Dagsordener og referater

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 17. april 2012
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 29.09.00-A00-4-12 Sagsbehandler: Anne Christmann Ramsgaard  

Høring i forbindelse med forebyggelseshandleplan

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Den 15. august 2011 godkendte Forebyggelsesudvalget et kommissorium for udarbejdelsen af en forebyggelseshandleplan. Administrationen har i et samarbejde på tværs af forvaltninger udarbejdet et udkast til en forebyggelseshandleplan, der arbejder med de udfordringer, Herning Kommune står over for på sundhedsområdet.
 
I forbindelse med budgetforliget for 2012 blev der afsat ekstra 2 mio. kr. til forebyggelsesarbejdet. Heraf er 1,5 mio. kr. målrettet børne- og ungeområdet.
 
Forebyggelseshandleplanen er nu i en høringsfase, og Forebyggelsesudvalget ønsker at indhente høringssvar hos fagudvalgene i Herning Kommune.
 
Efter høringsfasen prioriteres indsatserne i forebyggelseshandleplanen endeligt af Forebyggelsesudvalget den 30. april 2012.

Sagsfremstilling

Herning Kommune har ifølge Sundhedslovens § 119 ansvaret for at skabe rammer for sund levevis i forhold til kommunens borgere. Forudsætningen for at skabe sunde rammer er, at der i kommunen arbejdes på tværs af politiske udvalg og forvaltninger med at iværksætte forebyggende og sundhedsfremmende tiltag for borgerne.
 
Formålet med forebyggelseshandleplanen er at tilvejebringe et beslutningsgrundlag for det politiske niveau i forhold til at implementere tiltag på sundhedsfremme- og forebyggelsesområdet.  
 
Forebyggelseshandleplanen er blevet til i et tværgående samarbejde i Herning Kommune og har sit udgangspunkt i kommunens sundhedspolitik samt Forebyggelsesudvalgets mission og vision. Herning Kommunes sundhedsmæssige udfordringer beskrives på baggrund af data og undersøgelser på området, og på denne baggrund foreslås en række forebyggende og sundhedsfremmende tiltag. Tiltagene er baseret på evidens og gode erfaringer og er udvalgt, så de har en sammenhæng med eksisterende tiltag, og så de så vidt muligt går på tværs af forvaltningsområder. 
 
De beskrevne tiltag deles op i fire kategorier, nemlig tiltag i forhold til kost, overvægt og motion, tiltag i forhold til rygning og alkoholmisbrug, tiltag i forhold til trivsel og sundhedsfremme og endelig tværgående sundhedsindsatser.  

Afdelingsleder Anne Christmann Ramsgaard deltager under behandlingen af punktet.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at udvalget drøfter forslag til høringssvar til forebyggelseshandleplanen.

Beslutning

Forslag til høringssvar til forebyggelseshandleplanen blev godkendt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.32.10-P19-3-12 Sagsbehandler: Peter Dalsgaard  

Årsrapport 2011, Teknik og Miljø - DRIFT

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

DRIFT i Teknik og Miljø udarbejder hvert år en årsrapport. Det økonomiske regnskab aflægges efter principperne i Årsregnskabsloven, miljøregnskabet efter miljøledelsessystemet ISO 140001 og den sociale ansvarlighed ud fra det Sociale Indeks. Det økonomiske regnskab indgår som en del af Herning Kommunes samlede regnskab.

 

Forvaltningen anbefaler, at årsrapporten godkendes.

Sagsfremstilling

Økonomi
Regnskabet er udarbejdet efter principperne i Årsregnskabsloven, og viser en omsætning på 90,6 mio. kr. og et driftsresultat 1,46 mio. kr.
Opgøres resultatet i henhold til regelsættet for kommunernes regnskabsaflæggelse udgør overskuddet 2,274 mio. kr.
 
Regnskabet indgår i kommunens samlede regnskab og overførselssag.

 

Differencen mellem kommunes regnskabsaflæggelse og Drifts årsrapport overskud skyldes, at der i årsrapporten er indregnet afskrivninger på bygninger og materiel samt differencer i lagerbeholdningerne.


Året 2011 har budt på en normal vintersituation, som har haft indflydelse på, at DRIFT ikke opnår samme overskuds niveau som i 2010. Overordnet, har det været en god forretning for Herning Kommune med denne mindre omsætning på vintertjenesten, hvilket har medført et mindre forbrug i kommunekasse på 18,4 mio. kr. i 2011 i forhold til 2010. Dermed har den mindre omsætning haft en positiv indflydelse på kassetrækket set i helhedsperspektiv.
 
På omkostningssiden er dækningsbidraget faldet med 1 % i forhold til 2010. Det skyldes, at der i forbindelse med overgangen til HOD (helhedsorienteret drift) er tilgået en lang portefølje af opgaver til DRIFT i forbindelse med f.eks. indkøb af vare- og tjenesteydelser hos private leverandører m.m.
 
Administrationsomkostningerne er igen faldet i 2011. Det skyldes en reduktion i ledelsen i 2011, hvor der er nedlagt en driftsassistentstilling i forbindelse med pension.  

 
Miljøindsatsen
DRIFT er miljøcertificeret efter ISO 14.001:2004. I opbygningen af miljøcertificeringssystemet er arbejdsmiljøet også indbygget, men ikke certificeret. I praksis betyder det, at der på begge områder vedvarende skal ske forbedringstiltag. Hos DRIFT betyder det, at det sikres, at lovgivning og myndighedskrav på både miljø- og arbejdsmiljøområdet overvåges og overholdes.
 
I 2011 har DRIFT foretaget følgende miljø- og arbejdsmiljø initiativer:

Indkøb af yderligere 2 stk. trimax-græsklippeaggregater som effektiviserer græsklipning og reducerer tidsforbrug samtidig anvendes basistrakorer i vintertjensten.

 • Indkøb af batteridrevet hækklippeudstyr som minimerer CO2 udledningen og forbedrer arbejdsmiljøet.

 • Forsøg med klipning af græs med robot i Vestre Anlæg. Forsøget har været positivt hvorfor der i 2012 indkøbes flere robotklippere.

 • Energiforbedringer i forhold til Energirapporternes anbefalinger, hvilket bl.a. bevirker at der er udskiftet vægbeklædning og efterisoleret på mandskabsbygningen, Herning stadion.

 • Hold Herning Ren-uge afholdt i maj 2011. Der er yderligere opsat 5 skraldespande strategiske steder i gågaden i Herning.

 • Indkøb af 2 hjertestartere som er placeret på Hammershusvej og Nederkærgård.

 
 
Social ansvarlighed
”Det Sociale Index” er et redskab som giver et mål for en virksomheds sociale anvarlighed.
I 2011 scorer DRIFT karakteren 74,9 ud af 100 mulige. Scoren er 1,4 point højere end året før og er til dato det bedste resultat, DRIFT har opnået.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at Årsrapport 2011 DRIFT godkendes.

Beslutning

Årsrapport 2011 DRIFT godkendt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1034-11 Sagsbehandler: Morten Lange  

Orientering: Hold Herning Ren 2012

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Peter Dalsgaard

Sagsfremstilling

Hold Herning Ren 2012 vil foregår 28.-29. april umiddelbart inden Giro-starten og ugen efter Danmarks Naturfredningsforenings indsamling i det åbne land. Målet er, at Herning by fremstår ren og pæn i forhold til at modtage de mange besøgende og ikke mindst til glæde for byens borgere.
 
Indsatsen omkring henkastet affald er en del af DRIFTs miljømålsætning 2012 og et led i Herning Kommunes Affaldsregulativ. Indsatsen er også en naturlig forlængelse af den indsats som blev påbegyndt i 2011 med deltagelse af bl.a. Kibæk Skole, Herningsholm Skole, Herning City forening m.m. Artikel om Kibæks Skoles indsats i 2011 vedlagt.
 
Baggrunden er, at beboerne i et lokalområde gerne vil gøre en frivillig og aktiv indsats i forhold til holde netop deres eget nærområde renholdt viser undersøgelser fra Hold Danmark Rent. Ideen er at målrette og effektivisere den frivillige indsats.

 

Herning by opdeles i passende områder hvor op til 5 frivillige kan indsamle affald i hvert område. Via hjemmesiden www.herning.dk/renby klikker man ind på det område hvor man ønsker at deltage og typisk også bor i. Til hvert område er der et møde/opsam-

lingssted, hvor affaldet efterfølgende afhentes.

Det er muligt for virksomheder at profilere sig med deltagelse i indsamlingen i forhold til virksomheders sociale ansvar og miljøindsats.

 

Man kan vælge at blive ansvarlig for indsamlingen i lokalområde, hvorved man har kontakten til DRIFT og de andre frivillige. Den ansvarlige skal bl.a. holde øje med at opsamlingsstedet ikke udvikler sig til en lokal losseplads. Der udleveres en sikkerhedsvest, handsker og skraldeposer samt der bliver afholdt en mindre konkurrence samt præmie.

 

De frivillige møder op til en tidsbegrænset indsats, indsatsen er overskuelig, man gør en god gerning for lokalområdet og man får samlet netop det skrald, som man ser på til daglig.

 

Både kommunale og navnlig private arealer kan renholdes.

 
Projektet har allerede deltagelse af Herning City Forening, som forinden vil gøre en indsats omkring gågaden og særlig fokus på baggårde, passager m.v.

 

 

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

 

at     orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

 

Tilmelding til deltagelse i Hold Herning Ren kan ske på www.Herning.dk/Renby

Bilag

 

Sagsnr.: 05.04.00-P20-1-12 Sagsbehandler: Rasmus Bartholdy Jensen  

Orientering: Herning Cykler, fase 2

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen

Sagsfremstilling

Herning Kommune har via klimaplanen en målsætning om at flytte 5% daglige bilture til cykler og/eller offentlig trafik. Kommunen arbejder bl.a. derfor hen imod dette mål ved hjælp af cykelfremmende tiltag.  

Herning Kommune fik i 2011 tilsagn fra Vejdirektoratets Cykelpulje på 40% finansiering til fremme af cyklismen i Herning Kommune.


Disse tiltag er i fuld gang med at blive implementeret og anlagt. Puljen løber frem til og med i år og benævnes i kommuneregi som "fase 1" ud af 3. Budgettet for perioden 2011-2012 er på 10,1 mio. kr., hvoraf Cykelpuljen finansierer 4 mio. kr.
 
Der er onsdag den 28 marts 2012 fremsendt ansøgning til Vejdirektoratet om medfinansiering af fase 2, som løber fra år 2013 til 2014.
 
Det samlede projekt-budget for fase 2 er 12,5 mio. kr., hvoraf der ansøges om tilskud på 5 mio. kr. Herning Kommunes bidrag er således  7,5 mio. kr. Budgettet forventes fordelt med 6,75 mio. kr. i 2013 og 5,75 mio. kr. i 2014.

Der ansøges bl.a. om tilskud til:

 • Etablering af stitunnel og cykelsti mellem Vildbjerg og Sørvad

 • Cykelsti på Kollundvej, Lind

 • Opgradering til "superpendlerrute" af stien mellem Gjellerup og Herning, med bl.a. belysning af ruten og bedre krydsningforhold på udvalgte steder

 • Afdækning af muligheder og ønsker, samt anlæg af cykelstier i industrikvarter Herning Vest

 • Udvikling af cykelturisme og fritidsture

 • Forundersøgelse af cykelstitracé til Gødstrup Sygehus fra Herning bymidte og flere andre projekter

 

Der forventes svar i maj måned dette år.

 

Ansøgning vedlagt til orientering.

 

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

 

at    orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 05.13.00-S00-1-12 Sagsbehandler: Thomas Bøgh  

Frigivelse af anlægsbevilling til gennemførelse af trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger 2012

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen, Niels Frede Madsen

Sagsresume

Frigivelse af anlægsbevilling på 320.000 kr. til gennemførelse af trafiksikkerhedsfremmende tiltag i 2012.

Sagsfremstilling

Med udgangspunkt i det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb på 320.000 kr. har Færdselssikkerhedsudvalget i Herning Kommune og forvaltningen foretaget en samlet prioritering af midlerne til trafiksikkerhedskampagner, undervisning og holdningsbearbejdelse.


 
Trafiksikkerhedskampagner 


Fartkampagne
Afholdes i et samarbejde med Rådet for Sikker Trafik og politiet i ugerne 15-17. Der udarbejdes vejkantsplakater i samarbejde med Kommunens børnehaver og SFOer. Plakaterne der viser to vinkende piger placeres på strækninger hvor der er beboelse tæt på veje med høj fart.
 
Spiritus-/narkokampagne
I samarbejde med Rådet for Sikker Trafik og politiet, vil der i ugerne 24-26 blive afholdt kampagner og kontroller, ligesom politiet op til højtiderne vil foretage øgede spirituskontroller, støttet af Kommunens kampagne ”Kom sikkert hjem”.
 
Skolestartkampagne
Afholdes i ugerne 32-35 med vejkantplakater ”Pas på de små i trafikken” samt udsendelse af færdselsrelateret materiale til lærer og børn på samtlige skoler i Kommunen.
 
Uopmærksomhedskampagne
Afholdes i ugerne 39-41 i samarbejde med Rådet for Sikker Trafik. Hen over året, vil politiet foretage kontroller med særlig fokus på mobiltelefoner.
 
Undervisning og holdningsbearbejdelse


Kursus for ældre bilister
Udbydes af ældresagen til ældre over 60 år, der ikke har gennemført et lignende kursus inden for 5 år. Kurset skal genopfriske færdselsreglerne samt give indblik i den komplekse infrastruktur i Herning området, herunder rundkørsler og motorveje.
 
En en to dag
I et samarbejde med Falck, Herning Brand- og Redning, MCH og lokalpolitiet i Herning, inviteres samtlige daginstitutionsbørn som skal starte i skolen efter sommerferien, til en underholdende ”undervisningsdag” i brugen af 112 alarmopkald.
 
Bekæmpelse af højresvingsulykker
I et samarbejde mellem skoler og vognmænd i Herning, undervises de mindste årgange i folkeskolen i, hvor dårligt udsyn bus- og lastbilchauffører har når de skal svinge til højre og hvordan de, som cyklister, selv skal placere sig.
 
Knallertkampagne
I et SSP samarbejde udsendes ”bekymringsbreve” til forældre til 14-15 årige, der oplyser om det uhensigtsmæssige i, at de lader deres børn køre ulovligt på knallert.
  
Der er på investeringsoversigten for 2012 afsat 320.000 kr., der forventes anvendt med 220.000 kr. til kampagner og 100.000 kr. til undervisning/holdningsbearbejdning.

 

Derudover er der i forbindelse med projekt "Trafiksikkerhedsby 2011" afsat 1,1 mio. kr. i 2012 på investeringsoversigten.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at midlerne til trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger i 2012 anvendes som beskrevet,

 

at der meddeles anlægsbevilling i 2012 på 320.000 kr. til Serviceområde 09 Trafik, nyt stednr., Trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger i 2012,

 

at udgiften finansieres af det til samme formål afsatte rådighedsbeløb i 2012 på 320.000 kr. på 222097 Trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 13.05.00-G00-12-08 Sagsbehandler: Edith Blynning  

Orienteringssag: Udvidet betjening af Feldborg via Rute 13

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 X
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget vedtog på mødet 16. januar 2012, pkt. 5, at fremsende bemærkninger til Midttrafiks høring vedr. Rute 13 Skive - Herning, hvor man ønsker, at rute 13 kører via Feldborg på 2 ture om morgenen (tur 304 og tur 306) og 2 ture om eftermiddagen (tur 315 og tur 317) mod kommunal betaling.

 

Regionsrådet har 21. marts 2012 besluttet, at der indledes drøftelse med Herning Kommune og Midttrafik for at undersøge muligheder og vilkår for, i en forsøgsperiode, at lade Rute 13 betjene Feldborg på enkelte ture.

 

Der er på møde mellem Regionen, Midttrafik og Herning Kommune 26. marts 2012 aftalt følgende:

 

 • Midttrafik indarbejder i køreplanen gældende fra 1. juli 2012 2 morgenture (tur 304 og  306) og 2 eftermiddagsture (tur 315 og 317), som skal køre via Feldborg.

 • Der oprettes stoppesteder 2 steder i Feldborg til Rute 13.

 • Kørslen via Feldborg sker i en forsøgsperiode på 3 år.

 • Der foretages en total tælling på Rute 13 i uge 16 og i september og november på "Feldborg" turene.

 • Ud fra tællingerne skal der ske en evaluering af køreplanen, inden denne skal i høring til januar 2013.

 

Der udsendes information om ny køreplan til Borgerforeningen samt til skolerne.

 

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

 

at    orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-261-10 Sagsbehandler: Claus Pedersen  

Fra korttidsparkering til langtidsparkering i p-kælder Kousgård Plads

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Eva Kanstrup

Sagsresume

DGI-Huset åbnede den 3. december 2010, og i den forbindelse blev den midlertige langtidsparkering i parkeringskælderen på Kousgaards Plads ændret til 3 timers parkering på de offentlige parkeringspladser i parkeringskælderen på samme måde som i Dalgashus parkeringskælder.

Parkeringstællinger i parkeringskælderen viser, at parkeringskapaciteten langt fra er udnyttet optimalt, og det foreslås derfor at en del af de offentlige korttidspladser i parkeringskældrene ændres til langtidsparkering.

 

Forvaltningen anbefaler, at Kousgårds Plads parkeringskælder dæk -2 ændrer status fra korttidsparkering til langtidsparkering pr. 1. maj 2012.

Sagsfremstilling

Der er 139 +24 (i 5 år) i alt 163 offentlige parkeringspladser i parkeringskælderen på Kousgaards Plads med en tidsbegrænsning på 3 timer, og fri parkering fra kl. 21.00 - 7.00. Parkeringskælderen på Kousgaards Plads er åbent hele døgnet.


Der har været udført parkeringstælling i uge 23 og uge 47: Tirsdag kl. 9-17, fredag kl. 9-18 og lørdag kl. 9-13.


Parkeringstællingerne viser at:

 • I uge 23 er dæk -2 stort set ubenyttet. Dæk -1 har en gennemsnitlig belægning på 45, 34 og 10 % med max tirsdag på 63 %.

 • I uge 47 dæk -2 stort set ubenyttet med undtagelse af tirsdag kl. 11.30 med en benyttelse på 50 %. Dæk -1 har en gennemsnitlig belægning på 65, 45 og 35 % med max tirsdag på 97 %.

Der er derfor en stor ubenyttet parkeringskapacitet.
 
Parkeringstællingerne har været diskuteret med Herning Cityforening og MCH.

 

Herning Cityforening tilslutter sig, at en del af parkeringspladserne skal ændre status fra 3 timers parkering til langtidsparkering. 

MCH kan ikke bakke op om forslaget til ændring. De har årligt omkring 250 møder og kongresser med deltagere fra hele landet, og en væsentlig del af disse deltagere kommer når Landbrugets organisationer holder arrangementer i Kongrescentret. MCH har i mange år haft store udfordringer med at finde nok parkeringspladser, og selvom man kan argumentere med at 63 pladser ikke gør den store forskel til de større arrangementer, finder MCH, at det er et helt forkert signal at sende til deres kunder, gæster og samarbejdspartnere, at kommunen nu vil gøre parkeringsbetingelserne dårligere end de i forvejen er.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at Kousgårds Plads parkeringskælder dæk -2 ændrer status fra korttidsparkering til langtidsparkering pr. 1. maj 2012.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Forvaltningen undersøger muligheden for, at kunne ændre status fra langtidsparkering til korttidsparkering på dæk -2 på udvalgte dage med meget store arrengementer i midtbyen (6-8 dage pr. år).

Bilag

 

Sagsnr.: 01.05.10-P19-9-07 Sagsbehandler: Sten Rønhave  

Orientering: Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse om lovliggørelse af en række forhold på ejendommen Vormstrupvej 1

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsfremstilling

Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse i sag om lovliggørelse af en række forhold etableret på en ejendom i Herning Kommune. Ejendommen er beliggende Vormstrupvej 1, Haderup.
 
Natur- og Miljøklagenævnet har den 28 marts 2012 stadfæstet Herning Kommunes afgørelse af 16. maj 2011. Afgørelsen fastslår også, at der skal meddeles en ny tidsfrist for lovliggørelse af forholdene.
 
Der vil nu blive meddelt en ny og rimelig tidsfrist for lovliggørelse af forholdene. Tidsfristen vil blive besluttet i samråd med Midt og Vestjyllands Politi (særlovsadvokaturen) i Holstebro.
 
Der skal gøres opmærksom på, at Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Imidlertid kan Natur- og miljøklagenævnets afgørelse prøves i retten, hvis den bliver indbragt for domstolen inden 6 måneder fra datoen for Klagenævnets afgørelse.
 
Sagen har været verserende siden marts 2007.
 
Afgørelse vedlagt som bilag.

 

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

 

at    orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-382-10 Sagsbehandler: Charlotte Højbjerre  

Klimatilpasning - godkendelse af forslag til afsnit til kommuneplanen

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Lisbeth Andresen

Sagsresume

I september 2011 igangsatte direktionen projektet klimatilpasningsplan for Herning Kommune. Der er udarbejdet forslag til afsnit til Herning Kommuneplan 2013-2024. Forslaget indeholder mål og de indsatser, der skal arbejdes med for at nå målene. Endvidere foreslås tre kommunalt ejede arealer drøftet til opmagasinering af overfladevand ved ekstreme regnhændelser samt retningslinjer herfor.

Sagsfremstilling

På baggrund af de stigende mængder regn og de skader, det hidtil har forårsaget, stiller staten nu krav om, at alle kommuner skal have en klimatilpasningsplan inden udgangen af 2013. De øgede mængder nedbør og den mængde overfladevand, det vil medføre, kan komme til at påvirke mange områder i Herning Kommune. Sammenholdt med den høje grundvandsstand er det en voksende udfordring i kommunen. Forvaltningen arbejder med en koordineret indsats for at komme udfordringerne i forkøbet. En klimatilpasningsplan vil fremadrettet være udgangspunktet for at tænke klimatilpasning ind i både eksisterende byområder, i den fremtidige byudvikling samt i natur- og landområder i Herning Kommune.  

 

I forslag til afsnit om klimatilpasning til Herning Kommuneplan 2013-2024 er der opstillet forslag til byrådets mål og de indsatser, der skal arbejdes med for at nå målene. Her er en klimatilpasningsplan, der skal være redskab for at nå byrådets mål, det helt centrale omdrejningspunkt.  

 

Klimatilpasningsplanen skal kortlægge og beskrive aktuelle problemstillinger i forhold til konsekvenserne af klimaændringerne. I klimatilpasningsplanen skal der være fokus på både overfladevand og grundvandstanden. Ud fra en kortanalyse kombineret med en afløbsmodel udpeges oversvømmelsestruede arealer. Udpegningen danner grundlag for en handlingsplan, hvori der lægges vægt på rekreativ og praktisk udnyttelse af regnvand/overfladevand. Der skal med klimatilpasningsplanen også ske en nærmere vurdering af arealer til byudvikling. Det kan i klimatilpasningsplanen endvidere vise sig, at nuværende arealudlæg til fx byudviklings og skovrejsning er bedre egnet til oversvømmelsesformål. 


Der er sket en betydelig urbanisering og udvikling af Herning By, som er med til at øge vandstanden i Herningsholm Å. Hvis der kan udpeges lavtliggende områder i oplandet, hvor der kan accepteres periodiske oversvømmelser, vil det være muligt at etablere naturprægede oversvømmelser, der vil kunne forsinke og udjævne vandføringerne i vandløbet og dermed reducere omfanget af oversvømmelser længere nedstrøms i vandløbet.  

 

Der er gennemført en screening, som har gjort det muligt at udpege tre kommunale arealer, som naturligt eller pga. tidligere aktiviteter i området ligger 0,5-1 meter eller mere under det omgivende terræn. Forvaltningen anbefaler, at disse tre arealer drøftes som reservationer i kommuneplanen til opmagasinering af vand ved ekstreme regnhændelser. De tre arealer er lokaliseret ved Knudmosen, ved Hammerum Å og ved Sundsvej-Gullestrupvej.  

 

Det kan i fremtiden blive nødvendigt også at udlægge private arealer til opmagasinering af vand for at undgå oversvømmelse i byerne. Udlæg af private arealer til offentlige formål kan medføre overtagelsespligt for Herning Kommune efter Miljøbeskyttelsesloven eller Planloven, hvis arealerne efterfølgende skal lokalplanlægges.  

 

Sagen behandles den 17. april 2012 ligeledes i Byplanudvalget.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at forslag til afsnit om klimatilpasning til kommuneplanen godkendes med de anbefalede mål, indsatser og retningslinjer,

 

at arealer ved Knudmosen, Hammerum Å og Sundsvej-Gullestrupvej drøftes som reservationer til opmagasinering af vand.

Beslutning

Udvalget ønsker de jordbrugsmæssige værdier samt klimaindsatsen ved kilden indarbejdet i "Byrådets mål for klimatilpasning" i det endelige forslag til kommuneplan 2013 - 2024.

 

Arealer ved Knudmosen, Hammerum Å og Sundsvej-Gullestrupvej godkendes som reservationer til opmagasinering af vand.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-113-10 Sagsbehandler: Søren Brandt  

Forslag til Kommuneplan 2013-24 for Teknik- og Miljøområdet

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 X
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Anders Debel

Sagsresume

Forvaltningen har udarbejdet forslag til tekster vedrørende Teknik- og Miljøudvalgets ansvarsområde til forslaget til Kommuneplan 2013-24. Der er blandt andet foretaget ændringer i form af ajourføring og tilpasninger i forhold til statens Vand- og Natura 2000-planer, samt tilføjet to nye temaer.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har revideret de gældende kommuneplantemaer, så de er i overenstemmelse med de statslige interesser i kommuneplanlægningen, med nye politikker på vores område, med forhold vedrørende det nye sygehus i Gødstrup og de nye mål i Green Cities samarbejdsaftalen.

 

Der er tilføjet to nye temaer "Klimatilpasning", som beskriver, hvad vil stiller op med udsigten til mere ekstremregn, og "Uforstyrrede landskaber", som beskriver, hvordan vi beskytter de større sammenhængende landskaber.

 

Der er i flere temaer kommet en række nye begreber ind i forhold til den gældende kommuneplan. Det drejer sig om netop klimaforandringer, klimatilpasning og klimascenarier, biodiversitet, sundhed og oplevelsesmuligheder både i by og på land, borgernes indflydelse, medansvar og ejerskab, C02-udledning, ressourcestrategi, LAR (Håndtering af regnvand så tæt på kilden som muligt kaldes i daglig tale for LAR – Lokal Afledning af Regnvand eller Lokal Anvendelse af Regnvand) og grønne strukturer.

 

Dette møde vil have hovedvægt på de temaer, der drejer sig om det åbne land:

Fritidsformål i det åbne land, Grønne områder, Højspændings- og naturgasanlæg, Skov, Lavbundsarealer, Natur, Landskab, Beskyttelse af grundvand og drikkevand, Vandindvinding og de to nye temaer Klimatilpasning og Uforstyrrede landskaber.

 

De øvrige temaer vil blive behandlet på mødet den 29. maj.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at materialet indarbejdes i forslag til kommuneplan 2013-24.

Beslutning

Udvalget ønsker at tage stilling til det samlede forslag til kommuneplan 2013-24 for Teknik og Miljø området på mødet den 29. maj.

Bilag

 

Sagsnr.: 09.00.00-K08-16-12 Sagsbehandler: Monica Klitgaard Hansen  

Godkendelse af tilsynsberetning 2011 om virksomheder og landbrug

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Lene Kimø

Sagsresume

Årets tilsynsberetning om Herning Kommunes miljøtilsyn i 2011 foreligger nu.

 

Beretningen viser, at Herning Kommune har opfyldt aftalen mellem KL og Miljøstyrelsen om minimumstilsyn i 2011, hvad angår alle typer af virksomheder.

 

På landbrugsområdet er de manglende 139 tilsyn fra 2010 indhentet, således at Herning Kommune nu opfylder aftalen mellem KL og Miljøstyrelsen om minimumstilsyn i 2011 på alle typer af landbrug, dermed er de seneste 3 års efterslæb indhentet. 

 

Forvaltningen anbefaler, at tilsynsberetningen godkendes og afrapporteres til Miljøstyrelsen.

Sagsfremstilling

Virksomheder

 

Der er i 2011 udført 154 samlede tilsyn på virksomheder inkl. dambrug i Herning Kommune.  

 

Tilsynene på virksomhederne har medført i alt 128 reaktioner, heraf 23 henstillinger, 101 indskærpelser, 1 forbud og 3 politianmeldelser. Reaktionerne handler især om afkastforhold og opbevaring olie- og kemikalier, både som råvare og som affald.

 

Der er meddelt 22 miljøgodkendelser i 2011.

 

Der er anvendt 19.280 kr. til konsulenter i forbindelse med tilsyn. Der er ikke anvendt konsulenter i forbindelse med godkendelser.

 

Landbrug

 

Herning Kommune har i 2011 besøgt 232 landbrug med erhvervsmæssigt dyrehold, heraf er de 215 totaltilsyn. De resterende 17 besøg har været opfølgning på tidligere forhold. KL og miljøstyrelsens minimumsfrekvens er dermed overholdt.  

 

Tilsynene har givet anledning til 336 reaktioner, heraf er de 102 henstillinger, 229 indskærpelser, 4 politianmeldelser og 1 påbud. Reaktionerne har primært været om antal dyr på ejendommen og vedrørende anlægsdelen. 


I 2011 er der lavet 17 godkendelser efter § 12, 3 godkendelser efter § 11, 3 godkendelser efter § 16 samt 10 tilladelser efter § 10, 1 tillæg efter § 11, 3 anmeldelser efter § 15 og 28 anmeldelser efter § 19.

 

Der er anvendt 196.646 kr. til konsulenter i forbindelse med tilsyn og 593.850 kr. til godkendelser af landbrug. Godkendelserne fremgår dog ikke af tilsynsberetningen, da de først afsluttes i 2012, hvor brugerbetalingen herfor også opkræves.  

 

Vandforsyning  

 

Administration efter vandforsyningsloven er ikke en del af den obligatoriske indberetning til miljøstyrelsen, men til orientering kan det oplyses, at administrationen i 2011 har medført i alt 129 henstillinger, 37 påbud, 365 indskærpelser, 5 politianmeldelser og 138 tilsyn.  

 

Det store antal indskærpelser skyldes overvejende manglende indsendelse af oplysninger om oppumpet grundvand til markvanding, som er omfattet af reglerne om krydsoverensstemmelse.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at tilsynsberetningen godkendes og afrapporteres til Miljøstyrelsen.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 24.01.00-P19-15-08 Sagsbehandler: Kirsten Marie Brødbæk  

Orientering: Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse om revurdering af husdyrbrug

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Lene Kimø

Sagsfremstilling

Natur- og Miljøklagenævnet har ophævet Herning Kommunes afgørelse om revurdering af 3. marts 2009 af husdyrbruget på Okkelsvej 21, 7400 Herning.

 

Herning Kommune har den 28. januar 1992 miljøgodkendt bedriften beliggende Okkelsvej 21, Fastrupvej 41 og Stokkildhovedvej 43 med en samlet godkendelse efter kapitel 5 i Miljøbeskyttelsesloven. Herning Kommune revurderede miljøgodkendelsen med en afgørelse den 3. marts 2009. I revurderingen blev dyreholdets fordeling på de 3 ejendomme præciseret og ændret i forhold til kapitel 5 godkendelsen.

 

Natur- og Miljøklagenævnet ophæver Herning Kommunes revurdering og hjemviser sagen til fornyet behandling i kommunen. Ved præciseringen af dyreholdet blev lugtgeneafstanden øget og kvælstof- og fosforindholdet i gødningen øget. Afskæringskriterierne i Husdyrloven var overholdt. Natur- og Miljøklagenævnet afgør, at en revurdering ikke kan indebære en ændring, der medfører øget forurening. Der skulle i stedet ansøges om godkendelse efter husdyrloven. Ejeren ønsker ikke at søge om godkendelse efter husdyrloven. Der er i stedet indsendt anmeldelse om skift i dyretype og fulde stalde for alle 3 ejendomme, som godkendelsen omfatter. Vi er i gang med at behandle disse anmeldelser. Herefter vil vi foretage en ny revurdering af kapitel 5 godkendelsen.

 

Herning Kommune har ikke tilsvarende sager i klagenævnet pt. Vi har tidligere haft 2 revurderinger, som også var påklaget. I den ene sag, blev der indsendt ansøgning om yderligere udvidelse, medens revuringen lå ved NMKN. Ved meddelelse af den nye § 12 godkendelse, bortfaldt revurderingen i NMKN, og derfor blev den aldrig afgjort. Den anden revurdering ved NMKN blev stadfæstet med indsættelse af 3 yderligere vilkår.
 
- Den samlede kapitel 5 godkendelse for Okkelsvej, Fastrupvej og Stokkildhovedvej er meget speciel, idet den omfatter 3 ejendomme der fysisk er placeret langt fra hinanden. Derfor vil hjemvisningen af denne revurdering ikke få konsekvenser for vores sagsbehandling i øvrigt.

 

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

 

at    orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 06.00.05-P16-1-12 Sagsbehandler: Trine Grud Fisker  

Foreløbig vedtagelse af tillæg nr. 11 til Herning Kommunes Spildevandsplan

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Lene Kimø

Sagsresume

Tillæg nr. 11 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2009-2020 omhandler etablering af nyt opland (F02) i området vest for Gødstrup Sø, hvor det nye regionshospital DNV Gødstrup skal anlægges.

Sagsfremstilling

I forbindelse med anlæggelse af det nye regionshospital DNV Gødstrup skal området, hvor regionshospitalet etableres, kloakeres for regn- og spildevand. Området forventes optaget i Spildevandsplanen med opland F02.
 
Området er i lokalplan 54.OF1.1 udlagt til offentlige formål i form af hospital med tilhørende funktioner. Området udgør i alt ca. 36 ha. Maksimalt 50 % af arealet må befæstes svarende til ca. 18 ha. I første omgang forventes det, at 14,2 ha befæstes.  

 

Området separatkloakeres, idet spildevandet planlægges tilledt Herning Renseanlæg og regnvandet udledes til Herningsholm Å via grøft.
 
Overfladevand
Der er planlagt etablering af 2 regnvandsbassiner: Èt i den sydlige del af området og ét i den nordlige del. Desuden anlægges grøfter/trug som sammen med bassinerne kan tilbageholde regnvand (se kort herunder). Bassiner og grøfter/trug dimensioneres, så selv kraftig og langvarig regn kan opsamles uden risiko for oversvømmelse af hospitalet. Det forventes, at der vil kunne ske nedsivning af en del af overfladevandet især i den nordlige del af området. Nedsivning vil ske dels i bassin og dels i grøfter/trug. Den lokale nedsivning betyder, at udledningen og dermed belastningen af recipienten mindskes.

 

[image]

 

 
Spildevand
Spildevandet forventes at skulle afledes til Herning Renseanlæg. Herning Kommune, Herning Vand og DNV-Gødstrup/Regionen er på nuværende tidspunkt i dialog om detaljerne i forhold til afledning og rensning af spildevandet. Når disse ting er afklaret nærmere, vil der blive udarbejdet et nyt tillæg til spildevandsplanen. Det forventes, at i fase 1, hvor der etableres byggeplads i området, vil spildevand blive opsamlet og bortskaffet af entreprenøren. I fase 2, som er selve byggefasen, og i fase 3, hvor hospitalet er i drift, forventes det, at spildevandet ledes via en trykledning til renseanlægget. Trykledningen planlægges etableret i 2013. Placeringen af trykledningen er endnu ikke fastlagt. Den endelige placering og godkendelse heraf vil blive håndteret i et særskilt tillæg til spildevandsplanen.

 

Nærmere oplysninger om håndtering af overfladevand og kommende rensning af spildevand fremgår af bilag 1 (Notat Tillæg til spildevandsplanen DNV Gødstrup 110412). Oplandskort for Gødstrup ses i bilag 2.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at tillæg nr. 11 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2009-2020 fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalg og Byråd til foreløbig vedtagelse.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 02.00.00-P19-40-11 Sagsbehandler: Jesper Leding  

Orientering: Praksis for behandling af ansøgninger om husstandsmøller

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 X
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget vedtog på møde den 7. maj 2007 en række interne retningslinjer for forvaltningens behandling af ansøgninger om tilladelser til opførelse af husstandsmøller.

 

Retningslinjerne skal sikre en ensartet behandling af kommende sager, samt minimere møllernes påvirkning af omgivelserne.

 

Der blev i behandlingen af retningslinjerne lagt vægt på, at der skulle stilles krav til møllernes udseende og placering for at begrænse udsigt til møller fra nabobeboelse. Ligeledes skulle møllernes æstetiske påvirkning af en ejendom eller et landskab reguleres bedst muligt.

 

Retningslinjerne indgår kun som en del af den samlede vurdering af den enkelte sag, idet behandlingen af landzonesagen skal bero på et individuelt skøn.

 

I henhold til lov om planlægning er en husstandsmølle defineret ved, at totalhøjden ikke overstiger 25 m målt fra terræn. Ligeledes er det et krav, at husstandsmøller placeres i forbindelse med den eksisterende bebyggelse, jfr. Miljøministeriets vejledning om planlægning for og landzonetilladelse til opstilling af vindmøller. ”I forbindelse med eksisterende bebyggelse” er i planloven beskrevet som 20 m fra den samlede bygningsmasse.

 

Ud over ovenstående højde- og afstandskrav danner følgende baggrund for forvaltningens vurderinger:
- Husstandsmøller skal placeres i passende afstand til nabobeboelse, dog mindst 4 gange møllens totalhøjde
- Husstandsmøller skal som udgangspunkt opføres i dæmpede grå antirefleksbehandlede farver, samt have et harmonisk udseende, der ikke vil virke skæmmende i forhold til nabobeboelse og offentlig vej, og som kan indpasses visuelt i landskabet.
- Bortset fra en diskret fabrikantangivelse, bør der ikke forekomme reklamer på møllen.

 

Der blev under behandling af retningslinjerne i 2007 bl.a. lagt en del vægt på møllernes udseende og indvirkning på omgivelserne, og der blev derfor besluttet, at kravene i kommuneplanen til store møller som udgangspunkt også kunne medtages i vurderingen af husstandsmøller. Det skulle endvidere tilstræbes, at en mølle blev udført som en samlet konstruktion, hvor mast og mølle har et ensartet og sammenhængende udseende.

 

Siden retningslinjerne blev udformet, har forvaltningen i enkelte tilfælde vurderet, at afstand til nabobeboelse skulle være større end de 4 gange møllehøjden, som er gældende for store møller. Dette er sket, hvor der fra en nabobeboelse eller udendørs opholdsarealer var direkte udsigt til møllen.   Herning Kommune har meddelt tilladelse til min. 27 husstandsmøller siden 2007, og der er samtidigt meddelt 12 afslag.


6 af de 12 har efterfølgende fået tilladelse efter justeringer af ansøgningsgrundlagene.
- 5 af disse afslag er givet på grund af afstand til ejendommens bygninger
- 1 af disse blev givet, da der blev ansøgt om flere end en mølle på en ejendom (lovstridigt)

6 af de 12 har efterfølgende ikke fået tilladelse og/eller ansøgt igen:
- 4 af disse afslag er meddelt da det vurderedes, at afstanden til nabobeboelse eller byområde var for lille, og at det ikke var muligt at finde anden brugbar placering på ejendommen.
- 1 på grund af afstand til ejendommens bygninger og
- 1 på grund af beliggenhed i beskyttet natur

 

I forbindelse med spørgsmål til udarbejdelse af ansøgninger har mølletårnenes udseende i få tilfælde været diskuteret, og har endnu ikke dannet grundlag for et endeligt afslag.

 

I forbindelse med erfa-samarbejde med 7 af vore nabokommuner har administrationspraksis været diskuteret. I bl.a. Struer Kommune har det fra politisk side i flere tilfælde været et ønske, at møller ikke etableres på gittermaster. Dette har resulteret i et par afslag. Ligeledes ønsker Viborg kommune at møller i områder med særlige landskabelige interesser samt kystnære områder opføres på rørmaster.

 

Det indgår i vurderingen, at opstillingen af husstandsmøller i det åbne land sker i en konkret afvejning af flere forhold, herunder placering i landskabet, sammenhæng med bygningsanlæg, beskyttet natur og fortidsminder, og synlighed fra veje og omgivelser, herunder specielt nabobeboelser.

 

Det vil ofte være en konklusion, at en mølle vil virke mindre iøjnefaldende, såfremt tårn og mølle fremstår som en sammenhængende konstruktion i samme farve og materialevalg.

 

Bæredygtighed eller energieffektivitet vil blive medtaget i vurderingen, men møllerne er som udgangspunkt typegodkendte, og vil disse derfor være garanteret en rimelig energiproduktion. Det vurderes dog ikke, om der kunne etableres alternative energikilder, som kunne skønnes bedre egnet i forhold til ejendommens beliggenhed og omgivelser.

 

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

 

at   orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

 

Ved kommende ansøgninger om opstilling af husstandsvindmøller, ønsker udvalget ansøgningen til politisk behandling, når forvaltningen vurderer, at der bør gives afslag på ansøgningen.

 

Sagsnr.: 00.32.10-P19-2-12 Sagsbehandler: Jonna Sørensen  

Regnskabsmæssige overførsler 2011 - Teknik og Miljø

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Jacob Philipsen

Sagsresume

I forbindelse med afslutning af årsregnskab 2011 udarbejdes oversigt over overførsler fra 2011 til 2012 for drift og anlæg.

Sagsfremstilling

I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2011 er der følgende forslag til overførsel af budgetbeløb fra 2011 til 2012 fra Teknik og Miljø-området.

 

Serviceområde 01 Byggemodning.

Området udviser et mindreforbrug på 300.000 kr., som ønskes overført til 2012 til fortsat oprydning omkring matrikulære- og ejendomsforhold, der kan forbedre den fortsatte drift. Oprydningen sigter på konkrete besparelser på området i 2012. f.eks. ved beskatningsmæssige forbedringer.

  

Serviceområde 03 Kommunale ejendomme.

Området udviser samlet set et overskud på 752.000 kr.

Funktion 002510 - 002513 udviser netto et underskud på 43.000 kr., som ønskes overført til 2012.

Funktion 003231 - 056898 udviser et overskud på 795.000 kr. Heraf ønskes 475.000 kr. overført til anlæg i 2012 til etablering af nye energistyringsanlæg er i flere af kommunens bygninger. 320.000 kr. ønskes overført til anlæg i 2012 til diverse vedligeholdelses- og renoveringsarbejder på kommunens bygninger. Det drejer sig f.eks. om udskiftning af vinduer og tagrender samt facaderenovering.

 

Anlæg udviser et overskud på 1.013.000 kr., som ønskes overført til 2012 til fortsættelse af igangværende projekter.

 

Serviceområde 04 grønne områder.

Området udviser på funktion 002820 og 003235 et nettooverskud på 2.123.000 kr., som ønskes overført til 2012 til følgende formål:

1.078.000 kr. ønskes overført til: Igangsat naturgenopretningsprojekt ved Karstoft Fiskeri, færdiggørelse af igangsat pleje af 45 fortidsminder/gravhøje hos private lodsejere, udgifter til nedlagte blomsterløg og forskønnelse af rundkørsler i forbindelse med Giro d'Italia, igangsatte projekter til forskønnelse af Dr. Boulevard samt Fuglsang Sø-området samt udarbejdelse af klimatilpasningsplan.

449.000 kr. ønskes overført til anlæg til igangsat udskiftning af stråtage i Sdr. Anlæg.

596.000 kr. ønskes overført til anlæg til at dække kommunens ejenfinansiering til færdiggørelse af kano- og shelterplads m.m. ved Skjern Å.

 

Funktion 004871 udviser et underskud på 978.000 kr. 660.000 kr. vedr. naturgen- opretningsprojekt i Vorgod Å og Fjederholt Å og ønskes overført til 2012, hvor udgiften refunderes af NaturErhvervsstyrelsen. Det resterende underskud på 318.000 kr. ønskes dækket af et overskud på funktion 004871 Vedligeholdelse af vandløb under serviceområde 05 Miljøforanstaltninger.

  

Anlæg udviser et nettooverskud på 1.288.000 kr., som ønskes overført til 2012 til fortsættelse af igangværende projekter.  

 

Serviceområde 05 Miljøforanstaltninger.

Området udviser på funktion 004871 et overskud på 379.000 kr. Heraf ønskes 318.000 anvendt til dækning af et underskud på serviceområde 04 Grønne områder,  vedlige- holdelse af vandløb. Det resterende overskud ønskes overført til 2012 til igangsat indretning af laboratorium til vandløbsundersøgelser på Enghavevej.

 

Funktion 005289 udviser et mindreforbrug på 770.000 kr., som er nødvendige at få overført til 2012 til igangsatte projekter i 2011. Overførslen skal dække lønudgifter til projektansættelser vedrørende udarbejdelse af spildevandstilladelser samt til miljøgodkendelser til landbrug og virksomheder. Arbejdet/projektet til afvikling af spildevands- og miljøgodkendelsessager blev igangsat i efteråret 2011 og strækker sig over 1½ år, dvs. arbejdet/projektet forventes afsluttet i foråret 2013. Lønudgifterne til projektansættelserne kan ikke alene afholdes idenfor budget 2012 ,og derfor er mindreforbruget for 2011 nødvendige for at skabe økonomisk balance i projektperioden. Et mindre beløb af overførslen skal ligeledes dække kommende udgifter til udarbejdelse af klimatilpasningsplanen.

 

Funktion 005591 udviser et overskud på 354.000 kr. Området er gebyrfinansieret. 217.200 kr. ønskes overført til 2012. Den resterende andel på 136.800 kr. ønskes overført til 2012 til serviceområde 20 Administration til dækning af afholdt lønudgift til administration af området.  

 

Serviceområde 07 Renovation.

Området udviser et overskud på 4.339.000 kr., som tilføres kassen for nedskrivning af mellemregningskontoen mellem Herning Kommune og Renovation.

 

Anlæg udviser et overskud på 2.909.000 kr., som ønskes overført til 2012 til fortsættelse af igangværende arbejder.

 

Serviceområde 08 Drift.

Området udviser et overskud på 1.765.000 kr. Heraf ønskes 1.000.000 kr. overført til anlæg i 2012:

200.000 kr. til bygningsvedligeholdelse på stillepladserne.

800.000 kr. til fortsat opdatering samt nye tiltag vedrørende Drifts decentrale økonomi- og ressourcestyring C5.

 

Anlæg udviser et overskud på 629.000 kr., som ønskes overført til 2012 til fortsættelse af igangværende arbejder.

 

Serviceområde 09 Trafik.

Området udviser samlet set ÷ vintertjenesten et nettooverskud på 5.873.000 kr., som ønskes overført til 2012 til følgende formål:

  -520.000 kr. arbejder for fremmed regning.

1.317.000 kr. energioptimering af vejbelysning.

2.342.000 kr. betalingsforskydning vedr. Midttrafik.

2.734.000 kr. ønskes overført til anlæg i 2012 til projekteret asfaltarbejde på Albækvej.

 

Anlæg udviser et nettooverskud på 24.714.000 kr., som ønskes overført til 2012 til fortsættelse af igangværende arbejder.

Økonomi

[image]

 

[image]

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at overførslerne for drift og anlæg på Teknik og Miljø området godkendes jævnfør bilag.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.10-Ø02-1-12 Sagsbehandler: Jacob Philipsen  

Orientering: Teknik og Miljøs emner til budgetkonference forår 2012

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsfremstilling

Emner fra Teknik og Miljøområdet til forelæggelse på budgetkonferencen den 23. april 2012, vil blive præsenteret på mødet.

 

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

 

at    orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1841-09 Sagsbehandler: Lotte Vinter  

Orientering: Referat fra Landsbykontaktudvalget

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsfremstilling

Referat fra Landsbykontaktudvalgsmøde afholdt 15. marts 2012.

Referat med bilag er vedhæftet dagsordnen.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 22.11.00-G00-1-12 Sagsbehandler: Eva Freidahl Graae  

Orientering: Referat af kvartalsmøde med taxivognmænd

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsfremstilling

Det er besluttet, at forvaltningen hvert kvartal afholder et møde med bestyrelsen for Herning Taxa og de 4 vognmænd udenfor bestillingskontoret.

 

Referatet fra det senest afholdte møde den 26. marts 2012 fremsendes til orientering.

I 2012 er den resterende del af møderne fastlagt til afholdelse 19. juni, 26. september og 20. december.

 

Efterfølgende referatets udarbejdelse er der taget telefonisk kontakt til Ola Andersen, vognmand i Vildbjerg. Ola Andersen oplyser, at hans tre tilladelser i Vildbjerg er passende for at servicere lokalbefolkningen i området. Han er tilfreds med den geografiske opdeling og mener, at han opfylder sin forpligtelse om dækning i lokalområdet. Han udtrykker tilfredshed med fritagelse for tilslutning til bestillingskontoret, - og ser det som en nødvendighed, hvis landtaxiene skal overleve. Ønsker ikke at komme ind under Herning Taxa’s bestillingskontor og afleverer sine bevillinger såfremt det bliver et krav.

 

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

 

at    orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 09.13.04-Ø54-1-12 Sagsbehandler: Eva Freidahl Graae  

Katteindfangning - opsigelse af aftale

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Byrådet besluttede den 23.3.2007 pkt. 113, at indgå aftale med Kattens Værn om en ordning om indfangning og aflivning af herreløse katte med brugerbetaling.

Kattens Værn har opsagt aftalen med virkning fra 30. juni 2012.

 

Forvaltningen anbefaler, at borgerne fremover henvises til Dyrenes Beskyttelse.

Sagsfremstilling

Bekæmpelse af herreløse katte er ikke en kommunal forpligtigelse, men en service kommunen kan vælge at tilbyde borgerne.

Forvaltningen har ikke kunne finde en alternativ udbyder til løsning af opgaven. KL oplyser, at de tidligere har hørt om, at kommuner påtager sig en forpligtelse i forhold til herreløse katte. Imidlertid har KL intet overblik over, i hvilket omfang disse opgaver varetages pt.

 

Dyrenes Beskyttelse har tilbudt, at Herning Kommune kan henvise til dem. Dyrenes Beskyttelse hjælper alle katte, der har brug for det, og som ikke har andre til at hjælpe sig. Hvis en kat er herreløs og nødstedt, (dvs. hvis ingen vil påtage sig ansvaret, og katten samtidig er i nød) hjælper Dyrenes Beskyttelse.
 
Dyrenes Beskyttelse hjælper borgerne med:
- Syge, herreløse katte
- Tilskadekomne herreløse katte
- Efterladte, herreløse katte
 
Det sker ved, at:
- Indfange herreløse, nødstedte katte og bringe dem til dyrlæge/internat
- Tamme, herreløse raske katte så vidt muligt placeres i nye hjem
- Syge, tilskadekomne katte, der ikke kan overleve i naturen eller kan placeres i et nyt      hjem, aflives af en dyrlæge
- Genudsætte behandlede, neutraliserede katte i områder, hvor der er et naturligt             fødegrundlag
- Sikre, at personer, der fodrer katte, påtager sig ansvaret og ejerskabet for kattene,         samt tager sig af de killinger, der måtte komme, eller får kattene neutraliseret.
 
Antallet af indfangne katte har gennem årene været:

2009: 59 anmeldelser i alt 204 katte
2010: 38 anmeldelser i alt 78 katte
2011: 26 anmeldelser i alt 49 katte

Økonomi

Omkostningerne har gennem årene været:
2009: 69.000 kr.
2010: 37.000 kr.
2011: 19.000 kr. 

I budget 2012 er der på konto for Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger serviceområde 05 afsat:   Budgetteret omkostning: 55.000 kr.
Budgetteret brugerbetaling: 10.000 kr.

Det afsatte budget tilgår kassen.

 

Økonomisk vil Herning Kommune ikke have omkostninger ved, at henvise borgerne til Dyrenes Beskyttelse.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at opsigelsen tages til eferretning,

 

at borgerne informeres om ændret serviceniveau på hjemmesiden og i Herning Folkeblad og fremover henvises til Dyrenes Beskyttelse,

 

at nettobudgettet på de 45.000 kr. tilgår kommunekassen.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 22.11.00-A21-1-12 Sagsbehandler: Eva Freidahl Graae  

Taxistruktur Herning Kommune pr. 1.8.2012

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Den 26. maj 2008, pkt. 134, besluttede Teknik- og Miljøudvalget den fremtidige struktur for taxivognmændene i Herning Kommune.
 
Det blev besluttet, at taxivognmændene i Aulum, Vildbjerg og Kibæk fritages for tilslutningspligten til det fælles bestillingskontor Herning Taxa på betingelse af, at den enkelte vognmand forpligter sig til at dække lokalområdet og at vognmanden dokumenterer dette ved at indsende vagtplaner. Udvalget besluttede endvidere at antallet af tilladelser i lokalområdet skal tages op til revurdering ved ledighed, samt at tilladelsen til fritagelse for tilslutningspligten skal behandles på ny i forbindelse med ledighed.

Fritagelsen for tilslutningspligten blev givet for en tidsbegrænset periode på 4 år fra 1. august 2008 indtil 1. august 2012. Det er på denne baggrund, at sagen behandles på ny.

 

Forvaltningen anbefaler, at taxivognmændene i Aulum, Vildbjerg og Kibæk fortsat fritages for tilslutningspligten til det fælles bestillingskontor Herning Tax på betingelse af, at den enkelte vognmand forpligter sig til at dække lokalområdet hele døgnet, og at vognmanden dokumenterer dette, ved at indsende vagtplaner på forlangende.

Sagsfremstilling

I Herning Kommune er der i øjeblikket følgende tilladelser til taxikørsel:
Bestillingskontoret Herning Taxa med 47 tilladelser
I Aulum 1 vognmand med 3 tilladelser
I Vildbjerg 1 vognmand med 3 tilladelser
I Kibæk/Sdr. Felding 2 vognmænd med hver 1 tilladelse.
 
Det er forvaltningens opfattelse, at den eksisterende struktur fortsat er den mest fleksible og bedst sikrer en relevant taxidækning i de områder af kommunen, der ligger længst væk fra Herning By.
 
Den nuværende taxistruktur har ved flere lejligheder været drøftet med Herning Taxa og lokalområdernes taxivognmænd. Referat af sidste kvartalsmøde med taxivognmændene, hvor emnet ligeledes blev drøftet, er behandlet, som tidligere pkt. på dagsordenen. På kvartalsmødet med Herning Taxa og taxivognmændene i Aulum, Vildbjerg, Sdr. Felding / Kibæk gav vognmændene udtryk for, at de kan tilslutte sig forvaltningens forslag, dog ønsker vognmand Carsten Hyldgård fra Kibæk, at blive fritaget for tilslutningspligten til Herning Taxas bestillingskontor. Dette ønske behandles under særskilt pkt.
 
Forvaltningen har i marts måned 2012 fremsendt forvaltningens indstilling til kommentering i de to taxiorganisationer Dansk Taxi Råd (DTR) og Centralforeningen af Taxiforeninger i Danmark (CAT). Forvaltningen har modtaget svar fra DTR indvendinger imod en forlængelse af den nuværende aftale, da de mener at det fungerer godt. CAT har ikke svaret.
 
Forvaltningen vurderer, at den nuværende taxistruktur i Herning Kommune bør fortsætte. Forvaltningen finder ikke anledning til, at fastsætte en udløbsdato for fritagelsen til tilslutningspligten. Udvalget har ved ledighed mulighed for at vurdere på antallet af tilladelser i lokalområdet og tilladelsen til fritagelse for tilslutningspligten behandles på ny i forbindelse hermed.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at taxivognmændene i Aulum, Vildbjerg og Kibæk fortsat fritages for tilslutningspligten til det fælles bestillingskontor Herning Taxa på betingelse af, at den enkelte vognmand forpligter sig til at dække lokalområdet hele døgnet, og at vognmanden dokumenterer dette ved at indsende vagtplaner på forlangende.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 22.11.02-P19-2-12 Sagsbehandler: Eva Freidahl Graae  

Fritagelse fra dispensation til tilslutningspligten

 

Sagsnr.: 05.01.00-P19-3-11 Sagsbehandler: Kim Grarup  

Ekspropriation til vejformål

 

Sagsnr.: 05.01.10-P19-3-11 Sagsbehandler: Kim Grarup  

Ekspropriation til vejformål

 

Sagsnr.: 05.01.00-P19-3-11 Sagsbehandler: Kim Grarup  

Ekspropriation til vejformål

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1645-07 Sagsbehandler: Søren Brandt  

Forslag til handleplaner

 

Sagsnr.: 09.00.00-K08-1-11 Sagsbehandler: Lise Brock Andersen  

Politianmeldelse

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-692-09 Sagsbehandler: Lotte Vinter  

Meddelelser