Dagsordener og referater

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 18. februar 2019
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 05.00.00-G01-1-19 Sagsbehandler: Rasmus Bartholdy Jensen  

Arealerhvervelse til udrykningsrampe ved ny politistation i Haraldsgade, Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen

Sagsresume

I forbindelse med etablering af ny politistation i Haraldsgade, er det nødvendigt at ekspropriere et mindre areal for enden af Haraldsgade og op til Silkeborgvej. Dette er for at sikre politiets mulighed for hurtig udrykning op ad en ensrettet "udrykningsrampe" til Silkeborgvej. Udrykningsrampen bevirker, at det ikke er nødvendigt at køre igennem boligvejene på Haraldsgade og Olufsgade. Således kan politiet komme hurtigt ud på det primære vejnet.

 

Det anbefales, at forvaltningen bemyndiges til at indlede ekspropriationsprocedure med henblik på at erhverve det nødvendige areal til en udrykningsrampe. 

Sagsfremstilling

Udrykningsrampen for enden af Haraldsgade skal være en ensrettet ca. 3 meter bred vej - hvor kun udrykningskøretøjer har adgang.

Der bliver behov for at ekspropriere et areal på ca. 5-6 meters bredde på matr. nr. 103aq og 103æ Herning Bygrunde, for at tage højde for skråningsanlæg til cykel- /gangtunellen.

 

Forvaltningen anmoder hermed om bemyndigelse til, efter Vejlovens kapitel 10, at indlede ekspropriationsprocedure vedrørende del af det ovennævnte areal.

Anlægsarbejdet skal være færdigt til december 2019, hvor politistationen skal indvies. 

Økonomi

Herning Byråd meddelte den 18. september 2018, pkt. 200 en anlægsbevilling til projektet på 2,299 mio. kr. på Serviceområde 09 Trafik stednr. 222082. Udgiften til arealerhvervelsen finansieres af anlægsbevillingen. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at forvaltningen bemyndiges til at indlede ekspropriationsprocedure vedrørende ovennævnte projekt.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 05.14.00-P19-23-18 Sagsbehandler: Keld Bruun Hansen  

V. Fastrupvej 15, Herning - Etablering af færiste

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Keld Bruun Hansen, Tommy Jonassen

Sagsresume

Ansøgning om etablering af færiste på offentlig grusvej ved ejendommen V. Fastrupvej 15, Herning.

 

Forvaltningen anbefaler, at der meddeles tilladelse til etablering af færiste under forudsætning af at vejen nedklassificeres til privat fællesvej.  

Sagsfremstilling

Herning Kommune har modtaget en ansøgning om etablering af 2 passager med færiste ved ejendommen V. Fastrupvej 15, således at køerne frit kan krydse vejen 2 steder, som vist på nedenstående kort. 

 

 

Der er meddelt afslag på etablering af færiste i offentlig grusvej med trafiksikkerhed som begrundelse, da kreaturer frit vil kunne færdes på offentlig vej.  

 

Ansøger har efterfølgende fremsendt vedlagte brev dateret den 30. december 2018 med henblik på at få sagen behandlet i Teknik- og Miljøudvalget.

 

Ansøger foreslår som alternativ til 2 passager, at der etableres 1 passage på ca. 100 m ud for ejendommen. Passagen kunne så nedklassificeres til privat vej. 

 

Der er følgende bemærkninger til sagen:

 

Der er i Danmark ikke praksis for at etablere færiste i offentlige veje uden for naturområder, derimod er der flere eksempler på færiste i naturområder, som ansøger også har anført i brevet.

 

Den offentlige grusvej betjener 3 ejendomme, og vejen har ikke nogen anden offentlig betydning, da området er vejbetjent med andre asfalterede offentlige veje.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der meddeles tilladelse til etablering af færiste under forudsætning af, at vejen nedklassificeres til privat fællesvej.

Beslutning

Der gives tilladelse til, at ejer kan etablere og drifte en passage på 100 m med 2 færiste ved ejendommen.

Mulighed for skiltning med gennemkørsel forbudt fra Fastrupvej og V. Fastrupvej undersøges.

 

Vejen opretholdes som offentlig vej.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1500-10 Sagsbehandler: Kim Bredgaard Grarup  

Godkendelse af anlægsregnskab for handicapvenlige stoppesteder ved DGI Huset, Kousgaards Plads 3, Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

  X

 

 

 

 Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen, Pia Colstrup

Sagsresume

Der er udarbejdet anlægsregnskab for handicapvenligt stoppested ved DGI Huset, Kousgaards Plads 3 i Herning.

 

Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

Der foreligger anlægsregnskab for stednr. 222012 "Handicapvenligt stoppested ved DGI-Parken i Herning" på Serviceområde 09 Trafik.

 

Byrådet bevilgede den 20. april 2010, pkt. 115, 2.000.000 kr. til at etablere et handicapvenligt stoppested ved DGI Huset. Trafikstyrelsen har tildelt 1.100.000 kr. i tilskud. Busholdepladserne er lavet efter den beskrivelse, der var for projektet. Der er etableret busskure med en elektronisk køreplan.  Anlægget blev ikke så dyrt som beregnet. 

Økonomi

 

  

Anlægsregnskabet vil blive optaget i Herning Kommunes årsregnskab og godkendt sammen med det samlede årsregnskab.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 05.01.02-P20-5-15 Sagsbehandler: Kim Bredgaard Grarup  

Godkendelse af anlægsregnskab for udbygning af Viborgvej, Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen, Pia Colstrup

Sagsresume

Der er udarbejdet anlægsregnskab for udvidelsen af Viborgvej i Herning til 4 spor mellem fordelerringen og krydset ved Engholm Søpark.

 

Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

Der foreligger anlægsregnskab for stednr. 223055 "Udbygning af Viborgvej 1. etape" på Serviceområde 09 Trafik.

 

Byrådet bevilgede den 30. august 2016, pkt. 223, 2.942.000 kr. til udbygning af Viborgvej til 4 spor. Projektet er koordineret og udført sammen med vejdirektoratets udbygning af fordelerringen.  

Økonomi

 

 

Anlægsregnskabet viser et merforbrug på 359.206 kr., hvilket primært skyldes mere blødbund end forventet samt en mindre ændring af entreprisegrænsen.

 

Idet overskridelsen er over 10 % af den samlede anlægssum, fremsendes anlægsregnskabet med tilhørende bemærkninger til særskilt godkendelse i Byrådet.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 13.06.00-P05-3-17 Sagsbehandler: Kim Bredgaard Grarup  

Godkendelse af anlægsregnskab for omlægning af adgangsvej Åvænget, Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen, Pia Colstrup

Sagsresume

Der er udarbejdet anlægsregnskab for omlægning af adgangsveje på Åvænget i Herning.

 

Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

Der foreligger anlægsregnskab for stednr. 222085 "Omlægning af adgangsvej Åvænget, Herning" på Serviceområde 09 Trafik.

 

Byrådet har på møde den 20. juni 2017, pkt. 123, bevilget 250.000 kr. til omlægning af adgangsvej til de tilbageværende boliger på Åvænget og omlægning af indkørsel til tankanlæg.

 

Økonomi

 

Anlægsregnskabet vil blive optaget i Herning Kommunes årsregnskab og godkendt sammen med det samlede årsregnskab.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 05.05.06-P20-2-14 Sagsbehandler: Kim Bredgaard Grarup  

Godkendelse af anlægsregnskab for renovering af gader og veje i forbindelse med kloakrenovering

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen, Pia Colstrup

Sagsresume

Der er udarbejdet anlægsregnskab for renovering af gader og veje i forbindelse med kloakrenovering - pulje 2014-2017.

 

Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

Der foreligger anlægsregnskab for stednr. 223068 "Renovering af gader og veje i.f.m. kloakering - pulje 2014-2017" på Serviceområde 09 Trafik.

 

Byrådet har på møderne den 23. juni 2014, pkt. 219, den 21. juni 2016, pkt. 187 samt den 7. marts 2017 pkt. 52 bevilget i alt 3.338.000 kr. til renovering af gader og veje i forbindelse med kloakrenovering.

 

Bevillingen er anvendt til udskiftning af kantsten, fortovsfliser, rendestensbrønde og stikledninger på Sølvgade i Herning, Idrætsvej i Sunds og Tjørring Hovedgades nordlige del mellem Vildbjergvej og Bymarksvej.

Økonomi

 

Anlægsregnskabet vil blive optaget i Herning Kommunes årsregnskab og godkendt sammen med det samlede årsregnskab.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 05.05.06-P20-6-15 Sagsbehandler: Kim Bredgaard Grarup  

Godkendelse af anlægsregnskab for renovering af Tjørring Hovedgade

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

  x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen, Pia Colstrup

Sagsresume

Der er udarbejdet anlægsregnskab for renovering af Tjørring Hovedgade.

 

Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

Der foreligger anlægsregnskab for stednr. 222098 "Sanering af Holstebrovej og Tjørring Hovedgade" på Serviceområde 09 Trafik.

 

Byrådet bevilgede den 30. august 2016, pkt. 230, 3.044.000 kr. til renovering af Tjørring Hovedgade i forbindelse med kloakfornyelse. Der er etableret nyt vejprofil med fortove, cykelstier og beplantning. Alle belægninger er fornyet.

Økonomi

 

Anlægsregnskabet vil blive optaget i Herning Kommunes årsregnskab og godkendt sammen med det samlede årsregnskab.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 05.01.02-P20-12-16 Sagsbehandler: Kim Bredgaard Grarup  

Frigivelse af anlægsbevilling til etablering af stationsforplads ved DNV-Gødstrup

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup, Tommy Jonassen

Sagsresume

Der anmodes om frigivelse af anlægsudgiftsbevilling på 6,565 mio. kr. til etablering af stationsforplads og færdiggørelse af en ca. 1,2 km lang kommunal fordelingsvej ved det nye hospital i Gødstrup.

 

Forvaltningen anbefaler, at anlægsudgiftsbevillingen frigives, finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb. 

Sagsfremstilling

Herning Kommune har i samarbejde med regionen udarbejdet plan for en ny infrastruktur omkring DNV-Gødstrup. Fordelingsvejen rundt om hospitalet er lavet i 2017 og 2018 og er hovedadgangsvej til hospitalet og togstationen. Der mangler stadig færdiggørelse af vejen f.eks. lys og et signalanlæg. Banedamark har etableret et trinbræt ved hospitalet og Herning Kommune har udarbejdet forslag til etablering af en stationsforplads, som vist på vedlagte bilag. Forpladsen omfatter etablering af 17 parkeringspladser og fortove med adgang til trinbrættet.

 

Det er aftalt, at regionen medfinansierer en del af vejprojektet med 6 mio. kr. Den øvrige del af fordelingsvejen og stationsforpladsen finansieres af Herning Kommune. 

Økonomi

På investeringsoversigten er der på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 222030 Regionshospitalet Vest - Infrastruktur, afsat rådighedsbeløb på 6,565 mio. kr. i 2019. Der er tidligere frigivet anlægsudgiftsbevillinger på i alt 12,447 mio. kr. på stednr. 222030. Der anmodes om frigivelse af anlægsudgiftsbevilling på 6,565 mio. kr. til anlæggelse af stationsforpladsen samt færdiggørelse af vejprojektet.

 

Regionens tilskud på 6 mio. kr. er frigivet på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 203087 Regionshospitalet - fordelingsvej, på byrådsmøde den 17. december 2013, pkt. 345. Der er godkendt anlægsregnskab for dette anlægsprojekt på møde i Teknik- og Miljøudvalget den 19. februar 2018, pkt. 38.

 

Der er således afsat rådighedsbeløb til udgifter på i alt 19,012 mio. kr. + tilskuddet på 6 mio. kr. fra regionen.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 05.01.02-P20-1-17 Sagsbehandler: Kim Bredgaard Grarup  

Frigivelse af anlægsbevilling til Pugdalvejs forlængelse

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen, Pia Colstrup

Sagsresume

Der foreligger licitationsresultat på Pugdalvejs forlængelse, og den samlede udgift til projektet kan herefter beregnes til ca. 9,415 mio. kr. Der er bevilget 8,0 mio. kr. til projektet.

 

Forvaltningen anbefaler, at den manglende finansiering på 1,415 mio. kr. sker ved en tilsvarende besparelse på byomdannelsesprojektet i Thrigesvejområdet.

Sagsfremstilling

Til licitationen på Pugdalvejs forlængelse deltog 11 entreprenører. Udbuddet er sket i samarbejde med Herning Vand A/S som et koordineret vej- og kloakprojekt.

 

Sejer Pedersen A/S, Vildbjerg vandt licitationen med et bud på 15.368.555 kr., hvoraf 8.598.120 kr. er Herning Kommunes andel.

 

Efter at have gennemgået buddene er det konstateret, at det primært er udskiftning af blødbund, der er er blevet dyrere end beregnet i bygherreoverslaget. Omfanget af blød bund har ved supplerende boring vist sig større end først antaget.

 

Efter licitationen er der sammen med entreprenøren fundet en anden - billigere - løsning på udskiftningen af blødbunden, hvilket medfører en besparelse på 800.000 kr.  

Økonomi

 

På byrådsmødet den 6. marts 2018, pkt. 48 er der frigivet 8 mio. kr. til Pugdalvejs forlængelse. Der mangler således en finansiering af 1,415 mio. kr. for at kunne gennemføre projektet.

 

Det er ikke muligt at undlade/spare delelementer i vejprojektet, såsom cykelstier og belysning, idet disse elementer ikke indgår i projektet.

 

På Serviceområde 09 Trafik, stednr. 222077 Byomdannelsesprojekt Thrigesvej er der afsat et rådighedsbeløb på 0,995 mio. kr. netto i 2018, 1,2 mio. kr. i 2019 og 2,391 mio. kr. i 2020 til ændring af industriveje til boligveje.

 

Forvaltningen anbefaler, at den manglende finansiering på 1,415 mio. kr. i 2019 til Pugdalvejs forlængelse findes ved en tilsvarende nedskrivning af rådighedsbeløb på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 222077 "Byomdannelsesprojekt Thrigesvej" med henholdsvis 0,995 mio. kr. netto i 2018 og 0,420 mio. kr. i 2019, idet det vurderes, at byomdannelsesprojektet stadig kan gennemføres med en nedskrivning af budgettet, dog i en reduceret udgave. Rådighedsbeløb afsat i 2018 overføres til 2019 i den samlede overførselssag med overførsel af uforbrugte midler fra 2018 til 2019.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 1,415 mio. kr. i 2019 på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 223063 Pugdalvej, Vildbjerg,

 

at anlægsudgiften på 1,415 mio. kr. finansieres af afsat rådighedsbeløb på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 222077 Byomdannelsesprojekt Thrigesvej med 0,995 mio. kr. netto i 2018 og 0,420 mio. kr. i 2019. Rådighedsbeløbet afsat i 2018 overføres til 2019 i den samlede overførselssag med overførsel af uforbrugte midler fra 2018 til 2019. Anlægsindtægtsbevillingen nedskrives med 0,227 mio. kr. på samme stednr.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 13.06.00-P19-1-19 Sagsbehandler: Karin Skov-Aggerholm  

Frigivelse af anlægsbevilling til byggemodning 2019

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

x

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløb på i alt 53,854 mio. kr. til byggemodningsprojekter i 2019 på Serviceområde 01 Byggemodning.

 

Forvaltningen anbefaler, at rådighedsbeløbet frigives.

Sagsfremstilling

Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløb på i alt 53,854 mio. kr., som dels afsættes til nye byggemodningsområder og dels til større færdiggørelsesarbejder i specifikke udstykninger. Færdiggørelser omfatter bl.a. kantsten og asfalt, belysning, legeplads og beplantning, samt udgifter til vejafvanding og klimasikring. Samtidig søges om tillæg til anlægsbevillingen, således at denne er i overensstemmelse med frigivne rådighedsbeløb.

 

Anlægsudgiften på 53,854 mio. kr. finansieres af afsatte rådighedsbeløb på Serviceområde 01 Byggemodning i 2018 og 2019.

 

Desuden er der afsat 12,7 mio. kr. til arealerhvervelser i Snejbjerg og Hammerum på Serviceområde 01 Byggemodning i 2019. Beløbene anmodes frigivet senere på året.

 

Byggemodningsarbejderne, som planlægges udført i de enkelte byggemodningsområder, er beskrevet i tabel 1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 1. Beskrivelse af byggemodningsområderne:

 

 

 

I tabel 2 ses en oversigt over anlægsprojekter og rådighedsbeløb til frigivelse samt bevillingsændringer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 2. Byggemodning 2019 - økonomi:

 

 

Forventede anlægsudgifter udgør i alt 53,867 mio. kr., som finansieres af rådighedsbeløb i 2018 og 2019. Restrådighedsbeløb i 2018 forventes overført til 2019 i den samlede overførselssag om overførsel af uforbrugte midler fra 2018 til 2019.

 

Indtægtsbudget på byggemodningsområdet

På byggemodningsområdet skal indtægter og udgifter til byggemodning ses i sammenhæng, idet indtægter og udgifter for byggemodningsområdet over tid skal balancere. Indtægtssiden på Serviceområde 01 Byggemodning er budgetlagt til i alt -50,956 mio. kr. i 2019. Hertil kommer forventede overførsler af mindreindtægter fra 2018 på i alt 9,171 mio. kr. Tilsvarende er der en overførsel af mindreforbrug på udgiftssiden på 38,105 mio. kr. fra 2018.

 

Byggemodningsprojekter, som afventer igangsættelse

Mindreforbruget på udgiftssiden i 2018 skyldes bl.a., at flere projekter har afventet igangsættelse. Byrådet traf på møder den 6. maj 2014, pkt. 177 samt den 26. august 2014, pkt. 262, blandt andet henset til overførsel af mindreindtægter fra tidligere år, beslutning om, at færdiggørelsesarbejder for i alt 6 mio. kr. afventer igangsættelse. Øget grundsalg bl.a. på Poppelbakken i Tjørring medfører, at afsat beløb til færdiggørelser på 6 mio. kr. ønskes frigivet i 2019.

 

Herudover er der i alt afsat 2,250 mio. kr. til betingede byggemodninger i 2018, som skal igangsættes ved grundsalg. Dette omfatter boligområdet Rind Å Engen i Arnborg samt erhvervsområdet ved Pugdalvej i Vildbjerg.

 

Desuden var der i 2018 afsat i alt 5,6 mio. kr. til arealerhvervelse og byggemodning på Frølundvej i Gjellerup. Det er efterfølgende i stedet besluttet at byggemodne nye grunde på Spinkebjerg i 2019. Pga. høj byggeaktivitet bl.a. i Lind og Snejbjerg er planlagte færdiggørelsesarbejder for ca. 5 mio. kr. desuden udsat til 2019, og der er disponeret ca. 8 mio. kr. som afventer grundsalg bl.a. på Fuglsang Holm i Tjørring. Sidst er der afsat 2,320 mio. kr. i 2018 til arealerhvervelser på Tangsøparken og HI Park, som forventes gennemført i 2019. Rådighedsbeløbene forventes overført til 2019 i den samlede overførselssag om overførsel af uforbrugte midler fra 2018 til 2019. 

Indstilling

IDirektøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der afsættes rådighedsbeløb på i alt 53,854 mio. kr. i 2019 på Serviceområde 01 Byggemodning. Rådighedsbeløbene fordeles på stednumre, jf. tabel 2
at de afsatte rådighedsbeløb på i alt 53,854 mio. kr. i 2019 finansieres af rådighedsbeløb på Serviceområde 01 Byggemodning(Teknik- og Miljøudvalget) i 2018 og 2019, fordelt på stednumre jf. tabel 2

 

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på i alt 54,376 mio. kr. på Serviceområde 01 Byggemodning, fordelt på stednumre jf. tabel 2

 

at mer- og mindreforbrug netto i 2018 på i alt 12,530 mio. kr. på Serviceområde 01 Byggemodning overføres til 2019 i den samlede overførselssag om overførsel af uforbrugte midler fra 2018 til 2019. Beløbet fordeles på stednumre jf. tabel 2. 

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 07.00.01-P15-1-14 Sagsbehandler: Karen Marie Frost Troelsen  

Godkendelse af tilbud på renovering af genbrugsplads i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 X

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Teknik- og Miljøudvalget har tidligere godkendt et projektforslag til en ny og opgraderet genbrugsplads i Herning, hvor der samtidig etableres en genbrugsbutik.

Der har været afholdt licitation, hvor en udvidelse af den planlagte genbrugsbutik er med som option.

 

Forvaltningen anbefaler, at der tages stilling til, om man ønsker at fastholde den planlagte genbrugsbutik på 200 m2, eller om man ønsker en udvidelse af butikken til i alt 425 m2.

 

Endvidere anbefaler forvaltningen, at modellen for etablering og drift af genbrugsbutik godkendes. Butikken drives som en socialøkonomisk virksomhed med salg af genbrugseffekter indsamlet på Genbrugspladsen Nederkærgård. 

Sagsfremstilling

Genbrugspladsen Nederkærgård i Herning er med ca. 266.000 besøgende om året Herning Kommunes største og mest besøgte genbrugsplads. Med sine 15 år har pladsen brug for en opgradering for at imødekomme tidens krav til en borger- og erhvervsvenlig genbrugsplads.

 

Byrådet godkendte på mødet den 15. maj 2018, pkt. 118, projektforslag til opgradering af genbrugspladsen. Der blev afsat 21,620 mio. kr. til anlægsprojektet.

Som en del af anlægsprojektet er der projekteret med en genbrugsbutik på 200 m2 inkl. afleverings- og lagerplads, hvilket sammenlignet med andre genbrugsbutikker er en lille butik.

Genbrugsbutikken skal sælge genbrugelige effekter, som borgerne afleverer på genbrugspladsen. Butikken skal drives som en socialøkonomisk virksomhed.

Det blev på mødet besluttet, at der tilføjes en option til udbuddet på en større genbrugsbutik, hvor der arbejdes med en udvidelse af butiksarealet på 225 m2, således butikken inkl. afleverings- og lagerplads i alt bliver 425 m2.

 

Der har den 1. februar 2019 været afholdt licitation på anlægsprojektet, og fem virksomheder har budt på opgaven.

 

Ved den billigste tilbudspris vil det samlede anlægsbudget uden option i alt give en anlægssum på 21,572 mio. kr., og holder sig dermed indenfor anlægsbevillingen.

 

Anlægsbudgettet inkl. optionen med butiksudvidelsen har en samlet anlægssum på 22,654 mio. kr. og vil kræve en ekstra anlægsbevilling på 1,034 mio. kr.

Ombygningen af genbrugspladsen forbedrer servicen for såvel borgere som erhvervskunder ved en mere brugervenlig plads, hvor særligt aflæsningen af affald i plansiloer kommer til at lette afleveringen af tungt affald, samtidig med at pladsen bliver mere overskuelig for brugerne. Den ekstra anlægsbevilling kan finansieres af puljen på tilbagebetalingen fra AFLD.

 

Model for genbrugsbutikken

Genbrugsbutikken skal sælge de genbrugsvarer, som borgerne afleverer på Genbrugspladsen Nederkærgård, for derved at fremme øget genbrug. Genbrugsbutikken etableres som en socialøkonomisk virksomhed. Forvaltningen har været i dialog med en række andre kommunale genbrugsbutikker for at lade sig inspirere af deres forretningsmodeller. De adspurgte genbrugsbutikker drives af en blanding af fastansatte medarbejdere, herunder medarbejdere ansat i fleksjob kombineret med forskellige former for virksomhedspraktikanter.

 

Genbrugsbutikker i andre kommuner aftager selv og sælger alle de indleverede genbrugsvarer fra genbrugspladserne. I flere kommuner har man et samarbejde omkring markedsføring af både kommunale og private genbrugsbutikker. Nogle butikker deltager i fælles auktion, hvor kunderne online kan byde på specielle genbrugsvarer.

 

Forvaltningen foreslår, at den nye genbrugsbutik på Nederkærgård starter stille op med få åbningsdage (fx onsdage og lørdage), og begrænset antal ansatte, som kan være delte stillinger med andre funktioner i Genbrug og Affald. Dette kan på sigt udvides med længere åbningstider og flere medarbejdere i fx. virksomhedspraktik.

 

Der er pt. i samarbejde med Fællesforeningen for Genbrug i Herning Kommune lavet en turnusordning, hvor fem frivillige organisationer på skift afhenter genbrugsvarer på Genbrugspladsen Nederkærgård. Dette er organiseret således, at foreningerne henter genbrugsvarer for en uge ad gangen.

 

Forvaltningen foreslår, at der i stedet laves en model, hvor den nye genbrugsbutik på Nederkærgård beholder de afleverede genbrugsvarer hver 2. uge samt tømmer hver onsdag formiddag. Dette er for at sikre et konstant flow i tilførslen af nye varer til genbrugsbutikken på Nederkærgård, da butikken ikke forventer at modtage varer andre steder fra. De fem foreninger vil derefter kunne afhente genbrugsvarer hver 10. uge, samtidig med at de frivillige foreninger får genbrugsvarer indleveret til egen butik eller via andre indsamlingskanaler. Modellen vil derfor både tilgodese de frivillige organisationer og sikre en jævn tilstrømning af nye genbrugsvarer til den nye genbrugsbutik. Den nye aftale om genbrugsvarerne foreslås igangsat efteråret 2019, for at der kan opbygges et præsentabelt varelager til den nye genbrugsbutik på Nederkærgård.

 

Forvaltningen foreslår desuden, at der laves en fælles elektronisk markedsføring af genbrugsbutikkerne eventuelt suppleret med en papirfolder, der kan udleveres i de medvirkende butikker. Forvaltningen er i dialog med Fællesforeningen om modellen.  

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at tilbud på opgradering af genbrugspladsen godkendes

 

at der tages stilling til størrelse på genbrugsbutik

 

at modellen for etablering og drift af genbrugsbutik godkendes.

Beslutning

Udvalget anbefaler Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet, at genbrugsbutikken etableres med en størrelse på 425 m2.

 

Den ekstra anlægsbevilling på 1.034 mio. kr. til butiksudvidelse anbefales finansieret af puljen på tilbagebetalingen fra AFLD.

Bilag

 

Sagsnr.: 06.02.10-P20-1-14 Sagsbehandler: Annika Sundberg Lauridsen  

Godkendelse af anlægsregnskab for vandløbsprojekter bl.a. Ronnum Bæk

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Daniel Lindvig, Winnie Post, Dan Overgaard, Pia Colstrup

Sagsresume

Der er udarbejdet afsluttende anlægsregnskab for vandløbsprojekter.

 

Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

Der foreligger anlægsregnskab for vandløbsprojekter, herunder Ronnum Bæk, stednr. 071087, på Serviceområde 04 Grønne områder. Byrådet bevilligede den 22. juni 2015, pkt. 190, 1.024.000 kr. til genslyngning af en del af Ronnum Bæk. Projektet med genslyngning af Ronnum Bæk viste sig i forbindelse med tilbudsindhentningen at blive billigere end oprindeligt budgetteret.

 

Byrådet besluttede på den baggrund den 15. november 2016, pkt. 295, at anvende 276.000 kr. af det resterende rådighedsbeløb til et projekt med lignende formål ved Kibæk Mølledam. Bevillingen blev således nedskrevet til 748.000 kr.

 

Derudover har Teknik- og Miljøudvalget på udvalgsmødet den 13. marts 2017, pkt. 52 besluttet, at anlægsbevilling til vandløbsprojekter også omfatter generelle vandløbskvalitetsforbedringer, som f.eks. oprensning af okkeranlæg. Det resterende rådighedsbeløb til vandløbsprojekter efter Ronnum Bæk projektets gennemførelse kan derfor anvendes til dette formål.

 

Projektet i Ronnum Bæk og arbejdet med oprensning af okkeranlæggene i henholdsvis Låsevase Bæk og Hallund Bæk er nu afsluttet.

 

Vandløbsrestaureringsprojekt i Ronnum Bæk

Der er gennemført et vandløbsrestaureringsprojekt i det offentlige vandløb Ronnum Bæk nedenfor Nr. Karstoftvej og ned til udløb i Karstoft Å. Projektet har til formål at sikre den frie passage ved at fjerne to styrt i vandløbet samt at forbedre de fysiske forhold i vandløbet ved genslyngning, udlægning af gydegrus og sten samt udplantning af vandplanten "Vandranunkel".

 

Projektet omfattede genslyngning af Ronnum Bæk i et nyt 2.273 m langt forløb. En forlængelse på 439 m i forhold til det tidligere udrettede forløb. Der blev ved placeringen af vandløbet taget udgangspunkt i de naturlige forhold og terrænhældninger, samt hvor vandløbet var placeret inden reguleringen. På den måde er resultatet en genskabelse af det naturlige vandløb.

 

Projektet blev gennemført i tæt dialog med de berørte lodsejere, og resultatet er et samlet naturforbedrende tiltag for hele ådalen.

 

 

 

 

Oprensning af okkeranlæg i Låsevase Bæk og Hallund Bæk

Der er i 2018 foretaget en oprensning af okkeranlæggene i henholdsvis Hallund Bæk og Låsevase Bæk. Begge okkeranlæg var tilgroede i en sådan grad, at det påvirkede anlæggenes effekt til at rense vandet fra vandløbene for jernforbindelser. Ved oprensningen blev bundfældet okkersediment og tilgroede partier fjernet fra okkeranlæggene.

Økonomi

 

De afholdte udgifter til vandløbsrestaureringsprojektet i Ronnum Bæk er på i alt 556.737 kr., fordelt på 65.000 kr. til udarbejdelse af udbudsmateriale og 491.737 kr. til selve anlægsarbejdet.

 

Udgifterne til oprensning af okkeranlæggene ved Låsevase Bæk og Hallund Bæk er på i alt 270.987 kr., heraf er afholdt udgifter på 191.263 kr. på nærværende anlægsprojekt. Resten af udgifterne til oprensning af okkeranlæggene på 79.724 kr. afholdes via de budgetterede midler til vedligeholdelse af okkeranlæg under driften på Serviceområde 04 Grønne områder i 2018.

 

Anlægsregnskabet vil blive optaget i Herning Kommunes årsregnskab og godkendt sammen med det samlede årsregnskab for 2018.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 01.05.12-P20-1-16 Sagsbehandler: Asger Astrup Kristensen  

Frigivelse af anlægsbevilling til naturpleje og naturgenopretningsprojekter 2019

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Dan Overgaard, Pia Colstrup

Sagsresume

Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløb på 561.000 kr. i 2019 på Serviceområde 04 Grønne områder, Skov og Naturområder til særlige naturpleje- og genopretningsprojekter.

 

Forvaltningen indstiller, at rådighedsbeløbet frigives.

Sagsfremstilling

På investeringsoversigten er der afsat 561.000 kr. i 2019 på Serviceområde 04 Grønne områder, Skov og naturområder til særlige naturpleje- og genopretningsprojekter, stednr. 050099, rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder. Indsatsen kan bl.a. gå på registrering af natur, sikring af større sammenhæng i naturen, og på at forbedre forhold for ansvarsarter, også på private arealer.

 

Beløbet anbefales anvendt til at udføre nogle specifikke pleje- og genskabelsesprojekter i fredede områder og på særligt relevante private naturarealer, med forekomst af ansvarsarter.

Samtidig anbefales det, at vidensniveauet om, hvor den værdifulde natur befinder sig, kontinuerligt opgraderes. Denne viden kan være afgørende for, om lodsejere kan opnå plejetilskud. På den måde sikres den mest hensigtsmæssige prioritering af midler, der hvor det giver størst værdi for naturen og særlige arter, naturtyper m.m., som også understøtter målene i naturpolitikken.

 

Teknik- og Miljøudvalget har senest på møde den 6. marts 2018. pkt. 55 godkendt en handlingsplan for, hvordan anlægsmidlerne for perioden 2018-2020 kan anvendes. En opdateret plan for 2019 er vedlagt som bilag.

 

 

 

 

 

 

 

Forventet disponering af anlægsmidler i 2019:

Beskrivelse

Kr.

Pleje i fredede områder, opfølgning på plejeplan

136.000

Pleje af privatejede arealer af særlig interesse

100.000

4 plejeplaner

150.000

Løgfrøvandhuller

100.000

Kortlægning natur

75.000

Sum

561.000

 

Hvorvidt det bliver muligt at gennemføre pleje på privatejede arealer af særlig interesse, afhænger af, om lodsejerne vil deltage i projekterne. Hvis lodsejerne ikke ønsker at indgå et frivilligt samarbejde, bortfalder dette plejepunkt. Det afsatte beløb anvendes i så fald til andre indsatser under de øvrige indsatsområder. 

Økonomi

Forvaltningen anmoder om frigivelse af rådighedsbeløb på 561.000 kr. i 2019 på Serviceområde 04 Grønne områder, Skove og naturområder, nyt stednr., Særlige naturpleje og genopretningsprojekter. Udgiften finansieres af afsat rådighedsbeløb på Serviceområde 04 Grønne områder, stednr. 050099 rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder i 2019.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at opdateret handleplan for 2019 godkendes,

 

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling og rådighedsbeløb på 561.000 kr. i 2019 til Serviceområde 04 Grønne områder, Skove og Naturområder, nyt stednr., Særlige naturpleje- og genopretningsprojekter,

 

at udgiften finansieres af det på Serviceområde 04 Grønne områder, stednr. 050099 afsatte rådighedsbeløb på 561.000 kr. i 2019.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 06.02.03-P20-5-16 Sagsbehandler: Daniel Lindvig  

Orientering om status for vådområdeindsatsen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Dan Overgaard

Sagsresume

Orientering om status for vådområdeindsatsen i Herning Kommune.

 

Forvaltningen anbefaler, at sagen tages til orientering.   

Sagsfremstilling

I henhold til aftale mellem KL og Miljø- og Fødevareministeriet om indsatsen for at reducere næringsstofbelastningen til søer og kystvande, skal Vandoplandsstyregrupperne (VOS) udarbejde Vandoplandsplaner (VOP), der omfatter udpegninger af mulige vådområder.

Udpegningerne er en teknisk vurdering af, hvor det er muligt at lave vådområdeindsatser, der lever op til bekendtgørelsens krav, og danner baggrund for kommunernes (og eventuelt Statens) videre arbejde med at undersøge og eventuelt gennemføre vådområdeindsatser, der reducerer næringsstofbelastningen til søer og kystvande.

 

Herning Kommune har vandløb i hovedvandoplandene Limfjorden, Nissum Fjord og Ringkøbing Fjord. Det er Limfjordsrådet, Holstebro Kommune og Ringkøbing-Skjern Kommune, der varetager sekretariatsfunktionen for henholdsvis Limfjorden, Nissum Fjord og Ringkøbing Fjord.

 

Teknik- og Miljøudvalget blev orienteret om aftalegrundlaget for vådområdeindsatsen og godkendte forslag til sekretariatsbetjening på udvalgets møde den 30. maj 2016, pkt. 115.

 

Nissum Fjord 

Holstebro Kommune varetager sekretariatsfunktionen og formandskabet for Vandoplandsstyregruppen for Nissum Fjord i 2. vandplanperiode 2016-2021. I 1. vandplanperiode 2010-2015 havde Holstebro Kommune samme opgave, og opfyldte vandplanens indsatskrav ved selv at realisere 2 projekter, Vådområderne Lilleåen og Felsted Kog, da det blev vurderet at være den bedste løsning.

 

I 2. vandplanperiode udarbejdes vandoplandsplan på baggrund af tekniske vurderinger af, hvor det er muligt at lave vådområder, der lever op til bekendtgørelsens krav, samtidig med at det er muligt at tilgodese kommuner, der ønsker projekter. Status for vandoplandsplan for Nissum Fjord i 2. vandplanperiode er, at der indtil nu er forundersøgt 2 vådområdeprojekter i henholdsvis Lemvig og Holstebro Kommune, hvoraf det ene ikke er muligt at realisere, og det andet heller ikke ser ud til at kunne gennemføres. Fremdriften i arbejdet med etablering af vådområder i oplandet til Nissum Fjord er derfor under pres. Den eksisterende plan for gennemførelse af vådområdeprojekter har derfor ikke længere tilstrækkelige projektforslag til at opfylde målene for indsatser i denne vandplanperiode.

 

Vandoplandsstyregruppens sekretariatet har i december afholdt embedsmandsmøde med kommunerne i oplandet, og det er aftalt at gennemføre en screening for potentielle vådområder i oplandet til Nissum Fjord med hjælp fra en rådgiver, som sikrer en ensartet afdækning af muligheder for vådområder i kommunerne i oplandet til Nissum Fjord. Udgifterne til screeningen fordeles efter oplandsareal som aftalt i vandoplandsstyregruppen. Når screeningen er gennemført, vil sekretariatet i samarbejde med kommunerne i oplandet udarbejde et forslag til en revideret vandoplandsplan, som opfylder indsatskravet for vådområder. Indsatskravet er på 34 tons kvælstof pr. år i oplandet til Nissum Fjord.

 

Resultatet af screeningen og forslaget til revideret vandoplandsplan forventes at blive forelagt vandoplandsstyregruppen i løbet af marts 2019. Vandoplandsplaen opfylder indsatskravet, hvis der er ansøgt om realisering af vådområdeprojekter, der reducerer kvælstofbelastningen med 34 ton til Nissum Fjord, senest med udgangen af 2021 (2. vandplanperiode). 

 

Ringkøbing Fjord og Limfjorden

Status for vandoplandsplan for Limfjorden og Ringkøbing Fjord er pt., at der er vådområdeprojekter nok i forhold til at reducere belastningen, så begge hovedvandoplande lever op til bekendtgørelsens krav. Dog skal det bemærkes, at en betydelig del af indsatsen i Ringkøbing Fjord kommer til at mangle, da forundersøgelsen af et større vådområdeprojekt i Ringkøbing-Skjern Kommune viser, at der ikke er mulighed for en realisering. Det vil sige, at når der næste gang laves en status for vandoplandsplan i Ringkøbing Fjord, så vil der atter blive efterspørgsel på et eller flere vådområdeprojekter af anseelig størrelse, for at kunne nå i mål på bekendtgørelsens krav til Ringkøbing Fjord.

 

For Limfjorden bemærkes, at der med hjælp fra en rådgiver er gennemført en screening for potentielle vådområder i oplandet. Rådgiveren sikrer en ensartet afdækning af muligheder for vådområder i kommunerne, tilsvarende den proces der køres i oplandet til Nissum Fjord. 

Økonomi

Udgifterne til screening i Nissum Fjord oplandet beløber sig på 50.000 kr. og dækkes via driften 2019 SO04 Natur og Grønne Områder.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til orientering.

Beslutning

Sagen taget til orientering.

 

Sagsnr.: 01.05.12-P22-1-12 Sagsbehandler: Louise Berg Hansen  

Orientering om Naturindsatsen 2018

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Dan Overgaard, Lene Kimø

Sagsresume

Der er lavet en opfølgning på målene i Herning Kommunes Naturpolitik, og de indsatser der er blevet udført på naturområdet i 2018. Der er stort set målopfyldelse på alle 10 mål. Forvaltningen vurderer, at der fortsat er behov for fokus på målet om biodiversitet, særligt at skabe bedre sammenhængende natur.

 

Forvaltningen anbefaler, at opfølgningen på målene i naturpolitikken tages til orientering.

Sagsfremstilling

Herning Kommune har siden 2008 haft en naturpolitik, som blev revideret i 2013. Der er i 2018 stort set målopfyldelse på alle 10 mål. Målet om biodiversitet er dog kun delvist opfyldt. Udviklingen i biodiversiteten vurderes ud fra ansvarsarternes status og deres levesteders kvalitet. En række projekter udført i 2018, er medvirkende til, at levestederne for nogle af kommunens ansvarsarter er blevet forbedret. Alle indsatser sigter på at skabe bedre forhold for naturen og kommunens ansvarsarter. Målet om mere plads til og bedre sammenhængende natur er ikke nået, her er der fortsat en indsats at gøre.

 

Naturindsatsen 2018 offentliggøres på kommunens hjemmeside, så borgerne kan læse om de mange tiltag, Herning Kommune har lavet på naturområdet. Rapporten er vedlagt som bilag.

 

Her følger et udpluk fra rapporten:

 

Løgfrø

Løgfrø er en ansvarsart i Herning Kommune. Når vi gør noget for at sikre og forbedre dens levesteder, løfter vi samtidig målet om Biodiversitet. Målet om Vandløb og søer bliver også løftet ved denne indsats, da målet beskriver, at der skal etableres 3 nye vandhuller årligt.

 

Kommunen har i 2018 behandlet en ansøgning fra en privat lodsejer om tilladelse til at anlægge 19 vandhuller på dyrket jord. Det opgravede materiale fra anlæggelse af vandhullerne vil blive anvendt som forhøjninger, der vil kunne fungere som raste- og overvintringssteder for løgfrø. Løgfrø og spidssnudet frø findes i nærområdet og forventes at ville kunne kolonisere vandhullerne i løbet af en årrække.

 

Da der er tale om et stort projekt, med et budget på op mod 500.000 kr., ønsker lodsejeren at søge om finansiering til projektet ved private fonde. Kommunen har givet tilsagn om at medfinansiere projektet med 100.000 kr. i 2019, og dermed øge chancerne for at fondsmidlerne prioriteres til netop dette projekt.

 

Vandhullerne skal anlægges for at styrke områdets paddebestande i almindelighed og spidssnudet frø og løgfrø i særdeleshed. Det forventes også, at projektet vil gavne en række fuglearter som vibe, dobbelt bekkasin, lille præstekrave, lille lappedykker, krikand, trane og flere andre, som i de senere år er fundet ynglende i nærområdets moser og vådområder. Det indgår som en del af projektet, at lave mindre lavvandsområder som af og til tørrer ud. Disse områder tilgodeser de sjældne padder, men forbedrer også yngle- og rastemulighederne for flere af nævnte fuglearter. Projektet har særligt fokus på at forbedre den biologiske mangfoldighed i området.

 

I 2018 har kommunen støttet projektet med midler til at grave de første 3 vandhuller.  

 

Udgravning af vandhul til løgfrø og andre padder. Foto: Per Klit Christensen

 

Heden forynges

Hedepleje er en samlet betegnelse for alle de forskellige indsatser vi laver på hederne. Jo flere forskellige metoder vi bruger, des mere varieret bliver hederne, og dermed skabes der plads til flest mulige arter. Indsatsen med afbrænding er med til at løfte målet om Heder og overdrev.

 

Afbrænding er et vigtigt redskab i naturplejen. Brand har tidligere været er en væsentlig faktor i landskabet, og flere arter fra heden er tilpasset og direkte afhængige af brandpåvirkning. Afbrænding kan derfor bruges som et virkemiddel til at vedligeholde en varieret og artsrig hede.

 

Afbrænding sker typisk i marts måned, og skal ske inden begyndelsen af april, hvor fugle, krybdyr mv. starter ynglesæsonen på heden. Effekten af afbrænding er stærkt afhængig af, hvor tør vegetationen er.

 

I 2018 blev der afbrændt i alt 11½ ha hede på 4 forskellige lokaliteter i Herning Kommune, nærmere bestemt på Ovstrup Hede, Stoubæk Krat og på hedearealer ved hhv. Sandfeldgård og Rødding plantager.

 

Kontrolleret afbrænding på Ovstrup Hede. Foto: Herning Kommune

 

Vild med vilje - Blomsterrige grøftekanter

Vild med Vilje er et forsøg på at skabe noget mere vild natur i bynære grønne områder og i grøftekanterne. Den traditionelle drift med ofte og tæt klipning af græs, levner ikke megen plads til forskellige arter. Indsatsen med vild med vilje er med til at løfte målene om Biodiversitet, Bynær natur og Formidling.

 

Kommunen har siden 2014 arbejdet på at skabe blomsterrige grøftekanter ved at ændre på slåningstidspunkter og hyppighed. Projektet fortsatte i 2018 og de foreløbige resultater bekræfter, at den ekstensive drift har en positiv effekt. De høje kraftigt voksende planter bliver mindre dominerende, og der skabes mere plads til lavere voksende urter i grøftekanten. Ligeledes har man på næringsfattige vejstrækninger kunnet reducere klipningen fra 1 gang årligt til kun at klippe hvert andet år.

 

Kommunen arbejder på en oplysningskampagne til borgerne om, at Herning Kommune indgår i projekt ”Vild Med Vilje”. Derudover vil der blive opsat små skilte med ”Vild Med Vilje”, der hvor driften ændres. Endelig vil vi følge udviklingen i et par udvalgte ”Vild Med Vilje” områder i byen til formidling af ”den gode historie” om, at Herning Kommune hjælper naturen.

 

 

 

 

 

 

Skilt der sættes op, der hvor driften ændres.

Tegning: Lone Kirkegaard

 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at opfølgning på målene i Naturpolitikken tages til orientering.

Beslutning

Sagen taget til orientering.

Bilag

 

Sagsnr.: 06.02.00-P19-15-07 Sagsbehandler: Annika Sundberg Lauridsen  

Orientering om afgørelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet vedrørende tillægsregulativ for sejlads på Skjern Å

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Dan Overgaard

Sagsresume

Vejle Kommune, Ikast-Brande Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune og Herning Kommune udarbejdede i samarbejde i 2017 et nyt regulativ for sejlads med ikke motoriserede både (kano, kajak m.m.) på Skjern Å. Sejladsregulativet blev påklaget af en gruppe borgere ved Kulsø i Vejle Kommune. Miljø- og Fødevarenævnet har truffet afgørelse i klagesagen. Regulativet for sejlads på Skjern Å er ophævet og hjemsendt til fornyet behandling ved kommunerne.

 

Forvaltningen anbefaler, at sagen tages til orientering. 

Sagsfremstilling

Baggrund for udarbejdelse af tillægsregulativet var, at man på tværs af kommunerne ønskede at samle og ensarte de forskellige bestemmelser for sejlads på Skjern Å, der var i de enkelte kommuner, herunder periode på året, tidsrum på dagen m.m.

 

Sejladsregulativet blev godkendt af Teknik- og Miljøudvalget på mødet 28. november 2016, pkt. 256. 

 

Sejladsregulativet blev imidlertid påklaget til Miljø- og Fødevareklagenævnet, af en gruppe borgere ved Kulsø (sø på Skjern Å) i Vejle Kommune. Teknik- og Miljøudvalget er orienteret om dette på Teknik- og Miljøudvalgsmødet den 24. april 2017, pkt. 81.

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet har i juli 2018 nu truffet afgørelse i klagesagen. Regulativet for sejlads på Skjern Å er af Miljø- og Fødevareklagenævnet ophævet og regulativet er hjemsendt til fornyet behandling ved kommunerne.

 

Kommunerne skal jf. Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse ved den fornyede behandling af sagen uddybende begrunde, hvorfor det øgede antal fartøjer, den længere sejladsperiode på året, den længere sejladsperiode på døgnet, og de dertilhørende aktiviteter i bredvegetationen og på land, ikke udgør væsentlige påvirkninger i forhold til udpegningsgrundlagene i de relevante habitatområder, ligesom der skal foretages en konkret habitatkonsekvensvurdering i forhold til Natura 2000-området ved Borris Hede (nr. 67), herunder særligt om arterne i fuglebeskyttelsesområde F37 kan blive påvirket af regulativtillægget.

 

Forvaltningen har endnu ikke, sammen med de øvrige kommuner, besluttet, hvornår arbejdet med den fornyede behandling af sejladsregulativet for Skjern Å genoptages.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til orientering.

Beslutning

Sagen taget til orientering.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1-19 Sagsbehandler: Monica Klitgaard Hansen  

Legalitetsgodkendelse af takster for afledning af spildevand i 2019 for Herning Vand A/S

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Tove Jakobsen

Sagsresume

Herning Vand A/S har 29. november 2018 bedt Herning Kommune om at godkende selskabets takster for afledning og rensning af spildevand for 2019.

 

Forvaltningen anbefaler, at taksterne godkendes.

Sagsfremstilling

Som følge af Lovbekendtgørelse om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber skal Herning Kommune godkende selskabets takster.

 

Godkendelsen er en såkaldt legalitetsgodkendelse, dvs. kommunen skal godkende at taksterne er fastsat i overensstemmelse med lovgivningen. Lovgivningen er i denne forbindelse betalingsloven og vandsektorloven. 

I forbindelse med godkendelsen har Herning Vand A/S tilsendt følgende for 2019: Takster for afledning af spildevand, selskabets budget og forsyningssekretariatets fastsættelse af "økonomiske rammer" for selskabet.

Konkret skal følgende overholdes:

at

økonomien i spildevandsforsyningen hviler-i-sig-selv. Det betyder, at indtægter og udgifter skal balancere over en årrække i forsyningsselskabets regnskaber

 

at

taksten ikke overskrider de "økonomiske rammer", fastsat af Forsyningssekretariatet under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Med "økonomiske rammer" fastsættes en indtægtsramme for forsyningsselskabet, og en øvre grænse for selskabets indtægter fra den primære drift i 2019. De "økonomiske rammer" fastsættes i kr. pr. m³.

 

Takster
Takster for vandafledning for 2019 er vedlagt dagsordenen som bilag 1. Vandafledningsbidraget er opdelt i et fast og et variabelt bidrag. Det faste bidrag opkræves pr. stikledning, der er ført frem til en ejendoms grundgrænse. Beløbet er fastsat efter gældende lovgivning og udgør 623 kr. ekskl. moms for 2019. Det variable vandafledningsbidrag er fastsat til 27,50 kr. pr. m³ for 2019. Det faste bidrag er steget med 3,7 %, og det variable bidrag er steget med 3,8 % siden 2018.

 

Taksterne for 2019 er opsplittet i henholdsvis Vand A/S (betaling for distribution og rensning) og Rens A/S (betaling for rensning alene). Tilslutningsbidraget (pr. bolig eller pr. påbegyndt 800 m² erhvervsgrund) er i 2019 fastsat til 51.607 kr. ekskl. moms, svarende til en stigning på 3,7 % i forhold til 2018. 
 
Herning Vand A/S overholder med de fastsatte takster indtægtsrammen fra Forsyningssekretariatet (se bilag 2).

Forvaltningen finder, at fastsættelse af taksterne er sket i overensstemmelse med gældende lovgivning, dvs. at hvile-i-sig-selv princippet og indtægtsrammen forventes overholdt.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at taksterne for 2019 godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 06.00.00-P16-2-18 Sagsbehandler: Tove Hovgaard Jakobsen  

Foreløbig vedtagelse af Tillæg 23 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025 for Gødstrup

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

  Øvrige sagsbehandlere: Monica Klitgaard Hansen

Sagsresume

Tillæg 23 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015 - 2025 for Gødstrup udarbejdes, da der er behov for tilretning af spildevandsplanen i forbindelse med en større byudvikling i Gødstrups sydlige bydel. I tillægget medtages en række mindre ændringer af planen for Gødstrup.

 

Forvaltningen anbefaler, at tillæg 23 foreløbig vedtages og sendes i offentlig høring i 8 uger. 

Sagsfremstilling

 

Baggrund for tillægget 

Tillæg 23 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015 - 2025 for Gødstrup, udarbejdes, da der er behov for tilretning af spildevandsplanen i forbindelse med en større byudvikling i Gødstrups sydlige bydel. For at sikre muligheden for klimatilpasning af området, giver både spildevandsplan og den øvrige fysiske planlægning af området (kommuneplantillæg og lokalplaner), mulighed for at håndtere områdets ekstremregn på hensigtsmæssig måde med fokus på begrænsning af oversvømmelse og udnyttelse af vandets rekreative værdi.

 

Bydelen er omfattet af Herning Kommunes Kommuneplan 2017-2028, herunder tillæg 54 til kommuneplanen vedr. Gødstrup, der sammen med lokalplanerne lokalplan 54.C1.1 og 54.E3.1 ligeledes pt. er under vedtagelse. Endvidere tilrettes planen iht. lokalplan 59.E2.2 og tillæg 43 til kommuneplan 2017-2028 for byens østlige del, som blev vedtaget i efteråret 2018. I tillægget medtages mindre tilretninger af planen for Gødstrup i øvrigt.

 

Tillæggets indhold 

For at spildevandsplanen stemmer overens med kommuneplanen (inkl. kommuneplantillæg 43 og 54), tilføjes 6 nye planoplande. Oversigt over de nye oplande og ændring af navn for en del af opland fremgår af fig. 1.

 

Med dette tillæg vil spildevandsplanen komme til at dække hele den aktuelle kommuneplanramme (inkl. de 2 nye kommuneplantillæg) for Gødstrup.

  

 

Fig. 1 Oversigt over af nye planoplande i Gødstrup med tillæg 23.

 

Til afvanding af den nye bydel planlægges der nye udløb via regnvandsbassiner flere steder i forbindelse med byudviklingen. Placering af udløb og bassiner er angivet i figur 2. Bassinerne skal sikre, at regnvand fra planoplandene renses og neddrosles tilstrækkeligt inden udløb til recipient.

 

Fig. 2. Plan for etablering af regnvandsbassiner til neddrosling af regnvand fra de nye planoplande i Gødstrup inden udløb til recipient med angivelse af de vandløb som skal modtage vandet.

 

Renseanlæg for spildevand 

Afledning af spildevand fra planoplandene skal ske til Herning Renseanlæg.  

 

Vurdering af mulighed for nedsivning af overfladevand 

Strategien i Herning Kommunes spildevandsplan 2015-2025 er, at så meget overfladevand som muligt skal håndteres lokalt.

 

De nye planoplande i Gødstrup ligger i områder, der ikke vurderes nedsivningsegnede, jf. Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025

 

Nedsivningsegnetheden og grundvandsstanden i områderne er efterfølgende undersøgt konkret. Resultaterne viste, at nedsivningsegnethed og grundvandsstand i enkelte områder af byudviklingen tillader nedsivning af overfladevand. Resultaterne vurderes dog ikke tilstrækkelige til at udlægge hele oplande til nedsivning af overfladevand. Derfor udlægges der med dette tillæg ikke yderligere oplande til nedsivning af overfladevand i Gødstrup.  

 

Recipient for overfladevand mod øst (Gl. Herningsholm Å) 

Udledning af overfladevand fra den østlige bydel vil ske til Gl. Herningsholm Å, via regnvandsbassin, der bliver indrettet som vådt bassin med den nødvendige rensning efter retningslinjer for regnvandsbassiner i Herning Kommunes Spildevandsplan. Afløbsvandføring neddrosles svarende til vandløbets hydrauliske kapacitet.

 

Gl. Herningsholm Å har iht. vandområdeplanerne ingen miljømålsætning og tilstanden er ukendt. Vandløbet kan bedst karakteriseres som en kanal med stillestående vand.

 

Det vurderes at udledningen til Gl. Herningsholm Å med forøget tilførsel af næringsstoffer eller andre miljøskadelige stoffer er af så begrænset omfang, at den i sig selv ikke vil kunne forværre forholdene i nærrecipienten til Gl. Herningsholm Å eller Gødstrup Sø.

 

Udløbene forventes derfor ikke at forhindre, at målsætningen i vandområdeplanerne kan opfyldes.

 

Recipient for overfladevand mod vest (Hundkær Bæk)

Udledningen af overfladevand fra den vestlige bydel vil ske til Hundkær Bæk via regnvandsbassiner, der bliver indrettet som våde bassiner efter retningslinjer for regnvandsbassiner i Herning Kommunes Spildevandsplan. Afløbsvandføring neddrosles svarende til vandløbets hydrauliske kapacitet. For at sikre afvanding af byen, skal Hundkær Bæk forlænges mod syd/øst.

 

Idet udledningen af overfladevand sker via bassiner, med den nødvendige rensning, forventes tilførsel af næringsstoffer eller andre miljøskadelige stoffer, ikke at give anledning til at vandløbenes tilstand forringes. Det vurderes dog, at udledningen til Hundkær Bæk med forøget hydraulisk belastning, kan forværre forholdene og give anledning til oversvømmelse af Hundkær Bæk eller nedstrøms vandløb.

 

Umiddelbart vurderes det, at rørlægningen af den nedre del af Hundkær Bæk ikke er i stand til at modtage den øgede mængde overfladevand ved ekstremregn, uden at det giver anledning til oversvømmelse af vandløbet og evt. nedstrøms vandløb. Derfor er det nødvendigt at etablere et vådområde eller lign., som vandløbet kan brede sig ud over, når det regner meget. I forbindelse med de nødvendige tilladelser vil det blive vurderet, hvad der er aktuelt at etablere, for at undgå at udløbene medfører oversvømmelse af Hundkær Bæk og hindrer opfyldelse af målsætning i vandområdeplanerne nedstrøms Hundkær Bæk kan opfyldes.

 

Samtænkning af håndtering af hverdagsregn og ekstremregn for den nye bydel 

Med dette tillæg til spildevandsplanen er håndteringen af hverdagsregn koordineret med håndtering af bydelens ekstremregn, bl.a. med fælles bassiner for hverdags- og ekstremregn, med fokus på hvor vandet løber og på den rekreative udnyttelse af vandet i byen.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Tillæg nr. 23 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015 - 2025 foreløbig vedtages. 

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 06.00.00-P16-1-18 Sagsbehandler: Tove Hovgaard Jakobsen  

Endelig vedtagelse af Tillæg 19 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025 for Vildbjerg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Monica Klitgaard

Sagsresume

Tillæg 19 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015 - 2025 for Vildbjerg udarbejdes, da der er behov for tilretning af spildevandsplanoplande i forhold til Herning Kommunes Kommuneplan 2017-2028, ønske om nye regnvandsbassiner i forbindelse med byudvikling i byens østlige del, ændret regnvandshåndtering for Pugdalvej samt mindre tilretninger af planen i øvrigt.

 

Tillægget er foreløbig vedtaget af Teknik- og Miljøudvalget på møde den 13. november 2018.

 

Forslag til tillægget har været i offentlig høring i perioden 20. november 2018 - 15. januar 2019. Der er ikke indkommet bemærkninger til forslaget.

 

Forvaltningen anbefaler, at tillæg 19 til Herning Kommunes spildevandsplan 2015 - 2025 endelig vedtages.  

Sagsfremstilling

Tillæg 19 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015 - 2025 for Vildbjerg udarbejdes, da der er behov for følgende:

 

1. Tilretning af spildevandsplanen i forhold til Herning Kommunes Kommuneplan

     2017-2028.

2. Ønske om nye regnvandsbassiner i forbindelse med byudvikling i byens østlige del.

3. Ændret regnvandshåndtering for Pugdalvej

4. Mindre tilretninger af planen i øvrigt.

 

1.

Tilretning af spildevandsplanen i forhold til den nye kommuneplan 2017-2028 minimeres flere planområder, et planopland udgår helt af planen, et planopland udvides og tre nye planoplande lægges ind i planen. Samtidig foretages mindre tilretninger af oplande, så de følger matrikelskel/kommuneplanen. Oversigt over ændringer i oplande fremgår af fig. 1.

 

Fig. 1 Oversigt over ændringer af oplande med tillæg 19.

 

2.

Der planlægges etablering af regnvandsbassiner til afvanding af byudvikling i den østlige del af byen. Bassinerne skal sikre, at regnvand fra planoplandene neddrosles inden udløb til recipient. Se fig. 2.

 

Fig. 2. Plan for etablering af regnvandsbassiner til neddrosling af regnvand fra planoplandene i den østlige del af byen.

 

3.

Det planlægges at neddrosle regnvand fra Pugdalvej inden udledning til Tranholm Bæk og Rødding Å, så den hydrauliske belastning af disse vandløb nedbringes. Det gælder både regnvand fra den eksisterende del af Pugdalvej til Tranholm Bæk, samt fra den kommende forlængelse af vejen mod vest til Rødding Å. Ud over vejvand fra den kommende del af Pugdalvej mod vest, skal bassinerne også håndtere regnvand fra eksisterende opland og planoplandene i området. Se fig. 3.

 

Fig. 3. Plan for neddrosling af regnvand fra Pugdalsvejs forlængelse vest i Vildbjerg, samt planoplande i vestlig del af byen

 

4.

Desuden foretages mindre justeringer af diverse oplandsgrænser i forhold til matrikelgrænser og kommuneplan/lokalplan.

 

Renseanlæg for spildevand

Afledning af spildevand fra nye planoplande skal ske til Trehøje Renseanlæg i Vildbjerg.

 

Vurdering af mulighed for nedsivning af overfladevand

Strategien i Herning Kommunes spildevandsplan 2015-2025 er, at så meget overfladevand som muligt skal håndteres lokalt.

 

Planoplande til nybyggeri i Vildbjerg ligger i områder, der iht. Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025, vurderes ikke nedsivningsegnede.  Det betyder, at overfladevand sandsynligvis ikke kan nedsives i området. Derfor udlægges der med dette tillæg ikke yderligere oplande til nedsivning af overfladevand i Vildbjerg.

 

Recipient for regnvand (Tranholm Bæk)

Udløb af regnvand tre nye planoplande øst i Vildbjerg samt udvidet planopland nord i byen, sker til Tranholm Bæk delvis via tilløb/grøfter. Udløb fra de nye eller udvidede planoplande vil ske gennem regnvandsbassiner, som vil blive indrettet som våde bassiner efter retningslinjer for regnvandsbassiner i Herning Kommunes Spildevandsplan. Afløbsvandføring neddrosles svarende til vandløbets hydrauliske kapacitet.

 

Det vurderes at udledningen til Tranholm Bæk og Merrild Bæk, med forøget tilførsel af næringsstoffer eller andre miljøskadelige stoffer er af så begrænset omfang, at den i sig selv ikke vil kunne forværre forholdene i nærrecipienten til Tranholm Bæk og Merrild Bæk. Udløbene forventes derfor ikke at forhindre, at målsætningen i vandområdeplanerne kan opfyldes.

 

Recipient for regnvand (Rødding Å)

Udløb af yderligere overfladevand fra Pugdalvejs forlængelse sker til Rødding Å vil ske gennem regnvandsbassiner, der vil blive indrettet som våde bassiner efter retningslinjer for regnvandsbassiner i Herning Kommunes Spildevandsplan. Afløbsvandføring neddrosles svarende til vandløbets hydrauliske kapacitet.

 

Det vurderes, at udledningen til Rødding Å med tilførsel af næringsstoffer eller andre miljøskadelige stoffer er af så begrænset omfang, at den i sig selv ikke vil kunne forværre forholdene i nærrecipienten Rødding Å. Udløbene forventes derfor ikke at forringe tilstanden i Rødding Å og forventes ikke at være til hinder for, at målsætningen i vandområdeplanerne kan opfyldes.  

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at tillæg 19 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025 endelig vedtages.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 06.00.00-P16-1-18 Sagsbehandler: Tove Hovgaard Jakobsen  

Endelig vedtagelse af Tillæg 21 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025 for Kibæk

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Monica Klitgaard Hansen

Sagsresume

Tillæg 21 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015 - 2025 for Kibæk udarbejdes da der er behov for tilretning af spildevandsplanen i forhold til Herning Kommunes Kommuneplan 2017-2028, ønske om nye regnvandsbassiner i forbindelse med byens adskillelse af regn- og spildevand i kloakken og andre mindre tilretninger.

 

Forvaltningen anbefaler, at tillæg 21 til Herning Kommunes spildevandsplan 2015 - 2025 vedtages. Der har ikke været bemærkninger i forbindelse med den offentlige høring.

Sagsfremstilling

Tillæg 21 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015 - 2025 for Kibæk udarbejdes med følgende indhold: 

  1. Tilretning af spildevandsplanen i forhold til Herning Kommunes Kommuneplan 2017-2028.
  2. Ønske om nye regnvandsbassiner i forbindelse med byens adskillelse af regn- og spildevand i kloakken.
  3. Andre mindre tilretninger.

 

1. For at bringe spildevandsplanen i overensstemmelse med kommuneplanen udgår to planoplande. Se fig. 1.

 

Fig.1. Planoplande der udgår af spildevandsplanen.

 

2. Tillægget indeholder plan for etablering af udløb og bassin til neddrosling af regnvand fra to planoplande inden udløb til recipient. Se fig. 2.

 

Fig 2. Plan for etablering af udløb og regnvandsbassin til neddrosling af regnvand to oplande.

 

3. Desuden foretages mindre justeringer af diverse oplandsgrænser iht. kommuneplanen, ændring af recipient for enkelte oplande, hvor vandet ”vendes”, samt ændringer der sikrer, at regnvand fra Vorgodvej og Møllevænget og Aavænget neddrosles inden udløb til recipient.

 

Afledning af spildevand

Tillægget omfatter ikke nye planoplande med afledning af spildevand til renseanlæg.

 

Vurdering af mulighed for nedsivning af overfladevand

Strategien i Herning Kommunes spildevandsplan 2015-2025 er, at så meget overfladevand som muligt skal håndteres lokalt. På baggrund af en konkret vurdering udlægges et opland til nedsivning af overfladevand, der ligger i område, som i spildevandsplanens nedsivningskort vurderes nedsivningsegnet.  

 

Recipient for regnvand 

Ændring i udløb til Møllekanalen og til Von Å

Med dette tillæg til spildevandsplanen for Kibæk ændres tilledningen af spildevand og regnvand til Møllekanalen og Von Å. Idet regnvand og spildevand adskilles for hele byen, kan overløbsbygværker nedlægges. Når dette er sket, vil der ikke længere være udløb af opspædet spildevand til vandløbene under regn. Samtidig neddrosles udløb af regnvand fra Vorgodvej, Møllevænget og Åvænget, der tidligere har haft direkte, uforsinket udløb til vandløbene.

 

Der etableres regnvandsbassiner på udløb til Møllekanalen og udløb til Von Å. Bassinerne indrettes efter retningslinjer for regnvandsbassiner i Herning Kommunes Spildevandsplan, dog etableres bassin med udløb til Von Å af pladsmæssige hensyn ikke som vådt bassin, men som rørbassin. Afløbsvandføring til vandløbene neddrosles svarende til vandløbenes hydrauliske kapacitet.

 

Ændring af udløb fra oplande til Møllekanalen og til Von Å forventes ikke at give anledning til øget hydraulisk belastning eller øget forurening af Møllekanalen og Von Å.

 

Nyt udløb til Favsmose Bæk

Afledning af overfladevand fra et nyt planområde til Favsmose Bæk vil ske gennem regnvandsbassin, der vil blive indrettet som vådt bassin efter retningslinjer for regnvandsbassiner i Herning Kommunes Spildevandsplan. Afløbsvandføring neddrosles svarende til vandløbets hydrauliske kapacitet.

 

Det vurderes derfor, at udløbet ikke vil være til hinder for, at målsætningen i vandområdeplanerne kan opfyldes.   

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at tillæg 21 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025 vedr. Kibæk endeligt vedtages.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 06.00.00-P16-1-18 Sagsbehandler: Trine Grud Fisker  

Endelig vedtagelse af Tillæg 22 til Herning Kommunes Spildevandsplan for område ved Mørupvej i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Monica Klitgaard Hansen

Sagsresume

Tillæg 22 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025 udarbejdes efter anmodning fra Herning Vand, som ønsker at ændre på afledningen af regnvand i området ved Mørupvej samt at ændre afgrænsningen af spildevandsplanens oplande, så der bliver er overensstemmelse med lokalplan og kommuneplanrammer.

 

Tillæg 22 har været i offentlig høring i 8 uger i perioden 19. november 2018 til 14. januar 2019. Der er ikke kommet indsigelser til tillægget.

 

Forvaltningen anbefaler, at tillæg 22 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025 vedtages.

Sagsfremstilling

Herning Vand A/S har anmodet Herning Kommune om at ændre spildevandsplanen for erhvervsområde ved Mørupvej, beliggende sydvest for Tyvkær Bæk. I området anlægges en ny vej (Mørupvej forlægges) og flere store erhvervsarealer er sat til salg.

 

Forvaltningen anbefaler følgende ændringer i spildevandsplanen med dette tillæg:

 

  • opland C12.P, som i nuværende spildevandplan er meget stort (100 ha), deles af topografiske og praktiske årsager i tre mindre oplande og oplandsgrænserne justeres, så der bliver overensstemmelse med de faktisk forhold (afgrænsning af lokalplan og kommuneplanrammer samt hensyn til Messemotorvejens vejbyggelinje)
  • det planlægges at etablere to nye regnvandsbassiner: ét i det sydøstlige "hjørne", hvor togbanen krydser motortrafikvejen, og ét mod nord i nærheden af Tyvkær Bæk.

 
Alt spildevand fra erhvervsområderne ledes til Herning Renseanlæg.

 

Regnvand fra tage og fra befæstede arealer samt veje ledes til regnvandsbassiner, hvor vandet bliver neddroslet og renset. Fra bassinerne ledes vandet ud i Lervadskær Bæk og Tyvkær Bæk.

 

Lervadskær Bæk er ikke målsat. Den leder nedstrøms til Rind Å, hvor miljømålet er ”god økologisk tilstand”. Vandløbets aktuelle tilstand er ”dårlig økologisk tilstand”.

 

Tyvkær Bæk er ikke målsat. Den leder nedstrøms ud i Herningsholm Å, hvor miljømålet er ”god økologisk tilstand”. Vandløbets aktuelle tilstand er ”moderat økologisk tilstand”.

 

Den øgede udledning af regnvand fra de nye erhvervsområder forventes ikke at give anledning til øget hydraulisk belastning eller væsentligt øget næringsstofbelastning af recipienterne, fordi der etableres regnvandsbassiner, hvor regnvandet kan blive forsinket og renset. De kommende, ekstra tilledninger af regnvand til Tyvkær Bæk og Lervadskær Bæk vurderes derfor at være acceptable. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at tillæg 22 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025 vedtages.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 09.00.00-P35-1-14 Sagsbehandler: Pernille Kjeldsen  

Orientering om referat fra Landbrugsrådsmøde

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Monica Klitgaaard Hansen

Sagsresume

Der er udarbejdet et referat af Landbrugsrådsmødet den 26. november 2018.

 

Mødet afholdes 2 gange årligt, hvor der skiftevis arrangeres af Sagro og Herning Kommune. Dette møde blev afholdt af Herning Kommune.

 

Forvaltningen anbefaler, at sagen tages til orientering. 

Sagsfremstilling

Der er afholdt landbrugsrådsmøde på Rådhuset den 26. november 2018, hvor følgende punkter blev behandlet:

- Status på miljøgodkendelser / tilsyn på landbrug

- Markvanding

- Årets vandløbsvedligeholdelse

- Kommunen har haft en medarbejder fra DRIFT til at føre tilsyn med vandløbs-

  vedligeholdelsen de sidste 3-4 mdr.

- Vandløbsgruppen lagde op til tidlig dialog med vandløbslaugene. Hvordan er det gået?

- Vårbrandbæger

- Idé fra Varde Kommune

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til orientering.

Beslutning

Sagen taget til orientering.

Bilag

 

Sagsnr.: 13.02.03-P19-1-18 Sagsbehandler: Trine Koch Jakobsen  

Godkendelse af takster for 2019 for almen vandforsyning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

Alle 21 vandforsyningsselskaber har nu fremsendt takster for 2019 til godkendelse. Taksterne skal helst godkendes samlet for overblikkets skyld og har forinden afventet vandværkernes godkendelse i egne bestyrelser.

Taksterne for 2018 blev godkendt på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 4. december 2017, pkt. 240.

 

Forvaltningen anbefaler, at vandselskabernes takster for 2019 godkendes med de anførte bemærkninger. 

Sagsfremstilling

Taksterne for alle vandselskaber skal godkendes hvert år. Det står i vandforsyningsloven § 53.

Godkendelsen er en kontrol af, at beregningen af priser overholder beskrivelsen i regulativ og lovgivning. Kommunen skal ved godkendelsen sikre, at der kan opretholdes en sikker, stabil og god vandforsyning såvel teknisk som økonomisk. Derfor indsender selskaberne også seneste regnskab og budget for kommende år.

 

Forvaltningen har gennemgået takster, regnskaber og budgetter. Alle vandselskabernes takster overholder beskrivelsen i regulativet.

 

10 selskaber har ikke ændret priserne for vand i forhold til 2018. Her af 4 selskaber, som ikke har ændret prisen siden 2015.

 

Skarrild Vandværk har ikke medsendt et budget for 2019. Godkendelsen af takstblad for Skarrild Vandværk bør derfor ske med bemærkning om, at der skal laves et budget og der skal være fokus på kommende udgifter til vedligeholdelse og investeringer, når taksterne beregnes. Det bemærkes, at selskabet har et mindre underskud i regnskabet 2017, som skyldes mindre afskrivninger. Samtidig har selskabet økonomiske aktiver. Derfor vurderes situationen ikke at være kritisk.

 

3 selskaber har hævet prisen pr. m3.

Vind Vandværk har hævet prisen pr. m3, men har en differentieret pris ved forbrug over 1.000 m3, således at storforbrugere forsat har en lav pris pr. m3.
Haunstrup Vandværk og Sørvad Vandværk har begge sat både m
3-pris og fast bidrag op. Haunstrup Vandværk har fået øgede udgifter til teknisk daglig drift og har derfor behov for øget indtjening. Selskabet har ikke ændret prisen siden 2016, hvor m3- prisen blev sat ned og det faste bidrag hævet. Selskabet har ingen forbrugere, der aftager mere end 1.000 m3/år.
Sørvad Vandværk har lavet en mindre justering af begge takster på baggrund af et øget budget.

 

Herning Vand har ændret deres differentierede pris eller "trappemodel". Der er således nu rabat på prisen pr. m3 ved et forbrug over 1.000 m3/år. Prisen ved et forbrug på under 1.000 m3 er hævet i forhold til 2018. Der er 4 vandselskaber, der bruger "trappemodel" til taksterne.

7 vandselskaber har sænket prisen pr. m3 eller holdt prisen stabil og hævet det faste bidrag i stedet.

 

Generelt har vandforsyningerne i kommunen en sund økonomi. De vandforsyninger, der tidligere år har fået bemærkninger til økonomien har fulgt bemærkningerne.

 

Bilaget ” Oversigt og grafisk fremstilling af priser for vand 2019” viser en oversigt over priserne for de forskellige vandværkselskaber. Der er lavet en grafisk fremstilling af udvikling af priserne fra 2015 til 2019. Ved denne fremstilling er anvendt højeste vandpris.

Alle takstblade kan ses i deres fulde længde i bilaget: "Takstblade for de enkelte vandselskaber 2019".

3 selskaber har lavet en genberegning af tilslutningspriser. Resten har af selskaberne har reguleret i forhold til almindelig prisudvikling.

 

Forvaltningen anbefaler, at taksterne for vandforsyningsselskaberne godkendes med de forslåede bemærkninger.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at selskabernes takster for vand 2019 godkendes.

Beslutning

Godkendt med forbehold for at statsafgift er korrekt angivet for alle vandværker.

 

Tilrettet oversigt med priser for vand 2019 blev udleveret på mødet.

Bilag

 

Sagsnr.: 02.00.00-P19-159-18 Sagsbehandler: Hanne Jacobsen  

Dalgas Alle 23, Herning - dispensation til grund under 700 m² og bebyggelsesprocent

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 .

Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

Ejerne af ejendommen Dalgas Alle 23, 7400 Herning ønsker at udstykke del af eksisterende parcelhusgrund og opføre et nyt enfamiliehus på det nye grundareal. Den nye udstykning vil få adresse og indkørsel fra Enghavevej. 

 

Forvaltningen anbefaler, der meddeles afslag til yderligere udstykning og fortætning af området, med begrundelse i at områdets karakter vil ændre sig til tæt - lav. Desuden anbefales det at fastholde nuværende bebyggelsesstruktur med flere bevaringsværdige ejendomme og eksisterende havearealer. 

Sagsfremstilling

Den nuværende ejendom har et matrikulært areal på 1194 m². Ved at reducere grunden med den nuværende villa til 700 m², bliver den nye udstykning herefter på 494 m².

 

Ejendommen udgør i øjeblikket en af 4 sammenhængende grunde med bevaringsværdige villa bebyggelser og med indkørsler placeret mod Dalgas Alle. De har alle fine sydvendte havearealer mod Enghavevej.

 

 

Ejerne af Dalgas Alle 23 ønsker at udstykke eksisterende grund i 2 og herefter frasælge nuværende villa og opføre et nyt enfamiliehus i 1½ plan på den nye grund.

Den nye udstykning vil få adresse og indkørsel fra Enghavevej.

Ejendommen er ikke reguleret i en lokalplan eller deklaration, og er således alene reguleret af Byggelovens bestemmelser (BR18).

 

Bebyggelsesprocenten på den eksisterende matrikel med nuværende villa, vil ved den ønskede udstykning, herefter blive 34 %, hvilket er over de 30 %, der er angivet i Bygningsreglement (BR18).

Den ønskede nye grund på 494 m² med et hus på 136 m² og en tagetage på 85 m², vil medføre en bebyggelsesprocent på 44,7 %, hvilket er udenfor byggelovens ramme på 30 %. 

 

Udstykningen på henholdsvis 700 m² og 494 m² medfører at byggeriet er i strid med bygningsreglement 2018 (BR18), kap. 8:

  • § 173, udstykning, matrikulering eller arealoverførsel i forbindelse med grunde til fritliggende enfamiliehuse kan kommunalbestyrelsen ikke nægte at godkende ejendommen med en grundstørrelse mindst 700 m².
  • § 170 stk. 2, kommunalbestyrelsen kan ikke nægte at godkende en bygningsetageareal, når bebyggelsesprocenten ikke overstiger 30 % for fritliggende enfamiliehuse.

 

I henhold til forvaltningsloven (jf. § 19) har forvaltningen partshørt de omkringboende, som vurderes at have interesse i sagen.
Der er ikke indkommet skriftlige bemærkninger til udstykningen, men 2 berørte parter har telefonisk oplyst følgende:

  • En beboer i etageboligbebyggelsen på Enghavevej, som grænser op til den nye ejendom, har telefonisk henvendt sig med bekymring om, at ejeren af den nye ejendom kan have indvendinger til de nye og større altaner, der påtænkes monteret på etageboligbebyggelsen på Enghavevej.
  • Naboen mod den nye ejendoms nordskel har telefonisk ytret bekymring om, det nye hus kan give mulighed for indbliksgener til deres have. 

 

Det er forvaltningens vurdering, at der ved den ønskede udstykning, vil fremkomme en yderligere fortætning i området således at, udnyttelsesgraden vil komme over de 30 procent for den eksisterende villa bebyggelse og samtidig vil opholdsarealerne begrænses.

 

Det er tilsvarende forvaltningens vurdering, at et fremtidigt grundareal på 494 m2 og en udnyttelsesmulighed på indtil 30 procent, vil være medvirkende til, at området fortættes i en grad, som kan sidestilles med tæt-lav.

 

Byggeloven giver som udgangspunkt ikke mulighed for at udstykke ejendomme under 700 m².

Det er forvaltningens vurdering, at området i dag fremstår med et særligt helhedspræg, som bør fastholdes med flotte ældre villaer og tilsvarende havearealer med et åbent præg, der giver området op mod Vestre Anlæg en særlig attraktiv karakter.

 

På Enghavevej er beliggende en ældre etageejendom fra 60'erne og overfor den ønskede nye udstykning, er beliggende tætbyggede enfamiliehuse med lodrette lejlighedskel, som for mange år siden har fået tilladelse.

Ud fra en planmæssig vurdering mener forvaltningen ikke der er grundlag for at ændre nuværende planlægning for området fra åben - lav og dermed give mulighed for udstykning fra eksisterende grunde til nye mindre ejendomme. Tvært i mod vil forvaltningen ved eventuel ændret planlægning af det konkrete område anbefale, at nuværende bebyggelsestruktur så vidt muligt fastholdes med eksisterende grundstørrelser og havearealer.

 

Det vedlagte eksempel på et kommende parcelhus vil efter forvaltningens vurdering ikke harmonere med områdets bygningsstruktur, karakteriseret ved ældre villabebyggelser med høj kælder og i 1½ plan.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der meddeles afslag til udstykning af grunden med begrundelse i, at områdets karakter ved yderligere udstykning og fortætning af området vil ændre sig til tæt-lav, samt at den nuværende bebyggelsesstruktur med flere bevaringsværdige ejendomme og eksisterende havearealer ønskes fastholdt.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 13.06.02-G01-9-18 Sagsbehandler: Anne Mette Skjærlund Knudsen  

Orientering om statistik for Herning Kommunes grundsalg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Det følger af de politisk godkendte retningslinjer for grundsalg, at statistik for grundsalg forelægges de respektive fagudvalg til orientering to gange årligt. Ud over grundsalgsstatistikken vil der blive orienteret om Herning Kommunes udbud af grunde i de enkelte udstykningsområder. Udvalgene er senest blevet orienteret om grundsalgsstatistik på mødet i august 2018.

 

Forvaltningen anbefaler, at sagen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Salgsstatistik for boliggrunde:

Herning Kommune har pr. 31. december 2018 solgt i alt 66 boliggrunde i 2018. Der er budgetteret med et salg på 72 boliggrunde for 2018. Ud af de 66 solgte byggegrunde er der blandt andet solgt 22 i Østerlindparken i Lind, 11 grunde på Ørskovbakken i Snejbjerg, 12 ved Holing Sø i Tjørring, 6 i Grønbækparken i Aulum samt 4 på Egebakken i Gullestrup.

 

Salget af boliggrunde fordelt på årets fire kvartaler fordeler sig som vist i Tabel A i bilaget.

 

Som det fremgår af bilaget har kommunen blandt andet solgt en grund på Falkevej i Ørnhøj og en grund på Åbjergvænget i Vildbjerg.

 

Herning Kommune har i 2018 udbudt nye parcelhusgrunde i følgende områder: 

Lind, Østerlindparken, 30 grunde

Lind, Tavlundparken, 28 grunde

Gullestrup, Egebakken, 18 grunde

Tjørring, Kastanjebakken, 15 grunde

Tjørring, Poppelbakken, 6 grunde

 

Der var frist for tilbud på de 28 boliggrunde i Tavlundparken i Lind, den 19. dec. 2018. Der er i den forbindelse solgt 2 grunde med overtagelse i 2019. Dette salg indgår derfor ikke i statistikken for salg af grunde i 2018.

 

Det kan, som det fremgår af Tabel A og Tabel B i bilaget konstateres, at grundsalget har ligget pænt og stabilt i 2018. Salget er højere end i 2015 og 2016, men ligger lidt under salget på 80 grunde i 2017.

 

Salgsstatistik for erhvervsgrunde:

Herning Kommunes salg af erhvervsjord i 2018 kan ses i Tabel C i bilaget. Der er pr. 31. december 2018 solgt 19.463 m2 erhvervsjord i 2018. Der er budgetteret med et salg af erhvervsarealer på 35.000 m2 i 2018. Men der er også solgt ca. 10.000 m2 erhvervsjord med forventet overtagelse primo 2019.

 

I budget 2018-2021 er der i 2018 afsat penge til byggemodning af erhvervsarealer ved Mørupvej i Herning. I 2018 har kommunen derfor udbudt cirka 300.000 m2 erhvervsjord i området.

 

I løbet af de næste par år bliver den eksisterende Mørupvej ført ud til Dronningens Boulevard og vil dermed forbinde den med den eksisterende motortrafikvej. Dette vil betyde et løft af infrastrukturen i området, og sammen med nærheden til Herning, gør det dette nye erhvervsområde ved Mørupvej, særdeles attraktivt. Placeringen ved Mørupvej giver mulighed for at få facade ud mod Hernings sydlige omfartsvej, og synlighed er helt sikkert noget af det, virksomhederne efterspørger.

 

I Tabel D i bilaget ses salget af erhvervsjord i 2013 og frem til 2018. Som det ses ligger salget i 2018 cirka som salget i 2017, men noget lavere end i 2016, hvor kommunen solgte 113.260 m2 erhvervsjord.

 

I bilaget fremgår det af Tabel E, at kommunen har solgt 90.540 m2 storparceller. De solgte storparceller er som oftest udlagt til tæt-lav bebyggelse, men kan også være udlagt til for eksempel dobbelthuse eller etagebyggeri såsom punkthuse. Fælles for alle solgte storparceller er, at de alle bliver solgt til professionelle byggefirmaer eller projektudviklere, som ønsker at udvikle boliger til videresalg eller udlejning.

 

Kommunen har også udbudt fire storparceller på Jordbærmarken ved Fuglsang Sø, som forventes at blive solgt primo 2019.

 

Sammenligning med øvrige kommuner:

I den sidste orientering om statistik for Herning Kommunens grundsalg på mødet i august, blev der orienteret om salgsstatistik for private virksomheders grundsalg. I denne orientering præsenteres en sammenligning af Herning Kommunes salgsstatistik med øvrige kommuner.

 

Kommune

Salg af boliggrunde 2018

Salg af erhvervsjord 2018

Herning

66

  19.463 m2

Ikast-Brande

20

  71.242 m2 (60.000 i Pårup)

Skive

16

115.800 m2

Holstebro

59

    9.912 m2

Viborg

93

    5.000 m2 

Silkeborg

46

210.547 m2  

Ringkøbing-Skjern

19 

  10.000 m2 

 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til efterretning.

Beslutning

Sagen taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.32.04-P19-1-18 Sagsbehandler: Jacob Philipsen  

Godkendelse af anlægsregnskab for pulje til forundersøgelsesprojekter 2014-2017

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

                                                    

Øvrige sagsbehandlere: Jonna Sørensen, Pia Colstrup

Sagsresume

Der er udarbejdet anlægsregnskab for pulje til projekter (papirpenge) for perioden 2014 - 2017.

 

Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes.  

Sagsfremstilling

Der foreligger anlægsregnskab for pulje til projekter (papirpenge) 2014-2017 på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 222095.

 

I sagen vedr. overførsel af uforbrugte midler fra 2014 til 2015, godkendt i Byrådet den 28. april 2015 pkt. 98, er en restbevilling på 173.000 på stednr. 222033 Pulje til projekter (papirpenge) 2007-2013 overført til stednr. 222095 Pulje til projekter (papirpenge) 2014-2017. Herudover bevilgede Byrådet den 11. oktober 2016, pkt. 261, 0,341 mio. kr. til samme stednr. Den samlede anlægsudgiftsbevilling udgør således 0,514 mio. kr.

 

Puljen til projekter (papirpenge) er afsat til finansiering af forundersøgelser m.v. vedr. diverse anlægsprojekter. I de tilfælde hvor undersøgelserne resulterer i reelle anlægsprojekter, overføres udgiften til regnskabet for det enkelte projekt. Puljen har karakter af en løbende anlægspulje, som hvert år tilføres en ny bevilling i forbindelse med Byrådets godkendelse af kommunens budget. Budgettet er blandt andet anvendt til brintbus projektet. Hvert 4. år udarbejdes et anlægsregnskab for puljen.

 

Udgifterne overføres løbende fra puljen til de konkrete anlægsprojekter, efterhånden som anlægsprojekterne bliver godkendt i Byrådet.  

Økonomi

Stednr.

Anlæg

Bevilling kr.

Forbrug kr.

Forskel kr.

222095

Pulje til projekter (papirpenge) 2014-2017

 514.000

 505.056

8.944

  

Anlægsregnskabet vil blive optaget i Herning Kommunes årsregnskab og godkendt sammen med det samlede årsregnskab for 2018.  

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes. 

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 09.00.00-K08-3-18 Sagsbehandler: Susanne Kristensen  

Orientering om politianmeldelse for manglende miljøgodkendelse

 

Sagsnr.: 00.22.04-P35-1-17 Sagsbehandler: Lotte Vinter  

Meddelelser