Dagsordener og referater

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 12. august 2013
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 05.01.00-P19-2-10 Sagsbehandler: Kim Bredgaard Grarup  

Anlægsregnskab: Udvidelse af Silkeborgvej

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen, Pia Colstrup

Sagsresume

Forvaltningen fremsender anlægsregnskab for udvidelsen af Silkeborgvej.


Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

På Byrådsmøde d. 25. januar 2011, pkt. 12 blev der bevilget 5,5 mio. kr. til udvidelse af Silkeborgvej. På Byrådsmøde d. 21. juni 2011, pkt. 195 blev denne bevilling forhøjet med 75.000 kr. ved salg af byggegrunden til Ford, til plantning af træer langs vejen.

 

Efter en aftale med Dansk Supermarked medfinansierer de desuden med 5,5 mio. kr., så den samlede bevilling lyder på ca. 11 mio. kr.

 

Silkeborgvej blev udvidet med et ekstra spor fra Merkurvej til motorvejsafkørslen. Yderligere blev der etableret et lyskryds ved Center Allé/Silkeborgvej.

Økonomi

Anlægsregnskab:

 

Stednr.
Anlæg
U/I
Bevilling kr.
Forbrug kr.
Forskel kr.
222079
Trafikplan i Herning Øst ifm. Bilka
U
  5.575.000
   6.129.330
   -554.330
 
 
I
 
     -151.612
    151.612
 
 
 
 
 
 
203095
Udbygning af Silkeborgvej
U
  5.500.000
    5.759.100
   -259.100
 
 
I
 -5.500.000
   -5.759.100
    259.100
 Netto
 
 
 
 
    402.718

 

Samlet set er der et merforbrug på 402.718 kr., hvilket skyldes at underbunden er meget dårlig omkring åløbet, så vejopbygningen måtte startes længere nede end forventet.

 

Idet bruttoudgifterne er over 2 mio. kr., fremsendes anlægsregnskabet med tilhørende bemærkninger til særskilt godkendelse i Byrådet.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-951-07 Sagsbehandler: Jens Arne Olesen  

Orientering: Licitationsresultat - sideudvidelse Trehøjevej 3. etape

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen

Sagsresume

Der foreligger resultat af afholdt licitation på sideudvidelse af Trehøjevej 3. etape fra Videbækvej til Tiphedevej.

 

1. VM BYGGE & ANLÆG, Løgstør 5.057.895 kr.

2. IB KRISTENSEN A/S, Grindsted 5.116.825 kr.

3. IB G Jensen A/S, Bøvlingbjerg 5.179.574 kr.

4. Ole Mikkelsen A/S, Beder 5.229.297 kr.

5. Sejer Pedersen A/S, Vildbjerg 5.717.180 kr.

6. Ivan Jacobsen Entreprenørfirma A/S, Struer 5.782.785 kr.

7. K. E. Andersen & Søn A/S, Redsted 5.844.000 kr.

8. Simon S. Simonsen ApS, Viborg 6.463.570 kr.

9. POUL HANSEN A/S, Grindsted 6.628.503 kr.

 

Økonomi

Arbejdet søges overdraget til lavestbydende, VM BYGGE & ANLÆG og påregnes udført i perioden primo september 2013 til 25. april 2014. Arbejdet finansieres af den givne bevilling på 7.105.000 kr.

 

Projektets samlede økonomi kan herefter estimeres til

 

Rådgiver
    415.000 kr.
Arealerhvervelse
    442.650 kr.
Landinspektør
      25.000 kr.
Entreprenør
 5.057.895 kr.
Slidlag
    850.000 kr.
Afmærkning
    175.000 kr.
Uforudsete udgifter
    139.544 kr.
I alt
 7.105.000 kr.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1304-07 Sagsbehandler: Edith Blynning  

Høringssvar vedr. Midttrafiks oplæg til budget 2014

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 X
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen, Steen Brokær, Jan Märcher

Sagsresume

Midttrafik har 24. juni sendt forslag til budget 2014 i politisk høring hos bestillerne, efter at Midttrafiks bestyrelse 21. juni 2013 godkendte at udsende budgetforslaget i politisk høring.


Bemærkninger til forslaget skal fremsendes til Midttrafik senest 23. august 2013. Midttrafik udarbejder herefter det endelige budgetforslag for 2014 til endelig godkendelse i Midttrafiks bestyrelse 13. september 2013.


Forvaltningen anbefaler, at forslag til høringssvar til Midttrafik godkendes.

Sagsfremstilling

På baggrund af de politiske høringssvar bestillerne indsender, behandles et endeligt
budget for 2014 i Midttrafiks bestyrelse 13. september 2013, idet budgettet efter lovgivningen skal være vedtaget inden 15. september 2013.


De interne kommunale budgetter er først endelig på plads i løbet af oktober, hvorfor der
kan komme ændringer, som kan påvirke Midttrafiks budget 2014, og det kan blive nødvendigt efterfølgende at justere dette.

 

Da økonomiaftalen mellem regeringen og KL lige er indgået, kan der ske ændringer som følge af indgåelse af aftalen. Disse ændringer indarbejder Midttrafik inden den endelige vedtagelse af budgettet. 

 

Forudsætningsændringer:

Midttrafik har ikke medtaget eventuelle korrektioner for køreplan 2014 fra Herning Kommune i budgetforslaget.

 

Midttrafik kompenseres for indtægtstab for de nye rettigheder for Ungdomskort: Alle 16 - 19 årige med ungdomskort til videregående uddannelser, har ret til ubegrænsede rejser med bus og tog i hele det takstområde, den studerende bor i. Kompensationen fra Trafikstyrelsen til trafikselskaberne i 2014 kendes ikke, derfor har Midttrafik i budgetforslaget skønnet en indtægt.

 

Indførelse af Rejsekortet hos DSB og Arriva tog har betydning for midttrafiks indtægter i takstsamarbejdet med DSB og Arriva tog i 2014. Midttrafik har i budgetforslaget skønnet en indtægt, som kan være meget usikker, da den beror på kundernes valg af anvendelse af rejsekortet på togrejser.

Økonomi

Med udgangspunkt i ovenstående forudsætninger ser økonomien for kollektiv trafik ud som følger:

 

[image]

 

Herning Kommunes budgetramme på 36.745 er ikke prisfremskrevet. 

 

Til ovenstående skal tillægges udgift til rejsekortet. I 2014 er den estimerede udgift til rejsekortet på 2,150 mio. kr. Dette skal ses i lyset af, at Midttrafik oprindeligt har estimeret udgiften til rejsekortet i 2013 til 1,324 mio. kr. og udgiften i 2014 til 0,998 mio. I det fremsendte høringsudkast har Midttrafik estimeret udgiften i 2013 til 0 kr., hvorved der i 2014 betales for både 2013 og 2014. I 2013 forventer forvaltningen at de ca. 1,2 mio. kr. til dækning af udgift til rejsekortet kan afholdes indenfor rammen på serviceområde 09 Trafik. I forbindelse med overførselsadgangen fra 2013 til 2014 bør beløbet på 1,2 mio. kr. overføres, hvorved udgiften ikke belaster den samlede økonomi yderligere i forhold til tidligere behandlede Business Case fra Midttrafik på rejsekortet.


I oversigten er ikke medtaget budgettet for handicapkørsel, der netto er opgjort til 1.504 mio. kr. til kørsel og 0,534 mio. kr. til Trafikselskab/administration.
 
I indtægterne på 17,322 mio. kr. indgår ca. 3,9 mio. kr. til  skoleårskort. Denne indtægt skal udligne skoleafdelingens omkostning til køb af disse kort hos Midttrafik. Dette tal er der i ovenstående korrigeret for.
 
I oversigten indgår et regionalt tilskud på 5.000 kr. til dækning af studerendes hjemkørsel i Karstoft området, hvilket sker med en udvidelse på en lokal rute. Udvidelsen er finansieret af Regionen.
 
Konklusion:
På baggrund af den viden forvaltningen har på nuværende tidspunkt, forventes det samlede resultat af de ovennævnte budgetmæssige usikkerheder at kunne holdes indenfor de nuværende økonomiske rammer.
 
Forvaltningen har på baggrund af ovenstående vurdering udarbejdet vedlagte forslag til høringssvar.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at forslag til høringssvar godkendes og fremsendes til Midttrafik.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 82.07.00-P19-2-11 Sagsbehandler: Claus Pedersen  

Langtidsparkering i Dalgashus parkeringskælder

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Kirsten Andersen

Sagsresume

Skolegades parkeringsplads og tidligere brandstationsgrund blev 29. juli 2013 inddraget til byggeplads for etablering af 26 lejligheder. Det betyder, at 30 offentlige korttidsparkeringspladser samt 109 langtidsparkeringspladser forsvinder.

 

De 30 offentlige korttidsparkeringspladser genskabes på arealet efter byggeriets færdiggørelse i januar 2015, men de 109 langtidsparkeringspladser genskabes ikke.

 

Gentagne parkeringstællinger i parkeringskælderen i Dalgashus viser, at parkeringskapaciteten langt fra er udnyttet optimalt. Forvaltningen foreslår derfor, at en del af de offentlige korttidsparkeringspladser i parkeringskælderen ændres til langtidsparkering.

Sagsfremstilling

I Dalgashus parkeringskælder er der 365 offentlige pladser, her af 262 korttidspladser med en tidsbegrænsning på 3 timer, og fri parkering fra kl. 18.00 – 8.00. Korttidspladserne er fordelt med 117 på dæk -1 og 145 på dæk -2. Desuden er der 103 langtidspladser på dæk -3. Endvidere er der i alt 8 handicapparkeringspladser fordelt på de 3 etager.

 

Dalgashus parkeringskælder er åben fra kl. 7.00 – 23.00.  Der har været udført parkeringstælling i juni - 2011: Tirsdag kl. 9-17, fredag kl. 9-18 og lørdag kl. 9-13. Parkeringstællingerne viser at:

 • Dæk -3 stort set står ubenyttet.

 • Dæk -2 har en gennemsnitlig belægning på 10, 14 og 8 % med max lørdag på 30 %.

 • Dæk -1 har en gennemsnitlig belægning på 41, 57 og 23 % med max lørdag på 86 %.

 

Teknik- og Miljøudvalget besluttede derfor 8. august 2011, at Dalgashus parkeringskælder -3 skulle ændre status fra korttidsparkering til langtidsparkering pr. 15. august 2011.

 

Der har været udført parkeringstælling i marts 2013: Tirsdag kl. 9-17, fredag kl. 9-18 og lørdag kl. 9-13.

 

Parkeringstællingerne viser at:

 • Dæk -3 stort set 100 % belægning tirsdag og fredag, samt 15 % belægning om lørdagen.

 • Dæk -2 har en gennemsnitlig belægning på 10, 12 og 10 % med max fredag på 19 %.

 • Dæk -1 har en gennemsnitlig belægning på 30, 45 og 50 % med max lørdag på 60 %.

 

Der er derfor en stor ubenyttet parkeringskapacitet, primært på dæk -2, men også på dæk -1.

 

Resultatet af parkeringstællingerne har været drøftet med Herning Cityforening, som har forståelse for, at flere parkeringspladser i Dalgashus skal ændre status fra 3 timers parkering til langtidsparkering.

 

Forvaltningen foreslår, at dæk -2 ændrer status fra korttidsparkering til langtidsparkering - i alt drejer det sig om 145 pladser.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at 145 offentlige parkeringspladser i Dalgashus parkeringskælder dæk -2 ændrer status fra korttidsparkering til langtidsparkering pr. 19. august 2013.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 04.10.00-P19-1-08 Sagsbehandler: Torbjørn Tarp  

Orientering: Årligt driftsbudget for dyrehave i Løvbakkerne

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted

Sagsresume

Forvaltningen har udarbejdet et driftsbudget, der redegør for den årlige afledte drift af dyrehaveprojektet i Løvbakkerne.

 

Forvaltningen anbefaler, at driftsbudgettet tages til efterretning.

Sagsfremstilling

På møde 21. maj 2013, pkt. 145 behandlede Teknik- og Miljøudvalget et forslag om etablering af en dyrehave med dåvildt i Løvbakkerne som led i naturplejen af området og til understøttelse af de oplevelsesmæssige værdier i Løvbakke Naturcenter.

 

Udvalget besluttede, at igangsætte projektet, der medfører en årlig afledt drift på ca. 100.000 kr., som afholdes indenfor de eksisterende rammer for serviceområde 04, Grønne områder.

Vedhæftede driftsbudget redegør for de enkelte budgetterede udgifter.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Resultatet af indkomne fire modtagne tilbud efter licitation på dyrehegn blev udleveret på mødet.

 

Der blev desuden redegjort for de ekstra omkostninger, der, ud over hegn, låger m.m., omfatter selve indkøbet af dådyrene, opstaldningsomkostninger samt transport.

 

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-560-06 Sagsbehandler: Louise Berg Hansen  

Orientering: Møde i Grønt Råd

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted

Sagsresume

Der har været afholdt møde i Grønt Råd 6. juni 2013.

 

Referatet er vedlagt.

Sagsfremstilling

På dagsordnen var der følgende hovedpunkter:

 

 • Status for Vandplaner - orientering om konsekvenserne af at vandplanerne skal i fornyet høring i 6 måneder.

 • § 3-opdatering - orientering om status for opdateringen af § 3-registreringerne som følge af statens gennemgang af Herning Kommunes § 3-områder.

 • Dyrehave i Løvbakkerne - orientering om status for oprettelse af dyrehaven og hvad der kommer til at ske i den nærmeste fremtid.

 • Naturpolitik - orientering om status på naturpolitikken.

 

Mødet blev afholdt på Søby Brunkulsmuseum med efterfølgende ekskursion ud i området.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at referatet fra Grønt Råds møde 6. juni 2013 tages til efterretning.

Beslutning

Referatet taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-382-10 Sagsbehandler: Søren Brandt  

Ansøgning om etablering af klimatilpasningsprojekt i 2014

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted, Anders Debel, Jan Märcher

Sagsresume

Herning Vand A/S og Herning Kommune har i fællesskab lavet ansøgning til et klimatilpasningsprojekt, som er sendt til Forsyningssekretariatet inden frist for ansøgninger til projekter fra 2014 udløb den 1. august 2013. Ansøgningen skal gøre det muligt at sikre Herning Vands finansiering af projektet.

 
Ansøgningen for 2014 er fulgt af en administrativ underskrevet kontrakt mellem Herning Vand og Herning Kommune, som dog er med forbehold for byrådets godkendelse.


Ansøgningerne er i overensstemmelse med budgetforliget for 2013. Af forligsteksten fremgår det, at Herning Kommune i 2013 skal udarbejde en handlingsplan for kommunens klimatilpasning med konkrete klimatilpasningsprojekter, der blandt andet skal omfatte tilbageholdelse af regnvand ved store regnskyl. Investeringen forudsættes gennemført iht. årets økonomiaftale mellem regeringen og KL via Herning Vand.


Forvaltningen anbefaler, at der indgås aftale med Herning Vand om finansiering af klimatilpasningsprojekter udført fra 2014 svarende til 9.984.000 kr.

Sagsfremstilling

Der er vedtaget ny lovgivning, som giver spildevandsselskaberne mulighed for at medfinansiere kommunale og private klimatilpasningsprojekter, som selskaberne efter hidtil gældende regler ikke ville kunne finansiere over spildevandstaksterne. Det følger af reglerne, at spildevandsselskaberne ikke vil kunne påtage sig en større risiko end, hvad det ville have kostet, hvis selskaberne havde valgt at foretage investeringer i klimatilpasning af deres egne anlæg på sædvanlig vis.


Det er et krav, at projektet har til (del)formål at håndtere tag- og overfladevand.   Lovgivningen giver spildevandsselskaberne en unik mulighed for at bidrage med knowhow og ressourcer til at sikre løsninger på de ændrede nedbørsmønstre, som klimaændringerne medfører.

 

Herning Vand og Herning Kommune har derfor lavet et forslag til klimatilpasningsprojekt for 2014: KLIT 4 Herningsholm Å/Gullestrup. Projektet skal fungere som både vandmagasin og natur-område og derved også opfylde bynære rekreative behov for kommunens borgere. Herningsholm Å modtager her store mængder overfladevand fra både Herning og omegnsbyerne og fra et stort landbrugsopland.

 
De seneste års erfaringer med oversvømmelser i Herning indikerer, at der skal gennemføres konkrete tiltag i området. Den igangværende risikokortlægning ser ud til at bekræfte dette.
 
Formålet med projektet er at opmagasinere overfaldevand fra oplandet for at sikre større kapacitet i Herningsholm Å. Ved at opmagasinere overfladevand minimeres risikoen for, at vandløbet går over sine breder og oversvømmer dele af Herning, og landbrugsarealer nedstrøms Herning by. Der er desuden problemer med udløbet fra Herning Centralrenseanlæg, der flere gange har haft svært ved at udlede renset spildevand på grund af for høj vandstand i Herningsholm Å.  Projektet er dimensioneret, så de vil kunne modstå et regnskylsscenarium svarende til 20-årsregn (den største samlede mængde nedbør på ét døgn, som man kan forvente forekommer én gang hvert 20 år).

 

Det er således dette serviceniveau, der er fastsat for projektet.  

Økonomi

§ 2 stk. 1 i lånebekendtgørelsen oplister kommunernes automatiske låneadgang. I dette afsnit er der tilføjet et nyt stk. 19 , hvori det fremgår, at udgifter til håndtering af tag- og overfladevand, som et vandselskab jf. § 2, stk. 1 i lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold, yder bidrag til i forbindelse med medfinansiering af kommunale anlæg efter regler fastsat i medfør af § 1, stk. 5 i lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber mv. Til de konkrete projekter vil der være låneadgang.  

Herning Kommune kan således vælge at kontant- eller lånefinansiere anlægsomkostningerne. Anlægsomkostninger inklusive kapitalomkostninger beløber sig til 9.984.000 kr.


Der gøres opmærksom på, at data er ved at blive kvalificeret, og at der kan ske ændringer.

 

I 2013 og 2014, skal Herning Vand A/S dække alle omkostninger i de pågældende projekter. Fra 1. januar 2015 skal projektejer – dvs. Herning Kommune - betale mindst 25% af nye klimatilpasningsprojekter.


Betaling for investeringsomkostninger skal ske ved en betaling over en periode op til 25 år.


Optages der lån, skal perioden svare til afdragsperioden for dette lån. Forvaltningen anbefaler, at udgifterne lånefinansieres, og at afviklingen af lånet sker over 10 år. Når lånet optages skal udgifter til afdrag og renter fuldt ud betales af Herning Vand A/S.   På baggrund af en indhentet låneindikation via KommuneKredit den 15. april 2013, kan der optages et 10 årigt annuitetslån med en fast årlig rente på 1,83 % p.a. og en årlig ydelse på 1.101.665 kr. Hovedstolen er 9.984.000 kr. Den endelige ydelse vil afhænge af lånevilkårene på tidspunktet for hjemtagelse af lånet.

 

Den årlige ydelse kan opkræves fuldt ud hos Herning Vand A/S.

 

Det indstilles, at der fremsendes en særskilt sag når kvalificeringen af data vedrørende projekter i 2013 er tilendebragt, hvori der meddeles de nødvendige tillægsbevillinger til anlægsprojektet og at finansieringen tilvejebringes via låneoptagelse, med henvisning til at udgifterne i 2013 og 2014 kan lånefinansieres, og at afdrag og renter efterfølgende kan opkræves hos Herning Vand A/S. Rådighedsbeløbene vil blive fordelt på 2013 og 2104 vedrørende projekter igangsat i 2013.

 

Vedrørende låneoptagelsen for investeringen i 2013 vil der blive fremsendt særskilt sag i forbindelse med låneoptagelsen.
 
Konsekvenser for takster i Herning Vand A/S
På baggrund af oplysninger fra Herning Vand A/S om en forventet spildevandsmængde på 4,1 mio. m3 i 2013 kan den forventede takststigning som følge af Herning Vands medfinansiering beregnes til 34 øre inkl. moms. Det vil for en gennemsnitsfamilie med et årligt vandforbrug på 170 m3 betyde en udgift til klimatilpasning på 57 kr. inkl. moms. For en enlig med et årligt vandforbrug på 50 m3 vil det tilsvarende beløb være 17 kr. inkl. moms.

 

Klimatilpasningsprojektet, der kan gennemføres fra 2014, ville, hvis den samme mængde regnvand skulle tilbageholdes ved traditionelle foranstaltninger have kostet 40,0 mio. kr. mere opgjort som nutidsværdi i anlæggenes forventede levetid.

 

Forvaltningen bemærker, at byrådet for tre klimatilpasningsprojekter i 2013 ved behandlingen i maj besluttede, at det præciseres overfor Herning Vand A/S med henvisning til ejerstrategiens § 10, stk. 3, at den afledte takststigning på 26 øre inkl. moms pr. m3 ikke måtte medføre prisstigninger overfor forbrugerne men finansieres ved effektiviseringer.

 

Forvaltningen har med de fremsendte ansøgninger til Forsyningssekretariatet på de i alt fire klimatilpasningsprojekter i 2013 og 2014 sikret, at byrådet står frit i forhold til hvor og hvordan det vil udmønte sin beslutning fra budgetforliget om ”…at gøre noget konkret for at forebygge oversvømmelser som følge af klimaforandringerne”. Dels inden for de områder, der er udpeget i kommuneplanen, dels i et andet område, der vurderes at være velegnet til formålet.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der indgås aftale om klimatilpasningsprojektet 2014 mellem Herning Kommune som projektejer og spildevandsselskabet Herning Vand om finansiering af klimatilpasningsprojekter fra 2014 svarende til 9.984.000 kr.,

 

at der fremsendes en særskilt sag, når kvalificeringen af data vedrørende projektet i 2014 er tilendebragt, hvori der meddeles de nødvendige tillægsbevillinger til anlægsprojektet, og at finansieringen tilvejebringes via låneoptagelse, med henvisning til at udgifterne i 2014 kan lånefinansieres, og at afdrag og renter efterfølgende kan opkræves hos Herning Vand A/S. Rådighedsbeløbene vil blive fordelt på 2014 og 2015 vedrørende projekter igangsat i 2014,

 

at der hjemtages et 10 årigt fastforrentet annuitetslån med en hovedstol svarende til de låneberettigede afholdte udgifter i 2014 og 2015, og at udgifterne til afdrag og renter i afviklingsperioden bliver opkrævet hos Herning Vand A/S. Der vil blive fremsendt en særskilt sag herom, når lånet skal hjemtages, og de endelige vilkår er klarlagt,

 

at kommunen finder projektet hensigtsmæssigt og omkostningseffektivt.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1645-07 Sagsbehandler: Søren Brandt  

Orientering: Proces vedrørende høring af forslag til vandplaner

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 X
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Anders Debel, Erik Skibsted

Sagsresume

De statslige vandplaner er sendt i ny høring frem til den 23. december 2013 - http://www.naturstyrelsen.dk/Vandet/Vandplaner/Offentlig_hoering/.

Sagsfremstilling

Herefter behandles høringssvarene. De nye planer er med enkelte undtagelser identiske med de planer Teknik- og Miljøudvalget tidligere har forholdt sig til. I forhold til de tidligere vandplaner, har staten således justeret de nye forslag til vandplaner, så en del af de øvre ender af ca. 10 km vandløb i Herning Kommune er fjernet fra vandplanen.

 

Når høringsperioden er afsluttet ser den efterfølgende proces således ud:

 • Vandplanen forventes vedtaget og offentliggjort i første halvår af 2014

 • Kommunen udarbejder forslag til vandhandleplan senest 6 måneder efter vandplanens offentliggørelse. Vandhandleplanen sendes i offentlig høring i mindst otte uger. Vandhandleplanen prioriterer indsatserne fra vandplanen, men vandhandleplanen må ikke indeholde specifik projektering af indsatserne

 • Vandhandleplanen vedtages senest et år efter vandplanens offentliggørelse - dvs. senest i første halvår af 2015

 • Kommunen skal herefter udarbejde konkrete projekter, som grundlag for en gennemførelse af indsatsen. Her indgår dialog med de berørte lodsejere, konsekvensvurderinger mv. Herefter følger den fysiske udførelse.

 

Forvaltningen indsamler nu data om de vandløb, der stadig er udpeget til indsatsen ”ændret vedligeholdelse” i de nye forslag til vandplaner (ca. 154 km). Disse data skal bruges til at give kommunens faglige vurdering af, om det er muligt med det valgte virkemiddel at forbedre tilstanden i de enkelte vandløb. Vurderer kommunen, at det er muligt, er det op til staten at tage stilling til størrelsen af de økonomiske konsekvenser på baggrund af et konsekvenskort. Konsekvenskortet viser, hvor store arealer der vil blive berørt af den ændrede vedligeholdelse.
 
For at fremskynde indsatserne: Restaurering med gydegrus, fjernelse af spærringer og fjernelse af rørlægninger har staten bedt kommunerne om at gå i gang med disse indsatser. Forvaltningen er derfor i gang med at søge om støtte til en række forundersøgelser i de vandløb, der er udpeget til indsatserne. Disse indsatser er alle 100 % finansieret af staten. Indsatserne skal gennemføres via den sædvanlige myndighedsbehandling med offentlighedsfaser.
 
Det er vigtigt at fremhæve, at kommunen til en hver tid har mulighed for at afvise en indsats, hvis det kan dokumenteres, at det ikke vil føre til en forbedret tilstand. Afvisningen skal dog accepteres af staten. Det er derfor ikke problematisk, hvis vi ikke når at indsamle den nødvendige dokumentation for samtlige vandløb inden høringsfristens udløb den 23. december 2013.

 

Det forventes, at kommunens forslag til høringssvar behandles på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 25. november 2013. Høringssvaret tager udgangspunkt i et fælles udspil til høringssvar fra Limfjordsrådet på forhold af generel karakter suppleret med forhold af mere lokal karakter.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 07.00.00-S00-1-13 Sagsbehandler: Gitte Østergaard  

Anlægsregnskab for etablering af ny omlastestation Mørupvej i Herning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Birger Strandby Ernst, Niels Frede Kargaard Madsen

Sagsresume

Anlægsregnskab for etablering af ny omlastestation.

 

Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

Byrådet har den 23. august 2011 bevilget 9,8 mio. kr., og den 19. juni 2012 forhøjet denne bevilling med 7,3 mio. kr. til i alt 17,1 mio. kr. til opførelse af omlastestation.

 

Etableringen af omlastestationen er gennemført som planlagt, med indvielse i januar 2013.

[image]

 

Bemærkninger:

 

Anlægsregnskabet udviser et forbrug på 17.813.213 kr., og dermed et merforbrug på 713.213 kr.
 

Merforbruget skyldes følgende:
 
Undervejs i projektet fremkommer entreprenøren med et alternativt tilbud på belysningen i hallerne til LED belysning. Tilbuddet er 139.355 kr. større end det oprindelige tilbud, men ved det forventede energiforbrug vil der kunne opnås en årlig besparelse på ca. 25.000 kr., dvs. en tilbagebetalingstid på ca. 6 år. Det besluttes, at acceptere det alternative tilbud.
 
I forbindelse med tagdækningen sætter vinteren for alvor ind med snefald, hvorfor der må bruges megen tid på snerydning af tagfladerne, således at påsvejsning af tagpap kan foregå. I perioden er der megen frost, som bevirker, at en del frosne materialer må afgraves og udskiftes med nyt sand.
Alt i alt betyder vintervejrliget en merudgift på 231.900 kr.
 
Under projektets udførelse gennemføres der nogle projektændringer, som optimerer den fremtidige drift af omlastestationen, herunder en nødvendig udbygning af pladsen til omlastning af containere, der skal fragtes videre til forbrændingsanlæg. Disse ændringer andrager en udgift på 341.958 kr.

Økonomi

Merforbruget på 713.213 kr. indgår i mellemregningen med renovationsområdet og nedbringer således tilgodehavendet til Renovationsområdet, Serviceområde 07, Renovation.

 

Idet bruttoudgifterne er over 2 mio. kr., fremsendes anlægsregnskabet med tilhørende bemærkninger til særskilt godkendelse i Byrådet.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-279-10 Sagsbehandler: Line Thastum  

Orientering: Grøn Herning Uge 2013

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsfremstilling

I uge 35, fra den 24. - 31. august afholdes Grøn Herning Uge 2013. Her sætter vi miljø, klima, energi og grøn livsstil på dagsordenen. - Det er femte år der afholdes Grøn Herning Uge, som i år har fået flere nye aktører med på banen.
 
I 2013 sætter den grønne uge særligt fokus på vand, med mange forskellige vinkler. Herning Vand er derfor på banen med flere arrangementer og kommunens andre vandværker er inviteret til at deltage. Vand-temaet kommer desuden omkring emner som vand og sundhed, grundvandsbeskyttelse, vand og natur mm.
 
Vand vil også være et vigtigt tema i årets husstandsomdelte grønne avis. Avisen er et vigtigt aktiv for den grønne uge. Avisen redigeres af Herning Folkeblad, og mange parter bidrager med artikler og information om grøn inspiration og livsstil. Desuden annoncerer mange lokale grønne virksomheder i avisen.
 
Der er i grøn uge også stadig stor fokus på cykling, og der arrangeres flere cykelture i løbet af ugen. Vedvarende energi og grøn transport, samt energibesparelser er med som andre temaer i ugens løb eller i avisen.
 
Det er så heldigt, at grøn uge i år falder sammen med den landsdækkende økologiske uge, som afholdes af Økologisk Landsforening. Vi har fået et godt samarbejde med foreningen, der bidrager både med aktiviteter og sponsorater i Grøn Herning Uge.


Grøn Herning Uge afholdes i samarbejde med mange lokale aktører.

 
Sidste år fik vi i forbindelse med vores samarbejde med Københavns Universitet i CIDEA-projektet, udført en borgerundersøgelse. Undersøgelsen peger bl.a. på, at der er stor positiv interesse for Grøn Herning Uge og for at bruge råd og inspiration til en grøn livsstil, blandt borgerne.
 
Efter afholdelse af ugen, vil der blive evalueret, og nye ideer og fremtidig form drøftes.


Foreløbigt program for Grøn Herning Uge er vedlagt.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 06.00.05-P16-1-12 Sagsbehandler: Lene Hahn  

Foreløbig vedtagelse af tillæg 18 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2009-20.

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 X
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Lene Kimø

Sagsresume

Tillæg 18 omhandler ændring af den gældende plan for spildevandshåndteringen i Herning Nord. Baggrunden herfor er økonomiske-, tekniske- og miljømæssige hensyn samt hensynet til kravene i de statslige vandplaner, som i juni 2013 er udsendt i offentlig høring i 6 måneder.

Forvaltningen anbefaler, at tillæg nr. 18 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2009-2020 foreløbig vedtages.

Sagsfremstilling

Baggrund
Herning Vand A/S ønsker, med Tillæg 18 til Spildevandsplan 2009 – 2020, at ændre på den gældende plan for spildevandshåndteringen i Herning Nord.

For Herning Nord omfatter den gældende spildevandsplan nedlæggelse af 6 renseanlæg, centralisering af spildevandsrensningen på i første omgang Aulum og Hodsager Renseanlæg og senere på ét renseanlæg (Herning Renseanlæg) samt kloaksanering og -separering i et antal byområder.

 

Tillæggets indhold
Tillæg 18 dækker planperioden 2013 – 2032. Det omfatter en ændret centraliseringsstrategi for spildevandsrensningen samt supplerende forsinkelse og decentralisering af regnvand (udledning lokalt).

Renseanlæggene i Hodsager og Aulum opgraderes og bibeholdes frem til minimum 2032 sammen med Herning Renseanlæg. Desuden suppleres antallet af områder, der planlægges saneret og separeret, med dele af 12 byområder i Herning Nord.

Dette tillæg udgør, sammen med de netop vedtagne tillæg for Feldborg, Sørvad og Haderup, det samlede plangrundlag for overpumpning og separatkloakering i den nordlige del af Herning Kommune.

Nedenstående figur viser takten i hhv. etablering af overpumpningsanlægget og separering af afløbssystemerne.

[image]


Separering af spildevandsrensningen i Tillæg 18 sammenholdt med den eksisterende spildevandsplan 2009-2020 (skitsen nederst til højre).   

Berørte renseanlæg og byområder
Forud for udarbejdelsen af Tillæg 18 gennemførte Herning Vand i 2012 en teknisk og økonomisk analyse af den eksisterende spildevandsstruktur i Herning Nord.
 
Analysen, som er en del af grundlaget for Tillæg 18, viste at der vil være økonomiske og især tekniske fordele forbundet med at opgradere og bevare renseanlæggene i Aulum og Hodsager i ca. 20 år. Dertil kommer, at bibeholdelse af 3 anlæg til mindst 2032 bevarer fleksibiliteten for så vidt angår valgmuligheder og fremtidige tekniske-, miljømæssige- og økonomiske strategier for spildevandshåndteringen i Herning Kommune.
 
Opgradering sikrer rensegrader tilsvarende- eller bedre end de, der kan opnås på Herning Renseanlæg.

 

Herudover rummer Tillæg 18 små justeringer i nedlæggelsestakten af de øvrige anlæg. De små renseanlæg i Sørvad, Haderup og Feldborg er teknisk og økonomisk mindre effektive og udledningerne herfra belaster miljøet, hvorfor de fortsat ønskes nedlagt når de igangværende separeringer i oplandene er gennemførte (vedrører allerede vedtagne tillæg 4, 5 og 6). Sunds Renseanlæg opgraderes i nogen grad og bevares frem til 2021.
 
Sideløbende med centraliseringen af spildevandsrensningen, finder en løbende decentralisering af regnvandshåndteringen sted. Spildevand og regnvand separeres i følgende 12 byområder i oplandene til de berørte renseanlæg: Aulum, Gødstrup, Hodsager, Sinding, Skibbild-Nøvling, Sunds, Timring, Tjørring, Vildbjerg, Vind, Ørnhøj, Ørre.
 
Separeringerne planlægges tidsmæssigt så de i det omfang det er muligt, kan finde sted forud for nedlæggelse af renseanlæggene. Herved skal spildevandssystemet ikke dimensioneres til regnvandshåndtering og regnvand bliver ikke unødigt ledt til rensning på renseanlæggene. Overløbsbygværkerne nedlægges, når der er separeret. Regnvandet forsinkes og renses i eksisterende og nye bassiner.
 
I planlægning og prioritering af separeringerne er der taget hensyn til nedslidningsgrad, indsivning af grundvand, miljøforhold og det gældende plangrundlag, som udgøres af kommuneplanen og Regionplan 2005 (erstattes af Vandplanerne efter vedtagelsen).
 
Desuden er der taget hensyn til ejerstrategien for Herning Vand A/S som blev vedtaget i foråret 2013:

 • Separering af spildevand og overfladevand er hovedlinjen i håndteringen af spildevand og regnvand.

 • Separering kan planlægges og gennemføres i oplande, hvor det er miljømæssigt og økonomisk begrundet.

 • Berørte grundejere orienteres normalt 5 år før separeringen skal være gennemført.

 
Berørte borgere

Samlet vil Tillæg 18 medføre, at spildevand og regnvand skal separeres på ca. 2700 ejendomme i planperioden. De planlagte frister for de enkelte områder fremgår af oversigten herunder:

 

By
Frist
Antal ejendomme (ca.-tal)
  Anlægsstart – offentlig separering
Anlægsstart private ejendomme
Begrundelser for igangsættelse i 2018. separering
Aulum
5 år
167
2014
2018
Vandplan, miljøtilstand, centraliseringsprojekt, økonomi
Aulum
5 år
521
>2018
>2018
 
Gødstrup
5 år
13
> 2018
> 2018
 
Hodsager
5 år
200
> 2018
> 2018
 
Nøvling
5 år
29
> 2018
> 2018
 
Sinding
5 år
63
> 2018
> 2018
 
Skibbild
5 år
99
> 2018
> 2018
 
Sunds
5 år
520
2015
2018
Indsivning, nedslidning
Sunds
5 år
Max. 100
2015
2018
Kraftig indsivning, nedslidning
Timring
5 år
291
> 2018
> 2018
 
Tjørring
5 år
322
> 2018
> 2018
 
Tjørring
5 år
40
2015
2018
Koordinering med allerede planlagte asfaltarbejder
Vildbjerg
5 år
451
 2018
> 2018
 
Vildbjerg
5 år
32
2014
2018
Vandplan, våde haver, miljøtilstand
Vind
5 år
53
2015
2018
Kraftig indsivning, nedslidning
Ørnhøj
5 år
270
> 2018
> 2018
 
Ørre
5 år
44
> 2018
> 2018
 
Ørre
5 år
6
2015
2018
Driftsproblemer, nedslidning
 
 
 
 
 
 
I alt
 
3200
 
 
 

 

I henhold til gældende lovgivning, har ejendommenes ejere pligt til at betale for den del af separeringen der skal finde sted indenfor ejendommens skelgrænser.
 
Som det fremgår, igangsættes separering på offentlige arealer tidligt i Aulum, Sunds, Tjørring, Vildbjerg og Ørre; mens borgerne ingen steder skal gennemføre separering på egen grund med en kortere frist end 5 år fra vedtagelsen af Tillæg 18.

 

Borgerne kan dog frivilligt igangsætte tidligere separering og det er muligt at få skattemæssigt fradrag for håndværkerudgifter (håndværkerfradraget på arbejdsløn) til separering på egen grund på op til kr. 15.000,- pr voksen i en husstand i 2013 og 2014.
 
Det vil være økonomisk, miljømæssigt og planmæssigt fordelagtigt, hvis borgerne i de ca. 13 % af de berørte ejendomme i oplanene, hvor det offentlige system separeres indenfor 5 års fristen, lader deres ejendomme separere før eller samtidigt hermed.
 
For så vidt angår centralisering af renseanlæggene, vil tillægget medføre etablering af samlet set 37 km overpumpningsledning fra de nedlagte anlæg til de bibeholdte anlæg.
 
Ledningen nedgraves og etableres i videst mulige omfang på offentlige arealer og langs eksisterende veje og stier således, at der sker mindst muligt indgreb i private arealer, beskyttet natur, fortidsminder mv. Hvor private arealer skal krydses, vil der skulle tinglyses servitut herom; men arealerne eksproprieres som hovedregel ikke.

 

Implementering af Tillæg 18  
De planlagte aktiviteter i Tillæg 18 igangsættes umiddelbart efter vedtagelsen og ca. 13 % af de berørte ejendomme vil opleve, at det offentlige system bliver separeret indenfor 5 år jf. tabellen ovenfor. I disse områder vil det være fordelagtigt hvis ejendommen ligeledes separeres tidligt.
 
Årsagerne hertil er økonomiske, tekniske, klimamæssige, miljømæssige og planmæssige.
 
For så vidt angår udkastet til vandplanerne, er ét af virkemidlerne til målopfyldelse  nedlæggelse af 4 specificerede overløbsbygværker i hhv. Aulum (3 i Lundby Bæk, hvoraf ét allerede er nedlagt, uden at oplandet dog er separeret) og Vildbjerg (1 i Tranholm Bæk) i indeværende planperiode - dvs. inden udgangen af 2015. Dertil kommer krav om nedlæggelse af ét bygværk i Aulum (Lundby Bæk) i næste planperiode - dvs. inden udgangen af 2021.

 

Målene i vandplanerne er bindende for kommunen, hvilket ikke er tilfældet med de gældende regionplaner fra 2005. 

 
Hvis de private ejendomme ikke separeres, kan overløbsbygværkerne kun nedlægges, hvis der etableres alternative løsninger til opbevaring af de forekommende vandmængder, der afledes når det regner. Dette vil eksempelvis være følgende løsninger - enkeltvis eller i kombination :

 

 • Etablering af midlertidige, underjordiske sparebassiner (tank til forsinkelse og opbevaring af spildevand).

 • Overdimensionering af ledningerne i spildevandssystemet

 • Øget tilbageholdelse på private ejendomme medførende hyppigere opstuvninger til terræn/oversvømmelse af kældre med opspædet spildevand under regn

 • Mulighed for at aflede opspædet spildevand til de nyetablerede regnvandsbassiner fra private ejndomme når det regner

 

Der er økonomiske, tekniske og miljømæssige omkostninger forbundet med alle de midlertidige løsninger. Disse præsenteres på mødet.

 

Det videre forløb
Tillæg 18 med tilhørende miljøvurdering skal, efter foreløbig vedtagelse, offentliggøres på kommunens hjemmeside. Samtidig sendes dokumenterne i høring hos Naturstyrelsen Vestjylland (myndighed for Regionplan/Vandplanerne) samt hos de berørte nabokommuner.
 
Den offentlige høring varer minimum 8 uger. Herefter samles de indkomne bemærkninger og tillægget tilpasses eventuelt indholdet i bemærkningerne. Herefter kan det vedtages endeligt.
 
De enkelte projekter, som tillægget dækker, kan først gennemføres når der foreligger detailprojekter og disse, på baggrund af konkrete ansøgninger, har opnået de lovpligtige myndighedsgodkendelser/-tilladelser/-dispensationer efter gældende lov.  

 

Foruden bilag 1-17 til tillæg nr. 18 er der til orientering vedlagt bilag 18 (notat fra Herning Vand A/S; "information af kunder/borgere, når der skal separeres på privat ejendom") samt bilag 19 (Oversigt over byområder i og tillæg til Herning Kommunes Spildevandsplan 2009-20_Juni 2013).

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at forslag til tillæg nr. 18 til Herning Kommunes spildevandsplan 2009 - 2020 foreløbig vedtages og offentliggøres i 8 uger .

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Der er fejl i sagsfremstillingen vedrørende opgørelse af antal ejendomme i Aulum, der skal separeres i planperioden. Der står ca. 167 ejendomme - det korrekte tal er 688 ejendomme i Aulum.

 

Rettelsen betyder, at der samlet set er ca. 3.200 ejendomme i Herning Nord, der skal separeres i hele planperioden.

 

Dette rettes i sagsfremstillingen inden fremsendelse til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

 

Anne Marie Søe Nørgaard deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Bilag

 

Sagsnr.: 06.00.05-P16-1-12 Sagsbehandler: Trine Grud Fisker  

Endelig vedtagelse af tillæg 22 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2009-2020

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Lene Kimø

Sagsresume

Tillæg 22 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2009-2020 omhandler kloakering af et område ved Åbrinken i Sørvad. Området ønskes byggemodnet inden udgangen af 2013.  

Sagsfremstilling

Området består for nuværende af matrikel 3 ht, Sdr. Lund, Vinding. Den østlige del grænser op til det grønne areal langs Vegen Å. Området er i lokalplan nr. 53 fra 1987 udlagt til boligområde ved Åbrinken i Sørvad.
 
Området udgør ca. 4,90 ha og heraf befæstes maksimalt 50 % (dvs. 2,45 ha).
 
Området er allerede optaget i Spildevandsplanen som planopland S18S.P, hvor forventningen var, at regnvand skulle nedsives. Det har imidlertid vist sig, at området er uegnet til nedsivning, og det bliver derfor nødvendigt at aflede alt regnvand til åen.
 
Inden for lokalplanområdet etableres der et regnvandsbassin til opsamling, forsinkelse og rensning af regnvandet. Bassinet indtænkes som en del af de ubebyggede fællesarealer. Grunden til at bassinet placeres inde i området er, at der udenfor området alene er § 3 arealer. Fra bassinet etableres ét udløb til åen. Med dette tillæg til spildevandsplanen sikres det planmæssige grundlag for at anlægge bassin og etablere udløb til åen.
 
Spildevand fra boligerne i området vil blive ledt til Sørvad Renseanlæg.
 
Oplandsnavnet ændres fra S18S.P til S19S.P.
 
Forslag til tillæg nr. 22 har været fremlagt i offentlig høring i 8 uger i perioden 16. maj til 11. juli 2013. Der er ikke indkommet bemærkninger til forslaget i høringsperioden.Direktøren for Teknik og Miljø indstiller, 19. august 2013, pkt. 294:

at tillæg nr. 22 til Herning Kommunes Spildevandsplan vedtages.Økonomi- og Erhvervsudvalget, 19. august 2013, pkt. 294:

Indstillingen tiltrådt.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at tillæg nr. 22 til Herning Kommunes Spildevandsplan vedtages.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 13.02.01-G01-1-13 Sagsbehandler: Anders Debel  

Indvinding af markvand

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Trine Koch Jacobsen, Hans Eghøj, Lucia Aagaard

Sagsresume

Indvinding af markvand var på Teknik- og Miljøudvalgets dagsorden 24. juni 2013, pkt. 168, hvor udvalget valgte at udsætte punktet til drøftelse i august.
 
Forvaltningen har efterføglende suppleret sagsfremstillingen med "Notat om indberetning og udnyttelse af tilladelser" og en juridisk vurdering i "Notat om vandindvinding til markvanding".

 

Herning Kommune har i lighed med flere andre kommuner en administrationspraksis, hvor tilladelse til indvinding af markvand gives for15 år, hvis det vurderes at det ikke vil påvirke målsætningen for vandløb. Hvis det vurderes, at vandløb er påvirket over målsætningen, gives tilladelse for 6 år - dog højest til 2020. Dermed sikres, at eventuelle krav om målopfyldelse for grundvandsforekomsten inden udgangen af anden vandplanperiode kan efterleves.
 
Der er fra landbrugets side et ønske om, at alle tilladelser gives for en periode for 15 år, som er det maksimale jf. vandforsyningsloven.
 
Forvaltningen anbefaler, at den nuværende administrationspraksis fastholdes.

Sagsfremstilling

I forslaget til vandplanerne konstateres det, at der er oplande, hvor foreløbige beregninger viser, at der er en overpåvirkning af vådområder i forhold til de fastsatte grænser for maksimal påvirkning. Samtidig konstateres, at beregningsmetoderne er usikre og uensartede, og på den baggrund udskydes en indsats til senere planperioder. Der foreligger således ikke et landsdækkende fyldestgørende fagligt grundlag for at vurdere, om indvindinger har givet eller vil give problemer i forhold til påvirkningen af vådområder.  

 

Forvaltningen benytter beregningsprogrammet BEST, som kan beregne vandindvindingers påvirkninger af vandløb og naturområder. Beregningen viser, hvilke områder, der vil blive overpåvirkede af en ansøgt vandindvinding og hvilke områder, der ikke vil.  

 

Hvis beregningen viser, at vandforekomsten vil blive overpåvirket, gives der ved fornyelse af indvindingstilladelser, en tilladelse på 6 år (dog højst til 2020) mod normalt 15 år. Hermed kan tilladelserne revurderes i lyset af det faglige grundlag for næste generation af vandplaner, som løber fra 2015 til 2021. Eventuelle nye tilladelser kan således tage højde for en eventuel indsats i disse planer.

 

Denne administrationspraksis sikrer, at Herning Kommune lever op til en ændring af Vandforsyningsloven, hvor der - netop af hensyn til mål og initiativer i kommende vandplaner - blev indført en bestemmelse, der administrativt forlængede eksisterende vandindvindingstilladelser til ét år efter vedtagelse af en vandhandleplan.


Tilladelser til indvinding af markvand gives med hjemmel i Vandforsyningsloven. I Vandforsyningslovens § 22, stk. 2 står: "Når en vandindvindingstilladelse bortfalder som følge af en tidsbegrænsning, skal en ny tilladelse meddeles i det omfang, der fortsat er behov for vandindvinding, medmindre samfundsmæssige hensyn, jf. §§ 1 og 2, er til hinder herfor."

 

Ifølge § 1 i Vandforsyningsloven er lovens formål at sikre, at udnyttelsen og den dertil knyttede beskyttelse af vandforekomster sker efter en samlet planlægning og efter en samlet vurdering af de hensyn, der er nævnt i § 2.

 

Jf. § 2 skal der ved administrationen af loven lægges vægt på vandforekomsternes omfang, på befolkningens og erhvervslivets behov for en tilstrækkelig og kvalitetsmæssigt tilfredsstillende vandforsyning, på miljøbeskyttelse og naturbeskyttelse, herunder bevarelse af omgivelsernes kvalitet, og på anvendelse af vandforekomsterne.

 

Ifølge § 22 stk. 1 i Vandforsyningsloven, kan tilladelser til vanding af landbrugsafgrøder gives for en periode på højst 15 år. De 15 år er altså et maksimum - ikke et krav.  

 

Kommunens administrationspraksis sikrer, at Vandforsyningsloven overholdes. Det er ikke alle tilladelser, der udnyttes fuldt ud. I et forsøg på fremadrettet, at sikre tilstrækkelig vand til de indvindere, der har det største behov, har forvaltningen tilbudt tilladelser på 15 år i overpåvirkede områder mod en frivillig nedsættelse af den oppumpede vandmængde på 20 %. Håbet er, at påvirkningerne i nogle belastede vandløbsoplande således kan falde til under den maksimale påvirkning. Det fremgår af "Notat om indberetning og udnyttelse af tilladelser", at det i de seneste 5 år kun er ca. 25 % af vandindvindingstilladelserne, der er udnyttet mellem 75 % og 100%.

 

Alternativt kan et virkemiddel i næste vandplan blive en generel nedsættelse af alle tilladelser i områder, hvor påvirkningen af vådområder er større end målsætningen.  

 

Forvaltningen har sammenlignet kommunens administrationspraksis med administrationspraksis i Lemvig, Struer, Holstebro, Ikast-Brande, Ringkøbing-Skjern, Skive og Viborg kommuner. Med en enkelt undtagelse har disse kommuner en administrationspraksis, der ligger tæt op ad Herning Kommunes. I påvirkede oplande gives tilladelser således for mellem tre og seks år - typisk for fem år.  

 

Landbruget ønsker, at alle tilladelser gives for en periode for 15 år, som er det maksimale jf. vandforsyningsloven. Landbruget begrunder deres ønske med større sikkerhed for investering i vandingsudstyr og større udbytter som følge at bedre vandingsmulighed. 

 

Med bedre vandingsmuligheder sikres planterne et bedre næringsoptag. Herved tabes færre næringsstoffer, hvilket er en positiv miljøeffekt af markvanding.

Forvaltningen har forelagt landbrugets ønske om generelt at give tilladelser for 15 år for miljøadvokat, Mads Kobberø. Det er advokatens vurdering, at det kan være et problem, hvis kommunen som en helt generel praksis lægger sig på 15 år, dvs. ikke foretager en konkret vurdering af om det er forventeligt at tilladelsen bliver problematisk i forhold til fx kommende vandplaner.

De juridiske aspekter er yderligere belyst i "Notat om vandindvinding til markvanding".

 

I 2012 er der meddelt 46 fornyelser af markvandingstilladelser heraf 23 for 6 år. I 2013 er der indtil dato meddelt 23 fornyelser – heraf 14 for 6 år. I løbet af de kommende 2 år udløber 123 markvandingstilladelser. Tilladelserne er lovmæssigt forlænget til 1 år efter vedtagelsen af de kommunale handleplaner. For at undgå en større sagspukkel får ejere brev om (når udløbsdato i tidligere tilladelse er nået), at de kan søge fornyelse, men ikke er forpligtet til det. Det gør en mindre del af ejerne – skønsmæssigt højst halvdelen. Det svarer til at ca. 40 anlæg i de kommende to år kun vil få fornyet deres tilladelser for 6 år. Disse har ved tilladelsens udløb - i lighed med tilladelser, der meddeles for 15 år - krav på en ny tilladelse, hvis der stadig er et vandingsbehov, og der ikke er samfundsmæssige hensyn, der hindrer det.
 
Det er forvaltningens samlede vurdering, at der med den nuværende administrationspraksis tegnes de relevante og nødvendige hensyn, dels til grundvand og overfladevand dels til landbrugets grundlæggende behov for sikring af større udbytter gennem markvanding.
 
Kort der viser målsætninger for vandløb og påvirkninger af vandløbsoplande er vedlagt som bilag.

Økonomi

De administrative ressourcer, der er forbundet med at behandle en ansøgning om tilladelse til vandindvinding, vil være mindre, hvis alle tilladelser meddeles for 15 år, da det på sigt vil give færre ansøgninger om fornyelser. Men det vurderes at være marginalt.
 
For landbruget betyder den nuværende praksis, at sikkerheden for den nødvendige investering bliver mindre for de landmænd, der ikke opnår en tilladelse i 15 år. Udbytterne vil blive mindre, hvis landmænd med et stort vandingsbehov ikke kan få dette opfyldt som følge af den samlede tilladte vandingsmængdes påvirkning af grund- og overfladevand.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at den nuværende administrationspraksis fastholdes med tilladelse til indvinding af markvand for 15 år, når det vurderes, at det ikke vil påvirke målsætningen for vandløb. Vurderes det, at vandløb er påvirket af målsætningen, gives tilladelse for 6 år - dog højst til 2020.

Beslutning

Udsat.

Bilag

 

Sagsnr.: 09.17.00-P19-132-12 Sagsbehandler: Kirsten Marie Brødbæk  

Orientering: Etablering af løbegård til økologiske slagtesvin på Klejnstrupvej 1, Sørvad

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Lene Kimø, Anders Debel

Sagsresume

Inger og Poul Flemming Pedersen har en tilladelse til produktion af årssøer og smågrise på friland. De startede en omlægning til økologi og etablerede i den forbindelse en løbegård til smågrisene, idet alle grise skal have adgang til det fri. De etablerede udearealet/løbegården uden at søge om godkendelse efter husdyrloven eller byggetilladelse efter byggeloven, i det de forventede, at der ville komme en anmeldeordning, så svinebrug kunne omlægge til økologi uden at skulle have en miljøgodkendelse efter husdyrloven.

Sagsfremstilling

Inger og Poul Flemming Pedersen indsender i december 2012 en anmeldelse efter Husdyrloven til at ændre sammensætningen af dyreholdet på ejendommen Klejnstrupvej 1, 7550 Sørvad. Der er tilladelse til 315 årssøer, 4.000 smågrise og 180 polte. Dette ønskes ændret til 315 årssøer og 4.500 smågrise. I forbindelse med behandling af sagen konstaterer administrationen, at der indgår et udeareal/løbegård til smågrisene, som der ikke er tilladelse til. Ved anmeldelse om skift i dyretype, er én af forudsætningerne, at der ikke samtidig udføres ændring af staldanlæg, der kræver godkendelse efter Husdyrloven.

 

Herning Kommune foretager herefter en vurdering af den etablerede løbegård. I henhold til Miljøbeskyttelsesloven og Husdyrloven, skal tilsynsmyndigheden foranledige et ulovlig forhold lovliggjort, med mindre forholdet er af underordnet betydning.

 

Ethvert byggeri, der har betydning for husdyrproduktionen på en ejendom, er omfattet af Husdyrloven. Det betyder, at f. eks. byggeri til dyr (stalde, løbegårde mm), foder (ensilagepladser, foderlagre, kornlagre og halmlader), maskiner (maskinhal og malkestalde) og husdyrgødning (møddingspladser og gyllebeholdere) er omfattet af Husdyrloven.

 

En løbegård er et staldanlæg, og er derfor omfattet af Husdyrloven, og kan dermed ikke være et forhold af underordnet betydning.

 

Anmeldeordningerne er lavet, så sagsbehandlingen er simpel. Der er helt klare afstandskrav til bl.a. naboer og natur. Enten kan landbruget overholde disse krav og dermed opnå ret til ændringen på ejendommen, eller afstandskravene kan ikke overholdes, og dermed skal landbruget have en godkendelse/tilladelse efter Husdyrloven, hvis ændringen fortsat ønskes etableret. Kravene i anmeldeordningen kan ikke fortolkes udvidende. Alle kravene skal overholdes.

 

Miljøstyrelsen har lavet en anmeldeordning for omlægning til økologi og herunder etablering af de nødvendig ændringer af staldanlæg. Afstandskravene i denne anmeldeordning kan ikke overholdes hos Inger og Poul Flemming Pedersen. Derfor kan kommunen ikke meddele tilladelse til udearealet efter anmeldeordningerne.

 

Kommunen skal jvf Miljøbeskyttelsesloven og Husdyrloven foranledige det ulovlige forhold lovliggjort. Udearealet/løbegården kan lovliggøres retligt eller fysisk. Hvis forholdet skal lovliggøres retligt, skal der indsendes ansøgning om godkendelse efter § 11 i Husdyrloven. Fysisk lovliggørelse sker ved, at udearealet fjernes.

 

Herning Kommune vil derfor meddele påbud om retlig eller fysisk lovliggørelse indenfor en rimelig frist.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Det helt særlige forhold i sagen gør, at udvalget ønsker en henvendelse til Miljøministeren med henblik på at finde en løsning på forholdene på ejendommen Klejnstrupvej 1.

 

Påbudsproceduren i denne sag udsættes indtil svar fra ministeren foreligger.

 

Sagsnr.: 14.06.01-P21-2-13 Sagsbehandler: Sussi Hvelplund  

Nedlæggelse af sikringsrum Østergade 8, Herning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
     x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Michael Jacobsen

Sagsresume

Der er indkommet en ansøgning om tilladelse til at nedlægge eksisterende sikringsrum på adressen Østergade 8, Herning, i forbindelse med ombygning til nyt bibliotek.

Sagsfremstilling

I forbindelse med en ombygning af Østergade 8, til nyt bibliotek
Ønskes begge sikringsrum til i alt 280 personer nedlagt.


Sikringsrummene vil, med den planlagte ombygning, udgøre en hindring i gennemførelse af projektet, da de tekniske installationer som skal forsyne biblioteket med vand, varme, afløb, ventilation får føringsvej gennem sikringsrummene.

 

I henhold til Beskyttelsesrumslovens § 20, skal eksisterende sikringsrum opretholdes. Dog kan Kommunalbestyrelsen i særlige tilfælde godkende nedlæggelse af sikringsrum, uden at der opføres erstatningsrum, såfremt sikringsrummet udgør en hindring for gennemførelse af en aktuel ombygning.  
 
Forvaltningen vurderer, at behovet for at fastholde de 280 pladser i sikringsrummene, ikke længere er aktuelt, da der er tale om mobile personer, der i påkommende tilfælde antageligvis vil søge andre steder hen.

 


Økonomi

Ingen

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der meddeles tilladelse til at nedlægge sikringsrummene, uden at der opføres erstatningsrum.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 14.06.01-P21-3-13 Sagsbehandler: Sussi Hvelplund  

Nedlæggelse af sikringsrum Vestergade 82, Herning - Vestervangskolen

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Michael Jacobsen

Sagsresume

Der er indkommet ansøgning om tilladelse til at nedlægge eksisterende sikringsrum på adressen Vestergade 82, Herning, i forbindelse med etablering af nyt ventilationsanlæg. 

 

Forvaltningen anbefaler, at sikringsrummet nedlægges.

Sagsfremstilling

I forbindelse med en etablering af nyt ventilationssystem, ønskes et sikringsrum til 225 personer mod Vestergade nedlagt.
 
Bygningen indeholder 4 sikringsrum samt en betongrav til ialt 970 personer.
 
Sikringsrummet på 140 m² vil med den planlagte ombygning udgøre en hindring i gennemførelse af projektet. På grund af kravene til nye installationer, herunder ventilationssystem, kræves der et større areal til disse end hidtil, derfor er der behov for at tage en del af sikringsrummet i brug hertil.
 
I henhold til Beskyttelsesrumslovens § 20 skal eksisterende sikringsrum opretholdes.
Dog kan Kommunalbestyrelsen, i særlige tilfælde, godkende nedlæggelse af sikringsrum, uden at der opføres erstatningsrum, såfremt sikringsrummet udgør en hindring for gennemførelse af en aktuel ombygning.
 
Forvaltningen vurderer, at behovet for at fastholde de 225 pladser i sikringsrummet, ikke længere er aktuelt.

Økonomi

ingen

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der meddeles tilladelse til at nedlægge sikringsrummene, uden at der opføres erstatningsrum.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 00.30.14-Ø00-1-13 Sagsbehandler: Jacob Philipsen  

Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 for Teknik og Miljø

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Jonna Sørensen

Sagsresume

Forvaltningen har foretaget budgetopfølgning på grundlag af det konstaterede forbrug pr. 30. juni 2013.

 

Sammenfattende viser opfølgningen, at Teknik og Miljø området samlet set forventer en overskridelse af driftsbudgettet på 9,9 mio. kr. Overskridelsen skyldes primært et forventet merforbrug på vintertjenesten på 4,3 mio. kr. samt et forventet merforbrug på vejbelysningen på 3,5 mio. kr.  

 

På anlæg forventes samlet set et mindreforbrug på 12,1 mio. kr.

Sagsfremstilling

Opfølgningen er opdelt i tre hovedområder: Drift, anlæg og budgetomplaceringer.

 

Drift:

Det forventede driftsregnskab for 2013 sammenholdt med det korrigerede budget fremgår af nedenstående skema:

 

[image]

 

Som det fremgår af ovenstående tabel, forventes samlet set et merforbrug på 9,9 mio. kr.

 

De væsentligste afvigelser skyldes følgende:

 

Serviceområde 01 Byggemodning.

Der forventes et merforbrug på 1,3 mio. kr., som skyldes øgede ejendomsskatter på landbrugsområder, som er lokalplanlagte til boligformål. 

 

Kompenserende handlinger.

Forvaltningen arbejder på om arealerne i Holing, som er lokalplanlagte til boligformål, evt. skal ændres til landzone, og dermed sænkes ejendomsskatterne igen. Alternativt kan det overvejes om arealerne bør sælges. Det kan imidlertid også blive nødvendigt, at finde alternative besparelser på driftsbudgettet for at overholde den samlede ramme.

 

Serviceområde 03 Kommunale ejendomme.

Der forventes en negativ afvigelse på 1,6 mio. kr.

 

På funktion 002513 Andre faste ejendomme forventes et merforbrug på 1,0 mio. kr., som hovedsageligt skyldes:

 

Ekstra udgifter til varmepriser.
Faldende indtægter på grund af manglende huslejeindtægter i forbindelse med salg og nedrivning af ejendomme.
Stigende ejendomsskatter i lokalplanområdet Holing.
Manglende lejeindtægt i forbindelse med opsigelse af 22 p-pladser i Dalgashus 108.000 kr./år. Der forventes yderligere opsigelser af p-pladser.
5 års efterregulering af el i p-kælderen, Dalgashus på grund af at målerne ikke var korrekt opdelt 150.000 kr.

 

Herudover forventes et merforbrug på 750.000 kr. på funktion 032201 Folkeskoler. Merforbruget skyldes blandt andet 3 store ekstraordinære skader på følgende områder:

 

Vand i tagkonstruktion på Vestervangskolen. Risiko for rust i jernarmering. Fjernelse af vand og nyt tag 1,7 mio. kr.
Rotter i kloaksystemet på Hammerum Skole. Udskiftning/omlægning af kloakledninger 250.000 kr.
Nedbrud på mobilvæg i idrætshal på Holtbjerg Skole. Nødvendig reparation for at der kan foregå undervisning af flere klasser samtidigt i hallen 160.000 kr.

 

Kompenserende handlinger

Forvaltningen arbejder i øjeblikket på at få tilpasset kommunens ejendomsportefølje, således der indenfor serviceområdet kan findes en løsning på en del af ubalancen.

Derudover anbefaler forvaltningen, at merforbruget på funktion 032201 Folkeskoler på 750.000 kr. overføres til budget 2014.

Det kan imidlertid også blive nødvendigt, at finde alternative besparelser på driftsbudgettet for at overholde den samlede ramme.

 

Serviceområde 05 Miljøforanstaltninger

Der forventes et merforbrug under funktion 005285 Bærbare batterier på 336.000 kr. Heraf vedrører 227.000 kr. en negativ overførsel fra 2011 og 2012. Det resterende merforbrug på 109.000 kr. skyldes, at området ikke er dækket ind fuldt ud via DUT. Området genforhandles i 2013-2014, hvorefter den endelige kompensation fastsættes på baggrund af en opgørelse af kommunernes udgifter i perioden 2009-2011.

 

Serviceområde 09 Trafik

Der forventes et samlet merforbrug på 7,8 mio. kr. Heraf vedrører 4,3 mio. kr et forventet merforbrug på vintertjenesten. De resterende 3,5 mio. kr. vedrører vejbelysningen, hvor forvaltningen pr. 31. december 2012 har flyttet indtægten for salg af gade belysning fra drift til anlæg. I forbindelse med kommunalreformen blev den nuværende procedure besluttet, dvs. når kommunen byggemodner et nyt område og der i den forbindelse etableres gadebelysning, sælges anlægget efterfølgende til EnergiMidt. Indtægten fra salget er indtil nu blevet konteret på driftsregnskabet, men burde være konteret på byggemodningsregnskabet. Indtægten vil fra og med 1. januar 2013 blive konteret på byggemodningsregnskabet, og dermed opstår der en udfordring på driftsbudgettet for vejbelysningen på ca. 3,5 mio. kr.

 

Kompenserende handlinger:

Forvaltningen arbejder i øjeblikket på at finde en løsning på det forventede merforbrug på vejbelysningen i 2013. Derudover samarbejder forvaltningen også med EnergiMidt om at effektivisere gadebelysningen, således den samlede udgift til gadebelysning kan reduceres, f.eks. via nye løsninger og alternative lyskilder. Det kan imidlertid også blive nødvendigt, at finde alternative besparelser på driftsbudgettet for at overholde den samlede ramme.

 

Anlæg:
Det forventede anlægsregnskab for 2013 sammenholdt med det korrigerede budget fremgår af nedenstående skema:

[image]

 

Som det fremgår af ovenstående tabel, forventes samlet set et mindreforbrug på 12,1 mio. kr.

 

De væsentligste ændringer skyldes følgende: 

 

01 Byggemodning

Det anbefales, at byggemodningsprojekter for 10 mio. kr. afventer igangsættelse.

 

07 Renovation

Der forventes et merforbrug på 0,7 mio. kr. vedr. omlastestationen. Anlægsregnskabet behandles under andet punkt på dette møde.

 

[image]

 

På jordforsyningsområdet forventes det at realisere indtægter svarende til det vedtagne budget på -32,923 mio. kr. i 2013 samt 6 mio. kr. af overførte mindreindtægter fra 2012 på 14,351 mio. kr., dvs. i alt 38,923 mio. kr. Den resterende mindreindtægt på 8,351 mio. kr. forventes ikke at kunne realiseres i 2013 og forventes overført til 2014. 


Forventet regnskab 2013 for byggemodningsudgifter (ØKE + TMU) udgør i alt 51,232 mio. kr. Byrådet har den 6. marts 2012 samt 16. april 2013 besluttet, at byggemodningsprojekter for 10,0 mio. kr. afventer igangsættelse og rådighedsbeløb til udgifter hertil er derfor ikke frigivet. Beløbet forventes overført til 2014.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at budgetopfølgningen i øvrigt tages til efterretning og indgår i den samlede budgetopfølgning, som behandles i Økonomi- og Erhvervsudvalget den  9. september 2013 og i Byrådet den 17. september 2013.

Beslutning

Udvalget finder, at merforbruget vedrørende vejbelysning og ejendomsskatter (Holing området) skal søges løst i budgetlægningen for 2014.

 

Indstillingen iøvrigt tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-2197-07 Sagsbehandler: Mogens Petersen  

Østdeponi

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-951-07 Sagsbehandler: Jens Arne Olesen  

Arealerhvervelse

 

Sagsnr.: 13.05.00-Ø40-1-12 Sagsbehandler: Edith Blynning  

Finansiering af forsøgsperiode med Flextur

 

Sagsnr.: 22.11.02-P19-2-12 Sagsbehandler: Eva Freidahl Graae  

Tildeling af ledig tilladelse under Herning Taxas bestillingskontor

 

Sagsnr.: 15.00.00-P19-215-07 Sagsbehandler: Steffen Carton Nielsen  

Orientering: Politianmeldelse for overproduktion af kvæg

 

Sagsnr.: 15.00.00-P19-104-07 Sagsbehandler: Steffen Carton Nielsen  

Orientering: Politianmeldelse om ulovlig udledning af møddingsvand

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-692-09 Sagsbehandler: Lotte Vinter  

Meddelelser