Dagsordener og referater

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 20. februar 2017
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 05.02.04-K04-1-16 Sagsbehandler: Keld Bruun Hansen  

Hammerum Hovedgade 25 - 27 - Nedlæggelse af privat fællesvej

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen

Sagsresume

Ansøgning om nedlæggelse af privat fællesvej fra Hammerum Hovedgade til Hammerum Hovedgade 25 og 27.

 

Forvaltningen anbefaler, at der meddeles afslag på ansøgningen.

Sagsfremstilling

Ejeren af Hammerum Hovedgade 27 har ansøgt om nedlæggelse af privat fællesvej, der dels forløber over hans ejendom, dels over ejendommen Hammerum Hovedgade 25. Begrundelsen for ønsket om nedlæggelsen er at få plads til opførelse af dobbelt carport. Den skal placeres på en del af vejarealet. Vejen ønskes herefter udelukkende at være privat vej for Hammerum Hovedgade 27.

 

Ejeren af Hammerum Hovedgade 25 har sendt indsigelse mod en nedlæggelse af vejen. Ejendommen har en tinglyst vejret ad omtalte vej. Ejeren af Hammerum Hovedgade 25 oplyser, at han dagligt benytter vejen bl.a. til og fra arbejde, og at den er af vigtighed for ham. Ejendommen Hammerum Hovedgade 25 har også en adgang til Tornebuskvej.

 

Da vejen er af vigtighed for ejeren af Hammerum Hovedgade 25, der har vejret til vejen, skal vejen jf. vejlovens § 72 opretholdes som privat fællesvej.

 

Herning Kommune har som vejmyndighed kun hjemmel til at aflyse en privatretslig tinglyst servitut, såfremt der gennemføres en ekspropriation.

 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der meddeles afslag på ansøgningen om nedlæggelse af omtalte private fællesvej.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 13.05.00-G00-1-17 Sagsbehandler: Lene Ahle Skoubo Jakobsen  

Orientering om udbud bybusser 2019

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen

Sagsresume

 Orientering om udbudsproces frem mod en ny kontrakt for bybuskørsel i Herning.

 

Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning.

 

Sagsfremstilling

Herning Kommune er i samarbejde med Midttrafik ved at forberede udbudsprocessen frem mod en ny kontrakt for bybuskørsel i Herning. Nuværende kontrakt udløber efter 1 års forlængelse medio 2019.

 

Udbudsprocessen påbegyndes primo 2017 med henblik på driftsstart ultimo juni 2019. Foreløbig tidsplan er vedlagt som bilag.

 

I 2017 vil der skulle træffes en række beslutninger omkring udbudsgrundlaget frem mod en endelig politisk behandling af grundlaget medio februar 2018. Der udarbejdes en detaljeret opgave- og tidsplan for dette forløb.

 

I forbindelse med udarbejdelse af udbudsgrundlaget skal der blandt andet tages stilling til

 

 • Gennemførelse af borger-/brugerundersøgelse
 • Nye busteknologier
 • Kørsel DNV Gødstrup

 

Nye busteknologier

En option, der kan indarbejdes i en ny kontrakt, omhandler udviklingen af nye bus-teknologier. Et skift i teknologien fra de konventionelle dieselbusser vil kræve en længere undersøgelses- og planlægningsfase, inden et udbud kan gennemføres. Der skal tages stilling til, om kommunen ønsker at skifte fra dieselbusser, og i så fald til hvilken teknologi, fx brintbusser eller hybridbusser. For nogle teknologiers vedkommende (fx elbusser) er der desuden behov for en modning af teknologien, inden busserne vil kunne indgå i almindelig stabil drift i bybuskørslen.

 

 

 

Kørsel DNV Gødstrup

Væsentlig viden i et nyt udbud for de bydende busselskaber er, hvordan DNV Gødstrup får indflydelse på kørselsomfanget, samt den samlede bybustrafik i Herning. Planlægning af kørslen til DNV Gødstrup, vil ske i samarbejde med det busselskab, der har bybuskontrakten i de kommende år. Kørselsmængden i forbindelse med ibrugtagningen af hospitalet er endnu uvist. Dette skyldes bl.a., at der fortsat er usikkerhed om, hvorvidt området også suppleres med yderligere togdrift. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1619-07 Sagsbehandler: Maria Kringelholt Nielsen  

Anlægsregnskab for parkeringshus ved Føtex, Jyllandsgade

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Jonna Sørensen, Pia Colstrup

Sagsresume

Der er udarbejdet anlægsregnskab for køb af parkeringsdæk i Parkeringshuset ved Føtex i Jyllandsgade.

 

Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

Der foreligger anlægsregnskab for stednr. 222013 Parkeringshus ved Føtex på Serviceområde 09 Trafik.

 

Byrådet bevilgede den 2. februar 2010 pkt. 39, 11,5 mio. kr. til Serviceområde 09 Trafik til køb af et parkeringsdæk i Parkeringshuset ved Føtex i Jyllandsgade. Med en forventning om et overskud på anlægsregnskabet er anlægsbevillingen nedskrevet med 2,850 mio. kr. jf. Byrådet den 15. september 2015, pkt. 230. Anlægsbevillingen udgør således 8,650 mio. kr.

 

I forbindelse med handlen er parkeringshuset ved Føtex blevet opdelt i 2 ejerlejligheder. Herning Kommune er ejer af ejerlejlighed nr. 2, som er de nederste dæk i parkeringshuset. Ejerlejligheden indeholder 61 parkeringspladser, og parkeringspladserne er placeret på 2 sammenhængende forskudte dæk.  

Økonomi

Stednr.

Anlæg

Bevilling kr.

Forbrug kr.

Forskel kr.

222013

Parkeringshus ved Føtex

8.650.000

8.570.470

79.530

 

I det bruttoudgifterne er over 2 mio. kr. fremsendes anlægsregnskabet med tilhørende bemærkninger til særskilt godkendelse i Byrådet.  

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 03.00.00-S00-1-12 Sagsbehandler: Anne Marie Muff Grønkjær  

Anlægsregnskab for istandsættelse og renovering af udlejningsejendomme.

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Vibeke Tolderlund, Jonna Sørensen, Pia Colstrup

Sagsresume

Der er udarbejdet anlægsregnskab for udskiftning af vinduer i udlejningsejendommene beliggende Nørregade 13 og 15 A-C, Herning.

 

Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

Der foreligger anlægsregnskab for stednr. 011079 Udskiftning af vinduer i Nørregade 13 og 15 A-C, Herning på Serviceområde 03 Kommunale ejendomme.

 

Byrådet bevilgede den 27. januar 2015 pkt. 29, 413.000 kr. til serviceområde 03 Kommunale ejendomme til istandsættelse og renovering af udlejningsejendomme.

 

Arbejdet er nu udført, og beløbet er anvendt til udskiftning af vinduer på østfacaden i ejendommen Nørregade 15 A, B og C samt udskiftning af kældervinduer i ejendommen Nørregade 13. 

Økonomi

Stednr.

Anlæg

Bevilling kr.

Forbrug kr.

Forskel kr.

011079

Istandsættelse og renovering af udlejningsejendomme

413.000

412.675

325

 

Idet bruttoudgifterne er under 2 mio. kr. aflægges regnskabet alene for Teknik- og Miljøudvalget.

 

Anlægsregnskabet vil blive optaget i Herning Kommunes årsregnskab og godkendt sammen med det samlede årsregnskab for 2016. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 07.18.06-P20-1-17 Sagsbehandler: Bjarne Kallesø  

Forsøgsordning med øget genanvendelse ved central sortering - forenkling af sortering ved husstanden i vådt og tørt affald

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Jan Märcher, Gitte Østergård, Birger Strandby Ernst

Sagsresume

I forbindelse med vedtagelse af Herning Kommunes affaldsplan 2015-2024 blev det besluttet, at der skal afprøves et nyt indsamlingssystem til husholdningsaffald. Systemet skal sikre, at det er så enkelt som muligt for borgere i kommunen at sortere større mængder til genanvendelse.

 

Derfor forslår forvaltningen, at der afprøves et indsamlingssystem, hvor det er kommunen, der tager ansvaret for genanvendelsen, og hvor borgerne blot skal skelne mellem vådt affald, tørt affald og problemaffald. Den indsamlede tørre fraktion føres efterfølgende til et centralt sorteringsanlæg, hvor der sorteres i afsættelige genanvendelige fraktioner. Den våde fraktion føres ligeledes til et sorterings-/behandlingsanlæg.

 

Forvaltningen har haft indledende drøftelser om et samarbejde med Teknologisk Institut, som vil stå for at planlægge forsøget og lave målinger af kvaliteten af det sorterede, samt undersøge borgernes tilfredshed med systemet. Derudover er det aftalt, at Nomi4S vil håndtere det tørre affald i deres nye sorteringsanlæg.

 

Den samlede udgift til forsøget er beregnet til ca. 1,3 mio. kr.

 

Forvaltningen anbefaler, at projektet gennemføres i Vildbjerg.

Sagsfremstilling

Herning Kommune har i dag et indsamlingssystem for genanvendelige materialer. Systemet består af bringesystem for henholdsvis pap og glas til centralt opstillede containere og henteordninger for papir, restaffald, problemaffald og storskrald. Derudover har borgerne mulighed for at aflevere genanvendelige materialer på kommunens genbrugspladser.

 

For at nå regeringens målsætning om 50% genanvendelse af husholdningsaffald er det nødvendigt at udvide indsamlingssystemer for genanvendelige materialer. Det er beskrevet i affaldsplanen, at kommunen vil undersøge nye teknologier for behandling af affald, inden man fastlægger den endelige indsamlingsordning.

 

Herning Kommune har et ønske om, at det skal være så enkelt som muligt for borgerne i kommunen at sortere større mængder til genanvendelse.

 

Det medfører et meget fleksibelt system, hvor der på sorteringsanlæggene kan udsorteres i netop de fraktioner, der til enhver tid er mest efterspørgsel på. Dvs. at man kan omstille til varierende fraktioner i afsætningsleddet, uden at skulle ud til borgerne og ændre i sorteringskriterierne. Indsamlingen/borgerne påvirkes ikke af nye krav til genanvendelse, da kommunen sikrer, at dette sker i det efterfølgende sorteringsled.

 

Samtidig er det meget enkelt for borgerne kun at skulle skelne mellem tørt og vådt affald, dvs. at det bliver let for borgerne at træffe det ”rigtige” valg – det valg, der fører til øget genanvendelse. Borgerne behøver ikke kigge i udleveret informationsmateriale, kommunens hjemmeside etc. for at finde ud af, hvilken beholder materialerne skal placeres i.

 

Det indebærer også, at borgerne kun skal have to beholdere stående (samt kasse til problemaffald), men det er muligt efterfølgende på sorteringsanlæg at udsortere i et stort antal genanvendelige fraktioner.

 

Nomi4S har bygget et demonstrationssorteringsanlæg, der er etableret med støtte via MUDP. Anlægget sættes i drift i foråret 2017. Da anlægget bygges til at være meget fleksibelt, så det kan håndtere mange fraktioner, er det oplagt at afprøve dette anlæg i projektet. Anlægget benytter robotsortering og Herning Kommune og AFLD er med til at udvikle dette gennem et MUDP-projekt. Anlægget ligger også afstandsmæssigt meget fordelagtigt i forhold til Herning.

 

Forsøget ønskes udført hos 500 husstande nord for Herning. F.eks. i Aulum eller Vildbjerg, som har en forskellig boligsammensætning. Forsøget kommer til at løbe over 6 måneder.

I forsøget benyttes borgernes eksisterende beholdere til hhv. papir og brændbart affald.

 

Der er lavet aftale med Teknologisk Institut om, at de kan stå for planlægning af projektet og dokumentation af resultaterne. Der er desuden lavet aftale med Nomi4S om, at de kan håndtere behandlingen af den tørre affaldsfraktion.

 

Derudover har der været dialog med forskellige firmaer, der kan håndtere behandling af den våde fraktion, Herunder Combineering, Marius Pedersen, Ragnsells og Re-tec. Det er forvaltningens opfattelse, at Re-tecs anlæg er det teknologisk bedste anlæg pt., og samtidig er det økonomisk fordelagtigt, hvorfor dette anlæg ønskes testet i forsøgsperioden. Der findes kun 1 anlæg i Danmark hos HCS i Glostrup, men der er mulighed for at leje et mobilt anlæg i en kortere periode. AFLD planlægger også at afprøve Re-tecs anlæg i Fasterholt, og derfor vil Herning Kommune samarbejde med AFLD om dette.

 

Projektet skal danne grundlag for at træffe beslutning om et fremtidigt indsamlingssystem i Herning Kommune og bidrage med ny viden på flere områder, fx:

-

Kan eksisterende behandlingsanlæg for tørre og våde fraktioner i Danmark umiddelbart oparbejde materialer, der er indsamlet i et system med kun to fraktioner (udover problemaffald).

-

Skal eksisterende anlæg eventuelt justeres/udbygges for at behandle de to aktuelle fraktioner.

-

Er kvaliteten af de indsamlede og udsorterede materialer tilfredsstillende.

-

Kan der opnås en bedre kvalitet ved at ændre sammensætningen af affaldet i beholderne til tørt og vådt affald.

-

Er de mængder, der indsamles til genanvendelse, større i dette indsamlingssystem end i andre indsamlingssystemer i Danmark.

-

Er borgerne tilfredse med indsamlingssystemet.

-

Er økonomien i forbindelse med indsamling og behandling konkurrencedygtig med andre former for indsamlingssystemer i Danmark.

  

Se detaljeret beskrivelse i vedhæftede projektbeskrivelse. 

Økonomi

Der er anslået følgende nettoudgifter til projektet:

 

Behandling af tørt affald Nomi4S

ca. 275.000 kr.

Planlægning og dokumentation (Teknologisk Institut)

ca. 460.000 kr.

Ekstra udgift for indsamling af affald

ca. 110.000 kr.

Behandling af vådt affald

ca. 300.000 kr.

Øvrige udgifter

ca. 155.000 kr.

I alt

ca. 1.300.000 kr.

 

Udgifterne finansieres over driften på serviceområde 07 renovation.

 

Se detaljeret budget i vedhæftede bilag.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at projektet gennemføres, og der indgås aftale med de foreslåede parter,

 

at projektet gennemføres i Vildbjerg som forsøgsområde.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 04.01.00-Ø34-1-14 Sagsbehandler: Hans Henrik Schmidt  

Anlægsregnskab for bynære grønne områder og parker 2016

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Jonna Sørensen, Pia Colstrup

Sagsresume

Der er udarbejdet anlægsregnskab for anlægsprojekt i bynære grønne områder og parker 2016. Anlægsprojektet er udført i 2016.

 

Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

Der foreligger anlægsregnskab for stednr. 020097 Bynære grønne områder og parker i 2016 på Serviceområde 04 Grønne områder.

 

Byrådet bevilgede den 1. marts 2016, pkt. 49, 167.000 kr. til Serviceområde 04 Grønne områder, til bynære grønne områder og parker i 2016. På Byrådets møde den 21. juni 2016, pkt. 173, er bevillingen nedskrevet med 30.000 kr., som er overført til anlægsprojekt for Tranholm Bæk, stednr. 071086 på samme serviceområde. Den samlede anlægsbevilling udgør således 137.000 kr.

 

Anlægsprojektet omfatter bidrag til Skulpturparken i Birk til etablering af drænarbejder og nye hække, der bidrager til færdiggørelsen af renoveringsarbejde af Skulpturparken.

Økonomi

Stednr.

Anlæg

Bevilling kr.

Forbrug kr.

Forskel kr.

020097

Bynære grønne områder og parker i 2016

137.000

117.000

20.000

 

Mindreforbruget skyldes, at arbejdet kunne udføres billigere end forventet.

 

Da bruttoudgifterne er under 2 mio. kr. aflægges anlægsregnskabet alene for Teknik- og Miljøudvalget.

 

Anlægsregnskabet vil blive optaget i Herning Kommunes årsregnskab og godkendt sammen med det samlede årsregnskab for 2016.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 06.02.03-P20-6-17 Sagsbehandler: Daniel Lindvig  

Etablering af vandråd

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted

Sagsresume

I december 2015 indgik et flertal i Folketinget aftale om en fødevare- og landbrugspakke (FLP). Som en del af FLP blev det vedtaget, at alle små vandløb med et opland på under 10 km2 skulle vurderes på baggrund af faglige kriterier for, hvornår vandløb er flade, smalle og gravede eller har begrænset miljømæssigt potentiale. Dette arbejde har til formål at afklare, hvilke små vandløb, der ikke bør indgå med miljømål for i vandplanerne. Til dette arbejde og vurdering af de lokale forhold skal der etableres vandråd. Vandråd har tidligere været inddraget i vandplanlægningen i 2014, men ophørte. Nu kommer de i gang igen. Vandrådene skal bidrage til at sikre en lokal inddragelse og kvalificering af udpegningen for de små vandløb.

 

I løbet af 2017 skal det vurderes, hvilke små vandløb der skal udtages af vandplanerne. I dette arbejde skal kommuner og vandråd inddrages.

 

Herning Kommune har vandløb i oplandet til Limfjorden, Nissum Fjord og Ringkøbing Fjord. For hvert af de tre oplande skal der nedsættes vandråd. Ringkøbing-Skjern Kommune foretager sekretariatsfunktionen for Ringkøbing Fjord, og det forventes, at Limfjordsrådet vil varetage sekretariatet for Limfjorden.

 

Forvaltningen anbefaler, at kommissorium for nyt Vandråd godkendes, og at sekretariatsfunktionen varetages af Herning Kommune.

Sagsfremstilling

Herning Kommune blev foreslået som sekretariats kommune for Nissum Fjord på VOS (Vand Oplands Styregruppe) mødet den 2. februar i oplandet for Nissum Fjord. På VOS mødet blev et forslag til kommissorium forelagt for sekretariatet, herunder også udgiftsfordelingen for arbejdet, hvilket blev vedtaget som forelagt. Kommissoriumet er vedhæftet som bilag.

 

Miljøstyrelsen (tidligere Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning) har udarbejdet en opdatering af naturfaglige kriterier for afgræsning af vandløb. På baggrund af de opdaterede naturfaglige kriterier udarbejdes der en "vandrådspakke" til vandrådene. "Vandrådspakken" vil udgøre vejledningen til arbejdet i vandrådene. "Vandrådspakken" foreligger ikke endnu, og detaljerne i vandrådsarbejdet er derfor stadig ukendte. Men det forventes, at "vandrådspakken" udkommer i februar eller marts, og at arbejdet påbegyndes umiddelbart herefter.

 

Når miljøstyrelsen har modtaget input fra kommuner og vandråd, træffes der en endelig beslutning om afgrænsning af vandløb i vandområdeplanerne. Den endelige afgrænsning forventes at foreligge ultimo 2018. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at kommissorium for nyt vandråd godkendes,

 

at sekretariatsfunktionen for Nissum Fjord varetages af Herning Kommune.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.05.12-P22-1-12 Sagsbehandler: Louise Berg Hansen  

Orientering om naturindsatsen 2016

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted

Sagsresume

Forvaltningen har lavet en opfølgning på målene i Herning Kommunes Naturpolitik og de indsatser, der er gjort på naturområdet i 2016. Overordnet set er der målopfyldelse på 8 ud af 10 naturpolitikmål. Målene om biodiversitet og kulturarv er ikke opnået fuldt ud. Forvaltningen anbefaler derfor, at de to områder får et særligt fokus fremadrettet.

 

Forvaltningen anbefaler, at opfølgningen på målene i Naturpolitikken tages til orientering. 

Sagsfremstilling

Herning Kommune har siden 2008 haft en naturpolitik, som blev revideret i 2013. Der er målopfyldelse på 8 ud af 10 naturpolitikmål. De 2 mål, som ikke er opfyldt, er

kulturarv og biodiversitet. Målet om kulturarv er delvist opnået, da der blev indgået 2 aftaler om pleje af gravhøje. Målet er 20 nye aftaler. Det er frivilligt, om man vil indgå i ordningen. Nogle lokale ildsjæle har fundet kulturhistoriske ting med metaldetektor. Det er med til at øge bevidstheden og kendskabet til kulturarven. Herning Kommune arbejder samtidig for at adgangen til den fælles kulturarv øges.

 

Målet om biodiversitet er ikke opnået. I Herning Kommune vurderes udviklingen i biodiversiteten ud fra ansvarsarternes status og deres levesteders kvalitet. Der er i 2016 ikke lavet en særskilt vurdering af hver enkelt ansvarsart, men udviklingen vurderes ikke at have ændret sig væsentligt fra den sidste vurdering. I 2014 blev det konkluderet, at 15% af arterne var i fremgang, mens 20% var i tilbagegang. 48% vurderes at have en uændret status i forhold til 2004, som var udgangspunktet for vurderingen.

 

En række projekter, udført i 2016, er dog medvirkende til, at levestederne for nogle af kommunens ansvarsarter er blevet forbedret.

 

Det er tydeligt, at det mål, der er sværest at opnå, er målet om biodiversitet. Det bør derfor fortsat være her, at indsatsen primært lægges.

 

Naturindsatsen 2016 offentliggøres på kommunens hjemmeside, så borgerne kan læse om de mange tiltag, som Herning Kommune har lavet på naturområdet. Rapporten udgør desuden Natur og Grønne Områders bidrag til Grønt Regnskab. Her følger et udpluk fra rapporten. Den fulde rapport kan ses via dette link til hjemmesiden: http://natur.herning.dk/klima-og-miljoe/groent-regnskab-2016

 

Børn lærer om biodiversitet

For at sætte fokus på biodiversitet i Løvbakke Dyrehave, arrangerede kommunen en bioblitz for 7. klasserne fra Herningholmskolen og Brændgårdskolen. Eleverne fik indsamlet og bestemt rigtig mange dyre- og plantearter. Ved selv at skulle finde så mange arter som muligt, fik eleverne øjnene op for mangfoldigheden i naturen. Biologen Morten DD, fra Naturhistorisk Museum i Århus, sørgede for, at dagen blev noget helt specielt.

 

Elever fra 7. klasse lærte om biodiversitet i Løvbakke Dyrehave. Foto: Ole Jørgensen

 

Hjælp til brun pletvinge - en sjælden og truet sommerfugl

Når Herning kommune arbejder for at sikre biodiversiteten, handler det om at der gøres en indsats for, at de sjældne og truede arter ikke forsvinder. Brun pletvinge er en sommerfugl, som i antal er gået voldsomt tilbage siden 1950´erne. Arten er nu helt forsvundet fra Sjælland og findes på langt færre jyske lokaliteter end tidligere.

 

Den lever i skovlysninger i egekrat, hvor der vokser kohvede. Sommerfuglen lægger sine æg på kohveden, og larverne lever af at æde planten. De voksne sommerfugle er afhængige af, at der findes lysåbne områder med blomster, som de kan suge nektar på.

 

I 2015 og 16 blev et plejeprojekt på Linnebjerg Bakke gennemført. Projektet er et samarbejde imellem Ikast-Brande Kommune og Herning Kommune. Kommunegrænsen går ind igennem arealet. Plejen indebar en afhøstning og delvis skrælning af heden mod syd (se luftfoto) samt fældning af nogle af træerne i læbæltet mellem det nordlige overdrev og den sydlige hede. Ved at skabe passage to steder i læbæltet var håbet, at de sjældne sommerfugle kunne finde fra heden i syd, hvor de yngler i egekrattet og ind på overdrevet i nord, hvor der er langt flere blomster at søge føde på.

 

Th: Luftfoto fra 2016 som viser det nordlige overdrevsareal og det sydlige hedeareal, hvor der er lavet naturpleje til fordel for brun pletvinge. © Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, © Geodatastyrelsen

 

Tv: Brun pletvinge på guldblomme. Begge arter er ansvarsarter

i Herning Kommune. Foto: Naturhistorisk Museum Aarhus

 

I juni 2016 blev der lavet en tælling af flyvende individer af brun pletvinge. Tællingerne viste, at de fløj talrigt på både det nordlige overdrev og det sydlige hedeområde. Der blev talt 98 individer på det nordlige overdrev og 199 individer fløj rundt på heden mod syd. Det er positivt, at så mange individer har fundet vejen ind på overdrevsarealet, efter der er lavet åbning i læbæltet. Der er ikke tidligere registreret brun pletvinge på dette overdrev, så en meget lille indsats på naturplejen, har altså hjulpet den sjældne sommerfugl til at brede sig.

 

Shelterbooking

Der har været et stigende brug af kommunens sheltere i 2016. Shelterne er blevet booket i alt 1006 gange, hvilket er 22% mere end i 2015.

 

Det afspejler en landsdækkende tendens om, at flere og flere vælger at dyrke friluftslivet og overnatte under åben himmel. I Herning Kommune er det ikke en forudsætning, at man booker et shelter, for at man må benytte pladserne. Derfor må den reelle brug af pladserne forventes at være endnu højere end de registrerede bookninger.

  

Højdespringeren, shelterne ved Præstbjerg Naturcenter, taber igen terræn til de andre pladser. F.eks. er pladsen ved Svanholm Sø booket hele 27% flere gange i 2016 end i 2015. En stigning der også ses for flere af de andre pladser.

 

Figur som viser antallet af shelterbookinger fordelt på lokalitet. Data: Herning Kommune

 

I samarbejde med og efter ønske fra lokale borgergrupper kommer der stadig flere pladser til. I 2016 blev en ny plads i Skibbild-Nøvling og en eksisterende plads på Gedhusvej i Simmelkær lagt ind i bookingsystemet. I slutningen af 2016 har Ilskov Borgerforening opført 3 sheltere i tilknytning til spejdernes hus, og Sunds Borgerforening opfører 2 sheltere i Troldeskoven i Sunds i foråret 2017. Herning Kommune har støttet begge projekter, og det er borgerforeningerne, der står for pasning af pladserne. De nye sheltere vil kunne bookes fra 2017 på samme vilkår som kommunens egne pladser.

 

Borgerforeningen i Ilskov har opført en ny shelterplads i Ilskov. Foto: Lise Kjær Poulsen, Herning Kommune

 

Metaldetektorfund

I december 2016 fik nogle lokale historieinteresserede tilladelse til at søge med metaldetektor på et af kommunens arealer i Ørre. De fik naturligvis lov, da kommunen ønsker at understøtte alle former for oplevelser i det fri. Ildsjælene gjorde en række fine fund fra år ca. 600-700 og fremefter. Fundene bestod bl.a. af nogle fine fibler, som er datidens spænder til at holde tøj sammen med. Fundene vil blive afleveret til Museum Midtjylland.

 

Tv: Fragment af en trefliget fibel, det oprindelige omrids er tegnet op (ca. år 900)

Th: Skålfibel i dyrestil fra yngre germansk jernalder (ca. år 750)

 

 

 

Ønsker man at søge efter spor fra fortiden med metaldetektor på kommunens arealer, skal man rette henvendelse til kommunen forinden. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

atopfølgningen på målene i Naturpolitikken tages til orientering.

Beslutning

Sagen taget til orientering.

 

Sagsnr.: 06.00.00-P16-1-16 Sagsbehandler: Tove Hovgaard Jakobsen  

Foreløbig vedtagelse af spildevandsplan tillæg nr. 8 vedr. Engholm Søpark

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Lotta Sandsgaard

Sagsresume

Tillæg 8 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015 - 2025 udarbejdes med følgende formål:  

 • At ændre kommunens spildevandsplan således, at overfladevand fra en del af Engholm Søvej (nordøstlig del af lokalplanområdet) nedsives i lokalområdet, således at ejendommene i dette område udelukkende tilsluttes Herning Vand A/S´ kloak for spildevand.
 • At optage det fælles private nedsivningsanlæg (spildevandsanlæg) for Engholm Søvej i kommunens spildevandsplan.
 • At tilrette mindre uoverensstemmelser mellem Herning Kommunes spildevandsplan og de faktiske forhold omkring kloakering af allerede etablerede dele af Engholm Søpark.

 

Forvaltningen anbefaler, at tillæg 8 til Herning Kommunes spildevandsplan 2015 - 2025 foreløbig vedtages og sendes i offentlig høring i 8 uger. 

Sagsfremstilling

Baggrund for tillægget

Tillæg 8 til Herning Kommunes spildevandsplan 2015 - 2025 gælder for boligområdet Engholm Søpark NØ i Herning og udarbejdes i forbindelse med byggemodning af den NØ-lige del af Engholm Søpark. Placering af Engholm Søpark fremgår af nedenstående oversigtskort i fig. 1.

 

 

Figur. 1. Oversigtskort for hele Engholm Søpark i Herning, uddrag af lokalplan 12.B7.1 for Engholm Søpark.

 

Tillæggets indhold

Med dette tillæg ændres Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025 således, at en del af Engholm Søvej (opland B21-2.P i bilag 1) skal håndtere overfladevand fra tage og befæstede arealer lokalt ved nedsivning. Ændringen foretages efter ønsker fra byggemodner Engholm Søpark A/S, og betyder at opland B21-2.P udlægges med kloakeringsformen ”separatkloak med nedsivning af tag- og vejvand”. I den gældende spildevandsplan er opland B21-2.P udlagt til separatkloak, hvor både regnvand og spildevand afledes til Herning Vand A/S´ kloaksystem.

 

Opland B21-2.P skal med dette tillæg udlægges til nedsivning af regnvand fra tage og befæstede arealer, både for den enkelte ejendom og for lokalplanens fællesarealer (veje, fortove, stier osv.).

 

Er nedsivning af overfladevand mulig

Forvaltningen har foretaget en vurdering af mulighederne for at nedsive i området. Terrænet hæves. Ud fra oplysninger om grundvandssårbarhed, jordbundsforhold, grundvandsstand osv., herunder undersøgelser af grundvandsstanden i området, er der foretaget en vurdering af, om det er forsvarligt at ændre spildevandsplanen til nedsivning af overfladevand i oplandet. Resultatet af undersøgelserne viser, at jordbundsforholdene forventes egnede til nedsivning, der tages hensyn til sårbare grundvandsforhold ved nedsivning gennem beplantet lag og grundvandsstanden ligger tilstrækkelig lavt til at vandet kan forventes nedsivet, når terrænet hæves op til 2 m, som lokalplanen giver mulighed for. Den nedsivningstilladelse Herning Kommune agter at meddele for oplandet, vil stille krav om afstand fra højeste grundvandsstand til nederste del af nedsivningsanlæggene på mindst 1½ m. I det fremsendte projekt fra Engholm Søpark A/S vurderes, at dette er muligt.

 

Det fælles nedsivningsanlæg for opland B21-2.P dimensioneres således, at det kan modtage overfladevand fra regnhændelser svarende til en gentagelsesperiode på hvert 10. år og etableres med mulighed for overløb til engen øst for Engholm Søvej ved sjældnere regnhændelser, f.eks. ved ekstremregn. Derfor vurderes, at overløb af overfladevand ikke vil være til gene for byggerier i området.

 

På baggrund af ovenstående betragtninger vurderes det muligt at ændre spildevandsplanen således, at overfladevand nedsives lokalt i opland B21-2.P.


Etablering af fælles spildevandsanlæg

Engholm Søpark A/S ønsker selv at håndtere overfladevandet fra opland B21-2.P og herved ikke være tilsluttet Herning Vand A/S kloak for regnvand. Derfor skal nedsivningsanlægget optages i spildevandsplanen, som ”Privat fælles spildevandsanlæg”, idet områdets ejendomsejere selv skal etablere, drive og vedligeholde overfladevandet via et spildevandslav.

 

En forudsætning for etablering af fælles spildevandsanlæg for regnvand fra opland B21-2.P er: 

 • at berørte bolig- og grundejere opretter et spildevandslav, der varetager anlæggets etablering, drift og vedligeholdelse, og at vedtægter for lavet foreligger samtidig med planforslagets offentliggørelse.
 • at spildevandslavets vedtægter efterfølgende tinglyses på ejendommene.
 • at Herning Kommune afgrænser opland B21-2.P, der afleder regnvand til det fælles nedsivningsanlæg i spildevandsplanen, med angivelse af, at anlægget ikke er ejet af et spildevandsforsyningsselskab, der er omfattet af vandsektorlovens § 2, stk. 1.

 

Med dette tillæg optages spildevandopland B21-2.P som opland med fælles spildevandsanlæg, der ikke er ejet af et spildevandsforsyningsselskab, omfattet af vandsektorlovens § 2, stk. 1, i Herning Kommunes spildevandsplan jf. oplandskort, udløbsskema og oplandsskema for Herning i tillæg 8, bilag 1 - 3. Dagsordenens bilag 5, selve tillægget, indeholder som bilag, Engholm Søpark A/S forslag til vedtægter for spildevandslavet.

 

Tilretning af mindre uoverensstemmelser mellem Herning Kommunes spildevandsplan og de faktiske forhold

Idet der enkelte steder i Engholm Søpark er uoverensstemmelser mellem spildevandsplanen og de faktiske forhold, benyttes dette tillæg endvidere til at rette disse uoverensstemmelser. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller

at tillæg 8 til Herning Kommunes spildevandsplan foreløbig vedtages og sendes i 8 ugers offentlig høring.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 06.00.00-P16-1-16 Sagsbehandler: Trine Grud Fisker  

Foreløbig vedtagelse af spildevandsplan tillæg nr. 10 for Sunds

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Lotta Sandsgaard

Sagsresume

Tillæg 10 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025 udarbejdes på baggrund af ønsket om at etablere en ny genbrugsplads i Sunds. Området er lokalplanlagt (Lokalplan nr. 21.E4.2, Erhvervsområde ved Thorupvej og Smalmosevej i Sunds). I følge spildevandsplanen skal regnvand i området nedsives, men da grundvandet står højt er nedsivning ikke muligt. Derfor er det nødvendigt at ændre spildevandsplanen.

 

Forvaltningen anbefaler, at tillæg 10 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025 vedtages og sendes i offentlig høring i 8 uger.

Sagsfremstilling

Den nye genbrugsplads i Sunds ønskes etableret på Bødkervej 1c, matr. 1dr Thorup By, Sunds. Genbrugspladsen bliver på ca. 8000 m2 og placeres i den sydvestlige del af Bødkervej 1c. Arealet udmatrikuleres fra matr. 1dr og vil således få selvstændigt matrikelnummer.

 

Området er optaget i Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025 som opland E16.P, hvor regnvand skal nedsives. På grund af høj grundvandsstand i området er det imidlertid ikke muligt at nedsive overfladevand. Det er derfor nødvendigt at ændre spildevandsplanlægningen for området.

 

Med dette tillæg ændres spildevandsplanen for den sydligste del opland E16.P således, at regnvand ikke skal nedsives. I stedet skal regnvandet ledes til regnvandskloak i Bødkervej, jf. oplandskort, udløbsskema og oplandsskema i tillæggets bilag 1 - 3. Det er kun spildevandsplanlægningen for den sydvestlige del af Bødkervej 1c, der ændres med dette tillæg, da det kun er dette område, der aktuelt er bebyggelsesplaner for.

 

Området optages i spildevandsplanen som separatkloakeret (opland E02-3.P), med afledning af spildevand og regnvand fra bebyggede og befæstede arealer til Herning Vand A/S kloaksystem. Afledning af spildevand fra området vil ske til Sunds Renseanlæg.

 

På grund af terrænets hældning kan området ikke afvandes ved gravitation til forsyningsledninger i Bødkervej. Efter aftale med Herning Vand A/S sørger kommunen derfor for at køre jord på, så regnvand kan afledes ved gravitation, men kun i forhold til netop det areal genbrugspladsen etableres på. For øvrige dele af Bødkervej 1c, matr. 1dr, Thorup By, Sunds er der for nuværende ikke umiddelbart mulighed for afvanding ved gravitation.

 

Herning Vand har vurderet, at der er begrænset kapacitet i den eksisterende regnvandskloak i Bødkervej og Navervej til at modtage ekstra regnvand fra det nye opland. Herning Vand har derfor behov for at etablere forsinkelse af vandet fra oplandet og er ved at undersøge, hvordan dette kan gøres. Herning Vand forventer at etablere ledninger med en større dimension og med vandbremse i en del af Bødkervej, men det kan også komme på tale, at Herning Vand lægger forsinkelsen inde på genbrugspladsens areal som rørbassin.

 

Regnvand udledes til Kærgård Bæk. Miljømål for Kærgård Bæk er ”god økologisk tilstand”. Vandløbets aktuelle tilstand er tilsvarende ”god økologisk tilstand”.

 

Der er ikke noget regnvandsbassin ved udløbet til bækken. Der er dermed ingen forsinkelse og rensning af regnvandet inden udledning. Det er heller ikke muligt at etablere et regnvandsbassin på grund af begrænset plads i området, men der er planlagt etablering af sand- og oliefang på udløbet. Afløbsvandføringen til bækken forventes ikke øget, da der etableres forsinkelse i en del af Bødkervej. Samlet set forventes etablering af det nye erhvervsområde derfor ikke at give anledning til øget hydraulisk belastning eller væsentlig øget næringsstofbelastning af Kærgård Bæk. Derfor accepteres den ekstra tilledning af vand til regnvandssystemet.   

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at tillæg 10 til Herning Kommunes Spildevandsplan foreløbig vedtages.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 06.00.00-P16-1-16 Sagsbehandler: Sisse Redeker  

Foreløbig vedtagelse af spildevandsplan tillæg nr. 11 vedr. Nordre Kirkegård, Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 X

X

 

Øvrige sagsbehandlere: Lotta Sandsgaard

Sagsresume

Tillæg 11 til Herning Kommunes spildevandsplan 2015-2025 udarbejdes med følgende formål:

 • at hele området for Nordre Kirkegård, Gullestrupvej 30, 7400 Herning optages som separatkloakeret i spildevandsplanen
 • at der ikke længere udledes urenset overfladevand og drænvand fra området, direkte til Holing Bæk
 • at spildevandsplanen ændres, således at den passer til faktiske forhold

 

Forvaltningen anbefaler, at tillæg 11 til Herning Kommunes spildevandsplan 2015 - 2025 foreløbig vedtages og sendes i offentlig høring i 8 uger.

Sagsfremstilling

Baggrund for tillægget

I følge Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025 er Nordre Kirkegård i dag spildevandsplanlagt for begravelseskapellet og kontorbygningen – men ikke for selve gravarealet. Spildevand fra bygningerne på kirkegården ledes i dag til Herning Renseanlæg via Herning Vand A/S' kloaksystem og overfladevandet fra bygningerne ledes til Holing Bæk. Drænvand samt overfladevand fra selve gravarealerne ledes direkte til Holing Bæk og selve afløbsledningens placering er tinglyst i maj 1967.

 

I 2015/2016 er der udtaget vandprøver til analyse af det udledte overfladevand/drænvand fra Nordre Kirkegård, og der blev fundet spor af e-coli bakterier samt høje værdier af okker. Selv om kirkegården har håndteret problemer med e-coli, vurderer forvaltningen, at drænvand samt overfladevand ikke længere kan udledes miljømæssigt forsvarligt direkte i Holing Bæk.

 

Baggrunden for dette tillæg er således, at Herning Kommunes spildevandsplan skal ændres, således, at der ikke længere udledes urenset overfladevand/drænvand til Holing Bæk fra Nordre Kirkegård. Ligeledes skal spildevandsplanen ændres, så uoverensstemmelser mellem spildevandsplanen og de faktiske forhold vedr. udløbsforhold rettes.

 

 Uddrag af luftfoto over Nordre Kirkegård med matrikel nummer 1gu Brændgårde, Herning Jorder.

 

Tillæggets indhold

Nordre Kirkegård

En forudsætning for at aflede drænvand og overfladevand til Herning Vands kloaksystem er, at det resterende område af Nordre Kirkegård optages i Herning Kommunes Spildevandsplan som separatkloakeret (opland B05-2). Afledning af overfladevand fra befæstede arealer og bygninger vil ske til Herning Vand A/S' regnvandssystem gennem et nyt separat rør til eksisterende regnvandsbassin. Afledning af drænvand fra gravarealerne vil ske til en nedsivnings-/rensningsgrøft som etableres på Nordre Kirkegårds matrikel. Mængden af drænvand forventes at kunne nedsive i grøften. Hvis der i forbindelse med sjældne, ekstreme regnhændelser, vil der ske overløb til Herning Vand A/S regnvandskloak. Overløbet til Herning Vand A/S´ kloak vurderes at være miljømæssigt forsvarligt, da det forventes, at drænvandet renses gennem grøften i sådan en grad, at det kan sidestilles med overfladevand.

  

Det private udløb fra Nordre Kirkegård nedlægges i forbindelse med dette tillæg.

 

Rettelse af mindre uoverensstemmelser i spildevandsplan 2015-2025

I Herning Kommunes spildevandsplan 2015-2025 er det planlagt, at udløb B02RUL1 nedlægges, når udløb A02RUL1 for klimasøen ved Lillelund Engpark etableres. Da regnvandsbassin B02 ikke er koblet sammen med klimasøen vil dette regnvandsbassin blive ved med at have et særskilt udløb, og det bliver derfor ikke nedlagt.

 

Recipient for regnvand

Optagelse af hele kirkegårds-området i spildevandsplanen betyder, at der vil blive tilledt mere overfladevand samt eventuelt lidt drænvand til eksisterende bassin B02 ved Lillelund Engpark. Bassinet er i dag så stort, at det vurderes, ikke at have nogen betydning for hverken volumen af bassinet eller for afløbsvandføringen. Bassinet udleder til Holing Bæk. Holing Bæk er ikke målsat på den aktuelle strækning og den øgede mængde af regnvand forventes ikke at give anledning til hydraulisk belastning eller ringere tilstand i vandløbet.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at tillæg 11 til Herning Kommunes Spildevandsplan foreløbig vedtages.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 09.17.00-P19-1-17 Sagsbehandler: Christina Thorslev Petersen  

Kølkærvej 17, Hauge - dispensationsansøgning til placering af gylletank

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Lotta Sandsgaard

Sagsresume

Herning Kommune har modtaget en ansøgning om dispensation til placering af en ny gyllebeholder 32 meter fra et vandløb (Hammerum Å).

 

Forvaltningen vurderer, at der findes alternative placeringsmuligheder for gyllebeholderen, hvorfor en dispensation fra afstandskravet til vandløb ikke er nødvendig. Derfor anbefaler forvaltningen, at der meddeles afslag til den ansøgte placering, og at der samtidig meddeles tilladelse til en alternativ placering, hvor gyllebeholderen ligger mere end 100 meter fra vandløb.  

Sagsfremstilling

Herning Kommune har den 12. januar 2017 modtaget en ansøgning om dispensation for placering af gyllebeholder inden for 100 meter fra et vandløb på ejendommen Kølkærvej 17, Hauge.

 

Husdyrloven giver mulighed for at dispensere fra forbuddet mod at etablere en gyllebeholder inden for 100 meter til åbne vandløb. Dispensationsmuligheden er dog betinget af, at afstandskravet ikke kan overholdes på anden måde. Natur- og Miljøklagenævnet har fastlagt en praksis på området, der siger "at et ønske om potentielt og ikke-konkretiseret at kunne udvide og fremtidssikre bedriften, ikke er et hensyn, der kan føre til en fravigelse af udgangspunktet" (NMK-132-00374, marts 2013).

 

Herunder ses placeringen af eksisterende gyllebeholdere, og hvordan forvaltningen foreslår den nye gyllebeholder placeret i forhold til vandløbet.

 

 

Figur 1

 

Dispensationsansøgningen:

Landmanden argumenterer for, at gyllebeholderen ikke kan ligge andre steder, da det vil afspærre fremtidige ikke-planlagte udvidelsesmuligheder. Derudover ligger der i forvejen 2 gylletanke under 100 meter fra vandløbet. Disse er opført inden afstandskravet til åbne vandløb var gældende. Der er etableret en jordvold mellem gyllebeholderne og Hammerum Å (hele dispensationsansøgningen er vedhæftet som bilag). Derudover gøres gældende at:

 

 • Den nye beholder placeres i forbindelse med 2 eksisterende gyllebeholdere, der begge er opført inden for en afstand af 53 og 77 meter af Hammerum Å.
 • Æstetik
 • Placering er risikofri, da der allerede er etableret en vold mellem gyllebeholdere og Hammerum Å.  

 

Herunder ses ansøgt placering af ny gyllebeholder og placering af byggefelter til fremtidige staldanlæg. Der er endnu ikke konkrete planer om etablering af bygninger i byggefelterne.

 Figur 2

 

Forvaltningen vurderer, at der miljømæssigt vil kunne argumenteres for, at den ansøgte placering ikke vil udgøre større risiko for vandløbet, end de nuværende gyllebeholdere. Hvis den ansøgte placering var det eneste mulige alternativ ville en eventuel dispensation kunne underbygges med vilkår om forstærkning af volden, sløjfning af dræn, 5 års beholderkontrol mv.

 

Det vurderes dog, at gyllebeholderen kan placeres, så afstandskravet på 100 meter til vandløb overholdes (se figur 1), dermed er det forvaltningens vurdering, at det ikke er muligt at dispensere fra afstandskravet. Af husdyrlovens § 9 stk. 3 fremgår, at dispensation kun er mulig i de tilfælde, hvor afstandskravene jf. husdyrlovens § 8 ikke kan overholdes på anden måde. Endvidere er det klar praksis fra Natur- og Miljøklagenævnet, at ikke-konkrete byggerier ikke kan indgå i vurderingen af mulige placeringer.

 

Forvaltningen anbefaler derfor, at der meddeles afslag til det ansøgte, fordi gyllebeholderen uden dispensation kan placeres i en afstand af 100 meter fra vandløb.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der meddeles afslag til den ansøgte dispensation.

Beslutning

Sagen udsat.

Bilag

 

Sagsnr.: 22.11.02-A26-1-15 Sagsbehandler: Eva Freidahl Graae  

Revidering af kriterier for tildeling af tilladelser til taxikørsel

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

  X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Teknik- og Miljøudvalget besluttede på møde 11. januar 2016 kriterier for tildeling af tilladelser til taxikørsel.

 

Forvaltningen har nu administreret efter kriterierne 3 gange i løbet af 2016 og anbefaler, at der laves tilpasninger til det tidligere besluttede.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har nu i 1 år, - over 3 ansøgningsrunder administreret efter de godkendte kriterier og tilhørende pointsystem:

 

- Anciennitet - 5 år eller mere betragtes som fuld anciennitet

- Geografisk kendskab - dokumenteret erfaring med kørsel i kommunen

  og/eller bosiddende

- Servicemindedhed - ingen klager ved nuværende bestillingskontor

- Brancherelevante uddannelser/kurser

- Foreningsarbejde i taxibranchen

 

Pointsystem ift. udvælgelse af ansøgere

Max.

point

Anciennitet på 5 år eller mere (anciennitet på 5 år = 5 point, 4 år = 4 point osv.)

5

Geografisk lokalitet (bosiddende og arbejde = 2 point, arbejde = 1 point, ikke-bosiddende eller arbejde = 0 point)

2

Servicemindedhed (ingen klager = 2 point, få klager = 1 point, mange klager = 0 point)

2

Brancherelevante uddannelser/kurser (der kan max gives 5 point for dokumenteret uddannelse/kursus – 1 point pr. uddannelse/kursus)

5

Foreningsarbejde i taxibranchen (max 1 point for vognmands-, chaufførforening eller fagforeningsarbejde)

1

 

Endvidere blev det på udvalgsmødet besluttet, at chauffører prioriteres før ansøgere med eksisterende taxi- eller offentligservicetrafiktilladelser.

  

Overordnet fungerer kriterierne og det tilhørende pointsystem godt. Imidlertid er der to væsentlige punkter, - chauffører og servicemindedhed, som forvaltningen har været udfordret af i de tre ansøgningsrunder.

 

Chauffører

Ift. chauffører har forvaltningen to gange i de forgangne ansøgningsrunder skønnet, at chauffører ikke har været fagligt kvalificeret, på baggrund af chaufførerne har haft mindre end 3 års erfaring med erhvervsmæssig persontransport. Samtidig udgjorde taxikørsel mindre end halvdelen af deres erfaring.

 

Idet der for taxibranchen er forhold, som afviger fra fx. flexkørsel eller buskørsel, vurderer forvaltningen, at et minimumserfaringsgrundlag med arbejdet i og vilkårene for branchen er kvalificerende. Det anbefales derfor, at der indføjes i kriterierne, at chauffører skal have 3 års erfaring med taxikørsel, omregnet til fuldtid, for at komme i betragtning til en tilladelse.

 

Servicemindedhed 

I taxilovens § 3, stk. 1, nr. 7, er det beskrevet, at der kan tildeles tilladelse til personer der; i faglig henseende er kvalificeret til at udøve virksomheden og gør det antageligt, at de vil kunne udøve denne på forsvarlig måde og i overensstemmelse med god skik inden for branchen.

 

Forvaltningen har i det seneste år haft to ansøgere, som på baggrund af pointtildelingen alene, skulle være tildelt en tilladelse, men som ikke af forvaltningen vurderes som egnede rollemodeller i arbejdsgiverrollen. Denne vurdering blev truffet på baggrund af konkrete klager og beskrevne episoder, som ansøgerne selv har erkendt, men som ikke havde ført til politianmeldelse eller deraf følgende domme.

 

Forvaltningen anbefaler derfor, at der udover pointsystemet indføres som rettesnor, at chaufførers servicemindedhed og eventuelle forseelser også indgår i bedømmelsen. Chauffører med mere end 2 mindre forseelser kan udelukkes fra at blive vognmænd. Her bør tidsaspektet, altså hvor længe siden det er forseelserne er sket og evt. gentagelser samt overtrædelsens karakter også spille ind. Samtidig tydeliggøres, at oplysninger om tidligere begåede strafbare forhold, som ikke har medført strafferetlig tiltale, samt oplysninger om tidligere begåede forhold, hvor ansøgeren i en anden virksomhed har tilsidesat hensynet til kunden, kan indgå i vurderingen. Det understreges også, at der ses alvorligt på gentagne overtrædelser af bestemmelserne for bestillingskontorets virke.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at kriteriet om, erfaring skærpes således, at ansøgere kun kommer i betragtning, når de har opnået 3 års erfaring med taxikørsel,

 

at kriteriet om servicemindedhed kan være udelukkelsesgrund, hvis chaufførerne har mere end 2 mindre forseelser.

Beslutning

Kriteriet om erfaring skærpes således, at ansøgere kun kommer i betragtning, når de har opnået 2½ års erfaring med taxikørsel,

 

Kriteriet om servicemindedhed kan være udelukkelsesgrund, hvis chaufførerne har mere end 2 mindre forseelser.

 

Sagsnr.: 22.11.10-P19-1-17 Sagsbehandler: Peter Jørgensen  

Ansøgning om tilladelse til limousinekørsel

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

  X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Eva Freidahl Graae

Sagsresume

Forvaltningen har modtaget en ansøgning om 2 tilladelser til limousinekørsel i Herning Kommune.

 

Teknik- og Miljøudvalget besluttede på udvalgsmødet 11. januar 2016 at give tilladelse til limousinekørsel i Herning Kommune, herunder til særligt eksklusive biltyper og at forvaltningen bemyndiges til at give tilladelse til kørsel med limousiner.

 

Forvaltningen har modtaget en ansøgning om 2 tilladelser til limousinekørsel i Herning Kommune. Det er ikke umiddelbart muligt at træffe en afgørelse i sagen, hvorfor den fremsættes til politisk behandling.

 

Forvaltningen anbefaler, at ansøgning om tilladelse til limousinekørsel ikke imødekommes af hensyn til taxi-branchen og servicering af offentligheden.

Sagsfremstilling

Tilladelser til taxikørsel udstedes med hjemmel i Lov om taxikørsel m.v.

 

Af taxibekendtgørelsen fremgår, at limousinekørsel er kørsel, der udføres som repræsentationskørsel, bryllupskørsel og lignende kørsel i køretøjer med en særlig indretning, udstyr og lignende.

 

Ansøger søger om 2 tilladelser til limousinekørsel og ansøger skriver, at han ønsker at satse på bryllupskørsel - både vielser og sølv og guldbryllupper, direktionskørsel, lufthavnskørsel, jubilæumskørsel og sightseeing. Han skriver at han ønsker at tilbyde kunderne ekstra luksus samt ekstra service og pålidelighed, så som velklædte og diskrete chauffører.

 

Ansøger har oplyst, at han vil anvende en BMW 730D og en Audi A6 S-Line. Bilerne er i henholdsvis energiklasse A og A+. Bilerne er indrettet med adraptiv luftundervogn (særlig stødabsorberende), panoramaglastag, solgardiner i bag, sæder med massagefunktion, tonede ruder i bag, varme i bagsæder, trådløst net, 220v i bilen, servolukning af døre, ambientebelysning (situations tilpasset belysning) samt læder i valcona.

 

I note til Karnovs Lovsamling fremgår, at der ved limousinekørsel forstås kørsel i særligt indrettede biler - ofte store luksuriøse biler til repræsentationskørsel, bryllupskørsel, executivkørsel og lignende, der dækker særlige behov, der kun vanskeligt kan foretages af almindelige taxier.

 

Forvaltningen vurderer, at en BMW 730D og en Audi A6 S-Line må betragtes som værende luxuriøse biler.

 

Ansøger oplyser ikke, om han på forhånd har lavet aftaler med virksomheder om direktions- og lufthavnskørsel. 

 

Andre kommuner har udstedt limousinetilladelser efter lignende koncept. Kommunerne har oplyst, at det har skabt splid, misundelse og sure vognmænd i bestillingskontorerne. Bestillingskontorerne ser det som konkurrenceforvridende, da de "gode" ture kan flyttes væk fra bestillingskontorerne. En indehaver af en limousinetilladelse har ikke tilslutningspligt til et bestillingskontor, og kan derfor selv indgå private aftaler med virksomheder, som en vognmand med en taxitilladelse, tilknyttet et bestillingskontor ikke har mulighed for. Indehaveren af limousinetilladelsen kan derved tilbyde virksomhederne en billigere løsning, hvorfor det betragtes som konkurrenceforvridende.

Kommunerne betragter det meste kørsel på deres udstedte limousinetilladelser som almindelig firmakørsel, som sagtens kan varetages af en almindelig taxi.

 

I Holstebro Kommune har de oplevet, at en tur kørt i en bil med limousinetilladelse var billigere end en tur i en taxi. Forvaltningen vurderer, at dette også vil kunne forekomme i Herning Kommune.

Prisfastsættelse for limousinekørsel er ikke underlagt offentlig regulering. En indehaver af en tilladelse til limousinekørsel kan selv fastsætte prisen.

 

Der er i dag ingen tilladelser til limousinekørsel i Herning Kommune. Der har tidligere været 2 tilladelser til "rigtige" limousiner, men disse blev indleveret.

 

Herning Kommune fastsætter antallet af tilladelser til taxikørsel inden for sit område ud fra hensynet til en tilfredsstillende betjening af offentligheden inden for hele området og på alle tidspunkter af døgnet.

Tilladelse til limousinekørsel gives på grundlag af kommunalbestyrelsens vurdering af behovet for den ansøgte kørsel inden for kommunen. 

 

Forvaltningen vurderer ikke, at ansøger med sit forretningskoncept har godtgjort, at der er behov for tilladelser til limousinekørsel i Herning Kommune. Forvaltningen vurderer endvidere, at udstedelse af 2 tilladelser til limousinekørsel ikke vil dække et nyt opstået behov for kørsel, men at der er stor risiko for, at det vil trække kørsel væk fra taxibranchen.

 

Konsekvens ved at tildele ansøger 2 limousinetilladelser:

Hvis der gives tilladelse til limousinekørsel ud fra det forrentningskoncept ansøger søger på, vil det, ud fra et lighedsprincip, være svært at afslå lignende ansøgninger i fremtiden. Dette vil medføre en risiko for, at der vil blive trukket kørsel væk fra taxibranchen. Dermed vil grundlaget for en god betjening af alle kunder på alle tidspunkter af døgnet blive forringet. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at ansøgningen om tilladelse til limousinekørsel ikke imødekommes af hensyn til taxibranchen og servicering af offentligheden.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 82.06.00-P20-1-16 Sagsbehandler: Gitte Østergaard  

Anlægsbevilling

 

Sagsnr.: 00.22.04-P35-1-13 Sagsbehandler: Lotte Vinter  

Meddelelser fra udvalgets medlemmer