Dagsordener og referater

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 16. februar 2015
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 05.14.08-A00-1-15 Sagsbehandler: Rasmus Bartholdy Jensen  

Bredgade vest - ensrettet biltrafik i sivegade

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 (x)

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Mari Lohne, Tommy Jonassen

Sagsresume

Siden september 2013 har Bredgade vest fungeret som sivegade med tilladt cykling og ensrettet biltrafik. Forsøget er blevet til ud fra et ønske fra de erhvervsdrivende, om at fastholde og gerne skabe mere handelsliv i området.

 

Sideløbende med trafikforsøget i Bredgade er der afsat midler til at skabe mere liv i gågaden i forbindelse med "HERNING C" tiltagene. Derfor skal processen, ud over de trafikale forhold, også omhandle yderligere tiltag, som kan være gunstige for handelslivet i gågaden. Muligheden for at vende trafikken ind mod gågaden skal endvidere belyses.

 

Der er afsat midler på investeringsoversigten i 2015 til at vende trafikken i Bredgade.

 

Den trafiksikkerhedsmæssige situation i forsøget vurderes at være acceptabel i kraft af, at gaden har status af sivegade. Ca. 700 cyklister bruger gaden hver dag.

 

Forvaltningen anbefaler, at der for beboere og erhvervsdrivende afholdes en workshop, som skal give input til den videre proces for den vestligste del af gågaden, herunder stillingtagen til ensrettet trafik i Bredgade fra vest mod øst.

Sagsfremstilling

De erhvervsdrivende i Bredgade vest ønsker at fastholde og udvikle et bedre handelsliv i gågaden. I forlængelse heraf blev der iværksat et 2-årigt trafikalt forsøg ved at tillade ensrettet bilkørsel samt cykling igennem gågadeforløbet.

 

I foråret 2013 blev der afholdt borgermøde vedr. åbning af sivetrafik i gågaden. Efterfølgende blev projektet sendt i 4-ugers høring.

Sagen blev behandlet på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 21. maj 2013, pkt. 128. "Bredgade vest. Herning - Åbning for sivetrafik". Bilkørslen blev tilladt med ensretning fra Jyllandsgade og ud mod Møllegade.

 

Trafiksikkerhedsmæssig evaluering

Der kører ca. 700 cyklister og ca. 350 biler igennem pr. døgn på strækningen fra Poulsens Plads til krydset i Møllegade. Gennemsnitshastigheden for bilerne er 17 km/t. Ca. 40% af bilisterne kører mere end 15 km/t. Få biler kører over 30 km/t.

 

Strækningen er skiltet som "Gågade" med "Kørsel tilladt". For at opretholde status af gågade, således at pludseligt krydsende fodgængere og f.eks. legende børn kan færdes trygt og sikkert skal hastigheden være 15 km/t som på andre lege og opholdsarealer.

 

Det vurderes at den generelle trafiksikkerhed og tryghedsfølelse er acceptabel med det givne antal biler og cykler.

 

Få biler kører væsentligt hurtigere end 15 km/t. Det er sandsynligt, at der med en indsats for gågadelivet kan få flere bilister til at sætte hastigheden ned. Dette kan opnåes ved at benytte flere gade/oplevelseselementer som normalt vil medføre at gennemsnitshastigheden bliver nedsat.

 

Nye tiltag vil blive tilrettelagt i samarbejde med beboere og erhvervsliv, med udgangspunkt i en kommende workshop (se vedlagte invitation og udkast til tidsplan).

Workshoppen har også til formål at borgerne og de erhvervsdrivende kan evaluere trafikforsøget samt fremkomme med ideer og ønsker til forbedringer af forholdene i gågaden/sivegaden.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at den vedlagte plan for den videre proces i Bredgade vest godkendes,

 

at den trafiksikkerhedsmæssige vurdering af trafikforsøget i Bredgade vest tages til orientering,

 

at sagen sendes til orientering i Byplanudvalget.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt. 

Bilag

 

Sagsnr.: 05.04.23-A00-1-15 Sagsbehandler: Rasmus Bartholdy Jensen  

Orientering: Cykelstiplan - udkast

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Line Engel Nørby, Tommy Jonassen

Sagsresume

I forlængelse af arbejdet med Mobilitetsstrategien for Herning Kommune er der udarbejdet et udkast til en cykelstiplan.

 

I planen er der identificeret en række forslag til fremtidige anlæg af cykelstier.

 

Forvaltningen anbefaler, at cykelstiplanen tages til orientering, og at der arbejdes videre med at lave en objektiv vurdering af de enkelte stiforløb for at lette fremtidige prioriteringer. Når vurderingen er udført, vil cykelstiplanen blive fremlagt for udvalget igen, inden offentlighedsfasen.

Sagsfremstilling

I forbindelse med udarbejdelse af Mobilitetsstrategien for Herning Kommune er der identificeret et behov for at få lavet en cykelstiplan.
 
Planens formål er at skabe et overblik over de ønsker, der er i kommunen, for at udbygge cykelstinettet på baggrund af mobilitetsstrategiens infrastrukturoplæg.
 
Det er Herning Kommunes målsætning at nedbringe det daglige antal bilture med 5 % til fordel for cykler og/eller offentlig transport.
 
Udkastet til cykelstiplanen indeholder en oversigt over, hvilke stityper og servicemål, vi har for de enkelte typer.
 
Planudkastet indeholder også kort med påtegnede ønsker til cykelstier, der skal binde byerne sammen, og ligeledes kort over ønsker/planer i centerbyerne i kommunen.

 

Forvaltningen anbefaler, at udkastet tages til orientering, og at der arbejdes videre med at lave en objektiv vurdering, der sammenligner stiønskerne på tværs. Dette gøres ved at udpege forskellige indikatorer, der har betydning for den enkelte stis faglige vægtning. Når vurderingen er udført, vil cykelstiplanen blive fremlagt for udvalget igen, inden offentlighedsfasen.

 

Forvaltningen vurderer, at når udkastet til cykelstiplanen er færdigbearbejdet fra forvaltningen vil det være gunstigt for planens kvalitet, at der udføres en offentlighedsfase. I denne fase skal planen, gerne sammen med Mobilitetsstrategien, fremlægges for relevante fora, som eks. Centerby-, City- og Landsbykontaktudvalg, lokale råd og borgerforeninger. Her vil lokale relevante input således blive indarbejdet i planen. Cykelstiplanen bør revideres med samme frekvens som Mobilitetsstrategien, det vil sige hvert fjerde år.  

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at udkast til cykelstiplanen tages til orientering,

 

at der arbejdes videre med at opsætte kriterier og lave en objektiv vurdering af de enkelte stiforslag for at gøre prioriteringen mere kvalificeret.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Udvalgets bemærkninger tages med i det videre arbejde.

 

Sagsnr.: 05.09.06-Ø40-1-13 Sagsbehandler: Line Engell Nørby  

Anlægsregnskab for parkeringsareal ved Kølkær Idrætsanlæg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Martin Skøtt, Tommy Jonassen

Sagsresume

Der er udarbejdet anlægsregnskab for parkeringsareal ved Kølkær Idrætsanlæg.

 

Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

På Byrådets møde den 16. april 2013, pkt. 142, blev der bevilget 235.000 kr. til etablering af fast belægning på eksisterende grusparkeringsplads ved Kølkær Idrætsanlæg.

Økonomi

Stednummer

Anlæg

U/I

Bevilling kr.

Forbrug kr.

Forskel kr.

223076

Parkeringsareal ved Kølkær Idrætsanlæg

U

235.000

235.000

       0

Idet bruttoudgifterne er under 2 mio. kr. aflægges regnskabet alene for Teknik- og Miljøudvalget.
 
Anlægsregnskabet vil blive optaget i Herning Kommunes årsregnskab og godkendt sammen med det samlede årsregnskab for 2014.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt. 

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1547-10 Sagsbehandler: Kim Bredgaard Grarup  

Anlægsregnskab for forbedring af 4 signalanlæg med busprioritering på Fredensgade

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen, Martin Skøtt

Sagsresume

Der er udarbejdet anlægsregnskab for forbedring af fire signalanlæg med busprioritering på Fredensgade.


Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

På Byrådets møde den 20. april 2010, pkt. 113, blev der bevilget 1.450.000 kr. i udgift og 725.000 kr. i indtægt til forbedring af fire signalanlæg på Fredensgade med busprioritering.

 

Indtægten finansieres af Trafikstyrelsens fremkommelighedspulje med en tilskudssats på 50 %.

Økonomi

 

Merudgiften på 63.007 kr. skyldes større udgifter til kommunikationskabel mellem krydsene.

 

Idet bruttoudgifterne er under 2 mio. kr. aflægges regnskabet alene for Teknik- og Miljøudvalget.  

 

Anlægsregnskabet vil blive optaget i Herning Kommunes årsregnskab og godkendt sammen med det samlede årsregnskab for 2014.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt. 

 

Sagsnr.: 05.02.03-K04-1-14 Sagsbehandler: Keld Bruun Hansen  

Lukning af privat fællesvej, Vestergade 10 - 22 i Aulum

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen

Sagsresume

Forvaltningen har modtaget en ansøgning om lukning af privat fællesvej Vestergade 10 – 22 i Aulum. Vejen ønskes lukket umiddelbart syd for Vestergade 12 og 20, hvor vejen snævrer ind, for at fredeliggøre denne indsnævrede del af vejen.

 

Der er kommet en fælles indsigelse fra ejerne af Vestergade 12, 14, 16 og 20 mod vejlukningen.

 

Forvaltningen anbefaler en lukning af den private fællesvej.

Sagsfremstilling

Ejeren af Vestergade 22 i Aulum har søgt om lukning af privat fællesvej Vestergade 10 – 22 i Aulum. Vejen ønskes lukket umiddelbart syd for Vestergade 12 og 20, hvor vejen snævrer ind, for at fredeliggøre denne indsnævrede del af vejen.

 

Den indsnævrede del af vejen er 3 – 3,5 meter bred. Der er dårlige oversigtsforhold for Vestergade nr. 10 og nr. 22, der begge har udkørsel til den omtalte indsnævrede strækningen af vejen. Der er også dårlige oversigtsforhold for trafik, der kører ad strækningen, som ikke kan se udbakkende biler fra nr. 10 og nr. 22, før disse er ude på vejen.

 Den påtænkte vejlukning vil hindre kørende adgang for ejendommene Vestergade 12, 14, 16, 20 og 30A direkte fra Vestergade og udelukkende give dem adgang fra Grønningen. Adgangen fra Grønningen er en eksisterende velfungerende adgang, hvor oversigtsforholdene er i orden og vejen bygget i en tilstrækkelig bredde, til at to biler kan komme forbi hinanden.
 
Samtidig vil der efter en vejlukning udelukkende være kørende adgang for ejendommene Vestergade 10 og 22 fra Vestergade.
 
Der vil efter vejlukningen fortsat være adgang for cyklende og gående trafik.

 
Begrundelsen for vejlukningen er trafiksikkerhed, forbedring af oversigtsforhold og fremkommelighed.

Alle udgifter i forbindelse med vejlukningen afholdes af ansøger.
 
Vejlukningen vil medføre adresseændring for ejendommene Vestergade 12, 14, 16, 20 og 30A. De vil alle få tildelt lige numre på Grønningen.
 
Politiet har ingen indvendinger mod vejlukningen.

Ejerne af Vestergade 12, 14, 16 og 20 har indgivet en samlet indsigelse, der begrundes med ”urimelighed i at de får forringet deres tilkørselsforhold”.

 


 
I Lokalplan nr. 1.28 "For et område til boligformål ved Vestergade og Grønningen i Aulum" vedtaget 11. august 1998, § 7.07, er den indsnævrede del af vejen planlagt til at skulle være stiforbindelse mellem Vestergade og Grønningen, dog må ejendommene Vestergade 10 og 22 anvende stien til kørende færdsel.
 

Den ønskede vejlukning falder således i tråd med lokalplanen for området.

Ansøgning, høringsbrev og indsigelse er vedlagt som bilag.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at den private fællesvej lukkes umiddelbart syd for Vestergade 12 og 20.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt. 

Bilag

 

Sagsnr.: 82.09.01-S00-1-12 Sagsbehandler: Anne Marie Muff Grønkjær  

Anlægsbevilling vedr. salg af indberetningsrettigheder vedr. foretagne energirenoveringer i kommunale ejendomme i 2014

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Hanne Østergaard Rasmussen

Sagsresume

I forbindelse med de energirenoveringer, der foretages i kommunale ejendomme i årene 2013-2016, har der vist sig mulighed for at opnå en indtægt i form af tilskud fra et energiselskab for salg af indberetningsrettigheder til energirenoveringer.

 

Forvaltningen har udarbejdet forslag til anvendelse af den ekstraordinære indtægt på 141.000 kr. i 2015.

Sagsfremstilling

Tilskuddet kan opnås ved, at energiselskabet yder enten rådgivning til projekterne eller involveres på anden vis - for eksempel ved at udbetale tilskud. Til gengæld får energiselskabet indberetningsrettighederne af de foretagne energirenoveringer i henhold til aftale af 13. november 2012 mellem klima- og energiministeren og net- og distributionsselskaberne inden for el, naturgas, fjernvarme og olie om selskabernes energispareindsats.
 
Forvaltningen har tilbage i juli 2012 lavet en aftale med Scanenergi, som giver selskabet rettighederne til at indberette de besparelser, som energirenoveringsprojekterne medfører.
 
Første opgørelse foreligger nu og vedrører de foretagne energirenoveringer i 2014. Den opgjorte besparelse er beregnet til 563.958 kWh/år, som giver sig udslag i et mindre el- og varmeforbrug. Besparelsen har udløst et tilskud på 140.990 kr. til Herning Kommune, som modtages ultimo januar 2015.
 
Idet der ikke er budgetteret med tilskuddet, skal der tages stilling til håndtering heraf i relation til det samlede energirenoveringsprojekt.


Umiddelbart ses to muligheder:

  • Tilskuddet tilgår de likvide aktiver i lighed med energibesparelserne og anvendes til at finansiere afdrag og renter på lån samt øvrige ikke låneberettigede udgifter.
  • Tilskuddet anvendes til investeringer på energiområdet, f.eks. i forbindelse med den nye skole i Hammerum/Gjellerup.

 

Aftalen påvirker ikke på nogen måde de besparelser, Herning Kommune har opnået som følge af energirenoveringerne, men handler ene og alene om rettighederne til indberetning af energireduktionerne.
 
Det er undersøgt, hvorvidt aftalen med Scanenergi kan være problematisk i forhold til Herning Kommunes deltagelse i CeDEPI-projektet (tidligere benævnt ”det Midtjyske ELENA-projekt”), men dette er ifølge tilskudskontoret ikke tilfældet.
 
På den baggrund kan det forventes, at der også for gennemførte besparelser i 2015 og 2016 vil kunne opnås et tilskud i samme størrelsesorden med udgangspunkt i aftalen.

Forvaltningen foreslår, at den ekstraordinære indtægt for 2014 sammen med kommen-

de års tilskud samles i en pulje og anvendes til investeringer i energibesparende tiltag for eksempel i forbindelse med det kommende skolebyggeri i Hammerum/Gjellerup.

 
Anvendelse af beløbet vil blive forelagt særskilt til godkendelse.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der meddeles anlægsindtægtsbevilling og rådighedsbeløb på 141.000 kr. på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme, stednr. 013083 Energirenoveringer, ny gruppering "Salg af indberetningsrettigheder" i 2015,

 

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling og rådighedsbeløb på 141.000 kr. på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme, stednr. 013083 Energirenoveringer, ny gruppering ”Pulje til ekstraordinære investeringer i energibesparende tiltag” i 2015,

 

at anvendelse af puljen kun kan ske med forudgående godkendelse fra Teknik- og Miljøudvalget,
at deralternativt ikke meddeles en anlægsudgiftsbevilling og rådighedsbeløb på 141.000 kr. på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme, stednr. 013083 Energirenoveringer. Beløbet tilgår i stedet de likvide aktiver, og anvendes til at finansiere afdrag og renter på lån samt øvrige ikke låneberettigede udgifter, 

 

at de forventede fremtidige tilskud for energirenoveringer i 2015 og 2016 behandles på samme måde, som tilskuddet for 2014.

Beslutning

Der meddeles anlægsindtægtsbevilling og rådighedsbeløb på 141.000 kr. på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme, stednr. 013083 Energirenoveringer, ny gruppering "Salg af indberetningsrettigheder" i 2015, og der meddeles anlægsudgiftsbevilling og rådighedsbeløb på 141.000 kr. på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme, stednr. 013083 Energirenoveringer, ny gruppering ”Pulje til ekstraordinære investeringer i energibesparende tiltag” i 2015.

Anvendelse af puljen kan kun ske med forudgående godkendelse fra Teknik- og Miljøudvalget.

 

 

Sagsnr.: 82.07.00-P19-1-14 Sagsbehandler: Anne Marie Muff Grønkjær  

Anlægsregnskab for facaderenovering Børnehaven Børneliv, Sunds

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Martin Skøtt

Sagsresume

Der er udarbejdet anlægsregnskab for facaderenovering på Børnehaven Børneliv i Sunds.  

Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

Der foreligger anlægsregnskab for sted nr. 514085 Børnehaven Børneliv, Sunds - facaderenovering.


Byrådet har den 23. juni 2014 meddelt anlægsbevilling på 367.000 kr. til renovering af facader. 

Bevillingen er finansieret af afsat rådighedsbeløb på samme beløb til diverse anlægsarbejder på Serviceområde 03, Kommunale Ejendomme.

Økonomi

Stednr. 514085 Børnehaven Børneliv, Sunds - facaderenovering

Bevilling

Forbrug

Forskel

Udgift

367.000 kr.

367.000 kr.

     0 kr.

 

Idet bruttoudgifterne er under 2 mio. kr., aflægges anlægsregnskabet alene for Teknik- og Miljøudvalget.

 

Anlægsregnskabet vil blive optaget i Herning Kommunes årsregnskab og godkendes sammen med det samlede årsregnskab for 2014.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt. 

 

Sagsnr.: 82.07.00-P19-1-14 Sagsbehandler: Anne Marie Muff Grønkjær  

Anlægsregnskab for renovering af Sjællandsgade 118, Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Martin Skøtt

Sagsresume

Der er udarbejdet anlægsregnskab for renovering af Sjællandsgade 118.

 

Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

Der foreligger anlægsregnskab for sted nr. 011083 Sjællandsgade 118, renovering.

 
Byrådet har i forbindelse med forårsopfølgningen 2012, Herning Byråd 19. juni 2012, pkt. 163 , godkendt en anlægsbevilling på 520.000 kr. til renovering af Sjællandsgade 118.

 

Renoveringen har omfattet tilpasning af bygningen til bofællesskab i regi af Hedebocentret.

Økonomi

 

Stednr. 011083, Sjællandsgade 118 - renovering

Bevilling kr.

Forbrug kr.

Forskel kr.

Udgift

     520.000

   492.546

     27.454

 

Restbevillingen tilgår i forbindelse med afslutning af anlægsregnskabet de likvide aktiver.

 

Idet bruttoudgifterne er under 2 mio. kr., aflægges anlægsregnskabet alene for Teknik- og Miljøudvalget.

 

Anlægsregnskabet vil blive optaget i Herning Kommunes årsregnskab og godkendes sammen med det samlede årsregnskab for 2014.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt. 

 

Sagsnr.: 13.06.00-P19-1-15 Sagsbehandler: Karin Skov-Aggerholm  

Frigivelse af anlægsbevilling til byggemodning 2015

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløb på i alt 20,853 mio. kr. i 2015 til byggemodningsprojekter på Serviceområde 01 Byggemodning.
 
Forvaltningen anbefaler, at rådighedsbeløbet frigives.

Sagsfremstilling

Der er i budget 2015 afsat et samlet restrådighedsbeløb på 31,316 mio. kr. på Serviceområde 01 Byggemodning.

 
Der anmodes om frigivelse af 20,853 mio. kr., som dels afsættes til nye byggemodningsområder og dels til større færdiggørelsesarbejder i specifikke udstykninger. Færdiggørelser omfatter bl.a. kantsten og asfalt, belysning samt beplantning. Samtidig søges om tillæg til anlægsbevillingen, således at denne er i overensstemmelse med frigivne rådighedsbeløb.
 
Restrådighedsbeløbet på 10,463 mio. kr. i 2015 anvendes til ejendomsskatter, drift og mindre færdiggørelsesarbejder på en række byggemodningsområder i 2015. Beløbene anmodes frigivet senere på året.
 
I nedenstående tabel ses en oversigt over anlægsprojekter og rådighedsbeløb til frigivelse samt bevillingsændringer. Forbruget i 2015 er inkl. overførsler fra 2014, som overføres i den samlede overførselssag fra 2014 til 2015. Efter tabellen beskrives de enkelte udstykningsområder.    

Boligområder 
Fuglsang Sø, Tjørring, stednr.: 002014
Forventet forbrug i 2015: 1,353 mio. kr.
Boligvej på Jordbærmarken færdiggøres med slidlag, kantsten og belysning.
 
Gilmosevænget/Højgårdvænget, Tjørring, stednr.: 002018

Forventet forbrug i 2015: 0,100 mio. kr.

Afslutning af grønt område mod syd og drift til aflevering.

 

Fejerskovparken, Lind, stednr.: 002019
Forventet forbrug i 2015: 3,025 mio. kr.
Arbejder påbegyndt i 2014 fortsættes. Dette omfatter delvis færdiggørelse af boligveje og etablering af legepladser og beplantninger.
 
Søtoften og Søengen, Sunds, stednr.: 002020
Forventet forbrug i 2015: 0,607 mio. kr.
Færdiggørelse og drift af beplantning frem til aflevering.

 

Tangsøparken, Hammerum, stednr.: 002021

Forventet forbrug i 2015: 0,400 mio. kr.

Beplantning i fællesområder.
 
Koustrupparken, Lind, stednr.: 002031
Forventet forbrug i 2015: 1,500 mio. kr.
Profilering og beplantning af del af fritidslandskab nord for Koustrupparken.
 
Ørskovbakken, Snejbjerg, stednr.: 002032
Forventet forbrug i 2015: 1,760 mio. kr.
Færdiggørelse af boligvej etape 1, legeplads og beplantning.

 

Grønbækparken, Aulum, stednr.: 002035

Forventet forbrug i 2015: 0,831 mio. kr.

Færdiggørelse af boligveje med hævede flader og beplantning.

 

Ved Hegnet/Åskrænten, Haderup, stednr.: 002042

Forventet forbrug i 2015: 0,117 mio. kr.

Genopretning af asfaltbelægning.
 
Åbrinken, Sørvad, stednr.: 002061
Forventet forbrug i 2015: 0,402 mio. kr.
Etablering af slidlag på 1. etape.
 
Holingområdet, Tjørring, stednr.: 002077
Forventet forbrug i 2015: 2,478 mio. kr.
Færdiggørelsesarbejder bl.a. etablering af legeplads

Betinget byggemodning af 7 grunde på Poppelbakken.

 
Præstehaven, Gjellerup, stednr.: 002079
Forventet forbrug i 2015: 5,635 mio. kr.
Byggemodning af 1. etape med 16 grunde samt storparcel. Etablering af sti langs Kirkebyvej.
  
I alt boligområder:
Forventede anlægsudgifter udgør 18,208 mio. kr., som finansieres af rådighedsbeløb på 15,550 mio. kr. i 2015 samt overførsler fra 2014 til 2015 på i alt 2,658 mio. kr., som overføres i den samlede overførselssag om overførsel af uforbrugte midler fra 2014 til 2015.
 
Erhvervsområder
Birk Centerpark, Herning, stednr.: 003010
Forventet forbrug i 2015: 1,778 mio. kr.
Stianlæg langs Birk Centerpark færdiggøres, og aflevering til Grundejerforening pågår.

Desuden udgør ejendomsskat for usolgte arealer en forholdvis stor udgift (1,334 mio. kr.).
 
HI Park, 1. etape, stednr.: 003017
Forventet forbrug i 2015:  0,894 mio. kr.
Skovplantning og mindre færdiggørelsesarbejder.

 
HI Park, 2. etape, stednr.: 003029
Forventet forbrug i 2015: 2,742 mio. kr.
Slidlagsarbejder og skovplantning.
 
Bødkervej, Sunds, stednr.: 003040
Der blev i efteråret 2014 igangsat færdiggørelse med asfaltbelægning pga. problemer med afvanding af vejen.

Forbrug i 2014/2015: 0,487 mio. kr.

 
I alt erhvervsområder:
Forventede anlægsudgifter udgør 5,424 mio. kr., som finansieres af rådighedsbeløb på 5,303 mio. kr. i 2015 samt overførsler fra 2014 til 2015 på i alt 0,121 mio. kr.  

Indtægtsbudget på byggemodningsområdet
På byggemodningsområdet skal indtægter og udgifter til byggemodning ses i sammenhæng, idet indtægter og udgifter for byggemodningsområdet over tid skal balancere. Indtægtssiden på Serviceområde 01 Byggemodning er budgetlagt til i alt 29,315 mio. kr. i 2015. Hertil kommer forventede overførsler af mindreindtægter fra 2014 på i alt 15,976 mio. kr. Tilsvarende er der en overførsel af mindreudgifter på 22,348 mio. kr. fra 2014.

 
Byggemodningsprojekter som afventer igangsættelse 

Byrådet traf på møder den 6. marts 2012, den 16. april 2013, den 6. maj 2014 samt den 26. august 2014, blandt andet henset til overførsel af mindreindtægter fra tidligere år, beslutning om, at byggemodningsprojekter for i alt 14 mio. kr. afventer igangsættelse. Projekterne er fordelt på henholdsvis Udgårdsvej i Skibbild med 1,980 mio. kr., Mørupvej med 6,020 mio. kr. samt færdiggørelser for 6 mio. kr.
Rådighedsbeløb til færdiggørelsesarbejder samt den disponible pulje er afsat på Serviceområde 01 Byggemodning, stednr. 002003.

 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der afsættes rådighedsbeløb i 2015 på i alt 20,853 mio. kr. på Serviceområde 01 Byggemodning til følgende stednumre:

 

stednr. 002014 Fuglsang Sø, Tjørring 1,081 mio. kr.

stednr. 002018 Højgårdvænget, Tjørring 0,320 mio. kr.

stednr. 002019 Fejerskovparken, Lind 2,312 mio. kr.

stednr. 002020 Søtoften og Søengen, Sunds 0,544 mio. kr.

stednr. 002021 Tangsøparken, Hammerum 0,384 mio. kr.

stednr. 002031 Koustrupparken, Lind 1,507 mio. kr.

stednr. 002032 Ørskovbakken, Snejbjerg 1,503 mio. kr.

stednr. 002035 Grønbækparken, Aulum 0,358 mio. kr.

stednr. 002042 Ved Hegnet/Åskrænten, Haderup 0,117 mio. kr.

stednr. 002061 Åbrinken, Sørvad 0,230 mio. kr
stednr. 002077 Holing, Tjørring 1,325 mio. kr.

stednr. 002079 Præstehaven, Gjellerup 5,869 mio. kr.
stednr. 003010 Birk, Herning 1,586 mio. kr.
stednr. 003017 HI Park, 1. etape 0,395 mio. kr.
stednr. 003029 HI Park, 2. etape 2,835 mio. kr.

stednr. 003040 Bødkervej, Sunds 0,487 mio. kr.
 

at de afsatte rådighedsbeløb på i alt 20,853 mio. kr. finansieres af følgende rådighedsbeløb på Serviceområde 01 Byggemodning i 2015:

 

stednr. 002014 Fuglsang Sø 1,081 mio. kr.

stednr. 002019 Fejerskovparken 1,019 mio. kr.

stednr. 002020 Søtoften og Søengen, Sunds 0,510 mio. kr.

stednr. 002021 Tangsøparken, Hammerum 0,510 mio. kr.
stednr. 002032 Ørskovbakken, Snejbjerg 1,019 mio. kr.
stednr. 002055 Velhustedparken, Kibæk 0,510 mio. kr.
stednr. 002077 Holing, Tjørring 1,325 mio. kr.
stednr. 002079 Præstehaven, Gjellerup 5,869 mio. kr.

stednr. 003033 Pugdalvej, Vildbjerg 0,611 mio. kr.

stednr. 003034 HI Park, 3. etape 0,510 mio. kr.
stednr. 002003 rammerådighedsbeløb 7,889 mio. kr.
 

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling i 2015 på i alt 20,737 mio. kr. til Serviceområde 01 Byggemodning til følgende stednumre: 

 

stednr. 002014 Fuglsang Sø, Tjørring 0,567 mio. kr.

stednr. 002018 Gilmosevænget/Højgårdvænget, Tjørring 0,246 mio. kr.
stednr. 002019 Fejerskovparken, Lind 2,311 mio. kr.
stednr. 002020 Søtoften og Søengen, Sunds 0,654 mio. kr.

stednr. 002021 Tangsøparken, Hammerum 0,385 mio. kr.
stednr. 002031 Koustrupparken, Lind 1,627 mio. kr.
stednr. 002032 Ørskovbakken, Snejbjerg 1,508 mio. kr.
stednr. 002035 Grønbækparken, Aulum 0,298 mio. kr.
stednr. 002042 Ved Hegnet/Åskrænten, Haderup 0,856 mio. kr.
stednr. 002061 Åbrinken, Sørvad 0,230 mio. kr.

stednr. 002077 Holing, Tjørring 1,324 mio. kr.
stednr. 002079 Præstehaven, Gjellerup 5,869 mio. kr.

stednr. 003010 Birk, Herning 1,586 mio. kr.

stednr. 003017 HI Park, 1. etape 0,395 mio. kr.

stednr. 003029 HI Park, 2. etape 2,918 mio. kr.
stednr. 003040 Bødkervej, Sunds -0,037 mio. kr.,

 

at forventede mer- og mindreforbrug i 2014 på de nedenfor nævnte stednumre på i alt 2,779 mio. kr. på Serviceområde 01, Byggemodning overføres til 2015 i den samlede overførselssag vedrørende overførsel af uforbrugte midler fra 2014 til 2015:

 

stednr. 002014 Fuglsang Sø, Tjørring 0,272 mio. kr.
stednr. 002018 Højgårdvænget, Tjørring -0,220 mio. kr.
stednr. 002019 Fejerskovparken, Lind 0,713 mio. kr.
stednr. 002020 Søtoften og Søengen, Sunds 0,063 mio. kr.
stednr. 002021 Tangsøparken, Hammerum 0,016 mio. kr.
stednr. 002031 Koustrupparken, Lind -0,007 mio. kr.
stednr. 002032 Ørskovbakken, Snejbjerg 0,257 mio. kr.
stednr. 002035 Grønbækparken, Aulum 0,473 mio. kr.
stednr. 002061 Åbrinken, Sørvad 0,172 mio. kr.

stednr. 002077 Holing, Tjørring 1,153 mio. kr.
stednr. 002079 Præstehaven, Gjellerup -0,234 mio. kr.

stednr. 003010 Birk, Herning 0,192 mio. kr.

stednr. 003017 HI Park, 1. etape 0,499 mio. kr.

stednr. 003029 HI Park, 2. etape -0,093 mio. kr.
stednr. 003040 Bødkervej, Sunds -0,477 mio. kr.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt. 

 

Sagsnr.: 01.02.05-P19-2-14 Sagsbehandler: Karin Skov-Aggerholm  

Orientering: Natur og Miljøklagenævnet ophæver afslag på dispensation til at bevare eksisterende hæk på Skovbakken, Gullestrup

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Natur- og Miljøklagenævnet har ophævet Herning Kommunes afgørelse om afslag på dispensation fra § 10.2 i Lokalplan nr. 15.B8.2 for Skovbakken, Gullestrup til at bevare eksisterende ligusterhæk.

 

Forvaltningen anbefaler, at afgørelsen tages til orientering

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget gav på mødet den 22. april 2014 afslag på ansøgning om dispensation til etablering af hæk efter bestemmelser i lokalplan 15.B8.2 for et boligområde ved Skovbakken i Gullestrup.

 

I følge lokalplanen skal der plantes hæk af arten Malus Sargenti el lign i skel mod boligveje, hvor den pågældende grundejer har etableret ligusterhæk.

 

Grundejeren valgte at påklage afslaget til Natur- og Miljøklagenævnet, som traf afgørelse i december 2014. Afgørelsen ophæver kommunens afslag, således at grundejeren kan bevare den eksisterende ligusterhæk. 

Begrundelsen for afgørelsen er, at lokalplanen ikke er tydelig nok, når der foreskrives "Malus Sargenti el. lign.". Formuleringen "el. lign." opfylder ikke krav om entydighed og derfor kan kommunen alene stille krav om levende hegn i skel, men ikke hvilken art. 
Herudover bemærker Natur og Miljøklagenævnet, at krav om hækplantning er stillet som forudsætning for ibrugtagningstilladelse. Herning Kommune kan ikke håndhæve dette krav, når det sker længe efter byggeriet er taget i brug.

 

Herning Kommune kan derfor ud fra Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse hverken stille krav om en bestemt type hæk (kun at det skal være levende hegn) eller stille krav om, at der skal plantes hæk i skel mod boligveje.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til orientering.

Beslutning

Sagen taget til orientering.

 

Sagsnr.: 82.07.00-Ø00-1-15 Sagsbehandler: Peter Dalsgaard  

Anlægsregnskab for opretning af værkstedsgulv, facaderenovering m.m. Hammershusvej 7, Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Jette Søndergaard, Jonna Sørensen, Martin Skøtt

Sagsresume

Der er udarbejdet anlægsregnskab for opretning af værkstedsgulv, opdatering af økonomi- og ressourcestyringssystem, opdatering af timeregistreringssystem m.m. samt facaderenovering, ombygning og renovering af kontorlokaler på Hammershusvej 7, Herning.

 

Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskaberne godkendes.

Sagsfremstilling

Der foreligger anlægsregnskab for følgende stednumre:

 

020073   Opretning af værkstedsgulv

020079   Opdatering af C5 økonomi- og ressourcestyringssystem, Easytime

               timeregistreringssystem m.m.

020083   Facaderenovering, ombygning og renovering af kontorlokaler

 

I forbindelse med overførsel af budgetmidler fra 2012 til 2013, jf. byrådsbeslutning af 14. maj 2013, pkt.159, blev der fra serviceområde 08 Drift overført 500.000 kr. fra drift til anlæg i 2013 til opretning af gulv på værkstedet på Hammershusvej 7.

 

I forbindelse med overførsel af budgetmidler fra 2011 til 2012, jf. byrådsbeslutning af   8. maj 2012, pkt. 129, blev der fra serviceområde 08 Drift overført 800.000 kr. fra drift til anlæg i 2012 til opdatering af C5, Easytime m.m.

 

I forbindelse med overførsel af budgetmidler fra 2010 til 2011, jf. byrådsbeslutning af 21. juni 2011, pkt. 163, samt overførsel af budgetmidler fra 2011 til 2012 jf. byrådsbeslutning af 8. maj 2012, pkt. 129, blev der fra serviceområde 08 Drift overført henholdsvis 900.000 kr. og 200.000 kr. fra drift til anlæg i 2011 og 2012 til facaderenovering, ombygning og renovering af kontorlokaler på Hammershusvej 7.

 

Der er udført følgende arbejder:  

 Opretning og epoxybehandling af gulv samt maling af vægge m.v. i

 værkstedsbygningen på Hammershusvej.

 

 Opgradering af C5 økonomi- og ressourcestyringsssytem i Drift fra version 10

 til 12, fortsat udvikling af rapporter til ledelsen og produktionen, indførelse af

 elektronisk timeregistrering for mandskab og maskiner i systemet "Easytime"

 via mobil, PC m.v. samt data sammenhæng med ressourcesystemet C5.

 

 Facaderenovering og udskiftning af vinduer på kontorbygningen

 Hammershusvej, ombygning af lagerrum til mødelokale samt maling og

 udskiftning af køkkeninventar i kantinen.

 

Stednr.

 

Anlæg

Bevilling kr.

Forbrug kr.

Forskel kr.

020073

Værksted, opretning af gulv

  500.000

  505.544

  -5.544

 

020079

Opdatering af C5, Easytime m.m.

  800.000

  799.896

      104

 

020083

Facaderenovering, ombygning og renovering af kontorlokaler

1.100.000

1.100.565

     -565

 

Idet bruttoudgifterne er under 2 mio. kr. aflægges regnskaberne alene for Teknik- og Miljøudvalget.

 

Anlægsregnskaberne vil blive optaget i Herning Kommunes årsregnskab og godkendt sammen med det samlede årsregnskab for 2014.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at anlægsregnskaberne godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt. 

 

Sagsnr.: 07.00.00-S00-1-13 Sagsbehandler: Gitte Østergaard  

Anlægsregnskab for salg af 2 grunde - Lyager 7, Kibæk og Industrivej 12, Sdr. Felding

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Birger Strandby Ernst, Martin Skøtt

Sagsresume

Anlægsregnskab for salg af 2 kommunale grunde, hvor der i dag drives genbrugsplads.

 

Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

Byrådet har den 18. december 2012, pkt. 339 bevilget 525.000 kr. til salg af 2 kommunale grunde. Det drejer sig om Lyager 7, Kibæk og Industrivej 12, Sdr. Felding, hvor der i dag drives genbrugsplads.

 

Arealerne er solgt fra det skattefinansierede område (serviceområde 02 Arealerhvervelser) til det takstfinansierede område (serviceområde 07 Renovation) for at sikre, at det skattefinansierede område ikke finansierer udgifter tilknyttet et takstfinansieret område.

 
Købet er gennemført som planlagt.  
 

Sted nr.

 

Navn

Bevilling kr.

Regnskab kr.

Forskel kr.

 165095

Salg af Lyager 7, Kibæk, og Industrivej 12, Sdr. Felding

   525.000

     505.810

    19.190

 

Idet bruttoudgifterne er under 2 mio. kr. aflægges regnskabet alene for Teknik- og Miljøudvalget. Anlægsregnskabet vil blive optaget i Herning Kommunes årsregnskab og godkendes sammen med det samlede årsregnskab for 2014.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt. 

 

Sagsnr.: 04.01.00-Ø34-1-14 Sagsbehandler: Hans Henrik Schmidt  

Anlægsregnskab for etablering af el- og vandfremføring til De Geometriske Haver

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted, Martin Skøtt

Sagsresume

Sagen er tidligere behandlet i Byrådet den 4. marts 2014, pkt. 113.

 

Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskab for etablering af el- og vandfremføring godkendes.

Sagsfremstilling

Herning Kommune modtog i 2014 tilskud fra Dansk Landskabsarkitektforening til udvikling af De Geometriske Haver i Birk.

 

Tilskudsbeløbet var øremærket til udvikling af De Geometriske Haver, men foreningen foreslog selv, at midlerne kunne anvendes til fremføring af el- og vand.

 

Den tekniske installation blev etableret og færdiggjort i efteråret 2014, efter at fredningen blev godkendt, så forsyningen vil kunne anvendes til kommende arrangementer fra foråret 2015.

Økonomi

 Stednr.

 Anlæg

 

 Bevilling kr.

 Forbrug kr.

 Forskel kr.

 020069

 Etablering af el- og vand til De geometriske Haver

 U

    120.000

   119.799

          201

 

 

 I

  - 120.000

   -120.356

          356

 

 

Netto

               0

        - 557

          557

 

Idet bruttoudgifterne er under 2 mio. kr. aflægges regnskabet alene for Teknik- og Miljøudvalget. Anlægsregnskabet vil blive optaget i Herning Kommunes årsregnskab og godkendes sammen med det samlede årsregnskab for 2014.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt. 

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-486-06 Sagsbehandler: Hans Henrik Schmidt  

Anlægsregnskab for etablering af nye drænledninger i kolonihaveforeningen Sønderager, Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted, Hanne Østergaard Rasmussen

Sagsresume

Anlægsregnskab for etablering af nye drænledninger i kolonihaveforeningen Sønderager i Herning fremsendes til godkendelse.

 

Sagsfremstilling

Forvaltningen har i slutningen af 2013 modtaget henvendelse fra kolonihaveforeningen Sønderager om løsningsforslag til afhjælpning af tiltagende vandproblemer med tilhørende oversvømmelser i kolonihaverne.

Byrådet frigav den 6. maj 2014, pkt. 179 bevillinger til etablering af supplerende nye og større drænledninger, der kobles på det eksisterende anlæg.

Anlægsprojektet omfatter nedgravning af nye drænledninger, brønde, stikledninger, tilslutninger samt grave- og etableringsarbejder. Etablering af de nye drænledninger blev gennemført og afsluttet som planlagt i løbet af sommeren 2014.

Økonomi

Anlægsregnskab:

 

Stednr.

Anlæg

 

Bevilling kr.

Forbrug kr.

Forskel kr.

20067

Kolonihaven Sønderager,

drænledninger

U

   175.000

  150.255

    24.745

 

Tilskud fra kolonihaven

Sønderager

I

 - 100.000

  - 82.500

 - 17.500

 

 

Netto

     75.000

    67.755

     7.245

 

Anlægsudgiften blev anslået til 175.000 kr. Heraf har Kolonihaveforeningen Sønderager ydet et tilskud på 100.000 kr., og den resterende udgift på 75.000 kr. er finansieret indenfor driftsrammen på Serviceområde 04, Grønne områder.

 

Ved gennemførelse af projektet har det vist sig, at anlægsudgiften har været lavere end først antaget i forbindelse med fremsendte tilbud på etablering af drænledninger.

 

Derudover skal Herning Kommune betale 17,5 % af tilskuddet fra Kolonihaveforeningen til den mellemkommunale momsudligningsordning. Tilskuddet eksklusiv moms er 82.500 kr.  

 

Idet bruttoudgifterne er under 2 mio. kr. aflægges regnskabet alene for Teknik- og Miljøudvalget. Anlægsregnskabet vil blive optaget i Herning Kommunes årsregnskab og godkendes sammen med det samlede årsregnskab for 2014.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

 Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-486-06 Sagsbehandler: Hans Henrik Schmidt  

Nyt reglement for kolonihaver i Herning Kommune

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted

Sagsresume

Fremsendelse af nyt reglement for de kommunale kolonihaver.

Sagsfremstilling

I forbindelse med det årlige møde med kolonihavernes bestyrelser har der været en del spørgsmål og bemærkninger til reglementet. Det blev konstateret, at formuleringerne i nogle af bestemmelserne var både upræcise og uklare.

 

Forvaltningen har løbende fået henvendelser fra kolonihaverne vedrørende konkrete sager bl.a. opførelse af nye bygninger, byggeareal, afstandskrav og krav om byggetilladelse, procedure for ansøgninger mv, hvor det har vist sig, at det gamle reglementet var mangelfuldt.

 

Forvaltningen har på denne baggrund vurderet et behov for at få reglementet fra 2006 ajourført, så det bliver mere tidsvarende og enklere at administrere.

 

En del af tilretningen består i at få klarlagt den rolle og de opgaver kolonihave- bestyrelserne har omkring lovliggørelse, tilsyn m.v., så bestyrelserne kan bidrage til at sikre, at reglementets bestemmelser overholdes.

 

Der har været stor opbakning fra bestyrelserne til at forny og forbedre reglementet, bl.a. har de bidraget med forslag og idèer til, at reglerne fremover bliver lettere at håndhæve.

 

Udkastet har været sendt i høring i Vestjysk Kreds og kolonihavernes bestyrelser. De fremsendte bemærkninger og tilføjelser er efterfølgende indarbejdet i det nye reglement.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at det nye reglement for de kommunale kolonihaver godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt. 

Bilag

 

Sagsnr.: 04.01.00-P24-1-14 Sagsbehandler: Hans Henrik Schmidt  

Brug af kommunalt parkareal til etablering af opholds- og klubhus i Ilskov

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted

Sagsresume

Ilskov Petanque-klub ønsker at etablere petanque-baner med tilhørende opholds- og klublokale m.m. på et kommunalt bynært parkareal tæt på Ilskov Skole.

 

Forvaltningen anbefaler, at Ilskov Petanque-klub får tilladelse til brug af offentligt parkaral til klubaktiviteter, og at forvaltningen samtidig bemyndiges til at indgå lignende brugsaftaler om benyttelse af kommunale bynære arealer til klub- og foreningsaktiviteter og lignende.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har i samarbejde med klubben lavet en brugsaftale, som foreløbig gælder i 10 år. Aftalen er vedlagt som bilag.


Herning Kommune forsøger i videst muligt omfang at støtte lokale og frivillige initiativer samt lokale foreninger og klubbers brug af kommunale arealer, også til forenings- og sportsaktiviteter.

 

Udarbejdelse af brugsaftaler foregår i en dialog med brugerne. Forvaltningen afklarer, inden indgåelse af sådanne aftaler, at brugen af arealet er i overensstemmelse med øvrige kommunale planer og projekter.


Forvaltningen anbefaler, at Ilskov Petanqueklub får tilladelse til brug af offentligt parkareal til klubaktiviteter, og at forvaltningens samtidig bemyndiges til at indgå lignende brugsaftaler om benyttelse af kommunale bynære arealer til klub- og foreningsaktiviteter og lignende.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der indgås en aftale med Ilskov Petanque-klub om brug af kommunalt parkareal i foreløbig 10 år,

 

atforvaltningen samtidig bemyndiges til at indgå brugsaftaler med frivillige, foreninger og klubber om brug af kommunale arealer til klub- og foreningsformål og lignende.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt. 

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-15-14 Sagsbehandler: Louise Berg Hansen  

Temadrøftelse om Friluftslivsstrategi

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted

Sagsresume

Med baggrund i Naturpolitikken udarbejdes en strategi for friluftslivet i Herning Kommune.

 

Forvaltningen fremlægger udkast til friluftslivsstrategi til drøftelse på mødet.

Der fremhæves fire overordnede målsætninger for friluftslivet. Strategien sætter særligt fokus på fire temaer i friluftslivet - bevægelse, læring, fællesskab og oplevelser.

 

Forvaltningen anbefaler, at udvalget kommer med input og kommentarer, samt godkender, at forvaltningen arbejder videre med friluftslivstrategien.

Sagsfremstilling

Friluftsstrategi for Herning Kommune - Et friluftsliv, der byder op til dans

 

Herning Kommune vedtog i 2013 en revideret naturpolitik, som i 10 mål beskriver indsatsen på det grønne område. Et af fokusområderne er friluftsliv, og her er indsatsen, at der skal udarbejdes en strategi, som skal give retning for kommunens overordnede ramme for planlægning og udvikling af friluftslivet.

 

Friluftslivet spiller en aktiv rolle i udviklingen af Herning Kommune som et godt sted at leve og være, og det er derfor også Herning Kommunes opgave at bidrage til, at der skabes gode og inspirerende rammer for friluftslivet. Friluftslivet er et område i vækst, og som løbende udvikler sig med nye behov og tendenser. Fremtidens forvaltning af friluftslivet kræver en opmærksomhed på udviklingen, i måden hvorpå friluftslivet anvendes, så Herning Kommune kan levere mulighed for et friluftsliv, som er ønsket og benyttet af borgerne. Inddragelse af borgerne i arbejdet med friluftslivet sker i forbindelse med udformning af konkrete handleplaner og realisering af projekter.

 

Arbejdet med friluftslivet anlægger en bred tilgang ud fra følgende definition af friluftslivet i Herning Kommune: "Anvendelse af naturen, parker og byrum til aktiviteter, som skal til fremme mulighederne for at komme ud og bevæge sig, lære, opleve og samles i den friske luft."   

 

Friluftslivsstrategien er bygget op om 4 temaer: Bevægelse, læring, fællesskab og oplevelser i friluftslivet. Samtidig med den tematiserede tilgang lægges der op til at tænke tværfagligt i arbejdet med friluftslivet. 

 

Figur som illustrerer de 4 temaer i friluftslivsstrategien. Fotos: Colourbox

 

En friluftslivsstrategi skal være et redskab til at sætte rammerne for fremtidens friluftsliv i Herning Kommune og åbne op for, at der i endnu højere grad sammentænkes indsatser på friluftslivsområdet.

 

Visionen for friluftslivet er:  

 

Friluftslivet skal være kraftcenter for det gode liv i Herning Kommune, hvor borgernes behov sættes i centrum.

 

Friluftslivsstrategien sætter derfor fokus på fire overordnede målsætninger, som skal sætte rammen for arbejdet med friluftslivet fremadrettet.

 

Formidling og branding

Friluftslivet skal være synligt, og det skal være nemt og hurtigt for borgeren at finde oplysninger om friluftslivet. Der skal fokus på digital formidling og branding af friluftslivet. 

 

Samarbejde og brugerinddragelse

Herning Kommune vil have et friluftsliv der bruges. Gennem tværfagligt samarbejde og brugerinddragelse skal de rigtige og bedste løsninger findes og udvikles.

 

Nye teknologier og smarte løsninger

Herning Kommune skal gå forrest med at inddrage nye teknologier og tænke i smarte løsninger i udviklingen af friluftslivet. Med nye teknologier menes særligt IT og telefoni som apps, videoer og lignende, som skal skabe innovative muligheder og løsninger.

 

Brugerdrevet udvikling

Herning Kommune skal lave en målrettet indsats og udvikling i friluftslivet. Der skal fokus på brugererfaringer, besøgsstatistikker, og kortlægning af friluftslivet skal give øget kendskab til brugen af (friluftslivet), så indsatsen placeres, hvor behovene er.  

 

Det er i denne sammenhæng vigtigt at pointere, at friluftslivsstrategien ikke er ensbetydende med nye faciliteter og projekter, men i lige så høj grad opgradering og forbedring af det, vi allerede har i dag. Udviklingen skal styres af, hvor behovene er, og hvor der måtte være potentialer for at styrke friluftslivet.

 

Den tilgang, der er brugt i udformningen af dette udkast til en friluftslivsstrategi, understøtter det arbejde, der er gjort på nationalt plan med udformningen af den nationale friluftspolitik.

 

Forvaltningen vil på mødet kort fremlægge indholdet og ideerne bag udkastet.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at udkast til friluftslivsstrategien drøftes, og at forvaltningen arbejder videre med friluftslivstrategien, så den kan fremlægges til politisk godkendelse.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Udvalgets bemærkninger tages med i det videre arbejde med friluftsstrategien.

 

Endeligt udkast til friluftsstrategi sendes i høring i råd, udvalg m.v. inden fremlæggelse til endelig politisk behandling.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.05.12-P22-1-12 Sagsbehandler: Louise Berg Hansen  

Orientering: Naturindsatsen 2014

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted

Sagsresume

Der er er lavet en opfølgning på målene i Naturpolitikken. Samtidig er der lavet en opfølgning på de områder i Grønt Regnskab, der vedrører Natur og Grønne Områder.
 
I 2014 er der udført en lang række driftsopgaver samt naturgenopretnings- og naturplejeprojekter indenfor både våd og tør natur. Desuden er der lavet forbedringer af kommunens friluftsfaciliteter flere steder. Alle de gennemførte aktiviteter bidrager til opfyldelse af målene i Herning Kommunes Naturpolitik.

Forvaltningen anbefaler, at opfølgningen på målene i Naturpolitikken tages til orientering.

Sagsfremstilling

Herning Kommune har haft en Naturpolitik siden 2008, og som blev revideret i 2013.

I vedlagte rapport om "Naturindsatsen i 2014" er de gennemførte indsatser, projekter og plejetiltag adskilt i afsnit 1-10, som hver for sig relaterer sig til de 10 mål i naturpolitikken. Herudover er Green Cities målene for natur opgjort.
 
Det vedlagte bilag offentliggøres på kommunens hjemmeside, så borgerne gøres opmærksom på de mange gennemførte tiltag i naturen i Herning Kommune. Den vedlagte rapport "Naturindsatsen 2014" udgør desuden Natur og Grønne områders bidrag til Grønt Regnskab 2014.

Enkelte uddrag fra rapporten er vist her:  

Helhedsprojekt i Aulum
Lundby Bæk, der løber igennem Aulum By, var før indsatsen væsentligt påvirket af regnvandsudledninger. Årsagen til dette var manglende forsinkelse og rensning af overfladevandet fra flere af byens områder. Regnvandet løb direkte og uforsinket ud i vandløbet. Belastningen af vandsystemet kunne blandt andet observeres i form af væsentlig sandvandring igennem vandløbet og ringe vandkvalitet.
 
Herning Vand A/S og Herning Kommune har derfor, i løbet af foråret 2014, samarbejdet omkring et helhedsorienteret vandløbsprojekt i Aulum. Projektet havde ikke kun til hensigt at forbedre vandkvaliteten i vandløbet. Ideen var i stedet at tænke hele Aulum bys grønne kile ind i projektet og gennemføre et bredere og langt bedre naturgenopretningsprojekt.
 
Ved at udvide projektet, med blandt andet gydegrus til fiskene og etablering af søer i byen, bliver det samlede projekt et løft til den bynære natur i Aulum. Samtidig bliver projektet en fantastisk mulighed for at integrere det våde element som en synlig og bynær naturværdi.
 
Projektet omfattede genslyngning af vandløbet, udlægning af gydegrus, rydning af tæt træbeplantning langs vandløbet, en sikring af udsynet til vandløbet og etablering af regnvandssøer samt sandfang. Det har i høj grad forbedret vandkvaliteten og de fysiske forhold i vandløbet og bidrager til at opnå vandløbets potentiale til at blive et fint gydevandløb, for optrækkende fisk, med en god sammensætning af vandløbsfauna.  

Helhedsprojektet i Aulum omfatter både regnvandsbassiner og genslyngning af Lundby Bæk. Foto: Herning kommune.  

Integrationen af det våde element, som en synlig og bynær naturværdi, vil give borgerne i Aulum rige muligheder for at følge naturen på nært hold. En forlængelse af områdets stisystem, vest om Højager, har fuldendt muligheden for at bevæge sig rundt i hele området.
 
Som afrunding på projektet, hegnes arealerne med fårehegn. Det er hensigten, at fårene skal sørge for at holde arealerne plejet, så det lysåbne præg bevares, også helt ned af skrænterne på de nyetablerede søer. Fårene begynder på arbejdet i løbet af foråret 2015. 

Bookning af shelter
Overnatning i shelter er populært. I 2014 er kommunens sheltere blevet booket 817 gange. Det er 233 gange mere end i 2013, hvor der blev booket sheltere 584 gange. Det svarer til en stigning på 40 %. Tallene viser, at denne form for friluftsliv bliver mere og mere populært, men det viser også, at kommunens shelterbookningsystem er blevet bedre kendt blandt brugerne. 

Antallet af bookninger i 2014 på kommunens sheltere sammenholdt med antallet af bookninger i 2013.  

Shelterne på Præstbjerg Naturcenter er igen i år de mest benyttede sheltere i kommunen. Præstbjergshelterne er blevet booket 30 % flere gange i 2014 end i 2013. Også Sunds og Svanholm havde flere besøgende i 2014, og de nye sheltere på pladsen ved Arnborg Hedegård var ligeledes velbesøgte med 53 bookninger fra 16. juni, hvor pladsen blev indviet, til årets slutning.
 
Kommunens sheltere kan også benyttes uden forudgående bookning. Det er ikke muligt at sige noget om, hvor mange personer der har overnattet i kommunens sheltere uden at have booket forinden, men de er naturligvis meget velkomne. 

Gøgeurter og engblomme
På kommunens eng, syd for Arnborg, vokser der både maj-gøgeurt og engblomme, men pga. tilgroning med især mjødurt, er ansvarsarterne gået meget tilbage på dette areal. Arealet bliver græsset med heste, men de græsser ikke hårdt nok, og spiser ikke nok af mjødurten. Derfor er der foretaget en afslåning af mjødurten med efterfølgende afbrænding af det afslåede materiale. Afslåningen blev lavet i forsommeren. Kommunen vil de kommende år følge udviklingen på arealet. 


Maj-gøgeurt. Foto: Herning Kommune

 Link til Herning Kommunes hjemmeside og Naturindsatsen 2014:

http://www.herning.dk/media/5295262/naturindsatsen-2014-endelig-layout.pdf

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at opfølgningen på målene i Naturpolitikken tages til orientering.

Beslutning

Sagen taget til orientering. 

Bilag

 

Sagsnr.: 06.02.03-P20-3-14 Sagsbehandler: Winnie Liza Post  

Resultat fra miljøundersøgelser gennemført i Fuglsang Sø i løbet af 2014

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted

Sagsresume

Rapport over miljøforholdene i og omkring Fuglsang Sø, udført i løbet af 2014, viser, at søen er en af Danmarks reneste søer.


Kun mindre anvisninger anbefales i undersøgelsesrapporten for at styrke en god miljøtilstand.

 

Forvaltningen anbefaler, at sagen tages til orientering, og at der ansøges om det Blå Flag fra badesæsonen 2015.

 

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget besluttede på udvalgsmødet den 7. oktober 2013, pkt. 245, at der skulle udarbejdes en analyse omkring forholdene i Fuglsang Sø, og laves et afværgekatalog med indsatser mod yderligere algeopblomstring.
 
Samtidig blev det vedtaget, at der ikke skulle hejses Blåt Flag ved Fuglsang Sø i 2014. Grundlaget for beslutningen var gentagne opblomstringer med blågrønalger i perioden 2011- 2013. 

 

Der er udført undersøgelse gennem hele 2014. Resultaterne viser, at Fuglsang Sø er en af Danmarks reneste søer, hvor den eksterne belastning er begrænset, og at det kun er mindre indsatser, der kan iværksættes, for at opnå en endnu bedre miljøtilstand.

 

Resultatet af undersøgelsen

Undersøgelsen viser, at Fuglsang Sø ikke er næringsstofbelastet, og der er ikke fundet åbenlyse kilder til en kommende belastning. Hvilket betyder, at den ikke er belastet af eksterne (eller interne) puljer af næringsstoffer.

 

Søens plantesammensætning har ikke nået en fuldstændig balance, men har en så fin sammensætning, som kan forventes i så ung en sø.

 

Fiskeundersøgelsen viser en rigtig fin balance i størrelses- og arts-sammensætning, hvilket også afspejles i det gode forhold mellem rovfisk og byttedyr i søen.

 

 

 

Den overordnede konklusion fra rapporten er:

  • at der ikke er nogen åbenlyse og dokumenterbar årsag (eksterne påvirkninger) til opblomstringerne af blågrønalger i 2011-2013
  • og at Fuglsang Sø samlet set har en meget fin balance, som afværgeforanstaltninger kunne risikere at have en forværrende virkning på.

 

Indsatser i forhold til bevarelse af den fine balance i søen omhandler derfor små tiltag, som for eksempel mere fokus på:

  • at badegæster anvender de offentlige toiletter i stedet for at besørge i badevandet
  • at fodring af ænder i området ikke skal foregå i vandfasen (selve søen, men på land).

 

Det videre forløb

I 2014 blev der ikke observeret opblomstring af blågrønalger i Fuglsang Sø.

 

Sammenholdt med den samlede konklusion i rapporten formodes det derfor, at badevandskvaliteten i badesæson 2015 bliver god.

 

Forvaltningen anbefaler, at udvalget tager stilling til, om der skal søges om at hejse det Blå Flag ved Fuglsang Sø fra den kommende badesæson.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til orientering,

 

at udvalget tager stilling til, om der skal søges om Blåt Flag ved Fuglsang Sø fra den kommende badesæson.

Beslutning

Sagen taget til orientering.

 

Udvalget besluttede, at der ikke søges om Blåt Flag ved Fuglsang Sø fra den kommende badesæson.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1192-09 Sagsbehandler: Lise Kjær Poulsen  

Nygaard Gl. Skole. Status for opfyldelse af deklaration om vedligehold af historisk bygning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted, Niels Mønsted

Sagsresume

Herning Jagtforening skal som ejer stå for vedligeholdelse af den bevaringsværdige bygning Nygaard Gl. Skole. Bygningens ydre fremtræden skal bevares. Foreningen har af økonomiske årsager etableret et luft til luft opvarmningsanlæg i stedet for et vandbåret anlæg, som beskrevet i deklarationen om drift mv.

 

Forvaltningen anbefaler en dispensation fra deklarationen om anlægstype, dispensation fra tidsfristen for anlægget samt overdækning af anlæggenes udendørsdel.

Sagsfremstilling

I 2011 overtog Herning Jagtcenter den historiske ejendom Nygaard Gl. Skole på Bredvigvej nord for Nybro. Som del af købsaftalen blev der tinglyst en deklaration om bevaring, indretning, drift og vedligeholdelse af bygningen, samt om offentlighedens adgang til bygningen. Bygningen er ikke fredet, men bevaringsværdig som kulturhistorisk bygning, der viser en tidstypisk, egnskarakteristisk hedeskole fra 1878.

 

Deklarationen skal sikre, dels at bygningens ydre fremtræden bevares, dels at Herning Kommune har brugsretten til skolestuen med tilhørende indgang hertil. Skolestuen har stået tom siden 2010, hvor Herning Museum tog sine genstande hjem. Indsamling af lignende materialer er i proces. Arbejdet med at gendanne skolestuen som udstillingsrum og undervisningslokale forventes at være afsluttet medio 2015. Skolestuens genopståen markeres med et offentligt arrangement.

 

Forvaltningen har afholdt møde med formanden for Herning Jagtcenter, Jens Holt Jensen, den 15. december 2014 på stedet. Formål med mødet var, at følge op på status vedr. opfyldelse af deklarationen. Referat fra mødet er vedlagt som bilag til denne sag.

 

Hovedessensen af mødet er, at der sker en løbende vedligeholdelse af bygningen, som beskrevet i deklarationen. Stråtaget på bygningen står til udskiftning i 1. halvår 2015, og forventes udskiftet 1. juni 2015. Forventet omkostning hertil er 350.000 kr. Boligen, der er lejet ud til boligformål, opvarmes med brændeovn suppleret med varmepumpe installeret af Herning Jagtforening i 2011.

 

Varmekilde i gymnastiksalen mangler, dog varmes salen op i forbindelse med arrangementer ved brug af en brændeovn suppleret med en gasovn. I gymnastiksalen planlægger Herning Jagtcenter at opsætte en luft til luft varmepumpe inden næste fyringssæson, dvs. senest september 2015.

 

Af deklarationen fremgår det, at ejer senest i 2014 skal have gennemført udskiftning af eksisterende el-opvarmningsanlæg i hele bygningen med et vandbåret opvarmningsanlæg. Udskiftningen skal ske under størst muligt hensyn til bevaring af bygningens originale udtryk.

 

Foreningen skal selv stå for alle udgifter forbundet med vedligehold. Det har ikke været muligt for foreningen at søge tilskud til vedligehold. For at få foreningens budget til at hænge sammen, vælger foreningen løsninger, der både kan opfylde deklarationens bestemmelser, samtidig med de er økonomisk fordelagtige. Kan foreningen ikke opfylde deklarationen, eller har foreningen ikke økonomi til at opfylde betingelserne, overgår ejerskabet til Herning Kommune, der efterfølgende vil stå med alle udgifter til vedligehold.

 

Af økonomiske årsager har Herning Jagtforening valgt luft til luft anlæg. Luft til luft anlæg anvendes hyppigt efterhånden, da det er et miljøvenligt alternativ til andre opvarmningsanlæg, og samtidig relativt billigt, både i installation og drift.  

 

Ved luft til luft anlæg er der en udedel, der placeres et egnet sted på ydermuren. Yderdelen til opvarmning af boligdelen i Nygaard Gl. Skole er placeret på husets sydside (se foto herunder). Yderdelen til det planlagte anlæg i gymnastiksalen foreslås placeret på taget af de gamle das, på bygningens nordside. Overdækkes yderdelen med f.eks. træ, vil dens fremtoning synes mindre. For at bevare Nygaard Gl. Skoles ydre fremtræden som kulturhistorisk bygning, bør yderdelene overdækkes. Males overdækningen med hvidt, vurderes fremtoningen i forhold til bygningen være minimal.

 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der dispenseres fra deklarationens bestemmelse om type af varmeanlæg, fra vandbåret anlæg, til luft til luft anlæg,

 

at der dispenseres fra den angivne tidsfrist i deklarationen for Nygaard Gl. Skole, hvad angår etablering af varme i gymnastiksalen, så dette er gennemført inden fyringssæsonen 2015-2016,

 

at der stilles krav om, at udendørsdelen af anlæggene overdækkes med en trækasse eller lignende diskret materiale.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Udendørsdelen af varmeanlægget ønskes placeret mindre synligt, f.eks. i gården.

Udvalget ønsker en tættere opfølgning på jagtforeningens overholdelse af deklarationens vilkår. 

Bilag

 

Sagsnr.: 01.05.25-P20-1-15 Sagsbehandler: Lise Kjær Poulsen  

Orientering: Resultat af gennemført udbud i pleje af fortidsminder - gravhøje

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Paul Krogh, Erik Skibsted, Martin Skøtt, Hanne Østergaard Rasmussen

Sagsresume

Med baggrund i Bølgeplanen for konkurrenceudsættelse, har plejeopgaven på gravhøje været i udbud. Der indkom i alt 3 bud, hvor der er indgået kontrakt med entreprenøren med det billigste bud. Kontrakten tegnes for 6 år. Årlig besparelse i forhold til tidligere år er i alt knap 24.000 kr.

 

Forvaltningen anbefaler, at sagen tages til orientering.

Sagsfremstilling

Bølgeplanen for konkurrenceudsættelse blev besluttet på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 16. juni 2014, pkt. 182, med henblik på fra 2014 at øge bestræbelserne på at finde områder, hvor konkurrenceudsættelse og eventuel efterfølgende udlicitering kan give borgerne mere og bedre service for skattekronerne. 

Indenfor naturpleje blev det på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 26. maj 2014, pkt. 126, besluttet, at konkurrenceudsætte opgaver med hegnsvedligehold og beplantning af nye skovkulturer fra 1. januar 2015. Processen blev sat i gang i efteråret 2014.

 

Forvaltningen administrerer godt 600 ha indhegnede naturarealer. Opgaven med hegnsvedligehold kræver en del forudgående administrativt arbejde med udarbejdelse af kortmateriale for hvert enkelt hegn. Udarbejdelse af udbudsmaterialet pågårr, så der fra 1. januar 2016 forventes at være indgået en kontrakt om arbejdet, efter gennemførelse af særskilt udbud på opgaven.

 

Som følge af oprydning efter stormen Bodil, er der i forvejen bestilt en del af beplantningen af skovkulturer. I stedet for beplantningsopgaven, er et helt tredje område derfor forsøgt konkurrenceudsat, nemlig pleje af gravhøje. Der plejes ca. 110 gravhøje i alt hvert år, på baggrund af fastlagte plejeplaner for hver enkelt gravhøj. 

Økonomi

Udbudsmaterialet blev sendt ud i indbudt licitation, til 6 entreprenører. Efter tilbudsfristens udløb var der indkommet i alt 3 bud. Beløbene er samlede summer, på baggrund af de i udbudsmaterialet beskrevne rammer: 
Walles skovservice   219.000 kr.

Hededanmark           263.500 kr.

P&B Træpleje I/S        67.917 kr.
 
Med laveste bud er der indgået en 6-årig aftale med P&B Træpleje I/S som leverandør.
 
I forhold til omkostningerne for pleje af gravhøje i de foregående år, er besparelsen på 24.000 kr årligt i 2015 og frem. Denne besparelse tilfalder den fælles pulje for konkurrenceudsættelse, hvor der er budgetlagt med en besparelse på 5 mio. kr. årligt fra 2015 og frem.

 

De bevillingsmæssige korrektioner medtages i den førstkommende budgetopfølgningssag til Teknik- og Miljøudvalget og indgår i den fælles budgetopfølgningssag til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til orientering.

Beslutning

Sagen taget til orientering. 

 

Sagsnr.: 09.02.15-K09-4-11 Sagsbehandler: Annika Sundberg Lauridsen  

Anlægsregnskab for Karstoft Fiskeri

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

Øvrige sagsbeha.: Erik Skibsted, Jonna Sørensen, Annika S. Lauridsen, Martin Skøtt

Sagsresume

Der er udarbejdet anlægsregnskab for anlægsprojektet "Karstoft Fiskeri".

 

Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

Byrådet bevilgede den 11. oktober 2011, pkt. 270, 205.000 kr. samt den 18. september 2012, pkt. 274, 3.095.000 kr. til projektet vedr. vandløbsrestaurering i Karstoft Å.

 

Projektet omfattede nedlæggelse af stemmeværker og fødekanal ved Karstoft Fiskeri i Karstoft Å.

Økonomi

Stednr.

Anlæg

 

Bevilling kr.

Forbrug kr.

Forskel kr.

071092

Karstoft Fiskeri      

U

   3.300.000

   3.381.685

  - 81.685

 

 

I

 - 1.650.000

 - 1.688.118

    38.118

 

 

N

   1.650.000

   1.693.567

  - 43.567

 

Indtægten på 1.688.118 kr. stammer fra tilskud fra NaturErhvervsstyrelsen under ordningen "Beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora".

 

Der har samlet set været et merforbrug på 43.567 kr. til projektet. Merforbruget skyldes uforudsete udgifter til retablering af dambrugsarealet ved Karstoft Fiskeri, herunder bortskaffelse af byggemateriale fra det tidligere dambrug.  

 

Idet bruttoudgifterne er over 2 mio. kr. fremsendes anlægsregnskabet med tilhørende bemærkninger til særskilt godkendelse i Byrådet.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt. 

 

Sagsnr.: 06.02.00-K01-2-13 Sagsbehandler: Per Frank Madsen  

Revision af vandløbsregulativ for Von Å - grænsevandløb til Ringkøbing-Skjern Kommune

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Annika Sundberg Lauridsen, Erik Skibsted

Sagsresume

Ringkøbing-Skjern Kommune har udarbejdet forslag til vandløbsregulativ for grænsevandløbet Von Å - Øst, der løber på kommunegrænsen til Herning Kommune.

En strækning på 4,8 km ud af samlet længde af Von Å på 12,1 km.

 

Forvaltningen vil i løbet af 2015 udarbejde et forslag til regulativ for den resterende del af strækningen Von Å beliggende i Herning Kommune.  
 
Regulativet skal danne det fremtidige retsgrundlag for administrationen af vandløbet.   Regulativet omfatter bestemmelser for vandløbets fysiske tilstand, vandafledningsevne og dimensioner samt vandløbsmyndighedens og lodsejernes forpligtelser og rettigheder.
 
Forslag til regulativet har i 8 uger været fremlagt for offentligheden, herunder de berørte lodsejere langs vandløbene i Herning Kommune.
 
Der er indkommet én indsigelse af 26. november 2014 fra én lodsejer ved Von Å i Herning Kommune. Forvaltningen vurderer, at indsigelsen ikke kan imødekommes.

 
Forvaltningen anbefaler, at ændret vandløbsregulativ vedtages endeligt, hvorefter det offentliggøres med en 4 ugers klagefrist.

Sagsfremstilling

Udarbejdelsen af regulativforslaget for Von Å - Øst er et led i arbejdet med at forny og ensrette regulativerne for samtlige Ringkøbing-Skjern Kommunes offentlige vandløb.
 
Til hvert regulativ hører kortmateriale om vandløbets beliggenhed samt bilag med en redegørelse, der beskriver grundlaget for og konsekvenserne af regulativets bestemmelser (se bilag).
 
Bestemmelserne i regulativforslaget lægger sig i store træk op ad bestemmelserne i det gældende vandløbsregulativ. Dog er de nye dimensioner og vedligeholdelsesbestem-

melser fra vådområdeprojektet indarbejdet i regulativforslaget.
 

Ringkøbing-Skjern Kommune vil som hidtil stå for vedligeholdelsen af grænsevandløbet for begge kommuner. Forhold omkring de vandløbsnære arealer så som hegning, plantning, vandindvinding, dræning og lignende administreres af den kommune, hvor arealerne ligger.
  
Regulativforslagene har været forelagt for offentligheden i en 8 ugers høringsperiode fra 6. oktober 2014 til 1. december 2014.
  
Regulativforslaget blev i den forbindelse sendt direkte til de berørte lodsejere langs vandløbet i Herning Kommune og offentliggjort på Herning Kommune hjemmeside.
 
Regulativforslaget har desuden været til udtalelse hos berørte myndigheder, det vil sige Naturstyrelsen og Fiskeridirektoratet. 
  
Der er indkommet én indsigelse af 26. november fra en lodsejer i Herning Kommune. Det skal i den forbindelse bemærkes, at det gennemførte vådområdeprojekt samlet har påvirket 90 ha natur-, skov-, eng- og landbrugsarealer, heraf ejer lodsejeren de 1,25 ha. De 60 ha havde allerede inden projektets gennemførelse en afvandingstilstand svarende til våde og tørre enge.


I forhold til udkast til regulativet for Von Å - Øst, ønsker lodsejeren, at Von Å fremover bliver grødeskåret. Det fremgår af det endelig godkendte vådområdeprojekt, at "vandspejlsberegningerne for de fremtidige forhold i Von Å er gennemført under forudsætning af, at der i projektområdet som udgangspunkt ikke længere gennemføres grødeskæring". I projektområdet har de øvrige lodsejere langs med Von Å accepteret dette.

 

Vådområdeprojektets primære formål er at fjerne næringsstoffer og et af de primære virkemidler til at opnå dette er en kontrolleret vandstandshævning i Von Å.


Af udkast til regulativet for Von Å - Øst fremgår "a) Der skæres ikke grøde i vandløbet. b) Hvis særlige afvandingsmæssige eller miljømæssige forhold gør sig gældende, kan der iværksættes grødeskæring, der i så tilfælde kan udføres i op til 2/3 af vandløbets bredde. c) Efter anmodning kan der undtagelsesvis iværksættes ekstra grødeskæring på udvalgte strækninger, hvis stor grødevækst, sammenholdt med den aktuelle afstrømning, forårsager en højere vandstand end normalt."

 

Ud fra ovenstående og en samlet vurdering finder forvaltningen, at klagen ikke kan imødekommes vedrørende ønsket om ordinær grødeskæring i Von Å.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at nyt regulativ for en strækning af Von Å, som har været i høring, vedtages endeligt uden ændringer, hvorefter det offentliggøres med en 4 ugers klagefrist.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt, dog med bemærkning om, at punkt 8.2 i Regulativ for kommunevandløbet Von Å - Øst ønskes omformuleret, således at den første sætning "Der skæres ikke grøde i vandløbet" slettes.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-382-10 Sagsbehandler: Søren Brandt  

Klimatilpasningsprojektet KLIT 3 ved Holing Bæk/Lillelund Engpark

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted, Martin Skøtt

Sagsresume

Teknik- og Miljøudvalget behandlede på mødet den 29. april 2013, pkt. 89, Herning Vand A/S og Herning Kommunes ansøgninger til 3 klimatilpasningsprojekter, som er godkendt af Forsyningssekretariatet i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

 

På mødet vil der blive fremlagt et forslag til både udformning og økonomi vedrørende KLIT 3: Holing Bæk/ Lillelund Engpark. Lokalplan og kommuneplantillæg for området er i høring og forventes endeligt vedtaget på byrådsmøde den 3. marts 2015.

 

Forvaltningen anbefaler, at detailprojekteringen af klimatilpasningsprojektet, KLIT 3 omfattende Holing Bæk/Lillelund Engpark sættes i gang.

Sagsfremstilling

Formålet med projektet er at forsinke tilledningen af overfladevand fra oplandet for at sikre større kapacitet i Herningsholm Å. Projektet kan tilbageholde 50.000-60.000 m3 vand, hvilket cirka svarer til et areal med 10 fodboldbaner.


For at projektet kan udbydes, skal der udarbejdes et detailprojekt og udarbejdes udbudsmateriale. Projektet vil have en gavnlig effekt i forhold til oversvømmelser i den nordlige del af Herning By herunder oplandet til Holing Bæk. Udgiften til projektet vil være meget afhængig af, om de bydende entreprenører kan anvende det opgravede fyld (sand af god kvalitet) i andre sammenhænge. I ansøgningen til Forsyningssekretariatet er udgiften til projektet vurderet til en pris på 3,8 mio. kr. Der vil blive redegjort nærmere for økonomien, når detailprojektet er udarbejdet.

 

Detailprojektering og udarbejdelse af udbudsmateriale anslåes at koste 375.000 kr.

Økonomi

I henhold til Lånebekendtgørelsen er der låneadgang til de igangværende klimaprojekter.

Det er besluttet i den oprindelige sag om etablering af klimatilpasningsprojekter (Teknik- og Miljøudvalget 29. april 2013, pkt. 89), at klimatilpasningsprojektet – herunder projektering og udarbejdelse af udbudsmateriale – finansieres via låneoptagelser, hvor afdrag og renter efterfølgende opkræves hos Herning Vand A/S.
 
Projektet er således udgiftsneutralt for Herning Kommune, idet Herning Vand A/S finansierer udgiften 100 %.
 
Der fremsendes ny sag, når detailprojektering og den endelige udgift kendes med henblik på låneoptagelse.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at arbejdet med detailprojektering af klimatilpasningsprojektet KLIT 3 sættes i gang i Lillelund Engpark,

 

at der meddeles anlægsudgifts- og indtægtsbevilling og rådighedsbeløb på 0,375 mio. kr. til serviceområde 04 Grønne områder, nyt stednr. (KLIT 3) i 2015,

 

at der fremsendes ny sag, når detailprojektering og den endelige udgift kendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt. 

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-382-10 Sagsbehandler: Søren Brandt  

Orientering: Skitseprojekt for klimasikringsanlæg ved Holstebro

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Charlotte Højbjerre, Erik Skibsted

Sagsresume

Vestforsyningen i Holstebro har fået udarbejdet en rapport, der på skitseniveau beskriver klimasikringsanlæg til tilbageholdelse af vand i Storåens ådal. Det skitserede anlæg vil reducere sandsynligheden for skadevoldende oversvømmelser i Holstebro by.

Sagsfremstilling

I rapporten er der arbejdet med tre forskellige placeringer af et klimasikringsanlæg ved Storåen (se vedlagte kortbilag). Ved alle tre løsninger ligger anlægget indenfor Holstebro Kommune. To af løsningerne ligger nedstrøms den kommende motorvejsbro over Storåen. Den sidste løsning ligger lige opstrøms motorvejsbroen. I projekterne opereres med anlæggelse af jorddæmning på tværs af ådalen i op til 4 meters højde. Der ændres ikke på Storåens forløb, idet åen ledes gennem anlægget. I anlægget indbygges et bygværk med et spjæld, der skal styre vandets flow efter vandhøjden i Holstebro by. Baseret på de seneste års mønster, kan der forventes en delvis udnyttelse ca. hvert 5. år.

 

I scenarie 3 vil der kunne ske oversvømmelser af arealer, som ligger i Herning Kommune (7 lodsejere). Disse oversvømmelser vil ikke ramme bygninger, men der imod arealer, som er udpeget efter Naturbeskyttelseslovens § 3.


Rapporten konkluderer, at en 100-års hændelse kræver et magasinvolumen på 2-3 mio. m³, og en 1000 års-hændelse kræver et magasinvolumen på 5-10 mio. m³. Der er
betydelig usikkerhed om, hvorledes endnu mere ekstreme afstrømningshændelser kan
forekomme, herunder om hændelserne bare har en højere top af en dags varighed, eller det er hele afstrømningen fra oplandet, der øges. Rapporten anbefaler, at der arbejdes videre med at finde magasineringsvolumen på 2-3 mio. m³ samt at vurdere mulighederne for et endnu større volumen.


Rapporten indeholder ikke en konsekvensvurdering af oversvømmelsernes indvirkning på flora og fauna eller en endelig vurdering af muligheden for fri faunapassage.


Konklusion
Rapporten vurderes at præsentere løsninger, der effektivt vil begrænse oversvømmelsessandsynligheden i Holstebro. For at vurdere om løsningerne vil være
miljømæssigt og økonomisk forsvarlige, er det nødvendigt at foretage en konsekvensvurdering af et eller flere af skitseprojekterne. For en helhedsvurdering af
konsekvenserne vil det også være relevant, at alternative løsningsmodeller jf.
klimatilpasningsplanen tages i betragtning.

 

Det er aftalt med Holstebro Kommune, at de løbende holder de lodsejere i Herning Kommune, der vil blive berørt af scenarie 3, samt Herning Vand A/S og Herning Kommune orienteret om det videre arbejde.

 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til orientering.

Beslutning

Sagen taget til orientering. 

Bilag

 

Sagsnr.: 06.00.00-P16-1-13 Sagsbehandler: Ageeth Millenaar  

Endelig vedtagelse af tillæg nr. 27 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2009 - 2020, for boligområde ved Rørkærvej i Aulum

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

    X

     X

   X

 

Øvrige sagsbehandlere: Lene Kimø

Sagsresume

Tillæg nr. 27 omhandler en ændring af kloakeringsformen for en del af kloakopland AU8.P.

Et mindre område i kloakopland AU8.P ændres fra "Separatkloak"  til "Separatkloak med nedsivning af tagvand. Vejvand til recipient"

 

Forvaltningen anbefaler, at tillæg nr. 27 vedtages endeligt, samt at endelig vedtagelse af fremtidige spildevandstillæg, hvor der ikke er indsigelser, delegeres til Teknik- og Miljøudvalget.

Sagsfremstilling

Et område (matr. 6a Lergrav Hgd, Aulum) ved Rørkærvej i Aulum ønskes udstykket til et nyt boligområde. En ny lokalplan til boligområdet, nr. 01.B13.1 behandles samtidig med tillægget til spildevandsplan.

Det nye boligområde er allerede optaget i spildevandsplanen som en del af kloakopland AU8.P med kloakeringsformen "Separatkloak". Kloakeringsformen i det nye boligområde bliver "Separatkloak med nedsivning af tagvand. Vejvand til recipient", og derfor skal spildevandsplanen ændres.

 

Det fremtidige boligområde er ca. 1,4 ha. Regnvand fra veje, stier og indkørsler udledes via regnvandskloak til regnvandsbassin med udløbsnr. 05005AR sydvest for området (se bilag 1).

Befæstelsesgraden, som omfatter ovennævnte befæstelser, bliver ca. 12,7 %.

 

Tagvand fra bygningerne nedsives.

Ifølge et geoteknisk notat, som er udarbejdet i forbindelse med projektet, vurderes det, at nedsivning af tagvand er muligt.

 

I forbindelse med ændringen af kloakeringsformen ændres oplandsnavnet for boligområdet til AU25.P. For placeringen af boligområdet samt opland AU25.P henvises til bilag 1.  

 

Høring af forslag til tillæg nr. 27

Forslag til tillæg 27 har været fremlagt i offentlig høring i 8 uger i perioden 20. november 2014 til 15. januar 2015. Der er ikke indkommet høringssvar i perioden.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at tillæg nr. 27 til Herning Kommunes Spildevandsplan endeligt vedtages,

 

at endelig vedtagelse af fremtidige spildevandstillæg, hvor der ikke er indsigelser, delegeres til Teknik- og Miljøudvalget.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt. 

Bilag

 

Sagsnr.: 09.17.00-P19-11-11 Sagsbehandler: Ageeth Millenaar  

Orientering: Natur- og Miljøklagenævnet stadfæster afgørelse om miljøgodkendelse på husdyrbrug

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

   x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Lene Kimø

Sagsresume

Natur- og Miljøklagenævnet har stadfæstet Herning Kommunes afgørelse af 29. januar 2014 om § 12 miljøgodkendelse af husdyrbruget på Vestergaardsvej 8A, Kibæk.

Sagsfremstilling

Godkendelsen giver tilladelse til en udvidelse fra 168,55 DE i kvæg til 710,71 DE i kvæg. Dyrene opstaldes i eksisterende stalde på Vestergaardsvej 8A. Derudover søges om opførelse af et nyt staldanlæg på barmark ca. 550 m sydvest for den eksisterende ejendom.

 

Miljøgodkendelsen blev påklaget af en nabo til husdyrbruget. Naboen har navnlig klaget over transport til og fra det nye staldanlæg samt gener i forbindelse med lugt, støj og skadedyr. Derudover er det klagers opfattelse, at ejendoms- og herlighedsværdien af klagers ejendom vil blive påvirket i negativ retning.

 

Transport

Natur- og Miljøklagenævnet har ikke fundet grundlag for at tilsidesætte kommunens vurdering ifm. transport. I miljøgodkendelsen er der lavet en opgørelse over antallet af transporter til og fra ejendommen som følge af den ansøgte produktionsudvidelse, og Herning Kommune har på den baggrund vurderet, at transporter ikke vil medføre forøgede gener for beboerne i nærområdet. Samtidig har kommunen vurderet, at antallet af transporter til det eksisterende anlæg falder, og at transporterne til det nye anlæg ikke vil give store væsentlige gener for naboer, da ind- og udkørselsforholdene ligger væk fra og på en god afstand til nærmeste nabo (klager).

 

Lugt

Natur- og Miljøklagenavnet finder, at den ansøgte produktion ikke vil medføre væsentlige lugtgener, hvis de af kommunen fastsatte vilkår overholdes. Nævnet lægger herved vægt på, at der ikke er relevante boliger, bebyggelse eller områder m.v. inden for de udregnede lugtgeneafstande, og at der ikke er grundlag for at antage, at husdyrbrugets lugtbidrag til omgivelserne alligevel er uacceptabelt for de omkringboende.  

 

Støj

Natur- og Miljøklagenævnet finder, at hvis virksomheden overholder de af kommunen opstillede vilkår, vil den ansøgte produktion ikke medføre støjgener for de omkringboende. Nævnet har lagt vægt på, at kommunen har indsat et vilkår med maksimale støjgrænser i overensstemmelse med de vejledende grænseværdier for støj, der svarer til de almindeligt gældende grænser for virksomheder.

 

Skadedyr

Natur- og Miljøklagenævnet finder, at den ansøgte produktion ikke vil medføre væsentlige gener fra skadedyr for de omkringboende, så længe ansøger overholder de i godkendelsen angivne foranstaltninger samt de af kommunen fastsatte vilkår. Nævnet har herved lagt vægt på, at forebyggelse af gener fra skadedyr først og fremmest kræver en god gødningshåndtering samt en generel god staldhygiejne med fjernelse af gødnings- og foderrester, så man ikke giver skadedyrene for gode levemuligheder.

 

Værdiforringelse af klagers ejendom

Natur- og Miljøklagenævnet finder at spørgsmålet om værdiforringelse af klagers ejendom ikke er hensyn, der indgår i vurderingen af en ansøgning efter husdyrloven.

 

Afgørelsen får ingen betydning for Herning Kommunes sagsbehandling fremover, idet afgørelsen følger principperne i vurderinger efter Miljøstyrelsens vejledning af naboforhold.

Økonomi

Ingen

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til orientering.

Beslutning

Sagen taget til orientering. 

 

Sagsnr.: 00.32.00-P19-1-15 Sagsbehandler: Jonna Sørensen  

Opfølgning på politiske budgetmål for 2014

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Opfølgning på politiske budgetmål fastsat i forbindelse med budget 2014.

Sagsfremstilling

Der er til afslutning af årsregnskab 2014 foretaget opfølgning på politiske budgetmål udarbejdet for serviceområderne 01 til 09 under Teknik og Miljø i forbindelse med budget 2014.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at opfølgning på politiske budgetmål tages til efterretning.

Beslutning

Sagen taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.10-P19-2-14 Sagsbehandler: Jacob Philipsen  

Politiske budgetmål for 2016

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Jonna Sørensen

Sagsresume

Forvaltningen fremsætter forslag til budgetmål for budget 2016 for Teknik og Miljø.

Sagsfremstilling

Forvaltningen fremsender jf. budgetproceduren for 2016 forslag til politiske budgetmål for 2016 for Teknik- og Miljøudvalgets område: Serviceområde 03 Kommunale ejendomme, 04 Grønne områder, 05 Miljøforanstaltninger, 07 Renovation, 08 Drift samt 09 Trafik.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at de politiske budgetmål for 2016 godkendes og indgår herefter i drøftelserne på 1. budgetkonference.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Udvalgets bemærkninger indarbejdes og medtages til behandlingen i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.10-P19-2-14 Sagsbehandler: Jacob Philipsen  

Orientering: Perspektivnotatet for Teknik- og Miljøudvalgets område til budget 2016-2019

 

Sagsnr.: 00.30.10-P19-2-14 Sagsbehandler: Jacob Philipsen  

Mulighedskatalog for 2016 og frem

 

Sagsnr.: 01.05.00-P00-37-14 Sagsbehandler: Iben Sophie Jakobsen  

Orientering: Politianmeldelse

 

Sagsnr.: 05.01.00-P19-3-11 Sagsbehandler: Kim Bredgaard Grarup  

Vesterholmvejs forlængelse - erstatning

 

Sagsnr.: 05.01.11-P19-1-09 Sagsbehandler: Kim Bredgaard Grarup  

Motorvej Herning - Holstebro: Ekspropriation

 

Sagsnr.: 00.22.04-P35-1-13 Sagsbehandler: Lotte Vinter  

Meddelelser