Dagsordener og referater

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 19. marts 2018
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.22.04-P35-1-17 Sagsbehandler: Eva Kanstrup  

Delegationer til forvaltningen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

  x

 

 

                

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Den daglige administration af love og regler foregår i stor udstrækning på grundlag af delegationer, som Teknik- og Miljøudvalget gennem årene har meddelt forvaltningen på grundlag af afgørelser i principielle sager i udvalget.

 

Grundlaget for at meddele delegationer er, at afgørelserne kan ske på et ensartet grundlag, hvor udvalget har fastlagt en linje, som medfører ensartede principielle afgørelser.

 

Forvaltningen anbefaler, at forslag til delegationer til forvaltningen godkendes.

Sagsfremstilling

Baggrunden for at overdrage delegation til forvaltningen i sådanne sager er, at kunne smidiggøre og fremskynde sagsbehandlingen til fordel for ansøger, samt at friholde udvalget for at behandle sager, hvor der allerede er lagt en fast linje, eller hvor afgørelsen er en direkte følge af lovgivningen.

 

Alternativet til delegation vil være, at udvalget skal behandle et stort antal ensartede sager, og sagsbehandlingstiden for ansøger vil blive længere.

 

Ved fremtidige sager kan udvalget til enhver tid meddele yderligere delegationer til forvaltningen, hvor afgørelsen i en konkret sag vurderes at være principiel i forhold til den fremtidige administration. Udvalget vil ligeledes til enhver tid kunne tilbagekalde tidligere meddelte delegationer.

 

Sager, der vedrører kommunens egne projekter og anlæg, behandles efter samme retningslinjer og delegationer som øvrige sager.

 

Forvaltningen vil i tvivlstilfælde, samt når der i forbindelse med høring og offentliggørelser medtages indsigelser, altid forelægge sagen for fagudvalget til beslutning.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at forvaltningens forslag til delegationer godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt. Ændringer forelagt på mødet, er indarbejdet i delegationsplanen.

Bilag

 

Sagsnr.: 05.01.02-P20-8-15 Sagsbehandler: Kim Bredgaard Grarup  

Jernbanebroen ved Sdr. Felding

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen

Sagsresume

Den gamle jernbanebro øst for Sdr. Felding blev sidste år 100 år gammel. Broen er udtjent, og der skal tages stilling til, hvad der skal ske med den 100 år gamle bro.

 

Forvaltningen anbefaler, at sagen drøftes.

Sagsfremstilling

Jernbanebroen øst for Sdr. Felding er et af de sidste kulturminder af privatbanen TKVJ (Troldhede, Kolding, Vejen Jernbane) - populært kaldet Troldhedebanen - der er tilbage, efter at banen lukkede for trafik i 1968.


Siden har broen og de tilhørende banedæmninger været en populær gangsti for byens beboere.

 

Omkring 1980 blev der udlagt trædæk på broen og opsat rækværk, for at sikre at fodgængere ikke falder i åen. Broen er 26 meter lang, 3,5 meter høj og har en udvendig bredde på 5,2 meter. Overbygningen er udført af U-profiler placeret mellem kraftige plader og nittet sammen. Brofaget er placeret på to støbte brovederlag, inddækket med granitblokke.

 

Brotypen er en relativ sjælden konstruktion i Danmark, der er kun bygget seks af denne konstruktionstype, hvor Lillebæltsbroen (færdigbygget 1935) og Frederikssundsbroen (færdigbygget 1929 og flyttet til Aalborg i 1936-37) hører til de mest kendte.

 

Som det ses på billedet herunder er broens nuværende tilstand meget ringe. I 2015 tog Sdr. Felding Borgerforening initiativ til, sammen med Herning Kommune, at søge Mærsk-fonden om 5 mio. kr. til renovering af broen. Der blev givet et afslag på denne ansøgning.

 

 

I forbindelse med ansøgningen blev der lavet en tilstandsrapport af broen. Broens tilstand er meget dårlig, og den er ikke nem at lave tiltag på. Jernet på broen kan der ikke svejses i, og nitterne kan ikke udskiftes, da de er smeltet sammen med de øvrige dele. Malingen indeholder bly, så derfor er det krævende at rense den ned og få den malet op igen.

 

Jernbanebroen i 1967, hvor et af Troldhedebanens skinne-

bustog er på vej mod Sdr. Felding. Året efter blev banen nedlagt.

Foto af Finn Henriksen  

 

Sdr. Felding Borgerforeningen har et ønske om at der forsat skal være en stiforbindelse over åen på stedet, hvilket også fremgår af centerbyplanen for Sdr. Felding og omegn. 

 

 

 

 

Økonomi

Der kan anvises følgende muligheder for broen: 

Aktivitet

Udgift (mio. kr.)

Restaurering

4,0 - 5,0

Ny gangbro

1,7

Broen fjernes

0,2

Akut vedligehold

0,1

 

For at broen forsat kan bruges som gangbro i nuværende stand, skal der bruges ca. 100.000 kr. nu og her, men det kan være svært at sige, hvor lang tid broen endnu vil stå.

 

Det er forvaltningen opfattelse, at i forhold til antal brugere af broen, vil det ikke være økonomisk forsvarligt at bruge 1,7 mio. kr. på en ny bro på stedet. Udgiften til mindre reparationer eller fjernelse af broen kan afholdes af vejdriftsbudgettet.

 

Der kan ikke anvises finansiering til udskiftning eller restaurering af broen.

 

Forvaltningen anbefaler, at sagen drøftes.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at udvalget drøfter sagen.

Beslutning

Udvalget besluttede at broen fjernes i løbet af 2018/2019.

 

Sagsnr.: 13.05.22-P00-1-18 Sagsbehandler: Katrine Damsgaard Boye  

Lokale busruter 2018/2019

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen

Sagsresume

Der foreligger behandling af høringssvar fra Midttrafik på lokalbusrute 140 og 150 samt regionalrute 13.

 

Forvaltningen anbefaler, at der ikke ændres på lokalruterne ud over de foreslåede justeringer af tider.

Sagsfremstilling

Der er ikke planlagt ændringer på de lokale busruter i forbindelse med køreplanskiftet 1. juli 2018, men Midttrafik har modtaget ønsker om ændringer. Midttrafiks behandling af ønskerne er vedlagt som bilag.

 

Forvaltningen har følgende bemærkninger til høringssvarene:

 

Rute 140 Aulum-Hodsager-Feldborg-Haderup og regionalrute 13 Herning-Haderup-Skive

 

1. Justering af tid i Aulum

Ved at rykke en afgang fra Aulum, kan der skabes en korrespondance med toget fra Holstebro med ankomst i Aulum kl. 12.33. Justeringen får dog den konsekvens, at der vil være lidt længere ventetid for kunder, som kommer med tog fra Herning. Endvidere er det nødvendigt at justere de efterfølgende afgange.

 

Jf. tællinger foretaget 5 dage i januar 2018 er passagerantallet på de pågældende afgange meget lavt. Midttrafik vurderer at der ikke vil være nogen økonomiske konsekvenser ved at foretage en ændringen, da antallet af køreplantimer stort set vil være uændret.

 

Forvaltningen foreslår derfor ændringen gennemført.

 

2. Flere afgange via Feldborg

På regionalrute 13 er der indkommet høring om muligheden for, at flere afgange kører over Feldborg. Det er Herning Kommune som finansierer de ekstra minutter det tager for bussen, at køre via Feldborg, for at sikre betjeningen af Feldborg by.

 

Det ene høringssvar handler om flere hjemkørsler fra Haderup skole mod Feldborg. Skoleelever ønsker at kunne komme senere hjem, når de har mulighed for at blive på skolen og lave ekstra skolearbejde, eller har deltaget i sociale arrangementer.

 

Det andet høringssvar handler om flere forbindelser via Feldborg på rute 13 i begge retninger for forbindelser mellem Vridsted og Haderup/Feldborg. Der er tale om skoleelever fra Fly/Vridsted, som går på Haderup Skole.

 

Den nuværende kørsel via Feldborg er tilpasset ungdomsuddannelserne i Herning, med en tilkørsel morgen og to hjemkørsler, efter ønske fra Herning Kommune og aftale med Region Midtjylland. Ønske om flere forbindelser via Feldborg er blevet behandlet foregående år og er ikke blevet imødekommet.

 

Rute 150 Herning-Vildbjerg-Ørnhøj

 

1. Justering af tider

Ønske fra operatøren som køre ruten, om at flytte en afgang 5 minutter, for at sikre, at chaufføren kan afholde sin pause. Midttrafik justerer køreplanen, hvis det kan ske uden konsekvenser for øvrige bindinger på ruten.

 

2. Placering af stoppested i Timring

”Aktiv-Timring” gør opmærksom på, at placeringen af stoppestedet på Bjerregårdsvej er uhensigtsmæssigt i forhold til trafiksikkerheden.

 

Der er forvaltningens vurdering, at stoppestedets placering er trafiksikkerhedsmæssig forsvarligt.

 

3. Ruteføring i og betjening af Timring

”Aktiv-Timring” påpeger, at siden køreplanen blev omlagt sidste år, skal kunderne fra Timring nogle gange til Møltrup for at komme med bussen, og at bussen så alligevel kører via Timring på tilbagevejen.

 

Omlægningen sidste år medførte, at bussen på mange afgange kører en ”ringrute” Vildbjerg-Møltrup-Vildbjerg via Timring den ene vej på de afgange som ikke fortsætter til Ørnhøj. Midttrafik har på baggrund af realtidssystemet i busserne foretaget en opfølgning af ruteforløbet. Her er der ikke noget, som tyder på, at busserne ikke kører den anviste ruteføring.

 

Midttrafik vurderer, at kunderne i Timring ikke har fået en køretidsforlængelse. Køretiden er derimod afkortet på de tidspunkter, hvor de ikke skal via Møltrup.

 

Forvaltningen foreslår derfor, at ruteføringen fastholdes.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller, at

at der ikke ændres på lokalruterne ud over de foreslåede justeringer af tider.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 05.00.00-A00-2-18 Sagsbehandler: Lene Ahle Skoubo Jakobsen  

Vejledningssted for kollektiv trafik

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen

Sagsresume

Midttrafiks bestyrelse har på mødet den 6. februar 2018 besluttet at nedlægge salgsstedet på Herning Station med virkning fra den 18. marts 2018.

 

Forvaltningen anbefaler, at der oprettes et vejledningssted så der fortsat er mulighed for personlig betjening.

Sagsfremstilling

Midttrafiks bestyrelse har vedtaget en salgsstrategi, baseret på selvbetjening. Som følge heraf har bestyrelsen besluttet, at salgsstedet på Herning Station nedlægges med virkning fra den 18. marts 2018.

 

Undersøgelser og analyse viser, at der er en borgergruppe som ikke har adgang til de digitale platforme, hvor rejsehjemmel kan købes.

På Midttrafiks anbefaling ønsker forvaltningen derfor at oprette et vejledningssted, hvor berørte borgere har mulighed for vejledning under overgangen til app eller rejsekort. Vejledningsstedet kan etableres i Borgerservice, eller et andet sted hvor målgruppen, der ikke er digital, plejer at henvende sig.

 

Borgerservice har kendskab til vejledning af målgruppen, og kan uden problemer håndterer de personfølsomme oplysninger, det kræver, at oprette et Rejsekort. For oprettelse af Rejsekort er der juridiske krav i forhold til Loven om hvidvaskning, samt Persondataloven. Medarbejdere i Borgerservice skal undervises i de forskellige muligheder for rejsehjemmel.

Valget af rejsehjemmel afhænger af antal gange man rejser pr. md., hvilket betyder, at fordelene varierer. Derfor er et godt kendskab til mulighederne væsentlig.

 

Vejledningsstedet kan også etableres ved det nuværende salgssted på Herning Station, SevenEleven-kiosken. Kiosken er placeret på det sted som er aktuelt i købsøjeblikket. Personalet her har stort kendskab til rejsehjemmel, og erfaring med vejledning af målgruppen.

 

I Randers findes nuværende salgssted i Føtex, og man forventer, at fortsætte med vejledningssted her. Midttrafik er i øjeblikket ved at undersøge, om det er muligt, at Føtex håndterer personfølsomme oplysninger. Dette kan blive muligt med regler om, at udfyldte rejsekortsskemaer straks sendes til Midttrafik, og straks herefter makuleres. Modellen er endnu ikke endeligt godkendt.

 

Der kan vejledes på forskellige niveauer.

 

Eksempler:

1

Der udleveres en folder, og borgere opfordres til at kontakte Midttrafik ved spørgsmål

2

Der udleveres en folder, og borgeren vejledes mundtligt i de forskellige former for rejsehjemmel

3

Der udleveres en folder, der vejledes om fordele i de forskellige former for rejsehjemmel, der er opstillet en computer, hvor borgeren kan udfylde skemaer, og stille spørgsmål ved tvivl

 

Økonomi

Der må forventes en mindre udgift til drift af et vejledningssted. Udgiftens størrelse kendes ikke på nuværende tidspunkt.

 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der etableres et vejledningssted for kollektiv trafik.

Beslutning

Forvaltningen bemyndiges til at indgå en midlertidig aftale med 7elven på Herning Station om fortsat at være vejledningssted i 2018. Aftalen finansieres indenfor budgettet til kollektiv trafik.

 

Sagsnr.: 05.01.02-P20-4-15 Sagsbehandler: Kim Bredgaard Grarup  

Orientering om Statsforvaltningsafgørelse

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen

Sagsresume

I forbindelse med etableringen af cykelstien mellem Herning og Skibbild-Nøvling har ejeren af Tvevadvej 1, Vildbjerg, nedlagt påstand om, at Herning Kommune skal overtage hendes ejendom eller udbetale en erstatning for de gener, som cykelstien bringer.

 

Sagen blev den 11. september 2017 behandlet af Taksationskommissionen, der den 7. februar 2018 har meddelt, at Herning Kommune ikke skal overtage ejendommen, og ikke skal udbetale erstatning.

Sagen er tidligere behandlet i Teknik- og Miljøudvalget den 29. maj 2017, pkt. 110.

 

Forvaltningen anbefaler, at sagen tages til orientering.

 

Sagsfremstilling

I afgørelsen er Taksationskommissionen kommet frem til, at Herning Kommune ikke skal overtage ejendommen og ikke skal udbetale  erstatning. Yderligere er det også vurderet, at etablering af belysning ikke vil udgøre en sådan ulempe, at det berettiger til erstatning.

 

Forvaltningen har efterfølgende haft et møde med ejeren, som har meddelt, at hun ikke ønsker at påklage sagen til Overtaksationskommissionen.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til orientering.

Beslutning

Sagen taget til orientering.

 

Sagsnr.: 13.06.00-P19-2-17 Sagsbehandler: Karin Skov-Aggerholm  

Frigivelse af anlægsbevilling til byggemodning i 2018

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløb på i alt 13,872 mio. kr. til byggemodningsprojekter i 2018 på Serviceområde 01 Byggemodning.

 

Forvaltningen anbefaler, at rådighedsbeløbet frigives.

Sagsfremstilling

Der er i budget 2018 afsat et samlet rådighedsbeløb på 75,114 mio. kr. på Serviceområde 01 Byggemodning. Der blev på Byrådets møde den 19. december 2017, pkt. 310, frigivet på 34,316 mio. kr. heraf til byggemodning i 2018 og på Byrådets møde den 23. januar 2018, pkt. 12, blev der frigivet 2,134 mio. kr. til arealerhvervelser, finansieret af budget 2018. Desuden anmodes der om frigivelse af 0,75 mio. kr. til Teglparken i Herning på Byrådets møde den 6. marts 2018.

 

Der anmodes om frigivelse af 13,872 mio. kr., som dels afsættes til nye byggemodningsområder og dels til større færdiggørelsesarbejder i specifikke udstykninger. Færdiggørelser omfatter bl.a. kantsten og asfalt, belysning, legeplads samt beplantning. Samtidig søges om tillæg til anlægsbevillingen, således at denne er i overensstemmelse med frigivne rådighedsbeløb.

 

Restrådighedsbeløbet på 24,042 mio. kr. i 2018 anvendes til arealerhvervelse i nyt boligområde i Lind samt til ejendomsskatter, drift og mindre færdiggørelsesarbejder på en række byggemodningsområder i 2018. Beløbene anmodes frigivet senere på året.

 

Arbejderne, som planlægges udført i de enkelte byggemodningsområder, er beskrevet i tabel 1.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 1. Beskrivelse af byggemodningsområderne

 

 

I tabel 2 ses en oversigt over anlægsprojekter og rådighedsbeløb til frigivelse samt bevillingsændringer. Forventet forbrug i 2018 er inkl. overførsler fra 2017, som overføres i den samlede overførselssag fra 2017 til 2018.

 

Tabel 2. Byggemodning 2018 - økonomi

 

 

Forventede anlægsudgifter udgør i alt 17,099 mio. kr., som finansieres af rådighedsbeløb på 13,872 mio. kr. i 2018 samt overførsler fra 2017 til 2018 på i alt 3,227 mio. kr., som overføres til 2018 i den samlede overførselssag om overførsel af uforbrugte midler fra 2017 til 2018.

 

Indtægtsbudget på byggemodningsområdet

På byggemodningsområdet skal indtægter og udgifter til byggemodning ses i sammenhæng, idet indtægter og udgifter for byggemodningsområdet over tid skal balancere.

Indtægtssiden på Serviceområde 01 Byggemodning er budgetlagt til i alt -75,520 mio. kr. i 2018. Hertil kommer forventede overførsler af merindtægter fra 2017 på i alt 12,676 mio. kr. Tilsvarende er der en overførsel af mindreforbrug på udgiftssiden på 43,671 mio. kr. fra 2017.

 

Byggemodningsprojekter, som afventer igangsættelse

Mindreforbruget på udgiftssiden i 2017 skyldes bl.a., at flere projekter afventer igangsættelse. Byrådet traf på møder den 6. marts 2012, pkt. 86, den 16. april 2013, pkt. 143, den 6. maj 2014, pkt. 177 samt den 26. august 2014, pkt. 262, blandt andet henset til overførsel af mindreindtægter fra tidligere år, beslutning om, at byggemodningsprojekter for i alt 12,020 mio. kr. afventer igangsættelse. Projekterne var fordelt på Mørupvej med 6,020 mio. kr. samt færdiggørelser for 6 mio. kr. Etape 1 af Mørupvejs forlængelse udføres i 2018 og udgifterne hertil blev frigivet på Byrådets møde den 19. december 2017, pkt. 310.

 

Herudover er der i alt afsat 4,8 mio. kr. til betingede byggemodninger, som skal igangsættes ved grundsalg. Dette omfatter boligområderne Poppelbakken i Tjørring, Rind Å Engen i Arnborg samt erhvervsområdet ved Pugdalvej i Vildbjerg. Der blev i januar 2018 solgt 4 grunde på Poppelbakken, og byggemodning udføres i foråret 2018.

 

Desuden var der i 2017 samlet afsat ca. 10 mio. kr. til byggemodning i flere områder herunder bl.a. Sunds og Aulum. Projekterne er udsat til 2018 bl.a. pga. vejrforholdene i efteråret 2017, afklaring af tekniske forhold, høj byggeaktivitet mv. Sidst er der igangværende ekspropriationssager, hvor der var afsat 4,1 mio. kr. i 2017, hvilket forventes udbetalt i 2018.

 

Rådighedsbeløbene overføres til 2018 i den samlede overførselssag om overførsel af uforbrugte midler fra 2017 til 2018.   

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der afsættes rådighedsbeløb på i alt 13,872 mio. kr. i 2018 på Serviceområde 01 Byggemodning (Teknik- og Miljøudvalget). Rådighedsbeløbene fordeles på stednumre, jf. tabel 2

 

at de afsatte rådighedsbeløb på i alt 13,872 mio. kr. i 2018 finansieres af rådighedsbeløb på Serviceområde 01 Byggemodning (Teknik- og Miljøudvalget) i 2018, fordelt på stednumre jf. tabel 2

 

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på i alt 0,509 mio. kr. på Serviceområde 01 Byggemodning (Teknik- og Miljøudvalget), fordelt på stednumre jf. tabel 2

 

at mer- og mindreforbrug netto i 2017 på i alt 3,227 mio. kr. på Serviceområde 01 Byggemodning overføres til 2018 i den samlede overførselssag om overførsel af uforbrugte midler fra 2017 til 2018. Beløbet fordeles på stednumre jf. tabel 2.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 04.00.00-P20-3-17 Sagsbehandler: Nichlas Bøge Øgendahl  

Tildeling af tilskud fra borgersamarbejdspuljen 2018

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted, Pia Colstrup

 

 

Sagsresume

Hvert år bliver der i samarbejde med borgere, efter ansøgning, realiseret en række samarbejdsprojekter. Det er projekter, hvor kommunen bidrager med ca. 50% af udgiften, og arbejdet udføres primært af ansøger/borgerforeningen selv, som også påtager sig den efterfølgende drift af anlæg m.m. Der er afsat en pulje på 190.000 kr. til ordningen. Puljen tildeles projekter, der medvirker til udvikling af de bynære grønne områder.

 

Der er indkommet 11 ansøgninger om tilskud fra borgersamarbejdspuljen for en samlet tilskudssum på 240.000 kr.  

 

Forvaltningen anbefaler, at 10 projekter støttes via midler fra ordningen, til en samlet sum på 190.000 kr. i 2018.

Sagsfremstilling

Borgersamarbejdspuljen 2018 har været annonceret 2 gange i Herning Folkeblad og har været formidlet ud til alle borgerforeninger i landsbyerne.

 

Ansøgningsfristen var den 16. februar 2018. Forvaltningen har modtaget 11 ansøgninger om tilskud i 2018. Der er samlet søgt om tilskud på i alt 240.000 kr. Ansøgerne skal selv bidrage med minimum 50% af projektsummen, og her kan eksempelvis frivillige arbejdstimer indgå. Efter færdiggørelse af projekterne påhviler en eventuel øget drift som følge af nye anlæg m.m. ansøgerne selv. Dette bidrager også til et stort lokalt ejerskab for projektet.

 

Der er også i år fremsendt spændende lokale projekter, som opfylder kriterierne for at opnå tilskud. I vedlagte bilag er medtaget de 10 projekter, som forvaltningen anbefaler støttes gennem Borgersamarbejdspuljen (markeret med grøn).

 

Forvaltningen vurderer, at ét enkelt projekt ikke opfylder kriterierne for at opnå tilskud. Projektet omfatter opstilling og indkøb af et kunstværk i Ilskov. Ansøger vil blive orienteret om eventuelle muligheder for finansiering via andre kommunale ordninger, som fx. forskønnelsespuljen.

 

Hvis alle forslåede projekter gennemføres, vil i alt 10 projekter ud af 11 ansøgte blive realiseret. Det vil bidrage til inddragelse af borgerne i samskabelse af gode projekter. Samtidig vil projekterne bidrage til at realisere mål i kommunens parkpolitik.

 

Forvaltningen anbefaler, at de foreslåede 10 projekter opnår tilskud. 

Økonomi

Borgersamarbejdspuljen udgør i 2018 190.000 kr. af de ordinære driftsmidler på Serviceområde 04 Grønne områder.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

 at der meddeles tilsagn om tilskud til 10 borgersamarbejdsprojekter i 2018.

 

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-388-10 Sagsbehandler: Cecilie Helene Rosenberg  

Mindre udvidelse og ny lejeaftale for campingplads i Sdr. Felding

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted og Peter Vallentin

Sagsresume

Sdr. Felding Camping og Hytteby ApS ønsker at opstille mobilhomes på campingpladsen samtidig med en mindre udvidelse af campingpladsen på et tilgrænsende areal.

 

Forvaltningen anbefaler, at udvidelse af campingpladsen og vilkår i ny aftale om udleje af arealet til Sdr. Felding Camping og Hytteby ApS godkendes.

Sagsfremstilling

Tidligere Aaskov Kommune og nu Herning Kommune har siden 1991 udlejet et areal på 10.900 m2 til foreningen: Sdr. Felding Camping og Hytteby ApS, som driver en mindre 1-stjernet campingplads på arealet. Nuværende aftale løber til 2021, men ønskes fornyet i forbindelse med foreningens ønske om at opstille mobilhomes på en del af campingarealet. Der er allerede plads til opsætning af disse mobilhomes på det lejede areal i den eksisterende aftale, men sagen er principiel, da mobilhomes er mere permanente end fx. mobile campingvogne.

 

På foto er vist billede, af de 2 første mobilhomes, som forventes etableret på campingpladsen. 

 

Det er et ønske at udvide pladsen, så der bliver plads til flere gæster, også med telt. Pladsen er i dag næsten fuldt belagt i sommersæsonen, og de fleste pladser benyttes af lokale borgere. For at gøre plads til udefra kommende gæster ønskes campingpladsen udvidet med 2.000 m2 mod øst. De 2.000 m2 henligger i dag som kommunalt parkanlæg. Området er i gældende kommuneplan udlagt til rekreativt område med ferie- og fritidsformål. Der vil efter godkendelse af den nye lejeaftalte blive udarbejdet en ny udlejningstilladelse til campering jfr. campingreglementet.

Der er foretaget høring af den lokale borgerforening, som er positiv overfor ideen om udvidelsen af campingpladsen ved inddragelse af det kommunale parkareal. Det er indskrevet som et kriterie i den nye lejeaftale, at hele campingpladsen skal være offentlig tilgængelig, så byens borgere stadig kan benytte stierne rundt i området.

 

Forvaltningen påtænker på et senere tidspunkt at opsætte 2-3 sheltere på det til campingpladsen tillagte areal. De nye sheltere, skal i lighed med øvrige kommunale sheltere kunne bookes gratis via kommunens shelterbooking. En eventuel udgift til indkøb og etablering af sheltere afholdes inden for den ordinære ramme på serviceområde 04. Brugerne skal så betale et overnatningsgebyr for at benytte campingpladsens eksisterende faciliteter i servicebygningen, der indeholder både toiletter, bad og et fælles køkken/opholdsrum.

 

I den tidligere aftale har Herning Kommune betalt et årligt drifttilskud til drift af servicebygningen, mod at denne kunne benyttes af offentligheden. Dette drifttilskud bortfalder med den nye aftale. Der stilles i ny lejeaftale krav om, at servicebygningen stilles til rådighed for offentligheden mod individuel betaling af overnatningsgebyr til Sdr. Felding Camping og Hytteby ApS. Udkast til ny lejeaftale med tilhørende kortbilag vedlægges som bilag.

 

De nævnte tiltag understøtter samtidig arbejdet med at forbedre forhold for friluftslivet, kanosejlere og ikke mindst lystfiskerturismen i Herning Kommune samtidig med at pladsen med nye mobilhomes, gøres mere attraktiv for brugerne. En eventuel fremtidig Nationalpark Skjern Å vil ligeledes kunne understøttes af campingpladsens nye tiltag og muligheden for overnatning i lokalområdet.

Økonomi

Udgiften til etablering af en ny afgrænsende beplantning mellem campingpladsen og den gamle markedsplads i Sdr. Felding afholdes inden for den ordinære ramme på serviceområde 04.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at udvidelse af campingpladsen godkendes

 

at ny aftale om udleje af arealet til Sdr. Felding Camping og Hytteby ApS godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 09.02.15-A00-1-18 Sagsbehandler: Ole Damgaard  

Frigivelse af anlægsbevilling til opkøb af Sdr. Karstoft Fiskeri, Ronnum, Silstrup og Vesterkrog Dambrug

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Lene Kimø, Pia Colstrup

Sagsresume

Miljøstyrelsen har afsat midler i en særlig pulje til dambrug, med henblik på opkøb af retten til indvinding af vand i forbindelse med ophør af dambrugsdrift. Sdr. Karstoft Fiskeri, Ronnum Dambrug, Silstrup Dambrug og Vesterkrog Dambrug har (med kommunens mellemkomst) ansøgt midler fra denne pulje. Med opkøbene opnås der en reduktion af udledningerne af kvælstof til Ringkøbing Fjord, der vurderes at have et indsatsbehov.

 

Der sker yderligere en reduktion af udledningerne af fosfor og organisk stof til henholdsvis Ringkøbing Fjord og Skjern Å systemet.

 

Med opkøbene af Silstrup Dambrug og Vesterkrog Dambrug opnås samtidig en mulighed for at skabe fri passage for fisk og fauna ved Skjern Å Nørrekanal i Rind Å og Skjern Å.

 

Miljøstyrelsen har givet tilsagn om tilskud til det ansøgte. Tilskuddet udgør købesummen på i alt 8.268.750 kr. samt 4 gange tinglysningsafgift på 1.660 kr. i alt 8,275 mio. kr. Kommunen varetager håndteringen af ansøgningen og er ansvarlig for de tildelte midler, samt at sørge for at der sker korrekt tinglysning.

 

Forvaltningen anbefaler, at opkøb af Sdr. Karstoft Fiskeri, Ronnum Dambrug, Silstrup Dambrug og Vesterkrog Dambrugs ret til vandindvinding tages til orientering samt, at der meddeles en anlægsbevilling på 8,275 mio. kr. samt tilhørende rådighedsbeløb i 2018 på Serviceområde 04 Grønne Områder, vandløb, nyt stednr. til gennemførelse af opkøbet.

Sagsfremstilling

Herning Kommune har på baggrund af en henvendelse fra de 4 dambrug søgt Miljøstyrelsen om tilskud til opkøb af retten til indvinding af vand i forbindelse med ophør af drift af: Ronnum Dambrug ved Ronnum Bæk, Vesterkrog Dambrug ved Skjern Å Nørrekanal, Sdr. Karstoft Fiskeri ved Karstoft Å og Silstrup Dambrug ved Skjern Å Nørrekanal.

 

Miljøstyrelsen meddelte henholdsvis den 20. december 2016 og den 13. november 2017 Herning Kommune tilsagn om tilskud til det ansøgte. Tilskuddet udgør købssummen som er: 2.433.750 kr. for Ronnum Dambrug, 1.260.000 kr. for Vesterkrog Dambrug, 2.175.000 kr. for Sdr. Karstoft Fiskeri og 2.400.000 kr. for Silstrup Dambrug samt tinglysningsafgifter på 4 x 1.660 kr. i alt 8,275 mio. kr.

 

Tilskuddet kan udbetales til Herning Kommune, når der foreligger en tinglyst købsaftale mellem Herning Kommune og ejeren af dambrugene, og når købesummen er dokumenteret udbetalt til dambrugsejeren. Købesummen og tinglysningsafgifterne svarer til tilskudsbeløbet.

 

Udbetalingen skal ske senest den 15. december 2018 (Ronnum), og 1. december 2019 (Vesterkrog, Silstrup og Sdr. Karstoft).

 

Det forventes, at aftalerne kan underskrives og tinglyses senest den 1. maj 2018.

 

I vandområdeplanerne 2015-2021 er der for Ringkøbing Fjord beskrevet et samlet indsatsbehov på 1.423,8 ton kvælstof pr. år. Herning Kommune sikrer sig med købet af vandindvindingsretten, at udledningerne til Ringkøbing Fjord reduceres med samlet 27 ton kvælstof pr. år. Samtidig reduceres udledningerne af fosfor med 1,7 ton/år og af organisk stof (BI5) med 29 ton/år til gavn for nedstrømsliggende vandområder i Skjern Å systemet.

 

Yderligere giver opkøbet af Vesterkrog og Silstrup Dambrug mulighed for at sikre fri passage for fisk og fauna ved Skjern Å Nørrekanal i Rind Å og Skjern Å til gavn for bl.a. laksen.

Økonomi

Herning Kommune har fået tilsagn fra Miljøstyrelsen om tilskud til opkøb af retten til indvinding af vand fra Skjern Å Nørrekanal, Karstoft Å og Ronnum Bæk. Tilskuddet er for de 4 dambrug i alt på 8,275 mio. kr. Tilskuddet består af midler fra en særlig opkøbsordning, som Miljøstyrelsen indførte med henblik på at nedbringe tilførslen af næringsstoffer (forsfor og kvælstof) til søer og kystvande samt fjernelse af fysiske spærringer i vandløbene. Der skal ikke afregnes moms af tilskuddet, da der er tale om offentlige midler.

 

Miljøstyrelsen har godkendt de fastsatte kriterier for tilskud, herunder indsatsbehovet for at nedbringe kvælstoftilledningen til Ringkøbing Fjord.

 

Herning Kommune kan søge om udbetaling af tilskuddet ved Miljøstyrelsen, når en aftale vedrørende afståelse af retten til indvinding af vand i forbindelse med frivillig aftale om ophør, er indgået og tinglyst, samt når købesummen er udbetalt.

 

Forvaltningen anmoder om anlægsbevilling og rådighedsbeløb på Serviceområde 04 Grønne Områder, vandløb, nyt stednr. til udgifter til opkøb af de 4 dambrugs vandindvindingsret og tinglysningsafgift på i alt 8,275 mio. kr. i 2018. Udgifterne finansieres af det modtagne tilskud.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at opkøb af de 4 dambrugs ret til indvinding af vand i forbindelse med frivillig aftale om ophør af drift tages til orientering

 

at der meddeles anlægsindtægtsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 8,275 mio. kr. i 2018 på Serviceområde 04 Grønne områder, nyt stednr. til tilskud til opkøb af retten til indvinding af vand i forbindelse med frivillig aftale om ophør af driften

 

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 8,275 mio. kr. i 2018 til gennemførelse af opkøbet på Serviceområde 04 Grønne områder, nyt stednr. Udgiften finansieres af det modtagne tilskud.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 06.00.00-P16-1-16 Sagsbehandler: Tove Hovgaard Jakobsen  

Endelig vedtagelse af tillæg 16 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025 for Lind

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Lene Kimø

Sagsresume

Tillæg 16 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015 - 2025 for Lind, udarbejdes på baggrund af en ny lokalplan for boligområde syd for Kollundvej i Lind (lokalplan nr. 61.B12.3) samt for opdatering af spildevandsplanen iht. Herning Kommuneplan 2017-2028, der blev vedtaget sommeren 2017. Endvidere justeres planen med ændring af recipient for overfladevand for 2 eksisterende planoplande syd for Kollundvej.

 

Tillæg 16 har nu været i 8 ugers offentlig høring, og der er ikke indkommet bemærkninger. På denne baggrund anbefaler forvaltningen, at tillæg 16 vedtages og offentliggøres. 

Sagsfremstilling

Med den nye lokalplan nr. 61.B12.3 bliver det muligt at etablere omkring 300 boliger i et område syd for Kollundvej i Lind.

 

En forudsætning for etablering af det nye boligområde er, at området er optaget i Herning Kommunes spildevandsplan. Med dette tillæg optages lokalplanområdet i spildevandsplanen.

 

Boligområdet syd for Kollundvej optages som opland Z13.P og Z14.P.

 

Tillægget omfatter endvidere ændringer i spildevandsplanen for Lind By på baggrund af følgende:

 

  • Herning Kommunes Kommuneplan 2017-2028, som blev vedtaget juni 2017: Ændringer for kommuneplanramme OF5 til Offentlige formål (opland Z01.P) og for kommuneplanramme B4, Boligområde (opland Z12.P) i den syd/vestlige del af Lind.
  • Herning Vand A/S´ ønske om ændring af recipient for overfladevand fra 2 spildevandsplan-oplande (Z15.P og Z16).  

 

Tillæg 16 berører følgende spildevandsoplande i Lind:

 

 

I overensstemmelse med retningslinjerne i Herning Kommunes spildevandsplan 2015-2025 er det undersøgt, om det er muligt at nedsive regnvandet fra de nye områder, opland, Z13.P, Z14.P, Z01.P og Z12.P lokalt.

 

Opland Z13.P

Undersøgelser foretaget i opland Z13.P har vist, at jordbunden er nedsivningsegnet. Samtidig står grundvandet langt under terræn (ca. 5 m), og grundvandet er ikke sårbart. På denne baggrund udlægges opland Z13.P til nedsivning af alt overfladevand (både overfladevand fra veje, tage og belægninger) i selve oplandet.

 

Det bliver Herning Vand A/S, der skal etablere og drive nedsivningsanlæg for overfladevand i oplandet. Det forventes, at anlæggene etableres som grøfter/regnbede langs boligvejene i området, til hvilket der er afsat areal i lokalplanen. Det betyder, at den enkelte ejendom skal aflede overfladevand fra tage og belægninger til Herning Vands anlæg langs vejene i oplandet. Ejendomme i området skal derfor tilsluttes Herning Vand A/S både for spildevand og regnvand.

 

Opland Z14.P

I opland Z14.P er muligheden for at nedsive overfladevand også undersøgt. Her har det vist sig, at jordbundsforholdene ikke er tilstrækkelig nedsivningsegnede, så det er ikke muligt at udlægge oplandet til nedsivning af overfladevand. Derfor optages dette opland i spildevandsplanen som separatkloak med afledning af spildevand og regnvand fra befæstede arealer til Herning Vand kloak.

 

Den naturlige recipient for udledning af overfladevand fra oplandet er Gunderup Bæk. Idet Gunderup Bæk har begrænset hydraulisk kapacitet, bør en forøgelse af den hydrauliske belastning af vandløbet undgås. Derfor har Herning Vand A/S fundet anden mulighed for at håndtere overfladevand fra opland Z14.P. Håndteringen vil ske ved nedsivning af vandet i nedsivningsbassin i den syd-vestlige del af lokalplanområdet. Ud fra undersøgelser af nedsivningsegnethed, grundvandsstand og grundvandssårbarhed, vurderes her at være mulighed for etablering af nedsivningsbassin med tilstrækkelig kapacitet til håndtering af regnvand fra opland Z15.P, Z16 og Z14.P.

 

Afledning af spildevand fra Z13.P og Z14.P skal ske til Herning Renseanlæg.

 

Opland Z01.P og Z12.P

Opland Z01.P og Z12.P ligger begge i områder, der, iht. Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025, ikke vurderes nedsivningsegnede.

 

Derfor optages både opland Z01.P og Z12.P i spildevandsplanen som separatkloakeret, med afledning af spildevand og regnvand fra befæstede arealer til Herning Vand A/S kloaksystem.  

 

Udledning af overfladevand til vandløb

Overfladevand fra opland Z01.P udledes til Asmindkær Bæk og overfladevand fra opland Z12.P udledes til Rind Å (se oplandskortet, bilag 1). Asmindkær Bæk er et tilløb til Rind Å.

 

Miljømålet for Rind Å er "God økologisk tilstand" jf. Vandområdeplan 2015-2021". Tilstanden for Rind Å er i Vandområdeplan 2015-2021 vurderet på kvalitetskriterierne: Ferskvandssmådyr, fisk og makrofytter (vandplanter). Tilstanden er "god økologisk tilstand" mht. smådyr, "dårlig økologisk tilstand" mht. fisk og "høj økologisk tilstand" mht. vandplanter. Den samlede tilstand for Rind Å er "Dårlig økologisk tilstand" og miljømålet for vandløbet er dermed samlet set ikke opfyldt. Asmindkær Bæk er ikke målsat.


Trods udvidelsen af oplandsareal, der afleder overfladevand til Asmindkær Bæk med opland Z01.P, vil det samlede areal, der skal afvande til Asmindkær Bæk nedbringes fra 65 til 57 ha i forhold til den gældende spildevandsplan. Dette skyldes, at oplandsgrænsen mellem opland Z01 og Z12 flyttes mod nord og en del af det tidligere opland Z01 afleder til nedsivningsbassin. Udledningen af overfladevand til Asmindkær Bæk vil herved nedbringes i forhold til gældende spildevandsplan.

 

På grund af flytning af oplandsgrænsen mellem opland Z01 og Z12, vil mængden af overfladevand, der ledes direkte til Rind Å, derimod øges i forhold til den gældende spildevandsplan. Det befæstede areal, der planlægges derimod afvandet direkte til Rind Å, øges fra 19 til 27 ha. Den samlede mængde overfladevand, der ledes til Rind Å-systemet (dels via Asmindkær Bæk), er stort set uændret i forhold til den tidligere spildevandsplan. Idet Rind Å er et mere robust vandløb end Asmindkær Bæk, vil denne ændring være hensigtsmæssig.

 

Etablering af det nye lokalplanområde og udvidelsen med kommuneplanrammerne OF5 og B4 forventes derfor ikke, at give anledning til øget hydraulisk belastning eller øget forurening af Asmindkær Bæk og Rind Å.  

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at tillæg 16 til spildevandsplanen vedtages og offentliggøres.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 06.00.00-P16-1-18 Sagsbehandler: Sisse Redeker  

Foreløbig vedtagelse af tillæg 18 til Herning Kommunes Spildevandsplan vedr. ledningstrace mellem Herningværket og Lind

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 Øvrige sagsbehandlere: Lene Kimø

Sagsresume

Tillæg 18 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015 - 2025 udarbejdes på baggrund af ønske fra Herning Vand A/S om etablering af en ny afskærende trykledning fra Herningværket til spildevandssystemet ved Lind.

 

Forvaltningen anbefaler, at tillæg 18 til Herning Kommunes spildevandsplan 2015 - 2025 foreløbig vedtages og sendes i offentlig høring i 8 uger.

Sagsfremstilling

Baggrund for tillægget

Herningværket, som er ejet af DONG nu ØRSTED, ønsker at etablere et røggaskølingsanlæg for at kunne genindvinde energien fra røggassen i forbindelse med produktionen af varme. Herved øges værkets totale virkningsgrad fra 88 % til 103 %. Røggaskølingen vil resultere i en stor mængde kondensat på ca. 180.000 m3/år. Kondensat anses generelt som værende spildevand. ØRSTED ønsker at rense kondensatet til et niveau, så det kan sidestilles med overfladevand og derefter udlede det til den nærliggende recipient, Knudmose Nordre afvandingsgrøft.

 

I forbindelse med etablering af røggaskondenseringsanlæg på Herningværket er det endnu uklart, hvordan værket skal komme af med deres spildevand (røggaskondensat). Værket har søgt om en udledningstilladelse til Knudmose Nordre Afvandingsgrøft. Tilladelsen skal meddeles af Miljøstyrelsen. Dette giver udfordringer i hht. kvælstof og kviksølv og kræver bl.a. en dispensation fra Miljøministeren, da der ikke må ledes øgede mængder kvælstof ud i Nissum Fjord (slutrecipient) i henhold til vandplanerne. Samtidigt har værket søgt om en tilslutningstilladelse til Herning Vands spildevandssystem, som kun ønskes permanent, hvis der ikke kan meddeles en udledningstilladelse. En tilslutningstilladelse skal meddeles af Herning Kommune.

 

Værket forventer at påbegynde afledning af spildevand til 1. april 2019.  

 

Tilslutning indebærer bl.a., at Herning Vand A/S skal etablere en ca. 2 km lang spildevandsledning til ca. 5 mio. kr., da den nuværende ledning ikke har kapacitet til at modtage den nye mængde spildevand. Denne ledning vil i værste fald kun skulle bruges midlertidigt indtil udledningstilladelsen er meddelt. Ledningen skal ikke benyttes af andre end Herningværket. Hvis værket ikke benytter ledningen, skal der ikke betales spildevandsafledningsbidrag til Herning Vand.

  

Tillæggets indhold

Herningværket ligger i spildevandsplanens opland Y01, som er udlagt til separat kloak. Da Herning Vand A/S’ spildevandsledning ved Herningværket er for lille til at modtage den nye mængde af spildevand, og da det ikke er muligt at udvide de eksisterende ledninger i områder, ønsker Herning Vand A/S at etablere en ny afskærende trykledning fra Herningværket og frem til spildevandssystemet ved Lind. Spildevandet ledes herfra til Herning Renseanlæg. Herning Kommune har vurderet, at røggaskondensatet kan håndteres på renseanlægget og Herning Renseanlæg er indforstået med at modtage det. Mængden og sammensætningen kan indeholdes i den nuværende udledningstilladelse for Herning Renseanlæg.

 

Den lyserøde stiplede streg er ledningstracéet for den afskærende ledning fra Herningværket til spildevandssystemet i Lind.

 

Spildevandsplanen er det retslige grundlag for spildevandsprojekter. Forud for udførelsen af ovenstående projekt skal der foreligge en godkendt spildevandsplan, der angiver placeringen af anlægget. Med dette tillæg optages den nye, afskærende trykledning i Herning Kommunes spildevandsplan. Efter vedtagelse af tillægget kan Herning Vand A/S anmode Herning Kommune om at påbegynde en sag vedr. ekspropriation af areal til ledning.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at tillæg 18 til Herning Kommunes Spildevandsplan foreløbigt vedtages

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 05.02.05-G01-2-18 Sagsbehandler: Anne Marie Fredslund Schmidt  

Navngivning af tværvej ved Åvænget

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

  X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Tanja Henriksen, Hans Eghøj

Sagsresume

Lokalplan 12.E18.1 for Centerområde syd for Åvænget i Herning blev vedtaget den 19. februar 2018 i Byplanudvalget.

 

Åvænget er den eneste vejadgang til området. Det er derfor vurderet, at der skal etableres en ny vejadgang fra Åvænget til Valdemarsvej ved Holtbjerg, som aflaster krydset ved Silkeborgvej. Den nye vej krydser Herningsholm Å.

 

Teknik- og Miljøudvalget skal navngive den nye vej, da det ikke har været muligt at få det afklaret i lokalplanprocessen.

 

Forvaltningen anbefaler, at vejen navngives Over Åen.

Sagsfremstilling

I forbindelse med byudviklingen ved Bauhaus har Herning Kommune udarbejdet 3 lokalplanforslag, der har til formål at sikre en samlet planlægning for området.

En af lokalplanerne muliggør en ny tværvejsforbindelse til almindelig biltrafik. Tværvejsforbindelsen kan aflaste krydset ved Silkeborgvej/Åvænget i spidsbelastningstidspunkterne. Lokalplanerne forventes endeligt vedtaget i Byrådet den 6. marts 2018.

 

Da byggemodningsprocessen starter op umiddelbart derefter, ønsker forvaltningen at navngive den nye vejforbindelse. Da vejen er en tværvejsforbindelse, som krydser Herningsholm Å, og da vejen skal koble sig til Åvænget, foreslår forvaltningen, at vejen navngives Over Åen.

 

 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at den nye vej navngives Over Åen.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 02.34.02-P19-515-16 Sagsbehandler: Thomas G. Frydensbjerg  

Orientering om Statsforvaltningsafgørelse vedr. Spinkebjerg 45 - tilbygning til enfamiliehus

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

Statsforvaltningen har behandlet en klage over forvaltningens tilladelse til en tilbygning på ejendommen Spinkebjerg 45, Gjellerup.

 

Forvaltningen anbefaler, at afgørelsen tages til orientering.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har meddelt tilladelse til et byggeri med en gavltrkant som er opført uden for det skrå højdegrænseplan. Forvaltningen har vurderet, at byggeriet er beliggende indenfor byggeretten, fordi gavltrekanten er af sædvanligt omfang og ikke giver anledning til gener.

 

Der er klaget over tilbygningens højde, at den er dominerende og meget skæmmende for klagerens ejendom.

 

Statsforvaltningen har stadfæstet kommunens afgørelse.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til orientering.

Beslutning

Sagen taget til orientering.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.00-P19-1-18 Sagsbehandler: Jacob Philipsen  

Overførsel af ubrugte budgetmidler fra 2017 til 2018

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Jonna Sørensen

Sagsresume

I forbindelse med afslutning af årsregnskab 2017 udarbejdes oversigt over budgetoverførsler fra 2017 til 2018 for drift og anlæg.

 

Forvaltningen anbefaler, at overførslerne for drift og anlæg på Teknik og Miljø området godkendes.

Sagsfremstilling

I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2017 er der følgende forslag til overførsel af restbudgetbeløb fra 2017 til 2018 for Teknik og Miljø området.

 

Serviceområde 01 Byggemodning

Driftsområdet udviser et merforbrug på 0,410 mio. kr., som primært skyldes en mindreindtægt vedr. jordleje samt en merudgift vedr. ejendomsskatter.

Merforbruget søges dækket at et mindreforbrug under serviceområde 04 Grønne områder.

 

Anlæg udviser et mindreforbrug på 39,5 mio. kr., som overføres til det videre arbejde i 2018.

 

Serviceområde 03 Kommunale ejendomme

Driftsområdet udviser et netto merforbrug på 0,053 mio. kr. Der overføres et merforbrug til 2018 under 032201 Folkeskole på 0,656 mio. kr. samt 053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede på 200.000 mio. kr. I henhold til de givne regler skal nettomindreforbruget på 0,803 mio. kr. vedr. de takstfinansierede områder overføres til 2018. De takstfinansierede områder er: 033046 Ungsomsuddannelse for unge med særlige behov, 052823 Døgninstitution for børn og unge, 053842 Botilbud for personer med særlige sociale problemer, 053850 Botilbud til længerevarende ophold, 053852 Botilbud til midlertidigt ophold, 053858 Beskyttet beskæftigelse samt 053859 Aktivitets- og samværstilbud.

 

Anlæg udviser et mindreforbrug på 1,682 mio. kr. Heraf overføres 0,766 mio. kr. til 2018 til det videre arbejde. Det resterende beløb på 0,916 mio. kr. vedr. afsluttede projekter og overføres derfor ikke.

 

 

 

Serviceområde 04 Grønne områder

Driftsområdet udviser et mindreforbrug på 1,960 mio. kr., som skyldes tilbagebetaling af for meget opkrævet ejendomsskat, merindtægt ved salg af flis og træ samt at det ikke har været muligt at realisere alle de planlagte driftsopgaver i 2017. Af nettomindreforbruget anvendes 0,410 mio. kr. til dækning af et merforbrug under serviceområde 01 Byggemodning. Af det resterende restbudget på 1,550 mio. kr. søges 1,400 mio. kr. overført til 2018 til følgende formål: 0,200 mio. kr. til undersøgelse af naturgenopretningsprojekter ved  Vorgod Å og Fjederholt Å, 0,500 mio. kr. til landskabsanalyse samt 0,700 mio. kr. til bunkeafvikling af natursager. 0,150 mio. kr. overføres til 2019 ligeledes til bunkeafvikling af natursager.

 

Anlæg udviser et mindreforbrug på 8,270 mio. kr. Heraf overføres 7,206 mio. kr. til 2018 samt 1 mio. kr. til 2019. Det resterende restbudget på 0,064 mio. kr. vedrører afsluttede projekter og overføres derfor ikke.

 

Serviceområde 05 Miljøforanstaltninger

Driftsområdet udviser et nettomerforbrug på 0,834 mio. kr. Skadedyrsbekæmpelsen udviser et merforbrug på 0,899 mio. kr., som skyldes ekstra ansættelse af personale grundet ny lovgivning på området, som har medført, at der skal gennemføres flere tilsyn. Merforbruget overføres til 2018. Det resterende restbudget på 0,065 mio. kr. søges overført til 2018 til køb af rådgiverbistand.

 

Serviceområde 06 Klimatilpasning

Anlæg udviser en mindreindtægt på 3,805 mio. kr. Beløbet overføres til 2018. Beløbet finansieres af Herning Vand ved et lån løbende over 10 år.

 

Serviceområde 07 Renovation

Driftsområdet udviser et mindreforbrug på 16,495 mio. kr. Heraf vedrører 4,6 mio. kr. tilbagebetaling fra affaldsselskabet AFLD. Beløbet tilskrives mellemregningskontoen mellem Renovation og Herning Kommune,

 

Anlæg udviser et mindreforbrug på 3,513 mio. kr. Heraf overføres 3,008 mio. kr. til det videre arbejde i 2018.

 

Serviceområde 08 Drift

Driftsområdet udviser et mindreforbrug på 0,165 mio. kr., som skyldes en stigning i arbejde for øvrige kunder. Beløbet søges overført til 2018 til implementering af landsbypedelordningen, herunder bestillingssystem for trailer samt uddannelse af egne medarbejdere.

 

Serviceområde 09 Trafik

Driftsområdet udviser et netto merforbrug på 8,941 mio. kr., som skyldes øgede udgifter til vejafvandingsbidrag og vejbelysning. Merforbruget på 3,079 mio. kr. vedrørende vintertjenesten overføres ikke. Beløbet reguleres via kassen. Et mindreforbrug under Kollektiv trafik overføres med 0,635 mio. kr. til 2018 og 1,0 mio. kr. til 2019. Merforbrug på 7,497 mio. kr. overføres til 2018 med 2,098 mio. kr. under Vejbelysning, 5,282 mio. kr under Vejafvandingsbidrag samt 0,117 mio. kr. under Arbejder for fremmed regning.

 

Anlæg udviser et mindreforbrug på 9,434 mio. kr. Heraf overføres 8,921 mio. kr. til 2018. Restbudgettet på 0,513 mio. kr. vedr. afsluttede anlægsprojekter og overføres ikke.

 

Samlet set søges der, af afvigelsen på - 5,034 mio. kr. vedr. drift ekskl. takstfinansieret område og vintertjenesten, overført -6,184 mio. kr. til 2018 og 1,150 mio. kr. til 2019.

 

Af afvigelsen på netto 58,612 mio. kr. under anlæg søges 55,614 mio. kr. overført til 2018 og 1 mio. kr. til 2019.

  

Økonomi

 

 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at overførslerne for drift og anlæg på Teknik og Miljø området godkendes jævnfør bilag

 

at merforbruget i 2017 under serviceområde 01 Byggemodning, drift dækkes af et mindreforbrug i 2017 under serviceområde 04 Grønne områder, drift

 

at der overføres 0,150 mio. kr. fra 2017 under serviceområde 04 Grønne områder, drift til 2019

 

at der overføres 1,0 mio. kr. fra 2017 under serviceområde 09 Trafik, drift til 2019

 

at der overføres 1,0 mio. kr. fra 2017 under serviceområde 04 Grønne områder, anlæg, stednr. 050095 Fredningen for Søby Sø og Søby Brunkulsleje til 2019.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.00-P19-1-18 Sagsbehandler: Jacob Philipsen  

Orientering om opfølgning om politiske budgetmål for 2017

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Jonna Sørensen

Sagsresume

Opfølgning på politiske budgetmål fastsat i forbindelse med budget 2017.

 

Forvaltningen anbefaler, at opfølgningen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Der er til afslutning af årsregnskab 2017 foretaget opfølgning på de politiske budgetmål, udarbejdet for serviceområde 03 til 09 under Teknik og Miljø i forbindelse med budget 2017.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at opfølgning på politiske budgetmål tages til efterretning.

Beslutning

Opfølgningen taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.10-P19-1-18 Sagsbehandler: Jacob Philipsen  

Budgetmål 2019

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Jonna Sørensen

Sagsresume

Forvaltningen fremsætter forslag til budgetmål for budget 2019 for Teknik og Miljø.

 

Forvaltningen anbefaler, at de politiske budgetmål for 2019 godkendes og indgår i drøftelserne på 1. budgetkonference.

Sagsfremstilling

Forvaltningen fremsender jf. budgetproceduren for 2019 forslag til politiske budgetmål for 2019 for Teknik- og Miljøudvalgets område: Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme, 04 Grønne Områder, 05 Miljøforanstaltninger, 07 Renovation, 08 Drift samt 09 Trafik.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at de politiske budgetmål for 2019 godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.10-P19-1-18 Sagsbehandler: Jacob Philipsen  

Perspektivnotat for Teknik- og Miljøudvalgets område til budget 2019-2022

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Jonna Sørensen

Sagsresume

Præsentation af perspektivnotater for Teknik- og Miljøudvalgets område til fremlæggelse på budgetkonferencen den 23.-24. april 2018.

 

Forvaltningen anbefaler, at perspektivnotaterne godkendes.

Sagsfremstilling

Præsentation af perspektivnotater for Teknik og Miljøområdet, serviceområde 03-09, som vil indgå i budgetmaterialet til 1. budgetkonference. Perspektivnotaterne indeholder økonomiske, styringsmæssige og faglige fremtidsperspektiver på de enkelte serviceområder med baggrund i de overordnede strateginotater.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at perspektivnotaterne godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt. Bemærkninger til perspektivnotater indarbejdes inden forelæggelse på budgetkonferencen.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.22.04-P35-1-17 Sagsbehandler: Eva Kanstrup  

Præsentation af udvalgets opgaveområder

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

  x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Præsentation af udvalgets opgaveområder og økonomi, samt forvaltningens organisering.

Sagsfremstilling

Introduktion til fagområdet Miljø og Klima (landbrug, dambrug og øvrige virksomheder samt klima) ved chef Lene Kimø,

og Byggeri, Jord og Grundvand (byggetilladelser, forurenet jord, vandindvinding) ved afdelingsleder Hans Eghøj.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at præsentationen tages til orientering.

Beslutning

Præsentationen taget til orientering.

 

Sagsnr.: 01.05.00-P00-66-15 Sagsbehandler: Rune Elnegaard Sørensen  

Orientering om landsretsdom i sag om ulovlig opdyrket hede ved Ørre

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted

Sagsresume

Orientering om landsretsdom i sag om overtrædelse af Naturbeskyttelseslovens § 3 om ulovlig opdyrket hedeareal ved Sejlsigvej 3 i Ørre.

 

Forvaltningen anbefaler, at sagen tages til orientering.

Sagsfremstilling

Vestre Landsret idømte 19. februar 2018 bøde til de tiltalte i sag om ulovlig opdyrkning af hede ved Ørre. Forvaltningen havde i 2015 og 2016 foretaget politianmeldelse af henholdsvis ejer og bruger af arealet for ulovlig opdyrkning af hede og for manglende efterkommelse af påbud om genskabelse af heden.

 

Kommunens afgørelse blev stadfæstet i Natur- og Miljøklagenævnet i 2016, og de tiltalte blev idømt bøder og tvangsbøder i byretten i 2017. De tiltalte ankede dommen til landsretten.

 

Statsadvokaten rejste tiltale i landsretten mod både ejer og bruger af arealet for overtrædelser af naturbeskyttelsesloven. Kravet om tvangsbøder udgik dog efter aftale med kommunen.

 

Landsretten fandt begge de tiltalte skyldige ifølge tiltalen. Ejeren blev idømt en bøde på 15.000 kr., og brugeren en bøde på 25.000 kr. I begge tilfælde var dette en skærpelse af byrettens dom, idet landsretten fandt, at der var tale om hhv. grov uagtsomhed og forsætlighed, samt at opdyrkningen var sket af økonomisk interesse.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til orientering.

Beslutning

Sagen taget til orientering.

Bilag

 

Sagsnr.: 05.00.00-G00-11-17 Sagsbehandler: Jesper Enggaard Jensen  

Ekspropriation af vej

 

Sagsnr.: 09.17.60-K08-49-15 Sagsbehandler: Christina Thorslev Petersen  

Orientering om politianmeldelse

 

Sagsnr.: 09.17.60-K08-20-18 Sagsbehandler: Pernille Kjeldsen  

Orientering om politianmeldelse

 

Sagsnr.: 06.01.15-K08-1-15 Sagsbehandler: Sisse Redeker  

Orientering om politianmeldelse for manglende separering

 

Sagsnr.: 00.22.04-P35-1-13 Sagsbehandler: Lotte Vinter  

Meddelelser