Dagsordener og referater

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 13. august 2012
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1304-07 Sagsbehandler: Edith Blynning  

Høringssvar vedr. Midttrafiks oplæg til budget 2013

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen, Steen Brokær, Niels F. K. Madsen

Sagsresume

Midttrafik har 25. juni sendt forslag til budget 2013 i politisk høring hos bestillerne, efter at budgettet har været forelagt Midttrafiks bestyrelse 22. juni 2012.

 

Der er afvigelser mellem udgifterne i bestyrelsesmaterialet og det fremsendte materiale, hvilket primært skyldes, at skønnet over indeksreguleringen er ændret i nedadgående retning.

 

Bemærkninger til forslaget skal fremsendes til Midttrafik senest 24. august 2012, som herefter udarbejder det endelige budgetforslag for 2013 til endelig godkendelse i Midttrafiks bestyrelse 14. september 2012.

 

Forvaltningen anbefaler, at forslag til høringssvar til Midttrafik godkendes.

Sagsfremstilling

Midttrafik har tidligere fremsendt et teknisk budgetoplæg til administrativ kommentering, hvor Herning Kommune fik tilrettet oplægget.

 

Det tekniske budget med bemærkningerne fra bestillerne blev fremlagt for Midttrafiks bestyrelse 22. juni 2012.

 

På baggrund af de politiske høringssvar bestillerne indsender, behandles et endeligt budget for 2013 i Midttrafiks bestyrelse 14. september 2012, idet budgettet efter lovgivning skal være vedtaget inden 15. september 2012.

 

De interne kommunale budgetter er først endelig på plads i løbet af oktober, hvorfor der kan komme ændringer, som kan påvirke Midttrafiks budget 2013, og det kan blive nødvendigt efterfølgende at justere dette.

 

Forudsætninger budget 2013

 

Udgifter

Udgangspunkt for budget 2013 er regnskabsresultat for 2011 med indregning af aktivitetsændringer.

 

Der er afvigelser mellem udgifterne i det materiale bestyrelsen godkendte, og det her fremsendte materiale, hvilket primært skyldes, at skønnet over indeksreguleringen er ændret.

 

Der anvendes to typer indeksregulering i budgettet. Ruter, der har været udbudt efter januar 2010, reguleres efter et månedligt omkostningsindeks (herunder Herning Kommunes bybusruter), mens øvrige ruter (herunder Herning Kommunes lokalruter) reguleres efter det gamle halvårlige reguleringsindeks, hvor der anvendes to typer indeks:

Omkostningsindeks: 2011 - 12: 1,7%  2012 -13: 1,1%

Reguleringsindeks:   2011 - 12: 4,3%  2012 -13: 1,6%

 

Indeksene er justeret siden den administrative høring, idet begge indeks er faldet, hvilket betyder en mindreudgift for Herning Kommunes lokalruters kørsel

 

I udgifterne er samtlige køreplantimer medregnet. For Herning Kommune er de faldet i alt med 1799 timer på grund af besparelser på bybusdriften og på de lokale ruter,

heri er indregnet mertimer til kørsel til Feldborg med rute 13 med i alt 120 timer.

 

Udgiften til ekstra tilkøbt ture på de regionale ruter (11 og 19 i Arnborg - Fasterholt området, og ture til Feldborg med rute 13) samt "ny" rute mellem Sørvad og Aulum er med i budgettet.

 

Forventede udgifter til bonusaftalen på miljøbesparende kørsel i bybusriften er medtaget i budget 2013.

 

Udgifter til Cross Border (ekstra udgifter grundet bortfald af mulighed for momsfri leasing af busser i udlandet) er med på alle lokale ruter, der endnu ikke har været i udbud.

 

Endvidere indgår udgifterne til trafikselskabet/administrationen, der omfatter
udgifter til administration, fællesudgifter til vedligeholdelse af billetmaskiner,
information og markedsføring, IT udgifter med videre.


Udgangspunktet for dette budget er en fremskrivning af Midttrafiks budget 2012 med en
fremskrivningsprocent på 1,5 %.


Niveauet for Trafikselskabet/administrationen er blandt andet baseret på de køreplantimer bestillerne indmelder.

 

På grund af de vedtagne besparelser på Midttrafiks administrationsomkostninger, som i 2013 i alt udgør 1 mio. kr., er Herning Kommunes omkostninger hertil kun steget med 83.000 kr. fra 2011 - 2013.  

 

Midttrafik har ikke tilsluttet sig Rejsekortprojektet. I det omfang dette sker, må der forventes at blive tale om en betydelig merudgift. Bestyrelsen for Midttrafik vil tage stilling til dette primo 2013.

 

 

 

 

Indtægter 

Budgettet for indtægterne er specielt usikkert i år, idet der er en række uafklarede forhold, bl.a. virkningen af den ændrede HyperCard ordning og de nedsatte takster i forbindelse med Trafikforliget.

 

HyperCard ordningens permanentgørelse kan betyde, at nettoindtægten ved kompensationen falder.

 

Udmøntningen af takstnedsættelsen kendes ikke, og virkningen af takstnedsættelsen er ikke indarbejdet i budgettet.

 

Trafikstyrelsen har udmeldt et takststigningsloft for 2013 på 3,5%.

 

Fra køreplanskiftet 2011 er der gennemført besparelser på de regionale ruter og en del bybuskørsler. Dermed er der også skønnet en reduktion i passagerindtægterne i 2013.

DSB og Arriva Tog har indført rejsekortet på togrejser i Midttrafiks område, hvilket får betydning for Midttrafiks indtægter i det nuværende samarbejde med DSB og Arriva, det skønnes, at medføre færre indtægter til Midttrafik.

 

Den samlede indtægt i budget 2013 er for Herning Kommune højere end regnskab 2011. Dette skyldes omlægning af indkøb af skoleårskort. Denne merindtægt skal udligne den ekstra omkostning skoleafdelingen har haft på indkøbet af skoleårskortene.

Økonomi

Med udgangspunkt i ovenstående forudsætninger ser økonomien for kollektiv trafik ud som følger: [image]

 

I oversigten er ikke medtaget budgettet for handicapkørsel, der netto er opgjort til 1.503 mio. kr. til kørsel og 0,549 mio. kr. til Trafikselskab/administration.

 

Administrationen for Social, Sundhed og Beskæftigelse har ingen bemærkninger, idet forslaget holder sig indenfor den afsatte ramme i Herning Kommunes budget.

 

I indtægterne på 16,403 mio. kr. indgår ca. 4 mio. kr. til  skoleårskort. Denne indtægt skal udligne skoleafdelingens omkostning til køb af disse kort hos Midttrafik. Dette tal er der i ovenstående korrigeret for.

 

I oversigten indgår et regionalt tilskud på 5.000 kr. til dækning af studerendes hjemkørsel i Karstoft området, hvilket sker med en udvidelse på en lokal rute. Udvidelsen er finansieret af Regionen.

 

Konklusion:

På baggrund af den viden forvaltningen har på nuværende tidspunkt, forventes det samlede resultat af de ovennævnte budgetmæssige usikkerheder at kunne holdes indenfor de nuværende økonomiske rammer.

 

Forvaltningen vil i forbindelse med forårsopfølgningen 2013 have en særlig fokus på den kollektive trafik, især set i lyset af, at der på nuværende tidspunkt er afsat 2,3 mio. kr. mere  i kommunens budget i forhold til det fremsendte budget fra Midttrafik vedrørende kollektiv trafik.

 

Hvor stor en andel af beløbet der forventes anvendt til at imødekomme mindreindtægten pga permanentgørelse af HyperCard og trafikforligets takstnedsættelse kendes ikke på nuværende tidspunkt.

 

Endvidere vil en mulig ibrugtagning af rejsekortet i Midttrafiks dækningsområde medføre en permanent større driftsudgift.

 

Forvaltningen har på baggrund af ovenstående vurdering udarbejdet vedlagte forslag til høringssvar.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at forslag til høringssvar godkendes og fremsendes til Midttrafik.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 13.05.22-G00-2-12 Sagsbehandler: Anne Marie Andersen  

Eventuel forlængelse af kontraktperioden for skolebusruter

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 x
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen

Sagsresume

Kontrakterne for kørsel af skolebusruterne i Herning Kommune udløber til sommerkøreplanskiftet i 2014. 

Ved enighed mellem parterne kan kontrakterne forlænges på uændrede vilkår i op til 2 år. Midttrafik forventer ikke, at priserne vil falde ved et udbud i 2014.

 

Forvaltningen anbefaler, at kontrakterne forsøges forlænget på uændrede vilkår i 2 år.

Sagsfremstilling

Der skal tages stilling til, om køreplanerne eventuelt skal forsøges forlænget, hvilket, ved enighed mellem parterne, kan ske på uændrede vilkår i op til 2 år.

 

Forinden næste udbud skal der tages stilling til, om der skal ske ændrede vilkår i busmateriellet.

 

I de nuværende kontraktbusser er maksimal alderen 17 år for busserne, og de indgåede kontraktbusser har passager-pladser, der indeholder sidde- og ståpladser.

 

"Bekendtgørelse om særlige krav til busser" kræver ikke seler til passagererne.

Såfremt der skal være siddepladser til alle med seler, vil det på flere af ruterne bevirke ekstra busser, med deraf følgende udgifter.

 

Midttrafik har oplyst, at priserne i de nuværende kontrakter ligger i et rimeligt niveau sammenlignet med flere samtidige og senere udbud.

 

Midttrafik forventer ikke, at priserne vil falde ved et udbud. En stramning til kravene på bussernes alder og udstyr må derimod forventes af udløse stigende priser.

 

 

Sendes  til orientering i Børne- og Familieudvalget.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at de nuværende kontrakter om buskørsel forsøges forlænget i 2 år fra udløbsdatoen 31. juli 2014.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Udvalget ønsker at få belyst, om der kan foretages justeringer på enkelte ruter i den nuværende kontrakt. Forelægges for udvalget på mødet den 5. november 2012.

 

Sagsnr.: 05.01.00-P19-10-08 Sagsbehandler: Kim Grarup  

Frigivelse af anlægsbevilling til infrastruktur omkring det nye sygehus i Gødstrup

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen, Niels F. K. Madsen

Sagsresume

Frigivelse af anlægsbevilling til infrastruktur omkring det nye Regionshospital Vest i Gødstrup.

Sagsfremstilling

I forbindelse med etableringen af det nye regionshospital i Gødstrup bliver Næstholtvej lukket og der skal etableres en erstatningsvej. Denne vej bliver senere adgangsvej til sygehusets hovedindgang og den nye Gødstrup Station.

 

 

Økonomi

Der er i 2012 afsat et rådighedsbeløb på 1.000.000 kr. til infrastruktur

ved det nye regionshospital i Gødstrup.  Der er tidligere meddelt anlægsbevilling på ialt 2.036.000 kr.  Anlægsbevillingen søges forhøjet med 1.000.000 kr. til ialt 3.036.000 kr.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der meddeles forhøjelse af anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 1.000.000 kr. i 2012 til Serviceområde 09 Trafik, sted nr. 222030 Regionshospital Vest - Infrastruktur,  

 

at udgiften på 1.000.000 kr. finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på  i 2012 på Serviceområde 09 Trafik, samme sted nr.

 

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 05.00.00-K04-1-12 Sagsbehandler: Tommy Jonassen  

Orienteringssag: VVM redegørelse - Rute 18: Høringssvar

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 X
 X
 

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsfremstilling

Vejdirektoratet offentliggjorde den 21. juni 2012 VVM redegørelsen for Rute 18, Motorvej Herning - Holstebro og vejforbindelse til Gødstrup. Redegørelsen er sendt i offentlig høring frem til den 27. august 2012 og fungerer som en del af beslutningsgrundlaget for den politiske stillingtagen til en anlægslov for vejprojektet.

 

Forvaltningen har udarbejdet udkast til høringssvar, som vil blive drøftet på mødet.

 

Der afholdes borgermøde i Snejbjerg Hallen 14. august 2012 kl. 19.00.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efteretning.

 

Udvalgets bemærkninger til høringssvaret medtages i den videre udarbejdelse af det endelige høringssvar.

 

Sagsnr.: 82.09.01-S00-1-12 Sagsbehandler: Claus Pedersen  

Energirenoveringer i kommunale ejendomme

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Jacob Philipsen, Niels Frede Kargaard Madsen

Sagsresume

Herning Kommune er nået langt på det grønne område og er bl.a. blevet hædret for dette gennem udnævnelsen til energiby i 2009.
 
Investering i energirenovering af kommunale bygninger vil bringe kommunen på forkant med fremtidige energi- og CO2 krav og vil samtidig betyde væsentlige økonomiske besparelser på budgettet. Stigende energipriser og en usikker fremtid medvirker også til at energiinvesteringer er fordelagtige. Investeringerne vil også være med til at skabe nye lokale grønne jobs, øge mulighederne for at tiltrække grøn erhvervsvækst samt forskning og udvikling.
 
Ved at igangsætte og fastholde en indsats og investering, vil kommunen desuden komme rigtig langt med at nå byrådets ambitiøse klima- og energimål og vore grønne forpligtelser. 


Byrådet vedtog 24. februar 2009 at igangsætte energimærkning af Herning Kommunes ejendomme efter gældende lovgivning, og at mærkningen skulle gennemføres centralt via Kommunale Ejendomme. Nu er energimærkningen gennemført, og der er skabt et samlet overblik over muligheder for energibesparelser ved gennemførelse af energirenoveringsprojekterne. 


Der er udarbejdet tre forslag til energisparende foranstaltninger, som alle tager afsæt i anbefalinger fra energimærkningen. Omfanget af investeringen spænder fra 4 mio. kr. til 86 mio. kr., hvilket fremgår af den efterfølgende sagsfremstilling.  

 

Forslagene ønskes medtaget i de kommende drøftelser til budgetlægningen for 2013 og de efterfølgende overslagsår.

Sagsfremstilling

Energimærkning i Herning Kommune

Et energimærke indeholder oplysninger om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå energibesparelser, et estimat på omkostningen ved gennemførelse af disse, et estimat på energibesparelsen og en beregning af tilbagebetalingstiden.

 

Energimærke-cirkulæret fastlægger, at de energisparetiltag, der har en tilbagebetalingstid på under 5 år, skal gennemføres, inden der er gået 4 år fra en bygning er energimærket. Dette er konsekvensen af en frivillig aftale mellem KL og Energiministeriet.

 

Der er lavet 239 energimærker i kommunen med et samlet areal på 445.000 m2.

 

Klimamålsaftaler

Herning Kommune har tilsluttet sig følgende mål:

Mål fra Kurveknækkeraftalen 2009 – 2012 er bl.a.:

Reducere elforbruget med 5 % inden udgangen af 2012 i forhold til forbruget i 2006. Gennemførelse af alle energibesparende foranstaltninger, som påpeges ved energimærkningen af kommunens ejendomme, og som har en tilbagebetalingstid på 5 år eller derunder.  

 

Mål fra Green Cities aftalen:

CO2-udledningen skal nedbringes med 25 % inden 2015 i forhold til 2006.

 

Mål fra Klimakommuneaftalen:

Herning Kommune skal reducere sin CO2-udledning med 3,5 % om året fra 2009 og frem til 2015 (dette svarer til en samlet reduktion på 21 %).

 

Målsætningerne er baseret på forbruget i 2006, som var det sidste år med de forhenværende 4 kommuner og amtet som bygningsejere. Det er ikke lykkedes at fremskaffe energiforbruget for alle bygninger fra 2006. Fra 2007 har vi kendskab til stort set alle bygninger i den nye Herning Kommune, og derfor er der taget udgangspunkt i forbrugstallene fra 2007.
 
Se forbrugstal samt reduktion i forbrug for 2007 – 2011 i bilag A.  

Løsningsmuligheder

Der opstilles tre scenarier:

 • Lovpligtige energirenoveringsprojekter med en tilbagebetalingstid på 5 år og derunder fundet i energimærkningen.

 • Alle energirenoveringsprojekter som energimærkningen angiver med en tilbagebetalingstid på max 25 år og en gennemsnitlig tilbagebetaling på 10 år.

 • Alle energirenoveringsprojekter som energimærkningen angiver med en tilbagebetalingstid på max 25 år og en gennemsnitlig tilbagebetaling på 10 år, samt etablering af solceller.

 

I de tre scenarier er der medtaget forslag fra energimærkningerne foretaget i perioden 2009 - 2011.

 

Energirenoveringerne omfatter udskiftning af toiletter, pumper, ventilationsanlæg og vvs, varmestyring, bevægelsesmelder på lys, konvertering af varmesystem, isolering af tekniske installationer, efterisolering, vinduer, døre og glas samt udgifter til projektstyring. Det fremgår ikke af tabellen, men der er meget store forskelle i rentabiliteten af de enkelte tiltag.

 

 

 

 

Det takstfinansierede område

En del af kommunens bygninger rummer takstfinansierede institutioner, dvs. institutioner, hvor man sælger pladser f.eks. til andre kommuner. Taksterne fastsættes efter et helt specifikt regelsæt bl.a. med baggrund i institutionernes samlede udgifter, herunder udgifter til el, vand og varme.

 

Der skal også ske energirenoveringer af de bygninger som rummer de takstfinansierede institutioner. Det skal undersøges nærmere om investeringen af energirenoveringen skal indgå i beregning af taksterne, og efterfølgende om de afledte energibesparelser skal tilfalde brugerne. Og da der jævnligt sælges takstfinansierede pladser til andre kommuner, er det uklart hvor stor en andel af besparelsen, der i sidste ende tilfalder Herning Kommune.

 

Derfor er de bygninger, som rummer takstfinansierede institutioner, trukket ud af beregningerne i scenarie 2 og 3. Der vil efterfølgende, når de økonomiske aspekter for det takstfinansierede område er belyst, blive fremsat en ny sag vedrørende energirenoveringerne af disse bygninger.

 

I scenarie 2 udgør investeringen for energirenoveringer for de takstfinansierede bygninger ca. 13 % af det samlede investeringsbehov. Og i scenarie 3 udgør investeringen til solceller for de takstfinansierede bygninger ca. 16 % af det samlede investeringsbehov.

 

Scenarie 1, 2 og 3

Scenarie 1

Lovpligtige energirenoveringsprojekter med en tilbagebetalingstid på 5 år og derunder fundet i energimærkningen - se bilag B.

 

Scenarie 1 vil kræve en investering på ca. 3,6 mio. kr. i lovpligtige energirenoveringsprojekter, og vil give en besparelse på driftsbudgettet på ca. 1,2 mio. kr. pr år. Investeringen vil således være tilbagebetalt på ca. 3 år. Herefter vil der være en årlig driftsbesparelse på ca. 1,2 mio. kr.

 

Tilbagebetalingstiden er ikke følsom overfor renteændringer på grund af den korte tilbagebetalingstid.

 

Beregningerne i bilag B viser, at el-besparelsen for kurveknækkeraftalen er indfriet med 95 %, og forventede CO2-besparelse er indfriet med 13 % af målet i Green Cities aftalen og med 26 % af målet i Klimakommuneaftalen.

 

Scenarie 2

Alle energirenoveringsprojekter som energimærkningen angiver med en max. tilbagebetalingstid på 25 år, og en gennemsnitlig tilbagebetalingstid på 10 år. Se bilag B.

 

Scenarie 2 vil kræve en investering på ca. 38,7 mio. kr. i energirenoveringsprojekter, og vil give en besparelse på driftsbudgettet på ca. 3,7 mio. kr. pr år. Investeringen vil således være tilbagebetalt på ca. 10 år. Herefter vil der være en årlig driftsbesparelse på ca. 3,7 mio. kr. i forhold til en rentabilitetsanalyse.

 

Indregnes der en finansieringsrente på 2 %, vil renteudgiften det første år være ca. 0,7 mio. kr., og tilbagebetalingstiden forlænges med ca. 2 år. Stiger renten med ca. 1 % øges tilbagebetalingstiden med 1 år yderligere. Der er altså en vis følsomhed.

 

Beregningerne i bilag B viser, at el-besparelsen vil indfri målet for kurveknækkeraftalen, og de forventede CO2-besparelser er indfriet med 34 % af målet i Green Cities aftalen og med 51 % af målet i Klimakommuneaftalen.

 

Scenarie 3

Alle energirenoveringsprojekter som energimærkningen angiver med en max. tilbagebetalingstid på 25 år, og en gennemsnitlig tilbagebetalingstid på 10 år samt etablering af solceller, hvor det anbefales i energimærkningen. I alt anbefales 20.250 m2 solceller. Se bilag B.

 

Scenarie 3 vil kræve en samlet investering på ca. 86,2 mio. kr. (solceller 47,5 mio. kr. + energirenoveringer 38,7 mio. kr.) i energirenovering og etablering af solceller, og vil give en besparelse på driftsbudgettet på ca. 7,3 mio. kr. pr år. (solceller 3,6 mio. kr. pr. år + energirenoveringer 3,7 mio. kr. pr. år). Investeringen vil således være tilbagebetalt på ca. 12 år. Herefter vil der være en årlig driftsbesparelse på ca. 7,3 mio. kr.

 

Forvaltningen har i denne sagsfremstilling valgt at se bort fra evt. kommunale vindmølleprojekter. Det begrundes i de erfaringer andre kommuner har gjort sig på nuværende tidspunkt. F.eks. med baggrund i vindmøllernes længere etableringsperiode, kommunens manglende muligheder for at udnytte et evt. overskud til andre energirenoveringsprojekter samt de administrative omkostninger. Der henvises til bilag C  ”Herning Kommune som vindmølleejer”.

 

Indregnes der en finansieringsrente på 2 %, vil renteudgiften det første år være ca. 1,7 mio. kroner, og tilbagebetalingstiden forlænges med ca. 2 år. Stiger renten med ca. 1 % stiger tilbagebetalingstiden med 1 år yderligere. Der er altså en vis følsomhed.

 

Endvidere må påregnes afledte driftsudgifter til vedligeholdelse af solcelleanlæggene efter 10-15 år.

 

Beregningerne viser, at alene for energirenoveringerne vil målet for kurveknækkeraftalen klart blive indfriet. Derudover vil målet i Green Cities aftalen blive indfriet med 71 %, og med hele 94 % af målet i Klimakommuneaftalen.

 

Samlet oversigt for investeringsbehovet:
[image] 
 
I vurderingen af investeringen skal der, ud over opfyldelse af diverse klimamål og helt konkrete energibesparelser, også tages højde for værdien af afledte effekter som f.eks.:

 • Lokale grønne jobs.

 • Fastholdelse af Herning Kommunes vision om at være blandt de grønne frontløber kommuner

 • Tiltrækning af grøn erhvervsvækst og forskning

 • Mulighed for ansøgning af forskellige grønne EU- og nationale puljer

 

Kommunen kommer på forkant med mål og hensigter i den nyligt indgåede energiaftale, bl.a. i forhold til: ’Strategi for energirenovering af danske bygninger’ og ’Mere vedvarende energi i bygninger’.

 

Forvaltningen vurderer, at projekterne kan gennemføres over en 3 års periode. Dette vil give en jævn og ensartet fordeling af opgaverne hos rådgivere og virksomheder, samt give mulighed for læring og vidensopsamling af projekterne.

Omfanget af bygninger, som skal energirenoveres medfører, at der er behov for projektansatte medarbejdere til styring af alle energirenoveringsprojekterne. Projektansatte medarbejdere aflønnes af investeringen. I alt forventes der at blive behov for 2 medarbejdere i 3 år.

 

Forudsætninger for scenarier

De anførte investeringer og de forventede besparelser er tilvejebragt af rådgivningsfirmaet Carl Bro, som har gennemført energimærkningen. Dog er prisen for solceller nedreguleret jævnfør de store prisfald, som solcellemarkedet har udvist det sidste år.

 

Usikkerhed ved de angivne besparelser:

 • Kompleksitet. Hvis der er iværksat flere tiltag samtidig, er den samlede besparelse ikke nødvendigvis lig med summen af de beregnede besparelser.

 • Brugsmønstre/driftstider er sjældent statiske.

 • Brugernes adfærd har en meget væsentlig indflydelse på at spare energi.

 • Lånerenten fastsættes først endelig ved låneoptagelsen.

 • Der kan ske ændringer i energipriser – stiger priserne øges rentabiliteten og omvendt hvis de falder. Der er heller ikke taget hensyn til adfærdsændringer.

 

 

Rentabilitet

I forbindelse med større investeringer skal man være opmærksom på

rentabiliteten i projektet. Rentabiliteten kan beregnes på forskellige metoder. I denne kalkulation er tilbagebetalingsmetoden anvendt, dvs. man beregner, hvor lang tid der går, før summen af fremtidige besparelser netop dækker den samlede investering. Der er ikke taget hensyn til renteudsving.

Jo kortere tilbagebetalingstid - jo mere rentabel er investeringen og usikkerheden om rentabilitet er mindre.

Tillægges der en rente og man i stedet tilbagediskonterer de fremtidige besparelser, bliver tilbagebetalingstiden lidt længere. Det får især betydning ved store investeringer med lang tilbagebetalingstid – hvorved rentabiliteten bliver mere rentefølsom.

 

Låneoptagelse

Der er automatisk låneadgang til at foretage energibesparende foranstaltninger, der følger af en energimærkning jf. lånebekendtgørelsen § 2 stk. 1 nr. 6 litra b. Lånet påvirker ikke kommunens låneramme. Dvs. ved at bruge muligheden for denne låneadgang til energirenoveringer, kan Herning Kommune fortsætte med at igangsætte nye projekter og anlægsinvesteringer, som budgetrammerne giver mulighed for (aftalt mellem KL og regeringen).

 

Hvis Herning Kommune optager et fastforrentet lån til finansiering af udgifterne, og ydelsen fastlægges på baggrund af den årlige driftsbesparelse, vil løbetiden på lånet blive identisk med tilbagebetalingstiden. Denne model er likviditetsmæssigt neutral for Herning Kommune, såfremt besparelsen ”høstes” i kommunens budget i tilbagebetalingsperioden.


Vælger man en løbetid, der er længere, vil det fra første dag styrke kommunens likviditet på grund af lavere afdrag. Men samlet set over perioden vil renteomkostningen være højere.

 

Sker der prisændringer på eksempelvis stigende el- og/eller fjernvarmepriser vil det den årlige besparelse blive relativ større og den beregnede tilbagebetalingstid kortere.

 

Alternativet til låneoptagelse er kassefinansiering.

 

En tredje finansieringsmodel kunne ske via et ESCO-samarbejde. Såfremt kommunen vælger et ESCO-samarbejde, kan leverandøren også stå for finansieringen. I praksis har det vist sig, at de fleste kommuner vælger egenfinansiering, idet denne er billigere, end det leverandøren kan tilbyde.

 

Det er Herning Kommune, der som juridisk enhed foretager låneoptagelsen. Der skal fremsættes en særskilt sag vedrørende låneoptagelse, når lånet skal hjemtages. Der optages et centralt lån, hvor man som tidligere nævnt skal tage stilling til lånets samlede løbetid.

 

Afledte effekter

En række af de tiltag, der iværksættes i forbindelse med energirenoveringerne, eksempelvis efterisolering, udskiftning af vinduer/døre mv., vil have karakter af egentlig vedligeholdelse af bygningerne og har således en positiv effekt på de kommunale bygningers generelle tilstand.

 

Endvidere vil et forbedret ventilationsanlæg resulterer i et bedre indeklima i flere af kommunens bygninger.
 
Derudover kan der opstå afledte driftsudgifter, som skal indarbejdes i budgetterne fremadrettet. F.eks. vil etableringen af solceller kræve afledte driftsudgifter til vedligeholdelse mv.

 

Budget

Udgifterne til energiinvesteringerne anbefales fordelt over 3 år. Beløbene skal prioriteres ind i forslag til investeringsoversigt for 2013 – 2016 og fordeles på de respektive serviceområder. Udgifterne er pt. ikke indarbejdet i det foreliggende udkast til investeringsoversigt.

 

Driftsbesparelserne indarbejdes i driftsbudgetterne på de respektive serviceområder, hvor investeringerne gennemføres.

 

Budgetlægning og besparelse

Afdrag og renter anbefales finansieret via energibesparelsen fra den aktuelle institutions budget til forbrugsafgifter: El, varme og vand.

 

Det vil således ikke få økonomisk konsekvens for institutionen at gennemføre energieffektiviseringerne. Incitamentet for den enkelte institution vil være at medvirke til opfyldelse af Herning Kommunes klima-målsætninger.

 

Besparelsen er vedvarende. Det anbefales, at den vedvarende besparelse fastholdes på bygningsområdet og tilgår en fælles pulje for gennemførelse af nye og rentable energioptimeringsprojekter vedr. CO2-besparelse og produktion af grøn energi. Det må forventes at energipriserne er steget om 10 år, og samtidig er der kommet ny teknologi og viden om energirenovering, som danner baggrund for nye rentable renoveringsprojekter. Alternativt kan de vedvarende besparelser anvendes til løbende vedligeholdelse af kommunens bygninger og dermed være med til at sikre kommunens kapital.

 

Projekternes gennemførelse

Energirenoveringsprojekternes gennemførelse kan forløbe på to forskellige måder 1) Projektledelse ”in house” og 2) ESCO-samarbejde.

 

1) Projektledelse ”In house”

Herning Kommune står selv for planlægning, koordinering og udbud af energieffektiviseringerne, men med eksterne rådgivere til projektering.

 

Endvidere står Herning Kommune selv for finansiering herunder lånefinansiering.

 

Energirenoveringerne udbydes løbende i passende portioner som bygge- og anlægsydelser, som lokale rådgivere og håndværkere kan byde ind på. Desuden beholder man viden og erfaring i Herning Kommune.

 

Herning Kommune kan hurtigt komme i gang med at gennemføre energieffektiviseringer, i modsætning til ved ESCO, hvor der først skal gennemføres et stort samlet udbud.

 

2) ESCO-samarbejde

En ESCO virksomhed er et ”Energy Service Company”, eller på dansk en energitjenestevirksomhed, der planlægger og udfører energibesparelser.

 

Ved et ESCO-samarbejde foretages der forbedringer og investeringer i bygningsmassen, som finansieres af de opnåede energibesparelser.

 

ESCOpartneren stiller garanti for at nå de planlagte energibesparelser, og skal dække omkostningerne, hvis besparelserne ikke nås inden for tidsrammen. Hvis der omvendt opnås større besparelser end forventet, deles summen mellem bygherre og samarbejdspartner.

 

De fleste ESCO-samarbejder bygger primært på renovering af tekniske installationer som eks. lys, varme, isolering, el eller ventilation.

 

Det er meget få firmaer, som kan byde på hele opgaven med energirenovering i Herning Kommune, og efterfølgende er der ingen garanti for, at de bruger lokale underentreprenører.

 

ESCO virksomhedens koordinering og planlægning betales gennem projektets samlede økonomi.

 

Se endvidere bilag D.

 

ELENA - EU tilskud

Region Midtjylland har igangsat en forundersøgelse af mulighederne for at fremme energibesparelser og vedvarende energi i offentlige bygninger via en fælles kommunal/regional ansøgning om ELENA-støtte (EU-tilskud). For at få støtte skal der investeres mindst 50 mio. EUR (373 mio. kr.) over en treårig periode.

 

16 kommuner i Region Midtjylland og regionen selv deltager i en forundersøgelse.

 

ELENA-støtten udgør 5 % af investeringen og 90 % af udgifterne til teknisk bistand. Investerer Herning Kommune således 100 mio. kr. i energirenoveringer og solceller i projektperioden, udgør støtten 5 mio. kr., hvoraf 10 % er egenfinansiering.

 

Den samlede støtte går til Regionen, som vil lave et samlet rådgiverudbud, hvorfra Herning Kommune får andel i rådgivningen.

 

Forundersøgelsen skal være færdig 31. august 2012, og den forelægges for Kontaktudvalget den 10. september 2012. Den endelige beslutning om at være med i ELENA-ansøgningen skal først træffes af byrådet, når ansøgningen er færdig ca. marts 2013.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at de 3 opstillede scenarier for energirenoveringer af kommunale bygninger drøftes,

 

at finansieringsmodeller for energirenovering af kommunale bygninger drøftes,

 

at anvendelse af den fremadrettede driftsbesparelse drøftes,

 

at modeller for gennemførelse af energirenoveringsprojekterne drøftes,

 

at Herning Kommunes deltagelse i forundersøgelserne om ELENA-støtte tages til efterretning.

Beslutning

De 3 opstillede scenarier for energirenoveringer af kommunale bygninger, og finansieringen heraf blev drøftet og indgår i de videre budgetforhandlinger.

 

Udvalget anbefaler,

 

at den fremadrettede driftsbesparelse fastholdes på bygningsområdet og anvendes til nye energibesparende tiltag, alternativt til løbende vedligehold af kommunens bygninger,

 

at energirenoveringsprojekterne gennemføres med "In house"- modellen,

 

at investering i energirenovering af kommunens bygninger følges op af initiativer og kampagner, der har til formål at ændre brugere og ansattes adfærd i en energibesparende retning, 

 

at Herning Kommunes deltagelse i forundersøgelserne om ELENA-støtte tages til efterretning.

 

Bilag

 

Sagsnr.: 07.00.00-G00-1-04 Sagsbehandler: Gitte Østergaard  

Orientering: Kampagne på genbrugspladserne "SMÅT brændbart SKAL sorteres":

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 X
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hans Meinhardt

Sagsfremstilling

Genbrug og affald gennemfører i ugerne 34, 35 og 36 en kampagne vedr. sortering af småt brændbart på genbrugspladserne.
 
Kampagnen skal ses som en forløber til et mål om, at der udsorteres genanvendelige fraktioner fra såvel genbrugspladsernes indsamling af småt brændbart affald som fra restaffaldet ved de enkelte boliger.
 
I Green Cities er den overordnede målsætning 30 % reduktion af mængden af forbrændingsegnet affald fra husholdninger i 2018 i forhold til 2010.
 
Det konkrete mål for denne kampagne er at flytte 250 tons småt brændbart (træ, papir, pap og plast) på genbrugspladserne til genanvendelse og dermed spare ca. 300.000 kr. til behandling af affaldet og ca. 400 tons CO2.
Det fulde potentiale er 500 tons småt brændbart på genbrugspladserne.
 
Udgifterne til kampagnen vil være 150.000 kr.
 
På længere sigt er det planen, at understøtte kampagnen med vort skoleprojekt.
Erfaringsmæssigt er det nemmere at påvirke børn i den skolepligtige alder end på et senere tidspunkt i livet.
 
Kampagnen omfatter:
-  Pressemeddelelse i uge 33
-  Opstart af kampagnen i uge 34
   Udvalgsformand Finn Stengel Petersen inviteres på Nederkærgård.
-  Husstandsomdeling af folder i uge 34. Se bilag
-  Bannere, beachflag, infoskilte og et særligt uddannet team fra genbrugspladserne,
    skal fungere som ambassadører for kampagnen.
-  Afslutning af kampagnen i november
   Udvalgsformand Finn Stengel Petersen og pressen inviteres
   Gevinsten, en trailer, overrækkes vinderen af konkurrencen
   fra den husstandsomdelte folder.
-   Opfølgning på resultatet af kampagnen i januar 2013.
 

Genbrug og affald gennemfører i ugerne 34, 35 og 36 en kampagne vedr. sortering af småt brændbart på genbrugspladserne.

 

Kampagnen er en naturlig opfølgning på den kampagne der blev afholdt i efteråret 2011 om brug af klare sække på genbrugspladserne.

 

Kampagnen er et led i den overordnede målsætning i Green Cities omkring reduktion af brændbart affald fra husholdningerne.

 

Det konkrete mål for denne kampagne er at flytte 250 tons småt brændbart til genanvendelse og dermed spare miljøet for ca. 400 tons CO2.

 

Kampagnen omfatter:

- Pressemeddelelse i uge 33

- Opstart af kampagnen i uge 34.

   Udvalgsformand Finn Stengel Petersen inviteres på Nederkærgård.

- Husstandsomdeling af folder i uge 34. Se bilag

- Bannere, beachflag, infoskilte og et særligt uddannet team fra genbrugspladserne,

 skal fungere som ambassadører for kampagnen.

- Afslutning af kampagnen i november.

   Udvalgsformand Finn Stengel Petersen og pressen inviteres.

   Gevinsten, en trailer, overrækkes vinderen af konkurrencen

   fra den husstandsomdelte folder.

- Opfølgning på resultatet af kampagnen i januar 2013.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.00.00-A00-1-12 Sagsbehandler: Torbjørn Tarp  

Indtægtsbevilling samt frigivelse af anlægsbevilling til frilufts- og kanofaciliteter ved Skjern Å

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted, Niels Frede Kargaard Madsen

 

Sagsresume

Herning Kommune har fået tilsagn om støtte fra Friluftsrådet på 75.000 kr. til gennemførelse af projekt "Rejsen langs åen", der omfatter etablering af frilufts- og kanofaciliteter langs Skjern Å i Herning Kommune. Desuden forventes tilsagn om støtte fra Grøn Vækst Region Midtjylland på 648.000 kr. I alt forventes tilskud på 723.000 kr. i 2012.

 

Der er tidligere frigivet og bevilget 596.000 kr. til projektet af byrådet den 8. maj 2012, pkt. 129. Bevillingen søges forhøjet med 723.000 kr. svarende til de opnåede tilskud. Bevillingen bliver herefter 1.319.000 kr.

Sagsfremstilling

Afledt af Nationalpark Skjern Å-projektet har forvaltningen udarbejdet et projekt "Rejsen langs åen" til forbedring af frilufts- og kanofaciliteterne langs Skjern Å i Herning Kommune.  

Projektet omfatter bl.a. ny shelterplads ved Green, hvor Rind Å løber i Skjern Å. Desuden ny kanoanløbsplads ved Tjæreovnene i Skarrild, kulturhistorisk formidling samt renovering og forbedring af eksisterende publikumsfaciliteter langs Skjern Å. Hovedelementerne i projektet kan ses på kortet bilag 1. En samlet projektbeskrivelse kan ses i bilag 2.

 

Hele projektet er søgt medfinansieret af Grøn Vækst Region Midtjylland med et støttebeløb på 50% af de samlede anlægsudgifter i alt 648.000 kr. I ansøgningen er udgifterne opgjort til 1.298.000 kr.

 

Ansøgningen er foreløbig godkendt af LAG Herning og videresendt til endelig godkendelse i Region Midtjylland.

 

Herudover har Friluftsrådet bevilget støtte til den del af projektet, der omfatter shelterpladsen ved Green, med i alt 75.000 kr.

Økonomi

Projektets udgifter er i ansøgningerne opgjort til 1.296.000 kr. Derudover skal indregnes udgifter til moms af tilskuddet fra Friluftsrådet og udgifter til revision m.m. på i alt ca. 23.000 kr. De samlede anlægsudgifter kan herefter opgøres til i alt 1.319.000 kr.

 

Til realisering af projektet er tidligere bevilget 596.000 kr. i 2012. Der søges derfor om en forhøjelse af udgiftsbevillingen med 723.000 kr. til serviceområde 04, Grønne områder. Kano og shelterplads ved Skjern Å (sted nr. 020080), Udgiften kan finansieres af det opnåede tilskud.

 

Samtidig søges der om indtægtsbevilling på 723.000 kr. i 2012 til samme sted nr., svarende til de forventede tilskud fra Friluftsrådet og Grøn vækst/Region Midtjylland.

 
Afledt drift af projektet er forventet 67.000 kr., hvoraf en del af udgiften løses via eksisterende driftsudgifter, så den reelle merudgift til rengøring af ny toiletbygning udgør ca. 40.000 kr./år., som afholdes inden for det ordinære budget på serviceområde 04 Grønne områder.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der meddeles forhøjelse af anlægsbevillingen med 723.000 kr. i 2012 til serviceområde 04, Grønne områder, kano og shelterplads ved Skjern Å, sted nr. 020081 og tilsvarende en indtægtsbevilling på 723.000 kr. i 2012 samme sted nr., på de opnåede tilskud. Udgiftsbevillingen er herefter 1.319.000 kr.

 

at forhøjelse af udgiftsbevillingen finansieres af det opnåede tilskud,

 

 

 

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Administrationen gjorde under mødet opmærksom på, at udsigtstårn ved Skarrildhus, ikke indgår i de forventede anlæg.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-560-06 Sagsbehandler: Torbjørn Tarp  

Orientering: Grønt Råds møde 7. juni 2012

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted

Sagsresume

Grønt Råd har 7. juni 2012 afholdt møde med deltagelse af Teknik- og Miljøudvalgsmedlemmerne Christen Dam Larsen og Jens-Bernhard Knudsen.

Sagsfremstilling

På mødet drøftedes bl.a. følgende emner:

 • Emner af fælles interesser for Grønt Råd og udvalgsmedlemmer

 • Status på Vand- og Naturplanerne med fokus på de kommende borgermøder

 • Status for arbejdet med bekæmpelse af invasive arter (bjørneklo, glansbladet hæg m.fl.)

 • Opstart på revision af Herning Kommunes naturpolitik

 • Orientering om kanoprojekt langs Skjern Å

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 04.10.00-P19-4-09 Sagsbehandler: Erik Skibsted  

Anlægsregnskab for Naturrum Skovsnogen i Døvling Meldgård skov

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Jonna Sørensen, Niels F. K. Madsen

Sagsresume

Der foreligger anlægsregnskab for Naturrum Skovsnogen i Døvling Meldgaard Skov.

Sagsfremstilling

Sagen har været behandlet i Teknik- og Miljøudvalget 8. juni 2009, punkt 128, i Økonomi- og Erhvervsudvalget 17. juni 2009, punkt 202 og i Byrådet 22. juni 2009, punkt 160.
 
I 2009 efterlyste Friluftsrådet, Arbejdsmarkedets Feriefond og Lokale- og Anlægsfonden projekter, der kunne skabe rum for anderledes oplevelser i naturen. Projektet Naturrum Skovsnogen i Døvling Meldgaard Skov blev udvalgt til at være et af tre eksempelprojekter.

Projektet er gennemført som et anlægsprojekt inden for en samarbejdsaftale mellem Herning Kommune og ejer. Herning Kommune har stået som ansøger i forhold til Friluftsrådet, Arbejdsmarkedets Feriefond og Lokale- og Anlægsfonden. Tilsagn om tilskud, som ejer har fået fra LAG Herning er overført til projektet og indgår i den godkendte indtægts- og udgiftsbevilling.

 

Herning Kommunes bidrag til projektet har været 50.000 kr., der er afholdt inden for Natur og Grønne Områders ordinære budget.
 
Herning Kommune har været formand for projektets styregruppe, været regnskabsførende og stået i forskud med udgifterne. Ejendommens ejer Søren Taaning har været projektleder.
 
Projektet er afsluttet og alle tilskud er indbetalt til Herning Kommune. Projektet kan dermed ifølge samarbejdsaftalen overdrages til ejer. Aftalen er ledsaget af en tinglyst adgang for offentligheden til ejendommen frem til 31.12. 2019 med mulighed for forlængelse.

 

[image]

 

Bemærkninger
Merudgiften på 86.096,44 kr. vedrører udvidelse af projektet med en shelter, John Kørners ”Produzione”. Merudgiften er dækket af en merindtægt på 80.000 kr. i form af tilskud fra Egefonden, Jubilæumsfonden og Midtjysk Skole- og Kulturfond.
 
Idet udgiften er under 2 mio. kr. aflægges regnskab alene for Teknik- og Miljøudvalget.
Anlægsregnskabet vil blive optaget i Herning Kommunes årsregnskab og godkendt sammen med det samlede årsregnskab 2012.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at  anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 04.01.00-G00-8-09 Sagsbehandler: Anne Kirstine Kjær  

Svampesygdom i Sdr. Anlæg, Herning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted

Sagsresume

Herning Kommune blev i 2009 af Plantedirektoratet gjort opmærksom på, at Sdr. Anlægs rododendronbeplantning var angrebet af en ny og meget aggressiv svampesygdom. Forvaltningen har i foråret 2012 foretaget en nærmere kortlægning af sygdommens udbredelse.

 

På baggrund af kortlægningen anbefaler forvaltningen, at den oprindelige handlingsplan af 31.oktober 2012 iværksættes.

Sagsfremstilling

Det blev i 2009 registreret, at rododendronhegnet, der afgrænser Sdr. Anlæg mod nord og vest, er angrebet af svampesygdommen ”Phytophthora ramorum”. Sygdommen er blevet konstateret ved et kontrolbesøg fra Plantedirektoratet i Viborg. I 2010 blev der gjort forsøg på at bekæmpe sygdommen efter Plantedirektoratets anvisning ved fjernelse af sygt plantemateriale og en supplerende sprøjtning med svampemidler, dog uden effekt.
 
Konsekvenserne for Sdr. Anlæg er meget voldsomme, idet store dele af parkens randplantning består af rododendron. Forvaltningen har vurderet, at det ville være nødvendigt at rydde alle rododendron i Sdr. Anlæg og har udarbejdet en handlingsplan for udryddelse. Planen omfatter rydning og bortskaffelse af alle rododendron i parken. Byrådet vedtog på mødet den 20. september 2011, pkt. 252, en anlægsbevilling til gennemførelse af planen.
 
Forvaltningen har i løbet af efteråret 2011 indhentet uddybende vurderinger fra eksperter og rådgivere i NaturErhvervsstyrelsen, Det biovidenskabelige fakultet ved Københavns Universitet samt Dansk Landbrugsrådgivning på, hvordan kommunen skal forholde sig til problemet.
 
På baggrund af rådgivernes anbefalinger, som baserede sig på nyeste indhentede viden, samt et politisk ønske, indstillede forvaltningen på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 16. januar 2012, pkt. 9, at kommunen fik udarbejdet en mere præcis kortlægning af sygdommens udbredelse. Såfremt analyseresultaterne gav belæg herfor, skulle der udarbejdes en alternativ handlingsplan for udryddelse af sygdommen.
 

 

Forvaltningen modtog 11. juni 2012 svar på analyserne. Resultatet viser, at sygdommen er meget udbredt, da stort set alle prøver var positive. På baggrund heraf samt rådgivernes anbefaling, anbefaler forvaltningen, at den oprindelige handlingsplan for rydning og bortskaffelse af rododendronbeplantning i Sdr. Anlæg iværksættes. I handlingsplanen indgår, at der sluttes af med at etablere græs, evt. som rullegræs, som en midlertidig løsning, indtil der er udarbejdet en helhedsplan for ny beplantning i Sdr. Anlæg

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at den reviderede handlingsplan af 30. juli 2012 for rydning af rododendron i Sdr. Anlæg iværksættes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Udvalget besluttede at udsende pressemeddelelse.

Bilag

 

Sagsnr.: 04.01.00-G00-8-07 Sagsbehandler: Anne Kirstine Kjær  

Omlægning af bassin i vandhaven i Mindeparken og udskiftning af broer i Vildbjerg Søpark

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted,  Niels F. K. Madsen 

Sagsresume

Frigivelse af rådighedsbeløb på i alt 195.000 kr. vedrørende diverse anlægsarbejder på serviceområde 04, Grønne områder,  til anlæg af nyt bassin i Mindeparken samt etablering/renovering af 2 køregangbroer i Vildbjerg Søpark.

 

Forvaltningen anbefaler, at der meddeles frigivelse af 195.000 kr.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har i foråret 2012 konstateret, at vandbassinet i Mindeparkens vandhave er utæt. Der er tidligere foretaget reparationer i forhold til det samme problem. Forvaltningen vurderer, at reparationer ikke længere kan løse problemet, og at det er nødvendigt at anlægge et nyt bassin.
 
Foreningen Vildbjerg Søpark har i efteråret 2011 gjort forvaltningen opmærksom på, at broerne over søerne og åen er i så dårlig forfatning, at det vil være nødvendigt med en udskiftning, da de ellers vil være til fare for brugerne. 

Forvaltningen anbefaler at der frigives anlægsmidler til de nødvendige udbedringer og reparationer.

Økonomi

Der er i budget 2012 afsat et rådighedsbeløb på 195.000 vedr. diverse anlægsarbejder.  
Forvaltningen anbefaler, at der meddeles anlægsbevilling på 145.000 kr. i 2012 til nyt bassin i Mindeparken samt anlægsbevilling på 50.000 kr. i 2012 til etablering/renovering af 2 køre- og gangbroer i Vildbjerg Søpark. Udgiften finansieres af ovennævnte rådighedsbeløb

 

Der forventes ingen afledt drift de første 5 år efter projektets gennemførelse.
Herefter forventes driftsomkostningerne at svare til de nuværende.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der meddeles anlægsbevilling på 145.000 kr. i 2012 til serviceområde 04, Grønne områder, omlægning af bassin i vandhaven i Mindeparken, nyt sted nr.

 

at der meddelelses anlægsbevilling på 50.000 kr. i 2012 til serviceområde 04 Grønne områder, etablering/renovering af 2 køre- og gangbroer i Vildbjerg Søpark, nyt sted nr.

 

at de samlede udgifter på 195.000 kr. finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i 2012 på serviceområde 04, Grønne områder, diverse anlægsarbejder, sted nr. 020099.

 


 

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 14.06.02-P21-2-08 Sagsbehandler: Mette Bøgvad  

Opførelse af sikringsrum ved DNV Gødstrup

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 X
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Region Midtjylland ønsker Herning Kommunes stillingtagen til opførelse af sikringsrum ved det nye regionshospital i Gødstrup.

 

Forvaltningen anbefaler, at Region Midtjylland ikke påbydes at opføre sikringsrum ved DNV Gødstrup.

Sagsfremstilling

På baggrund af forespørgsel fra Region Midtjylland har forvaltningen henvendt sig til de kommuner, hvor der bygges nye sygehuse. Ingen af disse kommuner benytter muligheden for at kræve etablering af sikringsrum, i forbindelse med sygehusbyggeri.

Formålet med etablering af sikringsrum er, at yde personer i bygningen beskyttelse mod "traditionelle", varslede krigshandlinger, jf. Beredskabsstyrelsens rapport fra 2002 om beskyttelsesrumsberedskabet .

 

Forvaltningen har orienteret beredskabskommissionen om, at der med udgangspunkt i de øvrige kommuners beslutning om ikke at kræve etablering af sikringsrum, er grundlag for, at anlægge samme betragtning om etablering af sikringsrum i DNV Gødstrup.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at Herning Kommune ikke påbyder Region Midtjylland at opføre sikringsrum ved DNV Gødstrup.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-2063-09 Sagsbehandler: Anders Debel  

Tilbagebetaling af tilslutningsbidrag ved separering og håndtering af regnvand på egen grund

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Lene Kimø

Sagsresume

Teknik- og Miljøudvalget har på mødet den 25. juni 2012 bedt om en redegørelse for de økonomiske konsekvenser ved tilbagebetaling af tilslutningsbidrag med fokus på en vurdering af de samfundsøkonomiske og de privatøkonomiske interesser samt de juridiske aspekter.
 
Tilbagebetaling af op til 40% af tilslutningsbidraget kan finde sted ved delvis udtræden af spildevandsselskabet for så vidt angår regnvand, som i stedet håndteres på egen grund.
 
Delvis udtræden af spildevandsselskabet for så vidt angår regnvand, som i stedet håndteres på egen grund muliggør hel eller delvis tilbagebetaling af tilslutningsbidraget for regnvand. Såvel udtræden som tilbagebetaling medfører en række problemstillinger på kort og længere sigt for såvel Herning Vand A/S som for den enkelte grundejer.
 
Forvaltningen indstiller, at udvalget drøfter sagen.

Sagsfremstilling

Muligheden for lokal afledning af regnvand afhænger af de lokale forhold. Beslutningen om, hvorvidt det skal være muligt for grundejere at afkoble regnvand træffes efter de gældende regler af kommunen på baggrund af en afvejning af de lokale tekniske, miljømæssige og økonomiske forhold.
 
Tilbagebetaling af op til 40% af tilslutningsbidraget kan finde sted ved delvis udtræden af spildevandsselskabet for så vidt angår regnvand, som i stedet håndteres på egen grund. Beslutningen om, hvorvidt der skal finde en hel eller delvis tilbagebetaling sted træffes ligeledes af kommunen.
 
I den gældende spildevandsplan for Herning Kommune står: ”Udgangspunktet ved udtræden er, at der ikke skal ske nogen tilbagebetaling, da kloakforsyningen allerede har afholdt de anlægsudgifter, som tilslutningsbidraget skal dække. Der kan dog i visse situationer blive tale om, at HerningVand A/S foretager en tilbagebetaling ved udtræden eller kræver økonomisk kompensation for at acceptere udtræden.”

 
Delvis udtræden af spildevandsselskabet for så vidt angår regnvand, som i stedet håndteres på egen grund muliggør hel eller delvis tilbagebetaling af tilslutningsbidraget for regnvand. Såvel udtræden som tilbagebetaling medfører en række problemstillinger på kort og længere sigt for såvel Herning Vand A/S som for den enkelte grundejer.
 
F.eks. vil der i de mange kloakseparationsprojekter skulle føres en regnvandsledning frem til transport af regnvand fra vej og parkeringsarealer og dermed er besparelsen ved at den enkelte grundejer selv håndterer sit regnvand begrænset til at være en mindre dimensioneret regnvandsledning. Besparelsen pr. grundejer vil være nogle få tusinde kroner. Den eventuelle besparelse vil være helt afhængig af det enkelte separeringsprojekt og dermed bliver en eventuel tilbagebetaling også forskellig fra projekt til projekt.
 
Tilslutningsbidraget derimod, er det samme uanset hvor i Herning Kommune en ejendom bliver tilsluttet – her er der altså valgt en solidarisk løsning uanset kompleksiteten og anlægsomkostningerne i det enkelte projekt.
 
En række øvrige problemstillinger samt de økonomiske konsekvenser og juridiske aspekter ved tilbagebetaling af tilslutningsbidrag er beskrevet i bilag ”Notat om tilbagebetaling af tilslutningsbidrag”.
 
Problemstillingerne belyses med eksempler på mødet.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at tilbagebetaling af tilslutningsbidrag ved separering og håndtering af regnvand på egen grund drøftes.

Beslutning

Tilbagebetaling af tilslutningsbidrag ved separering og håndtering af regnvand på egen grund blev drøftet.

 

Udvalget ønskede yderligere oplysninger om beregning af de økonomiske konsekvenser ved tilbagebetaling af tilslutningsbidrag.

 

Sagen genbehandles på førstkommende møde.

Bilag

 

Sagsnr.: 06.00.05-P16-1-12 Sagsbehandler: Trine Grud Fisker  

Endelig vedtagelse af tillæg nr. 11 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2009-2020

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Lene Kimø

Sagsresume

Tillæg nr. 11 til Herning Kommunes Spildevandsplan er foreløbigt vedtaget på Byrådets møde den 8. maj 2012. Tillægget omhandler etablering af nyt opland (F02) i området vest for Gødstrup Sø, hvor det nye regionshospital DNV Gødstrup skal anlægges.

 

Der er ikke indkommet bemærkninger til tillægget i forbindelse med den offentlige høring i perioden 10. maj 2012 - 5. juli 2012.

 

Forvaltningen anbefaler, at tillægget endelig vedtages.

Sagsfremstilling

I forbindelse med anlæggelse af det nye regionshospital DNV Gødstrup skal området, hvor regionshospitalet etableres, kloakeres for regn- og spildevand. Området forventes optaget i Spildevandsplanen med opland F02.  

 

Området er i lokalplan 54.OF1.1 udlagt til offentlige formål i form af hospital med tilhørende funktioner. Området udgør i alt ca. 36 ha. Maksimalt 50 % af arealet må befæstes svarende til ca. 18 ha. I første omgang forventes det, at 14,2 ha befæstes.  
 
Området separatkloakeres, idet spildevandet planlægges tilledt Herning Renseanlæg og regnvandet udledes til Herningsholm Å via grøft.  

 

Overfladevand

Der er planlagt etablering af 2 regnvandsbassiner: Èt i den sydlige del af området og ét i den nordlige del. Desuden anlægges grøfter/trug, som sammen med bassinerne kan tilbageholde regnvand (se bilag). Bassiner og grøfter/trug dimensioneres, så selv kraftig og langvarig regn kan opsamles uden risiko for oversvømmelse af hospitalet. Det forventes, at der vil kunne ske nedsivning af en del af overfladevandet især i den nordlige del af området. Nedsivning vil ske dels i bassin og dels i grøfter/trug. Den lokale nedsivning betyder, at udledningen og dermed belastningen af recipienten mindskes.

 

[image]
 

Spildevand

Spildevandet forventes at skulle afledes til Herning Renseanlæg. Herning Kommune, Herning Vand og DNV-Gødstrup/Regionen er på nuværende tidspunkt i dialog om detaljerne i forhold til afledning og rensning af spildevandet. Når disse ting er afklaret nærmere, vil der blive udarbejdet et nyt tillæg til spildevandsplanen. Det forventes, at i fase 1, hvor der etableres byggeplads i området, vil spildevand blive opsamlet og bortskaffet af entreprenøren. I fase 2, som er selve byggefasen, og i fase 3, hvor hospitalet er i drift, forventes det, at spildevandet ledes via en trykledning til renseanlægget. Trykledningen planlægges etableret i 2013. Placeringen af trykledningen er endnu ikke fastlagt. Den endelige placering og godkendelse heraf vil blive håndteret i et særskilt tillæg til spildevandsplanen.
 
Nærmere oplysninger om håndtering af overfladevand og kommende rensning af spildevand fremgår af bilag 1 (Notat Tillæg til spildevandsplanen DNV Gødstrup 110412). Oplandskort for Gødstrup ses i bilag 2.

 

Efter den foreløbige vedtagelse i Byrådet den 8. maj 2012 har tillægget været i offentlig høring i 8 uger i perioden 10. maj 2012 - 5. juli 2012. Der er ikke indkommet bemærkninger til tillægget i høringsfasen.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at tillæg nr. 11 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2009-2020 endelig vedtages.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 09.00.00-K08-92-11 Sagsbehandler: Lone K. Wilson  

Orientering: Natur- og Miljøklagenævnet stadfæster Herning Kommunes påbud til Alpi Danmark om støjundersøgelser

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Birgit Thorup Eriksen, Lene Kimø

Sagsfremstilling

Natur- og Miljøklagenævnet stadfæster et påbud, som er meddelt af Herning Kommune, og som er påklaget af Alpi Danmark til Natur- og Miljøklagenævnet.

 

I påbuddet har kommunen stillet krav om, at Alpi Danmark får udført akkrediterede målinger/beregninger af virksomhedens samlede støj til omgivelserne.

 

Påbuddet er meddelt i forbindelse med sagsbehandlingen af en klage over støj fra læsseaktiviteter hos virksomheden, hvor kommunen har vurderet, at støjen fra virksomheden sandsynligvis overskrider Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser. Klagen er indgivet af naboer til virksomheden på Koustrupparken 27 - 31.  Alpi Danmark er en speditørvirksomhed, som modtager over 50 transporter om dagen. Virksomheden ligger på Vejlevej i Herning overfor et boligområde.  

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.14-Ø09-4-12 Sagsbehandler: Jonna Sørensen  

Budgetopfølgning pr. 30. juni 2012 - Teknik og Miljø

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Jacob Philipsen

Sagsresume

Forvaltningen har foretaget budgetopfølgning på grundlag af det konstaterede forbrug pr. 30. juni 2012.

 

Sammenfattende viser opfølgningen, at Teknik og Miljøudvalget samlet set forventer et overskud på driftsbudgettet på 234.000 kr.

 

På anlæg forventes samlet et mindreforbrug på 25,4 mio. kr.

Sagsfremstilling

Opfølgningen er opdelt i tre hovedområder: Drift, anlæg og budgetomplaceringer. 

 

Drift:

Det forventede driftsregnskab for 2012 sammenholdt med det korrigerede budget fremgår af nedenstående skema: 

 

[image]

 

Som det fremgår af ovenstående tabel forventes samlet set en afvigelse på 234.000 kr. De væsentligste afvigelser skyldes følgende:

 

Serviceområde 03 Kommunale ejendomme - På funktion 002511 beboelse og 002513 andre faste ejendomme forventes en mindre indtægt på 590.000 kr. på grund af manglende huslejeindtægter i forbindelse med salg af ejendomme. Grundet manglende budgetnedskrivning vil afvigelsen være permanent. På området er der et nettounderskud på 516.000 kr. Der kan ikke på området findes kompenserende handlinger. For 2012 kan der umiddelbart peges på kompenserende handlinger ved at 150.000 kr. dækkes af et mindreforbrug på serviceområde 04 Grønne områder, og den resterende del på 366.000 kr. kan evt. dækkes af et overskud på 600.000 kr. under serviceområde 08 Drift. Der skal i løbet af efteråret 2012 findes en permanent løsning.  

 

Serviceområde 04 Grønne områder - På funktion 002820 forventes et mindreforbrug på 150.000 kr.

 

Serviceområde 08 Drift - På området forventes et overskud på 600.000 kr.

 

Forvaltningen er opmærksom på overskridelsen i forhold til vedtaget budget og dermed i forhold til sanktionslovgivningen, men har på nuværende tidspunkt en forventning om at bruge overførslerne fra 2011 til 2012.

 

Skulle det vise sig senere på året, at kommunen samlet set ikke kan overholde budgettet i forhold til sanktionslovgivningen, vil de nødvendige tiltag blive foretaget, således at det vedtagne budget for Teknik og Miljøområdet kan overholdes.

 

På renovationsområdet er der en stor forskydning i forbruget på ordninger for dagrenovation - restaffald, hvilket skyldes, at renovationsindtægten først fordeles i forbindelse med regnskabsafslutningen.

 

Anlæg:

Det forventede anlægsregnskab for 2012 sammenholdt med det korrigerede budget fremgår af nedenstående skema:

 

[image]

 

Som det fremgår af ovenstående tabel forventes samlet set et mindreforbrug på 25,4 mio. kr. i 2012 for Teknik og miljø området.

 
På baggrund af forbruget pr. 30. juni 2012 er der efter første halvår brugt 18,3 % af det forventede regnskab.
 
Den lave forbrugsprocent skyldes i det væsentligste, at man har afventet overførslerne fra 2011 til 2012, samt at en del projekter under 09 Trafik først igangsættes og afsluttes i 2. halvår af 2012. I øvrigt henvises til bemærkningerne i økonomiinfoskemaet.
 
Det forventede regnskabsresultat giver en samlet afvigelse på 25,4 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. 21,2 mio. kr. forventes overført til 2013. De væsentligste ændringer skyldes:
 
Serviceområde 01 Byggemodning - afvigelsen skyldes i det væsentligste, at Byrådet har udsat igangsættelsen af byggemodningsprojekter for i alt 7,380 mio. kr., samt at der forventes et mindreforbrug på 5,442 mio. kr. Dette modsvares af en forventet mindreindtægt på 5,442 mio. kr. under Økonomi- og Erhvervsudvalget, serviceområde 01. For øvrige afvigelser henvises til økonomiinfoskemaet.
 
Serviceområde 04 Grønne områder - afvigelsen skyldes i det væsentligste, at der under stednr. 071092 Karstoft Fiskeri forventes et merforbrug på 177.000 kr., som søges dækket af driftsmidler, samt at kano- og shelterplads ved Skjern Å først igangsættes i 2013.
 
Serviceområde 09 Trafik - afvigelsen skyldes i det væsentligste, at der er uklarhed omkring stednr, 222013 Parkeringshus ved Føtex. Budgettet overføres til 2013, og der tages endelig stilling til sagsforløbet i efteråret 2012, og at yderligere arbejder vedr. stednr. 222080 Vestergade bortfalder. For øvrige afvigelser henvises til økonomiinfoskemaet.

  

[image]

 

På jordforsyningsområdet forventes realiserede indtægter (salg af jord) i 2012 på i alt 49,810 mio. kr. sammenholdt med et korrigeret budget på 71,187 mio. kr. Mindreindtægten udgør 21,377 mio. kr. svarende til den overførte mindreindtægt fra 2011 på 15,935 mio. kr. samt tillægsbevilling på 5,442 mio. kr., som modsvares af en forventet mindreforbrug på 5,442 på teknik- og miljøområdet. Den resterende indtægt på 15,935 mio. kr. forventes fortsat ikke at kunne realiseres i 2012 og forventes overført til 2013.

Byrådet har udsat igangsættelsen af byggemodningsprojekter for i alt 7,380 mio. kr. jf. ovenfor. Afsat udgiftsbudget til disse formål forventes også overført til 2013.

Netto udgør den forventede negative overførsel fra 2012 til 2013 på byggemodningsområdet således 8,555 mio. kr.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at budgetopfølgningen tages til efterretning og indgår i den samlede budgetopfølgning, som behandles i Økonomi- og Erhvervsudvalget, den 10. september 2012 og i Byrådet den 18. september 2012.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 13.06.02-G12-1-12 Sagsbehandler: Anne Mette Skjærlund Knudsen  

Orientering: Herning Kommunes grundsalg

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
x
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Det følger af de politisk godkendte retningslinjer for grundsalg, at statistik for grundsalg forelægges de respektive fagudvalg til orientering to gange årligt. Udover grundsalgsstatistikken vil der blive orienteret om Herning Kommunes udbud af grunde i de enkelte udstykningsområder. Teknik- og Miljøudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget er senest blevet orienteret om grundsalgsstatisk på møderne i februar 2012.

Sagsfremstilling

Salgsstatistik for boliggrunde:

Herning Kommune har pr. 30. juni 2012 solgt i alt 20 boliggrunde i 2012. Der er budgetteret med et salg på 55 boliggrunde for hele 2012. Ud af de 20 solgte boliggrunde er der solgt 6 grunde i Ørskovbakken i Snejbjerg og 4 i Fejerskovparken i Lind, men ingen i de to øvrige nyere udstykninger i henholdsvis Stoubækparken i Hodsager, og Udgaardsvej i Skibbild. Den solgte grund i Vildbjerg er beliggende på Røddingvej 3 i Vildbjerg. 

 

Salget i tredje og fjerde kvartal 2011 og i første og andet kvartal 2012, fordeler sig som følger i Tabel A i bilag 1.  


Det kan på det foreliggende grundlag konstateres, at der i andet kvartal 2012 er sket en markant stigning i salget sammenholdt med 3 foregående kvartaler. Dette kan skyldes at den generelle økonomiske situation er forbedret, men det kan også skyldes, at kommunen i andet kvartal 2012 udbød grunde i Lind og Snejbjerg. Disse grunde har længe været efterspurgt, især grundene på Ørskovvænget i Snejbjerg, hvor der har været udsolgt i flere år.  


Som det kan ses i Tabel B i bilag 1 solgte Herning Kommune i 2011 i alt 20 byggegrunde. Det vil sige sidste års slutsalg for boliggrunde er allerede nået halvvejs i året. Resultatet lever næsten op til forventningerne om et samlet salg i 2012 på 55 grunde. Salget i udstykningen på Løvbakkevej i Tjørring har ikke levet op til forventningerne, idet der til dags dato er solgt 3 grunde.

I Arnborg, Haunstrup og Sørvad er der private udbydere af boliggrunde.  

 

Salgsstatistik for erhvervsgrunde:

Der er pr. 30. juni 2012 solgt 23.655 m2 erhvervsjord. Salget af erhvervsjord fordeler sig som det fremgår af Tabel C i bilag 1.

I Tabel D i bilag 1 fremgår Herning Kommunes salg af erhvervsgrunde i perioden 2006-2011. Herning Kommunes salg af erhvervsgrunde var særdeles godt i 2010, hvor der blev solgt i alt 209.726 m2 erhvervsjord. Der er budgetteret med et salg af erhvervsarealer på 61.000 m2. Det vurderes fortsat at kunne realiseres, idet der arbejdes med flere aktuelle salg, som forventes realiseret i løbet af 2012.   
 
Herning Kommunes boliggrundsalg sammenlignet med andre kommuner:
Salget af grunde ligger fortsat ikke på niveau med 2006-2010, hvilket må formodes at være en konsekvens af den samfundsøkonomiske situation. Som det fremgår af Tabel E og F i bilag 1 er salget af boliggrunde faldet i samtlige af de udvalgte kommuner. Faldet i salget af boliggrunde i Herning Kommune er i 2008, 2009 og 2010 ikke så stort som i de fleste andre kommuner. Men i 2011 er faldet markant som i de fleste andre kommuner.

 

Det er kun i Horsens Kommune at faldet ikke er markant, men det er det til gengæld i 2008 og 2009. Konklusionen er at alle kommuner, som indgår i sammenligningen, er berørt af et stort fald i boliggrundsalget som følge af den generelle økonomiske situation.

 

I tabel F i bilag 1 sammenlignes tallene fra tabel E ved hjælp af indekstal. Tabellen viser således de procentvise ændringer i talrækken med udgangspunkt i år 2007.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at orientering om grundsalg tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 13.06.04-P19-1-11 Sagsbehandler: Carsten Thomsen  

Ekspropriation til vejformål

 

Sagsnr.: 05.01.10-P19-3-11 Sagsbehandler: Kim Grarup  

Ekspropriation til vejformål

 

Sagsnr.: 05.01.00-P19-3-11 Sagsbehandler: Kim Grarup  

Ekspropriation til vejformål

 

Sagsnr.: 07.04.10-P20-1-12 Sagsbehandler: Hans Meinhardt  

Køb og salg af ejendom

 

Sagsnr.: 04.01.00-P19-18-09 Sagsbehandler: Erik Skibsted  

Afklaring vedrørende kommunalt areal

 

Sagsnr.: 13.02.02-K08-38-11 Sagsbehandler: Lucia Aagaard  

Orientering: Politianmeldelse for manglende efterkommelse af indskærpelse om drikkevandskontrol

 

Sagsnr.: 09.00.00-P19-168-05 Sagsbehandler: Lotte Vinter  

Orientering: Referat fra Citykontaktudvalgets møde 22. juni 2012

 

Sagsnr.: 00.22.00-P35-1-12 Sagsbehandler: Lotte Vinter  

Orientering: Referat fra Centerbykontaktudvalgets møde 22. juni 2012

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-692-09 Sagsbehandler: Lotte Vinter  

Meddelelser