Dagsordener og referater

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 12. august 2019
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.22.04-P35-1-17 Sagsbehandler: Lene Kimø  

Evaluering af Teknik- og Miljøudvalgets studietur 2019

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

  x

 

 

 Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Teknik- og Miljøudvalget har været på studietur til København og Malmø fra den 19. maj til den 21. maj 2019.

 

Målet med turen har været at hente inspiration og se på nye innovative løsninger indenfor affaldsbehandling, naturformidling, bæredygtige transportformer og klimatilpasning i byen, samt multifunktionel jordfordeling og udnyttelse af lavbundsarealer til fjernelse af CO2 og næringsstoffer.

 

Forvaltningen har udarbejdet notat, der beskriver turens faglige indhold samt de vigtigste fokuspunkter, som udvalget har opsamlet undervejs.

 

Forvaltningen anbefaler, at notatet tages til efterretning. 

Sagsfremstilling

På studieturen har udvalget været på besøg hos Landbrug & Fødevarer, Naturcenter Amager, affaldsbehandlingsanlæggene ARC i København og SYSAV i Malmø.

Derudover har udvalget kørt på supercykelsti i København og kørt med gasbusser i Malmø, samt besøgt flere klimatilpassede byområder i både København og Malmø.

 

Det programsatte oplæg hos Malmø Kommune om trafik og mobilitetsplan blev desværre aflyst, men forvaltningen har fået tilsendt oplægget.

Oplæg fra henholdsvis Naturpark Amager, Landbrug & Fødevarer, Malmø Kommunes oplæg om mobilitet samt forvaltningens notat om studieturen udleveres ligeledes på mødet.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at notat om studieturen tages til efterretning

Beslutning

Notat om studieturen taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 06.01.00-G14-8-19 Sagsbehandler: Peter Vallentin  

Anmodning om ekspropriation til spildevandsledning i Aulum

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

X

 

Øvrige sagsbehandlere: Lene Kimø

Sagsresume

Herning Vand A/S har anmodet Herning Kommune om at ekspropriere ret til at anlægge spildevandsledninger på en strækning mellem Skolegade og Møllestræde i Aulum.

 

Herning Vand A/S vurderer, at der muligvis kan indgås frivillig aftale på ekspropriationslignende vilkår med nogle af lodsejerne.  

 

Forvaltningen anbefaler, at der igangsættes ekspropriationsprocedure og afholdes åstedsforretning, og at Herning Vand A/S opfordres til at søge at indgå aftale på ekspropriationslignende vilkår.

Sagsfremstilling

Den nuværende Spildevandsplan for Herning Kommune har pålagt Herning Vand A/S at separere regn- og spildevand, hvilket selskabet blandt andet er i gang med i Aulum.

 

Herning Vand A/S har derfor i den forbindelse behov for at nedlægge nye ledninger på en strækning mellem Skolegade og Møllestræde i Aulum, som vist på vedhæftede kortbilag.

 

Herning Vand A/S har været i dialog med de 4 berørte lodsejere og vurderer, at der sandsynligvis vil kunne laves en aftale på ekspropriationslignende vilkår med de 3 af lodsejerne.

 

Hjemlen til at ekspropriere findes i Miljøbeskyttelseslovens § 58, som giver kommunen mulighed for at ekspropriere til spildevandsanlæg, hvis disse anlæg er godkendte.

 

Godkendelsen foreligger i forbindelse med anlæggets beskrivelse i Herning Kommunes spildevandsplan 2015 - 2025. Anlægget er beskrevet i rammedel AU23 og AU24.

 

Herning Kommune har således den fornødne hjemmel til at ekspropriere til fordel for Herning Vand A/S.

 

Herning Vand A/S anmoder om, at den principielle ekspropriationsbeslutning omfatter ekspropriation af areal til ledninger og arbejdsareal på matriklerne:

 

matr. nr. 4k Kirkeby By, Avlum

matr. nr. 4f Kirkeby By, Avlum

matr. nr. 4bm Kirkeby By, Avlum

matr. nr. 4l Kirkeby By, Avlum

 

Som det ses på vedhæftede kortbilag, ønsker Herning Vand A/S, at etablere nye ledninger med tilhørende brønde og deklarationsbælter. Arealet anvendes i dag til parkeringsplads og færdsel.

 

Herning Vand A/S vurderer på baggrund af dialog med ejerne af de 3 første matrikler, at der vil kunne laves aftaler på ekspropriationslignende vilkår.

 

Ejeren af den sidste matrikel, ønsker dog ikke at indgå en frivillig aftale, da han ikke kan acceptere det fremsendte tilbud.

 

Herning Vand A/S oplyser, at de har afholdt 4-5 møder med ejeren af ejendommen, for at afsøge muligheden for at indgå en frivillig aftale.

 

Ejeren har oplyst, at han ikke kan acceptere det fremsendte tilbud, som han mener er alt for lavt, derudover ønsker han ikke, at hans ejendom pålægges en servitut om ledningen i en ubegrænset periode.

 

Herning Vand A/S oplyser, at det er nødvendigt at lade ledningerne passere på det pågældende stykke. Det vil være forbundet med særdeles store ekstra udgifter, hvis man skulle omlægge ledningen, hvilket vil fordyre projektet.

 

Vedrørende servitutpålægget

Når Herning Vand etablerer nye regn- og spildevandsledninger, ønsker de ledningerne og de tilhørende rettigheder sikret ved tinglysning af deklaration.

 

Deklarationen har til formål at sikre Herning Vand A/S ret til at have ledningen liggende på arealet, at sikre et deklarationsbælte og ikke mindst at sikre, at ejeren eller fremtidige ejere af ejendommen ikke gør noget, som skader eller begrænser adgangen til ledningen. Deklarationen og dens formål medfører, at der ønskes stiftet en permanent ret. Det vil altid være Herning Vand A/S' interesse at stifte en permanent ret, og de ønsker således ikke, at etablere ledningen efter gæsteprincippet.

 

Forvaltningen vurderer desuden, at der i den konkrete situation ikke er noget grundlag for at sigte mod en etablering efter gæsteprincippet.

 

Vedrørende erstatningsfastsættelse

Herning Vand A/S har overfor administrationen redegjort for, hvordan de har fastsat den tilbudte erstatning. Der er tale om et anvendt princip, som er bredt anerkendt af taksationsmyndighederne, og et princip som også i høj grad anvendes af Herning Kommune, når kommunen beregner erstatningstilbud.

 

Ejendommen er vurderet ud fra etagemeterprincippet. Herning Vand A/S har derfor valgt at undersøge grundværdien på nærtliggende erhvervsejendomme i Aulum bymidte.

 

Grundværdien for erhvervsejendomme i området er 110 kr. pr. kvm. Ved en normal ekspropriationspraksis, når der eksproprieres ledningsrettigheder, vil erstatningen svare til halvdelen af grundværdien, i dette tilfælde 55 kr. pr. kvm.

 

Der er tale om et areal på 38 kvm, hvor der ønskes pålagt deklaration. Dertil er der et areal, som er placeret i ikke udskilt offentlig vej, som ses på kortbilaget.

 

Det betyder, at grundejeren tilbydes en erstatning på 2.090 kr. i erstatning for de byrder/gener, der er i forbindelse med etablering af ledning og deklaration.

 

Et beløb af denne størrelse kan anses som meget lille, hvorfor Herning Vand A/S oplyser, at det er deres politik, at tillægge et grundbeløb til erstatningen. Grundbeløbet kommer fra en helt anden erstatningsberegningsmodel, der benyttes mellem landbruget og vand- og spildevandsselskaberne.

 

Grundbeløbet har til formål at kompensere grundejeren for det tidsforbrug, der er ved stillingtagen til en sags forhold. Grundbeløbet udgør 4.426 kr. (2018).

 

Det betyder samlet set, at Herning Vand A/S tilbyder en erstatning til grundejeren på i alt 6.516 kr., hvilket er sammenligneligt med de erstatningstilbud og erstatningsprincipper Herning Vand A/S har arbejdet med siden 2010, (hvor Herning Vand blev udskilt fra kommunen).

 

Herning Vand A/S har til dato altid kunnet forhandle frivillige aftaler på plads med berørte ejendomsejere på de nævnte principper og den fulgte praksis.

Grundejeren har givet udtryk for, at han forventer en erstatning på mindst 10 – 12.000 kr. Uden at kunne begrunde nærmere, at der var specielle forhold, som gør sig gældende i hans situation.

 

En erstatning på den størrelse er, efter Herning Vand A/S opfattelse, en markant afvigelse fra ovenstående principper. Hvis Herning Vand A/S i den konkrete situation vælger at tilbyde en højere erstatning til grundejeren, så vil det være en fravigelse af det fulgte princip, som er skildret i sagen. Herning Vand A/S vil efterfølgende være forpligtet til generelt at skulle hæve deres erstatningstilbud. Herning Vand A/S anmoder derfor Herning Kommune om, at kommunen igangsætter en ekspropriation.

 

Teknik -og Miljøudvalget bedes udpege en repræsentant fra udvalget, som kan deltage i åstedsforretningen. 

Økonomi

Der er ingen udgifter forbundet med sagen, da ansøger afholder de med sagen forbundne udgifter.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at forvaltningen bemyndiges til at igangsætte ekspropriationsprocedure og afholde åstedsforretning vedrørende arealet beskrevet på kortbilaget og i sagen

 

at Herning Vand A/S tilpligtes af afholde eventuelle udgifter forbundet med ekspropriationen ex. erstatning, udgifter til landinspektør, taksation m.v.

 

at Herning Vand A/S opfordres til at indgå frivillige aftaler, eventuelt på ekspropriationslignende vilkår

 

at Byrådet tilkendegiver at være indstillet på at ekspropriere, såfremt der ikke indgås aftale på ekspropriationslignende vilkår

 

at udvalget udpeger en repræsentant til deltagelse i åstedsforretningen.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Karlo Brondbjerg deltager i åstedsforretningen.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-2197-07 Sagsbehandler: Karen Marie Frost Troelsen  

Indsamling af storskrald fra husholdninger i Herning Kommune

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

X

X

 

Øvrige sagsbehandlere: Lene Kimø

Sagsresume

AFLD I/S løser i dag opgaven med indsamling af storskrald fra husholdningerne i Herning Kommune, og Drift indsamler storskrald ved boligforeningerne.

 

Herning Kommune ønsker at hjemtage opgaven fra AFLD, da opgaven kan kombineres med andre opgaver indenfor renovation, hvor der samtidig sikres en bedre udnyttelse af medarbejderressourcerne. Ved at samle hele opgaven med indsamling af storskrald i Teknik og Miljø, kan der findes effektiviseringer og økonomiske besparelser.

 

I forbindelse med opgraderingen af genbrugspladsen og oprettelsen af genbrugsbutikken på Nederkærgård vil der ske ændringer i håndteringen af storskrald. Medarbejderne skal allerede ved afhentningen af storskrald vurdere, om der er genbrugelige ting imellem, der skal håndteres således, at de efterfølgende kan sælges i genbrugsbutikken.

 

Jf. vedtægterne er det kommunalbestyrelsen, der kan beslutte hjemtagningen af opgaven fra AFLD.

 

Forvaltningen anbefaler, at opgaven med indsamling af storskrald fra husholdningerne i Herning Kommune hjemtages fra AFLD.  

Sagsfremstilling

Alle husstande i Herning Kommune kan som en del af renovationsordningen få afhentet storskrald ved boligen op til fire gange årligt. Boligforeningerne har i den sammenhæng etableret storskraldsrum, hvor lejerne afleverer deres storskrald, som hentes samlet efter behov. Udgifterne til håndtering af storskrald dækkes via renovationsgebyret.

 

AFLD I/S varetager som udgangspunkt ikke borgerrettede affaldsopgaver for ejerkommunerne. Herning Kommune har i en årrække valgt at kompetenceoverdrage opgaven med afhentning af storskrald fra husholdningerne til AFLD, mens Drift varetager opgaven med afhentning af storskrald i storskraldsrummene hos boligforeningerne. Ved at samle hele opgaven med indsamling af storskrald, kan opgaven effektiviseres, og der vil samlet set kunne spares kørsel og dermed mindskes CO2 udledningen.

 

I forbindelse med opgraderingen af genbrugspladsen i Herning vil der ske ændringer i håndteringen af storskrald, når affaldet skal afleveres på genbrugspladsen. Med åbningen af en kommunal genbrugsbutik sættes der desuden fokus på, om der er genbrugelige ting i storskraldet, som kan sælges i genbrugsbutikken. I dag bliver alt indsamlet storskrald kasseret som affald. Borgerne vil få mulighed for at mærke storskraldet, såfremt de ikke ønsker, at storskraldet videresælges i genbrugsbutikken.

 

 

 

I henhold til Vedtægtsbilag A kan kompetencen hjemtages med 6 måneders varsel. Beslutningen skal forinden godkendes af kommunalbestyrelsen.

 

Herning Kommune kan således hjemtage kompetencen pr. 1. marts 2020. Forvaltningen har allerede været i dialog med AFLD I/S vedr. evt. hjemtagelse, hvor hjemtagelse pr. 1. januar 2020 blev drøftet som en mulighed. Forvaltningen afstemmer efterfølgende den endelige dato for hjemtagelsen med AFLD.

Økonomi

Den samlede udgift til indsamling af storskrald i 2018 var i alt ca. 2,15 mio. kr.

Heraf har der været en udgift til indsamling af storskrald hos husstandene på i alt ca. 746.000 kr. til AFLD, og en udgift til indsamling af storskrald hos boligforeningerne på i alt ca. 1,4 mio. kr. til Drift.

 

Hvis opgaven samles, forventes den samlede udgift efter optimering og effektivering at kunne reduceres til i alt ca. 1,5 mio. kr. pr. år.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at opgaven med indsamling af storskrald fra husholdninger i Herning Kommune hjemtages fra AFLD I/S.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 82.06.04-P20-1-19 Sagsbehandler: Rene Frahm Jørgensen  

Frigivelse af anlægsbevillinger - Offentligt toilet ved Arnborg Badesø og Sunds Sø

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

  x

 

Øvrige sagsbehandlere: Thomas Brandt Ebbesen, Jonna Sørensen, Pia Colstrup

Sagsresume

Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløb på i alt 0,600 mio. kr. i 2019 til opførelse af et offentligt toilet ved henholdsvis Arnborg Badesø og Sunds Sø. Rådighedsbeløbet er fordelt ligeligt med 0,300 mio. kr. til hvert offentligt toilet.

 

Forvaltningen anbefaler, at rådighedsbeløbene frigives.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetforliget i efteråret 2018 blev det besluttet, at der skulle etableres offentligt toilet ved henholdsvis Arnborg Badesø og Sunds Sø, da det er populært at opholde sig ved disse søer.

 

Forvaltningen har nu indhentet tilbud på opførelse af de 2 offentlige toiletter og er klar til at påbegynde opførelse forventeligt i september 2019.

 

Placering og udformning er illustreret i vedlagte bilag.

 

Begge offentlige toiletter vil blive vinterlukket for at undgå eventuelle frostskader.  

Økonomi

Udgifterne finansieres af de til formålet afsatte rådighedsbeløb til de 2 anlægsprojekter på i alt 0,600 mio. kr. i 2019 på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme, fordelt ligeligt med 0,300 mio. kr. på henholdsvis stednr. 010096 og 010097 Offentligt toilet Arnborg Badesø og Sunds Sø.

 

Der er i bevillingen ikke afsat ekstra midler til drift. Den årlige driftsudgift er meget afhængig af behovet for rengøring, men ved en normal rengøring og vedligeholdelse vil der erfaringsmæssigt være en udgift på ca. 18 - 20.000 kr. årligt. Denne driftsudgift vil derfor skulle afholdes af budgettet for drift af offentlige toiletter.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 0,300 mio. kr. i 2019 på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme, stednr. 010096 Offentligt toilet ved Arnborg Badesø,

 

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 0,300 mio. kr. i 2019 på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme, stednr. 010097 Offentligt toilet ved Sunds Sø,

 

at anlægsudgifterne finansieres af de til formålet afsatte rådighedsbeløb til hvert projekt på 0,300 mio. kr. i 2019 på de samme stednumre.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 04.00.00-P20-4-15 Sagsbehandler: Mathias Utoft Jørgensen  

Godkendelse af anlægsregnskab for udviklingsprojektet for Søby Brunkulsleje

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

  

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup, Dan Overgaard

Sagsresume

Der er udarbejdet afsluttende anlægsregnskab for projektet Fredningen for Søby Sø og Søby Brunkulslejer

 

Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

Der foreligger anlægsregnskab for stednr. 050095 Fredningen af Søby Sø og Søby Brunkulslejer på Serviceområde 04 Grønne områder.

 

Byrådet bevilgede på møde den 21. juni 2016, pkt. 190 3,188 mio. kr. til helhedsplan for udvikling af Søby Brunkulslejer. På Byrådsmødet den 15. maj 2018, pkt. 120 blev disponeringen af de resterende 750.000 kr. fra den samlede anlægssum grundet den reducerede renovering af Elmers Hus, fastlagt til renovering af toiletbygning ved Søby Sø, yderligere landskabspleje, renovering af afmærkning af stier samt konsulentydelser.  

 

Der blev i 2016 indledt en lodsejerdialog omkring udvikling af en helhedsplan for Søby Sø og Søby Brunkulslejer med udgangspunkt i Fredningen af Søby Sø og Søby Brunkulslejer. Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 30. maj 2016, pkt. 117 helhedsplanen for Søby Brunkulslejer. Helhedsplanen har gennem hele forløbet dannet grundlag for arbejdet:

 

 • Der er foretaget landskabsrydninger langs Brunkulsvej, langs de nye stier og på de tilbageværende åbne ørkenområder. Formålet har været at genskabe indkig til de mange brunkul-søer, og genskabe en åben karakter af området.

 

 • Der er etableret en cykel-gangsti fra Elmers Hus mod nord til Kølkær. Derudover er der etableret vandrestier for at styrke adgangen til området. Der er etableret p-pladser flere steder, så det er muligt at parkere og komme ud og opleve området.

 

 • Renovering af toiletbygningen ved Søby Sø.

 

 • Der er etableret et fugletårn med udsigt ud over Søby Sø. Der er ligeledes etableret et udsigtstårn ved en af stierne, så man kan komme op og få et kig ind over sandtipperne.

 

 • Elmers Hus er renoveret, så det kan bruges som madpakkehus. Der er ligeledes etableret to toiletter i huset.

 

 • Der er udarbejdet et stort antal nye skilte, som samlet set skal styrke formidling og historien om, hvad Søby Brunkulslejer var og er.

 

Der har gennem hele projektet været opretholdt tæt lodsejerdialog og samarbejde med Søby Brunkulsmuseum. 

Der har samtidig gennem hele projektet været et tæt samarbejde med Naturstyrelsen og AFLD, som begge har bidraget med etablering af stier, p-pladser og rydning af arealer. Senest har AFLD opgraderet stien på affaldsbjerget til en hjertesti, for at kunne tiltrække endnu flere besøgende.

 

Per Årsleff, som er grundlægger af virksomheden P. Årsleff, startede ud med brunkulsgravning i Søby Brunkulslejer. Firmaet har, igennem en dialog med Herning Kommune og Søby Brunkulsmuseum, valgt at donere deres gravemaskine, som tidligere stod foran deres hovedkontor i Århus. Gravemaskinen er den samme model, som den Per Årsleff startede med at grave brunkul med i Søby Brunkulslejer. Gravemaskinen står nu ved Søby Brunkulsmuseum og danner en flot velkomst til området.

 

Søby Brunkulsmuseum er derudover ved at renovere Voldsgaard, som er det sted, hvor hele brunkulsgravningen i Søby startede. Dermed har hele Søby Brunkulslejer fået mange nye muligheder for at besøgende kan opleve den spændende historie om Søby Brunkulslejer.

Økonomi

Der foreligger anlægsregnskab for stednr. 050095 Fredningen af Søby Sø og Søby Brunkulslejer.

 

 

 

Anlægsregnskabet vil blive optaget i Herning Kommunes årsregnskab og godkendt sammen med de samlede årsregnskab for 2019.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 06.02.03-P00-1-19 Sagsbehandler: Søren Brandt  

Klimatilpasningsprojekt ved Spinkebjerg, Gjellerup

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Dan Overgaard

Sagsresume

Teknik- og Miljøudvalget behandlede et forslag om et klimatilpasningsprojekt i Spinkebjerg på mødet den 11. marts 2019 (pkt. 41). Der er lavet et skitseprojekt til klimabassin, som blev fremlagt på mødet. For at lave bassinet skal en stor del af områdets grønne bevoksning fjernes for at minimere risikoen for oversvømmelser i forbindelse med et skybrud.

 

Der har været afholdt møde med grundejerforeningen, hvorefter der er udarbejdet et alternativt forslag til udformning af klimabassin, i et forsøg på at bevare mere af den omkringliggende bevoksning.

 

Forvaltningen anbefaler, at udvalget tager stilling til om forvaltningen skal arbejde videre med det planlagte klimabassin, eller om der skal arbejdes videremed det alternative forslag.

Sagsfremstilling

Baggrunden for udarbejdelse af ny lokalplan for området er, at Gjellerup Skole skal flyttes. Det pågældende areal, som omfatter den grønne bevoksning, har været anvendt som sportsbane til Gjellerup Skole. Idet skolen flyttes til et andet sted, mister sportsbanen sin funktion i området. For at imødekomme efterspørgsel på nye boliger i Gjellerup, blev der igangsat ny planlægning til boligformål på arealet. Det er også lokalplanens formål, at sikre området til rekreative formål og muliggøre etablering af regnvandsbassiner og anlæg til klimatilpasning. Lokalplanen er vedtaget uden indsigelser vedrørende beplantning.

 

I den pågældende lokalplan nr. 32 B6.1 står der: 

Bevoksningen i delområde II består af en gammel, træbevokset mergelgrav med fugtig jordbund og gamle løvtræer. Udvidelse af eksisterende regnvandsbassin samt etablering af nye bassiner / klimatilpasningstiltag skal udformes med hensyn til områdets flora og fauna, herunder de eksisterende træer.

 

9.3 Lokalplanens delområde II med regnvandsbassin/klimatilpasningstiltag skal anlægges som et naturpræget rekreativt område. De eksisterende træer omfattet af den grønne bevoksning inden for delområde II skal beskyttes i videst muligt omfang.

 

 

På et møde med grundejerforeningerne blev det anført, at det planlagte bassin ikke er i overensstemmelse med lokalplanen, og man ønskede ikke, at bevoksningen blev fældet.

 

Udformningen af det planlagte klimabassin fremstår tilpasset naturligt ind i området, men vil betyde, at en stor del af områdets bevoksning fjernes. Bassinet vil kunne håndtere en 50 års hændelse.

 

Den alternative løsning vil fremstå som et mere teknisk anlæg med volde/skrænter på 2 sider. Til gengæld vil en større andel af bevoksningen kunne bevares. Det alternative bassin vil ligeledes kunne håndtere en 50 års hændelse. 

 

Det alternative forslag til udformning af klimabassin vil blive præsenteret for grundejerforeningerne i uge 32. ( Se skitseforslag i bilag)

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at udvalget tager stilling til, om forvaltningen skal arbejde videre med det planlagte bassin, eller om der skal arbejdes videre med det alternative forslag.

Beslutning

Udvalget besluttede, at der skal arbejdes videre med det alternative forslag, hvor en større andel af bevoksningen omkring bassinet bevares.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-560-06 Sagsbehandler: Louise Berg Hansen  

Orientering om møde i Grønt Råd

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Dan Overgaard

Sagsresume

Der har været afholdt møde i Grønt Råd den 13. juni 2019

 

Forvaltningen anbefaler, at referatet tages til orientering

Sagsfremstilling

Der var 2 punkter på dagsordenen:

 • Søby Brunkulsmuseum
 • Temadrøftelse om vandløb, vedligeholdelse og kommunikation

 

Referatet er vedlagt som bilag.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at referatet tages til orientering.

Beslutning

Referatet taget til orientering.

Bilag

 

Sagsnr.: 09.00.00-K08-31-19 Sagsbehandler: Monica Klitgaard Hansen  

Træaffald fra Vestjysk Træemballage

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Martin Klejs Skøtt, Lene Kimø

Sagsresume

Vestjysk Træemballage ønsker at etablere en virksomhed i Herning Kommune, som udover fremstillingen af ny træemballage ønsker at indsamle og forarbejde kasseret træemballage (fx brugte paller), herunder at bortskaffe træaffaldet som biomasseaffald.

 

Forvaltningen anbefaler, at udvalget tager stilling til, hvilken model for regulering af virksomheden forvaltningen skal arbejde videre med.

Sagsfremstilling

 

Træaffald fra Vestjysk Træemballage

Vestjysk Træemballage ønsker at etablere en virksomhed i Herning Kommune. Virksomheden skal dels fremstille ny træemballage og dels indsamle kasseret træemballage, herunder træpaller, med henblik på videresalg til genbrug evt. efter ombygning og reparation. Det er virksomhedens hensigt, at træafskær samt træemballage, der ikke kan sælges eller repareres, skal omdannes til træflis og sælges som brændsel.

 

Den del af Vestjysk Træemballage, som fremstiller træemballage af nyt, rent træ er en træforarbejdende virksomhed, som kan etableres uden miljøgodkendelse fra kommunen, og hvor træaffaldet kan betragtes som biomasseaffald, der kan anvendes uden anvisning fra kommunen.

 

Den del af virksomheden, som indsamler og nyttiggør træemballage er en affaldsvirksomhed. Etablering og drift af denne virksomhedstype kræver en miljøgodkendelse fra kommunen. Virksomheden ønsker, at træaffaldet fra denne del af virksomheden - efter frasortering af træemballage tydeligt forurenet med fx olie eller maling samt fjernelse af søm og skruer - også kan bortskaffes som biomasseaffald, jf. biomasseaffaldsbekendtgørelsen.

 

Derved opnår virksomheden en række fordele. Biomasseaffald skal ikke anvises af kommunen. Det betragtes som rent, og kan således afsættes til fx biomassefyrede varmeværker eller til fremstilling af træpiller til brændeovne eller grillbriketter.

 

Træaffald, som ikke er biomasseaffald, skal genanvendes til fx spånpladefremstilling, hvis det er muligt. Hvis det ikke er muligt, skal det brændes på affaldsforbrændingsanlæg. Ved afbrænding på affaldsforbrændingsanlæg sikres den nødvendige rensning af forbrændingsluften inden udledning til det fri. Dvs. virksomheden kan ikke sælge træflisen som biomasse, men skal betale for at aflevere det til et forbrændingsanlæg. Træaffald kan dog ligesom biomasseaffald fritages for afgift, når det anvendes til produktion af varme.  

 

Det afgørende er således, om Herning Kommune kan klassificere det indsamlede, kasserede emballagetræ som biomasseaffald.

 

Biomassebekendtgørelsen
Biomasseaffaldsbekendtgørelsen omfatter jf. § 2 affald fra ”
skovbrug, haver, parker og andre træ- og buskbevoksede arealer, træforarbejdende virksomheder, landbrug og virksomheder, der forarbejder landbrugsprodukter, samt brændselspiller og brændselsbriketter fremstillet heraf”.

 

Derudover skal affaldet være angivet på bekendtgørelsens bilag 1, hvor der står følgende punkter om træ:

 

1. Råtræ, herunder grene, stød, rødder og andet rent vedmateriale, bark, skovflis og ubehandlet savværksflis.

 

2. Rent træ (herunder spåner og savsmuld) uden indhold af lim, lak, imprægnering, maling (ud over evt. savværksstempler o.l.), folie, laminat, søm, skruer, beslag etc.

 

3. Træaffald fra produktion og bearbejdning af rent, limet træ, med et indhold af lim (fenol-resorcinol-lim, polyvinylacetat-lim, urea-formaldehyd-lim, polyurethan-lim og melamin-urea-formaldehyd-lim), der ikke overstiger 1%, målt som vægtprocent af tørstof.

 

Biomassebekendtgørelsen gælder således umiddelbart for den del af virksomheden, som fremstiller ny træemballage, mens den ikke umiddelbart gælder for den del af virksomheden, som indsamler kasseret træemballage.

 

Det forudsættes derudover i biomassebekendtgørelsen, at biomassen stammer fra råtræ, rent træ eller en bestemte typer limet træ. 

 

Både ny og brugt træemballage vil normalt indeholde noget, der binder træet sammen (lim, skruer eller lignende), og noget træemballage kan være imprægneret. Derudover kan emballage være forurenet under brug, fx ved spild af olie og kemikalier.

 

I en domstolsafgørelse fra 2006, fastslår dommen, at et genvindingsselskab med modtageplads for træaffald ikke er omfattet af biomassebekendtgørelsen. Selskabet var anklaget for at have afsat affaldstræ til træpilleproduktion. Selvom biomassebekendtgørelsen formelt var overtrådt, da selskabet ikke var omfattet af bekendtgørelsens anvendelsesområde, blev selskabet frifundet, da det afsatte træ var rent, og bekendtgørelsens bestemmelser dermed ikke var overtrådet, og der således ikke var foretaget noget strafbart.

 

Teknik- og Miljøudvalget har ikke tidligere behandlet det konkrete spørgsmål, men har på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 28. november 2016, pkt. 264 vedtaget regler for fyring med fast brændsel. Af reglerne fremgår, at "træpaller, inkl. engangspaller" og "emballagetræ" er defineret som affaldstræ (§ 3), og der ikke må fyres med affaldstræ i fastbrændselsovne (§ 4).

 

Det fremgår af biomassebekendtgørelsens § 5, at kommunalbestyrelsen i tvivlstilfælde træffer afgørelse om, hvorvidt affald er omfattet af bekendtgørelsens bilag, herunder råtræ, rent træ eller bestemte typer limet træ.

 

Dokumentation for træaffaldet

Virksomheden har undersøgt mulighederne for at dokumentere, at træemballagen består af rent træ.

 

Virksomheden oplyser, at det nok vil være muligt, at skaffe udtalelser fra større kunders emballageproducenter, om renheden af træet, men at det ikke vil være muligt, at skaffe dokumentation fra alle eventuelt aktuelle producenter.

 

Det har ikke på nuværende tidspunkt været muligt at finde en mærkning af emballagen, som kan dokumentere renheden.

 

Tilsyn

Såfremt der træffes afgørelse om, at træaffaldet kan betragtes som rent træ og dermed biomasse, skal der stilles krav til virksomheden om dokumentation for renheden, herunder omfang og hyppighed. Det skal blandt andet vurderes om der eventuelt er behov for analyser. Hertil kommer krav til ekstra registreringer af affaldsstrømme og mængder samt eventuelt indberetninger til Herning Kommune.

 

Endvidere kan der blive behov for ekstra miljøtilsyn på virksomheden og dermed øget brugerbetaling for tilsyn.

 

Forvaltningen anbefaler, at udvalget tager stilling til, hvilken af følgende modeller forvaltningen skal arbejde videre med:

     a. Kun affaldstræ af nyt træ fra fremstilling af ny træemballage kan betragtes

         som biomasseaffald

     b. Ud over pkt. a kan indsamlet affaldstræ, som kan dokumenteres rent,

         betragtes som biomasseaffald. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at Teknik- og Miljøudvalget tager stilling til, hvilken model for regulering af virksomheden, forvaltningen skal arbejde videre med.

Beslutning

Udvalget besluttede, at forvaltningen skal arbejde videre med model b for regulering af virksomheden, således at affaldstræ af nyt træ fra fremstilling af ny emballage og indsamlet affaldstræ, som kan dokumenteres rent, betragtes som biomasseaffald. 

 

Sagsnr.: 06.00.00-P16-2-18 Sagsbehandler: Trine Grud Fisker  

Foreløbig vedtagelse af tillæg 26 til Herning Kommunes Spildevandsplan - område ved Brændgårdvej, Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

  Øvrige sagsbehandlere: Martin Klejs Skøtt

Sagsresume

Tillæg 26 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025 udarbejdes efter anmodning fra Herning Vand A/S, som ønsker ændringer i spildevandsplanen i et område ved Brændgårdvej.

  

Forvaltningen anbefaler, at tillæg 26 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025 foreløbig vedtages og sendes i offentlig høring i 8 uger.  

Sagsfremstilling

Herning Vand A/S har anmodet Herning Kommune om at ændre spildevandsplanen for opland B01.P og B10 ved Brændgårdvej og Sønderager i Herning. Områderne er omfattet af 2 lokalplaner:

 • lokalplan nr. 13.B19.1 Boligområde ved Brændgårdvej i Herning (endeligt vedtaget af Herning Byråd den 22. januar 2019)
 • lokalplan nr. 13.B7.1 Boligområde ved Sønderager i Herning (under udarbejdelse)

 

Forvaltningen anbefaler følgende ændringer i spildevandsplanen med dette tillæg jf. bilag 1 samt bilag 1.1, 1.2 og 1.3: 

 • Ved Sønderagerskolen skal boldbanerne på sigt bebygges. Lokalplan nr. 13.B7.1 skal muliggøre dette. Skolens boldbaner er ikke en del af spildevandsplanen på nuværende tidspunkt. Der indføres derfor et nyt opland: Opland B01.P (2,53 ha). Der reserveres areal til etablering af et bassin til intern forsinkelse i dette opland. Regnvand skal udledes til et eksisterende regnvandsbassin umiddelbart vest for området.
 • Det nuværende opland B01.P omdøbes til B01-1.P (19,59 ha), og det planlagte bassin i dette opland får afløb til Herningsholm Å via en grøft. Efter den nuværende spildevandsplan skulle bassinet blot fungere som et internt bassin, som skulle lede regnvand videre til et eksisterende bassinanlæg mod sydvest. Det giver imidlertid praktiske og tekniske udfordringer for Herning Vand, som derfor ønsker, at bassinet får sit eget udløb til åen. I stedet for at rørlægge dette udløb, vil der blive etableret en åben grøft med et snoet forløb.
 • Det nuværende opland B10 omdøbes til B01-1 (0,31 ha). Oplandet består af to små deloplande, hvor regnvand i dag nedsives. Oplandene bliver en del af en allerede planlagte byggemodning i området, som lokalplan 13.B19.1 har muliggjort. På sigt bliver det muligt at aflede regnvand til det allerede planlagte bassin i B01-1.P og videre til Herningsholm Å via grøft.

 

     
   Nuværende spildevandsplan                       Kommende spildevandsplan

 

Alt spildevand fra ovennævnte oplande ledes til Herning Renseanlæg.

 

De nye byggemodninger ved Sønderagerskolen og Brændgårdvej vil medføre en øget mængde overfladevand, der skal afledes til Herningsholm Å. Afledning vil ske dels via et allerede eksisterende bassin og dels via et nyt bassinanlæg, hvor en åben grøft skal lede regnvand fra bassinet til Herningsholm Å. Det skal undersøges nærmere, om det eksisterende bassin skal udvides eller opgraderes for at kunne håndtere den ekstra vandmængde fra arealerne ved Sønderagerskolen. Det nye bassin i opland B01-1.P vil blive indrettet efter spildevandsplanens retningslinjer for regnvandsbassiner. Da alt regnvand fra oplandene forsinkes og renses i regnvandsbassiner, forventes den øgede udledning af regnvand ikke at give anledning til øget hydraulisk belastning eller væsentligt øget næringsstofbelastning af Herningsholm Å.  

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at tillæg 26 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015 - 2025 foreløbig vedtages.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 06.00.00-P16-2-18 Sagsbehandler: Tove Hovgaard Jakobsen  

Endelig vedtagelse af Tillæg 23 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025 for Gødstrup

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Martin Klejs Skøtt

Sagsresume

Tillæg 23 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015 - 2025 for Gødstrup udarbejdes, da der er behov for tilretning af spildevandsplanen i forbindelse med en større byudvikling i Gødstrups sydlige bydel. I tillægget medtages en række mindre ændringer af planen for Gødstrup.

 

Tillægget er foreløbig vedtaget af Byrådet på møde den 5. marts 2019.

Forslag til tillægget har været i offentlig høring i perioden 11. marts - 6. maj 2019. Der er ikke indkommet bemærkninger til forslaget.

Forvaltningen anbefaler, at tillæg 23 til Herning Kommunes spildevandsplan 2015 - 2025 endelig vedtages.

 

Idet udløb F03RUL1 var forkert navngivet i den første behandling af tillægget, skal navn for udløb F03RUL1 ændres til F01RUL1. Navneændringen for udløbet ændrer ikke i tillæggets indhold.

 

Udnyttelse af tillægget må dog først ske efter vedtagelse af tilhørende kommuneplantillæg og lokalplaner, som forventes at ske på Byrådets møde den 27. august 2019. 

Sagsfremstilling

 

Baggrund for tillægget 

Tillæg 23 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015 - 2025 for Gødstrup udarbejdes, da der er behov for tilretning af spildevandsplanen i forbindelse med en større byudvikling i Gødstrups sydlige bydel. For at sikre muligheden for klimatilpasning af området, giver både spildevandsplan og den øvrige fysiske planlægning af området (kommuneplantillæg og lokalplaner), mulighed for at håndtere områdets ekstremregn på hensigtsmæssig måde med fokus på begrænsning af oversvømmelse og udnyttelse af vandets rekreative værdi.

 

Bydelen er omfattet af Herning Kommunes Kommuneplan 2017-2028, herunder tillæg 54 til kommuneplanen vedr. Gødstrup, der sammen med lokalplanerne 54.C1.1 og 54.E3.1 ligeledes pt. er under vedtagelse. Endvidere tilrettes planen iht. lokalplan 59.E2.2 og tillæg 43 til kommuneplan 2017-2028 for byens østlige del, som blev vedtaget i efteråret 2018. I tillægget medtages mindre tilretninger af planen for Gødstrup i øvrigt.

 

Tillæggets indhold 

For at spildevandsplanen stemmer overens med kommuneplanen (inkl. kommuneplantillæg 43 og 54), tilføjes 6 nye planoplande. Oversigt over de nye oplande og ændring af navn for en del af opland fremgår af fig. 1.

 

Med dette tillæg vil spildevandsplanen komme til at dække hele den aktuelle kommuneplanramme (inkl. de 2 nye kommuneplantillæg) for Gødstrup.

  

 

Fig. 1 Oversigt over af nye planoplande i Gødstrup med tillæg 23.

 

Til afvanding af den nye bydel planlægges der nye udløb via regnvandsbassiner flere steder i forbindelse med byudviklingen. Placering af udløb og bassiner er angivet i figur 2. Bassinerne skal sikre, at regnvand fra planoplandene renses og neddrosles tilstrækkeligt inden udløb til recipient.

 

Fig. 2. Plan for etablering af regnvandsbassiner til neddrosling af regnvand fra de nye planoplande i Gødstrup inden udløb til recipient med angivelse af de vandløb som skal modtage vandet.

 

Renseanlæg for spildevand 

Afledning af spildevand fra planoplandene skal ske til Herning Renseanlæg.  

 

Vurdering af mulighed for nedsivning af overfladevand 

Strategien i Herning Kommunes spildevandsplan 2015-2025 er, at så meget overfladevand som muligt skal håndteres lokalt.

 

De nye planoplande i Gødstrup ligger i områder, der ikke vurderes nedsivningsegnede, jf. Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025

 

Nedsivningsegnetheden og grundvandsstanden i områderne er efterfølgende undersøgt konkret. Resultaterne viste, at nedsivningsegnethed og grundvandsstand i enkelte områder af byudviklingen tillader nedsivning af overfladevand. Resultaterne vurderes dog ikke tilstrækkelige til at udlægge hele oplande til nedsivning af overfladevand. Derfor udlægges der med dette tillæg ikke yderligere oplande til nedsivning af overfladevand i Gødstrup.  

 

Recipient for overfladevand mod øst (Gl. Herningsholm Å) 

Udledning af overfladevand fra den østlige bydel vil ske til Gl. Herningsholm Å, via regnvandsbassin, der bliver indrettet som vådt bassin med den nødvendige rensning efter retningslinjer for regnvandsbassiner i Herning Kommunes Spildevandsplan. Afløbsvandføring neddrosles svarende til vandløbets hydrauliske kapacitet.

 

Gl. Herningsholm Å har iht. vandområdeplanerne ingen miljømålsætning og tilstanden er ukendt. Vandløbet kan bedst karakteriseres som en kanal med stillestående vand.

 

Det vurderes, at udledningen til Gl. Herningsholm Å, med forøget tilførsel af næringsstoffer eller andre miljøskadelige stoffer, er af så begrænset omfang, at den i sig selv ikke vil kunne forværre forholdene i nærrecipienten til Gl. Herningsholm Å eller Gødstrup Sø.

 

Udløbene forventes derfor ikke at forhindre, at målsætningen i vandområdeplanerne kan opfyldes.

 

Recipient for overfladevand mod vest (Hundkær Bæk)

Udledningen af overfladevand fra den vestlige bydel vil ske til Hundkær Bæk via regnvandsbassiner, der bliver indrettet som våde bassiner efter retningslinjer for regnvandsbassiner i Herning Kommunes Spildevandsplan. Afløbsvandføring neddrosles svarende til vandløbets hydrauliske kapacitet. For at sikre afvanding af byen, skal Hundkær Bæk forlænges mod syd/øst.

 

Idet udledningen af overfladevand sker via bassiner, med den nødvendige rensning, forventes tilførsel af næringsstoffer eller andre miljøskadelige stoffer, ikke at give anledning til at vandløbenes tilstand forringes. Det vurderes dog, at udledningen til Hundkær Bæk med forøget hydraulisk belastning, kan forværre forholdene og give anledning til oversvømmelse af Hundkær Bæk eller nedstrøms vandløb.

 

Miljørapport, udarbejdet i forbindelse med forslag til lokalplan nr. 54.C1.1, lokalplan 54.E3.1 samt tillæg nr. 54 til Herning Kommuneplan 2017 - 2028, der blev offentliggjort i forbindelse med førstebehandling af disse planer ved Byrådsmødet den 5. marts 2019 under punkt 44, omfatter miljøvurdering i forhold til bydelenes overfladevand.

 

Umiddelbart vurderes det, at rørlægningen af den nedre del af Hundkær Bæk ikke er i stand til at modtage den øgede mængde overfladevand ved ekstremregn, uden at det giver anledning til oversvømmelse af vandløbet og evt. nedstrøms vandløb. Derfor er det nødvendigt at etablere et vådområde eller lign., som vandløbet kan brede sig ud over, når det regner meget. I forbindelse med de nødvendige tilladelser vil det blive vurderet, hvad der er aktuelt at etablere, for at undgå at udløbene medfører oversvømmelse af Hundkær Bæk og hindrer opfyldelse af målsætning i vandområdeplanerne nedstrøms Hundkær Bæk kan opfyldes.

 

Samtænkning af håndtering af hverdagsregn og ekstremregn for den nye bydel 

Med dette tillæg til spildevandsplanen er håndteringen af hverdagsregn koordineret med håndtering af bydelens ekstremregn, bl.a. med fælles bassiner for hverdags- og ekstremregn, med fokus på hvor vandet løber og på den rekreative udnyttelse af vandet i byen.  

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Tillæg nr. 23 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015 - 2025 endelig vedtages. 

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 09.17.00-P19-37-19 Sagsbehandler: Louise Lindegaard Weinreich  

Placering af gyllebeholder i det åbne land ved Remmevej 26, Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Martin Klejs Skøtt

Sagsresume

Ejer af Remmevej 26 har søgt om at bygge en ny gyllebeholder 80 meter fra eksisterende ejendom. Endvidere søges om udvidelse af både kalvestald, kostald og møddingsplads.

 

Ejer har tidligere fået lovliggjort en gyllebeholder i det åbne land cirka 114 meter fra ejendommen.

 

Da den nye gyllebeholder (III) ønskes placeret i det åbne land, og henset til historikken i sagen, anbefaler forvaltningen, at udvalget drøfter den ønskede placering.

Sagsfremstilling

Ejer af Remmevej 26, Remme ved Sinding, har søgt om en §16a miljøgodkendelse marts 2019, hvori der søges om at placere en ny gyllebeholder III på 4000 m3 i et åbne land cirka 80 meter fra staldanlægget. Endvidere ansøges om udvidelse af både kalvestald, kostald og møddingsplads mod øst, jf. billede 2.

 

Placeringen af den eksisterende gyllebeholder II i det åbne land er godkendt af Teknik- og Miljøudvalget den 15. august 2016, pkt. 186, som en lovliggørelses sag.

 

Lovgivning på området

Jævnfør husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §23 så skal ny bebyggelse placeres i tilknytning til ejendommens hidtidige bebyggelsesarealer. Begrebet hidtidige bebyggelsesarealet forstås som de arealer, hvorpå hovedparten af ejendommens bebyggelse ligger samlet. Gyllebeholdere kan placeres på en af hensyn til markdriften ønsket placering. Det vil sige, hvis ansøger har mange marker langt væk fra ejendommen, er det muligt at søge om at etablere en gyllebeholder beliggende ude ved markerne. Her skal de generelle afstandskrav og landskabelige krav også overholdes for placeringen i det åbne land. Endvidere skal der redegøres for størrelsen af gyllebeholderen i forhold til, hvor meget gylle der er behov for på de ejede marker beliggende tæt på placeringen af den nye gyllebeholder.

 

Ved ansøgte gyllebeholdere beliggende tæt på ejendommen, men i det åbne land, bliver ejer bedt om at trække gyllebeholderen ind til ejendommen, da sådanne placeringer ikke er i overensstemmelse med husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §23, medmindre der foreligger en særlig begrundelse. Der tages udgangspunkt i at gyllebeholdere skal placeres maksimum 20 meter fra det samlede staldanlæg inklusiv gyllebeholdere, jf. den tidligere planlov. Jævnfør Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelser, det tidligere Natur- og Miljøklagenævnet, må fremtidige udvidelser ikke tages med ind i betragtningerne om, hvor nyt byggeri skal lægges, da dette kan ændres.

 

Den ansøgte placering på Remmevej 26

I forbindelse med lovliggørelsen af den eksisterende gyllebeholder II i august 2016, blev der udover afstandskrav og landskabelige hensyn set på ejers fremtidsplaner, jf. billede 1. Teknik- og Miljøudvalget besluttede i forbindelse med lovliggørelsen på mødet den 15. august 2016 følgende:

 

"Teknik- og Miljøudvalget har ud fra en helhedsbetragtning vurderet, at den ansøgte gyllebeholder er placeret hensigtsmæssigt i forhold til ejendommens indretning og drift.

Udvalget vurderer, at der er stor sandsynlighed for, at ejendommen vil blive udvidet som beskrevet, og at ejendommen herefter kommer til at fremstå som en samlet og harmonisk enhed.

Udvalget vurderer desuden, at der ikke er væsentlige hensyn til landskab, natur og miljø samt naboer, der afgørende taler imod den ansøgte placering.

Der meddeles derfor tilladelse til det ansøgte med vilkår om, at gyllebeholderen fjernes, når den ikke længere er nødvendig for driften af ejendommen, og der stilles vilkår om opretholdelse af skærmende beplantning."

 

I den aktuelle ansøgning indsendt marts 2019 søges om at udvide eksisterende staldanlæg mod øst i stedet for at bygge henimod gyllebeholder II mod nord, jf. billede 2. Ejer argumenterer heri med, at "den nye gyllebeholder ønskes placeret sammen med den eksisterende beholder da dette vil give bestemt mening i forhold til logistikken på ejendommen, samt for at bevare mulighederne for på ejendommen at foretage yderligere udvidelser. Det eneste reelle alternativ vil være at placere den alene, nord for den ansøgte tilbygning, da der syd for stalden er en grøft, og placeringen syd eller vest for ejendommen vil samtidig betyde, at en sø med registrerede bilag IV arter kommer meget tættere på, hvilket ikke er ønskeligt."

 

Forvaltningen vurderer i forbindelse med den aktuelle ansøgning, at der er mulighed for at trække den nye gyllebeholder III ind og ligge indenfor 20 meter af ejendommen og stadig overholde de gældende afstandskrav.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Billede 1. Ejers fremtidsplaner i 2016:

 

Billede 2. Ansøgte udvidelser i marts 2019:

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller

at placering af den nye ansøgte gyllebeholder i det åbne land ved Remmevej 26 drøftes.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget har ud fra en helhedsbetragtning vurderet, at den ansøgte gyllebeholder er placeret hensigtsmæssigt i forhold til ejendommens indretning og drift.

Udvalget vurderer, at der er stor sandsynlighed for, at ejendommen vil blive udvidet som beskrevet, og at ejendommen herefter kommer til at fremstå som en samlet og harmonisk enhed.

 

Udvalget vurderer desuden, at der ikke er væsentlige hensyn til landskab, natur og miljø samt naboer, der afgørende taler imod den ansøgte placering.

 

Der meddeles derfor tilladelse til det ansøgte med vilkår om, at gyllebeholderen fjernes, når den ikke længere er nødvendig for driften af ejendommen, og der stilles vilkår om opretholdelse af skærmende beplantning.

 

Sagsnr.: 09.17.00-P19-50-19 Sagsbehandler: Christina Thorslev Petersen  

Ophævelse af vilkår i miljøgodkendelse Trælundvej 20, Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 Øvrige sagsbehandlere: Martin Skøtt

Sagsresume

Husdyrbruget på Trælundvej 20, Herning har forespurgt om muligheden for ophævelse af vilkår om forsuring af gyllen. Ændringen vil medføre overskridelse af BAT (bedste tilgængelige teknik) i forhold til emissionen af ammoniak.

 

Forespørgslen blev behandlet på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 13. juni 2019, pkt. 122, hvor beslutningen blev udskudt, da mulige løsningsforslag skulle undersøges yderligere.

 

Forvaltningen anbefaler, at der meddeles afslag på det ansøgte.

Sagsfremstilling

Husdyrbruget blev miljøgodkendt den 30. august 2010. En af de grundlæggende betingelser i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen er, at ansøgere om miljøgodkendelser af husdyrbrug med en ammoniakemission højere end 750 kg NH3-N pr. år, har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse ammoniakforureningen ved anvendelse af bedste tilgængelige teknik (BAT). Ved fastsættelsen af emissionsgrænseværdier kan kommunen ikke stille krav om, at ansøger anvender en bestemt teknik eller teknologi.

 

Ejer af husdyrbruget valgte i forbindelse med den nuværende godkendelse at etablere et forsuringsanlæg for overholdelse af det generelle reduktionskrav for ammoniak. Forsuring blev på den baggrund fastsat som et vilkår i den oprindelige miljøgodkendelse.

 

Ejer ønsker nu at levere gylle til biogasanlæg, og biogasanlægget ønsker ikke at modtage forsuret gylle. Ejer har derfor forespurgt til muligheden for ophævelse af vilkår om forsuring. Til begrænsning af ammoniakemissionen har ejer i stedet foreslået overdækning af begge gyllebeholdere. Ammoniakemissionen kan med de foreslåede ændringer beregnes til 2.809 kg NH3-N/år, mens kravet er beregnet til 2.741 kg NH3-N/år. Emissionen er dermed overskredet med 68 kg, dvs. 2,5 % ift. emissionen ved anvendelsen af BAT.

 

I henhold til husdyrgødningsbekendtgørelsen (§ 25, stk. 3) skal BAT-kravet til enhver tid være overholdt. Kommunen kan dog i særlige tilfælde fravige kravet, hvis ansøger kan godtgøre, at kravet konkret ikke vil være proportionalt som følge af den eksisterende indretning og drift (§ 25, stk.5).

 

Det er en integreret del af BAT, at der i forbindelse med fastlæggelsen heraf skal foretages en vurdering af, hvad der i almindelighed er økonomisk og teknisk muligt for den enkelte branche som sådan. Dermed er det branchens generelle økonomiske formåen - og ikke den enkelte landmands egen økonomi - som er afgørende for kommunens vurdering.

Hertil kommer, at de økonomiske omkostninger skal stå i et rimeligt forhold til miljøeffekten, dvs. der er krav om proportionalitet.

 

Det forekommer jævnligt, at forvaltningen foretager proportionalitetsvurderinger, og at overskridelser af emissionsgrænsen dermed accepteres. Hvis det foreslåede i den aktuelle sag vedrørte en ny godkendelse, og ikke en ændring af eksisterende forhold, kunne det formentlig godkendes på baggrund af en proportionalitetsvurdering. Men da sagen vedrører eksisterende forhold, hvor BAT allerede overholdes, og der ikke er behov for nye investeringer for overholdelse af BAT, vurderer forvaltningen, at lovgivningen ikke giver mulighed for at anvende proportionalitetsbetragtningerne.

 

Ved fremsendelse af en ansøgning og ved meddelelse af et egentligt afslag, har husdyrbruget mulighed for at påklage afgørelsen, og dermed få den prøvet i Miljø- og Fødevareklagenævnet.

 

 

Følgende forslag er blevet undersøgt efter Teknik- og Miljøudvalgets møde den 13. juni 2019:

 

Forvaltningen har i samarbejde med konsulenten undersøgt løsningsforslagene:

 

Ad 1.

Det fremgår af Miljøstyrelsens teknologiblad, at der ved tilsætning af svovlsyre til gylle kan opnåes en ammoniakreduktion på 50 %, hvis pH sænkes til 5,5. Teknologibladet stiller vilkår om, at styringen af svovlsyrebehandlingsanlægget skal indstilles til at behandle gyllen til pH-værdi 5,5. Det er derfor ikke en mulighed at justere ammoniakreduktionen.

 

Ad 2.

Konsulenten har undersøgt muligheden for at levere forsuret gylle til biogasanlæg:

"Vi har lavet en rundspørge hos Herning Bioenergi A/S (Studsgård og Sinding Biogas), Nature Energy Biogas (Videbæk Biogas) samt hos Niels Østergaard fra SEGES. Alle tre svar er vedhæftet som bilag. Samlet set vurderer alle 3 adspurgte, at biogasanlæggene i dag ikke kan/vil modtage forsuret gylle pga. den betragtelige meromkostning til at rense gassen for svovl".

 

Konsulentens rundspørge fremgår af bilagene. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der meddeles afslag på det ansøgte.

Beslutning

Udvalget har ud fra en helhedsbetragtning, herunder miljøgevinsten ved at få gyllen afgasset i biogasanlæg, vurderet, at vilkår om gylleforsuring ophæves på betingelse af, at der etableres overdækning af begge gyllebeholdere.

 

Dermed vil ændring af betingelser for et eksisterende landbrug blive stillet lige med en eventuel ny godkendelse af et tilsvarende landbrug, hvor kommunen i særlige tilfælde kan anvende proportionalitet i forhold til BAT-krav.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.03-P22-1-17 Sagsbehandler: Tanja Andreasen  

Fagudvalgsbehandling af Planstrategi 2019 og Agenda 21-strategi

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 (x)

 (x)

 (x)

 (x)

 (x)

 (x)

 x

  (x)

 (x)

 

Øvrige sagsbehandlere: Jacob Philipsen, Lene Kimø

Sagsresume

Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på mødet den 14. januar 2019, at der skal laves en fuld revision af kommuneplanen, og at strategi for Lokal Agenda 21 skal indgå i Planstrategi 2019, herunder at FN's verdensmål indgår som en del af Agenda 21, hvor det er relevant. I samme omgang blev det besluttet, at der skal ske en kondensering af den nuværende vision, så den bliver kortere og skarpere.

 

Hermed fremsendes forslag til Planstrategi 2019 og Agenda 21-strategi til drøftelse og kommentering forud for foreløbig vedtagelse. 

Sagsfremstilling

I henhold til planloven skal Byrådet inden udgangen af 2019 have offentliggjort en strategi for kommuneplanlægningen samt for kommunens bidrag til en bæredygtig udvikling i det 21. århundrede, en såkaldt lokal Agenda 21.

 

Formålet med udarbejdelse af Planstrategi 2019 er at give en samlet præsentation af strategien for henholdsvis en ny kommuneplans udarbejdelse og indhold samt for arbejdet med en bæredygtig udvikling (lokal Agenda 21).

 

Disse to strategier er lovpligtige efter planloven og skal offentliggøres til høring blandt borgerne i minimum 8 uger.

 

Fotos indsættes først i publikationen til den foreløbige vedtagelse, det er derfor tekstgrundlaget, der er til drøftelse og kommentering under denne fagudvalgsbehandling. Da planstrategien er Byrådets strategi for kommunens udvikling, er den skrevet med Herning Kommune som afsender. Sprogformen er samtidig med til at gøre publikationen mere nærværende for kommunens borgere.

 

Planstrategi 2019 er disponeret i 5 hoveddele:

1. Revision af kommuneplanen

2. Kerne- og visionsfortælling: Herning nu og i fremtiden

3. Udviklingstemaer – til debat

4. Strategi for bæredygtig udvikling – lokal Agenda 21 – til debat

5. Godt på vej

 

Dertil kommer et bilagsafsnit med redegørelse for den udførte planlægning siden vedtagelsen af kommuneplanen og en oversigt over FN's 17 verdensmål for bæredygtig udvikling.  

 

Ad 1. Revision af kommuneplanen

Der er lagt op til en fuld revision af kommuneplanen, da det giver størst frihed til at tilføje ændringer. Planperioden forlænges til 2032.

 

Ændringerne omhandler i hovedtræk:

-    Byudviklingen og boligudbygningen revideres, og mulighed for nye boformer

     undersøges

-    De nye politikker/planer og strategier indarbejdes

-    Eksisterende visioner erstattes af ny visionsfortælling

-    Grønt Danmarkskort indarbejdes

-    Kommuneplanens hovedstruktur og retningslinjer revideres og forenkles

-    Oversvømmelsestruede arealer udpeges og retningslinjerne ajourføres

-    Rammebestemmelserne servicetjekkes for eventuelle mangler

-    Retningslinjer for og udpegning af konsekvenszoner om produktionserhverv

     opdateres. 

 

Ad 2. Kerne- og visionsfortælling: Herning nu og i fremtiden

Kernefortællingen er den korte historie om Herning Kommune nu, som blev vedtaget i 2017, mens visionsfortællingen er historien om, hvordan Herning Kommune gerne vil være i fremtiden. Det betyder ikke, at vi ikke allerede rummer visionsfortællingen i dag, men den kan realiseres endnu mere og bliver endnu tydeligere – på samme måde som kernefortællingen heller ikke rummer alt, hvad vi gør og er. Fundamentet for visionsfortællingen er fortsat ”Her er alle muligheder åbne”. Visionsfortællingen favner bredden og de fælles ambitioner for Herning Kommune. Den nye visionsfortælling er et operationelt værktøj, der både samler fokusområder, forholdet til kernefortællingen og sammenhængen til det politiske arbejdsgrundlag og budgetlægningen i kommunen. Visionsfortællingen vil være paraplyen over al den planlægning, der igangsættes i alle dele af organisationen. Byplanudvalget behandlede oplægget til visionsfortælling på deres møde den 27. maj 2019, pkt. 97, med anbefaling om godkendelse i Økonomi- og Erhvervsudvalget. 

 

Ad 3. Udviklingstemaer (debatafsnit)

Udviklingstemaerne er udsprunget fra arbejdet med visionen. Da Herning Kommune lægger meget vægt på tværfagligt samarbejde, vil der være en del overlap imellem de forskellige udviklingstemaer, også selvom det ikke er nævnt konkret alle steder. De fem udviklingstemaer er:

-    Spændende uddannelsesby

-    Klima

-    Fremtidens erhverv

-    Det gode liv

-    Fremtidens ældre

 

Hvert udviklingstema tager afsæt i den nye visionsfortælling og omhandler forskellige problemstillinger, hvor mulige løsninger skal undersøges og integreres i den kommende planperiode. Af samme grund indeholder de forskellige udviklingstemaer konkrete spørgsmål, som relaterer sig til temaet og lægger op til den offentlige debat. Temaerne er ligeledes suppleret med enkelte konkrete indsatser, der udpeger en retning for vores måde at arbejde på, og afsluttes med en lille reference til FN’s 17 verdensmål for en bæredygtig udvikling. Der er dog ikke taget stilling til, i hvilket omfang verdensmålene kommer til at indgå i arbejdet med de forskellige udviklingstemaer.

 

Teknik og Miljø området fylder særligt meget i planstrategien. Som et eksempel tager udviklingstemaet ”Klima” afsæt i energistrategien og klimatilpasningsplanen. Det fremhæves, at Herning Kommune vil komme udfordringerne i møde og indtænke klimatilpasning, hvor det er nødvendigt i landområderne samt i forbindelse med eksisterende og fremtidige byudviklingsområder, og så det bidrager til andre formål herunder natur og/eller friluftsliv. Derudover vil kommunen blandt andet arbejde med energioptimering, reducere udledningen af CO2 og være uafhængige af fossile brændsler i 2050. Blandt referencerne til nyere initiativer på området nævner planstrategien projektet ”Landsbyenergi Herning”, som også styrker kommunens arbejde med frivillighed og borgerengagement. Planstrategien fremhæver ligeledes, at Herning Kommune vil arbejde med effektiv og bæredygtig transport, sortering af affald samt skabe rammerne for og inspirere til en grøn omstilling.

 

Herning Kommune skal udpege konsekvensafstande om de eksisterende produktionserhverv ud fra virksomhedernes miljøgodkendelser og overveje, hvor det strategisk giver mening at udvide eller afvikle eksisterende produktionserhverv, og i højere grad klassificere, hvilke typer af produktionserhverv, der skal være i et givent område.

 

Herning Kommune skal i forbindelse med kommuneplanrevisionen kortlægge områder, hvor der er risiko for oversvømmelse, og om der er tilstrækkelige arealer til forsinkelse af større regnmængder. Det har betydning for kommunens arealudlæg til boliger, erhverv og offentlige formål, og det stiller krav til en prioritering af vores natur- og landområder samt øvrige interesseområder.

 

Derudover skal der i forbindelse med kommuneplanrevisionen ske en udpegning og opdeling af landskabet i funktioner blandt andet i forhold til, hvor der skal være produktionslandskab, byudvikling samt natur- og rekreative arealer, som en del af arbejdet med Grønt Danmarkskort. Det bliver derfor særligt vigtigt, at der på teknik- og miljøområdet arbejdes med at prioritere de forskellige indsatser i forhold til den ønskede udvikling af kommunen. Dertil kan begrebet multifunktionel jordfordeling være et hjælpemiddel. 

 

Ad 4. Strategi for bæredygtig udvikling – lokal Agenda 21 (debatafsnit)

Herning Kommunes lokale Agenda 21-strategi omhandler indsatser og vigtige redskaber til at fremme bæredygtighed både for Herning Kommune som virksomhed og for den samlede kommune, og den viser på hvilken måde Herning Kommune lever op til planlovens fem retningslinjer for en Agenda 21-strategi:

-    Mindskelse af miljøbelastning og ressourceforbrug,

-    Fremme af bæredygtig byudvikling og byomdannelse,

-    Fremme af biologisk mangfoldighed,

-    Borgerinddragelse i det lokale Agenda 21-arbejde,

-    Fremme af et samspil mellem beslutningerne vedrørende miljømæssige, trafikale,

     erhvervsmæssige, sociale, sundhedsmæssige, uddannelsesmæssige, kulturelle

     og økonomiske forhold.

 

Der er i forbindelse med strategien indsamlet input på tværs af forvaltningerne om indsatser og mål, der understøtter FN's 17 verdensmål for bæredygtig udvikling for at synliggøres eksisterende tiltag. Derudover lægges der op til, at Herning Kommune i en kommende proces vil undersøge, hvordan og i hvilket omfang, det giver mening at arbejde med verdensmålene i en kommunal kontekst. 

 

Ad 5. Godt på vej

Visionen fastlægger, hvordan Herning Kommune vil prioritere i fremtiden. En lang række initiativer peger dog allerede i den rigtige retning. Godt på vej indeholder billeder for nogle af disse initiativer. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at Teknik- og Miljøudvalget som fagudvalg kommenterer på forslag til Planstrategi 2019 og Agenda 21-strategi.

Beslutning

Udvalgets kommentarer vil indgå i det videre arbejde med forslag til Planstrategi 2019 og Agenda 21-strategi. 

Bilag

 

Sagsnr.: 07.18.06-P00-1-18 Sagsbehandler: Karen Marie Frost Troelsen  

Udbud af kørsel med dagrenovation

 

Sagsnr.: 13.06.00-P05-6-18 Sagsbehandler: Jesper Enggaard Jensen  

Ekspropriation til vejformål

 

Sagsnr.: 01.05.08-K08-12-18 Sagsbehandler: Lennarth Skov Espersen  

Orientering om politianmeldelse

 

Sagsnr.: 13.05.16-A50-1-17 Sagsbehandler: Randi Nedergaard-Hansen  

Forlængelse af kontrakt

 

Sagsnr.: 00.16.00-P20-1-19 Sagsbehandler: Mette Damkær  

Godkendelse af vilkår i kontrakt

 

Sagsnr.: 00.22.04-P35-1-17 Sagsbehandler: Lotte Vinter  

Meddelelser