Dagsordener og referater

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 19. juni 2017
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.30.10-P19-1-17 Sagsbehandler: Jacob Philipsen  

Budget 2018-2021 - stigende udgifter til vejafvandingsbidrag og vejbelysning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Jonna Sørensen

Sagsresume

Forvaltningen fremlægger status på de permanente kortsigtede og langsigtede udfordringer i forhold til budget 2018 og frem primært vedrørende vejafvandingsbidrag og vejbelysning under serviceområde 09 Trafik.

 

Forvaltningen anbefaler, at udvalget drøfter løsningsmuligheder for stigende udgifter til vejafvandingsbidrag samt vejbelysning under serviceområde 09 Trafik.

Sagsfremstilling

Stigende vejafvandingsbidrag

I takt med at Herning Vand A/S siden 2012 har øget deres aktivitetsniveau til renovering af kloakker og byggemodning m.v. stiger kommunens vejafvandingsbidrag til Herning Vand A/S tilsvarende. Herning Vand A/S har lavet et skøn over det forventede vejafvandingsbidrag, som Herning Kommune skal betale i perioden 2017-2018, samt et budget for en samlet anlægsramme for 2019 - 2022, hvor de fastholder samme aktivitetsniveau. Budgettet til vejafvandingsbidraget blev forhøjet med 2,450 mio. kr. i 2012 og 1 mio. kr. i 2015.

 

Nedenstående viser udviklingen i vejafvandingsbidraget i perioden 2015-2018.

  

 

Udgifterne til vejafvandingsbidraget ændrer sig i takt med aktivitetsniveauet for byggemodningen falder og stiger. I perioden 2015 til 2018 (2017 og 18 er skønnet) forventes det samlede vejafvandingsbidrag for både private og offentlige byggemodninger at blive ca. 4,6 mio. kr. Heraf vedrører andelen af offentlig byggemodning 35-38%, svarende til ca. 1,7 mio. kr. for hele perioden.

 

Forvaltningen fremsætter følgende løsningsforslag for 2018 og frem for at skabe balance på området.

 

Løsningsforslag 

 • Vejafvandingsbidraget vedrørende offentlig byggemodning afholdes under anlæg på serviceområde 01, Byggemodning
 • Vejafvandingsbidraget vedrørende offentlig byggemodning optages på investeringsoversigten under serviceområde 01, Byggemodning, afledt drift
 • Merforbruget findes ved besparelser indenfor serviceområde 09 Trafik  

 

Vejbelysning

Eniig fremskriver deres kontrakter på vej- og gadebelysning med en højere procentsats end Herning Kommune, hvorved der opstår ubalance på området under serviceområde 09 Trafik.

 

Nedenstående viser budget/regnskab for vejbelysningen i perioden 2016 - 2018: 

  

Forvaltningen fremsætter følgende løsningsforslag for 2018 og frem for at skabe balance på området.

 

Løsningsforslag

 • Udvide natsænkningen med 1 time i tidsrummet kl. 21.30 til kl. 22.30, hvor belysningen reduceres i tidsrummel mellem kl. 21.30 og kl. 06.00, ved at hver 2. lampe slukkes. Det giver en besparelse på 0,150 mio. kr./år
 • Merforbruget findes ved besparelser indenfor serviceområde 09 Trafik
 • Vejbelysning vedrørende etablering af nye gadelysanlæg optages på investeringsoversigten under serviceområde 01 Byggemodning og 09 Trafik, afledt drift

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at udvalget drøfter løsningsmuligheder for de stigende udgifter på vejafvandingsbidrag og vejbelysning.

Beslutning

Forvaltningen arbejder videre med indarbejdelse af vejafvandingsbidrag vedrørende offentlig byggemodning på investeringsoversigten, samt vejbelysning vedrørende etablering af nye gadelysanlæg, Serviceområde 01 Byggemodning, afledt drift.

 

Herudover ønsker udvalget, at de stigende udgifter til vejafvandingsbidrag skal indgå i budgetlægningen for 2018 og frem.

 

Sagsnr.: 13.05.00-G00-1-17 Sagsbehandler: Lene Ahle Skoubo Jakobsen  

Temadrøftelse af nyt bybusudbud

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen

Sagsresume

Der foreligger en analyse af det nuværende bybussystem samt forslag til udviklingsmuligheder.

 

Forvaltningen anbefaler, at analysen og forslag til udviklingsmuligheder drøftes.

Sagsfremstilling

Bybusserne skal i udbud med kontraktstart juni 2019, og i den forbindelse er der gennemført en analyse af det nuværende bybussystem med henblik på at belyse potentielle udviklingsmuligheder.

 

Analysen vil blive gennemgået på mødet, og der vil desuden blive fremlagt skitser på udviklingsmuligheder herunder servicemål omkring gangafstand og frekvenser.

 

Repræsentanter fra Midttrafik deltager under mødet.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at analysen og forslag til udviklingsmuligheder drøftes.

Beslutning

Analysen og forslag til udviklingsmuligheder blev drøftet, og udvalgets bemærkninger bliver taget med i det videre arbejde. Sagen fremlægges for udvalget i august 2017 forud for budgetkonferencen.

 

Sagsnr.: 05.01.08-P20-1-17 Sagsbehandler: Tommy Jonassen  

Etablering af fortov Grønlundvej 48 - 68, Fasterholt

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Anlæggelse af fortov ud for Grønlundvej 48 - 68 med henblik på at forbedre trafiksikkerheden og samtidig give vejstrækningen mere bypræg.

 

Forvaltningen anbefaler, at udvalget drøfter projektet, herunder hvorledes det kan finansieres.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har modtaget et ønske om at der etableres et 250 meter langt fortov ud for Grønlundvej 48 - 68 i Fasterholt. Et fortov på strækningen vil forbedre trafiksikkerheden for især de bløde trafikanter, og samtidig vil vejstrækningen få et mere bymæssigt udtryk. Der kører en del tung trafik på vejen, herunder modulvogntog. Kørebanen er ca. 6 meter bred.

 

Forvaltningen vurderer, at fortovet kun vil blive anvendt i begrænset omfang, da det ender ved bygrænsen. Det vil således primært være beboere og besøgende til ejendommene 48 - 68, som vil anvende fortovet.

 

Økonomi

Et fortov med kantsten og 3 rækker fliser kan anlægges for ca. 250.000 kr. Alternativt kan fliserne undlades, således at der kun sættes kantsten, pris ca. 125.000 kr. Kantsten vil med fordel kunne sættes, inden der udlægges slidlag på vejen i efteråret 2017.

 

Der er ikke afsat midler til etablering af nye fortove på det kommunale budget, idet praksis er, at fortove finansieres af de tilstødende grundejere, såfremt der er direkte adgang til fortovet fra ejendommen.

 

Der kan anvises følgende muligheder for finansiering: 

 • søges indarbejdet i investeringsoversigten
 • indgår i prioriteringen af midler afsat på investeringsoversigten til trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger i 2018
 • finansieres af de tilstødende grundejere.

 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at projektet drøftes, herunder hvorledes det kan finansieres.

Beslutning

Projektet ønsket gennemført i efteråret 2017. Anlægsudgiften finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på SO 09, Trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger.

 

Sagsnr.: 05.04.06-G01-2-17 Sagsbehandler: Rasmus Bartholdy Jensen  

Frigivelse af anlægsbevilling til cykelsti langs Studsgårdvej, Snejbjerg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen, Pia Colstrup

Sagsresume

Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløb på 3,304 mio. kr. til etablering af cykelsti langs Studsgårdvej fra Munkgårdkvarteret til Snejbjerg Hovedgade.

 

Forvaltningen anbefaler, at rådighedsbeløbet frigives.

Sagsfremstilling

På investeringsoversigten er der afsat et rådighedsbeløb på 3,304 mio. kr. i 2017 til etablering af cykelsti langs Studsgårdvej ved Munkgård, Snejbjerg.

 

I den forbindelse er der udarbejdet vedlagte skitseprojekt som omfatter anlæg af en ensrettet fællessti i Studsgårdvejs vestlige side samt en cykelbane i den østlige side. Cykelbanen anlægges oven på grøften, som rørlægges og opfyldes for at kunne gøre vejbredden tilstrækkelig.

 

Der er valgt cykelbane i den ene side af hensyn til fleksibiliteten, når større landbrugsmaskiner skal køre på vejen - således undgås, at de store maskiner skal op over en kantsten for at have plads, når der kommer modkørende.

 

Anlægsarbejdet forventes gennemført i efteråret 2017.

Økonomi

Anlægsudgiften til ny cykelsti på Studsgårdvej finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 3,304 mio. kr. i 2017 på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 222094 04.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 3,304 mio. kr. i 2017 på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 222094-04 Cykelsti langs Studsgårdvej ved Munkgård, Snejbjerg,

 

at anlægsudgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 3,304 mio. kr. i 2017 på samme stednr.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 05.04.06-G01-1-17 Sagsbehandler: Rasmus Bartholdy Jensen  

Frigivelse af anlægsbevilling til cykelsti på Lysgårdvej, Vildbjerg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen, Pia Colstrup

Sagsresume

Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløb på 1,033 mio. kr. til anlæggelse af ensrettet cykelsti i nordlig side af Lysgårdvej mellem Park Allé og Vildbjerg Skole.

 

Forvaltningen anbefaler, at rådighedsbeløbet frigives.

Sagsfremstilling

På investeringsoversigten er der afsat et rådighedsbeløb på 1,033 mio. kr. i 2017 på Serviceområde 09 Trafik til cykelsti ved Vildbjerg Skole.

 

For at forbedre trafiksikkerheden for børn, som kommer cyklende fra Park Allé/Lys-gårdvej ud mod skolen, laves en ensrettet (for cykler) 2,2 meter bred fællessti. Den nye fællessti kobler på den eksisterende cykel/gangsti længere nede af Lysgårdvej (se vedlagte bilag). Der er ikke behov for at skulle ekspropriere, da der laves en lille indsnævring af vejen fra 7 meter til ca. 6,5 meter, på det sidste stykke op mod Park Allé krydset.

 

Indsnævringen kan samtidig medvirke til en hastighedsnedsættelse for kørende mod krydset.

 

Anlægsarbejdet forventes gennemført i efteråret 2017.

Økonomi

Anlægsudgiften til anlæg af cykelsti/fællessti på Lysgårdvej, finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 1,033 mio. kr. i 2017 på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 222094 05 Cykelsti ved Vildbjerg Skole.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 1,033 mio. kr. i 2017 på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 222094 05 Cykelsti ved Vildbjerg Skole,

 

at anlægsudgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 1,033 mio. kr. på Serviceområde 09 Trafik, samme stednr.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 05.01.08-P00-1-17 Sagsbehandler: Satenik Gasparyan  

Orientering om asfaltarbejder 2017

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen

Sagsresume

Orientering om planlagte asfaltarbejder på vejnettet i Herning Kommune, herunder resultat af afholdt licitation.

 

Forvaltningen anbefaler, at licitationsresultatet tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Der foreligger følgende resultat af afholdt offentlig licitation på asfaltbelægninger den 30. marts 2017: 

 

Firma

Tilbud i kr.

Pankas

  8.699.077,50

Munck

  9.559.606,40

NCC Industry

  9.640.851,50

Lemminkainen

10.037.170,00

Colas

12.526.162,50

 

Pankas er med et samlet tilbud på 8.699.077,50 kr. lavestbydende og har derfor fået overdraget arbejdet.

 

Med et drifts-rådighedsbeløb i 2017 til asfaltbelægninger på ca. 26,0 mio. kr. er følgende indtil videre disponeret:

 

Aktivitet

Beløb i mio. kr.

Licitationsresultat

8,7

Skjernvej

2,0

Trehøjevej

2,5

Øvrige større belægningsarbejder

1,8

Reparationer – udføres af Drift og Service

4,5

Funktionskontrakt

3,5

Cykelstier, planlægges i efteråret

1,0

Disponeret til regulering og mindre arbejder

2,0

I alt

26,0

 

De planlagte asfaltarbejder i 2017 fremgår af vedlagte oversigtskort, hvor farven angiver asfalttypen. Der forventes udlagt nye belægninger på ca. 30 km veje i 2017 svarende til 2 % af det asfalterede vejnet.

 

Desuden er der vedlagt en oversigt, som viser de større planlagte asfaltarbejder på det overordnede vejnet i perioden 2018 - 2022. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 07.00.00-G00-7-10 Sagsbehandler: Bjarne Kallesø  

Nyt gebyr for nedgravede containere

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Jan Märcher, Birger Strandby Ernst

Sagsresume

I forbindelse med ombygning af banegårdspladsen i Herning har det været nødvendigt at finde en ny måde til indsamling af affald, fra de ejendomme, der har til huse på banegårdspladsen, da man hidtil har haft affaldsbeholdere i kælderen. Affaldsbeholderne er så kørt op på pladsen 2 gange om ugen på tømningsdagen. Det er ikke hensigtsmæssigt, at beholderne står på offentligt areal og skæmmer den nye banegårdsplads.

 

Forvaltningen foreslår et nyt gebyr for nedgravede containere, der etableres i offentligt areal. Gebyret indeholder, at kommunen betaler for indkøb, etablering og vedligehold af nedgravede containere,

 

Et nyt gebyr vil høre under det takstfinansierede område: Ordningen til henholdsvis dagrenovation og papir. En ordning, som kommunen skal tilbyde jf. Affaldsbekendtgørelsen kapitel 7 § 25.

 

For at undgå at kommunen skal finansiere indkøb af mange containere for boligselskaber og andre, foreslås det, at denne ordning kun anvendes, hvis containere etableres i offentligt areal.

  

Forvaltningen anbefaler, at der godkendes et nyt gebyr, hvor det er muligt for kommunen at betale indkøb, etablering og tømning af nedgravede containere i offentligt areal, mod at ejendomsejere betaler et gebyr.

Sagsfremstilling

Der har været en dialog med ejendomsejerne om at finde en løsning, der kan tilfredsstille alles ønsker. Parterne er nået frem til det kompromis, at der etableres nedgravede containere i offentligt areal, og at Herning Kommune, Genbrug og Affald, står for indkøb, etablering og drift af containerne.

 

I dag er der i kommunens gebyroversigt kun et gebyr for tømning af nedgravede containere. Det er derfor nødvendigt, at der tilføjes et gebyr, der indeholder etablering, vedligehold og tømning.

Gebyret er baseret ud fra udgifterne til den billigste nedgravede container på markedet samt et skøn over de årlige udgifter. 

 

For ejerne, som skal benytte containerne på Banegårdspladsen, har denne ændring vist sig at være udgiftsneutral i forhold til tidligere. Det forventes, at der spares en del viceværtstid, når beholderne ikke skal køres op og ned før og efter tømning.

 

Beregning af gebyr for nedgravede containere inkl. indkøb, etablering, vedligehold og tømning kan ses i vedlagte takstblad, hvor det nye gebyr indgår.

Økonomi

Gebyr inkl. indkøb, etablering, drift og tømning: 

Nedgravet 5 m3 container til brændbart affald med 14 dags tømning: 13.268,40 kr. ex. moms. 

Nedgravet 5 m3 container til papir med tømning hver 8. uge: 6.146 kr. ex. moms.

 

Der kan bestilles containere med anden tømningsfrekvens, således at der forholdsmæssigt beregnes et nyt gebyr baseret udelukkende på tømningsgebyret.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at det nye gebyr for nedgravede containere inkl. indkøb og etablering og drift godkendes,

 

at gebyret tilføjes i takstblad for renovation.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 29.30.00-A21-1-14 Sagsbehandler: Ellen Aavad Holm  

Orientering om status Forebyggelseshandleplan version 2.0 pr. 31. marts 2017

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 x

 

 x

 x

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted

Sagsresume

Forebyggelsesudvalget vedtog på møde den 17. august 2015 en ny forebyggelseshandleplan, version 2.0. Forebyggelseshandleplanen indeholder otte tværgående projekter, som er udvalgt på baggrund af dialogmøder og drøftelser med de øvrige fagudvalg.

 

Forvaltningen fremlægger status på projekt 'Naturen som social løftestang', som blev behandlet på møde i Forebyggelsesudvalget den 22. maj 2017.

 

Forvaltningen anbefaler, at sagen tages til orientering. 

Sagsfremstilling

Teknik og Miljø bidrager til projektet med bl.a. en naturvejleder.

 

Der gives inspiration til naturoplevelser og et sundere liv, så deltagerne får kendskab til de mange gratis muligheder, der er for at få et spændende og varieret indhold i hverdagslivet i Herning Kommune. Deltagerne stifter bekendtskab med mad fra naturen og i naturen, udfordrer sig selv både fysisk og psykisk, og får erfaringer omkring det at opholde sig i naturen.

 

”Cykel dig sund” er et midlertidigt projekt under 'Naturen som social løftestang', som forvaltningen via ”Herning Cykler” har ansvaret for. ”Cykel dig sund” foregår i disse måneder. Her får deltagerne, via cykling, oplevelser i naturen, hjælp til at lave egne cykelmål, lærer forskellige former for cykling, få kompetencer i at reparere egen cykel - samtidig med, at de får viden om sund mad og motion. 

 

I det følgende gives en kort status pr. 31. marts 2017 for projekt: Naturen som social løftestang.  

 

Naturen som social løftestang

Projektet gennemføres i samarbejde med Naturstyrelsen, Beskæftigelsesudvalget, Teknik- og Miljøudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.

 

 

Formål med projektet er:

 • At bruge naturen som social løftestang i en helhedsorienteret indsats målrettet særligt sårbare kontanthjælpsmodtagere, som har sammensatte og komplekse helbredsmæssige og/eller sociale problemstillinger ud over ledighed.
 • Via oplevelser og arbejdsfællesskaber i naturen, at styrke borgerens fysiske og mentale sundhed.   
 • At afdække og udvikle borgernes sociale, personlige og faglige kompetencer og mestringsevne, med henblik på at øge borgerens sundhed og arbejdsmarkedsparathed.
 • At borgeren bliver motiveret til også fremadrettet at gøre brug af de muligheder, som naturen og friluftslivet tilbyder.

 

I samarbejde med Naturstyrelsen blev det besluttet, at starte ud med naturpleje i området omkring Haunstrup Brunkulslejer.

 

Opsamling og evaluering

Indtil nu er 23 borgere visiteret til projektet. Heraf har 17 været i stand til at starte, og 11 har gennemført et forløb. 

Seks af de 11 borgere var i målgruppen 30+. Heraf er to nu i ordinært arbejde. Én er aktiveret og tre er ikke aktiveret på nuværende tidspunkt.  

Fem af de 11 borgere var i målgruppen 18-29 år. Heraf er én i uddannelse, tre er aktiveret og én er ikke aktiveret på nuværende tidspunkt. 

 

Et af projektets delmål er, at deltagerne gennem deltagelse i projektet bliver i stand til at starte op i en virksomhedspraktik. Dette er lykkedes i stort set alle tilfælde. Nogle borgere er endda gået direkte i ordinært arbejde eller uddannelse.  

 

Deltagerne er ofte borgere, som har gået hjemme i længere tid, og som har haft svært ved at indgå i de øvrige tilbud i Beskæftigelse- og Integrationscentret. Flere af deltagerne giver udtryk for, at de indtryk, oplevelser og sociale relationer, de har fået i kraft af tilbuddet, har styrket deres selvtillid. Samarbejdet i gruppe er rigtig godt, og deltagerne føler et ansvar for hinanden og området. Gruppen er selvstyrende i forhold til hvilke arbejdsopgaver, der skal tages fat på i området. Flere mødes også i fritiden og flere er blevet aktive brugere af naturen, fx har de flere gange været på tur med overnatning i shelter.   

 

Borgerne visiteres til projektet via rådgiverne ved Beskæftigelse- og Integrationscentret.

 

Projektet afvikles i perioden 1. september 2015 til 31. marts 2019.  

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til orientering.

Beslutning

Sagen taget til orientering.

 

Sagsnr.: 04.01.11-G01-2-15 Sagsbehandler: Cecilie Helene Rosenberg  

Kibæk Møllegårdssø

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted, Pia Colstrup         

Sagsresume

Der er et stort lokalt ønske fra Møllegården I (grundejerforeningen rundt om Møllegårdssøen), om at den planlagte oprensning af Møllegårdssøen fremrykkes fra 2018 til 2017.

 

Forvaltningen anbefaler, at der træffes beslutning om, hvorvidt oprensning af søen skal fremrykkes til 2017, og at finansiering sker ved fremrykning af 150.000 kr. af det afsatte rådighedsbeløb til diverse anlægsprojekter i parker og bynære grønne områder i 2018.

Sagsfremstilling

På Herning Byråds møde 7. marts 2017, pkt. 53, blev der frigivet en anlægsbevilling på 1,652 mio. kr. til prioriterede anlægsopgaver i parker og bynære grønne områder i 2017. Anlægsbevillingen er finansieret af afsat rådighedsbeløb på Serviceområde 04 Grønne områder, stednr. 020099 forbedrings- og renoveringsopgaver i parker og bynære grønne områder mv. i 2017.

 

Samtidig var ønsker om anlægsopgaver til udførelse i 2018 og 19 medtaget i et bilag til sagen uden at være endeligt politisk vedtaget. Oprensning af Kibæk Møllegårdssø er på listen over anlægsopgaver, der søges realiseret i 2018.

 

På grund af et massivt borgerønske om at fremrykke oprensningen, søges opgaven fremrykket til udførelse i 2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herunder ses Møllegårdssøens placering.

 

Forvaltningen vurderer, at der vil kunne gives dispensation fra Naturbeskyttelseslovens §3 til oprensningen.

 

Grundejerforeningen ønsker en oprensning og at vandstanden hæves med 20-40 cm (til tidligere niveau) for at afprøve om det kan afhjælpe en stor plantevækst.

 

En undersøgelse af søen fra februar 2016 beskriver: " Bundmaterialet i søen består generelt af et meget tyndt lag organisk materiale med lavt indhold af sediment, som samlet kan være op til 5 cm tykt. Den samlede mængde af sediment, som er aflejret oven på sandbund vurderes at være ca. 100-150 m3" ..."Der er overordnet set tale om en sø med stillestående vand og en del vegetation i vandoverfladen."

 

Det skal bemærkes, at der kun kan gives dispensation til at foretage oprensning af søen i perioden mellem 1. september og 15. marts, af hensyn til ynglende padder m.m. jfr. artsfredningsbekendtgørelsen.

 

Jfr. tidligere overslag kan en oprensning af bundmateriale koste op mod 150.000 kr.

Økonomi

Ønsker udvalget at fremrykke en oprensning af søen til 2017 foreslår forvaltningen, at dette finansieres ved at fremrykke 150.000 kr. af det i 2018 afsatte rådighedsbeløb på 1,652 mio. kr. på Serviceområde 04 Grønne områder, stednr. 020099 forbedrings- og renoveringsopgaver i parker og grønne bynære områder mv. til 2017.

 

Eventuelt overskydende anlægsbudget efter oprensning af søen overføres til 2018 og indgår i prioriteringen af øvrige parkopgaver i 2018/2019.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der træffes beslutning om, hvorvidt oprensning af søen skal fremrykkes fra 2018 til 2017,

 

at anlægsudgiften på 150.000 kr. i 2017 finansieres af afsat rådighedsbeløb på Serviceområde 04 Grønne områder, stednr. 020099 forbedrings- og renoveringsopgaver i parker og bynære grønne områder mv. i 2018.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 06.02.03-P20-17-14 Sagsbehandler: Winnie Liza Post  

Godkendelse af revision af vandløbsregulativer i Herning Kommune

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Daniel Lindvig, Annika Lauridsen, Erik Skibsted

Sagsresume

Teknik- og Miljøudvalget besluttede på udvalgets møde den 20. oktober 2014, pkt. 297, at udarbejde to nye vandløbsregulativer for Hammerum Bæk og Von Å. Erfaringer fra processen og brug af rådgivere er anvendt til at lave en anbefaling for den videre proces for revision af kommunens vandløbsregulativer.

 

De to regulativer har nu været i offentlig høring jf. beslutning på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 15. december 2016, pkt. 281, og der er ikke indkommet bemærkninger.

 

Ud fra erfaringen med udarbejdelsen af de to regulativer anbefaler forvaltningen en proces for det videre arbejde med regulativrevision.

Sagsfremstilling

Baggrund for regulativrevision
Herning Kommune har 813 km offentlige vandløb, som er fordelt på 93 nuværende regulativer. Forvaltningen har afsluttet arbejdet med revision af to vandløbsregulativer for Von Å og Hammerum Bæk. Det resterende arbejde indeholder dermed en revision af 91 regulativer.

 

Vandløbsregulativerne henfører til Vandløbsloven. På nuværende tidspunkt arbejdes der med en revision af vandløbsloven. Hvor meget det kommer til at påvirke kravene til nye vandløbsregulativer er endnu ikke kendt.

 

Kriterier for prioritering af revision af vandløbsregulativer
Der er tidligere lagt op til en prioritering af de kommende revisioner af vandløbsregulativer. Som et ekstra kriterie er nu også, at de vandløb, som inden for de seneste år er blevet opmålt, skal revideres først, så allerede eksisterende data kan anvendes.

 

Det anbefales, at der arbejdes videre med to typer regulativer afhængig af vandløbets målsætning og faldforholdene, som vurderes for hvert enkelt vandløb.

 

Geometrisk skikkelsesregulativ - anvendes til vandløb uden målsætning og i vandløb der har et ringe fald.    

Der er fast krav til bundkote, bundbredde og skråningsanlæg, hvilket skal kunne rummes af det opmålte profil på en vilkårlig vandløbsstation. Metoden er let forståelig og sikrer gode afvandingsforhold. Typen af regulativ tillader dog ikke vandløbets frie dynamik og vandløbet fastlåses derfor i en form, der gør det svært at få vandløbene til at leve op til de miljømæssige målsætninger.

 

Teoretisk skikkelsesregulativ - anvendes til vandløb med målsætning og godt fald

Der er ikke faste krav til bundkote, bundbredde og skråningsanlæg som ved geometrisk skikkelse, men vandføringsevnen skal være ligeså god som en teoretisk skikkelse (beskrevet med fast bundkote, bundbredde og skråningsanlæg). Der laves en vandspejlsberegning, hvor den faktiske vandføringsevne ikke må være ringere, end hvad den teoretiske skikkelse fastlægger. Metoden sikrer samme vandføringsevne, samtidig med at den muliggør en variation som gør, at vandløbene kan leve op til de miljømæssige målsætninger.

 

Arbejdet har resulteret i en ny skabelon for de teoretiske skikkelsesregulativer. Skabelonen kan anvendes til de fremtidige regulativer af denne type. Dette arbejde er foregået i samarbejde med rådgiver fra bl.a. SAGRO.  

 

Erfaringerne fra arbejdet med de to regulativer viser at: 

Arbejdet i forbindelse databehandling er tidskrævende og teknisk. Det er en klar fordel at have en sammenhængende proces inden for en afgrænset tidsperiode. Formidlingen af det teoretiske skikkelsestype er blevet godt modtaget og forståelsen har været god. Tidlig interessent inddragelse har været nyttig og god. De første erfaringer med det digitale regulativer giver indtryk af øget brugervenlighed, samt mere fleksibel sagsgang ift. løbende at opdatere regulativer fremadrettet.  

 

Inden for de nuværende rammer er det muligt, at revidere 1-2 regulativer pr. år, hvor forvaltningen tager udgangspunkt i ovenstående kriterier for prioritering af hvilke vandløb, der skal revideres.

 

På den baggrund anbefaler forvaltningen følgende prioritering, blandt de opmålte strækninger:  

 

Prioritet

 

1.

Regulativer med mange gennemførte reguleringsprojekter. De ældste og mest uopdaterede regulativer og vandløb som har indgået i nyeste opmålinger.

2.

Regulativer for vandløb med risiko for manglende miljømålopfyldelse jf. Vandplanerne.

3.

Regulativer for vandløb med miljømålopfyldelse jf. Vandplanerne.

4.

Regulativer for vandløb, som ikke er målsatte jf. Vandplanerne.

 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at

de anbefalede prioriteringer for revision af nye vandløbsregulativerne godkendes.

 

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 06.02.03-P20-13-16 Sagsbehandler: Winnie Liza Post  

Orientering om brugertilfredshedsundersøgelse på vandløbsvedligeholdelsen m.m.

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted

Sagsresume

På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 28. november 2016, pkt. 260, blev det besluttet, at Brugertilfredshedsundersøgelsen med vandløbsvedligeholdelse skal gentages i 2017.

 

Der er afholdt to borgermøder omkring emnet. Derudover er der afholdt 6 interviews med udvalgte borgere, for at afdække hvilke emner, der er vigtigst for at opnå god brugertilfredshed med vandløbsvedligeholdelsen. Ud fra disse temaer er der udarbejdet en række spørgsmål til en opfølgende spørgeskemaundersøgelse.

Spørgeskemaerne udsendes til 500 udvalgte bredejere ved offentlige vandløb i Herning Kommune.

 

Resultatet samles til en konkret handleplan med mulige ændringer i procedurer og service. Handleplanen forventes udarbejdet i samarbejde med en udvalgt gruppe af bredejere.

 

Forvaltningen indstiller, at spørgsmålene i spørgeskemaet og proceduren omkring brugertilfredshedsundersøgelsen tages til efterretning.

Derudover ønskes det drøftet, hvilket succeskriterie undersøgelsen bør have.

Sagsfremstilling

Der skal udarbejdes en ny brugertilfredshedsundersøgelse for vandløbsvedligeholdelsen i Herning Kommune. Undersøgelsen skal udføres som opfølgning på brugertilfredshedsundersøgelsen i 2013.

 

Udformningen af undersøgelsen er:

 • Skulle afholdes borgermøder med fokus på at formidle hvilke rammer, der er for kommunens vandløbsvedligeholdelse bl.a. i forhold til vandløbsregulativerne.
 • Gennemføre interviews med udvalgte bredejere i forhold til kommunens forvaltning af vandløbsområdet.
 • Udarbejde spørgsmål til en ny spørgeskemaundersøgelse ud fra de indsamlede oplysninger fra borgermøderne og de gennemførte interviews.  

  

Borgermøder

Der er afholdt to borgermøder i henholdsvis Kibæk og Vildbjerg i foråret 2017. Alle bredejere var inviteret vi e-boks til disse infomøder og godt 300 deltog. Formålet med borgermøderne har været at formidle viden om vandløbene og regulativer, for at skabe en bedre og fælles forståelse for de opgaver, som kommunen løser m.m. i forhold til administration og vedligeholdelse af vandløbene.

 

De offentlige møder er også brugt til at efterprøve om evt. utilfredsheden, særligt omkring vandløbsvedligeholdelsen, ligger inden for eller uden for det som reguleres via regulativerne for de enkelte vandløb, og dermed uden for det serviceniveau som kommunen skal levere.

 

Der var et stort fremmøde, spørgelyst m.m. til de to borgermøder. Der er på møderne indkommet få konkrete forslag til forbedringer.

 

Indledende interviews

6 udvalgte bredejere er blevet bedt om deltage i et interview omkring vandløbsvedligeholdelse, forventninger og oplevelser. På baggrund af de gennemførte interviews er der opstillet en række temaer omkring forventninger og vandløbsvedligeholdelse:

 

 • Effektiviteten i vedligeholdelsen
 • Tillid til forvaltningen
 • Tillid til entreprenørerne
 • Forventningen om at forvaltningen har ressourcer til selv at have det fulde og samlede overblik
 • Et stort fokus på behovet for afvanding

 

Spørgeskemaundersøgelsen

Ud fra de fremkomne temaer er der udarbejdet et spørgeskema til spørgeskemaundersøgelsen. Spørgsmålene vil i høj grad relaterer sig til de temaer, som har vist sig afgørende og vigtige.

Spørgsmålene i undersøgelsen vil også omhandle emner og punkter, hvor forvaltningen har mulighed for at ændre praksis.

 

Spørgeskemaundersøgelsen udsendes til 500 udvalgte bredejere langs offentlige vandløb i Herning Kommune. Et af de første spørgsmål vil derfor også være hvilket hovedformål, den enkelte bredejer ser ved vandløbene med hensyn til vandløbsvedligeholdelse. Udvælgelsen vil ligesom sidst findes ved en tilfældig søgning på bredejere/matrikler langs offentlige vandløb i Herning Kommune. Der vil derfor indgå en tilfældig fordeling af landmænd, ejendomme i byer og andre bredejere. Det forventes at spørgeskemaundersøgelsen sendes ud i august 2017. Tidspunktet er sammenfaldende med perioden for grødeskæring. Det forventes derfor, at en større del af de adspurgte bredejerne vil have lyst til at svare på spørgsmålene.

 

I vedlagte bilag fremlægges udkast til spørgsmålene i undersøgelsen. Der er i formuleringen, så vidt muligt, taget hensyn til den tidligere gennemførte undersøgelse samt bemærkninger fra de gennemførte 6 lodsejerinterviews.

 

 

 

 

Forvaltningen bearbejder indkomne data fra spørgeskemaundersøgelsen. Det vurderes, hvor handlinger, nuværende eller ændret praksis/arbejdsgange kan justeres, så kommunen fremadrettet opnår en endnu bedre tilfredshed med vandløbsvedligeholdelsen og en god forståelse for den opgave, kommunen skal løse.

Resultatet af spørgeskemaundersøgelsen og forbedringstiltag forelægges for udvalget i en særskilt sag.  

 

En gruppe af bredejere anbefales inddraget i udarbejdelsen af en efterfølgende handleplan. På den måde kan vi forhåbentlig få skabt ejerskab og ambassadører ude i vandløbsoplandene.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til efterretning.

Beslutning

Sagen taget til efterretning. Udvalgets bemærkninger indarbejdes i spørgeskemamaterialet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.05.00-P19-8-13 Sagsbehandler: Rune Elnegaard Sørensen  

Orientering om afgørelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet vedr. mose-areal ved Skarrild

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted

Sagsresume

Miljø- og Fødevareklagenævnet har stadfæstet kommunens afgørelse i sag om ulovlig opdyrkning af mose.

 

Forvaltningen anbefaler, at sagen tages til orientering.

Sagsfremstilling

Forvaltningen havde afgjort, at et areal var § 3-beskyttet mose, der var blevet ulovligt drænet og opdyrket. Samtidig meddelte forvaltningen afslag på dispensation, og påbud om retablering af arealet til mose.

Ejeren påklagede afgørelsen.

 

Et enigt Miljø- og Fødevareklagenævn har i afgørelse stadfæstet kommunens afgørelse. Afgørelsen vedlægges i bilag.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til orientering.

Beslutning

Sagen taget til orientering.

Bilag

 

Sagsnr.: 06.00.00-P16-1-16 Sagsbehandler: Tove Hovgaard Jakobsen  

Endelig vedtagelse af spildevandsplan tillæg nr. 8 vedr. Engholm Søpark

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Lene Kimø

Sagsresume

Tillæg 8 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015 - 2025 udarbejdes med følgende formål:  

 • At ændre kommunens spildevandsplan således, at overfladevand fra en del af Engholm Søvej (nordøstlig del af lokalplanområdet) nedsives i lokalområdet, således at ejendommene i dette område udelukkende tilsluttes Herning Vand A/S´ kloak for spildevand.
 • At optage det fælles private nedsivningsanlæg (spildevandsanlæg) for Engholm Søvej i kommunens spildevandsplan.
 • At tilrette mindre uoverensstemmelser mellem Herning Kommunes spildevandsplan og de faktiske forhold omkring kloakering af allerede etablerede dele af Engholm Søpark.

 

Tillægget er foreløbig vedtaget af Byrådet på møde den 7. marts 2017 pkt. 57, og har derefter været i 8 ugers offentlig høring. Der er ikke indkommet bemærkninger til tillægget.

 

Forvaltningen anbefaler, at tillæg 8 til Herning Kommunes spildevandsplan 2015 - 2025 vedtages endeligt. 

Sagsfremstilling

Baggrund for tillægget

Tillæg 8 til Herning Kommunes spildevandsplan 2015 - 2025 gælder for boligområdet Engholm Søpark NØ i Herning og udarbejdes i forbindelse med byggemodning af den NØ-lige del af Engholm Søpark. Placering af Engholm Søpark fremgår af nedenstående oversigtskort i fig. 1.

 

 

Figur. 1. Oversigtskort for hele Engholm Søpark i Herning, uddrag af lokalplan 12.B7.1 for Engholm Søpark.

 

Tillæggets indhold

Med dette tillæg ændres Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025 således, at en del af Engholm Søvej (opland B21-2.P) skal håndtere overfladevand fra tage og befæstede arealer lokalt ved nedsivning. Ændringen foretages efter ønsker fra byggemodner Engholm Søpark A/S, og betyder at opland B21-2.P udlægges med kloakeringsformen ”separatkloak med nedsivning af tag- og vejvand”. I den gældende spildevandsplan er opland B21-2.P udlagt til separatkloak, hvor både regnvand og spildevand afledes til Herning Vand A/S´ kloaksystem.

 

Opland B21-2.P skal med dette tillæg udlægges til nedsivning af regnvand fra tage og befæstede arealer, både for den enkelte ejendom og for lokalplanens fællesarealer (veje, fortove, stier osv.).

 

 

Er nedsivning af overfladevand muligt

Forvaltningen har foretaget en vurdering af mulighederne for at nedsive i området. Terrænet hæves. Ud fra oplysninger om grundvandssårbarhed, jordbundsforhold, grundvandsstand osv., herunder undersøgelser af grundvandsstanden i området, er der foretaget en vurdering af, om det er forsvarligt at ændre spildevandsplanen til nedsivning af overfladevand i oplandet. Resultatet af undersøgelserne viser at:

 

1) jordbundsforholdene forventes egnede til nedsivning.

2) der tages hensyn til sårbare grundvandsforhold ved nedsivning gennem

    beplantet lag.

3) grundvandsstanden ligger tilstrækkelig lavt til at vandet kan forventes

     nedsivet, når terrænet hæves op til 2 m, som lokalplanen giver mulighed for.

 

Den nedsivningstilladelse Herning Kommune agter at meddele for oplandet, vil stille krav om afstand fra højeste grundvandsstand til nederste del af nedsivningsanlæggene på mindst 1½ m. I det fremsendte projekt fra Engholm Søpark A/S vurderes, at dette er muligt.

 

Det fælles nedsivningsanlæg for opland B21-2.P dimensioneres således, at det kan modtage overfladevand fra regnhændelser svarende til en gentagelsesperiode på hvert 10. år og etableres med mulighed for overløb til engen øst for Engholm Søvej ved sjældnere regnhændelser, f.eks. ved ekstremregn. Derfor vurderes, at overløb af overfladevand ikke vil være til gene for byggerier i området.

 

På baggrund af ovenstående betragtninger vurderes det muligt at ændre spildevandsplanen således, at overfladevand nedsives lokalt i opland B21-2.P.


Etablering af fælles spildevandsanlæg

Engholm Søpark A/S ønsker selv at håndtere overfladevandet fra opland B21-2.P og herved ikke være tilsluttet Herning Vand A/S kloak for regnvand. Derfor skal nedsivningsanlægget optages i spildevandsplanen, som ”Privat fælles spildevandsanlæg”, idet områdets ejendomsejere selv skal etablere, drive og vedligeholde overfladevandet via et spildevandslav.

 

En forudsætning for etablering af fælles spildevandsanlæg for regnvand fra opland B21-2.P er: 

 • at berørte bolig- og grundejere opretter et spildevandslav, der varetager anlæggets etablering, drift og vedligeholdelse, og at vedtægter for lavet foreligger samtidig med planforslagets offentliggørelse.
 • at spildevandslavets vedtægter efterfølgende tinglyses på ejendommene.
 • at Herning Kommune afgrænser opland B21-2.P, der afleder regnvand til det fælles nedsivningsanlæg i spildevandsplanen, med angivelse af, at anlægget ikke er ejet af et spildevandsforsyningsselskab, der er omfattet af vandsektorlovens § 2, stk. 1.

 

Med dette tillæg optages spildevandopland B21-2.P som opland med fælles spildevandsanlæg, der ikke er ejet af et spildevandsforsyningsselskab, omfattet af vandsektorlovens § 2, stk. 1, i Herning Kommunes spildevandsplan jf. oplandskort, udløbsskema og oplandsskema for Herning i tillæg 8.

 

Tilretning af mindre uoverensstemmelser mellem Herning Kommunes spildevandsplan og de faktiske forhold

Idet der enkelte steder i Engholm Søpark er uoverensstemmelser mellem spildevandsplanen og de faktiske forhold, benyttes dette tillæg endvidere til at rette disse uoverensstemmelser.  

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at tillæg 8 til Herning Kommunes spildevandsplan vedtages endeligt.

 

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 02.34.02-P19-133-17 Sagsbehandler: Sussi Munch Jensen  

Korsørvej 24A, Herning - etablering af bolig i tidligere klublokale

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

Der er på Korsørvej 24A, Herning søgt om tilladelse til etablering af en boligenhed i eksisterende klublokaler, som ligger nærmere skel end 2,5 m samt til etablering af en tagterrasse.

 

Forvaltningen anbefaler, at der gives tilladelse til etablering af boligenheden og tagterrassen.

Sagsfremstilling

Der er på ejendommen Korsørvej 24A, Herning, søgt om byggetilladelse til ændring af en del af et klublokale til en selvstændig lejlighed på ca. 70 m². Samtidig søges om tilladelse til etablering af en mindre tagterrasse i tilknytning til boligen.

 

Den eksisterende bygning er en tidligere fabriksbygning, som er opført i 1953 og om- og tilbygget flere gange. Bygningen indeholder i forvejen 1 bolig i sidebygningen og et erhvervslejemål i stueetagen samt klublokalerne på 1. sal.

 

Ejendommen er beliggende i et område, der er omfattet af kommuneplanramme nr. 12.B9. Rammen udlægger området som boligområde for åben lavt byggeri med mulighed for at indpasse visse offentlige formål og erhverv, hvis de ikke er til gene for omgivelserne eller bryder områdets karakter som boligområde.

 

Lejligheden er placeret på 1. sal i en eksisterende bygning, som ligger helt ud til naboskel i stueplan, mens en del af bygningen er trukket tilbage fra skellet på 1. sal. Boligen har ikke vinduer direkte mod skel, men der er et eksisterende vindue ud mod tagfladen.

 

På tagfladen ønskes placeret en tagterrasse på ca. 10 m², som privat opholdsareal til lejligheden. Tagterrassen holdes i en afstand af 2,5 m fra naboskel og får udgang fra lejligheden. Der er ikke adgang fra hverken trapperum eller klublokale til tagterrassen.

 

Partshøring

Da en del af boligen er placeret i naboskel og denne type byggeri ikke er omfattet af byggeretten, har projektet været sendt i partshøring hos de berørte naboer.

 

Der er indkommet bemærkninger fra 7 naboer. Bemærkningerne går primært på følgende:

·         Bekymring for indbliksgener, primært fra tagterrassen, men også fra boligen

          ind i en privat have (24B)

·         Bekymring for støj og musik fra tagterrassen, herunder bekymring for at klubben

          vil bruge tagterrassen

·         Henvisning til tidligere afslag på tagterrasse

 

Der er ikke indkommet bemærkninger til boligens placering delvist i skel.

 

Indbliksgener

Der er kommet bemærkninger om indbliksgener fra ejendommene Korsørvej 24B, st. samt H.C. Ørsteds Vej 89, 91, 93B og 93C.

Der etableres soveværelse i den del af boligen, som ligger i naboskel. Rummet har ingen vinduer direkte mod naboskel, men et eksisterende vindue, som er placeret vinkelret på skel i en afstand af ca. 1,3 m.

 

Forvaltningen vurderer, at der, ud fra vinduets placering i forhold til skel, ikke vil være væsentlige indbliksgener i forhold til naboerne.

Den nye tagterrasse kan give øget risiko for indbliksgener, men der er tale om en tagterrasse til 1 bolig i en afstand af mindst 2,5 m fra skel. Generne fra tagterrassen vurderes derfor ikke at være større end der vil kunne forventes i et boligområde med åben lav bebyggelse i op til 2 etager.

Placering af tagterrassen 2,5 m fra naboskel svarer til byggeretten for enfamiliehuse og tofamiliehuse med vandret lejlighedsskel (jf. BR-15, kap. 2.2.3.2, stk.2, nr. 2).

 

Støj og musik

Der er kommet bemærkninger om risiko for støj og mange mennesker på tagterrassen, herunder en frygt for at klubben vil benytte tagterrassen til fester og ophold.

Da tagterrassen kun har adgang fra boligen betragtes den som en privat terrasse. Risikoen for støj fra mange mennesker, musik og fest vurderes ikke større end fra de omkringliggende boliger.

Der er samtidig tale om en lille terrasse på 10 m² som ikke vurderes at kunne rumme ret mange mennesker.

 

Tidligere behandling

Der har i 2012 været forespørgsel fra ejeren af ejendommen om etablering af en tagterrasse i forbindelse med klublokalet. Der var tale om en tagterrasse på hele tagfladen og helt ud til naboskel. Efter en længere dialog valgte ejer at annullere sagen og der er derfor aldrig truffet en afgørelse. I forbindelse med den tidligere sag, er ejer blevet oplyst, at en tagterrasse skal placeres mindst 2,5 m fra naboskel. Dette er efterkommet i den konkrete sag.

 

Forvaltningens vurdering

Ændringen til boligformål vurderes at være i overensstemmelse med intentionerne for området, hvorimod den hidtidige anvendelse er uhensigtsmæssig i forhold til de eksisterende planer for boligområdet.

 

Forvaltningen vurderer, at der ud fra helhedsvurderingen kan gives tilladelse til etablering af en lejlighed i de tidligere klublokaler, også i den del, som ligger nærmere skel end 2,5 m.

 

Forvaltningen vurderer også, at der kan gives tilladelse til tagterrassen, da der er tale om en mindre terrasse beregnet for 1 bolig. Terrassen vurderes at give nogle indbliksgener for de nærmeste naboer, men ikke mere end der kan forventes i et boligområde med mulighed for boliger i 2 etager. Terrassens anvendelse vurderes at svare til anvendelsen ved et enfamiliehus.  

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der gives tilladelse til etablering af en ny boligenhed i de eksisterende lokaler,

 

at der gives tilladelse til etablering af tagterrassen på betingelse af, at der kun er adgang fra boligen.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 02.00.00-P19-91-17 Sagsbehandler: Hanne Agerskov  

Toftvej 17, Sørvad - ændret anvendelse af dyrlægeklinik til bolig

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

Forvaltningen har modtaget ansøgning om tilladelse til at ændre anvendelsen af tidligere dyrlægeklinik til bolig på adressen Toftvej 17, Agerfeld, 7550 Sørvad.

 

Forvaltningen anbefaler, at der gives afslag på den ansøgte ændring af anvendelse, da etablering af bolig på adressen vil stille naboen Agerfeld VVS, Smede & Maskinforretning væsentlig ringere i tilfælde af klage over støj.

Sagsfremstilling

Ejendommen Toftvej 17 er i 1992 opført som dyrlægeklinik. Ejendommen har stået ubenyttet i en del år og ejer oplyser at det ikke har været muligt at finde anvendelse for bygningerne.

Ansøger fremhæver, at bygningen fremstår arkitektonisk som en beboelsesejendom og at den er opført i gode materialer. Ansøger mener, at den på den baggrund skulle være meget velegnet til at ombygge til boligformål.

 

Ejendommen er beliggende lige vest for hovedvej 11 som forbinder Holstebro og Skjern. Nærmeste nabo mod vest er Agerfeld Gl. Skole, hvorfra der drives en tøjbutik. Nabo mod øst er Agerfeld VVS, Smede & Maskinforretning, der beskæftiger sig med reparation af landbrugsmaskiner samt fremstilling af bygningsstål.

 

Planlovens § 35, stk. 1 giver mulighed for, med kommunalbestyrelsens tilladelse, at der kan gives en landzonetilladelse til ændret anvendelse af bestående bebyggelse. Forvaltningen sendte, på den baggrund, ansøgningen til orientering hos naboer til ejendommen og modtog indenfor høringsfristen 1 indsigelse.

 

Nabo mod øst, Agerfeld VVS, Smede & Maskinforretning udtrykker sin bekymring for, at en privat bolig vil føle sig generet af støj fra maskiner på værkstedet og tung trafik. Det oplyses, at ud over støj og trafik fra værkstedet i dagtimerne, får virksomheden leveret varer om natten fra søndag nat til og med torsdag nat - nogle gange flere fragtbiler på samme nat. Indsiger vurderer, at der i gennemsnit kommer ca. 30 fragtbiler fra mandag til og med fredag hen over døgnet. Vedhæftede billede fra indsiger, viser hvor den tunge trafik pågår.

 

Ud over de natlige leveringer er der almindelig kundetrafik, store traktorer med landbrugsredskaber, lastbiler, skovmaskiner mm. som skal have udført reparationer på værkstedet - indsiger vurderer 20 til 50 enheder pr. uge alt efter sæson. Yderligere vil der forekomme støj fra værkstedet ved brug af vinkelslibere, hamrer, truckkørsel osv.

 

Forvaltningen vurderer, at hvis det tillades at den tidligere dyrlægeklinik på Toftvej 17 omdannes til boligformål, vil det stille nabovirksomheden ringere i forhold til at kunne overholde de vejledende støjgrænser. Det vil betyde, at Agerfeld VVS, Smede & Maskinforretning vil blive forhindret i at have varetransport til og fra virksomheden i aften og natperioden, hvilket de oplyser i deres indsigelse at de har i dag. Varetransporten foregår tæt ved den kommende bolig, og det vurderes ikke at være muligt at lave tilstrækkelig støjdæmpning i form at hegn, da der er meget lidt plads på matriklen, hvor den nuværende dyrlægeklinik er placeret. Det er heller ikke muligt at dæmpe ved virksomheden, da en del at kørslen foregår på en privat vej, som ligger lige op i skel til den eventuelle bolig.

 

Af hensyn til den fremtidige drift af den eksisterende smedevirksomhed anbefaler forvaltningen, at der meddeles afslag på det ansøgte. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der med baggrund i forvaltningens vurdering meddeles afslag på den ansøgte ændring af anvendelsen til bolig

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1793-07 Sagsbehandler: Vivi Kjær  

Driftsbudget 2018 S/I Herning Lufthavn

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Jacob Philipsen

Sagsresume

Bestyrelsen for den selvejende institution S/I Herning Lufthavn fremsender forslag til driftsbudget for 2018 til behandling.

 

Forvaltningen anbefaler, at der i 2018 bibeholdes et driftstilskud til S/I Herning Lufthavn på 473.000 kr.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for S/I Herning Lufthavn har stadig en forventning om at få GPS anflyvningsprocedure godkendt, forhåbentlig i 2017, hvilket vil gøre det muligt at få øget erhvervsflyvningen med jetfly fra udlandet i forbindelse med gæster til MCH. En GPS anflyvning forventes at kræve en øget teknisk standard på lufthavnen. Denne investering er beregnet til mellem 300.000 og 400.000 kr. Der er derfor i regnskabsårene fra 2012 til 2015 hensat i alt 380.000 kr. til dette formål.

 

Hvis denne øgede indtjening ikke manifesterer sig, vil eneste anden måde at inddække det budgetterede underskud være at lukke lufthavnen i perioder.

 

Der er endvidere en forventning om et samarbejde med Brand & Redning MidtVest, således at der kan anskaffes kvalificeret udstyr, der gør Brand & Redning MidtVest i stand til at hjælpe Herning Lufthavn med at indfri krav til modtagelse af fly fra udlandet med over 19 personer.

 

S/I Herning Lufthavn har i 2013 modtaget et lån på 300.000 kr. til etablering af nyt tankanlæg fra Herning Kommune. Pengene er videre-udlånt til Herning Lufthavn ApS, der forestår den samlede ydelse på lånet. På den baggrund er lånet udgiftsneutralt for S/I Herning Lufthavn, hvorfor det ikke optræder i budgettet. Forpligtelsen påfalder stadig S/I Herning Lufthavn, hvilket også påpeges i den af Partner Revision godkendte Årsrapport 2013 for S/I Herning Lufthavn.

 

Konsekvenser i forhold til det nedjusterede budget:

Det viser sig, at S/I Herning Lufthavn med det nedjusterede budget ikke vil kunne køre rundt i længere tid, hvis der hverken er afsat midler til vedligeholdelse eller investering i tekniske anlæg og installationer.

 

Derfor er bestyrelsen i S/I Herning Lufthavn og bestyrelsen for Herning Lufthavn ApS i gang med et oplæg til sammenlægning af driften på Herning Lufthavn. Der vil kunne opnås besparelser herved. Herning Lufthavn ApS har til formål at udvikle erhvervsmæssig flyvning på Herning Lufthavn. Det vil derfor være en fordel at samle driften i et selskab under forudsætning af, at det nye selskab vil kunne opnå de samme vilkår og tilskud til driften som det nuværende S/I. 

Økonomi

Driftsbudgettets resultat for 2018 (før kommunalt driftstilskud) udviser en nettoudgift på 496.450 kr. Løn til flyvepladsleder 448.000 kr. inkl. ferietillæg samt løn til flyvepladsassistent 96.000 kr. Total 544.000 kr.

 

Herning Kommune har i rammen for 2018 afsat et kommunalt driftstilskud på 473.000 kr. i 2017 priser.

 

Herning Kommune har hidtil givet tilsagn om at indestå for lønudgiftsbetalinger på S/I Herning Lufthavn, således at man har sikkerhed for, at status som offentligt godkendt flyveplads med flyvepladsleder kan opretholdes. Lønudbetalingen overstiger det af Herning Kommune afsatte driftstilskud til S/I Herning Lufthavn.

 

Der er i driftsbudgettet budgetteret med et underskud på 23.450 kr. Bestyrelsen har besluttet at dække underskuddet via S/I Herning Lufthavns egenkapital. Bestyrelsen gør endvidere opmærksom på, at bestyrelsen er overbevist om, at budgetunderskud af den størrelse vil kunne spares i driftsomkostninger ved en sammenlægning af driften i de 2 virksomheder S/I Herning Lufthavn og Herning Lufthavn ApS.

 

Der er afsat 8 timers ekstra lønning ugentligt, så lufthavnen kan holde åbent om lørdagen i sommerhalvåret.

 

For at opnå en besparelse i budgettet på 200.000 kr. er der afsat 0 kr. til anskaffelser til tekniske anlæg og installationer i 2016 - 2018. Til vedligeholdelse af baneanlæg er ligeledes afsat 0 kr. i 2016 - 2018.

 

Faldskærmscentret, der blev oprettet på Herning Lufthavn i 2015, vil køre videre i 2017 og 2018. Dette betyder øget aktivitet på lufthavnen og derved også stigende indtægter for lufthavnen.

 

Forvaltningen anbefaler, at der i 2018 bibeholdes et driftstilskud til S/I Herning Lufthavn på 473.000 kr.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at budgettet godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 22.11.10-P19-1-17 Sagsbehandler: Eva Freidahl Graae  

Tilladelse til limousinekørsel / shuttlebus

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Forvaltningen har modtaget en ansøgning om tilladelse til limousinekørsel i Herning Kommune.

 

Tilladelsen skal bruges til shuttlebus-rute mellem Billund Lufthavn og Herning, og vil være et supplement til eksisterende tilbud. Ansøgningen gælder en bil, som må betegnes som eksklusiv og særligt indrettet.

 

Teknik- og Miljøudvalget besluttede på udvalgsmøde 11. januar 2016, pkt. 16, at give tilladelse til limousinekørsel i Herning Kommune, herunder til særligt eksklusive biltyper. Samtidig bemyndigede udvalget forvaltningen til at give tilladelse til kørsel med limousiner.

 

Forvaltningen anbefaler, at ansøgningen om tilladelse til limousinekørsel godkendes, idet det er sandsynliggjort, at udstedelse af tilladelsen bidrager til en bedre servicering af offentligheden.

Sagsfremstilling

Tilladelsen skal bruges til etablering af en fast shuttlebus-rute mellem Herning (ved Hotel Eyde) og Billund Lufthavn, med 6 daglige afgange i forbindelse med ruteflyankomst fra hhv. Frankfurt og Amsterdam. Ansøger har indgået forhåndsaftaler med en række hoteller og virksomheder om at benytte shuttlebus-ordningen, og flere ønsker at vide mere, såfremt tilladelse opnås, dvs. at shuttlebus-ordningen vil primært være repræsentationskørsel.

 

VisitHerning har kontaktet Herning Kommune med oplysning om, at der er et udækket behov for transport til og fra Billund Lufthavn. VisitHerning vurderer, at en shuttlebus-ordning kunne supplere de eksisterende tilbud, bla. taxa og offentlig transport, til gavn for områdets erhvervsliv.

 

Ansøger vil tilbyde kunderne lave priser, faste afgangstidspunkter (venter max. 20 min på et forsinket fly) og en indretning, der muliggør effektiv udnyttelse af køretiden til afslapning eller arbejde.

Ansøger har oplyst, at han vil anvende en Mercedes V250 d 2,2 Avantgarde aut. Lang, der kører 16,7 km/l - Energiklasse C - EURO 6, og forvaltningen har vurderet, at bilen må betragtes som værende særligt indrettet, på baggrund af ansøgers oplysninger om udstyr mm.

 

Der i dag ingen tilladelser til limousinekørsel i Herning Kommune. Der har tidligere været 2 tilladelser til "rigtige" limousiner, men disse blev indleveret. Der har været enkelte forespørgsler på limousinetilladelser tidligere, og en tidligere ansøgning er blevet afvist pga., at pågældendes forretningskoncept ikke var tydeligt og konkret ift. et behov.

 

Forvaltningen har ikke kendskab til andre kommuner, som har udstedt tilladelse til limousinekørsel på baggrund af samme forretningskoncept. Idet forretningskonceptet er præcist og afgrænset til shuttlebus-kørsel vurderer forvaltningen, at ansøgningen kan imødekommes.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at ansøgningen om limousinekørsel godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 00.22.04-P35-1-13 Sagsbehandler: Lotte Vinter  

Meddelelser