forvaltningens vurdering, at ca. 50 % af henvendelserne klares ved at foreslå klageren, at vedkommende selv kontakter naboen.

Ca. 40 % klares ved en telefonisk henvendelse fra kommunen til naboen om hans dyrehold. De resterende ca. 10 % kræver tilsyn og håndhævelse.

 

Der har i 2016 været 1 – 2 henvendelser om dyrehold i boligområder hver uge.

De har givet anledning til 4 tilsyn med efterfølgende sagsbehandling. Resten er klaret via mail og telefon.

 

Bekendtgørelsen, der regulerer ikke-erhvervsmæssigt dyrehold, gælder generelt, altså for både land og by. Forskriften gælder kun for dyrehold i boligområder. I forhold til bekendtgørelsen regulerer forskriften om dyrehold strammere på følgende punkter:

 

 • Der tillades 15 høns med kyllinger, og ikke 30 høns med kyllinger.

De 15 høns er fastlagt ud fra sager, hvor der i Herning centrum var små grunde på 400-500 m2, hvor det ikke er hensigtsmæssigt med så mange høns. 30 høns, er det man må have på landet, inden det bliver erhvervsmæssigt.

 

 • Der tillades ingen haner

I starten af 90érne var der en del sager om, hvornår haner må lukkes ud, og om det skete før eller efter den fastsatte tid. Derfor blev det valgt, at der ikke må være haner.

 

 • Der kræves lukkede bure/voliere mod skel

En del dyr larmer hver gang, der går nogen forbi. Når der er lukket, vil dyrene ikke så ofte registrere, at naboen går rundt i sin have. Har været anvendt i forbindelse med parakitter og andre fugle i voliere i haven.

 

 • 2,5 meter til skel

Mange opfører deres huse/bure til dyr langt væk fra egen bolig, hvilket nemt kan give gener for naboen. Grunden til at bygninger til dyr er trukket ind på grunden, er for at minimere støj/lugt-gener for nabo. Oftest er der i forbindelse med en bygning til fjerkræ etableret et ude-areal, som er beliggende mod skel.

 

 • Ingen ænder

Ænder er ikke tilladt, pga. at de kan give lugtgener.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at forskriften fortsat gælder uden ændringer.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 09.17.00-P19-28-16 Sagsbehandler: Peter Lindhard Birch  

Ulovlig opført gyllebeholder på Remmevej 26, 7400 Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Lene Kimø

Sagsresume

Forvaltningen har modtaget ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse til godkendelse af ændret placering af gyllebeholder samt ændret størrelse af tilbygning på ejendommen Remmevej 26, Herning.

 

Forvaltningen anbefaler, at der meddeles afslag på det ansøgte.

Sagsfremstilling

Gyllebeholder og tilbygning er allerede opført med de ansøgte ændringer. Derudover ansøges om ændringer i mælkeydelse, arealer og tilført husdyrgødning.

 

Herning Kommune meddelte i 2014 miljøgodkendelse til opførelse af 4.800 m3 gyllebeholder i umiddelbar nærhed af staldanlægget og ny tilbygning. Der blev endvidere givet godkendelse til opførelse af 1.600 m2 tilbygning til eksisterende kostald. Efterfølgende er gyllebeholderen opført uden byggetilladelse i en afstand af ca. 114 meter fra foderlade og ca. 123 meter fra staldbygningerne (se kortbilag). Tilbygningens størrelse er endvidere bygget til 2.445 m2 istedet for de ansøgte 1.600 m2 i miljøgodkendelsen. Ansøger har fået byggetilladelse til tilbygningen på 2.445 m2.

 

Ansøger begrunder den nuværende placering af gyllebeholderen med, at den tidligere ansøgte placering ville betyde, at der ikke ville være muligheder for at etablere endnu en stald på ejendommen nord for den nuværende kostald.

 

Udgangspunktet i landzoneadministrationen er, at landbrugsbygninger skal placeres i tilknytning til de hidtidige bebyggelsesarealer, så ejendommens bebyggelses- og færdselsarealer udgør en hensigtsmæssig helhed. Der gælder således et krav om en særlig begrundelse for placering af erhvervsmæssigt nødvendige bygninger uden tilknytning til ejendommens hidtidige bebyggelsesarealer.

 

For så vidt angår fritliggende gyllebeholdere henvises der til husdyrbrugloven, hvor ansøger som udgangspunkt har ret til at placere en gyllebeholder uden tilknytning til eksisterende bebyggelsesarealer - dvs. fritliggende i det åbne land - hvis placeringen er begrundet i hensyn til markdriften. I denne sag er placeringen af gyllebeholderen ikke begrundet i hensyn til markdriften.

 

Natur- og Miljøklagenævnet har i lignende sager vurderet, at et ønske om potentielt og ikke konkret at kunne udvide og fremtidssikre bedriften ved tilbygning/ny bygning af stald i en bestemt retning, ikke er et hensyn, der kan føre til fravigelse af det normale udgangspunkt, hvorefter nyt byggeri skal opføres i tilknytning til eksisterende bebyggelsesarealer.

 

Der foreligger således ikke en særlig begrundelse for at fravige udgangspunktet, idet der ikke er problemer ved at placere gyllebeholderen i forbindelse med eksisterende byggeri, og placeringen ikke kan begrundes i hensyn til markdriften.

 

Forvaltningen anbefaler, at der meddeles afslag på den ansøgte placering af gyllebeholderen, og at gyllebeholderen placeres i tilknytning til eksisterende bebyggelsesarealer.   

 

Kortbilag: (De med rødt optegnede bygninger, svarer til det tilladte i miljøgodkendelsen fra 2014).

 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der meddeles afslag på det ansøgte.

Beslutning

Sagen udsat.

 

Sagsnr.: 09.00.00-P35-1-14 Sagsbehandler: Kirsten Marie Brødbæk  

Orientering om referat fra landbrugsrådsmøde

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Lene Kimø

Sagsresume

Referat fra det halvårlige landbrugsrådsmøde

Sagsfremstilling

Der har været afholdt Landbrugsrådsmøde den 31. maj 2016 hos Heden og Fjorden, Herning.

 

Mødet afholdes 2 gange årligt, hvor det skiftevis arrangeres af Heden og Fjorden og Herning Kommune.

 

Deltagere i mødet er 2 valgte politikere fra Teknik- og Miljøudvalget, repræsentanter fra Familielandbruget Midtvest/Vestjylland, Herning-Ikast Landboforening, Heden og Fjorden og repræsentanter fra administrationen i Herning Kommune.

 

Vedhæftet er referat og oplæg til de enkelte punkter.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 82.06.00-P20-1-16 Sagsbehandler: Gitte Østergaard  

Frigivelse af anlægsbevilling til ny genbrugsplads i Sunds

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup, Bjarne Kallesø, Birger Strandby Ernst

Sagsresume

Der søges om anlægsbevilling på 5,553 mio kr. til henholdsvis køb af ejendommen Drejervej 8 i Sunds, samt etablering af en ny genbrugsplads.

 

Anlægsbevillingen finansieres med 4 mio kr., afsat på investeringsoversigten til den grønne plads i Sunds i 2016, samt 1,553 mio kr. fra afsat rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder på Serviceområde 07 Renovation i 2016.

 

Forvaltningen anbefaler frigivelse af anlægsbevillingen på 5,553 mio. kr. 

 

Sagsfremstilling

Byrådet har den 26. april 2016 behandlet sagen vedrørende en ny genbrugsplads i Sunds.

 

Det blev besluttet, at den nye genbrugsplads i Sunds skal etableres på Drejervej 8 i Sunds, og som beskrevet i forslag 1 i tidligere dagsorden:

 

Forslag 1

En kopi af Aulum Genbrugsplads med samme størrelse og taget højde for, at der skal afsættes flere penge til ændring af afvanding og råjordsregulering pga. den høje grundvandsstand. Det vil sige, at den billigste plads, der kan etableres, koster ca. 5,5 mio. kr.

  

 

  

De øgede driftsomkostninger ved en ny genbrugsplads og nedlæggelse af den gamle plads kan afholdes inden for det eksisterende driftbudget. 

Økonomi

Anlægsbevillingen på 5,553 mio. kr. finansieres med 4 mio. kr. afsat på Serviceområde 07 Renovation, stednr. 162098 den grønne plads i Sunds i 2016, samt med 1,553 mio. kr. fra afsat rådighedsbeløb vedrørende diverse anlægsarbejder på Serviceområde 07 Renovation, sted nr. 160099 i 2016.

 

Herning Kommune får hermed en indtægt på 1 mio. kr. på det skattefinansierede område fra salg af jord til pladsen til Genbrug og Affald (taksfinansieret). Beløbet tilgår de likvide midler.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 5,553 mio. kr. på Serviceområde 07 Renovation, stednr. 162098 den grønne plads i Sunds til køb af ejendommen Drejervej 8 i Sunds, samt etablering af ny genbrugsplads i Sunds,

 

at anlægsudgiften delvist finansieres med 4 mio. kr. afsat på samme stednr. i 2016,

 

at anlægsudgiften herudover finansieres med 1,553 mio. kr. i 2016 fra afsat rådighedsbeløb til diverse anlægsarbejder på Serviceområde 07 Renovation, stednr. 160099. Rådighedsbeløbet på 1,553 mio. kr. flyttes til sted nr. 162098 i 2016.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 07.00.00-G00-18-10 Sagsbehandler: Gitte Østergaard  

Orientering om økonomien på Genbrug og Affaldsområdet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Bjarne Kallesø, Birger Strandby Ernst

Sagsfremstilling

Den generelle økonomi på affaldsområdet har i de seneste år udvist et overskud. Dermed er der et positivt beløb på mellemregningskontoen mellem det gebyrfinansierede og det skattefinansierede område. Det giver anledning til en drøftelse af både erhvervsgebyrene og gebyrer for private husstande.

Genbrug og affald har analyseret de faktorer, der har indflydelse på den kommende budgetperiode. Ud over udviklingen i den daglige drift påvirkes gebyrerne også af større investeringer som konsekvens af affaldsplanen. Herunder omkostninger til administration for erhverv.

 

Den økonomiske analyse vil blive gennemgået på mødet.

Til Teknik- og Miljøudvalgsmøde i efteråret vil der blive fremlagt et beslutningsforslag til fastsættelse af gebyrerne.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til orientering.

Beslutning

Sagen taget til orientering.

 

Sagsnr.: 05.00.00-P15-1-13 Sagsbehandler: Line Engell Nørby  

Godkendelse af Mobilitetsstrategi for Herning Kommune

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandler

Sagsresume

Forvaltningen har udarbejdet forslag til en mobilitetsstrategi for Herning Kommune. Strategien skal være med til at sikre, at der skabes et solidt fundament for den fremtidige udvikling af den trafikale infrastruktur.

 

Teknik- og Miljøudvalget behandlede strategien på møde 30. maj 2016, pkt. 108, hvor udvalget foreløbigt godkendte forslaget til mobilitetsstrategien og besluttede at sende forslaget i høring hos de høringsberettigede parter.

 

Strategien blev sendt i høring i Handicaprådet og i Ældrerådet. Høringssvar fra de to råd er vedhæftet.

Rådenes bemærkninger gennemgås på mødet.

 

Forvaltningen anbefaler, at mobilitetsstrategien godkendes.

Sagsfremstilling

Mobilitetsstrategien er en samlet strategi for alle trafikanter, hvor mennesket og ikke transporten er det centrale. Strategien sætter fokus på, at vi benytter forskellige transportformer alt efter ærinde, tid og behov. Og det er strategiens mål, at transportsystemet betragtes som en helhed og ikke særskilte enheder. Trafik og transport skal derfor tænkes på en ny måde, hvor mobilitetstanken er vejen frem.

 

Strategiens mål er også at skabe mobilitet for alle. Derfor skal såvel borgere som besøgende have mulighed for at kunne træffe det rette transportmiddelvalg alt efter turens mål, længde og formål.

 

Strategien omfatter 6 temaer, som hver især indeholder politiske mål, målsætninger og initiativer for området. Desuden beskrives mobilitetsnettets opbygning med trafikårer og mobilitetspunkter (transportsamlingssteder).

 

Strategien er et planstyrende redskab. Strategien vil indgå i tæt sammenhæng med kommunens øvrige planer, på linje med Kommuneplanens strategiske niveau, og med direkte sammenhæng til underliggende temaplaner og handlingsplaner. Strategien skal således sikre, at langtidsplanlægningen og arbejdet med god og bæredygtig mobilitet vil ske som en naturlig del af kommunens projekter.

 

Mobilitetsstrategien følges op af en handlingsplan for infrastrukturen i Herning Kommune samt sektorplaner. Mobilitetshandlingsplanen kommer til at indeholde konkrete anlægsprojekter og løsningsforslag, der skal sikre, at de begrænsninger, der er i den eksisterende infrastruktur, løses i forhold til strategiens temavisioner.

 

Revideret forslag til Mobilitetsstrategi med tilhørende redegørelse eftersendes. 

Nogle af billederne skal ændres, så strategien også visuelt bliver dækkende for kommunen og ikke kun Herning by. Det har dog ikke været muligt at få taget nye billederne inden deadline.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at forslag til mobilitetsstrategi i Herning Kommune godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 05.01.10-P00-1-16 Sagsbehandler: Tommy Jonassen  

Trafiksikring af vejkrydset Timringvej/Tiphedevej

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Thomas Bøgh

Sagsresume

Der foreligger forslag til ombygning af det uheldsbelastede vejkryds Timringvej/Tiphedevej med en forsætning, således at det ikke er muligt at køre direkte igennem krydset fra Tiphedevej.

 

Forvaltningen anbefaler, at krydset ombygges med en forsætning, og at Timringvej øst herefter genåbnes for trafik.

Sagsfremstilling

Der er politiregistret 6 alvorlige uheld i krydset Timringvej/Tiphedevej i perioden 1. januar 2010 til 31. maj 2016. Alle uheld skyldes, at en sidevejstrafikant ikke har overholdt sin vigepligt og herefter er kollideret med en gennemkørende trafikant på Timringvej. Alle uheldene er sket i dagtimerne, og der er ikke noget, der indikerer, at vejr eller lysforhold har indflydelse på uheldsbilledet.

Generelt vurderes det primære problem i krydset at være, at der ikke er noget, der bryder bilistens sigte /sigtet gennem krydset, for de trafikanter der kører ad Tiphedevej - specielt fra syd. Trafikanterne overser derfor, at de krydser Timringvej med vigepligt.

 

I krydset Trehøjevej/Timringvej er der registreret et uheld, som skyldes, at en trafikant, der kørte ad Timringvej mod nord, overså, at Timringvej stoppede i et T-kryds ved Trehøjevej. Trafikanten kunne derfor ikke nå at stoppe og forulykkede. Uheldet er sket i mørke i december 2013.

 

I krydset Løgagervej/Trehøjevej/Tiphedevej er der ikke registeret uheld efter krydsets ombygning i forbindelse sideudvidelsen af Trehøjevej.

 

Med baggrund i ovenstående uheldsbillede for området foreslås krydset Timringvej/Tiphedevej ombygget med en forsætning, således at det ikke er muligt at køre direkte over krydset fra Tiphedevej. Det gamle vejtrace brydes op og beplantes for at bryde sigten igennem krydset. Den trafiksikkerhedsmæssige effekt ved at forsætte et prioriteret 4-benet kryds er god, og erfaringer viser, at der generelt kan forventes en reduktion i antallet af personskadeuheld i krydset. Arbejdet forventes udført i løbet af 1 - 2 mdr., og herefter genåbnes Timringvej for trafik.

 

Der afholdes borgermøde i Abildå den 17. juni 2016.

 

Ombygningen af krydset vil medføre, at det bliver nødvendigt at ekspropriere jord til projektet. Forvaltningen anmoder derfor om bemyndigelse til at indlede ekspropriationsprocedure efter vejlovens § 94.

Økonomi

Udgiften på ca. 300.000 kr. til ombygningen kan afholdes af de på investeringsoversigten afsatte midler til trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at krydset Timringvej/Tiphedevej ombygges med en forsætning,

 

at den østlige del af Timringvej herefter genåbnes for trafik,

 

at forvaltningen bemyndiges til at indlede ekspropriationsprocedure,

 

at udgiften finansieres af de afsatte midler til trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger.

 

 

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 05.05.06-P20-6-15 Sagsbehandler: Rasmus Bartholdy Jensen  

Frigivelse af anlægsbevilling til renovering af Tjørring Hovedgade

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Rasmus Bartholdy Jensen, Tommy Jonassen, Pia Colstrup

Sagsresume

Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløb på 3,044 mio. kr. i 2016 til renovering af Tjørring Hovedgade.

 

Forvaltning anbefaler, at rådighedsbeløbet frigives.

Sagsfremstilling

På investeringsoversigten er der afsat et rådighedsbeløb på 3,044 mio. kr. i 2016 på Serviceområde 09 Trafik til renovering af Tjørring Hovedgade koordineret med kloakfornyelse.

 

I forbindelse med renovering af Tjørring Hovedgade er der udarbejdet vedlagte tværsnit som omfatter nyt fortov, ny cykelsti med kantsten, træ- og staudebeplantninger. Beplantningen er en del af planen for "Smukke Indfaldsveje".

Projektet strækker sig mellem Gilmosevej og Vildbjergvej/Højgårdsvej. I projektet indgår der ud over fodgængerfelterne ved Gilmosevej og Vildbjergvej, også to overgange med helleanlæg.

 

Renoveringen gennemføres i samarbejde med Herning Vand og Energi Midt, idet der skal laves nyt spildevandssystem samt etableres nye vandledninger og fjernvarmeledninger.

 

Tjørring Hovedgade bliver derfor lukket for gennemkørsel i perioden ultimo august 2016 til og med juli 2017. Der bliver lavet en "ydre" omkørsel for kørende ind igennem Tjørring Hovedgade og en "indre" for den lokale beboere, der i nogen grad vil kunne krydse og køre på langs af hovedgaden på de strækninger der ikke graves i. I vinterperioden 2016/2017 bliver der lagt asfalt på første etape og indtil igangsættelse af anden etape (forår 2017) bliver det muligt at lave gennemkørsel.

 

Den "ydre" omkørsel bliver langs Bjalderbækvej, Gødstrupvej og Hilmar Sølundsvej for den trafik der før var gennemkørende.

 

Der var indbudt til "åben projektdag" den 8. juni, hvor alle ejere og lejere i hovedgadeområdet var inviteret. Her kunne borgerne kommentere projektet og få en gennemgang på stedet. Invitationen til borgermødet er vedhæftet til orientering.

Økonomi

Anlægsudgiften til renovering af Tjørring Hovedgade finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 3,044 mio. kr. i 2016 på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 222098 sanering af Holstebrovej og Tjørring Hovedgade.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

 

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 3,044 mio. kr. i 2016 til Serviceområde 09 Trafik, sted nr. 222098 "Sanering af Holstebrovej og Tjørring Hovedgade",

 

at anlægsbevillingen finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 3,044 mio. kr. i 2016 på Serviceområde 09 Trafik, samme sted nr..

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 05.01.02-P20-4-16 Sagsbehandler: Kim Bredgaard Grarup  

Frigivelse af anlægsbevilling til byomdannelsesprojekt på Thrigesvej

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen og Pia Colstrup

Sagsresume

Anmodning om frigivelse af rådighedsbeløb på 1,048 mio. kr. til ombygning af de gamle industriveje til boligveje i forbindelse med byomdannelsesprojektet i Thrigesvejområdet.

 

Forvaltningen anbefaler, at rådighedsbeløbet frigives.

Sagsfremstilling

I investeringsoversigten for 2015 er der afsat et rådighedsbeløb på 1,048 mio. kr. på Serviceområde 09 Trafik til byomdannelsesprojekt Thrigesvej - 4. etape.

 

Byomdannelsesprojektet startede op i 2002 og Thrigesvej, Tietgensgade og den vestlige del af Grøndahlsvej fremstår nu som nye boligveje. På Grøndahlsvej og Sabroesvej er der nu ved at være så udbygget med nye boliger, at vejene i området kan fornyes med nye fortove.

 

Sabroesvej skal efter færdiggørelsen nedklassificeres til privat fællesvej.

 

I krydset Chr. Ydes Vej / Grøndahlsvej er der et lokalt ønske fra beboerne i området, om at få sikret krydsende cyklister og gående mellem Grøndahlsvej og den dobbeltrettede sti mod syd. Det foreslås derfor at der etableres en signalregulering i krydset, som samtidig vil virke som fartdæmper/byport på Chr. Ydes Vej.

Økonomi

Anlægsudgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten på 1,048 mio. kr. på Serviceområde 09 Trafik, sted nr. 222077, "Byomdannelsesprojekt Thrigesvej - 4. etape".

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

atder etableres signalregulering i krydset Chr. Ydes Vej / Grøndahlsvej

 

atder meddeles anlægsudgiftsbevilling i 2016 på 1,048 mio. kr. til Serviceområde 09 Trafik, sted nr. 222077, "Byomdannelsesprojekt Thrigesvej - 4. etape,

 

atanlægsbevillingen finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 1.048 mio. kr. på Serviceområde 09 Trafik, samme sted nr.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 05.01.02-P20-2-16 Sagsbehandler: Kim Bredgaard Grarup  

Frigivelse af anlægsbevilling til renovering af broer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen, Pia Colstrup

Sagsresume

Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløb til renovering af flere mindre broer på de kommunale veje.

 

Forvaltningen anbefaler, at rådighedsbeløbet frigives.

Sagsfremstilling

I investeringsoversigten for 2016 er der afsat et rådighedsbeløb på 2,218 mio. kr. på Serviceområde 09 Trafik til renovering af broer.

 

Forvaltningen har vurderet og prioriteret følgende broer til renovering i 2016:

 

Bro 1680 (Skovsborgvej underføring af Lustrup Bæk)

Brinksikring og fornyelse af kantbjælker samt fløje.

 

Bro 1510 (Sdr Feldingvej underføring af Dalgas Kanal)

Nye kantbjælker og reparation af dækskader på undersiden. Der er synlig armering.

 

Bro 1801 (Bækvej underføring af Solkær grøft)

Udskiftning af bygværket til et stålrør.

 

Bro 1834 (Hodsagervej underføring af Lilleå)

Nyt autoværn og mindre betonreparationer

 

Bro 1555 (Søndergade underføring af Tranholm bæk)

Fuld renovering af broen både dæk, endeunderstøtning og fløje.

 

Bro 4523 (Nybovej underføring af Storåen)

Nye kantbjælker og reparation af betonskader.

 

Bro 4480 (Søbysøvej underføring af Hallund bæk)

Nye kantbjælker.

 

Bro 19966 (Hammerumvej underføring af sideløb til Låsevase Bæk)

Udskiftning af bygværk til nyt rør.

 

Bro 1814 (Kragsnapvej underføring af Herningsholm Å)

Hvis der er overskud efter licitationen vil denne bro blive renoveret med nye kantbjælker samt fløje.

 

Broernes placering er vist på oversigtskortet i bilaget.

 

Økonomi

Anlægsudgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2016 på 2,218 mio. kr.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

atder meddeles anlægsudgiftsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb i 2016 på 2,218 mio. kr. til Serviceområde 09 Trafik, nyt stednr. "Renovering af broer i 2016",

 

atanlægsudgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2016 på 2,218 mio. kr. på Serviceområde 09 Trafik, sted nr. 222053 "Broer – pulje".

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 05.01.02-P20-7-16 Sagsbehandler: Kim Bredgaard Grarup  

Frigivelse af anlægsbevilling til trafiksikkerhedsfremmende tiltag

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Thomas Bøgh, Tommy Jonassen, Pia Colstrup

Sagsresume

Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløb på 1,545 mio. kr. i 2016 til trafiksikkerhedsfremmende tiltag.

 

Forvaltningen anbefaler, at rådighedsbeløbet frigives.

Sagsfremstilling

Der anmodes om frigivelse af anlægsudgiftsbevilling på 1,545 mio. kr. på Serviceområde 09 Trafik til gennemførelse af trafiksikkerhedsfremmende tiltag. Beløbet ønskes anvendt til følgende fysiske tiltag:

 

1. Timringvej/Tiphedevej, Abildå

Det uheldsbelastede kryds foreslås ombygget med en forsætning således at det ikke er muligt at køre direkte over krydset fra Tiphedevej. Det gamle vejtrace brydes op og beplantes for at bryde sigten gennem krydset. Den trafiksikkerhedsmæssige eftekt ved at forsætte et firbenet kryds er god, og erfaringer viser, at der generelt kan forventes en reduktion i antallet af personskadeuheld.

 

2. Skolegade/Markedspladsen, Aulum

Grundet stor utryghed i krydset samt stort trafikpres, især af tunge køretøjer, foreslås etableret en sikret overgang med tryksignal. Samtidig hermed ensrettes Markedspladsen mod øst, således at udkørsel fra området sker ved kirken, hvor oversigtsforholdene er gode.

Foranstaltningen skal ses i sammenhæng med den lovpligtige sikring af skolepatruljer.

 

3. Vesterlindvej, Lind

Da rigtig mange benytter Vesterlindvej i Lind som skolevej og cykelvej til Messecentret, foreslås Vesterlindvej ændret til en 2-1 vej med en hastighedsnedsættelse til 60 km over en strækning på ca. 2 km mellem Højgårdskolen og Vardevej. Desuden etableres der på strækningen 3 chikaner med prioritet, således at chikanerne kun kan passeres af et køretøj ad gangen.

For at sikre skolevejen ved Højgårdskolen foreslås det desuden, at der etableres en 3 m bred fællessti langs Vesterlindvejs sydlige side over en strækning på ca. 170 m mellem skolen og stisystemet ved Vesterdamsvænget.

 

4. Bjerregårdvej, Timring 

For at sikre skolevejen mellem Timring og Vildbjerg skole, foreslås - på grund af meget dårlige oversigtsforhold på stedet - etableret en 3 m bred fællessti langs Bjerregårdvejs vestlige side fra stiudmundingen langs den østlige side af Bjerregårdvej og ca. 35 m i sydlig retning.

 

5. Munkgårdkvarteret, Snejbjerg

Langs nordsiden af Munkgårdkvarteret over en strækning på ca. 675 m ønskes etableret fortov mellem Studsgårdvej og Toustrupvej, idet der kun er etableret græsrabat, hvilket medfører, at gangbesværede og personer med barnevogn er tvunget til at færdes på kørebanen. Der er busrute med 2 stoppesteder på strækningen. Desuden etableres en cykelbane på begge sider af vejen.

 

Projektnr. 2 - 5 er godkendt af Færdselssikkerhedsudvalget og politiet.

 

Projekterne foreslås prioriteret i ovenstående rækkefølge og det må forventes at projekt nr. 5 ikke vil kunne gennemføres i fuld udstrækning i 2016. 

 

Økonomi

På investeringsoversigten er der i 2016 afsat rådighedsbeløb på 1,545 mio. kr. inkl. overførsler fra 2015 på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 223080 til gennemførelse af trafiksikkerhedsfremmende tiltag. Der anmodes om frigivelse af beløbet.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling og rådighedsbeløb på 1,545 mio. kr. i 2016 til Serviceområde 09 Trafik, stednr. 223080 02 Trafiksikkerhedsfremmende tiltag 2016,

 

at anlægsbevillingen finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2016 på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 223080.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 05.01.02-P20-5-15 Sagsbehandler: Kim Bredgaard Grarup  

Frigivelse af anlægsbevilling til udbygning af Viborgvej 1. etape

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen og Pia Colstrup

Sagsresume

Der anmodes om anlægsudgiftsbevilling på 2,942 mio. kr. til udvidelse af Viborgvej til 4 spor mellem fordelerringen og Engholm Søpark.

 

Punktet har tidligere været behandlet på Teknik- og Miljøudvalgsmødet den 31. august 2015, pkt. 183.

 

Forvaltningen anbefaler, at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 2,942 mio. kr. i 2016 til udbygningens 1. etape, finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb.

Sagsfremstilling

Vejdirektoratet har på baggrund af en større undersøgelse af trafikkantadfærden i fordelerringen udarbejdet et projekt til udbygning af fordelerringen. Projektet forventes at kunne afhjælpe nogle af de store køproblemer, der forekommer i myldretiden.

 

Udbygningen af fordelerringen omfatter følgende tiltag:

 

 • Motorvejsfrakørsel fra syd udbygges til en 2-sporet tilfart til fordelerringen.

 

 • Sundsvej mod Sunds udbygges med et ekstra frafartsspor med tvungen højre ud og kun ét cirkulerende spor foran frafarten. Derved vil den cirkulerende trafik blive tvunget til at anvende inderste spor i cirkulationsarealet. De 2 tilfartsspor bliver forlænget for at sikre, at trafikanterne vælger venstre tilfartsspor for at komme ud af motorvejsfrakørslen mod Vejle.

 

 • Viborgvej mod Herning udbygges ligeledes med et ekstra frafartsspor med tvungen højre ud og kun ét cirkulerende spor foran tilfarten.

 

 • Der etableres en shunt fra Viborgvej til motorvejsfrakørslen mod Vejle

 

Ovenstående udbygninger vil blive suppleret med afmærkning/skiltning, der anviser sporbenyttelse i rundkørslen.

 

En udbygning af til- og frafarten mod Herning fra fordelerringen med et ekstra spor og en shunt vil give en bedre trafikafvikling i fordelerringen, derfor, som 1. etape, udbygges Viborgvej til en 4-sporet vej mellem Engholm Søpark og fordelerringen, som et koordineret projekt sammen med Vejdirektoratets udbygning af fordelerringen. 

 

Det har ikke være muligt på nuværende tidspunkt at fastlægge om der skal eksproprieres jord i forbindelse med udbygningen af Viborgvej.

De matikler, det kunne være aktuelt af ekspropriere dele fra, er 2c Herningsholm, Herning Jorder, 2l, 2ab og 10f Gjelleruplund by, Gjellerup.

Forvaltningen anmoder om bemyndigelse til at indlede ekspropriationsprocedure efter vejlovens § 94, hvis det bliver aktuelt.

Økonomi

Anlægsudgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten på 2,942 mio. kr. i 2016 på Serviceområde 09 Trafik, sted nr. 223055, udbygning af Viborgvej 1. etape.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 2,942 mio. kr. i 2016 til Serviceområde 09 Trafik, sted nr. 223055 "Udbygning af Viborgvej 1. etape",

 

at udgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 2,942 mio. kr. i 2016 på Serviceområde 09 Trafik, samme stednr.

 

af forvaltningen bemyndiges til at indlede ekspropriationsprocedure vedrørende dele af de ovennævnte matrikler.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 13.05.00-G00-2-15 Sagsbehandler: Edith Blynning  

Orientering om justering af bybus køreplanen fra 8. august 2016

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

I forbindelse med udmøntningen af mulighedskataloget omkring bybusdriften indførtes en ny køreplan 13. december 2015.

Der har kun været få henvendelser om dette, men der er dog steder, hvor køreplanen er belastet af forskellige årsager, og derfor har svært ved at køre rettidigt.

Derfor har Midttrafik sammen med Arriva og Herning Kommune set på, hvor problemerne er, hvad der forårsager disse, og hvilke løsninger, der kan gives.

Løsningerne er indarbejdet i en justering af køreplanen, som træder i kraft 8. august 2016.

 

Forvaltningen anbefaler, at sagen tages til orientering. 

Sagsfremstilling

Den nye køreplan, der trådte i kraft 13. december 2015, skulle fortsætte indtil det normale køreplanskift i juni 2017.

Det har dog vist sig, at der flere steder er så store tidsmæssige udfordringer, at Midttrafik har været nødsaget til at komme med justeringer på flere af linjerne.

De generelle køreplanændringer sker uden nævneværdige økonomiske konsekvenser, idet der er tale om omlægninger, der stort set kan holdes på de nuværende køreplan omløbstider.

På nogle af linjerne har det været nødvendigt at flytte/nedlægge stoppesteder for at skaffe mere tid i køreplanen, og ligeledes har det været nødvendigt at neddrosle kørslen omkring Messecentret med linje 4A, mens området betjenes af linje 6.

 

På linje 1A Gullestrup og linje 7 Holtbjerg/Herningcentret er der forsinkelser på få afgange om eftermiddagen.

Løsningen på morgenturen er, at der flyttes rundt på ekstrature indenfor køreplanen, og om eftermiddagen indsættes en bus 2 på afgange på linje 1A Gullestrup og linje 7 Holtbjerg/Herningcentret.

Desuden er der et øget antal passagerer, der bruger linje 1A Gullestrup (til Holing området), hvilket også ofte udløser en ekstra bus på grund af kapacitetsproblemer.

 

Linje 8B Tjørring har også trafikale udfordringer, især på Vesterholmvej på de første morgenture. Første tur om morgenen undlader derfor at køre til "Gammel Tjørring": Baunevej, Stenhøjen og Højgårdvej. Stoppestedet på Vesterholmvejs sydside flyttes til ud for stien ind til Fuglsang Sø Centret, så linje 8B kun kører ind på Fuglsang Alle på vej mod Tjørring, og mod Herning betjenes stoppestedet ud for Fuglsang Alle på Vesterholmvej. Dette er sket i positivt samarbejde med Fuglsang Sø Centret.

 

Generelt er der - meget positivt - flere passagerer med, hvilket også forventes at kunne ses på indtægtssiden. Midttrafik har ikke foretaget almindelige tællinger siden 2013, men i forbindelse med incitamentskontrakten på bybuskørslen bliver der foretaget 3 stikprøvetællinger om året, og disse har vist en passagerstigning, hvilket har givet øgede indtægter til Herning Kommune. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til orientering.

Beslutning

Sagen taget til orientering.

 

Sagsnr.: 82.07.00-G01-1-16 Sagsbehandler: Anne Marie Muff Grønkjær  

Frigivelse af anlægsbevilling til renovering af tage på daginstitutioner

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Anmodning om frigivelse af rådighedsbeløb på 0,574 mio. kr. i 2016 til renovering af tage på tre daginstitutioner.

 

Forvaltningen anbefaler, at rådighedsbeløbet frigives.

Sagsfremstilling

På investeringsoversigten for 2016 er der afsat et rådighedsbeløb på 0,574 mio. kr. på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme til diverse anlægsarbejder/renovering af bygninger i Herning Kommune.

 

Kommunale Ejendomme ønsker at anvende beløbet til renovering af tage på følgende tre daginstitutioner:

 

Børnehuset Solstrålen, afd. Engen, Frijsenborgvej 14 i Tjørring.

Taget på institutionen består i dag af diagonalt lagt skifereternit, som knækker i stort omfang. Taget er fra 1996, hvor daginstitutionen blev opført.

Der ønskes foretaget renovering af taget med tagpapbelægning.

 

Østbyens Børnecenter, afd. Holmegården, Holbækvej 40 i Herning.

Samme problemstilling og løsningsforslag som ved Børnehuset Solstrålen beskrevet ovenfor.

 

Engblommen, afd., Kernehuset, Momhøjvej 36 i Studsgård

Taget på institutionen består i dag af bølgeeternit. Tagpladerne er stærkt forvitrede og dermed utætte. Taget er fra 1991, hvor daginstitutionen blev opført.

Der ønskes foretaget renovering af taget ved udskiftning af tagpladerne.

 

Arbejdet forventes igangsat i sensommeren/det tidlige efterår 2016.

Økonomi

Udgiften til renovering af de tre tage forventes at kunne dækkes af rådighedsbeløbet på 0,574 mio. kr. på Serviceområde 03 Kommunale ejendomme, stednr. 011099 rådighedsbeløb til diverse anlægsarbejder i 2016.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb i 2016 på 0,574 mio. kr. til Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme, nyt stednr. "Renovering af tage Solstrålen, Østbyens Børnecenter og Engblommen",

 

at anlægsbevillingen finansieres af det i 2016 afsatte rådighedsbeløb på 0,574 mio. kr. på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme, stednr. 011099 "Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder".

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 03.25.18-G01-2-16 Sagsbehandler: Anne Marie Muff Grønkjær  

Frigivelse af anlægsbevilling til ombygning af Drejet 24 i Snejbjerg til midlertidige flygtningeboliger

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Beskæftigelsesudvalget har den 4. maj 2016 godkendt den kommunale ejendom Drejet 24 i Snejbjerg som egnet til midlertidig flygtningeindkvartering.

 

Kommunale Ejendomme skal stå for ombygningen, hvorfor der søges om anlægsudgiftsbevilling på 0,620 mio. kr. i 2016 til projektet.

 

Anlægsbevillingen finansieres af en betalingsaftale med Beskæftigelsesafdelingen på 1/4 af beløbet i fire år.

 

Forvaltningen anbefaler, at der meddeles anlægsudgiftsbevilling.

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesudvalget godkendte den 4. maj 2016 den kommunale bygning Drejet 24 i Snejbjerg som egnet til midlertidig flygtningeindkvartering. Bygningen kræver en ombygning for at blive egnet til boligformål, hvortil udgifterne er anslået til 0,620 mio. kr.

 

Kommunale Ejendomme skal stå for ombygningen jfr. praksis i tidligere sager vedr. Sebbesandevej 2A i Herning og Knudsvej 10-12 i Herning.

 

Der er meddelt dispensation for anvendelse af bygningen til formålet.

Økonomi

Ejendommen Drejet 24 i Snejbjerg er en kommunal bygning, der ejes af Børn og Unge. Beskæftigelsesafdelingen overtager ved ibrugtagningen alle løbende udgifter vedrørende ejendommen.

 

Kommunale Ejendomme står således udelukkende for udførelse af ombygningen og tilvejebringelse af finansiering hertil.

 

På baggrund af ovenstående søges om anlægsudgiftsbevilling på 0,620 mio. kr. i 2016 til Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme, nyt stednr. "Ombygning af Drejet 24, Snejbjerg".

 

Finansiering sker via en fireårig betalingsaftale mellem Beskæftigelsesafdelingen og Kommunale Ejendomme. Den årlige betaling er 1/4 af udgifterne, svarende til 0,155 mio. kr. pr. år. Aftalen er uopsigelig i perioden.

 

Udgifter til årlig betaling for ombygningen samt driftsudgifter afholdes inden for afsat budget på Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse.

 

Arbejdet med ombygningen forventes igangsat medio september 2016.

 

Under denne forudsætning kommer betalingsaftalen til at udgøre 0,046 mio. kr. i 2016, 0,155 mio. kr. i 2017, 0,155 mio. kr. i 2018, 0,155 mio. kr. i 2019 og 0,109 mio. kr. i 2020, som indtægtsbudgettet på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme, funktion 00.25.13 "Andre faste ejendomme" skal opskrives med.

 

Såfremt der de kommende måneder sker en ændring af det p.t. vurderede behov for midlertidige indkvarteringspladser fra Beskæftigelsesafdelingen, vil igangsætningstidspunktet blive udskudt. Budgettilpasning mellem årene som konsekvens heraf vil indgå i en af årets budgetopfølgninger.

 

Det forventes, at der vil blive inddraget flygtninge, ansat i virksomhedspraktik hos Kommunale Ejendomme, i projektet efter samme model som tidligere.

 

Udgift til indretning af ejendomme til udlejning til beboelse i henhold til Integrationsloven er låneberettiget.

 

Endvidere er der som led i aftalen mellem KL og regeringen af 18. marts 2016 om "Bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge" etableret en pulje på 75 mio. kr. i 2016 og 75 mio. kr. i 2017 til "Tilskud til etablering af midlertidige boliger og ombygning af egnede tomme bygninger til flygtninge". Der kan opnås tilskud på op til 50% af kommunens udgifter til etablering af midlertidige boliger og ombygning af tomme bygninger, og der vil blive ansøgt om tilskud til nærværende ombygning.

 

Såfremt der opnås tilsagn om tilskud, vil sagen blive fremsendt på ny til politisk behandling.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 0,620 mio. kr. i 2016 til Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme, nyt stednr. "Ombygning af Drejet 24, Snejbjerg" til dækning af ombygningsudgifterne. Udgiften finansieres af de likvide midler,

 

at bevillingen finansieres ved opskrivning af indtægtsbudgettet på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme, funktion 00.25.13 "Andre faste ejendomme" med 0,046 mio. kr. i 2016, 0,155 mio. kr. i 2017, 0,155 mio. kr. i 2018, 0,155 mio. kr. i 2019 og 0,109 mio. kr. i 2020. Indtægten tilskrives de likvide midler,

 

at forvaltningen bemyndiges til at indgå kontrakt med Beskæftigelsesafdelingen om betaling af ombygningsudgifterne på de i sagen skitserede vilkår.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Erling Præstekjær kan ikke tiltræde indstillingen, da han finder Herning Kommune bør udstykke Drejet 24 i Snejbjerg til boliger.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1501-11 Sagsbehandler: Henrik Steffensen Bach  

Kommunale landbrugsarealer - administration og licitation 2016

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Karin Skov-Aggerholm, Erik Skibsted

Sagsresume

Herning Kommunes jordressource er for størstedelens vedkommende landbrugsarealer. Der indgår dog også bymæssige arealer.

Arealerne bortlejes i størst muligt omfang, indtil de skal tages i anvendelse til andet formål, typisk byudvikling, miljø- eller vejanlæg.

Herning Kommune driver selv mindre arealer.

Forvaltningen følger hidtidig praksis for udbud og indgåelse af kontrakter.

Ændringer som følge af lovændringer indarbejdes i kontrakterne.

 

Forvaltningen anbefaler, at landbrugsarealer, der ikke forventes anvendt indenfor de næste par år, sendes i udbud, at der gives rabat på max. 283 kr. ha/år for arealer, der dyrkes efter økologiske principper, at der tilbydes incitamentsordning på max. 283 kr./ha/år for udlæg af flora- og faunastriber, at alle forpagtere meddeles, at dyrkningsrestriktioner, som følge af randzoneloven, ophæves.

Sagsfremstilling

 

Administration og udbud.

Forvaltningen sender i lighed med tidligere år ledige kommunale landbrugsarealer i udbud, i det omfang der ikke er planlagte aktiviteter indenfor de nærmeste år.

 

Administration og procedure.

Ledige arealer på til sammen ca. 100 ha forventes udbudt den 10. august og licitation forventes afholdt den 26. august.

Mindstepris fastsættes til 1.900 kr./ha/år. (Det er lavere end tidligere år, og et udtryk for den generelle nedsættelse af landbrugsstøtten.)

Der gives rabat på 15% af kontraktprisen, dog max. 283 kr./ha/år på arealer, der dyrkes efter økologiske principper.

Arealerne overdrages højestbydende.

 

Arealer, der ikke forventes anvendt indenfor de næste 3 - 5 år, sendes i udbud.

Mindre isolerede arealer og arealer der forventes anvendt til andre formål indenfor 1 - 2 år, eller grunde der udlejes, selvom de er sat til salg, kan der indgåes individuelle aftaler for, det drejer sig pt. om ca. 60 ha.

 

Forvaltningen kan ligeledes indgå aftale om brug af de kommunale landbrugsarealer/jordressourcen i tilknytning til institutioner, udstillingsaktiviteter og klubber, under hensyntagen til formålet med brugen af arealet.

 

Forvaltningen i mindre omfang selv dyrker og søger landbrugsstøtte på arealer, det ikke lykkes at bortforpagte.

 

Kontraktlige forhold.

 • Ændringer i landbrugsloven (lovbekendtgørelse nr. 389 af 27/04/2016) indarbejdes i forpagtningskontrakten (ændringer af betydning for selskabers drift af landbrugsejendomme).
 • Randzoneloven er afskaffet og skrives ud af kontrakten. Såfremt udvalget ønsker at fastholde en udvidet dyrkningsfri bræmme mod vandløb, kan Herning Kommune som lodsejer beslutte særlige anvendelsessrestriktioner, idet udvalget skal være opmærksom på, at såfremt dette ønskes, skal der anvendes administrative ressourcer på opfølgning, hvis det skal give mening. 

 

Kontrakt med forslag til ændringer er vedlagt.

 

Flora og faunastriber.

Herning Kommune deltager i et projekt "Fauna pletter" med landbruget og de grønne organisationer.

Herning Kommune kan som lodsejer særligt beslutte at understøtte biodiversiteten på de kommunale arealer.

Man kunne forestille sig en incitamentsordning, mhp. at understøtte levegrundlaget for de naturligt hjemmehørende arter.

På arealer der udlægges til formålet kan der feks. gives en reduktion svarende til 15% af kontraktprisen, dog max. 287 kr./ha/år, og således at kontraktprisen ikke blive under 1.900 kr.ha/år, at aftalen og udpegningen skal gælde i hele aftaleperioden, at Herning Kommune leverer frøblandingen, og der sættes et maximum på 5% af det lejede.

Indgåelse af aftale herom betinges af, at det kan lykkes for forvaltningen at anvise / udvikle egnede frøblandinger med hjemmehørende arter med frøfirmaer.

 

Administrative forhold. Betaling, orientering om ændret praksis.

Eksisterende kontraktholdere på de kommunale arealer meddeles, at de særlige restriktioner i randzoneloven er ophævet og ikke gælder for anvendelsen af de kommunale arealer.

 

Opkrævning af forpagtningsafgift er traditionelt sket med betalingsdato ultimo august. Datoen er ikke kontraktligt bestemt, idet formuleringen er "Beløbet betales kontant en gang årligt, efter fremsendt regning."

Iht. kommunens politik for sikkerhedsstillelse stilles der ikke garanti i forbindelse med forpagtningskontrakter, da de hver for sig er under 1 mio. kr.

Herning Kommune har i de seneste år oplevet flere tilfælde af manglende betaling eller konkurs.

Derfor ændres tidspunktet for udsendelse af regninger til 1. kvartal, således at kommunen har mulighed for at opsige en aftale, som følge af manglende betaling og finde en anden forpagter eller selv anvende et opsagt areal. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at udvalget godkender proceduren for administration af landbrugsarealer, herunder udbud af arealerne som beskrevet,

 

at mindsteprisen for accept af tilbud fastsættes til 1.900 kr./ha/år,

 

at udvalget tager til efterretning at randzoneloven er ophævet og at udvalget derfor beslutter ikke at opretholde de hidtidige retningslinjer for drift og anvendelse af den udvidede randzone,

 

at udvalget beslutter, om man ønsker at give særlig rabat til forpagtere. der indgår aftale om flora- og faunastriber, under forudsætning af, at det lykkes forvaltningen at anvise/udvikle en egnet frøblanding,

 

at der gives rabat på 15% af kontaktprisen, dog max. 287 kr./ha/år på arealer, der dyrkes efter økologiske principper,

 

at udvalget tager til efterretning, at udsendelse af regninger sker 1. kvartal fra år 2017.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt, dog ønsker udvalget ikke, at der gives rabat til forpagtere, som indgår aftaler om flora- og faunastriber eller dyrker arealerne efter økologiske principper. Udvalget ønsker i stedet at forpagtere, der dyrker arealerne økologisk, kan indgå 7 årige aftaler istedet for de nuværende 5 år. Tilskudsordning til landmænd, som indgår aftaler om flora- og faunastriber, fastholdes.

Bilag

 

Sagsnr.: 02.34.02-P19-299-16 Sagsbehandler: Anja Plykker  

Trøstrupsgade 7A, Herning - dispensation til åben/lav til tæt/lav

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

Forvaltningen har modtaget ny ansøgning vedr. om- og tilbygning af eksisterende dobbelthus til 3 boliger på ejendommen Trøstrupsgade 7A, Herning.

 

Forvaltningen anbefaler, at udvalget tager stilling til, om der kan etableres 3 boliger på ejendommen, eller om tidligere beslutning om at fastholde 2 boliger i overensstemmelse med kommuneplanen fastholdes.

Sagsfremstilling

Ejeren af ejendommen Trøstrupsgade 7, Herning har i flere omgange søgt om tilladelse til at ændre eksisterende dobbelthus til flere boliger.

Sagen er behandlet på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 30. november 2015, pkt. 238, hvor det blev besluttet, at man ikke ønsker at fravige kommuneplanrammens intentioner om, at området skal være åben/lav med maks. 2 boliger på ejendommen.

 

I forhold til tidligere ansøgning, der omfattede i alt 4 boliger, er projektet nu reduceret til 3 boliger på ejendommen. Sagen forelægges til genbehandling på grundlag af en nabohøring.

 

Projektet er sendt i høring hos de naboer, som er beliggende i skel til ejendommen. Fristen for nabohøring udløber 16. juni, og eventuelle bemærkninger vil foreligge på mødet.

 

Vurdering:

Forvaltningen vurderer, at man skal tage stilling til, om ejendommen fortsat skal fastholdes som åben/lav ejendom, eller om boligantallet på 3 kan godkendes med henvisning til den særlige beliggenhed ved etagebebyggelsen i Thrigesvejområdet.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at udvalget på grundlag af nabohøringen tager stilling til, om der kan etableres 3 boliger på ejendommen, eller om tidligere beslutning om at fastholde 2 boliger i overensstemmelse med kommuneplanen fastholdes.

Beslutning

Der gives tilladelse til etablering af 3 boliger på ejendommen.

Bilag

 

Sagsnr.: 02.34.02-P19-292-16 Sagsbehandler: Sussi Hvelplund  

Thrigesvej 11-15, Herning - dispensation til længde af carporte i skel

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

Boligselskabet Lejerbo har ansøgt om at udvide eksisterende carportbebyggelse på ejendommen. Projektet medfører at der sker en overskridelse af bygningsreglementets længde i skel ved ejendommen Thrigesvej 11-15, Herning.

 

Forvaltningen anbefaler, at der dispenseres til at opføre den ønskede carportbebyggelse, samt at der gives bemyndigelse til at forvaltningen fremadrettet må vurdere, og give tilladelser til overskridelse af til svarende længde i skel udenfor byggeretten. Særligt komplicerede sager vil fortsat blive forelagt for udvalget. 

Sagsfremstilling

Der ønskes at sammenbygge to eksisterende carporte med en ny carport med plads til 4 biler. Carportene er placeret i skel.

Ved sammenbygningen vil der således opnåes en samlet længde i skel på i alt 22 meter.

 

I Bygningsreglement - BR10 kap. 2.2.6 stk. 2 nr. 2, fremgår at de bygningssider, der vender mod naboskel, ikke må have en større samlet længde end 12,0 m. Kun bygningernes længste sider mod naboskel medregnes.

Forvaltningen har tidligere opnået bemyndigelse fra Teknik- og Miljøudvalget til at vurdere og give tilladelse til, at der kan bygges i skel op til 16 meter.

Forvaltningen ønsker at få bemyndigelse til selv at afgøre omfanget af bebyggelse i skel, ved en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde. Dog således at særlig komplekse ansøgninger fortsat vil blive forelagt for udvalget.

 

Vurdering:

Det er forvaltningens vurdering, at der i det konkrete tilfælde kan gives tilladelse til at opføre de ønskede carporte med en længde i skel på i alt 22 meter. I vurderingen indgår, at carportene opføres på nuværende parkeringsplads, hvor der i forvejen er opført mindre carportbebyggelse. og at det er samme ejer på begge sider af skellet.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der meddeles dispensation til BR10 kap. 2.2.6 stk. 2 nr. 2 til opførelse af carporte med en samlet længde på 22 m i skel mod nabo,

 

at forvaltningen fremover bemyndiges til at vurdere tilladelser til overskridelse af længden i skel uden for byggeretten, og at særligt komplicerede sager fortsat vil blive forelagt udvalget.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 02.34.02-P19-381-16 Sagsbehandler: Sussi Munch Jensen  

Fuglsang Næs 11A - 19B, Herning - principgodkendelse af tilbygning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

Forvaltningen har modtaget ansøgning om principiel godkendelse af ombygning af tagterrasse til boligareal på ejendommen Fuglsang Næs 11A – 19B, Herning.

 

Forvaltningen anbefaler, at der meddeles afslag til projektet.

Sagsfremstilling

Projektet omfatter princippet for ombygning af en tagterrasse, så det indgår i boligarealet.

Ejendommene er opført efter et projektforslag, som er godkendt af Herning Byråd i forbindelse med grundkøbet. En ændring vil efter forvaltningens vurdering kræve en fornyet godkendelse.

 

Projektet omfatter i første omgang kun Fuglsang Næs 11A, men ønskes godkendt som et princip for alle boligerne Fuglsang Næs 11A – 19B. Alle ejere har tilkendegivet, at de kan gå ind for projektet.

For at sikre helhedsindtrykket tinglyses der deklaration på ejendommene, om at en eventuel ombygning skal udføres efter det ansøgte princip. Tilbygningen udføres i samme materiale og arkitektur, som den eksisterende bebyggelse.

 

Ændringen kræver dispensation fra lokalplan 41.OF20.1 § 9.1, som angiver, at arealet af altaner og tagterrasser skal udgøre mindst 10 % af etagearealet.

 

Ejendommene har hver 2 tagterrasser, og man inddrager den ene til boligareal. Der inddrages ca. 9 m², og den tilbageværende tagterrasse udgør herefter ca. 5% af etagearealet på den enkelte ejendom. Ejendommene har en lille privat have med terrasse og er omgivet af store fællesarealer med mange opholdsmuligheder.

 

Sagen er tidligere behandlet på udvalgets møde den 21. september 2015, pkt. 196, hvor der blev meddelt afslag til projektet med henvisning til, at bebyggelsens arkitektoniske helhed brydes, og at boligens nære friarealer reduceres til 5%.

 

I det nuværende projekt er den arkitektoniske helhed sikret ved en tinglysning af ændringen på alle ejendomme, som er omfattet af det oprindelige projekt.

 

Sagen har været sendt i naboorientering hos de berørte naboer.

 

Der er kommet indsigelser fra 16 adresser, som alle er beliggende i etageboligerne vest for ejendommene. Indsigelserne har følgende hovedpunkter:

 

 • Bekymring for at området vil ændre karakter, og at helheden vil forsvinde, hvis der gives lov til at foretage tilbygninger på nogle af boligerne i området. Man ønsker at fastholde den eksisterende arkitektur uden at åbne op for ændringer af bygningerne.
 • Bekymring for at tilbygningerne vil tage noget af udsigten fra etageboligerne. Flere fremhæver, at visualiseringen af ændringer i udsigten er lavet fra terræn og ikke tagterrasserne, hvor man naturligt vil nyde udsigten.
 • Bekymring for om lejlighederne vil falde i værdi og vil være sværere at omsætte, fordi udsigten begrænses.

 

Der er ikke kommet bemærkninger i forhold til reducering af tagterrassearealet.

 

Tilbygningen udføres i samme stil og med samme materialer som det øvrige byggeri, og forvaltningen vurderer, at den derfor ikke vil afvige arkitektonisk. Bygningerne er bygget op af kuber i forskellig højde og bredde, og en afvigelse på nogle af husene i form af en inddragelse af tagterrassen vil ikke virke unaturlig.

Det er forvaltningens vurdering, at helheden i området sikres ved at tinglyse projektet på ejendommene (nr. 11A – 19B), så eventuelle tilbygninger udføres på samme måde.

 

Forvaltningen vurderer, at udsigten ikke begrænses væsentligt for øvrige boliger ved ombygning af tagterrassen til boligareal. Alle lejligheder er placeret med flere muligheder for udsigt til Fuglsang Sø.

 

Eventuelle værdiforringelser af naboejendommene er uden for forvaltningens kompetenceområde.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at Teknik- og Miljøudvalgets tidligere beslutning på møde den 21. september 2015, pkt. 196, hvor der blev meddelt afslag til projektet med henvisning til, at bebyggelsens arkitektoniske helhed brydes, og at boligens nære friarealer reduceres til 5%, fastholdes. 

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 09.08.24-A16-1258-08 Sagsbehandler: Trine Koch Jakobsen  

Udpegning af repræsentanter til Grundvandsrådet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

Teknik- og Miljøudvalget nedsatte på møde den 4. maj 2009, pkt. 111, et koordinationsforum til at hjælpe med at lave indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse. Koordinationsforummet blev omdøbt til Grundvandsrådet.

 

Forvaltningen anbefaler, at der udpeges 2 politiske repræsentanter til Grundvandsrådet.

 

Sagsfremstilling

Herning Kommune skal i henhold til Vandforsyningsloven § 12 nedsætte et koordinationsforum til at hjælpe kommunen med at udarbejde indsatsplaner til beskyttelse af grundvand og drikkevand.

Teknik- og Miljøudvalget besluttede på møde den 4. maj 2009, pkt. 111, hvilke medlemmer, der skal være i Herning Kommunes koordinationsforum. Koordinationsforummet blev omdøbt til Grundvandsrådet. Grundvandsrådet kan diskutere indsatsplanernes format, virkemidler, tidplaner og lignende. Planerne dækker forskellige områder med særlig drikkevandsinteresse i kommunen. Der er i øjeblikket vedtaget 5 planer og det forventes, at der skal udarbejdes yderligere 5 planer inden for de næste år.

 

Sidste møde i Grundvandsrådet blev holdt i 2012. Den faglige baggrund for udarbejdelse af planerne er Naturstyrelsens geologiske undersøgelser af drikkevandsområderne. Naturstyrelsen har i 2015 overdraget de sidste rapporter for disse undersøgelser. Der er i øjeblikket lavet et udkast til én indsatsplan og andre planer er påbegyndt. Herning Kommune har i følge en ny bekendtgørelse om indsatsplanlægningen to år til at udarebjde planerne for de indsatsområder, som bliver udpeget i bekendtgørelsen om drikkevandsressourcer. Det forventes derfor, at der er behov for Grundvandsrådet igen de kommende år.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der udpeges 2 repræsentanter til Grundvandsrådet.

Beslutning

Anne Marie Nørgaard Søe og Johannes Videbæk blev udpeget til Grundvandsrådet.

 

Sagsnr.: 02.34.02-P19-871-15 Sagsbehandler: Trine Ross Laursen  

Orientering om afgørelse fra Natur- og Miljøklagenævnet vedr. Cypresvej 32, herning - bolig i erhvervsområde

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

Natur- og Miljøklagenævnet har stadfæstet et afslag fra Herning Kommune på opførelse af enfamiliehus i et erhvervsområde.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har modtaget en ansøgning om opførelse af enfamiliehus i sammenhæng med et eksisterende autoværksted placeret i et erhvervsområde.

 

Ejendommen er omfattet af lokalplan nr. 1.29.1. Jævnfør (§ 3.1.3) kan Byrådet tillade, at der på hver ejendom opføres eller indrettes en bolig. Ejendommen er samtidig omfattet af kommuneplanramme nr. 14.E12. Byrådet har med kommuneplanrammen vedtaget, at området fremadrettet skal anvendes som erhvervsområde. Placeringen af den ansøgte bolig ligger også indenfor konsekvenszonen omkring rammeområdet 14.E9.

Opførelse af den ansøgte bolig vil derfor ikke være i overensstemmelse med kommuneplanramme 14.E12 og 14.E9.

 

Forvaltningen har derfor meddelt afslag til opførelse af enfamiliehus, da det vurderes, at det vil være til hindring for de fremtidige planer for området.

 

Natur- og Miljøklagenævnet stadfæster Herning Kommunes afgørelse af 21. januar 2016.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til orientering.

Beslutning

Sagen taget til orientering.

 

Sagsnr.: 02.34.00-P19-341-10 Sagsbehandler: Hans Eghøj  

Orientering om Statsforvaltningens afgørelse vedr. lovligheden af Menighedshusets bygning Østre Kirkevej 1, Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

Til orientering har forvaltningen modtaget Statsforvaltningens afgørelse i forhold til lovliggørelse af bygning på ejendommen Østre Kirkevej 1A og 1 B, Herning. Ejendommen tilhører Herning Sogns Menighedsråd.

 

Sagsfremstilling

Sagen opstod tilbage i 2010 efter anmeldelse fra naboen Ejendomsselskabet Nørre Alle 4 Aps. Sagen omhandlede i udgangspunktet anerkendelsen af en tinglyst dokument mellem parterne Østre Kirkevej 1A og 1B og Nørre Alle 4, som var en forudsætning for kommunens byggetilladelse i 1995.

Dokumentet var ikke blevet tinglyst som forudsat i tilladelsen, og der kunne ikke opnås enighed med den nye ejer af Nørre Alle 4 om anerkendelsen.

Sagen har på den baggrund været behandlet i både By- og Landsretten.

Landsretten afgørelse pålagde nuværende ejer af Nørre Alle 4, at anerkende dokumentet mellem parterne, som herefter er blevet tinglyst.

 

Uafhængigt af rettens tidligere behandling har Ejendomsselskabet Nørre Alle 4 Aps, uanset påklaget lovligheden af kommunens byggetilladelse til Statsforvaltningen. Forvaltningen har fastholdt, at tinglysningen af det byggeretslige skel og opførelsen af bygningen, er 2 sider af samme sag, og derfor ikke kan adskilles.

 

Statsforvaltningen har ved afgørelse den 30. maj 2016 givet kommunen medhold .

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at Statsforvaltningens afgørelse tages til orientering.

Beslutning

Sagen taget til orientering.

 

Sagsnr.: 04.01.00-P00-2-14 Sagsbehandler: Lotta Sandsgaard  

Klimatilpasningsprojekt, Lillelund Engpark

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted, Søren Brandt, Pia Colstrup

Sagsresume

Byrådet besluttede på mødet hhv. den 3. marts, den 26. maj og den 6. oktober 2015, at meddele anlægsbevilling på i alt 3,805 mio. kr. til anlæg af klimasø i Lillelund Engpark.

 

Søen anlægges i et samarbejde mellem Herning Kommune og Herning Vand. I en del af projektet skal Herning Kommune indledningsvist afholde anlægsomkostningerne. Til formålet hjemtager Herning Kommune et lån og udgifterne til afdrag og renter i afviklingsperioden bliver opkrævet hos Herning Vand A/S.

 

En budgetopfølgning har vist, at den oprindelige anlægssum har været forkert fordelt. Derudover har der vist sig ekstraudgifter til bl.a. grundvandssænkning og bortkørsel af ler. Merudgifter hertil udgør i alt 1,130 mio. kr.

 

Forvaltningen anbefaler, at sagen tages til orientering, og at forvaltningen bemyndiges til at indgå tillægsaftale med Herning Vand.

Sagsfremstilling

Lillelund Engpark – KLIT 3 er 1 ud af 3 klimaprojekter, som Herning Kommune har planlagt, og som p.t. er under udførelse. Projektet er et fællesprojekt mellem Herning Kommune og Herning Vand A/S. Formålet med Lillelund Engpark er etablering af et offentlig rekreativt areal, hvor der i området skal ske en terræn bearbejdning, således Lillelund Engsø kan benyttes til tilbageholdelse/opmagasinering af regnvand i forbindelse med ekstreme regnhændelser. I forbindelse med klimaprojektet, vil der blive justeret på regnvandsbassiner og etableret forbindelsesledninger mellem den nye klimasø og regnvandsbassinerne.

 

Der vil i alt blive etableret en volumen til forsinkelse af regnvand på ca. 75.000 m³. Vandspejlet bliver ca. 45.000 m². 

 

Projektet blev igangsat i november 2015 og forventes færdigt i oktober 2016. 

 

På nuværende tidspunkt er ca. 85 % af projektet gennemført, svarende til, at der i alt er udgravet ca. 200.000 m³ jord.

 

Projektets udfordringer:

 

Jordbundsforhold

De oprindelige undersøgelser fra både bygherrerådgiver og entreprenør viste, at det meste af jorden var af en kvalitet og værd, så den kunne indbygges til andre anlægsarbejder. De faktiske jordbundsforhold viste dog en større mængde ikke indbygningsegnet jord, hvorfor der er merudgifter til håndtering og bortkørsel af jorden.

 

Grundvandsænkning

Bygherrerådgiver gennemførte prøvepumning til vurdering af de forventede vandmængder.  

Ud fra prøvepumpning blev grundvandssænkningen planlagt. Under arbejdets udførelse viste jordbundsforholdene sig dog så anderledes, at også grundvandstilstrømning var langt større end først antaget. Dette har betydet behov for mere omfattende grundvandssænkning, som desuden vil pågå i længere tid end først forventet.

 

Digesvaler

Digesvaler har bygget reder i en sanddynge, der skulle have været udjævnet. Da digesvalers ynglepladser er fredet, kan udjævningen først ske efter 1. september. Dette forudsætter en dispensation fra Naturstyrelsen.

 

De ekstra udgifter til bortkørsel af jord og til grundvandssænkning beløber sig til 1.130.000 kr.

 

Det har desuden efterfølgende vist sig, at der er fejl i den oprindelige fordeling af udgifterne mellem Herning Kommune og Herning Vand på på 1.545.000 kr.

Bygherrerådgiver har påtaget sig en del af ansvaret for fejlfordeling af udgifter, samt vurdering af omfanget af merudgifter. Bygherrerådgiver har således givet et afslag i rådgiverhonoraret på 200.000 kr.

 

De samlede forventede anlægsudgifter vedrørende KLIT 3 fremgår af tabellen nedenfor: 

 

Beskrivelse

Oprindeligt budget kr.

Reviderede forventede udgifter kr.

Rådgiver m.m.

550.000

350.000

Museumsundersøgelser

250.000

250.000

Anlægsarbejde

2.611.000

5.286.000

Uforudsete udgifter

394.000

394.000

I alt

3.805.000

6.280.000

Afvigelse

 

2.475.000

 

Herning Vand har meddelt, at de er indstillet på at finansiere både de fejlfordelte udgifter og merforbruget, sådan at den samlede afvigelse faktureres til Herning Vand i 2016. Det er derfor ikke nødvendigt at søge tillægsbevilling til projektet.

Derved fastholdes den nuværende aftale om, at Herning Kommune hjemtager lån på oprindeligt budget, og udgifter til afdrag og renter i afviklingsperioden bliver opkrævet hos Herning Vand.

 

På grund af den nye budgetsituation er det dog nødvendigt at lave en ny aftale mellem Herning Vand A/S og Herning Kommune. Finansieringsmodellen forudsætter, at aftalen kan godkendes af Forsyningssekretariatet. 

 

Såfremt der mod forventning ikke kan indgås en aftale med Herning Vand eller opnås godkendelse af Forsyningssekretariat, fremsendes sagen på ny til politisk behandling.

 

Vedrørende låneoptagelsen for investeringen i 2016 vil der blive fremsendt særskilt sag i forbindelse med låneoptagelsen. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til orientering,

 

at forvaltningen bemyndiges til at indgå ny aftale med Herning Vand om finansiering af projektet.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 06.02.00-G01-3-14 Sagsbehandler: Erik Skibsted  

Administrationspraksis for oprensning af søer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Forvaltningen modtager løbende en del ønsker fra borgerne til udvikling og drift af byens grønne områder. Det gælder også ønsker om oprensning af søer. Løbende oprensning af søer er ikke en del af den løbende drift. Kun i ganske særlige tilfælde udfører kommunen oprensning af søer ud fra en samlet prioritering.

 

Forvaltningen anbefaler, at udvalget fastsætter serviceniveauet, så der kun i særlige tilfælde også fremadrettet foretages oprensning af søer i byens grønne områder.

Sagsfremstilling

Forvaltningen modtager løbende en række ønsker og forslag til drift og udvikling af byens grønne områder, beplantninger og anlæg m.m. Dette gælder også nogle af de søer, som ligger i byens parker eller i bynære grønne områder. I efteråret 2015 er der bl.a. fremsat borgerønsker om oprensning af søer i både Sørvad og Kibæk.

 

Ud over at give en mindre sø et pænere udtryk, uden så meget tilgroning, ønskes søen i Sørvad oprenset, da den også anvendes til skøjteløb i vinterperioder. Udvalget har tidligere besluttet, at søen oprenses inden udgangen af 2016. Udgiften for en sådan oprensning udgør jfr. tilbud 144.750 kr. inkl. moms.

 

I Kibæk har der tidligere været en praksis for oprensning af Kibæk Møllesø, som ligger i et mindre parkområde ved Møllegården omgivet af parcelhuse. Søen er løbende oprenset ca. hver 3-5 år, da søen tidligere også har fungeret som regnvandsbassin og har modtaget vejvand. Tidligere var det gl. Aaskov Kommune og senest Herning Vand, som har afholdt udgifter til disse oprensninger. Herning Vand har efter seneste oprensning for 3-5 år siden omlagt spildevandsledningerne, så vand nu ledes helt uden om Møllesøen, som derfor ikke længere fungerer som regnvandsvandsbassin. Grundejerforeningen har henvendt sig til Herning Kommune, med en forventning om, at få søen oprenset på ny, som praksis har været tidligere.

 

Søerne på Herning Kommunes arealer er som andre søer omfattet af naturbeskyttelseslovens regler. De må derfor ikke oprenses uden, at der er givet særlig tilladelse. Som udgangspunkt er der ikke nogen fast praksis for oprensning af søer på kommunale arealer. Senest er der lavet oprensning af Halvmånesøen i Sdr. Anlæg, som ikke tidligere har været oprenset, og som biologisk var helt død og fyldt op med rådnet bladmateriale.

 

På driftsbudgettet er der afsat midler til drift af kommunens badesøer. Driften af bade-søerne begrænser sig til, at der stigles/harves i bredkanter, hvor der er anlagt egentlige badestrande, pleje af græs og stier tilhørende adgangsveje og p-arealer samt tilsyn og tømning af affald m.m.

 

Der er ikke praksis for automatiske oprensning af søer med udtagelse af Kibæk Børnesø, som er en meget lavvandet badesø. Kibæk Børnesø tømmes hver år og renses for affald/flasker og slam, hvorefter der køres sand på badestranden. Dette gøres, da søen er kunstig anlagt, som netop et "badekar" med bundprop. Søens formål er at tilbyde lavt rent vand fri for affald, særligt glasskår, til glæde for børn.

 

Herning Kommune har over 50 større eller mindre søer i de bynære arealer. Dertil kommer en række kunstige regnvandsbassiner, der i udgangspunktet også er tekniske anlæg, og som løbende oprenses af Herning Vand, så de vedligeholdes og kan anvendes til formålet.

 

Forvaltningen anbefaler, at konkrete ønsker til oprensning af søer prioriteres og vurderes årligt i forbindelse med udmøntning af anlægspuljen.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at søoprensning fortsat ikke er en del af ordinær drift,

 

at konkrete ønsker til oprensning af søer prioriteres og vurderes årligt i forbindelse med udmøntning af anlægspuljen.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 04.01.00-S00-1-16 Sagsbehandler: Anne Kirstine Kjær  

Godkendelse af handlingsplan for brug af anlægsmidler i 2017-2019 for bynære grønne områder

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted

Sagsresume

Forvaltningen fremlægger udkast til en samlet plan for prioritering af de mange tiltrængte renoverings- og forskønnelsesprojekter. Projekterne søges realiseret fra 2017 og i årene fremover inden for den afsatte anlægspulje for bynære grønne områder. Projekterne bidrager til at opfylde målene i Parkpolitikken og til at renovere og forskønne byens grønne rum og parker til understøttelse af det gode liv for borgerne.

 

Det er en løbende udfordring at få serviceniveauet på de bynære grønne områder tilpasset borgernes forventninger og imødekomme ønsker om tiltag, renovering eller supplerende driftsopgaver. Byrådet har på investeringsoversigten for 2017-2019 prioriteret, at der afsættes ekstra midler til parker og bynære grønne områder.

Arbejdet med udarbejdelsen af parkudviklingsplaner for centrale parkområder i kommunen, fortsætter i 2017 og har bl.a. til formål at reducere driftsomkostningerne. 

Forvaltningen ønsker Teknik- og Miljøudvalgets drøftelse og godkendelse af planen.

Sagsfremstilling

Der er på investeringsoversigten for 2017, 2018 og 2019 budgetteret 1,6 mio. kr. til forbedrings- og renoveringsopgaver i parker og bynære grønne områder, serviceområde 04, Grønne områder. Af vedhæftede bilag 1 og 2 fremgår forvaltningens forslag til prioritering af de afsatte midler.

Prioriteringen afspejler de politiske målsætninger og retningslinjer i Parkpolitikken, herunder fokus på en effektiv drift, samt de ønsker, forvaltningen modtager fra borgere.

 

Bilag 1 (Handlingsplan 2017-19 for bynære grønne områder, Opgaveliste) er en liste over de foreslåede opgaver med en kort beskrivelse af de enkelte opgaver. Af Bilag 2 (Handlingsplan 2017-19 for bynære grønne områder, Økonomi) fremgår den anslåede økonomi på opgaverne og forvaltningens forslag til prioritering. Eventuel etableringspleje og/eller afledt drift er ikke medregnet, dog tages der som udgangspunkt hensyn til at minimere etableringspleje og afledt drift i projektudarbejdelsen.

 

En del af opgaverne skal undersøges nærmere, før der kan anslås en pris. Disse opgaver er ikke prioriteret indenfor de afsatte anlægsmidler i perioden 2017-2019.

 

Planen har været fremlagt på Grønt Råd den 16. juni 2016. Bemærkninger fra behandlingen og drøftelserne i Grønt Råd vil blive fremlagt på mødet.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at forvaltningens fremlagte forslag til prioritering af de afsatte midler drøftes og godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.05.11-P00-1-16 Sagsbehandler: Lise Kjær Poulsen  

Godkendelse af handlingsplan for brug af anlægsmidler i 2017-2019 for naturpleje i Herning Kommune

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted

Sagsresume

Herning Kommunes naturpolitik danner rammen for udviklingen af kommunes natur, både hvad angår naturværdi og borgernes benyttelse af naturen.

 

Forvaltningen fremlægger udkast til handlingsplan og prioritering af anlægsmidler for perioden 2017-2019 for naturområdet.

Basisdriften indenfor natur og naturplejeopgaver, herunder naturplejetiltag, som kommunen er forpligtet til at løse indenfor fredede områder mv., udføres indenfor driftsbudgettet under Serviceområde 04, Grønne Områder.

 

Forvaltningen anbefaler, at udkast til handlingsplan godkendes. 

 

Sagsfremstilling

Ifølge Herning Kommunes naturpolitik, skal kommunens natur udvikles og benyttes ud fra principper, der skaber mere natur, størst mulig sammenhæng og bæredygtig udvikling. Desuden skal kvaliteten af naturen på beskyttede arealer forbedres, og den beskyttede naturs andel af det samlede areal øges. Basisdriften indenfor naturområdet udføres indenfor driftsbudgettet under Serviceområde 4, Grønne Områder. Anlægsmidlerne afsat til særlige naturpleje-og genopretningsprojekter ligger ud over hvad der kan løses med basisdriften, bl.a. registrering af natur, sikring af større sammenhæng i naturen og bedre forhold for ansvarsarter, også på private arealer.

 

Forvaltningen har lavet et udkast til plan for brug af anlægsmidler for perioden 2017-2019. Der er på Byrådets budget i 2017-2019 årligt afsat en anlægspulje på 542.000 kr. til projekter indenfor natur og naturplejeopgaver under Serviceområde 04, Grønne områder.

 

 

 

 

 

 

 

Forvaltningen planlægger at udføre følgende projekter i perioden 2017-2019:

 

 

Projekter/opgaver

2017

2018

2019

2

Pleje i Fjederholt Å-fredningen

X

X

 

3

Plejeplaner for fredede områder

X

X

 

4

Kortlægning af natur i hele kommunen

X

X

 

5

Rydning af genvækst i Søby Fredningen

 

 

X

6

Plejeprojekter på udvalgte arealer

 

 

X

 

Projekterne er nærmere beskrevet i vedlagte bilag "Plan for brug af anlægsmidler i 2016 og fremadrettet, natur".

 

Planen har været fremlagt på Grønt Råd den 16. juni 2016. Bemærkninger fra behandlingen og drøftelserne i Grønt Råd vil blive fremlagt på Teknik- og Miljøudvalgets møde.

Økonomi

Der er ikke redegjort for udgiften til udførelse af de beskrevne opgaver, da der endnu ikke forelægger noget detailprojekt. Men projekterne holdes udgiftsmæssigt inden for den afsatte ramme på anlægsbevillingen i 2017 og frem.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at den fremlagte plan for brug af anlægsmidler 2017-2019 indenfor naturområdet godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 06.02.00-P19-9-08 Sagsbehandler: Winnie Liza Post  

Orientering om status på udarbejdelse af nyt vandløbsregulativ for Røjenkær Bæk

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

  X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted

Sagsresume

Teknik- og Miljøudvalget blev på møde den 8. februar, pkt. 34, forelagt et forslag til et ændret vandløbsregulativ for Røjenkær Bæk.

 

Sagen blev udsat med henblik på endelig afklaring af spørgsmål med landbrugets rådgivere. I stedet for aftalt QH-regulativ for hele vandløbet, søges regulativforslaget nu ændret til både at indeholde QH-regulativ på strækningen i Habitatområdet og teoretisk skikkelsesprofil på strækningen opstrøms Habiatområdet.

 

Udvalget orienteres om ændringerne, som udsætter færdiggørelse af sagen, inden udsendelse af nyt regulativ i høring.

 

Forvaltningen anbefaler, at sagen tages til orientering.

Sagsfremstilling

Landbrugets parter har efterfølgende ønsket, at lodsejerne opstrøms habitatområdet får bedre mulighed for løbende at måle, at bunden ligger på rette sted i forhold til udløb fra markdræn. Altså, at der kan laves målinger af, om bundkoten er overholdt eller ej. Oprindeligt var der enighed om, at hele regulativet laves som et samlet QH-regulativ, som sikrer den korrekte vandføring, men som er dynamisk og ikke indeholder nogen fast bundkote.

 

På den baggrund søger forvaltningen i samarbejde med landbrugets rådgiver at udarbejde forslag til et sammensat regulativ, opdelt i to dele:  

 1. Den nederste strækning fra Storå til st. 3900 bliver QH-regulativ. Vandløbet er så varieret på denne strækning, og et QH-regulativ er det bedste værktøj til administration af den strækning.
 2. På strækningen ovenfor st. 3900 ændres regulativet til typen 'teoretisk skikkelse', efter ønske fra landbrugets rådgivere.


Forvaltningen afventer endelig afklaring af ovenstående fra landbrugets rådgivere, inden forslag til regulativ ændres, som beskrevet. Teknik- og Miljøudvalget orienteres derfor om, at nyt regulativ for Røjenkær Bæk på den baggrund tidligst kan være klar til udsendelse i høring efter sommerferien 2016. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til orientering.

Beslutning

Sagen taget til orientering.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.00.00-A00-1-12 Sagsbehandler: Mathias Utoft Jørgensen  

Godkendelse af anlægsregnskab for projekt Rejsen langs Åen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted, Pia Colstrup

Sagsresume

Der er udarbejdet anlægsregnskab for projekt Rejsen langs åen, kano- og shelterplads ved Skjern Å.

 

Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

Projektet har understøttet udnyttelse, bevaring og forbedring af samt adgang til den lokale natur- og kulturarv langs Skjern Å. Der er i projektet etableret en ny shelterplads syd for Arnborg (Arnborg Hedegaard), hvor der er 3 store sheltere, et stort toilethus, ophalerplads for kanoer, bålsted og bord-bænke, samt der er indlagt vand på pladsen. Dertil er der i Sdr. Felding, Skarrild og ved Arnborg Hjemstavnshus etableret kanoophalerpladser.

 

Formidlingen langs Skjern Å er styrket i projektet gennem 6 formidlingspunkter med i alt 21 store skilte. På skiltene er der QR-koder, hvor man kan downloade 8 film, som er udviklet i projektet, og som formidler den spændende historie, man kan opleve langs Skjern Å.

Økonomi

Der foreligger anlægsregnskab for stednr. 020081 Kano- og shelterplads ved Skjern Å.

 

Byrådet bevilgede den 8. maj 2012, pkt. 129, 596.000 kr. i udgift samt den 28. august 2012, pkt. 240, 723.000 kr. i udgift samt 723.000 kr. i indtægt til projekt Kano- og shelterplads ved Skjern Å.  

 

Stednr.

Anlæg

 

Bevilling kr.

Forbrug kr.

Forskel kr.

020081

Kano- og shelterplads ved Skjern Å

U

1.319.000

1.147.598

171.402

 

 NaturErhvervstyrelsen (Landdistriktsprogrammet)

I

-723.000

-627.843

-95.157

 

 

N

596.000

519.755

76.245

 

Indtægter i projektet stammer fra NaturErhvervstyrelsen (Landdistriktsprogrammet) og Friluftsrådet. 

 

I det bruttoudgifterne er under 2 mio. kr. aflægges regnskabet alene for Teknik- og Miljøudvalget.

 

Anlægsregnskabet vil blive optaget i Herning Kommunes årsregnskab og godkendt sammen med det samlede årsregnskab for 2016.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 00.06.04-Ø34-1-16 Sagsbehandler: Louise Berg Hansen  

Orientering om ansøgning om at blive Årets Friluftskommune i 2016

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted, Mathias Utoft Jørgensen

Sagsresume

Temaet for Friluftsrådets pris til "Årets Friluftskommune" er "Planlægning og forvaltning af friluftsliv". Det er vi gode til i Herning Kommune. Forvaltningen har derfor sendt ansøgning til Friluftsrådet om at blive Årets Friluftskommune. Vinderen af prisen hædres med 250.000 kroner, som skal anvendes til medfinansiering af nye friluftsfaciliteter i kommunen. Samtidig får vinderkommunen presseomtale og retten til at markedsføre sig som "Danmarks Friluftskommune".

 

Forvaltningen anbefaler, at sagen tages til orientering.

Sagsfremstilling

Hvad er årets Friluftskommune?

Danmarks Friluftskommune er Friluftsrådets årlige pris, som uddeles til en kommune, der gør en særlig indsats for at fremme friluftslivet. Med prisen følger en kontant præmie på 250.000 kroner. Friluftsrådet vælger hvert år et tema for prisen. I år beskrives temaet således:

 

”I 2016 skal Danmarks Friluftskommune kåres blandt de kommuner, der er bedst til at planlægge og forvalte friluftsliv. Temaet betyder, at kommunerne bliver bedømt ud fra den indsats, de har gjort og vil gøre for at skabe bedre muligheder for naturoplevelser og friluftsliv i kommunen. Friluftsliv og oplevelser i naturen er et velfærdsgode, som alle har ret til. Men mulighederne kommer ikke af sig selv. De skal skabes, udvikles, vedligeholdes og frem for alt prioriteres politisk. Kommunerne spiller en central rolle for udviklingen af de friluftsaktiviteter, befolkningen dyrker. Kommunerne forvalter relevant lovgivning, kommunerne kan stille arealer og faciliteter til rådighed, kommunerne kan støtte initiativer samt planlægge nye og bedre rammer for friluftslivet. Derfor har Friluftsrådet i år valgt at sætte fokus på kommunernes planlægning og forvaltning af friluftsliv.”

 

Hvorfor skal vi ansøge?

Forvaltningen vurderer, at der er en god chance for, at Herning Kommune kan vinde prisen i år. Uddrag af begrundelserne kan ses her:

 

I Herning Kommune får vi ting til at ske, fordi vi vil gøre en forskel for vores borgere og besøgende. Derfor arbejder vi målrettet for at skabe et alsidigt og attraktivt friluftsliv, som er med til at skabe rammerne om det gode liv for borgerne. Herning Kommune fik i efteråret 2015 vedtaget en friluftslivsstrategi, som skal styrke friluftslivet i naturen, parker og byrum. Strategien sætter fokus på 4 temaer i friluftslivet: Bevægelse, læring, oplevelser og fællesskab. Det er fire temaer, som stiller krav til, at vi samarbejder med borgere og på tværs af forvaltninger og afdelinger.

 

I Herning har vi de senere år etableret flere spændende projekter med stor effekt, og samtidig har en række større friluftslivsprojekter i støbeskeen. Desuden har vi, med den nye friluftslivsstrategi, stort fokus på at fremme vilkårene for friluftsliv bredt. Vi bruger forskellige tilgange til arbejdet med friluftslivet, for at flest mulige borgere og turister får lyst til at prøve kræfter med udeaktiviteter og naturoplevelser. Ansøgningen er vedlagt som bilag.

 

Hvad får vi ud af det, hvis vi vinder?

Vinderen af konkurrencen "Danmarks Friluftskommune" hædres med 250.000 kroner, som skal anvendes til medfinansiering af nye friluftsfaciliteter i kommunen. I ansøgningen lægges op til, at pengene skal bruges til at medfinansiere et nyt udekøkken på Præstbjerg Naturcenter og nye toiletfaciliteter i Søby Brunkulsleje. Disse faciliteter vil betyde endnu flere oplevelser til borgerne i Herning Kommune. Samtidig får vinderkommunen presseomtale og retten til at markedsføre sig som "Danmarks Friluftskommune". Det at være Årets Friluftskommune, vil blive opfattet som noget positivt for kommunens borgere og potentielle tilflyttere. Titlen vil være med til at sætte fokus på Herning Kommune som godt sted at bo og leve.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til orientering.

 

Beslutning

Sagen taget til orientering.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.05.00-P00-95-15 Sagsbehandler: Iben Sophie Jakobsen  

Orientering om brev til lodsejere om § 3-beskyttet natur

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted

Sagsresume

Opfølgende orientering om udsendelse af orienteringsbrev til lodsejere vedrørende beskyttet natur. Formålet med brevet var, at oplyse borgerne om den beskyttede natur på deres ejendom, og oplyse om, hvor man kan se den vejledende registrering af naturen. Tilbagemeldingerne har generelt været positive, og de frustrationer, der har været, har primært drejet som om tekniske udfordringer med det digitale kort.

Brevet har afledt ca. 30 sager om konkret vurdering af arealer.

 

Forvaltningen anbefaler, at sagen tages til orientering.

Sagsfremstilling

Den 25. februar 2016 blev der sendt knap 3.000 breve ud til lodsejere med beskyttet natur på deres ejendom. Brevet indeholdt en kort beskrivelse af beskyttelsen samt henvisninger til kortmateriale og infosider om beskyttet natur.

Brevet blev sendt ud på baggrund af erfaringerne med tidligere orienteringsbrev til lodsejere, der havde fået registreret ny eller overset natur i forbindelse med Naturstyrelsens gennemgang og opdatering af beskyttet natur, og på baggrund af erfaringer fra Vejle Kommune.

 

Forvaltningen har modtaget omkring 250 henvendelser på baggrund af brevet.

Generelt har folk været positive omkring orienteringen. De fleste henvendelser har været behov for teknisk assistance på det digitale kort, og en del af disse har haft brug for at få tilsendt et kort på papir eller som pdf. Enkelte har været uenige i registreringen eller haft uoverensstemmende forhold. Det har på nuværende tidspunkt afledt ca. 30 sager om konkret vurdering af arealer.

 

Der er ingen tvivl om, at langt de fleste lodsejere er bekendt med naturbeskyttelsen, men det er dog forvaltningens oplevelse, på baggrund af de indkomne henvendelser, at brevet har haft en væsentlig oplysende effekt. Der er heller ingen tvivl om, at nogle borgere har udfordringer ved brug af digitale kort. Til gengæld har de nu en kontakt, hvor de ved, at de kan få hjælp til kortet eller få et print af et konkret kortudsnit. Det har mange været taknemmelige for.

 

Enkelte henvendelser har drejet sig om uenighed omkring registreringen. Nogle sager har kunnet løses udelukkende ved samtale og brug af kort, men i ca. 30 tilfælde har det været nødvendigt med en konkret vurdering i felten. De fleste af disse sager er blevet skrevet på sagslisten og afventer besigtigelse. Enkelte har skullet løses inden for kort tid.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til orientering.

Beslutning

Sagen taget til orientering.

 

Sagsnr.: 09.17.60-K08-41-16 Sagsbehandler: Peter Raben Refsgaard  

Orientering om politianmeldelse

 

Sagsnr.: 00.22.04-P35-1-13 Sagsbehandler: Lotte Vinter  

Meddelelser