Dagsordener og referater

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 18. februar 2013
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.00.00-P19-2063-09 Sagsbehandler: Anders Debel  

Orientering: Separering af kloakker og ejerstrategi for Herning Vand A/S

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Lene Kimø

Sagsfremstilling

Forligskredsen i Herning Byråd blev på et møde den 29. januar 2012 enige om nedenstående seks punkter for separering af kloakker samt ejerstrategi for Herning Vand A/S.


1.
Notatet med ”Forslag til ændringer i ejerstrategien for Herning Vand på baggrund af fremtidig separatkloakering ift. tillæg til spildevandsplaner” udsendt til forligskredsen tages til efterretning, herunder godkendes lånemuligheden.

2.
Vi beslutter separering som hovedlinje.

 

3.
Påbud anvendes udelukkende, når der er klare konkrete miljømæssige og økonomiske begrundelser herfor.

 

4.
I nogle situationer vil semi-separering fortsat være at foretrække, ligesom status quo vil være at foretrække andre steder.

 

5.
Udover stramningerne i ejerstrategien ønsker vi øget fokus på styring via spildevandsplanen.

 

6.
Hvis der gives påbud, skal det normalt gives med en frist på 5 år, jf. spildevandsplanen.

Forligskredsens fælles tilgang vil blive udmøntet i arbejdet med de kommende spildevandstillæg og en kommende revision af spildevandsplanen, samt en revideret ejerstrategi for Herning Vand.

 

Supplerende bemærkninger fra forvaltningen:

 

Spildevandstillæg nr. 18, som forventes politisk behandlet inden længe, er grundlaget for overpumpningsprojektet, hvor flere renseanlæg i den nordlige del af kommunen nedlægges og spildevandet føres i en fælles ledning til renseanlægget i Aulum. Tillægget omhandler ændringer i den tidligere vedtagne centraliseringsstrategi for spildevandsområde, samt separeringsprojekter i en række lokalområder.

Den tid, der er gået med at revidere det oprindelige overpumpningsprojekt, betyder, at fristen for hvornår de drifts- og miljømæssige udfordringer, projektet skulle løse, er rykket tættere på. Dermed er det kun muligt at imødekomme fristen på 5 år jfr. spildevandsplanen i en del af de oplande, der er omfattet af planerne.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 06.00.05-P16-1-12 Sagsbehandler: Lene Hahn  

Endelig vedtagelse af tillæg nr. 4 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2009-20 - Haderup

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 X
X
X

 

Øvrige sagsbehandlere: Lene Kimø, Anders Debel

Sagsresume

Tillægget omhandler ændring af opland G1, G2 og G3 i forbindelse med kloakrenovering i Haderup.
 
Forvaltningen anbefaler, at tillæg nr. 4 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2009-2020 endelig vedtages.

Sagsfremstilling

Da separeringen er en afgørende forudsætning for at Haderup Renseanlæg kan nedlægges i 2015 og spildevandet overpumpes til Aulum, kan fristen på de normalt 5 år kun imødekommes for dele af renoveringsprojektets fase 2 og 3, der afsluttes i 2017 og 2020.


Tillæg nr. 4 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2009-2020 omhandler ændring af opland G1, G2 og G3 i forbindelse med kloakrenovering i Haderup. Oplandene G1, G2 og G3 er i dag fælleskloakeret, men Herning Vand A/S ønsker at udføre separat kloakering i de tre oplande. Separeringen er en afgørende forudsætning for at Haderup renseanlæg kan nedlægges i 2015 og spildevandet overpumpes til Aulum, hvorfor fase et skal gennemføres inden for de næste par år. Fase to og tre afsluttes i hhv. 2017 og 2020.


De miljømæssige fordele ved at gennemføre fuld separering frem for semiseparering i Haderup er væsentlige. Herning Vand undgår fællesledninger (spildevand og overfladevand fra private grunde) og at etablere underjordiske bassiner til forsinkelse af spildevand og regnvand, ligesom overløb fra disse bassiner til lokale vandløb undgås. Rensningsanlægget skal desuden håndtere og rense den mindre mængde regnvand.
 
De økonomiske fordele ved etablering af åbne jordbassiner fremfor lukkede betonbassiner er også store: Et åbent jordbassin koster 300-500 kr. pr. m³; et betonbassin koster ca. 5.500 kr. pr. m³. Dermed opnås en besparelse for kloakfornyelsen i Haderup på 4.600 m³ x 0,25 x 5.500 kr./m³  = 6,3 mio. kr. For så vidt angår overpumpningsanlægget til Aulum estimeres besparelsen i form at mindre-dimensionerede ledninger og pumper til 1-3 mio. kr. Dertil kommer færre driftsomkostninger på det kommende overpumpningsanlæg.


Området forventes optaget i spildevandsplanen, idet oplandsgrænserne i Haderup ændres i forbindelse med tillægget.
 

Opland
Areal (ha)
Ændringer
G1
5,19
Området separatkloakeres og grundejerne varsles om separering på privat grund.
G2 (1+2)
5,97
Området separatkloakeres og grundejerne varsles om separering på privat grund.
G3
2,84
Området separatkloakeres og grundejerne varsles om separering på privat grund.
G4
0,86
En del af opland G2 ændres til opland G4. Herning Vand A/S forhandler med lodsejerne om frivillig nedsivning af tagvand fra egen grund mod delvis tilbagebetaling af tilslutningsbidrag.
G6
0,33
En del af opland G1 og G2 ændres til opland G6. Området separatkloakeres og grundejerne varsles om separering på privat grund.
Planlagte oplande
 
 
G9.P
0,25
Opland G3P ændres til G9P. Mulighed for nedsivning af tag- og vejvand undersøges.
G10.P
0,38
Opland G8P ændres til G10P.  

 
De berørte oplande omfatter samlet et befæstet areal på 15,8 ha (kommunale veje, private matrikler mv.).

 

For så vidt angår opland G4, drejer det sig om 14 ejendomme, som er tilsluttet Haderup renseanlæg som fællessystem. Det eksisterende kloakanlæg kan efter en økonomisk og miljømæssig vurdering genbruges, hvis en del af regnvandet fra området kan frakobles efter frivillige aftaler om nedsivning på egen grund. Det vil indvirke positivt for hver ejendom, der frakobles, dels på den mængde spildevand, der skal bortpumpes i nyt transportanlæg, dels på aflastning til vandløb. Udgiften til regnvandssystem fra de 14 ejendomme vil langt overstige udgift til delvis tilbagebetaling af tilslutningsbidrag, da ledningen skal etableres i en ca. 15 m høj skråning nord for renseanlægget.
 
Herning Vand A/S har i samarbejde med Herning Kommune afholdt et borgermøde i Haderup den 1. marts 2012, hvor der blev orienteret om de planlagte separeringsprojekter, som forventes gennemført i perioden 2012-2020 efter nedenstående plan.

 

 

Etape
Område
Separeringsprojekt forventes gennemført i perioden
 1. etape
 G1 og G2-1
2012-2015
 2. etape
 G3, G4 og G6
2015-2017 
 3. etape
 G2-2
2015-2020

 

Efter separeringen vil spildevandet blive ledt til Haderup Renseanlæg (overpumpning til Aulum Renseanlæg ved nedlæggelse af anlægget), mens regnvandet ledes til Haderis Å via regnvandsbassiner. I forbindelse med separeringen nedlægges 5 overløb til Haderis Å, hvilket er en miljømæssig forbedring i forhold til vandløbet.
 
Der er planlagt forsinkelse af regnvandet inden udløb i Haderis  Å, idet  der etableres bassiner til opsamling af regnvand fra de 3 oplande.


Bassin for opland G1 placeres på matrikel 1cc, Haderup By, Haderup, som ejes af privat lodsejer. Herning Vand har indgået frivillig aftale med lodsejeren med henblik på tinglysning af rettighed til etablering af regnvandssø inkl. erstatning.


Bassin for opland G2 placeres på Haderup Renseanlæg, matrikel 7ad, Haderup By, Haderup i forbindelse med nedlæggelse af anlægget. Matrikel 7ad ejes af Herning Vand A/S.
 
Bassin for opland G3 placeres på matrikel 1az, Haderup by, Haderup, som ejes af Herning Kommune.
 
For bassinplacering på matrikel ejet af Herning Kommune er arealoverdragelse fra Herning Kommune til Herning Vand A/S behandlet på særskilt dagsordenpunkt den 6. marts 2012 (pkt. 100).


Tillægget har været fremlagt til offentlig høring i perioden fra den 22. juni til den 20. august 2012. Lokalrådet under Haderup og Omegns Borgerforening har i den forbindelse indsendt et høringssvar - se bilag 2 og 2-1.

 

Lokalrådet under Haderup og Omegns Borgerforening har følgende bemærkninger til tillæg nr. 4:

 

 • Lokalrådet ønsker at grundejerne ved planlagte separatkloakeringer generelt i hele kommunen kan opnå aftale om delvis udtræden af kloakfællesskabet, for så vidt angår regnvand (tag- og overfladevand) når det håndteres på egen grund. Der ønskes mulighed for tilbagebetaling af en del af standardtilslutningsbidraget til finansiering af grundejernes udgifter herunder etablering af faskiner eller lign. på egen grund.

 
Forvaltningens bemærkninger:
Det er kommunen, der efter en afvejning af de tekniske, miljømæssige og økonomiske forhold bestemmer, om grundejeren skal have mulighed for at afkoble regnvand (delvis udtræden). Muligheden indarbejdes i spildevandsplanen.


Herefter er det Herning Vand A/S, der bestemmer, om der skal ske hel eller delvis tilbagebetaling. Udgangspunktet herfor er, at evt. tilbagebetaling skal bero på besparelser.

 

Det er forvaltningens anbefaling, at der generelt ikke skal åbnes mulighed for delvis udtræden, men at Herning Vand A/S er udfarende med henblik på at finde steder eller områder, hvor den enkelte grundejer og / eller grupper af grundejere ved nedsivning på egen grund kan opnå gevinst ved udtræden, uden at fællesskabet belastes. Præcist som det er tilfældet i nærværende tillægs opland G4.

Ovenstående hindrer ikke, at en grundejer, der er påbudt at separere på egen grund, afkobler og laver nedsivning i stedet, hvis det er billigere og i øvrigt kan lade sig gøre.

 • Lokalrådet opfordrer til, at kommunens veje og private fællesveje ikke får svækket belægning ved opgravning i forbindelse med Herning Vands kloakrenoverings-projekter.

 
Forvaltningens bemærkninger:
Herning Vand A/S er forpligtet til, at kommune- og privatveje berørt af opgravning i forbindelse med etablering og renovering af kloaksystemet reetableres til samme stand som før opgravningen.

 

 • Lokalrådet opfordrer til, at færrest mulige grundejere får problemer med finansieringen af nødvendige anlægsarbejder ved separering på egen grund og at kommunen åbner mulighed for, at tilbyde lån til finansiering af anlægsudgifter, der påhviler grundejerne. Alternativ at kommunen stiller kommunegaranti for borgerens lån i pengeinstitut.
   

Forvaltningens bemærkninger:
Forligskredsen i Herning Byråd har på et møde den 29. januar 2013 godkendt mulighed for at yde lån til udgifterne til udførelse af separatkloakeringen til samme personkreds som er omfattet af ejendomsskattelåneloven. Muligheden er begrænset til ejere som har nået folkepensionsalderen, modtager sociale pensioner eller er på efterløn.  

 • Lokalrådet ønsker, at de planlagte bassiner i Haderup landskabsforskønnes, da de ligger helt op ad byen.

 
Forvaltningens bemærkninger:
Forvaltningen samarbejder med Herning Vand A/S om bassinplacering og udformning i forbindelse med, at Herning Vand A/S fremsender ansøgning om etablering af bassiner og udløb herfra.
 
Det er forvaltningens vurdering og anbefaling, at de miljømæssige og økonomiske aspekter i projektet er så store, at separering skal gennemføres. Det er ligeledes forvaltningens samlede vurdering, at der med baggrund i høringssvaret ikke skal ske ændringer i tillæg nr. 4.

Økonomi

Ingen.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at forslag til tillæg nr. 4 til Herning Kommunes spildevandsplan 2009-2020 endelig vedtages og offentliggøres,

 

at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler Økonomi- og Erhvervsudvalget, at der gives mulighed for at yde lån til samme personkreds, som er omfattet af ejendomsskattelåneloven.

Beslutning

Indstillingen tiltrædes, og udvalget anbefaler,

 

at
det indarbejdes i ejerstrategien, at Herning Vand A/S er udfarende med henblik på at finde områder, hvor den enkelte grundejer eller gruppe af grundejere kan nedsive regnvand på egen grund, og at Herning Vand A/S indtænker økonomiske incitamenter for private grundejere til nedsivning af regnvand, som f.eks. delvis tilbagebetaling af tilslutningsbidrag efter Herning Vand A/S' fastlagte principper,
 
 
at
forvaltningen, ved ansøgning om byggetilladelse til ombygning, tilbygning og nybyggeri opfordrer ansøger til at separere på egen grund frem til skel, som det tilsvarende sker, hvor separering er indarbejdet i en lokalplan,
 
 
at
fristen for påbud i Haderup, Feldborg og Sørvad forelægges for Teknik- og Miljøudvalget på mødet i marts måned,
 
 
at
procedure for orientering om separering på egen grund præciseres således:

 

1.
Der orienteres om kommende og igangværende separeringsprojekter i Herning Kommune på Herning Vand A/S' hjemmeside. I forbindelse med at Herning Vand A/S opstarter projektering i konkrete oplande, sender Herning Vand A/S orienteringsbrev ud, hvor der også orienteres om separeringskravet på egen grund.
 
 
2.
Herning Vand A/S og Herning Kommune afholder fælles borgermøder vedrørende separeringsprojekter i aktuelle oplande.
 
 
3.
Forslag til tillæg til spildevandsplan for aktuelle oplande behandles politisk i to omgange med 8 ugers offentlig høring mellem behandlingerne.
 
 
4.
Forvaltningen sender varsling af påbud om separering på egen grund til den enkelte borger, med 4 ugers frist til at komme med bemærkninger. Fristen, for hvornår der skal være separeret, fremgår af varslet.
 
 
5.
Indenfor fristen til at komme med bemærkninger kan borgerne bl.a. gøre opmærksom på, hvis der er separeret i forvejen. 
 
 
6.
Der udsendes påbud til de borgere, der ikke har separeret.

 

Dann Karlsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Bilag

 

Sagsnr.: 06.00.05-P16-1-12 Sagsbehandler: Trine Grud Fisker  

Endelig vedtagelse af tillæg nr. 5 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2009-2020 - Feldborg

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
  x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Lene Kimø, Anders Debel

Sagsresume

Tillægget omhandler ændring af opland E1, E2, E3, E4 og E5 i forbindelse med kloakrenovering i Feldborg, herunder separering og anlæg af nye regnvandsbassiner.

 

Forvaltningen anbefaler, at tillæg nr. 5 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2009-2020 endelig vedtages.

 

Sagsfremstilling

Tillæg nr. 5 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2009-2020 omhandler ændring af samtlige eksisterende kloakoplande i Feldborg i forbindelse med kloakrenovering.

TV-inspektion af det oprindelige fællessystem i Feldborg i 2010 viste, at det er særdeles utæt. Det nedslidte kloaksystem er belastet af kraftig indsivning af grundvand i ledningerne og renovering er derfor påtrængende.  

 

Oplandene E1, E2, E3, E4 og E5 er i dag fælleskloakerede, men Herning Vand A/S ønsker at separere kloakken i oplandene. Separeringen er en afgørende forudsætning for at Feldborg renseanlæg kan nedlægges i 2015 og spildevandet overpumpes til Aulum.

 

De miljømæssige fordele ved at gennemføre fuld separering frem for semiseparering i Feldborg er væsentlige. Herning Vand undgår fællesledninger (spildevand og overfladevand fra private grunde) og at etablere underjordiske bassiner til forsinkelse af spildevand og regnvand, ligesom overløb fra disse bassiner til lokale vandløb undgås.
Rensningsanlægget skal desuden håndtere og rense den mindre mængde regnvand.  
 
De økonomiske fordele ved etablering af åbne jordbassiner fremfor lukkede betonbassiner er også store: Et åbent jordbassin koster 300-500 kr. pr. m³; et betonbassin koster ca. 5.500 kr. pr. m³. Dermed opnås en besparelse for kloakfornyelsen i Feldborg på 4.000 m³ x 0,25 x 5.500 kr./m³  = 5,5 mio. kr. For så vidt angår overpumpningsanlægget til Aulum estimeres besparelsen i form at mindre-dimensionerede ledninger og pumper til ca. 4 mio. kr. Dertil kommer færre driftsomkostninger på det kommende overpumpningsanlæg. 

I den forbindelse ændres oplandsgrænserne for flere af de eksisterende oplande:

 

Opland
Areal (ha)
Ændringer
E1
17,19
Oplandet udvides med E1.P. Området separatkloakeres og grundejerne varsles om separering på privat grund.
E2
 8,49
Oplandet ændres til E1.P og E2.P. Området separatkloakeres og grundejerne varsles om separering på privat grund. 
E3
9,57
Oplandet udvides med E3.P. Området separatkloakeres og grundejerne varsles om separering på privat grund.
E4
6,41
Oplandet ændres til E3.P og E2.P. Området separatkloakeres og grundejerne varsles om separering på privat grund.
E5
6,24
Området separatkloakeres og grundejerne varsles om separering på privat grund.

 

Planlagte oplande
 
 
E2.P
 
Oplandet ændres til E6.P
E3.P
 
Oplandet ændres til E6.P
E4.P
 
Ingen ændringer
E5.P
 
Oplandet ændres til E6.P

 
Herning Vand A/S har påbegyndt renoveringsprojektet i Feldborg og forventer det færdiggøres i 2014.


Efter separeringen vil spildevandet blive ledt til Feldborg Renseanlæg, mens regnvandet ledes til Feldborg Bæk.

 

Herning Vand ønsker at anlægge regnvandsbassiner i Feldborg til opsamling, forsinkelse og rensning af regnvand:

 

Bassin for opland E1 og E1.P placeres på matrikel 2o, Over Feldborg By, Haderup, som ejes af privat lodsejer. Herning Vand oplyser, at der er indgået aftale med lodsejer om placering af bassinet. Ekspropriationsbeslutning behandles på særskilt dagsordenspunkt. Der etableres ét udløb fra bassinet til Feldborg Bæk.

 

Bassin for opland E2.P placeres på matrikel 2cn, Over Feldborg By, Haderup, som ejes af privat lodsejer. Herning Vand A/S oplyser, at der er indgået aftale med lodsejer om placering af bassinet. Ekspropriationsbeslutning behandles på særskilt dagsordenspunkt. Der etableres ét udløb fra bassinet til Feldborg Bæk.

 

Bassin for opland E3 og E3.P placeres på matrikel 2dg, Over Feldborg By, Haderup som ejes af Herning Vand. Der etableres ét udløb fra bassinet til Feldborg Bæk.

 

I opland E5 anlægges rørbassin med udløb til Feldborg Bæk. På sigt skal der evt. også anlægges rørbassin til forsinkelse af regnvand fra opland E4.P.

 

I forbindelse med anlæggelse af de nye regnvandsbassiner og nye udløb nedlægges de nuværende 5 udløb fra overløbsbygværker i oplandende. Der er dermed tale om en miljømæssig forbedring i forhold til recipienten.

 

Herning Vand har i samarbejde med Herning Kommune afholdt borgermøde i Feldborg den 25. juni 2012. På mødet blev borgerne orienteret om de planlagte projekter med kloakseparering og anlæggelse af bassiner.

 

Efter den foreløbige vedtagelse i Byrådet den 8. maj 2012 har tillægget været i offentlig høring i 8 uger i perioden 10. maj 2012 - 5. juli 2012. Der er ikke indkommet bemærkninger til tillægget i høringsfasen.

 

Det er forvaltningens vurdering og anbefaling, at de miljømæssige og økonomiske aspekter i projektet er så store, at separering skal gennemføres gennem en endelig vedtagelse af tillæg nr. 5.

Økonomi

Ingen.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at tillæg nr. 5 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2009-2020 endelig vedtages,

 

at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler Økonomi- og Erhvervsudvalget, at der gives mulighed for at yde lån til samme personkreds, som er omfattet af ejendomsskattelåneloven.

Beslutning

Indstillingen tiltrædes, og udvalget anbefaler,
 

at
det indarbejdes i ejerstrategien, at Herning Vand A/S er udfarende med henblik på at finde områder, hvor den enkelte grundejer eller gruppe af grundejere kan nedsive regnvand på egen grund, og at Herning Vand A/S indtænker økonomiske incitamenter for private grundejere til nedsivning af regnvand, som f.eks. delvis tilbagebetaling af tilslutningsbidrag efter Herning Vand A/S' fastlagte principper,
 
 
at
forvaltningen, ved ansøgning om byggetilladelse til ombygning, tilbygning og nybyggeri opfordrer ansøger til at separere på egen grund frem til skel, som det tilsvarende sker, hvor separering er indarbejdet i en lokalplan.
 
 
at
fristen for påbud i Haderup, Feldborg og Sørvad forelægges for Teknik- og Miljøudvalget på mødet i marts måned,
 
 
at
procedure for orientering om separering på egen grund præciseres således:

 

1.
Der orienteres om kommende og igangværende separeringsprojekter i Herning Kommune på Herning Vand A/S' hjemmeside. I forbindelse med at Herning Vand A/S opstarter projektering i konkrete oplande, sender Herning Vand A/S orienteringsbrev ud, hvor der også orienteres om separeringskravet på egen grund.
 
 
2.
Herning Vand A/S og Herning Kommune afholder fælles borgermøder vedrørende separeringsprojekter i aktuelle oplande.
 
 
3.
Forslag til tillæg til spildevandsplan for aktuelle oplande behandles politisk i to omgange med 8 ugers offentlig høring mellem behandlingerne.
 
 
4.
Forvaltningen sender varsling af påbud om separering på egen grund til den enkelte borger, med 4 ugers frist til at komme med bemærkninger. Fristen, for hvornår der skal være separeret, fremgår af varslet.
 
 
5.
Indenfor fristen til at komme med bemærkninger kan borgerne bl.a. gøre opmærksom på, hvis der er separeret i forvejen. 
 
 
6.
Der udsendes påbud til de borgere, der ikke har separeret.

 

Bilag

 

Sagsnr.: 06.00.05-P16-1-12 Sagsbehandler: Trine Grud Fisker  

Endelig vedtagelse af tillæg nr. 6 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2009-2020 - Sørvad

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 X
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Lene Kimø, Anders Debel

Sagsresume

Tillægget omhandler ændring af opland S01S i forbindelse med kloakrenovering i Sørvad, herunder separering og anlæg af regnvandsbassiner.
 
Forvaltningen anbefaler, at tillæg nr. 6 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2009-2020 endelig vedtages.

Sagsfremstilling

Tillæg nr. 6 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2009-2020 omhandler ændring af opland S01S i forbindelse med kloakrenovering i Sørvad.

 

Opland S01S er i dag fælleskloakeret, men Herning Vand ønsker at separere kloakken i oplandet. Separeringen er en afgørende forudsætning for planerne om at opgradere renseanlægget i Sørvad til yderligere 10 års drift, hvorefter det nedlægges og spildevandet overpumpes til Aulum.

 

De miljømæssige fordele ved at gennemføre fuld separering frem for semiseparering i Sørvad er væsentlige. Herning Vand undgår fællesledninger (spildevand og overfladevand fra private grunde) og at etablere underjordiske bassiner til forsinkelse af spildevand og regnvand, ligesom overløb fra disse bassiner til lokale vandløb undgås. Rensningsanlægget skal desuden håndtere og rense den mindre mængde regnvand.  
 
De økonomiske fordele ved etablering af åbne jordbassiner fremfor lukkede betonbassiner er også store: Et åbent jordbassin koster 300-500 kr. pr. m³; et betonbassin koster ca. 5.500 kr. pr. m³. Dermed opnås en besparelse for kloakfornyelsen i Sørvad på 7.500 m³ x 0,25 x 5.500 kr./m³  = 10 mio. kr. For så vidt angår overpumpningsanlægget til Aulum estimeres besparelsen i form at mindre-dimensionerede ledninger og pumper til ca. 2-4 mio. kr. Dertil kommer færre driftsomkostninger på det kommende overpumpningsanlæg.

 

Opland
Areal (ha)
Ændringer
S01S
21,01
Området separatkloakeres og grundejerne varsles om separering på privat grund.
 
 
 

Herning Vand ønsker desuden at anlægge regnvandsbassiner til opsamling, forsinkelse og rensning af regnvand fra opland S01S og en række øvrige oplande i Sørvad:

 

Der etableres to bassiner for oplandene S01S, S06/S06S.P, S07S, S08S, S09S, S10S, S13S, S14S, S15S og S20S. Disse to bassiner placeres ved hhv. Mølletoften og Enghavevej på matrikel 2as og 2gø, Hundkjær, Vinding, som ejes af privat lodsejer. Herning Vand oplyser, at der er indgået aftale med lodsejer om placering af bassinerne. Ekspropriationsbeslutning behandles på særskilt dagsordenspunkt. Der etableres ét udløb fra bassinerne til Vegen Å.


Ud over ovennævnte regnvandsbassiner er følgende bassinanlæg anlagt/under anlæggelse i Sørvad i overensstemmelse med Herning Kommunes Spildevandsplan 2009-2020.  

 • Bassin for opland S03S, S04S, S11S, S12S og S21S/S21S.P er placeret ved Grønningen på matrikel 1r og 3im, Vognstrup og Sdr. Lund, Vinding, som ejes af Herning Kommune. Herning Vand A/S oplyser, at Herning Kommune har accepteret bassinplacering og godkendt erstatningstilbud. Der etableres udløb fra bassinet til Vegen Å.

 

 • Bassin for opland S16S/S16S.P og S18S er placeret på matrikel 2t, Tyregård, Vinding som ejes af privat lodsejer. Herning Vand oplyser, at der er indgået aftale med lodsejer om placering af bassin. Ekspropriationsbeslutning er truffet 6. marts 2012. Der etableres udløb fra bassinet til Vegen Å.

 

I forbindelse med anlæggelse af de nye regnvandsbassiner med tilhørende tre nye udløb nedlægges de mange nuværende, uforsinkede udløb fra oplandende. Der er dermed tale om en miljømæssig forbedring i forhold til recipienten.


Herning Vand har i samarbejde med Herning Kommune afholdt et borgermøde i Sørvad i oktober 2011. På mødet blev borgerne orienteret om de planlagte projekter med kloakseparering og anlæggelse af bassiner – herunder, at separeringsprojektet i Sørvad forventes påbegyndt i sidste halvdel af 2012.

 

Forslag til tillæg 6 har været fremlagt til offentlig høring i perioden fra den 21. juni 2012 til den 16. august 2012. Der er i høringsperioden modtaget indsigelser fra Vinding Borgerforening ved Belinda Birk Pedersen (bilag 2 - "indsigelse 1") og fra Belinda Birk Pedersen på vegne af arbejdsgruppe vedr. nybyggeri i Sørvad (bilag 3 - "indsigelse 2"). Indsigelserne omhandler følgende forhold med administrationens bemærkninger i kursiv:

 

Indsigelse fra Vinding Borgerforening ved Belinda Birk Pedersen:

 • Indsiger finder det ikke rimeligt, at borgerne skal betale for separering på egen grund, når det er Herning Vand A/S, der ønsker at separeringen udføres.

 

Udgifter til kloakarbejde på egen grund, herunder separering, skal man som grundejer selv afholde. Påbud om separering er dog endnu ikke udsendt, i det dette først kan gøres når tillægget til spildevandsplanen er vedtaget. Det er korrekt, at Herning Vand ønsker at udføre separering, men denne separering udføres for at mindske belastningen på Sørvad Renseanlæg og for at minimere antallet af overløb, hvor fortyndet, urenset spildevand løber direkte ud i vandløbene i området.  

 • Indsiger ønsker sikkerhed for, at det ikke kun er i de små bysamfund i kommunen, at borgerne bliver påbudt at separere kloakken.

 

Kloakrenoveringsprojekter gennemføres løbende overalt i kommunen efterhånden som kloaksystemernes levetid er udtjent. I både Haderup, Sørvad og Feldborg er kloaksystemerne gamle og utætte, og der er derfor nødvendigt at renovere. I andre dele af kommunen, herunder i Herning by, gennemføres også separeringsprojekter i forbindelse med renoveringen af kloaksystemet.  

 • Indsiger bemærker, at høj grundvandsstand medfører ekstraudgift for borgerne i forbindelse med separeringsprojekter.

 

Det er korrekt at grundvandsstanden i Sørvad er høj. For nuværende fungerer det gamle, utætte offentlige kloaksystem i nogen udstrækning som dræn for grundvand. Anlæg af et nyt, tæt kloaksystem kan derfor betyde at grundvandsstanden stiger, og at det for nogen ejendomme (specielt ejendomme med kælder) vil være nødvendigt at etablere omfangsdræn.

 

 • Indsiger finder det tankevækkende, at topfolk fra Herning Vand A/S er med til - gennem Teknik- og Miljøudvalget - at afgøre, at det er borgene selv der skal betale, ikke Herning Vand.

 

Vedr. spørgsmålet om habilitet hos bestyrelsesmedlemmer i Herning Vand A/S som medlemmer af Teknik- og Miljøudvalget under behandling af sager vedr. Herning Vand A/S, er den juridiske vurdering, at da Herning Vand A/S er et 100% af Herning Kommune ejet selskab, så kan der ikke være tale om inhabilitet.

 • Indsiger ønsker bedre information om muligheden for tilbagebetaling af tilslutningsbidrag.

 

Herning Kommune vil opfordre Herning Vand A/S til at informere om mulighederne på Herning Vands hjemmeside.

 
Indsigelse fra Belinda Birk Pedersen på vegne af arbejdsgruppe vedr. nybyggeri i Sørvad

 • Indsiger anmoder om, at man ved etablering af bassin ved Åbrinken indtænker anlæg af en større sø til gavn for nybyggeri.

 

Etablering af regnvandsbassin ved Åbinken sker i henhold til gældende spildevandsplan. Anlæg af større sø til gavn for nybyggeri i området ligger uden for Spildevandsplanens rammer.  

 • Indsiger spørger hvordan det kan være, at anlæg af en regnvandssø allerede er i gang inden høringsfristens udløb.

 

Indsiger angiver ikke hvilken regnvandssø der er tale om, ud over at det fremgår, at den kan ses fra "sti mod renseanlægget". Det formodes, at der er tale om bassin ved Åbrinken. Herning Vand kan etablere bassinet uden yderligere vedtagelse af tillæg til spildevandsplanen, da udløb og bassin fremgår af allerede gældende spildevandsplan.

 
Det er forvaltningens vurdering og anbefaling, at de miljømæssige og økonomiske aspekter i projektet er så store, at separering skal gennemføres. Det er ligeledes forvaltningens samlede vurdering, at der med baggrund i høringssvaret ikke skal ske ændringer i tillæg nr. 6. 

Økonomi

Ingen.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at tillæg nr. 6 til Herning Kommunes Spildevandsplan endelig vedtages,

 

at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler Økonomi- og Erhvervsudvalget, at der gives mulighed for at yde lån til samme personkreds, som er omfattet af ejendomsskattelåneloven.

.

Beslutning

Indstillingen tiltrædes, og udvalget anbefaler,
 

at
det indarbejdes i ejerstrategien, at Herning Vand A/S er udfarende med henblik på at finde områder, hvor den enkelte grundejer eller gruppe af grundejere kan nedsive regnvand på egen grund, og at Herning Vand A/S indtænker økonomiske incitamenter for private grundejere til nedsivning af regnvand, som f.eks. delvis tilbagebetaling af tilslutningsbidrag efter Herning Vand A/S' fastlagte principper,
 
 
at
forvaltningen, ved ansøgning om byggetilladelse til ombygning, tilbygning og nybyggeri opfordrer ansøger til at separere på egen grund frem til skel, som det tilsvarende sker, hvor separering er indarbejdet i en lokalplan.
 
 
at
fristen for påbud i Haderup, Feldborg og Sørvad forelægges for Teknik- og Miljøudvalget på mødet i marts måned,
 
 
at
procedure for orientering om separering på egen grund præciseres således:

 

1.
Der orienteres om kommende og igangværende separeringsprojekter i Herning Kommune på Herning Vand A/S' hjemmeside. I forbindelse med at Herning Vand A/S opstarter projektering i konkrete oplande, sender Herning Vand A/S orienteringsbrev ud, hvor der også orienteres om separeringskravet på egen grund.
 
 
2.
Herning Vand A/S og Herning Kommune afholder fælles borgermøder vedrørende separeringsprojekter i aktuelle oplande.
 
 
3.
Forslag til tillæg til spildevandsplan for aktuelle oplande behandles politisk i to omgange med 8 ugers offentlig høring mellem behandlingerne.
 
 
4.
Forvaltningen sender varsling af påbud om separering på egen grund til den enkelte borger, med 4 ugers frist til at komme med bemærkninger. Fristen, for hvornår der skal være separeret, fremgår af varslet.
 
 
5.
Indenfor fristen til at komme med bemærkninger kan borgerne bl.a. gøre opmærksom på, hvis der er separeret i forvejen. 
 
 
6.
Der udsendes påbud til de borgere, der ikke har separeret.

 

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-951-07 Sagsbehandler: Jens Arne Olesen  

Frigivelse af anlægsbevilling til sideudvidelse af Trehøjevej 3. etape

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen, Niels Frede Kargaard Madsen

Sagsresume

Der foreligger forprojekt for sideudvidelse af Trehøjevej - 3. etape fra Tiphedevej til Videbækvej ( 3200 m. )

Der anmodes om frigivelse af anlægsbevilling og bemyndigelse til arealerhvervelse.

 

Forvaltningen anbefaler, at forvaltningen bemyndiges til at afholde åstedsforretning, samt at der meddeles anlægsbevilling og rådighedsbeløb til sideudvidelsen.

Sagsfremstilling

Fredningsnævnet har godkendt sideudvidelsen på betingelse af, at der på strækningen med fredede hedearealer kun udføres en udvidelse af asfaltarealet med 0,5 m i hver side samt forstærkning af eksisterende asfaltbelægning.

 

[image]

Kørebanen vil derfor på strækningen op over Trehøje Bakke ( prikket markering ) have en bredde på 6,00 m, mod 7,00 m på resten af strækningen.

Arealerhvervelse er derfor kun nødvendig på de østlige 1.850 m.

 

På grund af dårlige oversigtsforhold ved udkørsel fra p-pladsen på Trehøje Bakke og Timringvejs tilslutning foreslåes hastighedsbegrænsning på 60 km/t på en strækning af 300 m.

Økonomi

På investeringsoversigten for 2013 er der på sted nr. 223079 afsat 7.105.000 kr. til sideudvidelse af Trehøjevej 3.etape.

Til 1. og 2. etape er der bevilliget i alt 13.266.000 kr.

Samlet udgift til strækningen vil således være 20.371.000 kr.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at forvaltningen på grundlag af ovenstående bemyndiges til at afholde åstedforretning med henblik på erhvervelse af de nødvendige arealer,

 

at der meddeles anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 7.105.000 kr. i 2013til serviceområde 09, Trafik, sted nr. 223079, sideudvidelse af Trehøjevej, 3. etape,

 

at beløbet finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 7.105.000 kr. i 2013, på serviceområde 09, Trafik sted nr. 223079 - sideudvidelse af Trehøjevej, 3. etape.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Udvalget besluttede endvidere at rette henvendelse til Fredningsnævnet med ønske om, at vejprofilen kan udvides til 7 meter på hele strækningen af hensyn til trafiksikkerheden.

 

Sagsnr.: 13.05.00-G00-1-13 Sagsbehandler: Edith Blynning  

Orientering: Køreplanskiftet juni 2013 - bybusser

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen

Sagsresume

De nugældende køreplaner for Herning Bybusser er gældende indtil køreplanskiftet 29. juni 2013. De kommende køreplaner har Midttrafik udarbejdet i samarbejde med Arriva og Herning Kommune. Der er foretaget tilpasninger indenfor den økonomiske ramme.

 

Forvaltningen anbefaler, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Køreplanerne er udarbejdet af Midttrafik i samarbejde med Arriva (herunder chaufførerne) og Herning Kommune.

 

Der er i videst muligt omfang taget højde for uddannelsesstedernes behov, og ligeledes er servicebussernes linjeføringer fortsat tilpasset de forskellige aktivitetscentre, sygehuset mm.

 

De nye køreplaner er udarbejdet ud fra den givne økonomisk ramme, og de tilpasninger, der har været nødvendige at indarbejde, er derfor sket uden en samlet udvidelse i kørselsomkostningerne.

 

Der har været flere steder, hvor køreplantiden ikke længere er tilstrækkelig, hvorfor ruterne er justeret. Midttrafik har også forsøgt at få korrespondancetiderne med regionale busser og tog passet bedre ind i køreplanerne.

 

Køreplanforslaget har været i høring på Midttrafiks hjemmeside, og der er her indkommet bemærkninger, som er gennemgået og om muligt tilgodeset i den færdige køreplan.  

Ud fra ønsker fra borger og fra Arrivas chauffører foreslår Midttrafik få ændringer på linjerne 6B Messecentret og 7 Holtbjerg på en økonomisk udvidelse på samlet ca. 30.000 kr.

Denne ekstraomkostning kan kompenseres ved en reduktion af en meget passagersvag morgentur på linje 5B Birk Centerpark samt ved at nedlægge ekstrakørsel mellem Gullestrup og Tjørring Skoler om morgenen (det er lykkes af få en rimelig korrespondance mellem linje 1A Gullestrup og 8B Tjørring så elever fra Gullestrup til Tjørring skole kan skifte på H P Hansensvej).

 

Køreplanerne til Hammerum (linje 5) og Gjellerup (linje 2) er meget vanskelige at køre på de minutter, der er til rådighed. Især giver Silkeborgvej ved Bilka området gener om eftermiddagen.

 

For at få en rimelig tid i planerne, er der lavet ruteændringer, der betyder, at der ikke bliver direkte kørsel mellem Hammerum og Gjellerup.

Dette er der kommet bemærkninger om fra borgere. Midttrafik har forsøgt at indarbejde en korrespondance, så det kan være muligt at skifte mellem linje 2 og 5.

 

For at være sikker på at denne korrespondance kan holde, er det nødvendigt at se på en forbedring i køretiden på Silkeborgvej. Forvaltningen har derfor sat en analyse i gang, for at afdække, om der kan ændres på signalanlæggene til bussernes fordel.

 

Midttrafik har udarbejdet et notat over ændringerne til den kommende køreplan, som er vedhæftet.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 05.01.00-P19-15-07 Sagsbehandler: Tommy Jonassen  

Orientering: Infrastruktur i Region Midt

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen

Sagsfremstilling

Region Midtjylland og de 19 kommuner i regionen har et fælles mål om at styrke den regionale udvikling og vækst.

 

For at imødekomme dette mål har regionen og kommunerne i fællesskab udarbejdet et indspil til de strategiske infrastrukturanalyser og trafikforhandlinger mellem forligspartierne i Folketinget i 2013. 

Det udarbejdede indspil er vedlagt.

 

Anbefalinger i indspillet er følgende:

 

Bro og Tunnel

 • Kattegatforbindelse

 

Vej

 • Rute 18 - motorvej mellem Herning og Holstebro Nord

 • Rute E45 - motorvej mellem Kolding og Randers udvidelse til 6 spor

 • Rute 26 - motorvej/højklasset vej mellem E45 og Viborg

 • 2+1 veje - opgradering på visse strækninger på ruterne 11, 15, 16, 21 og 34

 • Midtjysk motorvej - "Hærvejsmotorvej" som aflastning for E45

 

Bane

 • Letbane i Østjylland

 • Elektrificering af jernbanen mellem Fredericia og Aalborg

 • Opgradering af regionalbanerne

 • Ny jernbane mellem Silkeborg og Aarhus

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at det regionale indspil til de nationale infrastruktur- og trafikforhandlinger 2013 tages til orientering.

Beslutning

Sagen blev taget til orientering.

Bilag

 

Sagsnr.: 05.00.00-P20-1-13 Sagsbehandler: Tommy Jonassen  

Orientering: Puljeansøgninger - signalstyring og busser

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Forvaltningen vil på mødet orientere om 4 projekter vedrørende signalstyring og busser, hvor der er søgt statslige puljemidler.

 

Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Orienteringen vil omhandle et projekt, som stort set er afsluttet, et projekt, som er i gang samt to puljeansøgninger, som lige er indsendt til Trafikstyrelsen.

 

De 4 fire projekter er:

 • Handlingsplan til forbedring af fremkommeligheden for busser i Herning by (signalhandlingsplan) - Hvad kom der ud af arbejdet med signalhandlingsplanen?

 • Forbedring af fire signalregulerede kryds på Fredensgade og Møllegade med busprioritering (signalstyring) - Hvor er vi i projektet?

 • Busprioritering med adaptiv signalstyring (signalstyring, fire kryds ved Nygade og Nørregade) - Ansøgningens indhold, sammenkoblingen med de tidligere signalprojekter.

 • Intelligent busterminal på Banegårdspladsen i Herning - Ansøgningens indhold.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 04.03.00-P00-1-12 Sagsbehandler: Cecilie Helene Rosenberg  

Orientering: Strukturplan for prioritering af legepladser

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Svend Erik Blaabjerg, Erik Skibsted

Sagsfremstilling

Økonomien til drift af kommunens legepladser er ikke tilstrækkelig til at holde redskaberne i en forsvarlig stand. Forvaltningen udarbejder derfor en strukturplan, som skal pege på hvilke legepladser, der kan nedlægges for at frigøre midler til at vedligeholde de vigtigste og mest anvendte legepladser.
 
Forvaltningen orienterer om, at der arbejdes videre med udkast til ny strukturplan for offentlige legepladser. Borgerforeninger inddrages i processen og et forslag forelægges Teknik- og Miljøudvalget til endelig beslutning inden udgangen af 2013.

 

Forvaltningen arbejder med at lave en strukturplan, som skal afdække, hvor i kommunen der skal være legepladser. Realiteterne i dag er, at Herning Kommune hvert år betaler mange penge på drift og på at få lavet sikkerhedsinspektioner af de 68 kommunale og offentligt tilgængelige legepladser, hvoraf en del måske slet ikke bliver benyttet af borgerne.

 

Pengene til disse inspektioner kunne med fordel bruges til at højne kvaliteten på de legepladser, som bruges af borgerne, og som ligger strategisk rigtigt placeret. Det forventes, at strukturplanen vil vise, at nogle af kommunens 68 legepladser kan nedlægges.

 

Forvaltningen udarbejder et administrationsgrundlag og indbyder dernæst borgerforeninger og lokalråd til dialog om, hvilke legepladser, der skal bevares. 

 

Forvaltningen udarbejder afviklings-/udviklingsplaner for de nedlagte legepladser.

 

Teknik- og Miljøudvalget har ved mødet den 22. februar 2010 taget stilling til en sag omhandlende prioritering af større renoveringsprojekter for fem udvalgte legepladser.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.05.12-P22-1-12 Sagsbehandler: Louise Berg Hansen  

Orientering: Naturindsatsen i Herning Kommune 2012

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted

Sagsresume

I det følgende er lavet en opfølgning på målene i Naturpolitikken. I 2012 er der udført en lang række driftsopgaver samt naturgenopretnings- og naturplejeprojekter af både våd og tør natur. Desuden er der lavet forbedringer af kommunens friluftsfaciliteter flere steder. Alle de gennemførte aktiviteter bidrager til opfyldelse af målene i Herning Kommunes Naturpolitik.

 

Forvaltningen anbefaler, at årsrapporten tages til efterretning.

Sagsfremstilling

I redegørelsen for naturindsatsen i 2012, er de gennemførte projekter, plejetiltag, forbedringsprojekter m.m., adskilt i afsnit 1-10, som hver for sig relaterer sig til de 10 mål og indsatsområder i naturpolitikken. Forvaltningen vil løbende anvende indholdet i vedlagte bilag i pressemeddelelser og på kommunens hjemmeside, så borgerne gøres opmærksom på de mange gennemførte tiltag i naturen i Herning Kommune.
 
Kort resumé og enkelte uddrag af bilaget i form af de 10 udviklingsmål og de opnåede resultater kan ses her:


1. Sammenhængende natur

Udviklingsmål: Den grønne struktur indarbejdes i kommuneplanen. Hvert år skabes 1-2 sammenhænge, så den grønne struktur er en realitet i 2025.  

 

Den grønne struktur er indarbejdet i forslag til kommuneplan 2013 - 2024.


Der er ikke etableret nye sammenhænge som beskrevet i målet. Dette ligger ud over de aktuelle muligheder og resurser i forvaltningen. Målet vil derfor, fremadrettet, blive ændret. Der er dog fjernet spærringer i flere vandløb til glæde for fisk og smådyr og der er ved anlæg af vandhuller skabt større sammenhængende naturområder til glæde for løgfrø og andre padder.

 
2. Ansvarsarter
Udviklingsmål: 2-3 indsatsarter udvælges om året. Arterne beskyttes gennem generelle tiltag eller projekter på konkrete lokaliteter. 2 ud af 3 udvalgte arter skal sikres fremgang indenfor de første 4 år. 

 
Der er i 2012 gjort konkrete tiltag for flere ansvarsarter, hvorved den første del af målet er opfyldt. Det har ikke været muligt at vurdere, om der er sikret fremgang for 2 ud af 3 ansvarsarter i den første 4 årige periode med Naturpolitik i Herning Kommune. Derfor er målet kun delvist opfyldt.


3.Vandløb og Søer
Udviklingsmål: De fysiske forhold i vandløb og søer forbedres på ca. 1 km af de mest trængende vandløb, og der oprenses eller nyanlægges min. 1 sø hvert år.

 

Uddrag fra Årsrapporten: 

Vandløbsrestaurering

Projektet ved Fjederholt Å startede som en del af den særlige vand – og naturindsats og har jf. sidste års skrift fungeret som et samarbejde mellem Naturstyrelsen og Herning Kommune. Projektet er primært gennemført for at fjerne næringsstoffer, især kvælstof, men også for at forbedre forholdene for flora og fauna, samt sikre borgerne adgang til rekreative oplevelser. Der var bevilliget 11 mill. kr. til projektet i Fjederholt Å. Projektet blev gennemført i 2011 og afsluttet foråret 2012 med indvielse maj 2012.
 
Projektet har allerede nu vist sit værd i forhold til særligt laksen hvor der ved elfiskeri på selve indvielsesdagen af projektet blev fundet vilde 1 års laks samt en del spæd vild lakseyngel på en af de udlagte gydebanker.

 

Opgangsfiskenes passagemuligheder er ligeledes undersøgt både før og efter projektets gennemførelse hvor særligt fjernelsen af opstemningen ved Kideris Dambrug er af stor betydning for opgangen af laks og havørreder.
 
Før gennemførelsen fandtes der stort set ingen opgangsfisk dvs. laks og havørreder i Fjederholt Å. Samtidigt viste der sig en ophobning af laks nedstrøms Kideris Dambrugs udløb.
 
Ved elfiskeri i begyndelsen af december 2012 blev der observeret/registreret et sted mellem 30–40 laks og havørreder på de nederste 2 km af Fjederholt Å. En hanlaks på imponerende 130 cm var dagens største. Stallingen blev ligeledes konstateret i et væsentligt større antal i forhold til tidligere.

 

[image]
Billedet viser en gydemoden hunlaks på ca. 90 cm fra Fjederholt Å. Foto: Herning Kommune

 
Udviklingsmålet for indsatsområdet vurderes opfyldt i 2012.
 
4. Ådale, enge og moser
Udviklingsmål:
Rydning af enge- og mosearealer i ådale for at fastholde det lange kig og genskabelse af levesteder for den tilknyttede særlige flora og fauna. 5-10 ha enge- og mosearealer ryddes om året og ekstensiv græsning etableres. 


Målet for indsatsområdet vurderes opfyldt i 2012.
 
5. Skove
Udviklingsmål:
I plantagerne konverteres 100 ha pr. år til hede, løvskov, naturnær skovdrift eller anden natur. Skovarealet øges fra 17 % til 25 % over en skovgeneration (80 år).
 
Opfyldelse af udviklingsmål: Udviklingsmålet gælder dels på kommunens egne arealer og dels for privatejede skovarealer (bl.a. skovrejsningsindsatsen). Det kan derfor være vanskeligt at dokumentere, hvorvidt målene er opfyldt. Med certificeringsprocessen, og de driftsmæssige følger det har, er Herning Kommune godt på vej til at opfylde udviklingsmålet for egne arealer.

 

 


6. Heder og overdrev
Udviklingsmål:
Større heder sikres på lang sigt ved at forbedre tilstanden på 50 ha hede om året. Der sikres gunstig bevaringstilstand uden tilgroning, død lyng m.v.    

Uddrag fra Årsrapporten:  

Hedepleje
Der er igen i 2012 udført omfattende hedepleje på både kommunalt ejede arealer og private fredede arealer. Der er i alt udført pleje på godt 300 ha.

 

Den primært anvendte plejemetode i 2012, ud over græsning, har været manuel pleje med buskrydder og oprykning af små træer og buske. Plejen sker for at hindre tilgroning af heden. Med denne metode er store hedeområder i Gindeskov Krat, Stoubæk Krat, Præstbjerg, Skov Olesens Plantage, Elkær Plantage, Gudumkær Plantage og Søby fredningen plejet. I alt er ca. 75 ha hede plejet ved rydning af opvækst.
 
I marts blev der igen brændt hedearealer af. Afbrændingen sker primært for at fjerne humus og for at forynge hedelyngen. Der er i 2012 brændt i alt 10 ha hede af. Afbrændingerne er foretaget på Yllebjerg Bakkeø, Præstbjerg Høje, Tiphede, Kyndelhøj, ved Præstbjerg Naturcenter og i Troldtoft Krat.
 
I Sandet Plantage er et sammenhængende hedeareal på 9,5 ha blevet indhegnet. Heraf er 7,4 ha kommunalt ejet, mens resten er privatejet. Arealet afgræsses af kreaturer for at holde opvækst af træer og buske nede. Sammenlagt er nu 182 ha hede hegnet til afgræsning. Heraf er 105 ha privatejede arealer.
 
Et usædvanligt vådt efterår har vanskeliggjort færdsel med maskiner på langt de fleste naturarealer. Flere planlagte arbejder, såsom afhøstninger af lyng samt afskrælning af tørv, er derfor udskudt, og forventes gennemført i 2013. I foråret blev der dog afhøstet ca. 2 ha lyng ved Præstbjerg Naturcenter.
 
På forsøgsbasis blev der i 2012 indgået en aftale med en lokal fårehyrde om at pleje nogle hedearealer ved afgræsning med får uden brug af hegn. I stedet skulle fårene hyrdes, dvs. drives over arealerne med hyrden og dennes hund. Fordelene ved metoden er, at arealer der af en eller anden årsag ikke kan hegnes, eller er følsomme for maskinel pleje f.eks. pga. kulturspor, kan plejes.

 

[image]

Billedet viser den vandrende hyrdes får. Fårene drives over heden af hyrden med sin hund. Fårene græsser og dermed er med til at holde opvækst af træer og buske nede. Lyngen forynges også ved fårenes græsning. Foto: Herning Kommune

 
Udviklingsmålet for indsatsområdet vurderes opfyldt i 2012.

 
7. Agerlandet
Udviklingsmål:
Kommune og landbrug laver i samarbejde naturplejeprojekter med dyrehold hvert år. Der udpeges områder, hvor lodsejere og kommune vil pleje eller genoprette naturen. Lodsejere informeres om naturpolitikken og ønsket om frivilligt samarbejde. Brug af pesticider nedbringes, og de sprøjtefri zoner øges. Der udpeges landbrugsudviklingsområder.
 
Der er i 2012 ikke gjort yderligere tiltag for at nedbringe pesticidforbruget, hverken på kommunal eller privat jord. På kommunal udlejet jord fortsættes tidligere principper for brug af pesticider, hvilket vil sige at forpagter får et nedslag i forpagtningsafgiften hvor dyrkning sker efter økologiske principper. På privat jord har kommunen ikke hjemmel til at regulere pesticidforbruget. Målet ventes derfor at udgå af den reviderede naturpolitik, som forventes vedtaget i løbet af foråret 2013.
 
Udviklingsmålet for indsatsområdet i øvrigt vurderes at være opfyldt i 2012.  

Landbrugsområder bliver udpeget som SVL i forbindelse med kommuneplanlægningen.

 
8. Bynær natur
Udviklingsmål:
Der udarbejdes ”et grønt strukturkatalog” baseret på den nye kommuneplan, som sikrer en sammenhængende grøn struktur for de større byer. Inden 3 år udpeges naturelementer eller sammenhængende områder med særlig status, som udgår af den regelmæssige pleje af bynære arealer.

  
Udviklingsmålet for indsatsområdet vurderes opfyldt i 2012.
 
9. Friluftsliv og kulturmiljøer
Udviklingsmål:
Borgerne skal ud i naturen og lære kulturen og landskabets fortællinger at kende. Der skabes 2 nye rekreative sammenhænge eller støttepunkter om året i de kommende 4 år med tilhørende information på hjemmesiden og på stedet.  


Udviklingsmålet for indsatsområdet vurderes opfyldt i 2012. Antallet af plejede gravhøje er dog under det ønskelige pga. dårlige vejrforhold sidst på året. 

 

10. Nationalpark Skjern Å
Udviklingsmål:
Arbejdet med realisering af naturpolitikken koordineres med Nationalpark Skjern Å.  


Udviklingsmålet for indsatsområdet vurderes ikke at være opfyldt, da planerne om etablering af Nationalpark Skjern Å blev sat i bero i 2012.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 04.01.00-G00-6-07 Sagsbehandler: Anne Kirstine Kjær  

Orientering: Parkindsatsen 2012 og prioritering for 2013

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 X
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted, Anders Debel

Sagsresume

Forvaltningen orienterer om indsatsen for at realisere målene i Herning Kommunes parkpolitik i 2012.  


I 2010 vedtog Byrådet Herning Kommunes parkpolitik og en handlingsplan for 2010-2012. Forvaltningen udarbejder nu en årlig status over den indsats, der er udført i det forløbne år for at realisere målene, samt en prioritering af indsatsen for det kommende år. Opgørelsen kan ses i vedlagte bilag.

 

Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Ud fra de 10 målsætninger i parkpolitikken er de væsentligste opgaver i 2012 nævnt:


1. Udvikling af grønne områder

 • Rydning af rhododendronbeplantningen og retablering med græs i Sdr. Anlæg

 • 3 udviklingsplaner for grønne områder: Fuglsang Sø, Lysgaard Sø i Vildbjerg og et grønt område ved Hvedevænget i Vildbjerg.

 
Opgaver i 2013:

 • Udskudt fra 2012: Udviklingsplan for Vestre Anlæg i Herning og Jens Jensens Anlæg i Haderup

 • Realisering af skovrejsningsplan ved Fuglsang Sø, etape 1, som led i jubilæumsaktiviteter

 • Realisering af Helhedsplan for Lysgaard Sø i Vildbjerg

 • Udviklingsplan for Vestre Anlæg og Mindeparken i Herning

 

2. Bevaring af grønne områder

 • Vejstrækningen Herning-Holstebro og Midtbyudviklingsprojekterne. Projekterne fortsætter i 2013

 • Den grønne strukturplan, herunder udpegningen af særligt bevaringsværdige grønne områder, er indarbejdet i forslaget til Kommuneplan 2013

 
Opgaver i 2013:

 • Yde bidrag til planlægningen for at sikre grønne områder

 

  

3. Træer i byerne

 • Registrering af kommunalt ejede træer er igangsat sammen med en udpegning af de bevaringsværdige træer til ”Træregistranten”

 

Opgaver i 2013:

 • Udskudt fra 2012: Vejledning for etablering af træer i byerne

 • Renovering/etablering af mindst én ny vejplantning

 • Fortsat udpegning af bevaringsværdige træer i Herning by til Træregistranten

 

4. Kort afstand til grønne områder

 • Udvikling/sikring af grønne områder i nær tilknytning til nye boligområder, f.eks. Holingområdet

 • Bevaring/udvikling af beplantning i byrum, fx beplantning på Jyllandsgade, Den Glemte Gade m.fl. i Herning

 • Bedre visuel forbindelse mellem Herning by og Søndre Anlæg ved sygdomsbetinget rydning af rhododendron

 
Opgaver i 2013

 • Tinghuspladsen i Herning i forbindelse med det nye bibliotek.

 • Markedspladsen i Herning - omdannelse til parkering OG aktivitetsplads

 • Vestlige del af Bredgade i Herning - åbning som bilgade

 • Lind Torv, renovering

 
5. Stier i de grønne områder

 • Etape 2 af stiprojektet ved Kibæk mod Momhøj Naturcenter er gennemført.

 • Etablering af stisystem gennem grønne områder i Skarrild

 • Renovering af en sti langs det grønne område ved Børnesøen i Kibæk

 
Opgaver i 2013

 • Ny stiadgang til Sdr. Anlæg i Herning

 

6. Grønne indfaldsveje

 • Løgplantning langs Godsbanevej, Herning

 
Opgaver i 2013

 • Udskudt fra 2012: Udviklingsplan til forskønnelse af Dronningens Boulevard

 • Udviklingsplan til forskønnelse af rundkørsler

 

7. En stærk grøn profil

 • Parkpolitikken er indarbejdet i forslaget til Kommuneplan 2013

 • Der er gennemført brugertilfredshedsundersøgelser af driften i 2 ud af 3 udpegede byer

 • Der er fundet en løsning på det utætte spejlbassin i Mindeparken i Herning

 
Opgaver i 2013

 • Opdatering af parkbeskrivelse og – kort på kommunens hjemmeside

 • Skiltning i parkerne

 • Folder for Birk-området

 • Fortsat formidling og markedsføring af De Geometriske Haver – aktivere området for borgerne via kulturelle arrangementer

 • Færdiggørelse og evaluering af brugertilfredshedsundersøgelse, Drift

 • Viderebearbejdning af spejlbassin i Mindeparken, Herning

 

8. Sikre en mangfoldighed af oplevelser

 • Etablering af fitnessfaciliteter i området ved Fuglsang Sø og i Lillelund Engpark.

 • Renovering af en legeplads i Kibæk

 • Etablering af kælkebakke i Aulum

 

Opgaver i 2013

 • Udskudt fra 2012: Strukturplan for kommunens legepladser

 • Opstilling af fitnessredskaber i Gjellerup

 
9. Klimaet og de bynære grønne områder

 • Bidrag til etablering af regnvandsbassiner med rekreative værdier

 • Bidrag til udarbejdelse af klimatilpasningsplanen

 
Opgaver i 2013

 • Arbejdet med klimatilpasningsplan fortsættes

 • Rejsning af en del af den planlagte bynære skov v. Fuglsang Sø, planlagt til ca 3 ha.

 

10. Borgersamarbejde
Udført 6 borgersamarbejdsprojekter for en samlet projektsum af ca. 850.000 kr., hvoraf kommunen har bidraget med ca. 250.000 kr.

 • Kibæk – Færdiggørelse af rekreativt område ved Kibæk Mølle

 • Ilskov – Hundeskov

 • Skarrild – Stisystemer etape 1 og 2

 • Hodsager – En blomstrende landsby

 • Kibæk – Stier om det grønne hjerte i Kibæk

 • Sinding-Ørre – Søvndallunden, stier

 

Opgaver i 2013

Via borgersamarbejdspuljen inddrager vi borgerne i samarbejde om min. 3 projekter i løbet af 2013.

Økonomi

Ingen.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 06.02.11-K08-5-12 Sagsbehandler: Winnie Liza Post  

Orientering: Faunapassage og vandstand i Sunds Nørreå

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: ES, AD

Sagsresume

Følgende er udarbejdet som en samlet redegørelse og dokumentation af faunapassagen under omfartsvejen ved Sunds, samt de regulativmæssige dimensioner og grødeskæring i Sunds Nørreå.

 

Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

 Der gives en orientering om de regulativmæssige forhold i Sunds Nørreå ved omfartsvejen og en vurdering af faunapassage, som Vejdirektoratet har etableret, hvor åen løber under omfartsvejen.

 

Regulativmæssige forhold og grødeskæring i Sunds Nørreå 


Retningslinjer i Herning Kommunes nye udbud for vandløbsvedligeholdelse tager udgangspunkt i gældende regulativer. Dermed er strømrendebredder og grødeskæringsterminer fra regulativerne, arbejdsgrundlag for de respektive entreprenører. Som myndighed i forhold til regulativer og dermed grødeskæringen føres tilsyn med vandløbene hen over grødeskæringssæsonen.


Vandløbsmyndigheden har efter afsluttet grødeskæring i Sunds Nørreå 2012 godkendt grødeskæringen, idet den regulativmæssige strømrendebredde er opfyldt.
 
Vandløbslauget for Sunds Nørreå afholder årligt generalforsamling, hvor grødeskæringen gennemgås. Forvaltningen har i forbindelse med denne sag, anmodet formanden om en udtalelse vedrørende grødeskæringen og de afvandingsmæssige forhold (heri de regulativmæssige forhold) i Sunds Nørreå. Han udtrykker en generel tilfredshed med sidste års grødeskæring, men påpeger, at der udvalgte steder trænger til at blive fjernet sandbanker.
 

Fastlæggelse af vandløbets bundkoter kræver en opmåling af vandløbet. Opmålingen vil blive udført efter nærmere aftale. Viser opmålingen, at vandløbsbunden ikke opfylder regulativmæssige dimensioner vil dette blive håndteret af forvaltningen ved opgravning efter sædvanlig praksis.
 

 

 
Nedbørsmængder og vandstand i Sunds Nørreå
Ud fra ovenstående vurderes det gældende regulativ for Sunds Nørreå overordnet at være opfyldt. Det betyder dog ikke, at de afvandingsmæssige forhold, til enhver tid, er tilstrækkelige til at holde vandløbsnære arealer tørre. Det har været tilfældet for Sunds Nørreå og de fleste andre vandløb i kommunen i 2012. De har hen over efterår og vinter været betydeligt belastet af store nedbørsmængder.
 
Nedbørsdata fra Herning Vand
viser en betydelig større mængde nedbør i 2012 end registreret i 2011. Målingerne viser at der totalt er faldet 250 mm mere nedbør i 2012, end der blev registreret i 2011. Fordelt på månederne september - december faldt der i denne periode 160 mm mere nedbør i 2012 end samme periode året tidligere.

 
Tilsyn ved Sunds Nørreå 24. januar 2013
Tilsyn ved vandløbet efter 14 dages frost viser, at vandstanden er faldet 30 cm. Skalapælen ved Sunds Sø står på 35 cm og en måling af vandspejlet ca. 300 meter nedstrøms omfartsvejen viser ligeledes en dybde på 35 cm.


På den baggrund vurderes det at omfartsvejen ikke har nogen opstuvende virkning. Dette vil også være situationen ved lavere vandstand. Vejdirektoratets tidligere opmåling af vandspejl opstrøms og nedstrøms vejen viser det samme.


Faunapassage og omfartsvej 


Vandsynsprotokol og dispensation efter Naturbeskyttelsesloven
Forud for gennemførelse af vejprojektet har Ringkjøbing Amt i 2001 udarbejdet en VVM redegørelse. Heri beskrives, at de endelige dimensioner i passagen fastsættes i forbindelse med udarbejdelse af dispensationer efter Naturbeskyttelsesloven. 


I forbindelse med udarbejdelse af dispensationen efter Naturbeskyttelsesloven, beskrives faunapassagen som passage for mindre dyr, som ræv og odder. Råvildt vil blive afskåret fra området øst for omfartsvejen.
 
De egentlige dimensioner i projektet angives i Vandsynsprotokolen, hvor bundkoter og strømrendebredde efter normal praksis, angives i overensstemmelse med de regulativmæssige forhold. Faunapassagen ved Sunds Nørreå dimensioneres som i VVM redegørelsen til 1 meter tørbanketter og 1,5 meters frihøjde.
 
Herning Kommune har efter Naturbeskyttelsesloven og Vandløbsloven myndighed til at stille ovenstående krav. Vejdirektoratet er ansvarlig for projektering og udførelse.
 
Dokumentation af den etablerede faunapassage
Tilsyn ved vandløbet 24. januar gør det muligt at lave en visuel vurdering af passagen, idet vandstanden er faldet. Det vurderes umiddelbart, at passagen er udført i overensstemmelse med den projekterede passage, hvori de regulativmæssige dimensioner, samt frihøjden er opfyldt. Da banketterne stadig er våde, tyder det på at de stillede vilkår ikke kan være opfyldt på samme tid. Det er aftalt, at Vejdirektoratet dokumenterer de faktiske forhold omkring Sunds Nørreå og faunapassagen ved opmåling. 

  

Løsningsmuligheder
Det foreliggende grundlag indikerer, at faunapassagen er projekteret således, at den vil være vådlagt størstedelen af året. Ved aflevering af omfarsvejen fra Vejdirektoratet blev der fundet en alternativ løsning på passagen ved etablering af en flydepassage. Den giver sikker passage for odder og viste aftryk af lækat eller lignende mindre pattedyr ved tilsynet 24. januar.  

 

Vildtkonsulent i Naturstyrelsen, Steen Fjederholdt, vurderer, at den flydende passage virker for odderpassager og passage af mindre pattedyr uanset vandstand, men stiller spørgsmålstegn ved passagen af ræv. Ræven har en adfærd, hvor den i sin færden ikke lader sig lede af vandløbet. Dermed krydser den også omfartsvejen andre steder end vandløbet.
 
Forvaltningen ønsker et bedre grundlag at vurderer den etablerede løsning på. Derfor opsættes et vildtkamera. På den måde kan det afklares, om passagen anvendes af ræv. Er det tilfældet opfylder flydepassagen funktionskravet i alle vilkår.
 
Når forvaltningen har undersøgt sagen nærmere forelægges den udvalget igen til orientering eller drøftelse af eventuelle myndighedsmæssige tiltag i forhold til at sikre faunapassage samt de afvandingsmæssige forhold på stedet.

Økonomi

Ingen.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

 

Udvalget ønsker en opmåling af Sunds Nørreå snarest, og udvalget får efterfølgende en redegørelse for gennemførte tiltag.

Bilag

 

Sagsnr.: 09.17.00-P19-11-11 Sagsbehandler: Ageeth Millenaar  

Vestergaardsvej 8A, Kibæk - Landbrugsbyggeri i det åbne land

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 X
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Mette Wraa Nielsen, Anne Kirstine Kjær, Jesper Leding og Lene Kimø

Sagsresume

Andre Sistermans, Kibæk har søgt om tilladelse til opførelse af en ny stald og driftsbygninger på barmark, ca. 550 m sydvest for den eksisterende ejendom.

 

Forvaltningen anbefaler, at der meddeles tilladelse til opførelse af de ansøgte bygninger.

Sagsfremstilling

Andre Sistermans har et ønske om at udvikle bedriften. Da det eksisterende anlæg er beliggende meget tæt på Karstoft, er der ingen muligheder for udvidelse der, hvorfor der søges om opførelse af staldanlæg på barmark ca. 550 m sydvest for den eksisterende ejendom.

 

Husdyrproduktionen ændres fra 168,55 DE (120 køer + opdræt) til 710,71 DE (400 køer + opdræt).

 

Der søges om følgende byggeri:

 • Ny stald på ca 2.900 m2 til malkecenter, kalve, kvier og køer og en ny stald på ca. 3.200 m² til køer. De to stalde forventes af have en maksimal højde på 12 m. De nye stalde forventes opført med mørkegrønne stålplader i gavlene og hvide vindskeder. Betonelementerne på væggene bliver med brun/rødlig granit. Væggene i siderne vil delvist bestå af gardiner. Taget bliver enten naturgrå eternit eller grå stålplader.

 • Ny betonplads til kalvene på ca 5 x 40 m med afløb til gyllesystem.

 • Nyt plansiloanlæg på ca 6.000 m². De grå betonelementer bliver maksimalt 3 m høje. I forbindelse med plansiloanlægget opføres en foderlade (halvtag) på ca 8 x 24 m.

 • To nye overdækkede gyllebeholder på 4.500 m³, en samlet højde på maksimalt 12 m. De grå betonelementer bliver 2-3 m høje og teltoverdækningen ca. 8-9 m høj.

 • Ny mødding på ca. 300 m² i forbindelse med plansiloerne. Møddingen får afløb til gyllebeholderne.

 

Der er planlagt en forlængelse af læhegnet øst for anlægget, der sammen med de eksisterende læhegn og beplantninger vurderes at give en god afskærmning af staldanlægget (se bilag 5).


Ansøgningsmaterialet har været offentliggjort på Herning Kommunes hjemmeside. Der er ikke indkommet kommentarer i høringsperioden.


Placeringen af byggeriet er styret af lovkrav om overholdelse af lugtgenekriterier til naboer, krav om maksimal ammoniakdeposition til nærliggende § 3 beskyttede natur samt afstandskrav til naboer, skel mm.


Ansøger har redegjort for 5 alternative placeringer udover den valgte placering.

Det eksisterende anlæg kan ikke udvides med flere dyr, da det ligger meget tæt på Karstoft, der ifølge husdyrloven er samlet bebyggelse. De øvrige alternative placeringer ligger enten for tæt på naturområder/byzone eller bygninger/jord ejes ikke af ansøger.

 

For at kunne vurdere de nye bygninger og deres påvirkning på landskabet, er der udarbejdet en visualisering af bygningerne fra 3 udvalgte punkter. Se bilag 1 – 4. Den ønskede placering er vedhæftet som bilag 5.
 

Ved ny erhvervsmæssig bebyggelse på et husdyrbrug, som ønskes placeret uden tilknytning til ejendommens hidtidige bebyggelsesarealer, skal kommunalbestyrelsen ved vurderingen af en ansøgning om miljøgodkendelse sikre sig, at de landskabelige værdier ikke tilsidesættes. Området er udpeget som et større sammenhængende uforstyrret landskab, dvs. et område præget af landbrug, landsbyer mv., uden dominerende anlæg som trafikerede veje, lufthavne, vindmølleparker mv.
 
Det er forvaltningens vurdering, at ansøger har redegjort for alternative placeringer, og at de landskabelige værdier ikke tilsidesættes ved den valgte placering.

 

Det vurderes, at der kan meddeles tilladelse efter § 22, stk. 2 i husdyrbrugsloven til opførelse af det ønskede byggeri.

Økonomi

Ingen

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der i forbindelse med meddelelse af miljøgodkendelse meddeles tilladelse efter § 22 stk. 2 i husdyrbrugsloven til opførelse af det ønskede byggeri.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 09.17.04-G01-1-13 Sagsbehandler: Peter Raben Refsgaard  

Orientering: Vejledning til landbruget om markstakke

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Lene Kimø

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet en vejledning om etablering af markstakke (komposteret husdyrgødning).

 

Målgruppen er landmænd i Herning Kommune, som har markstakke med kompost.

Målet er at sikre, at opbevaring af kompost i markstakke sker som foreskrevet i loven, herunder at krav til, hvad der må opbevares, afstandskrav, afdækningstype mm. er overholdt.

 

Målet med vejledningen er at nedbringe antallet af indberetninger ved tilsyn hos landmændene.

 

Vejledningen kommer på Herning Kommunes hjemmeside og udleveres ved tilsyn m.m.

Økonomi

Ingen.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at vejledningen tages til efterretning

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1354-07 Sagsbehandler: Eric Farley  

Forlængelse af tilladelse til tidligere åbningstid for 2 grusgrave syd for Kollund By

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 X
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

På baggrund af Teknik- og Miljøudvalgets beslutning på mødet den 16. januar 2012 er der givet en midlertidig tilladelse på 1 år fra 1. marts 2012 til 2 grusgrave syd for Kollund by til at åbne for sandlevering kl. 6 i stedet for den normale kl. 7 på hverdage.
 
Forvaltningen har i et tæt samarbejde med grusgravene og beboerforeningen fulgt konsekvenser af og reaktioner på udnyttelse af disse tilladelser.
 
Forvaltningen anbefaler, at de midlertidige tilladelser til den tidligere åbningstid bliver forlænget og følger de eksisterende gravetilladelser for grusgravene, der varer indtil 14. maj 2018 (Fjederholtvej 2) hhv. 1. november 2021 (Slumstrupvej 16).

Sagsfremstilling

 • Tilladelserne til at aflevere sand fra kl. 6 til kl. 7 på hverdage er gældende fra 1. marts 2012 til 28. februar 2013.
   
  Den tidlige åbningstid er udnyttet af den ene grusgrav på datoerne 31.5., 3.6.- 12.6., og i perioden 8. - 21. september. Den anden grusgrav har alene udnyttet den tidlige åbningstid den 8. juni 2012. Som det kan ses, er behovet for den tidlige åbningstid sporadisk og afhænger af tidspres for enkelte igangværende byggeprojekter. Det har f.eks. været en væsentlig fordel i forbindelse med nødvendigt anlægsarbejde på en nyudstukket erhvervsgrund på Silkeborgvej, hvor store mængder blød jordbund skulle udskiftes inden byggeriet kunne iværksættes. Mønstret er, at ordningen er meget nyttig i korte perioder for enkelte byggeprojekter i byen, men at der kan gå lang tid imellem at behovet opstår.
   
  Generne fra den tidligere åbningstid for beboerne i området har ligeledes været meget sporadiske.
   
  På et afsluttende møde den 28. september 2012 med deltagelse af beboerforeningens formand og grusgravejerne fortalte beboerforeningens formand, at han kan høre, når lastbilerne kører tidligt gennem Kollund by. Der er dog ikke indkommet klage til beboerforeningen eller kommunen fra beboere i 2012. Grusgravejerne har forsøgt at opfordre vognmændene til at undgå kørsel gennem Kollund by, og det er en generel opfattelse, at mange lastbiler kører syd på, når de er læsset. Der kan være nogle der kører gennem Kollund by om morgenen på første besøg. Beboerforeningen vil lave en pjece med en opfordring om at undgå kørsel gennem Kollund by, hvis det er muligt. Pjecen vil blive delt ud til nye vognmænd, når de læsser i grusgravene.

 

Der er gennemført 3 trafiktællinger på Kollund Byvej og Stokkildhovedvej.

Forvaltningen vurderer, at der ikke er en tydelig udvikling at spore i tællingerne.
 
Konklusionen på mødet var, at udvidelsen af og til er meget nyttig for byggebranchen, og forsøget viser, at det ikke medfører væsentlige ekstra gener for de lokale beboere.
 
Beboerforeningen har ønsket. at kommunen ser nærmere på og gerne forbedrer trafiksikkerheden gennem Kollund by, hvor der ikke er fortov eller cykelsti, samt på udvidelsesmuligheder på de strækninger af Stokkildhovedvej og Knudmosevej, der belastes af lastbiler på deres vej til og fra grusgravene.


Forvaltningen har tidligere anslået:

 • at yderligere foranstaltninger i Kollund By vil koste ca. 1.000 kr./m

 • at udvidelse af vejstrækninger skønnes at koste ca. 7,5 mio. kr.

 • at etablering af en vigeplads, hvor vejen er udvidet nok til, at en lastbil kan trække ind il siden, mens en modkørende passerer på den sydlige strækning af Stokkildhovedvej, vil koste ca. 300.000 kr.

 

Forvaltningen har ikke kunnet finde finansiering til disse mulige projekter inden for budgetterne i perioden.

Økonomi

Ingen.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at de midlertidige tilladelser til den tidligere åbningstid bliver forlænget og følger de eksisterende gravetilladelser for grusgravene.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 02.34.02-P19-681-12 Sagsbehandler: Jesper Leding  

Opførelse af husstandsmølle, Voldsgårdvej 30, Studsgård

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 X
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

Herning Kommune har modtaget ansøgning om tilladelse til opførelse af husstandsmølle på ejendommen Voldsgårdvej 30, Studsgård.

 

Forvaltningen anbefaler, at der meddeles afslag på opsætning af husstandsmølle på gittermastkonstruktion på grund af synlighed, men at der kan tillades opsætning af husstandsmølle på rørmast.

Sagsfremstilling

Herning Kommune har modtaget ansøgning fra John Mogensen om tilladelse til at opføre husstandsmølle på ejendommen Voldsgårdvej 30, Studsgård, som vist på vedlagte oversigtskort. Ansøgningen omfatter opførelse af en husstandsmølle af mærket THY-møllen, TWP 6 KW. Møllens totalhøjde vil blive max. 25 m (øverste vingespids), og opføres på gittermast max. 25,0 m fra ejendommens bygninger. 
 
Møllen vil ved en placering øst for ejendommen være meget synlig fra Momhøjvej, idet den her vil være placeret væsentligt højere end vejen. Terrænet stiger fra vejarealet mod vest, hvorved møllen vil være placeret ca. 3-4 m over vejniveau.
 
Sagen har været fremsendt til naboorientering hos berørte naboer og organisationer. Der kom i høringsfasen ingen bemærkninger.
 
Det vurderes, at møllen vil blive meget synlig og meget markant i området, idet der som vist på vedlagte visualisering er frit udsyn til møllen fra Momhøjvej. Det bør derfor overvejes, om der skal stilles krav til møllens udseende.
 
I kommuneplanens afsnit om store vindmøller stilles følgende krav:
”Alle vindmøller skal have rørtårn. De skal have tre vinger og omløbsretning med uret set med vinden i ryggen. Farven skal være lys grå med maksimalt glanstal på 30 for alle dele af vindmøllen. Bortset fra et mindre firmalogo på kabinen må vindmøllerne ikke bære reklamer”.
 
Der er tidligere i flere tilfælde meddelt tilladelse til opførelse af husstandsmøller, hvor møllen er placeret på gittermast. I disse tilfælde var møllerne dog placeret mindre synlige fra offentlig vej, naboer m.v.
 
Forvaltningen vurderer, at møller på rørmaster falder bedre i med omgivelserne, ligesom hele møllekonstruktionen virker mere som en harmonisk helhed end en mølle, der placeres på gittermast. Af æstetiske hensyn grundet møllens synlighed vurderer forvaltningen derfor, at Herning Kommunes krav til store møller også bør gælde for møllen på Voldsgårdvej 30.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der meddeles tilladelse til opførelse af husstandsmølle på Voldsgårdvej 30, Studsgård, max. 20,0 m vest for ejendommens bygninger under forudsætning af, at møllen opføres på rørmast, samt at mølle og tårn udføres i lysgrå farver.

Beslutning

Der meddeles i den konkrete sag tilladelse til det ansøgte.

Bilag

 

Sagsnr.: 02.34.02-P19-687-12 Sagsbehandler: Jesper Leding  

Opførelse af husstandsmølle, Smækbjergvej 20, Timring

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 X
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

Herning Kommune har modtaget ansøgning om tilladelse til opførelse af husstandsmølle på ejendommen Smækbjergvej 20, Timring, Vildbjerg. Møllen ønskes opført 45 m fra den eksisterende samlede bebyggelse.

 

Forvaltningen anbefaler, at der meddeles afslag med begrundelse i afstandskrav i henhold til planlovens landzonebestemmelser, og at det anbefales ansøger at søge om placering af husstandsmøllen i overensstemmelse afstandskravene

Sagsfremstilling

På ejendommen Smækbjergvej 20, Timring, ønskes opført en husstandsmølle af mærket Sonkyo Windspot 3,5 med en højde på 25,0 m.

Møllen ønskes placeret 45 m fra nærmeste bygning i umiddelbar nærhed af matrikelskel.

Idet det vurderedes, at møllens placering var i strid med gældende bestemmelser i planloven, fremsendte forvaltningen meddelelse til ansøger om, at husstandsmøllen ikke umiddelbart kunne opstilles som ansøgt.

I henhold til planlovens landzonebestemmelser, samt i henhold til de seneste afgørelser fra Natur- og Miljøklagenævnet i lignende sager henstilles det, at afstandskravet på max. 20,0 m fra den samlede bebyggelse overholdes, såfremt der ikke er væsentlige forhold, der taler i mod.

I de seneste afgørelser er følgende fremhævet: Det fremgår af "Cirkulære om planlægning for og landzonetilladelse til opstilling af vindmøller" og af Natur- og Miljøklagenævnets praksis, at placeringen af en husstandsmølle ikke blot skal være i tilknytning til, men i umiddelbar tilknytning til den øvrige bebyggelse på ejendommen, så husstandsmøllen sammen med ejendommens bebyggelse opfattes som en samlet enhed i landskabet. I overensstemmelse med den sproglige fortolkning af ordlyden er der i praksis opereret med en afstand på ca. 20 m fra bebyggelsen.
 
Matrikelskellet deler to matrikler, der begge ejes af ansøger, hvorfor der ikke stilles afstandskrav i henhold til byggeloven. Dog skal bygninger m.v. og dele heraf holdes på samme matrikel.

Ansøger begrunder afstanden til bygningerne med med gunstigere vindforhold. Det vurderes dog, at en korrekt placering inden for 20 m fra den samlede bygningsmasse vil kunne give samme udnyttelse af vinden som den ansøgte placering.

Afstand til nærmeste nabobeboelse vil ved placering som anbefalet inden for landzonebestemmelsernes afstandskrav min. være 250 m, hvilket skønnes at være tilstrækkeligt.

Forvaltningen har vurderet, at der ikke er hindringer i vejen for, at afstandskravet i henhold til planlovens landzonebestemmelser kan overholdes. Der er mellem bygninger og den ønskede placering ingen veje, vandløb eller lignende, der kan begrunde afvigelser fra afstandskravet.

Endeligt skønnes det, at en placering i en så stor afstand fra bygningerne vil fremhæve møllen meget markant, og derved ikke gøre denne til en naturlig del af den samlede bebyggelse.

Økonomi

Ingen

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der meddeles afslag på ansøgning om tilladelse til opførelse af husstandsmølle på den ansøgte placering på ejendommen Smækbjergvej 20, Timring, med begrundelse i afstandskravet i henhold til planlovens landzonebestemmelser,

 

at det anbefales at ansøge om placering af husstandsmøllen inden for landzonebestemmelsernes afstandskrav.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 13.02.03-G01-1-12 Sagsbehandler: Trine Koch Jakobsen  

Godkendelse af takstblade for vandforsyningsselskaber

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
   x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

Godkendelse af 2 vandforsyningsselskabers takstblade for 2013 i henhold til vandforsyningsloven § 53, samt ændring af takstblad for 2 vandforsyningsselskaber.

 
Forvaltningen anbefaler, at takstbladene og ændringerne godkendes.

Sagsfremstilling

Godkendelse af takstblade for 2013 for 2 vandforsyningsselskaber i henhold til vandforsyningsloven § 53. Stakroge Vandværk har endnu ikke fremsendt takstblad for 2013.
 
Tilslutningspriser på de fremsendte takstblad er beregnet i overensstemmelse med fællesregulativet for de private almene vandværker i Herning Kommune og opdeling af tilslutningspriser på forskellige forbrugerkategorier skal bygge på faktiske udgifter for vandværket.


Begge forsyninger har fremsendt dokumentation for beregningerne af taksterne.
 
Karstoft Vandværk
Prisen for vand er uændret i forhold til 2012. Tilslutningsprisen i byområdet er fordoblet Tilslutning i landzone for en almindelig husstand er ikke ændret væsentligt, mens større tilslutninger er steget med ca. 50 %.
 
Skarrild Vandværk
Prisen for vand er ikke ændret. Tilslutning i byområdet er fordoblet, mens tilslutning i landzone ikke er ændret væsentligt.
 
Forvaltningen anbefaler, at takstbladene godkendes.
 
Ændring af takstblade:
 
Vind Vandværk fremsendt ændring til takstblad for 2013
Bestyrelsen for Vind Vandværk har haft det tidligere fremsendte takstblad 2013 til fornyet vurdering og drøftelse på et bestyrelsesmøde i januar 2013.


Her besluttede bestyrelsen at justere vandprisen, således at den faste afgift hæves fra 600 kr. til 700 kr. for alle forbrugere. Merindtægten herfra på ca. 16.000 kr. anvendes til en ligelig reducering af prisen for vandforbrug fra 4,60 kr. til 4,13 kr.

 

Begrundelsen for at foretage denne regulering er bestyrelsens ønske om at udjævne den økonomiske byrde for de få store enkeltforbrugere, uden samtidig at belaste alle øvrige kunder på urimelig vis. 


Hammerum Vandværk har fremsendt ændring til takstblad for 2013
Hammerum Vandværk har oplyst, at prisen for vandforbrug i 2012 ændres til nul kroner. Vandforsyningen er omfattet af Vandsektorloven og dermed underlagt et prisloft, som begrænser, hvor meget værket må tjene hvert år. Beslutningen skyldes, at værket har haft for stor indtjening i 2012 i forhold til prisloftet, da der er afregnet for tilslutning af store dele af HI-parken.


Bestyrelsen har en nul-løsning i 2012 i stedet for at sætte prisen ned i 2014 og op igen i 2015.


Forbrugerne skal dog stadigvæk betale fast bidrag og afgifter af vandet. Det vil sige forbrugerne får en regning, men den er ca. 1.000 kr. mindre for en almindelig forbruger.

Forvaltningen anbefaler, at ændringerne godkendes.

Økonomi

Ingen.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at takstbladene godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 22.11.00-G00-1-12 Sagsbehandler: Eva Freidahl Graae  

Orientering: Kvartalsmøde med taxivognmænd

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
   X
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsfremstilling

Forvaltningen afholder hvert kvartal et møde med bestyrelsen for Herning Taxa og vognmændene udenfor bestillingskontoret. Referat fra møde 20. december 2012 fremsendes til orientering.

 

I 2013 er møderne fastlagt til afholdelse 18. marts, 18. juni, 18. september og 12. december.

Økonomi

Ingen

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 04.01.00-I00-1-12 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Orientering: Projekt TimeLine, forundersøgelse

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 X
 X
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Forvaltningen fremlægger opsamlende notat vedr. forundersøgelse for projekt TimeLine som afsæt for det videre udviklingsarbejde og anbefalinger til en videre proces.

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede 17. december 2012, pkt. 162, at forvaltningen bemyndiges til at arbejde videre i henhold til opstillede anbefalinger.

 

Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Projekt TimeLines omdrejningspunkt er at forbinde midtbyen med en revitalisering af Hernings sydlige bydel, hvor den nedlagte vejstrækning Gl. Vejlevej ønskes anvendt til idrætslige og kulturelle aktiviteter, der kan tilføre byen nye kvaliteter i et helstøbt anlæg, der knytter naturligt an til omgivelserne. Særligt forbindelse til MCH og det kommende TimeWorld projekt (oplevelsesattraktion med afsæt i tid), hvor TimeLine indgår i naturlig sammenhæng og synergi hermed.


Projektets fokus er rettet mod transportåren Herning-MCH/ TimeWold og Herning – Lind og med afsæt heri at få skabt et unikt rekreativt område, som er såvel socialt som økonomisk bæredygtigt. Et byudviklingsprojekt, som skaber optimale rammer for et aktivt og mangfoldigt kultur- og fritidsliv, som fremmer livskvalitet og udfoldelsesmuligheder for alle borgere i kommunen.

 

I henhold til godkendt procesplan er der i samarbejde med rådgivningsfirmaet Hausenberg og med økonomisk støtte fra Realdania igangsat og udarbejdet vedlagte forundersøgelse, som afsæt for det videre udviklingsarbejde og anbefalinger til en videre proces.

 

Undersøgelsen redegør for TimeLines udviklingspotentialer i tæt samspil med de daglige brugere og input fra eksperter med henblik på at sikre ejerskab og forankring, som går hånd i hånd med projektets høje ambitionsniveau og demonstrationsværdi.

 

Processen omkring forundersøgelsen har været bygget op omkring en række visions- og dialogmøder mellem projektets forskellige parter, herunder repræsentanter fra MCH og det sideløbende TimeWorld projekt.

 

Der har været afholdt superbrugerworkshop og interviews med udvalgte borgerrepræsentanter for de såkaldte usynlige hverdagsbrugere, som har bidraget med viden og ideer til udvikling af området.

 

Endvidere har der været afholdt ekspertworkshop med en gruppe udvalgte eksperter, der med hver deres faglige profil har bidraget med læsninger af stedet, udpeget barrierer og potentialer og fremkommet med konkrete ideer til udvikling af området.

 

Forundersøgelsen tager afsæt i en række temaer med det formål at give projektet retning og en ramme og rummer ligeledes et idekatalog, som sammenfatter brugernes og eksperternes ideer og anbefalinger.

 

Endeligt er der udarbejdet et bilag, som uddyber transportspørgsmålet mellem Herning by - MCH/ TimeWorld og Herning - Lind.

 

Forundersøgelsens centrale hovedkonklusioner/ anbefalinger til videre proces:

 

 • Der udarbejdes en helhedsplan "Knudmoseplanen"

 • Der igangsættes en udvidet borgerinddragelsesproces, der sætter Knudmosen på borgenes mentale bykort

 • Der igangsættes en række "åbne tegnestuer" med inddragelse af centrale brugere og eksperter mhp. design af anlæg og en række aktivitetsfelter og bevægelsesbaner

 • Der udarbejdes en proces- og etapeplan med anbefalinger til økonomi og anlæg.

 

Forundersøgelse med tilhørende bilag fremlægges til udvalgets orientering og kommentering som afsæt for det videre udviklingsarbejde og anbefalinger til en videre proces.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

 

Teknik- og Miljøudvalget finder det vigtigt, at udvikling af Sdr. Anlæg tænkes ind i projektet, og at muligheden for at integrere klimatilpasningsprojekt i Knudmosen med TimeLine-projektet undersøges.

Bilag

 

Sagsnr.: 85.00.00-P20-1-12 Sagsbehandler: Nina Skov Lauridsen  

Orientering: Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 X
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Steen Brokær

Sagsfremstilling

Kommunerne modtager mange forespørgsler om ejendomsoplysninger i forbindelse med ejendomshandler fra ejendomsmæglere og boligadvokater - for Herning Kommunes vedkommende drejer det sig om ca. 1400 forespørgsler årligt.
 
Regeringen igangsatte derfor i 2009 projekt DIADEM, som står for DIgital ADgang til oplysninger i forbindelse med EjendoMshandel, og siden 31. oktober 2012 har det været muligt at bestille en ejendomsdatarapport på www.boligejer.dk.
 
Det kommunale ejendomsoplysningsskema, som er blevet brugt frem til nu, indeholder 13 oplysninger om en ejendom, koster 400 kr. og har en sagsbehandlingstid på ca. 4 dage (i Herning Kommune). Den nye ejendomsdatarapport indeholder mere end 40 oplysninger og koster 325 kr. Langt de fleste oplysninger er digitalt tilgængelige på få minutter.
 
Kommunerne skal i en overgangsperiode fortsat besvare enkelte spørgsmål, men disse udfases over de næste par år, efterhånden som oplysningerne digitaliseres. For forvaltningen betyder den nye ejendomsdatarapport, at færre sagsbehandlere bliver involveret i besvarelsen, og efterhånden som de sidste oplysninger digitaliseres, frafalder opgaven helt.
 
Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter stiller endnu ikke krav om benyttelse af ejendomsdatarapporten, og det er derfor indtil videre frivilligt for ejendomsmæglere og boligadvokater, hvorvidt de vil benytte det nye eller gamle system.
 
Forvaltningen lukker fra den 1. marts 2013 ned for muligheden for at bestille det kommunale ejendomsoplysningsskema, og henstiller til ejendomsmæglere og boligadvokater fremover at bestille den nye ejendomsdatarapport på www.boligejer.dk. Forvaltningen vil orientere om den ændrede praksis ved henvendelse til de enkelte ejendomsmæglere og boligadvokater samt på kommunens hjemmeside.
 
For ejendomsmæglere og boligadvokater er der blot tale om en mindre ændring i deres arbejdsgange, men forvaltningen vil naturligvis guide dem igennem, hvis der er behov for det. Det samme gør sig gældende ved de ganske få henvendelser fra borgere.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at den ændrede praksis tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-867-09 Sagsbehandler: Jacob Philipsen  

Opdatering på salg af kommunens restarealer

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-867-09 Sagsbehandler: Anna Louisa Wejs Henriksen  

Salg af arealer

 

Sagsnr.: 06.01.00-P12-1-12 Sagsbehandler: Peter Vallentin  

Ekspropriation til regnvandsbassiner m.m.

 

Sagsnr.: 05.01.02-P20-2-13 Sagsbehandler: Carsten Thomsen  

Ekspropriation til cykelsti

 

Sagsnr.: 15.00.00-P19-80-09 Sagsbehandler: Peter Raben Refsgaard  

Orientering: Politianmeldelse for overproduktion af kvæg

 

Sagsnr.: 15.00.00-P19-141-08 Sagsbehandler: Christina Thorslev Petersen  

Orientering: Politianmeldelse for overproduktion af slagtesvin

 

Sagsnr.: 02.34.02-P19-126-12 Sagsbehandler: Casper Laursen  

Orientering: Politianmeldelse - byggeri opført uden tilladelse

 

Sagsnr.: 13.05.22-G00-2-12 Sagsbehandler: Anne Marie Andersen  

Orientering: Forlængelse af kontrakt

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-692-09 Sagsbehandler: Lotte Vinter