Dagsordener og referater

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 15. marts 2021
Mødested: Teams-møde

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.16.02-A00-1-19 Sagsbehandler: Mia Krogager Mathiasen  

FN verdensmål - El-lade-infrastruktur

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X
Øvrige sagsbehandlere: Jacob Philipsen

Sagsresume

Teknik- og Miljøudvalget drøftede på mødet den 18. januar 2021, pkt. 2 forslag til initiativer i forhold til verdensmål 13, samt ønsker og fokus på 1. kvartalsmøde.


Udvalget ønsker, at indhold på 1. kvartalsmøde er el-lade-infrastruktur.


Med budgetforlig 2021-2022 ønsker forligspartierne en analyse af den lokale infrastruktur på elbil – og ladestanderområdet, så Herning Kommune kan være på forkant med kommende lovgivning med henblik på at sikre flere el-ladestandere. Forvaltningen fremlægger på mødet oplæg med analysens resultater.


Forvaltningen anbefaler, at udvalget tager oplægget til orientering og drøfter forslag til initiativer, samt ønsker til fokus på 2. kvartalsmøde i 2021.

Sagsfremstilling

FN´s Verdensmål er på såvel den globale som den nationale og lokale dagsorden. Verdensmålene dækker over 17 konkrete mål og 169 delmål, som forpligter medlemslandene til at arbejde med bæredygtighed bredt forstået: social, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed.


Mål 13, Klimaindsats omhandler bekæmpelse af klimaforandringer og deres konsekvenser.


Vi gør allerede meget i dag både til bekæmpelse men også til forebyggelse af klimaforandringer.


Der er gennemført flere klimatilpasningsprojekter i Herning, ny renovationsordning med affaldssortering, udledningsfri skraldebiler og bybusser, skovrejsning, energirenovering etc.


Med budgetforlig 2021-2022 ønsker forligspartierne en analyse af den lokale infrastruktur på elbil – og ladestanderområdet, så Herning Kommune kan være på forkant med kommende lovgivning med henblik på at sikre flere el-ladestandere.


Forvaltningen fremlægger oplæg på mødet med analysens resultater, der går i dybden med følgende emner:

 • Status på antallet af elbiler og offentligt tilgængelige ladestandere i Herning Kommune
 • Lovgivningsmæssige udfordringer i henhold til kommuners understøttelse af ladeinfrastruktur
 • Herning Kommunes aktuelle handlemuligheder
 • Kortlægninger med bud på opstart og oplæg fra udbyder
 • Spørgsmål til politisk afklaring i forhold til ambition, strategi og udbud på området.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at oplægget tages til orientering
at udvalget drøfter forslag til initiativer
at udvalget drøfter fokus og indhold til 2. kvartalsmøde i 2021.

Beslutning

Forvaltningens oplæg blev taget til orientering, og udvalget drøftede forslag til initiativer. Udvalgets bemærkninger medtages til den videre drøftelse til budgetkonferencen 22. marts 2021.


Udvalget besluttede, at 2. kvartalsmøde i 2021 om FNs verdensmål skal omhandle, hvordan kommunen kan understøtte landbrugets muligheder for at bidrage til klimaløsninger, evt. på et fællesmøde med Byplanudvalget. Forvaltningen udarbejder oplæg til drøftelse.

 

Sagsnr.: 19.01.00-P20-1-20 Sagsbehandler: Michelle Marie Østergaard Johnsen  

Orientering om disponering af midler til formidling af natur og kulturhistorie i Herning Kommune

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR


X


X
Øvrige sagsbehandlere: Pia Trab Worm, Elsebeth Houe

Sagsresume

I forbindelse med budgetforliget 2020 blev der afsat 500.000 kr. årligt til et kvalitetsløft af formidlingen af natur og kulturhistorie i Herning Kommune.

Forvaltningen præsenterer her et oplæg til fordeling af midlerne for 2021.


Forvaltningen anbefaler, at Teknik- og Miljøudvalget tager sagen til orientering.

Sagsfremstilling

Der blev som en del af budgetforliget 2020 afsat 500.000 kr. årligt med formålet at løfte formidlingskvaliteten af den lokale natur og kulturhistorie. Ligeledes ønskedes det undersøgt, om formidlingsopgaverne kunne løses på en ny og bedre måde.


Kultur- og Fritidsudvalget behandlede på møde den 14. april 2020, pkt. 51 forvaltningens forslag til en overordnet fordeling af de 500.000 kr., hvilket blev præsenteret på den efterfølgende budgetkonference. Der blev øremærket 200.000 kr. til nyskabende formidling, 150.000 kr. til styrket formidling, 100.000 kr. til aktiviteter og ture samt 50.000 kr. til markedsføring.

Forvaltningen fremlægger nu forslag til en fordeling af midlerne for 2021.


En projektgruppe på tværs af Kultur og Fritid og Teknik og Miljø har i løbet af januar og februar 2021 arbejdet med et kommissorium for den tværgående organisering med baggrund i den tidligere vedtagne og overordnede fordeling af midlerne.


Forvaltningen anbefaler, at sagen tages til orientering.


Konkrete projekter for 2021
Projektgruppen har været i løbende kontakt med relevante aktører for indsatsen. Dette har udmundet i to konkrete projektforslag, der anbefales som indsatsens fokusområder for 2021.


Der er udvalgt to fokusområder med henblik på at sørge for en solid opstart og levedygtighed på begge projekter, og for at opsamle erfaringer til gavn for fremtidige projekter. Projektgruppen er allerede på nuværende tidspunkt i dialog med andre aktører som fx Søby, der kan være potentielle aktører i 2022.


Natureventyr
Natureventyr er en app-løsning, der ved brugen af GPS-teknologi gør formidling af udvalgte områder mulig uden fysisk skiltning. Appen er målrettet børnefamilier og børn mellem 3-9 år. Via appen oplæses et natureventyr skabt til det område, som brugeren befinder sig i. Med appen i hånden bliver Præstbjerg plantage fx til Elverlandet, og en hule mellem træets rødder bliver indgangen til en hemmelig verden. Brugeren bliver involveret som en aktiv del af fortællingen, og der formidles udover eventyret også viden om både naturen og kulturhistorien i området. Et kort i appen aktiverer kapitlerne, når brugeren bevæger sig tæt på, og hvert kapitel tager udgangspunkt i de ting, som kan ses, høres og røres ved netop der, hvor brugeren står.


Forvaltningen anbefaler, at der indgås et opstartssamarbejde med projektet om seks eventyr på tværs af kommunen. Genbrug og Affald, Center for Børn og Læring samt Bevæg dig for livet har udvist interesse for projektets tilgang til både bevægelse og læring, og samarbejdet bliver således på tværs af forvaltninger.


Der er for nuværende følgende lokationer i spil til projektet, som projektgruppen arbejder videre med ift. nærmere udvælgelse: Affaldseventyr i Søby, Sinding-Ørre, Løvbakkerne, Præstbjerg, Svanholm Sø, Knudmosen og Birk Centerpark.


Den samlede omkostning for opstart af seks eventyr beløber sig til 135.000 kr. Det anbefales, at der ud af indsatsens midler øremærkes 80.000 kr. til projektet. De resterende 55.000 kr. forventes at skulle findes på tværs af forvaltningssamarbejdet mellem Genbrug og Affald, Center for Børn og Læring samt Bevæg dig for livet. Finansieringen dækker over skabelsen af de seks eventyr, licens de første to år samt PR og markedsføring med blandt andet materiale til sociale medier, trykklare filer, illustrationer til farvelægning og katalog med kreative aktiviteter.


De fire hjørnesten – kulturhistorisk formidling i Sinding-Ørre
Projektet drives af og forankres hos den lokale borgerforening i Sinding-Ørre og tager udgangspunkt i skabelsen af en større sammenhængende rute gennem lokalområdet med formålet at formidle både den mangfoldige natur og kulturhistorie. Der arbejdes henholdsvis med større og mindre vandre- og cykelruter samt en defineret fortællerute, hvor der sættes særligt fokus på formidlingen af de lokale historier.


Projektet dækker over to sideløbende etaper i en form for opstartsprojekt, og der peges ydermere også på to fremtidige etaper med et udviklingsperspektiv.


Etape 1 dækker over etableringen af en sammenhængende vandre- og cykelrute på ca. 20 km. En stor del af ruten befinder sig på allerede etablerede stier og offentlige arealer, hvor der dog er behov for at tænke i bedre sammenhæng og muligvis opdatering af anlæggelsen. Dialogen med private lodsejere i området varetages af borgerforeningen. Ruten planlægges blandt andet til at føre brugerne forbi Nybro, åen, Helenes Hus, udsigtstårnet ved Ovstrup Hede, Ørre Kirke, forsamlingshuset og jernalderbopladsen med arkæologiske fund ved Ørregårdene.


Etape 2 dækker over arbejdet med en vedkommende og nyskabende formidling af områdets interessante naturrige og kulturhistoriske nedslagspunkter. For at skabe et stærkt formidlingsperspektiv etableres der et samarbejde mellem borgerforeningen og det lokale projekt Fortællerejsen (Travel Tales). Begge parter har et ønske om at løfte og kvalificere formidlingen af den fælles midt- og vestjyske historie. Fortællerejsen arbejder med levende digitale fortællinger, der formidles via en app-løsning. Formidlingen tager udgangspunkt i de lokale historier og personbårne fortællinger, som kendetegner området, og der er dermed en synergi i at tænke borgerforeningens lokalkendskab og viden sammen med Fortællerejsens faglige kompetencer.


Bag Fortællerejsen står den lokale historiker Charlotte Lindhardt samt det lokale lydfirma KOMO. Projektet omfatter også et samarbejde med Museum Midtjylland, der sikrer en stærk faglig forankring. Museet har været involveret løbende i det forudgående projektarbejde, og museet anbefaler, at der i tillæg til den digitale formidling også tænkes i understøttelse af de udvalgte nedslagspunkter i form af fysisk skiltning.


Fremtidige udviklingsmuligheder i projektet dækker over etape 3 og 4, der henholdsvis omhandler forbedringer omkring den gamle inspektørbolig ved Ørre Naturskole (eksempelvis etablering af cykelstation til glæde for cykelturister) samt sammenbinding af ruten med andre ruter i det midt- og vestjyske.


Fortællerejsen har fremsendt et budget på 154.970 kr. Det anbefales, at der ud af indsatsens midler øremærkes 100.000 kr. til projektet med forventning om, at eventuel yderligere finansiering skal ske via fondsansøgninger. Fortællerejsens finansiering dækker over både research, honorering til Museum Midtjylland, lydoptagelse og -produktion, honorering til speak samt app-udvikling og licens.


Derudover anbefales det, at der reserveres yderligere 150.000 kr. af indsatsens midler øremærket til det omfattende arbejde med at styrke sammenbinding af hele ruten, og eventuelt behov for opdateret anlæggelse og udvidelse af stier. Derudover skal der i midlerne medtænkes skilteformidling i samme standard som Natur og Grønne områders nuværende skiltning. Det forventes også, at der af disse midler skal afholdes udgifter til frikøb af Fortællerejsens ressourcer i forhold til produktion af tekstmateriale til fysiske skilte for at sikre en stærk sammenhæng mellem det digitale og fysiske produkt. Det forventes, at eventuelt yderligere behov for finansiering skal ske gennem fondsansøgning.


Mikropuljen

Det anbefales, at de 100.000 kr. afsat til aktiviteter og ture fremadrettet afsættes til en mikropulje varetaget af projekt- og chefgruppen. Der er på forhånd nedsat en række puljekriterier, som midlerne kan uddeles efter. Midlerne uddeles løbende over hele året.


Der fokuseres i første omgang på initiativer i Løvbakkerne, hvor der er etableret kontakt med foreninger, Genbrug og Affald, Naturfamilier, Kulturfest mv.


Puljen kan søges af foreninger, selvorganiserede grupper samt private og offentlige aktører. Selvorganiserede grupper og private aktører kan søge puljen til at igangsætte aktiviteter i samarbejde med lokale aktører, så et lokalt ejerskab sikres. Den primære driver forventes at være frivillige og lokale ildsjæle, men der kan alternativt købes eksterne aktører til events.

Økonomi

Der er årligt afsat i alt 500.000 kr. til løft af formidlingen af den lokale natur og kulturhistorie. Der er tidligere truffet beslutning om, at midlerne disponeres med 200.000 kr. til nyskabende formidling, 150.000 kr. til styrket formidling, 100.000 kr. til aktiviteter og ture samt 50.000 kr. til markedsføring.


Det anbefales, at midlerne i 2021 fordeles således:


Nyskabende formidling

Natureventyr – 80.000 kr.

Fortællerejsen i Sinding-Ørre – 100.000 kr.

Ikke disponerede midler – 20.000 kr.

De ikke disponerede midler reserveres midlertidigt til understøttelse af eventuelle tiltag der måtte opstå igennem året.

Styrket formidling

Formidlingsprojekt i Sinding-Ørre – 150.000 kr.

Aktiviteter og ture

Mikropulje – 100.000 kr.

Markedsføring

Der reserveres fortsat 50.000 kr. til markedsføring under indsatsen, men midlerne øremærkes ikke til konkret udmøntning. Kortlægning og model i forhold til eksisterende flader undersøges. Der kan anvendes midler fra denne del af puljen til annoncering.


Kultur- og Fritidsudvalget behandler sagen den 15. marts 2021 med følgende indstilling:


at der af indsatsens midler disponeret til nyskabende formidling afsættes 80.000 kr. øremærket til Natureventyr


at der af indsatsens midler disponeret til nyskabende formidling afsættes 100.000 kr. øremærket til Fortællerejsens arbejde med digital formidling i Sinding-Ørre


at der af indsatsens midler disponeret til styrket formidling afsættes 150.000 kr. øremærket til Sinding-Ørres formidlingsprojekt med etablering af vandre-, cykel- og fortællerute


at der af indsatsens midler disponeret til aktiviteter og ture fremadrettet afsættes 100.000 kr. øremærket til en mikropulje til formålet jf. sagens vedlagte kriterier.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at Teknik- og Miljøudvalget tager sagen til orientering.

Beslutning

Sagen taget til orientering.

Bilag

 

Sagsnr.: 05.05.06-P20-1-21 Sagsbehandler: Sine Dall  

Renovering af Mindegade

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX

X

Øvrige sagsbehandlere: Rasmus Bartholdy Jensen, Tommy Jonassen

Sagsresume

Der er i budgettet for 2021 afsat anlægsmidler til renovering af Mindegade i Herning.

Der foreligger nu et skitseprojekt for renovering af gaden. Skitseprojektet skal danne grundlaget for det videre arbejde med hovedprojekt og udbudsmateriale med forventet licitation i maj/juni 2021


Forvaltningen anbefaler, at vejprojektet godkendes.

Sagsfremstilling

Herning Kommune har siden 2009 foretaget renovering og omdannelse af Herning Bymidte med afsæt i konkurrencen ”Herning Den Levende By”, primært omfattende gågadeforløb og pladser. I budget for 2021 har Byrådet afsat 5,27 mio. kr. til renoveringen af Mindegade, som er en sydlig sidegade til Torvet i Herning.


Renoveringen af Mindegade vil ligesom andre nyrenoverede gader i bymidten bestå af en omfattende kloak-, vand-, varme -og ledningsrenovering foretaget af de forskellige ledningsejere samt Herning Vand, inden Herning Kommune reetablerer med nye belægninger, træer, beplantning og inventar. Mindegade består af blandet bolig og erhverv, og er en sivegade med tilladt kørsel i begge retninger.


Projektbeskrivelse

Renoveringen af Mindegade består, ud over ledningsarbejdet, af nye belægninger, nyt inventar, nyt opholdsområde, ny beplantning og træer. Belægningen i Mindegade skal mod nord støde op til granitbelægningen på Torvet og i syd mod den renoverede belægning i Dalgasgade. Belysningen i gaden renoveres ikke, da den er nyrenoveret og velfungerende, men der suppleres med effekt og tryghedsskabende belysning på særlige steder.


Ideen i skitseprojektet er at skabe et ensartet niveau i gaden. Fortov og kørebane er således i samme niveau, adskilt af en vandrende i granit. Fortovet anlægges med lys ensartet betonstensbelægning med granitflækker ind mod facaderne. Kørebanen er asfalt og p-båsene optegnes på asfalten.


Op mod Torvet er der et større areal med betonstensbelægning med mosaik af teglbelægning. Teglbelægning lægges ved træbedene ned gennem gaden. Områderne med beplantning vil dermed blive et genkendeligt element i gaden. Af hensyn til svagtseende og blinde skal der etableres ledelinjer i belægningen.


Midt på gadestrækningen er der et større træ, som er på en del af vejmatriklen. Her foreslås en lille lommepark med grønt og mulighed for ophold.


Ud for Østergade 2A (hjørnet af Mindegade/Østergade) har Hotel Eyde et ønske om udeservering, da de vil etablere restauration i bygningens stueplan ud mod Mindegade og Torvet. Udeserveringen er indarbejdet i projektet, så der stadig er adgang for kørsel fra Mindegade og ind på Torvet.


Visualisering - kig mod nord og Torvet


Bæredygtighed

Herning Kommune har rester af granit liggende, som indarbejdes i projektet, F.eks. er der granitvandrender, som er samme slags, som er været brugt i Dalgasgade. De kan bruges i Mindegade, dermed skal der ikke bestilles helt så meget ny granit hjem. I de arealer, der er vist som mosaikker på skitsen, vil vi anvende mørk tegl. Teglen vil få en sammenhæng med den tegl, der er på Torvet.

Vi har et lager af flækker stående, som ligeledes kan bruges. Der kommer kun til at være et mindre lager tilbage, som kan bruges til reparationer i gågaden.


Under træbedene kan der opsamles regnvand til vanding af beplantning, og som buffer til afvandingsnettet ved ekstremnedbør. Denne LAR-løsning er også brugt i den nyrenoverede Bredgade Vest, hvor regnvandet bruges på stedet til vanding af de grønne elementer i gaden. Dermed forventes det, at der kan spares på vanding med rent drikkevand.


Projektet for Mindegade arbejder med FN's verdensmål nr. 11, bæredygtige byer og lokalsamfund og verdensmål nr. 13, klimaindsats. Der arbejdes med at genbruge regnvandet i gaden, og der tilføres begrønning i gaderummet.


Vejprojektet

Fremkommeligheden for bilisterne og af- og pålæsning af varer fastholdes i projektet. De eksisterende 13 p-pladser på østsiden af vejen fastholdes ligeledes, men enkelte pladser kan blive flyttet lidt rundt i gaden af hensyn til beplantningen. Gaden vil få karakter af ”sive-gade”, hvor vejprofilets udformning er med til at dæmpe trafikken.


Ved overgangen fra gade til Torvet anlægges der hæve-sænke pullerter, som kan begrænse kørslen på Torvet og fungere som kontrol for adgang for kørende trafik på Torvet og i gågaden, og vil fungere som terrorsikring. Dermed skal der ikke opsættes anden sikring med blomsterkummer, som der er i dag.


Visualisering - kig mod syd og Dalgasgade


Tidsplan

Efter godkendelse af skitseprojektet går arbejdet med udbud i gang, og det forventes, at der er licitation i maj/juni. Inden påske indkaldes beboere og erhvervsdrivende til et teams møde, hvor vi vil gennemgå skitseprojektet. Mødet afholdes sammen med Herning Vand, da vi ofte oplever, at der er spørgsmål til kloakarbejdet.


Anlægsperioden går i gang i august. Her vil Herning Vand lave deres arbejde, som forventes af være færdigt i november.

Herefter kan de bløde ledningsejere udføre deres arbejde.

I starten af 2022 vil Herning Kommune færdiggøre projektet med belægninger, beplantning og til slut asfalt. Det forventes, at projektet vil være færdigt til sommeren 2022.

I hele anlægsperioden vil der blive etableret omkørsler og andre muligheder for adgange for de erhvervsdrivende og beboerne i gaden.


Koordinering og kommunikation

Der er med udgangspunkt i erfaringer fra renoveringen af Søndergade og Bredgade Vest lagt stor vægt på koordinering og kommunikation med ejere, lejere og borgere i anlægsfasen. Det har således været en stor del af rådgiverudbuddet, at denne del af arbejdet har stor fokus. God kommunikation og hurtig aktion på eventuelle gener for borgerne, giver en god byggeproces, når der er mange involverede parter. Herning Kommune vil dog stå for den overordnede kommunikation vedr. indkaldelser til borgermøder samt udsendelse af status- og nyhedsopdateringer for byggeriet.


Sagen behandles af Byplanudvalget den 15. marts 2021.

Økonomi

Der er afsat rådighedsbeløb på 5,270 mio. kr. i 2021 på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 223001 08 Mindegade.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at Teknik- og Miljøudvalget godkender vejprojektet
at Byplanudvalget godkender det samlede skitseprojekt og anlægsudgiftsbevilling, samt at tilhørende rådighedsbeløb på 5,270 mio. kr. frigives.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget godkendte vejprojektet.

Bilag

 

Sagsnr.: 13.06.02-G01-11-20 Sagsbehandler: Anne Mette Skjærlund Knudsen  

Orientering om omdannelse af boliggrunde til andre formål

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX

X

X

X


Øvrige sagsbehandlere: Marius Reese, Steen Dahl Pedersen, Karin Skov-Aggerholm, Annette Nielsen.

Sagsresume

I forbindelse med budgetforliget blev det besluttet at undersøge mulighederne for at omdanne kommunale byggegrunde til andre formål.


Forvaltningen anbefaler, at Teknik- og Miljøudvalget tager sagen til orientering.

Sagsfremstilling

Som det fremgår nedenfor af budgetforligsteksten, blev det i forbindelse med budgetforliget besluttet at undersøge mulighederne for at omdanne 129 kommunale byggegrunde til andre formål.


Budgetforlig 2021-2022 side19:

 • 129 kommunale byggegrunde, typisk af ældre planlægningsdato i de mindre byer rundt i kommunen, er den seneste tid forgæves forsøgt afhændet. Mange af grundene har været til salg længe. Forligspartierne ønsker, at Byplanudvalget på forårets budgetkonference fremlægger en vurdering af, om nogle af grundene med fordel kan anvendes til andre formål, for eksempel grønne områder eller udearealer til folkeskoler eller daginstitutioner.


Administrationen har på baggrund af beslutningen på budgetkonferencen gennemgået og analyseret samtlige boliggrunde beliggende i kommunens landsbyer.


I Bilag 1 gennemgås alle de ovennævnte udstykningsområder indeholdende i alt 115 boliggrunde. Administrationen har blandt andet vurderet de 115 boliggrunde ud fra følgende kriterier:

 • Udbudsår
 • Udbuddet af øvrige boliggrunde i området
 • Jordbundsforholdene
 • Borgerforeningens/grundejerforeningens interesse i udstykningen
 • Status på byggemodning
 • Forventet salgbarhed


Administrationen foreslår følgende ændringer, som involverer 28 ud af de 115 grunde:

Det anbefales at kommunen

 • giver mulighed for, at 7 grunde kan anvendes til tæt-lavt boligbyggeri.
 • ændrer 1 grund til et grønt område for grundejerforeningen (skal oprettes)
 • ændrer 2 grunde til udearealer til brug for folkeskole/daginstitution
 • nedlægger 6 grunde
 • forsøger at sælge 12 grunde til sammenlægning


Der er mange tendenser i tiden, som kan gøres til landsbyernes fordel, og som kan udnyttes til at skabe livskvalitet og øget opmærksomhed om de enkelte landsbyer. Naturen og økologi er moderne, og stadig flere drømmer om urtehave, havehøns, outdoor, mountain-biking, ridning, vinterbadning, håndværk, plads, billige kvadratmeter, og så videre. Det er vigtigt at få de gode historier videreformidlet. Administrationen tror på, at salget i de øvrige områder kan øges ved hjælp af yderligere markedsføring. Der arbejdes derfor også allerede med flere markedsføringstiltag for at opnå et øget salg af boliggrunde i landsbyerne.


Administrationen anbefaler, at kommunen undersøger, hvordan byudviklingen i landsbyerne kan fremmes på andre måder end ved udsalg og omdannelse. Det kunne for eksempel undersøges, om det er udstykning af yderligere boliggrunde, der er behov for eller om det kunne tænkes, at behovet har ændret sig således, at det er andre boliger, som for eksempel rækkehuse, der er mere behov for i landsbyerne. Der kunne også kigges på mulighederne for at opkøbe ældre huse til nedrivning i stedet for, at byggemodne nye udstykninger med mange grunde og dertil hørende udgifter til byggemodning.


Sagen behandles på Byplanudvalgets møde den 15. marts 2021 med følgende indstilling:


at administrationens forslag indgangsættes som beskrevet i dagsordenspunktet


at det undersøges, hvordan byudviklingen i landsbyerne kan fremmes på andre måder end ved udsalg og omdannelse.

Økonomi

Pga. manglende indtægter vil udgifter til byggemodning ikke kunne dækkes, når grundene sælges under udbudspris eller omdannes til andet formål.


Det må forventes, at der vil komme krav om nye boliggrunde i de områder, hvor grunde omdannes til andet formål. Det bemærkes i den forbindelse, at her så må forventes markante prisstigninger på boliggrunde, sammenlignet med priserne på de omdannede grunde. I den nyere udstykning i Arnborg fra 2016 koster en grund 415.202 kr. inkl. moms for 864 m2. Til sammenligning koster en grund på 846 m2 i den ældre udstykning i Fasterholt kun 27.123 kr. inkl. moms.


Anslået yderligere tab: 1.225.403 kr. inkl. moms Tabet indeholder mistede indtægter udover de allerede nedskrevne indtægter i forbindelse med et tidligere gennemført ”udsalg” af boliggrunde, hvor grundene blev reduceret med 50%. Der er ikke indregnet tab ved salg til tæt-lav eller salg til sammenlægning.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at Teknik- og Miljøudvalget tager sagen til orientering.

Beslutning

Sagen taget til orientering.

Bilag

 

Sagsnr.: 13.06.00-P19-1-21 Sagsbehandler: Karin Skov-Aggerholm  

Frigivelse af anlægsbevilling til byggemodning 2021

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X

X

X


Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen, Pia Colstrup

Sagsresume

Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløb på i alt 34,877 mio. kr. til byggemodningsprojekter i 2021 på Serviceområde 01 Byggemodning.


Forvaltningen anbefaler, at rådighedsbeløbet frigives.

Sagsfremstilling

Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløb på i alt 34,877 mio. kr., som dels afsættes til nye byggemodningsområder og dels til større færdiggørelsesarbejder i specifikke udstykninger. Færdiggørelser omfatter bl.a. kantsten og asfalt, belysning, legeplads og beplantning, samt udgifter til vejafvanding og klimasikring. Samtidig søges om tillæg til anlægsbevillingen, således at denne er i overensstemmelse med frigivne rådighedsbeløb.


Anlægsudgiften på 34,877 mio. kr. finansieres af afsatte rådighedsbeløb på Serviceområde 01 Byggemodning i 2021.


Byggemodningsarbejderne, som planlægges udført i de enkelte byggemodningsområder, er beskrevet i tabel 1.


Tabel 1. Beskrivelse af byggemodningsområderne.


I tabel 2 ses en oversigt over anlægsprojekter og rådighedsbeløb til frigivelse samt bevillingsændringer.


Tabel 2. Byggemodning 2021 - økonomi


Forventede anlægsudgifter udgør i alt 43,073 mio. kr. i 2021, som finansieres af rådighedsbeløb i 2020 og 2021. Restrådighedsbeløb i 2020 forventes overført til 2021 i den samlede overførselssag med overførsel af uforbrugte midler fra 2020 til 2021. Mindreforbruget i 2020 skyldes bl.a. at anlæg af Ny Løvbakkevej, Tjørring og forberedende anlæg på Kollundvej, Lind er blevet forsinket.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der afsættes rådighedsbeløb på i alt 34,877 mio. kr. i 2021 på Serviceområde 01 Byggemodning. Rådighedsbeløbene fordeles på stednumre, jf. tabel 2
at de afsatte rådighedsbeløb på i alt 34,877 mio. kr. i 2021 finansieres af rådighedsbeløb på Serviceområde 01 Byggemodning i 2021, fordelt på stednumre jf. tabel 2
at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på i alt 34,873 mio. kr. på Serviceområde 01 Byggemodning, fordelt på stednumre jf. tabel 2
at mer- og mindreforbrug på i alt 8,196 mio. kr. netto i 2020 på Serviceområde 01 Byggemodning overføres til 2021 i den samlede overførselssag med overførsel af uforbrugte midler fra 2020 til 2021. Beløbet fordeles på stednumre jf. tabel 2.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 13.06.00-P19-1-20 Sagsbehandler: Karin Skov-Aggerholm  

Godkendelse af anlægsregnskab for diverse udstykningsområder

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X

X

X


Øvrige sagsbehandlere: Jan Märcher, Tommy Jonassen

Sagsresume

Anlægsregnskaber for nedenstående udstykningsområder kan nu afsluttes.


Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskaberne godkendes.

Sagsfremstilling

Alle grunde i de nævnte udstykningsområder er solgt, og anlægsregnskaberne kan nu afsluttes.Der har været nettoindtægter på i alt 1.856.231 kr. for ovenstående udstykningsområder.

I resultatet indgår overførsel af kommunalt ejede arealer til udstykningsområdet. Den medtagede værdi er det overførte areals grundværdi.


Ifølge tidligere regler var det gældende, at hvis et anlæg, for hvilket der var opnået momsrefusion, blev solgt inden for en periode af 5 år, skulle den refunderede købsmoms tilbagebetales til momsrefusionsordningen.

Tilbagebetalingen for ovenstående udstykninger er således sket i takt med salget af grundene og arealerne.

Tilbagebetalingen udgør i alt 2.591.608 kr.


Regnskabsresultatet inkl. momstilbagebetaling viser således samlet nettoudgifter på 735.377 kr.


Det skal bemærkes, at der ikke i ovenstående er en sammenstilling af regnskabsresultatet med givne anlægsbevillinger. Dette skyldes, at bevillingerne historisk ikke har været givet til konkrete udstykningsområder, men som puljebeløb dækkende flere udstykninger. Fra 2011 og frem bliver bevillingerne givet til de konkrete udstykningsområder.


Særligt de nyere boligområder i hhv. Sunds og Aulum lever op til FN's Verdensmål 9 om klimaindsats, da der i Sunds er indarbejdet LARløsninger, så regnvandet holdes tilbage i området, og der generelt er store grønne områder både i Sunds og Aulum, hvor ekstremregn kan magasineres og forsinkes. Desuden er der i begge udstykningsområder veludbyggede stiforbindelser til cyklister og gående samt grønne offentlige rum, hvilket stemmer overens med Verdensmål 11 om bæredygtige byer og lokalsamfund.


I det følgende er der en kort forklaring til de enkelte udstykningsregnskaber.


002 010 Søparken og Søvænget, Sunds (Påbegyndt i hhv. 2006 og 2002)

De to boligområder ligger nord for Øster Linåvej i Sunds og omfatter i alt 51 grunde. Udover byggemodningen er der etableret cykelstier, støjvold, trafiksikring og buslomme ved Øster Linåvej samt beplantningsbælter mellem boligområderne.


002 035 Grønbækparken, Aulum (Påbegyndt i 2005)

Byggemodningen blev påbegyndt i tidligere Aulum-Haderup Kommune i 2005 og indeholder i alt 60 grunde. Udover boligvejene er der etableret fordelingsvejen Grønbæk-parken, som også vejbetjener den nye udstykning i Aulum – Tvedbækparken.


002 053 Overgårdvej, Ørnhøj

Omfatter restarealer overdraget fra tidligere Trehøje Kommune. Arealerne blev solgt i 2020 til Herning Vand til nye regnvandsbassiner, som etableres i forbindelse med kloakseparering i Ørnhøj.


002 071 Diverse mindre boligudstykninger

Diverse mindre boligudstykninger er restarealer, som blev overdraget til Herning Kommune fra sammenlægningskommunerne i 2007. Arealerne er solgt eller overgået til anden anvendelse.


003 026 Nr. Mosevej, Timring (påbegyndt i 2006)

Mindre udstykning som indeholder 1 grund til produktionsvirksomhed samt 2 grunde til blandet bolig og erhverv. Den sidste grund til bolig/erhverv blev solgt i 2019.003 027 Nordtoften, Ørnhøj (påbegyndt ca. 1975-80)

Erhvervsområde hvor 1. etape blev udbygget i tidligere Trehøje Kommune. I 2009 blev vejen forlænget, da Ørnhøj Genbrugsplads blev etableret i området. Det sidste erhvervsareal blev solgt i 2019.


003 039 Diverse mindre erhvervsudstykninger

Diverse mindre erhvervsudstykninger er restarealer, som blev overdraget til Herning Kommune fra sammenlægningskommunerne i 2007. Arealerne er solgt eller overgået til anden anvendelse.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at anlægsregnskaberne godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 05.01.02-P20-5-19 Sagsbehandler: Kim Bredgaard Grarup  

Forlægning af Trælundvej i Gullestrup

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X
Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen

Sagsresume

Der er i den gældende investeringsoversigt afsat et rådighedsbeløb på 3,346 mio. i 2022 til en ny linjeføring af Trælundvej i Gullestrup med henblik på at forbedre trafiksikkerheden og trafikafviklingen i byen. Den overordnede linjeføring er vist og behandlet i Lokalplan 15.C2.1, der blev vedtaget i 2008.

Forvaltningen anbefaler, at forslag til forlægning af Trælundvej i Gullestrup mod øst godkendes.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har i samarbejde med lokalrådet i Gullestrup udarbejdet nedenstående skitseprojekt til en samlet trafikløsning.Anlægsprojektet omfatter følgende elementer:


 • Signalanlæg i krydset Gullestrupvej/Revlingens Kvarter. Da et signalanlæg kræver mere plads og en anden afvikling af trafikken, vil der blive fjernet 3 eksisterende chikaner
 • Fra signalanlægget og mod nord bliver vejen 6 meter bred, med kantsten og sti på øst siden af vejen. Den eksisterende sti på vestsiden bliver nedlagt
 • Gyvelens Kvarter bliver tilsluttet med ubetinget vigepligt
 • Hvor stien krydser vejen, bliver der lavet et kombineret fodgængerfelt og fartbump lignende den krydsning stien har i dag på Trælundvej
 • Strækningen vil blive skiltet med en anbefalet hastighed på 30 km/t, og fartbumpet bliver lavet, så denne hastighed understøttes
 • P-pladsen bliver tilkoblet Trælundvej med ensrettet kørsel, sådan at indkørslen er mod nord og udkørslen er mod syd. Trælundvej bliver fjernet mellem ind- og udkørslen
 • Der bliver parkering forbudt på hele strækningen via en fuldt optrukken kantlinje.
 • Nuværende Trælundvej bliver lukket ved Løvbakkevej mod syd og ved udkørslen fra p-pladsen mod nord.
 • LAR-løsninger indarbejdes i projektet i det omfang det er muligt.


Projektet har været sendt i høring ved vejens nærmeste naboer samt lokalrådet i perioden 29. januar - 25. februar 2021. Desuden er der lavet en VVM screening, der har været i høring i samme periode. Der er ikke indkommet kommentarer til VVM screeningen i høringsperioden.


Der er modtaget 5 høringssvar, som er vedlagt som bilag. I de indkommende høringssvar er der forslag og kommentarer omkring trafiksikkerheden, som der arbejdes med i den videre projektering.


Projektet kræver godkendelse hos Miljøstyrelsen, da vejen går igennem fredskov. Der skal ikke erhverves areal i forbindelse med projektet. Det forventes at anlægsarbejdet kan opstartes i foråret 2022.

Økonomi

Der er i den gældende investeringsoversigt afsat et rådighedsbeløb i 2022 på 3,346 mio. kr. til projektet. Der vil blive fremsendt en ny sag, hvor de afsatte midler søges frigivet.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at forslag til forlægning af Trælundvej i Gullestrup godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 05.09.00-P20-1-21 Sagsbehandler: Rasmus Bartholdy Jensen  

Frigivelse af anlægsbevilling til LAR projekt ved Højgårdskolen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X

X

X


Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen, Søren Brandt, Pia Colstrup

Sagsresume

Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløb på 400.000 kr. til etablering af LAR løsninger (Lokal Afledning Regnvand) i forbindelse med anlæg af nyt ankomstområde til Højgårdskolen i Lind. Der anvendes en LAR løsning med integrerede nedsivningsbassiner og åben vejafvanding.


Forvaltningen anbefaler, at rådighedsbeløbet frigives.

Sagsfremstilling

I forbindelse med udvidelse af Højgårdskolen og Højgård Børnehus i Lind, er der stillet krav til flere p-pladser. Da der ikke er plads til udvidelse af nuværende p-anlæg, samtidig med at trafiksikkerheden og ankomsten til skolens nuværende indgang er meget problematisk, er det besluttet at lave et helt nyt ankomstområde til skolen.


Projektet omfatter en ny stor p-plads, nyt indgangsområde, ny mere trafiksikker og forbedret cykel- og fodgængeradgang til skolen med adskilte trafikzoner og kys-kør område, busplads mv. Det nye område udgør ca. 4.000 m2 fast belægning. Anlægget udføres med en åben LAR løsning, hvor vej- og belægningsoverfladevand føres direkte i to forbundne nedsivningsbassiner. Der er meddelt nedsivningstilladelse.


Løsningen med åben afvanding (uden vejbrønde) og nedsivning med olieudskiller er et pilotprojekt hvor vi kombinerer opsamling og nedsivning fra et større areal i samspil med god og tryg trafikafvikling som en del af skolens udearealer.


Projekttegning er vedlagt som bilag.


Bæredygtighed

Da projektet har LAR med åben nedsivning som virkemiddel til afvanding, vurderes projektet at gavne flere ting. Ud over at projektet ikke belaster det eksisterende spildevandsnet, specielt i ekstremnedbørsituationer, vil miljøet omkring nedsivningsbassinerne med skiftende vandstande, blive interessante som småbiotoper for insekter mv., og området kan bruges rekreativt uden for de værste nedbørsperioder.

Økonomi

På byrådsmøde den 21. januar 2020, pkt. 12 blev der frigivet 6.850.000 kr. på Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler, stednr. 305096 til kapacitetstilpasning i Højgårdområdet. Heraf er der afsat 1.850.000 kr. til flytning og etablering af p-plads. Derudover er der på samme anlægsprojekt samt på anlægsprojekt for udvidelse af Højgård Børnehus på Serviceområde 10 Dagtilbud for børn, stednr. 514097 afsat i alt 370.000 kr. til de krævede ekstra parkeringspladser. Det vil sige i alt 2.220.000 kr. Det samlede projekt inkl. LAR løsningen koster 2.620.000 kr.


Det foreslås, at udgifter til vandafvandingselementer i projektet på 400.000 kr. finansieres af afsat rådighedsbeløb på 1.054.000 kr. på Serviceområde 04 Grønne områder, stednr. 020099 02 pulje til klimatilpasningsprojekter i 2021.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 400.000 kr. i 2021 på Serviceområde 04 Grønne områder, nyt stednr. til LAR løsning i forbindelse med nyt ankomstområde ved Højgårdskolen og Højgård Børnehus
at anlægsudgiften finansieres af afsat rådighedsbeløb på Serviceområde 04 Grønne områder, stednr. 020099 02 pulje til klimatilpasningsprojekter i 2021.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 13.05.00-G00-12-08 Sagsbehandler: Line Engell Nørby  

Orientering om regionale busruter - ruteændringer 2022

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X
Øvrige sagsbehandlere: Lene Ahle Skoubo, Tommy Jonassen

Sagsresume

Til kommende udbud af regionale busruter i 2022 har Midttrafik/Regionen udarbejdet forslag til en række ruteændringer, der får indflydelse på den kollektive trafikbetjening i Herning Kommune. Ruteændringerne fremgår af vedlagte notat.


Forvaltningen anbefaler, at sagen drøftes.

Sagsfremstilling

Midttrafik er i gang med at forberede udbud 2022 af en række regionale busruter i Herning Kommune. I den forbindelse forventes der gennemført ændringer, som tager udgangspunkt i den nye hovednet-struktur, som blev fastlagt i Midttrafiks Trafikplan 2019 - 2022.


De væsentligste ændringer fremgår herunder.


Rute 13 Herning – Haderup – Skive og rute 53/953X Herning – Karup – Viborg

Nuværende betjening:
Det primære formål med de tre ruter er at forbinde Herning-Skive og Herning-Viborg med kollektiv trafik for kunder til uddannelse, job og fritid.


På strækningen Herning-Sunds, hvor det bedste kundegrundlag er, kører rute 13 parallelt med rute 53 Herning-Karup-Viborg. Mellem Herning og Haderup bliver byerne Sunds og Simmelkær betjent samt Feldborg på enkelte afgange. Rute 13 betjener Feldborg med en morgentur og to eftermiddagsture for direkte transport af uddannelsessøgende og jobpendlere mellem Feldborg og Herning. ”Omvejskørslen” på 9 minutter via Feldborg finansieres af Herning Kommune.


I Herning kører både rute 13 og 53 via Sjællandsgade, hvor den nordlige del af Herning med industri- og uddannelsesområde bliver dækket af begge ruter. Selve Sjællandsgade har ikke bybusbetjening.


Pendlingsstrømmen for rute 13 har retning mod den nærmeste hovedby. Således flest fra Sunds pendler mod Herning og flest fra området nord for Haderup pendler mod Skive.


Rute 953X kører som hurtig rute mellem Herning og Viborg. Primært betjening af pendlere i hverdagene, enkelt tur om lørdagen og fire ture om søndagen.


Fremtidig betjening
Rute 13 målrettes mod arbejds- og uddannelsespendling, og ture med få kunder udgår. Dermed reduceres antallet af ture fra 10-11 daglige ture til ca. 8 daglige ture i hver retning. I weekenden tilrettes kørslen, så betjeningen rettes mod strækningen Haderup – Herning, hvor pendlerstrømmen og rejsestrømmen er tydeligt størst.


For at give en bedre frekvens mellem Herning og Sunds tilstræbes det at få rute 13 og 53 til at køre forskudt, medmindre der er kapacitetsudfordringer på et givent tidspunkt.


Rute 53 ændres til at ture fra 953X flyttes til rute 53 som lynture. Rute 53s betjeningssteder i Herning Kommune bibeholdes. Rute 953X nedlægges - generel beslutning om at udfase X-bus-konceptet.


Forvaltningens bemærkninger

Ved arbejdet med de kommunale trafikplaner skal betjeningen af Feldborg vurderes. Ligeledes skal det vurderes om dele af weekendbetjeningen skal tilbydes som Flexbus.


Rute 21 Vildbjerg – Sørvad – Nr. Felding – Holstebro og

rute 26 Skjern – Spjald – Grønbjerg – Ørnhøj – Vind – (Sørvad) – Nr. Felding – Holstebro

Nuværende betjening
Rute 21 betjener uddannelsessøgende fra Vildbjerg og Sørvad til Holstebro med tre ture i hver retning på skoledage.

Rute 26s primære formål er at forbinde Spjald - Holstebro og Skjern - Spjald med direkte kollektiv trafik for kunder til uddannelse, job og fritid. Rute 26 betjener Sørvad på udvalgte ture.


Fremtidig betjening
Rute 21 forslås, pga. af få passagerer med den nuværende betjening, omlagt således ruten fremover betjener strækningen Holstebro – Vind. Sørvad betjenes fremover i stedet af rute 26, hvor betjening af Vind så udgår. Kunder fra Vildbjerg henvises til toget. Betjeningen bliver med en tilkørsel til Holstebro og 2 hjemkørsler fra Holstebro på skoledage. Køretiden via Sørvad betyder 5 minutters ekstra køretid på rute 26, da der samtidig ændres på ruteføringen i Grønbjerg.


Med omlægningen af rute 26 søges afgangstider i samme minuttal, således tilbuddet bliver mere ensartet. Med ændringen af ruteføringen, der bliver fast, betjenes alle stoppesteder ens hver gang, hvilket gør køreplanen mere forståelig.


Med baggrund i få kunder tilbydes buskørsel mellem Spjald og Holstebro lørdage, samt Flexbus ture i weekenden mellem hhv. Spjald og Skjern og Spjald og Holstebro, således ikke gennemkørende ture.


Forvaltningens bemærkninger

Ved omlægning af rute 21 forsvinder busforbindelsen mellem Sørvad og Vildbjerg (og dermed forbindelsen videre med tog til Herning). Kunder i Vildbjerg henvises til toget, hvis de skal til Holstebro. Og kunder fra Sørvad henvises til den nye ruteføring med rute 26, og mister dermed forbindelsen (via Vildbjerg) til Herning.


Indbyggerne i Vind vil opleve en mindre betjening. Med de nuværende påstigere i Vind vil det være 4 daglige kunder, der skal finde anden betjening. Men for byen er det selve den faste kollektive forbindelse med regelmæssige afgange i såvel hverdagen som weekenden, der forsvinder.


Det skal derudover bemærkes at der senere på året er der lagt op til, at Midttrafik og forvaltningen ser nærmere på betjeningen af henholdsvis den nordlige del af kommunen og den sydlige del af kommunen for at se nærmere på, om der kan/skal laves justeringer af lokalruterne og skolebusruterne. Og i den sammenhæng er de regional ruter også i spil sammen med fx lokalrute 140 i den nordlige del af kommunen i forhold til den samlede kollektive betjening af området.


Forvaltningen anbefaler, at der overfor Midttrafik/Regionen tilkendegives, at de planlagte ændringer omkring rute 21 og 26 skal afvente den samlede trafikplan for området.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen drøftes.

Beslutning

Midttrafik/Regionen opfordres til, at de planlagte ændringer omkring rute 21 og 26 skal afvente den samlede trafikplan for området.


Herning Kommune vil allerede nu tilkendegive, at kommunen ikke kan acceptere en forringelse af den kollektive trafikbetjening af Vind og ruten mellem Sørvad og Vildbjerg. Derudover skal betjeningen af Feldborg vurderes i forbindelse med arbejdet med de kommunale trafikplaner.

Bilag

 

Sagsnr.: 07.18.06-P00-1-18 Sagsbehandler: Karen Marie Frost Troelsen  

Ny affaldsordning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X

X

X


Øvrige sagsbehandlere: Lene Kimø

Sagsresume

Flere husstande oplever udfordringer med den nye affaldsordning, hvor særligt mangel på plads til metal/plast/mad- og drikkekartoner er et problem.


Forvaltningen har gennemført en undersøgelse af, hvor fyldte affaldsbeholderne er. Denne undersøgelse viser, at ca. 30 % af husstandene mangler plads.


Forvaltningen anbefaler, at antallet af tømninger af papir/småt pap og metal/plast/mad- og drikkekartoner øges fra tømning hver 4. uge til tømning hver 3. uge. Derved forventes udfordringen løst ved de fleste husstande. Ved de husstande, der stadig efter hyppigere tømninger oplever udfordringer med pladsen, stilles der enten større eller ekstra affaldsbeholdere til rådighed.


Indtil dette er implementeret fortsættes muligheden for at stille en klar sæk med metal/plast/mad- og drikkekartoner til afhentning uden beregning.

Sagsfremstilling

I perioden januar–marts 2021 udskiftes samtlige affaldsbeholdere i Herning Kommune, samtidig med at der indføres affaldssortering i fire affaldstyper. Det drejer sig i alt om ca. 62.000 affaldsbeholdere.


På mødet den 5. marts 2019, pkt. 55, tiltrådte Byrådet indstillingen til ny affaldssortering, og en justering i sorteringen blev godkendt i Byrådet den 22. juni 2020, pkt. 145, efter at Regeringen kom med en ny udmelding med krav til fremtidig affaldssortering. En typisk husstand, som tidligere havde to udelte 240 l affaldsbeholdere til restaffald og papir/småt pap, får i stedet to 2-delte 240 l affaldsbeholdere til rest- og madaffald (delt 60/40) og til papir/småt pap og metal/plast/mad- og drikkekartoner (delt 50/50).


Metal/plast/mad- og drikkekartoner forkortes efterfølgende til MPK.


Tømningsfrekvensen for rest- og madaffald er hver 2. uge, og tømningsfrekvensen for papir/småt pap og MPK er hver 4. uge. Papir/småt pap blev tidligere tømt hver 8. uge.


Den nye affaldsordning opfylder de nye krav til affaldssortering, som alle kommuner skal indføre senest 1. juli 2021.


I dimensioneringen af de nye affaldsbeholdere har forvaltningen indhentet erfaringer fra kommuner, som i flere år har affaldssorteret i fraktioner, der ligner den valgte sortering i Herning Kommune. Dog har ingen tidligere frasorteret mad- og drikkekartoner.


Det er desuden erfaringen, at generelt har mange husstande mere affald end normalt i Covid 19-perioden, da flere arbejder hjemmefra.


Udfordring

Der har været en del borgerhenvendelser, både positive og negative, på baggrund af den nye affaldssortering. Flere oplever pladsmangel i beholderne, hvor særligt pladsen til MPK er en udfordring.


Fra uge 9 har borgerne haft mulighed for gratis at stille en klar sæk med MPK, som tages med, når beholderen til MPK tømmes.


Undersøgelse

Forvaltningen har gennemført en undersøgelse af, hvor fyldte affaldsbeholderne er, for derved at kunne afdække, hvor mange husstande, der er udfordret på pladsen i beholderne.


Undersøgelsen er gennemført i perioden den 24/2 - 8/3 2021 og indeholder følgende målinger af affaldsbeholdere:

A. 733 husstande, målt samme dag begge beholdere tømmes, dvs. MPK indsamlet i 4 uger

B. 115 husstande, målt 1 uge inden tømning af begge beholdere, dvs. MPK indsamlet i 3 uger

C. 133 husstande, målt 2 uger inden tømning af MPK, dvs. MPK indsamlet i 2 uger


Målingerne er lavet ved husstande, som skal have tømt MPK for 2. gang efter, at husstandene har modtaget de nye affaldsbeholdere og er begyndt at affaldssortere.


Resultat

Undersøgelse A viser, at 36 % af husstandene havde fyldt rummet til MPK. 7 % af de målte husstande havde stillet en sæk med MPK. Muligheden for at stille en sæk er først annonceret 3-7 dage før målingerne blev foretaget, og antallet kan derfor ikke anses som repræsentativt.


Undersøgelse B viser, at 16 % af husstandene allerede havde fyldt rummet til MPK en uge før tømning.


Undersøgelse C viser, at 1,5 % af husstandene havde fyldt rummet til MPK to uger før tømning.


Undersøgelse A afdækker ikke, hvor mange af de 36 % med fyldte beholdere, der netop har haft plads til alt MPK. Men sammenholdt med de øvrige resultater forventes ca. 30 % at være udfordret med pladsen til MPK ved 4 ugers tømning.


Den visuelle undersøgelse viser en del fejlsortering, hvor der særligt er pap og restaffald i MPK. Affaldet kan desuden klemmes mere sammen i flere affaldsbeholder, hvor fx flere mælkekartoner ikke er klemt sammen. Og der er affaldsbeholdere med store plastdunke, som fx sprinklervæske. En mere korrekt sortering forventes dog ikke at kunne løse pladsmanglen. Forvaltningen vil gennemføre en øget informationsindsats for at få borgerne til at sortere korrekt, og det vil i nogle tilfælde flytte noget af MPK-affaldet over i enten restaffald eller i papir/småt pap.


Det samlede procentvise resultat af undersøgelse A fremgår af nedenstående tabel:


%

MPK

Papir/småt pap

Mad

Rest

Fyldt

36

25

1

17

Næsten fyldt

19

16

0

6

3/4 fyldt

15

26

2

21

1/2 fyldt

22

25

23

33

1/4 fyldt - tom

8

8

74

23


100

100

100

100


Ved fire husstande var restaffald overfyldt, og en enkelt husstand havde en ekstra sæk med restaffald. Behovet for plads til restaffald vurderes derfor som passende, da det er her muligt at tilkøbe en ekstra beholder, hvis borgeren generelt mangler plads.


Rummet til madaffald er som forventet kun 1/4 fyldt de fleste steder. Affaldsbeholderne kan ikke deles mindre end 40 %, da affaldet risikerer at kile sig fast i smallere rum.


25 % af husstandene har fyldt rummet til papir/småt pap efter 4 uger. I de fyldte beholdere var der en del større pap og papkasser.


Udfordringen med pladsmangel vurderes primært at gælde pladsen til MPK-affaldet.


Handlemuligheder

Følgende løsningsforslag forventes at kunne afhjælpe pladsudfordringen til MPK.


1 Øge antallet af tømninger

a. Øge tømninger til 3 ugers tømning = 50 % ekstra plads

Årlig udgift i alt ca. 3,5 mio. kr. = ca. 125-150 kr./husstand/år


b. Øge tømninger til 14. dages tømning = 100 % ekstra plads

Årlig udgift i alt ca. 7 mio. kr. = ca. 250-300 kr./husstand/år


Alle husstande skal have samme tømningsinterval.


Det er muligt at øge antallet af tømninger til 3 ugers tømning indenfor den gældende kontrakt, mens en øgning til 14. dages tømninger vil kræve, at der skal laves en nyt udbud på de ekstra tømninger.
2. Tilbyde en større eller en ekstra beholder til borgere, der mangler plads


a. Ombytning til en 370 l = 54% ekstra plads – beholderpris 473 kr.

Ved fx 2000 beholdere = ca. 0,95 mio. kr. engangsinvestering


b. Ekstra beholder på 240 l = 100% ekstra plads – beholderpris 312 kr.

Ved fx 2000 beholdere = ca. 0,62 mio. kr. engangsinvestering


Tømning for en ekstra beholder koster ca. 250-300 kr./beholder/år. Den samlede udgift afhænger af, hvor mange borgere, der vælger en ekstra beholder. Ved 2000 ekstra beholdere vil de ekstra tømninger koster i alt ca. 0,55 mio. kr./år.


Prisen for borgerne for en større eller en ekstra affaldsbeholder:

Større beholder = ombytning af 2-delt 240 l affaldsbeholder til 2-delt 370 l, ekstra årlig udgift 202,50 kr./år + ombytning/udkørsel 175,- kr.

Ekstra beholder = 240 l affaldsbeholder, ekstra årlig udgift 332,50 kr./år + udkørsel 175,- kr.

Borgeren kan vælge, om de ønsker en ekstra 2-delt beholder, eller de i stedet ønsker en udelt beholder til papir/småt pap og en udelt beholder til MPK.

Priserne er i henhold til tidligere vedtaget renovationsgebyr, men hvor ombytningsprisen er reduceret, da der kan opnås en besparelse ved en samlet udkørsel/ombytning. Normal pris for udbringning/ombytning er 375,- kr.


Forvaltningen anbefaler, at tømningerne øges til 3 ugers tømning. Dette kan kombineres med en større eller en ekstra beholder ved de husstande, hvor en 3 ugers tømning ikke løser pladsudfordringen. Udskiftningen til større eller ekstra beholder kan først ske, efter at 3-ugers tømningen er implementeret, og borgeren har haft mulighed for at vurdere pladsbehovet.


Indtil dette er implementeret fortsættes muligheden for at stille en gratis klar sæk med MPK.


3 ugers tømning giver desuden husstandene 50 % ekstra kapacitet til papir/småt pap.

Økonomi

Ved en 3 ugers tømning af papir/småt pap og metal/plast/mad- og drikkekartoner forventes den samlede udgift til tømninger at stige med ca. 3,5 mio. kr./år. Driftsudgifterne afholdes indenfor budgetrammen på Serviceområde 07, Renovation.


Indkøb af ekstra affaldsbeholdere forventes at kunne indeholdes i det afsatte anlægsbudget til indkøb af nye affaldsbeholdere.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der indføres 3 ugers tømning af papir/småt pap og metal/plast/mad- og drikkekartoner.

Beslutning

Der indføres 3 ugers tømning af papir/småt pap og metal/plast/mad- og drikkekartoner, og der iværksættes yderligere kommunikationstiltag, f.eks. et webinar for borgerne.

 

Sagsnr.: 04.00.00-P20-1-21 Sagsbehandler: Thomas Brandt Ebbesen  

Fordeling af midler i borgersamarbejdspuljen 2021

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X
Øvrige sagsbehandlere: Dan Overgaard

Sagsresume

Hvert år bliver der i samarbejde med borgere, efter ansøgning, lavet en lang række samarbejdsprojekter med offentlig adgang. Det er projekter, hvor kommunen bidrager med op til 50% af udgiften, og arbejdet udføres primært af ansøger/foreningen selv, som også påtager sig den efterfølgende drift af anlæg m.m.


Der er i 2021 afsat 171.000 kr. til borgersamarbejdspuljen. Puljen tildeles projekter, hvor der er offentlig adgang, og hvor projektet er med til at realisere mindst 2 af parkpolitikkens mål. Da der er kommet flere ansøgninger, der lever op til kravene i puljen, end vi har midler til at støtte, har vi vægtet, hvor mange projektet forventes at komme til gavn, hvor mange frivillige, der deltager og karakteren af projektet.


Der er indkommet 14 ansøgninger om tilskud fra borgersamarbejdspuljen for en samlet ønsket tilskudssum på 433.863 kr.


Forvaltningen anbefaler, at 5 projekter støttes med hele det ansøgte beløb, samt at 2 projekter støttes med ca. en tredjedel af det ansøgte beløb, således at samtlige 171.000 kr. er fordelt.

Sagsfremstilling

Information om Borgersamarbejdspuljen har været sendt til Centerbykontaktudvalget og Landsbykontaktudvalget, ligesom den har været annonceret på Herning Kommunes hjemmeside samt på Facebook. Ansøgningsfristen var den 31. januar 2021.

Forvaltningen har modtaget 14 ansøgninger om tilskud. Der er samlet søgt om tilskud på i alt 433.865 kr.


Ansøgerne skal selv bidrage med minimum 50% af projektsummen, her kan eksempelvis frivillige arbejdstimer indgå. Projektet skal være afsluttet, realiseret og afrapporteret inden den 1. december 2021. Efter færdiggørelsen af projekterne, påhviler drift, som følge af nye anlæg m.m., ansøgerne selv. Dette bidrager til et stort lokalt ejerskab for projektet.


Der er igen i år fremsendt spændende lokale projekter, som opfylder kriterierne for at opnå tilskud. Forvaltningen anbefaler, at støtte 5+2 projekter. 5 projekter anbefales støttet med det fulde ansøgte beløb, 2 projekter støttes med ca. 37% af det ansøgte beløb. Grunden til at 2 projekter anbefales støttet med et mindre beløb end det ansøgte er, at en delvis financiering betyder, at dele af projektet kan starte op.Forvaltningen er allerede i dialog med Herning Golfklub om udarbejdelse af ny udviklingsplan for området, hvor træer indgår i planen.


Alle ansøgningerne kan ses i bilaget.

Økonomi

Borgersamarbejdspuljen udgør i 2021 i alt 171.000 kr. af de ordinære driftsmidler på Serviceområde 04 Grønne områder.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der meddeles tilsagn til 5+2 projekter i 2021.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.16.00-P20-1-21 Sagsbehandler: Louise Berg Hansen  

Danmarks Vildeste Kommune - beslutning om deltagelse i konkurrence

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
XØvrige sagsbehandlere: Dan Overgaard

Sagsresume

Miljøminister Lea Wermelin har udskrevet en konkurrence for landets kommuner. Konkurrencen kalder hun ”Danmarks Vildeste Kommune”. Formålet er at sætte fokus på den trængte natur i Danmark og skabe grobund for en række tiltag til gavn for natur og biodiversitet.


Herning Kommune er kendt for at være blandt de første kommuner, der vedtog en naturpolitik. Kommunen udfører allerede i dag en lang række tiltag, som fremmer natur og biodiversitet, og har samarbejde med fonde, virksomheder og private for at øge biodiversiteten. Forvaltningen har modtaget opfordringer fra virksomheder, eventmagere, organisationer og private om at lave flere biodiversitetstiltag. Vi arbejder allerede i dag med at øge kvaliteten af den bynære natur i hele kommunen og er ved at skabe en ring af natur med øget biodiversitet omkring Herning. Hele arbejdet med at øge biodiversiteten og kvaliteten af naturen i kommunen er netop kernen i kommunens naturpolitik, og derfor vil det være helt naturligt, hvis kommunen deltager i konkurrencen.


Forvaltningen anbefaler, at kommunen deltager i konkurrencen om at blive Danmarks Vildeste Kommune.

Sagsfremstilling

Invitation fra miljøministeren

Miljøminister Lea Wermelin har udskrevet en konkurrence for landets kommuner. Konkurrencen kalder hun ”Danmarks Vildeste Kommune”. Formålet er at sætte fokus på den trængte natur i Danmark og skabe grobund for en række tiltag til gavn for natur og biodiversitet. Konkurrencen er inspireret at de tiltag, der blev vist i DR’s programserie: ”Giv os naturen tilbage”, hvor Hjørring Kommune lavede forskellige tiltag for biodiversiteten.


Konkurrencen løber frem til slutningen af 2022. Vinderen af konkurrencen kåres blandt de kommuner, der har skabt det bedste biodiversitetsprojekt, baseret på bl.a. iderigdom, engagement, antal omlagte kvadratmeter/kubikmeter vild natur og udbredelse af viden til borgerne om den vilde naturs evner og egenskaber. Kommunen vælger selv, hvilken vinkel man ønsker.


Der er frist for tilmelding til konkurrencen den. 24. marts. 2021. Invitationen fra miljøministeren er vedlagt som bilag.


Det gør vi

Herning Kommune er kendt for at være blandt de første kommuner der vedtog en naturpolitik og kommunen får, af Danmarks Naturfredningsforening, ros for at være gode til at følge op på målene i politikken. Således har forvaltningen være inviteret til at fortælle om arbejdet med naturpolitikken på både Natur- og Miljøkonferencen i 2018, i KL i 2019 og hos andre kommuner, som ønskede inspiration til at udforme en politik eller strategi for naturen.


Herning Kommune laver hvert år, med afsæt i Naturpolitikken, en række projekter og tiltag, som gavner biodiversiteten. Dette bliver rapporteret i Naturindsatsen, som blev fremlagt på seneste møde i Teknik- og Miljøudvalget den 8. februar 2021, punkt 39. Her følger et udpluk af tiltag, som allerede gøres:

 • Der skal over de næste år rejses skov for 2 mio kr.
 • Etablering af større sammenhængende naturarealer med helårsgræsning.
 • Målrettede plejeindsatser for særlige sårbare og truede ansvarsarter i kommunen, fx løgfrø og brun pletvinge
 • Ændret slåningspraksis på udvalgte vejstrækninger i kommunen, så der bliver flere lavt voksende blomster i vejrabatten og derved faldende behov for klipning
 • Ved anlægs- og renoveringsarbejder på vejene, bliver der nu i højere grad anvendt blomsterfrø fremfor græs, hvor det giver trafiksikkerhedsmæssig mening
 • Faunastribe-projektet, hvor landmænd kan få hjælp til at så striber af blomster på deres jord. Kommunen støtter projektet økonomisk
 • Herning Kommune er medlem af foreningen Vild med Vilje
 • Udsåning af blomsterblandinger på grønne områder i byerne.


Naturpolitikken blev senest revideret i 2013 og en række af målene er allerede opfyldt. Derfor planlægger forvaltningen en ny revision af politikken inden udgangen af 2022.


Flere ønsker vilde tiltag

Forvaltningen har det seneste år modtaget opfordringer fra virksomheder, eventmagere og organisationer om at lave flere biodiversitetstiltag. Private borgere har også henvendt sig, med ønsket om at få råd og vejledning om hvordan private haver kan gøres mere vilde. Flere peger på at de bynære grønne områder kan indrettes, så der bliver mere plads til naturen. Virksomhederne ønsker at lave bæredygtige tiltag og skabe biodiversitet på deres arealer for at leve op til FN’s verdensmål, og derfor henvender de sig til forvaltningen for at få konkrete ideer til, hvad der kan gøres på arealerne omkring deres bygninger. Forvaltningen er i dialog med Bæredygtig Herning om, hvordan kommunen og den nye organisation bedst støtter hinanden i arbejdet for natur og biodiversitet. Bæredygtig Herning har en god kontakt til de lokale virksomheder og eventmagere i kommunen. Danmarks Naturfredningsforening har henvendt sig med ønsket om få flere vilde blomster rundt omkring i kommunen, og Herning Vand er i gang med at skabe grobund for flere blomster og mere naturvenlig drift af regnvandsbassiner.


Forvaltningen arbejder allerede i dag med at øge kvaliteten af den bynære natur i hele kommunen og ved at skabe en ring af biodiversitet omkring Herning. Hele arbejdet med at øge biodiversiteten og kvaliteten af naturen i kommunen er netop kernen i kommunens naturpolitik og derfor vil det være helt naturligt, hvis kommunen deltager i konkurrencen.


Bedre natur og en ring af biodiversitet

Danmarks natur er trængt. Naturen og biodiversiteten har behov for at vi gør noget. Og det er ikke så meget, der skal til. Det viste forsøgene i Hjørring Kommune. Kommunen involverede borgere, landmænd og virksomheder, og med få enkle tiltag har man i løbet af det år, de brugte på projektet, konstateret, at sommerfugle og bier gik voldsomt frem i antal.


Mere vild natur er godt for planter og dyr, men også for mennesker. Vi bliver gladere og sundere af at komme ud i naturen.


Ved at deltage i konkurrencen om at blive Danmarks Vildeste Kommune, vil Herning Kommune få sat fokus på de biodiversitetsfremmende tiltag som kommunen, virksomhederne, organisationerne og de private gør.


Ved tilmelding til konkurrencen skal der oplyses om kommunens foreløbige tanker om, hvad man vil gøre for at vinde konkurrencen. Forvaltningen foreslår en tilgang fordelt på to vinkler:


1) Udvikling af natur i hele kommunen. Der er allerede mange projekter i gang:

 • Skovrejsning
 • Mere biodiversitet på kommunens natur- og skovarealer
 • Helårsgræsning på Præstbjerg Naturcenter
 • Naturprojekt på Ovstrup Hede i samarbejde med Aage V. Jensen Fonde
 • Vandløbsprojekter i Haderis Å
 • Faunastriber
 • Blomsterrige vejrabatter
 • Flere blomsterenge i byerne


2) Udvikling af bynær natur og biodiversitet i den blå-grønne ring omkring Herning. Følgende tiltag er på tegnebrættet eller ved at blive realiseret (se bilag med illustration af den blå-grønne ring):

 • Helårsgræsning i Knudmosen
 • Mere biodiversitet i Birk
 • Biodiversitet og rekreativitet i Lillelund Engpark
 • Biodiversitet på Holingknuden initieret af Blue Fox
 • Bæredygtigt byggeri af Blå Rum ved Fuglsang Sø
 • Natur i byen ved Holing Sø
 • Biodiversitetsfremmende tiltag i Løvbakke Dyrehave
 • Helårsgræsning i Gødstrup Sø fredningen
 • Skovrejsning i Løvbakkerne


Ved at styrke natur og biodiversitet i hele kommunen og i en ring omkring Herning, og ved at understøtte virksomheder og øvrige private aktører i tankegangen omkring mere bæredygtighed og biodiversitet, vil Herning Kommune fortsat være på landkortet, som "et vildt sted" at bo, leve og drive virksomhed.

Økonomi

Deltagelsen i konkurrencen bygger på allerede igangværende eller planlagte projekter som er finansieret. Der kræves derfor ikke yderligere finansiering.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at kommunen deltager i konkurrencen Danmarks Vildeste Kommune.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 04.01.00-P22-1-15 Sagsbehandler: Anne Kirstine Kjær  

Godkendelse af anlægsregnskab for allergivenlig beplantning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X
Øvrige sagsbehandlere: Jonna Sørensen, Dan Overgaard, Pia Colstrup

Sagsresume

Der er udarbejdet anlægsregnskab for allergivenlig beplantning på kommunale arealer.


Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

Der foreligger anlægsregnskab for stednr. 020095 Allergivenlige træer på Serviceområde 04 Grønne områder.


Byrådet bevilgede den 7. marts 2017, pkt. 54, 1,018 mio. kr. og den 6. marts 2018, pkt. 52, 1,018 mio. kr. til allergivenlig beplantning, i alt 2,036 mio. kr.


Puljen kunne i 2017 og 2018 søges af boligforeninger, grundejerforeninger, daginstitutioner og skoler til udskiftning af enkelte eller flere højallergene træer.


Puljen blev ikke opbrugt i 2017 og 2018, og der blev overført 1.082.000 kr. til 2019. På møde i Teknik- og Miljøudvalget den 23. september 2019, pkt. 158 blev det besluttet at udvide den resterende del af puljen, ca. 400.000 kr., til at omfatte udskiftning af træer på offentligt ejede arealer (parker o.lign.).


Puljen har været markedsført bredt gennem hele perioden. Der har været rettet henvendelse til alle skoler og institutioner, ligesom puljen været formidlet i Herning Folkeblad og på Herning Kommunes Facebook-side hvert år.

Økonomi


Stednr.

Anlæg

Bevilling

Forbrug kr.

Forskel kr.

020095

Allergivenlige træer

2.036.000

2.015.453

20.547


Anlægsregnskabet vil blive optaget i Herning Kommunes årsregnskab og godkendt sammen med det samlede årsregnskab for 2021.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 13.00.00-P05-1-21 Sagsbehandler: Line Thastum  

Orientering om klima- og energiregnskab for Herning Kommune for 1990 - 2018

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X
Øvrige sagsbehandlere: Lene Kimø

Sagsresume

Herning Kommune har fået udarbejdet klima- og energiregnskaber for 2018 med en baseline, der tager udgangspunkt i 1990. Regnskaberne er udarbejdet i regi af RegionMidt for alle kommuner i regionen og vil danne basis for kommunernes DK2020 klimaplaner. Nedenfor gennemgås vigtige nøgletal fra klima- og energiregnskabet.


Forvaltningen anbefaler, at sagen tages til efterretning. På et senere temamøde vil tallene blive genemgået i detaljer.

Sagsfremstilling

Klimaregnskabet er et nyt supplement til de energiregnskaber Planenergi har lavet for regionens kommuner siden 2010. Det viser CO2-udledning fra: planteavl, dyrehold, industrielle processer, transport, energisektoren, arealanvendelse, affald og spildevand.


Energiregnskabet dykker ned i energisektoren og ser på energiforbrug og brændselstyper, herunder brændstof til transportsektoren og vedvarende energi.

Som noget nyt er der også beregnet en baseline både for klima- og energiregnskabet, med udgangspunkt i 1990, der er reference-år for det nationale mål om 70% CO2 reduktion i 2030.

Nedenfor ses vigtige nøgletal/grafer fra de to regnskaber sat i forhold til baseline.


Figur 1 Fordeling af CO2-udledningen fra de forskellige områder


Figur 1 viser CO2 udledningen fra de forskellige sektorer samt udviklingen siden 1990. Det der især skiller sig ud er, at udledningen fra energisektoren er faldet væsentligt på grund af mere vedvarende energi. Landbruget er næsten uændret, mens transporten er steget.


Figur 2 og 3 herunder viser, hvorfor fordelingen af udledning fra områderne har ændret sig i forhold til hinanden siden 1990. CO2-udledningen fra energisektoren er 28% mindre i 2018 end i 1990. CO2-udledningen fra dyrehold, planteavl og arealanvendelse står til sammen for 62% af CO2-udledningen i kommunen i 2018 mod 45% i 1990, mens transportens andel er øget med 10%.


Figur 2 Fordeling af udledning fra områderne i % 1990Figur 3 - Fordeling af udledning fra områderne i % 2018


Figur 4. - Samlet CO2-udledning fra kommunen 1990 og 2018


Trods et væsentligt fald i den samlede CO2-udledning fra 1990 til 2018, (figur 4) skal udledningen stadig reduceres med mere end 50%, hvis Herning Kommune vælger at følge det nationale mål om 70% reduktion i 2030 (den røde linje). Det overordnende DK2020 mål er CO2 neutralitet i 2050. I DK2020 klimaplanen skal der desuden sættes en række delmål og milepæle.

Figur 5. - % Vedvarende energi i kommunen 1990 - 2018


Ser vi på nøgletal fra energiregnskabet er det værd at hæfte sig ved andelen af vedvarende energi (VE) som er steget med 42,5% siden 1990 (figur 5). Det skyldes især omlægning til biobrændsel på Herningværket. VE-andelen er faldet med et par procent siden 2015. Det skyldes primært fald i forbruget af biogas som det ses af figur 6 og at biogassen ikke fuldt ud er erstattet af anden VE.


En anden årsag til faldet i VE% kan være, at der eksporteres VE fra Herning Kommune., Dette betyder, at VE forsvinder ud af klimaregnskabet, hvis ikke vi selv forbruger den VE, vi producerer.


Af figur 6, som viser fordeling af brændselstyper i energiforbruget i Herning Kommune, ses det også tydeligt at biomassens andel er øget.

Det bør her bemærkes, at der er en stigende fokus på, at biobrændsel ikke er så klimavenligt, som man tidligere har troet. Det kan derfor ændre billedet radikalt, hvis det man tidligere regnede som CO2 neutralt, ikke længere kan betragtes som CO2-neutralt.


Figur 6 - Brændselstyper i energiforbruget 1990 - 2018


Klima- og energiregnskabet udgives hvert andet år og vil være basis for udarbejdelse af DK2020 klimaplanen og arbejdet med at nedbringe CO2 udledningen. Klima- og energiregnskabet kan bruges til at lokalisere potentialer for klima- og energiindsatsen samt bruges til at følge udviklingen ift. målopfyldelse og som afrapportering ifm. Kommunens medlemskab af Global Covenant of Mayors (Borgmesterpagten).


Bæredygtighed

Alt efter hvordan klima- og energiregnskaberne bruges til konkrete indsatser, kan det have indflydelse på den bæredygtige udvikling i bredere forstand. Mange klimaindsatser kan have positive afledte effekter, hvis man fra starten tænker den brede bæredygtighed ind, sådan som der lægges op til i rammerne for DK2020 klimaplanen. Man vil derfor, med klimaregnskabet og andre indikatorer som redskab, f.eks. kunne fremme FN mål 7 om bæredygtig energi, mål 13 om klimaindsatsen og mål 11 om bæredygtige lokalsamfund.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at klima- og energiregnskab for Herning Kommune 1990 - 2018 tages til efterretning.

Beslutning

Klima- og energiregnskab for Herning Kommune 1990 - 2018 blev taget til efterretning.


Udvalget ønsker en yderligere drøftelse og uddybning af de data, der ligger til grund for regnskabet med fokus på, hvordan erhvervene kan bidrage til klimaløsninger i kommunen.

Bilag

 

Sagsnr.: 06.00.05-P16-10-20 Sagsbehandler: Sisse Redeker  

Foreløbig vedtagelse af tillæg 36 til Herning Kommunes Spildevandsplan for Løvbakkevej 19, Gullestrup

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X

X

X


Øvrige sagsbehandlere: Martin Klejs Skøtt

Sagsresume

Tillæg 36 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015 - 2025 udarbejdes for at ændre spildevandsplanlægningen for ejendommen Løvbakkevej 19 ved Gullestrup. Ændringen foretages, fordi ejendommen skal byggemodnes med op til 4 boliger, og da området ligger langt fra anden bebyggelse, skal der etableres en særskilt kloakeringsløsning for de nye boliger.


Forvaltningen anbefaler, at tillæg 36 foreløbig vedtages.

Sagsfremstilling

Med dette tillæg ændres spildevandsplanen i Gullestrup for ejendommen Løvbakkevej 19 omfattet af lokalplan nr. 15.R4.2 for Holing sø. Ejendommen er i forbindelse med ekspropriation til Ny Løvbakkevej blevet revet ned, og ejeren ønsker at bygge op til 4 nye boliger på et areal lige syd for den gamle ejendom. Løvbakkevej 19 har ikke tidligere været kloakeret, men arealet er omfattet af spildevandsplanens planopland V10.P. Området blev medtaget i spildevandsplanen og udlagt til separat kloak i forbindelse med, at lokalplanen blev udarbejdet.


Da området ligger langt fra anden bebyggelse, skal der etableres en særskilt løsning for regn- og spildevand for de nye boliger. Oplandet indføres i spildevandsplanen som et separatkloakeret opland V10-1. Herning Vand A/S foreslår, at der umiddelbart syd for opland V10-1 bliver etableret en grøft med filtermuld til håndtering af regnvand fra boliger og veje. Grøftens volumen forventes at blive omtrent 20 m3 og placeres på matrikel 3ab Gullestrup, Herning Jorder, som er ejet af Herning Kommune. Regnvandsgrøften optages i spildevandsplanen som et spildevandsteknisk anlæg. Overløb fra grøften bliver ledt til Meldgård bæk lige øst for området via et nyt udløb V10RUL2.Kortudsnit viser det nye opland V10-1 med grøft til regnvand


Alt spildevand fra boliger i det nye opland V10-1 pumpes til den eksisterende spildevandsledning i Ny Løvbakkevej og ledes til Herning Renseanlæg.


Recipient for regnvand

Regnvand fra det nye opland V10-1 vil blive ledt til regnvandsgrøft etableret med filtermuld. Overløb vil ske via et nyt udløb til Meldgård Bæk, som er et længere grøfteforløb. Regnvandsgrøften får et volumen på ca. 20 m3 og bliver et spildevandsteknisk anlæg, som Herning Vand ejer, drifter og vedligeholder. I regnvandsgrøften vil overfladevandet både blive forsinket og renset.


Meldgård Bæk er et privat vandløb, som ikke er målsat. Etablering af op til 4 nye boliger forventes at medføre en meget begrænset udledning af regnvand til Meldgård Bæk. Det forventes at overfladevand fra det nye opland primært vil nedsive i regnvandsgrøften, og at det således kun vil være overløb hvert 5. år, som vil blive udledt i Meldgård Bæk. Afledningen af regnvand fra det nye opland forventes derfor ikke at give anledning til øget hydraulisk belastning eller væsentligt øget næringsstofbelastning af bækken. Den kommende tilledning af regnvand til Meldgård Bæk vurderes derfor at være acceptabel.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at tillæg 36 til Herning Kommunes spildevandsplan foreløbig vedtages.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 06.00.05-P16-6-20 Sagsbehandler: Jakob Damgaard Frederiksen  

Endelig vedtagelse af tillæg 31 til Herning Kommunes spildevandsplan - Timring

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X
Øvrige sagsbehandlere: Martin Klejs Skøtt

Sagsresume

Tillæg 31 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015 - 2025 udarbejdes efter anmodning fra Herning Vand A/S, som ønsker at flytte et planlagt regnvandsbassin, samt tilrette oplandsgrænser, så de flugter med de faktiske oplandsgrænser efter første etape af kloaksepareringen i Timring.


Tillægget blev foreløbigt vedtaget på byrådsmødet den 10. november 2020, pkt. 227.


Forslag til tillæg 31 har været fremlagt i offentlig høring i 8 uger. Der er ikke indkommet bemærkninger i forbindelse med høringen.


Forvaltningen anbefaler, at tillæg 31 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015 - 2025 endelig vedtages.

Sagsfremstilling

Med dette tillæg ændres spildevandsplanen i Timring i forhold til placering af regnvandsbassin og udløb. Endvidere tilrettes oplandsgrænser, så de flugter med de faktiske oplandsgrænser efter kloaksepareringen i Timring.


Flytning af bassin

Bassin og udløb T0102UD flyttes fra en placering øst for Birkmosevej til en placering på matr. 1ap Heden, Timring vest for Birkemosevej. Recipienten ændres ikke i forbindelse med tilretningen, og der sker ingen ændringer i forhold til næringsstofbelastning og hydraulisk påvirkning af Bolsvad Bæk.Kommende spildevandsplan

Udløb ændres for Opland T05T
Ifølge den nuværende spildevandsplan løber overfladevand i dag uforsinket fra opland T05T til Bolsvad Bæk via udløb T0501UD. Herning Vand A/S ønsker dette ændret, så overfladevand fra opland T05T fremover afleder til udløb T0102UD. Overfladevand fra opland T05T bliver dermed neddroslet og renset i et regnvandsbassin før udløb til Bolsvad Bæk og vil dermed mindske næringsstofbelastningen samt den hydrauliske belastning af recipienten.

Tilretning af oplandsgrænser samt sammenlægning af oplandene T01T, T02T, T03T og T04T
Med dette tillæg flyttes de interne oplandsgrænser, og oplandene sammenlægges til to oplande; T01T (1. etape af kloaksepareringen) og T01-1T (2. etape af kloaksepareringen). For opland T01T gælder, at oplandet udvides til at omfatte hele Timring Kirkes matrikel.

Kommende spildevandsplan


Tilretninger for opland T09T og T09T.P

Eksisterende opland T09T omdøbes til T01-2T. Afledning af regnvand herfra, vil fortsat ske via udløb T0901UD til Bolsvad bæk.


Opland T09T.P deles op i to oplande, der benævnes T01-2T.P og T01-3T.P. Overfladevand fra begge disse planoplande vil i henhold til spildevandsplanen aflede via udløb T0102UD til Bolsvad Bæk. Den vestlige del af opland T09T.P udgår som opland af spildevandplanen, da arealet i kommuneplanen er udlagt som rekreativt område.


Kommende spildevandsplan

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at tillæg 31 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015 - 2025 endelig vedtages.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 13.02.03-P19-1-20 Sagsbehandler: Trine Koch Jakobsen  

Nyt fælles regulativ for vandværkerne

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
XØvrige sagsbehandlere: Martin Skøtt

Sagsresume

Vandrådet for Vandværkerne i Herning Kommune har fremsendt et forslag til nyt fælles regulativ for vandværkerne til godkendelse. Der er behov for at opdatere gældende regulativ i forhold til lovgivningen.


Gældende regulativ for vandværkerne er godkendt af Teknik- og Miljøudvalget den 9. oktober 2017, pkt. 199.


Forvaltningen anbefaler, at nyt fælles regulativ for almene vandforsyninger i Herning Kommune godkendes.

Sagsfremstilling

Regulativet indeholder bestemmelser for forholdet mellem vandværk og forbruger med angivelse af rettigheder og forpligtelser for begge parter. Herning Kommune skal ifølge Vandforsyningslovens § 55 godkende regulativet for et vandforsyningsselskab.


Der er i Herning Kommune tradition for at lave et fælles regulativ for alle vandværkerne. Vandrådet for vandværkerne i Herning Kommune har fremsendt et forslag til nyt fælles regulativ for almene vandværker i Herning Kommune. "Forslag til nyt fælles regulativ for vandforsyningerne i Herning Kommune" er vedlagt som bilag til sagen.


Forslaget er lavet på baggrund af nyeste skabelon fra vandværkers foreningerne med få tilføjelser. Opsætningen i forhold til regulativet fra 2017 er ændret for at give et mere overskueligt regulativ. Ligeledes er en række punkter ændret i forhold til ny lovgivning. Bilaget ”Ændringer og tilføjelser til regulativet ” indeholder en liste med væsentlige forskelle i forhold til nuværende regulativ og tilføjelser til standard-regulativet.


Alle vandværker har haft mulighed for at komme med bemærkninger til det nye forslag. Ingen har haft indvendinger til forslaget. Desuden har regulativet været i høring ved Brand og Redning Midtvest, jf. afsnittet om vand til brandslukning.


Nyt regulativ træder i kraft den 1. maj 2021, hvis det godkendes.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at nyt fælles regulativ for almene vandforsyninger i Herning Kommune godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 02.34.00-P19-83-21 Sagsbehandler: Jesper Leding  

Tilbygning til virksomhed - Øster Høgildvej 4A, Lind

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X
Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

Virksomheden Everfuel A/S ansøger om tilladelse til opførelse af en tilbygning på 500 m2 på ejendommen Øster Høgildvej 4A, Lind.


Forvaltningen anbefaler, at der meddeles landzonetilladelse efter Planlovens §35, stk. 1, til opførelse af en tilbygning på op til 500 m2, og at virksomhedens udvidelse kan indpasses landskabeligt i området. Herudover at virksomheden ikke kan forvente tilladelse til yderligere udvidelse, hvis behovet opstår senere.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har modtaget ansøgning om tilladelse til at etablere en tilbygning på op til 500 m2 til virksomheden Everfuel A/S, der allerede er indrettet i eksisterende bygninger på ejendommen.


Virksomheden, der arbejder med etablering af brint-tankstationer, påregner i nærmeste fremtid at vokse med op til 50 medarbejdere med kontorfunktioner i ansøgte bygning på ejendommen.


Ejendommen er beliggende inden for skovbyggelinje, og vil skulle behandles efter Naturbeskyttelsesloven.


Sagens tidligere behandling i Byplanudvalget den 14. april 2020, pkt. 52, på baggrund af ønsket om en lokalplan for flere erhvervsaktiviteter på ejendommen, er sammen med antallet af ansatte på 50 personer og en 10 m lang glasmellembygning som eneste sammenhæng til eksisterende bygning medvirkende til, at forvaltningen vurderer at det ansøgte kræver landzonetilladelse efter §35, stk.1.


Lovgrundlaget angiver, at udvidelsens samlede bruttoetageareal ikke må overstige 500 m2, og kun kan ske én gang pr. ejendom. De 500 m2 kan udnyttes i ét byggeri eller ved flere mindre udvidelser.


Tilbygningen skal efter landzonebestemmelserne i Planloven sammenbygges med den eksisterende bygning, hvor virksomheden allerede er indrettet. I det viste projekt er den nye bygning etableret i samme dimensioner som eksisterende bygning, men sammenbygget via en 10 m lang glasmellemgang.


Udvidelse af virksomheden omfatter desuden etablering af et parkeringsareal (ca.40 parkeringspladser) og nye vejforløb på i alt ca. 2000 m2.


I henhold til lovgivningen er det en konkret vurdering, hvornår der er tale om en “mindre virksomhed”.


Indtil planlovsændringen i 2017 var det en forudsætning, at der max. var 5 ansatte på virksomheden, for at denne kunne betegnes som en mindre virksomhed. Denne forudsætning er ikke længere beskrevet i loven.


Det skal dog kunne forudsættes, at der efter udvidelsen er tale om en mindre virksomhed. Dvs. at der ikke kan foretages en udvidelse med 500 m2, hvis virksomheden herefter ikke længere kan anses for at være en mindre virksomhed.


Byplanudvalget behandlede på møde den 14. april 2020, pkt. 52, en ansøgning om udarbejdelse af lokalplan for en udvidelse af virksomheden med flere bygninger (herunder etablering af en tilsvarende bygning), samt solcelleanlæg og parkeringsarealer. Sagen blev afvist, da det blev vurderet, at projektet strider mod Herning Kommunes administrationspraksis om ikke at inddrage landbrugsjord i landzone til virksomheder, der ikke er jordbrugsrelaterede. Ligeledes var begrundelsen, at den ansøgte placering af virksomheden strider mod den statslige interesse om at friholde landzone for byggeri og anlæg, som ikke er landbrugsrelateret.


Projektet er efterfølgende blevet reduceret, så det nu kun omfatter ovennævnte bygning og anlæg, og dermed kan komme i betragtning med en landzonetilladelse.


Forvaltningen vurderer, at virksomhedens udvidelse på 500 m2 kan indpasses arkitektonisk og landskabeligt, idet tilbygning og parkeringsarealer udføres i afdæmpede materialer og delvis er omgivet af eksisterende bevoksning og læbælter i området. Det ansøgte medarbejderantal på 50 medarbejdere, vurderes at kunne betragtes som en mindre virksomhed, da belastningen vil være af mindre karakter, fordi der er tale om administrative funktioner, som heller ikke vil påvirke infrastrukturen nævneværdigt.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der meddeles landzonetilladelse efter §35, stk. 1, til opførelse at en tilbygning på op til 500 m2, idet det vurderes, at virksomhedens udvidelse kan indpasses landskabeligt i området
at der efter den ansøgte maximale udvidelse på 500 m2 ikke kan forventes tilladelse til yderligere bebyggelse, hvis behovet opstår senere.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.00-P19-1-21 Sagsbehandler: Jacob Philipsen  

Orientering om opfølgning på politiske budgetmål for 2020

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X
Øvrige sagsbehandlere: Jonna Sørensen

Sagsresume

Opfølgning på politiske budgetmål fastsat i forbindelse med budget 2020.


Forvaltningen anbefaler, at opfølgningen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Der er til afslutning af årsregnskab 2020 foretaget opfølgning på de politiske budgetmål, udarbejdet for Serviceområde 03 Kommunale ejendomme, 04 Grønne områder, 05 Miljøforanstaltninger, 07 Renovation, 08 Drift samt 09 Trafik under Teknik og Miljø i forbindelse med budget 2020.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at opfølgning på politiske budgetmål tages til efterretning.

Beslutning

Sagen taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.00-P19-1-21 Sagsbehandler: Jacob Philipsen  

Overførsel af uforbrugte budgetmidler fra 2020 til 2021

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X

X

X


Øvrige sagsbehandlere: Jonna Sørensen

Sagsresume

Jf. Regnskabsvejledningen for 2020 forelægges regnskab 2020 samt overførselsønsker fra 2020 til 2021 for Teknik- og Miljøudvalgets område til udvalgets godkendelse.

Sagsfremstilling

Regnskabet for 2020 med overordnede bemærkninger og ønsker om overførsler fra 2020 til 2021 forelægges til godkendelse i Teknik- og Miljøudvalget.


Materialet vil efterfølgende indgå i de samlede sager vedrørende henholdsvis regnskab 2020 og overførselssagen 2020-2021, der behandles i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12. april 2021 og i Byrådet den 20. april 2021.


Regnskabet for 2020 vedrørende drift viser et samlet mindreforbrug på 4,899 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget jfr. tabellen nedenfor. Heraf søges 3,998 mio. kr. overført til 2021.


Tabel 1 – samlet driftRegnskabet for 2020 vedrørende anlæg viser et samlet mindreforbrug på 78,200 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget jfr. tabellen nedenfor. Heraf søges 77,782 mio. kr. overført til 2021.Tabel 2 – samlet anlægOverordnede bemærkninger til regnskabsresultatet og nærmere specifikation af overførselsønskerne er beskrevet serviceområdeopdelt nedenfor. Yderligere specifikationer fremgår af bilag vedlagt sagen.


Overførselsønskerne er udarbejdet med udgangspunkt i de økonomiske styringsprincipper.


Bemærkninger til regnskabsresultat og ønsker til overførsler – drift:

Serviceområde 01 Byggemodning:

Regnskabsresultatet viser et samlet merforbrug på 1,326 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Beløbet fordeler sig således:


Tabel 3 – drift, Serviceområde 01 ByggemodningAfvigelsen skyldes merudgifter til ejendomsskatter samt færre indtægter for udlejning af jord. Af merforbruget på 1,326 mio. kr. søges 1 mio. kr. dækket af Fællesskabet. Det resterende merforbrug på 0,326 mio. kr. overføres til 2021.Serviceområde 03 Kommunale ejendomme:

Regnskabsresultatet viser et samlet mindreforbrug på 0,258 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Beløbet fordeler sig således:


Tabel 4 – drift, Serviceområde 03 Kommunale ejendommeAfvigelsen dækker primært over: Et mindreforbrug på de takstfinansierede områder på 1,780 mio. kr., som overføres til 2021 jfr. tidligere praksis. Resultatet udviser herefter et merforbrug på 1,5 mio. kr., som primært vedrører udvendig vedligehold og vedligehold af tekniske installationer på kommunale bygninger. De største overskridelser ligger på Daginstitutioner med 0,527 mio. kr. og Pleje og omsorg for primært ældre med 1,304 mio. kr. Under Folkeskoler m.m. samt Ungdomsskolevirksomhed har der været et mindreforbrug på 0,230 mio. kr., som ønskes anvendt til reduktion af merforbruget under daginstitutioner. Herudover har der været et mindreforbrug under Stadion og idrætsanlæg på 0,200 mio. kr., som ønskes overført til 2021 til ABA-opgradering i Herning Svømmehal.


Serviceområde 04 Grønne ormåder:

Regnskabsresultatet viser et samlet mindreforbrug på 1,330 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Beløbet fordeler sig således:


Tabel 5 – drift, Serviceområde 04 Grønne områderAfvigelsen skyldes primært efterslæb på oprensning af okkeranlæg grundet vejrlig. Mindreforbruget ønskes overført til Oprensning af okkeranlæg (0,800 mio. kr), Vandløbs og naturprojekt ved Hammerum Bæk, nord for Birk. Formålet er at sikre et øget naturindhold i vandløbet, samtidig med at der også sikres rekreative tiltag i området, kombineret med håndtering af eventuelle vandproblemer i området (0,230 mio. kr.), Klit 4, klimatilpasning ved Herningsholm Å (0,200 mio. kr.) samt parkdrift (0,100 mio. kr.).


Serviceområde 05 Miljøforanstaltninger

Regnskabsresultatet viser et samlet mindreforbrug på 1,024 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Beløbet fordeler sig således:


Tabel 6 – drift, Serviceområde 05 MiljøforanstaltningerAfvigelsen skyldes primært et mindreforbrug under skadedyrsbekæmpelse på 1,079 mio. kr. Området er gebyrfinansieret og mindreforbruget overføres jfr. gældende regler til 2021. Nettomerforbruget på 0,055 mio. kr. overføres til Miljøtilsyn - virksomheder.


Serviceområde 07 Renovation

Regnskabsresultatet viser et samlet merforbrug på 0,404 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Beløbet fordeler sig således:


Tabel 7 – drift, Serviceområde 07 RenovationAfvigelsen skyldes primært, at udgifterne til affaldsbehandlingen er steget mere end forventet, hvor både prisen for affaldsforbrænding og -genanvendelse er stigende, mens indtægterne for genanvendelse som papir/pap og metal er faldende. Samtidig har udgifterne til løbende indkøb af nye beholdere i 2020 været holdt på et minimum. Beløbet reguleres via mellemregningskontoen mellem Renovation og Herning Kommune.


Serviceområde 08 Drift

Regnskabsresultatet viser et samlet mindreforbrug på 0,092 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Beløbet fordeler sig således:


Tabel 8 – drift, Serviceområde 08 DriftAfvigelsen skyldes primært øget omsætning i forbindelse med Covid19. Merindtægten ønskes overført til uddannelse af markpersonalet, da alt uddannelse har været aflyst i 2. halvår af 2020.


Serviceområde 09 Trafik:

Regnskabsresultatet viser et samlet mindreforbrug på 3,925 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Beløbet fordeler sig således:


Tabel 9 – drift, Serviceområde 09 Trafik:Afvigelsen skyldes primært: Mindre udgifter til Belægninger (1,551 mio. kr.), Vintertjeneste (2,305 mio. kr.) og Kollektiv trafik (1,970 mio. kr.) samt merudgifter til rådgivningsydelser, matrikulære sager og It (-0,698 mio. kr.). Arbejder for fremmed regning udviser en afvigelse på -1,113 mio. kr., som omfatter udgifter og indtægter til asfaltretableringer i forbindelse med ledningsopgravning i vejarealer. Kontoen vil over en årrække balancere, og derfor overføres beløbet til 2021. Mindreforbruget på 2,305 mio. kr. vedrørende vintertjenesten overføres ikke. Beløbet reguleres via kassen. Det resterende mindreforbrug på 2,733 mio. kr. ønskes overført til 2021 med 0,763 mio. kr. til klimavenlig asfalt samt 1,970 mio. kr. til afregning af endelig regnskab fra Midttrafik for 2019 på 2,5 mio. kr. vedr. busdrift.


Bemærkninger til regnskabsresultat og ønsker til overførsler - anlæg:

Specifikation af samlet regnskabsresultat vedrørende anlæg for 2020 samt overførselsønsker fremgår af tabellen nedenfor:


Tabel 10 – anlæg, specificeretAfvigelserne skyldes: Der henvises til bemærkningerne på bilagene vedlagt sagen.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at regnskabsresultatet for 2020 og de overordnede bemærkninger hertil jfr. sagen tages til efterretning
at de i sagen skitserede overførselsønsker for henholdsvis drift og anlæg på Teknik- og Miljøudvalgets område godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.10-P19-1-21 Sagsbehandler: Jacob Philipsen  

Perspektivnotat for Teknik- og Miljøudvalgets område til budget 2022-2025

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X
Øvrige sagsbehandlere: Jonna Sørensen

Sagsresume

Præsentation af udkast til perspektivnotater for Teknik- og Miljøudvalgets område.


Forvaltningen anbefaler, at perspektivnotaterne tages til orientering.

Sagsfremstilling

Præsentation af udkast til perspektivnotater for Teknik- og Miljøområdet, serviceområde 03 til 09, som fremlægges til udvalgets orientering.


Perspektivnotaterne indeholder økonomiske styringsmæssige og faglige fremtidsperspektiver på de enkelte serviceområder med baggrund i de overordnede strateginotater.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at perspektivnotaterne tages til orientering.

Beslutning

Sagen taget til orientering.

Bilag

 

Sagsnr.: 02.34.00-P19-8-21 Sagsbehandler: Hans Eghøj  

Meddelelse - Status på etablering af voldanlæg langs midtjyske motorvej ved Kollund

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X
Øvrige sagsbehandlere: Martin Skøtt

Beslutning

Status på etablering af voldanlæg langs midtjyske motorvej ved Kollund

Herning Kommune har modtaget ansøgning fra RGS Nordic A/S, som på vegne af Rind Plantage søger om landzonetilladelse og miljøgodkendelse til etablering af et ca. 350 meter langt voldanlæg øst for Midtjyske Motorvej på strækningen mellem Kollund Byvej og Slumstrupvej.


Teknik- og Miljøudvalget behandlede sagen på møde den 8. februar 2021, pkt. 44. Sagen blev udsat for at få den yderligere belyst ift. Skovloven (Miljøstyrelsen) og motorvejsanlægget (Vejdirektoratet).


RGS Nordic A/S har endnu ikke har fået svar fra Vejdirektoratet eller Miljøstyrelsen. En forventet sagsbehandlingstid fra begge instanser vil ofte være op til 10 uger.


Hvad angår påbud til Rind Plantage om fjernelse af forurenet byggeaffald fra delstrækning 1 og 2 i Rind Plantage, er status følgende:


Rind Plantage har fjernet alt byggeaffaldet fra delstrækning 1. På tilsyn den 4. marts 2021 konstaterer forvaltningen, at der er fjernet den mængde forurenet byggeaffald, som blev lagt ud i 2019, da der over hele delstrækning 1 er gravet af til intakt bund. Herning Kommunes påbud af 12. december 2020 er således opfyldt for delstrækning 1.


Rind Plantage arbejder – ved deadline for udsendelse af denne dagsorden – stadig på at fjerne byggeaffaldet fra delstrækning 2. Forvaltningen har tilsyn i plantagen i uge 10. Der gives en mundtlig status på delstrækning 2 på udvalgsmødet.

 

Sagsnr.: 05.01.02-P20-13-20 Sagsbehandler: Kim Bredgaard Grarup  

Frigivelse af anlægsbevilling og køb af jord til vejformål

 

Sagsnr.: 09.17.60-K08-4-21 Sagsbehandler: Charlotte Böttcher  

Orientering om politianmeldelse - gylle på frossen jord

 

Sagsnr.: 09.20.02-P19-36-07 Sagsbehandler: Tove Andersen  

Orientering om politianmeldelse - ulovlig virksomhed

 

Sagsnr.: 00.22.04-P35-1-17 Sagsbehandler: Nina Skov Lauridsen  

Meddelelser