Dagsordener og referater

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 18. januar 2021
Mødested: Teams-møde

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 15.20.00-A00-2-17 Sagsbehandler: Peter Sønderby  

Samarbejdsaftale - Jobcenteret og Rengøring

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

XX
Øvrige sagsbehandlere: Anders Nielsen

Sagsresume

Med dette punkt orienteres om samarbejdsaftalen mellem Jobcenteret og Rengøring i Drift og Service.


Forvaltningen anbefaler, at sagen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

På Beskæftigelsesudvalgsmødet den 20. oktober 2020 blev udvalget orienteret om status på Projekt Småjobs i Drift og Service. Projektet er nu ved at udløbe, og der lægges med vedlagte samarbejdsaftale op til en videreførelse af de gode erfaringer fra Småjobsprojektet, men i en mere afgrænset og fokuseret form målrettet rengøringsområdet.


I det følgende gennemgås samarbejdsaftalens elementer i overordnede træk.


Vision og værdier


Vision for det nye samarbejde målrettet rengøringsområdet er:


"Borgere på kanten af arbejdsstyrken skal ind på arbejdsmarkedet. Vi tror på, at motiverede ledige borgere ”på kanten” gennem en start i ordinært arbejde på færre timer kan opnå fodfæste på arbejdsmarkedet og samtidig bidrage til en bedre rekruttering og fastholdelse af medarbejdere på rengøringsområdet."


I tillæg til visionen er følgende værdier afsættet for samarbejdsaftalen:


 • De borgere, der deltager i projektet oplever løbende faglig og personlig udvikling og øget tro på sig selv gennem deltagelse i projektet. Denne udvikling skal afspejles i den løbende opfølgning mellem borger, Rengøring og jobcenter.
 • Projektdeltagerne oplever sig bedre stillet i forhold til arbejdsmarkedet efter deltagelse i projektet, end de gjorde inden.
Indhold i et forløb


Et forløb starter med, at Jobcenteret finder en borger, der går ledig, og som er motiveret for at deltage i rengøringsprojektet. Jobcentermedarbejderen screener denne borger og vurderer sammen med denne, om det giver mening at starte med forforløb i AMU-regi. Forforløbet indeholder undervisning i hygiejne, rengøring, ergonomi og sikkerhed.


Hvis det vurderes, at forforløbet giver mening, tilmeldes borgeren, og vil efter endt deltagelse blive visiteret til rengøringsprojektet. Hvis den ledige fx har tidligere erfaring inden for rengøring kan borgeren visiteres direkte til projektet.


Når borgeren er visiteret, finder Drift og Service en relevant arbejdsplads og tilhørende rengøringskollega, der får ansvaret for oplæringen af borgeren. Borgeren starter herefter i tilbuddet, der den første måned er i form af et tilbud om vejledning og opkvalificering (Kapitel 14 i tilbud efter Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats). Det forventes, at der i projektperioden løbende vil være 12 tilbudspladser indenfor Rengøring.


Efter den første måned vurderes det, om borgeren er parat til at påbegynde praktik på arbejdspladsen, eller om der er behov for mere oplæring. Er sidstnævnte tilfældet kan tilbuddet forlænges yderligere to måneder.


Når rådgiver, kollega i rengøring og borger vurderer, at borgeren er klar til praktik, etableres denne. Praktikken kan laves i kombination med lønnede timer, men Rengøring skal kun ansætte / betale for timer, hvis de vurderer, at borger er lønsom. Hvis borger er klar til at gå direkte i arbejde hos Rengøring, og der er en ledig stilling her, springes praktikken over. Hvis det vurderes, at borger ikke har kompetencerne eller den rette indstilling til at arbejde indenfor rengøring kommer borger retur til jobcenteret.


Praktikken varer i udgangspunktet en måned. Herefter kan borger ansættes i Rengøring, hvis der er et ledigt job, og det vurderes, at borger er klar til ansættelse. Er der ikke en ledig stilling i Rengøring, sørger jobcentermedarbejderen for efterfølgende outplacement.


I hele forløbet er jobcentermedarbejderen hotline for borger / kollegaen i rengøring, hvis der opstår problemer i løbet af tilbuddet eller den efterfølgende praktik. Ved efterfølgende ansættelse i Rengøring eller anden virksomhed er jobcentermedarbejderen ligeledes hotline for arbejdspladsen og borgeren (efterværn) i de første måneder efter ansættelsen.


Modellen bliver løbende evalueret og tilpasset igennem hele projektperioden.


Organisering


Der nedsættes en ejerkreds, der fungerer som projektets styregruppe.


Ejerkredsen består af ledelsesrepræsentanter fra Drift og Service, ledelsesrepræsentanter fra Social- og Beskæftigelsesafdelingen, ledere og evt. medarbejdere fra Rengøring, Repræsentant fra 3F, jobcentermedarbejder samt projektleder. Ejerkredsen mødes 3-4 gange årligt i projektperioden og følger op på projektets fremdrift.


Der nedsættes en projektgruppe bestående af ledere og udvalgte medarbejdere fra Rengøring, leder af Job- og Virksomhedskonsulenter i jobcenteret, jobcentermedarbejder samt projektleder. Projektgruppen evaluerer og følger løbende op på projektmodellen og opsamler erfaringer med projektets deltagere. Projektgruppen mødes 6-8 gange årligt i projektperioden.


Periode

Aftalen starter 1. januar 2021. Aftalen er tidsubegrænset, men kan opsiges af begge parter med 6 måneders varsel.


Projektets målsætninger

Der deltager 4 hold af 12 deltagere pr. år i projektperioden


Af de deltagende borgere forventes 60% at være selvforsørgende i 3 måneder umiddelbart efter afslutning af tilbud / praktik i rengøring


Vedlagt sagen er samarbejdsaftale med tilhørende bilag.


Beskæftigelsesudvalget behandlede sagen på møde 16. december 2020, pkt. 96, hvor sagen blevet taget til efterretning.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Sagen taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.16.02-A00-1-19 Sagsbehandler: Lene Kimø  

FN verdensmål - Grøn kollektiv trafik

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X
Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Teknik- og Miljøudvalget drøftede på mødet den 26. oktober 2020, pkt. 191 forslag til initiativer i forhold til verdensmål 13, samt ønsker og fokus på 4. kvartalsmøde.


Udvalget ønsker, at indhold på 4. kvartalsmøde er grøn kollektiv trafik.


På 4. kvartalsmøde fremlægges et oplæg om status og forslag til initiativer vedrørende grøn kollektiv trafik.


Forvaltningen anbefaler, at udvalget tager oplægget til orientering og drøfter forslag til initiativer, samt ønsker til fokus på 1. kvartalsmøde i 2021.

Sagsfremstilling

FN´s Verdensmål er på såvel den globale som den nationale og lokale dagsorden. Verdensmålene dækker over 17 konkrete mål og 169 delmål, som forpligter medlemslandene til at arbejde med bæredygtighed bredt forstået: social, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed.


Mål 13, Klimaindsats omhandler bekæmpelse af klimaforandringer og deres konsekvenser.


Vi gør allerede meget i dag både til bekæmpelse men også til forebyggelse af klimaforandringer.


Der er gennemført flere klimatilpasningsprojekter i Herning, ny renovationsordning med affaldssortering, udledningsfri skraldebiler og bybusser, skovrejsning, energirenovering etc.


Med budgetforlig 2021-2022 ønsker forligspartierne, at Herning Kommune, så snart det er muligt, indgår en klimasamarbejdsaftale med Regeringen om grøn kollektiv trafik.


Klimasamarbejdsaftalerne har fokus på omstilling af kollektiv bustrafik samt kommunale køretøjer.


Konkret skal kommunerne forpligte sig til en plan for omstilling af den offentlige bustrafik, hvor målet som udgangspunkt er nulemission og eventuelt CO2 neutral trafik frem mod 2030.


De 5 regioner og 12 kommuner har allerede indgået samarbejdsaftaler med Regeringen, se bilagene.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at oplægget tages til orientering
at udvalget drøfter igangsættelse af mulige initiativer i forhold til grøn kollektiv trafik med henblik på at indgå klimasamarbejdsaftale med Regeringen om grøn kollektiv trafik
at den videre politiske behandling- og beslutningsproces for klimasamarbejdsaftalen om grøn kollektiv trafik drøftes
at udvalget drøfter fokus og indhold til 1. kvartalsmøde i 2021.

Beslutning

Forvaltningens oplæg blev taget til orientering, og mulige initiativer ift. grøn kollektiv trafik blev drøftet.


Udvalget har særlig fokus på at få flere til at vælge cyklen og bussen. Forvaltningen udarbejder forslag til konkrete initiativer til de to fokusområder til kommende Teknik- og Miljøudvalgsmøde.


Udkast til Klimasamarbejdsaftale med regeringen om grøn kollektiv trafik fremlægges for udvalget på næstkommende møde. Udkastet tager udgangspunkt i Vejle Kommunes samarbejdsaftale.


Udvalget besluttede, at 1. kvartalsmøde i 2021 om FNs 17 verdensmål skal omhandle cyklisme og el-ladeinfrastruktur. Forvaltningen udarbejder oplæg til drøftelse.

Bilag

 

Sagsnr.: 13.05.00-S55-1-16 Sagsbehandler: Tommy Jonassen  

Kollektiv trafik - Økonomi 2021 - 2024

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Beregninger omkring det forventede regnskab 2021 for den kollektive trafik under serviceområde 09 Trafik, viser et underskud på 5,4 mio. kr. Fra og med 2022 vil Midttrafik implementere en ny indtægtsfordelingsmodel, som vil medføre en årlig mindreindtægt på ca. 2,6 mio. kr.


På mødet gennemgåes de økonomiske udfordringer for den kollektive trafik, samt drøftelse af forslag til finansiering af de økonomiske udfordringer.


Forvaltningen anbefaler, at sagen drøftes.

Sagsfremstilling

Budgettet for den kollektive trafik 2021 viser et forventet merforbrug på 5,4 mio. kr. under forudsætning af fuld corona-kompensation fra staten, heraf henhører 2,5 mio. kr. til slutopgørelse for 2019 som afregnes i 2021.


Økonomioversigt


Regnskab 2020

(Ikke endelig)

Budget 2021 - 2024

Forventet regnskab 2021

Forventet regnskab 2022

Forventet regnsskab 2023

Forventet regnskab 2024

Midttrafik busdrift

44,0

42,3

49,0

45,2

45,2

45,2

Øvrige drift

0,0

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

Busterminal

1,0

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

Slutafregning 20192,5
Statslig Covid 19 - kompensation- 3,8
Ny indtægtsfordelingsmodel
0,9

1,8

2,6

Sum

45,0

43,8

49,2

47,6

48,5

49,3

Forventet resultat

0,5


-5,4

- 3,8

- 4,7

- 5,5


På trods af et lavere kørselsomfang for både by- og lokalbusser sammenlignet med budget 2020, forventes udgifterne at blive højere. Det skyldes, at satserne brugt til budget 2020 ikke har været retvisende i forhold til de faktiske afregningssatser. Derudover er der nye årlige udgifter til uddannelsesruter på 0,9 mio. kr og bybuskontraktforlængelse på 0,6 mio. kr.


På baggrund af udviklingen i 3. kvartal 2020 er indtægtsnedgangen nedskrevet fra 15 til 20 % siden budgettet var i politisk høring. Samtidig er indtægten for omstigere, der stiger om med togbilletter, nedskrevet på baggrund af regnskabsresultatet for 2019.


Ny Indtægtsfordelingsmodel - mindre indtægt 2,6 mio. kr.

Modellen er faktabaseret således, at langt størstedelen af indtægterne fordeles i forhold til kundernes reelle brug af busser, letbane og lokalbane. Dette er muliggjort af, at størstedelen af Midttrafiks billetter nu er digitale – enten solgt på Midttrafiks app eller på Rejsekort.


Den hidtil anvendte indtægtsdelingsmodel har primært baseret sig på fordeling på salgssteder (eksempelvis rutebilstationer, kiosker, storcentre og stationer), hvor kunderne købte pendlerkort og klippekort – samt centralt salg af ungdomskort m.m. Ud fra salgsstedet har man foretaget en indtægtsdeling ud fra faglige skøn, men på et mangelfuldt datagrundlag. Kun enkeltbilletter og til en vis grad klippekort kunne fordeles reelt i forhold til de ruter, de var solgt i. For begge disse billettyper manglede dog information om omstigning til andre ruter.


Beregninger af resultater af den nye indtægtsdelingsmodel viser væsentlige afvigelser i forhold til den hidtil anvendte. Regionen og nogle enkelte kommuner forventes at få væsentligt flere indtægter, mens alle bybuskommuner forventes at miste indtægter. Herning Kommunes indtægtsnedgang er beregnet til ca. 2,6 mio. kr. årligt.


På grund af de store forskelle i resultaterne i forhold til den gamle model forventes det at den nye model indføres trinvist over tre år i perioden 2022 til 2024. Det skal bemærkes, at flere kommuner er i dialog med Midttrafik omkring beregningsgrundlaget for modellen.


Serviceniveauet for den kollektive trafik kan afspejles i antallet af køreplantimer og i bilaget ses udviklingen de seneste 12 år.


Bybusser:

Køreplantimerne er reduceret med ca. 15 % over de seneste 12 år. I 2019 blev der implementeret nyt bybusnet med færre køreplantimer.


Lokalbusser:

Serviceniveauet har før 2019 ligget på omkring 9.000 årlige køreplantimer. I 2019 nedlægger Region Midtjylland en række regionale ruter, som medfører, at der oprettes nye kommunale lokalruter/uddannelsesruter, som udgør ca. 2.000 køreplantimer.

Rabatruter (skolebusser):

Antallet af køreplantimer varierer fra år til år og justeres i forhold til de kørselsberettigede skoleelevers bopæl.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen drøftes.

Beslutning

De økonomiske udfordringer på Serviceområde 09, Kollektiv trafik blev gennemgået og drøftet. Udvalgets bemærkninger vil blive indarbejdet i de løsningsforslag, som vil blive præsenteret på kommende Teknik- og Miljøudvalgsmøde.

Bilag

 

Sagsnr.: 13.05.16-P00-1-14 Sagsbehandler: Lene Ahle Skoubo  

Køreplanændringer på regionale busruter mellem Ringkøbing og Aarhus

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X
Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen, Line Engell Nørby

Sagsresume

Midttrafiks har fremsendt forslag til køreplanændringer på regionalruterne mellem Ringkøbing og Aarhus.


Forvaltningen anbefaler, at Midttrafik/Regionen anmodes om at sikre en busbetjening af Regionshospital Gødstrup med rute 15 samt bibeholde rute 952X.

Sagsfremstilling

Midttrafik fremsender høringskøreplanerne for rute 15 Herning-Videbæk-Ringkøbing og rute 124 Herning-Silkeborg-Aarhus. De to ruter erstatter gældende rute 15 Herning-Videbæk-Ringkøbing og 952X Ringkøbing-Herning-Silkeborg-Aarhus. Høringskøreplanerne er vedlagt som bilag.


Der er offentlig høring på midttrafik.dk i perioden 6. januar – 20. januar 2021. Midttrafik vil gerne modtage eventuelle høringssvar inden den 20. januar 2021, hvorefter høringsforslaget sammen med indkomne høringssvar skal til behandling/godkendelse i Region Midtjylland.


Midttrafik oplyser følgende omkring høringskøreplanerne:


Høringsforslag til rute 15 Herning-Videbæk-Ringkøbing

Strækningen er en del af hovenettet, og som følge heraf er det principperne i Trafikplanen, som den nye køreplan er bygget op omkring.


Kunderne får en køreplan, hvor bussen på alle afgange betjener de samme stoppesteder, hvilket gør det nemt og overskueligt for kunderne.


Køretidsforskellen på rute 15 og 952X er i dag på ca. 5 minutter, hvilket ikke anses for nogen stor forskel for kunderne, om de tager den ene rute eller den anden rute. På ”tynde tidspunkter” kører der i dag nogle busser fra både rute 15 og 952X inden for kort tid, og begge med få kunder. Ressourcerne kan udnyttes bedre ved kun at have en rute med fast timedrift og med ekstra afgange morgen og eftermiddag.


Der køres via Snejbjerg, hvor industriområdet øst for Snejbjerg også bliver betjent. I Herning kører rute 15 via Dalgasgade. Betjeningen af Vestergade foreslås nedlagt.

På hverdage er der timedrift, dog med tilnærmelsesvis halvtimes drift nogle timer morgen og eftermiddag. Aften og weekenden er der to timers drift.


I Herning er der på mange af turene forbindelse med rute 124 til/fra Aarhus inden for 5-10 minutter. I Herning er der også forbindelse med tog til/fra Vejle og Holstebro.

I Ringkøbing er der nogle gange i løbet af dagen forbindelse til/fra Hvide Sande med rute 580.


Betjening af Gødstrup indgår ikke i den kommende køreplan for rute 15, da ibrugtagningen af regionshospitalet har været udsat i flere omgange. Kørsel på rute 15 og 952X har været i udbud, hvor kontrakten skal træde i kraft den 27. juni 2021. Det vil sige før, Regionshospital Gødstrup er klar til at modtage patienter. Betjening af Gødstrup er en del af trafikplanarbejdet.


Høringsforslag til rute 952X Ringkøbing-Herning-Silkeborg-Aarhus

Strækningen Herning-Silkeborg-Aarhus er dækket ind af tog, og busforbindelsen er derfor ikke en del af hovednettet.

Tællinger viser, at det er meget begrænset, hvor mange kunder der bliver i bussen hen over Herning Station. Tællinger viser også, at rute 952X er tynd på strækningen Herning-Silkeborg, når der ikke betjenes jobpendlere og studerende. For at tiltrække flere pendlere og studerende er der planlagt stop ved HI Park, Hammerum Hovedgade/Agerskovvej, Kunstmuseum og Herningcentret.


De lange ruter medfører nogle planlægningsmæssige bindinger, hvilket til tider kan gøre det vanskeligt at opnå den for kunderne mest hensigtsmæssige betjening og bedst mulige udnyttelse af busserne.


Rute 952X nedlægges derfor og erstattes delvis af rute 124 Aarhus-Silkeborg-Herning. For strækningen Herning-Ringkøbing henvises til rute 15. Rute 124 kører som lynbus, der standser ved udvalgte stoppesteder på strækningen.


I Aarhus standser lynbus 124 ved de samme stoppesteder og efter samme princip som rute 952X. I Silkeborg kommer der et nyt stoppested på Herningvej ved Funderholmevej. Et stoppested på Herningvej i Lysbro har i flere år været efterlyst af kunderne på rute 952X. Pårup vil fortsat være betjent fra pendler p-pladsen på Juuls Vej.

Mellem Ikast og Herning kommer der flere nye stoppesteder, da det er en strækning med større rejsemål og mange arbejdspladser. Det er HI Park, Hammerum Hovedgade, Industrivej Syd og Herningcentret. Industrivej Syd bliver dog kun betjent på hverdage.


Mellem Aarhus og Silkeborg er der halvtimedrift i myldretid og ellers timedrift på hverdage. Efter kl. 18.30 er der 2-3 timer mellem afgangene. I weekender er der ca. to timers drift.

Mellem Silkeborg og Herning er der på hverdage timedrift suppleret med nogle ekstra afgange morgen og eftermiddag. Midt på formiddagen er der op til to timer mellem afgangene. Sidste afgang fra Herning og Silkeborg er kl. 19.15. I weekender er der ca. to timers drift.


I Herning er der på mange af turene forbindelse med rute 15 til/fra Ringkøbing inden for 5-10 minutter.


Resultatet af udbuddet indebærer, at ruterne fremover bliver kørt af helt nye laventrebusser. Adgangen for ældre og gangbesværede bliver herved også lettere.


Midttrafik oplyser at ovenstående køreplanændringer medfører en besparelse på ca. 1.500 køreplantimer.


Forvaltningen anbefaler

Forvaltningen anbefaler, at Midttrafik/Regionen anmodes om at sikre en busbetjening af Regionshospital Gødstrup med rute 15 samt bibeholde rute 952X, således at regionshospitalets vestlige optageområde har direkte regional kollektiv trafikforbindelse til Regionshospitalet, og hvor borgerne fra vest samtidig kan vælge en direkte forbindelse mod østjylland uden at skulle over Gødstrup.


Af hensyn til regionshospitalets medarbejdere ønskes rute 15 allerede fra dette køreplanskift i juni at køre over Gødstrup. Det er med til at sikre brugen af grøn transport blandt især medarbejderne til Regionshospitalet allerede fra start. Behovet er på de fleste tidspunkter af dagen, da personale møder på meget forskellige tidspunkter. For eksempel starter rengøringspersonale tidligt, og er en målgruppe, som ofte bruger kollektiv trafik.

Hvis betjeningen af Gødstrup ikke sker via rute 15, bliver det sandsynlig en kommunal opgave at sikre medarbejdere, patienter og pårørende en regional kollektiv trafikforbindelse for borgere bosiddende i regionshospitalets vestlige optageområde.


Der fremsendes et fælles høringssvar sammen med Ringkøbing - Skjern Kommune.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at Midttrafik/Regionen anmodes om at sikre en busbetjening af Regionshospital Gødstrup med rute 15 samt bibeholde rute 952X
at der fremsendes et fælles høringssvar sammen med Ringkøbing - Skjern Kommune.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 05.13.00-G01-1-16 Sagsbehandler: Martin Lystbech Nørgaard Frandsen  

Godkendelse af anlægsregnskab til trafiksikkerhedsfremmende tiltag

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X
Øvrige sagsbehandlere: Jonna Sørensen, Pia Colstrup, Tommy Jonassen

Sagsresume

Der er udarbejdet anlægsregnskab for gennemførelse af trafiksikkerhedsfremmende tiltag i 2018.


Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

Der foreligger anlægsregnskab for stednr. 223093 Trafiksikkerhed 2018 på Serviceområde 09 Trafik.


Byrådet bevilgede den 15. maj 2018, pkt. 114, 500.000 kr. til gennemførelse af trafiksikkerhedsfremmende tiltag i 2018, herunder trafiksikkerhedskampagner, undervisning og holdningsbearbejdelse samt fysiske foranstaltninger til trafiksikring.


Af fysiske tiltag er der anlagt rumlestriber på udvalgte strækninger på Herning Kommunes større veje i landområder, og ligeledes er der ved Trehøjevej/Pugdalvej etableret en bredere svingbane og indlagt et "slips" mellem ligeudkørende og svingende trafik for at skabe bedre oversigt mod øst.

Økonomi

Stednr.

Anlæg

Bevilling kr.

Forbrug kr.

Forskel kr.

223093

Trafiksikkerhed 2018

500.000

467.185

32.815


Anlægsregnskabet vil bliver optaget i Herning Kommunes årsregnskab og godkendt sammen med det samlede årsregnskab for 2020.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 05.13.00-G01-1-16 Sagsbehandler: Martin Lystbech Nørgaard Frandsen  

Godkendelse af anlægsregnskab for sikring af skoleveje

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X
Øvrige sagsbehandlere: Jonna Sørensen, Pia Colstrup, Tommy Jonassen

Sagsresume

Der er udarbejdet anlægsregnskab for sikring af skoleveje.


Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

Der foreligger anlægsregnskab for stednr. 223096 Sikre skoleveje 2018 på Serviceområde 09 Trafik.


Byrådet bevilgede den 15. maj 2018, pkt. 113, 902.000 kr. til sikring af skoleveje med henblik på at skabe større tryghed og sikkerhed for børn og unge, der cykler eller går til og fra skolen.


I Timring og Sørvad er der i samarbejde med borgerforeningerne anlagt hastighedsdæmpning i form af bump i nærheden af de to skoler, som har medvirket til en markant lavere hastighed begge steder.

Ved H.P. Hansens Vej er den dobbeltrettede cykelsti lagt længere ind på Rugvænget, så bilister nu bedre har mulighed for at orientere sig omkring én trafikanttype ad gangen. Ved overgange er der etableret godt med belysning samt afmærkning, og stien er hævet op i et trapezbump, hvor den krydser Rugvænget.


Af trafiksikkerhedsmæssige ændringer ved skolerne kan nævnes hastighedsdæmpende tiltag i Kølkær, bedre afmærkning og skiltning ved Højgårdskolen i Lind og bedre afvikling af Kys og Kør i Sdr. Felding.

Økonomi

Stednr.

Anlæg

Bevilling kr.

Forbrug kr.

Forskel kr.

223096

Sikre skoleveje i 2018

902.000

918.423

-16.423


Anlægsregnskabet vil blive optaget i Herning Kommunes årsregnskab og godkendt sammen med det samlede årsregnskab for 2020.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 05.01.02-P20-15-16 Sagsbehandler: Kim Bredgaard Grarup  

Godkendelse af anlægsregnskab for renovering af cykelstier

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X
Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen, Pia Colstrup

Sagsresume

Der er udarbejdet anlægsregnskab for renovering og opgradering af eksisterende cykelstier.


Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

Der foreligger anlægsregnskab for stednr. 222091 "Cykelstier" på Serviceområde 09 Trafik.


Byrådet bevilgede den 24. januar 2017, pkt. 21, 0,733 mio. kr., den 19. september 2017, pkt. 212, 2,4 mio. kr., den 15. maj 2018, pkt. 115, 0,733 mio. kr., den 9. oktober 2018, pkt. 216, 0,748 mio. kr., den 22. juni 2020, pkt. 144, 0,142 mio. kr. Den samlede anlægsbevilling til cykelstier er således på 4,756 mio. kr.


Anlægsbevillingen er anvendt til renovering og opgradering af en række eksisterende cykelstier, med belysningsanlæg og/eller nye belægninger. Cykelstierne er jævnt fordelt i hele kommunen og det er bl.a. belysning på cykelsti til Skibbild- Nøvling, slidlag på cykelsti langs Messevej, cykelsti langs Skalmejevej.

Økonomi

Stednr.

Anlægsprojekt

Anlægsbevilling kr.

Forbrug kr.

Forskel kr.

222 091

Cykelstier

4.756.000

4.757.564

-1.564


Anlægsregnskabet vil blive optaget i Herning Kommunes årsregnskab og godkendt sammen med det samlede årsregnskab for 2020.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 05.00.05-G01-1-16 Sagsbehandler: Kim Bredgaard Grarup  

Godkendelse af anlægsregnskab for signalanlæg i Birk ved motorvejsrampen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X
Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup Tommy Jonassen

Sagsresume

Der er udarbejdet anlægsregnskaber for udbygning af krydset Silkeborgvej/østlige motorvejsrampe i Birk.


Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskaberne godkendes.

Sagsfremstilling

Der foreligger anlægsregnskab for stednr. 223047 "Udbygning krydset Silkeborgvej/østlige motorvejsrampe" og stednr. 203 085 Udbygning af kryds Silkeborgvej/Østlig motorvejsrampe (arbejde for fremmed regning) på Serviceområde 09 Trafik.


Byrådet bevilgede den 16. maj 2017, pkt. 112, 1.527.000 kr. udbygning af krydset Silkeborgvej/østlige motorvejsrampe. På byrådsmødet den 19. december 2017, pkt. 309 blev det godkendt, at Vejdirektoratet medfinansierer projektet med 450.000 kr.


Bevillingerne er anvendt til udbygning af krydset med signalanlæg med henblik på at skabe en bedre og mere sikker trafikafvikling.

Økonomi

Stednr.

Anlægsprojekt

Anlægs-

bevilling kr.

Forbrug kr.

Forskel kr.

223 047

Udbygning krydset Silkeborgvej/

østlige motorvejsrampe

1.527.000

1.488.825

38.175


Stednr.

Anlægsprojekt

U/I

Anlægs-

bevilling kr.

Forbrug kr.

Forskel kr.

203 085

Udbygning krydset Silkeborgvej/østlige motorvejsrampe

U

450.000

450.000

0I

-450.000

-450.000

0Netto

0

0Anlægsregnskaberne vil blive optaget i Herning Kommunes årsregnskab og godkendt sammen med det samlede årsregnskab for 2020.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at anlægsregnskaberne godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 05.01.02-P20-14-20 Sagsbehandler: Kim Bredgaard Grarup  

Godkendelse af anlægsregnskab for cykelsti i Kibæk, Sandfeldparken

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X
Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup, Tommy Jonassen

Sagsresume

Der er udarbejdet anlægsregnskab for opgradering af eksisterende cykelsti ved Sandfeldparken i Kibæk med ny asfaltbelægning.


Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

Der foreligger anlægsregnskab for stednr. 223091 "Cykelsti i Kibæk, Sandfeldparken" på Serviceområde 09 Trafik.


Byrådet bevilgede den 5. maj 2020, pkt. 91, 200.000 kr. til asfaltering af cykelsti i Sandfeldparken i Kibæk.


Bevillingen er anvendt til at udskifte den eksisterende nedbrudte betonbelægning med en ny asfaltbelægning.

Økonomi

Stednr.

Anlægsprojekt

Anlægsbevilling kr.

Forbrug kr.

Forskel kr.

223 091

Cykelsti i Kibæk, Sandfeldparken

200.000

206.375

-6.375


Anlægsregnskabet vil blive optaget i Herning Kommunes årsregnskab og godkendt sammen med det samlede årsregnskab for 2020.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 05.01.02-P20-9-17 Sagsbehandler: Kim Bredgaard Grarup  

Godkendelse af anlægsregnskab for vejtilslutning af boligområde til Brændgårdvej

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X
Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup, Tommy Jonassen

Sagsresume

Der er udarbejdet anlægsregnskab for vejtilslutning af et nyt boligområde til Brændgårdvej.


Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

Der foreligger anlægsregnskab for stednr. 223040 "Vejtilslutning af boligområde til Brændgårdvej" på Serviceområde 09 Trafik.


Byrådet bevilgede den 2. april 2019, pkt. 90, 2 mio. kr., til anlæggelse af rundkørsel på Brændgårdvej. Den 17. september 2019, pkt. 199 blev der bevilget 1 mio. kr. til ekspropriation af ejendommen Brændgårdvej 101. Den 10. november 2020, pkt. 231 blev der bevilget yderligere 1,1 mio. kr. til ekspropriation af ejendommen Brændgårdvej 101, efter taksationsafgørelse. Den samlede anlægsbevilling er således i alt 4,1 mio. kr.


Anlægsbevillingen er anvendt til arealerhvervelse samt anlæggelse af en 3-benet rundkørsel med faciliteter for de bløde trafikanter.

Økonomi

Stednr.

Anlægsprojekt

Anlægs-

bevilling kr.

Forbrug kr.

Forskel kr.

223040

Vejtilslutning af boligområde til Brændgårdvej

4.100.000

4.115.521

-15.521


Anlægsregnskabet vil blive optaget i Herning Kommunes årsregnskab og godkendt sammen med det samlede årsregnskab for 2020.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 05.01.02-P20-4-16 Sagsbehandler: Kim Bredgaard Grarup  

Godkendelse af anlægsregnskab for byomdannelsesprojekt i Thrigesvejområdet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X
Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup, Tommy Jonassen

Sagsresume

Der er udarbejdet anlægsregnskab for byomdannelsesprojektet Thrigesvej - 4. etape.


Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

Der foreligger anlægsregnskab for stednr. 222077 "Byomdannelsesprojekt Thrigesvej - 4. etape" på Serviceområde 09 Trafik.


Byrådet bevilgede den 30. august 2016, pkt. 220, 1,048 mio. kr. til byomdannelse i Thrigesvejområdet. På byrådsmøde den 27. januar 2015, pkt. 25 blev der bevilget 0,387 mio. kr. til indtægter fra vejbidrag. På byrådsmøde den 5. marts 2019, pkt. 61 blev anlægsbevillingen til indtægter fra vejbidraget nedskrevet med 0,227 mio. kr. Herudover blev der på byrådsmøde den 10. november 2020, pkt. 206 bevilget 0,390 mio. kr. til byomdannelse i Thrigesvejområdet. De samlede anlægsbevillinger til udgifter og indtægter i forbindelse med projektet udgør således henholdsvis 1,438 mio. kr. og 0,160 mio. kr.


Bevillingen er anvendt til ombygning af den vestlige del af Grøndahlsvej samt renovering af H.N. Andersens Vej.

Økonomi

Sted nr.

Anlægsprojekt

U/I

Bevilling kr.

Forbrug kr.

Forskel kr.

222077

Byomdannelsesprojekt Thrigesvej - 4 etape

U

1.438.000

1.438.403

-403I

-160.000

-159.293

-707N

1.278.000

1.279.110

-1.110


Anlægsregnskabet vil blive optaget i Herning Kommunes årsregnskab og godkendt sammen med det samlede årsregnskab for 2020.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 04.00.00-P20-2-17 Sagsbehandler: Louise Berg Hansen  

Godkendelse af indsatsplan for bekæmpelse af store pileurter

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X
Øvrige sagsbehandlere: Dan Overgaard

Sagsresume

De store pileurter er nu så udbredte i Danmark og i det øvrige Europa, at udryddelse ikke længere er praktisk eller økonomisk muligt. For at kunne begrænse spredningen er det centralt at udbrede kendskabet til planterne og de skader, de kan forvolde.


Der findes i dag ikke lovgivning, der pålægger kommunerne eller private at foretage bekæmpelse af store pileurter. Hvis man vælger at igangsætte bekæmpelse, vil det være af egen drift og for egne midler.


Forvaltningen fremlægger her udkast til indsatsplan til bekæmpelse af store pileurter, der indeholder elementer:

 1. Forsøg på udvalgte arealer
 2. Håndtering af henvendelser fra borgere


Forvaltningen anbefaler, at udkast til indsatsplan godkendes, og at henvendelser fra borgere håndteres løbende.

Sagsfremstilling

Udkast til indsatsplan

Der findes i dag ikke lovgivning, der pålægger kommunerne eller private at foretage bekæmpelse af store pileurter. Hvis man vælger at igangsætte bekæmpelse, vil det være af egen drift og for egne midler.

Forvaltningen har på baggrund af Teknik- og Miljøudvalgets beslutning på mødet den 21. september 2020, pkt. 183, udarbejdet et udkast til en indsatsplan for bekæmpelse af store pileurter.


Udkast til indsatsplan til bekæmpelse af store pileurter indeholder 2 elementer:

 1. Forsøg på udvalgte arealer
 2. Håndtering af henvendelser fra borgere


De to elementer er beskrevet i det følgende.


2. Forsøg på udvalgte arealer

Store pileurter er vanskelige at bekæmpe, og der mangler viden om, hvordan de bekæmpes bedst. En kombination af flere metoder vil i de fleste tilfælde være nødvendig og skal planlægges individuelt for hver enkelt bestand. Metoder som klipning, opgravning, afdækning med plast mv. er prøvet forskellige steder i landet, og erfaringerne viser, at der skal en langvarig indsats til. Der er ligeledes gjort forsøg med bekæmpelse af pileurter med kemi. Erfaringen viser her, at der skal bekæmpes flere gange årligt og selv efter flere års bekæmpelse, er planterne endnu ikke udryddet.


I Herning Kommune er der også gjort forsøg med bekæmpelse af store pileurter. Der er udvalgt 3 områder, som over de kommende år vil blive fulgt og hvert år vil blive afrapporteret til Teknik- og Miljøudvalget i den årlige opsamling på naturindsatsen. De tre områder bliver behandlet med forskellige metoder.


 • Kæmpe-pileurt i Kibæk

En bestand på ca. 500 m2 på græsplæne, som støder op til træbevoksning ved Vorgodvej i Kibæk. Forsøget er startet i 2014. Der bliver klippet med plæneklipper hver 14. dag de første par år og siden 1 gang pr. måned i hele vækstsæsonen. Hvor det ikke er muligt at klippe med plæneklipper, bliver pileurten håndluget. Bestanden viser tegn på at være svækket, men der er fortsat behov for klipning og lugning.


 • Japansk pileurt i Knudmosen, Herning

En bestand på ca. 15 m2 på en relativt tør skråning i Knudmosen. Der er sprøjtet siden 2015, ca. 4-6 gange årligt med en glyphosat i en opløsning på 10-15%. De seneste år er bestanden tydeligt svækket, men der er fortsat behov for behandling 1-2 gange årligt.


 • Japansk Pileurt ved Karolinelunden, Herning

Bestand på ca. 1600 m2 langs ved kolonihaveforeningen Karolinelunden. Der bliver indvundet drikkevand i området, så sprøjtning er ikke en mulighed. Der blev dækket af med plast i 2017. Engangspris for afdækning og etablering af urtedække beløb sig til 70.000kr. Der skal efterfølgende foretages lugning af udløbere langs kanten af plaststykket. Der ses fortsat udløbere af pileurt under plastkanten.


3. Håndtering af henvendelser fra borgere

Forvaltningen oplever et stigende antal henvendelser fra borgere, som oplever at store pileurter vokser ind på deres grund fra kommunale arealer. En af henvendelserne drejer sig om et tilfælde, hvor japansk pileurt vokser fra et kommunalt boldbaneareal og ind i et privat haveskur. Andre tilfælde handler om pileurter, som vokser fra kommunale vejarealer og gennem hæk/hegn, ind i private haver.


Der findes ikke lovgivning, der pålægger kommunerne at foretage bekæmpelse af store pileurter. Derfor er der indtil videre ikke gjort indsats i de konkrete tilfælde.

Som grundejer har kommunen pligt til at sørge for, at der ikke vokser planter over skel, som kan gøre skade på andres ejendom. Til eksempel har forvaltningen i et tilfælde fjernet trærødder fra et kommunalt træ, som ødelagde en privat terrasse ved at skubbe fliserne op. Kommunen har ikke pligt til at føre tilsyn med om pileurter vokser ud fra kommunale arealer.


Det anbefales, at udkast til indsatsplan godkendes, og at henvendelser fra borgere håndteres løbende.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at udkast til indsatsplan godkendes
at henvendelser fra borgere håndteres løbende.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.


Der rettes henvendelse til Miljøministeriet med anmodning om en national indsatsplan for store pileurter.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-560-06 Sagsbehandler: Louise Berg Hansen  

Orientering om møde i Grønt Råd

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X
Øvrige sagsbehandlere: Dan Overgaard

Sagsfremstilling

Der blev den 26. november 2020 afholdt møde i Grønt Råd. Der var 3 punkter på dagsordenen:

 • Præsentation af nye medarbejdere
 • Vandhåndtering i Storå, klimatilpasning og vandparkering
 • Vildere natur og mere biodiversitet


Referat fra mødet er vedlagt som bilag.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at referatet tages til orientering.

Beslutning

Sagen taget til orientering.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1-19 Sagsbehandler: Jakob Damgaard Frederiksen  

Legalitetsgodkendelse af Herning Vands takster for spildevand for 2021

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X

X

X


Øvrige sagsbehandlere: Martin Klejs Skøtt

Sagsresume

Herning Vand A/S har den 24. november 2020 bedt Herning Kommune om at godkende takster for afledning og rensning af spildevand for 2021.

Forvaltningen anbefaler, at taksterne godkendes.

Sagsfremstilling

Som følge af lovbekendtgørelse om betalingsregler for forsyningsselskaber skal Herning Kommune godkende selskabets takster.

Godkendelsen er en såkaldt legalitetsgodkendelse, dvs. kommunen skal godkende, at taksterne er fastsat i overensstemmelse med lovgivningen. Lovgivningen er i denne forbindelse Betalingsloven og Vandsektorloven.

I forbindelse med godkendelsen har Herning Vand A/S indsendt følgende for 2021: Takster til afledning af spildevand, selskabets budget 2021 og forsyningssekretariatets fastsættelse af ”økonomiske rammer” for selskabet.


Konkret skal følgende overholdes:

 • at økonomien i spildevandsforsyningen hviler-i-sig-selv. Det betyder, at indtægter og udgifter skal balancere over en årrække i forsyningsselskabets regnskaber.
 • at taksten ikke overskrider de ”økonomiske rammer”, fastsat af Forsyningssekretariatet under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Med ”økonomiske rammer” fastsættes en indtægtsramme for forsyningsselskabet, og en øvre grænse for selskabets indtægter fra den primære drift i 2021. De ”økonomiske rammer” fastsættes i kr. pr. m3.


Takster

Takster for vandafledning for 2021 er vedlagt dagsordenen som bilag 1. Taksterne er opdelt i et fast bidrag, et variabelt vandafledningsbidrag, et bidrag for rensning, et bidrag for afledning af filterskyllevand, et bidrag for afledning drænvand og et bidrag for afledning af forurenet tag- og overfladevand.

Det faste bidrag opkræves pr. stikledning, der er ført frem til ejendommens grundgrænse. Beløbet er fastsat efter gældende lovgivning og udgør 624,48 kr. ekskl. moms for 2021, svarende til et fald på ca. 0,4 % i forhold til 2020.


Det variable vandafledningsbidrag er fastsat til 31,00 kr. pr. m3 (ekskl. moms) for 2021, svarende til en stigning på ca. 6,4 % i forhold til 2020.


Taksten for rensning er fastsat til 8,96 kr. pr. m3 (ekskl. moms) for 2021, svarende til en stigning på ca. 18,5 % i forhold til 2020. Taksten er baseret på de faktiske drifts- og anlægsomkostninger. Den aktuelle stigning er henførbar til øgede anlægsomkostninger.


Taksten for afledning af filterskyllevand følger taksten for rensning og er således fastsat til 8,96 kr. pr. m
3 (ekskl. moms) for 2021, svarende til en stigning på ca. 18,5 % i forhold til 2020.


Taksten for afledning af drænvand til regnvandskloak og fælles-/spildevandskloak er fastsat til henholdsvis 1,00 kr. pr. m
3 (ekskl. moms) og 5,00 kr. pr. m3 (ekskl. moms) for 2021. Taksterne er uændret i forhold til 2020.


Taksten for afledning af forurenet tag- og overfladevand til fælles-/spildevandskloak er fastsat til 5,00 kr. pr. m3 (ekskl. moms) for 2021. Taksten er uændret i forhold til 2020.


Taksterne for 2021 er opsplittet i henholdsvis Vand A/S (betaling for distribution og rensning) og Rens A/S (betaling for rensning alene). Tilslutningsbidraget (pr. bolig eller påbegyndt 800 m2 erhvervsgrund) er i 2021 fastsat til 51.750 kr. ekskl. moms, svarende til et fald på 0,4 % i forhold til 2020.


Herning Vand A/S overholder med de fastsatte takster indtægtsrammen fra forsyningssekretariatet (se bilag 2).


Forvaltningen finder, at fastsættelse af taksterne er sket i overensstemmelse med gældende lovgivning, dvs. at hvile-i-sig-selv princippet og indtægtsrammen forventes overholdt.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at taksterne for afledning og rensning af spildevand for 2021 godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 13.02.03-S29-1-20 Sagsbehandler: Trine Koch Jakobsen  

Godkendelse af takster for vandforsyninger

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X

XØvrige sagsbehandlere: Martin Skøtt

Sagsresume

Alle 21 vandforsyningsselskaber (herefter vandselskaber) i Herning Kommune har fremsendt takster for 2021 til godkendelse.


Taksterne for 2020 blev godkendt på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 27. januar 2020, pkt. 16.


Forvaltningen anbefaler, at vandselskabernes takster for 2021 godkendes med de anførte bemærkninger.

Sagsfremstilling

Herning Kommune skal legalitetsgodkende vandselskabernes takster for vand og tilslutning af nye forbrugere. Det vil sige godkende, at angivelse og beregning af taksterne overholder beskrivelsen i regulativet og lovgivning. Vandselskabernes økonomi skal sikre en stabil vandforsyning og hvile-i-sig-selv.


På den baggrund bliver selskaberne hvert år bedt om takster, budgetter og regnskaber.

Forvaltningen har gennemgået selskabernes takstblade og budget for 2021, samt regnskab 2019. Opstilling og beregning af taksterne overholder regulativet.


Bilaget ”Liste med udvalgte takster 2021” viser en oversigt af udvalgte takster fra de enkelte vandselskabers takstblade. Det fulde takstblad for alle selskaber findes i bilaget ”Takstblade for vandforsyningsselskaber 2021”.


Ændringer i vandprisen

7 vandselskaber har ændret vandprisen:

 • Studsgård Vandværk har sat prisen pr. kubikmeter op (en lille regulering på 4 øre pr. kubikmeter).
 • Herning Vand, Fasterholt Vandværk og Snejbjerg Vandværk har reguleret det faste bidrag for at øge eller bebegrænse indtjeningen.
 • Aulum Vandværk og Ørnhøj Vandværk har sænket prisen pr. kubikmeter og sat det faste bidrag op, så den samlede indtjening for selskaberne er stort set uændret.
 • Sørvad Vandværk har indført trappemodel, samt sænket pris pr. kubikmeter og hævet det faste bidrag.


Ændringer i tilslutningsprisen

Haderup Vandværk og Karstoft Vandværk har begge genberegnet tillslutningspris i landområdet, da deres forsyningsområde er ændret i vandforsyningsplanen fra 2019. Tilslutningspriser for de øvrige er uændrede eller indeksreguleret. Kun få selskaber har brugt indeksregulering i år, da reguleringen var meget lille og stort set uden betydning.


Målsætning i vandforsyningsplan om god økonomi for vandværker og forbrugere

Et mål i vandforsyningsplanen er, at kommunen løbende vil opfordre til, at udformning af taksterne kan fastholde eksisterende forbrugere og få flere store vandforbrugere tilsluttet til gavn for helheden.


Der er nu 6 vandselskaber, som bruger trappemodel i opkrævning. 8 selskaber har siden 2017 sænket prisen pr. kubikmeter. Fasterholt og Feldborg Vandværker har hævet det faste bidrag fremfor prisen pr. kubikmeter.


5 vandselskaber har ikke tilpasset deres takster. Abildå Vandværk og Sandet Vandværk har dog så lav vandpris, at de hele tiden har opfyldt målet.


Haunstrup Vandværk, Karstoft Vandværk og Sunds Vandværk er de eneste, der ikke har reguleret prisen for at tiltrække storforbrugere. Bestyrelserne opfordres til at tilpasse priserne.


Feldborg Vandværk har ikke ændret taksterne siden 2018. De sidste regnskaber viser underskud på driften og selskabet har begrænset opsparing. Forsyningen har fået ny bestyrelse i efteråret. Den nye bestyrelse gøres opmærksom på, at taksterne ikke lever op til vandforsyningsplanens mål om, at takster skal have en sådan størrelse, at vandværkets økonomi kan klare en løbende vedligeholdelse og renovering af anlægget.


Forvaltningen anbefaler, at taksterne for vandforsyningsselskaberne godkendes med de nævnte bemærkninger.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at vandselskabernes takster for 2021 godkendes med de anførte bemærkninger.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 09.00.00-P35-1-14 Sagsbehandler: Pernille Kjeldsen  

Orientering om møde i Landbrugsrådet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X
Øvrige sagsbehandlere: Martin Skøtt

Sagsresume

Der har været afholdt Landbrugsrådsmøde på Rådhuset den 30. november 2020.


Mødet afholdes 2 gange om året, og det er skiftevis Sagro og Herning Kommune, der står for arrangementet. Grundet pladsproblemer hos Sagro er seneste møde afholdt på Rådhuset.


Forvaltningen anbefaler, at referatet tages til orientering.

Sagsfremstilling

På mødet blev nedenstående punkter belyst/gennemgået:


 • Opsætning af solceller
 • Status på miljøgodkendelser, revurderinger og tilsyn
 • Nationalpark Skjern Å
 • Situationen i minkbranchen
 • Brandkrav til staldbyggeri
 • Nyt grønt danmarkskort
 • Vandløbsvedligeholdelse
 • Nye vandløbsregulativer
 • Multifunktionel jordfordeling
 • Minivådområder
 • Status på arbejdet med BNBO
 • Storå-komite
 • Spildevand og overløb


Referat af mødet er vedhæftet.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at referatet tages til orientering.

Beslutning

Sagen taget til orientering.

Bilag

 

Sagsnr.: 85.00.00-P05-1-20 Sagsbehandler: Hans Eghøj  

Orientering om status på byggesagsbehandlingen for 4. kvartal 2020

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X
Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

Den kommunale byggesagsbehandling har traditionel haft stor opmærksomhed i forhold til byggeriets samlede processer og de involverede parter. Derfor følges udviklingen nøje af byggeriets parter, byggeriets interesseorganisationer og Kommunernes Landsforening - KL., m.fl.


Hensigten er at få fokus på data, således at flaskehalse, der kan påvirke samfundsøkonomien og beskæftigelsen, minimeres i videst mulige omfang.


Til udvalgets orientering fremlægges hermed status for byggesagsbehandlingen 4. kvartal i Herning Kommune baseret på antal indkomne sager i selvbetjeningsprogrammet Byg og Miljø og de interne sagsstyringsprogrammer. Hermed status for 4. kvartal 2020, pr. 1. januar 2021.


Forvaltningen anbefaler, at udvalget tager byggesagsbehandlingens status for 4. kvartal 2020 til orientering.

Sagsfremstilling

Der henvises til forvaltningens egne skemaer og opgørelser for området, bilag 1-4 som er baseret på indkomne sager med servicemål og uden servicemål. Herunder med nedslag på udviklingen og årsager.


For 4. kvartal 2020 kan fremhæves følgende:


 • at den samlede indkomne sagsmængde pr. 1 januar 2021 for 4. kvartal 2020 vurderes at være høj og svare til gennemsnittet for de øvrige kvartaler, se bilag 1.


 • at den aktuelle Corona situation og fortsat høj byggeaktivitet har haft indflydelse på 4. kvartal. Bl.a. har der ekstraordinært været behov for at udarbejde tilladelser til test-center, vaccinationscenter, pavilloner mm.

.

 • målrettet fokus på at nedbringe sagsbehandlingstiden på enfamiliehuse har resulteret i, at sagsbehandlingstiden nu kun er 21 dage, mod de aftalte 40 dage i servicemålene. De store udsving i bilag 2 inden for erhvervskategorierne, kan henvises til meget få sager, der har haft et særligt forløb, som vi af tekniske årsager ikke har mulighed for at korrigere for.


Forvaltningen har i 4. kvartal primært haft fokus på at nedbringe sagsbehandlingstiden for de sager, som overskrider KL's Servicemål, og det ser nu ud til at servicemålene overholdes med få undtagelser.

De sager som nu opfylder servicemålene har således flyttet sig fra 1. april 2020 fra 52 procent til nu 63 procent. Der er således hen over året 2020 kun tale om 37 procent af sagerne, der ikke har opfyldt servicemålene.


I øvrigt kan nævnes, at der i året 2020 er indkommet i alt ca. 2200 byggeansøgninger og behandlet næsten 2000 sager, hvilket nok er det største antal sager nogensinde i kommunens historie.


Forvaltningen forventer, at den positive udvikling vil fortsætte i 1. kvartal 2021, under samme forudsætninger.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at udvalget tager byggesagsbehandlingens status for 4. kvartal 2020 til orientering.

Beslutning

Sagen taget til orientering.

Bilag

 

Sagsnr.: 05.02.05-G01-6-20 Sagsbehandler: Anne Marie Fredslund Schmidt  

Navngivning af ny vej til parcel mellem Lindebakken og Poppelbakken ved Holing sø

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X
Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

Den kommunale udstykning ved Holing sø er reguleret af lokalplan nr. 15.R4.2. Herning Kommune udstykker nu en parcel med 5 byggegrunde, der ligger tæt på søen.

Parcellen kræver et nyt vejnavn, da både de lige og ulige husnumre allerede er anvendt til og med Lindebakkens parceller til tæt-lav udstykning.


Forvaltningen anbefaler, at den nye vej for de 5 grunde navngives Pilebakken.

Sagsfremstilling

Alle veje omkring udstykningen er opkaldt efter løvtræer, derfor foreslår forvaltningen, at vejen navngives Pilebakken.

Da udstykningen er helt ny, er der ikke behov for høring, og det får ikke konsekvenser for andre ejendomme.


Matrikelkort

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at vejen til den nye udstykning ved Holing Sø navngives Pilebakken.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 01.05.00-A21-1-21 Sagsbehandler: Dan Overgaard  

Samarbejdsaftale om naturprojekt

 

Sagsnr.: 00.22.04-P35-1-17 Sagsbehandler: Nina Skov Lauridsen  

Meddelelser