Dagsordener og referater

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 16. februar 2015
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 13.05.00-G00-1-15 Sagsbehandler: Katrine Damsgaard Boye  

Skolebusser - Licitation 2015

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen, Martin Skøtt

Sagsresume

Midttrafik har i samarbejde med forvaltningen, i januar 2015, afholdt licitation på skolebuskørslen i Herning Kommune. Licitationsresultatet viser en prisstigning på ca. 2 mio. kr.

 

Det vurderes at prisstigningerne kan indeholdes i det samlede rådighedsbeløb inden for den kollektive trafik.

 

Forvaltningen anbefaler, at licitationsresultatet godkendes, og at optionen omkring montering af sikkerhedsseler ikke tages i anvendelse.

Sagsfremstilling

Der har været afholdt licitation på skolebuskørslen i Herning Kommune. Udbuddet omfatter 29 ruter fordelt på seks geografiske udbudspakker gældende fra skoleåret 2015/16 og frem til og med 2021 med mulighed for forlængelse i tre år. Der var i alt otte bydende på opgaverne.

Udbuddet indeholder en option omkring montering af hofteseler i busserne.

 

Licitationsresultatet viser en prisstigning i forhold til nuværende kontrakt på ca. 2 mio. kr. Bilag 1 indeholder en kort redegørelse fra Midttrafik, som beskriver deres vurdering af licitationsresultatet.

 

Udgifter til skolebusser

 

2013

2014

2015

Køreplantimer

16.080 timer

14.569 timer

15.353 timer

Udgift

13,5 mio. kr.

13,5 mio. kr

15,5 mio. kr.

 

Midttrafik har oplyst, at der skal betales en kompensation for den store ændring i køreplantimer, der er sket i indeværende skoleår som følge af skolereformen. Derfor er udgiften den samme i 2013 og 2014 på trods af færre køreplantimer i 2014.

 

Midttrafik vurderer, at der er flere væsentlige faktorer, som har haft indvirkning på prisstigningen:

 

Skolereformen

Som følge af skolereformen har folkeskolerne gennemgået en større omstrukturering og ensretning. På baggrund af dette møder alle skoleelever nu ind til undervisning omkring kl. 8 hver morgen. Hvorimod der tidligere har været kørsler til flere forskellige mødetider. Ligeledes er hjemkørslen reduceret til to til tre kørsler hver dag. Skolebuskørslen var i skoleåret 2013/2014 på 16.080 køreplantimer årligt imod 14.569 køreplantimer i skoleåret 2014/2015. Samlet set er kørslen med skolebusserne faldet med 1.511 timer om året efter skolereformens ikrafttræden.

 

Skoleforliget

Den 20. maj 2014 vedtog Byrådet skoleforliget i Herning Kommune. Dette skoleforlig har resulteret i tre skolelukninger samt tre sammenlægninger. Disse strukturelle ændringer har medvirket til etablering af tre nye skolebusruter med i alt 4 busser.

 

De to nye ruter Kølkær - Lind og Skibbild-Nøvling - Sinding - Vildbjerg oprettes, idet det er valgt at lave nye overbygningsmønstre. Således kan overbygningselever fra Skibbild-Nøvling kun fortsætte på overbygningen på Lundgårdskolen, hvis de er begyndt der og ligeledes skal de overbygningselever fra Kølkær der er startet på overbygningen i Hammerum Skole fortsætte der. De nye overbygningselever skal fremover fragtes til Vildbjerg Skole og Lind Skole. Ruterne Kølkær - Lind og Skibbild-Nøvling - Sinding - Vildbjerg vil derfor blive udfaset i 2018, når de sidste overbygningelever fra Skibbild-Nøvling og Kølkær er færdige fra Lundgårdskolen og Hammerum skole og ændringen fra skoleforliget dermed er gennemført.

 

Med skoleforliget er køretiden mod Vinding Skole forbedret. Dette har medført indsættelse af en ekstra skolebusrute i licitationsmaterialet.

 

Samlet set har de tre ekstra ruter medvirket til, at de årlige omkostninger efter licitationen, er steget med ca. 1,1 mio. kr. Det er dog værd at bemærke, at der vurderes at blive en reducering i udgifterne på ca. 560.000 kr. efter 2018, hvor skoleforligets ændringer er fuldt ud gennemført.

 

Krav til materiel

Der er i udbudsmaterialet blevet stillet krav om, at skolebusserne skal opfylde euronorm 4 i kontraktperioden. Dette vurderes at have haft indflydelse på prisen på den udbudte kørsel.

Busselskaberne kan på denne måde være nødsaget til at indkøbe nyt materiel for at opfylde kravene i kontrakten. Kravet om en busstandard på euronorm 4 er valgt ud fra et miljøhensyn samt bussens alder. Samme krav er gældende for bybusserne.

 

Hofteseler

Optionen for montering af seler viser, at den direkte udgift er ca. 280.000 kr. årligt.

På nuværende tidspunkt er det ikke muligt at beregne de samlede økonomiske konsekvenser ved at vælge seler i busserne. Tilbudsprisen for seler er som sagt ca. 280.000 kr. årligt, men den reelle udgift kan blive langt større. Fra skoleåret 2015/2016 er det gratis at køre med skolebusserne, og derfor må det antages, at flere vil vælge bussen. Normalt kan der sidde 3 elever pr. dobbeltsæde, og der er mulighed for stående passagerer. Denne fleksibilitet bortfalder, når der kræves seler til alle. Hvis seleoptionen vælges, er det derfor kun muligt at have det antal passagerer med, som bussen har sæder. Der vil altså skulle indsættes en ekstra bus, når der er flere passagerer end bussens sædeantal. Optionen med seler har derfor potentiale for at blive væsentligt dyrere end optionen uden seler.  Prisen pr. dubleringsbus er ca. 500.000 kr., og det er forvaltningens vurdering, at det vil kunne blive nødvendigt på 1-5 ruter.

 

En mere præcis beregning af udgiften til seler vil kunne gennemføres medio 2016 med baggrund i en passagertælling.

 

I bilag 2 ses en kort redegørelse fra Midttrafik omkring emnet. Heraf fremgår også en kort redegørelse for de udfordringer, som Ikast-Brande og Ringkøbing-Skjern Kommuner har oplevet, som følge af krav om seler i busserne.

Økonomi

Det vurderes, at prisstigningen kan indeholdes i det samlede rådighedsbeløb inden for den kollektive trafik, idet området er inde i en gunstig udvikling med flere passagerer og lavere brændstofpriser.

 

I mulighedskataloget er der anført besparelser for 400.000 kr. Dette kan ske ved at følge folkeskolelovens fastsatte afstandskriterier for, hvor langt en folkeskoleelev må transportere sig selv til og fra skole, samt ved at ændre kriterierne for udpegning af trafikfarlige skoleveje.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at licitationsresultatet godkendes,

 

at optionen omkring montering af sikkerhedsseler ikke tages i anvendelse,

 

at finansiering af prisstigningen på 2 mio. kr. afholdes inden for det samlede rådighedsbeløb til Serviceområde 09, trafik, kollektiv trafik.

Beslutning

Licitationsresultatet godkendes.

 

Stillingtagen til montering af sikkerhedsseler udsættes. Udvalget ønsker forslaget medtaget i arbejdet med budgetlægningen for 2016.

 

Udvalget anbefaler, at finansiering af prisstigningen på 1,1 mio. kr. til 3 ekstra skoleruter, som resultat af skolestrukturændringer, finansieres i overensstemmelse med aftalen i skoleforliget.

 

Den resterende prisstigning på 0,9 mio. kr. afholdes inden for det samlede rådighedsbeløb til Serviceområde 09, Kollektiv trafik.

Bilag