Dagsordener og referater

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 14. august 2017
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 05.05.06-P20-1-17 Sagsbehandler: Mari Lohne  

Godkendelse af skitseprojekt for Søndergade

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen

Sagsresume

Renoveringen af de centrale gader og pladser i Herning bymidte er i fuld gang, og der er afsat 8,077 mio. kr. på investeringsoversigten til renoveringen af Søndergade i 2018.

På Byrådets møde d. 16. maj 2017 pkt. 111, blev det besluttet at frigive midler til projektudvikling af Søndergade, med henblik på en godkendelse af skitseprojektet i efteråret 2017.

 

Skitseprojektet er nu klart og vedlagt ligger en illustrationsplan og visualiseringer af den nye Søndergade.

 

Herning Kommunes belægnings -og inventarprojekt skal udføres efter en omfattende renovering af kloak, vand, varme og andre ledninger. Arbejdet forventes påbegyndt tidligst muligt i 2018.  

 

Forvaltningen anbefaler, at skitseprojektet, for så vidt angår vejanlægget og parkeringspladser, godkendes.

Sagsfremstilling

Søndergade er med sin centrale placering en vigtig forbindelse mellem Herning Banegård, Torvet og den primære gågade. En forskønnelse af Søndergade skal forsøge at knytte de to områder sammen, samt give gaden nye og forbedrede forhold både under og over jorden. Renoveringen af Søndergade vil lige som andre nyrenoverede gader i bymidten, bestå af en omfattende kloak-, vand-, varme -og ledningsrenovering foretaget af de forskellige ledningsejere, inden Herning Kommune retablerer med ny belægning, træer, belysning og inventar.

 

Søndergade består af blandet bolig og erhverv, og er både bilgade og gågade.

På baggrund af erfaringer og ønsker for den nye Søndergade, foreslår forvaltningen, at funktionen med bilgade og gågade bevares som i dag.

Den nye Søndergade skal forbedre forholdene for alle, så p-pladser, færdselszoner, muligheder for vareudstilling, områder til offentlig ophold, belægningen og beplantningen bliver endnu bedre.

 

Kommentarer fra det første møde med brugerne er indarbejdet. Fra dette møde var det specielt ønsket om at bevare så mange p-pladser som muligt, trampolinerne og fremkommelighed i anlægsfasen, som stod højt på listen.

 

De første møder med ledningsejerne er afholdt, og der skal renoveres mere under end over jorden. Der ligger et virvar af ledninger og kloak i 5 m dybde, som vil være tidskrævende i projektet. Forventet anlægsperiode er fra start 2018 til slut 2019, hvor renoveringen inddeles i underetaper for at sikre fremkommelighed på bedste måde.

 

Projektbeskrivelse

Søndergade skal renoveres så den æstetisk hænger sammen med gågaderne i nord og Sølvgade/Herning Banegård i syd. Materialerne fra Sølvgade bliver brugt i den sydlige del og materialerne fra Østergade i den nordlige del. I den sydlige del anvendes granitten enkelte steder, for at skabe sammenhæng og særpræg i Søndergade.

 

Søndergade syd fortsætter med ensrettet køreretning med hastighed på max 30 km/t. Cyklisterne cykler på vejbanen og fodgængerne færdes i begge sider, bag p-pladser, træer, cykelstativer og bænke i hver side. Der bliver etableret 20 p-pladser i projektet, mod de 14 registrerede p-pladser i dag.

 

Søndergade nord bliver gågade, og tillader kun særlig kørsel. Gågaden ønskes afspærret med hæv -og sænkbare pullerter.

 

Træerne i Søndergade er gamle bytræer og de har det ikke godt. Pga. renoveringen af kloak og ledninger (i stor dybde og mængde), kan træerne ikke blive stående i anlægsperioden og skal fældes. Der bliver plantet nye træer med ca. samme placering eller i skel, dog lidt flere i den nordligste del af Søndergade end i dag, hvor der kun er træer i den ene side.

 

I hele Søndergade placeres cykelstativer og opholdsbænke jf. illustrationsplan. Bænkene i den sydlige del er smalle plinte, som passer ind i vejprofilet, mens bænkene i den nordlige del vil minde om de "grønne bænke" fra Bredgade med større siddeareal og beplantning.

 

Der er indarbejdet to legeområder. Trampolinerne genbruges og placeringen er ca. den samme som nuværende. Lidt længere mod nord i gaden er der vurderet at være plads til et lidt mindre legeområde med andre elementer.

 

Belysningen renoveres med nyt armatur på nye master samt pullerter ved behov.

 

Koordinering og kommunikation

En renovering af Søndergade er et projekt, der involverer mange parter, både dem der er bygherrer på de forskellige dele af projektet, dem der udfører arbejdet og dem, der skal få hverdagen til at fungere under arbejdet. Koordinering og kommunikation er vigtige dele både før og under arbejdet og skal prioriteres højt for alle parter. Der ønskes afholdt jævnlige møder på byggepladsen for interesserede, hvor de aktive bygherrer og entreprenører fortæller om igangværende arbejde, kommende arbejde og evt. udfordringer.

 

Så snart skitseprojektet er godkendt bliver projektet sendt i høring, og der afholdes et infomøde i den forbindelse.  

Økonomi

Det estimerede budget for renoveringen af Søndergade er ca. 8 mio. kr. Projektet forventes at kunne udføres for det afsatte beløb. Er beløbet ikke tilstrækkeligt, kan det blive nødvendigt med mindre ændringer. Det afsatte beløb på investeringsoversigten, 8,077 mio. kr. til renoveringen af Søndergade i 2018, søges frigivet samtidig med orientering om hovedprojektet i slutningen af 2017.

 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at skitseprojektet, for så vidt angår vejanlægget og parkeringspladser, godkendes.

 

 

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 13.05.00-G00-1-17 Sagsbehandler: Lene Ahle Skoubo Jakobsen  

Temadrøftelse af nyt bybusudbud

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen

Sagsresume

Der foreligger analyse af bybusnettet med forslag og anbefalinger til revision af bybusnettet.

 

Forvaltningen anbefaler, at vedlagte analyse danner baggrund for det videre arbejde med en egentlig revision af bybusnettet.

Sagsfremstilling

Med baggrund i udvalgets drøftelse af sagen på mødet den 19. juni 2017 har Midttrafik og forvaltningen i samarbejde med Rambøll udarbejdet vedlagte analyse af bybusnettet i Herning.

 

Analysen omfatter en kortlægning af det nuværende bybusnet samt forslag og anbefalinger til nye servicemål og principper for opbygning af et nyt bybusnet.

 

Analysen vil blive fremlagt på mødet. Repræsentanter fra Midttrafik deltager under mødet.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at vedlagte analyse af bybusnettet i Herning danner baggrund for det videre arbejde med en egentlig revision af bybusnettet.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 13.05.00-G00-12-08 Sagsbehandler: Tommy Jonassen  

Besparelser på regionale busruter 11, 12, 19, 77 og 130

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Regionen har fremsendt brev hvoraf det fremgår, at der forventes gennemført en årlig besparelse på ca. 1,8 mio. kr. på 5 regionale busruter i Herning Kommune.

 

Den økonomiske virkning af besparelserne i Herning Kommune på ca. 1,8 mio. kr. indgår i regionsrådets behandling af budget 2018.

 

Forvaltningen indstiller, at der fremsendes bemærkninger til Region Midtjylland hvoraf det fremgår, at Herning Kommune forventer, at regionen fortsætter finansieringen som hidtil.

Sagsfremstilling

I vedlagte brev fra Region Midtjylland dateret 6. juli 2017 fremgår det, at regionen ophører med at finansiere de regionale busruter 11, 19, 77 og 130. Derudover vil der ske en nettobesparelse på 25 % på rute 12.

 

Der er første behandling af budgettet i august og anden behandling i september 2017. Besparelserne får virkning fra køreplanskift medio 2018.

Eventuelle bemærkninger kan fremsendes til Region Midtjylland frem til udgangen af august 2017.

 

Besparelserne fordelt på de enkelte regionale ruter i Herning Kommune:

 

Rute

Strækning

Nettoudgift mio. kr.

11

Herning - Arnborg - Skarrild - Karstoft

0,4

19

Herning - Hammerum - Fasterholt

0,4

77

Herning - Ikast - Bording - Silkeborg

0,5

130

Ikast - Hammerum/Gjellerup - Sunds - Ilskov - Simmelkjær

0,3

 

I alt

1,5

 

Derudover gennemføres der en nettobesparelse på 25 % på rute 12 Herning - Aulum - Holstebro, svarende til ca. 0,3 mio. kr.

 

Det skal bemærkes at ruterne er overdraget fra amtet til regionen med fuld økonomisk kompensation i forbindelse med kommunalreformen i 2007 og Regionsrådet har tidligere besluttet at påtage sig ansvaret for en minimumskørsel på ruter, der betjener elever til ungdomsuddannelser.

 

Bemærkninger til ruterne:

 

Rute 11 og 19

Ruterne kører på skoledage og betjener blandt andet elever til ungdomsuddannelser i Herning.

 

Rute 12

Ruten kører på hverdage og kommer til at betjene DNV-Gødstrup. Ruten bliver en vigtig del af den kollektive trafikbetjening af sygehuset for borgerne i Holstebro. Ruten betjener by - og landområder som ikke dækkes af tog.

 

Rute 77

Ruten kører i Herning, Ikast - Brande og Silkeborg kommuner og er meget tilrettelagt efter uddannelsessøgende og pendlere i Herning, Ikast og Silkeborg.

 

Rute 130

Ruten kører i Herning og Ikast - Brande kommuner på skoledage og betjener blandt andet elever til ungdomsuddannelser og idrætsklasser på Nordre Skole i Ikast. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der fremsendes bemærkninger til Region Midtjylland hvoraf det fremgår, at Herning Kommune forventer, at regionen opretholder de regionale ruter og fortsætter finansieringen som hidtil.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 13.05.00-S55-1-16 Sagsbehandler: Lene Ahle Skoubo Jakobsen  

Budget 2018 - Midttrafik

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen, Maria L. H. Christiansen

Sagsresume

Midttrafik har den 22. juni 2017 fremsendt forslag til budget 2018 i politisk høring hos bestillerne.

 

Bemærkninger til forslaget skal fremsendes til Midttrafik senest den 23. august 2017 til endelig godkendelse i Midttrafiks bestyrelse den 15. september 2017.

 

Forvaltningen anbefaler, at høringssvar til Midttrafik godkendes.

Sagsfremstilling

Midttrafik har fremsendt forslag til budget 2018 på drift af den kollektive trafik i Herning Kommune inden for Serviceområde 09 Trafik. Budgetforslaget omfatter indtægter og udgifter i forbindelse drift af 17 bybusruter, 2 lokalruter og 27 skolebusruter.

På baggrund af de høringssvar bestillerne indsender, behandles et endeligt budget for 2018 i Midttrafiks bestyrelse den 15. september 2017.

 

Midttrafik har den 23. maj 2017 udsendt budgetoplæg til administrativ høring. På baggrund af tilbagemeldinger bl.a. fra Herning Kommune er der foretaget justeringer i materialet. Justeringerne er indarbejdet i dette budgetoplæg.

 

Forudsætninger for budgetforslag 2018 er følgende:

 

Udgifter:

Omfatter udgifter til busdrift, rejsekortet og administrationsomkostninger til trafikselskabet.

 

Alle busruter, der har været i udbud fra og med januar 2010, reguleres efter omkostningsindeks, som er fremskrevet fra 2016 til 2017 med 2,4%, mens fremskrivning fra 2017 til 2018 er på 1,2%.

 

I budgetteringen er der taget udgangspunkt i regnskab 2016 med indregning af indeksreguleringer og aktivitetsændringer. Der er indregnet udgifter til tilbagebetaling af ansvarligt lån i forbindelse med Rejsekortet.

 

 

 

Indtægter:

Indtægtsbudgettet for 2018 er som udgangspunkt baseret på regnskab 2016 med indregning af kendte ændringer. Budgettet for busadministrationen er baseret på en fremskrivning af budgettet for 2017. Budgettet er fremskrevet med 2,4% svarende til KL's pris- og løn-skøn for 2017/2018.   

Økonomi

Med udgangspunkt i ovenstående forudsætninger ser økonomien for kollektiv trafik på Serviceområde 09 Trafik ud som følger:

 

Budget 2018

 

Midttrafik

Budgetforslag, kr.

Herning Kommune

Budgetramme, kr.

Udgifter.

 

 

Busdrift

47.683.200

47.212.400

Rejsekortet

1.255.000

 1.255.000

Trafikselskabet (adm. omkostninger)

3.536.000

3.536.000

Tjenestemandsforsikring

50.000

50.000

Billetkontrol

42.000

0

I alt

52.566.200

 52.239.000

 

 

 

Indtægter.

 

 

Indtægt (billetindtægter)

14.030.000

 14.537.000

Skoleårskort

363.000

363.000

Korrigeret indtægt

13.667.000

 14.174.000

 

 

 

Total netto

38.899.200

38.065.000

Estimeret PL fremskrivning

 

1.114.012

Netto budget i 2018 - PL*

38.899.200

39.179.012

 

I ovenstående er forudsat gennemsnitlig PL regulering på området svarende til forventning fra KL på 2,8 % for udgifter og 2,46 % for indtægter. For Midttrafiks budgetforslag er PL 1,2 %.

 

I Herning Kommunes budgetramme for 2018 er der yderligere afsat 330.000 kr., som Herning Kommune er kontraktligt forpligtet til at bruge til fremkommelighed for busdriften.

 

Rabatruter

Den årlige indtægt for skoleårskort i skoleåret 2017/2018 – budgetår 2018 – vil beløbe sig til ca. 363.000 kr.

 

Rejsekortet

Rejsekort i budget 2018 vil fremover bestå af tilbagebetaling af ansvarlige lån, uden væsentlig forskel i beløbets størrelse.

 

De primære ændringer i forhold til seneste udgave af overslagsår 2017, fra februar 2016, er, at relevante poster er fremskrevet til 2017-prisniveau. Midttrafik arbejder på en mere glidende udskiftning af udstyr i forbindelse med kontraktskifte, med forventet reducering i udgifterne i ny kontrakt medio 2019.  

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at forslag til høringssvar godkendes og fremsendes til Midttrafik.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 05.01.11-P19-1-09 Sagsbehandler: Tommy Jonassen  

Fjernelse af toiletbygning Herningvej, Aulum

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Kim Grarup

Sagsresume

Vejdirektoratet forespørger, om Herning Kommune ønsker at overtage toiletbygningen på rastepladsen ved Herningvej nord for Aulum.

 

Forvaltningen anbefaler, at Herning Kommune ikke overtager toiletbygningen, samt at den fjernes af Vejdirektoratet.

Sagsfremstilling

Anlæggelsen af motorvejen mellem Herning og Holstebro medfører, at den eksisterende hovedlandevej 422, Herningvej ved Aulum, omklassificeres til kommunevej.

 

I den forbindelse forespørger Vejdirektoratet, om Herning Kommune ønsker at overtage toiletbygningen sammen med Herningvej.

  

Der er tale om en ældre bygning, som løbende er vedligeholdt. De årlige udgifter til drift og vedligehold er ca. 200.000 kr.

 

Idet trafikmængden vil blive betydelig mindre på Herningvej efter åbningen af motorvejen vurderes det, at der ikke længere er behov for en toiletbygning. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at Herning Kommune ikke overtager toiletbygningen, samt at den fjernes af Vejdirektoratet.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 13.06.00-P19-1-17 Sagsbehandler: Karin Skov-Aggerholm  

Frigivelse af anlægsbevilling til byggemodning 2017

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløb på i alt 2,4 mio. kr. i 2017 til byggemodning af Jordbærmarken i Tjørring.

 

Forvaltningen anbefaler, at rådighedsbeløbet frigives.

Sagsfremstilling

Der anmodes om frigivelse af 2,4 mio. kr., som afsættes til byggemodning på Jordbærmarken i Tjørring. Arbejdet omfatter forberedende anlæg af stamvejen på strækningen fra de etablerede boligveje til østsiden af boligområdet Klintholmvej. Der føres forsyninger frem, og vejen anlægges i grus.

Fremtidige boligveje nord og syd for stamvejen planlægges udbudt til salg i efteråret 2017. Tidspunktet for stamvejens færdiggørelse med asfalt og kantsten afhænger af grundsalget.

 

Økonomi

Anlægsudgiften udgør 2,4 mio. kr., hvilket finansieres af afsat rammerådighedsbeløb til byggemodning på Serviceområde 01 Byggemodning, stednr. 002003 i 2017.

 

Restrådighedsbeløbet på stednr. 002003 udgør herefter ca. 13,8 mio. kr. i 2017, som forventes overført i den samlede sag om overførsel af uforbrugte midler fra 2017 til 2018. Beløbet vedrører bl.a. udskudte anlægsprojekter, der afventer grundsalg som fx boligområde ved Fuglsang Holm og centerområde i Gullestrup.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der til udgifter ved Jordbærmarken meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 2,4 mio. kr. til Serviceområde 01 Byggemodning, stednr. 002014 Fuglsang Sø, Tjørring i 2017,

 

at anlægsudgiften på i alt 2,4 mio. kr. i 2016 finansieres af afsat rammerådighedsbeløb på Serviceområde 01 Byggemodning stednr 002003 01 i 2017.

 

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 82.07.00-Ø00-1-17 Sagsbehandler: Peter Dalsgaard  

Anlægsregnskab for isolering, udskiftning af vinduer/døre samt yderbeklædning, Hammershusvej 7

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Jonna Sørensen, Pia Colstrup

Sagsresume

Der er udarbejdet anlægsregnskab for isolering, udskiftning af vinduer/døre samt montage af ny yderbeklædning af nordsiden af såvel administrationsbygning og værkstedsbygning på Hammershusvej 7.

 

Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

Der foreligger anlægsregnskab for stednr. 020098 Isolering, udskiftning af vinduer/døre samt montage af yderbeklædning, Hammershusvej 7 på Serviceområde 08 Driftsselskaber.

 

Byrådet bevilgede den 17. november 2015 pkt. 268, 250.000 kr. til Serviceområde 08 Driftsselskaber til energibesparende tiltag. Isolering og udskiftning af vinduer/døre samt montage af ny yderbeklædning af nordsiden af såvel administrationsbygning og værkstedsbygning på Hammershusvej 7.

 

Arbejdet er udført.  

Økonomi

Stednr.

Anlæg

Bevilling kr.

Forbrug kr.

Forskel kr.

020098

Isolering, udskiftning af døre/yderbeklædning

250.000

248.895

1.105

 

Idet bruttoudgifterne er under 2 mio. kr. aflægges anlægsregnskabet alene for Teknik- og Miljøudvalget.

 

Anlægsregnskabet vil blive optaget i Herning Kommunes årsregnskab og godkendt sammen med det samlede årsregnskab for 2017.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 07.00.01-P15-1-14 Sagsbehandler: Gitte Østergaard  

Godkendelse af tids- og projektplan for opgradering af genbrugspladsen i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Bjarne Kallesø, Klaus Langborg Jensen

Sagsresume

Forvaltningen har udarbejdet et forslag til en tids- og projektplan for opgradering af genbrugspladsen i Herning.

 

Nederkærgård har årligt ca. 250.000 besøgende. Det stiller store krav til logistikken på pladsen, både med hensyn til borgere og transportører.

I takt med at der stilles større krav til udsortering, er der også behov for at gentænke indretning af genbrugspladsen, således den kan imødekomme fremtidige behov, både med hensyn til brugervenlighed og antal af containere.

 

Forvaltningen anbefaler, at forslag til tids- og projektplan for opgradering af Nederkærgård, godkendes. 

Sagsfremstilling

Beslutningsfasen (politisk) og etableringsfasen (forvaltning):

 

September/oktober 2017

Teknik- og Miljøudvalget:

Studietur til udvalgte genbrugspladser (detaljeret plan følger).

 

Godkendelse af de overordnede principper, som genbrugspladsen skal planlægges efter. 

 

Oktober/november 2017

Forvaltningen:

Udarbejdelse af overordnet skitseplan og økonomi

 

November 2017

Teknik- og Miljøudvalget:

Status på projektet

Præsentation af overordnet skitseplan og økonomi

 

November/december 2017

Forvaltningen:

Udarbejdelse af rådgiverudbud i samarbejde med Indkøbsafd. (3 mdr.)

 

Forår 2018

Rådgiver:

Udarbejdelse af detaljeret skitseplan, ledningsplan og budget

 

Forår 2018

Teknik- og Miljøudvalget:

Endelig godkendelse af skitseplan og anlægsbevilling

-       Teknik- og Miljøudvalgsmøde

-       Økonomi- og Erhvervsudvalgsmøde

-       Byrådsmøde

 

Forår/sommer 2018

Rådgiver:

- Udbyde anlægsopgaven

- Ansøge om miljøgodkendelse og spildevandstilladelse (6 mdr.)

 

Sommer/efterår 2018

 

Igangsætning af anlægsopgaven

 

Forår 2019

Anlægsopgaven forventes færdig i foråret 2019, ca. 6-9 mdr. efter igangsætning.

 

  

Økonomi

Den samlede økonomiske ramme for anlægsprojektet er 20,388 mio. kr.

 

Budget vedr. anlægsopgaven godkendes i forbindelse med kommende sag vedr. endelig godkendelse af masterplan og anlægsbevilling.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at forslag til tids- og projektplan for opgradering af Nederkærgård godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 04.01.00-S00-1-16 Sagsbehandler: Cecilie Helene Rosenberg  

Godkendelse af handlingsplan for byernes grønne områder i 2018-2020

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted, Pia Colstrup

Sagsresume

Forvaltningen fremlægger udkast til en samlet plan for prioritering af renoverings- og anlægsprojekter i byernes grønne områder i 2018-2020. Projekterne bidrager til at opfylde målene i Parkpolitikken og til at renovere byens grønne rum og parker til understøttelse af det gode liv for borgerne.

 

Forvaltningen anbefaler, at fremlagte forslag til prioritering af de afsatte midler i 2018 drøftes og godkendes.

Sagsfremstilling

Der er på investeringsoversigten for 2017-2020 budgetteret med 1,652 mio. kr. årligt til renoverings- og anlægsopgaver i parker og bynære grønne områder, Serviceområde 04 Grønne områder. Af vedhæftede bilag 1 og 2 fremgår forvaltningens forslag til prioritering af de afsatte midler. Prioriteringen afspejler de politiske målsætninger og retningslinjer i Parkpolitikken, herunder fokus på en effektiv drift, samt de ønsker, forvaltningen modtager fra borgere. Det afsatte beløb er i 2018 reduceret til 1.502.000 kr., da 150.000 kr. på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 19. juni 2017, pkt. 121, blev besluttet fremrykket til oprensning af Møllegårdssøen i Kibæk i 2017.

 

Handlingsplan 2018-20 for bynære grønne områder - liste over de foreslåede opgaver med en kort beskrivelse af de enkelte opgaver - bilag 1.

 

Handlingsplan 2018-20 for bynære grønne områder - den anslåede økonomi på opgaverne og forvaltningens forslag til prioritering. Eventuel etableringspleje og/eller afledt drift er ikke medregnet, dog tages der som udgangspunkt hensyn til at minimere etableringspleje og afledt drift i projektudarbejdelsen - bilag 2.

 

Projektøkonomien beror på faglige og erfaringsmæssige skøn og kan forskydes mellem de enkelte projekter, således at der samlet er balance inden for den økonomiske ramme.

 

Der fremlægges en særskilt sag om frigivelse af anlægsbevilling til projekterne primo 2018.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at forvaltningens fremlagte forslag til prioritering af de afsatte midler til anlægsprojekter i byernes grønne områder i 2018 drøftes og godkendes.

Beslutning

Sagen udsat.

Bilag

 

Sagsnr.: 06.02.03-P20-2-17 Sagsbehandler: Annika Sundberg Lauridsen  

Frigivelse af anlægsbevilling til vandløbsrestaurering 2017

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted, Charlotte Højbjerre, Pia Colstrup

Sagsresume

Forvaltningen anmoder om frigivelse af anlægsbevilling på 655.000 kr. til et vandløbsrestaureringsprojekt i Grågårde Bæk. Projektet omfatter udarbejdelse af detailprojekt samt etablering af okkeranlæg i Grågårde Bæk, der er et tilløb til Barslund Bæk nær Grove.

 

Anlægsudgiften finansieres af afsat rådighedsbeløb på 655.000 kr. i 2017 på Serviceområde 04 Grønne Områder, stednr. 071099, rådighedsbeløb vedrørende diverse anlægsarbejder.

 

Projektet fremgår ligeledes af "Plan for brug af anlægsmidler til vandløbsrestaurering 2017-2019" fremlagt for Teknik- og Miljøudvalget på mødet den 15. august 2016, pkt. 187.

 

Forvaltningen anbefaler, at der meddeles anlægsudgiftsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 655.000 kr.

Sagsfremstilling

Der er i 2016 gennemført okkerundersøgelse i Haderis Å systemet. Rapport fra undersøgelsen anviser potentielle projekter til begrænsning af okkerudledningen i åsystemet.

 

På baggrund af anvisningerne i okkerundersøgelsen anbefaler forvaltningen, at etablere et okkeranlæg i det offentlige vandløb Grågårde Bæk syd for Grove.

 

Projektets formål er at reducere tilledningen af okker og frit jern til vandløbet. Projektet vil øge mulighederne for, at primært invertebraterne (vandløbssmådyr) vil genindvandre vandløbet nedstrøms anlægget og samtidig forbedre forholdene i Barslund Bæk og i sidste ende også i Haderis Å-systemet.

 

Grågårde Bæk er et mindre offentlig vandløb, der har tilløb til det større offentlige vandløb Barslund Bæk og er en del af Karup Å-systemet med udløb i Limfjorden. Grågårde Bæk er ikke målsat i vandområdeplanerne, og har tilstanden "ringe biologisk vandløbskvalitet" efter Dansk Vandløbsfaunaindeks (DVFI).

 

 

 

Barslund Bæk er målsat "god økologisk tilstand" og har tilstanden "meget god biologisk vandløbskvalitet" efter Dansk Vandløbsfaunaindeks (DVFI). Barslund Bæk er et flot vandløb med naturligt forløb, varierende dybdeforhold og gode fiskeskjul. Vandløbet er præget af okkertilledning, men er potentielt et godt ørredvandløb. Projektet vil som sådan også bidrage til bedre forhold for bl.a. havørred og dermed understøtte Herning Byråds ønske om forbedring og øget å- og lystfisketurisme i Karup Å.

 

Der er accept fra lodsejeren ved Grågårde Bæk til etablering af et okkeranlæg på hans jord. Okkeranlægget vil blive placeret i den øvre ende af vandløbet, og de dræn, der er etableret i området, vil blive ført til okkeranlægget.  

Økonomi

Det afsatte rådighedsbeløb på 655.000 kr. i 2017 på Serviceområde 04 Grønne Områder, stednr. 071099, rådighedsbeløb vedrørende diverse anlægsarbejder finansierer anlægsudgiften til udarbejdelse af detailprojekt samt udførelse af anlægsarbejdet ifbm. etablering af okkeranlæg i Grågårde Bæk. Fremtidig drift afholdes indenfor SO 04, Grønne områder, Vandløb.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 655.000 kr. i 2017 på Serviceområde 04 Grønne områder, nyt stednr. "Etablering af okkeranlæg ved Grågårde Bæk" til udarbejdelse af detailprojekt og anlægsarbejde ifbm. etablering af okkeranlæg ved Grågårde Bæk,

 

at anlægsudgiften finansieres af afsat rådighedsbeløb på 655.000 kr. i 2017 på Serviceområde 04 Grønne Områder, stednr. 071099, rådighedsbeløb vedrørende diverse anlægsarbejder.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 06.02.03-P20-13-14 Sagsbehandler: Annika Sundberg Lauridsen  

Frigivelse af anlægsbevillinger til vandområdeplanprojekter 2017

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

x

ØKE

x

BYR

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Øvrige sagsbehandlere: Daniel Lindvig, Pia Colstrup, Erik Skibsted

Sagsresume

I Vandområdeplan 2015-2021 for vandområdedistrikt Jylland og Fyn er angivet en række vandløb i Herning Kommune hvor der skal ske en indsats i form af vandløbsrestaureringsprojekter m.m. for at sikre målopfyldelse i vandløbene. Herning Kommune skal i 2017 gennemføre forundersøgelser og realisere tre af disse vandløbsrestaureringsprojekter i henholdsvis Fuglkjær Å, Ramskov Bæk og Røjkær Bæk.

 

Projekterne er fuldt finansieret via tilskudsordningen for vandløbsrestaurering i tilknytning til Vandområdeplanen.

 

Miljø- og fødevareministeriet har meddelt Herning Kommune tilsagn om tilskud på i alt 247.443 kr. til vandløbsrestaureringsprojekterne. Kommunen kan søge om udbetaling af tilskuddene, når projekterne efter planen er gennemført ultimo 2017.

 

Forvaltningen anbefaler, at der meddeles anlægsbevillinger til gennemførelse af vandløbsrestaureringsprojekterne.

Sagsfremstilling

I Vandområdeplan 2015-2021 er der i Herning Kommune angivet en række vandløb, hvor der skal ske en indsats i form af vandløbsrestaureringsprojekter m.m. Vandløbsrestaureringsindsatsen skal sikre god økologisk tilstand i vandløbene og skabe bedre levevilkår for fisk, planter og smådyrsfaunaen.

 

Indsatserne i vandområdeplanen er de forslag til indsatser, som Vandrådet anbefalede kommunerne i 2014, og som kommunerne siden hen indsendte til Staten - behandlet på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 11. august 2014, pkt. 168.

 

Kommunen kan søge tilskud til gennemførelse af vandområdeplansprojekterne via tilskudsordningen for vandløbsrestaurering i tilknytning til Vandområdeplanen. Der kan søges tilskud til 100 pct. finansiering af projekternes forundersøgelse, projektering og anlægsarbejde. Tilskuddet består af midler fra Den europæiske Hav- og Fiskerifond og midler fra Miljø- og Fødevareministeriet.

 

Herning Kommune skal i 2017 gennemføre en forundersøgelse i vandløbet Fuglkjær Å samt anlægsarbejde i forbindelse med vandløbsrestaureringsprojekter i henholdsvis Røjkær Bæk og Ramskov Bæk. Projekterne omfatter følgende:  

 

Forundersøgelse i forbindelse med vandløbsrestaurering i Fuglkjær Å

Forundersøgelsen har til formål at belyse, hvorvidt udlægning af groft materiale i den øvre del af Fuglkjær Å, forventes at kunne give målopfyldelse i vandløbet. Forundersøgelsen skal desuden belyse, hvorvidt projektet er omkostningseffektivt, konsekvenserne af tiltagene og lodsejernes holdning til projektet

 

Vandløbsrestaurering af Ramskov Bæk

Projektet omfatter etablering af 12-15 gydebanker, udlægning af skjulesten og omlægning af røroverkørsel i Ramskov Bæk. Projektet har til formål at forbedre forholdene for vandløbets flora og fauna samt forbedre gyde og opvækstområderne for vandløbets fisk og derved forbedre den økologiske tilstand.

 

Vandløbsrestaurering Røjkær Bæk

Projektet omfatter reetablering af gydebanker samt udlægning af skjulesten og fjernelse af mindre faunaspærringer i Røjkær Bæk. Projektet har til formål at øge den fysiske variation samt skabe flere gyde- og opvækstområder for fisk i vandløbet.

 

 

 

Økonomi

Herning Kommune har søgt tilskud til projekterne via tilskudsordningen for vandløbsrestaurering i tilknytning til Vandområdeplan 2015-2021.   

 

Miljø- og Fødevareministeriet har meddelt Herning Kommune tilsagn om tilskud til vandløbsrestaureringsprojekterne (se bilag). Tilsagnsbeløbet for de enkelte vandområdeplansprojekter fremgår af nedenstående:

 

 

Herning Kommune kan søge om udbetaling af tilskuddet ved Miljø- og Fødevareministeriet, når vandløbsrestaureringsprojekterne efter planen er gennemført ultimo 2017.

 

Forvaltningen anmoder om anlægsindtægtsbevillinger til tilskuddet samt tilhørende anlægsudgiftsbevillinger på Serviceområde 04 Grønne områder, nyt stednr. til udgifter til konsulent- og anlægsarbejde i alt 248.000 kr. i forbindelse med gennemførelse af projekterne.

 

Udgifterne finansieres fuldt ud via tilskudsordningen for vandløbsrestaurering i tilknytning til Vandområdeplanen.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der til tilskud til projektet meddeles anlægsindtægtsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 87.000 kr. i 2017 på Serviceområde 04 Grønne områder, nyt stednr. Vandområdeplansprojekter, nyt understednr. 01 "Ramskov Bæk",

 

atder meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 87.000 kr. i 2017 på Serviceområder 04 Grønne områder, nyt stednr. Vandområdeplansprojekter, nyt understednr. 01 "Ramskov Bæk". Udgiften finansieres af tilskuddet,

 

at der til tilskud til projektet meddeles anlægsindtægtsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 72.000 kr. i 2017 på Serviceområde 04 Grønne områder, nyt stednr. Vandområdeplansprojekter, nyt understednr. 02 "Røjkær Bæk",

 

atder meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 72.000 kr. i 2017 på Serviceområder 04 Grønne områder, nyt stednr. Vandområdeplansprojekter, nyt understednr. 02 "Røjkær Bæk". Udgiften finansieres af tilskuddet,

 

atder til tilskud til forundersøgelser meddeles anlægsindtægtsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 89.000 kr. i 2017 på Serviceområde 04 Grønne områder, nyt stednr. Vandområdeplansprojekter, nyt understednr. 03 "Forundersøgelse, Fuglkjær Å",

 

atder til udgifter til forundersøgelser meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 89.000 kr. i 2017 på Serviceområder 04 Grønne områder, nyt stednr. Vandområdeplansprojekter, nyt understednr. 03 "Forundersøgelse, Fuglkjær Å". Udgiften finansieres af tilskuddet.  

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 06.02.03-P20-17-14 Sagsbehandler: Winnie Liza Post  

Endelig vedtagelse af vandløbsregulativer for Von Å og Hammerum Bæk

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Annika Sundberg Lauridsen, Erik Skibsted

Sagsresume

Forvaltningen fremlagde på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 15. december 2016, pkt. 281, udkast til to nye regulativer for Von Å og Hammerum Bæk. Regulativerne har været i 8 ugers offentlig høring. Forvaltningen har modtaget to høringssvar og indarbejdet disse bemærkninger i de endelige vandløbsregulativer.


Forvaltningen indstiller, at vandløbsregulativerne vedtages endeligt.

Sagsfremstilling

Under den 8 ugers høringsperiode for de to vandløbsregulativer modtog forvaltningen to høringssvar. Høringssvarene er vedlagt som bilag. 

 

 • Høringssvar fra Herning Vand A/S vedrørende regulativ for Von Å.
  Bemærkninger til ændringer af stationeringer af rørtilløb m.m. Bemærkningerne er indarbejdet i det endelige regulativ.

 

 • Høringssvar fra Landbrugs - og Fiskeristyrelsen (Fiskeriinspektorat Vest) vedrørende regulativ for Von Å
  Det bemærkes, at en ændring i grødeskæringsterminen fra 1. juni til 15. juni vil være at foretrække, som en beskyttelse af fiskeyngel.
  Bemærkningen har ikke medført ændringer, da nuværende grødeskæringspraksis medfører, at grødeskæring først udføres efter den 15. juni.

 

Rettelser og bemærkninger er indarbejdet i de endelig versioner af regulativerne. Regulativerne kan ses her: www.herning.dk/regulativ

 

Efter endelig vedtagelse offentliggøres regulativerne med 4 ugers klagefrist.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at vandløbsregulativer for Von Å og Hammerum Å vedtages i den endelige form og offentliggøres med 4 ugers klagefrist.

 

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 04.00.00-P20-4-15 Sagsbehandler: Mathias Utoft Jørgensen  

Overdragelse af bygningen Elmers Hus i Søby Brunkulsleje til Herning Kommune

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted, Maria Kringelholt Nielsen

Sagsresume

Den tidligere brovægt og beboelsesbygning, der benævnes "Elmers Hus" ønskes overdraget vederlagsfrit på gaveskøde fra Søby Brunkulsmuseum til Herning Kommune, som et led i realiseringen af den samlede helhedsplan for Søby Brunkulsleje.

 

Forvaltningen anbefaler, at Herning Kommune ved gaveskøde overtager bygningen Elmers Hus i Søby Brunkulsleje vederlagsfrit til brug som et fremtidigt støttepunkt for besøgende i området. 

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 21. juni 2016 pkt. 117 helhedsplanen for Søby Brunkulsleje. som har særligt fokus på at fremme adgangen og formidlingen af det fredede område. Det er i forbindelse med vedtagelse af helhedsplanen for Søby Brunkulsleje besluttet, at Elmers Hus skal anvendes til toilet- og formidlingshus, og at etableringsomkostningerne finansieres af Herning Kommune fra anlægspuljen til Søby Brunkulsleje.

 

En del af den samlede helhedsplan omhandler "konceptudvikling og opbygning af bygningen "Elmers Hus", som toilet- og formidlingshus. I tilknytning til bygningen "Elmers Hus" var der en brovægt, og derfor var dette sted et af de centrale knudepunkter i området, da alt brunkul skulle forbi en af brovægtene i området, før lastbilerne forlod Søby Brunkulsleje - derfor er dette sted oplagt at genskabe som nyt knudepunkt, da brovægten og huset stadig findes.

 

Selve huset er i dag ejet af Søby Brunkulsmuseum, mens huset er beliggende på Naturstyrelsens matrikel. Søby Brunkulsmuseum ønsker at overdrage bygningen "Elmers Hus" til Herning Kommune vederlagsfrit på et gaveskøde forud for en genopbygning af huset. Huset er beliggende centralt i området, hvor mange af de større stiforløb går ud fra. Huset vil skabe et nyt offentligt besøgssted i Søby Brunkulsleje, hvor man som besøgende kan få et overordnet indtryk af området, og som derved støtter op omkring Herning Kommunes Friluftslivsstrategi. Den besøgende vil samtidig blive informeret om Søby Brunkulsmuseum, som kan give en dybere indsigt i områdets historie med museumsdrift og guidede ture ud i området. Derfor vil de to støttepunkter supplere hinanden, og Søby Brunkulsmuseum støtter derfor også op om, at der etableres toilet- og formidlingshus i bygningen "Elmers Hus".

 

Der indgåes efterfølgende dialog med Naturstyrelsen omkring en samarbejdsaftale vedr. fremtidig drift af anlæg ved "Elmers Hus".  

Økonomi

Bygningen forventes istandsat inden for rammerne af den afsatte anlægsbevilling til Søby Brunkulsleje. Eventuelle omkostninger i forbindelse med overdragelsen afholdes af den afsatte anlægsbevilling.

 

Der er afsat 1.100.000 kr. til bygning af Elmers Hus og 150.000 kr. til ideudvikling af Elmers Hus og de to tårne.

 

Den fremtidige drift afholdes på serviceområde 04 Grønne Områders afsatte driftsmidler til Søby Brunkulsleje. Eventuelle udgifter ved indgåelse af aftale med Naturstyrelsen finansieres fra samme driftskonto.

Forventet driftbudget for Elmers Hus er 80.000 til 85.000 kr. årligt med faste udgifter og diverse vedligehold.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at Herning Kommune ved gaveskøde overtager bygningen Elmers Hus i Søby Brunkulsleje vederlagsfrit til brug som et fremtidigt støttepunkt for besøgende i området.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-560-06 Sagsbehandler: Louise Berg Hansen  

Orientering om møde i Grønt Råd

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted

Sagsresume

Der har været møde i Grønt Råd den 15. juni 2017.

 

Forvaltningen anbefaler, at referatet tages til orientering.

Sagsfremstilling

Der har været møde i Grønt Råd den 15. juni 2017. Der var 5 punkter på dagsordnen:

 • Status på Lystfiske- og Åturismeprojektet
 • Idrætsrådets arbejde
 • Nyt fra kommunen - herunder Naturpleje, Lillelund Engpark, Søby og Løvbakke udviklingsprojekt.
 • Vandråd for Limfjorden
 • Nationalpark Skjern Å – samtalesaloner og Skjern Å-dag

 

Referatet er vedlagt som bilag.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at referat fra Grønt Råds møde den 15. juni 2017 tages til orientering.

Beslutning

Referatet taget til orientering.

Bilag

 

Sagsnr.: 06.00.00-P16-1-16 Sagsbehandler: Tove Hovgaard Jakobsen  

Endelig vedtagelse af spildevandsplan tillæg 7 for Aulum

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Lene Kimø

Sagsresume

Tillæg 7 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015 - 2025 for Aulum udarbejdes på baggrund af følgende: 

 • Lokalplan for området syd for Grønbækparken i Aulum, der skal anvendes til boligformål.
 • Planopland AU19.P i Aulum, der skal udvides i forhold til angivet i spildevandsplan 2015 – 2025. Planoplandet udlægges med dette tillæg til separatkloak med afledning af regnvand til Herning Vand A/S' kloak.

 

Forslag til tillægget har været i offentlig høring i perioden 24. april - 19. juni 2017. Der er ikke indkommet bemærkninger i høringsperioden.

 

Forvaltningen anbefaler, at tillæg 7 til Herning Kommunes spildevandsplan 2015 - 2025 vedtages. 

Sagsfremstilling

Med lokalplan 01.B16.2, som netop er vedtaget af Herning Kommune, udlægges området syd for Grønbækparken i Aulum til boligformål.  

 

 Fig 1. Nyt lokalplanområde syd for Grønbækparken i Aulum

 

En forudsætning for etablering af det nye boligområde er, at området er optaget i Herning Kommunes spildevandsplan. Kun en del af området er i dag optaget i spildevandsplanen. Med dette tillæg optages den resterende del af lokalplanområdet i spildevandsplanen ved udvidelse af opland AU19.P, jf. oplandskort, udløbsskema og oplandsskema i tillæggets bilag 1 - 3.

 

Nuværende og kommende oplande fremgår af tabel herunder:

 

Oplande

Areal (ha)

Bef. areal (ha)

Bemærkning

 

Nuværende

 

 

AU19.P

5,64

2,54

Regnvand til bassin ved Irisvej

 

 

Kommende

 

 

AU19.P

6,78

3,05

Regnvand til bassin ved Irisvej

 

I overensstemmelse med retningslinjerne i Herning Kommunes spildevandsplan 2015-2025 er det undersøgt, om det er muligt at nedsive regnvandet fra det nye boligområde lokalt. Geotekniske undersøgelser har vist, at grundvandsstanden er mindre end 3 meter under terræn, hvorfor området som helhed vurderes til at være ikke nedsivningsegnet.

 

Hele det nye boligområde optages derfor i spildevandsplanen som separatkloakeret, med afledning af spildevand og regnvand fra befæstede arealer til Herning Vand A/S kloaksystem.

 

Afledning af spildevand skal ske til Aulum Renseanlæg.

 

Regnvand fra tage og befæstede arealer fra oplandet ledes, som allerede planlagt tidligere for en del af området, til Tved Bæk ved Irisvej. Tved Bæk har ikke miljømål, mens mål for Lundby Bæk er ”god økologisk tilstand”. Tilstanden for Lundby Bæk er ”moderat økologisk tilstand” for smådyr og ukendt tilstand for både planter og fisk, hvilket vil sige, at målsætningen ikke er opfyldt.

 

Regnvand fra oplandet vil blive neddroslet i vådt bassin, som Herning Kommunes spildevandsplan foreskriver. Udvidelse af planoplandet betyder, at der vil blive tilledt mere regnvand til det nye regnvandsbassin ved Irisvej end oprindelig planlagt. Den forøgede mængde er dog forholdsvis begrænset, idet der kun vil tilføres regnvand fra 0,56 ha yderligere, i forhold til gældende spildevandsplan. Bassinet vil blive indrettet som vådt bassin efter spildevandsplanens retningslinjer for regnvandsbassiner, og anlægges, så det kan håndtere hele den tilførte vandmængde fra oplandet. Afløbsvandføringen neddrosles svarende til naturlig afstrømning. Etablering af det nye lokalplanområde forventes derfor ikke at give anledning til øget hydraulisk belastning eller øget forurening af Tved Bæk og Lundby Bæk.  


Forslag til tillægget har været i offentlig høring i perioden 24. april - 19. juni 2017. Der er ikke indkommet bemærkninger i høringsperioden. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at tillæg 7 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025 endelig vedtages.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 06.00.00-P16-1-16 Sagsbehandler: Lene Kimø  

Foreløbig vedtagelse af spildevandsplan tillæg 15 vedr. Åvænget m.fl. Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Tove Jakobsen

Sagsresume

Tillæg 15 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015 - 2025, for et område ved Åvænget, Holtbjerg m.v. i Herning, udarbejdes, idet nye lokalplaner skal muliggøre, at et område ved Åvænget og Silkeborgvej i Herning kan udvikles til butiksformål.

 

De nye lokalplaner giver også mulighed for etablering af et rekreativt område mellem Valdemarsvej og Åvænget, hvor der kan etableres regnvandsbassiner, og hvor vandmængder fra ekstremregn over lokalplanernes områder kan håndteres.  

 

Forvaltningen anbefaler, at tillæg 15 til Herning Kommunes spildevandsplan 2015 - 2025 foreløbig vedtages og sendes i offentlig høring i 8 uger.

Sagsfremstilling

Tillægget omfatter ændringer i spildevandsplanen. Ændringerne er nødvendige for at realisere 3 nye lokalplaner. Det drejer sig om udlægning af nyt planopland syd for Bauhaus, ændring af planoplande i området, flytning af regnvandsbassiner ved Åvænget samt etablering af nyt regnvandsbassin ved motorvejen, også syd for Bauhaus.

 

Følgende lokalplaner skal realisere de forestående planer:

 

1. Lokalplan nr. 12.E13.2 - for et Centerområde ved Åvænget og Silkeborgvej i Herning.

Udvidelse af butiksområde ved Åvænget / Silkeborgvej i Herning. Området omfatter eksisterende områder med bl.a. område øst for Åvænget, samt området ved Bauhaus. Begge områder er allerede lokalplanlagt. Den nye lokalplan skal således afløse de to eksisterende.

 

2. Lokalplan nr. 12.E18.1 - for et Centerområde syd for Åvænget i Herning.

Butiksområde syd for Åvænget i Herning. Området omfatter nye arealudlæg vest og syd for Bauhaus.

 

3. Lokalplan nr. 12.R3.1 - for et område til offentlige og rekreative formål ved Valdemarsvej i Holtbjerg.

Området omfatter det rekreative område ved Holtbjerg afgrænset af jernbanen mod syd, Valdemarsvej mod vest og Ford v. Silkeborgvej mod nord.

 

Lokalplanernes områdeafgrænsning fremgår af nedenstående kortudsnit (fig. 1).

 

Fig. 1. Områdeafgrænsning for de nye lokalplaner ved Åvænget, Silkeborgvej og Valdemarsvej.

 

En forudsætning for etablering af det nye centerområde syd for Åvænget (lokalplan 12.E18.1) samt de øvrige ændringer i området, er, at områderne optages i Herning Kommunes spildevandsplan. Det sker ved at indføre opland A12-1.P, A12-2.P og A12-3.P i planen, samt ændre på visse afgrænsninger i oplandene omkring, jf. oplandskort, udløbsskema og oplandsskema i tillæggets bilag 1 - 3.

 

Med tillæg 15, der er vedhæftet dagsordenen som bilag 4, optages den resterende del af lokalplanområdet i spildevandsplanen jf. oplandskort, udløbsskema og oplandsskema i tillæggets bilag 1 - 3.  

 

Nuværende og fremtidige oplysninger om kloakoplande og udløb fremgår af tabel herunder.

 

Oplande

Areal (ha)

Befæstelsesgrad

Bef. Areal (ha)

Bemærkning

 

Nuværende

 

 

 

A12-1

33,15

0,44

14,6

Regnvand til bassin v.  Åvænget med udløb A12RUL1

A12-2 (vest)

1,39

0,90

1,25

Regnvand til bassin v.  Åvænget med udløb A12RUL1

A12-2 (øst)

(svarer omtrent til det nye opland, A12-3)

5,07

0,90

4,56

Regnvand til bassin v.  Åvænget med udløb A12.RUL1

Fremtidige

 

 

 

A12-1

33,15

0,44

14,59

Regnvand til bassin v. Valdemarsvej via A12RUL2 SV for det bassin v. Åvænget, som nedlægges.

A12-1.P

1,53

0,44

0,67

Regnvand til bassin v. Valdemarsvej via A12RUL2 SV for det bassin v. Åvænget, som nedlægges.

A12-2 (vest)

1,39

0,90

1,25

Regnvand til bassin v. Valdemarsvej via A12RUL2 SV for det bassin v. Åvænget, som nedlægges.

A12-2.P

0,68

0,90

0,61

Regnvand til bassin v. Valdemarsvej via A12RUL2 SV for det bassin v. Åvænget, som nedlægges.

A12-3.

 

5,07

0,80

4,06

Regnvand til bassin v. motorvejen syd for Bauhaus med udløb A12RUL3

A12-3.P

3,20

0,70

2,24

Regnvand til bassin v. motorvejen syd for Bauhaus med udløb A12RUL3

 

I overensstemmelse med retningslinjerne i Herning Kommunes spildevandsplan 2015-2025 er det vurderet, om det er muligt at nedsive regnvandet fra det nye opland A12-3.P, i lokalområdet. I spildevandsplanens nedsivningskort er området angivet som ”ikke nedsivningsegnet” (rød signatur). På denne baggrund optages oplandet i spildevandsplanen som separatkloakeret, med afledning af spildevand og regnvand fra befæstede arealer til Herning Vand A/S kloaksystem.

 

Afledning af spildevand skal ske til Herning Renseanlæg.

 

Regnvand fra tage og befæstede arealer fra oplandet ledes til Herningsholm Å og til Hammerum Å, begge steder via våde regnvandsbassiner. Eksisterende udløb til Herningsholm Å nedlægges i Plan.

 

Recipient for regnvand
Regnvand fra oplandene mod vest (A12-1, A12-2P, A12-2, A12-2.P) udledes til Herningsholm Å.  Regnvand fra opland A12-3 og det nye opland mod øst (A12-3.P) udledes til Hammerum Å, der efterfølgende løber i Herningsholm Å (se oplandskortet, bilag 1). Mål for Hammerum Å og for Herningsholm Å er ”god økologisk tilstand”. Det eksisterende bassin syd for Jem & fix flyttes vestpå (mod Valdemarsvej), og der etableres yderligere et bassin nær motorvejen (syd for Bauhaus).

 

Tilstanden for begge vandløb er ”ukendt tilstand” både hvad gælder vandplanter, fisk og smådyr. Det vil sige at målsætningen ikke er opfyldt.

Bassiner til neddrosling af regnvand fra oplandene etableres som våde bassiner, iht. retningslinjer for regnvandsbassiner angivet i Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025. Afløbsvandføringen neddrosles svarende til naturlig afstrømning, med max. udledning på 1 l/s/ha og max. overløb svarende til hvert 5 år. For at undgå store bassiner med lang opholdstid samt dårlig vandkvalitet til følge, øges afløbsvandføringen via udløb A12RUL2, når regnvandsbassinet er mere end 75 % fyldt. Overløb fra bassinerne sker til det tørre bassin for ekstremregn, der skal anlægges i det rekreative område (lokalplan nr. 12.R3.1).

 

Håndtering af ekstremregn er ikke omfattet af spildevandsplanen. De nye lokalplaner for området giver til gengæld mulighed for, at etablere tørt bassin til håndtering af regnvand for hændelser sjældnere end hvert 5 år, herunder ekstremregn, svarende til en 100 års regnhændelse, fra de 4 oplande. Mulighed for at etablere passager til brug for ekstremregnen, der skal ledes fra oplandene og ned i det tørre bassin, sikres ligeledes via de nye lokalplaner for området.

 

Det vurderes på baggrund af ovenstående betragtninger, at udledning af regnvand fra oplandene A12-1, A12-1.P, A12-2, A12-2.P til Herningsholm Å og regnvand fra opland A12-3 samt det nye opland A12-3.P til Hammerum Å, ved realisering af de nye lokalplaner, ikke vil give anledning til væsentlig forøgelse af den hydrauliske belastning eller øget forurening af Hammerum Å. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at tillæg at tillæg 15 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025 foreløbig vedtages og sendes i offentlig høring.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 22.11.03-G01-1-17 Sagsbehandler: Peter Jørgensen  

Ændring af taxikørselsreglement

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

  X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Eva Freidahl Graae

Sagsresume

Teknik- og Miljøudvalget godkendte kørselsreglementet for taxikørsel den 3. december 2012.

 

Forvaltningen anbefaler, efter ønske fra Herning Taxas bestyrelse, at der foretages tilføjelser i kørselsreglementet.  

Sagsfremstilling

På baggrund af en konkret episode ønsker Herning Taxas bestyrelse, at der foretages tilføjelser i kørselsreglementet.

 

Forvaltningen foreslår at ændre kørselsreglementet, således at der i reglementet efter § 1 indsættes:

Stk. 2. Vognmanden må ikke indtage alkohol og rusmidler umiddelbart før, under og i forlængelse af arbejdstiden, og hvor vognmanden fortsat er iklædt uniform og/eller transporterer sig i taxien.

 

Efter § 2 indsættes:

Stk. 2. Chaufføren må ikke indtage alkohol og rusmidler umiddelbart før, under og i forlængelse af arbejdstiden, og hvor chaufføren fortsat er iklædt uniform og/eller transporterer sig i taxien.

 

Forslag til nyt kørselsreglement er vedhæftet. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at kørselsreglementet godkendes med de foreslåede tilføjelser.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 22.11.00-G00-1-17 Sagsbehandler: Peter Jørgensen  

Orientering om kvartalsmøde med taxa

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

   X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Eva Freidahl Graae

Sagsresume

Forvaltningen afholder hvert kvartal et møde med bestyrelsen for Herning Taxa og vognmanden udenfor bestillingskontoret.

 

Forvaltningen anbefaler, at referat fra seneste møde den 13. juni 2017 tages til orientering.

Sagsfremstilling

Referat fra mødet den 13. juni 2017 er vedlagt.

 

I 2017 er der aftalt følgende møder:

4. sep. kl. 09:30-11:30

7. dec. kl. 09:30-11:30 (politisk deltagelse)

 

I forbindelse med den nye taxilov - som forventes klar efter sommerferien - blev det aftalt, at der i september 2017 afholdes et ekstraordinært møde til brug for drøftelse af den nye lov.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til orientering.

Beslutning

Sagen taget til orientering.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.00.05-P20-1-12 Sagsbehandler: Lars Ravnemose  

Navngivning af veje ved DNV-Gødstrup

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Anne Marie Fredslund Schmidt, Hans Eghøj

Sagsresume

Forvaltningen har i samarbejde med Hospitalsenheden Vest (Region Midtjylland) besluttet, at der skal navngives to nye veje ved DNV-Gødstrup for at skabe gode logistiske forhold i området. Den ene er fordelingsvejen rundt om hospitalet, nuværende Næstholtvej, mens den anden er en blind adgangsvej til servicebyen, personaleparkeringen og kapellet fra netop fordelingsvejen.

 

Sagen om navngivning af fordelingsvejen er fremlagt for Regionens Forretningsudvalg den 13. juni 2017, hvor de har fulgt anbefalingen fra Hospitalsenheden Vest og Herning Kommune, og foreslået, at fordelingsvejen navngives Hospitalsparken.

 

Forvaltningen anbefaler derfor, at Teknik og Miljøudvalget vælger Hospitalsparken som nyt navn til fordelingsvejen, nuværende Næstholtvej, samt at den blinde adgangsvej til kapellet navngives Kapelvej.   

Regionen finder det foreslåede vejnavn relevant og egnet.  

Sagsfremstilling

Fordelingsvejen er en offentlig vej, som udgør den nord- og vestlige adgangsvej rundt om hospitalet. Vejen servicerer psykiatrien, hospitalets hovedindgang, hospitalskirken, center for forskning og uddannelse, akutmodtagelsen, den nye station samt parkeringsarealer til besøgende og personale. Fordelingsvejen kommer til at ligge i forlængelse af Gødstrupvej, og bliver hospitalets primære adgangsvej.

 

Servicevejen er en intern vej, som tilhører hospitalet, og giver vejadgang til servicebyen, personaleparkering samt kapellet. Vejen skal have sit eget navn for at undgå, at uvedkommende ved en fejl kører ind ad servicevejen, og for at folk, der skal finde kapellet, ikke kører ind på hospitalets mange andre store parkeringsarealer. Servicebyen håndterer alle leverancer til hospitalet og har en del tung trafik, som også har adgang fra denne vej, hvilket ønskes adskilt fra hospitalets offentlige funktioner.   

 

 

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen har foreslået navnene Hospitalsparken og Hospitalsbyen, som er drøftet med Hospitalsenheden Vest. Der er enighed om, at Hospitalsparken passer godt til hospitalets placering i et stort grønt område. Hospitalsbyen er et alternativ, men navnet er også benyttet ved det nye hospital i Gistrup ved Aalborg, hvilket måske kunne give forvirring i forhold til udrykningskørsel fra andre dele af landet.

 

Forvaltningen anbefaler, at fordelingsvejen navngives Hospitalsparken og servicevejen navngives Kapelvej, da det beskriver en vigtig funktion for enden af denne vej.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at fordelingsvejen, nuværende Næstholtvej, navngives Hospitalsparken,

 

at den blinde vej til servicebyen og kapellet navngives Kapelvej.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 02.00.00-P19-70-08 Sagsbehandler: Hans Eghøj  

Orientering om status for byggesagsbehandling

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Orientering om status for byggesagsbehandling i Herning Kommune.

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget har løbende været orienteret om udviklingen og senest på udvalgets møde den 30 maj 2017.

 

Udviklingen følges konstant, og der er senest pr. 2. juli 2017 modtaget i alt 880 ansøgninger fordelt på i alt 1756 indsendelser. Antallet af sager svarer til en forventning om ca. 1600 i 2017. Se bilag.

 

Det har ikke i sommerperioden været muligt at imødekomme de statslige servicemål på hhv. 40 og 60 dage for små og store sager. Servicemålene imødekommes derfor kun 73 procent i øjeblikket og er fortsat for nedadgående.

I og med servicemålene gennem en længere periode har været udfordrede, vurderer forvaltningen, at der nu må handles for at få vendt udviklingen i mere positiv retning.

 

Det indgår i vurderingen, at 

-

sagsmængden fortsat er stabil og svagt stigende,

-

forskellige initiativer for at effektivisere og digitalisere allerede er indarbejdet, og at udsigten til yderligere rationale vurderes at være begrænset,

-

flere sagsbehandlere gennem længere tid har indgået aftaler om merarbejde,

-

1 medarbejder er ansat i midlertidig normering og normeringen bortfalder ved årskiftet,

-

sagsbehandlingstiderne for mindre sager gennem længere tid har ligget på 4-6 uger og for de store sager på 8-10 uger.

 

Det er forvaltningens vurdering, at der snarest muligt må ansættes 1 byggesagsbehandler for at imødekomme de statslige krav for servicemål for byggesagsbehandling og for at kunne nedbringe sagsbehandlingstiderne. Derudover for at kunne imødekomme de lokale forventninger om at kunne få en byggetilladelse inden for en rimelig tidshorisont.

Økonomi

For den resterende del af 2017 har forvaltningen vurderet, at der vil være mulighed for at anvise finansiering inden for gebyrområdet for byggetilladelser, idet man forventer, at det nuværende gebyrniveau og sagsmængde vil svare til 2016.

Der er i budgettet for 2017 afsat en forventet indtægt på 2.293 mio. kr., som er indarbejdet.

For 2018 og frem skal der anvises alternativ finansiering.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 02.34.02-P19-415-17 Sagsbehandler: Casper Laursen  

Th. Nielsens Gade 85, Herning - tilbygning til etageboligbebyggelse

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

På ejendommen Th. Nielsens Gade 85, Herning ansøges om tilladelse til at opføre en mindre tilbygning til eksisterende etageboligbebyggelse.

 

Forvaltningen anbefaler, at der på baggrund af forvaltningens helhedsvurdering meddeles tilladelse til den ansøgte tilbygning.

Sagsfremstilling

Ejendommen ønskes renoveret med nye køkken- og toiletforhold i lejlighederne. De nuværende toiletter og køkkener er utidssvarende og meget små.

For at skabe plads til bedre forhold, ønskes der opført en mindre tilbygning i forlængelse af eksisterende bygning i skel mod vest. Tilbygningen erstatter tidligere terrasse i skel og er delvis en forlængelse af bygningen mod nord.

 

Da byggeriet ikke overholder byggeretten, har forvaltningen lavet en helhedsvurdering ud fra kriterier, som er fastsat i bygningsreglementet. Sagen er herefter sendt i partshøring ved berørte naboer på Th. Nielsens Gade 83.

 

Der er i forbindelse med partshøringen indkommet indsigelser/bemærkninger fra Th. Nielsens Gade 83, st. og Th. Nielsens gade 83, 1. sal. Begge indsigelser er vedlagt i deres helhed som bilag.

 

Indsigelserne omhandler i hovedpunkter:

- Forringelse af lysforhold

- Indbliksgener

- Rod og uorden på ejendommen

 

Forvaltningen vurderer, at indsigelserne ikke indeholder væsentlige argumenter i forhold til tilbygningens påvirkning på naboejendomme.

I forhold til påvirkning af lysforhold vurderes det, at tilbygningen ikke ændrer områdets karakter, og at der fortsat gives rimelige lysforhold til naboejendomme. Samtidig afviger de nævnte indbliksgener ikke fra de nuværende forhold og fra hvad der normalt må forventes i et centralt beliggende boligområde.

 

Forvaltningen vurderer tillige, at de nævnte forhold vedrørende rod og uorden ikke er relevante for sagens behandling.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der på baggrund af helhedsvurderingen meddeles tilladelse til opførelse af tilbygning til etageboligbebyggelse på ejendommen Th. Nielsens Gade 85, Herning. 

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P19-6-17 Sagsbehandler: Sussi Munch Jensen  

Jordbærmarken 45, Herning - dispensation til ændrede byggefelter

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

På ejendommen Jordbærmarken 45, Herning er der i forbindelse med byggemodning af området brug for dispensation til at flytte byggefelterne på ejendommen, endvidere dispensation fra kravet om placering af at fælles parkeringspladser langs stamvejen.

 

Forvaltningen anbefaler, at der gives dispensation til den nye bebyggelsesplan med mindre ændringer samt dispensation fra kravet om parkering langs stamvejen.

 

Sagsfremstilling

Der er i forbindelse med byggemodning og salg af ejendommen Jordbærmarken 45, Herning, brug for dispensation til ændring af den overordnede bebyggelsesplan for området.

 

Ejendommen ligger i et område, som er omfattet af en lokalplan nr. 41.B15.1. Ifølge lokalplanen skal bebyggelse opføres indenfor de byggefelter, som er angivet på kortbilag 2.

 

Der er efter lokalplanens vedtagelse i 2003 opstået en lille sø i området. Søen er omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3 og må ikke ændres. Søen har påvirket udnyttelsen af enkelte byggefelter.

 

I den nye bebyggelsesplan udgår byggefelterne C og D, og der placeres 2 nye byggefelter i områdets vestlige ende (Q og R). På de 2 nye byggefelter tillades byggeri i højst 1 etage, svarende til de eksisterende boliger i det tilstødende boligområde mod vest.

 

Samtidig flyttes de øvrige byggefelter lidt sammen for at give plads til de nye byggefelter og størrelsen tilpasses den nye bebyggelsesplan. Der bliver ikke mulighed for at bygge mere, men arealet til byggeriet øges, så det bliver mere fleksibelt. Ændringer af de enkelte byggefelters størrelse fremgår af den fremtidige bebyggelsesplan, som er vedlagt.

 

Samlet set kan der bygges mindre i lokalplanområdet, da der kun kan bygges i 1 etage i de 2 nye byggefelter, hvor der tidligere kunne bygges i 2 og 3 etager.

  

Naboorientering

Projektet har været sendt i naboorientering i lokalplanområdet samt til de naboer udenfor området som vurderes at være berørt af ændringen.

Der er indkommet indsigelser mod ændring af byggefelterne fra 5 naboer, hvoraf 1 er fra en andelsboligforening, som repræsenterer 10 ejendomme og 1 er fra en grundejerforening, som også repræsenterer 10 ejendomme.

Indsigelses punkter og bemærkninger går primært på følgende:

-

Stiforløb langs og gennem beplantningsbæltet ved Klintholmvej.

-

Bekymring for at den afskærmende beplantning mod syd ikke fremgår af den nye bebyggelsesplan.

-

Bekymring for indskrænkelse af de rekreative arealer, og at byggeriet vil komme for tæt på de eksisterende boliger i forbindelse med placering og udvidelse af byggefeltet mod syd.

-

Bekymring for at byggeri i 2-3 etager vil være for dominerende og vil medføre værdiforringelser for de eksisterende ejendomme. Herunder ønske om at alt byggeri kun kan tillades opført i 1 etage.

-

Bekymring for at natur og udsigt mod nord og øst ødelægges for de eksisterende boliger.

-

Ønske om at byggefelterne Q og R helt skal udgå af bebyggelsesplanen.

-

Bekymring for placering af leg/ophold ved søen

-

Ønske om at der ikke må etableres vinduer mod syd samt tagterrasser på de nye boliger under henvisning til indbliksgenerne.

 

Der er ikke kommet indsigelser til ændring af parkeringspladsernes placering.

 

Beplantning og stiforløb

Der er indkommet bemærkninger om at beplantningsbæltet øst for boligerne på Klintholmvej skal være et ubrudt beplantningsbælte og at dette ønskes opretholdt.

Der er bekymring for at stiforløbet skråt igennem og langs beplantningsbæltet vil give gener for de boliger som ligger tættest på. Det ønskes at stien langs beplantningsbæltet fjernes sammen med adgangen til Klintholmvej. I stedet foreslås stiforløb foran bygning I.

 

Stiens placering langs beplantningsbæltet er i overensstemmelse med lokalplanens kortbilag 2, dog er det aftalt at stien udføres uden den skrå afskæring for at minimere mulighed for indblik til eksisterende haver. (Ændringen er markeret med grønt på kortbilaget)

Da beplantningen ligger mellem stien og boligerne vurderes den at virke tilstrækkelig afskærmende mod indblik.

Alle boligveje på Jordbærmarken har direkte stiadgang til Nordveststien mod syd.

 

Forvaltningen vurderer, at konsekvenserne af ovenstående bemærkning til dispensationen ikke fraviger lokalplanens principper for beplantning og stiforløb.

 

 

 

 

Afskærmende beplantning mod syd samt byggefeltets udvidelse mod syd

Der er indkommet bemærkninger om, at den beplantning som fremgår af kortbilag 2 i lokalplanen, ikke fremgår af den nye bebyggelsesplan. Samtidig er der bekymring for at boligerne kommer så tæt på den eksisterende boliger mod syd, at der ikke er mulighed for at lave en afskærmende beplantning.

Efter dialog med byggemodning indskrænkes byggefelterne, så der sikres en afstand på mindst 7 m mod Nordveststien og dermed mulighed for etablering af beplantning.

Lokalplanen har ikke bestemmelser om etablering af beplantning, men ønsket indgår ved udarbejdelse af helhedsplanen for beplantning i området.

 

Forvaltningen vurderer, at konsekvenserne af ovenstående bemærkning til dispensationen ikke fraviger lokalplanens principper for beplantning og stiforløb. Det vurderes, at der er anvist en løsning som er i overensstemmelse med lokalplanens principper.

 

Byggeriets højde og mistet udsigt

Der er indkommet bemærkninger om at byggeri i 2 og 3 etager vil virke dominerende i området. Samtidig er der bekymring for den mistede udsigt, og at naturområdet bebygges.

Lokalplanen udlægger området til boliger i 2 og 3 etager, så der sker ikke ændringer i dette. Høringen går udelukkende på placering af byggefelterne og der vurderes ikke at være grundlag for at ændre bygningshøjden.

 

Mod syd bliver afstanden fra byggefelt til skel mindst 7 m så der sikres plads til et plantebælte langs stien i samme bredde som mod vest (Klintholmvej). Mindste afstand på kortbilag 2 i lokalplanen er ca. 8 m.

I de nye byggefelter (Q og R) tillades kun byggeri i 1 etage af hensyn til de eksisterende boliger mod vest, da byggefelterne flyttes tættere på disse boliger.

Der er ønske om at de 2 byggefelter helt slettes, da lokalplanen lægger op til et grønt areal uden bebyggelse mellem beplantningsbæltet ved Klintholmvej og den nye bebyggelse på Jordbærmarken. På kortbilaget er afstanden mellem plantebælte og de private haver 20-35 meter. I den nye plan vil der kun være stien mellem plantebælte og haverne. 

 

Forvaltningen vurderer, at ovenstående bemærkning ikke direkte kan relateres til dispensationsforholdet, da lokalplanen uanset ville give mulighed for bebyggelse.

Det vurderes, at generne ved byggeri i de nye byggefelter Q og R ikke vil være større end i andre boligområder, da byggeriet kun tillades i 1 etage. Samtidig er der både en sti og et beplantningsbælte mellem det eksisterende og det nye byggeri.

 

Placering af ophold/leg samt fælleshus

Der er kommet bemærkninger om at placering af lege- og opholdsareal ved søen kan være uhensigtsmæssigt. Samtidig er placering af byggefeltet for fælleshuset ikke markeret.

Både placering og etablering af legearealer og fælleshus vil være en beslutning som træffes af grundejerforeningen i fællesskab. Den angivne placering af lege- og opholdsareal skal betragtes som et forslag, som kan ændres efter ønske fra grundejerforeningen.

 

Forvaltningen vurderer, at ovenstående ikke direkte kan henledes til selve dispensationsfroholdet.

 

Indbliksgener fra vinduer og tagterrasser

Der henvises til en tidligere aftale om, at der ikke må etableres vinduer i bygningernes gavle mod syd, og at der ikke må laves tagterrasser.

Det fremgår af lokalplanens punkt 7.11, at der langs lokalplanområdets sydlige grænse ikke må etableres gavlvinduer højere end 6 m over terræn. Tagterrasser skal afskærmes mod den eksisterende bebyggelse syd for lokalplanområdet.

 

Forvaltningen vurderer, at ovenstående vilkår i lokalplanen ikke ændres som følge af dispensationerne.

 

Forvaltningens samlede vurdering

Forvaltningen vurderer samlet, at der kan gives dispensation til flytning og udvidelse af byggefelterne, hvis de udføres med en afstand på mindst 7 m til det sydlige skel.

Afstanden sikrer dels en vis afstand til de eksisterende boliger mod syd, samt at der gives plads til etablering af en afskærmende beplantning.

 

Forvaltningen vurderer desuden, at stiforløbet ved beplantningsbæltet skal ændres som angivet med grønt på bebyggelsesplanen.

 

Forvaltningen vurderer, at der kan gives dispensation fra kravet om etablering af parkeringspladser langs stamvejen, når pladserne i stedet placeres langs boligvejen eller på de enkelte boligparceller.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der gives dispensation til at byggefelterne kan placeres som angivet på den nye bebyggelsesplan på betingelse af, at byggefelterne holdes mindst 7 m fra skel mod syd, og at stien til Klintholmvej rettes ud som angivet med grønt på planen,

 

at der gives dispensation fra kravet om, at fælles parkeringspladser skal placeres langs stamvejen på betingelse af, at de i stedet placeres i de enkelte boligområder.  

Beslutning

Der meddeles afslag på den ansøgte dispensation til at flytte lokalplanens byggefelter.

 

Udvalget anbefaler, at der udarbejdes ny samlet planlægning for området, for at sikre sammenhæng mellem byggefelter, stiforløb og de rekreative områder.

Bilag

 

Sagsnr.: 05.02.00-P00-5-17 Sagsbehandler: Anne Marie Fredslund Schmidt  

Navngivning af plads

 

Sagsnr.: 03.01.00-P00-5-17 Sagsbehandler: Hanne Agerskov  

Orientering om politianmeldelse

 

Sagsnr.: 02.00.00-P19-143-16 Sagsbehandler: Hanne Jacobsen  

Orientering om politianmeldelse

 

Sagsnr.: 01.05.00-P00-66-15 Sagsbehandler: Rune Elnegaard Sørensen  

Orientering om retsafgørelse

 

Sagsnr.: 00.22.04-P35-1-13 Sagsbehandler: Lotte Vinter  

Meddelelser