Dagsordener og referater

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 19. september 2016
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.22.04-P35-1-13 Sagsbehandler: Lotte Vinter  

Mødekalender 2017

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Forslag til datoer for afholdelse af Teknik- og Miljøudvalgsmøder i 2017, samt forslag om et ekstra møde i december 2016.

 

Forvaltningen anbefaler, at forslaget godkendes.

Sagsfremstilling

 2016

Forslag til Teknik- og Miljøudvalgsmøder

December

Torsdag den 15.

2017

 

Januar

Mandag den 23.

Februar

Mandag den 20.

Marts

Mandag den 13.

April

Torsdag den 27. april (Teknik & Miljø '17 i Horsens den 25. og 26.)

Maj

Mandag den 29.

Juni

Mandag den 19.

Juli

Ferie

August

Mandag den 14.

September

Mandag den 4. og mandag den 25.

Oktober

Mandag den 9.

November

Ingen

December

Mandag den 4.

Mødestart kl.8.30. 

Temadage og faglige studieture søges indpasset efter behov.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at forslag til mødedatoer godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt, dog afholdes mødet i april onsdag den 26. kl. 14.

Bilag

 

Sagsnr.: 05.07.00-P24-1-16 Sagsbehandler: Tommy Jonassen  

Vinter- og renholdelsesregulativ for Herning Kommune

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

  

Øvrige sagsbehandlere: Peter Vallentin

Sagsresume

Forslag til revision af Herning Kommunes vinter- og renholdelsesregulativ samt orientering om serviceniveau for Herning Kommunes udførelse af glatførebekæmpelse og snerydning.

 

Forvaltningen anbefaler, at det reviderede vinter- og renholdelsesregulativ godkendes.

Sagsfremstilling

Den nye vejlov har medført en række justeringer, som har betydning for vejmyndighedernes administration og varetagelse af vintertjeneste på veje og stier. Justeringerne betyder, at der er behov for at gennemføre en revision af det nugældende vinter- og renholdelsesregulativet fra 2007.

 

Med henblik på at opnå en ensartethed i kommunernes nye regulativer har vejsektoren og politiet udarbejdet et fælles paradigme. Formålet med paradigmet er at opnå en ensartethed i kommunernes regulativer ved anvendelse af samme vejklasseopdeling og servicemål. Paradigmet vil desuden medvirke til at øge læsevenligheden for borgerne og præcisere uklarheder.

 

Regulativet for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje og stier beskriver, hvad Herning Kommune som vejmyndighed har besluttet blandt andet omkring omfang, rækkefølge og retningslinjer for egen udførelse, pligter pålagt grundejere og forskrifter herfor. Grundejernes forpligtelser er beskrevet nærmere under afsnit 3 i det nye regulativ.

 

Med baggrund i det nye paradigme er der gennemført en revision af det nugældende regulativ, således at det kan træde i kraft den 1. oktober 2016. Revisionen medfører ingen ændringer af det nuværende serviceniveau for Herning Kommunes egen udførelse af glatførebekæmpelse og snerydning.

 

Politiet har godkendt det nye regulativ. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at orientering om Herning Kommunes udførelse af glatførebekæmpelse og snerydning tages til efterretning,

 

at Vinter- og renholdelsesregulativ 2016 godkendes med ikrafttrædelse 1. oktober 2016.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Udvalget ønsker i foråret 2017 en drøftelse af serviceniveauet for udførelse af glatførebekæmpelse, snerydning og renholdelse på veje og stier i Herning Kommune.

Bilag

 

Sagsnr.: 82.06.00-P20-1-16 Sagsbehandler: Gitte Østergaard  

Ændring af placering af ny genbrugsplads i Sunds

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 

 Øvrige sagsbehandlere: Birger Strandby Ernst, Lotta Sandsgaard

Sagsresume

Byrådet har den 26. april 2016, pkt. 130, behandlet sagen vedrørende en ny genbrugsplads i Sunds. Det blev besluttet, at den nye genbrugsplads i Sunds skulle etableres på Drejervej 8 i Sunds.

 

Teknik- og Miljøudvalget er den 15. august 2016, pkt. 197, orienteret om, at Kyocera Unimerco imidlertid var interesseret i at købe Drejervej 8. Økonomi- og Erhvervsudvalget har behandlet sagen den 22. august, pkt. 306, og Byrådet har behandlet sagen den 30. august 2016, pkt. 231.

Det blev besluttet, at Herning Kommune sælger arealet Drejervej 8 til Kyocera Unimerco, i stedet for at anlægge genbrugsplads på arealet.

 

Forvaltningen anbefaler, at der arbejdes videre med en placering af genbrugspladsen ved et nyt erhvervsområde syd for Sunds. 

Sagsfremstilling

Der er følgende 2 alternative muligheder for en ny placering af genbrugspladsen.

 

1. Thorupvej 24 i Sunds

 

Placeringen er beskrevet i den oprindelige sag fra den 26. april 2016. Placeringen blev i første omgang valgt fra på grund af:

 - Skærpede støjvilkår på grund af et nærtliggende boligområde

 - Mere trafik og evt. kø på Thorupvej

 - Problematiske grundvandsforhold

 - Etablering af trace øst for omfartsvejen.

 

Forventet tidsplan på Thorupvej 24 er ca. 9 mdr. til etablering af genbrugspladsen.

 

2. Ved et nyt planlagt erhvervsområde syd for Sunds

 

Jorden i erhvervsområdet er privatejet og er i øjeblikket ikke byggemodnet. Der er heller ikke etableret tilslutningen til rundkørslen.

Det vil være nødvendigt med et erhvervsareal på ca. 7.500 m2 til etablering af ny genbrugsplads. Grundpriser i området er ikke kendte.

Forvaltningen vurderer, at stedet vil være en hensigtsmæssig og central placering til ny genbrugsplads.

 

Placeringen ved rundkørslen forudsætter, at der etableres et 4. ben i rundkørslen til ca. 800.000 kr., at hele eller dele af erhvervsområdet byggemodnes med vej, forsyningsledninger mv., og at jorden erhverves.

 

Såfremt Teknik- og Miljøudvalget ønsker at der arbejdes videre med den pågældenede placering, vil et samlet overblik over projektets økonomi blive præsenteret på udvalgets møde i oktober.

Ny genbrugsplads vil kunne stå klar tidligst i september 2017. 

Økonomi

Bevillingssagen til etablering af genbrugsplads i Sunds er behandlet i Teknik- og Miljøudvalget den 20. juni 2016, men taget af dagsordenen til Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 22. august i lyset af den ændrede situation.

Når der er taget stilling til en alternativ placering af en genbrugsplads i Sunds, vil der blive fremsendt en ny sag om frigivelse af anlægsbevilling.

 

Det kan oplyses, at der i bevillingssagen var oplyst et beløb på 5,5 mio. kr. til etablering af genbrugspladsen.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der arbejdes videre med en placering af genbrugspladsen ved et nyt planlagt erhvervsområde syd for Sunds.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagen sendes til orientering i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

 

Sagsnr.: 07.00.00-G00-18-10 Sagsbehandler: Bjarne Kallesø  

Godkendelse af gebyrer for renovationsområdet 2017

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Gitte Østergård, Jan Märcher

Sagsresume

Der er udarbejdet et forslag til gebyrer for renovationsområdet for 2017 samt ændring af administrationsgebyr for erhverv fra 2016 og frem.

 

Det er vurderet, at der ikke er økonomisk grundlag for at ændre på gebyrerne, udover administrationsgebyr for erhverv, der foreslås nedsat fra 400 kr. til 200 kr.

 

Forvaltningen anbefaler, at det samlede gebyrblad for renovationsområdet, herunder forslag til nyt administrationsgebyr for erhverv, godkendes.  

Sagsfremstilling

Gebyrer generelt på renovationsområdet

 

Der har de senere år været et overskud på renovationskontoen. Det skyldes især, at større investeringer til f.eks. udskiftning af nye beholdere til borgerne, har afventet godkendelse af affaldshåndteringsplanen.

 

Fra 2017 og fremover vil der være større investeringer til implementering af affaldshåndteringsplanen, som andrager ca. 47 mio. kr. de kommende 4 år.

 

Med indregning af dette, samt forudsætning om uændrede gebyrer, vil mellemregningskontoen (opsamlet over- og underskud) udvikle sig således i perioden 2017-2020.

 

Tabel 1: Udvikling af mellemværende på renovationsområdet.

 

 

2016 (F)

2017

2018

2019

2020

 

 

 

 

 

 

Forventet mellemregning saldo primo 2016

47,7

54,3

50,5

40,3

19,7

Overført fra 2016 (anlæg)

 

-4,2

 

 

 

Driftsoverskud/underskud

12,8

2,7

2,4

1,9

2,2

Forventede investeringer

-5,5

-1,6

-11,9

-17,0

-16,8

Øvrige udgifter:

 

 

 

 

 

Udbud dagrenovation

 

 

 

-3,0

-3,0

Energnist behandlingspris

 

 

 

-1,8

-3,3

Admistrationsgebyr erhverv

-0,7

-0,7

-0,7

-0,7

-0,7

Mellemregning saldo ultimo 2016

54,3

50,5

40,3

19,7

-1,9

 

Forvaltningen anbefaler derfor, at de nuværende gebyrer fastholdes i 2017. Der foretages dog ikke nogen prisfremskrivning. 

 

Administrationsgebyr for erhverv 

Der har siden 2010 været opkrævet administrationsgebyr for erhverv efter de regler, der gælder i affaldsbekendtgørelsen.

Administrationsgebyret har ligget på omkring 400 kr. pr. år ekskl. moms.

De seneste par år er administrationsudgifterne til erhverv blevet mindre, bl.a. pga. færre ansøgninger om fritagelse for administrationsgebyret.

Forvaltningen har derfor beregnet, at gebyret kan sættes ned til 200 kr. pr. år ekskl. moms.

 

Administrationsgebyret skal betales af alle virksomheder.
Bestemte brancher og virksomhedsformer samt virksomheder med omsætning under 300.000 kr. er dog fritaget.
 
I Herning Kommune betyder det, at i 2017 skal 3.467 virksomheder betale gebyret, og 8.817 virksomheder er fritaget. 
Gebyr pr. virksomhed er beregnet til 165 kr.
 
Hertil skal tillægges udgifter til jordflytninger, som forvaltningen har beregnet til i alt 123.353 kr., hvilket giver en pris pr. virksomhed på 35 kr.


I alt bliver administrationsgebyret 200 kr. pr. år.

 

Herudover foreslås det at taksten for erhverv ved besøg på genbrugspladserne fastholdes på 150 kr. eks. moms.

 

Tabel 2: Administrationsgebyr for erhverv fra nabokommuner i 2015 og 2016:

Kommune

2015

Beløb kr. ekskl. moms

2016

Beløb kr. ekskl. moms

Herning

400

200

Holstebro

300

300

Ikast-Brande

372

350

Ringkøbing-Skjern

350

480

Silkeborg

329

415

Billund

455

355

   

Tilbagebetaling fra AFLD 

Herning Kommune har haft et tilgodehavende hos Østdeponi (nu AFLD).

I forbindelse med dannelse af AFLD, forventes det at tilgodehavenet vil blive tilbagebetalt til Herning Kommune over en årrække.

Tilgodehavenet skal tilbagebetaltes til forbrugerne i en fordeling mellem erhverv og privat. Da den største del af tilgodehavenet forventes at vedører erhverv, bliver der en mulighed for at tilbagebetale tilgodehavenet, som et helt eller delvist nedslag i erhvervsgebyerne over en årrække.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at forslaget til et årligt administrationsgebyr på 200 kr. for virksomheder i 2016, 2017 og årene herefter godkendes,

 

at det samlede takstblad for 2016 og 2017 godkendes.

 

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 03.00.00-S00-1-12 Sagsbehandler: Anne Marie Muff Grønkjær  

Frigivelse af anlægsbevilling til udskiftning af køkkener i udlejningsboliger

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Jonna Sørensen, Pia Colstrup

Sagsresume

Der anmodes om anlægsudgiftsbevilling på 319.000 kr. i 2016 til udskiftning af køkkener i ejendommen Nørregade 15 A, B og C.

 

Forvaltningen anbefaler, at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 319.000 kr. finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på Serviceområde 03 Kommunale ejendomme.

Sagsfremstilling

I årene 2015 - 2019 er afsat i alt 1,543 mio. kr. i investeringsoversigten til løbende udskiftning af køkkener i den kommunale udlejningsejendom, beliggende Nørregade 15 A, B og C i Herning.

 

Rådighedsbeløbet i 2016 på 319.000 kr. søges hermed frigivet, idet udskiftningen af køkkener ønskes påbegyndt.

 

Udskiftning vil ske løbende og så vidt muligt i forbindelse med fraflytninger for at skabe mindst mulig gene for beboerne.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 319.000 kr. i 2016 til Serviceområde 03 Kommunale ejendomme, stednr. 011078 02, 2016 Nørregade 15 A, B og C - udskiftning af køkkener,

 

at anlægsudgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 319.000 kr. i 2016 på Serviceområde 03 Kommunale ejendomme, stednr. 011099 06, Nørregade 15 A, B og C - udskiftning af køkkener.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 04.01.00-P00-2-14 Sagsbehandler: Anne Kirstine Kjær  

Lillelund Engpark - Rekreativt område

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted, Søren Brandt, Anne Kirstine Kjær

Sagsresume

Teknik- og Miljøudvalget har på møde 20. juni 2016, punkt 162, ønsket en drøftelse af fremtidige udviklingsmuligheder for Lillelund Engpark. Forvaltningen fremlægger oplæg for det rekreative område og redegør for status på klimatilpasningsprojektet.

 

Forvaltningen anbefaler, at udvalget drøfter oplægget.

Sagsfremstilling

I forbindelse med planlægningen af klimatilpasningsprojektet i Lillelund Engpark (KLIT 3) har forvaltningen udarbejdet et oplæg med tiltag, der kan hæve områdets rekreative værdi efter etablering af klimasøer.

Oplægget har været fremlagt på budgetkonferencen i 2014. Der blev ikke efterfølgende afsat økonomi til realisering af de rekreative tiltag.  

 

Selve klimatilpasningsprojektet omfatter en stor central klimasø og en række mindre forsinkelsesbassiner. Arbejderne forventes færdige omkring udgangen af 2016.

 

Oplægget til rekreative tiltag fra 2014 omfatter bl.a. opgradering af den nuværende Hjertesti til en grussti, en ny flissti langs dele af søbredden, beplantning, formidling om klimaforandringer og -tilpasning mv. Karakteren af området tænkes fortsat naturpræget med græsning på arealet omkring søen.

 

 

Lillelund Engpark, juli 2016. Foto: Ole Jørgensen

 

Lillelund Engpark ligger meget bynært og tæt på en række undervisningsinstitutioner. Derfor er der mulighed for at udvikle området til glæde for mange brugere og så det appellerer mere til leg og læring, friluftsliv og motion. Der er også mulighed for at koble området sammen med det nærliggende Holing Sportscenter og Fuglsang Sø, så områderne kan understøtte og drage fordel af hinanden. Lillelund Engpark kan desuden fungere som en satellit til Løvbakke Natur- op Læringscenter med særlig fokus på læring om klimaforandringer, klimatilpasning, søer og vandløb. Med Lillelund Engpark rykker også en varieret natur ind i byen. Der vil naturligt komme mange forskellige dyr og planter i området, og viden om dem vil være let at formidle.

 

Som bilag findes en præsentation af det rekreative projekt, som blev fremlagt på budgetkonferencen i 2014. Forvaltningen gennemgår projektet på mødet.

 

Udviklingen indenfor klimatilpasningsopgaven har taget fart siden 2011, og der findes mange projekter, hvor man med succes har arbejdet med at skabe synergi mellem klimatilpasning og rekreative formål. Rabalderparken i Roskilde (2012), Sønæs i Viborg (2015) og Lindevangsparken på Frederiksberg (2016) er eksempler på projekter, der både afhjælper oversvømmelser og er blevet meget attraktive rekreative områder til gælde for mange brugere.

 

Økonomi

Indenfor klimatilpasningsprojektets økonomi finansieres bakkelandskab, adgange til vandet i form af sandbredder mv.

Dertil kommer, at der i forbindelse med prioritering af parkpuljen for 2016 er disponeret ca. 150.000 kr. til vadested. I parkpuljen 2017 er der foreløbigt disponeret 330.000 kr. til en delvist opgradering af hjertestien, etape 1 af 3.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at oplægget til rekreative tiltag i Lillelund Engpark drøftes.  

Beslutning

Oplægget blev drøftet, og de planlagte og igangsatte tiltag indenfor den afsatte økonomi blev taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.05.18-G01-1-16 Sagsbehandler: Louise Berg Hansen  

Natura 2000-handleplaner sendes i offentlig høring

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

           

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted

Sagsresume

Kommunen skal udarbejde og vedtage nye Natura 2000-handleplaner for 2. planperiode. En plan for der omfatter de 7 Natura 2000-områder, der helt eller delvist ligger i Herning Kommune.

 

Forvaltningen anbefaler, at udkast til handleplaner godkendes og sendes i offentlig høring inden 20. oktober 2016.

Sagsfremstilling

Baggrund

Den 20. maj 2016 blev de statslige Natura 2000-planer for planperiode 2, offentliggjort. Fra denne dato har kommunerne 6 måneder til at udarbejde og offentliggøre udkast til handleplaner (jf. miljømålslovens § 46b). Udkast til handleplaner for Natura 2000-områderne i Herning Kommune skal derfor offentliggøres inden den 20. oktober 2016. Udkastene sendes i 8 ugers høring og skal endeligt vedtages inden den 20. april 2017. Forvaltningen har udarbejdet udkast til handleplanerne i samarbejde med de nabokommuner, som vi deler Natura 2000-områder med.

 

Områderne i Herning Kommune

Herning Kommune har andel i 7 Natura 2000-områder, hvoraf Herning Kommune er tovholder og dermed ansvarlig for udarbejdelse af planer for 2 områder, nemlig Skjern Å og Ovstrup Hede med Røjen Bæk. Et område, Sdr. Feldborg Plantage, er udelukkende statsejet. Naturstyrelsen laver selv handleplan for dette område, hvorfor der kun er planer for 6 af de 7 områder, der ligger i Herning Kommune. Skemaet viser hvilke myndigheder, der er involveret i udarbejdelsen af handleplaner i de 7 natura 2000-områder. Områderne kan ses på nedenstående kort:

 

 

Stort set alle Natura 2000-områder i Herning Kommune overskrider kommunegrænsen til vore nabokommuner. Planerne er derfor udarbejdet i samarbejde med vores nabokommuner. Herunder ses en oversigt over hvilke myndigheder, der er involveret i de enkelte områder.

 

 

 

Handleplanernes indhold

Handleplanerne for alle områderne er bygget op på samme måde. De indeholder alle følgende 3 elementer:

 

1 - En oversigt over hvilke indsatser, der er gjort i området siden vedtagelsen af

     handleplanen for 1. planperiode.

2 - En opgørelse over behovet for indsats i planperiode 2 samt fordeling mellem de

     aktører, der findes i området.

3 - En plan for hvilke initiativer kommunen forventer at tage, samt en plan for

     inddragelse af interessenter.

 

Indsatserne, der er gennemført i Herning Kommune, spænder over en række naturplejetiltag i form af rydninger og etablering af græsning. Tillige er der lavet et forundersøgelsesprojekt, som afdækker mulighederne for at optimere hydrologien i nogle udvalgte moser langs Karup Å. Behovet for indsats i Natura 2000-områderne er en generel indsats for at fastholde og forbedre den naturtilstand, der er på arealerne i dag. Det forventes at omfatte rydning og græsning i moser, enge, på overdrev og heder. Indsatserne på de privatejede arealer kan udelukkende gennemføres med frivillige aftaler med lodsejeren. Forvaltningen forventer at drøfte Natura 2000-handleplanerne med Grønt Råd løbende igennem planperiode 2.

 

Efter høring vil Teknik- og Miljøudvalget og Byrådet blive bedt om at godkende de endelige planer.

 

Udkast til handleplanerne for Natura 2000-områderne er vedlagt som bilag. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at udkast til Natura 2000-handleplaner godkendes og sendes i 8 ugers offentlig høring.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-560-06 Sagsbehandler: Louise Berg Hansen  

Møde i Grønt Råd

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted

Sagsresume

Der er afholdt møde i Grønt Råd den 1. september 2016. Referat er vedlagt.

Fremmødestatistik for Grønt Råd, der blev behandlet at rådet på forrige møde, er vedlagt. 

 

Teknik- og Miljøudvalget opfordres til at drøfte, om der er emner, som ønskes optaget på dagsordnen til Grønt Råds møde i november, hvor der er politisk deltagelse.

Forvaltningen anbefaler, at referatet tages til orientering.

Sagsfremstilling

På mødet blev 5 punkter drøftet:

 • Orientering om proceduren for sagsbehandling efter naturbeskyttelsesloven – særligt med fokus på lovovertrædelser, påbud osv.
 • Svalehale i Hodsager Plantage
 • Natura 2000-handleplaner, status og proces
 • Friluftskort, status
 • Vandområdeplanerne, status

 

På næste møde, som afholdes den 24. november 2016, er der politisk deltagelse.

Erling Petersen og Johannes Videbæk er udpeget af Teknik- og Miljøudvalget.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at referat fra Grønt Råds møde 1. september 2016 og fremmødestatistik tages til orientering,

 

at Teknik- og Miljøudvalget drøfter emner, som ønskes optaget på dagsordnen til Grønt Råds møde 24. november 2016, hvor der er politisk deltagelse.

Beslutning

Referat og fremmødestatistik samt forslag til dagsorden til Grønt Råds møde 24. november blev taget til orientering.

Bilag

 

Sagsnr.: 06.02.00-P19-9-08 Sagsbehandler: Winnie Liza Post  

Fastlæggelse af principper for udarbejdelse nye regulativer for Røjenkær Bæk

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted, Daniel Lindvig

Sagsresume

Teknik- og Miljøudvalget blev på møde den 8. februar 2016, pkt. 34 forelagt et forslag til et revideret vandløbsregulativ for Røjenkær Bæk.

Sagen blev udsat med henblik på at få en endelig afklaring med landbrugets rådgivere.

 

Det anbefales, at der laves to typer af regulativ for strækningen, og at der fastsættes en tolerance i forhold til vedligeholdelsen, svarende til det nuværende regulativ.

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget vedtog den 12. december 2011, pkt. 292, et regulativ for Røjenkær Bæk. Regulativet blev påklaget af lodsejerne, hvorefter Natur- og Miljøklagenævnet hjemsendte regulativet til fornyet behandling i kommunen, med angivelse af nogle punkter, der skulle ændres. Blandt andet en mere uddybende beskrivelse af vedligeholdelsen, og en supplering af en manglende vandløbsstrækning i regulativet. Disses punkter blev behandlet på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 25. november 2013, pkt. 283.

 

I forbindelse med udarbejdelse af nyt regulativ, blev det aftalt mellem kommune, lodsejere og deres rådgivere, at hele regulativet i stedet skalle laves som et såkaldt QH-regulativ.

Et QH-regulativ er et vandføringsevne-bestemt regulativ. Regulativet indeholder et krav til en bestemt vandføring, hvilket betyder, at der ikke er fastlagt en fast bundkote eller bredde i vandløbet. Senest har sagen være drøftet i Teknik- og Miljøudvalget på mødet den 8. februar 2016, pkt. 34, hvor der blev forelagt et forslag til et revideret QH-vandløbsregulativ for Røjenkær Bæk. Det blev besluttet at udsætte sagen, med henblik på at få en endelig afklaring og evt. enighed om principper for regulativet med Heden & Fjorden.

 

Det udarbejdede forslag til nyt regulativ manglede mindre justeringer, som blev drøftet med Heden & Fjorden. Her kom det frem, at Heden & Fjorden ønsker,at lodsejerne opstrøms habitatområdet og Åhuset (st. 3900 meter) skal have mulighed for en kontrol af bundkoten i forhold til udløb fra markdræn.
 

For at muliggøre denne kontrol blev der fremlagt et behov for et supplerende længdeprofil af vandløbet bund og drænkoter. Et længdeprofil, som forvaltningen også skulle føre kontrol og tilsyn med overholdelsen af.
Det skal tilføjes, at der i forslag til regulativet er indarbejdet en mulighed for, at lodsjerne selv må fjerne evt. sand ud fra drænudløb med håndredskaber.

 

 

 

 

Forslaget fra Heden & Fjorden er en kombination af et vandføringsbestemt regulativ og et skikkelsesregulativ. Eftersom QH-regulativet har fokus på vandføringen og dermed tillader et dynamisk vandløb, vil et krav om en fast bundkote være et modstridende vilkår. En lang række sager i Natur- & Miljøklagenævnet danner en tydelig præcedens for at vandløbets skikkelse entydigt skal være bestemt ved vandføring eller fast skikkelse. Vælges der en kombination, er det forvaltningens vurdering, at regulativet ikke vil være lovligt. Desuden vil hverken kommune eller den enkelte lodsejer entydigt kunne fastslå, hvorvidt regulativet er opfyldt eller ej. Der er i regulativet for Røjenkær Bæk brug for, at der én gang for alle laves et godt og anvendeligt administrationsgrundlag. Da Herning Kommune netop er påbegyndt en revision af en lang række regulativer, har valg af regulativ type og form også en principiel karakter.

 

Med de skitserede vilkår anbefaler forvaltningen, at der i stedet bliver udarbejdet et regulativ, opdelt i to forskellige regulativ typer:

 

1.

Den nederste strækning fra udløb i Storå til st. 3900 bliver et QH-regulativ. Vandløbet er varieret på denne strækning, og forvaltningen vurderer, at QH-regulativ er det bedste værktøj til administration af denne strækning.

2.

På strækningen opstrøm st. 3900 ændres regulativet til typen teoretisk skikkelse.

 

Heden & Fjordens tilbagemelding på ovenstående forslag er, at de kan acceptere ovenstående på betingelse af:

 

1.

Der stilles vilkår i regulativet opstrømst st. 3900 om en 0 cm tolerance på vedligeholdelsen.

2.

Vandløbsbunden oprenses med 10 cm på hele strækningen for at indarbejde den ønskede margen i bunden af vandløbet.

 

Praksis i dette og andre regulativer, har hidtil være en tolerance på 10-20 cm fra fastsat bund. En tolerance på 10-20 cm er erfaringsmæssigt uden væsentlig afvandingsmæssig interesse, hvilket også vurderes at være gældende i Røjenkær Bæk. Regulativet sikrer en vandføringsevne, som også vil være opfyldt, hvis bunden nogle steder er lidt højere og vandløbet lidt bredere. Såfremt tolerancen var 0 cm, ville kommunen i princippet være forpligtet til at oprense vandløbet, så snart der ligger 1 cm aflejret sand på vandløbsunden. I praksis ville det kunne betyde at der skal renses op flere gange over et år, med dertilhørende udgifter. En hyppig oprensning vurderes at være til hinder for, at der sker miljømålsopfyldelse i vandløbet.

 

Hvis bunden på vandløbsstrækningen opstrøms st. 3900 skal sænkes med 10 cm, kræver det dels en dispensation efter Naturbeskyttelsesloven, samt en reguleringssag i henhold til vandløbsloven. Da vandløbet er miljømålsat kan dette være i modstrid med opretholdelse af den miljømæssige målsætning for vandløbet. I praksis er udgangspunktet, at reguleringsprojekter finansieres af lodsejerne, med mindre kommunen er lodsejer på strækningen og har almene offentilige afvandingsmæssige interesser.

 

Skabelon til regulativrevisionen

Formålet med at revidere regulativerne er dels, at de opdateres, men også at de gøres langt mere brugervenlige. Derfor er sigtet at skabe ensartede regulativer, der er lette og effektive at administrere for både de berørte lodsejere og kommune

 

Forvaltningen har udarbejdet en skabelon for de kommende og nye vandløbsregulativer for hele kommunen. Skabelonen er udarbejdet i samarbejde med Heden & Fjorden, og det er denne skabelon, der er blevet foreslået anvendt til den øverste strækning i Røjenkær bæk. I skabelonen er indarbejdet en margen på 10 cm i vedligeholdelsen. Dette er overført fra kommunens nuværende regulativer, den nuværende tolerance i regulativerne er, at bunden må være hævet med 10- 20 cm over regulativmæssig bund før en oprensning er krævet.

 

Der er fra 2014 ændret grødeskæringspraksis i vandløbet, hvor der nu grødeskæres med mejekurv/båd ovenfor habitatområdet st. 3900. Forvaltningen har fået positive tilbagemeldinger fra lodsejerne på den nye praksis, der derfor vil blive indarbejdet i det nye regulativ. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at regulativet opdeles i to typer, et QH-regulativ for strækning fra st. 0-3900 og teoretisk skikkelse regulativ opstrøms st. 3900,

 

at der i regulativerne indbygges en tolerance på 10 cm i vedligeholdelsen, inden der laves ekstraordinære tiltag

Beslutning

Sagen udsat.

 

Sagsnr.: 00.06.04-Ø34-1-16 Sagsbehandler: Mathias Utoft Jørgensen  

Orientering om afslag på ansøgning om Danmarks Friluftslivskommune 2016

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted, Louise Berg Hansen

Sagsresume

Teknik- og Miljøudvalget orienteres om, at Herning Kommune den 15. august 2016 modtog afslag på ansøgningen til Friluftsrådet om at blive Danmarks Friluftskommune 2016. Vinderen blev Vejle Kommune.

 

Forvaltningen anbefaler, at sagen tages til orientering.

Sagsfremstilling

Dette års tema har haft fokus på "Planlægning og forvaltning af friluftslivet". Friluftsrådet er i færd med at fastlægge næste års tema. Når temaet er fastlagt vil det fremgå af hjemmesiden; www.friluftsraadet.dk/friluftskommune.

 

I forbindelse med den fremtidige indsats for friluftslivet, gør Friluftsrådet opmærksom på, at Kredsbestyrelsen for Midtvestjylland gerne vil inddrages i udviklingen af de fremtidige friluftslivsprojekter i Herning Kommune.

Forvaltningen tager kontakt til kredsbestyrelsen for at drøfte fremtidige samarbejdsmuligheder.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til orientering.

Beslutning

Sagen taget til orientering.

Bilag

 

Sagsnr.: 04.01.00-P19-18-09 Sagsbehandler: Erik Skibsted  

Godkendelse af lukning af Herning Park Camping

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted

Sagsresume

Forpagteren af Herning Park Camping opsagde pr. 31. marts 2016 sin forpagtningsaftale med Herning Kommune.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på sit møde den 22. februar 2016, pkt. 86, at Herning Park Camping lukkes pr. 31. marts 2016, såfremt der ikke kunne findes en køber eller forpagter, der ønskede at overtage og drive campingpladsen fremadrettet. Udvalget vil på mødet blive orienteret om nogle af de henvendelser, som kommunen også har fået efter udløbet af ansøgningsfristen.

 

Det er ikke lykkedes, hvorfor pladsen lukkes pr. 1. oktober 2016.

Sagsfremstilling

Sagen har i flere omgange tidligere været behandlet i Byplanudvalget, Økonomi- og Erhvervsudvalget samt i Teknik- og Miljøudvalget, senest den 8. februar 2016, pkt. 51, hvor det blev besluttet, at pladsen lukkes, hvis det ikke var muligt at finde en køber til overtagelse af denne.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på deres møde den 22. februar 2016, pkt. 86, at pladsen lukkes, hvis der ikke kunne findes en køber eller en ny forpagter til pladsen.

 

På denne baggrund blev der indrykket annonce om forpagtning af pladsen, hvor der efterfølgende var 1 person, der var interesseret i at indgå en eventuel forpagtningsaftale. Der har endvidere været flere efterfølgende forespørgsler, som ikke har ført til konkret interesse for at indgå forpagtningsaftale.

 

Der blev efterfølgende afholdt møde med den interesserede, vores nuværende forpagter samt forvaltningen.

 

På grund af utilstrækkelig omsætning på pladsen, har den interesserede forpagter den 28. august 2016 meddelt Herning Kommune, at han alligevel ikke er interesseret i at forpagte pladsen.

 

Forvaltningen har holdt pladsen åben i perioden 1. juni – 30. september 2016 i håbet om, at der kunne komme en ny forpagter. Også for, at pladsen ikke først blev lukket for derefter at skulle genåbne.

Herning Kommune har i den forbindelse haft en månedlig udgift på 15.000 kr., i alt 60.000 kr., til den tidligere forpagter for tilsyn og drift af pladsen.

 

Budgettet til driften af campingpladsen har været indtægten for bortforpagtningen. Budgettet er derfor sat til 0 kr.

 

Man har over årene måttet nedskrive forpagtningsafgiften fra tidligere 66.000 kr. til senest 40.000 kr.

 

Efter ferien og efter udløbet af den annoncerede frist for at finde en ny forpagter, har forvaltningen modtaget enkelte både mundtlige og skriftlige henvendelser, fra personer som var interesserede i eventuelt at overtage stedet eller forpagtningen. Forvaltningen vurderer at ingen af henvendelserne er relevante. Forvaltningen orienterer nærmere herom på mødet.

 

Forvaltningen anbefaler derfor at campingpladsen lukkes og driften på bygninger og anlæg ophører pr. 1. oktober 2016. Forvaltningen sørger for, at pladsen udmeldes ved Dansk Campingråd m.fl.

 

Forvaltningen vil herefter vurdere, om arealet kan overgå til andet formål. Området er idag udlagt til campingformål i lokalplan.

 

Den nuværende forpagter vil informere pladsens beboere om lukningen samt sørge for rømning af pladsen.

 

Sagen sendes til orientering i Byplanudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at Herning Park Camping lukkes pr. 1. oktober 2016.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

 

Sagsnr.: 06.00.00-P16-1-15 Sagsbehandler: Trine Grud Fisker  

Foreløbig vedtagelse af tillæg 5 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025 - Sinding

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Lene Kimø

Sagsresume

Der er udarbejdet et tillæg til spildevandsplanen, på baggrund af en ny lokalplan for boligområde ved Sinding Hovedgade.

 

Forvaltningen anbefaler, at tillæg 5 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025 vedtages foreløbigt og sendes i offentlig høring i 8 uger.

Sagsfremstilling

Med lokalplan nr. 42.B3.2 bliver det muligt at etablere et nyt boligområde i Sinding. Lokalplanen forventes foreløbigt vedtaget af Byrådet den 30. august 2016.

 

Det er kun lokalplanens delområde II, der skal bebygges. Delområde II ligger syd-vest for Sinding Hovedgade. Resten af lokalplanområdet (delområde I) udlægges som offentligt/rekreativt areal.

 

En forudsætning for at etablere nyt boligområde ved Sinding Hovedgade er, at området optages i Herning Kommunes spildevandsplan. Med dette tillæg (bilag 4) optages lokalplanens delområde II i Spildevandsplanen som opland E46.P, jf. oplandskort, udløbsskema og oplandsskema i tillæggets bilag 1 - 3.

 

Det nye opland optages i spildevandsplanen som separatkloakeret, med afledning af spildevand og regnvand fra befæstede arealer til Herning Vand A/S kloaksystem.

 

Afledning af spildevand fra det nye opland skal ske til Herning Renseanlæg.  

 

Regnvand skal ledes til et eksisterende nedsivningsbassin. I bassinet sker der nedsivning i et vist omfang. Bassinet fungerer ikke optimalt, bl.a. fordi det tilføres vand fra et naturligt kildevæld i området.

 

Om to år udfører Herning Vand kloakfornyelse i Sinding. Herning Vand anlægger i den forbindelse et nyt regnvandsbassin syd-øst for Sinding med udløb til Herningsholm Å. Når det nye regnvandsbassin ved Herningsholm Å etableres, skal det eksisterende nedsivningsbassin ikke længere benyttes til håndtering af regnvand. Bassinet nedlægges som regnvandsbassin, men skal bevares som naturlig sø. Der har altid været en sø pga. kildevæld i området.

 

I det nye regnvandsbassin vil der ske forsinkelse og rensning af vandet inden videre udledning til åen.

 

Miljømål for Herningsholm Å er ”god økologisk tilstand”. Miljømålet er opfyldt hvad angår vandløbsfauna (DVFI), men ikke for fisk.

 

Etablering af det nye lokalplanområde betyder, at der vil blive tilledt mere regnvand til det nye regnvandsbassin syd-øst for Sinding end oprindelig planlagt. Bassinet vil blive indrettet efter spildevandsplanens retningslinjer for regnvandsbassiner og anlægges, så det kan håndtere hele den tilførte vandmængde. Afløbsvandføringen neddrosles svarende til naturlig afstrømning. Desuden nedlægges alle nuværende, uforinkede udløb og overløb i Sinding. Dette burde medvirke til at forbedre åens tilstand. Etablering af det nye lokalplanområde forventes derfor ikke at give anledning til øget hydraulisk belastning eller øget forurening af Herningsholm Å.   

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at tillæg 5 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025 foreløbig vedtages og sendes i 8 ugers offentlig høring.

 

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 09.17.00-P19-58-15 Sagsbehandler: Pernille Kjeldsen  

Orientering om afgørelse fra Natur- og Miljøklagenævnet - Nørhedevej 10, Ørnhøj

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Lene Kimø

Sagsresume

Herning Kommune har den 24. september 2015 meddelt § 12 godkendelse til et kvægbrug, beliggende Nørhedevej 10, Ørnhøj.

 

Naboerne til ejendommen har klaget over afgørelsen til Natur- og Miljøklagenævnet, med begrundelse i øget trafik på offentlig vej, øgede transporter generelt og lugt. Endvidere udtrykker naboerne bekymring for manglende beskyttelse af Fuglkær Å, og de mener, at kommunen ikke har opfyldt sin tilsynspligt på ejendommen.

 

Klagen er nu afgjort af Natur- og Miljøklagenævnet, som stadfæster godkendelsen.

 

Forvaltningen anbefaler, at sagen tages til orientering.

Sagsfremstilling

Natur- og Miljøklagenævnet stadfæster Herning Kommunes afgørelse med baggrund i, at de naboer, der klager, ligger uden for konsekvensområdet for lugt. Konsekvensafstanden er på 530 meter, og alle naboerne ligger længere væk end de 530 meter.

 

Derudover vurderer Natur- og Miljøklagenævnet, at der ikke er grundlag for, at naboer vil blive væsentligt generet af de transporter bedriften måtte medføre.

 

I forhold til klagepunktet vedrørende Fuglkær Å vurderer Natur- og Miljøklagenævnet, at beskyttelsen af åen skal ske efter de almindelige regler for beskyttelse af naturen. Regler som landmanden til en hver tid skal overholde.

 

Natur- og Miljøklagenævnet oplyser, at de ikke tager stilling til transporter på offentlig vej (der skal klager kontakte politiet), og at de heller ikke tager stilling i forhold til kommunens tilsynspligt (her skal klager rette henvendelse til statsforvaltningen).

 

I forhold til klagen over Herning Kommunes manglende tilsyn, er det forvaltningens vurdering, at Herning Kommune har opfyldt sin tilsynspligt. Der har i 2010 og 2013 været foretaget et samlet tilsyn på ejendommen, og ejendommen skal have et samlet tilsyn igen i år.

Udover de samlede tilsyn, har der i perioden 2013 til 2015 været foretaget 2 opfølgende tilsyn og 2 prioriterede tilsyn. 

Tilsynsfrekvensen på 3 år overholdes således, og dertil er har der været både opfølgninger og prioriterede tilsyn.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til orientering.

Beslutning

Sagen taget til orientering.

Bilag

 

Sagsnr.: 02.34.02-P19-609-14 Sagsbehandler: Thomas G. Frydensbjerg  

Orientering om afgørelse fra Natur- og Miljøklagenævnet - Sandetvej 19C, Sdr. Felding

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

Herning Kommune har den 13. februar 2014 og 11. december 2014 meddelt tilladelser til opførelse af 2 uopvarmede bygninger til ørredopdræt med tilhørende vandbehandlingstanke på ejendommen Sandetvej 19C, Sdr. Felding.

 

Forvaltningen anbefaler, at sagen tages til orientering.

Sagsfremstilling

Afgørelsen er blevet påklaget af naboejendommen. Klager påpeger, at de 2 vandbehandlingstanke på ejendommen strider mod lokalplanens bestemmelser.

 

Natur- og Miljøklagenævnet afviser at behandle klagen, da den er fremsendt efter klagefristens udløb.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til orientering.

Beslutning

Sagen taget til orientering.

Bilag

 

Sagsnr.: 02.34.04-P19-139-15 Sagsbehandler: Jesper Leding  

Orientering om afgørelse fra Natur- og Miljøklagenævnet - Rotvigvej 4a, Aulum

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

I sag om placering af fritliggende gyllebeholder på ejendommen Rotvigvej 4A, Aulum, har Natur- og Miljøklagenævnet givet Herning Kommune medhold.

 

Forvaltningen anbefaler, at sagen tages til orientering.

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget besluttede på møde den 2. november 2015, at der skulle meddeles landzonetilladelse til opførelse af gyllebeholder på ejendommen Rotvigvej 4A, Aulum. Beholderen skal opbevare gylle fra minkproduktionen på ejendommen Rotvigvej 5, Aulum.

Afgørelsen blev efterfølgende af Danmarks Naturfredningsforening påklaget, og sagen har siden december 2015 været til behandling i nævnet.

 

Forvaltningen modtog den 10. august 2016 nævnets afgørelse, og meddelte den 18. august 2016 byggetilladelse.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til orientering.

Beslutning

Sagen taget til orientering.

Bilag

 

Sagsnr.: 02.34.02-P19-399-16 Sagsbehandler: Sussi Munch Jensen  

Haunstrup Hovedgade 24 - fastlæggelse af niveauplan

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

Ejeren af Haunstrup Hovedgade 24, Herning, har søgt om tilladelse til at opføre en ny lagerhal. Da terrænet på grunden er skrånende, skal der fastlægges et niveauplan, som bygningshøjderne kan måles fra. Der ansøges om et niveauplan i kote 48.69.

 

Sagen har været sendt i partshøring hos de berørte naboer, og der er kommet en fælles indsigelse fra 3 parter.

 

Forvaltningen anbefaler, at det ansøgte niveauplan godkendes.

Sagsfremstilling

Sagen omhandler fastlæggelse af et niveauplan, hvorfra alle bygningshøjder skal måles.

 

Ved fastlæggelse af niveauplanet skal der tages hensyn til terrænforholdene og karakteren af den omkringliggende bebyggelse. Der skal desuden tages hensyn til, at der er rimelige bebyggelsesmuligheder og adgangsforhold på den pågældende ejendom.

 

I bygningsreglementet fremgår det af bilag 1 (B.1.1.4, stk. 1), at højder måles lodret fra naturligt terræn. For bebyggelser med skrånende terræn skal der måles fra et niveauplan, som fastsættes i forbindelse med byggetilladelsen.

 

Det ansøgte niveauplan er udregnet efter det eksisterende terræn i de 4 bygningshjørner og er placeret i gennemsnitskoten. Da terrænet falder naturligt mod grundens nordøstlige hjørne, betyder det, at det plan, som bygningshøjder skal måles fra, er placeret højere end det naturlige terræn mod nord og vest, mens det mod syd og øst er placeret under terræn.

 

Projektet omfatter opførelse af en ny uopvarmet lagerhal på 867 m². Bygningen har en højde på 7,07 m fra sokkel til murkrone, med en varierende højde fra terræn (7,07 - 9,74 m). Bygningen må have en max. facadehøjde på 8,5 m jf. lokalplan nr. 52.E1.1., som er udarbejdet for projektet.

 

Når der måles fra det ansøgte niveauplan, vil bygningen mod Skibbildvej få en højde på 8,5 m målt fra niveauplanet og dermed en reel facadehøjde på op til 9,75 m i en afstand af ca. 4 m fra vejskel (se facadetegninger). Dette gælder dog kun det nordøstlige hjørne. Det nordvestlige hjørne er placeret ca. 8,96 m over terræn og de 2 sydlige bygningshjørner er begge under 8,5 m.

 

Projektet har været sendt i partshøring hos de berørte naboer, og der er kommet en samlet indsigelse fra 3 naboejendomme på Skibbildvej (blå markering).

 

Samtidig er der kommet en skrivelse vedrørende støj og trafikforhold. Denne er underskrevet af flere ejendomme i området (rød markering).

Det er forvaltningens umiddelbare vurdering, at de nævnte støjforhold reguleres af Maskinværkstedsbekendtgørelsen, som virksomheden er omfattet af, samt de skærpede miljøkrav, som er stillet til virksomheden.  

Skrivelsen vurderes derfor ikke at have direkte indflydelse på selve byggesagen og behandles særskilt.

 

 

Indsigelsen vedrørende niveauplanet har følgende hovedpunkter:

 1. At ejendommen ændrer væsentligt udseende set fra Skibbildvej.
 2. At terrænet på grunden er kunstigt anlagt, og der derfor bør tages udgangspunkt i terrænet i skellinjen mod Skibbildvej.
 3. At boligerne nord for tilbygningen vil miste solindfald i vinterhalvåret (175 dage) på grund af bygningens højde.

 

 

 

1. Ejendommens udseende

Tilbygningen placeres inden for det byggefelt, som er angivet i lokalplanen. Som en naturlig følge heraf vil ejendommen opleves anderledes end før, da arealet ikke er bebygget på nuværende tidspunkt. I forbindelse med byggeriet opføres en beplantet afskærmning, som skal skærme mod støj fra virksomheden.

 

2. Terrænforhold

Ved udarbejdelse af lokalplanen er der taget udgangspunkt i det terræn, som er på virksomheden i dag. Terrænet falder væsentligt mod det nordøstlige hjørne og lokalplanen tillader derfor terrænregulering på op til 1 m i skel mod nord i forbindelse med byggeri og etablering af støjafskærmning.

Forvaltningen vurderer derfor, at der i forbindelse med vedtagelse af lokalplanen, er taget stilling til, at byggeri mod Skibbildvej kan overstige 8,5 m i forhold til vejniveau.

 

3. Skyggeforhold 

Afstand fra bygningen til skel på boligejendommene mod nord er ca. 15 m. Ifølge indsigers beregninger vil grunden derfor ligge i skygge ca. 175 dage om året. Skyggen vil imidlertid kun lige ramme grunden og ikke bygningerne, som ligger ca. 6 m inde på grunden.

Ud fra ovennævnte vil der fra medio oktober til medio februar (ca. 125 dage) være en periode, hvor skyggen når helt ind til de nærmeste bygninger, og at der derfor kan være risiko for at miste solindfald gennem de sydvendte vinduer.

 

Virksomheden oplyser, at det er muligt at ændre konstruktionerne i bygningen, så bygningen bliver ca. 0,5 m lavere. Denne ændring er de indstillet på at foretage.

Hvis ændringen foretages vil det kun være bygningens nordøstlige hjørne, som overstiger den maksimale højde over naturligt terræn på 8,5 m. Bygningen vil her være 9,25 m.

 

Vurdering 

Forvaltningen vurderer, at det ansøgte niveauplan i kote 48.69 er hensigtsmæssigt placeret, og at der er taget hensyn til nabobebyggelsen ved at udregne niveauplanet som en gennemsnitskote af de eksisterende terrænkoter ved bygningens hjørner.

  

Forvaltningen vurderer desuden, at skyggegenerne på naboejendommene vil være begrænsede i kraft af afstanden mellem bygningerne, samt at skyggegenerne ikke er væsentligt større end det sædvanligvis kan forventes i et boligområde. 

 

I indsigelsen sættes desuden spørgsmålstegn ved kommunens miljørapports klassificering af virksomheden som en klasse 1-4 virksomhed. Der ønskes på denne baggrund en ændret zoneopdeling af ejendommen, så der placeres mindre støjende aktiviteter mod nord og/eller en tinglysning af, at den nye tilbygning kun må anvendes til lager.

 

Det er forvaltningens vurdering, at det fremsendte projekt er i overensstemmelse med lokalplanen og derfor ikke kræver dispensation. Forvaltningen vurderer, at der ikke er grundlag for at påbyde en tinglysning af anvendelsen, da den nye tilbygning netop er til lagerformål. En ændret anvendelse vil kræve en ny byggetilladelse. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at niveauplan i kote 48.69 godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 02.34.02-P19-610-16 Sagsbehandler: Anja Plykker  

Emil Reesens Vej 51, Herning - overskridelse af byggeretten

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj, Lotta Sandsgaard

Sagsresume

Ejeren af Emil Reesens Vej 51, Herning ønsker at opføre en tilbygning til eksisterende enfamiliehus. Tilbygningen sammenbygges med eksisterende garage.

Der ønskes samtidig mulighed for en tagkonstruktion med saddeltag over både garage og tilbygning. Byggeriet medfører overskridelse af den maksimale højde inden for skelbræmmen, - det skrå højdegrænseplan.

 

Sagen har været i høring hos den berørte nabo, der har gjort indsigelse over for flere forhold i projektet.

 

Forvaltningen anbefaler, at der meddeles dispensation til det ansøgte.

Sagsfremstilling

Den ansøgte tilbygning placeres foran eksisterende bolig mod vejen og sammenbygges med eksisterende garage. Over garage og tilbygning ønskes opført en ny tagkonstruktion med saddeltag og med samme taghældning som eksisterende bolig.

 

Ejendommen er en del af 5 klyngehuse, der er opført med samme udseende ud mod vejen, med ens carporte placeret foran boligerne. Det samlede indtryk er en bebyggelse, der samlet fremstår homogen.

Opførelse af tilbygningen og ændring af tagkonstruktionen vil efter forvaltningens vurdering bryde det samlede indtryk af bebyggelsen.

 

Byplanvedtægt nr. 19 er gældende for området, den omfatter ikke bestemmelser for regulering af bebyggelsens udseende ud mod vejen. Efter byggeloven kan der på ejendommen bygges op til 30% boligareal, som skal holdes 2,5 m fra skel mod nabo, carporte og udhuse mv. Der må bygges i skel såfremt højden ikke overstiger 2,5 m over terræn og såfremt det skrå højdegrænseplan respekteres.

 

Idet der er ansøgt om tilladelse til at opføre tilbygning som sammenbygges med garage, og ny tagkonstruktion over tilbygning og garage, vil højden af garagen ændres, således at garagens højde i skelbræmmen overstiger 2,5 m. I punktet 2,5 m fra skel vil højden være ca. 3,5 m.

 

Sagen er sendt i partshøring ved berørte nabo, som har gjort indsigelser. Indsigelserne går på 4 forhold:

 • Udhæng og tagrende vil gå ind over skel
 • Udsyn og lysforhold vil blive forringet for naboejendomme
 • Er bekymret for brandsmitte fra den ændrede bygning
 • Tilbygningen vil ændre udseende og det arkitektoniske indtryk af de 5 kædehuse i væsentlig grad

 

Forvaltningens bemærkninger til indsigelsen

Der er på ejendommen tinglyst en deklaration, hvorefter bygninger, som er placeret i skel, må have udhæng ind over skel samt ret til færdsel ved vedligehold.

I forhold til byggeloven og deraf følgende retspraksis, er udsigt og udsyn ikke noget man har ret til, i forhold til byggeri på naboejendomme. Idet der bygges nord for berørte nabo, vil lysforhold ikke forringes.

Der er helt præcise regler for, hvordan byggeri i skel sikres mod brand. Dette indgår altid som krav ved byggeri i skel.

Med hensyn til udseendet af den samlede klynge af huse, er forvaltningen enig i, at tilbygningen vil bryde forløbet af de ens bygninger i karréen, hvis man bygger boligareal i forhaven og ændrer tagkonstruktionen på garagen.

 

Med byggelovens bestemmelser er der ikke hjemmel til at forhindre byggeri i forhaven, såfremt byggeriet overholder byggeretten. Der er altså mulighed for at meddele afslag til den ændrede højde af garagen, men der kan stadig, inden for byplanvedtægtens rammer, bygges boligareal i forhaven ved siden af garagen.

 

Ansøgers bemærkninger til indsigelsen

Ansøger har, efter indsigelserne, indsendt argumenter for, hvorfor man bør tillade den ønskede tilbygning. Der argumenteres for, at tilbygningen er tilpasset eksisterende bolig med samme taghældning. Det er ikke ønskeligt at placere en tilbygning i baghaven, da den forholdsvis lille have udgør ejendommens primære opholdsareal. Ansøger har medsendt skitseforslag af 2 andre muligheder for udseende af en tilbygning i forhaven, der ikke kræver dispensation. Den ene hvor tilbygningens saddeltag afskæres med en lodret væg ind mod eksisterende garage, den anden hvor tilbygningen ændres til en firkantet funkis bygning. Begge forslag med samme placering som den ønskede tilbygning. Af de 3 forslag mener ansøger, at det oprindelige vil være det mest harmoniske, og dermed det foretrukne.

 

Samlet vurdering

Forvaltningen vurderer, at det ens udseende af gadeforløbet vil brydes såfremt tilbygningen opføres. Der er tale om 5 harmoniske ejendomme i et villakvarter, som ellers ikke byder på samme ensartethed.

Inden for rammerne af den eksisterende byplanvedtægt, kan der opføres byggeri i forhaven, som uanset dets udformning vil bryde udseendet af gadeforløbet. Forvaltningen vurderer, at den ansøgte tilbygning med saddeltag vil være mest harmonisk i forhold til den eksisterende bolig og boligerne i karréen.  

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der meddeles dispensation til det ansøgte skrå højdegrænseplan for garagens saddeltagkonstruktion.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 02.34.02-P19-221-15 Sagsbehandler: Hans Eghøj  

Orientering om ansøgt udstykning af Spinkebjerg 93, Gjellerup

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Eva Kanstrup

Sagsresume

Forvaltningen har modtaget en ansøgning fra landinspektør om udstykning af ejendommen Spinkebjerg 93, Gjellerup.

Ansøgningen omfatter ønske fra en køber til ejendommen om at opdele og udstykke eksisterende grundareal på ca. 3.060 m2.

Der vil efterfølgende fremkomme 2 forholdsvis store grunde på henholdsvis 1.421 m2 og 1.640 m2.

 

Det kan oplyses, at ejendommen Spinkebjerg 93, Gjellerup i juni måned 2016 har været genstand for offentlig fokus. Derfor orienteres Teknik- og Miljøudvalget om sagen. 

 

Forvaltningen vurderer, at der ikke er dispensationsforhold til byplanvedtægten, derfor kræver det ansøgte ikke naboorientering.

 

Forvaltningen forventer at meddele tilladelse til det ansøgte.

Sagsfremstilling

Der er tale om en ældre privat udstykning og ejendommen Spinkebjerg 93, er efterfølgende oprettet som en selvstændig ejendom i 80'erne. Den daværende ejer har i den mellemliggende periode henlagt arealet til grønt område og tilladt, at det blev anvendt af den lokale grundejerforening til bl.a. legeområde mm.

Grundarealet er efterfølgende solgt til en ny ejer med henblik på at opføre et nyt enfamiliehus.

 

Administrationsgrundlaget er en ældre byplanvedtægt nr. 27, som forvaltningen vurderer giver mulighed for åben-lav boligbebyggelse tilsvarende eksisterende enfamiliehuse i området. Der foreligger ikke en detaljeret udstykningsplan for området, og dermed er det byggelovens bestemmelser der gælder. Byggeloven giver f.eks. mulighed for udstykning af grunde på min. 700 m2.

Der er senest i 2016 givet byggetilladelse til, at der kan opføres et nyt enfamiliehus på grunden.

Nuværende ejer har efterfølgende ændret planer og en ny køber ønsker nu at erhverve arealet på det ansøgte vilkår. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til orientering.

Beslutning

Sagen tages til orientering.

 

Forvaltningen oplyste på mødet, at ejeren er indforstået med at finansiere en mulig stiløsning på grunden til erstatning for den nedlagte sti.

 

Sagsnr.: 13.02.01-K08-4-13 Sagsbehandler: Trine Koch Jakobsen  

Orientering om retsafgørelse efter politianmeldelse

 

Sagsnr.: 13.02.01-K08-2-13 Sagsbehandler: Lucia Aagaard  

Orientering om politianmeldelse

 

Sagsnr.: 22.11.02-P19-1-16 Sagsbehandler: Eva Freidahl Graae  

Orientering om tildeling af tilladelser til taxikørsel under Herning Taxas bestillingskontor

 

Sagsnr.: 00.22.04-P35-1-13 Sagsbehandler: Lotte Vinter  

Meddelelser