Dagsordener og referater

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 19. juni 2017
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 13.05.22-G01-1-17 Sagsbehandler: Tommy Jonassen  

Skolebusrute 161

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Maria Christiansen

Sagsresume

Skolebusrute 161, som betjener Vildbjerg Skole og Sinding Skole, planlægges nedlagt og erstattet af lokalrute 150 Herning - Vildbjerg - Ørnhøj. Forvaltningen har modtaget indsigelser mod en nedlægning af skolebusruten.

 

Forvaltningen anbefaler, at der træffes beslutning om, hvorvidt skolebusrute 161 skal opretholdes.

Sagsfremstilling

På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 13. marts 2017, pkt. 49 blev udvalget orienteret om de høringssvar, som Midttrafik modtog i forbindelse med køreplanforslaget for lokalrute 150, som erstatning for skolebusrute 161. Desuden blev der orienteret om den efterfølgende sagsbehandling af høringssvarene.

 

I forbindelse med planlægningen af skolebuskørslen 2017/2018 gør Sinding Skole opmærksom på, at skoleelevernes ankomst ændres fra kl. 7.30 til kl. 7.18. Da skolens ringetid er kl. 7.45, vil det betyde, at eleverne er uden opsyn i ca. 20 min.

 

Det ikke er muligt at trække rute 150 med 10-12 minutter, og derfor vil køreplanen for rute 157 også skulle ændres, for at kunne korrespondere med rute 150 i Sinding. Den nuværende køreplan for rute 157 starter kl. 6.57 og har ankomst i Sinding kl. 7.30 og Lundgårdskolen kl. 7.47.

 

Det har vist sig at være en vanskelig opgave, at få lokalrute 150 til at indgå som erstatning for skolebusrute 161, på grund af mange bindinger og korrespondancer. En skolebusrute er mere fleksibel i forhold planlægningen omkring de kørselsberettigede elever og skolernes ringetider, og derfor anbefales det, at rute 161 ind til videre opretholdes.

Økonomi

I forbindelse med omprioriteringssagen for budget 2017 og frem blev det på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 30. maj 2016, pkt.133 besluttet, at omprioritere 523.800 kr. fra kollektiv trafik til asfalt, hvor nedlæggelsen af skolebusrute 161 bidrager med ca. 200.000 kr.

Såfremt skolebusruten ikke nedlægges, er det forvaltningens vurdering, at merudgiften vil kunne finansieres indenfor den afsatte ramme til kollektiv trafik under serviceområde 09, Trafik.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der træffes beslutning om, hvorvidt skolebusrute 161 skal opretholdes.

Beslutning

Skolebusrute 161 opretholdes og finansieres indenfor den afsatte ramme til kollektiv trafik, SO 09 Trafik.