Dagsordener og referater

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 13. august 2018
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 05.01.02-P20-4-15 Sagsbehandler: Kim Bredgaard Grarup  

Orientering om cykelsti til Skibbild-Nøvling, krydsning af bane ved Tvevadvej

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen

Sagsresume

Der foreligger projekt for banesikring af cykelstien mellem Gødstrup og Skibbild-Nøvling ved Tvevadvej.

 

Forvaltningen anbefaler, at sagen tages til orientering.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har det sidste års tid arbejdet sammen med Banedanmark for at finde en løsning på en sikker passage for cykelstien ved Tvevadvej. Overgangen har ikke før været sikret med bomme, og nu hvor Herning Kommune anlægger en cykelsti, ønsker Banedanmark at sætte bomme op, både på cykelstien og vejen.

 

Herunder ses den løsning forvaltningen har fundet i samarbejde med Banedanmark. Løsningen er godkendt af politiet, og forvaltningen har været i kontakt med lodsejerne, der også ser positiv på løsningen.

 

Løsningen medfører, at det eksisterende kryds umiddelbart syd for banen forlægges mod syd som et nyt forsat kryds og dermed får Odinsvej og Tvevadvej et nyt vejforløb vist med rødt. Cykelstiens nye forløb er vist med gult. Tidligere planlagt stiforløb er vist med blåt.

 

 Som bilag er vedlagt et detaljeret oversigtskort over projektet. 

Økonomi

Banedanmark betaler for bom-anlæg og de advarselsskilte, der hører med, samt den del af cykelstien, der er på deres matrikel. Herning Kommune betaler alt udenfor Banedanmarks areal.

 

Udgifterne til kommunes andel af projektet kan indeholdes i anlægsbevillingen.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til orientering.

Beslutning

Sagen taget til orientering.

Bilag

 

Sagsnr.: 82.07.00-P19-3-18 Sagsbehandler: Preben Siggaard  

Frigivelse af anlægsbevilling til ventilationsanlæg på Gullestrup Skole

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 x

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Anette Nørtoft, Anne Marie Muff, Pia Colstrup

Sagsresume

Gullestrup Skole har modtaget påbud fra Arbejdstilsynet om at sikre et tilfredsstillende indeklima i skolens 4. og 6. klasse.

 

Forvaltningen anbefaler, at løsnings- og finansieringsforslag godkendes.

Sagsfremstilling

Gullestrup Skole påbydes at sikre et tilfredsstillende indeklima, herunder luftkvalitet i skolens 4. og 6. klasse, således at Co2-niveau kan holdes på et passende niveau.

 

Arbejdstilsynets påbud skal efterkommes senest den 15. oktober 2018.

 

For at efterleve påbuddet foreslås, at der på taget etableres et ventilationsanlæg, som ventilerer de 4 klasselokaler inkl. 4 toiletrum og gang. Etablering af anlægget beløber sig 750.000 kr.

 

Kommunale ejendomme vurderer, at arbejdet mest hensigtsmæssigt udføres i uge 42, og at Arbejdstilsynet anmodes om en fristforlængelse på ca. 14. dage.

Økonomi

Det foreslås, at udgiften på 750.000 kr. finansieres ved at fremrykke ekstraordinære midler til vedligehold vedr. indeklima, hvor der er afsat 2,886 mio. kr. i 2021.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der etableres ventilation i Gullestrup Skole som beskrevet til 750.000 kr.
at der meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 750.000 kr. i 2018 til Serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler nyt stednr. Indeklima på Gullestrup Skole
at anlægsudgiften finansieres med 750.000 kr. af rådighedsbeløb på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme sted nr. 011099 13 Ekstraordinær vedligehold vedr. indeklima i 2021.

Beslutning

Indstilllingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 22.11.00-G00-1-18 Sagsbehandler: Peter Jørgensen  

Orientering om kvartalsmøde med taxa

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

  X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Eva Freidahl Graae

Sagsresume

Forvaltningen afholder hvert kvartal et møde med bestyrelsen for Herning Taxa og vognmanden udenfor bestillingskontoret.

 

Forvaltningen anbefaler, at referatet tages til orientering.

Sagsfremstilling

Referat fra mødet den 19. juni 2018 er vedlagt.

 

Der er planlagt følgende møder for 2018.

  • Onsdag den 5. september 2018 kl. 09:30 -11:30
  • Torsdag den 6. december 2018 kl. 09:30 -11:30

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at referatet tages til orientering.

Beslutning

Referat taget til orientering.

Bilag

 

Sagsnr.: 09.00.00-P19-100-04 Sagsbehandler: Cecilie Helene Rosenberg  

Orientering om prøveperiode med sejlads på Knudmosesøerne

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Jesper Thomsen, Monica K. Hansen, Dan Overgaard, Helle Rasmussen

Sagsresume

Forvaltningen ønsker ved hjælp af en støjlogning i en prøveperiode på to måneder, at undersøge muligheden for at flytte Herning Jetski Klubs sejlads til Knudmosesøerne.

 

Forvaltningen anbefaler, at sagen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Herning Jetski Klub sejler i dag i Holtbjerg Sø, som er en bynær badesø, og som bl.a. af denne grund ønskes fredeliggjort. Herning Jetski Klub har selv ytret ønske om at flytte deres sejlads til Knudmosesøerne. Herning Vandski og Wakebord Klub sejler i forvejen i Knudmosesøerne, og det er muligt, at de to klubber fremadrettet kan have samdriftsfordele i fx. fælles klubfaciliteter.

 

Figur 1: Kort med Holtbjerg Sø og Knudmosesøerne.

 

Da der er en bolig i umiddelbar nærhed af søen, har forvaltningen fået udarbejdet en støjrapport. Rapporten viser, at maskinerne støjer mere end forventet. Det kan evt. skyldes, at maskinerne blev ført af en lokal junior danmarksmester, som kan sejle med mere fart og i længere perioder end de almindelige klubmedlemmer. Forvaltningen anbefaler, at der gives en midlertidig tilladelse til sejlads på Knudmosesøerne i en prøveperiode fra 1. september - 30. oktober. I denne periode opsættes en støjmåler, og der laves en støjlogning af den faktuelle støjbelastning.

 

Der har været holdt møder med begge klubber, og de har hver fremlagt deres ønsker til sejlperioder, -dage og -tidsrum. Sejladsen i prøveperioden vil være som følger: 

 

Figur 2: Skema over driftstider i prøveperioden.

 

De nærmeste naboer vil blive orienteret om prøvesejladsen. Hvis den løbende logning under prøvesejladsen viser, at de vejledende støjgrænser overskrides i et givent tidsrum (dag, aften eller weekend), vil der automatisk blive givet besked til Herning Jetski Klub. Sejladsen med jetski/vandscooter vil derefter blive indstillet og først genoptaget senere. Hvis der eksempelvis viser sig at være problemer med støjen fra sejladsen en given aften, så indstilles sejladsen omgående og genoptages først tidligst den efterfølgende dag.

 

På baggrund af resultatet af prøvesejladsen vil forvaltningen opstille mulige driftsscenarier og præsentere disse for klubberne på et møde. Derefter skal der politisk tages stilling til, hvilke vilkår, der skal fastsættes for sejlads på Knudmosesøerne og Holtbjerg Sø. 

 

Sagen sendes til orientering i Kultur- og Fritidsudvalget.

Økonomi

Støjlogning koster 14.000 kr. eks. moms. Omkostningerne til støjlogning afholdes af Kultur- og Fritidsafdelingen og Natur og Grønne Områder.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til efterretning.

Beslutning

Sagen taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-560-06 Sagsbehandler: Louise Berg Hansen  

Orientering om møde i Grønt Råd

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Dan Overgaard

Sagsresume

Der har været møde i Grønt Råd.

 

Forvaltningen anbefaler, at referatet tages til orientering.

Sagsfremstilling

Der har 21. juni 2018 været møde i Grønt Råd. Der var 6 punkter på dagsordnen:

  • Stier i Knudmosen
  • Lillelund Engpark
  • Søby Brunkulslejer
  • Riverfisher
  • Nationalpark Skjern Å
  • Signalkrebs

Referat er vedlagt til orientering.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at referat fra Grønt Råds møde 21. juni 2018 tages til orientering.

Beslutning

Referat taget til orientering.

Bilag

 

Sagsnr.: 09.17.00-P19-135-17 Sagsbehandler: Peter Lindhard Birch  

Tilbygning til hønnikestald i det åbne land

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Monica Klitgaard Hansen, Lene Kimø

Sagsresume

Forvaltningen har modtaget ansøgning om tillæg til godkendelse af tilbygning til hønnikestald på ejendommen Skjernvej 202, 7500 Holstebro.

 

Forvaltningen anbefaler, at udvalget drøfter sagen og tager stilling til ansøgningen.

Sagsfremstilling

Der er ansøgt om en tilbygning til eksisterende økologiske hønnikestald. Hønnikestalden er godkendt og etableret i 2017. Med tilbygningen vil årsproduktionen i stalden kunne udvides fra 200.000 stk. til 260.000 stk. hønniker.

 

Den eksisterende stald er ca. 100 meter lang og 33 meter bred. I ansøgningen om tillæg er der oprindeligt ansøgt om en tilbygning med en længde på 50 meter og en bredde på ca. 33 meter. Ansøger har efterfølgende fremsendt et tilpasset projekt, hvor længden af tilbygningen er reduceret til ca. 35 meter. Forvaltningen varslede et afslag på ansøgningen, begrundet i, at husdyrbruget ikke kan drives på stedet uden at påvirke omgivelserne på en måde, som er uforenelig med hensynet til omgivelserne, herunder landskabelige hensyn. Varsling om afslag er vedhæftet som bilag.

 

Ansøger har, i forbindelse med partshøringen af varsel om afslag, indsendt et tilpasset projekt, hvor tilbygningen er reduceret til en længde på 30 meter og fortsat en bredde på 33 meter. Ved at ændre på produktionsanlægget, med andet inventar kan der stadig ske en produktionsudvidelse svarende til 260.000 stk. hønniker. Derudover opføres der en mindre tilbygning (maskinhus) umiddelbart øst for den sydligste gavl. Desuden bliver der ikke etableret køreveje langs eksisterende bygning og tilbygning, som ansøgt i det oprindelige projekt. Ligeledes beklædes gavlen med plader i grå farvenuancer.

 

I forbindelse med barmarksprojektet, hvor den eksisterende bygning blev miljøgodkendt, var eneste mulighed for at imødekomme ansøger, at bygningen blev placeret nord-syd vendt, pga. brancheregler for økologisk hønnikeproduktion. Forvaltningen imødekom ønsket, mod at bygningen blev nedgravet i sydenden og etableret på et plateau i nordenden, således at der skete en landskabelig tilpasning. Derudover blev der i miljøgodkendelsen stillet krav om, at ved ophør af bygningens funktion til det ansøgte formål, skal bygningen fjernes og terrænet føres tilbage til situationen før byggeriet i 2017.

 

Arealet, hvor tilbygningen ønskes placeret, er afgrænset af beplantning på alle sider. Bygningen ligger på en skråning med en terrænhældning på 1:10 - 1:20, hvor det er mest stejlt ned mod Gryde Å, som er ved nordenden af bygningen.

 

Ansøger er indstillet på at etablere beplantning, så der er mindst muligt indsyn fra Skjernvej. Endvidere er ansøger indstillet på, at der kan stilles vilkår om, at der kan tinglyses, at omgivelserne og terrænet tilbageføres som før byggeriet i 2017 ved produktionsophør.

 

Området hvor den eksisterende stald er etableret, og hvor den nye tilbygning ønskes placeret, er udlagt til nationalt geologisk interesseområde (NGI-område), udpeget som en del af Skovbjerg Bakkeø. Bakkeøen er kendetegnet ved mange forskellige landskabsformer og geologiske formationer som bakker, ådale, søer m.m. I dette tilfælde er der tale om en ådal, som Gryde Å er en del af.

 

Landskabet er karakteriseret af et bakket terræn, skove og plantager samt spredtliggende større og mindre landbrug. Bevoksningen i landskabet skaber mindre rum i landskabet, som er klart afgrænsede, mens lange kig henover landskabet hindres. Terrænet i området gør landskabet sårbart overfor placering af store byggerier og anlæg, der fremstår dominerende og slører terrænets former.

 

I følge lov om miljøgodkendelser mv. af husdyrbrug skal Herning Kommune vurdere, om husdyrbruget kan drives på stedet uden at påvirke omgivelserne på en måde, som er uforenelig med hensynet til omgivelserne, herunder hensynet til de landskabelige værdier.

 

Den allerede godkendte bygning med en længde på 100 meter blev i forbindelse med miljøgodkendelsen vurderet til at være forenelig med omgivelserne herunder landskabelige hensyn under forudsætning af de stillede vilkår. Forvaltningen vurderer, at effekten af den landskabelige tilpasning, som blev gennemført i forbindelse med miljøgodkendelsen i 2017, vil blive reduceret ved en forlængelse af den eksisterende hønnikestald til en samlet længde på 130 meter, da der vil ske en forøget terrænopbygning ved den nye nordgavl. Ansøger er indstillet på at etablere forskellige skærmende foranstaltninger, som beplantning og grå facadeplader, som kan hjælpe på helhedsindtrykket af hele bygningen.

 

Branchereglerne for økologisk hønnikeproduktion med udformningen og størrelsen af hønsegårdene betyder, at der her er særlige rammer set i forhold til konventionel produktion. Et tilsvarende byggeri af et konventionelt husdyrbrug ville have større muligheder for at blive placeret, så landskabet i højere grad blev tilgodeset. Det forventes, at der kommer flere barmarksprojekter med økologisk hønnikeproduktion i fremtiden.

 

Forvaltningen anbefaler, at udvalget på baggrund af ovenstående drøfter sagen og tager stilling til ansøgningen.

 

 

 

  

Skjernvej 202: Situationsplan   

 

 

Brev af 24. maj 2018 "Supplerende partshøring vedr. udvidelse" blev omdelt på mødet.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at udvalget drøfter sagen og tager stilling til ansøgningen. 

Beslutning

Der gives tilladelse til den ansøgte tilbygning til hønnikestalden (35 meter). Der stilles krav om skærmende beplantning og grå facade, samt fjernelse af bygning og tilbageføring af omgivelser og terræn ved produktionsophør.

Bilag

 

Sagsnr.: 05.02.05-G01-5-18 Sagsbehandler: Anne Marie Fredslund Schmidt  

Navngivning af storparcel i Gullestrup

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

  X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

Ved Løvbakkevej og Gullestrupvej opføres 52 nye rækkehuse i en privat udstykning til boligformål.

Boligområdet får indkørsel fra planlagt "ny" Løvbakkevej, og der etableres en ny intern stamvej til området.

 

Forvaltningen anbefaler, at den nye stamvej navngives Nordskrænten.

Sagsfremstilling

Rækkehusene er første udstykning i et nyt område i Gullestrup, og lokalplanen for området har ikke medtaget navngivning af interne veje.

 

Det er vurderet, at stamvejen skal navngives med et helt andet navn end de eksisterende vejnavne i Gullestrup.

 

I samarbejde med den private udstykker foreslår forvaltningen, at vejen navngives Nordskrænten.

 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at vejen navngives Nordskrænten.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 05.02.05-G01-6-18 Sagsbehandler: Anne Marie Fredslund Schmidt  

Ansøgning om ændring af vejnavn på grund i Vildbjerg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

  X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

Forvaltningen har modtaget en ansøgning om adresseændring på grunden Bredgade 29A - 29M i Vildbjerg.

Der ansøges om, at grunden ændrer adresse fra Bredgade til Gartnerparken.

 

Der er givet byggetilladelse til at opføre 2 boligblokke i 2 etager. I den forbindelse er der udarbejdet en husnummerplan, hvor bebyggelsen allerede er tildelt adresserne Bredgade 29A-29M.

 

Forvaltningen anbefaler, at udvalget drøfter sagen og tager stilling til forslag om adresseændring.

Sagsfremstilling

Ønsket om adresseændring sker på opfordring fra naboerne i Mølleparken 1-12. Grundens ejer finder forslaget fornuftigt, idet der tidligere har ligget et gartneri på grunden.

Ejeren af gartneriet på modsatte side af Bredgade bakker op om forslaget.

 

Forvaltningen anbefaler at opretholde adressen til Bredgade, med begrundelse i, at der er plads i husnummerrækken, og der er udarbejdet en husnummerplan for projektet.

Der er indkørsel fra Bredgade til parkeringspladser foran de 2 boligblokke. Der er ikke tale om et større vejforløb, der efter forvaltningens vurdering berettiger til et selvstændigt vejnavn.

Ses Bredgade som en helhed, er det naturligt, at projektet har adresse til Bredgade. 

 

 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen drøftes, og der tages stilling til forslag om adresseændring.

Beslutning

Ansøgning om adresseændring på grunden Bredgade 29A-29M til Gartnerparken imødekommes.

 

Sagsnr.: 00.30.10-P19-2-18 Sagsbehandler: Jacob Philipsen  

MEP (Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet)

 

Sagsnr.: 05.01.02-P20-1-17 Sagsbehandler: Kim Bredgaard Grarup  

Køb af jord til vejformål

 

Sagsnr.: 06.01.15-K08-1-15 Sagsbehandler: Trine Grud Fisker  

Orientering om politianmeldelse

 

Sagsnr.: 00.22.04-P35-1-17 Sagsbehandler: Lotte Vinter  

Meddelelser