Dagsordener og referater

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 12. januar 2015
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 01.00.00-P00-3-14 Sagsbehandler: Kaare Hjorth  

Revision af parkeringskrav for restaurationer og krav om etablering af toiletter i forbindelse med ændret anvendelse af en ejendom i centerområde.

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Marius Reese, Hans Eghøj, T. Frydenbjerg, Lisbeth Andresen

 

Byplanudvalgets møde 5. januar 2015, pkt. 12:

Sagsresume

Herning Kommunes parkeringsvedtægt ønskes revideret i forhold til de parkeringskrav og krav om etablering af toiletter Herning kommune stiller over for virksomheder ved ændret anvendelse i centerområder.
 
Parkeringsvedtægten er senest revideret i juni 2014 hvor krav til etablering af parkeringspladser for restaurationer i Herning Bymidte blev sænket fra én parkeringsplads pr. 8 siddepladser til én parkeringsplads pr. 12 siddepladser. For samme område blev kravet til etablering af parkeringspladser for hoteller reduceret fra én parkeringsplads pr. værelse til ¾ pr. værelse.

Sagsfremstilling

Ved ændret anvendelse i eksisterende bebyggelse er nuværende praksis, at der stilles parkeringskrav i forhold til hvilken anvendelse bebyggelsen vil have fremadrettet. Eksisterende parkeringspladser modregnes det evt. fornyede krav. Ved ændring af f.eks. et butikslokale til restauration stiger kravet til parkering normalt, da krav til butikker er én parkeringsplads pr. 50 m2 og for restaurationer én parkeringsplads pr. 8 siddepladser generelt, og én parkeringsplads pr. 12 sidepladser i Herning Bymidte i området omfattet af Herning Kommunes parkeringsfond.
 
Ved eksisterende bebyggelse i især Herning Bymidte kan det være svært at placere nye parkeringspladser og ejeren eller lejeren af f.eks. en restaurant, bar eller lignende er derfor nødsaget til at indbetale til Herning Kommune parkeringsfond, som alternativ til selv at placere parkeringspladserne. En offentlig parkeringsplads er værdisat til ca. 75.000 kr.indenfor P-fondens dækningsområde.
 
Eksempel:
En butik på 100 m2 skal efter reglerne i dag have 2 parkeringspladser. En restauration i samme lokaler kan normalt have ca. 40 siddepladser, som efter de nuværende regler betyder et krav om 4-6 parkeringspladser, incl. personaleparkering. En ændring fra butik til restaurant kan dermed betyde et krav om etablering af yderligere 2-4 parkeringspladser. Ved indbetaling til P-fonden koster dette således 150-300.000 kr.
 
Det forhøjede krav om parkering og den dermed øgede omkostning ved etablering af restauranter i butikslokaler, kan i nogle situationer betyde, at restauranter ikke ikke etableres sig i f.eks. tomme butikslokaler.

 
Forslag til ændret praksis for krav om etablering af parkeringspladser
I forhold til nuværende praksis, hvor der stilles fornyede parkeringskrav ved ændret anvendelse, forslås det, at der fremadrettet ikke stilles krav om etablering af yderligere parkeringspladser i
eksisterende centerområder, i allerede godkendt bebyggelse til centerformål. Der tages udgangspunkt i, at der på tidspunktet hvor bebyggelsen blev godkendt til centerformål, og om det var butik eller restauration, blev vurderet hvor mange pladser der var behov for.
 
Dette kan gøres gældende for butikker der ændres til restauration med op til 50 sid-

depladser. Ved restauranter med over 50 siddepladser må ændringen efter admini-

startionens vurdering, betragtes som værende så væsentlig, at parkeringsbehovet skal fastsættes ud fra gældende regler, da det må forventes at behovet for parkeringsplad-

ser der skal være til rådighed for virksomheden svarer til kravene der stilles i dag.
 
Ved nyt byggeri og tilbygning fastholdes de allerede fastsatte parkeringskrav, da ændringen i større grad end ovenstående må betyde et større behov for parkering.
 
Ændring i praksis vil betyde en mindre indbetaling til Herning Kommunes parkeringsfond. I forhold til de sidste 3 års indbetalinger vil en ændring betyder ca. 860.000 kr. i færre indbetalinger til fonden. Dermed vil fonden langsommere oparbejde midler til etablering af nye pladser.
 
Forhold til gældende lokalplaner
Herning Kommune kan i konkrete sager, på baggrund af en ændring i parkeringskra-

vene, dispensere til parkeringskrav stillet i gældende lokalplaner. Dette kan ske så længe, at kravet til parkering ikke fremgår af lokalplanens §1- Formål eller §3 - Anvendelse.
 
Etablering af toiletter ved etablering af restauration
Ved den nuværende praksis stilles krav til etablering af kundetoiletter når der i restaurationen er siddepladser. Ved pølsevogne, take-away og lignede virksomheder uden reelle siddepladser stilles ikke krav om kundetoiletter. Der skelnes her mellem egentlige borde og stole og for eksempel høje stole som typisk benyttes af kunder som venter på at få udleveret sin bestilling.
 
Ved ovenstående kan argumenteres for, at der er tale om at der foretages en skønsmæssig vurdering om hvornår der er tale om egentlige siddepladser i en restauration og hvornår det kun er ventepladser.
 
Praksis foreslås ændret, således at der stilles krav om etablering af kundetoiletter når det samlede antal siddepladser overstiger 12. Fastsættelsen til 12 siddepladser har sammenhæng til, at dette normalt ville udløse etablereing af én parkeringsplads, som i princippet betyder at kunden kan have et længere ophold end blot en kort ventetid i restauranten. Der skelnes herefter heller ikke mellem typen af siddepladser.
 
Har restaurationen mere end 12 siddepladser må det forventes, at der er et ønske om at kunderne benytter lokalerne til indtagelse af den mad og drikke der serveres i restauranten og at der derfor skal stilles kundetoiletter til rådighed.

 

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller 5. januar 2015, pkt. 12 til Byplanudvalget: 

at der ikke stilles krav om etablering af yderligere parkeringspladser ved ændret anvendelse i eksisterende bebyggelse i centerområder, for restaurationer med op til 50 siddepladser
 
at krav om etablering af kundetoiletter, herunder handicaptoilet kun stilles hvor der er mere end 12 siddepladser.
 
at sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet med Byplanudvalgets indstilling. 

 

Byplanudvalget besluttede 5. januar 2015 pkt. 12 at indstille overfor Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet:

  • at der ikke stilles krav om etablering af yderligere parkeringspladser ved ændret anvendelse i eksisterende bebyggelse i centerområder, for restaurationer med op til 50 siddepladser

  • krav om etablering af kundetoiletter, herunder handicaptoilet kun stilles hvor der er mere end 20 siddepladser

  • revision af parkeringskrav for retaurationer og krav om etablering af toiletter i forbindelse med ændret anvendelse af en ejendom i centerområde evalueres i 2017.

 

Teknik- og Miljøudvalget (tillægsdagorden) 12. januar 2015:

Byplanudvalget har på møde den 5. januar 2015 behandlet punktet og besluttet at krav om etablering af kundetoiletter, herunder handicaptoilet kun stilles hvor der er mere end 20 siddepladser.


Forvaltningen skal oplyse, at rette fagudvalg i forhold til behandlingen af dette punkt er Teknik- og Miljøudvalget i henhold til Styrelsesvedtægten for Herning Byråd, idet punktet er indeholdt i Byggeloven.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at Byplanudvalgets indstilling til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet  
  • at der ikke stilles krav om etablering af yderligere parkeringspladser ved ændret anvendelse i eksisterende bebyggelse i centerområder, for restaurationer med op til 50 siddepladser,

  • at revision af parkeringskrav for retaurationer og krav om etablering af toiletter i forbindelse med ændret anvendelse af en ejendom i centerområde evalueres i 2017,

tages til orientering i Teknik- og Miljøudvalget.

 

at Byplanudvalgets indstilling til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet med krav om etablering af kundetoiletter, herunder handicaptoilet, kun stilles, hvor der er mere end 20 siddepladser, drøftes og besluttes i Teknik- og Miljøudvalget.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget besluttede, at krav om etablering af kundetoiletter, herunder handicaptoilet, kun stilles, hvor der er mere end 20 siddepladser.

 

Øvrige indstillingspunkter blev taget til orientering.