Dagsordener og referater

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 15. august 2016
Mødested: Løvbakke Naturcenter, Løvbakkevej 32, Herning (kl. 11-13 fælles møde med Børne- og Familieudvalget).

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 22.11.00-G00-1-16 Sagsbehandler: Eva Freidahl Graae  

Orientering om kvartalsmøde med taxavognmænd

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

  x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Forvaltningen afholder hvert kvartal et møde med bestyrelsen for Herning Taxa og vognmanden uden for bestillingskontoret.

 

Sagsfremstilling

Referat fra mødet den 14. juni 2016 er vedlagt.

 

I 2016 er der aftalt følgende møder:

7. september 2016 kl. 9:30-11:30

5. december 2016 kl. 9:30-11:30 (politisk deltagelse).

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

atsagen tages til orientering.

Beslutning

Sagen taget til orientering.

Bilag

 

Sagsnr.: 05.05.06-P20-2-16 Sagsbehandler: Mari Lohne  

Renovering af Sølvgade, godkendelse af projekteringsgrundlag

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Lars Ravnemose, Tommy Jonassen

Sagsresume

På Byrådets møde den 17. maj 2016, pkt. 159, blev det godkendt at igangsætte projektet for renoveringen af Sølvgade. Projektet finansieres med ca. 1,5 mio. kr. fra 09 Trafik (Byplanudvalget), samt ca. 1,5 mio. kr. fra 09 Trafik (Teknik- og Miljøudvalget). Derudover blev der informeret om muligheden for at indarbejde Herning C-elementer i projektet med finansiering fra Herning C-puljen.

 

Siden beslutningen den 17. maj 2016 er der udarbejdet et dispositionsforslag som projekteringsgrundlag for projektet, som hermed fremlægges til politisk godkendelse i Byplanudvalget og Teknik- og Miljøudvalget.

 

Dispositionsforslaget tager udgangspunkt i, at Sølvgade er en integreret del af Banegårdspladsen og terminalområdet, hvor det er tilstræbt, at arealet får en sammenhængende udformning i materialer, beplantning og inventar. På den måde vil hele området opfattes og anvendes som et "shared space"-område, hvor området og pladsen så at sige deles mellem de forskellige trafikanter. Hvis der i detailplanlægningen viser sig behov for at lave særlige markeringer i belægningen til fodgængere og cyklister, kan det ske med materialeskift eller grafiske symboler.

 

Dispositionsforslaget er anvendt i dialogen med områdets naboer. 

Sagsfremstilling

Den nye busterminal og banegårdsplads står færdig i løbet af 2016 og en renovering af Sølvgade vil være med til at opgradere hele området. For mange er dette område ankomsten og første møde med Herning. Projektet for Sølvgade skal forsøge at skabe en sammenhæng med busterminalen/banegårdspladsen, Fonnesbechsgade, Dalgasgade og Søndergade.

 

Renoveringen af Sølvgade starter med rør -og ledningsfornyelse i september og afsluttes primo december. Herefter holdes en vinterpause, hvor den resterende del af rør -og ledningsfornyelsen færdiggøres forår 2017 og bagefter afsluttes med ny belægning og inventar. Denne opdeling giver mindst mulig gener for bustrafikken og gør, at man kan tage den nye busterminal i brug til december, når terminalen er klar.

 

Herning Kommunes projekt indeholder ny vejbelægning, ny fortovsbelægning, nye cykelstier, belysning, inventar, bænke, affaldsspande, cykelstativer, fodgængerfelt, nye træer, nyt grønt, Herning C kunst/oplevelse og midlertidig opstribning omkring bybusterminalen.

 

Sølvgades vejprofil er kun lige bred nok til at kunne etablere to vejbaner, to cykelstier og fortov i nordsiden. Det nye fortov ønskes udført med brug af de samme materialer, som er anvendt i Fonnesbechsgade og Dalgasgade; en kombination af granitflækker og betonfliser. Vejbanen etableres med kraftig bindelag og slidlag for at kunne modstå tung trafik og vrid fra busserne på kørebanen. Cykelstien males på vejbanen som helfarvede flader eller hvide linjer. Området bliver 30 km/t hastighedszone.

 

For at krydse Sølvgade ved Søndergade og terminalbygningen, er der fra arkitektkonkurrencen en idé om at anvende samme betonbelægning som på Banegården. Beregninger viser imidlertid, at der skal nedstøbes en bærende betonkonstruktion på arealet ( ca. 300 m2), der har en hærdetid på ca. 4 uger samt en omkostning på ca. 3.000 kr. pr. m2. Forvaltningen anbefaler derfor som et alternativ, at der kan arbejdes med de to fodgængerovergange med almindelig termoplast, evt. med en grafisk form.

 

Belysningen foreslås udskiftet til et nyere LED-armatur, samme som i Dalgasgade.

 

Eksisterende træer i området bevares og der foreslås nye træer og beplantning på Sølvgades sydside ved busbaner. Et alternativ kan være en grøn væg eller hæk, se bilag.

 

For at skabe en mere opholdsvenlig plads ved biografen, foreslås cykelstativerne flyttet til Søndergade. Det er undersøgt, om der kan fjernes to eller fire p-pladser, men to af pladserne tilhører Jyske Bank via tinglyst servitut. Det foreslås, at 2 korttidspladser nedlægges for at give mere plads til fodgængerfærdsel og kunst foran biografen. De fire pladser bruges tit som Kiss'n ride og kortere besøg. Biografen er tilfredse med tanken om at få mere plads foran, da det kan gøre det lidt mere hyggeligt for gæster og give mulighed for røde løbere og præmiere udenfor.

 

Pladsen foreslås udsmykket med nyt byrumsinventar, beplantning og kunstnerisk udsmykning, samt en stemningsbelysning om aftenen, som gør det ekstra trygt og hyggeligt at færdes i området.

 

Der arbejdes videre med hvordan projektet eventuelt kan opleves fra Dronningens Boulevard, hvilket effektbelysningen måske kan bidrage til. Der er også tanker om at gå i dialog med ejeren af Søndergade 30, om evt. gode idéer på ejerens gavl og havemur ud mod Sølvgade, se bilag.

 

Alle disse idéer, projekteringsgrundlag, fremsendes hermed til politisk drøftelse og godkendelse, hvor der snarest bagefter skal udarbejdes detaljer og indhentes tilbud.  

 

Økonomi

Projektet for Sølvgade har en økonomisk ramme på ca. 3 mio. kr., hvor der vil blive indarbejdet elementer fra Herning C til kunst, beplantning, bænke, effektbelysning mm. som en option, finansieret af Herning C puljen.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at projekteringsgrundlaget godkendes,

 

at projektet starter op til september med rør -og ledningsfornyelse og færdiggøres i 2017 efter vinterpause og opstart af ny busterminal. 

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 05.01.00-P19-3-11 Sagsbehandler: Kim Bredgaard Grarup  

Frigivelse af anlægsbevilling til Hilmar Sølunds Vej

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen, Leo Pedersen

Sagsresume

Der anmodes om frigivelse af anlægsudgiftsbevilling på 0,583 mio. kr. til færdiggørelse af Hilmar Sølunds Vej.

 

Forvaltningen anbefaler, at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 0,583 mio. kr. i 2016 til Hilmar Sølunds Vej, finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb.

Sagsfremstilling

Anlæggelsen af Hilmar Sølunds Vej er nu nået så langt, at der skal etableres et signalanlæg i krydset Hilmar Sølunds Vej / Gødstrupvej og tilslutningen til motorvejen skal udføres.

Økonomi

På investeringsoversigten er der på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 222037 Vesterholmvejs forlængelse afsat rådighedsbeløb på henholdsvis 19 mio. kr. i 2012, 37,598

mio. kr. i 2013, 30,815 mio. kr. i 2014 og 0,583 mio. kr. i 2016. Rådighedsbeløbene for 2012, 2013 og 2014 på i alt 87,413 mio. kr. er frigivet.

Der anmodes om frigivelse af anlægsudgiftsbevilling på 0,583 mio. kr. til færdiggørelse af projektet, herunder etablering af signalregulering i krydset Hilmar Sølunds Vej / Gødstrupvej.

 

Den samlede anlægsudgiftsbevilling til vejprojektet udgør herefter 87,996 mio. kr.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 0,583 mio. kr. i 2016 til Serviceområde 09 Trafik, sted nr. 222037 "Vesterholmvejs forlængelse",

 

at udgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 0,583 mio. kr. i 2016 på Serviceområde 09 Trafik, samme sted nr.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 05.01.02-P20-5-15 Sagsbehandler: Kim Bredgaard Grarup  

Arealafgivelse i forbindelse med udbygning af fordelerringen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen, Peter Vallentin   

Sagsresume

I forbindelse med den planlagte udbygning af fordelerringen nordøst for Herning har Vejdirektoratet forespurgt om Herning Kommune er indstillet på at afgive et grønt areal på 40 m2 til projektet.

 

Forvaltningen anbefaler, at arealet overdrages til Vejdirektoratet vederlagsfrit.

Sagsfremstilling

Vejdirektoratet er i gang med planlægning og projektering af en udbygning af fordelerringen nordøst for Herning med henblik på at forbedre kapaciteten og fremkommeligheden i og omkring fordelerringen.

 

Som en del af udbygningen etableres der - efter et ønske fra Herning Kommune - en shunt fra Viborgvej til motorvejsfrakørslen mod Vejle. I den forbindelse vil en mindre del af shunten skulle anlægges på matr. nr. 2ab, Gjellerup Lund By, Gjellerup, som ejes af Herning Kommune.

 

Arealet vil skulle afstås senest den 1. september 2016.

 

På samme matr. nr. stiller Herning Kommune i anlægsperioden et areal på ca. 670 m2 til rådighed for Vejdirektoratet, som midlertidigt arbejdsareal. Arbejdsarealet retableres efter anlægsfasen.

 

Arealerne er vist på vedlagte kortbilag.  

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at Herning Kommune overdrager 40 m2 af matr. nr. 2ab Gjellerup Lund By, Gjellerup, til Vejdirektoratet vederlagsfrit,

 

at Vejdirektoratet afholder alle udgifter i forbindelse med overdragelsen.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 13.05.22-P00-1-16 Sagsbehandler: Katrine Damsgaard Boye  

Orientering om skolebuskørsel i skoleåret 2016/2017

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 x

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen

Sagsresume

Den årlige revision af skolebussernes køreplaner er gennemført. Forvaltningen ønsker derfor at redegøre for de ændringer, der er foretaget i forbindelse med revisionen.

 

Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning. 

Sagsfremstilling

I Herning Kommune er der 28 skolebusruter i skoleåret 2016/2017. I det følgende vil ruterne kort blive gennemgået med henblik på at beskrive ændringerne for det nye skoleår. For overblikkets skyld vil den nedenstående gennemgang tage udgangspunkt i de pakker, hvor ruterne har været udbudt i licitation. Pakkerne dækker seks geografiske områder af kommunen.

 

Pakke 1 – Haderup, Aulum og Hodsager

Forvaltningen har som udgangspunkt valgt at fastholde de eksisterende køreplaner, som er tilpassede i foråret 2016. Dette valg er truffet ud fra en vurdering af de henvendelser, kommunen har modtaget fra særligt forældre i Aulum og Hodsager samt Aulum-Hodsager Skole i skoleåret 2015/2016. De fleste henvendelser tager udgangspunkt i ønske om enten at blive hentet tættere på hjemmet eller ønske om en kortere rute.

 

Forvaltningen har derfor foretaget en vurdering af rutens udformning og konkluderet, at vi ved denne udformning får hentet flest mulige elever tættest muligt på hjemmet inden for en relativt kort tidsramme. Da der ikke er lavet de store ændringer i køreplanen, vil der derfor også fortsat være ventetid på særligt Aulum afdelingen af Aulum-Hodsager skole efter eftermiddagstimerne. Dette skyldes primært, at der kun er tre kvarter mellem ringetiderne på henholdsvis skoleafdelingen i Aulum og i Hodsager. På grund af rutens fysiske udformning og elevernes indbyrdes placering er det ikke muligt at nå en runde på ruten på tre kvarter. Forvaltningen forventer derfor, at der kan komme bemærkninger til ruteudformningen og kørselstiderne på særligt rute 144 i det kommende skoleår.

 

Pakke 2 – Sørvad og Vind

Der er udelukkende foretaget småjusteringer på ruterne i Pakke 2, som kører i området ved Sørvad og Vind.

 

Pakke 3 – Ilskov og Sunds

Ruterne i Pakke 3 er stort set fastholdt som tidligere år. Der er dog foretaget en mindre justering af ruter 156 mellem Simmelkær og Sunds. Her er der, på opfordring fra en gruppe forældre i området omkring Simmelkær, indført en ruteændring, som skal sikre en mere hensigtsmæssig opsamling og afsætning af elever.

 

Pakke 4 – Snejbjerg, Timring, Vildbjerg, Sinding og Lundgårdskolen

Der er udelukkende foretaget småjusteringer på ruterne i Pakke 4.

 

Pakke 5 – Lind, Arnborg, Kølkær, Hammerum og Fasterholt

Der er lavet et par enkelte småjusteringer på ruterne i Pakke 5. Særligt rute 151 mellem Fasterholt, Arnborg og Lind har fået en lidt anden ruteføring. Dette er sket som en tilretning af hensyn til at kunne hente nye elever på en hensigtsmæssig måde.

 

I foråret har forvaltningen modtaget flere henvendelser fra forældre i Kølkær/Fasterholt området der har børn på Lind Skole. Som følge af skoleforliget blev der indsat en mindre busrute mellem Lind og Kølkær for at fragte overbygningselever til Lind i stedet for til Hammerum Skole. Denne rute kører indtil skoleåret 2017/2018.

 

Da der stadig er børn fra Kølkær og Fasterholt, som skal til Hammerum Skole, er rute 148 mellem Lind og Kølkær derfor afhængig af rute 153 mellem Hammerum, Kølkær og Fasterholt. Pga. ringetiderne på de forskellige skoler og kørselslængde for to forskellige ruter, er eleverne fra Lind nødsaget til at vente fra de får fri kl. 15.00 til bussen kører til Kølkær kl. 15.26. Dette skyldes, at enkelte elever skal med rute 153 fra Hammerum videre til Fasterholt. Det er mere hensigtsmæssigt at lade eleverne vente i Lind, hvor de kan vente under opsyn på skolen, end i Kølkær, hvor eleverne ikke har mulighed for at vente under opsyn.

 

Forvaltningen har i forbindelse med planlægningen forsøgt at finde en hensigtsmæssig løsning på ventetidsproblematikken. Dette har dog ikke været muligt uden at hæve serviceniveauet og dermed også kørselsomkostningerne på skolebuskørslen i Pakke 5. Ud fra en betragtning om, at der til næste skoleår 2017/2018 opstår en ændret situation, hvor ingen elever længere skal fra Kølkær og Fasterholt til Hammerum, har forvaltningen valgt at fastholde ruterne som de har været i skoleåret 2015/2016. Den endelige gennemførelse af skoleforliget vil med al sandsynlighed medføre bedre muligheder for at opnå en mere ensartet kørsel med mindre ventetid.

 

Pakke 6 – Kibæk, Sdr. Felding og Skarrild

Ruterne i Pakke 6 opretholdes som de tidligere har kørt.

 

Generelt

Flere steder er det en udfordring at planlægge ruterne, sådan at eksempelvis ventetider kan undgås. Dette skyldes ofte, at ruterne betjener flere skoler på samme tid, hvor ringetiderne ikke er synkroniseret optimalt efter, at det skal være muligt for en bus at køre mellem skolerne. Eller at skolernes ringetider ligger med så lille margin, at det ikke er muligt at nå rundt på ruten tidsnok til at hente de næste elever, der har fri.

 

Det ville give bedre køreplaner flere steder, hvis der var mulighed for at ændre skolernes ringetider efter bussernes køreplaner. Denne løsning er implementeret i Ringkjøbing-Skjern Kommune, hvor skolernes ringetider hvert år fastlægges efter, hvordan skolebussernes køreplaner kan lægges. Det vurderes, at en lignende løsning i Herning Kommune flere steder vil kunne medføre en bedre og mere strømlinet kørsel, hvor ventetider nemmere kan minimeres. Det vil muligvis også kunne medføre en økonomisk besparelse enkelte steder. Forvaltningen vil tage initiativ til en nærmere vurdering af mulighederne for ændring af ringetider.

 

Sagen sendes til orientering i Børne- og Familieudvalget.

Økonomi

De gennemførte ændringer kan afholdes indenfor rammen.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller, at sagen tages til orientering.

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 13.05.00-S55-1-16 Sagsbehandler: Katrine Damsgaard Boye  

Midttrafiks budgetforslag 2017

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen, Leo Pedersen

Sagsresume

Midttrafik har den 23. juni 2016 fremsendt forslag til budget 2017 i politisk høring hos bestillerne.

 

Bemærkninger til forslaget skal fremsendes til Midttrafik senest den 19. august 2016. Midttrafik udarbejder herefter det endelige budgetforslag for 2017 til endelig godkendelse i Midttrafiks bestyrelse den 7. september 2016.

 

Forvaltningen anbefaler, at forslag til høringssvar til Midttrafik godkendes.

 

Sagsfremstilling

Midttrafik har fremsendt forslag til budget 2017 på drift af den kollektive trafik i Herning Kommune inden for Serviceområde 09 Trafik. Budgetforslaget omfatter indtægter og udgifter i forbindelse drift af 17 bybusruter, 2 lokalruter og 28 skolebusruter.

 

På baggrund af de politiske høringssvar bestillerne indsender, behandles et endeligt budget for 2017 i Midttrafiks bestyrelse den 7. september 2016.

 

Midttrafik har i maj 2016 udsendt budgetoplæg til administrativ høring. På baggrund af tilbagemeldinger bl.a. fra Herning Kommune er der foretaget justeringer i materialet. Justeringerne er indarbejdet i dette budgetoplæg.

 

Forudsætninger for budgetforslag 2017 er følgende: 

 

Udgifter

Omfatter udgifter til busdrift, rejsekortet og administrationsomkostninger til trafikselskabet.

 

Alle busruter, der har været i udbud fra og med januar 2010, reguleres efter omkostningsindeks, som er fremskrevet fra 2015 til 2016 med -0,8%, mens fremskrivning fra 2016 til 2017 er på 1,2%.

 

 

 

I budgetteringen er der taget udgangspunkt i regnskab 2015 med indregning af indeksreguleringer og aktivitetsændringer. Besparelsen på bybusserne fra 13. december 2015 er indregnet på ruteniveau i budgettet. På lokalkørslen er der indregnet effekt af det 46. udbud på rute 140 og 150 samt justeringer på ruterne fra Køreplanskifte 2016. Udgifter til cross border-leasing er ophørt fra K16. Der er afsat midler til ekstra omkostninger i forbindelse med tilpasning af bybuskøreplan august 2016.

 

Budgettet indeholder udgifter til bonus (til Arriva for passagerfremgang, brændstofbesparelse samt Euronorm for udskiftede busser) og udgifter til realtid, internet og videoovervågning i bybusserne.

I budgettet er der udgift til medfinansiering af regional rute 13's ture via Feldborg. Desuden indgår et regionalt tilskud på 5.000 kr. til dækning af studerendes hjemkørsel i Karstoft området, hvilket sker med en udvidelse på en lokal rute finansieret af Regionen samt udgifter til Teletaxa på 9.200 kr.

  

Indtægter

Indtægtsbudgettet for 2017 er som udgangspunkt baseret på regnskab 2015 med indregning af kendte ændringer. Budgettet for busadministrationen er baseret på en fremskrivning af budgettet for 2016. Budgettet er fremskrevet med 2,2% svarende til KL's pris og løn-skøn for 2016/2017. Der er indregnet vedtagne besparelser på årligt 12 mio. kr. i forbindelse med indførelsen af Rejsekort samt udgifter til Rejsekort Kundecenter til servicering af Rejsekortkunder. Udgiften til Rejsekort Kundecenter er reduceret tilsvarende under Rejsekortets udgifter. Fordelingen af udgifterne i busadministrationen fordeles mellem bestillerne ud fra en fordelingsnøgle, som baserer sig på køreplantimer i de enkelte kommuner og regionen.

 

Herning Kommune indførte i sommeren 2015 gratis kørsel på rabatruter, hvilket påvirker indtægterne på skolekort. Derfor er forventningerne til skolekortindtægter reduceret med 1,1 mio. kr. i 2017 sammenholdt med regnskab 2015.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Økonomi

Med udgangspunkt i ovenstående forudsætninger ser økonomien for kollektiv trafik på Serviceområde 09 Trafik ud som følger:

 

Budget 2017

 

Midttrafik

Budgetforslag, kr.

Herning Kommune

Budgetramme, kr.

Udgifter

 

 

Busdrift

47.106.400

47.212.400

Rejsekortet

1.261.600

 1.261.600

Trafikselskabet (adm. omkostninger)

3.245.000

3.245.000

Tjenestemandsforsikring

43.766

0

I alt

51.656.766

 51.719.000

 

 

 

Indtægter

 

 

Indtægt (billetindtægter)

14.672.000

 14.262.000

Skoleårskort

1.062.000

363.000

Korrigeret indtægt

13.610.000

 13.899.000

 

 

 

Total netto

38.046.766

37.820.000

Estimeret PL fremskrivning

 

499.000

Netto budget i 2016 - PL*

38.046.766

38.319.000

 

* I ovenstående er forudsat gennemsnitlig PL regulering på området svarende til forventning fra KL på 1,3 %.

 

I Herning Kommunes budgetramme for 2017 er der yderligere afsat 325.000 kr., som Herning Kommune er kontraktligt forpligtet til at bruge til fremkommelighed for busdriften. Dette beløb tilsvarer det beløb, som udbetales i passagerbonus til Arriva.

 

Rabatruter 

I indtægterne på 14,7 mio. kr. indgår 1,1 mio. kr. til skoleårskort. Denne indtægt er blevet reduceret væsentligt fra tidligere år, da der er indført gratis kørsel på alle rabatruter fra august 2015. Der skal bemærkes, at forvaltningen endnu ikke ligger inde med et fyldestgørende datagrundlag, som beskriver den reelle indtægt på skoleårskort. Der må derfor påregnes en usikkerhed på denne post. Forvaltningen har lavet et overslag over indtægterne på baggrund af oplysninger fra Center for Børn og Læring. Her fremgår den årlige indtægt for skoleårskort i skoleåret 2015/2016 – budgetår 2016 – til at beløbe sig til ca. 363.000 kr.

 

Rejsekortet 

Rejsekort budget 2017 bygger videre på budgetoverslagsår 2017 fra september- og februar-udgaven af budget 2016. I 2017 betales der ikke længere til investering i udstyr, internt projekt samt aktier og kontante ansvarlige lån. Budgettet består af driftsposter, ydelser på lån samt tilbagebetaling af ansvarlige lån.

 

De primære ændringer i forhold til seneste udgave af overslagsår 2017, fra februar 2016, er, at relevante poster er fremskrevet til 2017-prisniveau. Udgifterne til udskiftning og leasing af udstyr i forbindelse med kontraktskifte er justeret til det antal busser, der udskiftes i 2017. Der er usikkerhed forbundet med udgifterne til afmontering af udstyr og særligt leasing af ekstraudstyr i forbindelse med kontraktskifte, men det indarbejdede budget er baseret på et konservativt skøn.

 

Midttrafik arbejder på at sikre en mere glidende udskiftning af udstyr i forbindelse med kontraktskifte, og forventer dermed at kunne reducere udgifterne til leasing væsentligt fremover.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at orienteringen tages til efterretning,

 

at forslag til høringssvar godkendes og fremsendes til Midttrafik.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

 

Forslag til høringssvar godkendes og fremsendes til Midttrafik.

Bilag

 

Sagsnr.: 13.06.00-P19-1-16 Sagsbehandler: Karin Skov-Aggerholm  

Frigivelse af anlægsbevillinger til byggemodning 2016

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløb på i alt 3,160 mio. kr. i 2016 til byggemodningsprojekter på Jordbærmarken i Tjørring, Baggeskærvej i Herning, Udgaardsvej i Skibbild samt Soldalen/Solvænget i Vildbjerg.

 

Forvaltningen anbefaler, at rådighedsbeløbet frigives.

Sagsfremstilling

Der anmodes om frigivelse af 3,160 mio. kr., som afsættes til forberedende anlæg på Jordbærmarken, Tjørring og Udgaardsvej, Skibbild samt færdiggørelsesarbejder i Soldalen/Solvænget, Vildbjerg og Baggeskærvej, Herning. Færdiggørelserne omfatter primært kantsten og asfalt. Samtidig søges om forhøjelse af anlægsbevillingen, således at denne er i overensstemmelse med afsatte rådighedsbeløb.

 

Anlægsarbejderne er beskrevet herunder.

 

Jordbærmarken, Tjørring, stednr. 002014 Fuglsang sø

Arbejdet omfatter forberedende anlæg på boligvej 1, hvor der er solgt grunde til tæt-lav byggeri. Der føres forsyninger frem og anlægges grusvej i 2016. Vejen planlægges færdiggjort med asfalt og belysning i 2017, når byggeriet afsluttes.

Anlægsudgiften udgør 0,300 mio. kr. i 2016, hvilket finansieres af rammerådighedsbeløb på Serviceområde 01 Byggemodning, stednr. 002003 i 2016.

 

Udgaardsvej, Skibbild, stednr. 002076

Der blev i 2011 udbudt 7 grunde i den østlige del af udstykningsområdet langs med Herningvej, og der er endnu ikke solgt en grund. Der er nu efterspørgsel efter grunde i den vestlige del af området, da de har en mere attraktiv beliggenhed pga nærhed til naturområder og større afstand til Herningvej. For at minimere udgiften til byggemodning bliver stamvejen ud til Herningvej ikke etableret på nuværende tidspunkt. I stedet bliver de 6 grunde midlertidig vejforsynet via offentlig vej i boligområdet Gefionsvej.

Arbejdet omfatter forberedende anlæg i form af forsyninger samt anlæg af grusveje.

Anlægsudgiften udgør 1,980 mio. kr. i 2016, hvilket finansieres af Serviceområde 01 Byggemodning, stednr. 002003 02, disponeret i 2016. Arbejdet har afventet igangsættelse i henhold til byrådsbeslutning af 6. marts 2012 samt 16. april 2013 grundet mindreindtægter på byggemodningsområdet.  

 

Soldalen/Solvænget, Vildbjerg, nyt stednr.

Vejanlæg er etableret og grundene er solgt i den tidligere Trehøje kommune. Vejene er private fællesveje, men driften er ikke blevet overdraget til grundejerforeningen. Vejene er anlagt med dårlige afvandingsforhold, så regnvandet strømmer ind på private grunde fremfor i afløbssystemet. Kommunen har løbende været i dialog med grundejerne omkring afhjælpning af afvandingsproblemerne. Der er nu indgået aftale med grundejerforeningen om renovering af vejen, så vejvandet afledes korrekt. Renoveringen omfatter delområder hvor der foretages afgravning af asfalten, etablering af kantsten og evt. nye rendestensbrønde samt ny asfalt.

Området overdrages efterfølgende til grundejerforeningen.

Anlægsudgiften udgør 0,450 mio. kr. i 2016, hvilket finansieres af afsat rammerådighedsbeløb på Serviceområde 01 Byggemodning, stednr. 002003 i 2016.

 

Baggeskærvej, Herning, stednr. 003003

Der etableres asfaltbærelag i erhvervsudstykning. Afsluttende slidlag etableres, når de sidste grunde er bebygget. 

Anlægsudgiften udgør 0,430 mio. kr., hvilket finansieres af afsat rammerådighedsbeløb på Serviceområde 01 Byggemodning, stednr. 002003 i 2016. Der er tidligere afsat rådighedsbeløb på 9,429 mio. kr. til byggemodning af Baggeskærvej. Hertil kommer udgifterne på 0,430 mio. kr. i 2016, hvilket giver en forhøjelse af anlægsbevillingen på i alt 9,859 mio. kr. (0,430+9,429). Den samlede anlægsudgiftsbevilling for Baggeskærvej udgør herefter i alt 22,272 mio. kr.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der til udgifter ved Jordbærmarken meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 0,300 mio. kr. til Serviceområde 01 Byggemodning, stednr. 002014 Fuglsang Sø, Tjørring i 2016,

 

at der til udgifter ved Soldalen/Solvænget meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 0,450 mio. kr. i 2016 på Serviceområde 01 Byggemodning, nyt stednr. Soldalen/Solvænget, Vildbjerg,

 

at der til udgifter ved Baggeskærvej meddeles anlægsudgiftsbevilling på 9,859 mio. kr. samt rådighedsbeløb 0,430 mio. kr. i 2016 til Serviceområde 01 Byggemodning, stednr. 003003 Baggeskærvej, Herning,

 

at anlægsudgiften på i alt 1,180 mio. kr. i 2016 finansieres af afsat rammerådighedsbeløb på Serviceområde 01 Byggemodning stednr 002003 i 2016,

 

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 1,980 mio. kr. på Serviceområde 01 Byggemodning, stednr. 002076 Udgaardsvej, Skibbild i 2016,

 

at anlægsudgiften på i alt 1,980 mio. kr. finansieres af Serviceområde 01 Byggemodning, stednr. 002003 02, disponeret i 2016.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 00.30.14-Ø00-2-16 Sagsbehandler: Jacob Philipsen  

Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016, Teknik og Miljø

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Jonna Sørensen

Sagsresume

Forvaltningen har foretaget budgetopfølgning på det forventede regnskab for 2016.

Opfølgningen bygger på forbruget pr. 30. juni 2016.

 

Opfølgningen viser, at Teknik og Miljø området samlet set forventer et merforbrug på driftsbudgettet ekskl. det takstfinansierede område på 3,593 mio. kr. På det takstfinansierede område forventes et mindreforbrug på 9,751 mio. kr.

 

Afvigelsen skyldes primært en forventet merindtægt på serviceområde 01 Byggemodning vedr. tilbagebetaling af ejendomsskatter på 0,509 mio. kr., mindre udgift på serviceområde 05 Miljøforanstaltninger, bærbare batterier og skadedyrsbekæmpelse 0,323 mio. kr. samt en forventet merudgift på serviceområde 09 Trafik vedr. vejafvandingsbidrag 1,8 mio. kr., vintertjeneste 2 mio. kr., busdrift 0,863 mio. kr. samt en forventet mindreindtægt på arbejder for fremmed regning på 0,8 mio. kr.

 

På anlæg forventes samlet set et mindreforbrug på 40,582 mio. kr.

Sagsfremstilling

Opfølgningen er opdelt i tre hovedområder: Drift, anlæg og budgetomplaceringer.

 

Drift:

Det forventede driftsregnskab for 2016 sammenholdt med det korrigerede budget fremgår af nedenstående skema:

 

 

Som det fremgår af ovenstående tabel, forventes samlet set et merforbrug på 3,593 mio. kr. ekskl. det takstfinansierede område. På det takstfinansierede område forventes en netto mindreudgift på 9,751 mio. kr.

 

De væsentligste afvigelser skyldes følgende:

 

Serviceområde 01 Byggemodning.

Mindreudgiften på 0,509 mio. kr. skyldes tilbagebetaling af ejendomsskatter afledt af, at der har været indsendt klage til Skat over en række ejendomsvurderinger, som kommunen har fået medhold i.

 

Serviceområde 07 renovation.

På serviceområdet forventes en afvigelse på 9,751 mio. kr. De væsentligste afvigelser forventes på følgende områder: Varekøb og afskrivninger (bl.a. ikke igangsatte initiativer fra affaldsplanen), drift og vedligehold på genbrugspladserne, lønudgifter, behandling af affald fra genbrugspladserne (lovkrav om PCB analyser er ikke igangsat endnu), fælles tiltag (bl.a. forsøgsordninger), behandling af dagrenovation (midlertidig tilbagebetaling af overhead fra fælleskommunalt forbrændingsanlæg), husleje (bogført i 2015), indkøb af spande, kommunikation og storskraldsordningen.

 

Serviceområde 09 Trafik.

Under funktion 022003 Arbejder for fremmed regning forventes en mindreindtægt i 2016 på 0,785 mio. kr. Området omfatter udgifter og indtægter til asfaltretableringer i forbindelse med ledningsopgravninger i asfaltbelagte vejarealer. Der er en forventning om, at kontoen over en årrække vil balancere. Der forventes et merforbrug på vejafvandingsbidrag på 1,8 mio. kr. på grund af øget aktivitet fra Herning Vand i forbindelse med kloakrenoveringer. Under vintertjenesten forventes et merforbrug på 2 mio. kr. på baggrund af forbruget i første halvår af 2016. Vintertjenestens budget ligger udenfor rammestyring. Herudover forventes et netto merforbrug under busdrift på 0,863 mio. kr. grundet en negativ afregning for 4. kvartal 2015 på 2,763 mio. kr. Heraf vedrører 1,908 mio. kr. manglende indtægter.

 

Korrigerende handlinger.

Det forventede merforbrug til vejafvandingsbidrag på 1,8 mio. kr. forventes overført til 2017. Budgettet vil, med de forudsætninger der er kendte på nuværende tidspunkt, over en årrække (forventet 10-15 år) balancere. Det forventede merforbrug under busdriften på netto 0,863 mio. kr. skyldes manglende indtægter i 2015. Der er en forventning om, at afvigelsen dækkes af Herning Kommunes samlede budget, da tidligere års merindtægter er tilgået de likvide midler, og mindreindtægten i 2015 bør derfor tilsvarende dækkes heraf.

 

Anlæg.

Det forventede anlægsregnskab for 2016 sammenholdt med det korrigerede budget fremgår af nedenstående skema.

 

 

 

Som det fremgår af ovenstående tabel, forventes samlet set et mindre forbrug på 40,582 mio. kr.

 

Serviceområde 01 Byggemodning .

 

 

På jordforsyningsområdet forventes det at realisere indtægter på 44,031 mio. kr. i 2016. Der forventes overført en merindtægt på 2,0 mio. kr. fra 2016 til 2017.

 

Forventet regnskab 2016 for byggemodningsudgifter (ØKE + TMU) udgør i alt 46,713 mio. kr.

 

Byrådet har den 6. marts 2012, den 16. april 2013 samt den 26. august 2014 besluttet, at byggemodningsprojekter for 14 mio. kr. afventer igangsættelse. Herudover forventes en mindreudgift på 4,048 mio. kr., som bl.a. er afsat til byggemodning af Fuglsang Holm, der afventer grundsalg.

Der forventes i alt overført mindreudgifter (ØKE + TMU) på 18,042 mio. kr. fra 2016 til 2017.   

 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at budgetopfølgningen i øvrigt tages til efterretning og indgår i den samlede budgetopfølgning, som behandles i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 22. august 2016 og i Byrådet den 30. august 2016.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.15.00-A26-2-16 Sagsbehandler: Jacob Philipsen  

Orientering om forslag til regelforenkling i Teknik og Miljø

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

  x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Orientering om foreslåede temaer til forenkling i Teknik og Miljø. 

Sagsfremstilling

På Budgetkonferencen 25. april 2016 blev Byrådet præsenteret for temaer, som administrationen har indsamlet i forbindelse med processen omkring forenkling.

 

De forslag, som har med Teknik og Miljøs område at gøre, og som forvaltningen arbejder videre med er eksempelvis:

 

 • Administrationen/håndteringen af kommunale ejendomme bør samles ét sted
 • Årlige møder mellem kommune og landsby/centerby - færre individuelle henvendelser
 • Bedre samtænkning af fagområder i den fysiske planlægning
 • Kartoffelvand ud af Slambekendtgørelsen
 • Samarbejde med Rengøring

 

Forslagene, der knytter sig til Teknik og Miljø, er oplistet i det vedhæftede skema. De forslag, som forvaltningen arbejder videre med, er markeret med kryds i det grønne felt. Derudover er der nogle forslag, som forvaltningen eventuelt kan arbejde videre med senere, samt forslag, som forvaltningen vurderer, at der ikke skal arbejdes videre med nu. Disse er markeret med henholdsvis gult og rødt i skemaet. De, der er markeret med rødt, er ledsaget af en kommentar. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

 

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1686-09 Sagsbehandler: Line Thastum  

Fornyelse af aftale om klimakommune under Danmarks Naturfredningsforening

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Lotta Sandsgaard

Sagsresume

Herning Kommune tilsluttede sig i 2008 en klimakommune-aftale med Danmarks Naturfredningsforening (DN). Aftalen forpligtede os til at nedbringe CO2-udledningen fra egne aktiviteter, med 3,5 % om året ind til 2015.

 

Der skal politisk tages stilling til, om aftalen skal fornyes, og om Herning Kommune skal fortsætte som klimakommune.

 

Forvaltningen anbefaler, at aftalen fornyes med en 2 % CO2 reduktion om året for kommunens egne virksomheder.

Sagsfremstilling

Status

Som den første kommune i Danmark, der lavede en klimaplan, var det naturligt for Herning, at blive klimakommune. Vi tilsluttede os aftalen med et mål om 3,5% CO2-reduktion årligt, fordi det svarede til det daværende Green Cities mål.

 

Da Herning Kommune i forvejen løbende har udarbejdet CO2-opgørelse og arbejdet med klimaaktiviteter, har aftalen ind til nu understøttet det, vi i forvejen gjorde. Som klimakommune blev vi en del af et netværk, har fået støtte til de første CO2-beregninger og synlighed på Danmarks Naturfredningsforenings hjemmeside. Aftalen er og har været gratis at deltage i.

 

Herning Kommune har i perioden 2008 – 2014 opnået en CO2-reduktion for de kommunale aktiviteter på 1,5% pr. år. Dermed har vi ikke levet op til målet om en reduktion på 3,5 % i kommunens egne aktiviteter. Herning Kommune har igangsat en række klimaindsatser, men mange af dem retter sig mod borgerne (cykelindsats, informationskampagner mv) og færre mod kommunens egen drift. (energirenovering i kommunale bygninger mv.). Udledningen fra energiforbrug er reduceret en del, men samtidig er udledningen fra den kommunale transport steget. Der er dog i 2015 og 2016 sat aktiviteter i gang, som fremadrettet vil reducere udledningen fra kommunale transport, bl.a. optimering af kørsel og indkøb af hybridbiler i hjemmeplejen.

 

Klimakommuner

At være klimakommune signalerer, at man er blandt de kommuner, der gør en aktiv klimaindsats. 72 af Danmarks 98 kommuner er i dag klimakommuner. Kommunerne har forskellige aftaleperioder. 20 kommuner skal i 2016 forny deres aftale, hvis de vil fortsætte som klimakommune. De 13 har fornyet aftalerne, mens 4 ikke har, og 3 endnu ikke har taget stilling – herunder Herning Kommune.

 

Fornyelse og klimakommune Plus+

Hvis Herning Kommune vil forny aftalen, og fortsat være blandt de kommuner der ønsker at gøre en aktiv klimaindsats, skal vi forpligtige os til minimum 2% CO2-reduktion årligt for de kommunale aktiviteter. Det omfatter: El- og varmeforbrug, transport (herunder renovation, drift, og bybusser) samt vejbelysning. Vi kan selv beslutte aftalens varighed. Forvaltningen skønner, at det vil være muligt at opnå en årlig CO2-reduktion på 2% i en årrække, hvis indsatsen for at nedbringe CO2-udledningen fra kommunale aktiviteter prioriteres. Det kan bl.a. være gennem flere af de foreslåede indsatser i handlingsplanen for den nye energistrategi. Det skønnes også, at de nævnte ændringer i transport i hjemmeplejen vil have en effekt i de kommende år.

 

Danmarks Naturfredningsforening tilbyder en ny mulighed, som man kan tilslutte sig: Klimakommune Plus+, som er udviklet for at anerkende klimaarbejde i kommunerne, der rækker ud over kommunens egen virksomhed, og som er rettet mod borgere og virksomheder eller de fysiske omgivelser. For at blive Klimakommune Plus+, skal Kommunen igangsætte initiativer indenfor mindst to af følgende seks områder: Energirenovering, Klimatilpasning, Indkøb, Økologi, Compact of Mayors, Ansvarlig kommune (= kommuner der frasælger deres investeringer i fossile selskaber). Herning Kommune har i øjeblikket initiativer inden for: Klimatilpasning (klimatilpasningsplan og regionalt samarbejde). Indkøb (tilsluttet Partnerskab for offentlige grønne indkøb) og Compact of Mayors, som kommunen netop har tilsluttet sig).

 

Fornyelse af aftalen om klimakommune vil, ud over prioritering af en række indsatser, indebære, at der fortsat laves CO2-regnskab for kommunens aktiviteter. Dette er også et krav i Compact of Mayors. Indsatserne prioriteres i forbindelse med vedtagelse af handleplan 2017 til Herning Kommunes nye energistrategi.

 

Tilslutning til Klimakommune Plus+ indebærer, at vi skal dokumentere de indsatser, der rækker ud over kommunen som virksomhed. Det kan f.eks. ske via vores grønne regnskab. Klimakommune Plus+ er et tillæg til klimakommuneaftalen og kan ikke stå alene.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at aftalen fornyes med en 2% CO2-reduktion om året for kommunens egen virksomhed,

 

at der tages stilling til tilslutning til Klimakommune Plus+ i forbindelse med endelig vedtagelse af Energihandleplan 2017.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 13.03.00-P16-2-16 Sagsbehandler: Sisse Redeker  

Godkendelse af varmeprojektforslag for udnyttelse af overskudsvarme fra Egetæpper til fjernvarme

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Lene Kimø

Sagsresume

EnergiMidt A/S har på vegne af Energigruppen Jylland Varme A/S (herefter EGJ Varme) fremsendt et varmeprojektforslag til Herning Kommune til godkendelse. Projektforslaget omhandler anvendelse af overskudsvarme fra produktionen hos Egetæpper til fjernvarmeforsyning i Herning.

 

I projektet belyses konsekvenserne ved forsyning med knap 5.000 MWh overskudsvarme pr. år fra Egetæpper leveret i samme temperatur, som det øvrige fjernvarmevand. Referencen i projektet er Herningværkets produktion af kraftvarme, som er baseret på træflis, træpiller og naturgas.

 

Forvaltningen anbefaler, at varmeprojektforslaget for udnyttelse af overskudsvarme godkendes.

Sagsfremstilling

EGJ Varme ønsker at udnytte overskudsvarme fra Egetæpper til fjernvarme i Herning. For at kunne udnytte overskudsvarmen skal der etableres en fjernvarmeveksler og et tilslutningsanlæg. Ledningsanlæg mellem EGJ Varme og Egetæpper er etableret tidligere. Det forventes, at Egetæpper kan levere ca. 5.000 MWh om året. Dette vil erstatte ca. 0,6 % af Herningværkets produktion.

 

Overskudsvarme betragtes ifølge Energistyrelsen ikke som et brændsel. Der sker således ikke et brændselsskift. Forvaltningen skal dog godkende projektet i henhold til projektbekendtgørelsens bilag 1, da der er tale om en etablering af et anlæg til anvendelse af overskudsvarme.

 

Herningværket har været hørt i sagen og har ikke indsendt høringssvar.

 

Forvaltningens samlede vurdering

Varmeforsyningslovens formål er at fremme den mest samfundsøkonomiske, herunder miljøvenlige, anvendelse af energi til bygningers opvarmning og forsyning med varmt vand, og inden for disse rammer at formindske energiforsyningens afhængighed af fossile brændsler.

 

Projektforslaget viser positiv samfundsøkonomi, virksomhedsøkonomi og forbrugerøkonomi samt en reduceret belastning af miljøet.

 

Ved vurderingen lægger forvaltningen vægt på, at den varme, som ikke udnyttes i dag, går tabt til omgivelserne. Derfor er udnyttelse af overskudsvarmen en effektivisering, som vil sikre en bedre udnyttelse af energien.

 

Samlet set vurderes projektforslaget for udnyttelse af overskudsvarme fra Egetæpper at kunne opfylde varmeforsyningslovens formålsparagraf. Projektet vurderes at udgøre det samfundsøkonomisk bedste alternativ.

   

Økonomi

Ingen

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at varmeprojektforslaget godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Kent Falkenvig deltog ikke i behandlingen.

Bilag

 

Sagsnr.: 13.03.00-P16-4-16 Sagsbehandler: Tove Andersen  

Godkendelse af varmeprojektforslag for nyt halmfyret anlæg på Ørnhøj-Grønbjerg Kraftvarmeværk

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Lene Kimø

Sagsresume

Ørnhøj-Grønbjerg Kraftvarmeværk søger om godkendelse til at producere op til 8.000 MWh varme pr. år på et nyt halmfyret anlæg på 1,5 MW. Det eksisterende naturgasfyrede anlæg vil herefter blive anvendt til produktion af spids- og reservelast. Ørnhøj-Grønbjerg Kraftvarmeværk er på Energistyrelsens liste over de naturgasfyrede fjernvarmeværker, som har fået lov til at etablere et biomassefyret anlæg til erstatning af varme produceret på naturgas.

 

Ringkøbing-Skjern Kommune og HMN Gasnet P/S har været hørt i sagen og har ikke bemærkninger til ansøgningen.

 

Forvaltningen anbefaler, at varmeprojektforslaget for nyt halmværk i Ørnhøj godkendes. 

Sagsfremstilling

Ørnhøj-Grønbjerg Kraftvarmeværk søger om godkendelse til at producere op til 8.000 MWh varme pr. år på et nyt halmfyret anlæg. Projektet omfatter etablering af et 1,5 MW halmanlæg, skorsten samt halmlager. Anlægget placeres ved siden af solvarmeanlægget på Halkjærvej i Ørnhøj. Efter etablering af anlægget vil ca. halvdelen af værkets produktion af varme være baseret på halm. Halmen erstatter naturgas som brændsel.

 

Projektet giver både god økonomi for værket og for varmebrugerne i Ørnhøj og Grønbjerg. Projektet betyder, at en forbruger i et standardhus vil spare ca. 846 kr. pr. år inklusiv moms.

 

Ørnhøj-Grønbjerg Kraftvarmeværk er på Energistyrelsens liste over de naturgasfyrede fjernvarmeværker, som har fået lov til at etablere et biomassefyret anlæg til en årlig produktion på op til 8.000 MWh varme, henholdsvis et biomassebaseret produktionsanlæg på maksimalt 1 MW. Der skal derfor ikke udarbejdes beregninger på samfundsøkonomien.

 

Energistyrelsen har givet dispensation til, at Herning Kommune kan godkende, at Ørnhøj-Grønbjerg Kraftvarmeværk etablerer en varmekedel på 1,5 MW under forudsætning af, at den årlige varmeproduktion på anlægget ikke overstiger 8.000 MWh.

 

Byggeriet forventes at blive sat i gang foråret 2017.

 

Plan- og miljømæssige forhold

Det nye halmfyrede varmeværk etableres på et område omfattet af lokalplan nr. 84.T1.2 ”Varmeværk og solfangeranlæg ved Halkjærvej i Ørnhøj”. Der er foretaget nabohøring i forbindelse med lokalplanen.

 

Udvalget skal her alene tage stilling til varmeprojektet i forhold til varmeforsyningsloven. Derudover skal varmeværket samt transmissionsledningen fra halmanlægget til det eksisterende ledningsnet screenes for, om det er VVM-pligtigt (Vurdering af Virkninger på Miljøet), og der skal gives en miljøgodkendelse. Når miljøgodkendelsen behandles, tages der stilling til, om der er behov for yderligere nabo- eller partshøring.

Økonomi

Værket har oplyst, at de ønsker at søge om kommunegaranti til gennemførelse af projektet. Ansøgningen forventes indsendt ultimo 2016 (november/december 2016) og vil blive behandlet særskilt.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at varmeprojektet godkendes som ansøgt.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 06.00.00-P16-1-15 Sagsbehandler: Tove Hovgaard Jakobsen  

Foreløbig vedtagelse af Tillæg 6 Herning Kommunes spildevandsplan 2015 - 2025 vedr. Arnborg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Lene Kimø

Sagsresume

Tillæg 6 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015 - 2025 udarbejdes på baggrund af følgende:  

 • Byggemodning af boligområde syd for Gl. Skarrildvej i Arnborg.
 • Etablering af fælles nedsivningsanlæg for regnvand, der skal optages i spildevandsplanen, idet det ikke ejes af et spildevandsforsyningsselskab.

 

Forvaltningen anbefaler, at tillæg 6 til Herning Kommunes spildevandsplan 2015 - 2025 foreløbig vedtages og sendes i offentlig høring i 8 uger. 

Sagsfremstilling

Baggrund for tillægget

Tillæg 6 udarbejdes i forbindelse med byggemodning i lokalplanområde 71.B6.1 ”Boligområde syd for Gl. Skarrildvej i Arnborg”.

 

Baggrunden for tillægget er, at alt regnvand fra lokalplanens veje og fælles befæstede arealer skal håndteres via fælles nedsivningsanlæg, der etableres, drives og vedligeholdes af bolig- og grundejere i lokalplanområdet ved dannelse af et spildevandslav.

 

 

Uddrag af luftfoto over lokalplanområdet fra lokalplan nr. 71.B6.

 

Tillæggets indhold

Lokalplanområdet er iht. Herning Kommunes spildevandsplan 2015 – 2025 udlagt til nedsivning af regnvand fra tage og befæstede arealer, både for den enkelte ejendom og for lokalplanens fællesarealer (veje, stier osv.).

 

Lokalplanens 11 parceller tilsluttes kun Herning Vand A/S kloak for spildevand. Regnvand fra tage og befæstede arealer fra parcellerne skal håndteres på egen grund ved nedsivning.

Regnvand fra lokalplanens øvrige arealer (veje, stier o.lign.) skal nedsives lokalt i tørt nedsivningsbassin placeret på lokalplanens grønning. Dette anlæg etableres, drives og vedligeholdes af de berørte bolig- og grundejere i området. Disse arealer tilsluttes således ikke Herning Vand A/S kloak for hverken regnvand eller spildevand.

 


Uddrag af kortbilag 2, fra lokalplan nr. 71.B6 med grønningen i midten, hvor tørt nedsivningsbassin etableres ved 30 cm forsænkning af terrænet.

 

Nedsivningsanlæg til håndtering af regnvand fra veje og fællesarealer i lokalplanen skal etableres som fælles spildevandsanlæg, hvor etablering, drift og vedligeholdelse varetages af det fælles spildevandslav, ”Spildevandslavet Rind Å Engen”, under grundejerforeningen.

 

En forudsætning for etablering af fælles spildevandsanlæg for regnvand fra fællesarealer i lokalplan nr. 71.B6.1, er:

 • at berørte bolig- og grundejere opretter et spildevandslav, der varetager anlæggets etablering, drift og vedligeholdelse, og vedtægter for lavet foreligger samtidig med planforslagets offentliggørelse.
 • at Herning Kommune afgrænser opland N12.P, der afleder regnvand til det fælles spildevandsanlæg i spildevandsplanen, med angivelse af, at anlægget ikke er ejet af et spildevandsforsyningsselskab.

Med dette tillæg optages spildevandopland N12.P, som opland med fælles spildevandsanlæg, der ikke er ejet af et spildevandsforsyningsselskab i Herning Kommunes spildevandsplan jf. oplandskort, udløbsskema og oplandsskema for Arnborg i tillæggets bilag 1 - 3.

 

Det fælles nedsivningsanlæg for oplandet etableres på den fælles grønning i overensstemmelse med lokalplanen. Anlægget dimensioneres til at kunne modtage regn fra regnhændelser svarende til en gentagelsesperiode på hvert 10. år og etableres med mulighed for opstuvning i anlægget og på grønningen, svarende til en 100 års regnhændelse. På denne baggrund etableres der ikke nødoverløb fra anlægget. Konkrete undersøgelser i området har vist, at jordbundsforholdene er nedsivningsegnede, og at grundvandsstanden ikke vil være til hinder for, at nedsivningsanlægget har den tiltænkte effekt. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at tillæg 6 til Herning Kommunes spildevandsplan foreløbig vedtages og sendes i 8 ugers offentlig høring.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 06.00.00-P16-1-15 Sagsbehandler: Tove Hovgaard Jakobsen  

Endelig vedtagelse af Tillæg 2 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025 for Kibæk

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Lene Kimø

Sagsresume

Med dette tillæg udvides spildevandsopland ved Velhustedparken i Kibæk, ligesom der etableres nyt regnvandsbassin til håndtering af regnvand fra to oplande i spildevandsplanen. Samtidig nedlægges det eksisterende regnvandsbassin for oplandet.  

 

Forvaltningen anbefaler, at tillæg 2 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015 - 2025 endelig vedtages.

Sagsfremstilling

Til byggemodning af den resterende del af Velhustedparken i Kibæk (bl.a. boligvej 7), og til eventuel udlægning af boligområder nordvest for Velhustedvej, skal der etableres yderligere kapacitet til forsinkelse af regnvand. Det drejer sig om spildevandsplanens opland 1.23, når oplandet udvides med opland 1.23.P. Oplandet er i Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025 udlagt til separatkloak.

 

Til brug for forsinkelse af regnvand etableres et vådt regnvandsbassin, der kan modtage overfladevandet fra alle 3 delområder af planoplandet. Samtidig nedlægges et eksisterende regnvandsbassin ved Velhustedvej (ca. 300 m sydvest for det nye bassin). Se figur 1.

 

Det eksisterende bassin har indtil nu modtaget regnvand fra Velhustedparken, men det er fysisk ikke muligt at lede al overfladevand fra de nye byggemodninger til dette bassin. Derfor etableres det nye bassin, som fremadrettet skal modtage al overfladevand fra begge oplande.

 

Fig 1. 3 delområder af planopland 1.23.P.

 

En forudsætning for etablering af spildevandsopland og regnvandsbassin for området er, at opland og bassin optages i Herning Kommunes spildevandsplan. Med dette tillæg optages spildevandsopland samt bassin i spildevandsplanen jf. oplandskort, udløbsskema og oplandsskema i tillæggets bilag 1 - 3.

 

Oplandet optages i spildevandsplanen som separatkloakeret, med afledning af spildevand og regnvand fra befæstede arealer til Herning Vand A/S kloaksystem. Oplandet udgør 8,88 ha. Afledning af spildevand fra oplandet skal ske til Kibæk Renseanlæg og afledning af regnvand skal ske til Følpøt Bæk via regnvandsbassin.

 

Recipient for regnvand

Ved nedlæggelse af eksisterende bassin bliver Følpøt Bæk recipient for udledning af regnvand fra de to oplande via andet udløb til samme recipient (se oplandskortet, bilag 1). Mål for Følpøt Bæk er ”god økologisk tilstand”. Vandløbets tilstand er ”god økologisk tilstand”, hvilket vil sige, at målsætningen er opfyldt.

 

Indsatser for neddrosling af udledningen af regnvand fra befæstede arealer i de to oplande, der skal sikre målsætningens opfyldelse, vil ske med etableringen af det nye bassin. Indtil da vil udledningen af regnvand fra den eksisterende bydel ske gennem et simpelt bassin.

 

Regnvand fra begge oplande vil blive neddroslet i vådt bassin, som Herning Kommunes Spildevandsplan foreskriver. Det vurderes på denne baggrund, at den øgede regnvandsudledning fra oplandet til Følpøt Bæk, ikke giver anledning til væsentlig hydraulisk belastning af vandløbet.

 

Offentlig høring

Forslag til tillæg 2 har været i offentlig høring i 8 uger indtil 8. juli 2016. Der er ikke indkommet bemærkninger i høringsperioden.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at tillæg 2 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015 - 2025 endelig vedtages.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 09.17.00-P19-28-16 Sagsbehandler: Peter Lindhard Birch  

Ulovlig opført gyllebeholder på Remmevej 26, Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

  x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Lene Kimø, Lotta Sandsgaard

Sagsresume

Teknik- og Miljøudvalget udsatte sagen på mødet den 20. juni 2016, pkt. 141, idet udvalget ønskede, at der skulle indhentes supplerende oplysninger til behandling af sagen. Ansøger har indsendt en redegørelse dateret den 22. juli 2016. Her stilles der bl.a. tvivl ved forvaltningens juridiske vurdering af sagen, hvorfor advokat Mads Kobberø er bedt om at lave et notat, der beskriver udvalgets muligheder. Redegørelse fra ansøger er vedhæftet sammen med notatet fra advokat Mads Kobberø.

 

Forvaltningen anbefaler, at der meddeles afslag på det ansøgte.

Sagsfremstilling

Herning Kommune meddelte i 2014 miljøgodkendelse til opførelse af kostald på 1.600 m2, gyllebeholder på 4.800 m3, møddingsplads på 120 m2 samt ensilageplads på 2.300 m2. Der blev givet tilladelse til, at gyllebeholderen skulle opføres i umiddelbar nærhed af staldanlægget. Stalden blev efterfølgende opført med et areal på 2.445 m2 og gyllebeholderen blev opført i en afstand på ca. 114 meter fra nærmeste bygning (se situationsplan 3). Forvaltningen har meddelt byggetilladelse til staldanlægget, der dermed er lovliggjort. Ensilagepladsen er endnu ikke opført, men vil ligge i en afstand af ca. 58 meter til gyllebeholderen.

 

I spørgsmålet om hvordan gyllebeholderen skal lovliggøres siger rets- og nævnspraksis klart, at Herning Kommune skal behandle sagen, som om gyllebeholderen endnu ikke var opført (jfr. bl.a. Natur- og Miljøklagenævnet MK131-00173 af 20. november 2015).

 

Forvaltningen vurderer, at den ansøgte gyllebeholder er erhvervsmæssig nødvendig for den pågældende ejendom. Generelt kræves der ikke tilladelse til byggeri, der er erhvervsmæssigt nødvendigt – dog kræves der tilladelse vedrørende beliggenhed og udformning, hvis bygninger opføres uden umiddelbar tilknytning til ejendommens hidtidige bebyggelsesarealer. Bestemmelsen skal blandt andet beskytte de landskabelige værdier, forhindre unødig spredt bebyggelse i det åbne land og sikre, at ejendomme fremstår som hensigtsmæssige enheder.

 

Kun hvis der er særlige hensyn, der taler for, og hvis de landskabelige hensyn ikke tilsidesættes, vil der være mulighed for at meddele tilladelse til det ansøgte.

 

Ansøger har i redegørelse af 22. juli 2016 forklaret hvorfor gyllebeholderen blev opført i strid med tilladelsen, og hvilke særlige hensyn, der ifølge ansøger taler for, at der meddeles tilladelse til den ønskede placering.

 

Ansøger argumenterer blandt andet for:

1.    At der er tale om en bedrift i udvikling med planer om ny malkestald, kalve/

       velfærdsstald, møddingsplads, yderligere 2 gyllebeholdere samt en udvidelse

       af ensilagepladsarealet, senest i 2024. Udviklingsplaner der vil udfylde

       pladsen mellem eksisterende bygninger og den nu fritliggende gylle-

       beholder (se situationsplan 1).

2.    At bedriften er økologisk.

3.    At logistik er vigtig for en kvægbedrift, herunder adgang mellem foderlade

       og stalde, adgang til malkestald og logistik til drivgange.

4.    At kommunen ikke har foretaget en vurdering af de landskabelige interesser.

5.    At en anden placering af gyllebeholderen vil betyde, at udviklingen på ejendommen

       går i stå.

 

Forvaltningen har følgende bemærkninger til ansøgers redegørelse:

 

Ad 1.: På det nuværende grundlag kan det ikke vurderes, om en fortsat udvidelse af dyreholdet vil påvirke den omgivende natur i negativ retning. Naturpåvirkningen er en forudsætning for at vurdere om en eventuel udvidelse vil kunne gennemføres og under hvilke vilkår. Det ser dog ud til, at afstandskravet på 100 meter til søer over 100 m2 ikke kan overholdes for den planlagte gylletank III (se situationsplan 3).

 

Der er ikke indsendt ansøgning om udvidelse, og forvaltningen kan ikke vurdere, hvor sandsynligt det er, at udvidelsesplanerne i 2024 vil blive gennemført.

 

Det vurderes, at hvis de planlagte bygninger ikke opføres, så vil ejendommens bygninger få en unødig stor udstrækning, og de vil ikke udgøre en hensigtsmæssig helhed. 

 

Ad 2.: At bedriften er økologisk vurderes ikke at være et særligt hensyn, der i sig selv kan begrunde mere spredt bebyggelse end ved konventionelt landbrug.

 

Ad 3.: Ansøgers begrundelse i forhold til en drivgang for kvæg, vurderes ikke at være et særligt hensyn, der i sig selv kan begrunde, at gyllebeholderen placeres uden tilknytning til eksisterende bygninger. Med den nuværende bygningsmasse vurderes det, at der kan anvises alternative placeringsmuligheder for gyllebeholderen end den valgte, samtidig med at de logistiske hensyn på en kvægejendom tilgodeses.

 

Ad 4.: Der er ingen særlige landskabelige værdier i området, hvorfor forvaltningen ikke har krævet en visualisering af det ansøgte byggeri. Derfor er sagen vurderet ud fra lovgivningens udgangspunkt – at gylletanke og andre landbrugsbygninger skal placeres i tilknytning til eksisterende bygningsmasse. Dette for at der ikke i denne, eller tilsvarende sager, sker en unødig stor spredning af bygninger i det åbne land.

 

Forvaltningen vurderer samlet, at der er usikkerhed om, hvorvidt fremtidsplaner i 2024 vil blive realiseret. Praksis i Natur- og Miljøklagenævnet har hidtil været, at ikke-konkrete udvidelsesplanener ikke i sig selv begrunder tilladelse til spredt bebyggelse. Derfor anbefaler forvaltningen, at der meddeles afslag til det ansøgte.  

 

    Oversigtskort - nærmeste naboer til Remmevej 26

                                                                                                                                   

 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der meddeles afslag på det ansøgte.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget har ud fra en helhedsbetragtning vurderet, at den ansøgte gyllebeholder er placeret hensigtsmæssigt i forhold til ejendommens indretning og drift.

 

Udvalget vurderer, at der er stor sandsynlighed for, at ejendommen vil blive udvidet som beskrevet, og at ejendommen herefter kommer til at fremstå som en samlet og harmonisk enhed.

 

Udvalget vurderer desuden, at der ikke er væsentlige hensyn til landskab, natur og miljø samt naboer, der afgørende taler imod den ansøgte placering.

 
Der meddeles derfor tilladelse til det ansøgte med vilkår om, at gyllebeholderen fjernes, når den ikke længere er nødvendig for driften af ejendommen, og der stilles vilkår om opretholdelse af skærmende beplantning.

Bilag

 

Sagsnr.: 06.02.10-P00-1-16 Sagsbehandler: Annika Sundberg Lauridsen  

Godkendelse handlingsplan for brug af anlægsmidler i 2017-2019 for vandløbsområdet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Charlotte Højbjerre, Erik Skibsted

Sagsresume

Forvaltningen fremlægger udkast til handlingsplan og prioritering af anlægsmidler for perioden 2017-2019 for vandløbsområdet.

 

Forvaltningen anbefaler, at udvalget godkender planen.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har lavet et udkast til plan for brug af anlægsmidler for perioden 2017-2019. Der er årligt afsat 643.000 kr. til projekter indenfor vandløbsområdet under Serviceområde 04, Grønne områder.

 

Forvaltningen planlægger at udføre følgende vandløbsrestaureringsprojekter i perioden 2017-2019:

 

Projekter/opgaver

2017

2018

2019

Okkerbekæmpelse i Haderis Å-systemet

x

 

 

Fjernelse af spærring ved Skjern Å Bro (Skjern Å forvirringen)

 

x

x

 

Projekterne er nærmere beskrevet i vedlagte bilag "Plan for brug af anlægsmidler 2017-2019, vandløbsområdet".

Projekterne er valgt for at få synergi med vandplansprojekterne og sikre udvikling i fiskebestanden, så der er det bedst mulige grundlag for lystfiskeriet i Herning Kommune.
Projekterne  søges i det omfang det er muligt, medfinansieret af diverse støtteordninger, lige som frivillige og foreninger inddrages i arbejdernes udførelse hvor det er muligt.

 

Planen har været fremlagt for Grønt Råd på et møde den 16. juni 2016. Der var på Grønt Råds møde opbakning til at gå videre med projekterne i planen. Se særskilt sag vedr. orientering om referat fra møde i Grønt Råd.

Økonomi

Der er ikke redegjort for udgiften til udførelsen af de beskrevne opgaver, da der endnu ikke er udarbejdet noget detailprojekt. Men projekterne holdes udgiftsmæssigt inden for den afsatte ramme på anlægsbevillingen i 2017 og frem.

 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at den fremlagte plan for disponering af anlægsmidler i 2017-2019 indenfor vandløbsområdet godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-560-06 Sagsbehandler: Louise Berg Hansen  

Orientering fra møde i Grønt Råd

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted

Sagsresume

Der er afholdt møde i Grønt Råd den 16. juni 2016. Referat fra mødet er vedlagt som bilag.

 

Forvaltningen anbefaler, at referatet tages til orientering.

Sagsfremstilling

Der er afholdt møde i Grønt Råd den 16. juni 2016. På mødet var der 3 emner på dagsordnen. Emnerne fordelte sig således:

 • Plan for brug af anlægsmidler i 2017 og frem inden for vandløbsområdet, naturplejeområdet og parkområdet.
 • Åturisme- og lystfiskerprojektet
 • Faunastribe-projekt - en snak om frøblandinger, natursyn mm.

 

Referatet er vedlagt.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at referatet fra Grønt Råds møde den 16. juni 2016 tages til orientering.

Beslutning

Sagen taget til orientering.

Bilag

 

Sagsnr.: 06.01.00-G01-1-14 Sagsbehandler: Søren Brandt  

Orientering om grundvandsproblemer i Nørholmvej-området, Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted, Lotta Sandsgaard

Sagsresume

Herning Vand lavede nye kloaker i Nørholmvej-området i perioden efteråret 2011 til foråret 2012. De gamle kloakrør var for små og nogle steder var de utætte. Ved samme lejlighed blev kloaksystemet 2-strenget, så der i stedet for én ledning, blev lagt både en spildevandledning og en regnvandsledning. Flere grundejere har oplevet problemer i 2012 og frem med et stigende grundvandsspejl.

Sagen orienterer om status på situationen på Nørreholmvej samt resultat af møde med de berørte borgere.

 

Forvaltningen anbefaler, at sagen tages til orientering.

Sagsfremstilling

Herning Kommune har i efteråret 2015 i et samarbejde med Herning Vand lavet en spørgeskemaundersøgelse, hvor grundejere med kældre i Nørholmvej-området kunne fortælle om problemer med grundvand.

 

Den 16. juni 2016 blev der holdt et borgermøde for disse grundejere. På mødet var der enighed om, at alle grundejere i området omkring Nørholmvej skulle orienteres om de udfordringer et stigende grundvandsspejl kan give.

 

I undersøgelsen fra 2015 svarer mange, at de har problemer med grundvand i kælderen. Herning Vand har undersøgt, om der er mulighed for at lede grundvand fra de problemramte grunde til den nye regnvandsledning. Det viser sig dog, at der ikke er plads til dette ekstra vand i ledningen. Herning Vand er ikke forpligtet til at modtage grundvand.

 

På mødet blev der fortalt, at hverken Herning Vand eller Herning Kommune har et juridisk ansvar overfor problemer, som skyldes et stigende grundvandsspejl.

 

Herning Kommune vil alligevel gerne hjælpe berørte grundejere med at pege på, hvordan grundejerne i fællesskab kan finde en løsning. Det er vigtigt allerede fra start, at gøre opmærksom på, at det er grundejerne, der selv skal betale for både assistancen fra den rådgiver, der kan lave et projekt og at få udført selve løsningen.

 

På mødet blev der også gjort opmærksom på, at alle grundejere i området – også dem der ikke har kælder- skal spørges om forholdene på den enkelte grund. Herved er det muligt at få et samlet overblik over, hvor mange, der har problemer og hvor stort problemet er. Herning Kommune vil gerne hjælpe med, at få lavet et spørgeskema, som kan deles ud til alle i området.

 

På mødet fortalte rådgivere fra NIRAS, om hvilke løsninger der er lavet andre steder med tilsvarende problemer. Løsningerne kan være alt lige fra åbne afvandingsgrøfter til rørledninger med og uden pumper.

 

I forbindelse med arbejdet med en løsning vil Herning Kommune sideløbende se på hvilke tilladelser, der skal gives til både en løsning med permanent grundvandssænkning og til udledning af det oppumpede vand, der hvor vandet skal ledes hen. Vand fra omfangsdræn omkring selve huset, må fortsat ledes til Herning Vands ledningssystem.

 

Stigende grundvandsspejl forventes at blive en stadig større udfordring flere steder i Danmark. Også derfor besluttede Teknik- og Miljøudvalget i foråret, at Herning Kommune skal deltage i et EU projekt, sammen med øvrige kommuner i regionen, om netop udfordringerne ved stigende grundvand.

Målinger af grundvandsspejlet og nedbørsmængder fra Holstebro viser, at der er meget stor variation men også, at der desværre ser ud til en tendens til at vandspejlet stiger i måleperioden:

 

 

 

 

En fælles løsningsmodel kan mest oplagt organiseres, som et privat ”drænlaug”, hvor den enkelte ejendom har en part i drænlauget. Det er drænlauget, der skal eje og drive det vandafledningsnet inklusiv eventuelt pumpeanlæg, der skal aflede det vand, der giver anledning til problemer i en række kældre eller på terræn.

 

Det er Herning Kommune, der som myndighed, skal lave en partsfordeling for lauget, når der er fundet en teknisk løsning. Partsfordelingen vil blive lavet efter et nytteprincip (hvor meget glæde har den enkelte ejendom af det tekniske anlæg), hvor der for eksempel tages hensyn til, om man har kælder eller ej, og hvor stor ens grund er.

 

Der vil blive holdt endnu et fælles borgermøde efter sommerferien, hvor alle grundejere vil blive inviteret, og resultaterne af spørgeskemaundersøgelserne vil blive gennemgået. De skal danne grundlag for udarbejdelse af en skitse til én eller flere tekniske løsninger.

 

Sagen og de forventede fremtidige udfordringer med stigende grundvandsstand har resulteret i, at Herning Vand vil indføre en ny praksis ved fremtidige kloakeringsprojekter i områder med høj grundvandsstand. Her afklares det i god tid, om borgerne ønsker at have mulighed for at koordinere f.eks. etablering af borgernes egne drænledninger med Herning Vands lednings- og anlægsarbejder. Således kan udgifterne samlet set minimeres mest muligt for den enkelte borger.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 06.02.03-P20-13-14 Sagsbehandler: Daniel Lindvig  

Orientering om status for vandområdeplaner 2016-2021

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Lotta Sandsgaard

Sagsresume

Orientering om status for kommunens vandplaner, herunder indsatser i 1. og 2. planperiode.

 

Forvaltningen anbefaler, at sagen tages til orientering.

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget modtog på mødet den 30. marts 2016, pkt. 70 en status på kommunens vandplanindsatser. Forvaltningen giver hermed en opfølgning på området siden sidst.

 

1. Planperiode (2010- 2015)

Forvaltningen har modtaget svar fra staten om, at de ansøgte ikke-omkostningseffektive projekter, der var tilbage fra 1. planperiode, bortfalder. Staten har desuden tilsluttet sig kommunens vurdering om, at Gødstrup Sø ikke er egnet til sørestaurering, og at indsatsen var forbundet med uforholdsmæssigt høje omkostninger. Gødstrup Sø indsatsen er således også bortfaldet. Staten fortsætter overvågningen af søen for at følge udviklingen. Se bilag 'Brev til Herning Kommune vedr. Gødstrup Sø'.

Fra 1. planperiode resterer derfor kun indsatsen ved faunaspærringen i Sunds Nørreå samt indsatsen ved faunaspærringen i Rind Å ved Ålekisten. Staten har givet tilsagn om finansiering af realisering af projektet ved Sunds Nørreå, hvorfor denne forventes realiseret inden udgangen af 2017. Ålekisten i Rind Å afventer forsat en afklaring ift. plan for forvaltning af ål, derfor er indsatsen overført til 2. planperiode.

 

2. Planperiode (2016-2021)

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning offentliggjorde den 27. juni 2016 vandområdeplaner for anden planperiode, sammen med de tilhørende bekendtgørelser, høringsnotater og redegørelser. De nye Vandområdeplaner følger blandt andet op på aftalen om Fødevare- og Landbrugspakken fra december 2015.


Formålet med vandområdeplanerne er fortsat at forbedre vandmiljøet ved blandt andet at reducere mængden af kvælstof i de danske fjorde og ved kysterne samt reducere mængden af fosfor i søerne. I forhold til kvælstof, vil der som følge af de nye planer, blandt andet ske supplerende målinger af udledningen i vandløbene. De fysiske forhold vil desuden blive forbedret gennem indsatser i nogle af de 19.000 km vandløb, som i dag er omfattet af vandområdeplanerne.

 

De instanser, der skal gennemføres i 2. planperiode i Herning Kommune, tager udgangspunkt i vandrådenes og kommunens anbefalinger fra 2014.

 

I 2016-2017 er der lagt op til, at kommunerne og de lokale vandråd skal "tage gummistøvlerne på" og sammen gennemgå 8.500 km små vandløb for at se, hvor mange af dem, der fortsat skal være omfattet af vandområdeplanernes indsatsplaner. Indtil dette arbejde er gennemført gælder de nuværende miljømål fortsat for de små vandløb. En væsentlig ændring i Vandområdeplanerne er desuden, at der ikke længere er miljømål for "høj økologisk tilstand" i vandløb. Vandløb med miljømål "høj økologisk tilstand" omfattede tidligere cirka 500 km vandløb på landsbasis, her i blandt længere strækninger af Skjern Å i Herning Kommune. Disse vandløb er i de vedtagne Vandområdeplaner reduceret til miljømål for "god økologisk tilstand". Derudover bortfalder flere af de indsatser, kommunerne og vandrådene har foreslået for at forbedre de fysiske forhold. 

Økonomi

Udgangspunktet i vandplanerne er, at kommunernes indsats er fuldt finansieret af staten. Dog skulle restaureringsudgifterne til Gødstrup Sø have være finansieret af Herning Kommune.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til orientering.

Beslutning

Sagen taget til orientering.

Bilag

 

Sagsnr.: 17.04.16-P20-1-15 Sagsbehandler: Erik Skibsted  

Fremlæggelse af udviklingsplan for Løvbakke Natur- og Læringscenter

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Lotta Sandsgaard, Preben Siggaard 

Sagsresume

Teknik- og Miljøudvalget og Børne- og Familieudvalget har senest på fælles udvalgsmøde den 30. marts 2016 pkt. 54, drøftet ideoplæg til udvikling af Løvbakke Natur- og Læringscenter. Forvaltningen har på baggrund af tidligere materialer og drøftelsen på fællesmødet, udarbejdet et revideret ideoplæg. Oplægget er vedlagt i et særskilt bilag, som også indeholder bud på realisering af udviklingsprojektet på tre forskellige niveauer.

 

Forvaltningen indstiller, at det reviderede ideoplæg for udvikling af faciliteter og området i Løvbakkerne til et nyt Natur- og Læringscenter drøftes, forud for fremlæggelse på Byrådets budgetkonference ultimo august 2016.

Sagsfremstilling

Overordnet understøtter projektet Byrådets mål om en attraktiv bosætningskommune, hvor natur- og friluftsoplevelser er vigtige parametre. Idéoplægget for udvikling af området i Løvbakkerne består af tre overordnede indsatsområder: Kapacitetstilpasning, bedre læring og natur- og miljøformidling.

Projektet er desuden bygget op omkring Byrådets nye friluftsstrategi, hvor oplevelser, læring, bevægelse og fællesskab er fire centrale nøgleord.

 

Løvbakkerne er i dag et meget populært udflugtsmål. Området bruges af børn og voksne, mange forskellige institutioner og foreninger. Tilgængeligheden til naturen er god via de asfalterede stier og Løvbakke Dyrehave fra 2013 har været en stor succes. Besøgstallet i Løvbakkerne vokser hvert år - i 2015 blev der registreret 67.300 brugere alene i opholds- og udstillingslokalet. Derfor er der et generelt behov for nye publikumsfaciliteter som fx. ekstra toiletter, siddepladser, ly- og læsteder og endnu bedre adgang for at området fortsat kan være et attraktivt tilbud til alle. Naturskoleundervisningen har brug for bedre og mere tidssvarende rammer til læringsforløb, som omfatter både 0-6 årige, folkeskoleelever og ungdomsuddannelserne.

 

Tæt på Herning, men også centralt i kommunen, ligger Løvbakkerne. Projektet er derfor også tænkt som en slags portal til alle de gode natursteder, som findes geografisk spredt ud i hele kommunen. Dermed fastholdes og udvikles brugen af disse steder også til endnu mere friluftsliv, læring og oplevelser i naturen.

 

Der er lavet tre modeller eller trin for udvikling af området. Model C, er en model for opgradering og fornyelse af stedet med ny naturskole og med 100 % selvbetjeningsløsninger. Model B er en mere ambitiøs model, hvor der ud over indhold i model C også etableres velkomstfaciliteter med information, café-funktion i samarbejde med ekstern partner m.m. I model A, kobles endnu flere funktioner på og der tilknyttes personale, så der samlet leveres god service og tilbud om læring for alle brugere og besøgende i området. De tre modeller er beskrevet sidst i bilaget. Her er der også givet bud på rammen for en samlet anlægsbevilling og en tilhørende drift m.m.

 

Hovedlinjerne fra projektet og tankerne bag, vil blive fremlagt på mødet.

 

Bilag: "Her(ning) er Løvbakkerne"

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø og direktøren for Børn og Unge indstiller,

at det reviderede ideoplæg for udvikling af faciliteter og området i Løvbakkerne til et nyt Natur- og Læringscenter drøftes forud for fremlæggelse på Byrådets budgetkonference ultimo august 2016.

Beslutning

Idéoplæg til udvikling af faciliteter og området i Løvbakkerne blev drøftet og fremlægges på byrådets budgetkonference.

Bilag

 

Sagsnr.: 02.34.02-P19-516-16 Sagsbehandler: Jesper Leding  

Tranholmvej 1, Vildbjerg - tilbygning til enfamiliehus

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

Opførelse af tilbygning til enfamiliehus, hvor bygningsmassen overstiger 250 m2.

 

Forvaltningen anbefaler, at der meddeles landzonetilladelse til tilbygningen.

Sagsfremstilling

Sagen omhandler opførelse af tilbygning til eksisterende enfamiliehus med 86 m2, således at det samlede beboelsesareal vil blive 444 m2.

 

Eksisterende garage og udhus udgør i alt 95 m2.

 

Tilbygning opføres som eksisterende bebyggelse i tegl og tagdækning i tagsten, og placeres nord for eksisterende stuehus. Ejendommen fremstår således stadig som en samlet bygningsmasse.

 

Idet det samlede boligareal overstiger 250 m2, skal sagen behandles efter landzonebestemmelserne i lov om planlægning, og da boligarealet ligeledes overstiger 350 m2, skal sagen i henhold til gældende aftale forelægges udvalget til beslutning.

 

I forbindelse med byggesagen vil der blive foretaget en arealoverførsel med naboejendommen, der ligeledes ejes af ansøger. Dette sker for at afstandskrav til naboskel og bebyggelsesprocent jfr. Bygningsreglementet kan overholdes.

 

Ejendommen er placeret tæt på Vildbjerg by, umiddelbart uden for byzone

 

Sagen har været fremsendt til naboorientring, og der fremkom i høringsfasen ingen bemærkninger til ansøgte.

 

Forvaltningen vurderer, at bygningsmassen er meget stor i forhold til ejendommens jordtilliggende. I henhold til Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser i lignende sager, bør meget store beboelsesbygninger ud fra et generelt landskabeligt hensyn undgås, fordi bygningerne ofte vil virke markante og dominerende i landskabet. Efter nævnets praksis gives der som altovervejende hovedregel tilladelse til at opføre boliger på op til mellem 250 m2 og 300 m2. Ved ansøgninger om boliger på mere end 300 m2 i det åbne land afhænger vurderingen af en række forhold, herunder landskabets karakter og områdets planlægning. Ligeledes vurderes ud fra følgende: Byggeriets placering, volumen, eventuel udformning, ejendommens størrelse, øvrige bygninger på ejendommen, eventuel præcedensvirkning samt eventuelt særlige konkrete omstændigheder.

Der meddeles normalt afslag på ansøgninger om boliger på mere end 400 m2, med mindre der foreligger ganske særlige forhold i den konkrete sag.

 

Det er forvaltningens vurdering, at tilbygningen i sin form og omfang ikke vil gøre ejendommen mere synlig, hvorfor tilbygningen ikke vurderes at få en negativ påvirkning af det omkringliggende landskab. Det anbefales derfor at der meddeles landzonetilladelse til det ansøgte.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der meddeles landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til enfamiliehus, således at boligarealet overstiger 250m2.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 02.00.00-P19-198-16 Sagsbehandler: Sussi Munch Jensen  

Engholm Søpark 37, Herning - dispensation fra byggefelt

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

Der er på Engholm Søpark 37, Herning søgt om dispensation til at opføre en carport i let konstruktion uden for byggefeltet.

 

Forvaltningen anbefaler, at der gives dispensation til det ansøgte.

Sagsfremstilling

Projektet omfatter opførelse af en carport i tilknytning til et nyt enfamiliehus. Boligen opføres inden for byggefeltet, men carporten ønskes placeret uden for byggefeltet.

Grunden har et areal på 1450 m² og et byggefelt på ca. 300 m². Byggefeltet er begrænset af byggelinjer på 5 m mod naboer og vej samt åbeskyttelseslinjen mod øst. Boligen skal desuden ligge parallelt med byggelinjen mod vej, hvilket yderligere begrænser udnyttelsen af byggefeltet. Carporten ønskes derfor placeret mod naboskel og i flugt med byggelinjen mod vejen.

Denne placering sikrer desuden optimal tilkørsel fra boligvejen.

 

Ejendommen er beliggende i et område, der er omfattet af lokalplan nr. 12.B7.2. Ifølge lokalplanen skal bebyggelse på tre grunde langs åen placeres inden for de byggefelter, som er angivet på kortbilaget.

Af redegørelsen i lokalplanen fremgår det, at det har været et ønske, at bygningerne på disse grunde skal danne en ensartet og markeret bebyggelse mod det åbne landskab omkring åen.

 

Den ønskede carport opføres som en let, transparent konstruktion og er trukket ud til byggelinjen mod vejen. Bygningen overholder den almindelige byggeret jf. Bygningsreglementet.

 

Forvaltningen vurderer, at en let, transparent konstruktion som den ansøgte, ikke vil påvirke bebyggelsens fremtoning set fra åen og motorvejen. Byggeriet vil stadig fremstå som en markeret bebyggelse.

 

Projektet har været sendt i naboorientering i lokalplanområdet, og der er kommet 1 bemærkning og 1 indsigelse.

 

·         Bekymring for, om ansøger forventer at kunne etablere indkørsel til matriklen

          hen over naboens matrikel (Engholm Søvej 39).

·         Modvilje mod at tillade afvigelser fra lokalplanen, da dette kan danne præcedens

          for fremtidigt byggeri i området.

          Indsiger henviser i øvrigt til, at han ikke selv har fået mulighed for at placere sin

          carport nærmere vejskel end byggelinjen på 5 m.

 

Det kan normalt forventes, at der kan etableres en overkørsel til vejarealet på op til 4 m. Overkørsel skal ikke foregå hen over nabogrunden, og dette vil blive præciseret i afgørelsen. Både indsiger og ansøger er informeret om dette.

 

Forvaltningen vurderer, at dispensationen vil kunne danne præcedens for dispensation til byggeri af mindre bygninger som carporte, garage og udhuse uden for de fastlagte byggefelter. Lokalplanen indeholder imidlertid kun byggefelter på 3 grunde mod åen, og der er endnu ikke bygget på nogle af disse grunde. Der vil derfor være lige vilkår for alle.

Placeringen af carporten overholder byggelinjen på 5 m mod vej og vil derfor ikke umiddelbart danne præcedens for placering nærmere vej end 5 m.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der meddeles dispensation til lokalplan nr. 12.B7.2 til at opføre en let carport uden for byggefeltet under forudsætning af at åbeskyttelseslinjen og byggelinjen mod vej overholdes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 02.34.02-P19-132-16 Sagsbehandler: Hanne Jacobsen  

Orientering om Ørskovbakken 64, Snejbjerg - dispensation til naturskifter som facadebeklædning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Sagen er tidligere behandlet på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 30. maj 2016, pkt. 121, og omhandlede ansøgning om dispensation til lokalplan nr. 51.B10.1 § 8 stk. 2, til at anvende mørk naturskifer som facadebeklædning på et nyt enfamiliehus på ejendommen Ørskovbakken 64, Snejbjerg.

 

Udvalget besluttede på mødet den 30. maj 2016, at ansøgningen skulle i høring ved lokalplanens berørte parter, inden der kunne træffes endelig beslutning.

 

For at fremme et hurtigt svar til ansøger, besluttede udvalget på mødet den 20. juni 2016, at bemyndige formanden til at behandle sagen på Teknik- og Miljøudvalgets vegne når høringsperioden var udløbet.

 

Der er i høringsperioden indkommet indsigelser/bemærkninger fra 4 berørte parter inden for lokalplanen og omhandler i hovedtræk som følger:

 • Indsigelserne går på, at andre tidligere har fået afslag på dispensation til lignende facadematerialer, og at der skal være lige vilkår for alle.
 • Andre påpeger, at lokalplanen skal overholdes, og at lokalplanen netop har været en forudsætning for køb og bosætning. Hvis andre facadematerialer ønskes, må det ske, hvor det er muligt.
 • Herudover påpeges betænkeligheder ved materialets påvirkning, blankhed, refleksion mm.

 

Forvaltningen konkluderer, at der er modstand mod dispensationen, og at der er ønsker om, at lokalplanens regler fastholdes.

 

Der er den 28. juni 2016 meddelt afslag til naturskiffer som facadebeklædning. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til orientering.

Beslutning

Sagen taget til orientering.

 

Sagsnr.: 05.01.15-P20-1-13 Sagsbehandler: Sine Dall  

Smukke indfaldsveje

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere:    

Sagsresume

I forbindelse med tidligere politiske behandlinger af projekt Smukke indfaldsveje, var der et restbeløb, som endnu ikke er blevet prioriteret. Der foreligger nu forslag til projekter på de resterende projektmidler. Anlægsbudgettet er placeret under byplanudvalget, der behandler sagen på møde den 15. august 2016.

 

Forvaltningen anbefaler, at projekterne tages til efterretning og at den afledte driftsudgift indarbejdes i budget 2017.

Sagsfremstilling

Der er projektmidler for 724.000 kr. i Smukke indfaldsveje, som ikke tidligere er afsat til konkrete projekter.

 

Projekterne omhandler udsmykning af Silkeborgvej ved detailhandelsområdet og motorvejsafkørslen ved Birk og belysningsprojekt på cykelbroen ved Lind.

 

Silkeborgvej - udsmykning

Silkeborgvej er en vejstrækning hvor der dagligt kører ca. 12.000 biler som også er adgang til motorvejen og Birk. Projektet strækker sig over 620 meter i midterhellerne. Det er ikke muligt at bryde asfalten op. Derfor er der udarbejdet et projekt som etableres oven på de store asfaltheller.

Udsmykningsprojektet indgår i et samspil med projektet omkring effektbelysningen under motorvejsbroen.

 

Det forslås at den asfalterede midterhelle forskønnes med en enkelt grafisk udsmykning i form af bemaling og beplantning. Som inspiration er der taget afsæt i én af Hernings egne kunstnere, Else Alfelt, og hendes abstrakte, geometriske figurer.

Ud over at Else Alfelts billedunivers har givet inspiration til det rent kreative afsæt for skitseforslaget er der også arbejdet ud fra anlægstekniske forudsætninger. Herunder i valg af materialer og farver, og en enkelt geometrisk udformning under hensyn til hvad der udførelsesmæssigt er muligt indenfor den givne anlægsøkonomi.

 

Geometrien i den grafiske udsmykning af asfalthellerne består af linjer, der strækker sig ud over asfalten, krydser hinanden og derved tegner et mønster som minder om bjergformationer.

Cirkulære plantekummer tegner på planen de runde sole og måner. Beplantningen i plantekummerne foreslås som mindre træer og bunddække i klare farver, der understøtter motivet på fladen.

 

Ved etablering af plantekummer er der en forventet merudgift på drift på ca. 15.000 kr. årligt, da de kræver vanding mm. Bemalingen på asfalten kræver minimal drift, eventuel vaskning af fladen. Den anslåede merudgift på drift er ikke med i Teknik- og Miljøs driftsbudget.

 

Det fremsendte skitseforslag forventes godkendt af politiet til udvalgets behandling af sagen. Det forventes at det er muligt at optimere økonomien ved udbud af projektet.

 

Anslået anlægsudgift: 430.000 kr.

Anslået driftsudgift 15.000 kr. / år.

 

Belysningsprojekt cykelbro ved Lind

Broen ligger på motorvejen syd om Herning (rute 15) og lige inden afkørslen til Lind. Broen har en flot og enkel form i landskabet og ved en oplysning af betonfladen vil man kunne se den buede form når man ankommer fra øst og når man kører igennem fra vest.

 

Der arbejdes med belysning af den flotte buede form på broen. Der er en betonflade som på afstand kan markerer sig i landskabet. Fladen kan oplyses med et mønster med effektbelysning. Her er det muligt at designe belysningen via mønstre og andre former på fladen.

Belysningen skal fremstå enkelt og ikke virke forstyrrende på trafikken.

I dag er broens håndliste oplyst med led-lys, som fint vil indgå med den forslåede effektbelysning.

 

Broen og vejen er Vejdirektoratets, og projekt udføres på deres bygværk. Projektet skal derfor godkendes af Vejdirektoratet inden det kan igangsættes.

 

Anslået økonomi: 294.000 kr. 

 

Sagen er til behandling på Byplanudvalgets møde den 15. august 2016, hvor det anbefales, at projekterne godkendes og igangsættes.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at projekterne tages til efterretning,

 

at den afledte driftsudgift indarbejdes i budget 2017.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.00.00-P15-1-16 Sagsbehandler: Lotta Sandsgaard  

Energistrategi - forslag til handleplan 2017

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x    

 

Øvrige sagsbehandlere: Line Thastum

Sagsresume

Byrådet har netop vedtaget kommunens nye Energistrategi. Forvaltningen har med baggrund i strategien lavet et forslag til handleplan for konkrete indsatser, der kan igangsættes i 2017. Handlingerne bidrager alle til at Herning Kommune kan nå sine klimamål og understøtter Energistrategiens vision og mål.

 

Forvaltningen anbefaler, at forslag til handleplan 2017 drøftes. Forslaget vedtages endeligt efter endelig vedtagelse af Kommuneplanen og efter vedtagelse af budget 2017.

Sagsfremstilling

Herning Kommunes nye energistrategi peger på, at der i forlængelse af strategien skal udarbejdes konkrete handleplaner, der udpeger kommende indsatser. Forslag til handleplan 2017 for energistrategien beskriver konkrete tiltag, der kan igangsættes i 2017, og peger fremad. forslagene er udsprunget af energistrategiens idekatalog, som er blevet til i samarbejde med erhvervslivet og lokale energiaktører, der med stort engagement har givet mange konstruktive bidrag og ideer.

 

De foreslåede indsatser supplerer de aktiviteter, der allerede er i gang i Herning Kommune, og indsatserne ligger alle i forlængelse af energistrategiens vision, mål og seks retningslinjer, som også fremgår af handleplanen.

Økonomi

Realisering af handleplanen forudsætter, at udgifterne til gennemførelse af de valgte projekter indarbejdes i budget 2017-2019. Økonomien i de enkelte projekter fremgår af vedlagte forslag til handleplan.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at forslag til handleplan 2017 drøftes.

Beslutning

Forslaget til handleplan 2017 blev drøftet, og Teknik- og Miljøudvalget anbefaler projekt "Landsbyerne som frontløbere", og finansiering heraf drøftes i de kommende budgetforhandlinger.

Bilag

 

Sagsnr.: 82.06.00-P20-1-16 Sagsbehandler: Lotta Sandsgaard  

Orientering om status på genbrugsplads i Sunds

 

Sagsnr.: 13.06.01-A00-1-16 Sagsbehandler: Maria Kringelholt Nielsen  

Ekspropriation til vejformål

 

Sagsnr.: 00.22.04-P35-1-13 Sagsbehandler: Lotte Vinter  

Meddelelser