Dagsordener og referater

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 19. februar 2018
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.01.00-A00-24-17 Sagsbehandler: Maria Kringelholt Nielsen  

Styrelsesvedtægt for Herning Byråd

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

   

   

 

   

 

  X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Grethe Wilmoes

Sagsresume

Byrådet førstebehandlede den 23. januar udkast til ny styrelsesvedtægt. Styrelsesvedtægten skal behandles to gange i byrådet og sendes til høring i alle fagudvalg inden andenbehandlingen den 17. april.

Sagen fremsendes til fagudvalgene som godkendt af byrådet.

 

Styrelsesvedtægten skal efter politisk behandling godkendes af Tilsynet. Baggrunden for ændringerne skyldes bl.a. ændret lovgivning, ændringer i vederlag samt udvidelse af Forebyggelsesudvalgets medlemstal og opgaveportefølje.

 

Det anbefales, at ændringerne i styrelsesvedtægten godkendes.

Sagsfremstilling

Som bilag er vedlagt udkast til ændret styrelsesvedtægt for Herning Kommune.

 

I udkastet til styrelsesvedtægt er der foretaget følgende ændringer:

 

Ny vederlagsstruktur

På Byrådets konstituerende møde den 11. december 2017 blev det besluttet at indføre en ny vederlagsstruktur. Styrelsesvedtægten er tilrettet i overensstemmelse hermed. Der henvises til styrelsesvedtægtens § 20.

 

Forebyggelsesudvalget

Forebyggelsesudvalgets medlemstal udvides, således at udvalget går fra 5 til 7 medlemmer.

 

Forebyggelsesudvalgets opgaveportefølje udvides, således udvalget fremover også får ansvaret for den boligsociale indsats efter almenboligloven, herunder udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om regler og aftaler med boligorganisationer i relation til den boligsociale indsats efter almenboligloven. Social- og Sundhedsudvalgets opgaveportefølje indskrænkes tilsvarende på det nævnte område.

 

Endvidere er det i styrelsesvedtægten præciseret, at det er Forebyggelsesudvalget, der har opgavevaretagelsen indenfor forebyggelse- og sundhedsfremme herunder opgaver indenfor kost-rygning-alkohol-motion (KRAM).

 

Der henvises til styrelsesvedtægtens § 19 vedrørende Forebyggelsesudvalget og § 16 vedrørende Social- og Sundhedsudvalget.

 

Dispensation til lokalplaner

Efter den hidtil gældende styrelsesvedtægt har Teknik- og Miljøudvalget ansvaret for dispensation i henhold til planlovens § 19. Planloven er ændret. Det er nu muligt at dispensere fra en lokalplans principper og gøre tilladelserne midlertidige. Det foreslås, at Byplanudvalget får ansvaret for dispensationer, når det gælder dispensation til en lokalplans principper, da en permanentgørelse af en tidsbegrænset dispensation vil kræve udarbejdelse af en ny lokalplan. Teknik- og Miljøudvalget har fortsat ansvaret for øvrige dispensationer i henhold til planlovens § 19 - model 1.

 

Et alternativ er at flytte hele kompetencen til dispensationer til lokalplaner fra Teknik- og Miljøudvalget til Byplanudvalget (model 2).
Der henvises til styrelsesvedtægtens § 13 vedrørende Teknik- og Miljøudvalget og § 14 vedrørende Byplanudvalget.

  

Tidsplan for politisk behandling af ændringer i styrelsesvedtægt

 

Forslag til tidsplan for politisk behandling i fagudvalgene og 2. behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget samt Byrådet:

 

7. februar 2018 Social- og Sundhedsudvalget

19. februar 2018 Teknik- og Miljøudvalget

19. februar 2018 Kultur- og Fritidsudvalget

19. februar 2018 Byplanudvalget

21. februar 2018 Beskæftigelsesudvalget

28. februar 2018 Børne- og Familieudvalget

19. marts 2018 Forebyggelsesudvalget 

 

9. april 2018 2. behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget

17. april 2018 2. behandling i Byrådet

 

Ultimo april 2018 Styrelsesvedtægten fremsendes til godkendelse hos Tilsynet.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at ændringerne i Styrelsesvedtægt for Herning Kommune godkendes, idet

 

at Teknik- og Miljøudvalget drøfter, at Byplanudvalget fremadrettet har kompetencen til alle typer af dispensation fra lokalplaner efter planlovens § 19 alene (model 2).

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.22.04-P35-1-17 Sagsbehandler: Eva Kanstrup  

Præsentation af udvalgets opgaveområder

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

  x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Præsentation af udvalgets opgaveområder og økonomi, samt forvaltningens organisering og overordnede strategiske retning ved teknisk direktør Eva Kanstrup samt de 2 chefer i Teknik og Miljø Sofie Faarup Britze og Jacob Philipsen.

 

Punktet blev udsat på Teknik- og Miljøudvalgets møde 22. januar 2018.

Sagsfremstilling

Introduktion til fagområdet Natur og Grønne områder (naturpleje, parker, vandløb, friluftsliv) ved afdelingsleder Erik Skibsted,

og til fagområdet Genbrug og Affald (husholdsningsaffald, erhvervsaffald, genbrugspladser) ved afdelingsleder Karen Marie Frost Troelsen.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at præsentationen tages til orientering.

Beslutning

Præsentationerne taget til orientering.

 

Sagsnr.: 13.06.02-G01-16-16 Sagsbehandler: Anne Mette Skjærlund Knudsen  

Orientering om statistik for Herning Kommunes grundsalg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Det følger af de politisk godkendte retningslinjer for grundsalg, at statistik for grundsalg forelægges de respektive fagudvalg til orientering to gange årligt. Ud over grundsalgsstatistikken vil der blive orienteret om Herning Kommunes udbud af grunde i de enkelte udstykningsområder.

 

Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Salgsstatistik for boliggrunde:

 

Herning Kommune har pr. 31. december 2017 solgt i alt 80 boliggrunde i 2017. Der er budgetteret med et salg på 61 boliggrunde for hele 2017. Ud af de 80 solgte byggegrunde, er der blandt andet solgt 23 grunde på Ørskovbakken i Snejbjerg, 16 i Fejerskovparken i Lind, 8 på Kirkebakken i Gjellerup, 7 på Søengen i Sunds og 6 ved Holing Sø i Tjørring.

 

Salget af boliggrunde fordelt på de årets fire kvartaler i 2017 fordeler sig som vist i Tabel A i bilaget.

 

Som det fremgår af bilaget er der også kommet gang i salget af boliggrunde på Udgaardsvej i Skibbild og Åbjergvænget i Vildbjerg, hvor der i begge udstykninger er solgt 2 grunde.

 

I Studsgård har Herning Kommune en spændende boligudstykning i den bæredygtige bydel beliggende ved Voldsgårdvej og Hvæslundvej. Salget i denne udstykning har ligget stille siden opstarten i 2008, men i 2017 har kommunen solgt endnu en grund i den miljørigtige boligudstykning.

 

Herning Kommune har i 2017 udbudt nye parcelhusgrunde i følgende områder:

 

Herning Kommune har herudover i 2016 udbudt følgende områder som er byggemodnet i 2017:

 

Det kan på det forliggende grundlag konstateres, at grundsalget har ligget særdeles flot i 2017 især i de første to kvartaler af 2017.

 

Som det kan ses i Tabel B i bilaget solgte Herning Kommune 65 boliggrunde i 2015 og 57 boliggrunde i 2016 så kommunen fortsætter og forbedrer det høje salgsniveau i 2017 med salget af 80 boliggrunde.

 

Sammenligning med andre kommuner:

 

Kommunen arbejder på at indsamle salgsstatistik fra de private virksomheder, som også sælger boliggrunde i Herning Kommune. I Herning Kommune findes der nemlig flere udstykkere af boliggrunde, hvorimod dette ikke er tilfældet i for eksempel Holstebro Kommune. Dette medfører at ovenstående sammenligning af salget af boliggrunde i nabokommunerne kan være misvisende. Der findes desværre ikke en samlet statistik, hvor disse tal kan hentes. Der arbejdes med at finde en pålidelig indsamlingsmetode så disse tal i fremtiden kan indgå i denne orientering.

 

Der er i budget 2018-2021 planlagt at byggemodne følgende boliggrunde i 2018:

Kollundvej, Lind (ca. 32 grunde)

Ny udstykning, Gjellerup (ca. 25 grunde)

Egebakken, Gullestrup (ca. 16 grunde)

Holing Sø, Tjørring (ca. 20 grunde)

 

Salgsstatistik for erhvervsgrunde:

Herning Kommunes salg af erhvervsjord kan ses i Tabel C i bilaget. Der er pr. 31. december 2017 solgt 20.985 m2 erhvervsjord i 2017. Herudover har kommunen solgt et erhvervsareal i Sunds på 8.000 m2 til opførelse af en ny genbrugsplads. Der er budgetteret med et salg af erhvervsarealer på 28.000 m2 i 2017.

 

I budget 2018-2021 er der i 2018 er afsat penge til byggemodning af erhvervsarealer ved Mørupvej i Herning.

 

I Tabel D fremgår Herning Kommunes salg af erhvervsgrunde i perioden 2006-2017. Herning Kommunes salg af erhvervsjord i 2016 på 113.260 m2 er markant bedre end i 2013, 2014 og 2015, hvor kommunen solgte henholdsvis 69.596, 3.817 og 46.470 m2 erhvervsjord.

 

I 2018 vil der, i forbindelse med salg af erhvervsjord, være fokus på strategiudvikling. Der skal udarbejdes en analyse af kommunens udbud af erhvervsarealer for at sikre at det er de rigtige ”produkter” der udbydes. Det vil sige en undersøgelse at om kommunens produkter passer til markedet. Formålet er at skabe et overblik over kommunens situation i forbindelse med strategisk planlægning for den kommende periode.

 

Herudover er det planen at der skal være fokus på segmenteret markedsføring af erhvervsjord. Det er ikke realistisk at forsøge at rette kommunens markedsføring af erhvervsjord mod alle virksomheder i hele Danmark. Der er behov for en segmentering, som gør det nemmere at målrette markedsføringen.

 

I bilaget fremgår det af Tabel E at kommunen har solgt 39.606 m2 storparceller. De solgte storparceller er som oftest udlagt til tæt-lav bebyggelse, men kan også være udlagt til for eksempel dobbelthuse eller etagebyggeri såsom punkthuse. Fælles for alle de solgte storparceller er at de alle bliver solgt til professionelle byggefirmaer eller projektudviklere som ønsker at udvikle boliger til videresalg eller udlejning.

 

Kommunen har også solgt to storparceller ved Holing Sø. Køber overtager dog først arealet i 2018 og dette salg vil derfor først fremgår af salgsstatistikken for 2018.

 

Den 10. januar udbød kommunen en storparcel til erhvervs- og foreningsformål, beliggende Teglvænget i Herning. Herudover er der planer om udbud af storparceller ved Jordbærmarken i 2018.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 13.06.00-P19-2-17 Sagsbehandler: Karin Skov-Aggerholm  

Frigivelse af anlægsbevilling til byggemodning i 2018

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen, Pia Colstrup

Sagsresume

Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløb på i alt 0,750 mio. kr. i 2018 til byggemodning i Teglparken, Herning.

 

Forvaltningen anbefaler, at rådighedsbeløbet frigives.

Sagsfremstilling

Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløb på i alt 0,750 mio. kr., som afsættes til stianlæg og rydning af beplantning i Teglparken, Herning.

 

I bolig- og erhvervsområdet Teglparken, Herning (tidl. Herning Park Camping) skal der foretages en udtynding af beplantningen omkring Teglværkssøen og i de offentlige områder nord og syd for søen. Desuden skal der anlægges en offentlig sti rundt langs søkanten. Den vestlige del af området, som er udlagt til erhvervs- og foreningsformål, er pt. i offentligt udbud. Området til boligformål øst for søen er solgt til Boligselskabet Fællesbo i henhold til beslutning på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 11. december 2017, pkt. 390.

 Teglparken, Herning 

Økonomi

Anlægsudgiften udgør 0,750 mio. kr., hvilket finansieres af afsat rammerådighedsbeløb til byggemodning på Serviceområde 01 Byggemodning, stednr. 002003 i 2018.

 

Efter anlægsperioden overdrages drift af stien og offentlige områder til Natur og Grønne Områder, Serviceområde 04 Grønne områder. Udgiften til afledt drift er beregnet til at udgøre 18.000 kr./ år. Det omfatter dels pasning af arealer nord for søen, der udlægges som græsareal med træer, og som ikke tidligere har været offentligt grøn område. Driftsudgiften omfatter også pasning af stien efterfølgende med græsbrænding mm. Driftsudgiften på 18.000 kr. årligt indgår i arbejdet med investeringsoversigten for 2019-2022. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der til udgifter ved Teglparken meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 0,750 mio. kr. til Serviceområde 01 Byggemodning, stednr. 002088 i 2018

 

at anlægsudgiften på i alt 0,750 mio. kr. i 2018 finansieres af afsat rammerådighedsbeløb på Serviceområde 01 Byggemodning stednr. 002003 01 i 2018

 

at driftsudgiften på 18.000 kr. årligt medtages i arbejdet med investeringsoversigten for 2019-2022.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 13.05.00-G00-1-17 Sagsbehandler: Lene Ahle Skoubo Jakobsen  

Temadrøftelse af nyt bybusudbud

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen, Lene Ahle Skoubo, Line Engell Nørby

Sagsresume

På baggrund af kommentarer fra Teknik- og Miljøudvalgets møde den 22. januar 2018, pkt. 6, har forvaltningen arbejdet videre med forslaget til revision af bybusnettet i Herning, herunder mulige antal busafgange i timen for de enkelte bybuslinjer.

 

Forslaget giver mere direkte og hurtige ruter med kortere rejsetid på hovedparten af linjerne.

 

Forvaltningen anbefaler, at forslaget til revision af bybusnettet godkendes og sendes i høring.

Sagsfremstilling

Der er på baggrund af kommentarerne fra Teknik- og Miljøudvalgets møde den 22. januar 2018, udarbejdet nye forslag til bybuslinjerne til Snejbjerg, Lind, Holtbjerg og Lillelundvej.

 

Samtidig er der udarbejdet forslag til mulige antal busafgange i timen for de enkelte bybuslinjer med udgangspunkt i, at bybuskørslen kan holdes indenfor den nuværende økonomiske ramme på 12 busser.

 

Høringen er fastlagt til 5. - 25. marts 2018 via Midttrafiks hjemmeside. Forslaget vil i samme periode bliver forelagt Handicap- samt Ældrerådet.

 

Forslag til revision af bybusnettet vil herefter blive fremlagt på Byrådets budgetkonference i april 2018.

 

Udkast til pressemeddelelse og høringstekst for de enkelte bybuslinjer samt lokalrute 150 er vedlagt som bilag.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at forslag til revision af bybusnettet godkendes

 

at forslaget sendes i høring i 3 uger.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt, og udvalgets bemærkninger indarbejdes i materialet.

Bilag

 

Sagsnr.: 05.04.06-G01-2-17 Sagsbehandler: Rasmus Bartholdy Jensen  

Erhvervelse af areal til cykelsti ved Studsgårdvej

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen

Sagsresume

I forbindelse med etablering af ny cykelsti langs Studsgårdvej i Snejbjerg er det nødvendigt et ekspropriere et mindre areal langs med Studsgårdvej til en afvandingsgrøft.

 

Det anbefales, at forvaltningen bemyndiges til at indlede ekspropriationsprocedure med henblik på, at erhverve det nødvendige areal til den nye grøft.

Sagsfremstilling

Den 19. juni 2017, pkt. 116 godkendte Teknik- og Miljøudvalget principskitsen til etablering af ny cykelsti langs Studsgårdvej i Snejbjerg.

 

Det har ved detailprojekteringen vist sig nødvendigt at lave en ca. fire meter bred afvandingsgrøft parallelt med Studsgårdvej. Afvandingsgrøften skal være med til at afvande en stor del af det nye vejprofil. Afvandingen af området har vist sig at være mere omfattende end først antaget, og forvaltningen har derfor været nødt til at udvide projektet, så afledningen til vandløbet kan ske i et styret tempo.

 

Arealet som skal bruges som afvandingsgrøft og beliggende på matrikel nr. 33 af, Snejbjerg by, Snejbjerg. Arealet er ca. 4 meter bredt og godt 50 meter langt. Området er vist på vedlagte bilag. 

 

Forvaltningen anmoder hermed om bemyndigelse til, efter Vejlovens kapitel 10, at indlede ekspropriationsprocedure vedrørende del af den ovennævnte matrikel.

 

Anlægsarbejdet vil blive gennemført sideløbende med ekspropriationsproceduren. Det betyde at anlægsarbejdet kan igangsættes snarest muligt efter nærmere aftale med entreprenøren. Forventet opstart er medio marts - dog afhængig af vintervejret -  og projektet forventes afsluttet inden sommerferien.

Økonomi

Herning Byråd meddelte den 29. august 2017, pkt. 191 en anlægsbevilling til projektet på samlet 3,304 mio. kr. til serviceområde 09 Trafik stednr. 222094-04. Udgiften til arealerhvervelsen finansieres af anlægsbevillingen.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at forvaltningen bemyndiges til at indlede ekspropriationsprocedure vedrørende ovennævnte matrikel.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 05.01.02-P20-1-18 Sagsbehandler: Kim Bredgaard Grarup  

Frigivelse af anlægsbevilling til renovering af broer 2018

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup, Tommy Jonassen

Sagsresume

Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløb på 2,250 mio. kr. til renovering af flere mindre broer på de kommunale veje.

 

Forvaltningen anbefaler, at rådighedsbeløbet frigives.

Sagsfremstilling

I investeringsoversigten for 2018 er der afsat et rådighedsbeløb på 2,250 mio. kr. på Serviceområde 09 Trafik til renovering af broer.

 

Forvaltningen har vurderet og prioriteret følgende 3 broer til renovering i 2018:

 

Bro 1814 (Kragsnapvej underføring af Herningsholm Å)

Skal renoveres med nye kantbjælker, nye fløje samt opretning af sætninger i asfalten på begge sider af broen.

 

Bro 19987 (Skovbjergvej underføring af Sønder Kanal)

Broen skal nedrives og udskiftes til en ny bro.

 

Bro 1668 (Hovedgaden i Skarrild, underføring af Dalgas Kanal)

Skal renoveres med nye kantbjælker, autoværn og reparationer af dækundersiden samt fløje.

 

Broernes placering er vist på oversigtskortet i bilaget.

 

Derudover er der akut behov for at udskifte en del på ca. 40 meter af støttemuren langs Messevejen ved broen over jernbanen, idet støttemuren er ved at skride ud. Udgiften forventes at blive ca. 750.000 kr. og anvises finansieret af anlægspuljen til renovering af broer.

 

Inden for de næste 5 år er der behov for at udskifte yderligere ca. 200 meter af støttemuren. Udgiften anslåes til ca. 3 mio. kr. og søges indarbejdet i investeringsoversigten 2019 - 2022.  

Økonomi

Anlægsudgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 2,250 mio. kr. i 2018 på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 222053 Broer - pulje.

 

Anlæg

Forventet udgifts-fordeling, mio. kr.

Bro 1814, Kragsnapvej, underføring af Herningsholm Å

0,5

Bro 19987, Skovbjergvej, underføring af Sønder Kanal

0,5

Bro 1668, Hovedgaden i Skarrild, underføring af Dalgas Kanal

0,5

Støttemur langs Messevejen ved broen over banen

0,75

Udgift i alt

2,25

 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 2,250 mio. kr. i 2018 på Serviceområde 09 Trafik, nyt stednr. "Renovering af broer i 2018"

 

at anlægsudgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 2,250 mio. kr. i 2018 på Serviceområde 09 Trafik, sted nr. 222053 "Broer – pulje".

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 05.01.02-P20-12-16 Sagsbehandler: Kim Bredgaard Grarup  

Godkendelse af anlægsregnskab for en del af vejen rundt om det nye regionshospital

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen, Pia Colstrup

Sagsresume

Der er udarbejdet anlægsregnskab for en del af fordelingsvejen omkring det nye regionshospital i Gødstrup.

 

Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

Der foreligger anlægsregnskab for stednr. 203087 "Regionshospitalet - fordelingsvej" på Serviceområde 09 Trafik.

 

Byrådet bevilgede på møde den 17. december 2013, pkt. 345 en anlægsindtægtsbevilling på 6 mio. kr. til fordelingsvej omkring det nye regionshospital i Gødstrup, da det er aftalt, at Region Midtjylland medfinansierer en del af vejprojektet med 6 mio. kr.

 

Den øvrige del af fordelingsvejen og stationsforpladsen finansieres af Herning Kommune på et særskilt anlægsprojekt på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 222030.

Økonomi

 

Anlægsregnskabet vil blive optaget i Herning Kommunes årsregnskab og godkendt sammen med det samlede årsregnskab for 2017.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 07.00.00-S00-1-13 Sagsbehandler: Gitte Østergaard  

Anlægsregnskab for ny genbrugsplads i Sunds

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Jan Märcher, Karen Marie Frost

Sagsresume

Der aflægges anlægsregnskab for etablering af en ny genbrugsplads i Sunds.

 

Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

Byrådet har den 7. marts 2017, pkt. 72 bevilget 5,653 mio.kr. til en ny genbrugsplads i Sunds.

 

Herning Kommune, Genbrug og Affald (takstfinansieret) har købt grunden på Bødkervej 1C i Sunds, hvor der er etableret en ny genbrugsplads.

 

Sted nr.

Navn

Bevilling kr.

Regnskab kr.

Forskel kr.

162098

Den grønne plads i Sunds

5.653.000

5.705.893

-52.893

 

Anlægsregnskabet viser et merforbrug på 52.893 kr. Dette dækker over diverse mer- og mindreforbrug jf. nedenstående tabel.

 

 

Budget

Regnskab

Afvigelse

Køb af areal og jordarbejde

960.000

994.720

-  34.720

Bygninger

1.100.000

1.214.095

-114.095

Entreprenør, slagger, asfalt, tilslutning, plansilo-er, ændring af afvanding, råjordsregulering, udgifter til rådgiver og uforudsete udgifter.

3.593.000

3.497.078

   95.922

Total

5.653.000

5.705.893

-  52.893

   

Blandt andet blev købesummen af arealet lavere end forudsat i budgettet, men dette modsvares af væsentlige merudgifter til jordarbejde for at udbedre grundvandsproblemer.

Herudover er der bl.a. etableret nedgravede containere til glas, og der er blevet installeret en alarm på olieudskilleren. 

Økonomi

Merforbruget på 52.893 kr. indgår i mellemregningen med renovationsområdet, Serviceområde 07, Renovation.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 01.05.12-P20-1-16 Sagsbehandler: Lise Kjær Poulsen  

Frigivelse af anlægsbevilling til særlig naturpleje og naturgenopretningsprojekter 2018

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted, Pia Colstrup

Sagsresume

Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløb på 550.000 kr. i 2018 på Serviceområde 04 Grønne områder, Skov og Naturområder til særlige naturpleje- og genopretningsprojekter.

 

Forvaltningen indstiller, at rådighedsbeløbet frigives.

Sagsfremstilling

På investeringsoversigten er der afsat 550.000 kr. i 2018 på Serviceområde 04 Grønne områder, Skov og naturområder til særlige naturpleje- og genopretningsprojekter, stednr. 050099 rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder. Indsatsen kan bl.a. gå på registrering af natur, sikring af større sammenhæng i naturen og på at forbedre forhold for ansvarsarter, også på private arealer.

 

Beløbet anbefales anvendt til at udføre nogle specifikke pleje- og genskabelsesprojekter i fredede områder og på særligt relevante private naturarealer, som beskrevet herunder. Samtidig anbefales det, at vidensniveauet om, hvor den værdifulde natur befinder sig, kontinuerligt opgraderes. På den måde sikres den mest hensigtsmæssige prioritering af midler, der hvor det giver størst værdi for naturen og særlige arter, naturtyper m.m., som også understøtter målene i naturpolitikken.

 

Teknik- og Miljøudvalget har senest på møde den 13. marts 2017 godkendt en handlingsplan for, hvordan anlægsmidlerne for perioden 2017-19 kan anvendes. En opdateret handlingsplan for perioden 2018-2020 er vedlagt som bilag.

 

Forventet disponering af anlægsmidler i 2018:

Beskrivelse

Kr.

Pleje i fredede områder, opfølgning på plejeplan

225.000

Pleje af privatejede heder af særlig interesse

100.000

3 plejeplaner

150.000

Kortlægning natur

  75.000

Sum

550.000

 

Hvorvidt det bliver muligt at gennemføre pleje på privatejede heder af særlig interesse, afhænger af om lodsejerne vil deltage i projekterne. Hvis lodsejerne ikke ønsker at indgå et frivilligt samarbejde, bortfalder dette plejepunkt. Det afsatte beløb anvendes i så fald til andre indsatser på de øvrige naturpleje projekter, som beskrevet i plejeplanen.

Økonomi

Forvaltningen anmoder om frigivelse af rådighedsbeløb på 550.000 kr. i 2018 på Serviceområde 04 Grønne områder, Skove og naturområder, nyt stednr., Særlige naturpleje-og genopretningsprojekter. Udgiften finansieres af afsat rådighedsbeløb på Serviceområde 04 Grønne områder, stednr. 050099 rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder i 2018.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at opdateret handleplan for 2018-20 godkendes

 

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling og rådighedsbeløb på 550.000 kr. i 2018 til Serviceområde 04 Grønne områder, Skove og Naturområder, nyt stednr., Særlige naturpleje- og genopretningsprojekter

 

at udgiften finansieres af det på Serviceområde 04 Grønne områder, stednr. 050099 afsatte rådighedsbeløb på 550.000 kr. i 2018.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 04.01.00-P00-2-14 Sagsbehandler: Søren Brandt  

Godkendelse af anlægsregnskab og låneoptagelse for klimatilpasningsprojekt Lillelund Engpark

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Jan Märcher, Sofie F. Britze, Erik Skibsted og Søren Brandt

Sagsresume

Byrådet besluttede på møde hhv. den 3. marts, den 26. maj, den 6. oktober 2015 og 30. august 2016, at meddele anlægsbevilling på i alt 3,805 mio. kr. til anlæg af klimasø i Lillelund Engpark (KLIT 3).

Projektet er nu gennemført, og der søges om godkendelse af anlægsregnskabet for udgifterne.

 

Da det er besluttet at lånefinansiere udgifterne, ansøges der ligeledes om godkendelse af låneoptagelsen.

 

Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet og låneoptagelsen godkendes.

Sagsfremstilling

Anlægsregnskab for klimatilpasningsprojektet KLIT3: 

 

Anlægsprojektet vedrører de udgifter, der er afholdt til anlæg af klimasø i Lillelund Engpark.

 

Herning Vand og Herning Kommune har brugt de øgede regnvandsmængder til at løfte kvaliteten af et eksisterende rekreativt område. Lillelund Engpark har fået en stor central klimasø, bakker og udsigtshøje med et stort naturindhold og lavt plejeniveau. Søen modtager regnvand fra den nordlige del af Herning. Det skal reducere risikoen for oversvømmelser i bydelen under ekstremregn, og tilfører samtidig området ekstra rekreativ værdi i form af en sø med åbent vandspejl i stedet for større rør under jorden.

 

Bassinet kan rumme 60.000 m3 vand og får et overfladeareal på ca. 45.000 m2. Der er fjernet 200.000 ton jord fra området. En lille del af jorden er blevet indbygget i området som bakker og udsigtspunkter, og til sommer vender de græssende får tilbage i nye omgivelser. Hjertestien er ved at blive asfalteret, så det bliver lettere for alle at færdes rundt om søen.

  

For udgifterne til klimatilpasningsprojektet er der i henhold til Lånebekendtgørelsen låneadgang.

 

Der er indhentet låneforslag fra KommuneKredit.

Forvaltningen anbefaler, at der optages et fastforrentet lån på 3,805 mio. kr. med en indikativ rente på 0,7 % samt en løbetid på 10 år.

Den årlige ydelse udgør ca. 0,394 mio. kr. Projektet er udført som et samarbejde mellem Herning Kommune og Herning Vand. Renter og afdrag på det optagne lån opkræves i afviklingsperioden efterfølgende hos Herning Vand, således at projektet er udgiftsneutralt for Herning Kommune. 

 

Herning Vand arbejder fortsat i den østlige del af området med øvrige vandprojekter. Når disse arbejder er afsluttet, og etape 2 af ny asfaltsti rundt i området er lavet, afholdes der et fælles indvielsesarrangement. Det forventes, at der kan ske indvielse inden sommerferien 2018.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at anlægsregnskabet for de afholdte udgifter godkendes

 

at der optages et 10 årigt fastforrentet lån på 3,805 mio. kr. hos Kommunekredit.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 06.02.03-P20-13-16 Sagsbehandler: Winnie Liza Post  

Orientering om vandløbsvedligeholdelse og entrepriser

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted

Sagsresume

I forbindelse med tidligere drøftelser i Teknik- og Miljøudvalget, bl.a. om tilfredshed med vandløbsvedligeholdsen, har udvalget bedt forvaltningen om en orientering vedr. samarbejdet og kontraktarbejdet med nuværende vandløbsentreprenører.

 

På grund af udfordringer i kvaliteten med vandløbsvedligeholdelsen i 2017, har forvaltningen fremadrettet skærpet de kontraktmæssige vilkår.

 

Forvaltningen anbefaler, at sagen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Vedligeholdelsen i kommunens vandløb i 2017 har givet udfordringer i forhold til kvaliteten af arbejdet og dermed samarbejdet mellem forvaltningen og de udførende entreprenører.

 

Nuværende procedurer i forbindelse med dårlig kvalitet ved færdigmeldt grødeskæring

I forbindelse med at forvaltningen, ved tilsyn eller henvendelser, konstaterer utilfredsstillende resultater, bliver grødeskæringen ikke godkendt. Det betyder, at entreprenøren, uden merpris, skal gøre arbejdet om. Der kan også være tilfælde, hvor der skal laves ekstra eller supplerende opgaver.

 

Arbejdet er beskrevet i en arbejdsbeskrivelse, og der er lavet opstartsmøder for at sikre en fælles forståelse for opgavens udførelse og forvaltningens forventning til kvalitet og leverancer.

 

Mulig opsigelse af gældende kontrakter

Nogle hændelser i efteråret 2017 har medført en gennemgang af de nuværende kontrakter i forhold til de kriterier, der gælder omkring væsentlig misligholdelse.

 

Forud for en opsigelse skal hændelser, der betragtes som væsentlig misligholdelse, varsles. Varsling er sket i tre tilfælde (udenlandske medarbejdere, som ikke taler dansk, delaftale om træbeskæring og mejekurvsarbejde). Derudover skal der indenfor hvert af de enkelte delaftaler være varslet hændelser om misligholdelse, af et sådant omfang, at det kan danne grundlag for opsigelse af de enkelte kontrakter.

 

Den samlede oplevelse af kvaliteten af den udførte vandløbsvedligeholdelse i 2017 har været en utilfredsstillende leverance fra to af de tre entreprenører, der står for den offentlige vandløbsvedligeholdelse i Herning Kommune. Men misligholdelse af aftalen har ikke været af et omfang, som har kunnet berettige opsigelse af kontrakten jfr. kommunens jurister og udbudskonsulenter.

 

Forvaltningen har der for igangsat en dialogbaseret opfølgning med de enkelte entreprenører, og lavet supplerende tillæg til indgåede kontakter. De supplerende tillæg skal betragtes som en varsling om eventuel opsigelse.

 

Referater danner et nyt aftalegrundlag

Det er relevant for forvaltningen, at der er tillid til det arbejde vores entreprenører og forvaltningen selv udfører. Der har derfor været et fokus på at forbedre kvaliteten af vedligeholdelsen i nogle af delaftalerne. Der har derfor været afholdt møder omkring det fremtidige samarbejde med de to af tre af entreprenører.

 

Fokus områder på møderne har været:
-       Udarbejdelse af kvalitetsprocedure fra entreprenørerne selv (egenkontrol,

        færdigmeldinger, kvalitet af mejekurvsarbejde og andet).

-       Forbedring af kommunikation – både internt og med forvaltningen.

-       Skærpelse af håndhævelse med bod ved manglende overholdelse af aftaler.

 

Det er på møderne gjort klart, at referatet fra de fælles møder betragtes som en skærpelse af den nuværende aftale, og at manglende overholdelse vil medføre opsigelse af kontrakten. På baggrund af en udbudsretlig vurdering er der udarbejdet et tillæg til kontakterne, som er at betragte som varsling.

 

Efter de afholdte møder, er det forvaltningens opfattelse, at der er en bedre fælles forståelse for, hvordan opgaven fremadrettet skal løses, og hvilke forventninger kommunen, som udbyder af vedligeholdelsesopgaven, har til kvaliteten af det udførte arbejde.

 

Nuværende procedure for beredskab / henvendelser til forvaltningen

Ved henvendelser fra vores bredejere aftales der oftest et møde så hurtigt som muligt ved åstedet, for at få en fælles forståelse for, hvad henvendelsen drejer sig om. På mødet afklares og forventningsafstemmes der i forhold til hvilken handling forvaltningen eventuelt kan/skal udføre.

 

Er der tvivl eller uenighed, bliver der udført en kontrolopmåling af vandløbet, for at afklare, at de regulativmæssige forhold er, som de skal være.

Forvaltningens handlinger tager derefter udgangspunkt i, hvad kontrolopmålingen viser, så regulativet er opfyldt, og bredejeres krav til afvanding jfr. samme, er som den skal være.

 

Henvendelser omkring grødeskæringen afklares ved at måle den aktuelle strømrende i vandløbet, som er defineret i regulativet. Denne kontrol kan dog kun udføres kort tid efter skæringen af grøde i vandøbet på grund af hurtig tilvækst af nye planter.


Der har i tidligere drøftelser været henvist til en Ikast-Brande løsning, hvor én medarbejder rykker ud til og gør noget ved problemet, hvis lodsejerne kontakter kommunen. I Herning Kommune, er de mange km vandøb fordelt på et team af fire medarbejdere, der på lignende vis rykker ud, og får fulgt op på de henvendelser, som forvaltningen modtager.  

 

Yderligere tiltag for 2018

Forvaltningen arbejder videre med de tiltag, der allerede er besluttet af udvalget og vil endvidere i 2018 forsøge at være mere opsøgende på de vandløbsstrækninger, der ud fra erfaring oftest viser sig udfordringer ved.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til efterretning.

Beslutning

Sagen taget til efterretning. Forvaltningen udarbejder konkrete forslag til øget proaktiv dialog med vandløbslaugene, en mere opsøgende indsats på de vandløbsstrækninger, der ud fra erfaring oftest er udfordringer med, samt en effektiv og hurtig indsats ved konkrete henvendelser om problemer med vandafstrømningen.

 

Sagsnr.: 01.05.12-P22-1-12 Sagsbehandler: Louise Berg Hansen  

Orientering om Naturindsatsen i 2017

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted

Sagsresume

Forvaltningen har lavet en opfølgning på målene i Herning Kommunes Naturpolitik og de indsatser, der er lavet på naturområdet i 2017. Der er stort set målopfyldelse på alle 10 mål. Forvaltningen vurderer, at der fremadrettet fortsat er behov for et særligt fokus på målet om biodiversitet.

 

Forvaltningen anbefaler, at opfølgningen på målene i Naturpolitikken tages til orientering.

Sagsfremstilling

Herning Kommune har siden 2008 haft en naturpolitik, som blev revideret i 2013. Der er stort set målopfyldelse på alle 10 mål.

 

Målet om biodiversitet lyder:

Der skabes mere plads og bedre sammenhæng i naturen. Der sikres bedre forhold for vores ansvarsarter. Der udvikles et kort, som viser, hvor i kommunen den største biodiversitet findes. Når en ansvarsart udvælges til at være i fokus udarbejdes en beskrivelse af de særlige forhold, der skal være til stede for, at arten trives. Herefter iværksættes en målrettet indsats.

 

Udviklingen i biodiversiteten vurderes ud fra ansvarsarternes status og deres levesteders kvalitet. Andelen af arealet af beskyttet natur i kommunen er steget en lille smule. En række projekter, udført i 2017, er medvirkende til, at levestederne for nogle af kommunens ansvarsarter er blevet forbedret. Ansvarsarter er arter, som kommunen har et særligt ansvar for at sikre, fordi de er sjældne, eller har deres hovedudbredelse i det Midtjyske. Eksempler på ansvarsarter er sommerfuglen brun pletvinge og planten guldblomme.

 

Staten har i 2014 udarbejdet biodiversitetskort, som kommunerne skal benytte, når de arbejder med Grønt Danmarkskort. Et af delmålene i naturpolitikken omkring biodiversitet er, at kommunen skal udvikle et biodiversitetskort. Der er ikke blevet udviklet et sådant kommunalt kort, men statens kort giver et fint overblik over hvor biodiversiteten findes i kommunen.  

Der bør fortsat ske sikring og forbedring af biodiversitet.

 

Naturindsatsen 2017 offentliggøres på kommunens hjemmeside, så borgerne kan læse om de mange tiltag, Herning Kommune har lavet på naturområdet. Rapporten udgør også forvaltningens bidrag til Grønt Regnskab. Den fulde rapport kan ses via dette link.

 

Her følger et udpluk fra rapporten:

Sprængstof for biodiversitet – Skov Olesens Plantage

I foråret 2017 blev der sprængt trækroner af 10 træer i Skov Olesens Plantage. Formålet var at skabe mere lys til et lille vandhul, hvor larverne af den sjældne guldsmed Grøn Mosaikguldsmed lever. Mere lys giver varmere vand, og det er netop varmen, larverne kan lide. Samtidig undgik vi at skulle fælde træerne langs søbredden. For at få lidt variation og nogle stammer, der kunne stå til naturligt henfald, faldt tanken derfor på sprængning af kronerne.

 

Den var Ingeniørregimentet fra Skive helt med på. Som et led i en øvelse, stillede de med 17 mand fra 1. kompagni, 3. deling, og fik sprængt de skyggende trætoppe væk med plastisk sprængstof. Resultatet blev præcist som ønsket: Vandhullet får lys, samtidig med at træstammerne står tilbage, klar til at biller, fugle og andre, der benytter henfaldne træer, kan overtage pladsen.

 

Grøn mosaikguldsmed lægger sine æg på bladene af krebseklo.

 

 

Soldaterne fastgør sprængstof på træet.

Trækronen er sprængt af.

 

Naturpleje i Knudmosen

I et samarbejde på tværs af Teknik og Miljø og Social, Sundhed og Beskæftigelse, arbejder kontanthjælpsmodtagere med ”nytteindsatser”, bl.a. naturpleje i Knudmosen.

 

Projektet har til formål, at få folk til at klare sig selv, i stedet for at søge kontanthjælp. Deltagerene i projektet er unge mennesker, der som udgangspunkt ikke har barrierer for at tage et arbejde eller en uddannelse. Og det ser ud til at virke efter hensigten. En evaluering af projektet efter første år viste, at ca. en tredjedel af de unge, der blev tilbudt at blive tilknyttet projektet, slet ikke ansøgte om kontanthjælp. En stor andel af de unge, som har været tilknyttet projektet, har fundet et job eller er nu i uddannelse. Samfundsgevinsten er derfor meget stor.

 

Sidegevinsten er, at der rent faktisk bliver udført et stykke arbejde, som ellers ikke ville blive udført. Indtil videre er det nedskæring af birkeopvækst og maling af pæle i Knudmosen, som er blevet udført, men med tiden vil andre naturområder også kunne indgå i samarbejdet.

 

Kontanthjælpsmodtagere yder en nytteindsats i Knudmosen.

 

Gødstrup Sø

Der er i 2017 etableret en sti omkring Gødstrup Sø. Stien er 3½ km lang, og går gennem smukke engarealer og krat omkring søen. På de fugtigste steder er der lagt spang, ligesom der er lavet en handicapegnet bro ud gennem rørskoven til kommunens første fugleskjul i søens sydende. Går de besøgende herud, vil de kunne opleve søens fugleliv i ly og læ for vejret. Det hele indvies officielt i foråret 2018.

 

Der er lavet skilte til Gødstrup Sø, der både fortæller om den spændende historie, fuglelivet og søens biologiske forureningshistorie, der nu går i positiv retning.

 

Træbro ved Gødstrup Sø med fugleskjul for enden.  

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

atopfølgningen på målene i Naturpolitikken tages til orientering.

Beslutning

Sagen taget til orientering.

 

Sagsnr.: 03.00.00-S00-1-12 Sagsbehandler: Anne Marie Muff  

Godkendelse af anlægsregnskab for udskiftning af køkkener - Nørregade 15 A-C

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Jonna Sørensen, Pia Colstrup

Sagsresume

Der er udarbejdet anlægsregnskab for udskiftning af køkkener og badeværelser i udlejningsboliger i 2015 til 2017.

 

Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

Der foreligger anlægsregnskab for stednr. 011078 01, 02 og 03 Udskiftning af køkkener Nørregade 15 A-C, Herning på Serviceområde 03 Kommunale ejendomme.

 

Byrådet bevilgede den 27. januar 2015 pkt. 30 267.000 kr., 11. oktober 2016 pkt. 281 319.000 kr. samt 31. oktober 2017 pkt. 259 325.000 kr. til Serviceområde 03 Kommunale ejendomme til udskiftning af køkkener i den kommunale udlejningsejendom Nørregade 15 A, B og C i Herning.

 

I beslutningen af 31. oktober 2017 pkt. 259 blev formålet ændret til også at omfatte udskiftning af badeværelser i ejendommen.

 

Der er renoveret 12 køkkener og 6 badeværelser med nyt inventar, nye hårde hvidevarer samt ny gulvbelægning. 

Økonomi

Stednr.

Anlæg

Bevilling kr.

Forbrug kr.

Forskel kr.

011078 01

Udskiftning af køkkener Nørregade 15 A-C, 2015

267.000

265.538

1.462

011078 02

Udskiftning af køkkener Nørregade 15 A-C, 2016

319.000

318.933

67

011078 03

Udskiftning af køkkener og badeværelser Nørregade 15 A-C, 2017

325.000

325.941

-941

 

Anlægsregnskabet vil blive optaget i Herning Kommunes årsregnskab og godkendt sammen med det samlede årsregnskab for 2017.

 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 13.05.16-A50-1-17 Sagsbehandler: Julie Stampe Christensen  

Orientering om status på brintbusprojektet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Jacob Philipsen

Sagsresume

Herning Kommune skal i 2019/2020 i udbud med bybusdriften. I den forbindelse skal det undersøges om bybusserne i den næste kontraktperiode eventuel skal køre på brint. Herning Kommune er derfor indtrådt i et EU-projekt, som støtter indkøbet af brintbusser.

 

Denne sag har til formål at informere om udviklingen i projektet.

 

Forvaltningen anbefaler, at sagen tages til orientering.

Sagsfremstilling

Siden budgetkonferencen i august 2017 er Herning Kommune blevet formelt godkendt af EU til indtrædelse i JIVE 1 (Joint Initiative for hydrogen Vehicles across Europe).

 

Der er flere udfordringer forbundet med at skulle indfører brintbusser i bybusdriften. F.eks. koster en brintbus cirka tre gange mere end en konventionel dieselbus. Derfor arbejdes der videre med, hvordan selve anskaffelsen af brintbusserne kan ske mest optimalt. Det undersøges bl.a., hvordan brintbusser kan indkøbes i henhold til krav fra EU, kommunalretlige love, tilskud m.v.

 

Yderligere arbejdes der, i tæt samarbejde med Midttrafik og til dels EU, på at udforme udbuddet i forhold til at rumme busdrift med brintbusser. Derudover inddrages mulige operatører også i arbejdet, for at få deres perspektiver på bybusdriften med en ny teknologi.

 

Orienteringen vil blive uddybet på mødet.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til orientering.

Beslutning

Sagen taget til orientering.

 

Sagsnr.: 05.02.05-G01-1-18 Sagsbehandler: Helene Kjærsgaard  

Navngivning af boligveje ved Holing sø

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

   

Øvrige sagsbehandlere: Anne Marie Fredslund Schmidt, Hans Eghøj

Sagsresume

Lokalplan 15.R4.2 for Holing sø blev vedtaget af Byrådet den 19. december 2017. Lokalplanen fastlægger de planlægningsmæssige rammer for Holing sø med tilhørende boligområder. I løbet af 2018 bliver næste etape af boliggrunde ved Holing sø udbudt. Teknik- og Miljøudvalget skal navngive vejene inden for disse boligområder.

 

Forvaltningen anbefaler, at de nye boliger øst for Lindebakken får adresse til Lindebakken, og at de nye boligveje øst for Lindebakken får navnene Kastanjebakken og Rønnebakken

Sagsfremstilling

Byplanudvalget besluttede i 2011, at de første boligområder ved Holing sø skulle have navnene: Lindebakken, Elmebakken, Ahornbakken og Poppelbakken.

Forvaltningen anbefaler, at de næste boligveje også opkaldes efter danske træer, da de ligger inden for samme delområde.

 

Herning Kommune har solgt to storparceller til tæt-lav bebyggelse inden for samme delområde. Storparcellerne ligger umiddelbart øst for den eksisterende vej Lindebakken.

Forvaltningen anbefaler, at boligerne inden for storparcellerne, samt området syd for, får adresse til Lindebakken.

 

Øst for storparcellerne bliver der udstykket grunde til åben-lav boligbebyggelse. Grundene er placeret omkring to boligveje.

Forvaltningen anbefaler, at disse veje får navnene Kastanjebakken og Rønnebakken.

 

De foreslåede og eksisterende vejnavne er vist på nedenstående illustration.'

 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller:

at de nye boliger øst for Lindebakken får adresse til Lindebakken

 

at de nye boligveje øst for Lindebakken kommer til at hedde Kastanjebakken og Rønnebakken.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 06.00.00-P16-1-16 Sagsbehandler: Lene Kimø  

Endelig vedtagelse af tillæg 15 til Herning Kommunes spildevandsplan 2015-25 for Åvænget i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Tove Jakobsen

Sagsresume

Tillæg 15 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015 - 2025, for et område ved Åvænget, Holtbjerg m.v. i Herning, udarbejdes, idet nye lokalplaner skal muliggøre, at et område ved Åvænget og Silkeborgvej i Herning kan udvikles til butiksformål.

 

De nye lokalplaner giver også mulighed for etablering af et rekreativt område mellem Valdemarsvej og Åvænget, hvor der kan etableres regnvandsbassiner, og hvor vandmængder fra ekstremregn over lokalplanernes områder kan håndteres.

   

Tillæg 15 har nu været i 8 ugers offentlig høring, og der er ikke indkommet bemærkninger. På denne baggrund anbefaler forvaltningen, at tillægget vedtages.

 

Da der ikke er indkommet bemærkninger i den offentlige høring, forventes tillægget endeligt vedtaget på i Teknik- og Miljøudvalgets møde 19. februar 2018. Realisering af tillægget er dog betinget af byrådets vedtagelse af de tilhørende lokalplaner den 6. marts 2018.

Sagsfremstilling

Tillægget omfatter ændringer i spildevandsplanen. Ændringerne er nødvendige for at realisere 3 nye lokalplaner. Det drejer sig om udlægning af nyt planopland syd for Bauhaus, ændring af planoplande i området, flytning af regnvandsbassiner ved Åvænget samt etablering af nyt regnvandsbassin ved motorvejen, også syd for Bauhaus.

 

Følgende lokalplaner skal realisere de forestående planer:

 

1. Lokalplan nr. 12.E13.2 - for et Centerområde ved Åvænget og Silkeborgvej i Herning.

Udvidelse af butiksområde ved Åvænget / Silkeborgvej i Herning. Området omfatter eksisterende områder med bl.a. område øst for Åvænget, samt området ved Bauhaus. Begge områder er allerede lokalplanlagt. Den nye lokalplan skal således afløse de to eksisterende.

 

 

 

2. Lokalplan nr. 12.E18.1 - for et Centerområde syd for Åvænget i Herning.

Butiksområde syd for Åvænget i Herning. Området omfatter nye arealudlæg vest og syd for Bauhaus.

 

3. Lokalplan nr. 12.R3.1 - for et område til offentlige og rekreative formål ved Valdemarsvej i Holtbjerg.

Området omfatter det rekreative område ved Holtbjerg afgrænset af jernbanen mod syd, Valdemarsvej mod vest og Ford ved Silkeborgvej mod nord.

 

Lokalplanernes områdeafgrænsning fremgår af nedenstående kortudsnit (fig. 1).

 

Fig. 1. Områdeafgrænsning for de nye lokalplaner ved Åvænget,

            Silkeborgvej og Valdemarsvej.

 

En forudsætning for etablering af det nye centerområde syd for Åvænget (lokalplan 12.E18.1) samt de øvrige ændringer i området, er, at områderne optages i Herning Kommunes spildevandsplan. Det sker ved at indføre opland A12-2.P og A12-3.P i planen, samt ændre på visse afgrænsninger i oplandene omkring, jf. oplandskort, udløbsskema og oplandsskema i tillæggets bilag 1 - 3.

 

Med tillæg 15, der er vedhæftet dagsordenen som bilag 4, optages den resterende del af lokalplanområdet i spildevandsplanen jf. oplandskort, udløbsskema og oplandsskema i tillæggets bilag 1 - 3.  

 

Nuværende og fremtidige oplysninger om kloakoplande og udløb fremgår af tabel herunder.

 

Oplande

Areal (ha)

Befæstelsesgrad

Bef. Areal (ha)

Bemærkning

 

Nuværende

 

 

 

A12-1

32,47

0,44

14,3

Regnvand til bassin v.  Åvænget

A12-2 (vest)

1,39

0,90

1,25

Regnvand til bassin v.  Åvænget

A12-2 (øst)

(svarer omtrent til det nye opland, A12-3)

5,07

0,90

4,56

Regnvand til bassin v.  Åvænget

Fremtidige

 

 

 

A12-1

32,47

0,44

14,3

Regnvand til bassin v. Valdemarsvej SV for det bassin v. Åvænget, som nedlægges.

A12-2 (vest)

1,39

0,90

1,25

Regnvand til bassin v. Valdemarsvej SV for det bassin v. Åvænget, som nedlægges.

A12-2.P

0,54

0,90

0,49

Regnvand til bassin v. Valdemarsvej SV for det bassin v. Åvænget, som nedlægges.

A12-3.

 

5,07

0,80

4,06

Regnvand til bassin v. motorvejen syd for Bauhaus

A12-3.P

3,20

0,70

2,24

Regnvand til bassin v. motorvejen syd for Bauhaus

 

I overensstemmelse med retningslinjerne i Herning Kommunes spildevandsplan 2015-2025 er det vurderet, om det er muligt at nedsive regnvandet fra det nye opland A12-3.P, i lokalområdet. I spildevandsplanens nedsivningskort er området angivet som ”ikke nedsivningsegnet”. På denne baggrund optages oplandet i spildevandsplanen som separatkloakeret, med afledning af spildevand og regnvand fra befæstede arealer til Herning Vand A/S' kloaksystem.

 

Afledning af spildevand skal ske til Herning Renseanlæg.

 

Regnvand fra tage og befæstede arealer fra oplandet ledes til Herningsholm Å og til Hammerum Å, begge steder via våde regnvandsbassiner. Eksisterende udløb til Herningsholm Å nedlægges i spildevandsplanens "Planlægning" (altså ved den forestående ændring af området).

 

Recipient for regnvand
Regnvand fra oplandene mod vest (A12-1, A12-2P, A12-2, A12-2.P) udledes til Herningsholm Å.  Regnvand fra opland A12-3 og det nye opland mod øst (A12-3.P) udledes til Hammerum Å, der efterfølgende løber i Herningsholm Å (se oplandskortet, bilag 1). Mål for Hammerum Å og for Herningsholm Å er ”god økologisk tilstand”. Det eksisterende bassin syd for Jem & fix flyttes vestpå (mod Valdemarsvej), og der etableres yderligere et bassin nær motorvejen (syd for Bauhaus).

 

Tilstanden for begge vandløb er ”ukendt tilstand”, både hvad gælder vandplanter, fisk og smådyr. Det vil sige, at målsætningen ikke er opfyldt.

Bassiner til neddrosling af regnvand fra oplandene etableres som våde bassiner, iht. retningslinjer for regnvandsbassiner angivet i Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025. Afløbsvandføringen neddrosles svarende til naturlig afstrømning, med max. udledning på 1-2 l/s/ha og max. overløb svarende til hvert 5 år. Overløb fra bassiner, der ikke kan dimensioneres med en klimafaktor 1,3, sker til det tørre bassin for ekstremregn, der skal anlægges i det rekreative område (lokalplan nr. 12.R3.1).

 

Håndtering af ekstremregn er ikke omfattet af spildevandsplanen. De nye lokalplaner for området giver til gengæld mulighed for at etablere tørt bassin til håndtering af regnvand for hændelser sjældnere end hvert 5 år, herunder ekstremregn fra de 4 oplande. Mulighed for at etablere passager til brug for ekstremregn, der skal ledes fra oplandene og ned i det tørre bassin, sikres ligeledes via de nye lokalplaner for området.

 

Det vurderes på baggrund af ovenstående betragtninger, at udledning af regnvand fra oplandene A12-1, A12-2, A12-2.P til Herningsholm Å og regnvand fra opland A12-3 samt det nye opland A12-3.P til Hammerum Å, ved realisering af de nye lokalplaner, ikke vil give anledning til væsentlig forøgelse af den hydrauliske belastning eller øget forurening af Hammerum Å. 

 

Mindre tilretninger af tillægget siden den foreløbige vedtagelse af tillægget 

Opmærksomheden skal henledes på, at der trods Herning Kommune ikke har modtaget bemærkninger i den offentlige høring, er der sket mindre tilretninger af tillæggets oplande med projektets og lokalplanens tilretning. Disse vurderes dog så begrænsede, at det ikke vil kræve en fornyet offentlig høring. I fig 2+3 er angivet hvilke tilretninger, der er tale om. Opland A12-2.P (vejareal) er gjort lidt mindre, opland A12-1 ændret en smule i den syd-østlige del og planopland A12-1.P er sløjfet, da lokalplanen ikke giver mulighed for kloakering af dette opland.

 

Fig 2. Planens udformning til foreløbig vedtagelse.

 

Fig 3. Planens udformning til endelig vedtagelse.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at tillæg 15 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025 endelig vedtages.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.22.04-P35-1-13 Sagsbehandler: Lotte Vinter  

Meddelelser