Dagsordener og referater

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 15. december 2016
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 05.05.06-P20-2-16 Sagsbehandler: Mari Lohne  

Orientering om renovering af Sølvgade

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen

Sagsresume

Skitseprojekt for renovering af Sølvgade er under udarbejdelse og vil blive fremlagt på mødet til orientering.

 

Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

På Byrådets møde den 17. maj 2016, pkt. 159, blev det godkendt, at igangsætte projektet for renoveringen af Sølvgade, og på Byplanudvalgets og Teknik- og Miljøudvalgets møde den 15. august 2016 pkt. 173, blev projekteringsgrundlaget for Sølvgade godkendt.

 

Den nye busterminal, terminalbygning og banegårdsplads er snart færdig, og en renovering af Sølvgade vil opgradere hele området. For mange er dette område ankomsten og første møde med Herning.

Renoveringen af Sølvgade er allerede igangsat med kloak -og ledningsfornyelse. Ny belægning, inventar og Herning C-elementer udføres til foråret 2017.

Sølvgades vejprofil er kun lige bred nok til at kunne etablere to vejbaner, to cykelstier og fortov i nordsiden. Vejbanen etableres med kraftigt bindelag og slidlag for at kunne modstå tung trafik og vrid fra busserne på kørebanen. Cykelsti males på vejbanen som helfarvede flader eller hvide linjer. Det nye fortov og den sydligste del af Søndergade udføres med samme type belægning som på den nye banegårdsplads.

 

I de to områder, hvor man krydser Sølvgade, ved terminalbygningen og Søndergade, markeres de to fodgængerovergange med et grafisk mønster.

Belysningen bliver udskiftet til nye LED armaturer på nye master. Eksisterende træer i området bevares i videst mulig omfang eller erstattes med nye træer.

For at skabe en mere opholdsvenlig plads ved biografen, der kan benyttes til bl.a. præmierer og samlingssted for borgerne, flyttes cykelstativerne nærmere Søndergade, og der monteres bænke, effektbelysning, anlægges bede med grønt bunddække og træer samt street art på den sydligste gavl i Søndergade.

 

Skitser der illustrerer, hvordan området vil komme til at se ud, når det er færdigt, vil blive fremlagt på mødet.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at orienteringen om skitseprojektet tages til efterretning. 

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 05.01.02-P20-15-16 Sagsbehandler: Tommy Jonassen  

Prioritering af 4 cykelstiprojekter

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Prioritering af 4 cykelstiprojekter.

 

Forvaltningen anbefaler, at de 4 cykelstiprojekter prioriteres udført som angivet.

Sagsfremstilling

På investeringsoversigten er der i perioden 2017 - 2019 afsat midler til følgende 4 cykelstiprojekter: 

  1. Lysanlæg på ny cykelsti mellem DNV-Gødstrup og Skibbild-Nøvling. Projektet bør koordineres og udføres samtidig med anlæggelse af stien i 2017
  2. Lysanlæg på Ringkøbingvej mellem Herning og Snejbjerg. Projekter bør koordineres med en forskønnelse/renovering af vejstrækningen i 2018.
  3. Forlængelse af sti langs Skalmejevej i Sunds. Foreslås udført i 2019.
  4. Etablering af grussti langs Feldborgvej nordøst for Aulum. Foreslås udført i 2019.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at de 4 cykelstiprojekter prioriteres udført som angivet.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 05.01.02-P20-15-16 Sagsbehandler: Kim Bredgaard Grarup  

Frigivelse af anlægsbevilling til etablering af lys på cykelsti mellem DNV-Gødstrup og Skibbild-Nøvling

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen,  Pia Colstrup

Sagsresume

Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløb på 0,733 mio. kr. afsat til etablering af lys på ny cykelsti mellem DNV-Gødstrup og Skibbild-Nøvling.

 

Forvaltningen anbefaler, at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 0,733 mio. kr. i 2017 til Serviceområde 09 Trafik, stednr. 222091, samt at udgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 0,733 mio. kr.

Sagsfremstilling

På investeringsoversigten er der i perioden 2017 - 2019 afsat midler til følgende 4 cykelstiprojekter: 

  • Lysanlæg på ny cykelsti mellem DNV-Gødstrup og Skibbild-Nøvling
  • Lysanlæg på Ringkøbingvej mellem Herning og Snejbjerg
  • Forlængelse af sti langs Skalmejevej i Sunds
  • Etablering af grussti langs Feldborgvej nordøst for Aulum

Økonomi

Det afsatte rådighedsbeløb i 2017 på 0,733 mio. kr. på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 222091 "Cykelstier" søges frigivet til etablering af lysanlæg på ny cykelsti mellem DNV-Gødstrup og Skibbild-Nøvling i 2017.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 0,733 mio. kr. i 2017 til Serviceområde 09 Trafik, stednr. 222091 "Cykelstier",

 

at anlægsudgiftsbevillingen finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 0,733 mio. kr. i 2017 på samme stednr.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 13.06.04-P19-44-08 Sagsbehandler: Karin Skov-Aggerholm  

Byggemodning af Udgaardsvej i Skibbild - midlertidig vejadgang

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Anne Mette Skjærlund Knudsen

Sagsresume

Ved udstykning af 6 grunde på Udgaardsvej i Skibbild er der planlagt en midlertidig vejadgang fra Gefionsvej. Borgerforeningen Skibbild-Nøvling og Grundejerforeningen Gefionsvej ønsker vejadgangen etableret fra Herningvej.

 

Forvaltningen anbefaler, at den midlertidige vejadgang via Gefionsvej fastholdes.

Sagsfremstilling

På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 15. august 2016, pkt. 178 blev der søgt anlægsbevilling til byggemodning af 6 grunde på Udgaardsvej i Skibbild:

Udgaardsvej, Skibbild, stednr. 002076

Der blev i 2011 udbudt 7 grunde i den østlige del af udstykningsområdet langs med Herningvej, og der er endnu ikke solgt en grund. Der er nu efterspørgsel efter grunde i den vestlige del af området, da de har en mere attraktiv beliggenhed pga. nærhed til naturområder og større afstand til Herningvej. For at minimere udgiften til byggemodning bliver stamvejen ud til Herningvej ikke etableret på nuværende tidspunkt. I stedet bliver de 6 grunde midlertidigt vejforsynet via offentlig vej i boligområdet Gefionsvej.

 

Kort over Gefionsvej og nye grunde på Udgaardsvej, Skibbild.

 

Grundene på Udgaardsvej blev udbudt til salg i september 2016, og der blev solgt en grund med overtagelse 1. maj 2017. I følge planen skal området byggemodnes med opstart i februar 2017, og der skal etableres midlertidig vejadgang via Gefionsvej.

 

Forvaltningen har modtaget indsigelser mod den midlertidige vejadgang fra Grundejerforeningen Gefionsvej og Borgerforeningen Skibbild-Nøvling. Indsigelserne er vedlagt. 

 

Nedenstående punkter sammenfatter indsigelsen:

 

  • Støj- og støvgener for beboerne på Gefionsvej
  • Trafiksikkerhed forringes for cyklister og gående til daginstitution, skole mv.
  • Leg i området besværliggøres
  • Tidshorisont for den midlertidige vejadgang er ukendt
  • Byggegrundene er ikke synlige fra Herningvej
  • Lastbiler ødelægger belægning på Gefionsvej – dette er ikke medregnet i kommunens overslag
  • Anlæg af midlertidig vej er på sigt en dyrere løsning
  • Kommunens overslag på vejadgang til Herningvej er for højt

 

 

 

 

Gener ved midlertidig vejadgang

Det er forvaltningens vurdering, at generne i forbindelse med anlægsarbejde og byggetrafik vil forekomme i begrænsede perioder. Når bebyggelserne er færdige er det kun trafik fra op til 5-6 ejendomme. Den permanente vejadgang til Herningvej etableres, når etape 2 på Udgaardsvej igangsættes. Det forventes, at grundsalget ligger på knap 1 grund pr. år og dermed forventes den permanente vejadgang at blive etableret om 5-7 år.

 

Økonomi

Etablering af midlertidig vej til Gefionsvej og cykelsti koster 90.000 kr. Når den permanente vejadgang bliver klar, er der udgifter til fjernelse af anlæg på 6.000 kr. En del af den midlertidige vej kan genbruges til fremtidig sti, hvorved der spares 16.000 kr. Nettoudgiften til midlertidige anlæg bliver hermed 80.000 kr. (90+6-16).

 

Etablering af den permanente vej, dvs. i første omgang en grusvej til Herningvej, vil koste 650.000 kr. i entreprenørudgifter. Hertil kommer udgifter til projektering, tilsyn, landinspektør mv.

 

Ved begge løsninger vil der være udgifter til drift. Ved den midlertidige løsning er det fejning af Gefionsvej samt reparationer af evt. belægningssten/kantsten, der bliver kørt i stykker. Ved den permanente løsning er det opfyld/jævning af grusvej.

 

Borgerforeningen mener, at kommunens overslag i forbindelse med anlægsprojektet er for højt. De har indhentet to tilbud ved lokale entreprenører. Tilbuddene ligger hhv. 11% og 35% under kommunens overslag. Det billigste tilbud har imidlertid en række forbehold, som ikke er prissat. Derfor vurderer forvaltningen fortsat, at overslaget på 650.000 kr. til entreprenørudgifter ligger på det rette niveau.

 

Forvaltningen anbefaler, at den midlertidige vejadgang via Gefionsvej fastholdes ved byggemodning af 6 grunde på Udgaardsvej.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der etableres midlertidig vejadgang via Gefionsvej til ny udstykning på Udgaardsvej.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 03.00.00-S00-1-12 Sagsbehandler: Anne Marie Muff Grønkjær  

Godkendelse af anlægsregnskab for ydermur på Herninglund 2, Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Vibeke Tolderlund, Jonna Sørensen, Pia Colstrup

Sagsresume

Der er udarbejdet anlægsregnskab for ny ydermur på ejendommen Herninglund 2, Herning.

 

Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

Der foreligger anlægsregnskab for stednr. 011076 Ny ydermur - Herninglund 2, Herning. 

Byrådet bevilgede den 21. juni 2016 186.000 kr. til Serviceområde 03 Kommunale ejendomme til ny ydermur - Herninglund 2, Herning.  

Den eksisterende facademur er brudt ned og en ny er opført.

Økonomi

Stednr.

Anlæg

Bevilling kr.

Forbrug kr.

Forskel kr.

011076

Ny ydermur - Herninglund 2, Herning

186.000

219.000

-33.000

 

Merforbruget skyldes ekstra arbejder ved forstærkning af rem, hultagning og genopmuring ved rem ved nabohuset samt ommuring af indvendig gavlspids på østgavlen samt nedtagning af zinkmurkrone.

 

Idet anlægsregnskabet viser en større afvigelse i forhold til bevillingen, fremsendes anlægsregnskabet med tilhørende bemærkninger til særskilt godkendelse i Byrådet. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 04.01.00-P20-1-14 Sagsbehandler: Anne Kirstine Kjær  

Godkendelse af anlægsregnskab for anlægs- og renoveringsopgaver ved Lysgård Sø og i Vildbjerg Søpark

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted, Jonna Sørensen, Pia Colstrup

Sagsresume

Der er udarbejdet anlægsregnskab for anlægs- og renoveringsopgaver ved Lysgård Sø og i Vildbjerg Søpark, Vildbjerg.


Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

Der foreligger anlægsregnskab for stednr. 020066 Lysgård Sø og Vildbjerg Søpark.

 

Byrådet bevilgede den 23. juni 2014, pkt. 220, 294.500 kr. i udgift samt 37.500 kr. i indtægt til serviceområde 04 Natur og Grønne Områder til anlægs- og renoveringsopgaver ved Lysgård Sø og Vildbjerg Søpark, Vildbjerg.
 
Projektet er nu gennemført, og der er opført multihus samt etableret platform og læbeplantning ved Lysgård Sø. I Vildbjerg Søpark er der sket renovering af broer samt retablering af stier. Projektet støttes af Friluftsrådet med 37.200 kr.  

Økonomi

Stednr.

Anlæg

 

Bevilling kr.

Forbrug kr.

Forskel kr.

020066

Lysgård Sø og Vildbjerg Søpark

U

294.000

264.937

29.063

 

 

I

-37.000

-37.200

200

 

 

N

257.000

227.737

29.263

 

Idet bruttoudgifterne er under 2 mio. kr. aflægges regnskabet alene for Teknik- og Miljøudvalget.

 

Anlægsregnskabet vil blive optaget i Herning Kommunes årsregnskab og godkendt sammen med det samlede årsregnskab for 2016.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 05.01.15-P20-1-16 Sagsbehandler: Anne Kirstine Kjær  

Godkendelse af forslag til forskønnelse med blomster langs veje

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted

Sagsresume

Som opfølgning på forslaget i budgetforlig 2017 om blomsterløg langs vejene, har forvaltningen udarbejdet et forslag til forskønnelse med plantning af blomsterløg langs centrale veje. Projektet opfylder målet i kommunens parkpolitik om grønne indfaldsveje og understøtter også projektet "Smukkere indfaldsveje".

 

Forvaltningen anbefaler, at forslaget godkendes.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet et forslag til forskønnelse med plantning af blomsterløg i arealer langs centrale indfaldsveje og knudepunkter i Herning, jf. vedtaget strategi for Smukke indfaldsveje. Stederne er vist i bilag 1 "Løgplaceringer, oversigt". De enkelte forslag kan ses i bilag 2, "Projekter samlet".

 

Kriterierne for udvælgelsen af arealerne og for udarbejdelsen af de konkrete forsalg er synlighed, effekt samt enkelhed i driften. Der fokuseres på trafikmæssigt synlige og centrale arealer, og der er overvejende brugt en løgblanding ("Volendam") med lang holdbarhed (8-10 år) og blomstringsperiode (marts-juni).

 

Billederne nedenfor viser den valgte blandings blomstringsfaser. Der gøres opmærksom på, at forvaltningen søger at indarbejde hvidblomstrende løg i blandingen.

 

 

 

 

I forslaget for Markedspladsen er valgt en blanding af blå og hvid skilla for at skabe sammenhæng med de blå skilla i midterrabatten på Møllegade nord for.

Der gøres opmærksom på, at dette forslag jf. budgetforliget for 2017 afventer øvrige planer for dette område, som ønskes fremlagt på budgetkonferencen i foråret 2017.

 

Til budgetforhandlingen for 2017 udarbejdede forvaltningen efter Byrådets ønske en principiel beregning på økonomien på græsklipning ift. anlæg af løg. Beregningen blev lavet på foreliggende og umiddelbart tilgængelig viden. Af beregningen fremgik, at man ved at lægge en løgblanding med blomstring indtil juni kan spare græsklipning i den første halvdel af sæsonen, svarende til 50 %. Derudover fremgik det, at der kan etableres løgblandinger for 100 kr./m2. Forvaltningen vurderede, at anlæg med løg i vejrabatter ikke medførte en nævneværdig besparelse, og at et sådan tiltag primært skulle være for at skabe en blomsteroplevelse.

 

Under udarbejdelsen af det konkrete forslag er der foretaget yderligere undersøgelser og indhentet flere erfaringer fra andre kommuner for at kvalificere forslaget og forvaltningens viden om økonomien i blomsterløg ift. græs.

 

  • Forslaget dækker samlet et areal på ca. 3.000 m2, dvs. under ½ ha. Kommunens samlede budget for græsklipning dækker ca. 400 ha klippede flader (bynære grønne områder). Forvaltningen anslår den samlede udgift til græsklipning til at være ca. 4 mio./år. Den samlede udgift på klipning af græs i vejarealer anslås desuden at være ca. 4 mio./år.

Pga. størrelsesforholdet (under ½  ha ift. 400 ha) forventes ikke en nævneværdig

besparelse på driften af græsarealer.

 

  • Den nærmere undersøgelse viser, at prisen for forslaget med løg er ca. 120 kr./m2 i gennemsnit, for dette forslag beregnet til knap 350.000 kr.

 

  • Det koster i gennemsnit 1,20 kr. pr. klipning at klippe 1 m2 græs. I alt vil besparelsen på græsklipning i forslaget, beregnet alene på areal, udgøre ca. 25.200 kr./år, svarende til godt 200.000 kr. over 8 år (løgenes anslåede levetid).

 

Forvaltningen vurderer samlet, at forslaget ikke kan forventes at reducere udgiften til græsklipning langs veje, men at det vil være et plus for borgere og besøgende og dermed værdiskabende for Herning Kommune. 

Økonomi

Det fremlagte forslag anslås at kunne realiseres for ca. 350.000 kr.

På Teknik- og Miljøudvalgets møde 20. juni 2016, punkt 164, fremlagde forvaltningen en handlingsplan for disponering af anlægsmidlerne til bynære grønne områder i 2017. På baggrund af forslaget i budgetforliget foreslår forvaltningen en omprioritering, så der afsættes en større del af anlægsmidlerne til realisering af ønsket om blomstrende arealer langs centrale veje. Fra anlægsmidler foreslås afsat 200.000 kr. og fra det ordinære driftsbudget foreslås afsat 150.000 kr. Ny samlet oversigt over brug af anlægsmidler fremlægges samtidig med sag om frigivelse af midlerne i 2017.  

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at forslag til forskønnelse med plantning af blomsterløg langs centrale veje godkendes som beskrevet.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 06.02.03-P20-17-14 Sagsbehandler: Daniel Lindvig  

Foreløbig godkendelse af vandløbsregulativer for Hammerum Bæk og Von Å

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted  

Sagsresume

Forvaltningen har udarbejdet forslag til nye vandløbsregulativer for Hammerum Bæk og Von Å.

 

Forvaltningen anbefaler, at regulativerne sendes i 8 ugers offentlig høring. 

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget behandlede på mødet den 20. oktober 2014, pkt. 197, forslag til revision af vandløbsregulativer i Herning Kommune. Her blev det vedtaget, at revision af regulativer for Hammerum Bæk og Von Å skulle igangsættes, og der skulle afholdes workshop med Sagro (tidligere Heden & Fjorden), samt at revisionen skulle drøftes på landbrugsrådsmøde. Endvidere blev det besluttet, at udvalget ønskede at afvente stillingtagen til den videre proces med regulativrevision, indtil resultaterne af de to regulativer for Hammerum Bæk og Von Å foreligger.

 

Forvaltningen har nu i en længere proces omkring indhold m.m. udarbejdet to nye og digitale regulativer for Hammerum Bæk og Von Å i tæt dialog med Sagro og med inddragelse af konsulenter for rådgivningsfirmaet Orbicon.

 

De nye regulativer er nu klar til at blive sendt i 8 ugers offentlig høring. Regulativrevisionen indebærer ingen afvandingsmæssige ændringer, men omfatter opdaterede vandløbsopmålinger samt opdateringer i forhold til gennemførte reguleringsprojekter. Målet er at udarbejde et ensrettet administrationsgrundlag for sagsbehandling og vandløbsvedligeholdelsen, samt at skabe en opdateret og mere overskuelig indgang til vandløbsregulativer også for den enkelte bredejer.

 

Forvaltningen har præsenteret baggrunden for revisionen af vandløbsregulativer samt typen af disse to regulativer på landbrugsrådsmøde, Grønt Råds møde samt efter henvendelse også på et møde i Herningsholm Ålaug. De tilbagemeldinger forvaltningen har modtaget har været positive.

 

Forvaltningen vil efter endt offentlig høring og endelig vedtagelse, i en ny sag i 2017, komme med anbefalinger til Teknik- og Miljøudvalget for en samlet revision af øvrige vandløbsregulativer for kommunens offentlige vandløb. Anbefalingerne vil tage afsæt i de erfaringer, der er indsamlet, i forbindelse med udarbejdelse af regulativer for de to vandløb Hammerum Bæk og Von Å.

 

Som bilag vedlægges de to nye regulativer samt redegørelse til hvert regulativ. Regulativerne udgør det juridiske dokument, og redegørelsen giver en bredere forklaring på de enkelte elementer i regulativerne.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at forslag til vandløbsregulativer for Von Å og Hammerum Bæk foreløbigt godkendes og sendes i offentlig høring.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-560-06 Sagsbehandler: Louise Berg Hansen  

Orientering om møde i Grønt Råd

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted

Sagsresume

Der er afholdt møde i Grønt Råd den 24. november 2016.

 

Forvaltningen anbefaler, at referatet tages til orientering.

Sagsfremstilling

Der er afholdt møde i Grønt Råd den 24. november 2016. På mødet blev bl.a. følgende punkter drøftet:

 

  • Evaluering af arbejdet/samarbejdet mellem Grønt Råd og Teknik- og Miljøudvalget.
  • Orientering om VVM proces for nyt Kraftvarmeværk ved Herning
  • Planen for udvikling af Søby Brunkulsleje
  • Udsætning af laks i Skjern Å samt status på regulering af skarv
  • Gennemgang af strategien for græsslåning - Plejeniveau rundt omkring i kommunen
  • Status på projekt om klipning af vejkanter

 

Referatet er vedlagt som bilag.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at referatet tages til orientering.

Beslutning

Referatet taget til orientering.

Bilag

 

Sagsnr.: 13.02.03-G01-1-16 Sagsbehandler: Trine Koch Jakobsen  

Godkendelse af takstblade 2017 for vandforsyningsselskaber i Herning Kommune

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

I henhold til vandforsyningsloven har forvaltningen modtaget taksterne for 2017 fra 19 vandforsyningsselskaber til godkendelse.

Taksterne for 2016 blev godkendt på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 30. november 2015, punkt 240.

 

Forvaltningen anbefaler, at vandforsyningsselskabernes takster for 2017 godkendes.

Sagsfremstilling

Taksterne for alle vandforsyningsselskaber skal godkendes i henhold til vandforsyningsloven § 53. Godkendelsen er en kontrol af, at beregningen af tilslutningspriser overholder regulativet for de almene vandforsyninger, samt at vandprisen sikrer ”hvile-i-sig-selv” princippet. Prisen skal sikre, at der kan opretholdes en sikker, stabil og god vandforsyning såvel teknisk som økonomisk.

 

Der gælder dog særlige vilkår for selskaber med salg over 200.000 m3 om året. Disse er omfattet af vandsektorloven og er underlagt en ramme for deres maksimale indtægter fastsat af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har ikke truffet en endelig afgørelse om rammen for alle selskaberne, men en del af selskaberne har valgt at sende taksterne alligevel. For de selskaber, der har fået fastlagt en ramme, viser budgettet, at rammen overholdes.

 

19 af kommunens 21 vandforsyningsselskaber, har sendt takster og budget for 2017, samt regnskab for 2015. De to selskaber, der mangler er Hammerum Vandværk og Fasterholt Vandværk. De to vandværker har ikke kunnet nå at sende fuldt oplyst materiale frem inden fristen. Fasterholt Vandværk oplyser at man lige har fået ny kasserer, hvilket har forsinket deres arbejde.

Hammerum Vandværk har en uforudset skattegæld, som på baggrund af ændring i vandsektorloven skal opkræves hos forbrugerne i løbet af 4 år. Dette vil give en stor prisstigning. Hammerum Vandværk arbejder dog på løsninger, der kan hindre, at stigningen mærkes så markant for forbrugeren, hvilket har forsinket deres fastsættelse af takster for 2017.

 

Forvaltningen har gennemgået takster, regnskaber og budgetter. Alle vandforsyningers takster overholder beskrivelsen i regulativet. Der er fremgang for de selskaber, der tidligere har fået bemærkning om at begrænse deres underskud.

Alle selskaberne opkræver et fast bidrag pr. måler, samt en vandpris for antal brugte kubikmeter. 4 selskaber har differentieret vandpris, så prisen er mindre for storforbrugere.

 

5 selskaber har sat prisen pr. kubikmeter ned, heraf har 4 sat prisen for fastbidrag tilsvarende op for at kunne holde budgettet. Et enkelt selskab har sat det faste bidrag op uden at sænke prisen for vand.

 

Denne nye fordeling i opkrævningen, hvor en større andel af prisen opkræves som fast bidrag, er udtryk for at selskaberne tilpasser vandprisen og det faste bidrag i forhold produktionsomkostninger og de faste udgifter. Forvaltningen arbejder på i samarbejde med Vandrådet, at formidle fordelen ved, at faste udgifter opkræves som fast bidrag og produktionsomkostninger som vandprisen.

Dette vil tilgodese alle storforbrugere og gøre mindre vandforsyningsselskaber mere økonomisk stabile.

 

Vandprisen er uændret for 9 selskaber.

 

3 selskaber har sat prisen for antal kubikmeter op og uden ændring i det faste bidrag.

Et enkelt selskab har sat prisen for det faste bidrag ned.

 

Det fremgår af bilaget ”Oversigt 2017 takster for vandforsyningsselskaber” hvilke selskaber, der har sat prisen for vand op eller ned.

 

Tilslutningspriserne er enten uændrede eller fremskrevet med standardtal for prisudvikling. Haunstrup Vandværk har lavet en ny beregning af deres tilslutningspriser, da værket er totalt renoveret og bidrag til hovedanlæg er tilpasset ny værdi, hvilket er i overensstemmelse med regulativet.

 

Forvaltningen anbefaler, at taksterne for vandforsyningsselskaberne godkendes.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at taksterne for 2017 for de 19 vandforsyningsselskaber godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 02.00.00-P19-303-16 Sagsbehandler: Anja Plykker  

Gl. Landevej 48, Herning - Lovliggørelse af overdækning opført i skelbræmmen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

Ejeren af Gl. Landevej 48, Herning, søger om lovliggørelse af opført overdækning over et opholdsareal beliggende i skelbræmmen, svarende til inden for 2,5 m fra skel.

 

Forvaltningen anbefaler, at den ansøgte overdækning godkendes, på vilkår af at ansøger opsætter afskærmning, der fjerner muligheden for indblik.

Sagsfremstilling

Den ansøgte overdækning er opført over et eksisterende hævet opholdsareal fra bygningens opførelsestidspunkt i 1943. Overdækningen er opført i 2016, uden at der er meddelt tilladelse hertil.

I forbindelse med en anden lovliggørelse på ejendommen, er forvaltningen blevet opmærksom på den nye overdækning og har rettet henvendelse til ejeren.

Sagen er sendt i høring ved 1 berørt nabo, i det overdækningen er opført helt ud i skel.

Naboen har fremsendt en indsigelse mod indbliksgener pga. byggeriets højde og beliggenhed i skel. Der henvises til, at der er mulighed for at kigge over i haven i nr. 42, og dermed genere privatlivets fred.

Indsigelsen er vedlagt som bilag.

 

Vurdering:

Kommunen vurderer, at indbliksgenerne ikke forøges ved etablering af selve overdækningen, idet det hævede opholdsareal altid har været der. Der kan dog være en forventning om mere ophold på arealet efter opførelsen af overdækningen. Indbliksgenerne kan fjernes ved opsætning af skærmvæg af f.eks. plademateriale eller matteret glas mod skel. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at overdækningen af det eksisterende opholdsareal tillades på vilkår af, at der etableres afskærmning mod indblik til naboejendommen.

Beslutning

Overdækningen af det eksisterende opholdsareal tillades uden vilkår om afskærmning.

Bilag

 

Sagsnr.: 02.00.00-P19-70-08 Sagsbehandler: Hans Eghøj  

Orientering om sagsbehandlingstider for byggesager i 2017

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Tilførsel og omprioritering af ressourcer i forvaltningen skal sikre en hurtigere sagsbehandlingstid på maksimalt 4 uger for ansøgninger om byggetilladelser i 2017.

 

Der har i store perioder i 2016 været udmeldt sagsbehandlingstider på indtil 10-12 uger i 2016. I øjeblikket 5-7 uger.

 

Yderligere er der i 2016 på byggesagsområdet kommet statslige servicemål, som pålægger kommunen at overholde hhv. 40 dage for ukompliceret og 60 dage for kompliceret byggeri.

I modsat fald vil kommunen blive pålagt økonomiske reguleringer.

 

Forvaltningen anbefaler, at sagen tages til orientering.

Sagsfremstilling

I følge seneste prognoser efter 3. kvartal 2016 påregner byggebranchen en stabil udvikling og vækst på 6 % i Danmark som helhed. Der fremhæves bl.a. positiv udvikling i Region Hovedstaden og Region Midt.

 

Den lokale udvikling i Herning Kommune har over de sidste 2 år udvist en positiv udvikling for byggeaktiviteterne i kommunen. I forhold til den positive udvikling i 2015 er der generelt tale om fremgang i registrerede byggeansøgninger på ca. 20 % i 2016.

 

Udvikling i 2016

 

* Nye indsendelser kan være ansøgning om nedrivning, tilbygning m.v. på samme sag. 

 

 

ANTAL

2016

2015

I alt SBSYS

Indsendelser

2983

2244

5543

Nye sager

1529

1333

3117

 

Som det fremgår af skemaet er der pr. 1. december 2016 tale om en fremgang fra 2015 på i alt 1333 nye sager til 1529 nye sager i 2016. Der resterer 4 uger af året, som yderligere vil dokumentere denne fremgang. Det forventes, at der i december 2016 vil komme yderligere 100 nye sager.

 

Det fremgår af skemaet, at der i perioder er store sæsonudsving i indsendelserne. Sæsonudsvingene kræver ekstraordinær indsats, når indsendelserne topper. I perioder med store udsving kan forvaltningen have svært ved at følge med udviklingen og efterspørgslen på tilladelser.

 

Forvaltningens tiltag for at imødekomme en sagsbehandlingstid på maksimalt 4 uger, sker dels ved en intern omrokering af ressourcer i forvaltningen og dels ved tilførsel af nye ressurser. Der sker desuden en optimering af sagsgange og stilles nye krav til snitfalder mellem andre afdelinger og forvaltninger.

 

Forvaltningen forventer på bagrund af de nye tiltag, at kunne tilbyde behandling af byggesager inden for maksimalt 4 uger. Den nye sagsbehandlingstid træder i kraft fra årssikftet og forudsætter at byggesagen er fuldt oplyst og at sagen ikke kræver politisk behandling, eksterne høringer, dispensationer fra anden lovgivning mv. Desuden forudsættes det, at der ikke sker væsentlig ændring i sagsmængderne.

 

Forvaltningen gør opmærksom på, at flere mindre ansøgningstyper også vil kunne forvente at få tilladelse væsentlig hurtigere end 4 uger.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til orientering.

Beslutning

Sagen taget til orientering.

 

Sagsnr.: 22.11.00-G00-1-16 Sagsbehandler: Peter Jørgensen  

Orientering om kvartalsmøde med taxa

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

   X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Eva Freidahl Graae

Sagsresume

Forvaltningen afholder hvert kvartal et møde med bestyrelsen for Herning Taxa og vognmanden uden for bestillingskontoret.

Sagsfremstilling

Referat fra mødet den 7. september 2016 er vedlagt.

 

Næste møde er aftalt til 5. december 2016 kl. 09:30-11:30 (politisk deltagelse).

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til orientering.

Beslutning

Sagen taget til orientering.

Bilag

 

Sagsnr.: 22.11.02-P19-1-16 Sagsbehandler: Eva Freidahl Graae  

Orientering om tilladelser til taxikørsel

 

Sagsnr.: 00.22.04-P35-1-13 Sagsbehandler: Lotte Vinter  

Meddelelser