Dagsordener og referater

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 15. september 2014
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.22.04-P35-1-13 Sagsbehandler: Eva Kanstrup  

Præsentation af udvalgets opgaveområder

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsfremstilling

Præsentation af udvalgets opgaveområder.
 
Introduktion til fagområdet: 


Administration og udvikling

 

Afdelingen består af stabsfunktioner som økonomi, personale, sekretærfunktion mm. Herudover varetager afdelingen administration af udlejningsboliger placeret under Kommunale Ejendomme.

 

Afdelingen arbejder desuden med anvendelse af geografiske data i forskellige løsningsmuligheder på tværs af forvaltningerne i Herning Kommune.

 

Endvidere er afdelingen beskæftiget med at sikre implementeringen af de obligatoriske digitaliseringsbøljer, IT optimering og porteføljestyring af forskellige aktiviteter i forvaltningen.

 

Innovation

Forvaltningen har igangsat et omfattende innovationsprojekt, hvis formål er at udvikle organisationen til at tænke nye tanker på fagområderne.

 

Det specifikke projekt dækker over 3 perioder af en måneds varighed, hvor der i hver af perioderne er nogle specifikke temaer/innovationsspørgsmål, som organisationen forsøger at besvare.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til orientering.

Beslutning

Sagen taget til orientering.

 

Sagsnr.: 22.11.02-G00-1-14 Sagsbehandler: Alex Dahl Karlsen  

Ændring af praksis for taxas trafikbøger

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Eva Freidahl Graae

Sagsresume

Pr. 1. september 2013 blev der igangsat et forsøg, hvor taxivognmændene efter hjemmel i Taxibekendtgørelsens § 14 efter samråd med SKAT og Politi erstattede de håndskrevne trafikbøger med printerudskrifter.

Efter det første års generelt gode erfaringer ønskes forsøget gjort permanent.

 

Forvaltningen anbefaler, at generel tilladelse til taxovognmændene om benyttelse af printerudskrifter godkendes.

Sagsfremstilling

Trafikbogen, som enten udfyldes manuelt af taxachaufføren eller printes ved afslutningen på hver vagt, benyttes i kontroløjemed af Politi, SKAT eller kommune.

Oplysningerne, som trafikbogen eller printerudskrifterne skal indeholde, er reguleret i Taxibekendtgørelsens § 13 og 14.

 

Vognmændenes tilbagemeldinger er generelt positive, idet de oplever brugen af printerudskrifterne som tidsbesparende og papirbesparende.

 

Politi og SKAT er blevet spurgt, hvordan de stiller sig til en permanentgørelse af udskiftningen af de håndskrevne trafikbøger med printerudskrifter. Politiet har godkendt brugen af printerudskrifter, og SKAT har en generel holdning om, at de ikke kræver håndskrevne trafikbøger, men godkender printerudskrifterne.

 

For administrationen er der desuden den fordel, at lageret af trafikbøger mindskes.

Der er dog ikke hjemmel til at kræve, at alle vognmænd fremover erstatter trafikbøgerne med printerudskrifter. Det må dog forventes, at brugen af håndskrevne trafikbøger i løbet af nogle år vil ophøre.

Vognmændene betaler 70 kr. pr. trafikbog.  

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der udstedes en generel tilladelse til, at taxivognmændene kan benytte printerudskrifter i stedet for håndskrevne trafikbøger.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 13.05.00-P20-1-14 Sagsbehandler: Jacob Philipsen  

Partnerskab i Region Midt - Biogas til kollektiv trafik

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
   X
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

I energiforliget fra 2012 er der afsat 70 mio. kr., som skal bruges til at fremme infrastruktur og køretøjer på el, gas og brint. I 2014 udmøntes 23 mio. kr. fordelt på 13 mio. kr. til el og 10 mio. kr. til gas. Herudover afsættes 10 mio. kr. til brændselscellebiler og fyldestationer i 2015.  

Støtten gives til partnerskaber, der går sammen om at øge udbygningen af infrastruktur og antallet af køretøjer markant på el- gas- eller brintområdet.

 

Forvaltningen indstiller, at Herning Kommune angiver en positiv interessetilkendegivelse til at indgå i Partnerskabet Region Midt for biogas til kollektiv transport.

Sagsfremstilling

Det er et klart mål, at de afsatte midler skal øges mangefold gennem en aktiv inddragelse af så mange relevante parter som muligt. Partnerne forventes at bidrage til udbygningen gennem egne investeringer – hvad enten disse investeringer består i økonomiske tilskud, infrastruktur, der stilles til rådighed for afprøvning a gas i egne køretøjer, ændret regulering eller andre former for investeringer.
 
HMN koncernen har derfor taget initiativ til at undersøge om der er grundlag for at etablere et partnerskab i Region Midt. Partnerskabet har i første omgang til formål at undersøge om der er den nødvendige interesse, der kan sikre organisering, etablering og drift af et (bio)gasbaseret persontransportnet mellem hovedbyerne i Region Midt, og gerne med tilknytning til hovedbyer i tilstødende regioner.
 
En meget stor del af bustrafikken i Region Midt består af tværkommunal transport mellem regionens hovedbyer, samt ud af regionen. I flere af disse byer er der ikke en tilstrækkelig lokal bustrafik til at kunne danne grundlag for en lokal gastankstation.
 
Der kræves derfor en tværkommunal beslutning og opbakning, hvis der skal ske en udbygning af en gas infrastruktur i regionen.
 
Teknologien til at løse opgaven eksisterer, så der mangler kun en organisering af opgaven samt en konkret kortlægning af økonomien i projektet.
 
HMN koncernen deltager i Partnerskabet og har allerede biogasanlæg tilsluttet nettet og distribuerer denne via biogascertifikater til bl.a. tankstationer i Skive, Holstebro og Ringkøbing, der alle er baseret på lokal afsætning.
 
HMN koncernen er parat til at eje og finansiere gastankstationer i området, hvis det fornødne aftag kan sikres.
 
Det er målet med projektet at få belyst, hvorledes en infrastruktur af gastankstationer kan etableres i regionen på basis af den regionale bustrafik, gerne suppleret med lokal transport i form af bybusruter mv. og/eller på renovationsområdet.
 
Foruden placering af tankstationer, skal organisering, udbudsform, økonomisk og miljømæssige konsekvenser kortlægges, således at projektet kan danne grundlag for beslutninger på regionalt og kommunalt niveau.
I første omgang skal de mulige partnere i projektet tilkendegive om de er interesseret i at indgå i Partnerskabet.
 
Det kan oplyses, at følgende interessenter har afgivet en positiv interessetilkendegivelse
 
Region Midt
Midttrafik
HMN Naturgas
 
Kommuner:
Århus
Holstebro
Skive
Viborg
Silkeborg
Lemvig
Ringkøbing
Randers
 
Den endelig ansøgning til projektet skal senest afleveres af det samlede Partnerskab 1. november 2014.
 
Forvaltningen indstiller, at Herning Kommune angiver en positiv interessetilkendegivelse til at indgå i Partnerskabet for Region Midt.

Økonomi

Der er endnu ikke udarbejdet økonomiske konsekvenser for parterne ved at indgå i Partnerskabsaftalen. Beregningerne indgår i det analysearbejdet der skal ske inden den endelige ansøgning sendes senest d. 1. november 2014.

 

Sagen forelægges udvalget til godkendelse på mødet i oktober.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at Herning Kommune angiver en positiv interessetilkendegivelse til at indgå i Partnerskabet Region Midt for biogas til kollektiv trafik.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 05.02.00-P19-1-14 Sagsbehandler: Keld Bruun Hansen  

Lukning af privat fællesvej ved Skolegade 62, Herning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 X
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen

Sagsresume

Forvaltningen har modtaget en ansøgning om lukning af en privat fællesvej, mellem Skolegade og Nørre Alle over ejendommen Skolegade 62. Vejen ønskes lukket ved Skolegade for at fredeliggøre området ud mod Skolegade, hvor der skal etableres grønt udeareal og legeplads i forbindelse med beboelse.

 

Der er indkommet indsigelser fra beboere på Nørre Alle mod vejlukningen.

 

Forvaltningen anbefaler en lukning af privat fællesvej ved Skolegade 62.

Sagsfremstilling

Ejendommen Skolegade 62, der tidligere har været benyttet til erhverv, FællesBo, har skiftet ejer og ombygges til boliger. Der er søgt om 9 boliger, givet byggetilladelse til 8. Udkørslen til Skolegade ønskes lukket for at fredeliggøre området ud mod Skolegade, hvor der skal etableres grønt udeareal og legeplads. De 8 boliger vil således udelukkende få kørende adgang til den mindre trafikerede Nørre Alle.

 

[image] 

 

I forbindelse med den offentlige høring er der indkommet 3 indsigelser. Den ene har 21 underskrivere, hvoraf de 7 bor på den nordlige del af Nørre Allé, altså nord for H C Ørsteds Vej.
 
Indsigelserne går på bekymring over forventet øget trafik på Nørre Alle fra de 8 nye boliger, for gener med dårlige oversigtsforhold ved venstre- og højresving ud på Nørre Alle p.g.a. parkerede biler i Nørre Alle, for om lastbiler kan svinge ind ad vejen fra Nørre Alle p.g.a. parkerede biler på Nørre Alle, og for om redningskøretøjer kan komme forbi parkerede biler på den private fællesvej. Endelig er der utilfredshed med at ejendommen vil få adresse til Nørre Alle.

 

Skolegade er en ret trafikeret bygade med en årsdøgn trafik på ca. 2.500 køretøjer og hverdagsdøgn trafik på ca. 2.750 køretøjer. Der er en busrute på Skolegade.

 

Nørre Alle er en mindre trafikeret villavej med en årsdøgn trafik på ca. 210 køretøjer og hverdagsdøgn trafik på ca. 240 køretøjer.

 

Forvaltningen vurderer, at det af trafiksikkerhedsmæssige grunde er en god løsning at lukke udkørslen / vejen ved Skolegade.

 

Forvaltningen foreslår, at parkeringsforholdene på den sydlige del af Nørre Alle reguleres efterfølgende, hvis beboerne ønsker det.

 

I følge Lokalplan nr. 12.B12.5 for området kræves der 1 p-plads pr. bolig. Der skal på ejendommen anlægges og tinglyses 4 p-pladser tilknyttet projektet på Nygade 20.

Der er projekteret med 12 p-pladser ud over de 4 p-båse der i øjeblikket er markeret på den private fællesvej. Der er således projekteret med tilstrækkelig p-pladser på ejendommen Skolegade 62. De 4 markerede p-båse på den private fællesvej fjernes, så der gives plads til både udrykningskørertøjer og gående / cyklende færdsel.

 

Renovationsselskabet har godkendt vendepladsen på ejendommen, og har ingen indvindinger mod vejlukning ved Skolegade.

 

Forvaltningen vurderer, at formålsbestemmelserne i lokalplanen fortsat vil være opfyldt ved en vejlukning ved Skolegade.

 

Forvaltningen anbefaler en lukning af den private fællesvej ved Skolegade.

 

Alternativt anbefaler forvaltningen en ensretning af den private fællesvej fra Skolegade 62 mod Nørre Alle. Ved ensretning undgås stadig udkørsel til den stærkt trafikerede Skolegade.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at den private fællesvej lukkes ved Skolegade,

 

at parkeringsforholdene på den sydlige del af Nørre Alle reguleres efterfølgende, hvis beboerne ønsker det.

Beslutning

Udvalget besluttede at den private fællesvej ensrettes fra Skolegade 62 mod Nørre Allé.

 

Udvalget ønsker, at de 4 parkeringspladser i den østlige ende af den private fællesvej opretholdes.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-580-06 Sagsbehandler: Keld Bruun Hansen  

Lukning af den østlige del af offentlig vej Lyngholmsvej ved Vardevej

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 X
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen

Sagsresume

Ejeren af Lyngholmsvej 2 har søgt om lukning af Lyngholmsvej øst for Vardevej pga. ønske om fredeliggørelse ved ejendommens bygninger, som er placeret på begge sider af vejen, bl.a. for trafik med tunge landbrugskøretøjer som gylletransporter m.m.


Udvalget besluttede den 23. september 2013 at vejen ikke lukkes. Vejdirektoratet har efterfølgende kendt beslutningen ulovlig på grund af manglende partshøring af ansøger vedrørende indsigelserne. Sagen er derfor genoptaget, og den manglende partshøring er nu gennemført.

 

Forvaltningen anbefaler fortsat, at vejen ikke lukkes.

Sagsfremstilling

Sagen har tidligere været behandlet i Teknik- og Miljøudvalget i 3 omgange:

 

-  10. april 2007, sag nr. 94.

   Lukning af offentlig vej Lyngholmsvej på strækningen øst for Vardevej.

   Udvalget besluttede, at Lyngholmsvej øst for Vardevej lukkes mod Vardevej.
-  7. januar 2008, sag nr. 5.

   Fornyet drøftelse vedr. lukning af Lyngholmsvej.
    Beslutningen om vejlukningen tilbagetrækkes efter anmodning fra ansøger.

-   23. september 2013, sag nr. 223.

   Lukning af offentlig vej Lyngholmsvej øst for Vardevej, Herning.

   Udvalget besluttede, at Lyngholmsvej øst for Vardevej ikke lukkes.

 

Lyngholmsvej 10 har gjort indsigelse og lægger vægt på de trafiksikkerhedsmæssige forhold samt omvej. Lyngholmsvej 10 driver landbrug både øst og vest for Vardevej.
 
Indsigelsen fra Lyngholmsvej 10 fremhæver:
 
- Det eksisterende 4-benede kryds giver tunge landbrugskøretøjer mulighed for, efter at have orienteret sig, hurtigt at afvikle en krydsning af Vardevej.
 
- I tilfælde af en vejlukning skal vest fra kommende tunge landbrugskøretøjer / trafik mod Stakroge foretage et venstresving ud på Vardevej og køre langsgående ca. 550 meter med kødannelse og risiko for hasarderede overhalinger til følge.

 

Vejdirektoratet har i forbindelse med tidligere behandling af sagen udtalt, at man ikke vil hindre en lukning af Lyngholmsvej, og Vejdirektoratet er samtidig indstillet på at finansiere fjernelsen af overkørslen.

 

Vejdirektoratet er kommet med en udtalelse i den aktuelle sag og vurderer, at trafiksikkerhedsmæssigt er det mest hensigtsmæssigt at tung og langsomt kørende trafik benytter det udbyggede T-kryds ved Ilderhedevej frem for det 4-benede kryds ved Lyngholmsvej.

 

Vejdirektoratet vurderer, at trafik med langsomme og tunge køretøjer på Vardevej mellem Lyngholmsvej og Ilderhedevej ikke medfører væsentlige gener for den øvrige trafik og Vejdirektoratet anbefaler en lukning af Lyngholmsvej.
Der er ikke registreret uheld i det eksisterende 4-benede kryds.
 
Den østlige del af Lyngholmsvej benyttes som smutvej af andre trafikanter.
Udmundingen til Vardevej fra Lyngholmsvej er ikke udbygget i modsætning til udmundingen fra Ilderhedevej, hvor trafiksikkerheden er stor, idet krydset er fuldt udbygget med højre- og venstre svingbaner samt midteheller.


Det er en generel antagelse, at et T-kryds er mere trafiksikkert end et 4-benet kryds.   Det er således det trafiksikkerhedsmæssige forhold mellem et 4-benet kryds, T-kryds og langsomtkørende landbrugskøretøjer på Vardevej, som skal vurderes, og her er det forvaltningens vurdering, at den største sikkerhedsgevinst opnås ved ikke at lukke Lyngholmsvej.

 

[image]

 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at Lyngholmsvej øst for Vardevej ikke lukkes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 13.05.00-G00-13-08 Sagsbehandler: Katrine Damsgaard Boye  

Orientering: Status på Rejsekortet

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen

Sagsresume

Forvaltningen orienterer om status for implementeringen af Rejsekortet i Herning Kommune.

Sagsfremstilling

Forvaltningen orienterer om status for implementeringen af Rejsekortet i Herning Kommune.

Rejsekortet vil blive aktivt i bybusserne i Herning onsdag den 15. oktober 2014. Der er endnu ikke sat en dato for opstarten af Rejsekortet i Regionalbusserne samt i Lokalruterne 140 og 150.
 
Som forberedelse til kortets ikrafttræden i Herning Kommunes bybusser vil der blive reklameret i busserne via skilte og skærme samt på stoppesteder. Der vil ligeledes blive gjort opmærksom på kortet via dagspressen, på nettet samt på biblioteker og via Borgerservice. Herning Kommune vil i samarbejde med Midttrafik tilbyde særlige målgrupper, herunder eksempelvis aktivitetscentre, en mere dybdegående introduktion til Rejsekortet. Dette kunne eksempelvis være i form af et informationsmøde.
 
Ældrerådet orienteres ligeledes om denne sag.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til orientering.

Beslutning

Sagen taget til orientering.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-560-06 Sagsbehandler: Louise Berg Hansen  

Orientering: Møde i Grønt Råd

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted

Sagsfremstilling

Der har været afholdt møde i Grønt Råd den 19. juni 2014.
 
Forvaltningen anbefaler, at referatet tages til orientering. 

Der var følgende hovedpunkter på dagsordnen: 

  • Vandplan II - forslag til indsatsprogram

  • Sejladsregulativ på Storåen

  • Kommissorium for Grønt Råd

  • Temaavis og ugentlige artikler om naturen i Herning Kommune

  • Status på fredningssager

  • Græsningsprojekt ved Fuglkær Å

  • Bynær skovrejsning.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til orientering.

Beslutning

Sagen taget til orientering.

Bilag

 

Sagsnr.: 07.00.12-A26-1-12 Sagsbehandler: Bjarne Kallesø  

Nedlukning af fælleskommunalt affaldsdeponeringsselskab - Deponi.net

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 X
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Birger Strandby Ernst, Martin Skøtt, Maria Kringelholt

Sagsresume

Deponi.nets bestyrelse har på bestyrelsesmøde den 2. juni 2014 truffet beslutning om Deponi.nets opløsning pr. 31. december 2014 og i den forbindelse anmodes ejerkommunerne om tilsagn herom og dermed hjemtagning af den til Deponi.net overførte kompetence.

 

Forvaltningen anbefaler, at opløsning af selskabet godkendes, og at deponiaffaldet afsættes gennem Østdeponi.

Sagsfremstilling

Deponi.net har vurderet sin rolle i forhold til den fremtidige deponering af kommunernes affald, herunder specielt udviklingen i mængder og behovet for etablering af ny deponeringskapacitet.
 
Med udgangspunkt i datagrundlaget for Ressourceplanen vurderes der ikke at være behov for etablering af ny deponeringskapacitet i mange år fremover. Det betyder, at det fortsat vil være fornuftigt at samarbejde omkring udnyttelsen af den kapacitet, der er på eksisterende anlæg.
 
Dermed synes der ikke at være grundlag for, at Deponi.net kommer til at løse den primære opgave, jf. vedtægterne, som er at etablere og drive deponeringsanlæg.
 
Deponi.net har som følge af ovenstående arbejdet med en model for, hvordan ejerkommunerne sikres den fremtidige deponering samtidig med, at det sker på en hensigtsmæssig og økonomisk optimeret måde.
 
Det vurderes således, at der vil være et rationale ved en ændret og forenklet struktur for håndteringen af deponeringsegnet affald for de 6 ejerkommuner, hvor Deponi.net opløses og opgaverne løses i andet regi, der dog fortsat med fordel kan være baseret på samarbejde.
 
Herning Kommune kan vælge at overlade opgaven til Østdeponi, der forventer at udbyde deponeringsopgaven for en 3-5 årig periode. Da Herning Kommune er forpligtet på at udbyde deponimængden anbefales at lade Østdeponi stå for udbudet.
 
Med det udgangspunkt har bestyrelsen besluttet at anbefale overfor ejerkommunerne, at Deponi.net opløses med udgangen af 2014.
 
I det følgende er de relevante elementer for Deponi.nets opløsning beskrevet.
 
Vedtægter
Udgangspunktet for selskabets opløsning er i henhold til vedtægter af 22. september 2009, hvor punkt nr. 4.5, 5.7 og 5.10 er relevante i forhold til opløsning.
Af vedtægternes punkt 5.7 fremgår, at bestyrelsen kan vælge at opløse selskabet med 2/3 flertal. Der kan imidlertid sås tvivl omkring bestyrelsens adgang hertil, idet de seneste afgørelser fra Statsforvaltningen (bl.a. vedtægter for affaldsselskabet L90) fastslår, at beslutning om opløsning af fælleskommunale selskaber skal ske i ejerkommunerne. Derfor foreslås det også, jf. ovenstående, at anbefaling om opløsning af Deponi.net sendes til godkendelse i de enkelte kommuner.

Statsforvaltningen skal efterfølgende godkende opløsningen af selskabet.
 

Økonomi

Af vedtægternes punkt 5.10 fremgår, at selskabets formue ved opløsning fordeles mellem ejerne i henhold til punkt 7.7, hvoraf det fremgår, at fordelingsnøglen er de seneste 3 års leverede affaldsmængder til selskabet. Herning Kommunes ejerandel udgør 22 %.

 

Udover fordeling af formue skal evt. gæld og materielle aktiver også fordeles. Deponi.net råder over i alt 26 containere, hvoraf de 9 er udlejet til Ringkøbing-Skjern Kommune. Disse containere indgår i den daglige logistik og forventes også at komme til at gøre det fremover, når kommunerne/affaldsselskaberne skal løse deponeringsopgaven. Det foreslås, at administrationsselskabet, sammen med ejerkommunernes teknikere, fremkommer med et forslag til fordeling af containerne mellem kommunerne.

 

Det forventes, at der kan opnås en besparelse på administrationen, når selskabet opløses, og det forventes, at det vil være muligt at opnå bedre priser på afsætning - til gavn for kommunen og kommunens virksomheder.

 

Selskabets egenkapital, som pr. 31/12-2013 var på 543.000 kr., Det er indregnet i budgettet for 2014, at egenkapitalen bruges på driften. Dermed forventes kapitalen at være reduceret til tæt på 0 ved selskabets nedlukning.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at opløsning af Deponi.net godkendes,

 

at kommunen afsætter deponiaffaldet gennem Østdeponi.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 13.00.00-P15-1-12 Sagsbehandler: Trine Bjørn Olsen  

Revision af Herning Kommunes klimaplan

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Lene Kimø

Sagsresume

Med henvisning til punkt 141 på Teknik og Miljøudvalgets møde den 23. juni 2014 med beslutning om at revisionen af Herning Kommunes Klimaplan, og dermed udarbejdelsen af en ny  Strategisk Energiplan, igangsættes, har forvaltningen nu udarbejdet en proces- og tidsplan for arbejdet. I procesplanen er der lagt vægt på at sikre synergi og bredt ejerskab i Byrådet og blandt eksterne interessenter gennem en åben og inddragende proces.

Sagsfremstilling

Udarbejdelsen af en ny Strategisk Energiplan tænkes forankret med projektejerskab og -ledelse i Teknik og Miljø. Der etableres en projektgruppe bestående af et antal nøglepersoner i forvaltningen og på tværs i organisationen, samt en styregruppe repræsenteret ved ledelsen i Teknik og Miljø.

 

Det foreslås at interessenterne til den Strategiske Energiplan inddrages allerede i opstartsfasen, således, at de bliver involveret aktivt i projektet, som deltagere i styre- eller arbejdsgrupper. Der er lavet en interessentanalyse, som identificerer de relevante in- og eksterne samarbejdsparter inden for kommunen, forsyningsselskaber, energiproducenter, erhvervsliv etc. Analysen præsenteres på mødet.

 

Interessenterne inviteres til workshops, med det formål at bidrage med input til et idékatalog, som de involverede interessenter sammen med forvaltningen skal arbejde videre med til formulering af forslag til mål og konkrete tiltag. Da interessentskaren er meget bred vurderes det hensigtsmæssigt at gennemføre flere workshops.

 

Teknik- og Miljøudvalget inddrages løbende i hele projektet, sådan, at der sker en fælles forventningsafstemning og opnås det bredest mulige ejerskab til den nye Strategiske Energiplan. Konkret vil dette ske gennem politisk deltagelse i de planlagte workshops.

Økonomi

Projektet vil medføre omkostninger til konsulentbistand til fremskrivning og kortlægning af CO2- og energiforhold i størrelsesordenen 120.000 kr. og forlængelse af aftale med klimakoordinator for perioden 01.01.-31.12. 2015. Det forventes, at udgiften til udarbejdelse af den nye Strategiske Energiplan kan afholdes indenfor Teknik og Miljøs eget budget.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at proces- og tidsplan for revision af Herning Kommunes klimaplan godkendes,

 

at inddragelse af interessenter på baggrund af interessentanalysens resultat godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Alle udvalgsmedlemmer ønsker at deltage i de planlagte workshops med interessenterne.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.22.04-P35-1-13 Sagsbehandler: Lotte Vinter  

Mødekalender 2015

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Forslag til datoer for afholdelse af Teknik- og Miljøudvalgets møder i 2015.

Sagsfremstilling

 

 

Seneste møde i 2014 er 15. december.

 

Januar
12.
Februar
16.
Marts
 Ingen (studietur 22.-25.)
April (onsdag)
 8.
Maj
11.
Juni
 8.
Juli
 Ferie
August
 10. og 31.
September
 21.
Oktober
 Ingen (efterårsferie uge 42)
November
 2. og 30.
December
 Ingen

 

Studietur foreløbig fastlagt til 22. - 25. marts.

 

Mødestart kl. 8.30 - fortrinsvis mandage - bortset fra april-mødet,

der pga påsken ligger en onsdag.

 

Temadage og faglige studieture søges indpasset efter behov.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at forslag til mødedatoer for 2015 godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 13.06.02-G01-4-14 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Orientering: Statistik for Herning Kommunes grundsalg

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 X
 x
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Karin Skov-Aggerholm

Sagsresume

Det følger af de politisk godkendte retningslinjer for grundsalg, at statistik for grundsalg forelægges de respektive fagudvalg til orientering to gange årligt. Udover grundsalgsstatistikken vil der blive orienteret om Herning Kommunes udbud af grunde i de enkelte udstykningsområder. Teknik- og Miljøudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget er senest orienteret om grundsalgsstatistik på møderne i februar 2014.

 

Forvaltningen anbefaler, at sagen tages til orientering.

Sagsfremstilling

Boliggrunde:

Herning Kommune har pr. 31. juli 2014 solgt i alt 19 boliggrunde. Der er budgetteret med et salg på 36 boliggrunde for hele 2014. I budgetopfølgningen pr. 30.6 er forventningerne til grundsalget nedjusteret til 28 boliggrunde, som er tilsvarende niveauet i 2013.

 

Ud af de 19 solgte boliggrunde er 12 solgt i Fejerskovparken i Lind, 3 i Ørskovbakken i Snejbjerg, 2 i Ahornbakken i Tjørring, 1 i Hammerum samt 1 i Grønbækparken i Aulum.

 

Salget i første, anden og starten af trejde kvartal 2014 fordeler sig som følger i Tabel A i bilag 1.

 

Det kan på det foreliggende grundlag konstateres, at der i andet kvartal p.t. er solgt flest grunde. Salget i andet kvartal skyldes primært, at kommunen i maj 2014 udbød 3. etape af Fejerskovparken, Lind.

 

Erhvervsjord

Herning Kommune har endnu ikke i 2014 solgt noget erhvervsjord. For 2014 er der budgetteret med et salg af erhvervsarealer på 13.000 m2.


Orienteringen blev taget til efterretning af Økonomi- og Erhvervsudvalget på møde den 18. august 2014.

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller,

at sagen tages til orientering.

Beslutning

Sagen taget til orientering.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.05.00-P00-3-14 Sagsbehandler: Jette Kith Skovgaard  

Orientering: Politianmeldelse vedrørende opgravet natur

 

Sagsnr.: 13.02.00-P19-373-08 Sagsbehandler: Lucia Aagaard  

Orientering: Politianmeldelse for manglende efterkommelse af indskærpelse om kontrol af drikkevand

 

Sagsnr.: 00.22.04-P35-1-13 Sagsbehandler: Lotte Vinter