Dagsordener og referater

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 12. marts 2012
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 01.02.03-P15-1-12 Sagsbehandler: Kaare Hjorth  

Landbruget som tema i Kommuneplan 2013

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 X
 X
 
 

 

Fællesmøde mellem Byplanudvalget og Teknik- og Miljøudvalget kl. 8.30.

Sagsresume

Kommunerne er, gennem ændring af planloven i 2011 og med Naturstyrelsens udmelding gennem "Oversigt over statslige interesser i Kommuneplanlægningen 2013" samt tillæg, blevet forpligtiget til at planlægge for landbruget som et samlet tema i kommuneplanen. Hermed skal Herning Kommune gennem retningslinjer i kommuneplanen udpege områder til særlig værdifuld landbrugsjord, placeringen af store husdyrbrug og placeringen af fælles biogasanlæg.

Sagsfremstilling

Kommunerne er med ændringen af planloven blevet forpligtet til i større grad at lave en afvejning af arealforbruget, der anvendes til henholdsvis by, natur og landbrugsproduktion.

 

Særligt værdifulde landbrugsområder (SVL)

Med udgangspunkt i de statsligt udarbejdede jordbrugsanalyser og ændring af planloven, skal der foretages en udpegning af de særligt værdifulde landbrugsjorde, se bilag 1. Forvaltningen foreslår udpegningen baseret på, hvor der indenfor kommunen er den største husdyrtæthed, planteavl med arealer med særlige afgrøder, hvor natur og miljøbeskyttelseshensyn efter anden lovgivning respekteres og hvor udpegninger i forhold til beslutninger om grøn struktur og fremtidig byudvikling respekteres.

 

I Herning Kommuneplan 2009-2020 er særligt værdifulde landbrugsområder gennem retningslinjer defineret som:

  1. Sekundære Jordbrugsområder er dyrkbare områder som gennem planlægning er udlagt til: Byudvikling, ferie- og fritidsformål, infrastrukturanlæg, råstofinteresseområder og regionale graveområder.

  2. Særligt værdifulde landbrugsområder er de dyrkbare områder, der ikke er udlagt som Sekundære Jordbrugsområder. I særligt værdifulde landbrugsområder skal der vises særlig tilbageholdenhed med at inddrage arealer til ikke jordbrugsmæssige formål, og generne for jordbrugserhvervene skal begrænses mest muligt.

 
Udpegningen af SVL i Herning Kommuneplan 2013-2024 vil tage udgangspunkt i retningslinje 1 fra den gældende kommuneplan og derudover foreslås en række forhold  medtaget til en afvejning af, hvor natur og miljøhensyn skal prioriteres højere. På Bilag 2 er beskrevet de enkelte forhold, som bestemmer, hvor der kan udpeges SVL. Med udgangspunkt heri vil der blive foretaget en analyse på kort, hvor det vil fremgå, hvilke områder, der kan betragtes som særligt værdifulde landbrugsjorde.

 

Store husdyrbrug

Store husdyrbrug er anlæg på over 500 Dyreenheder (DE) og staten pålægger kommunerne at fastlægge retningslinjer for placeringen af nye husdyrbrug på over 500 DE. De retningslinjer der fastlægges i kommuneplanen kan dog ikke tilsidesætte den normale godkendelsesprocedure efter husdyrloven. Det betyder at udpegningen i kommuneplanen skal ses som en positivudpegning, der ligger udover den normale godkendelsesprocedure efter husdyrloven. Det er forvaltningens vurdering at retningslinjerne i kommuneplanen dermed kun tjener som vejledning for hvor landmænd vil have større investeringssikkerhed ved placeringen af et nyt brug.

 

Det er forvaltningens vurdering, at der ikke er behov for at lave egentlige udpegninger på kort, men kun fastlægge retningslinjer for, at de store husdyrbrug skal ligge indenfor udpegningen af særligt værdifulde landbrugsjorde. Konkret skal placeringen af husdyrbrug vurderes i forhold til særligt infrastruktur og landskabet.

 

Dermed begrænses de store husdyrbrug kun af de lugtgenegrænser, de under alle omstændigheder skal overholde i forhold til bymæssig bebyggelse. Krav om placering indenfor områder med SVL sikrer, at nye husdyrbrug placeres i nærhed til god landbrugsjord.

 

Biogasanlæg

Formålet med biogasplanlægningen er at sikre det nødvendige grundlag for udpegning af områder til biogasanlæg i kommuneplanen. Arealudpegningen skal medvirke til at give investeringssikkerhed for biogasproducenter. Etablering af biogasanlæg vil ligeledes medvirke til at opfylde Herning Kommunes klimamål.

 

Udpegningen af arealer til biogasanlæg tager udgangspunkt i beboelse, natur- og miljøhensyn, infrastruktur og landskabspåvirkninger som de vigtigste parametre. Fælles for biogas- og landbrugsplanlægning handler planlægningen om at udpege områder til placering af bygninger. Af vigtige parametre kan nævnes: Natur- og miljøhensyn, herunder Natura2000, grundvand, områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD), spredningskorridorer og visuelle påvirkninger af landskabet; infrastruktur, herunder vejnettets kapacitet til transport af gylle for biogasanlæg; samt byudvikling, herunder afstand til eksisterende byer og forventede byudviklingsplaner.

 

Der er i alt foretaget fem udpegninger til nye biogasanlæg. Udpegningerne fremgår af Bilag 4.
 
På mødet vil forvaltningen gennemgå grundlaget for udpegningen af særligt værdifulde landbrugsområder med vægt på analyseparametrene på bilag 2 samt grundlaget for udpegning af områder til store husdyrbrug og biogasanlæg.
Oplægget vil ligeledes lægge op til en diskussion omkring valget af analyseparametrene på bilag 2, interessemodsætningerne mellem byudvikling, landbrugsudvikling og naturinteresser samt udpegningen af biogasanlæg.
 
Der vil på baggrund af udvalgsbehandlingen foretages en høring hos interesseorganisationerne, herunder Landbrugsrådet og Grønt Råd, i forhold til at sikre disse bliver hørt forud for vedtagelse af forslag til Herning Kommuneplan 2013-2024.

Indstilling

Direktørne for By, Erhverv og Kultur og Teknik og Miljø indstiller,

at oplægget drøftes og sendes i høring hos interesseorganisationerne.

 

Beslutning

Udsættes til genbehandling inden udsendelse i høring hos interesseorganisationerne.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-359-08 Sagsbehandler: Tommy Jonassen  

Anlægsregnskab - Sti fra Nr. Holtumvej til Fasterholtvej, Arnborg

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen, Niels Frede Kargaard Madsen

Sagsresume

Byrådet godkendte den 27. januar 2009, pkt. 13 et kommunalt anlægsbidrag til etablering af en ny stiforbindelse langs østsiden af motorvejen fra Nr. Holtumvej til Fasterholtvej.  

Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

Anlægsregnskab for kommunalt tilskud til etablering af sti fra Nr. Holtumvej til Fasterholtvej i forbindelse med motorvejsprojektet Høgild-Brande.

 

Det kommunale bidrag blev aftalt med Vejdirektoratet i forbindelse med planlægningen af den nye motorvej.


Tilskuddet er udbetalt, og det kan oplyses, at stien er etableret.

 

Stednr.
Anlæg
Bevilling
Forbrug
Forskel
222027
Sti fra Nr. Holtumvej til Fasterholtvej, Motorvejen Høgild-Brande
272.000
250.000
-22.000

 
Bemærkninger til anlægsregnskabet:

Der er et mindreforbrug på 22.000 kr.

 
Idet bruttoudgifterne for de enkelte anlægsregnskaber er under 2 mio. kr. aflægges regnskabet alene for Teknik- og Miljøudvalget.

Anlægsregnskaberne vil blive optaget i Herning Kommunes årsregnskab og godkendt sammen med det samlede årsregnskab for 2011.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Per Sørensen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 

Sagsnr.: 05.09.00-P00-1-12 Sagsbehandler: Steen Blichfeldt  

Ændring af tidsbegrænsning for parkering på Smedegades Parkeringsplads i Herning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen

Sagsresume

Herning Cityforening og BioCity Herning har fremsendt ansøgning om ændring af tidsbegrænsningen på Smedegades Parkeringsplads.
Parkeringspladsen har i dag 2 timers parkering i tiden kl. 8 - 18, og det ønsker Herning Cityforening ændret til 2 timers parkering i tiden kl. 8 – 17.
 
Begrundelsen for ønske om ændringen er, at der er en del biograf-gæster til eftermiddagsforestillinger i BioCity Herning, og de kan ikke nå at se forestillingen indenfor de 2 timer, når tidsbegrænsningen på parkeringspladsen er til kl. 18.

 

Forvaltningen kan anbefale, at der ændres i tidsbegrænsningen, så den bliver til 2 timer i tiden 8 – 17.

Sagsfremstilling

BioCity Herning ønsker skiltene på p-pladsen ved Smedegade ændret fra 8-18 til 8-17.
Biografen åbner kl. 15 til første forestilling kl. 15.30.


Sætter gæsterne deres p-skive til kl. 15 giver det en parkeringsbøde, når filmen slutter kl. 17.30 - eller det giver en del uro i biograf-salen, hvis gæster skal ud at flytte biler.
Det kan løses ved at tidsbegrænsningen stopper kl. 17 i stedet for kl. 18.
 
Af hensyn til byens og biografens gæster støtter Cityforeningen ønsket om at ændre tidsbegrænsningen på Smedegades Parkeringsplads til kl. 17, ligesom de handlende mod Søndergade ved underskrift har tilkendegivet støtte til ændringen.
 
At tidsbegrænsningen kun gælder mandag til fredag, og at der er fri parkering lørdag og søndag, som besluttet af Teknik- og Miljøudvalget i forbindelse med opførelse af Dalgashus, ændres ikke.
Politiet har givet accept til den foreslåede ændring.
 
På trods af at parkeringstidsrammerne bør være enslydende i byområdet for ikke at ”bondefange” den p-søgende, kan forvaltningen i det konkrete tilfælde anbefale, at der ændres i tidsbegrænsningen, så den bliver til 2 timer i tiden 8 – 17.
Udgiften forventes afholdt over driftsbudgettet.

 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at tidsbegrænsningen på Smedegades Parkeringsplads ændres til 2 timer i tiden 8 - 17 mandage til fredage.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Per Sørensen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 

Sagsnr.: 01.05.10-P19-13-08 Sagsbehandler: Paul Krogh  

Genforhandling af lejekontrakt for areal ved tjæreovnene i Hesselvig Plantage

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Peter Vallentin, Erik Skibsted

Sagsresume

Herning Kommune har fået en henvendelse fra et privat firma, Royal Smoke Aps, der gerne vil anvende tjæreovnene i Hesselvig Plantage til udvinding af trætjære og trækul ved brænding i de gamle tjæreovne. Herning Kommune har spurgt Skovselskabet, som ejer arealet, og de kræver en genforhandling af lejekontrakten med Herning Kommune.


I forbindelse med forhandling med Skovselskabet Hesselvig Aps, er der mulighed for en udvidelse af arealet og brugen af området til forbedring af friluftslivet ved tjæreovnene. Tilladelse til brænding, samt udvidelse af arealet til ca. 27 ha, vil medføre en prisstigning fra 100 kr./år til 30.000 kr./år. Det er aftalt, at firmaet Royal Smoke Aps betaler 15.000 kr./år for tilladelse til at benytte ovnene og restbeløbet på 15.000 kr./år finansieres via driftsmidler på SO.04.

 

Udkast til fornyet lejeaftale med skovselskabet samt udkast til aftale om brugen af tjærneovnene med Royale Smoke Aps er vedlagt som bilag.

 

Forvaltningen anbefaler, at der indgås lejekontrakt med Skovselskabet Hesselvig Plantage, og at der ingås aftale med Royal Smoke Aps om benyttelse af tjæreovnene.

Sagsfremstilling

Royal Smoke Aps er et nyetableret firma, der beskæftiger sig med udvikling og fremstilling af røgearomaer og nye renere produktionsmetoder til fremstilling af "kunstige" røgevare, især inden for fiskeindustrien.


Royal Smoke Aps ønsker at indgå i et samarbejde, hvor historien om tjærefremstillingen fortælles til forbrugeren. Tjæreovnene vil blive anvendt i forbindelse med markedsføring af produkterne, hvilket vil gavne kendskabet til området.

Driften af ovnene til brændinger udføres af Royal Smoke Aps samt evt. frivillige, da der også er en lokal interesse for at genoplive traditionen for tjærebrændinger.
 
Forvaltningen har i forbindelse med genforhandlingen af lejeaftalen, for offentlighedens brug af området, sikret, at der kan ske yderligere aktiviteter i området, som ikke tidligere har været mulig, f.eks.:

  • Brænding af trækul og trætjære i ovnene, der samtidig kan vise produktionen til besøgende.

  • Anlæggelse af en rasteplads for kanosejlere på Skjern Å, som under ophold kan besøge det seværdige kulturhistoriske anlæg.

  • Anlæg af vandresti i den gamle og nu tørlagte engvandingskanal, som ligger på arealet.

  • Mulighed for offentlige ture i området.

  • Anlæg af 1 -2 jordmiler og andre elementer, som skal illustrere og formidle ældre metoder til udvinding af trækul.

  • At der kan laves lejlighedsvise festspil og lignende i forbindelse med kulturarrangementer.


En udvidelse af aktiviteterne i området, med tjærebrænding, ny stirundtur i den gamle vandingkanal samt mulighed for ophold af kanosejlere på Skjern Å, forventes at øge interessen for seværdighederne i den østlige del af en evt. kommende nationalpark. Projektet vil desuden understøtte kommunens naturpolitik og bevaring og formidling af kulturhistoriske anlæg m.m.

 

Forvaltningen anbefaler, at der indgås ny lejeaftale for udvidet brug af det kulturhistoriske industrianlæg, og at der indgås aftale med Royal Smoke Aps om benyttelse af tjæreovnene.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der indgås en ny lejekontrakt med Skovselskabet Hesselvig Plantage,

 

at der indgås aftale med Royal Smoke Aps om benyttelse af tjæreovnene til udvinding af trætjære og trækul,

 

at restbeløbet på 15.000 kr. finansieres af driftmidler på serviceområde 04.


Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.05.10-P19-7-07 Sagsbehandler: Annika Sundberg Lauridsen  

Vådområdeprojekt ved Von Å - fra Kibæk til Toudal Fiskeri ved Troldhede

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Per Frank Madsen, Sten Rønhave, Erik Skibsted

Sagsresume

Herning Kommune samarbejder med Ringkøbing-Skjern Kommune om at gennemføre et vådområdeprojekt ved Von Å på strækningen fra Kibæk til Toudal Fiskeri ved Troldhede.

 

Teknik- og Miljøudvalget behandlede sagen på mødet den 25. oktober 2010, pkt. 260. På mødet blev der dels givet en generel orientering om projektet, og udvalget skulle beslutte, om man ville fortsætte projektet på trods af manglende opbakning fra 2

ud af 35 lodsejere.

 

Teknik- og Miljøudvalget besluttede at fortsætte med vådområdeprojektet, herunder at sende projektet i høring.

 

Projektet har i efteråret 2011 været i offentlig høring i 4 uger. I høringsperioden er der indkommet bemærkninger og indsigelser til vådområdeprojektet.

 

Forvaltningen har behandlet bemærkninger og indsigelser og anbefaler, at vådområdeprojektet godkendes. 

 

Sagsfremstilling

Herning Kommune og Ringkøbing-Skjern Kommune ønsker i samarbejde at gennemføre et vådområdeprojekt langs Von Å på strækningen fra Kibæk til Toudal Fiskeri ved Troldhede.

 

Projektet omfatter genslyngning af en ca. 10,5 km strækning af Von Å, vandstandshævning ved udlægning af gydegrus, sløjfning af dræn samt etablering af okkerrensningsanlæg.

 

Herning Kommunes og Ringkøbing Skjern Kommunes rådgiver har i 2010/2011 forhandlet med samtlige lodsejere indenfor projektområdet, og der er indgået frivillige aftaler med lodsejerne om etablering af vådområdet. Lodsejer på ejendommen Paarupvej 19, Kibæk, indenfor projektområdet, ønsker ikke at deltage i projektet.

 

FødevareErhverv har desuden foretaget en jordfordeling i området ved Von Å.

 

Projektet har i efteråret 2011 været i offentlig høring i 4 uger. I høringsperioden har borgere, interesseorganisationer  m.fl. haft mulighed for at komme med bemærkninger og indsigelser til vådområdeprojektet.

 

Der er i høringsperioden indkommet bemærkninger fra Herning Vand, fælles indsigelse fra Danmarks Naturfredningsforening og Dansk Botanisk Forening samt indsigelse fra én lodsejer indenfor projektområdet (se bilag).

 

Indsigelser og bemærkninger fra høringsperioden samt forvaltningens behandling af disse fremgår af følgende:

 

Herning Vand påpeger, at en hævning af vandstanden i Von Å ved udløb fra Kibæk Renseanlæg vil give anledning til hyppigere  tilbagestuvning af vand i rørledningen fra renseanlægget.

 

Forvaltningen vil sørge for, at projektet tilrettes, så der tages højde for bemærkningerne fra Herning Vand.

 

Danmarks Naturfredningsforenings og Dansk Botanisk Forenings fælles indsigelse omhandler, at foreningerne ikke mener, at der med vådområdeprojektet er taget tilstrækkelige hensyn til de eksisterende naturværdier og landskabelige forhold i området.

 

Herning Kommune og Ringkøbing-Skjern Kommune afholdt i december 2011 et møde med Danmarks Naturfredningsforening og Dansk Botanisk Forening. På mødet gennemgik forvaltningen vådområdeprojektet, herunder hvilke påvirkninger projektet forventes at få på de eksistrende naturværdier og landskablige forhold i området (se bilag), og man drøftede tilpasninger af projektet i relation til indsigelsen.  

 

På mødet blev det konkluderet, at projektet kan fortsættes med de foreslåede projekttilpasninger.

 

Indsigelsen fra lodsejer, Pårupvej 19 i Kibæk omhandler, at han ikke ønsker at lægge jord til vådområdeprojektet. Indsigelsen var ventet, idet lodsejeren allerede under forhandlingen om indgåelse af frivillige lodsejeraftale i 2010/2011 havde givet udtryk for, at han ikke ønskede at deltage i projektet.

 

Lodsejeren vil i forbindelse med den endelige godkendelse af projektet efter Vandløbsloven m.m. have mulighed for at påklage projektet til Natur- og Miljøklagenævnet.

 

Med baggrund i ovenfor nævnte behandling af de indkomne indsigelser og bemærkninger fra høringsperioden anbefaler forvaltningen nu en endelig godkendelse af projektet.

 

Endelig tilladelse til projektet skal meddeles efter Vandløbsloven, Planloven, Naturbeskyttelsesloven m.m. og berørte lodsejere, interesseorganisationer m.fl. har efterfølgende 4 ugers klagefrist.

 

Anlægsarbejdet forventes gennemført i sommeren 2012.

 

 

Økonomi 

FødevareErhverv har meddelt støtte til projektet under Vandmiljøplan III vådområdeordningen samt under ordningen Genoprettelse af indre vandveje - tilskud til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora.  

 

De resterende udgifter til projektet afholdes af Herning Kommune og Ringkøbing-Skjern Kommune. Herning Kommunes andel udgør 1.205.000 kr.

 

Der er opnået et tilsagn på 600.000 kr. fra FødevareErhverv.

 

På møde i Teknik- og Miljøudvalget den 26. september 2011, pkt.  blev det besluttet at igangsætte projektet, og at Herning Kommunes egenfinansiering sker via det afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten i 2011 med 400.000 kr. og 205.000 kr. i 2012.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at projektet tilpasses med baggrund i behandlingen af indsigelser og bemærkninger fra den offentlige høring og godkendes.

 

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1489-10 Sagsbehandler: Lene Hahn  

Endelig vedtagelse af tillæg nr. 10 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2009-20, område ved Herning Højskole

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 X
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Lene Kimø

Sagsresume

Tillægget omhandler kloakering af et område til blandede formål ved Herning Højskole.

 

Forvaltningen anbefaler, at tillæg 10 til Herning Kommune Spildevandsplan 2009-2020 endelig godkendes.

Sagsfremstilling

Tillæg nr. 10 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2009-2020 omhandler kloakering af området til blandede formål ved Herning Højskole. Området er i lokalplan nr. 33.BL1.1 udlagt til nyt byggeri syd for den tidligere Herning Højskole og lokalplanen udlægger et større område til offentligt rekreativt område, samt sikrer at det tidligere Herning Højskole anlæg bevares. Lokalplan BL.1.1 blev endelig vedtaget af Byrådet den 31. januar 2012.


Området udgør i alt ca. 39 ha (befæstet areal). Området optages i spildevandsplanen dels med opland Y24, der er kloakeret eller kloakeres ved kommende byggemodning i 2012 og dels med opland Y24.P, der planlægges kloakeret ved fremtidige byggemodninger. Opland Y24 er en sammenlægning af spildevandsplanens nuværende opland Y25, Y24, Y05 (delvis) og Y02 til ét samlet spildevandsopland: 

 

Opland
Areal (ha)
Y24
22,4
Planlagte oplande
 
Y24.P
16,6

 

Området separatkloakeres, idet spildevandet ledes til Herning Renseanlæg og regnvandet ledes til Hammerum Å fra opland Y24. Der er planlagt forsinkelse af regnvandet inden udløb i Hammerum Å.

Tillægget har været fremlagt til offentlig høring i perioden fra den. 31. august til den 26. oktober 2011. Der er i høringsperioden ingen bemærkninger eller indsigelser modtaget.  

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at tillæg nr. 10 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2009-2020 endelig vedtages.

 

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 09.00.00-P19-7-06 Sagsbehandler: Kirsten Marie Brødbæk  

Orientering: Afgørelse fra Natur- og Miljøklagenævnet

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Lene Kimø

Sagsfremstilling

Natur- og Miljøklagenævnet har stadfæstet Herning Kommunes § 12 afgørelse om miljøgodkendelse til svinebrug på Kragsnapvej 21, 7400 Herning.
 
Herning Kommune meddelte den 9. december 2008 miljøgodkendelse til svinebruget på Kragsnapvej 21, Herning. Miljøgodkendelsen blev påklaget af Det Økologiske Råd og ejeren af ejendommen Rosmosevej 7, Herning. Det fremgår af afgørelsen hvilke punkter i Miljøgodkendelsen Det Økologiske Råd påklagede, og hvilke punkter naboen påklagede.  

 

Natur- og Miljøklagenævnet stadfæster Herning Kommunes afgørelse og ændrer 2 vilkår i godkendelsen.

 


Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,
 
at     orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 24.01.00-P19-17-08 Sagsbehandler: Kirsten Marie Brødbæk  

Orientering: Afgørelse fra Natur- og Miljøklagenævnet

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Lene Kimø

Sagsfremstilling

Natur- og Miljøklagenævnet har stadfæstet Herning Kommunes afgørelse om revurdering af miljøgodkendelse til svineproduktion på ejendommen Herningvej 67, 7480 Vildbjerg. Trehøje Kommune meddelte den 9. marts 1987 miljøgodkendelse til svinebruget på Herningvej 67, 7480 Vildbjerg. Denne godkendelse revurderede Hernig Kommune ved afgørelse den 3. marts 2009.

 

Afgørelsen blev påklaget af Det Økologiske Råd. Det fremgår af afgørelsen, hvilke punkter i afgørelsen Det Økologiske Råd påklagede.  
 
Natur- og Miljøklagenævnet stadfæster Herning Kommunes afgørelse og ændrer 2 vilkår i afgørelsen og tilføjer et nyt vilkår.

 

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

 

at     orienteringen tages til efterretning.

 

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 13.02.03-P19-224-11 Sagsbehandler: Trine Koch Jakobsen  

Godkendelse af takstblade for almene vandværker 2012 i Herning Kommune

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

Godkendelse af takstblade efter vandforsyningsloven § 53 for 14 almene vandforsyningsselskaber. Der er tidligere, på Teknik- og Miljøudvalget den 12. december 2011 pkt 284, godkendt takstblade for 2012 for 9 vandforsyningsselskaber. Dermed har alle vandforsyningsselskaber i Herning Kommune fremsendt takstblad til godkendelse. 

 

Forvaltningen anbefaler, at taksterne for 2012 godkendes med krav om, at takstbladet for 2013 overholder regulativet for de private vandværker.

Sagsfremstilling

Godkendelse af takstblade i henhold til vandforsyningsloven består i en kontrol af "hvile-i-sig-selv"-princippet, og om takstbladet overholder regulativet for almene vandværker i Herning Kommune.

 

Nogle selskaber har i tidligere takstblad haft vandindvindningsafgiften som en særskilt takst til enten vandprisen eller det faste årlige bidrag. Opkrævning af denne afgift er nu ændret i lovgivningen. Afgiften indgår i takstbladet som en statsafgift ligesom afgift for ledningsført vand. Det vil sige, at vandprisen eller det faste bidrag er sat ned, hvilket skyldes, at denne særskilte takst er faldet bort. Denne forskel er ikke omtalt som ændring af taksterne i nedenstående beskrivelser: 

 

Abildå Vandværk har lavet en ny beregning af tilslutningsbidrag i overenstemmelse med regulativet. Prisen for vandet og fastbidrag er sat op. Alle takster er øget med godt 40 %, men taksterne har været uændret siden 2005, hvorfor en pristigning er nødvendig for værket. En ny beregning af tilslutningsbidrag forventes at give højere takster for de fleste værker.

 

Aulum Vandværk har hævet prisen for vand med 25 øre pr. kubikmeter. Den faste årlige afgift er ikke ændret i forhold til 2011, tilslutningspriser er reguleret i forhold til indekstal fra DANVA (Dansk Vand- og Spildevandsforening).  

 

Fasterholt Vandværk har hævet vandprisen med 25 øre pr. kubikmeter. Øvrige priser er uændret.

 

Stakroge Vandværk har hævet prisen for vand fra 3,60 kr. til 4,00 kr., men samtidig indført mængderabat og sat den faste årlige afgift ned med 100 kr. Tilslutningsbidrag er ikke ændret. I henhold til vandforsyningsplanen skal vandværket renoveres på flere områder og skal blandt andet have en ekstra boring. Derfor har selskabet store udgifter inden for 3-5 år.  

 

Gødstrup Vandværk, Haunstrup Vandværk, Karstoft Vandværk, Sandet Vandværk, Sdr Felding Vandværk, Skarrild Vandværk har ikke ændret takstbladet i forhold til 2011.  

 

Haderup Vandværk, Timring Vandværk, Vildbjerg Vandværk og Vind Vandværk  har ikke ændret vandprisen eller årligt fast bidrag. Tilslutningsbidragene er reguleret i forhold til indekstal fra DANVA (Dansk Vand- og spildevandsforening).

 

Aulum, Sdr. Felding og Vildbjerg Vandværk er underlagt prisloft fra Forsyningssekretariatet. Prisen for vand ligger under det overordnede prisloft for disse vandværker.

 

Der er kun sket mindre reguleringer af taksterne i forhold til 2011. Årsagen er, at selskaberne forventer, at der i 2012 kommer en model til beregning af taksterne og opsætning af takstbladet, således at der bliver et ensartet grundlag for beregning af takster og en større sammenlignelighed vandværkerne imellem.


Takstbladet for 2013 skal overholde de fælles retningslinjer for de private vandværker.  

 

Forvaltningen anbefaler, at taksterne for 2012 godkendes.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at taksterne godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.  

Bilag

 

Sagsnr.: 02.00.00-P19-70-08 Sagsbehandler: Hans Eghøj  

Orientering: Status for byggesagsområdet 2011

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
      x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Forvaltningen fremlægger hvert år efter årsskiftet status på ansøgninger om byggetilladelser i Herning Kommune, hvilket giver udvalget mulighed for at forholde sig til udviklingen på området og herunder evt. forslag til ændringer.
Herudover fremlægges en præsentation af evt. lovændringer inden for sagsområdet.


Forvaltningen anbefaler, at status for året 2011 tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Redegørelse for status og statistik på byggesagsområdet

I et år præget af en landsdækkende stagnation og generel afmatning på byggeområdet, har situationen i 2011 til gengæld været præget af et relativt højt byggeniveau i Herning Kommune, som imidlertid ligger ca 11 % under antallet af behandlede byggesager i 2010, men til gengæld 11 % over niveauet i 2009.


2011 har for landet som helhed ikke været af præget af den optimisme og høje bygge- og anlægsaktivitet, som har været gældende for 3-4 år tilbage, men det er vurderingen, at byggeaktiviteten i Herning Kommune som helhed har været relativ stabil.


Årsagen kan også henvises til, at Herning Kommune fortsat er i en god og sund udvikling, og at der på forskellige områder arbejdes massivt på at skabe vækst i området. Flere store erhvervsprojekter, som gennemføres over flere år, har desuden været medvirkende til at fastholde en høj beskæftigelse og tilgang af nye ordrer til virksomheder i området.

 

I 2011 er der givet byggetilladelse til i alt 1361 ansøgninger mod 1569 ansøgninger i 2010 og 1195 ansøgninger i 2009.

  

Fordeling af byggesagstyper 2009 - 2011: Se bilag: Opgørelse sagstyper 2009-1.

 

Det har stort set været muligt at opfylde det generelle servicemål, som er 3-4 uger, i hele 2011, på nær nogle få måneder i højsæsonen, hvor sagsbehandlingstiden i perioder har været på i 6-8 uger.


Et resultat der først og fremmest kan henvises til de forskellige initiativer, der sikrer og målretter driften i spidsbelastninger.
Herunder LEAN-processer og lukkedage i forbindelse med bunkeafvikling.

 

I forhold til ovennævnte opgørelser kan der peges på mange tendenser, men det kan bl.a. fremhæves, at antal m2 landsbrugsbyggeri i Herning Kommune er tredoblet i 2011 i forhold til årene 2009 og 2010.

 

Bygningsreglement 2010 og fremtiden for Byggesagområdet
Bygningsreglement BR10 er fra 1. januar 2011 administrationsgrundlag for alle byggeansøgninger modtaget efter denne dato.

 

Der er bl.a. blevet indført en række afbureaukratiseringstiltag på området, hvor f.eks. småbygninger under 35 m2 kan opføres uden byggetilladelse.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at status for byggesagsområdet og den nye byggelovgivning (BR10) tages til efterretning.


Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.32.10-P19-2-12 Sagsbehandler: Jonna Sørensen  

Orientering: Opfølgning på politiske mål og kvalitetsmål 2011

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 X
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Jacob Philipsen

Sagsresume

Opfølgning på politiske mål samt kvalitetsmål fastsat i forbindelse med budget 2011.

Sagsfremstilling

Der er til afslutning af årsregnskab 2011 foretaget opfølgning på politiske mål samt kvalitetsmål udarbejdet for serviceområderne 03 til 09 i forbindelse med budget 2011.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at    opfølgning på politiske mål samt kvalitetsmål tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.13.00-A50-1-12 Sagsbehandler: Anders Debel  

Orientering: Overgang til digital annoncering af forvaltningsafgørelser

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsfremstilling

Folketinget har ved lov nr. 1273 af 21. december 2011 ændret lovgivningen på miljøområdet, så det fremover er muligt for kommunerne udelukkende at offentliggøre planer, programmer og afgørelser m.v. på hjemmesiden.
 
Der stilles ikke længere krav om, at offentliggørelse skal ske i lokale aviser og dagblade, men i stedet overlades det nu til den enkelte kommune at vurdere, hvordan der mest hensigtsmæssigt kommunikeres med borgere, virksomheder og organisationer m.fl. inden for de forskellige områder i miljølovgivningen.
 

Forvaltningen indstiller, at den nye annonceringspraksis tages til efterretning.


Behovet for annoncering vil ikke være det samme i alle tilfælde, og forvaltningen vurderer konkret, om der er behov for at supplere den digitale offentliggørelse på hjemmesiden med anden kommunikation, eksempelvis en kort notits i den lokale ugeavis.
 
Forvaltningen vil arbejde for, at der på kommunens hjemmeside gøres opmærksom på abonnementsordningen, så borgere m.fl. automatisk modtager underretning via e-mail, så snart der kommer nyt materiale på hjemmesiden.
 
Forvaltningen vil i en periode på 4 uger orientere om den ændrede annonceringspraksis i de aviser, hvor vi hidtil har annonceret. Herved sikres det, at borgerne ved, hvor de skal søge offentliggørelserne fremover.
 
Økonomisk medfører lovændringen, at vores annonceringsomkostninger kan reduceres fra nuværende godt 200.000 kr. i 2011 til måske 20.000 kr. i 2012. I den forbindelse skal nævnes, at staten allerede har reduceret bloktilskuddet for 2012 som følge af lovændringen.
 
Som en positiv sidegevinst medfører ændringen, at sagsbehandlingstiden på den enkelte sag forkortes med op til én uge, idet forvaltningen nu ikke skal vente med at meddele en afgørelse, til den har været annonceret i avisen.
 
Den ændrede annoncering gælder afgørelser truffet i henhold til naturbeskyttelsesloven, planloven, miljøbeskyttelsesloven, vandløbsloven og lignende love og omfatter således de fleste af forvaltningens afgørelser.
 
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,
 
at      den ændrede annonceringspraksis tages til efterretning.

 

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 05.01.00-P19-3-11 Sagsbehandler: Kim Grarup  

Orientering: Ekspropriation

 

Sagsnr.: 22.11.02-P19-2-12 Sagsbehandler: Eva Freidahl Graae  

Tilladelser til taxikørsel 2012

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-692-09 Sagsbehandler: Lotte Vinter  

Meddelelser