Dagsordener og referater

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 15. december 2014
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 05.05.00-P00-1-14 Sagsbehandler: Sine Dall  

Etablering af autocamperpladser i Herning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted, Tommy Jonassen

Sagsresume

Herning Kommune har løbende modtaget ønsker fra Dansk Autocamperunion om mulighed for udlægning af bynære pladser til brug for kort parkering/overnatning i og omkring Herning.
 
Forvaltningen anbefaler, at der i en 2-årig forsøgsperiode fra sæson 2015 afmærkes og skiltes med pladser til autocampering/parkering i 24 timer 3 steder i og omkring Herning.

Sagsfremstilling

Tidligere sagsbehandling:

 

Byplanudvalget har den 29. august 2011, pkt. 112, behandlet en generel sag om fremtidens campingplads i Herning. Byplanudvalget besluttede, at ”Forvaltningen anmodes om at komme med forslag til eventuel placering af ubemandet plads for autocampere”. 


Efterfølgende er der udarbejdet lokalplan 14.R3.1 – Campingplads ved Ringkøbingvej 88. Lokalplanen giver mulighed for, at den eksisterende Herning Park Camping kan udvides, og der er udlagt et delområde til autocampere i lokalplanen.


Campingpladsen har efterfølgende været i udbud, men ingen af de indkomne bud, har resulteret i et salg.
 
Autocamperturisme er hurtigt voksende, men Herning by har på nuværende tidspunkt ingen steder, hvor autocamper turister kan overnatte.
 
Autocampister adskiller sig fra andre campister ved i væsentligt omfang at være selvforsynende og dermed uafhængige af eksterne faciliteter. I modsætning til ordinære campister, har autocampister ikke bil til rådighed, når først autocamperen er parkeret, hvorfor korte gåafstande til indkøbsmuligheder, restauranter og lignende har høj prioritet.
 
Det betyder, at autocampister ikke efterspørger ordinære campingpladser, men i stedet bynære eller naturskønne arealer uden mange faciliteter.
 
En autocamper er et køretøj, der er indregistreret som en personbil beregnet til beboelse. Derfor må en autocamper parkere på offentlige parkeringspladser på lige fod med almindelige personbiler.
 
Forvaltningen anbefaler, at der reserveres pladser til autocampere flere steder i Herning by på eksisterende p-pladser. Autocampisterne har mulighed for at overnatte på de udvalgte steder uden betaling. Der tilbydes ingen faciliteter ud over en parkeringsmulighed. 


De 3 forslåede steder, som er vist på vedhæftede bilag, er et areal ved Knudmosen ud mod Gl. Vejlevej, på Markedspladsen og det vestlige hjørne af parkeringsarealet ved Sportscenter Herning i gåafstand til Fuglsang Sø.


Området ved Knudmosen, som er eksisterende parkeringsplads, skal inden ibrugtagning renoveres med nyt stabilgrus, og der skal tyndes ud i beplantningen. Alle 3 steder er der udgifter til skilte og eventuelt en ekstra skraldespand.


Inden der udarbejdes skilte og etableres overnatningsmulighed for autocampere i Herning, skal der indhentes tilladelse fra Politiet. Midt- og Vestjyllands politi har den 26. november 2014 oplyst, at de ikke har bemærkninger til forsøget.

 

Nuværende forpagter af Herning Park Camping, der søges solgt, er orienteret om denne sag. Han har oplyst forvaltningen om, at det ikke bidrager til at gøre driften efter eventuelt salg af nuværende campingplads mere attraktiv.
 
Alle udgifter til afmærkning og skiltning af disse pladser samt til renovering af p-pladsen i Knudmosen, som i forvejen trænger til renovering, afholdes inden for de ordinære driftsrammer på Trafik samt Grønne Områder SO 09 og SO 04.
 
Forvaltningen foreslår, at der etableres parkering med overnatning for autocampere på 2-4 pladser på hver af de 3 foreslåede steder i en forsøgsperiode på 2 år. Herefter vurderes det, om pladserne skal fortsætte som autocamperpladser, og om der skal laves permanente løsninger, som fx at tilføre området flere faciliteter f.eks. strøm, vand og tømningsmulighed for spildevand/kemisk toilet.

Økonomi

Udgift til skilte og afmærkning, som udgør et mindre beløb på 5.400 kr., afholdes inden for den ordinære driftsramme på SO 09 Vej.

 

Udgift til renovering af p-pladsen i Knudmosen ved Gl. Vejlevej udgør inkl. flytning af hegn samt handicapsti 50.500 kr., som afholdes i 2015 inden for den ordinære driftsramme på SO 04 Grønne områder.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der etableres autocamperpladser i Herning by ved Gl. Vejlevej, Markedspladsen og Sportscenter Herning i en 2-årig forsøgsperiode.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 05.01.08-P00-1-14 Sagsbehandler: Tommy Jonassen  

Anlægsregnskaber for 6 vejprojekter

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Martin Skøtt

Sagsresume

Der er udarbejdet anlægsregnskaber for 6 vejprojekter.


Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskaberne godkendes.

Sagsfremstilling

Byrådet har den 23. august 2011, pkt. 229 bevilget 1.000.000 kr. og den 31. januar 2012 pkt. 31  4.090.000 kr. til etablering af tunnel og stianlæg - Gilmosevej.  

 

Byrådet har den 14. maj 2013, pkt. 159 bevilget 1.289.000 kr. til asfaltering af Skavevej.

 

Byrådet har den 19. juni 2012, pkt. 180 bevilget på 7.662.000 kr. til udvidelse af Trehøjevej 2. etape.

 

Byrådet har den 5. marts 2013, pkt. 106 bevilliget 7.105.000 kr. og den 23. juni 2014, pkt. 192 bevilliget 656.000 kr. til udvidelse af Trehøjevej 3. etape.

 

Byrådet har den 8. maj 2012, pkt. 129 bevilliget 2.734.000 kr. og den 23. juni 2014, pkt. 192 fratrukket 656.000 kr. til udvidelse og forstærkning af Albækvej.

 

Byrådet har den 20. april 2010, pkt. 116 bevilliget 1.100.000 kr. i udgift og 550.000 kr. i indtægt til udarbejdelse af handlingsplan til forbedring af fremkommelighed for busser i Herning. Indtægten finansieres af Trafikstyrelsens fremkommelighedspulje med en tilskudssats på 50 %.

Økonomi

[image]

 

Der er følgende bemærkninger til de enkelte regnskaber:

 

På Tunnel og stianlæg - Gilmosevej er der et mindreforbrug på 357.126 kr., hvilket skyldes et fordelagtigt tilbud.

 

På asfaltarbejderne på Skavevej er der et mindreforbrug på 302.838 kr., hvilket skyldes, at der er anvendt færre asfaltmængder til opretning end forudsat.

 
Den manglende indtægt på 45.000 kr. ved handlingsplanen til forbedring af fremkommelighed for busser i Herning skyldes, at budgetposten 'trafiktællinger' fra ansøgningen ikke er benyttet, grundet eksisterende tællinger. Trafikstyrelsen har derfor trukket denne post fra det fulde tilsagnsbeløb på 550.000 kr. Merudgiften på 30.165 kr. ved samme projekt skyldes større udgifter til trafikanalyser end forudsat i projektet.

 

På udvidelse af Trehøjevej, 2. etape er der et merforbrug på 380.822 kr., hvilket skyldes, at der har været behov for større asfaltmængder til opretning end forudsat i projektet.

 

På udvidelse af Trehøjevej, 3. etape er der et merforbrug på 314.315, hvilket skyldes en projektændring omkring gravhøjen på Trehøje.

 

Idet bruttoudgifterne er over 2 mio. kr., og/eller indeholder væsentlige afvigelser, fremsendes anlægsregnskaberne med tilhørende bemærkninger til særskilt godkendelse i Byrådet.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at anlægsregnskaberne godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 27.00.00-G01-105-03 Sagsbehandler: Ole Behrmann  

Anlægsregnskab for byomdannelsesprojekt Thrigesvej i Herning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Jonna Sørensen, Tommy Jonassen

Sagsresume

Der er udarbejdet anlægsregnskab for byomdannelsesprojekt Thrigesvej i Herning.

 

Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

Der foreligger anlægsregnskab for stednr. 222088 og 203090 Byomdannelsesprojekt Thrigesvej i Herning.

Byrådet har bevilget følgende beløb til projektet:

 

25. august 2009 pkt. 198
2.100.000 kr.
17. maj 2011 pkt. 145
1.985,000 kr.
17. december 2013 pkt. 347
2.028.000 kr.
I alt netto
6.113.000 kr.

Bevillingerne omfatter etape 2 og 3 i omdannelsen af Thrigesvej-området fra et nedslidt industriområde til et attraktivt boligområde. Byomdannelsesprojektet startede i 2002 og etape 2 og 3 blev udført i perioden 2009 - 2014.

 

Under etape 2 og 3 er der udført færdiggørelse af Thrigesvej, 1. etape af Grøndahlsvej og indledende arbejder på Sabroesvej.  

 

Stednr.
Anlæg
 
Bevilling kr.
Forbrug kr.
Forskel kr.
222088
Byomdannelsesprojekt Thrigesvej
U
  6.113.000
  7.306.403
-1.193.403
 
 
I
 
-1.018.591
 1.018.591
 
 
 
 
 
 
 203090
 Byomdannelsesprojekt Thrigesvej
U
 1.300.000
    858.189
    441.811
 
 
I
-1.300.000
   -858.189
   -441.811
 
 
 
 
 
 
Netto
 
N
 6.113.000
 6.287.812
   -174.812

 

Afvigelsen skyldes, at der på Sabroesvej er et endnu udestående vejbidrag på 387.000 kr., som vil indløbe i forbindelse med bebyggelse af grundene.

 

Der er tale om private udstykninger, hvor ikke alle grunde er byggemodnet endnu. Det vurderes, at der kan gå flere år, før alle grunde er byggemodnet. Da vejbidraget først vil indløbe i forbindelse med, at der byggemodnes, vurderes det hensigtsmæssigt at lukke anlægsregnskabet nu.
 
Den fremtidige indtægt fra vejbidraget tilfalder kassen. På den baggrund gives en anlægsindtægtsbevilling på det udestående vejbidrag. Indtægten tilgår de likvide aktiver.

 

Idet bruttoudgifterne er over 2 mio. kr. fremsendes anlægsregnskabet med tilhørende bemærkninger til særskilt godkendelse i Byrådet.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der meddeles anlægsindtægtsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 387.000 kr., som fordeles med 194.000 kr. i 2016 og 193.000 kr. i 2017 til Serviceområde 09 Trafik, stednr. 222077 Byomdannelsesprojekt Thrigesvej, Herning,

 

at indtægten på 387.000 kr. tilgår de likvide aktiver,

 

at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 00.32.10-S00-1-14 Sagsbehandler: Jan Märcher  

Anlægsregnskab for diverse udstykningsområder

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
      X
     X
     X

 

Øvrige sagsbehandlere: Karin Skov-Aggerholm

Sagsresume

Anlægsregnskaber for nedenstående udstykningsområder kan nu afsluttes.


Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskaberne godkendes.

Sagsfremstilling

Alle grunde i nedenstående udstykningsområder er solgt, og anlægsregnskaberne kan nu afsluttes.

[image]

 

Der har været nettoindtægter på i alt 3.053.133 kr. for udstykningsområderne.


I resultatet indgår overførsel af kommunalt ejede arealer til udstykningsområdet. Den medtagede værdi er det overførte areals grundværdi.
 
Hvis et anlæg, for hvilket der er opnået momsrefusion, inden for en periode af 5 år sælges, skal den refunderede købsmoms tilbagebetales til momsrefusionsordningen.


Tilbagebetalingen for ovenstående udstykninger er således sket i takt med salget af
grundene og arealerne.
Tilbagebetalingen udgør i alt 1.276.529 kr.
 
Regnskabsresultatet inkl. momstilbagebetaling viser således samlet nettoindtægter
på 1.776.604 kr.


Det skal bemærkes, at der ikke i ovenstående er en sammenstilling af regnskabsresultatet med givne anlægsbevillinger. Dette skyldes, at bevillingerne historisk ikke har været givet til konkrete udstykningsområder, men som puljebeløb dækkende flere udstykninger.

Fra 2011 og frem bliver bevillingerne givet til de konkrete udstykningsområder.

I det følgende er der en kort forklaring til de enkelte udstykningsregnskaber.

 
002009 Krogvejen, Skovtoften, Arnborg (påbegyndt 2001)
Udstykning af 5 parcelhusgrunde samt vejforbindelse til område med tæt-lav byggeri.
I forbindelse med byggemodningen kom det frem, at et område i den nordlige del af udstykningen har været anvendt som fyldplads for lokalområdet. Der blev bortskaffet 660 tons forurenet jord samt 50 tons affald og brokker.
Udgiften til oprensning udgjorde 200-250.000 kr.
 
002026 Skåphusvej, Ilskov (påbegyndt ca. 1987)
Udstykning af 12 parcelhusgrunde.
 
002036/00237 Højager I+II, Aulum (påbegyndt 1996/2004)
Udstykning af 49 parcelhusgrunde udført i 2 etaper.
 
002045 Havrevænget, Vildbjerg (påbegyndt 2006)
Udstykning af 20 parcelhusgrunde i den østlige del af Vildbjerg.
 
002048 Jættevej, Skibbild (påbegyndt 2006)
Udstykning af 7 grunde i den vestlige del af boligområdet Jættevej.
 
002071-13 Kildehøj, Gjellerup (overdragelse af fællesarealer udført i perioden 2011-13).
I forbindelse med grundsalget blev der i 1978 tinglyst en deklaration omkring grundejernes forpligtelser til at oprette grundejerforening og vedligeholde fællesarealer.


Forvaltningen blev i 2008 bekendt med, at der ikke var oprettet en grundejerforening. Grundejerforeningen blev dannet i oktober 2010, og der blev indgået aftale med bestyrelsen om overdragelse af fællesarealerne.


Udgiften til udbedring af mangler i forbindelse med overdragelsen omfatter bl.a. opsætning af belysning på p-felter, udtynding af beplantning på fællesarealer og opretning af stibelægning.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at anlægsregnskaberne godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 20.10.00-Ø00-1-14 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Det Gamle Kommunekontor i Skarrild - "Skarrild Turist"

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 
 

  

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted, Mette Damkær

Sagsresume

Skarrild Turisthus, en del af "Det Gamle Kommunekontor" Kirkepladsen 1, Skarrild, har siden 2009 fungeret som formidling af områdets attraktioner for områdets besøgende og turister. Det blev etableret af lokale ildsjæle i forbindelse med arbejdet for etablering af Nationalpark Skjern Å.
Siden 2012 har der ikke været en ordning omkring betaling af driftsomkostninger til el, vand og varme.


Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget afholder de bagudrettede omkostninger på 38.565,05 kr., og at Kultur- og Fritidsudvalget finansierer forbrugsudgifterne til opretholdelse af ”Skarrild Turistkontorkontor” fra 2015 og frem.

Sagsfremstilling

Skarrild Turisthus blev etableret som en del af de aktiviteter og tiltag, som lagde op til etablering af Skjern Å Nationalpark, og formålet med Skarrild Turisthus var – og er stadig - at formidle områdets mange kunstværker, samt kulturhistoriske, naturmæssige og historiske steder og områder.


Skarrild Turisthus fik stillet ca. 25 m2 af ”Det Gamle Kommunekontor” i Skarrild til rådighed. Huset rummer også et dagplejerum, pensionistklub og lokalhistorisk arkiv. Disse forbrugsafgifter afholdes via andre kommunale områder.


VisitHerning ydede ved opstarten et tilskud til indretning og skiltning, men der har aldrig været tvivl om, at den strategiske beslutning, om at turistinformation i Herning Kommune foregår fra VisitHernings kontor i Herning og ikke decentralt, var gældende.
 
Teknik og Miljø, serviceområde 04, har i årene 2010 og 2011 afholdt omkostningerne til forbrugsafgifterne som en del af forvaltningens formidlingsbudget i forbindelse med Nationalpark Skjern Å. Efter at det ikke længere så ud til at være en mulighed, blev det meddelt folkene bag turisthuset. Driften af huset er på trods af denne besked fortsat.
 
Kultur og Fritid har været i dialog med folkene bag Skarrild Turistkontor med henblik på den fremadrettede drift af huset og med henblik på en fokusering af aktiviteter og indhold i formidlingen af den kulturhistoriske vinkel, samt den stedspecifikke kunst, der findes i området. Driften af Skarrild Turistkontor er udelukkende baseret på frivillig basis.


Huset besøges årligt af ca. 1000 gæster. De turister, der typisk besøger området, er vandrefolk, lystfiskere, skoler og efterskoler, cykelturister, kulturhistorisk interesserede og kanofarende.
 

Sammen med Skovsnogen Artspace arbejdes der for fremadrettet at undersøge muligheden for at anvende hele Det Gamle Kommunekontor i Skarrild som base for artists in residence.


Kultur og Fritid kontaktes, når ildsjælene er længere med idéudvikling, fysiske planer og finansieringsplan.

Økonomi

Der skyldes pr. 30. november 2014 i alt 38.565,05 kr. inkl. gebyrer. Forbrugsafgifterne for turisthuset forventes fremadrettet at udgøre ca. 9.000 kr. pr. år.
 
Forvaltningerne anbefaler, at Teknik og Miljø, serviceområde 04, finansierer den bagudrettede skyldige omkostning på 38.565,05 kr. inkl. gebyrer pr. 30. november 2014, mens Kultur og Fritid finansierer de fremadrettede omkostninger vedr. forbrugsafgifter på ca. 9.000 kr. årligt.
 
Skarrild Turisthus blev 13. september 2010, pkt. 316, behandlet i Teknik- og Miljøudvalget, hvor udvalget besluttede som en særlig ordning, at yde bidrag til dækning af afholdte forbrugsudgifter i 2010.
 
Til orientering fremsendes sagen med samme ordlyd, men med flg. indstilling til Kultur- og Fritidsudvalgets behandling (samme dato som Teknik- og Miljøudvalgets behandling):
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,
at der bevilges støtte fra 2015 og fremadrettet på 9.000 kr. årligt til betaling af forbrugsafgifter for lejemålet Kirkepladsen 1b i Det Gamle Kommunekontor,

at udgiften fra 2015 og frem finansieres fra SO 15, Kultur, andre kulturelle opgaver.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der på grund af sagens særlige karakter og under hensyn til, at der også er fundet en fremadrettet og holdbar løsning, at der inden for serviceområde 04, Grønne Områder, i 2015 bevilges et éngangsbeløb til afholdelse af de bagudrettede forbrugsudgifter på 38.565,05 kr.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 04.01.00-P20-2-14 Sagsbehandler: Hans Henrik Schmidt  

Anlægsprojekter i byens parker 2014 og 2015

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted, Martin Skøtt

Sagsresume

Det indstilles, at igangværende anlægsprojekt for Vestre Anlæg først færdiggøres i 2015 og at der samtidig søges om frigivelse af anlægsbevillig på 552.000 kr. i 2015 vedr. diverse anlægsarbejder i byens parker og grønne områder.
 
Dermed forhøjes den samlede ramme fra de nu frigivne 201.000 kr. til i alt 753.000 kr.
 
Anlægspuljen anvendes til realisering af projektet i Vestre Anlæg, renovering af slidte stier ved Fuglsang Sø, renovering af træbroer i temahaverne i Mindeparken samt oprensning af ”Halvmånesøen” i Sdr. Anlæg.

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget vedtog på sit møde den 26. maj 2014, pkt. 115, at frigive anlægspulje på 201.000 kr., sted nr. 020065, til diverse anlægsarbejder i byens parker, f.eks. renovering af indgangsportal ved Vestre Anlæg.

 

Der er nu udarbejdet projekt og indhentet tilbud for udskiftning af indgangsportal samt forskønnelse af den gamle bypark ved etablering af vedligeholdelsesvenlige bede i tilknytning til det historiske springvand med ”Herning-pigen”. Den samlede udgift for opsætning af ny indgangsportal, samt realisering af forskønnelsesprojektet udgør i alt 374.000 kr.
 
Opgaven med opsætning af ny indgangsportal, til en samlet udgift på 67.500 kr., er igangsat. Udgiften afholdes i 2015.
 
I budget 2015 er der afsat en rådighedspulje vedr. diverse anlægsarbejder i parker til forbedrings- og renoveringsopgaver på i alt 552.000 kr. (sted nr. 020099).
 
Forvaltningen anbefaler, at rådighedsbeløbet frigives, og at færdiggørelsen af det samlede projekt for Vestre Anlæg på 173.000 kr. finansieres af disse midler. Se vedlagte bilag, som viser ny jernportal samt blomsterbede. Projektet færdiggøres i 2015.
 
Den resterende del af rådighedspuljen for 2015 på 379.000 kr. foreslås anvendt til en række større og tiltrængte renoveringsopgaver:

  • Renovering af opretning af stierne ved Fuglsang Sø, som følge af slid.

  • Renovering af udslidte/rådne træbroer i temahaverne i Mindeparken.

  • Oprensning af ”Halvmånesøen” i Sdr. Anlæg, som er fyldt med ½-1 meter blade og slam. Samtidig med oprensning ændres skråningsanlæg fra stejl kant til anlæg 1:2, så søen bliver mere ”børnevenlig”.

Økonomi

Anlægsudgiften i 2015 afholdes af det allerede frigivne rådighedsbeløb i 2014 på serviceområde 04 Grønne områder, stednr. 020065, på 201.000 kr. Rådighedsbeløbet overføres til 2015 i den samlede overførselssag om overførsel af uforbrugte midler fra 2014 til 2015.
 
Derudover frigives det i investeringsoversigten angivne rådighedsbeløb i 2015 på serviceområde 04 Grønne områder, stednr. 020099, vedr. diverse anlægsarbejder - parker på 552.000 kr.
 
Beløbet på 552.000 kr. overføres til stednummer 020065 Diverse anlægsarbejder i byens parker, så den samlede anlægsbevilling udgør i alt 753.000 kr. i 2015.

 

De foreslåede renoveringsprojekter medfører ikke yderligere driftsudgifter.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling og rådighedsbeløb på 552.000 kr. i 2015 til serviceområde 04 Grønne områder, sted nr. 020065 Diverse anlægsarbejder i byens parker, som beskrevet, hvorved den samlede bevilling udgør 753.000 kr.,

 

at anlægsudgiftsbevillingen på 552.000 finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2015 på serviceområde 04 Grønne områder, stednummer 020099, rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder - parker.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-560-06 Sagsbehandler: Louise Berg Hansen  

Orientering: Referat fra møde i Grønt Råd

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted

Sagsresume

Der er afholdt møde i Grønt Råd den 20. november 2014.

 

Forvaltningen anbefaler, at referatet tages til orientering.

Sagsfremstilling

Der er afholdt møde i Grønt Råd den 20. november 2014.

 

Der var 3 hovedpunkter på dagsordnen:

 

- Opdatering af vandløbsregulativer

- Udtalelse til Grønt Partnerskabsprojekt: Hodsager Rideskov

- Status på § 3-opdateringsprojekt

 

Desuden blev emner for de kommende møder i rådet drøftet.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til orientering.

Beslutning

Sagen taget til orientering.

Bilag

 

Sagsnr.: 09.00.00-P35-1-14 Sagsbehandler: Kirsten Marie Brødbæk  

Orientering: Referat fra Landbrugsrådsmøde

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Lene Kimø

Sagsfremstilling

Referat fra landbrugsrådsmøde afholdt den 18. november 2014 på Rådhuset i Herning Kommune.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til orientering.

Beslutning

Sagen taget til orientering.

Bilag

 

Sagsnr.: 13.03.00-P16-20-13 Sagsbehandler: Tove Andersen  

Orientering: Ørnhøj-Grønbjerg Kraftvarmeværk har trukket ansøgning om forblivelsespligt tilbage.

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Sisse Redeker og Lene Kimø

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget blev på mødet den 10. marts 2014, pkt. 58, orienteret om, at Ørnhøj-Grønbjerg Kraftvarmeværk har ændret ansøgningen om godkendelse af varmeprojektforslag for tilslutnings- og forblivelsespligt således, at ansøgningen nu kun omhandler forblivelsespligt for ejendomme i Ørnhøj og Grønbjerg, som allerede er tilsluttet fjernvarmen.

 

Ansøgningen om forblivelsespligt blev efter Teknik- og Miljøudvalgsmødet sendt i høring hos berørte borgere. Høringssvarene såede tvivl om den realistiske fremtidige varmepris, idet projektets beregninger var baseret på en varmepris, som var betydelig lavere end den faktiske afregnede varmepris. I projektet afventede vi oplysninger om varmeprisen for 2014/15. Prisen viste sig at være lavere end den faktuelle pris på tidspunktet for høringen, men stadig ikke på det niveau, som beregningerne i ansøgningen byggede på.
 
Regeringen har nu vedtaget at give yderligere 50 såkaldte barmarksværker frit brændselsvalg. Ørnhøj-Grønbjerg Kraftvarmeværk er mellem de 50 værker. Varmeværket forventer derfor at få mulighed for at reducere varmeprisen yderligere ved f.eks. at etablere en flisfyret varmekedel.
 
Ørnhøj-Grønbjerg Kraftvarmeværk ønsker derfor at trække ansøgningen tilbage og vil afvente udviklingen på værket før, de eventuelt igen ansøger om forblivelsespligt.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til orientering.

Beslutning

Sagen taget til orientering.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-302-10 Sagsbehandler: Ageeth Millenaar  

Legalitetsgodkendelse af takster for afledning af spildevand i 2015

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 X
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Lene Kimø

Sagsresume

Herning Vand A/S har den 29. oktober 2014 anmodet Herning Kommune om at legalitetsgodkende selskabets vandafledningstakster for 2015.

 

Forvaltningen anbefaler, at taksterne legalitetsgodkendes.

 

Sagsfremstilling

Som følge af § 3 i Lovbekendtgørelse om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber skal Herning Kommune legalitetsgodkende taksterne.

 

Godkendelsen er en såkaldt legalitetsgodkendelse, idet kommunalbestyrelsen skal tilse, om taksterne er fastsat i overensstemmelse med lovgivningen. Lovgivningen er i denne forbindelse især betalingsloven og vandsektorloven.

 

Konkret skal følgende overholdes:

at
økonomien i spildevandsforsyningen hviler-i-sig-selv. Det betyder, at indtægter og udgifter skal balancere over en årrække i forsynings-
selskabets regnskaber.
at
taksten ikke overskrider det statslige prisloft, fastsat af Forsynings-
sekretariatet under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Med pris-
loftet fastsættes en indtægtsramme for forsyningsselskabet, og er en øvre grænse for selskabets indtægter fra den primære drift i 2015. Prisloftet fastsættes i kr. pr. m³.

 

I forbindelse med legalitetsgodkendelsen har Herning Vand A/S tilsendt takster for afledning af spildevand, selskabets budget for 2015 samt forsyningssekretariatets prisloftafgørelser.
 
Vandafledningsbidraget er opdelt i et fast bidrag og et variabelt bidrag. Det faste bidrag opkræves pr. stikledning, der er ført frem til en ejendoms grundgrænse. Beløbet er fastsat efter gældende lovgivning og udgør 576 kr. ekskl. moms for 2015. Det variable vandafledningsbidrag er fastsat til 21,50 kr. pr. m³ for 2015. Beløbet er uændret i forhold til 2014.


Taksterne for 2015 er opsplittet i en trappemodel for henholdsvis Vand A/S (betaling for distribution og rensning) og Rens A/S (betaling for rensning alene). Tilslutningsbidraget (pr. bolig eller pr. påbegyndt 800 m² erhvervsgrund) er i 2015 fastsat til 48.142 kr. ekskl. moms, svarende til en stigning på 0,9 % i forhold til 2014. 
 
Herning Vand A/S overholder med de fastsætte takster indtægtsrammen fra Forsyningssekretariatet (se bilag 2).


Administrationen finder, at takstfastsættelserne er sket i overensstemmelse med gældende lovgivning dvs. at hvile-i-sig-selv princippet og prisloftet er overholdt.

 

Særbidrag
Det kan supplerende oplyses, at Miljøministeriet har udstedt en ny bekendtgørelse, der fastlægger nærmere regler om betaling for afledning af særligt forurenet spildevand. Med baggrund i opgørelsen af Herning Vand A/S' samlede udgifter vedrørende det særligt forurenede spildevand, skal Herning Vand A/S opgøre priser for organisk stof. Derudover kan andre stoffer, som f.eks tungmetaller, være relevant, i tilfælde af at stofferne giver ekstra omkostninger på renseanlæggene eller ifm. bortskaffelse af spildevandsslam.
 
Herning Vand A/S har altid haft mulighed for at opkræve særbidrag, men med den nye bekendtgørelse er opgørelsesmetoden blevet præciseret, bl.a. vil afskrivninger fremover være en del af omkostningerne. Opkrævning og fastsættelse af beløbet ifm. særbidrag er et mellemværende mellem Herning Vand A/S og virksomhederne.
 
Virksomheder, som udleder en større mængde vand med en vis mængde af organisk stof, er især relevant ift. opkrævning af særbidrag. Her tænkes bl.a. på Danish Crown.
Beløbet for særbidrag i 2015 til de enkelte virksomheder er ikke fastsat endnu, fordi der blandt andet er usikkerhed om beregningsmodellen, som skal anvendes ifm. den nye bekendtgørelse.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at Herning Vand A/S’s takster tages til efterretning,

 

at udvalget legalitetsgodkender taksterne.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 13.02.03-G01-1-14 Sagsbehandler: Trine Koch Jakobsen  

Legalitetsgodkendelse af takster for vandforsyningsselskaber 2015

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

Takster for vandforsyningsselskaber i 2015 skal legalitetsgodkendes i henhold til Vandforsyningsloven. Der er 22 vandforsyningsselskaber i Herning Kommune. Taksterne for 2014 blev legalitetsgodkendt på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 25. november 2013, pkt. 293.

 

Forvaltningen anbefaler, at takster for vandforsyningsselskaber legalitetsgodkendes med de anførte bemærkninger.

Sagsfremstilling

Legalitetsgodkendelse består i kontrol af, at beregningen af tilslutningspriser overholder regulativet for de private vandværker, samt at prisen for vand sikrer, at selskabet har økonomisk råderum til renovering, som skal sikre vandkvalitet og forsyning. Samtidig skal  "hvile-i-sig-selv-princippet" overholdes, således at opsparingen ikke må være urealistisk høj. Der gælder dog særlig vilkår for selskaber med salg over 200.000 m3 om året, som er underlagt et prisloft fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

 

Alle vandforsyningers takstblade overholder regulativet. Der er dog en del selskaber, som i år ikke har valgt at indexregulere tilslutningsbidrag, da reguleringen kun er 0,08 % i år og med henvisning til, at stigningen dermed er ubetydelig.

 

Langt de fleste selskaber har sendt budget for 2015, som dokumentation for vandprisen i 2015.

 

6 selskaber mangler at sende regnskab for 2013, heraf 2 selskaber både regnskab og budget. Forvaltningen mener, at legalitetsgodkendelse af taksterne uanset kan ske, dog med bemærkning om, at de er godkendt på baggrund af mangelfuld materiale.

 

Aulum og Sønder Felding Vandværker har sat prisen ned, hvilket skyldes, at selskaberne har en stor formue, og prisloftet kræver derfor nedsættelse af prisen.

 

13 selskaber har uændrede takster for vand. 3 af disse selskaber har sendt et budget, der viser et underskud, men bestyrelsen har uanset dette valgt ikke at sætte taksten op.

 

Underskuddet for Ørnhøj Vandværk skyldes køb og etablering af ny boring med høje anlægsudgifter i 2014 og 2015. Vandværket har sat prisen op i 2014, men ikke i 2015, da budgettet i 2016 og frem forventes at give overskud med nuværende takster.
 
Underskud i budgettet for Sandet Vandværk skyldes tab af en stor forbruger. Vandværket har en solid opsparing og vil derfor først i 2015 vurdere, hvilken betydning tabet af forbrugeren har på både udgifter og indtægter. Formue udgør ca. 1,3 mio. kr.
 
Feldborg Vandværk har store udgifter i 2014 og 2015 til ledningsrenovering, men vandværket har sparet op til disse udgifter. Formuen bruges således til ledningsrenovering i stedet for at sætte prisen op. Formue udgør ca. 1 mio. kr.

 

6 selskaber har valgt at sætte taksten for vand op på baggrund af budgettet.

 

Vildbjerg Vandværk har overtaget Timring Vandværk. Derfor er der lavet et samlet takstblad. Priserne er ens, bortset fra den faste årlige afgift, som i Timring Vandværks forsyningsområde er det samme, som hidtil for Timring. Fastbidraget er således 100 kr. højere i Timring end i Vildbjerg de næste to år, hvorefter taksterne bliver helt ens. Dette er en del af overdragelsesaftalen.

 

Hammerum Vandværk har oplyst, at selskabet efter fremsendelse af takstbladet har modtaget en uforudset skatteregning på ca. 900.000 kr., der sandsynligvis vil ændre det fremsendte takstblad. De har dog ikke kunnet nå at lave en ny beregning af takster inden fristen.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at taksterne for vandforsyningselskaberne legalitetsgodkendes med de anførte bemærkninger, herunder at der fremadrettet fremsendes begrundelse, hvis taksterne ikke er i overensstemmelse med budgettet.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt, dog kan udvalget ikke legalitetsgodkende takster for de vandforsyningsselskaber, der ikke har fremsendt regnskab for 2013.

 

Sagen genfremsættes på udvalgets møde 12. januar 2015, hvor de manglende regnskaber forventes at foreligge.

Bilag

 

Sagsnr.: 02.34.02-P19-699-14 Sagsbehandler: Jesper Leding  

Tilbygning til bolig og Bed & Breakfast, Gunderupvej 5, Kollund

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 X
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

Der er søgt om landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til eksisterende bolig og Bed & Breakfast på ejendommen, således at den beboede del bliver større end de generelle anbefalinger i landzonebestemmelserne.

 

Forvaltningen anbefaler, at udvalget i henhold til landzonebestemmelserne vurderer, om der, med henvisning til mulighederne for at fremme turisme i det åbne land, kan gives landzonetilladelse til den ønskede udvidelse af boligdelen og den eksisterende Bed & Breakfast.

Sagsfremstilling

Der er på ejendommen Gunderupvej 5, Kollund, søgt om dispensation til opførelse af tilbygning til eksisterende bolig på 84 m2. Tilbygningen ønskes indrettet med 2 lejligheder som Bed & Breakfast.

 

Boligarealet udgør p.t. 403 m², hvoraf 78 m² i forvejen er indrettet til Bed & Breakfast. Det samlede boligareal vil efter opførelse af tilbygningen blive ca. 487 m², hvoraf 162 m² indrettes til Bed & Breakfast.

 

Der var i det første skitseforslag tillige ansøgt om opførelse af 300 m² bygning til indretning af kursusfaciliteter. Denne bygning er ikke længere med i gældende ansøgning. Det er ansøgers fremtidsplaner, at der, med afsæt i en ny lokalplan, kan gives grundlag for egentlige kursusfaciliteter på ejendommen. Ansøger er imidlertid indforstået med, at projektet gennemføres i etaper, og derfor er den aktuelle ansøgning om landzonetilladelse at betragte som etape 1.

 

I henhold til planlovens landzonebestemmelser kræves landzonetilladelser til udvidelse af boliger til mere end 250 m². Ligeledes kræves tilladelse efter samme lov til indretning af Bed & Breakfast lejligheder i overflødiggjorte landbrugsbygninger.

 

Forvaltningen har tidligere meddelt ansøger, at en udvidelse af boligarealet (gælder for både bolig- og Bed & Breakfast-del) var for stort i forhold til landzonebestemmelserne og flere Naturklagenævnsafgørelser, til at kunne tillades ved hjælp af en landzonetilladelse. Det blev derfor anbefalet, at ansøge om udarbejdelse af lokalplan for ejendommen med henblik på indretning af kursusvirksomhed og Bed & Breakfast. Sagen blev behandlet i Byplanudvalget på møde den 1. september 2014, hvor det blev besluttet, at der ikke vil blive udarbejdet lokalplan, men at sagen i stedet bliver behandlet efter planlovens landzonebestemmelser.  

 

Landzonebestemmelserne åbner mulighed for at indrette liberale erhverv samt bl.a. Bed & Breakfast-boliger i eksisterende overflødiggjorte landbrugsbygninger i det åbne land. På ejendommen Gunderupvej 5 er der ingen egentlige landbrugsbygninger.  

 

I henhold til Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser meddeles der normalt afslag på store boliger i det åbne land. I en afgørelse skriver Natur- og Miljøklagenævnet: ”Ved ansøgninger om boliger på mellem 300 og 400 m² i det åbne land afhænger vurderingen af en række momenter, navnlig landskabets karakter og områdets planlægning, men også byggeriets placering, volumen og eventuel udformning, ejendommens størrelse og øvrige bygninger på ejendommen, eventuel præcedensvirkning samt eventuelt særlige konkrete omstændigheder. Der meddeles normalt afslag på ansøgninger om boliger på mere end 400 m², medmindre der foreligger ganske særlige forhold i den konkrete sag.”  

 

Natur- og Miljøklagenævnets praksis er således:

  • Boliger op til 250-300 m²: Der meddeles normalt tilladelse.

  • Boliger op til 300-400 m². Vurderes ud fra områdets og landskabets karakter samt byggeriets placering på ejendommen, størrelsen, byggeriets udformning, områdets planlægning m.v.

  • Boliger over 400 m²: Der meddeles normalt afslag.

 

Ejendommen udgør i alt 8,8 ha og er registreret som selvstændig skovejendom  

 

Forvaltningen vurderer, at bygningen vil få et forholdsmæssigt stort boligareal i relation til ejendommens jordtilliggende og anvendelse. Ligeledes vurderes udvidelsen ikke at være erhvervsmæssig nødvendig for driften af skovbruget. Det vurderes derfor samlet set, at det ansøgte ligger i periferien af mulighederne i Planlovens landzonebestemmel-

ser.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at Teknik- og Miljøudvalget vurderer, om der kan gives landzonetilladelse i henhold til Planlovens § 35, stk. 1, til en udvidelse på 84 m² i forhold til eksisterende areal, og med henvisning til mulighederne for at imødekomme turisme i det åbne land.

Beslutning

Udvalget besluttede, at der kan gives landzonetilladelse i henhold til Planlovens § 35, stk. 1, til en udvidelse på 84 m2 i forhold til eksisterende areal, og med henvisning til mulighederne for at imødekomme turisme i det åbne land.

 

Sagsnr.: 22.11.00-G00-1-14 Sagsbehandler: Alex Dahl Karlsen  

Orientering: Kvartalsmøde med taxivognmænd

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Eva Freidahl Graae

Sagsresume

Forvaltningen afholder hvert kvartal et møde med bestyrelsen for Herning Taxa og vognmændene udenfor bestillingskontoret samt Politiet.

 

Forvaltningen anbefaler, at referatet fra kvartalsmødet den 25. november 2014 tages til orientering.

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget besluttede 26. maj 2014, pkt. 107, at forvaltningen skal udarbejde forslag til en partnerskabsaftale mellem Herning Kommune og vognmændene til drøftelse på et kvartalsmøde. Der arbejdes fortsat på at have en aftale mellem Herning Kommune og Herning Taxa klar snarest muligt til politisk behandling på et kommende Teknik- og Miljøudvalgs møde.

I 2015 er der aftalt følgende møder - 17. marts,  9. juni, 15. september og 1. december.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til orientering.

Beslutning

Sagen taget til orientering.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.05.10-Ø34-1-13 Sagsbehandler: Peter Vallentin  

Overdragelse af fast ejendom til foreningen Vildbjerg Cup

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 X
X
X

 

Øvrige sagsbehandlere: Amna Hotic

Sagsresume

Forvaltningen ønsker at overdrage en ejendom i Vildbjerg til foreningen Vildbjerg Cup.

 

Ejendommen er et ældre stuehus, som i dag anvendes af Vildbjerg Cup til opmagasinering af effekter, som anvendes under cuppen.

 

Forvaltningen anbefaler, at ejendommen overdrages på et gaveskøde, og at parterne deler de til handlen hørende udgifter.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget behandlede 9. december 2013, pkt. 460 en sag vedrørende en brugsaftale med Vildbjerg Cup. Aftalen gav foreningen mulighed for at anvende ejendommen som lager.

Sagsfremstilling

Ejendommen Tranholmvej 4 i Vildbjerg er ejet af Herning Kommune. Ejendommen er et ældre stuehus på 170 m2 opført i 1892.

 

Ejendommen er ikke beboet, og har ikke været beboet et stykke tid. Ejendommen anvendes til opmagasinering af effekter, som Vildbjerg Cuppen anvender under afholdelse af deres foldboldstævne.

 

Herning Kommune afholder de faste udgifter på drift af ejendommen (ca. 15.000 kr./år), men vedligeholder ejendommen på et minimum. Foreningen Vildbjerg Cup vil gerne overtage ejendommen. Ved at overdrage ejendommen til cuppen, så kan Herning Kommune spare vedligehold samt ejendomsskat på ejendommen, og Vildbjerg Cup kan få en ejendom, som de i højere grad kan tilpasse deres ønsker og behov.

 

På den baggrund anbefaler forvaltningen, at ejendommen overdrages på et gaveskøde for 0 kr. til foreningen Vildbjerg Cup. Det anbefales, at der tinglyses en tilbagefaldsklausul, sådan at ejendommen tilfalder Herning Kommune, hvis Foreningen Vildbjerg Cup ophører med at eksistere.

 

Ejendommen ligger som en del af en større matrikel, derfor er det nødvendigt, at ejendommen udmatrikuleres. Forvaltningen har udarbejdet et forslag, som er vedhæftet som bilag.

 

Udgifterne til handlen udgør udgifter til udmatrikulering, tinglysning samt udarbejdelse af gavebrev, skøde samt deklaration om tilbagefald.

 

Forvaltningen anbefaler, at udgifterne deles mellem Herning Kommune og foreningen Vildbjerg Cup.

 

Vildbjerg Cup er indforstået med denne fordeling af udgifter.  

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget behandlede 9. december 2013, pkt. 460 en sag vedrørende en brugsaftale med Vildbjerg Cup. Aftalen gav foreningen mulighed for at anvende ejendommen som lager. 

Økonomi- og Erhvervsudvalget bemyndigede i samme sag, forvaltningen til at optage forhandlinger med foreningen om en egentlig overdragelse af ejendommen.

Økonomi

Den matrikulære sag
  ca. 18.000 kr. ekskl. moms
Udstykningsafgift
          5.000 kr.
Udstykningsgebyr
          3.400 kr.
Diverse afmærkningsmateriale, kørsel, kortoplysninger etc.
   ca.  1.000 kr. ekskl. moms
Udarbejdelse af gavebrev og skøde
        10.000 kr. ekskl. moms
Deklaration om tilbagefald
          5.000 kr. ekskl. moms
Tinglysningsafgift
          5.000 kr.
I alt
 ca.  47.400 kr.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at ejendommen Tranholmvej 4, Vildbjerg udmatrikuleres som vist på kortbilaget,

 

at ejendommen efterfølgende på et gaveskøde overdrages til Foreningen Vildbjerg Cup for 0 kr.,

 

at der stilles krav om, at hvis foreningen ophører med at eksistere eller ændrer formål, så tilbagefalder ejendommen til Herning Kommune uden omkostninger for kommunen,

 

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb til Herning kommunes del af udgifterne på 24.000 kr. ekskl. moms i 2015 til serviceområde 03 Kommunale ejendomme, nyt sted nr. Udgiften finansieres af serviceområde 03, Kommunale Ejendomme, driften, funktion 002511 konto nummer 0110079206.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 82.01.00-5-14 Sagsbehandler: Peter Vallentin  

Anmodning om ekspropriation til fordel for Herning Vand A/S

 

Sagsnr.: 06.00.00-G14-1-14 Sagsbehandler: Peter Vallentin  

Anmodning om ekspropriation til fordel for Herning Vand A/S

 

Sagsnr.: 03.00.00-S00-1-12 Sagsbehandler: Steen Brokær  

Orientering: Status for salg af kommunale ejendomme

 

Sagsnr.: 00.22.04-P35-1-13 Sagsbehandler: Lotte Vinter  

Meddelelser