Dagsordener og referater

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 14. januar 2013
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 13.05.00-Ø40-1-12 Sagsbehandler: Edith Blynning  

Eventuelt tilskud til Flextur

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 X
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen

Sagsresume

På Teknik- og Miljøudvalgets møde 24. september 2012 pkt. 179 besluttede udvalget at drøfte mulighederne omkring Flextur på det første møde i januar 2013 forud for fremlæggelse på budgetkonferencen i foråret 2013.

 

Forvaltningen anbefaler, at udvalget drøfter mulighed for tilskud til Flextur i Herning Kommune.

Sagsfremstilling

Flextur er et tilbud Midttrafik giver til alle borgere i Region Midt. Nogle kommuner giver tilskud således, at tilbuddet bliver billigere og dermed mere attraktivt for borgerne.

 

Som grundlag for en drøftelse i udvalget, om Herning Kommune ønsker at give et tilskud til Flextur, vil Jesper Staberg Thomsen, afdelingsleder for Flextrafik i Midttrafik, give en orientering på mødet - dels om Flexturkonceptet og dels, hvorledes kontrakterne og den daglige drift styres i Midttrafik.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at udvalget drøfter eventuelt tilskud til Flextur i Herning Kommune.

Beslutning

Flexturordningen blev drøftet, og udvalgets bemærkninger tages med i det videre arbejde.

 

Flexturordningen fremlægges på budgetkonferencen. Her vil de 3 tilskudsordninger blive beskrevet med et skøn på de økonomiske omkostninger for Herning Kommune. Ligeledes vil en flexturordning med og uden Herning by blive beskrevet.

 

Sagsnr.: 00.32.04-Ø00-7-12 Sagsbehandler: Tommy Jonassen  

Anlægsregnskaber på trafikområdet

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 X
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Niels Frede Kargaard Madsen, Jonna Sørensen

Sagsresume

Der fremsendes en række anlægsregnskaber på trafikområdet.

Sagsfremstilling

Følgende projekter er afsluttet:

 

 

[image]

 

Bemærkninger:

 

203096 Udvidelse af Vester Sneftrupvej: 

Projektet omfatter en sideudvidelse og forstærkning af vejen i forbindelse med udvidelse af en virksomhed for dermed at sikre, at vejen kan bære og afvikle den øgede trafikmængde til og fra virksomheden. Udgiften modsvares af en tilsvarende indtægt/betaling fra virksomheden.

 

222058 Rekreativt stianlæg i Skibbild: 

Projektet omfattet etablering af en ca. 300 m. lang sti på sydsiden af jernbanedæmningen fra Thorsvej og gennem viadukten til det nyanlagte søanlæg vest for Jættevej.

 

222065 Høgsvigvej - vejskred:

Omfatter udbedring af et jordskred, hvor en mindre vejstrækning blev ødelagt.

Vejstrækningen er genopbygget og mindreudgiften på ca. 50.000 kr. fremkommer på baggrund af et billigt tilbud. 

  

222068 Kanaliseringsadgang på Vesterholmvej

I forbindelse med Fuglsang Alle´s tilslutning til Vesterholmvej er der etableret et belyst kanaliseringsanlæg med venstresvingsbane.

  

089098 Bjerregårdsvænget, Timring - oprydning

I 2005 blev der på Trehøje Kommunes ejendom Bjerregårdvej 25 konstateret en olieforurening fra et utæt olieføderør. Forureningen var så omfattende, at det har givet anledning til forurening af jord og grundvand under beboelsen. Det blev besluttet at foretage en oprensning af det tilgængelige forurenede jord, samt fjerne en væsentlig del af olien fra det omkringliggende grundvand, herunder afværgepumpning.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at anlægsregnskaberne godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 04.01.20-A26-1-12 Sagsbehandler: Anne Kirstine Kjær  

Erstatning for fældning eller beskadigelse af træer

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Lisa Ambye Jensen, Erik Skibsted

Sagsresume

Der har på det seneste været flere episoder med uberettigede fældninger og skader på træer i Herning Kommune. Det betyder en reduktion af de grønne værdier, da træer besidder arkitektoniske, æstetiske og klimamæssige værdier af stor betydning for oplevelsen af grønne byrum, sundhed for borgerne og bæredygtighed.
 
For at forebygge den stigende tendens til uberettiget fældning af træer anbefaler forvaltningen, at opmærksomheden skærpes på pågældende område. Forvaltningen anbefaler, at der kræves erstatning for skadede og fældede kommunalt ejede træer, og at erstatningsbeløbet forbeholdes grønne udviklingsprojekter i lokalområdet.

Sagsfremstilling

Bytræer repræsenterer en stor værdi i byerne og for et bedre klima og miljø. Attraktive parker, grønne områder og byrum er vigtige elementer i profilering af Herning Kommune som en grøn og bæredygtig kommune.
 
Det er specielt de ældre træer med arkitektoniske, æstetiske og biologiske værdier, som har stor betydning. Disse værdier går tabt, når træer fældes eller dør på grund af skader. Der er flere eksempler på, at dette er sket uden aftale med kommunen, men der kan også være tale om, at træer må fældes, fordi de står i vejen for tekniske anlæg, f.eks. ledninger, vejanlæg og bygninger.
 
I de konkrete sager vil det være en fordel at kræve erstatning for fældede træer og skader, der, uden tilladelse, er forvoldt på kommunalt ejede træer. Formålet er at bevare og øge den grønne kapital.
 
Det økonomiske aspekt i at erstatte beskadigede og fældede træer er vigtigt, da det er omkostningsfyldt at reetablere et træ i byen. Prisen for at etablere et mindre træ af den størrelse, kommunen normalt planter, er ca. 6.000 kr. Beløbet dækker indkøb af træ, plantning, opbinding og vedligeholdelse i 5 år. Forberedelse af plantehul, værdi af æstetiske, arkitektoniske og miljømæssige forhold m.m. påregnes herefter. Et ældre træ er betydeligt mere værd end et nyplantet, da værdien stiger i takt med alderen.
 
For at vurdere det økonomiske tab i forhold til træets effekt på bymiljøet foretages der en værdisætning efter normen VAT 03 (Værdisætning Af Træer 03), der er udarbejdet i 2003 i et samarbejde mellem Københavns Universitet, Skov og Landskab og grønne foreninger i Danmark. Normen er udarbejdet for at få en ensartet vurdering af træer til brug i erstatningssager samt i planlægningssituationer. Normen anvendes i flere kommuner til beregning af erstatningskrav, f.eks. Aarhus, Odense, Aalborg og Viborg kommuner.
 
I bilag 1 beskrives konkrete sager i Herning, hvor vurdering er sket efter VAT 03. 
Af forskellige grunde kan situationer opstå, hvor det ikke er muligt at bruge det fulde erstatningsbeløb indenfor den givne sag eller tidsramme. Eventuelt overskydende beløb foreslås at indgå i en pulje, som Natur og Grønne Områder disponerer over, og som anvendes til grønne projekter i lokalområderne. Dette skal medvirke til at opfylde parkpolitikkens visioner om at bevare og udvikle de bynære grønne områder.
 
For at fremme dialog inden nye projekter igangsættes og foregribe skader på eller fældninger af træer, vil forvaltningen informere lokale entreprenører og ledningsejere direkte om den ændrede praksis samt informere generelt på kommunens hjemmeside og i pressen. Formålet er, at Natur og Grønne Områder inddrages i planlægning/projek-

tering, så fældninger eller skader helt undgås.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der kan kræves erstatning for skadede og fældede kommunalt ejede træer efter VAT 03 (normen for Værdisætning Af Træer 03),

 

at erstatningsbeløb forbeholdes grønne udviklingsprojekter i det lokale område.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-560-06 Sagsbehandler: Louise Berg Hansen  

Orientering: Referat af møde i Grønt råd 22. november 2012

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted

Sagsfremstilling

Grønt Råd har holdt møde 22. november 2012.

 

På dagsordnen var der 3 hovedpunkter:

  • Orientering fra Per Bech Jensen, som er projektleder på Art-epi-projektet, en flytbar by i genanvendelige bæredygtige materialer.

  • Orientering om at Herning Kommune søger om at lave dyrehave i Løvbakke skov.

  • Orientering om revisionen af Herning Kommunes naturpolitik.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at referat fra Grønt Råds møde 22. november 2012 tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 24.01.00-P19-5-10 Sagsbehandler: Kirsten Marie Brødbæk  

Skovbjergvej 42, Sdr. Felding - dispensation til etablering af gyllebeholder

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 X
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Per Madsen, Lene Kimø

Sagsresume

Heden og Fjorden Landbrugscenter har på vegne af Henrik Christensen søgt om dispensation for afstandskrav til vandløb fra ny gyllebeholder på 1.500 m³ på ejendommen Skovbjergvej 42 i Sdr. Felding.

 

Ansøgningen indsendes i forbindelse med ansøgning om udvidelse af minkfarmen fra 1.500 til 3.000 minktæver.

 

Forvaltningen anbefaler, at der meddeles dispensation til etablering af gyllebeholder indenfor 100 meter fra bæk og grøft under forudsætning af etablering af alarm og jordvolde.

Sagsfremstilling

Henrik Christensen ønsker at etablere en gyllebeholder i tilknytning til minkfarmen på Skovbjergvej 42 i Sdr. Felding. Øst for udvidelsen af minkfarmen løber en skelgrøft og nord for udvidelsen løber en bæk.

 

Ansøger har angivet 2 mulige placeringer, der begge ligger indenfor 100 meter til vandløb. Placering og begrundelse for ansøgningen er vedlagt i bilag.

 

I henhold til husdyrgødningsbekendtgørelsen må beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning ikke etableres indenfor en afstand af 100 meter til åbne vandløb og til søer over 100 m². Hvor overholdelse af afstanden ikke er mulig, kan kommunalbesty- relsen dispensere fra afstandskravet.

 

Der er på minkfarmen mulighed for at placere gyllebeholderen udenfor afstandskravene til vandløb. Dette er dog ikke en hensigtsmæssig placering i forhold til driften og eventuelt fremtidige udvidelsesmuligheder for minkfarmen.

 

Forvaltningen vurderer, at ved etablering af alarm og ved etablering af jordvolde, der kan tilbageholde minimum den mængde husdyrgødning, som opbevares over terræn, så vil vandløbene være beskyttet mod husdyrgødning i tilfælde af lækage eller uheld.

Økonomi

Ingen.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der meddeles dispensation til etablering af gyllebeholderen indenfor 100 meter fra bæk og grøft under forudsætning af etablering af alarm og jordvolde. Størrelse og udformning af jordvolde skal godkendes af Herning Kommune, inden gyllebeholderen må tages i brug

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.00.00-G01-449-03 Sagsbehandler: Kirsten Marie Brødbæk  

Orientering: Referat fra Landbrugsrådsmøde december 2012

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 X
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Lene Kimø, Anders Debel

Sagsfremstilling

Referat fra Landbrugsrådsmøde afholdt den 13. december 2012 på Herning Rådhus.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 13.02.03-G01-1-12 Sagsbehandler: Trine Koch Jakobsen  

Godkendelse af takstblade for vandforsyningsselskaber

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

Godkendelse af 7 vandforsyningsselskabers takstblade for 2013 i henhold til Vandforsyningsloven § 53. Alle selskaberne har lavet en genberegning af tilslutningspriser i overensstemmelse med fællesregulativ for de private almene vandværker i Herning Kommune.  

 

Forvaltningen anbefaler, at takstbladene godkendes.

Sagsfremstilling

Godkendelse af takstblade for 7 vandforsyninger i henhold til Vandforsyningsloven § 53. Takstbladene overholder regulativet og opdeling af tilslutningspriser på forskellige forbrugerkategorier bygger på faktiske udgifter for vandværket.


Alle forsyningerne har fremsendt dokumentation for beregningerne af taksterne og budget for kommende år.
 
Feldborg Vandværk

Prisen for vand er sat op med en krone for at dække et underskud i regnskab og budget. Tilslutningspriserne er steget med over 50%, da der hidtil ikke har været taget højde for hele forsyningsområdet ved beregning af taksterne.

 

Fasterholt Vandværk

Prisen for vandforbrug er sat lidt ned, mens det faste årlige bidrag er sat lidt op. Prisen for tilslutning i byzone er steget med over 50 % og afspejler, at prisen ikke har været reguleret i mange år. Der har ikke tidligere været en fast pris på tilslutning i landzone.
 
Kibæk Vandværk
Prisen for vand er uændret. Budgettet for 2013 viser et lille overskud.
Tilslutningsbidrag er ikke ændret væsentligt på baggrund af den nye beregning, men udformningen er blevet mere præcist med hensyn til forbrugertyper.
 
Sandet Vandværk
Prisen for vand er uændret, da budgettet balancerer fint og vandværket har en likvid beholdning på omkring 1,3 mio. kroner. Tilslutningspriserne kan ikke sammenlignes, da tidligere takstblade kun har oplyst en lille del af den faktiske pris for tilslutning.

 

Sunds Vandværk
Selskabet er omfattet af vandsektorloven og derfor underlagt prisloft fra Forsyningssekretariatet under Konkurrencestyrelsen, som konsekvens heraf er prisen for vandforbrug og det faste årlige bidrag sat meget ned.
Tilslutningspriserne er steget lidt, og der er flere forbrugertyper.
 
Sørvad Vandværk
Prisen for vand er hævet lidt, mens det faste bidrag er faldet lidt.
Tilslutningsprisen er steget lidt i byzone, men faldet lidt i landzonen.  
 
Timring Vandværk
Prisen for vand er uændret, mens det faste årlige bidrag er sat ned på baggrund af budgettet.
Tilslutningspriserne er mere end fordoblet i byzone og steget med 50-75% i landzone. Årsag til stigningen er, at prisen ikke har været reguleret i mange år.
 
Der er 3 vandforsyningsselskaber, der endnu ikke har fremsendt takstblad for 2013. Forvaltningen er i dialog med selskaberne og det forventes, at resterende takster fremsendes til godkendelse i januar.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at takstbladene godkendes.

Beslutning

Per Sørensen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.
 
Indstillingen tiltrådt.
 
Forvaltningen udsender brev til alle vandværker, hvoraf det fremgår, at Herning Kommune skal modtage takstblade fra alle vandværker senest 1. november året før den periode takstbladet gælder for.

Bilag

 

Sagsnr.: 02.00.00-P19-61-12 Sagsbehandler: Casper Laursen  

Gødstrupvej 50, Herning - opførelse af bygning udenfor byggefelt

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 X
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

På en forespørgsel om opførelse af ny bygning placeret udenfor det fastlagte byggefelt jf. lokalplan nr. 59.E1.2, har forvaltningen 22. marts 2012 svaret ansøger, at forespørgslen ikke kunne imødekommes, idet den forespurgte placering af ny bebyggelse afviger væsentligt fra lokalplanens intentioner. Efter afslaget på forespørgslen, har ansøger anmodet om at sagen genoptages og forelægges Teknik- og Miljøudvalget.

 

Forvaltningen anbefaler, at udvalget vurderer om en dispensation kan imødekommes mod reduktion i det lokalplanlagte byggefelt.

Sagsfremstilling

Der er forespurgt om mulighed for nedrivning af eksisterende bygning på 312 m2 og opførelse af ny bygning med samme placering på ca. 1.000 m2. Placeringen af den nye bygning er uden for de byggefelter, der er angivet i lokalplan nr. 59.E1.2 - Erhvervsområde ved Gødstrup. Lokalplanen er en nyere lokalplan fra oktober 2010.
 
Ansøger oplister følgende begrundelser for ansøgningen om opførelse af ny bygning udenfor byggefeltet:

  1. Ejeren, Witt A/S, står med et akut behov for mere lagerplads, da man i dag lejer ”ude i byen”, blandt andet hos Logistica i Brabrand ved Århus.

  2. Logistikken og synergien ved opførelse af større lagerhal end eksisterende, er optimal for arbejdsprocessen ved vareudleveringer, frem for at placere ny lagerhal på eksisterende byggefelter syd/øst for lagerhallerne.

  3. Witt A/S accepterer gerne, at eksisterende byggefelt syd/øst for lagerområdet reduceres med antal m2 svarende til overskridelsen af byggefelt ved genopførelse af eksisterende lagerhal.

 

Forvaltningen bemærker, at ansøger ved lokalplanens udarbejdelse i 2010 i vid udstrækning har været inddraget i byggefelternes placering.


Forvaltningen vurderer, at bygningens størrelse og omfang betyder, at opførelsen af bygningen udenfor de fastlagte byggefelter ikke er i overensstemmelse med lokalplanens principper.
 
Efter Planlovens § 19, stk. 1 kan en kommune dispensere fra bestemmelser i en lokalplan, hvis dispensationen ikke er i strid med planens principper. Videregående afvigelser end omhandlet i stk. 1, kan kun foretages ved tilvejebringelse af en ny lokalplan, jf. § 19, stk. 2.
 
At en bebyggelsesregulerende bestemmelse i en lokalplan må anses for at være fastlagt for at fastholde en særlig udformning eller placering af bebyggelsen - og dermed som en del af lokalplanens principper - kan følge af f.eks. en detaljeret formålsbestemmelse, der specifikt henviser til den pågældende bebyggelsesregulerende bestemmelse, eller af karakteren og detaljeringsgraden af lokalplanbestemmelsen eller lokalplanen i øvrigt.
 
Der er i lokalplanens afsnit 7 om bebyggelsens omfang og placering fastlagt bebyggelsesregulerende bestemmelser for de bygninger, der kan opføres indenfor lokalplanen. Der er fastsat bestemmelser om den maksimalt tilladte bebyggelsesprocent samt placering af bygningerne. Placeringen er angivet ved byggefelt 1 og 2 i forlængelse af eksisterende bygninger langs med jernbanen. Byggefelt 3, placeret mellem eksisterende bygninger og vejen, er bebygget.
 
Forvaltningen vurderer, at placering af ny bebyggelse i de fastlagte byggefelter er angivet med det formål at fastlægge nye bygningers placering.
 
Da lokalplanen således angiver som sit formål at regulere bebyggelsens placering gennem byggefelter, der skal være bindende for placeringen, må bestemmelsen i lokalplanens § 7.1 betragtes som et princip i lokalplanen, jf. planlovens § 19, stk. 1.
 
Forvaltningen anbefaler, at udvalget må vurdere, om der med hensyn til placering af den ønskede nye hal ved eksisterende lagerbygning, kan dispenseres fra lokalplanens byggefelter, mod  tilsvarende reduktion i arealet for det lokalplanlagte byggefelt. Forudsætningen herfor bør afklares på grundlag af en forudgående naboorientering.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at det med henvisning til lokalplan nr. 59.E1.2 drøftes, om der efter forudgående naboorientering kan dispenseres til den ansøgte placering af ny hal uden for det lokalplanlagte byggefelt mod tilsvarende reduktion i lokalplanens byggefelter.

Beslutning

Ansøgningen sendes i nabohøring, og udvalget vil herefter tage stilling til, om der kan dispenseres til den ansøgte placering af ny hal uden for det lokalplanlagte byggefelt mod tilsvarende reduktion i lokalplanens byggefelter.

Bilag

 

Sagsnr.: 02.34.00-P19-114-10 Sagsbehandler: Hans Eghøj  

Golfvej 5, Herning - tilladelse til skiltning ved BILKA

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 X
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Jens Winkler, Hans Eghøj

Sagsresume

Dansk Supermarked A/S har i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse til BILKA Golfvej 5, Herning, søgt om opsætning af skiltning. Den faktisk opsatte skiltning afviger på nogle punkter fra byggetilladelsen, lokalplanens bestemmelser og Herning Byråds Skilte- og Facadevejledning.

 

Ud fra en helhedsvurdering og lighedsprincipper anbefaler forvaltningen, at dele af skiltningen godkendes ud fra en helhedsvurdering, da den ikke afviger væsentligt fra anden skiltning i området, og at skiltning henvendt mod motorvejen af trafiksikkerhedsmæssige årsager og præcedens fjernes.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har givet byggetilladelse til skiltningen på BILKA, men har konstateret, at dele af skiltningen fraviger byggetilladelsen og de aftaler, der er indgået i processen. På den baggrund har der ved flere anledninger været drøftelser med Dansk Supermarked A/S om muligheder og løsninger, men det har ikke været muligt at blive enige.

 

Der er i øjeblikket uoverensstemmelse med tilladelsen og den faktiske opsatte skiltning på 2 væsentlige områder:

 

1. Skiltning opsat på begge sider af facaden ved indgangsdøren med varetilbud.

 

2. Skiltning med kraftigt lys opsat på bagsiden af indgangsportal henvendt mod

   motorvejen.

 

Forvaltningen har vurderet centerområdet ved BILKA, HerningCentret og BAUHAUS

 

De nævnte 3 varehuse er de største i området og reguleres alle af lokalplaner for projekterne. Det er forvaltningens vurdering, at skiltningen ved BILKA ikke afviger væsentligt fra den skiltning, der i øvrigt er godkendt og opsat på de nævnte større ejendomme.

 

De 2 skilte opsat på facaden ved siden af indgangsportalen, pkt. 1, er efter forvaltningens vurdering ikke i overensstemmelse med tilladelsen, men henvender sig primært til kunder på parkeringsarealet, og ikke til forbipasserende trafik på vejanlæggene. Derfor svarer denne skiltning til hvad der i øvrigt er opsat på de større ejendomme i området.

 

Skiltet, pkt. 2, der er opsat på bagsiden af indgangsportalen, forefindes derimod ikke på de øvrige ejendomme. Men det kan dog oplyses, at både BAUAHAUS og HerningCentret har lysreklamer på deres facader. Lysreklamerne er i princippet lige så synlige fra motorvejsanlægget. Af principielle årsager og det forhold, at denne skiltning primært henvender sig mod motorvejsanlægget og kan være til gene for trafiksikkerheden, anbefaler forvaltningen at skiltningen fjernes.

Økonomi

Ingen.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at ovennævnte skilte jf. pkt. 1 med placering på begge sider af indgangsportalen godkendes med henvisning til helhedsvurderingen, og at de primært henvender sig til kunder på parkeringsarealet og indgangen,

 

at ovennævnte skiltning jf. pkt. 2 med placering på bagsiden af indgangsportalen fjernes med henvisning til, at den primært henvender sig mod motorvejsarealet, og således kan give anledning til forstyrrelse af trafiksikkerhed og kan danne præcedens for skiltning i området.  

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 02.34.04-P19-325-12 Sagsbehandler: Jesper Leding  

Orientering: Stadfæstelse af afgørelse om husstandsvindmølle Kølkærvej 56, Herning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsfremstilling

Natur- og Miljøklagenævnet har stadfæstet Herning Kommune's afslag på ansøgning om tilladelse til placering af husstandsmølle på ejendommen Kølkærvej 56, Herning.

 

Herning Kommune meddelte den 4. september 2012 afslag på ansøgning om tilladelse til opførelse af husstandsmølle, idet forvaltningen vurderede, at den ønskede placering ikke var i overensstemmelse med planlovens landzonebestemmelser. Afgørelsen blev påklaget af ansøger, og Natur- og Miljøklagenævnet stadfæstede den 11. december 2012 kommunens afgørelse.

Økonomi

Ingen

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

 

Der udarbejdes en udvalgssag, hvor retningslinjer for placering af husstandsvindmøller og større solcelleanlæg i det åbne land behandles.

 

Ansøgninger om opstilling af husstandsvindmøller, som administrativt vurderes til afslag i henhold til Planlovens landzonebestemmelser, behandles i udvalget indtil de nye retningslinjer er besluttet.

Bilag

 

Sagsnr.: 05.05.06-P20-3-12 Sagsbehandler: Marius Reese  

Anlægsprojekt for renovering af gade- og cykelareal i f.m. kloakrenovering på Silkeborgvej fra Kongrescentret til Kaj Munksvej - frigivelse af bevilling

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 X
 X
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Kloakomlægning af Silkeborgvej har længe været højt prioriteret af Herning Vand. Samtidig trænger såvel vej- som fodgænger- og cykelareler til omlægning og en generel opgradering, da vejen er nedslidt. Silkeborgvej udgør tillige den primære rute mellem Herning Midtby og Herningcentret.

 

Med afsæt i ovenstående og i forlængelse af de afsluttede projekter i henholdsvis Østergade og Fonnesbechsgade og fremtidige projekter for omlægning af Kongrescentertorvet og deraf afledte trafikomlægninger, er der blevet udarbejdet skitseprojekt for omlægning af Silkeborgvej på strækningen mellem Kongrescentret og Silkeborgvej ved Kaj Munksvej.  

 

Projektet opdeles i 2 etaper med afsæt i Herning Vands planer for kloakomlægning i området.

Sagsfremstilling

Silkeborgvej er en del af det samlede projekt for omdannelse af Herning Bymidte. Bymidteprojektet skal sikre, at Bymidten fortsat udvikles og understøtter ”Politik for Den Levende By’s” vision om, at Herning skal være en flot by, Herning skal være en levende by og Herning skal have en stærk identitet.
 
Prioriteringen af Silkeborgvej på strækningen mellem Kongrescentret og Kaj Munksvej medvirker til at skabe sammenhæng og synergi i by- og detailhandelsudviklingen.
I forlængelse af omlægning af Østergade og Fonnesbechsgade, vil omlægning af Silkeborgvej medvirke til at skabe et nyt sammenhængende handelsgademiljø af høj kvalitet.
 
Silkeborgvej foreslås anlagt med et vejtracé på 6.4 m, gennemgående cykelstier i 1.2 m. bredde, allébeplantning i begge vejsider samt fortov i lyse betonbelægningsten i varierende bredde. (Bilag 1)
 
Tids- og procesplan:
Projektet skal koordineres med Herning Vands omlægning af kloakker på henholdsvis Østergade/Silkeborgvej samt tilstødende gader: Danmarksgade, Grønnegade, St. Blichersvænget, Haraldsgade og St. Blichersgade.


Kloak- og anlægsarbejderne i Østergade og på Silkeborgvej forudsættes gennemført i perioden fra 1. marts – 1. juli, hvor krydset Danmarksgade/Silkeborg retableres og hele gade kan genåbnes for trafik. Kloakarbejder i de tilstødende gader fortsætter frem til medio august 2013. (Bilag 2 – tidsplan)
 
Finansiering:

Anlæg af Silkeborgvej på strækningen mellem Kongrescentret og Kaj Munksvej estimeres at kunne udføres for ca. 8,8 mio. kr. 
 
Projektet er med budgetforliget for 2013 finansieret med henholdsvis ca. 1,8 mio. kr. i 2013 og ca. 2,4 mio. kr. i 2014 på Byplanudvalgets budgetramme på Serviceområde 09 Trafik-BYP. Herudover er der afsat ca. 4,6 mio. kr. i 2014 på Teknik- og Miljøudvalgets ramme på Serviceområde 09 Trafik-TMU.
 
Forvaltningen vurderer, at der er behov for at fremrykke ca. 2,4 mio. kr. til projektet fra 2014 til 2013, med henblik på at kunne udføre første etape af projektet i umiddelbar forlængelse af Herning Vands kloakomlægning.
 
Estimatet er baseret på erfaringspriser fra igangværende og færdige vej- og gågadeanlæg inklusiv fremskrivning til 2013 priser.
 
Bymidteprojektet udbydes i indbudt licitation, hvorfor der tages forbehold for endelig pris, iøvrigt således at anlægsperioden indgår som konkurrenceparameter.
 
Idet vejen skal kloakrenoveres optimeres projektøkonomien ved vejomlægningen, da Herning Vand står for opgravning til kloak og retablering af asfalt i selve vejudlægget.
 
Afledte driftsudgifter af belægning m.v. afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme på Serviceområde 09, Trafik, og vurderes at kunne afholdes indenfor nuværende ramme.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at Teknik- og Miljøudvalget og Byplanudvalget drøfter/godkender skitseforslag til omlægning af Silkeborgvej på strækningen mellem Kongrescentret og Kaj Munksvej,

 

at Byplanudvalget indstiller, at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 8,830 mio. kr. samt yderligere rådighedsbeløb på 2,436 mio. kr. i 2013 til Serviceområde 09, Trafik, BYP, stednr.: 223078, Byrum, torve og Pladsdannelser, Silkeborgvej til anlæg af Silkeborgvej på strækningen mellem Kongrescentret og Sjællandsgade,

 

at Byplanudvalget indstiller anlægsudgiften finansieres af de til formålet afsatte rådighedsbeløb på hhv. 1,827 mio. kr. på stednr. 223078 i 2013 samt 2,436 mio. kr. på stednr. 223001 i 2014 på Serviceområde 09, Trafik. Sidstnævnte rådighedsbeløb på 2,436 mio. kr. fremrykkes fra 2014 til 2013 og flyttes fra stednr. 223001 til 223078 på Serviceområde 09, Trafik,

 

at Teknik- og Miljøudvalget indstiller, at den resterende anlægsudgift afholdes af SO 09, Trafik, TMU, stednr. 223099, Silkeborgvej i 2014. Rådighedsbeløbet flyttes til stednr. 223078 i 2014.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget godkendte skitseforslag til omlægning af Silkeborgvej på strækningen mellem Kongrescentret og Kaj Munksvej, og godkendte, at den resterende anlægsudgift afholdes af SO 09, Trafik, TMU, stednr. 223099, Silkeborgvej i 2014. Rådighedsbeløbet flyttes til stednr. 223078 i 2014.

Bilag

 

Sagsnr.: 05.01.00-A00-3-12 Sagsbehandler: Line Engell Nørby  

Ekspropriation

 

Sagsnr.: 09.00.00-P19-168-05 Sagsbehandler: Anna Margrethe Buhl  

Orientering: Referat fra Citykontaktudvalg

 

Sagsnr.: 00.22.00-P35-1-12 Sagsbehandler: Anna Margrethe Buhl  

Orientering: Referat fra Centerbykontaktudvalg

 

Sagsnr.: 83.00.00-Ø22-2-12 Sagsbehandler: Tommy Jonassen  

Koncessionsaftale

 

Sagsnr.: 13.06.00-P05-5-12 Sagsbehandler: Henrik Steffensen Bach  

Ekspropriation

 

Sagsnr.: 00.34.00-S00-1-12 Sagsbehandler: Steen Brokær  

Ansøgning om lån

 

Sagsnr.: 02.34.02-P19-305-12 Sagsbehandler: Casper Laursen  

Orientering om byggesag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-692-09 Sagsbehandler: Lotte Vinter  

Meddelelser